VERSLAG VERGADERING GECORO VAN 5 MAART 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG VERGADERING GECORO VAN 5 MAART 2014"

Transcriptie

1 VERSLAG VERGADERING GECORO VAN 5 MAART 2014 begin : uur verontschuldigd : - leden : Annelies De Clercq, William Govaert, Dult-Christine Clompen - plaatsvervangers : Nicole Clerens Danny Van De Velde, Willy Vermeulen, Ostyn Katrien, Guido Vandecapelle, André De Rijcke, Diederick Willems en Hendrik Temmerman - politieke fracties : Patrick De Groote, Sandra De Smet Aanwezigen : - Schepen Ruimtelijke Ordening : Igor Rogiers - Voorzitter : Edith Wylock - Vaste secretaris : Remi Van Brussel - Leden : Tina Verschueren, Marleen De Mulder ( plaatsvervanger Annelies De Clercq), Nathalie Lemaire, Patrick Michiels, André Van De Sompel, Luc Pieters, Piet Snoeck, André Troch en Dirk De Wilde - Plaatsvervangers : Herman De Bruycker en Lieven Hanselaer - Politieke fracties :, Eddy Cocquyt, Luc De Lombaert, Dr. Piet Baetens AGENDA 1. Type stedenbouwkundige voorschriften voor verkavelingsaanvragen 2. Aanvraag stedenbouwkundige vergunning BVBA Bouwmaterialen De Gelder,Vaartstraat 73, 9270 Laarne voor het bouwen van toonzaal met winkel te Laarne, 2 e afdeling, Vaartstraat 67, 69, 71, sectie D nrs 773c, 776D, 777B, 778 E, 779F, 779G, 780 E, 783K, 789H Advies 3. Aanvraag stedenbouwkundige vergunning Praet Githa en Kristoff, Scheestraat 19, 9270 Laarne voor het bouwen van een meergezinswoning na sloping van de bestaande woningen te Laarne, 1 e afdeling, Nonstraat, sectie B nrs 1392/k, 1394/02/b - advies 4. Varia Voorzitter Edith Wylock heet iedereen welkom en de zitting wordt geopend. DAGORDE: 1. Goedkeuring verslag vergadering 9 oktober 2013 De voorzitter neemt het verslag door. - De verkeersonveilige toestand Dendermondsesteenweg aan het bedrijventerrein is voor advies doorgegeven aan de Verkeerscommissie. - de schepen Igor Rogiers haalt nog even de stand van zaken aan in verband met het RUP Kalkendorp. Bijkomend is dat het RUP zal uitgebreid worden in de Vromondstraat tot aan het Bosstraatje. Nog niet alle plannen zijn op de server geplaatst. Blijkbaar zijn er nog een paar praktische problemen. - verkaveling Hyboma : nog geen nieuw dossier binnen. - Het dossier voor de autokeuring in de Leeweg is binnengekomen en zal aan de Gecoro voorgelegd worden voor advies in de eerstvolgende zitting. Er wordt möberstudie opgemaakt door een afzonderlijk studiebureau. Misschien informatievergadering houden?

2 Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt unaniem goedgekeurd. 2. Type stedenbouwkundige voorschriften voor verkavelingsaanvragen Dit initiatief is genomen naar aanleiding van een Atrium waarbij andere gemeentebesturen hun type stedenbouwkundige voorschriften voorstelden waarmee zij reeds werken. Het is de bedoeling om hierdoor eenvormigheid na te streven en zoveel mogelijk wijzigingen verkavelingen te voorkomen. Er wordt ook rekening gehouden met het vrijstellingsbesluit. ( niet vergunningsplichtige werken). Dit geen gemeentelijke bouwverordening. De voorzitter geeft het woord aan gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar Stijn Monsaert om de type stedenbouwkundige voorschriften samen door te nemen. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING OF VERKAVELINGSWIJZIGING (TYPEVOORSCHRIFTEN). 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) Het accent van deze verkaveling ligt op de bestemming wonen. Er zijn voldoende voorzieningen in de omgeving. Verkeersgenererende activiteiten zijn hier ongewenst, en de percelen zijn te klein om individuele meergezinswoningen mogelijk te maken of ze vallen buiten de perimeter waar meergezinswoningen mogelijk zijn. Daarom wordt geopteerd voor eengezinswoningen. Het splitsen van de woning is niet toegelaten, net als nevenbestemmingen vreemd aan de woonfunctie zelf. De loten zijn enkel bestemd voor ééngezinswoningen, met inbegrip van zorgwoningen. In de woning kunnen beperkt complementaire functies worden toegelaten, zoals vrije beroepen, handelsactiviteiten, horeca, dienstverlening en ambacht, mits aan alle van de volgende vereisten voldaan is: 1. de woonfunctie blijft behouden als hoofdfunctie; 2. de complementaire functie beslaat een geringere oppervlakte dan de woonfunctie met een totale maximale vloeroppervlakte van 100 vierkante meter. Voorzieningen voor een inwonende hulpbehoevenden zijn toegelaten voor zover ze niet afsplitsbaar zijn van de woning. Voor de definitie van zorgwoningen wordt verwezen naar de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

3 Met handelsactiviteitenn worden die activiteiten bedoeld die verenigbaar zijn met de woongebieden en die beperkt zijn in schaal, zoals bvb. een verzekeringskantoor, kapsalon, ). In de aangebouwde bijgebouwen worden dezelfde bestemmingen toegestaan als in het hoofdvolume. Deze voorschriften hebben betrekking op de bijgebouwen die rechtstreeks zijn aangebouwd aan het hoofdvolume. (Losstaande bijgebouwen (tuinbergingen, garages, ) worden in punt 3.3 behandeld.) 1.2. BESTEMMING NIET BEBOUWD GEDEELTE Binnen de verkaveling wordt bewust geopteerd voor een dieptewerking ten voordele van de privacy. Immers, door de zijdelingse grenzen tussen de kavels hard te definiëren, door de kavels smal te maken en door voldoende diepe tuinen mogelijk te maken, kan elke woning optimaal geënt worden op haar tuin zonder dat de privacy van de aanpalenden in het gedrang komt. Er worden enkel tuinen toegestaan om het residentiële karakter van de verkaveling te waarborgen. Private tuinen 2. VOORSCHRIFTEN GEBOUWEN 2.1. VOORSCHRIFTEN HOOFDGEBOUW(EN) TYPOLOGIE In Laarne komen zowel woningen voor in open, halfopen als gesloten bouworde. Zowel open, halfopen als gesloten bouwtypes worden toegestaan. Het spreek voor zich dat de appreciatie van de gemeente van de aanvraag gekeken wordt naar de ruimtelijke ordening in de buurt wat betreft de gekozen typologie. De bouwdieptes worden beperkt tot de algemeen geldende normen in Laarne.

4 INPLANTING Deze maten vormen een belangrijke constante binnen de verkaveling. Ze zorgt voor een bewust gewild ritme. De gevelbreedte bedraagt minimaal 7,40m, omdat op die manier een interne ruimte van 7,00m breed overblijft na aftrek van de buitenmuren. Van de maten van de bouwvrije zijdelingse strook en van de tuinzone kan niet worden afgeweken, omdat zij minimale eisen aan de buitenruimte en groenvoorziening vooropstellen. De voorbouwlijn van de woningen ligt op minimum 6,00m achter de rooilijn. De voorbouwlijn voor half-open en gesloten woningen ligt gelijk. De eerst vergunde woning bepaald de bouwlijn. In het geval van een eerst vergunde woning nog geen sprake kan zijn, vraagt de aanvrager de handtekening(en) van de mede-eigenaars van de verkaveling, indien zijn aanvraag afwijkt van de maximale maatvoering/ het maximale gabariet die in de verordenende verkavelingsvoorschriften werden bepaald. De gelijkvloerse verdieping van de woningen bedraagt maximaal 15,00m. De verdieping heeft een bouwdiepte van maximaal 12,00m. Terrasssen op de verdieping worden gerekend binnen de maximale bouwdiepte van 12,00m. De woning wordt voorzien binnen de op het plan aangeduide zone. Het voorstel toont een gevelbreedte met een minimale breedte van 7,40m. Bouwvrije zijdelingse stroken bedragen minimaal 3,00m, de tuinzone bedraagt minimaal 8,00m. De wetgeving op lichten en zichten blijft onverminderd van toepassing. BOUWVOLUME Doordat het hoofdvolume vast is voor elke kavel (verplicht te bouwen volume) en doordat het hoofdvolume duidelijk hoger is dan de bijgebouwen ontstaat een ritmiek van variaties op een zelfde thema. Per verdiep wordt een hoogte gerekend van 3,00m. In totaal worden twee bouwlagen toegaletn onder het dakvolume. De kroonlijsthoogte van de hoofdvolumes bedraagt minimaal 3,00m en maximaal 6,00m. De nokhoogte is maximaal 6,00m hoger dan de maximaal toegestane kroonlijsthoogte. Afgeknotte daken (hellend dak dat wordt afgetopt met een plat dak) worden niet toegelaten.

5 De kroonlijsthoogte van de bijgebouwen bedraagt minimaal 2,00m en maximaal 3,00m. De hoofd- en bijgebouwen moeten één architecturaal geheel vormen. De kroonlijsthoogte en nokhoogte van de eerst vergunde woning is toonaangevend voor de volgende loten. In het geval van een eerst vergunde woning nog geen sprake kan zijn, vraagt de aanvrager de handtekening(en) van de medeeigenaars van de verkaveling, indien zijn aanvraag afwijkt van de maximale maatvoering/ het maximale gabariet die in de verordenende verkavelingsvoorschriften werden bepaald. De vloerpeil van de gelijkvloerse verdieping ligt maximaal 0,35 meter boven straatniveau. VERSCHIJNINGSVORM Er wordt in het concept erg veel belang gehecht aan het kader waarbinnen de woningen tot stand kunnen komen. Dat betekent dat initiatief tot het creëren van architectuur de drijfveer zal zijn om deze verkaveling tot een kwalitatieve woonomgeving te laten worden. Het concept van de verkaveling is dusdanig dat binnen een minimum aan grenzen een maximum aan architecturale vrijheid wordt voorzien. Het residentieel karakter van de verkaveling zal hoe dan ook door materiaalgebruik onderstreept worden. Een dakuitbouw is ondergeschikt aan het dakvlak. Dat wil zeggen dat de kroonlijst niet onderbroken kan worden en dat de dakuitbouw ietwat teruggetrokken is ten opzichte van de voorgevelbouwlijn. De buitengevels kunnen worden opgetrokken in baksteen, natuursteen, glas, metaal, op voorwaarde dat het kleur van de gekozen materialen niet afwijkt van de courante kleuren in de omgeving. Alle gevels worden in eenzelfde materiaal opgetrokken, beperkte afwijkingen in andere materialen zijn evenwel mogelijk. Als beperkt wordt een maximum van ¼ van elk geveldeel gezien. De dakhelling bedraagt minimaal 0 en maximaal 55. Dakuitbouwen worden beperkt tot maximaal 1/3 van het dakoppervlak. De materialen van het dakvlak zal bestaan uit leien, pannen of andere esthetische materialen. De nokhoogte is maximaal 6,00m hoger dan de maximaal toegestane kroonlijsthoogte. Afgeknotte daken (hellend dak dat wordt afgetopt met een plat dak) worden niet toegelaten.

