INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER"

Transcriptie

1 DIENSTENWIJZER Op alle diensten die dr Veldhuizen Investments BV wrden geleverd, zijn de Algemene Leveringsvrwaarden van tepassing. Deze vrwaarden zijn gedepneerd bij de K.v.K Centraal Gelderland. De tekst van deze vrwaarden zijn geplaatst p de site van Veldhuizen Investments BV ( en wrden p verzek tegeznden. Behudens uitzndering dr de wet gesteld mag znder schriftelijke testemming van de rechthebbende p het auteursrecht, niets uit deze uitgave wrden verveelvudigd en/f penbaar gemaakt, dr middel van druk, ftkpie, mail f anderszins.

2 INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER Inleiding Pagina 3 Onze bedrijfsfilsfie Pagina 4 Onze werkwijze. Pagina 5 Vr welk advies kunt u bij ns terecht Pagina 6 Adviesvrijheid, nafhankelijkheid en aandelenbelang. Pagina 7 Onze kwaliteit. Pagina 7 He wrden wij belnd? Pagina 7 Met welke financiële dienstverleners werken wij samen? Pagina 9 Wat verwachten wij van u? Pagina 10 Onze deskundigheids- en kwaliteitskenmerken Pagina 10 Beëindiging relatie met ns kantr. Pagina 11 Klachtenprcedure Pagina 11 Tt slt Pagina 11 Versie Dienstenwijzer Veldhuizen Investments Pagina 2 van 11

3 Inleiding Onze bedrijfstak en de verheid hechten veel waarde aan gede vrlichting ver nze dienstverlening, werkwijze en belning. Op de activiteiten van ns kantr is nder andere de Wft (Wet p het Financieel Tezicht) van tepassing. De Wft eist dat wij u tijdig infrmeren ver de aard van nze dienstverlening die wij u kunnen bieden. En dat sluit perfect aan bij nze wens m u - vrafgaand aan nze kennismaking en het tt stand kmen van een f meerdere hyptheek- en/ f verzekerings- en/f beleggingsvereenkmsten en /f andere vereenkmsten nader kennis met ns te laten maken. Wft Dienstenwijzer Dr middel van dit dcument infrmeren wij u dus ver wie wij zijn, de manier waarp wij werken, waar wij vr staan (nze bedrijfsfilsfie), met wie wij samenwerken, he wij wrden belnd en bij welke instanties wij verplicht f vrijwillig - zijn aangeslten. Hierdr weet u vrafgaand aan nze dienstverlening exact wat u van ns kunt verwachten. Ons kantr Ons kantr is pgericht in februari 2006 en telt p dit mment 2 medewerkers. Onze dienstverlening bestaat uit het infrmeren, inventariseren, analyseren, adviseren ver en bemiddelen in financiële prducten aan zwel particulieren als ndernemers p vele vakgebieden zals schadeverzekeringen, levensverzekeringen, hyptheken en aanverwante prducten. Wij kmen hier later in nze dienstenwijzer ng p terug in de rubrieken Onze werkwijze, Vr welk advies kunt u bij ns terecht en Met welke financiële dienstverleners werken wij samen. Onderstaand treft u de belangrijkste gegevens en bereikbaarheid van ns kantr aan: Naam kantr : Veldhuizen Investments B.V. Kantradres : Engweg 5 Pstcde en Vestigingsplaats : 6741 CX Lunteren Nevenvestiging : Drpsstraat 44, 3481 EL Harmelen Telefn : Mbiel : Fax : Website : Inschrijving WFT register : Inschrijving Handelsregister : Inschrijving Erkend Hyptheek Adviseur : Inschrijving Cllege Bescherming Persnsgegevens : m Ons kantr heeft de vergunning m te adviseren en bemiddelen in : Hypthecair Krediet Cnsumptief Krediet Levensverzekeringen Schadeverzekeringen Deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen In nze advisering betrekken wij in vrkmende gevallen k de mgelijkheid van Spaarrekening Eigen Wning, Beleggingsrecht Eigen Wning, Lijfrentespaarrekening, Lijfrentebeleggingsrecht Versie Dienstenwijzer Veldhuizen Investments Pagina 3 van 11

4 Onze bedrijfsfilsfie (schematisch) Wij gelven niet in een standaard hyptheekadvies. Hewel een hyptheek vaak een belangrijk nderdeel uitmaakt van uw ttale financiële huishuding zijn er veel méér zaken waar u bij de aankp f verbuwing van een wning rekening mee met huden. Wij zien het als nze taak m u duidelijkheid te geven ver alle belangrijke financiële risic s en gebeurtenissen die bij de aankp f verbuwing van een wning m de hek kmen kijken. Naar ns idee gaat hyptheekadvies dus verder dan alleen een brut-nett berekening! In nderstaand verzicht wrdt nze bedrijfsfilsfie schematisch uiteengezet. Fiscaal - Sabbatical leave (Vreger) Pensien Ziekte / Arbeids ngeschiktheid Vermgen UW WONING & HYPOTHEEK Studie kinderen Verzekering Overlijden Werkls heid Persnlijk Financieel Plan (PFP) Dr stil te staan bij bvenstaande gebeurtenissen krijgt u vrafgaand aan de financiering van uw wning een helder verzicht van alle belangrijke scenari s en financiële risic s vr een langere peride. Zdende kmt u tijdens de lptijd van uw hyptheek nit vr verrassingen te staan. Wij nemen dit een Persnlijk Financieel Plan (PFP). Natuurlijk is z n plan een mmentpname. In de tekmst kunnen zich allerlei zaken vrden waardr het Financieel Plan met wrden bijgesteld. Vandaar dat wij het belangrijk vinden m gedurende de lptijd van de hyptheek regelmatig met u cntact te hebben. Zdende kunnen wij ervr zrgen dat uw Persnlijk Financieel Plan vlledig up-t-date blijft. Versie Dienstenwijzer Veldhuizen Investments Pagina 4 van 11

5 Onze werkwijze (schematisch) Een Persnlijk Financieel Plan valt f staat bij een gede inventarisatie van uw gegevens, uw wensen en uw delstellingen. Op basis van deze gegevens stellen wij een zgn. Inventarisatie / Klantprfiel p. Het Inventarisatie / Klantprfiel vrmt de basis vr de ttstandkming van het uiteindelijk advies. In nderstaand verzicht wrdt nze werkwijze schematisch uiteengezet; Cntact & Infrmeren Inventarisatie / Klantprfiel Financiële psitie Wensen - Delstellingen Analyse Advies & Mtivatie & Keuze Uitvering advies Nazrg - Update Mtivatie keuze Op basis van het pgestelde Klantprfiel selecteren wij de meest passende plssing uit het ttale prductenaanbd van nze arrangementspartners. In het uiteindelijk advies zullen wij altijd nze keuzes mtiveren en vastleggen. Indien het advies dr ns wrdt uitgewerkt zullen wij u regelmatig benaderen m te bekijken f er wijzigingen hebben plaatsgevnden in uw persnlijke situatie. Dit kan namelijk aanleiding zijn m uw Persnlijk Financieel Plan p nderdelen bij te stellen. Dit wrdt vastgelegd in een aparte afspraak. Versie Dienstenwijzer Veldhuizen Investments Pagina 5 van 11

