INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER"

Transcriptie

1 DIENSTENWIJZER Op alle diensten die dr Veldhuizen Investments BV wrden geleverd, zijn de Algemene Leveringsvrwaarden van tepassing. Deze vrwaarden zijn gedepneerd bij de K.v.K Centraal Gelderland. De tekst van deze vrwaarden zijn geplaatst p de site van Veldhuizen Investments BV (www.veldhuizeninvestments.nl) en wrden p verzek tegeznden. Behudens uitzndering dr de wet gesteld mag znder schriftelijke testemming van de rechthebbende p het auteursrecht, niets uit deze uitgave wrden verveelvudigd en/f penbaar gemaakt, dr middel van druk, ftkpie, mail f anderszins.

2 INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER Inleiding Pagina 3 Onze bedrijfsfilsfie Pagina 4 Onze werkwijze. Pagina 5 Vr welk advies kunt u bij ns terecht Pagina 6 Adviesvrijheid, nafhankelijkheid en aandelenbelang. Pagina 7 Onze kwaliteit. Pagina 7 He wrden wij belnd? Pagina 7 Met welke financiële dienstverleners werken wij samen? Pagina 9 Wat verwachten wij van u? Pagina 10 Onze deskundigheids- en kwaliteitskenmerken Pagina 10 Beëindiging relatie met ns kantr. Pagina 11 Klachtenprcedure Pagina 11 Tt slt Pagina 11 Versie Dienstenwijzer Veldhuizen Investments Pagina 2 van 11

3 Inleiding Onze bedrijfstak en de verheid hechten veel waarde aan gede vrlichting ver nze dienstverlening, werkwijze en belning. Op de activiteiten van ns kantr is nder andere de Wft (Wet p het Financieel Tezicht) van tepassing. De Wft eist dat wij u tijdig infrmeren ver de aard van nze dienstverlening die wij u kunnen bieden. En dat sluit perfect aan bij nze wens m u - vrafgaand aan nze kennismaking en het tt stand kmen van een f meerdere hyptheek- en/ f verzekerings- en/f beleggingsvereenkmsten en /f andere vereenkmsten nader kennis met ns te laten maken. Wft Dienstenwijzer Dr middel van dit dcument infrmeren wij u dus ver wie wij zijn, de manier waarp wij werken, waar wij vr staan (nze bedrijfsfilsfie), met wie wij samenwerken, he wij wrden belnd en bij welke instanties wij verplicht f vrijwillig - zijn aangeslten. Hierdr weet u vrafgaand aan nze dienstverlening exact wat u van ns kunt verwachten. Ons kantr Ons kantr is pgericht in februari 2006 en telt p dit mment 2 medewerkers. Onze dienstverlening bestaat uit het infrmeren, inventariseren, analyseren, adviseren ver en bemiddelen in financiële prducten aan zwel particulieren als ndernemers p vele vakgebieden zals schadeverzekeringen, levensverzekeringen, hyptheken en aanverwante prducten. Wij kmen hier later in nze dienstenwijzer ng p terug in de rubrieken Onze werkwijze, Vr welk advies kunt u bij ns terecht en Met welke financiële dienstverleners werken wij samen. Onderstaand treft u de belangrijkste gegevens en bereikbaarheid van ns kantr aan: Naam kantr : Veldhuizen Investments B.V. Kantradres : Engweg 5 Pstcde en Vestigingsplaats : 6741 CX Lunteren Nevenvestiging : Drpsstraat 44, 3481 EL Harmelen Telefn : Mbiel : Fax : Website : Inschrijving WFT register : Inschrijving Handelsregister : Inschrijving Erkend Hyptheek Adviseur : Inschrijving Cllege Bescherming Persnsgegevens : m Ons kantr heeft de vergunning m te adviseren en bemiddelen in : Hypthecair Krediet Cnsumptief Krediet Levensverzekeringen Schadeverzekeringen Deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen In nze advisering betrekken wij in vrkmende gevallen k de mgelijkheid van Spaarrekening Eigen Wning, Beleggingsrecht Eigen Wning, Lijfrentespaarrekening, Lijfrentebeleggingsrecht Versie Dienstenwijzer Veldhuizen Investments Pagina 3 van 11