6 2.2. VOORSCHRIFTEN DUURZAAM BOUWEN EN KWALITEITSASPECTEN De gewestelijke verordening hemelwater moet uiteraard nageleefd worden. Bijkomend worden er maatregelen getroffen inzake de aan te leggen verhardingen. Alle verhardingen dienen te gebeuren met waterdoorlatende materialen of materialen toegepast met een brede voeg. Waterdichte vlakken zijn enkel voor de verhardingen van de terrassen toegelaten (max. 30 m²) mits ze afwateren naar de tuin en mits een onmiddellijke bezinking mogelijk is. Zaken inzake duurzaamheid die volgen uit het verkavelingsconcept en niet moeten vastgelegd worden in de voorschriften zijn het zongericht bouwen. 3. NIET-BEBOUWD GEDEELTE 3.1. RELIEFWIJZIGINGEN Het gaat om een zeer vlak terrein, waar reliëfwijzigingen niet wenselijk zijn. Reliëfwijzigingen worden niet toegestaan ZONE VOOR TUINEN / HOVINGEN/ VOORTUINEN Het is de bedoeling het groene karakter van de verkaveling te bewaren. Dat is enkel mogelijk indien de toegelaten bijgebouwen beperkt worden in oppervlakte. Om de eenheid van de verkaveling te behouden worden bijgebouwen bij voorkeur in metselwerk uitgevoerd. Kleinere bijgebouwen kunnen ook in (beschermd) hout uitgevoerd worden. In de zone voor koeren en hovingen zijn volgende afzonderlijke bijgebouwen toegelaten tot een maximale oppervlakte van 40m² per kavel: Een garage/ bergplaats Op te richten in dezelfde materialen als de woning. Wanneer de woning meerdere materialen gebruikt, wordt het materiaal gekozen die percentueel de grootste geveloppervlakte inneemt. Een houten carport Een houten tuinhuisje/ berging De kroonlijsthoogte van de gebouwen bedraagt maximaal 3,00m, de nokhoogte maximaal 4,50m. Het dak heeft een helling van 0-45.

7 De losstaande bijgebouwen worden ingeplant op minstens 3,00m achter de uiterste achtergevellijn en op minstens 1,00m van de perceelsgrenzen. Mits schriftelijk akkoord van de buur kunnen de losstaande bijgebouwen op de perceelsgrens worden opgetrokken. Als dit laatste het geval is, dan kan enkel met een plat dak worden afgewerkt. Om het groene karakter van de verkaveling te behouden wordt daarnaast de verhardingen buiten de bouwzones beperkt. In totaal kan maximaal 80m² worden verhard, waarbij een 50/50 verdeling wordt voorzien in verharding/ aanleg zwembad of vijver. In totaal kan buiten het bebouwde gedeelte slechts 40m² aan bijkomende verharding worden aangelegd. Slechts 30m² kan voorzien worden in niet- waterdoorlatende verharding (ifv. terras, ). De verharding kan voorzien worden tot 1,00m van de perceelsgrens. Daarnaast kan in de zone voor tuinen/ hovingen voorzien worden in een siervijver of een zwembad met een maximum aan 40m² op minstens 2 meter van de perceelsgrenzen. In de voortuin kunnen slechts de strikt noodzakelijke toegangen naar de woning worden toegelaten. Daarnaast is slechts 1 autostaanplaats (al dan niet overdekt en volgens de regels hoger in de voorschriften beschreven) toegelaten. De rest van de voortuin wordt beplant en/ of ingeplant met gras. Een tweede staanplaats is enkel mogelijk indien een nevenactiviteit wordt uitgeoefend in de woning (beschreven in art. 1.1.). In de zone die als bebouwbaar wordt aangeduid, kunnen tuinmuren worden opgericht tot een hoogte van 2,00m. De tuinmuren maken deel uit van het architecturale concept van de woning. Ze kunnen enkel worden opgericht indien de aanpalende buur de aanvraag en de plannen voor akkoord heeft ondertekend. Ook de mogelijke afsluitingen worden beperkt om de eenheid van de verkaveling te verzekeren. Tuinmuren (voor zover ze mogelijk zijn) kunnen enkel op de perceelsgrenzen worden voorzien en niet op een afstand van de perceelsgrenzen op het eigen perceel De afsluiting van de voortuin bestaat uit een levende haag of een gemetseld muurtje met een maximale hoogte van 1,00 m. Een levende haag wordt aangeplant op minstens 0,50 m achter de rooilijn. Een gemetseld muurtje kan net achter de rooilijn worden voorzien. Indien de afsluiting open is (draad, ), dan kan de hoogte maximaal 2,00m bedragen.

8 omdat ze een permanent en bepalend karakter hebben. Een tuinmuur kan om die reden enkel worden toegestaan als de aanpalende buur zijn akoord heeft gegeven voor het plaatsen van dergelijke muur. Er zijn twee hekstijlen toegelaten met een hoogte van max. 1,80 m. In de hekstijlen kan een brievenbus worden verwerkt. De overige perceelsgrenzen dienen te worden afgesloten met een levende haag of een draadafsluiting al dan niet begroeid met klimop (eventueel met betonplaat tot 0,50 cm hoogte) Indien er geen akkoord is met de aanpalende eigenaar, wordt een draadafsluiting geplaatst op eigen terrein. Indien die afsluiting wordt opgevat als een levende haag, dan wordt die afsluiting op minstens op minstens 0,50 m van de perceelsgrens (conform het veldwetboek) ingeplant. In die zin wordt een draadafsluiting met begroeiing van klimplanten als levende haag beschouwd. De hoogte van afsluitingen op de zijdelingse perceelsgrenzen of langs de zijdelingse perceelsgrenzen indien geen akkoord werd bereikt bedraagt maximaal 2,00 m. De aandacht wordt er op gevestigd dat hoogstammige bomen op minstens 2,00 m van de perceelsgrens moeten worden aangeplant (conform het veldwetboek) ANDERE Op- en afritten naar ondergrondse garages zijn niet toegelaten. De aanpalende eigenaars van de private grachten zorgen voor het onderhoud van de grachten. Zonder de nodige vergunningen kunnen geen oeververstevigingen of wijzigingen aan het profiel van de gracht aangebracht worden. De eigenaars van de percelen waarop een deel van de straatgracht gelegen is staan in voor het onderhoud van hun gedeelte van de gracht. Zonder de nodige vergunningen kunnen geen oeververstevigingen of wijzigingen aan het profiel van de gracht aangebracht worden. De verkaveling wordt, voor wat de verkoop of vervreemding van de kavels betreft, slechts uitvoerbaar nadat de op de plannen aangeduide te slopen gebouwen, ( en de te slopen gebouwen opgenomen in het vergunningsbesluit) effectief zijn afgebroken.

9 Hiertoe dient een slopingsvergunning te worden verkregen. Zolang deze slopingswerken niet zijn voltooid mogen de loten niet verkocht of vervreemd worden, en kunnen geen gebouwen worden opgericht op basis van deze verkaveling. Om te vermijden dat loten verkocht kunnen worden waarop nog bestaande bebouwing aanwezig is, dient de bestaande bebouwing gesloopt te worden vooraleer de loten kunnen vervreemd worden. De voltooiing van de slopingswerken wordt door de verkavelaar bij middel van een aangetekende kennisgeving gemeld aan het College van Burgemeester en Schepenen Het regenwater en het afvalwater dient volledig gescheiden te worden voor de percelen in de aanvraag en dient gescheiden afgevoerd te worden tot aan de rooilijn.

10 Opmerkingen: : 3e alinea Met handelsactiviteiten. Aanpassen naar : Met nevenactiviteiten. Wat te doen met aanvragen voor winkels in het centrum? In bepaalde gevallen kan hiervan nog worden afgeweken Stedenbouwkundige voorschriften 2 e alinea: De voorbouwlijn voor halfopen en gesloten bebouwing ligt gelijk. Bij collectieve woningbouw mag de voorbouwlijn wel verspringen. Door de afmetingen te beperken kunnen ook de appartementen worden beperkt. Om terrassen te vermijden op het gedeelte tussen 12m verdieping en 15m gelijkvloers kan het plaatsen van een groendak ingelast worden om de terrassen te beperken of te voorkomen. Bij bouwvolume blz 3 bovenaan : Afgeknotte daken ( hellend dak dat wordt afgetopt met een plat dak) wordt niet toegelaten wordt geschrapt. De dakhelling bedraagt minimaal 0 en maximaal 45. Hiervan kan worden afgeweken. Blz 3 - Verschijningsvorm :van de materialen kan worden afgeweken maximum met ¼ wordt aangepast als volgt: ¼ wordt weggelaten. De toelichting van Verschijningsvorm 3 e alinea : Een dakuitbouw is ondergeschikt aan het dakvlak. Dat wil zeggen dat de kroonlijst niet onderbroken kan worden en dat de dakuitbouw ietwat teruggetrokken is ten opzichte van de voorgevelbouwlijn. Deze alinea hoort niet bij de toelichting maar bij de stedenbouwkundige voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften : Alle verhardingen.. Geldt dit ook voor terrassen? Zal verder besproken worden zone voor tuinen/hovingen/voortuinen. De verharding kan voorzien worden tot 1.00 m van de perceelsgrens Dit zal aangepast worden aan het gewijzigd besluit van de niet vergunningenplichtige werken met. of tot tegen de bestaande scheidingsmuur op de perceelsgrens andere : Op- en afritten naar ondergrondse garages zijn niet toegelaten wordt vervangen door ondergrondse garages zijn niet toegelaten. De slopingsvergunning kan via de verkavelingsvergunning worden goedgekeurd. Er dient geen aanvraag stedenbouwkundige vergunning voor het slopen meer te worden ingediend.

11 3. Aanvraag stedenbouwkundige vergunning BVBA Bouwmaterialen De Gelder,Vaartstraat 73, 9270 Laarne voor het bouwen van toonzaal met winkel te Laarne, 2 e afdeling, Vaartstraat 67, 69, 71, sectie D nrs 773c, 776D, 777B, 778 E, 779F, 779G, 780 E, 783K, 789H advies Stedenbouwkundig ambtenaar Stijn Monsaert + architect Michiels (ontwerper) stellen de aanvraag voor. Opmerkingen: - Het probleem met stapelen van bouwmaterialen op het Vaartplein moet worden gestopt. Dit kan eventueel in de stedenbouwkundige vergunning worden opgelegd. Er mag enkel worden gestapeld op de site zelf binnen de loods, ook niet meer op het perceel in eigendom van BVBA De Gelder naast het Vaartplein gekend ten kadaster Laarne, 2 e afdeling, sectie D nr 442B - Het aspect lichtvervuiling afkomstig van de verlichting van het gebouw met zicht op de Kalkense meersen moet de nodige aandacht krijgen. - Volume toonzaal vrij groot ten opzichte van de loods. - Geen bezwaren van de omgeving - Het gemeentebestuur moet zelf optreden mits opleggen termijn - In het kader van de infrastructuurwerken voor de nerenweg worden er eveneens werken uitgevoerd aan Kalkenvaart. Er wordt een wandelpad aangelegd achter het perceel sectie D nr 442B. Ui veiligheidsoverwegingen is het niet meer verantwoord op dit perceel te stapelen. - De aanvraag is onvolledig de site aan de overkant is niet opgenomen in het dossier - Het ontwerp is te grootschalig, doch wegens de d reeds vergunde loods kunnen de burelen moeilijk worden geweigerd - Er kunnen geen verdere uitbreidingen worden toegelaten het terrein is reeds overbezet veel verharding 4. Aanvraag stedenbouwkundige vergunning Praet Githa en Kristoff, Scheestraat 19, 9270 Laarne voor het bouwen van een meergezinswoning na sloping van de bestaande woningen te Laarne, 1 e afdeling, Nonstraat, sectie B nrs 1392/k, 1394/02/b advies Stedenbouwkundig ambtenaar Stijn Monsaert stelt de aanvraag voor. Opmerkingen: - Er zijn 5 schriftelijke bezwaren ingediend - Dichtheid veel te hoog 40 woningen/ha - Te kleine tuinstrook - Leefbaarheid omgeving komt in het gedrang - Voorbouwlijn te dicht bij de bocht - Te grootschalig volgens oppervlakte van het terrein - Nagaan of andere gebouwen op erfgrens staan - Appartement kadert niet in deze omgeving : volledig in omgeving van open bebouwing in verkaveling, uitgezonderd 2 half-open bebouwingen - Moet voor appartementsgebouw minstens rechts 4 m en links 5m bouwvrije stroken zijn gezien de hoogte van de omliggende gebouwen, ook voor groot bouwblok - De verdieping mag een maximale diepte hebben van 12 m terrassen inbegrepen. De diepte op het ontwerp is m - Privacy wordt geschonden voor de ganse verkaveling en achtergelegen en zijdelings gelegen woningen wegens de terrassen achteraan.