6 Vr welk advies kunt u bij ns terecht? Hyptheken Bij het kpen f verbuwen van een huis, hrt een ged financieel plan. Naast uitleg ver de verschillende hyptheekvrmen zals een aflssingsvrije-, spaar-, beleggings-, hybride- en levenhyptheek zetten wij vr u k diverse gezinsrisic s in kaart. Zdende kunt u een hyptheekvrm kiezen die past bij uw persnlijke situatie nú maar k in de tekmst. Levensverzekeringen Via levensverzekeringen kunt u sparen en/f beleggen vr later. Uiteraard kunt u een levensverzekering sluiten ter aflssing van uw hyptheek f vr bijvrbeeld ter aanvulling p uw inkmen vanaf pensiendatum. Ok kunt u een verzekering nemen die uitkeert bij verlijden m zdende uw nabestaanden financieel ged verzrgd achter te laten. Omdat de premies, ksten en dekkingen vr iedere situatie anders kunnen liggen staan wij u graag bij in uw keuze vr dergelijke prducten. Sparen en Beleggen Op het gebied van sparen en beleggen zijn er vele mgelijkheden. Denk aan sparen bij uw eigen bank f via een internet spaarrekening met een verwegend hgere rentevergeding. Spaargeld kunt u k beleggen met de kans p een hger rendement. Bijvrbeeld vr het aflssen van (een deel van) uw hyptheek f een aanvullend inkmen vr later. Aangezien beleggen k met meer risic s gepaard kan gaan dient een belegging ged bij u te passen. Een belegging dient dus aan te sluiten bij uw persnlijke risicprfiel, uw wensen en uw delstellingen. Dr alle vr en nadelen van de diverse spaarvarianten helder vr u uiteen te zetten kunt u gemakkelijker een keuze maken. Zrg en inkmen Dr de vrtdurende verschraling van ns sciale zekerheidsstelsel dient u steeds meer zelf te regelen. Ksten in verband met ziekte f verlies van inkmen dr arbeidsngeschiktheid f werklsheid zijn zaken waartegen u zich ged kunt beschermen. Denk hierbij aan een ziektekstenverzekering, f een arbeidsngeschiktheids f werklsheidsverzekering. Het maakt hierbij niet uit f u in lndienst bent f zelfstandig ndernemer; vr beiden bestaan diverse plssingen. Wij selecteren de juiste prducten bij uw persnlijke wensen en mgelijkheden. (Vreger) Pensien Uw inkmen later is wellicht ng ver weg, maar verdient wel aandacht. Wij zetten uw tekmstige inkmenssituatie in kaart zdat u tijdig inzicht heeft en eventueel maatregelen kunt treffen. Wij adviseren en bemiddelen hierbij in individuele en/f cllectieve pensienregelingen in het kader van de PensienWet. Schadeverzekeringen Hiernder vallen met name de aut-, inbedel-, kstbaarheden-, pstal -en AVP verzekeringen. Maar k (gezins-) rechtsbijstand -en reisverzekeringen. Of bedrijfsmatige verzekeringen vr uw panden, vrachtaut s, inventaris en aansprakelijkheid. Versie Dienstenwijzer Veldhuizen Investments Pagina 6 van 11

7 Adviesvrijheid, nafhankelijkheid en aandelenbelang Wij vinden het belangrijk u te infrmeren ver het feit dat wij met geen enkele financiële instelling (bank, verzekeraar f vermgensbeheerder) cntractuele verplichtingen hebben m specifiek, uitsluitend f prcentueel de prducten van die instelling in ns advies te betrekken. Tevens is er geen enkele financiële instelling welke in het bezit is van de aandelen van ns kantr f beschikt ver een andersrtig belang. Hierdr kunnen wij u nafhankelijk adviseren en wrden wij slechts beperkt dr het aantal aanstellingen welke wij hebben bij de verschillende banken, verzekeraars en vermgensbeheerders. Onze kwaliteit? Wij vlden aan de eisen die de WFT stelt. Wij beschikken k ver de bendigde vergunningen van de Autriteit Financiële Markten (AFM), en zijn wettelijk verplicht m te kunnen adviseren en bemiddelen bij verzekeringen, hyptheken en vele andere financiële prdukten. Ok ten aanzien van pleidings- en kwaliteitseisen is deze wet van tepassing. De WFT stelt dan k nder andere eisen ten aanzien van het advies en de wijze waarp de vakkennis van de medewerkers p peil wrdt gehuden ; er is sprake van permanente educatie van alle medewerkers bij wie dit is vereist. Daarnaast is zeker een van nze kwaliteiten de persnlijke betrkkenheid en de cnstante insteek m u z ged mgelijk van dienst te zijn ; wij hren graag van u f wij hierin slagen. Daarnaast zijn wij in het bezit van een adequate berepsaansprakelijkheidsverzekering. He wrden wij belnd? Om nze diensten te kunnen verlenen maken wij bedrijfsksten. Denkt u maar aan salarissen, ksten van huisvesting, pleidingen en vergunningen. Deze ksten kunnen p de vlgende wijze wrden verged: - Op basis van een uurtarief van 125,-- ex 19% BTW per uur ( 148,75 incl. BTW); - Op basis van de te ntvangen prvisie vanuit de bank en/f verzekeringsmaatschappijen waar een lening wrdt afgenmen (DK f PL bijvrbeeld) ; - Op basis van een verrichtingen-fee (nminaal f prcentueel) Onderstaand vlgt een nadere uitleg ver beide mgelijkheden. Uurtarief Het hyptheekprces wrdt in verschillende fases nderverdeeld zals p pagina 5 (nze werkwijze) is mschreven. Zdende wrdt per fase de vrtgang gevlgd en zijn er meetpunten f het zinvl is m dr te gaan met het adviesprces c.q. bij te stellen f deze te beëindigen. Uiteraard zal dit gemtiveerd plaats vinden. Het prces is hierdr in verschillende fases nderverdeeld m efficiënt te kunnen werken wat de facturatie ten gede kmt. Een gemiddeld hyptheekprces vr alle fases neemt z n 20 uur tijd in beslag zdat de facturatie dan 2.500,-- ex 19% BTW ( 2.975,-- incl. 19% BTW) bedraagt. Deze ksten zijn mgelijk aftrekbaar vr de Inkmstenbelasting. Zals gezegd heft uw financiële situatie en planningsmgelijkheden niet perse tt afname van verzekerings- en/f bankprducten te leiden. Mcht dit het geval zijn, dan eindigt hier nze dienstverlening. Versie Dienstenwijzer Veldhuizen Investments Pagina 7 van 11