4 Onze bedrijfsfilsfie (schematisch) Wij gelven niet in een standaard hyptheekadvies. Hewel een hyptheek vaak een belangrijk nderdeel uitmaakt van uw ttale financiële huishuding zijn er veel méér zaken waar u bij de aankp f verbuwing van een wning rekening mee met huden. Wij zien het als nze taak m u duidelijkheid te geven ver alle belangrijke financiële risic s en gebeurtenissen die bij de aankp f verbuwing van een wning m de hek kmen kijken. Naar ns idee gaat hyptheekadvies dus verder dan alleen een brut-nett berekening! In nderstaand verzicht wrdt nze bedrijfsfilsfie schematisch uiteengezet. Fiscaal - Sabbatical leave (Vreger) Pensien Ziekte / Arbeids ngeschiktheid Vermgen UW WONING & HYPOTHEEK Studie kinderen Verzekering Overlijden Werkls heid Persnlijk Financieel Plan (PFP) Dr stil te staan bij bvenstaande gebeurtenissen krijgt u vrafgaand aan de financiering van uw wning een helder verzicht van alle belangrijke scenari s en financiële risic s vr een langere peride. Zdende kmt u tijdens de lptijd van uw hyptheek nit vr verrassingen te staan. Wij nemen dit een Persnlijk Financieel Plan (PFP). Natuurlijk is z n plan een mmentpname. In de tekmst kunnen zich allerlei zaken vrden waardr het Financieel Plan met wrden bijgesteld. Vandaar dat wij het belangrijk vinden m gedurende de lptijd van de hyptheek regelmatig met u cntact te hebben. Zdende kunnen wij ervr zrgen dat uw Persnlijk Financieel Plan vlledig up-t-date blijft. Versie Dienstenwijzer Veldhuizen Investments Pagina 4 van 11

5 Onze werkwijze (schematisch) Een Persnlijk Financieel Plan valt f staat bij een gede inventarisatie van uw gegevens, uw wensen en uw delstellingen. Op basis van deze gegevens stellen wij een zgn. Inventarisatie / Klantprfiel p. Het Inventarisatie / Klantprfiel vrmt de basis vr de ttstandkming van het uiteindelijk advies. In nderstaand verzicht wrdt nze werkwijze schematisch uiteengezet; Cntact & Infrmeren Inventarisatie / Klantprfiel Financiële psitie Wensen - Delstellingen Analyse Advies & Mtivatie & Keuze Uitvering advies Nazrg - Update Mtivatie keuze Op basis van het pgestelde Klantprfiel selecteren wij de meest passende plssing uit het ttale prductenaanbd van nze arrangementspartners. In het uiteindelijk advies zullen wij altijd nze keuzes mtiveren en vastleggen. Indien het advies dr ns wrdt uitgewerkt zullen wij u regelmatig benaderen m te bekijken f er wijzigingen hebben plaatsgevnden in uw persnlijke situatie. Dit kan namelijk aanleiding zijn m uw Persnlijk Financieel Plan p nderdelen bij te stellen. Dit wrdt vastgelegd in een aparte afspraak. Versie Dienstenwijzer Veldhuizen Investments Pagina 5 van 11