12 - De nokhoogte mag maximaal 12 m zijn, op het ontwerp wordt 14,45m voorzien - De wetgeving op de toegankelijkheid is niet nageleefd. - Profielen van de gebouwen op de aanpalende percelen staan niet op het plan - Het terrein is maar geschikt voor maximum 4 woningen ( zie advies 3 PO) 5. Varia Er zijn geen variapunten. De plaatsvervangers en politieke fracties verlaten de zitting en de Raad gaat over tot beraadslaging en advies. BESLUITVORMING 1. Type stedenbouwkundige voorschriften voor verkavelingsaanvragen De Raad verleent unaniem gunstig advies voor het gebruik van type voorschriften bij het beoordelen van verkavelingsaanvragen mits rekening te houden met de gegeven opmerkingen en/of aanpassingen. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING OF VERKAVELINGSWIJZIGING (TYPEVOORSCHRIFTEN). 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) Het accent van deze verkaveling ligt op de bestemming wonen. Er zijn voldoende voorzieningen in de omgeving. Verkeersgenererende activiteiten zijn hier ongewenst, en de percelen zijn te klein om individuele meergezinswoningen mogelijk te maken of ze vallen buiten de perimeter waar meergezinswoningen mogelijk zijn. Daarom wordt geopteerd voor eengezinswoningen. Het splitsen van de woning is niet toegelaten, net als nevenbestemmingen vreemd aan de woonfunctie zelf. De loten zijn enkel bestemd voor ééngezinswoningen, met inbegrip van zorgwoningen. In de woning kunnen beperkt complementaire functies worden toegelaten, zoals vrije beroepen, dienstverlening mits aan alle van de volgende vereisten voldaan is: 3. de woonfunctie blijft behouden als hoofdfunctie; 4. de complementaire functie beslaat een geringere oppervlakte dan de woonfunctie met een totale maximale vloeroppervlakte van 100 vierkante meter. Voorzieningen voor een inwonende hulpbehoevenden zijn toegelaten voor zover ze niet afsplitsbaar zijn van de woning. Voor de definitie van zorgwoningen

13 wordt verwezen naar de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. In de aangebouwde bijgebouwen worden dezelfde bestemmingen toegestaan als in het hoofdvolume. Deze voorschriften hebben betrekking op de bijgebouwen die rechtstreeks zijn aangebouwd aan het hoofdvolume. (Losstaande bijgebouwen (tuinbergingen, garages, ) worden in punt 3.3 behandeld.) 1.2. BESTEMMING NIET BEBOUWD GEDEELTE Het is de bedoeling het groene karakter van de verkaveling te bewaren. Private tuinen Er worden enkel tuinen toegestaan om het residentiële karakter van de verkaveling te waarborgen.

14 2. VOORSCHRIFTEN GEBOUWEN 2.1. VOORSCHRIFTEN HOOFDGEBOUW(EN) TYPOLOGIE In Laarne komen zowel woningen voor in open, halfopen als gesloten bouworde. Zowel open, halfopen als gesloten bouwtypes worden toegestaan. Het spreek voor zich dat de appreciatie van de gemeente van de aanvraag gekeken wordt naar de ruimtelijke ordening in de buurt wat betreft de gekozen typologie. De bouwdieptes worden beperkt tot de algemeen geldende normen in Laarne. INPLANTING Deze maten vormen een belangrijke constante binnen de verkaveling. Ze zorgt voor een bewust gewild ritme. De voorbouwlijn van de woningen ligt op minimum 6,00m, maximum 8m achter de rooilijn die van toepassing is op de percelen. Indien een voorbouwlijn van toepassing is op de verkaveling, dan geldt de voorbouwlijn als bouwlijn. De gevelbreedte bedraagt minimaal 7,40m, omdat op die manier een interne ruimte van 7,00m breed overblijft na aftrek van de buitenmuren. Van de maten van de bouwvrije zijdelingse strook en van de tuinzone kan niet worden afgeweken, omdat zij minimale eisen aan de buitenruimte en groenvoorziening vooropstellen. De voorbouwlijn voor half-open en gesloten woningen ligt gelijk. De eerst vergunde woning bepaalt de bouwlijn. In het geval van een eerst vergunde woning nog geen sprake is, vraagt de aanvrager de handtekening(en) van de medeeigenaars van de verkaveling, indien zijn aanvraag afwijkt van de voorbouwlijn die op het grafische plan werd aangeduid. Van de verplichte gelijke bouwlijn kan worden afgeweken als een ontwikkelaar 1 stedenbouwkundige vergunning aanvraag voor verschillende (woon)entiteiten.

15 De bouwdiepte van de gelijkvloerse verdieping van de woningen bedraagt maximaal 15,00m. De verdieping heeft een bouwdiepte van maximaal 12,00m. Terrasssen op de verdieping worden gerekend binnen de maximale bouwdiepte van 12,00m. De woning wordt voorzien binnen de op het plan aangeduide zone. Het voorstel toont een minimale interne (netto)breedte van 7,00m als enige uitzondering gelden projecten van sociale woningbouw. Bouwvrije zijdelingse stroken bedragen minimaal 3,00m, de tuinzone bedraagt minimaal 8,00m. De wetgeving op lichten en zichten blijft onverminderd van toepassing. BOUWVOLUME Doordat het hoofdvolume vast is voor elke kavel (verplicht te bouwen volume) en doordat het hoofdvolume duidelijk hoger is dan de bijgebouwen ontstaat een ritmiek van variaties op een zelfde thema. Per verdiep wordt een hoogte gerekend van 3,00m. In totaal worden twee bouwlagen toegelaten onder het dakvolume. De kroonlijsthoogte van de hoofdvolumes bedraagt minimaal 3,00m en maximaal 6,00m (de bouwhoogte bedraagt dus min 1 bouwlaag, max. 2 bouwlagen onder de kroonlijst). In het geval platte daken worden voorgesteld, mag de kroonlijsthoogte 6,50m bedragen. Als kroonlijsthoogte wordt niet de snijlijn tussen voorgevelvlak en dakvlak gezien, maar de bovenkant van de dakgoot, omdat de dakgoot een belangrijk visueel- vormelijk gegeven is in de opbouw van de woning. Er wordt voor de bovenkant van de dakgoot gekozen, omdat dat het enige punt is dat niet kan variëren. De nokhoogte is maximaal 6,00m hoger dan de maximaal toegestane kroonlijsthoogte. De kroonlijsthoogte van de bijgebouwen bedraagt maximaal 3,50m. De hoofd- en bijgebouwen moeten één architecturaal geheel vormen. Bij platte daken wordt een hogere kroonlijsthoogte toegestaan om toe te laten De kroonlijsthoogte en nokhoogte van de eerst vergunde woning is toonaangevend voor de volgende loten. In het geval van een eerst vergunde woning nog geen sprake is, vraagt de

16 het isolatiepakket en ventilatiesystemen, weg te werken. aanvrager de handtekening(en) van de mede-eigenaars van de verkaveling, indien zijn aanvraag afwijkt van de maximale maatvoering/ het maximale gabariet die in de verordenende verkavelingsvoorschriften werden bepaald. Van de verplichte gelijke kroonlijst- en nokhoogte kan worden afgeweken als een ontwikkelaar 1 stedenbouwkundige vergunning aanvraag voor verschillende (woon)entiteiten. De dakhelling bedraagt minimaal 0 en maximaal 45. Afgeknotte daken (hellend dak dat wordt afgetopt met een plat dak) worden niet toegelaten. De vloerpeil van de gelijkvloerse verdieping ligt maximaal 0,35 meter boven straatniveau. Dak tussen 0-45, hoogte max 12,00m. Kroonlijsthoogte woning min. 3,00m, max. 6,00m. Kroonlijsthoogte bijgebouw 3,50m max. Verdieping max. 12,00m Gelijkvloers max. 15,00m VERSCHIJNINGSVORM

17 Er wordt in het concept erg veel belang gehecht aan het kader waarbinnen de woningen tot stand kunnen komen. Dat betekent dat initiatief tot het creëren van architectuur de drijfveer zal zijn om deze verkaveling tot een kwalitatieve woonomgeving te laten worden. Het concept van de verkaveling is dusdanig dat binnen een minimum aan grenzen een maximum aan architecturale vrijheid wordt voorzien. Het residentieel karakter van de verkaveling zal hoe dan ook door materiaalgebruik onderstreept worden. De buitengevels kunnen worden opgetrokken in baksteen, natuursteen, glas, metaal, op voorwaarde dat het kleur van de gekozen materialen niet afwijkt van de courante kleuren in de omgeving. Dakuitbouwen/ standvensters (dakkappellen) worden beperkt tot maximaal 1/3 van het dakoppervlak. Afgeknotte daken (hellend dak dat wordt afgetopt met een plat dak) worden niet toegelaten. De materialen van het dakvlak zal bestaan uit leien, pannen of andere esthetische materialen. Een dakuitbouw is ondergeschikt aan het dakvlak. Dat wil zeggen dat de kroonlijst niet onderbroken kan worden en dat de dakuitbouw ietwat teruggetrokken is ten opzichte van de voorgevelbouwlijn VOORSCHRIFTEN DUURZAAM BOUWEN EN KWALITEITSASPECTEN De gewestelijke verordening hemelwater moet uiteraard nageleefd worden. Bijkomend worden er maatregelen getroffen inzake de aan te leggen verhardingen. Zaken inzake duurzaamheid die volgen uit het verkavelingsconcept en niet moeten vastgelegd worden in de voorschriften zijn het zongericht bouwen. Opritten en terrassen dienen te worden voorzien met waterdoorlatende materialen of materialen toegepast met een brede voeg. Waterdichte vlakken zijn enkel voor de verhardingen van de terrassen toegelaten (max. 30 m²) mits ze afwateren naar de tuin en mits een onmiddellijke bezinking mogelijk is. Groendaken kunnen een belangrijke meerwaarde betekenen in de opvang van hemelwater en kunnen in rekening worden gebracht bij de opmaak van het vergunningsdossier bij de bouwaanvraag ifv. het te voorziene volume aan waterbuffering.

18 3. NIET-BEBOUWD GEDEELTE 3.1. RELIEFWIJZIGINGEN Het gaat om een zeer vlak terrein, waar reliëfwijzigingen niet wenselijk zijn. Aanmerkelijke reliëfwijzigingen worden niet toegestaan ZONE VOOR TUINEN / HOVINGEN/ VOORTUINEN Het is de bedoeling het groene karakter van de verkaveling te bewaren. Dat is enkel mogelijk indien de toegelaten bijgebouwen beperkt worden in oppervlakte. Om de eenheid van de verkaveling te behouden worden bijgebouwen bij voorkeur in metselwerk uitgevoerd. Kleinere bijgebouwen kunnen ook in (beschermd) hout uitgevoerd worden. In de zone voor tuinen zijn volgende afzonderlijke bijgebouwen toegelaten tot een maximale oppervlakte van 40m² per kavel: Een garage/ bergplaats Op te richten in dezelfde materialen als de woning. Wanneer de woning meerdere materialen gebruikt, wordt het materiaal gekozen die percentueel de grootste geveloppervlakte inneemt. Een houten carport Een houten tuinhuisje/ berging De hoogte van de gebouwen bedraagt maximaal 3,00m. Het dak heeft een helling van De losstaande bijgebouwen worden ingeplant op minstens 3,00m achter de uiterste achtergevellijn en op minstens 1,00m van de perceelsgrenzen of tot tegen een bestaande scheidingsmuur op de perceelsgrens. Mits schriftelijk akkoord van de buur kunnen de losstaande bijgebouwen op de perceelsgrens worden opgetrokken. Als dit laatste het geval is, dan kan enkel met een plat dak worden afgewerkt. In totaal kan buiten het bebouwde gedeelte slechts 40m² aan bijkomende verharding voor terrassen en tuinpaden worden aangelegd. Slechts 30m² daarvan kan voorzien worden in niet- waterdoorlatende verharding (ifv. terras). De verharding kan voorzien worden tot 1,00m van de perceelsgrens. Om het groene karakter van de verkaveling te behouden wordt daarnaast de