8 Prvisie Behrt een dergelijk prduct wel tt de plssing, dan is het mgelijk dat we hiervr prvisie krijgen. Wij ntvangen van de betreffende verzekeringsmaatschappij f bank een ksten vergeding (prvisie). Deze is nderdeel van de premie f ksten die bij u in rekening wrden gebracht. Deze betaling is alleen ng mgelijk bij Kredieten en Persnlijke Leningen. Afhankelijk van het af te nemen prduct en andere elementen zals bijvrbeeld lptijd, verschillen de prvisiebedragen. Vr verdere infrmatie hierver verwijzen wij u naar ns Dienstverleningsdcument (DVD). Tevens zullen wij u aan het eind van nze dienstverlening, maar vr het afsluiten van het prdukt, een verzicht den tekmen waarin wij u duidelijk zullen maken wat nze ttale daadwerkelijke verdiensten zijn vr de dr ns verrichte dienstverlening. Mchten wij in nze Opdracht tt dienstverlening hebben afgesprken m p basis van prvisie te werken en u besluit na ns advies ns (eventueel na wijzigingen aangepaste) advies niet p te vlgen hetgeen dan blijkt uit het niet via nze bemiddeling tt stand kmen van het geadviseerde (samenstel) (van) prdukt(en), dan zullen wij u de dr ns verrichte werkzaamheden bij u in rekening brengen dr middel van een factuur ter grtte van 1.000,- annuleringsksten. Keuze U bespreekt met de adviseur vraf vr welke vergeding van uw adviseur u kiest. Deze afspraak wrdt vastgelegd in de zgn. pdrachtbevestiging. Passende Prvisie / Passende Belning Veldhuizen Investments B.V. hanteert cnfrm de wettelijke nrmen dat er in het geval van belning sprake met zijn van Passende Belning (Inducement). Nazrg / Onderhud Vr het eerste riënterende gesprek nazrg / nderhud / revisie van uw hyptheek f financieel plan brengen wij u niets in rekening vrzver dat éénmalig is en vrtvleit uit de laatste vereenkmst tt nazrg. Mchten er werkzaamheden vr ns uit dit gesprek vrtvleien, dan geldt dit als een nieuwe activiteit ; we meten immers pnieuw alle wettelijke vrgeschreven handelingen vr u uitveren. Dit den we uiteraard graag. Op deze nieuwe activiteit geldt dan hetgeen hierbven is mschreven ten aanzien van uur-tarief en prvisie. Versie Dienstenwijzer Veldhuizen Investments Pagina 8 van 11

9 Met welke financiële dienstverleners werken wij samen? Onderstaand treft u een verzicht van alle financiële dienstverleners waarmee ns kantr een samenwerkingsverband heeft getrffen. Banken ABN AMRO Hyptheken Aegn Allianz Andex Argenta ASR Verzekeringen Bank f Sctland BLG Hyptheken BNP Paribas Persnal Finance Delta Llyd Bank Direktbank Mnuta Flrius Buitenland Hyptheken (Divers) Geldrent Hyptrust De Financiele Makelaar ING Bank v.lanscht Bankiers Natinale Hyptheek Garantie (NHG) (SWEW) Natinale Nederlanden NIBC Philips Pensien Fnds Rabbank Reaal RNHB Rbec SNS Bank Syntrus Achmea Vastged Westland Utrecht Hyptheekbank Wnfnds FlexFrnt Vermgen en bancair IQ Wn (Bankgarantie) Natinale Waarbrg (Bankgarantie) Argenta (Bankrekening) Argenta (Spaarrekening) Reaal (Spaarrekening) Westland Utr.Hyp.bank (Spaarrekening) Allianz (Beleggen) Da Vinci Retail (Beleggen) De Veste Vermgensbeheer (Beleggen) Palladyne (Beleggen) Rbec (Beleggen) Velthuyse & Mulder (Beleggen) Wijs & van Ostveen (Beleggen) Zakelijke Financieringen (Divers) Brand New Day (Divers) Verzekeringsmaatschappijen Aegn Allianz Amersfrtse ASR Aver Achmea Cardif Care Crdares Dazure DBV Delta Llyd Erasmus Verzekeringen Facultatieve Verzekeringen Generali Interllyd Klaverblad Legal & General Mnuta Natinale Nederlanden Paerel Leven Reaal Verzekeringen TAF Zwitserleven Schadeverzekeringen (Divers) Brand New Day Kredietverstrekker Aver Achmea Credivance Credivance Defam De Nederlandse Vrschtbank HDV-Bank Interbank Inkmensverzekeraars Allianz ASR Amersfrtse Cardif HOP Gudse Verzekeringen Reaal Callas Versie Dienstenwijzer Veldhuizen Investments Pagina 9 van 11

10 Peridieke Vrkeurs-selectie Alhewel wij p geen enkele wijze gebnden zijn aan banken, geldverstrekkers, beleggingsinstellingen en verzekeringsmaatschappijen, den wij wel zaken met hen. Omdat wij het belangrijk vinden m vr nze klanten de meest passende aanbieding te den, maken wij cnstant afwegingen wie nze vrkeursmaatschappijen zijn. Wij bepalen k hier vlledig zelf wie dat zijn. Wij zijn dus vlledig vrij in nze advisering. Mcht u m wat vr reden dan k een aanbieder wensen buiten nze vrkeursmaatschappijen, dan zullen wij uw belang centraal stellen. Dr de ruime keuze en de gemaakte afspraken, zijn wij in staat u, zwel qua inhud als qua tarief, gede een aantrekkelijke aanbiedingen te den. Wat verwachten wij van u? Om ns werk ged te kunnen den is het van essentieel belang dat u juiste en vlledige gegevens aan ns verstrekt. Deze gegevens vrmen namelijk de basis vr de ttstandkming van uw Persnlijk Financieel Plan. Op basis van njuiste f nvlledige infrmatie kunnen zich situaties vrden die verstrekkende (negatieve) gevlgen kunnen hebben. Daarnaast kunnen financiële dienstverleners p basis van hun vrwaarden eventueel uitkeringen weigeren, cntracten verbreken f vereenkmsten niet erkennen. Ok vinden wij het erg belangrijk dat u wijzigingen in uw persnlijke situatie alsmede wijzigingen van verzekerde zaken f bestemmingen van nrerend ged tijdig aan ns en/f de verzekeraar en geldverstrekker drgeeft. U kunt hierbij denken aan situaties als verandering van werkgever f dienstverband, gezinsuitbreiding, samenwnen, huwelijk, echtscheiding f beëindiging samenleving, verlijden, verhuizen etc. Alleen p deze manier kunnen wij ervr zrgen dat uw Persnlijk Financieel Plan up-t-date blijft. Om bvenstaande ged met u af te spreken, hebben wij vr u de Overeenkmst tt Nazrg pgesteld. Op alle diensten die dr Veldhuizen Investments B.V. wrden geleverd zijn Algemene Leveringsvrwaarden van tepassing. Deze vrwaarden zijn gedepneerd bij de K.v.K. Centraal Gelderland. De tekst van deze vrwaarden zijn geplaatst p de site van Veldhuizen Investments B.V. ( en wrden p verzek tegeznden. Onze deskundigheids en kwaliteitskenmerken Wij zijn als kantr bij de vlgende instellingen verplicht f vrijwillig aangemeld: Autriteit Financiële Markten (AFM) registratienummer Stichting Financiële Dienstverlening (St. FD) Klachtinstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) registratienummer Berepsaansprakelijkheidsverzekering bij Schuten Insurance; Inkp -en servicerganisatie De Financiële Makelaar Inkp en servicerganisatie Flexfrnt Inkp en servicerganisatie CFSN Cllege bescherming persnsgegevens SVC financiele kwaliteits dienstverlening Stichting Erkenningsregeling Hyptheekadviseurs (SEH) Versie Dienstenwijzer Veldhuizen Investments Pagina 10 van 11