6 Vr welk advies kunt u bij ns terecht? Hyptheken Bij het kpen f verbuwen van een huis, hrt een ged financieel plan. Naast uitleg ver de verschillende hyptheekvrmen zals een aflssingsvrije-, spaar-, beleggings-, hybride- en levenhyptheek zetten wij vr u k diverse gezinsrisic s in kaart. Zdende kunt u een hyptheekvrm kiezen die past bij uw persnlijke situatie nú maar k in de tekmst. Levensverzekeringen Via levensverzekeringen kunt u sparen en/f beleggen vr later. Uiteraard kunt u een levensverzekering sluiten ter aflssing van uw hyptheek f vr bijvrbeeld ter aanvulling p uw inkmen vanaf pensiendatum. Ok kunt u een verzekering nemen die uitkeert bij verlijden m zdende uw nabestaanden financieel ged verzrgd achter te laten. Omdat de premies, ksten en dekkingen vr iedere situatie anders kunnen liggen staan wij u graag bij in uw keuze vr dergelijke prducten. Sparen en Beleggen Op het gebied van sparen en beleggen zijn er vele mgelijkheden. Denk aan sparen bij uw eigen bank f via een internet spaarrekening met een verwegend hgere rentevergeding. Spaargeld kunt u k beleggen met de kans p een hger rendement. Bijvrbeeld vr het aflssen van (een deel van) uw hyptheek f een aanvullend inkmen vr later. Aangezien beleggen k met meer risic s gepaard kan gaan dient een belegging ged bij u te passen. Een belegging dient dus aan te sluiten bij uw persnlijke risicprfiel, uw wensen en uw delstellingen. Dr alle vr en nadelen van de diverse spaarvarianten helder vr u uiteen te zetten kunt u gemakkelijker een keuze maken. Zrg en inkmen Dr de vrtdurende verschraling van ns sciale zekerheidsstelsel dient u steeds meer zelf te regelen. Ksten in verband met ziekte f verlies van inkmen dr arbeidsngeschiktheid f werklsheid zijn zaken waartegen u zich ged kunt beschermen. Denk hierbij aan een ziektekstenverzekering, f een arbeidsngeschiktheids f werklsheidsverzekering. Het maakt hierbij niet uit f u in lndienst bent f zelfstandig ndernemer; vr beiden bestaan diverse plssingen. Wij selecteren de juiste prducten bij uw persnlijke wensen en mgelijkheden. (Vreger) Pensien Uw inkmen later is wellicht ng ver weg, maar verdient wel aandacht. Wij zetten uw tekmstige inkmenssituatie in kaart zdat u tijdig inzicht heeft en eventueel maatregelen kunt treffen. Wij adviseren en bemiddelen hierbij in individuele en/f cllectieve pensienregelingen in het kader van de PensienWet. Schadeverzekeringen Hiernder vallen met name de aut-, inbedel-, kstbaarheden-, pstal -en AVP verzekeringen. Maar k (gezins-) rechtsbijstand -en reisverzekeringen. Of bedrijfsmatige verzekeringen vr uw panden, vrachtaut s, inventaris en aansprakelijkheid. Versie Dienstenwijzer Veldhuizen Investments Pagina 6 van 11

7 Adviesvrijheid, nafhankelijkheid en aandelenbelang Wij vinden het belangrijk u te infrmeren ver het feit dat wij met geen enkele financiële instelling (bank, verzekeraar f vermgensbeheerder) cntractuele verplichtingen hebben m specifiek, uitsluitend f prcentueel de prducten van die instelling in ns advies te betrekken. Tevens is er geen enkele financiële instelling welke in het bezit is van de aandelen van ns kantr f beschikt ver een andersrtig belang. Hierdr kunnen wij u nafhankelijk adviseren en wrden wij slechts beperkt dr het aantal aanstellingen welke wij hebben bij de verschillende banken, verzekeraars en vermgensbeheerders. Onze kwaliteit? Wij vlden aan de eisen die de WFT stelt. Wij beschikken k ver de bendigde vergunningen van de Autriteit Financiële Markten (AFM), en zijn wettelijk verplicht m te kunnen adviseren en bemiddelen bij verzekeringen, hyptheken en vele andere financiële prdukten. Ok ten aanzien van pleidings- en kwaliteitseisen is deze wet van tepassing. De WFT stelt dan k nder andere eisen ten aanzien van het advies en de wijze waarp de vakkennis van de medewerkers p peil wrdt gehuden ; er is sprake van permanente educatie van alle medewerkers bij wie dit is vereist. Daarnaast is zeker een van nze kwaliteiten de persnlijke betrkkenheid en de cnstante insteek m u z ged mgelijk van dienst te zijn ; wij hren graag van u f wij hierin slagen. Daarnaast zijn wij in het bezit van een adequate berepsaansprakelijkheidsverzekering. He wrden wij belnd? Om nze diensten te kunnen verlenen maken wij bedrijfsksten. Denkt u maar aan salarissen, ksten van huisvesting, pleidingen en vergunningen. Deze ksten kunnen p de vlgende wijze wrden verged: - Op basis van een uurtarief van 125,-- ex 19% BTW per uur ( 148,75 incl. BTW); - Op basis van de te ntvangen prvisie vanuit de bank en/f verzekeringsmaatschappijen waar een lening wrdt afgenmen (DK f PL bijvrbeeld) ; - Op basis van een verrichtingen-fee (nminaal f prcentueel) Onderstaand vlgt een nadere uitleg ver beide mgelijkheden. Uurtarief Het hyptheekprces wrdt in verschillende fases nderverdeeld zals p pagina 5 (nze werkwijze) is mschreven. Zdende wrdt per fase de vrtgang gevlgd en zijn er meetpunten f het zinvl is m dr te gaan met het adviesprces c.q. bij te stellen f deze te beëindigen. Uiteraard zal dit gemtiveerd plaats vinden. Het prces is hierdr in verschillende fases nderverdeeld m efficiënt te kunnen werken wat de facturatie ten gede kmt. Een gemiddeld hyptheekprces vr alle fases neemt z n 20 uur tijd in beslag zdat de facturatie dan 2.500,-- ex 19% BTW ( 2.975,-- incl. 19% BTW) bedraagt. Deze ksten zijn mgelijk aftrekbaar vr de Inkmstenbelasting. Zals gezegd heft uw financiële situatie en planningsmgelijkheden niet perse tt afname van verzekerings- en/f bankprducten te leiden. Mcht dit het geval zijn, dan eindigt hier nze dienstverlening. Versie Dienstenwijzer Veldhuizen Investments Pagina 7 van 11