19 verhardingen buiten de bouwzones beperkt. In totaal kan maximaal 80m² worden verhard (40m² ifv. terrassen, 40m²ifv. (zwem)vijvers). De tweede waarde van 50% werd opgesteld om tegen te gaan dat kleinere tuinen (door verharding van woning + 40m² ifv. terrassen + 40m² ifv. (zwem)vijvers) bijna volledig worden verhard. Daarnaast kan in de zone voor tuinen voorzien worden in een siervijver of een zwembad met een maximum aan 40m² op minstens 2 meter van de perceelsgrenzen. Als tweede waarde geldt dat niet meer dan 50% van de tuinzone kan worden verhard. In de voortuin kunnen slechts de strikt noodzakelijke toegangen naar de woning worden toegelaten. Daarnaast is slechts 1 autostaanplaats (volgens de regels hoger in de voorschriften beschreven) toegelaten. De rest van de voortuin wordt beplant en/ of ingeplant met gras. De mogelijke afsluitingen worden beperkt om de eenheid van de verkaveling te verzekeren. De afsluiting van de voortuin bestaat uit een levende haag, een gemetseld muurtje of uit hout met een maximale hoogte van 1,00 m. Een levende haag wordt aangeplant op minstens 0,50 m achter de rooilijn. Een gemetseld muurtje kan net achter de rooilijn worden voorzien. Indien de afsluiting open is (draad, ), dan kan de hoogte maximaal 2,00m bedragen. Leilindes worden gezien als hoogstammige bomen. Er zijn twee hekstijlen toegelaten met een hoogte van max. 1,80 m. In de hekstijlen kan een brievenbus worden verwerkt. De overige perceelsgrenzen dienen te worden afgesloten met een levende haag, een draadafsluiting al dan niet begroeid met klimop (eventueel met betonplaat tot 0,50 cm hoogte) of met hout. Indien er geen akkoord is met de aanpalende eigenaar, wordt een draadafsluiting geplaatst op eigen terrein. Indien die afsluiting wordt opgevat als een levende haag, dan wordt die afsluiting op minstens op minstens 0,50 m van de perceelsgrens (conform het veldwetboek) ingeplant. In die zin wordt een draadafsluiting met begroeiing van klimplanten als levende haag beschouwd. De hoogte van afsluitingen op de zijdelingse perceelsgrenzen of langs de zijdelingse perceelsgrenzen indien geen akkoord werd bereikt bedraagt maximaal 2,00 m.

20 De aandacht wordt er op gevestigd dat hoogstammige bomen op minstens 2,00 m van de perceelsgrens moeten worden aangeplant (conform het veldwetboek) ANDERE Ondergrondse garages zijn niet toegelaten. De aanpalende eigenaars van de private grachten zorgen voor het onderhoud van de grachten. Zonder de nodige vergunningen kunnen geen oeververstevigingen of wijzigingen aan het profiel van de gracht aangebracht worden. De eigenaars van de percelen waarop een deel van de straatgracht gelegen is staan in voor het onderhoud van hun gedeelte van de gracht. Zonder de nodige vergunningen kunnen geen oeververstevigingen of wijzigingen aan het profiel van de gracht aangebracht worden. De verkaveling wordt, voor wat de verkoop of vervreemding van de kavels betreft, slechts uitvoerbaar nadat de op de plannen aangeduide te slopen gebouwen, ( en de te slopen gebouwen opgenomen in het vergunningsbesluit) effectief zijn afgebroken. Om te vermijden dat loten verkocht kunnen worden waarop nog bestaande bebouwing aanwezig is, dient de bestaande bebouwing gesloopt te worden vooraleer de loten kunnen vervreemd worden. Een verkavelingsvergunning geldt als stedenbouwkundige vergunning voor wat betreft alle in de verkavelingsvergunning opgenomen handelingen die de verkaveling bouwrijp maken, zoals in het bijzonder: 1. de aanleg van nieuwe verkeerswegen, of de tracéwijziging, verbreding of opheffing daarvan; 2. het wijzigen van het reliëf van de bodem; 3. het ontbossen, onverminderd artikel , 2, en artikel 4.3.1, 4 van de VCRO; 4. het afbreken van constructies. Zolang deze slopingswerken niet zijn voltooid mogen de loten niet verkocht of vervreemd worden, en kunnen geen gebouwen worden opgericht op basis van deze verkaveling. De voltooiing van de slopingswerken wordt door de verkavelaar bij middel van een aangetekende kennisgeving gemeld aan het College van Burgemeester en Schepenen Het regenwater en het afvalwater dient volledig gescheiden te worden voor de percelen in de aanvraag en dient gescheiden afgevoerd te worden tot aan de rooilijn.

21 2. Aanvraag stedenbouwkundige vergunning Praet Githa en Kristoff, Scheestraat 19, 9270 Laarne voor het bouwen van een meergezinswoning na sloping van de bestaande woningen te Laarne, 1 e afdeling, Nonstraat, sectie B nrs 1392/k, 1394/02/b advies De Raad verleent advies als volgt. Gelet op de gegeven opmerkingen : - Er zijn 5 schriftelijke bezwaren ingediend - Dichtheid veel te hoog 40 woningen/ha - Te kleine tuinstrook - Leefbaarheid omgeving komt in het gedrang - Voorbouwlijn te dicht bij de bocht - Te grootschalig volgens oppervlakte van het terrein - Nagaan of andere gebouwen op erfgrens staan - Appartement kadert niet in deze omgeving : volledig in omgeving van open bebouwing in verkaveling, uitgezonderd 2 half-open bebouwingen - Moet voor appartementsgebouw minstens rechts 4 m en links 5m bouwvrije stroken zijn gezien de hoogte van de omliggende gebouwen, ook voor groot bouwblok - De verdieping mag een maximale diepte hebben van 12 m terrassen inbegrepen. De diepte op het ontwerp is m - Privacy wordt geschonden voor de ganse verkaveling en achtergelegen en zijdelings gelegen woningen wegens de terrassen achteraan. - De nokhoogte mag maximaal 12 m zijn, op het ontwerp wordt 14,45m voorzien - De wetgeving op de toegankelijkheid is niet nageleefd. - Profielen van de gebouwen op de aanpalende percelen staan niet op het plan - Het terrein is maar geschikt voor maximum 4 woningen ( zie advies 3 PO) De Raad brengt unaniem ongunstig advies uit over de aanvraag om reden dat rekening houdend met de gegeven opmerkingen en ingediende bezwaarschriften het voorliggende ontwerp niet inpasbaar is in deze omgeving. Deskundige Patrick Michiels verlaat de zitting als rechtstreeks belanghebbende in de functie van architect van het ontwerp. 3. Aanvraag stedenbouwkundige vergunning BVBA Bouwmaterialen De Gelder,Vaartstraat 73, 9270 Laarne voor het bouwen van toonzaal met winkel te Laarne, 2 e afdeling, Vaartstraat 67, 69, 71, sectie D nrs 773c, 776D, 777B, 778 E, 779F, 779G, 780 E, 783K, 789H advies De Raad verleent advies als volgt. Gelet op de gegeven opmerkingen : Opmerkingen: - Het probleem met stapelen van bouwmaterialen op het Vaartplein moet worden gestopt. Dit kan eventueel in de stedenbouwkundige vergunning worden opgelegd. Er mag enkel worden gestapeld op de site zelf binnen de loods, ook niet meer op het perceel in eigendom van BVBA De Gelder naast het Vaartplein gekend ten kadaster Laarne, 2 e afdeling, sectie D nr 442B - Het gemeentebestuur moet zelf optreden mits opleggen termijn voor ontruiming openbaar domein

22 - Het aspect lichtvervuiling afkomstig van de verlichting van het gebouw met zicht op de Kalkense meersen moet de nodige aandacht krijgen. - Volume toonzaal vrij groot ten opzichte van de loods. - Geen bezwaren van de omgeving - In het kader van de infrastructuurwerken voor de Nerenweg worden er eveneens werken uitgevoerd aan Kalkenvaart. Er wordt een wandelpad aangelegd achter het perceel sectie D nr 442B. Uit veiligheidsoverwegingen is het niet meer verantwoord op dit perceel te stapelen. - De aanvraag is onvolledig de site aan de overkant is niet opgenomen in het dossier - Het ontwerp is te grootschalig, doch wegens de reeds vergunde loods kunnen de burelen moeilijk worden geweigerd - Er kunnen geen verdere uitbreidingen worden toegelaten het terrein is reeds overbezet veel verharding - In het voorontwerp RUP Kalkendorp valt de site in het woongebied waarin het verweven van functies mogelijk is mits de draagkracht van het gebied niet wordt overschreden en de activiteit verenigbaar blijft met de omgeving. - Er is geen expansie meer toegelaten. De Raad brengt unaniem gunstig advies uit over de aanvraag mits het college in haar advies rekening houdt met de gegeven opmerkingen. De Voorzitter bedankt iedereen en sluit de vergadering om uur. Het verslag en beraadslaging of advies worden overgemaakt aan: - het College van Burgemeester en Schepenen - Gemeenteraadsleden - leden, plaatsvervangers en politieke fracties van de Gecoro. De vast secretaris De Voorzitter REMI VAN BRUSSEL EDITH WYLOCK

23 GECORO LAARNE GECORO IN ZITTING VAN 5 MAART 2014-ADVIES Type stedenbouwkundige voorschriften voor verkavelingsaanvragen De Raad verleent unaniem gunstig advies voor het gebruik van type voorschriften bij het beoordelen van verkavelingsaanvragen mits rekening te houden met de gegeven opmerkingen en/of aanpassingen. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING OF VERKAVELINGSWIJZIGING (TYPEVOORSCHRIFTEN). 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) Het accent van deze verkaveling ligt op de bestemming wonen. Er zijn voldoende voorzieningen in de omgeving. Verkeersgenererende activiteiten zijn hier ongewenst, en de percelen zijn te klein om individuele meergezinswoningen mogelijk te maken of ze vallen buiten de perimeter waar meergezinswoningen mogelijk zijn. Daarom wordt geopteerd voor eengezinswoningen. Het splitsen van de woning is niet toegelaten, net als nevenbestemmingen vreemd aan de woonfunctie zelf. De loten zijn enkel bestemd voor ééngezinswoningen, met inbegrip van zorgwoningen. In de woning kunnen beperkt complementaire functies worden toegelaten, zoals vrije beroepen, dienstverlening mits aan alle van de volgende vereisten voldaan is: 5. de woonfunctie blijft behouden als hoofdfunctie; 6. de complementaire functie beslaat een geringere oppervlakte dan de woonfunctie met een totale maximale vloeroppervlakte van 100 vierkante meter.

24 Voorzieningen voor een inwonende hulpbehoevenden zijn toegelaten voor zover ze niet afsplitsbaar zijn van de woning. Voor de definitie van zorgwoningen wordt verwezen naar de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. In de aangebouwde bijgebouwen worden dezelfde bestemmingen toegestaan als in het hoofdvolume. Deze voorschriften hebben betrekking op de bijgebouwen die rechtstreeks zijn aangebouwd aan het hoofdvolume. (Losstaande bijgebouwen (tuinbergingen, garages, ) worden in punt 3.3 behandeld.) 1.2. BESTEMMING NIET BEBOUWD GEDEELTE Het is de bedoeling het groene karakter van de verkaveling te bewaren. Private tuinen Er worden enkel tuinen toegestaan om het residentiële karakter van de verkaveling te waarborgen.