11 Onderbemiddeling & Lead-generatie Veldhuizen Investments zal in verband met de wetgeving en de nagestreefde transparantie eventuele vergedingen tussen Veldhuizen Investments BV en de samenwerkende partijen, kenbaar maken aan u als klant indien dit vr u kstenverhgend werkt f anderszins vanwege de transparantie van belang is, uiterlijk vlak vrdat u het prdukt f dienst via Veldhuizen Investments BV afneemt. Wij gaan er hierbij tevens van uit dat de wederpartij dit eveneens zal den, hetgeen k als zdanig is vastgelegd tussen partijen. De vermelding van deze afspraak in de Dienstenwijzer stelt u in staat van deze afspraak z snel als mgelijk kennis te nemen. Indien u als klant met een met ns samenwerkende partij te maken krijgt, dan hebben wij de afspraak met deze partij dat deze zich aan u als aparte wettelijke entiteit met hebben gemeld indien dit p grnd van de wetgeving als zdanig is vereist ; het met duidelijk zijn dat u eventueel met een andere met ns samenwerkende partij te maken heeft. Ok indien u eerst met een met ns samenwerkende partij te maken krijgt, en daarna met Veldhuizen Investments BV, dan zullen wij ns als een aparte entiteit kenbaar maken indien dit p grnd van de wetgeving als zdanig is vereist. Beeindiging relatie met ns kantr Indien er mstandigheden zijn waardr u niet meer van de diensten van ns kantr gebruik kan f wilt maken dan heeft u het recht m p elk mment de relatie met ns kantr te beëindigen. U kunt de betreffende financiële dienstverleners verzeken lpende verzekeringen, hyptheken f beleggingsrekeningen ver te dragen naar een ander financieel advieskantr van uw keuze. De genemde prducten blijven dan gewn drlpen waardr het niet ndig is m financiële prducten te meten afkpen, premievrij maken f versluiten. Mchten wij nverhpt aanleiding hebben m de relatie met u te beëindigen dan zullen wij u dit tijdig en schriftelijk melden. Klachtenprcedure Als u een klacht heeft ver een afhandeling van uw dssier, ver nze werkwijze in het algemeen f ver gebrekkige infrmatie ver de wijze van nze dienstverlening, verzeken wij u ns daar z spedig mgelijk ver te infrmeren. Na ntvangst van uw klacht nemen wij snel cntact met u p. Alle klachten wrden dr de directie behandeld. Mchten wij gezamenlijk niet tt een bevredigende plssing kunnen kmen, dan kunt u met uw klacht terecht bij het nafhankelijke Klachtinstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Het KiFiD is een dr het Ministerie van Financiën erkende geschilleninstantie. Wij zijn wettelijk verplicht ns bij deze instantie aan te melden en cnfrmeren ns aan de werkwijze en het bindende advies. Deze KiFiD prcedure vrziet in bemiddeling dr de Ombudsman Financiële Dienstverlening. Hij zal in vrkmend geval nderzeken f er mgelijkheden zijn vr bemiddeling. Vralsng zal vr de fase Ombudsman geen klachtengeld wrden geheven. Mcht de Ombudsman niet slagen in zijn bemiddeling, dan kan de klacht als geschil wrden vrgelegd aan de Geschillencmmissie. Deze cmmissie werkt met Geschillenkamers met specialismen vr verzekeringen, bank- en hyptheekzaken, beleggingen en cnsumptief krediet. Mmenteel is klachtengeld dr de klager verschuldigd. Indien u meer infrmatie wilt hebben ver de KiFiD, dan kunt u terecht p de website: Tt slt Wij hpen u p deze wijze duidelijk en naar tevredenheid te hebben geïnfrmeerd ver nze werkwijze en zien u graag vr lange tijd als relatie aan ns kantr verbnden. Versie Dienstenwijzer Veldhuizen Investments Pagina 11 van 11

U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden.

U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. DIENSTVERLENINGSDOCUMENT ADVISEUR Dit dcument wrdt u aangebden dr Olders Assurantie Adviseurs B.V. en Olders Hyptheek Adviseurs B.V. Pstbus 525 2003 RM Haarlem Intrductie: U verweegt een berep te den p

Nadere informatie

Schadeverzekeringen Zakelijk Zorgverzekeringen. o o

Schadeverzekeringen Zakelijk Zorgverzekeringen. o o Dienstenwijzer Z zijn wij u graag van dienst Op de dienstverlening van ns kantr is de Wet p het financieel tezicht van tepassing. Eén van de eisen die uit deze wet vlgt is dat wij u tijdig infrmeren ver

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER Van Os en Partners Hypotheken en Verzekeringen

DIENSTENWIJZER Van Os en Partners Hypotheken en Verzekeringen DIENSTENWIJZER Van Os en Partners Hypotheken en Verzekeringen INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER Inleiding Pagina 3 Onze bedrijfsfilosofie Pagina 4 Onze werkwijze. Pagina 5 Voor welk advies kunt u bij ons terecht

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER DIENSTENWIJZER INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER Inleiding Pagina 3 Onze bedrijfsfilosofie Pagina 4 Onze werkwijze. Pagina 5 Voor welk advies kunt u bij ons terecht Pagina 6 Adviesvrijheid, onafhankelijkheid

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER HYPOTHEEK-HUYS BV

DIENSTENWIJZER HYPOTHEEK-HUYS BV DIENSTENWIJZER HYPOTHEEK-HUYS BV 1 INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER Inleiding. Pagina 3 Onze bedrijfsfilosofie. Pagina 4 Onze werkwijze. Pagina 5 Voor welk advies kunt u bij ons terecht Pagina 6 Adviesvrijheid,

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER Joficon Inkomensplanning

DIENSTENWIJZER Joficon Inkomensplanning DIENSTENWIJZER Joficon Inkomensplanning INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER Inleiding Pagina 3 Onze bedrijfsfilosofie Pagina 4 Onze werkwijze.. Pagina 5 Voor welk advies kunt u bij ons terecht Pagina 6 Adviesvrijheid,

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER Take Off Financial Stores B.V.