8 Prvisie Behrt een dergelijk prduct wel tt de plssing, dan is het mgelijk dat we hiervr prvisie krijgen. Wij ntvangen van de betreffende verzekeringsmaatschappij f bank een ksten vergeding (prvisie). Deze is nderdeel van de premie f ksten die bij u in rekening wrden gebracht. Deze betaling is alleen ng mgelijk bij Kredieten en Persnlijke Leningen. Afhankelijk van het af te nemen prduct en andere elementen zals bijvrbeeld lptijd, verschillen de prvisiebedragen. Vr verdere infrmatie hierver verwijzen wij u naar ns Dienstverleningsdcument (DVD). Tevens zullen wij u aan het eind van nze dienstverlening, maar vr het afsluiten van het prdukt, een verzicht den tekmen waarin wij u duidelijk zullen maken wat nze ttale daadwerkelijke verdiensten zijn vr de dr ns verrichte dienstverlening. Mchten wij in nze Opdracht tt dienstverlening hebben afgesprken m p basis van prvisie te werken en u besluit na ns advies ns (eventueel na wijzigingen aangepaste) advies niet p te vlgen hetgeen dan blijkt uit het niet via nze bemiddeling tt stand kmen van het geadviseerde (samenstel) (van) prdukt(en), dan zullen wij u de dr ns verrichte werkzaamheden bij u in rekening brengen dr middel van een factuur ter grtte van 1.000,- annuleringsksten. Keuze U bespreekt met de adviseur vraf vr welke vergeding van uw adviseur u kiest. Deze afspraak wrdt vastgelegd in de zgn. pdrachtbevestiging. Passende Prvisie / Passende Belning Veldhuizen Investments B.V. hanteert cnfrm de wettelijke nrmen dat er in het geval van belning sprake met zijn van Passende Belning (Inducement). Nazrg / Onderhud Vr het eerste riënterende gesprek nazrg / nderhud / revisie van uw hyptheek f financieel plan brengen wij u niets in rekening vrzver dat éénmalig is en vrtvleit uit de laatste vereenkmst tt nazrg. Mchten er werkzaamheden vr ns uit dit gesprek vrtvleien, dan geldt dit als een nieuwe activiteit ; we meten immers pnieuw alle wettelijke vrgeschreven handelingen vr u uitveren. Dit den we uiteraard graag. Op deze nieuwe activiteit geldt dan hetgeen hierbven is mschreven ten aanzien van uur-tarief en prvisie. Versie Dienstenwijzer Veldhuizen Investments Pagina 8 van 11