25 2. VOORSCHRIFTEN GEBOUWEN 2.1. VOORSCHRIFTEN HOOFDGEBOUW(EN) TYPOLOGIE In Laarne komen zowel woningen voor in open, halfopen als gesloten bouworde. Zowel open, halfopen als gesloten bouwtypes worden toegestaan. Het spreek voor zich dat de appreciatie van de gemeente van de aanvraag gekeken wordt naar de ruimtelijke ordening in de buurt wat betreft de gekozen typologie. De bouwdieptes worden beperkt tot de algemeen geldende normen in Laarne. INPLANTING Deze maten vormen een belangrijke constante binnen de verkaveling. Ze zorgt voor een bewust gewild ritme. De voorbouwlijn van de woningen ligt op minimum 6,00m, maximum 8m achter de rooilijn die van toepassing is op de percelen. Indien een voorbouwlijn van toepassing is op de verkaveling, dan geldt de voorbouwlijn als bouwlijn. De gevelbreedte bedraagt minimaal 7,40m, omdat op die manier een interne ruimte van 7,00m breed overblijft na aftrek van de buitenmuren. Van de maten van de bouwvrije zijdelingse strook en van de tuinzone kan niet worden afgeweken, omdat zij minimale eisen aan de buitenruimte en groenvoorziening vooropstellen. De voorbouwlijn voor half-open en gesloten woningen ligt gelijk. De eerst vergunde woning bepaalt de bouwlijn. In het geval van een eerst vergunde woning nog geen sprake is, vraagt de aanvrager de handtekening(en) van de medeeigenaars van de verkaveling, indien zijn aanvraag afwijkt van de voorbouwlijn die op het grafische plan werd aangeduid. Van de verplichte gelijke bouwlijn kan worden afgeweken als een ontwikkelaar 1 stedenbouwkundige vergunning aanvraag voor verschillende (woon)entiteiten.

26 De bouwdiepte van de gelijkvloerse verdieping van de woningen bedraagt maximaal 15,00m. De verdieping heeft een bouwdiepte van maximaal 12,00m. Terrasssen op de verdieping worden gerekend binnen de maximale bouwdiepte van 12,00m. De woning wordt voorzien binnen de op het plan aangeduide zone. Het voorstel toont een minimale interne (netto)breedte van 7,00m als enige uitzondering gelden projecten van sociale woningbouw. Bouwvrije zijdelingse stroken bedragen minimaal 3,00m, de tuinzone bedraagt minimaal 8,00m. De wetgeving op lichten en zichten blijft onverminderd van toepassing. BOUWVOLUME Doordat het hoofdvolume vast is voor elke kavel (verplicht te bouwen volume) en doordat het hoofdvolume duidelijk hoger is dan de bijgebouwen ontstaat een ritmiek van variaties op een zelfde thema. Per verdiep wordt een hoogte gerekend van 3,00m. In totaal worden twee bouwlagen toegelaten onder het dakvolume. De kroonlijsthoogte van de hoofdvolumes bedraagt minimaal 3,00m en maximaal 6,00m (de bouwhoogte bedraagt dus min 1 bouwlaag, max. 2 bouwlagen onder de kroonlijst). In het geval platte daken worden voorgesteld, mag de kroonlijsthoogte 6,50m bedragen. Als kroonlijsthoogte wordt niet de snijlijn tussen voorgevelvlak en dakvlak gezien, maar de bovenkant van de dakgoot, omdat de dakgoot een belangrijk visueel- vormelijk gegeven is in de opbouw van de woning. Er wordt voor de bovenkant van de dakgoot gekozen, omdat dat het enige punt is dat niet kan variëren. De nokhoogte is maximaal 6,00m hoger dan de maximaal toegestane kroonlijsthoogte. De kroonlijsthoogte van de bijgebouwen bedraagt maximaal 3,50m. De hoofd- en bijgebouwen moeten één architecturaal geheel vormen. Bij platte daken wordt een hogere kroonlijsthoogte toegestaan om toe te laten De kroonlijsthoogte en nokhoogte van de eerst vergunde woning is toonaangevend voor de volgende loten. In het geval van een eerst vergunde woning nog geen sprake is, vraagt de aanvrager de handtekening(en) van de mede-eigenaars van de verkaveling, indien zijn aanvraag afwijkt van de maximale

27 het isolatiepakket en ventilatiesystemen, weg te werken. maatvoering/ het maximale gabariet die in de verordenende verkavelingsvoorschriften werden bepaald. Van de verplichte gelijke kroonlijst- en nokhoogte kan worden afgeweken als een ontwikkelaar 1 stedenbouwkundige vergunning aanvraag voor verschillende (woon)entiteiten. De dakhelling bedraagt minimaal 0 en maximaal 45. Afgeknotte daken (hellend dak dat wordt afgetopt met een plat dak) worden niet toegelaten. De vloerpeil van de gelijkvloerse verdieping ligt maximaal 0,35 meter boven straatniveau. Dak tussen 0-45, hoogte max 12,00m. Kroonlijsthoogte woning min. 3,00m, max. 6,00m. Kroonlijsthoogte bijgebouw 3,50m max. Verdieping max. 12,00m Gelijkvloers max. 15,00m VERSCHIJNINGSVORM Er wordt in het concept erg veel belang gehecht aan het kader waarbinnen de woningen tot stand kunnen komen. Dat De buitengevels kunnen worden opgetrokken in baksteen, natuursteen, glas, metaal, op voorwaarde dat het kleur van

28 betekent dat initiatief tot het creëren van architectuur de drijfveer zal zijn om deze verkaveling tot een kwalitatieve woonomgeving te laten worden. Het concept van de verkaveling is dusdanig dat binnen een minimum aan grenzen een maximum aan architecturale vrijheid wordt voorzien. Het residentieel karakter van de verkaveling zal hoe dan ook door materiaalgebruik onderstreept worden. de gekozen materialen niet afwijkt van de courante kleuren in de omgeving. Dakuitbouwen/ standvensters (dakkappellen) worden beperkt tot maximaal 1/3 van het dakoppervlak. Afgeknotte daken (hellend dak dat wordt afgetopt met een plat dak) worden niet toegelaten. De materialen van het dakvlak zal bestaan uit leien, pannen of andere esthetische materialen. Een dakuitbouw is ondergeschikt aan het dakvlak. Dat wil zeggen dat de kroonlijst niet onderbroken kan worden en dat de dakuitbouw ietwat teruggetrokken is ten opzichte van de voorgevelbouwlijn VOORSCHRIFTEN DUURZAAM BOUWEN EN KWALITEITSASPECTEN De gewestelijke verordening hemelwater moet uiteraard nageleefd worden. Bijkomend worden er maatregelen getroffen inzake de aan te leggen verhardingen. Zaken inzake duurzaamheid die volgen uit het verkavelingsconcept en niet moeten vastgelegd worden in de voorschriften zijn het zongericht bouwen. Opritten en terrassen dienen te worden voorzien met waterdoorlatende materialen of materialen toegepast met een brede voeg. Waterdichte vlakken zijn enkel voor de verhardingen van de terrassen toegelaten (max. 30 m²) mits ze afwateren naar de tuin en mits een onmiddellijke bezinking mogelijk is. Groendaken kunnen een belangrijke meerwaarde betekenen in de opvang van hemelwater en kunnen in rekening worden gebracht bij de opmaak van het vergunningsdossier bij de bouwaanvraag ifv. het te voorziene volume aan waterbuffering.

29 3. NIET-BEBOUWD GEDEELTE 3.1. RELIEFWIJZIGINGEN Het gaat om een zeer vlak terrein, waar reliëfwijzigingen niet wenselijk zijn. Aanmerkelijke reliëfwijzigingen worden niet toegestaan ZONE VOOR TUINEN / HOVINGEN/ VOORTUINEN Het is de bedoeling het groene karakter van de verkaveling te bewaren. Dat is enkel mogelijk indien de toegelaten bijgebouwen beperkt worden in oppervlakte. Om de eenheid van de verkaveling te behouden worden bijgebouwen bij voorkeur in metselwerk uitgevoerd. Kleinere bijgebouwen kunnen ook in (beschermd) hout uitgevoerd worden. In de zone voor tuinen zijn volgende afzonderlijke bijgebouwen toegelaten tot een maximale oppervlakte van 40m² per kavel: Een garage/ bergplaats Op te richten in dezelfde materialen als de woning. Wanneer de woning meerdere materialen gebruikt, wordt het materiaal gekozen die percentueel de grootste geveloppervlakte inneemt. Een houten carport Een houten tuinhuisje/ berging De hoogte van de gebouwen bedraagt maximaal 3,00m. Het dak heeft een helling van De losstaande bijgebouwen worden ingeplant op minstens 3,00m achter de uiterste achtergevellijn en op minstens 1,00m van de perceelsgrenzen of tot tegen een bestaande scheidingsmuur op de perceelsgrens. Mits schriftelijk akkoord van de buur kunnen de losstaande bijgebouwen op de perceelsgrens worden opgetrokken. Als dit laatste het geval is, dan kan enkel met een plat dak worden afgewerkt. In totaal kan buiten het bebouwde gedeelte slechts 40m² aan bijkomende verharding voor terrassen en tuinpaden worden aangelegd. Slechts 30m² daarvan kan voorzien worden in niet- waterdoorlatende verharding (ifv. terras). De verharding kan voorzien worden tot 1,00m van de perceelsgrens. Om het groene karakter van de verkaveling te behouden wordt daarnaast de verhardingen buiten de bouwzones beperkt. In totaal kan maximaal 80m² Daarnaast kan in de zone voor tuinen voorzien worden in een siervijver of een zwembad met een maximum aan 40m² op minstens 2 meter van de perceelsgrenzen.

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING OF VERKAVELINGSWIJZIGING (TYPEVOORSCHRIFTEN).

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING OF VERKAVELINGSWIJZIGING (TYPEVOORSCHRIFTEN). STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING OF VERKAVELINGSWIJZIGING (TYPEVOORSCHRIFTEN). 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) Het accent van

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ AANVRAAG VAN EEN VERKAVELINGSVERGUNNING voor kavel 1 van het voorgelegd ontwerp Gemeente 2290 VORSELAAR, Sectie G, nrs.: 16/K, 16/L, 16/P2 Hildering 1 Keizershofstraat

Nadere informatie

GOEDGEKEURDE VERKAVELINGVERGUNNING: NR. V 2013/05 VAN 03/09/2013

GOEDGEKEURDE VERKAVELINGVERGUNNING: NR. V 2013/05 VAN 03/09/2013 Pagina 1 van 6 Van den Vonder Marcel BVBA Landmeter-Expert LAN 04 1075 Erkend Vastgoedmakelaar B.I.V.206045 Kantoor: 2235 Hulshout Grote Baan 134 Kantoor: 2220 Heist-op-den-Berg 21 mei 2013 Leopoldlei

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING NV ZUIDERPARK AMERSVELDESTRAAT-SPOORWEG KORTEMARK 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN:

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN: Pagina 1 van 6 Van den Vonder Marcel BVBA Landmeter-Expert LAN 04 1075 Erkend Vastgoedmakelaar B.I.V.206045 Kantoor: 2235 Hulshout Grote Baan 134 Kantoor: 2220 Heist-op-den-Berg 8 febr. 2011 Leopoldlei

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1.VOORSCHRIFTEN EN BESTEMMING HOOFDGEBOUW. 1.1 Bestemming hoofdgebouw

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1.VOORSCHRIFTEN EN BESTEMMING HOOFDGEBOUW. 1.1 Bestemming hoofdgebouw Eigendom Vennootschap MAFAR, Louizalaan 149/24, 1050 Brussel. gevolmachtigde : NV. Select Bouw, Iepersestraat 181-185, 8800 Roeselare. BPA nr 1- Dorpskom, gedeeltelijke wijziging E. VK plan dd. 30. 10.