DIENSTENWIJZER Take Off Financial Stores B.V. DIENSTENWIJZER Take Off Financial Stores B.V. INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER Inleiding Pagina 3 Onze bedrijfsfilosofie Pagina 4 Onze werkwijze Pagina 5 Voor welk advies kunt u bij ons terecht Pagina 6 Adviesvrijheid,

Nadere informatie

Dienstenwijzer Reigerdael

Dienstenwijzer Reigerdael Reigerdael B.V. Reigerdael Advies Bislett 12 7825 SB Emmen T +31(0)591 659705 F +31(0)591 659466 Dienstenwijzer Reigerdael De Dienstenwijzer van Reigerdael heeft tt del duidelijkheid en een ged inzicht

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER Huis & Leven Groep B.V

DIENSTENWIJZER Huis & Leven Groep B.V DIENSTENWIJZER Huis & Leven Groep B.V INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER Inleiding Pagina 3 Onze bedrijfsfilosofie Pagina 4 Onze werkwijze. Pagina 5 Voor welk advies kunt u bij ons terecht Pagina 6 Adviesvrijheid,

Nadere informatie

UW EYEOPENER IN VERZEKERINGEN HARSVELDVERZEKERINGEN.NL. Dienstenwijzer

UW EYEOPENER IN VERZEKERINGEN HARSVELDVERZEKERINGEN.NL. Dienstenwijzer UW EYEOPENER IN VERZEKERINGEN HARSVELDVERZEKERINGEN.NL Dienstenwijzer INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER Inleiding pagina 3 Onze bedrijfsfilosofie pagina 4 Onze werkwijze pagina 5 Voor welk advies kunt u bij

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER Ondernemers Adviesdesk

DIENSTENWIJZER Ondernemers Adviesdesk DIENSTENWIJZER Ondernemers Adviesdesk INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER Inleiding Pagina 3 Onze bedrijfsfilosofie Pagina 4 Onze werkwijze. Pagina 5 Voor welk advies kunt u bij ons terecht Pagina 6 Adviesvrijheid,

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER DIENSTENWIJZER KPP INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER Inleiding Pagina 3 Onze bedrijfsfilosofie Pagina 4 Onze werkwijze. Pagina 5 Voor welk advies kunt u bij ons terecht Pagina 6 Adviesvrijheid, onafhankelijkheid

Nadere informatie

VAN AVEZAATH F I N A N C I Ë L E D I E N S T V E R L E N E R S DIENSTEN

VAN AVEZAATH F I N A N C I Ë L E D I E N S T V E R L E N E R S DIENSTEN DIENSTEN W I J Z E R Inhoudsopgave Inleiding Pagina 2 Wat is de bedrijfsfilosofie van Van Avezaath? Pagina 3 Wat is de werkwijze van Van Avezaath? Pagina 4 Voor welk advies kunt u bij ons terecht? Pagina

Nadere informatie

Menukaart particulier

Menukaart particulier Menukaart particulier Intrductie U heeft aangegeven interesse te hebben in één van de plssingen die Life Benefits u kan bieden p het gebied van uw (persnlijke) financiële planning. Wij bieden u graag het

Nadere informatie

Menukaart ondernemer

Menukaart ondernemer Menukaart ndernemer Intrductie U heeft aangegeven interesse te hebben in één van de plssingen die Life Benefits u kan bieden p het gebied van uw (persnlijke) financiële planning. Wij bieden u graag het

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER Arcador Financieel Advies

DIENSTENWIJZER Arcador Financieel Advies DIENSTENWIJZER Arcador Financieel Advies INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER Inleiding Pagina 3 Onze bedrijfsfilosofie Pagina 4 Onze werkwijze. Pagina 5 Voor welk advies kunt u bij ons terecht Pagina 6 Adviesvrijheid,

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER DIENSTENWIJZER Op alle diensten die door Veldhuizen Investments BV worden geleverd, zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de K.v.K Centraal Gelderland.

Nadere informatie

Indien u ons telefonisch een opdracht geeft, dient u deze opdracht schriftelijk te bevestigen.

Indien u ons telefonisch een opdracht geeft, dient u deze opdracht schriftelijk te bevestigen. DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Krachtens wettelijke bepalingen zijn wij verplicht m vrafgaand aan de ttstandkming van een (financiële) vereenkmst/pdracht tt dienstverlening dit dcument aan u te verstrekken.

Nadere informatie

Van Munnen en De Haan DIENSTENWIJZER

Van Munnen en De Haan DIENSTENWIJZER Van Munnen & De Haan DIENSTENWIJZER Statutaire naam Van Munnen & De Haan Handelsnamen kantoor Van Munnen en De Haan Passendhypotheekadvies.nl Passendpensioenadvies.nl Van Munnen & De Haan Consultancy Van

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER BONGERS ASSURANTIE ADVISEURS B.V.

DIENSTENWIJZER BONGERS ASSURANTIE ADVISEURS B.V. DIENSTENWIJZER BONGERS ASSURANTIE ADVISEURS B.V. INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER Inleiding Pagina 3 Onze bedrijfsfilosofie Pagina 4 Onze werkwijze. Pagina 5 Voor welk advies kunt u bij ons terecht Pagina

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER DIENSTENWIJZER KPP INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER Inleiding Pagina 3 Onze bedrijfsfilosofie Pagina 4 Onze werkwijze. Pagina 5 Voor welk advies kunt u bij ons terecht Pagina 6 Adviesvrijheid, onafhankelijkheid

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER Certus Financieel Advies

DIENSTENWIJZER Certus Financieel Advies DIENSTENWIJZER Certus Financieel Advies INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER Inleiding Pagina 3 Onze bedrijfsfilosofie Pagina 4 Onze werkwijze. Pagina 5 Voor welk advies kunt u bij ons terecht Pagina 6 Adviesvrijheid,

Nadere informatie

U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen.

U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Vragenfrmulier Klant Beeld U heeft ns verzcht, m gezamenlijk, een gedegen vrstel ten aanzien van uw hyptheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilsfie is, m samen met nze relaties, een inventarisatie te maken

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER Kerstholt Financieel Advies 2016

DIENSTENWIJZER Kerstholt Financieel Advies 2016 DIENSTENWIJZER Kerstholt Financieel Advies 2016 INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER Inleiding Pagina 3 Onze bedrijfsfilosofie Pagina 4 Onze werkwijze. Pagina 5 Voor welk advies kunt u bij ons terecht Pagina 6,7

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT RODENHUIS FINANCIËLE DIENSTVERLENING

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT RODENHUIS FINANCIËLE DIENSTVERLENING DIENSTVERLENINGSDOCUMENT RODENHUIS FINANCIËLE DIENSTVERLENING Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe

Nadere informatie

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af Stel uw inkmen zeker, sluit een arbeidsngeschiktheids af Eindelijk geniet u van een heerlijke skivakantie. En natuurlijk verkmt het u niet, want u bent een ervaren skiër. Maar laat dat ngeluk nu net in

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER HYPOTHEEKADVIES BRONCKHORST

DIENSTENWIJZER HYPOTHEEKADVIES BRONCKHORST DIENSTENWIJZER HYPOTHEEKADVIES BRONCKHORST INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER Inleiding Pagina 3 Onze bedrijfsfilosofie Pagina 4 Onze werkwijze. Pagina 5 Voor welk advies kunt u bij ons terecht Pagina 6 Adviesvrijheid,

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT. INHOUDSOPGAVE DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Inleiding Pagina 3 Onze bedrijfsfilosofie Pagina 4 Onze werkwijze. Pagina 5 Voor welk advies kunt u bij ons terecht Pagina 6 Adviesvrijheid,

Nadere informatie

Inleiding. WFT Dienstenwijzer. Ons kantoor

Inleiding. WFT Dienstenwijzer. Ons kantoor Dienstenwijzer Inleiding Onze bedrijfstak en de overheid hechten veel waarde aan goede voorlichting over onze dienstverlening, werkwijze en beloning. Op de activiteiten van ons kantoor is de Wet op het

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER Sap Financiële Diensten

DIENSTENWIJZER Sap Financiële Diensten DIENSTENWIJZER Sap Financiële Diensten Sap Financiële Diensten, Dienstenwijzer versie 01092013 Pagina 2 van 12 INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER Inleiding Pagina 3 Onze bedrijfsfilosofie Pagina 4 Onze werkwijze.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument 0 Inhoudsopgave dienstenwijzer Inleiding... 2 Wft Dienstenwijzer... 2 Ons kantoor... 2 Waarom Lexxer... 3 Persoonlijke aanpak... 3 Kwaliteit is gewaarborgd... 3 Creatief in oplossingen...