9 Met welke financiële dienstverleners werken wij samen? Onderstaand treft u een verzicht van alle financiële dienstverleners waarmee ns kantr een samenwerkingsverband heeft getrffen. Banken ABN AMRO Hyptheken Aegn Allianz Andex Argenta ASR Verzekeringen Bank f Sctland BLG Hyptheken BNP Paribas Persnal Finance Delta Llyd Bank Direktbank Mnuta Flrius Buitenland Hyptheken (Divers) Geldrent Hyptrust De Financiele Makelaar ING Bank v.lanscht Bankiers Natinale Hyptheek Garantie (NHG) (SWEW) Natinale Nederlanden NIBC Philips Pensien Fnds Rabbank Reaal RNHB Rbec SNS Bank Syntrus Achmea Vastged Westland Utrecht Hyptheekbank Wnfnds FlexFrnt Vermgen en bancair IQ Wn (Bankgarantie) Natinale Waarbrg (Bankgarantie) Argenta (Bankrekening) Argenta (Spaarrekening) Reaal (Spaarrekening) Westland Utr.Hyp.bank (Spaarrekening) Allianz (Beleggen) Da Vinci Retail (Beleggen) De Veste Vermgensbeheer (Beleggen) Palladyne (Beleggen) Rbec (Beleggen) Velthuyse & Mulder (Beleggen) Wijs & van Ostveen (Beleggen) Zakelijke Financieringen (Divers) Brand New Day (Divers) Verzekeringsmaatschappijen Aegn Allianz Amersfrtse ASR Aver Achmea Cardif Care Crdares Dazure DBV Delta Llyd Erasmus Verzekeringen Facultatieve Verzekeringen Generali Interllyd Klaverblad Legal & General Mnuta Natinale Nederlanden Paerel Leven Reaal Verzekeringen TAF Zwitserleven Schadeverzekeringen (Divers) Brand New Day Kredietverstrekker Aver Achmea Credivance Credivance Defam De Nederlandse Vrschtbank HDV-Bank Interbank Inkmensverzekeraars Allianz ASR Amersfrtse Cardif HOP Gudse Verzekeringen Reaal Callas Versie Dienstenwijzer Veldhuizen Investments Pagina 9 van 11

10 Peridieke Vrkeurs-selectie Alhewel wij p geen enkele wijze gebnden zijn aan banken, geldverstrekkers, beleggingsinstellingen en verzekeringsmaatschappijen, den wij wel zaken met hen. Omdat wij het belangrijk vinden m vr nze klanten de meest passende aanbieding te den, maken wij cnstant afwegingen wie nze vrkeursmaatschappijen zijn. Wij bepalen k hier vlledig zelf wie dat zijn. Wij zijn dus vlledig vrij in nze advisering. Mcht u m wat vr reden dan k een aanbieder wensen buiten nze vrkeursmaatschappijen, dan zullen wij uw belang centraal stellen. Dr de ruime keuze en de gemaakte afspraken, zijn wij in staat u, zwel qua inhud als qua tarief, gede een aantrekkelijke aanbiedingen te den. Wat verwachten wij van u? Om ns werk ged te kunnen den is het van essentieel belang dat u juiste en vlledige gegevens aan ns verstrekt. Deze gegevens vrmen namelijk de basis vr de ttstandkming van uw Persnlijk Financieel Plan. Op basis van njuiste f nvlledige infrmatie kunnen zich situaties vrden die verstrekkende (negatieve) gevlgen kunnen hebben. Daarnaast kunnen financiële dienstverleners p basis van hun vrwaarden eventueel uitkeringen weigeren, cntracten verbreken f vereenkmsten niet erkennen. Ok vinden wij het erg belangrijk dat u wijzigingen in uw persnlijke situatie alsmede wijzigingen van verzekerde zaken f bestemmingen van nrerend ged tijdig aan ns en/f de verzekeraar en geldverstrekker drgeeft. U kunt hierbij denken aan situaties als verandering van werkgever f dienstverband, gezinsuitbreiding, samenwnen, huwelijk, echtscheiding f beëindiging samenleving, verlijden, verhuizen etc. Alleen p deze manier kunnen wij ervr zrgen dat uw Persnlijk Financieel Plan up-t-date blijft. Om bvenstaande ged met u af te spreken, hebben wij vr u de Overeenkmst tt Nazrg pgesteld. Op alle diensten die dr Veldhuizen Investments B.V. wrden geleverd zijn Algemene Leveringsvrwaarden van tepassing. Deze vrwaarden zijn gedepneerd bij de K.v.K. Centraal Gelderland. De tekst van deze vrwaarden zijn geplaatst p de site van Veldhuizen Investments B.V. (www.veldhuizeninvestments.nl) en wrden p verzek tegeznden. Onze deskundigheids en kwaliteitskenmerken Wij zijn als kantr bij de vlgende instellingen verplicht f vrijwillig aangemeld: Autriteit Financiële Markten (AFM) registratienummer Stichting Financiële Dienstverlening (St. FD) Klachtinstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) registratienummer Berepsaansprakelijkheidsverzekering bij Schuten Insurance; Inkp -en servicerganisatie De Financiële Makelaar Inkp en servicerganisatie Flexfrnt Inkp en servicerganisatie CFSN Cllege bescherming persnsgegevens SVC financiele kwaliteits dienstverlening Stichting Erkenningsregeling Hyptheekadviseurs (SEH) Versie Dienstenwijzer Veldhuizen Investments Pagina 10 van 11