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE KAVELS 1 TOT EN MET 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE KAVELS 1 TOT EN MET 14 Bijlage 3 Verkaveling VICHTE Waregemstraat STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE KAVELS 1 TOT EN MET 14 Bij onduidelijkheden of tegenstrijdigheden hebben de grafische voorstellingen op het verkavelingsplan

Nadere informatie

VERKAVELINGSVERGUNNING - STEDELIJK WOONGEBIED DREEF

VERKAVELINGSVERGUNNING - STEDELIJK WOONGEBIED DREEF STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN TYPE 3 1. Bouwzone type 3 kavels 1 t/m 31 Behoudens de verplichte toegangen / opritten tot de kavels zijn geen andere rechtstreekse toegangen voor autoverkeer naar de openbare

Nadere informatie

STAD ANTWERPEN DISTRICT BERENDRECHT Provincie Antwerpen Arrondissement Antwerpen

STAD ANTWERPEN DISTRICT BERENDRECHT Provincie Antwerpen Arrondissement Antwerpen STAD ANTWERPEN DISTRICT BERENDRECHT Provincie Antwerpen Arrondissement Antwerpen VERKAVELING VOOR WONINGBOUW van grond gelegen langs de Dorpsstraat Sectie B delen van nrs.186/r en 186/s MOTIVATIENOTA &

Nadere informatie

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN INHOUD 0. ALGEMENE BEPALINGEN 1 0.1 Algemene Definities... 1 0.1.1 Hoofdbestemming nevenbestemming van het hoofdgebouw... 1 0.1.2 Bouwdiepte... 1 0.1.3 Bouwlaag...

Nadere informatie

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN WOONWAGENTERREIN EIKAART

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN WOONWAGENTERREIN EIKAART VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN WOONWAGENTERREIN EIKAART 1. Bepalingen 1.1. Algemene bepalingen Deze zone wordt ingericht als woonwagenpark, waarbij een woonwagen gedefinieerd kan worden als een woongelegenheid,

Nadere informatie

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN Verkaveling 010/070 (3b) Provincie ANTWERPEN Gemeente BERLAAR Ligging Smidstraat - Hemelshoek Kad. Afd. 1 Sectie D nrs. 548/b&c 544/n 545/c 546/d Verkaveling 010/070 (3b) Dossier

Nadere informatie

Deel 2 Stedenbouwkundige voorschriften

Deel 2 Stedenbouwkundige voorschriften Deel 2 Stedenbouwkundige voorschriften Leeswijzer voor tabel: De grafische plannen en de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften (kolom 1 weergegeven op een grijze ondergrond) hebben verordenende

Nadere informatie

Artikel 0. Begrippen, algemene en specifieke bepalingen TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. 1. Begrippen. 1.1.

Artikel 0. Begrippen, algemene en specifieke bepalingen TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. 1. Begrippen. 1.1. Voorschriften Artikel 0. Begrippen, algemene en specifieke bepalingen 1. Begrippen 1.1. Eéngezinswoning Gebouw geschikt voor de huisvesting van één gezin of alleenstaande. 1.2. Nevenbestemming De nevenbestemming

Nadere informatie

verkavelingsvoorschriften verkaveling elleboogstraat, helkijn

verkavelingsvoorschriften verkaveling elleboogstraat, helkijn verkavelingsvoorschriften verkaveling elleboogstraat, helkijn oktober 2013, bijlage 3 2 1. Rijwoningen 1.1. Bestemming Wonen: woningen en de bijbehorende uitrusting zoals tuinen, tuinhuisjes, garages,

Nadere informatie

GEMEENTE HOUTHALEN ~ HELCHTEREN SECT/E E, ~~ DE HEIDE

GEMEENTE HOUTHALEN ~ HELCHTEREN SECT/E E, ~~ DE HEIDE GEMEENTE HOUTHALEN ~ HELCHTEREN (Houtha/QD ) 2 q af de/ing SECT/E E, ~~ DE HEIDE \ \ MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN - VLAAMSE AANGELEGENHEDEN STAATSSECRETARIAAT VOOR STREEKECONOMIE Bestuur van de Stedebouw

Nadere informatie

1 ALGEMENE BEPALINGEN

1 ALGEMENE BEPALINGEN 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 RUIMTELIJKE UITGANGSPUNTEN 1.1.1 De voorgestelde werken moeten optimaal geïntegreerd worden in hun ruimtelijke omgeving. Dit houdt in dat zij inzake dichtheid, terreinbezetting,

Nadere informatie

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN - BIJLAGE BIJ VERKAVELINGSPLAN (plan 6)

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN - BIJLAGE BIJ VERKAVELINGSPLAN (plan 6) Stad Ieper Provincie West-Vlaanderen West-Vlaamse Intercommunale Dienstverlenende vereniging Project Verkaveling Veurnsestraat te Elverdinge Project: 04/6076 VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN - BIJLAGE BIJ VERKAVELINGSPLAN

Nadere informatie

DEEL I: ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN

DEEL I: ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN DEEL I: ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN 0.1 Hoofd- en nevenbestemmingen Alle hoofdbestemmingen van de zones zijn voorgesteld op het plan. Nevenbestemmingen zijn alleen

Nadere informatie

ART. 0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN

ART. 0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN ART. 0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN Art.0.1 Wanneer een bestaand gebouw niet in overeenstemming is met de inrichtingsvoorschriften kunnen toch zowel verbouwingen binnen

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN GEMEENTE OVERPELT INBREIDING TUINWIJK OVERPELT-FABRIEK - FASE I ONTWERPER : ARCHITECTENBUREEL S.R. + T. bvba Johan Kosten Architect Stedenbouwkundige J. De Vriendtstraat, 1a, 3900 Overpelt 011/64.61.71

Nadere informatie

Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken

Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken Art. 1 Algemeen principe 1.1 Overeenkomstig de tekens van het Bijzonder Plan, gelden de navolgende bepalingen, onverminderd

Nadere informatie

Verkavelingsdossier kop Akkerstraat. Gemeente Overpelt

Verkavelingsdossier kop Akkerstraat. Gemeente Overpelt Verkavelingsdossier kop Akkerstraat Gemeente Overpelt Gemmeente Overpelt VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN Algemene bepalingen Terminologie Voor de toepassing van deze voorschriften wordt verstaan onder: achtergevelbouwlijn:

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften RUP Hertshage 2

stedenbouwkundige voorschriften RUP Hertshage 2 Aalst, augustus 2008 VOORONTWERP Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 26 februari 2008 Op bevel, Zegel van de gemeente de adjunct-stadssecretaris, de voorzitter, Reginald

Nadere informatie

ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN

ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN 0.1 Hoofd- en nevenbestemmingen Alle hoofdbestemmingen van de zones zijn voorgesteld op het grafisch plan. Nevenbestemmingen zijn alleen

Nadere informatie

Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken. Algemeen principe

Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken. Algemeen principe STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BPA nr. 4/5 Marktplein en Rijksweg INHOUDSOPGAVE Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken. Art. 1 Algemeen principe 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. 2. Bepalingen. toelichting en visie

ALGEMENE BEPALINGEN TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. 2. Bepalingen. toelichting en visie Voorschriften ALGEMENE BEPALINGEN 1. V e r k a v e l i n g s v oor s c h r i f te n De bepalingen (tekstueel en grafisch) van de delen van de verkaveling VK136/65 dd. 04/03/1966 en dd. 14/05/1997 en VK

Nadere informatie

GEMEENTE OPWIJK RUP WIJZIGEN VAN HET AANTAL WOONLAGEN IN KERNWOONGEBIEDEN. Verordenend deel / Stedenbouwkundige voorschriften

GEMEENTE OPWIJK RUP WIJZIGEN VAN HET AANTAL WOONLAGEN IN KERNWOONGEBIEDEN. Verordenend deel / Stedenbouwkundige voorschriften GEMEENTE OPWIJK RUP WIJZIGEN VAN HET AANTAL WOONLAGEN IN KERNWOONGEBIEDEN Verordenend deel / Stedenbouwkundige voorschriften Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 24 september

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT. Verordenende voorschriften toelichting

VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT. Verordenende voorschriften toelichting VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT Verordenende voorschriften toelichting 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Opgave van de voorschriften die strijdig zijn met het RUP en die

Nadere informatie

GEMEENTE ZONNEBEKE RUP GABARIETEN IN DE WOONZONES Ontwerp stedenbouwkundige voorschriften

GEMEENTE ZONNEBEKE RUP GABARIETEN IN DE WOONZONES Ontwerp stedenbouwkundige voorschriften GEMEENTE ZONNEBEKE RUP GABARIETEN IN DE WOONZONES Ontwerp stedenbouwkundige voorschriften Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting Van Op bevel, De Secretaris, De Burgemeester F.

Nadere informatie

De terreinbezetting wordt uitgedrukt in het procent van het perceeldeel gelegen binnen de betrokken zone.

De terreinbezetting wordt uitgedrukt in het procent van het perceeldeel gelegen binnen de betrokken zone. GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN EN DEFINITIES Volgende gemeenschappelijke bepalingen (GB) zijn van toepassing. GB 1: verklaring van voorkomende afkortingen. - max.: maximum - min.: minimum - z.p : zie plan

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL... 0 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN...

INHOUDSTAFEL... 0 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN... Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 0 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN... 1 ARTIKEL 1 - ALGEMENE BEPALINGEN... 1 ARTIKEL 2 - WATERHUISHOUDING... 1 BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN... 2 ARTIKEL 3 - ZONE VOOR OPENBARE WEGENIS...

Nadere informatie

STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 16 AALST - HEILIG HARTLAAN

STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 16 AALST - HEILIG HARTLAAN STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 16 AALST - HEILIG HARTLAAN PROVINCIE OOST-VLAANDEREN STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 16 H. HARTLAAN STEDEBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Art. 1 : Algemeenheden

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING (gezamelijk van toepassing op ype 1 & type 2) 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VERKAVELING AKKERSTRAAT. Dos nr. 20100_04 22 juni 2011

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VERKAVELING AKKERSTRAAT. Dos nr. 20100_04 22 juni 2011 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VERKAVELING AKKERSTRAAT Dos nr. 20100_04 22 juni 2011 Verkaveling Akkerstraat Te Maaseik, binnenbouwblok tussen Akkerstraat, Oude Kerkweg en Losbeekweg op de percelen kadastraal

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VERKAVELING EZAARTVELD. Dos nr. 2011_018 30 januari 2013

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VERKAVELING EZAARTVELD. Dos nr. 2011_018 30 januari 2013 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VERKAVELING EZAARTVELD Dos nr. 2011_018 30 januari 2013 Verkaveling Ezaartveld Te Mol, binnenbouwblok tussen de Maaldersstraat, Lupinestraat, Ezaartveld en Schoolstraat

Nadere informatie

1 Art. 1. Algemene bepalingen

1 Art. 1. Algemene bepalingen 1 Art. 1. Algemene bepalingen 1.1 Schaal en maatvoering De schaal en de daaruit afgeleide maten van het plan zijn indicatief. De werkelijke afmetingen zullen, daar waar noodzakelijk, door een opmeting

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN RUP 18 HERZIENING BPA ANGLO BELGE 1 e FASE

VOORSCHRIFTEN RUP 18 HERZIENING BPA ANGLO BELGE 1 e FASE VOORSCHRIFTEN RUP 18 HERZIENING BPA ANGLO BELGE 1 e FASE A. Algemene voorschriften 1 Het bestaande reliëf dient zoveel mogelijk te worden behouden. Tenzij anders vermeld, kunnen reliëfwijzigingen worden

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften Algemene voorschriften VERORDENEND 1. Algemeen Gebouwen en constructies voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut kunnen in elke bestemmingszone worden toegelaten mits

Nadere informatie

Gemeente Zoersel Verkaveling voor woningbouw Het Klooster - fase 2. Stedenbouwkundige voorschriften. Dossier ZOE209

Gemeente Zoersel Verkaveling voor woningbouw Het Klooster - fase 2. Stedenbouwkundige voorschriften. Dossier ZOE209 Gemeente Zoersel Verkaveling voor woningbouw Het Klooster - fase 2 Stedenbouwkundige voorschriften Dossier ZOE209 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur van Zoersel 30 juni 2011 Provincie: Gemeente Opdrachtgever:

Nadere informatie

MOTIVATIENOTA BETREFFENDE DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING OP DE SITE VLIERBEEKVELD FASE F TE KESSEL-LO