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER Roger Quaden Financiële Diensten

DIENSTENWIJZER Roger Quaden Financiële Diensten DIENSTENWIJZER Roger Quaden Financiële Diensten Versie 2011.02 INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER Inleiding Pagina 3 Onze bedrijfsfilosofie Pagina 4 Onze werkwijze. Pagina 5 Voor welk advies kunt u bij ons terecht

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER Goossens Financiële Dienstverlening

DIENSTENWIJZER Goossens Financiële Dienstverlening DIENSTENWIJZER Goossens Financiële Dienstverlening INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER Inleiding Pagina 3 Onze bedrijfsfilosofie Pagina 4 Onze werkwijze. Pagina 5 Voor welk advies kunt u bij ons terecht Pagina

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Inhoudsopgave INLEIDING... 2 ONS KANTOOR... 2 WAT DOEN WIJ?... 3 ONZE WERKWIJZE... 3 WAT VERWACHTEN WIJ VAN U?...

Dienstenwijzer. Inhoudsopgave INLEIDING... 2 ONS KANTOOR... 2 WAT DOEN WIJ?... 3 ONZE WERKWIJZE... 3 WAT VERWACHTEN WIJ VAN U?... Inhoudsopgave INLEIDING... 2 ONS KANTOOR... 2 WAT DOEN WIJ?... 3 ONZE WERKWIJZE... 3 WAT VERWACHTEN WIJ VAN U?... 3 ADVIESVRIJHEID, ONAFHANKELIJKHEID EN AANDELENBELANG... 4 ONZE BELONING... 4 ONZE DESKUNDIGHEIDS

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER HYPOTHEEK-HUYS BV

DIENSTENWIJZER HYPOTHEEK-HUYS BV DIENSTENWIJZER HYPOTHEEK-HUYS BV 1 INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER Inleiding. Pagina 3 Onze bedrijfsfilosofie. Pagina 4 Onze werkwijze. Pagina 5 Voor welk advies kunt u bij ons terecht Pagina 6 Adviesvrijheid,

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER De Fijter Advies

DIENSTENWIJZER De Fijter Advies DIENSTENWIJZER De Fijter Advies INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER Inleiding Pagina 3 Onze bedrijfsfilosofie Pagina 4 Onze werkwijze. Pagina 5 Voor welk advies kunt u bij ons terecht Pagina 6 Adviesvrijheid,

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER DIENSTENWIJZER INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER Inleiding Pagina 3 Onze bedrijfsfilosofie Pagina 4 Onze werkwijze. Pagina 5 Voor welk advies kunt u bij ons terecht Pagina 6 Adviesvrijheid, onafhankelijkheid

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT RODENHUIS FINANCIËLE DIENSTVERLENING

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT RODENHUIS FINANCIËLE DIENSTVERLENING DIENSTVERLENINGSDOCUMENT RODENHUIS FINANCIËLE DIENSTVERLENING Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

Registratie AFM Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12011036.

Registratie AFM Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12011036. DIENSTENWIJZER Informatie over onze dienstverlening op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie

Nadere informatie

Informatiemap Hypotheken & Aankoopbemiddeling

Informatiemap Hypotheken & Aankoopbemiddeling Infrmatiemap Hyptheken & Aankpbemiddeling Cntactgegevens Van Lierp & Partners Haarsteegsestraat 3a 5254 JN Haarsteeg 073-511 91 38 www.lierp.nl inf@lierp.nl Pagina 1 Even vrstellen Willem van Lierp Gebren

Nadere informatie

Het hypotheektraject van: Adviesburo K&S bv.

Het hypotheektraject van: Adviesburo K&S bv. Het hyptheektraject van: Adviesbur K&S bv. Om uw hyptheekaanvraag z ged mgelijk te kunnen afhandelen geven wij u graag een inzicht in nze werkwijze zdat u weet wat u van ns kunt en mag verwachten. Ons

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER DIENSTENWIJZER INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER Inleiding Pagina 3 Onze bedrijfsfilosofie Pagina 4 Onze werkwijze. Pagina 5 Voor welk advies kunt u bij ons terecht Pagina 6 Adviesvrijheid, onafhankelijkheid

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER De Nooijer Adviesdesk

DIENSTENWIJZER De Nooijer Adviesdesk DIENSTENWIJZER De Nooijer Adviesdesk INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER Inleiding Pagina 3 Onze bedrijfsfilosofie Pagina 4 Onze werkwijze. Pagina 5 Voor welk advies kunt u bij ons terecht Pagina 6 Adviesvrijheid,

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Telefoon : (015) 3613494 : bezoek uitsluitend op afspraak

DIENSTENWIJZER. Telefoon : (015) 3613494 : bezoek uitsluitend op afspraak DIENSTENWIJZER Statutaire naam : Van der Ho-even & Partner Handelsnaam kantoor : Van der Ho-even & Partner Kantooradres : Boezemweg 2 d-e Postcode en vestigingsplaats : 2641 KH Pijnacker Telefoon : (015)

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER PENSIOENEN. Versie oktober 2015

DIENSTENWIJZER PENSIOENEN. Versie oktober 2015 DIENSTENWIJZER PENSIOENEN Versie oktober 2015 INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER INLEIDING... 3 ONZE BEDRIJFSFILOSOFIE... 4 ONZE WERKWIJZE (SCHEMATISCH)... 4 ADVIESVRIJHEID, ONAFHANKELIJKHEID EN AANDELENBELANG...

Nadere informatie

Vraag en antwoorden over de volmacht

Vraag en antwoorden over de volmacht Vraag en antwrden ver de vlmacht Hiernder treft u een verzicht aan van de vragen en antwrden die zijn gesteld ver de vlmacht. Heeft de vlmacht een lptijd? Heeft de deelnemersraad psitief advies gegeven

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram.

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram. Aanvraagfrmulier Berepsaansprakelijkheidsverzekering algemeen 1. Verzekeringnemer Naam bedrijf:.... Crrespndentieadres:... Pstcde en plaats:... Cntactpersn:... man vruw E-mail cntactpersn:.. Rechtsvrm:.

Nadere informatie

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering Telichting Checklist Optimale infrmatie beleggingsverzekering Algemeen Infrmatie ver beleggingsverzekeringen Beleggingsverzekeringen zijn cmplexe prducten. Om de klant beter inzicht te geven in de werking

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER FinFlux b.v.

DIENSTENWIJZER FinFlux b.v. DIENSTENWIJZER FinFlux b.v. INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER INLEIDING... 3 ONZE BEDRIJFSFILOSOFIE... 4 ADVIESVRIJHEID, ONAFHANKELIJKHEID EN AANDELENBELANG... 4 ONZE WERKWIJZE (SCHEMATISCH)... 5 VOOR WELK

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB Alle zrgberderijen van SZZ zijn aangeslten bij de Federatie Landbuw en Zrg (www.zrgberen.nl). De Federatie heeft vr de cliënten van haar leden een nafhankelijke klachtencmmissie ingericht. SZZ vindt het

Nadere informatie

Biezenweide 52, 3344GB, Hendrik Ido Ambacht. Appelgaard 21, 2995xp, Heerjansdam. 06-22451446 Rob Snijders

Biezenweide 52, 3344GB, Hendrik Ido Ambacht. Appelgaard 21, 2995xp, Heerjansdam. 06-22451446 Rob Snijders Dienstenwijzer van Snijders & van der Kooi BV, 2013-09 DIENSTENWIJZER Contactgegevens: Snijders en van der Kooi BV, Financiële Dienstverlening. Adres: Biezenweide 52, 3344GB, Hendrik Ido Ambacht Appelgaard

Nadere informatie

Inleiding. Nieuwenhuijs Assurantiën

Inleiding. Nieuwenhuijs Assurantiën DIENSTENWIJZER Inleiding Voor u ligt de dienstenwijzer van Nieuwenhuijs Assurantiën. In deze dienstenwijzer informeren wij u graag over wie wij zijn en wat wij voor u kunnen betekenen. Ook treft u informatie

Nadere informatie

Wie verkoopt uw huis?

Wie verkoopt uw huis? Wie verkpt uw huis? Accuntnet Verkp Vertruwens Persn Service Accuntnet V V P Service Wie verkpt uw huis? Als u uw huis wilt verkpen, schakelt u k in Spanje een makelaar in. Echter in Spanje geeft men nrmaal

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden i m Storm

Algemene Voorwaarden i m Storm Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene vrwaarden wrdt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, nder de hiernavlgende termen de vlgende betekenis verstaan: pdrachtgever: de wederpartij van i m Strm;

Nadere informatie

Klachtenreglement Zorgkantoor DWO/NWN

Klachtenreglement Zorgkantoor DWO/NWN Klachtenreglement Zrgkantr DWO/NWN Januari 2015 1. Algemene bepalingen De Wet langdurige zrg (Wlz) is vanaf 1 januari 2015 van kracht. Deze wet wrdt uitgeverd dr de zrgkantren. Deze kantren zijn vr smmige

Nadere informatie

Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen

Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 72095942000 VZW Psych. Centrum Caritas Caritasstraat 76 9090 MELLE Telichting bij het dcument pnameverklaring bij pname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes in verband met

Nadere informatie

Een goede toekomst voor uw administratie

Een goede toekomst voor uw administratie Een gede tekmst vr uw administratie Is dit uw situatie nu? Is dit uw situatie straks? De praktijk Bij het gebruik maken van nline- bekhuden, wrdt het vr u mgelijk m 24 uur per dag, 7 dagen in de week infrmatie

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Leeneman Advies en Consultancy Pagina 1 van 6

Dienstenwijzer. Leeneman Advies en Consultancy Pagina 1 van 6 Dienstenwijzer Inleiding Ons kantoor hecht veel waarde aan goede voorlichting over onze dienstverlening, werkwijze en vergoeding. Op de activiteiten die vallen onder de financiële dienstverlening is de

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens (stuur een kopie legitimatiebewijs mee)

Persoonlijke gegevens (stuur een kopie legitimatiebewijs mee) Openingstijden: 013-5702918 website: WenW.nl Maandag- vrijdag: 9.00u - 15.45u (afwijkingen hierp nder vrbehud) Gegevens aangifte inkmstenbelasting 2014 Vr het pstellen van uw aangifte zijn veel gegevens

Nadere informatie

Cubro BVBA Algemene voorwaarden

Cubro BVBA Algemene voorwaarden Cubr BVBA Algemene vrwaarden Hiernder vindt u de algemene vrwaarden van Cubr BVBA. Deze vrwaarden zijn van tepassing p alle geleverde diensten en gemaakte vereenkmsten dr Cubr BVBA, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Vrwaarden Dit zijn de Algemene Vrwaarden van Fiets Clinics Nederland, gevestigd: Waalbandijk 20, 6541AJ Nijmegen. Op alle prducten van Fiets Clinics Nederland zijn deze Algemene Vrwaarden van

Nadere informatie

Vragenformulier Klanten Profiel

Vragenformulier Klanten Profiel Vragenfrmulier Klanten Prfiel U heeft ns verzcht, m gezamenlijk, een gedegen vrstel ten aanzien van uw hyptheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilsfie is, m samen met nze relaties, een inventarisatie te

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijzondere bijstand 2015

Aanvraagformulier bijzondere bijstand 2015 Aanvraagfrmulier bijzndere bijstand 2015 INWONER van: GEMEENTE HOUTEN GEMEENTE IJSSELSTEIN GEMEENTE LOPIK GEMEENTE NIEUWEGEIN GEMEENTE VIANEN Persnlijke gegevens Uzelf Naam en vrletters Adres: Pstcde en

Nadere informatie

1.6 Is de onderneming in het bezit van een Wft-vergunning. Zo ja, graag hieronder de gegevens invullen. ja nee

1.6 Is de onderneming in het bezit van een Wft-vergunning. Zo ja, graag hieronder de gegevens invullen. ja nee Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Assurantietussenpersn 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Is de

Nadere informatie

SUPPLEMENT. betreffende. Mn Services Levensloop Fonds. Subfonds: Staal Metaal & Techniek. Versienummer: 3.1.2 (231209)

SUPPLEMENT. betreffende. Mn Services Levensloop Fonds. Subfonds: Staal Metaal & Techniek. Versienummer: 3.1.2 (231209) SUPPLEMENT betreffende Mn Services Levenslp Fnds Subfnds: Staal Versienummer: 3.1.2 (231209) Levenslp (en haar subfndsen) is één van de namen waarnder het Mn Services Levenslp Fnds (en haar subfndsen)

Nadere informatie

Pleegkinderen en de Belastingaangifte. Thema-avon d Pleegouder support Zeeland

Pleegkinderen en de Belastingaangifte. Thema-avon d Pleegouder support Zeeland Pleegkinderen en de Belastingaangifte Thema-avn d Pleeguder supprt Zeeland Onderwerpen Op welke punten kmen kinderen vr in uw aangifte? Is er verschil tussen verschillende kind-begrippen? Veranderingen

Nadere informatie

een klacht die niet op een bevredigende wijze is opgelost en als geschil moet worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Mondzorg.

een klacht die niet op een bevredigende wijze is opgelost en als geschil moet worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Mondzorg. Klachtenregeling NVM-mndhygiënisten Met inwerkingtreding van de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zrg (Wkkgz) heeft de wetgever begd de kwaliteit van zrgverlening te verbeteren en beter te kunnen bewaken.