11 Onderbemiddeling & Lead-generatie Veldhuizen Investments zal in verband met de wetgeving en de nagestreefde transparantie eventuele vergedingen tussen Veldhuizen Investments BV en de samenwerkende partijen, kenbaar maken aan u als klant indien dit vr u kstenverhgend werkt f anderszins vanwege de transparantie van belang is, uiterlijk vlak vrdat u het prdukt f dienst via Veldhuizen Investments BV afneemt. Wij gaan er hierbij tevens van uit dat de wederpartij dit eveneens zal den, hetgeen k als zdanig is vastgelegd tussen partijen. De vermelding van deze afspraak in de Dienstenwijzer stelt u in staat van deze afspraak z snel als mgelijk kennis te nemen. Indien u als klant met een met ns samenwerkende partij te maken krijgt, dan hebben wij de afspraak met deze partij dat deze zich aan u als aparte wettelijke entiteit met hebben gemeld indien dit p grnd van de wetgeving als zdanig is vereist ; het met duidelijk zijn dat u eventueel met een andere met ns samenwerkende partij te maken heeft. Ok indien u eerst met een met ns samenwerkende partij te maken krijgt, en daarna met Veldhuizen Investments BV, dan zullen wij ns als een aparte entiteit kenbaar maken indien dit p grnd van de wetgeving als zdanig is vereist. Beeindiging relatie met ns kantr Indien er mstandigheden zijn waardr u niet meer van de diensten van ns kantr gebruik kan f wilt maken dan heeft u het recht m p elk mment de relatie met ns kantr te beëindigen. U kunt de betreffende financiële dienstverleners verzeken lpende verzekeringen, hyptheken f beleggingsrekeningen ver te dragen naar een ander financieel advieskantr van uw keuze. De genemde prducten blijven dan gewn drlpen waardr het niet ndig is m financiële prducten te meten afkpen, premievrij maken f versluiten. Mchten wij nverhpt aanleiding hebben m de relatie met u te beëindigen dan zullen wij u dit tijdig en schriftelijk melden. Klachtenprcedure Als u een klacht heeft ver een afhandeling van uw dssier, ver nze werkwijze in het algemeen f ver gebrekkige infrmatie ver de wijze van nze dienstverlening, verzeken wij u ns daar z spedig mgelijk ver te infrmeren. Na ntvangst van uw klacht nemen wij snel cntact met u p. Alle klachten wrden dr de directie behandeld. Mchten wij gezamenlijk niet tt een bevredigende plssing kunnen kmen, dan kunt u met uw klacht terecht bij het nafhankelijke Klachtinstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Het KiFiD is een dr het Ministerie van Financiën erkende geschilleninstantie. Wij zijn wettelijk verplicht ns bij deze instantie aan te melden en cnfrmeren ns aan de werkwijze en het bindende advies. Deze KiFiD prcedure vrziet in bemiddeling dr de Ombudsman Financiële Dienstverlening. Hij zal in vrkmend geval nderzeken f er mgelijkheden zijn vr bemiddeling. Vralsng zal vr de fase Ombudsman geen klachtengeld wrden geheven. Mcht de Ombudsman niet slagen in zijn bemiddeling, dan kan de klacht als geschil wrden vrgelegd aan de Geschillencmmissie. Deze cmmissie werkt met Geschillenkamers met specialismen vr verzekeringen, bank- en hyptheekzaken, beleggingen en cnsumptief krediet. Mmenteel is klachtengeld dr de klager verschuldigd. Indien u meer infrmatie wilt hebben ver de KiFiD, dan kunt u terecht p de website: Tt slt Wij hpen u p deze wijze duidelijk en naar tevredenheid te hebben geïnfrmeerd ver nze werkwijze en zien u graag vr lange tijd als relatie aan ns kantr verbnden. Versie Dienstenwijzer Veldhuizen Investments Pagina 11 van 11