MOTIVATIENOTA BETREFFENDE DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING OP DE SITE VLIERBEEKVELD FASE F TE KESSEL-LO MOTIVATIENOTA BETREFFENDE DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING OP DE SITE VLIERBEEKVELD FASE F TE KESSEL-LO A. VOORWERP VAN DE AANVRAAG Verkavelingsaanvraag voor 8 betaalbare kavels in halfopen

Nadere informatie

Gemeente Zandhoven Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Disselbraak Stedenbouwkundige voorschriften Dossier ZAN168

Gemeente Zandhoven Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Disselbraak Stedenbouwkundige voorschriften Dossier ZAN168 Gemeente Zandhoven Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Disselbraak Stedenbouwkundige voorschriften Dossier ZAN168 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur van Zandhoven september 2015 Provincie: Gemeente

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BPA Ten Bosse

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BPA Ten Bosse STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BPA Ten Bosse Art. 1. ALGEMEEN GELDENDE VOORSCHRIFTEN 1. Voorschriften Het Bijzonder Plan van Aanleg legt de bestemming en inrichting vast van het gebied waarop het plan

Nadere informatie

Bestaand regionaal bedrijf

Bestaand regionaal bedrijf Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bestaand regionaal bedrijf N.V. Wijckmans te Ham Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Nadere informatie

GRUP Blommenwijk. deel 2 verordenend deel

GRUP Blommenwijk. deel 2 verordenend deel PROVINCIE WEST-VLAANDEREN GEMEENTE STADEN deel 2 verordenend deel Betreffend GRUP bestaat uit 2 niet te scheiden delen, zijnde een toelichtingnota en een verordenend deel bestaande uit de stedenbouwkundige

Nadere informatie

Gemeentelijk RUP zonevreemde bedrijven fase IV Johan Lasseel Gemeente Nazareth. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Juni 2010

Gemeentelijk RUP zonevreemde bedrijven fase IV Johan Lasseel Gemeente Nazareth. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Juni 2010 Gemeentelijk RUP zonevreemde bedrijven fase IV Johan Lasseel Gemeente Nazareth Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Juni 2010 GEZIEN EN VOORLOPIG AANGENOMEN DOOR DE GEMEENTERAAD IN ZITTING

Nadere informatie

TE KOOP. vrij van bouw. Meierij

TE KOOP. vrij van bouw. Meierij TE KOOP 7 percelen bouwgrond vrij van bouw Poorterij Het project is opgebouwd rond bouwstijlen: michelbeke Berendries landelijk Lepelstraat Bij de ontwikkeling van het Project, werd het creëren van een

Nadere informatie

PROVINCIE LIMBURG ARRONDISSEMENT HASSELT GEMEENTE TESSENDERLO STEDEBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG INDUSTRIEZONE 4

PROVINCIE LIMBURG ARRONDISSEMENT HASSELT GEMEENTE TESSENDERLO STEDEBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG INDUSTRIEZONE 4 PROVINCIE LIMBURG ARRONDISSEMENT HASSELT GEMEENTE TESSENDERLO STEDEBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG INDUSTRIEZONE 4 Gezien en voorlopig goedgekeurd in gemeenteraadszitting van Tessenderlo,

Nadere informatie

RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN "Agfa-Gevaert deel Roderveldlaan-Lode Vissenaekenstraat"

RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN Agfa-Gevaert deel Roderveldlaan-Lode Vissenaekenstraat Provincie ANTWERPEN Stad MORTSEL RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN "Agfa-Gevaert deel Roderveldlaan-Lode Vissenaekenstraat" Verordenend deel RUP Stedenbouwkundige voorschriften datum versie 4-05-09 aanpassingen

Nadere informatie

0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN

0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN Art. 0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN Art. 0.1 Hoofd- en nevenbestemmingen Alle hoofdbestemmingen van de zones zijn voorgesteld op het plan. Nevenbestemmingen zijn alleen

Nadere informatie

nihil zie grafische gedeelte zie aanvullende voorschriften

nihil zie grafische gedeelte zie aanvullende voorschriften B = @ ;:9 =< %3$ +(57+2(. 7DEHO±%RXZ]RQHV " 1 vermiljoen hoofd W1 neven H! in % 60 in m² V/T rooilijn Plaatsing in meter zijkavelgrens 250 Z.P. 0/4 achterkavelgr.. kavel. kavel #%$ $'&)( *,+,-'$/.01+'2

Nadere informatie

Stedenbouwkundige. voorschriften

Stedenbouwkundige. voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften Algemene voorschriften VERORDENEND 1. Algemene voorschriften Zijn verboden, de werken die een toestand scheppen in tegenstrijd met dit plan en zijn voorschriften, behalve

Nadere informatie

RUP SPORTHAL STEDENBOUWKUNDIGE

RUP SPORTHAL STEDENBOUWKUNDIGE PROVINCIE: Oost-Vlaanderen GEMEENTE: Laarne RUP SPORTHAL STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 42010 DATUM ONTWERPFASE OPGEMAAKT DOOR 30/03/05 Opmaak Sandrien Paeleman 29/06/05 Aanpassingen na plenaire vergadering

Nadere informatie

GEMEENTE HOREBEKE RUP GEMEENTEHUIS STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN MAART 2014

GEMEENTE HOREBEKE RUP GEMEENTEHUIS STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN MAART 2014 GEMEENTE HOREBEKE RUP GEMEENTEHUIS STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN MAART 2014 Joseph Cardijnstraat 60 9420 Erpe-Mere T 053 64 65 20 F 053 64 65 30 info@so-lva.be 1 Inhoud 0.1 BEGRIPPENLIJST 0.2 ALGEMENE

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL VOORAFGAANDE BEPALINGEN... 1 TERMINOLOGIE... 1 WEGENIS...

INHOUDSTAFEL VOORAFGAANDE BEPALINGEN... 1 TERMINOLOGIE... 1 WEGENIS... INHOUDSTAFEL 1. VOORAFGAANDE BEPALINGEN... 1 2. TERMINOLOGIE... 1 3. WEGENIS... 2 3.1. ZONE VOOR ONTSLUITING (O)... 2 4. BEDRIJVENZONES... 2 4.1. ZONE VOOR LOKALE BEDRIJVIGHEID (B)... 2 4.1.1. Bestemming...

Nadere informatie

LOVELD A (initiatief P.P.S)

LOVELD A (initiatief P.P.S) PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE DILBEEK BIJZONDER PLAN VAN AANLEG LOVELD A (initiatief P.P.S) VOORSCHRIFTEN Ontwerper In opdracht van D+A Consult nv Gemeentebestuur Dilbeek Meiboom 26 Gemeenteplein 1

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften

Stedenbouwkundige voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften 23 Leeswijzer voor tabel: De grafische plannen en de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften (kolom 1 weergegeven op een grijze ondergrond) hebben verordenende kracht.

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften RUP meergezinswoningen gemeente Boechout december 2012 DEFINITIEF ONTWERP colofon project: RUP meergezinswoningen opdrachtgever: GEMEENTE BOECHOUT opdrachtnemer: OMGEVING

Nadere informatie

Stedenbouwkundige verordening inzake parkeren, stallen van auto s en fietsen en realisatie van bergruimten bij woningen

Stedenbouwkundige verordening inzake parkeren, stallen van auto s en fietsen en realisatie van bergruimten bij woningen Stedenbouwkundige verordening inzake parkeren, stallen van auto s en fietsen en realisatie van bergruimten bij woningen Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 30 mei 2012 Namens de gemeenteraad

Nadere informatie

BREE Meeuwerkiezel - verkavelingsvoorschriften INHOUDSTAFEL

BREE Meeuwerkiezel - verkavelingsvoorschriften INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL Deel 1: Algemene bepalingen...1 1.1 Ruimtelijke uitgangspunten...1 1.2 Architecturale uitgangspunten...2 1.3 Bestemming...4 1.4 Inplanting...5 1.5 Terreinaanleg...6 Deel 2: Bijzondere bepalingen...9

Nadere informatie

Gemeente Aartselaar RUP Beukenhoflaan-A12

Gemeente Aartselaar RUP Beukenhoflaan-A12 Gemeente Aartselaar RUP Beukenhoflaan-A12 Ontwerp Gemeente Aartselaar Baron Van Ertbornstraat 1 2630 Aartselaar Grontmij Vlaanderen Mechelen, november 2010 Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad

Nadere informatie

Melding van handelingen in of aan gebouwen met toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Melding van handelingen in of aan gebouwen met toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening Bijlage I Formulier I Melding van handelingen in of aan gebouwen met toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed RWO-01-100330

Nadere informatie

Aanvraag van een wijziging van een verkavelingsvergunning

Aanvraag van een wijziging van een verkavelingsvergunning Aanvraag van een wijziging van een verkavelingsvergunning Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed 070426 In te vullen door de behandelende overheid ontvangstdatum Waarvoor

Nadere informatie

GEMEENTE OPWIJK RUP DORPSSCHOOL DROESHOUT ontwerp. Verordenend deel Stedenbouwkundige voorschriften

GEMEENTE OPWIJK RUP DORPSSCHOOL DROESHOUT ontwerp. Verordenend deel Stedenbouwkundige voorschriften GEMEENTE OPWIJK RUP DORPSSCHOOL DROESHOUT ontwerp Verordenend deel Stedenbouwkundige voorschriften Op bevel, De Secretaris, Gezien en voorlopig aangenomen door de gemeenteraad in zitting van 24.04.2008

Nadere informatie

RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN-

RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN- GEMEENTE OPWIJK RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN- Deelplan voetbalterrein Klaarstraat ) DEEL 2: ONTWERPPLANNEN

Nadere informatie

1 5 V e r o r d e n e n d e s t e d e n b o u w k u n d i g e v o o r s c h r i f t e n

1 5 V e r o r d e n e n d e s t e d e n b o u w k u n d i g e v o o r s c h r i f t e n 5 V e r o r d e n e n d e s t e d e n b o u w k u n d i g e v o o r s c h r i f t e n VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN 0. ALGEMENE VOORSCHRIFTEN 0. Er dient altijd en overal gestreefd te worden naar ruimtelijke

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE MEERGEZINSWONINGEN

GEMEENTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE MEERGEZINSWONINGEN GEMEENTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE MEERGEZINSWONINGEN 2 Titelblad 1 Inhoudsopgave 2 Deel I - Toelichtend gedeelte 3 1. Algemeen 3 2. Probleemstelling 3 3. Doelstelling 3 4. Relatie met

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING behorende het College L..)ue.1,Aineesier M4, n STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING : 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW 1.1.A. HOOFDBESTEMMING

Nadere informatie

RUP Afbakening dorpsassen Sint-Job Noord en Zuid

RUP Afbakening dorpsassen Sint-Job Noord en Zuid RUP Afbakening dorpsassen Sint-Job Noord en Zuid Stedenbouwkundige voorschriften Gemeente Brecht Gemeentepark 1 2960 Brecht Grontmij Belgium Mechelen, 26 januari 2012 Verantwoording Titel : RUP Afbakening

Nadere informatie

10. Verordenend grafisch plan en verordenende stedenbouwkundige voorschriften

10. Verordenend grafisch plan en verordenende stedenbouwkundige voorschriften 10. Verordenend grafisch plan en verordenende stedenbouwkundige voorschriften Enkel de tekst in de kolom verordenende voorschriften is bindend. De tekst in kolom toelichting dient samen met de stedenbouwkundige

Nadere informatie

BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "VILLAWIJK ROMEINSE WALLEN"- Partiële herziening + uitbreiding STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

BIJZONDER PLAN VAN AANLEG VILLAWIJK ROMEINSE WALLEN- Partiële herziening + uitbreiding STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN PROVINCIE LIMBURG 63-32490 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "VILLAWIJK ROMEINSE WALLEN"- Partiële herziening + uitbreiding Opgesteld volgens artikel 14 van het decreet betreffende de ruimtelijke

Nadere informatie

BPA ROSDAMVALLEI. Stedenbouwkundige voorschriften. 12_130_RAPP_150604_voorschriften_revisie3.doc. Revisie advies GECORO 06.11.2003

BPA ROSDAMVALLEI. Stedenbouwkundige voorschriften. 12_130_RAPP_150604_voorschriften_revisie3.doc. Revisie advies GECORO 06.11.2003 BPA ROSDAMVALLEI Stedenbouwkundige voorschriften 12_130_RAPP_150604_voorschriften_revisie3.doc Revisie advies GECORO 06.11.2003 Gemeentebestuur Sint Martens Latem Dorp 1 9830 Sint Martens Latem Grontmij

Nadere informatie

RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN "Verhoogen"

RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN Verhoogen Provincie Brabant Gemeente Kortenberg RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN "Verhoogen" Verordenend deel RUP Stedenbouwkundige voorschriften datum versie 16-01-07 aanpassingen na plenaire vergadering van 12-04-07

Nadere informatie

VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN TOELICHTING. 0. Algemene voorschriften. 0.1 Ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid

VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN TOELICHTING. 0. Algemene voorschriften. 0.1 Ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid 0. Algemene voorschriften 0.1 Ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid Er dient altijd en overal gestreefd te worden naar ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid. Bij elke nieuwe ingreep dient een afweging

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN VOORZITTER VAN DE TWEEDE KAMER TUSSENARREST 2 maart 2010 in de zaak 2009/0026/SA/2/0082 In zake:... bijgestaan en vertegenwoordigd door: advocaat Wim DE CUYPER kantoor

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN RUP 9 Oudenaardestraat

ALGEMENE BEPALINGEN RUP 9 Oudenaardestraat ALGEMENE BEPALINGEN RUP 9 Oudenaardestraat 1. Visuele media Bij elke stedenbouwkundige aanvraag moet melding gemaakt worden van de aan te brengen publiciteit met omschrijving van vorm en materialen. De

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften

Stedenbouwkundige voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften RUP_38016_2.14_00001_00001 ONTWERP O.ref.: 09R003-22 - Leeswijzer voor tabel: De grafische plannen en de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften (kolom 1 weergegeven

Nadere informatie

GEMEENTE ZELZATE ONTWERP RUP WITTOUCK STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN. Architectenbureau Van Acker & Partners. dec 2010 GOEDKEURING DEPUTATIE

GEMEENTE ZELZATE ONTWERP RUP WITTOUCK STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN. Architectenbureau Van Acker & Partners. dec 2010 GOEDKEURING DEPUTATIE GEMEENTE ZELZATE ONTWERP RUP WITTOUCK STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN WIJZIGINGEN 08 december 2010: beperkte wijzigingen geformuleerd in de gemeenteraad van 30 november 2010 GOEDKEURING DEPUTATIE Architectenbureau

Nadere informatie

VERORDENING 'GEZINSWONINGEN'

VERORDENING 'GEZINSWONINGEN' VERORDENING 'GEZINSWONINGEN' Stedenbouwkundige verordening tot regeling van het opdelen en het wijzigen van de functie van woningen, met het oog op het behoud van de gezinswoning. Art. 01 Terminologie

Nadere informatie

2. De begrenzing van het Bijzonder Plan van Aanleg is aangeduid op het plan van de bestaande toestand en het bestemmingsplan.

2. De begrenzing van het Bijzonder Plan van Aanleg is aangeduid op het plan van de bestaande toestand en het bestemmingsplan. 1. Algemene bepalingen voor het uitvoeringsplan Art. 1.1 Omschrijving 1. Het Bijzonder Plan van Aanleg, genaamd Uitvoeringsplan 'BPA N43, Olsene- Machelen' te Zulte is samengesteld uit: - Plan bestaande

Nadere informatie

Verkavelingswijziging voor Woningbouw

Verkavelingswijziging voor Woningbouw VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN Provincie Antwerpen Gemeente ZANDHOVEN Verkavelingswijziging voor Woningbouw van gronden gelegen Ringlaan 1 ste Afdeling Sectie C nrs. 125/M, 128/X en 129/R ONTWERP Stedenbouwkundige

Nadere informatie

BPA RECREATIEF WOONGEBIED. GEMEENTE BRECHT Provincie Antwerpen

BPA RECREATIEF WOONGEBIED. GEMEENTE BRECHT Provincie Antwerpen BPA RECREATIEF WOONGEBIED Gemeentepark 1-2960 Brecht Tel.: 03 313 80 27 Fax: 03 313 71 69 GEMEENTE BRECHT Provincie Antwerpen STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Voorlopig goedgekeurd door de gemeenteraad

Nadere informatie

RUP RUP ALM. VooRSCHRIfTEn

RUP RUP ALM. VooRSCHRIfTEn RUP VooRSCHRIfTEn oktober 2010 Colofon Projectleider Sandra Vanveldhoven Ontwerper Sandra Vanveldhoven Tekenbureau Marianne Smout Programmaleider Katlijn Van der Veken Planologisch ambtenaar Frank de Bruyne

Nadere informatie

Gemeente MEISE Ruimtelijk Uitvoeringsplan Laurentius stedenbouwkundige voorschriften versie januari 2009

Gemeente MEISE Ruimtelijk Uitvoeringsplan Laurentius stedenbouwkundige voorschriften versie januari 2009 RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN LAURENTIUS Meise Afdeling 2 sectie F Stedenbouwkundige voorschriften Opdrachtgever: Gemeentebestuur Meise Opdrachthouder: Studiebureau GVE Ruimtelijk planner ir Fernand Van Eycken

Nadere informatie

PAARDEN EN RUIMTELIJKE ORDENING

PAARDEN EN RUIMTELIJKE ORDENING PAARDEN EN RUIMTELIJKE ORDENING TOELICHTING BIJ DE VLAAMSE CODEX RUIMTELIJKE ORDENING EN DE UITVOERINGSBESLUITEN Veerle Strosse en Tom Van Rensbergen Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend

Nadere informatie

Gemeente Mortsel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Mayerhof Stedenbouwkundige voorschriften Dossier MOR104

Gemeente Mortsel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Mayerhof Stedenbouwkundige voorschriften Dossier MOR104 Gemeente Mortsel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Mayerhof Stedenbouwkundige voorschriften Dossier MOR104 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur van Mortsel 31 maart 2009 Provincie: Antwerpen Gemeente

Nadere informatie

BREEBOS BIJZONDER PLAN VAN AANLEG. Provincie Antwerpen. Gemeente Rijkevorsel. Stedebouwkundige voorschriften gevoegd bij plan dd.

BREEBOS BIJZONDER PLAN VAN AANLEG. Provincie Antwerpen. Gemeente Rijkevorsel. Stedebouwkundige voorschriften gevoegd bij plan dd. Provincie Antwerpen Gemeente Rijkevorsel BIJZONDER PLAN VAN AANLEG BREEBOS Stedebouwkundige voorschriften gevoegd bij plan dd. 18/9/1992 Opgemaakt door IOK De gemandateerde urbanist R. Bloemmen Provincie

Nadere informatie

I VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

I VOORSCHRIFTEN BESTEMMING BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN IN DE ZITTING VAN 29 november 2011 HET VOLGENDE: Het college van burgemeester en schepenen geeft de wijziging van de verkavelingsvergunning af

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE PARKEERPLAATSEN EN FIETSSTALPLAATSEN BIJ HET CREËREN VAN MEERDERE WOONGELEGENHEDEN

STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE PARKEERPLAATSEN EN FIETSSTALPLAATSEN BIJ HET CREËREN VAN MEERDERE WOONGELEGENHEDEN STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE PARKEERPLAATSEN EN FIETSSTALPLAATSEN BIJ HET CREËREN VAN MEERDERE WOONGELEGENHEDEN Art. 1 - Toelichting Sedert de afschaffing van de omzendbrief van 17 juni 1970 betreffende

Nadere informatie

VERKAVELING VOOR WONINGBOUW

VERKAVELING VOOR WONINGBOUW / ~;,f~vincie Antwerpen Gemeente BALEN VERKAVELING VOOR WONINGBOUW van grond gelegen: Berg- Waterstraat Mdeling 1 - Sectie D - Nummers 72, 73b, 73c, 75a, 76d, 801, 81b, 82b, 82c, 82d, 83a, 84a, 85b, 85c,

Nadere informatie

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen Bijlage II stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Nadere informatie

12. Verordenend grafisch plan en verordenende stedenbouwkundige voorschriften

12. Verordenend grafisch plan en verordenende stedenbouwkundige voorschriften 12. Verordenend grafisch plan en verordenende stedenbouwkundige voorschriften VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN TOELICHTING 0. Algemene voorschriften 0.1 Er dient altijd en overal gestreefd te worden naar ruimtelijke

Nadere informatie

In de strook voor hoofdgebouwen langs de Gaston De Schepperstraat kan de voetweg overbouwd worden.

In de strook voor hoofdgebouwen langs de Gaston De Schepperstraat kan de voetweg overbouwd worden. In de strook voor hoofdgebouwen langs de Gaston De Schepperstraat kan de voetweg overbouwd worden. C24. Zone 22 : openbare weg Aanleg van aangepaste bestrating en groenaanleg. C25. Zone 23 : private wegenis

Nadere informatie

Stedenbouwkundige verordening met het oog op het versterken van de woonkwaliteit in de gemeente.

Stedenbouwkundige verordening met het oog op het versterken van de woonkwaliteit in de gemeente. Stedenbouwkundige verordening met het oog op het versterken van de woonkwaliteit in de gemeente. Voorgelegd aan de Gewestelijke Stedenbouwkundige Ambtenaar op 28/01/2010 Voorgelegd aan de GECORO in zitting

Nadere informatie

I N T E R C O M M U N A L E L E I E D A L 2

I N T E R C O M M U N A L E L E I E D A L 2 1 I N T E R C O M M U N A L E L E I E D A L 2 Deel 1 19u tot 19u20 Verwelkoming Korte schets van het project Deel 2 19u30 tot 20u30 Toelichting bij concept en plan Verkoopvoorwaarden en procedure Rondgang

Nadere informatie

Aanvraag van een stedenbouwkundig attest

Aanvraag van een stedenbouwkundig attest Model I Aanvraag van een stedenbouwkundig attest GEMEENTE.. In te vullen door de behandelende gemeente dossiernummer datum van ontvangst Persoonlijke gegevens 1 Vul hieronder uw persoonlijke gegevens in.

Nadere informatie

Stedenbouwkundige verordening i.v.m. de landschappelijke inkleding van bedrijfsgebouwen bij het afleveren van een stedenbouwkundige vergunning

Stedenbouwkundige verordening i.v.m. de landschappelijke inkleding van bedrijfsgebouwen bij het afleveren van een stedenbouwkundige vergunning yyyyyyyyyyyyy Stedenbouwkundige verordening i.v.m. de landschappelijke inkleding van bedrijfsgebouwen bij het afleveren van een stedenbouwkundige vergunning Voorgelegd aan de Gewestelijke Stedenbouwkundige

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften art. 0: algemene bepalingen 1. begrippen 1.1. hoofd- en nevenbestemming De hoofdbestemming is de bestemming die meer dan 80% van de bebouwde oppervlakte mag innemen. De

Nadere informatie

Stedenbouwkundige Randvoorwaarden Vrije Kavels De Eiken. Terwijde, Leidsche Rijn Utrecht

Stedenbouwkundige Randvoorwaarden Vrije Kavels De Eiken. Terwijde, Leidsche Rijn Utrecht Stedenbouwkundige Randvoorwaarden Vrije Kavels De Eiken Terwijde, Leidsche Rijn Utrecht Versie 2 December 2009 Inhoudsopgave De ligging van De Eiken 2 Het verkavelingsplan 3 De architectuur 6 De verschillende

Nadere informatie

RUP ZONEVREEMDE WONINGEN TE WAASMUNSTER STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN. ONTWERP juni 2012

RUP ZONEVREEMDE WONINGEN TE WAASMUNSTER STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN. ONTWERP juni 2012 RUP ZONEVREEMDE WONINGEN TE WAASMUNSTER STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN ONTWERP juni 2012 In zijn ontwerpversie gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad van.. De secretaris wnd., De voorzitter,

Nadere informatie