Nadere informatie

Inleiding Pagina 3. Onze bedrijfsfilosofie Pagina 3. Voor welk advies kunt u bij ons terecht Pagina 4

Inleiding Pagina 3. Onze bedrijfsfilosofie Pagina 3. Voor welk advies kunt u bij ons terecht Pagina 4 DIENSTENWIJZER Inhoudsopgave Inleiding Pagina 3 Onze bedrijfsfilosofie Pagina 3 Voor welk advies kunt u bij ons terecht Pagina 4 Adviesvrijheid, onafhankelijkheid en aandelenbelang Pagina 4 Kosten van

Nadere informatie

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang Aanvraagfrmulier tegemetkming ksten kinderpvang INWONER van: GEMEENTE HOUTEN GEMEENTE IJSSELSTEIN GEMEENTE LOPIK GEMEENTE NIEUWEGEIN GEMEENTE VIANEN Persnlijke gegevens Uzelf Naam en vrletters Adres: pstcde

Nadere informatie

een psycholoog die als zodanig is geregistreerd in het kader van de Wet BIG.

een psycholoog die als zodanig is geregistreerd in het kader van de Wet BIG. Deel II: Bijzndere Cntractuele Bepalingen Artikel 1 - Begripsmschrijvingen In deze vereenkmst wrdt verstaan nder: GZ-psychlg een psychlg die als zdanig is geregistreerd in het kader van de Wet BIG. Kinder

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER Excellent Groep B.V.

DIENSTENWIJZER Excellent Groep B.V. DIENSTENWIJZER Excellent Groep B.V. Geachte relatie, Ons kantoor hecht veel waarde aan goede voorlichting over onze dienstverlening, werkwijze en beloning. Op de activiteiten van ons kantoor is onder andere

Nadere informatie

Om behandelingen zo efficiënt en zo prettig mogelijk te laten verlopen vragen wij u het volgende:

Om behandelingen zo efficiënt en zo prettig mogelijk te laten verlopen vragen wij u het volgende: Algemene vrwaarden Kwaliteit Kwaliteit vinden wij bij Rugkliniek Zetermeer erg belangrijk. Alle fysitherapeuten binnen nze praktijk zijn geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister van het Kninklijk

Nadere informatie

Informatiemap Hypotheken

Informatiemap Hypotheken 10-01-2017 Infrmatiemap Hyptheken Cntactgegevens Van Lierp & Partners Haarsteegsestraat 3a 5254 JN Haarsteeg 073-511 91 38 www.lierp.nl inf@lierp.nl Pagina 1 Even vrstellen Willem van Lierp Nicle van Lierp

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid Reglement Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland Zuid DEFINITIES Artikel 1: Dit reglement verstaat nder: crpratie: de bij de Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland zuid aangeslten rganisatie p wiens handelen

Nadere informatie

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur,

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur, Tezicht pensienfndsen en beleggingsndernemingen Middelgrte en kleine pensienfndsen Pstbus 98 1000 AB Amsterdam Cnfidentieel Datum Bijlage(n) 1 Onderwerp Sectrbrief Themanderzek Uitbesteding Vermgensbeheer

Nadere informatie

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van Testamenten check Streep dr wat niet van tepassing is VRAAG 1 Is uw testament van vóór 2003? De kans is grt dat uw testament niet vldet aan uw wensen, geen gebruik maakt van de mgelijkheden sinds de invering

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft:

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PENNYPLACE VOOR LEDEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene Vrwaarden... 2 Artikel

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden 1. Tepasselijkheid 1.1 Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes en alle vereenkmsten, en de uitvering daarvan, welke dr WaterWerk Training, Caching & Cnsultancy

Nadere informatie

AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE

AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE Gegevens gemeente Registratienummer: Datum ntvangst: Indienen bij afdeling: Dienstverlening Verzendadres gemeente Bunnik Pstbus 5, 3980 CA Bunnik Singelpark 1, 3984 NC Odijk AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING

Nadere informatie

Fase 1: Re-integratiefase

Fase 1: Re-integratiefase Bijlage Matrix van verplichtingen en bijhrende sancties Fase 1: Re-integratiefase Algemene beschrijving categrie Niet nagekmen verplichting zals: Sanctie Categrie 1: Onder deze categrie vallen verplichtingen

Nadere informatie

Haarlem, 6 juli Betreft: verkoop Scheepmakerskwartier (SMK) fase 2a te Haarlem. Geachte heer, mevrouw,

Haarlem, 6 juli Betreft: verkoop Scheepmakerskwartier (SMK) fase 2a te Haarlem. Geachte heer, mevrouw, Haarlem, 6 juli 2016 Betreft: verkp Scheepmakerskwartier (SMK) fase 2a te Haarlem Geachte heer, mevruw, Wij danken u hartelijk vr uw interesse in het prject Scheepmakerskwartier fase 2a. In de verkpbrchures

Nadere informatie

een gezondheidspsycholoog die geregistreerd staat conform de voorwaarden als bedoeld in artikel 3 van de Wet BIG.

een gezondheidspsycholoog die geregistreerd staat conform de voorwaarden als bedoeld in artikel 3 van de Wet BIG. Deel II: Bijzndere Cntractuele Bepalingen Artikel 1 - Begripsmschrijvingen In deze vereenkmst wrdt verstaan nder: GZ-psychlg een gezndheidspsychlg die geregistreerd staat cnfrm de vrwaarden als bedeld

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Xantèr, de financieel planner

DIENSTENWIJZER. Xantèr, de financieel planner DIENSTENWIJZER Xantèr, de financieel planner 1 Op grond van de Wet op het financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep Zelfreguleringsverleg

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f.

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f. Algemene vrwaarden van Ballast Persneelsdiensten v..f. 1. Definities Algemene Vrwaarden Cliënt Dienstverlening Opdrachtgever Opdracht Opdrachttarief Opdrachtbevestiging Transitietraject De algemene vrwaarden

Nadere informatie

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang Aanvraagfrmulier tegemetkming ksten kinderpvang INWONER van: GEMEENTE HOUTEN GEMEENTE IJSSELSTEIN GEMEENTE LOPIK GEMEENTE NIEUWEGEIN GEMEENTE VIANEN Persnlijke gegevens Uzelf Naam en vrletters Adres: pstcde

Nadere informatie

Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping Algemene Vrwaarden het Anbi register Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van het ANBI register Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Topbloemen Nederland BV handelend onder de naam/namen: Topbloemen.nl, Bestflowers.nl, Wijn-vandaag.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Topbloemen Nederland BV handelend onder de naam/namen: Topbloemen.nl, Bestflowers.nl, Wijn-vandaag. Algemene Vrwaarden Thuiswinkel (vr cnsumenten) Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep

Nadere informatie

Gastouderbureau Noorderlicht

Gastouderbureau Noorderlicht Algemene richtlijnen: Vraag- en gastuders wrden geacht kennis te hebben genmen van de werkwijze van ; Gastuders wrden geacht bij aanvang van de pvang te handelen cnfrm het pedaggisch plan; hanteert de

Nadere informatie

Intakeformulier Bewindvoering & Inkomensbeheer

Intakeformulier Bewindvoering & Inkomensbeheer Intakefrmulier Bewindvering & Inkmensbeheer Plus Bewindvering Pstbus 8931 1006 JC Amsterdam Tel: 0636492591 Email: inf@plusbewindveringnl Website: wwwplusbewindveringnl Intake frmulier Plus Bewindvering

Nadere informatie