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

Customer Due Diligence Beleid

Customer Due Diligence Beleid Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. Versie 1.0, nvember 2014 Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. 1 van 14 Inhudspgave 1 INLEIDING... 4 1.1 REIKWIJDTE

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * *

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * * Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 *

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Verzekeringen

Hoofdstuk 6 Verzekeringen Hfdstuk 6 Verzekeringen In dit hfdstuk bespreken we de meest vrkmende verzekeringen die betrekking hebben p pleegzrgplaatsingen. 1. W.A.-verzekering a. 15 b. 15-16 jaar c. 16+ d. 18 + 2. Rechtsbijstandverzekering

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

www.blueskygroup.nl geschiktheidstoets rekenrente 10 Geschiktheidstoets DNB 12 Geld of goede zorg 18 De bruidsschat certified pensioenexecutive

www.blueskygroup.nl geschiktheidstoets rekenrente 10 Geschiktheidstoets DNB 12 Geld of goede zorg 18 De bruidsschat certified pensioenexecutive Blauw heeft heel veel betekenissen, maar staat wat Blue Sky Grup betreft vr energie. Ok in de lucht. De lucht is blauw mdat de stfdeeltjes en de mleculen van de damp kring de blauwe straling weerkaatsen

Nadere informatie

Wegwijs bij De Hypotheekshop

Wegwijs bij De Hypotheekshop Wegwijs bij De Hypotheekshop In deze Wegwijs geeft De Hypotheekshop u een omschrijving van haar dienstverlening. We zetten voor u op een rij wie we zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. Wie

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

Handleiding Boekhouding (sociale) onderneming

Handleiding Boekhouding (sociale) onderneming Handleiding Bekhuding (sciale) nderneming www.finance- slutins.nl Herestraat 113 9711 LG Grningen Inf@finance- slutins.nl Finance- Slutins N.V. maart 15 Dit is een geannimiseerde versie van een handleiding

Nadere informatie

vtwfinance.nl info@vtwfinance.nl Dienstverleningsdocument

vtwfinance.nl info@vtwfinance.nl Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Inleiding Op de activiteiten van onze onderneming is de Wet Financiële Dienstverlening van toepassing. Eén van de eisen die uit deze wet volgt, is dat wij u tijdig informeren over

Nadere informatie

Informatie over de dienstverlening

Informatie over de dienstverlening Informatie over de dienstverlening Hartelijk welkom bij KantoorVanBeek! Elke financieel adviseur is verplicht om schriftelijk een omschrijving van zijn dienstverlening aan u te overhandigen. Daarom zetten

Nadere informatie

Dienstenwijzer All Finance BV. Een goede reden om klant te zijn bij All Finance!

Dienstenwijzer All Finance BV. Een goede reden om klant te zijn bij All Finance! Dienstenwijzer All Finance BV Ons kenmerk: Dienstenwijzer Behandeld door: J.C.W. de Laat Telefoonnummer: 040-257 49 40 E-mail: info@all-finance.nl Versie: 01 april 2015 / 2015.01 Onderwerp: Dienstenwijzer

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

Ons bedrijf en medewerkers van ons bedrijf zijn aangesloten bij: ADFIZ, SEH, AFM, KIFID en we zijn ingeschreven in de kamer van koophandel.

Ons bedrijf en medewerkers van ons bedrijf zijn aangesloten bij: ADFIZ, SEH, AFM, KIFID en we zijn ingeschreven in de kamer van koophandel. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Bergwerff Assurantiën B.V. Hollandsch Diep 61, 2904 EP Capelle aan den IJssel. Wij maken deel uit van Bergwerff Adviesgroep.

Nadere informatie

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner Wilmink & Muijs Master Financieel Planner E E N A N D E R E K I J K O P G E L D Z A K E N HARTELIJK WELKOM BIJ WILMINK & MUIJS! Geachte cliënt, U bent van plan de zorg voor bepaalde voorzieningen toe te

Nadere informatie

1 Werkplekdiensten. 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten. 1.2 Meerwaarden voor de Klanten

1 Werkplekdiensten. 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten. 1.2 Meerwaarden voor de Klanten 1 Werkplekdiensten 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten De werkplekdienstverlening bestaat uit een cluster van ICT-diensten die de ICT-werkplek (zwel p kantr, p het thuisadres f van p een mbiele lcatie)

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn BV

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn BV Voor u ligt de dienstenwijzer van Blauw & Florijn BV. Hiermee willen we u graag een kijkje in onze keuken geven. Wij zetten in dit document op een rij wat u van ons mag verwachten. Ook laten we zien wat

Nadere informatie

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer 0174-292650.

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer 0174-292650. Dienstenwijzer (particulier) Boutkan Assurantiën b.v. Introductie Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V.

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V. Algemeen Introductie Vanaf 1 juli 2009 moeten adviseurs en bemiddelaars aan hun klanten een dienstverleningsdocument overhandigen bij complexe producten en hypotheken. Het dienstverleningsdocument is een

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Holland Geldadvies

Dienstverleningsdocument Holland Geldadvies Holland Geldadvies Harderwijkerstraat 43 3881 ED PUTTEN Tel.: 0341-355.462 Fax: 0848.672.679 www. hollandgeldadvies.nl info@hollandgeldadvies.nl AFM vergunning: 12016528 Dienstverleningsdocument Holland

Nadere informatie

Frank Ruis zorgt in én onder alle omstandigheden voor financiële rust. Werkwijze

Frank Ruis zorgt in én onder alle omstandigheden voor financiële rust. Werkwijze Frank Ruis zorgt in én onder alle omstandigheden voor financiële rust. Werkwijze Werkwijze combineert de per 1 juli 2009 wettelijk verplichte Dienstenwijzer en het Dienstverleningsdocument. Frank Ruis

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Onze dienstverlening

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Onze dienstverlening Dienstenwijzer Met deze dienstenwijzer maken wij u wegwijs bij Baljeu en Staal. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij ontvangen

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een (financiële) overeenkomst / opdracht tot dienstverlening onderstaande

Nadere informatie

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid Overlegplatfrm Sprt vr Allen Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Synthesenta werkgrep 1 gedgekeurd dr het Overlegplatfrm Sprt vr Allen p19/12/2005 Op het Overlegplatfrm Sprt vr Allen van 16 december

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser Wm-klanttevredenheidsnderzek gemeente Lsser De Wm dr de bril van de aanvrager Augustus 2010 Clfn Uitgave I&O Research BV Statinsplein 11 Pstbus 563, 7500 AN Enschede tel. (053) 4825000 Rapprtnummer 2010/

Nadere informatie

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING 1 HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING NIEUWSBRIEF NR 12 -- NOV jaargang 2013 De inhud van deze gratis nieuwsbrief mag gebruikt wrden vr publicaties en nderricht, mits brnvermelding en de vermelding

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER DE HAAN & BUIS VERZEKERINGEN

DIENSTENWIJZER DE HAAN & BUIS VERZEKERINGEN DIENSTENWIJZER DE HAAN & BUIS VERZEKERINGEN VERSIE D.D. NOVEMBER 2011 Inleiding De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is binnen de verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie