Aan de fracties van Gemeentebelangen en de VVD Inhoud. : Schriftelijke vragen over de brandweer. Geachte leden,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aan de fracties van Gemeentebelangen en de VVD Inhoud. : Schriftelijke vragen over de brandweer. Geachte leden,"

Transcriptie

1 Aan de fracties van Gemeentebelangen en de VVD Inhoud Voorvoegsel Klanttype Klantcode Documentsoort Afdeling : Brandweer Datum : 9 april 2013 Onderdeel : Ons kenmerk : Contactpersoon : H. Kuijt Zaaknummer : Telefoonnummer : Uw brief van : 26 maart 2013 Bijlage(n) : 1: Vragen fracties Uw kenmerk : Verzenddatum : 16 april 2013 Onderwerp : Schriftelijke vragen over de brandweer Geachte leden, In deze brief wil ons college de vragen gesteld door de fracties van Gemeentebelangen en de VVD beantwoorden en tevens de raad informeren over de voortgang van het regionale dekkingsplan. In deze brief geven we aan hoever het proces rondom de besluitvorming van het dekkingsplan staat en waarom dit geen consequenties heeft voor de besluitvorming rond de brandweerkazerne van Bergen. Dit doen wij door het geven van een algemene toelichting en de beantwoording van de door u gestelde vragen. Wat is een dekkingsplan: Voor de komst van het Besluit Veiligheidsregio s waren de opkomsttijden vastgelegd in de Handleiding Brandweerzorg (1992). De Handleiding Brandweerzorg was een door de branche zelf opgestelde richtlijn voor het maken van dekkingsplannen. De in de Handleiding Brandweerzorg gehanteerde opkomsttijden hadden als basis het (brand)veiligheidsniveau van de bebouwing anno In 2006 is de Handleiding Brandweerzorg vervangen door de (concept) leidraad Repressieve Basisbrandweerzorg. Deze leidraad is nooit landelijk vastgesteld, maar wel door de brandweer gehanteerd. Voor het beoordelen van de kwaliteit van de basisbrandweerzorg was een afwegingskader beschikbaar: 80% van de objecten moeten binnen de normtijd (8 minuten) bereikt worden. 95% van de objecten moet binnen de normtijd +2 minuten bereikt worden. de overige 5% moet binnen maximaal 18 minuten bereikt worden. Daarnaast werd er gebruik gemaakt van de zogenaamde overschrijdingsindex. Deze index geeft aan welk percentage van de objecten met meer dan 1 minuut vertraging ten opzichte van de normtijd bereikt wordt. Hoe groter de overschrijding hoe zwaarder deze wordt meegerekend. De meest ideale brandweerzorg kenmerkt zich door een zo groot mogelijk dekkingspercentage en een zo laag mogelijke overschrijdingsindex. Wie is verantwoordelijk voor het dekkingsplan: Sinds de Wet Veiligheidsregio s (WVR) van 1 oktober 2010 is het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio verantwoordelijk voor het hebben en vaststellen van een dekkingsplan. Op het dekkingsplan zijn de Wet Veiligheidsregio s (WVR) en het Besluit Veiligheidsregio s (BVR) van toepassing. De Wet en het Besluit Veiligheidsregio s zijn dwingend recht. Artikel 21 van de WVR en de artikelen 3.3.1, en bieden de Minister en het Algemeen Bestuur van de

2 Veiligheidsregio de mogelijkheid aanvullende maatregelen te nemen. Niet uitputtend uitgewerkt betekent dit dat: de normtijden zoals beschreven in het BVR de maximale opkomsttijden per type gebouw/functie zijn. de brandweer nooit later dan 18 minuten met een basisbrandweereenheid ter plaatse mag komen. het bestuur van de VR kan bepalen waar een basisbrandweereenheid uit bestaat, mits daarmee wordt voorzien in een gelijkwaardig niveau van brandweerzorg en geen afbreuk wordt gedaan aan de veiligheid en gezondheid van het brandweerpersoneel. het bestuur van de VR alleen op objectniveau gemotiveerd mag afwijken van deze maximale opkomsttijden. Hoe verloopt het proces besluitvorming dekkingsplan : In 2011 is door het bestuur van de Veiligheidsregio voor het eerst een dekkingsplan conform de WvR vastgesteld. Dit plan was feitelijk een foto van de kwaliteit van de brandweerorganisatie op dat moment. In het kader van het moderniseringstraject Brandweer 2.0 is in oktober 2011 een regionale werkgroep gestart met het opstellen van het Dekkingsplan 2.0. Met het dekkingsplan 2.0 was het de bedoeling om de knelpunten in de brandweerdekking te analyseren, gemeentelijke ontwikkelingen om de brandweerdekking te verbeteren integraal te beoordelen en een voorstel te doen om de brandweerdekking in Noord-Holland Noord te verbeteren. In september 2012 is het dekkingsplan 2.0 het traject van ambtelijk en bestuurlijke vaststelling ingegaan. Het bestuur van de Veiligheidsregio NHN (bestuurlijke adviescommissie brandweerzorg) heeft op 24 september 2012 het dekkingsplan niet vastgesteld. Dit omdat men van mening was dat het vraagstuk onvoldoende integraal was bekeken. Hierop is besloten om het dekkingsplan 2.0 niet door het Algemeen Bestuur te laten vaststellen, maar een nieuwe werkgroep (Oranje 2013) te vormen die zich gaat richten op een verbeterplan vanuit een regionaal en integraal perspectief. De regionale werkgroep Oranje 2013 (o.a bestaande uit de gemeentelijke commandanten van brandweer Alkmaar, Heerhugowaard, Hoorn, Koggeland en Bergen) heeft als opdracht het ontwikkelen van een operationeel organisatieplan voor de repressieve brandweerorganisatie van Noord-Holland Noord. Dit plan dient antwoord te geven op de vraag hoe de ervaren knelpunten in de brandweerdekking opgelost worden. De twee belangrijkste knelpunten zijn het dekkingspercentage en de personele knelpunten. Het dekkingspercentage zal nooit 100% worden, omdat er dan disproportioneel meer kazernes en personeel bij moeten komen. Het tweede probleem behelst de personele knelpunten. Er zijn met de huidige kazernes al onvoldoende vrijwilligers beschikbaar om met name in de dag situatie te kunnen garanderen dat de tankautospuit met zes personen uitrukt. Het plan schetst een situatie hoe de brandweer er in 2020 mogelijk uit kan zien. In dit plan zijn ook het grootschalig brandweeroptreden en de specialismen ( o.a hulpverlening, duiken, optreden gevaarlijke stoffen) meegenomen. Het product van de werkgroep is in het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio in de tweedaagse op Texel (14 en 15 maart 2013) gepresenteerd en besproken met tot doel om richting te geven aan de verdere uitwerking van het plan. Helaas viel de bespreking van dit onderwerp tegelijk met de raadsvergadering van Bergen. De Bijzondere ondernemingsraad was bij deze bespreking aanwezig. De voorzitter van de BOR is werkzaam bij de gemeente Bergen. 2

3 De verwachting is dat op 5 juli het operationeel organisatieplan tijdens de vergadering van het algemeen bestuur wordt vastgesteld. Hierbij zullen de voorstellen tot verbetering in een aantal fasen zijn opgedeeld. Hierbij wordt een aantal maatregelen genomen om de dekking te verbeteren. De TS 4 voor elke gemeente wordt in deze fase niet als oplossing vastgesteld, maar wordt mogelijk genoemd als toekomstige oplossing in 2020 of als oplossing voor kazernes die door personele knelpunten niet instaat zijn om als TS 6 uit te rukken. Antwoord op de vragen van Gemeentebelangen en VVD Op 26 maart 2013 zijn door de fracties van Gemeentebelangen en de VVD vragen gesteld. Hieronder worden de vragen herhaald en beantwoord. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het hierboven beschreven theoretisch kader over het dekkingsplan. 1) Is het college op de hoogte van de mogelijke forse afslanking van de Bergense uitrukeenheid? Er is geen sprake van een forse afslanking of wijziging van de taken van de brandweerpost Bergen. Er zijn op dit moment 33 vrijwilligers actief. Zij hebben de taak om het gehele jaar, 24/7, ervoor te zorgen dat de Tankautospuit en het bos-en duinbrandverkenningsvoertuig uitrukken. Dit moet gebeuren binnen 4 minuten na alarmering van de vrijwilligers. In de praktijk blijkt dat het met 33 vrijwilligers en een Vrije Instroom Principe (VIP organisatie, alleen betalen als ze worden opgeroepen) een hele klus is. Met minder vrijwilligers werken is geen optie, omdat we dan het risico lopen dat het voertuig niet kan uitrukken. 2) Is het juist, dat deze kan worden teruggebracht tot één zogenaamde TS4 bemand door maximaal vier vrijwilligers waardoor het korps van Bergen-Centrum teruggebracht zal worden tot maximaal 16 vrijwilligers? Nee, dat is niet juist en op dit moment zelfs verboden door het bestuur van de Veiligheidsregio. Of de TS4 haalbaar is in 2020 is nu nog niet aan te geven, maar zeker is dat dit niet met maar 16 vrijwilligers kan. Zoals aangegeven in de algemene toelichting is een TS 4 alleen een oplossing voor incidentele gevallen en niet van toepassing op de kazerne van Bergen. 3) Is het juist, dat deze wagen ook alleen op een uitruklocatie kan worden gestald, dus niet perse in een kazerne in combinatie met kantine en dergelijke, zoals we tot nu toe gewend zijn? Nee, dit kan niet. We werken in de posten Egmond en Schoorl met een stalling (de Hoef en Groet). Dit kan omdat daar tevens een kazerne aanwezig is (Egmond aan Zee en Schoorl). De voorzieningen voor deze vrijwilligers bevinden zich op de kazerne. Het is organisatorisch niet mogelijk om op een van deze kazernes de voorzieningen van de 33 vrijwilligers van post Bergen te treffen (zie ook antwoord 4). Ook het aantal taken voor de post Bergen is nu en in de toekomst meer dan enkel 1 Tankautospuit bemensen. Het verkenningsvoertuig voor bos-en duinbrand blijft en het is ook logischer om de waterwagen in de kazerne van Bergen te stallen. Ook heeft Bergen nu geen bos-en duinbrandbestrijdings tankautospuit zoals Egmond en Schoorl. Dit komt omdat het fysiek onmogelijk is dit grote voertuig in de kazerne van Bergen te plaatsen. In het operationeel organisatieplan wordt gesproken over zes specifieke bos-en duinbrandbestrijdingsvoertuigen langs de kustlijn in Noord Holland Noord, waarvan twee voertuigen in de gemeente Bergen worden gestald. De nieuwe kazerne van Bergen moet dus geschikt zijn voor het plaatsen van één van deze twee 3

4 voertuigen, de reguliere tankautospuit, het bos-en duinbrand verkenningsvoertuig en de waterwagen. Deze vier voertuigen staan dan ook in ons programma van eisen voor de kazerne. 4) Is het mogelijk dat ook Schoorl, Egmond of Alkmaar onderdak kunnen bieden voor instructie en oefening voor de vrijwilligers, dan wel een andere locatie zoals bijvoorbeeld de Gemeentewerf in Bergen-Centrum? We maken nu ook al gebruik van diverse oefenlocaties en instructieruimten. Er wordt momenteel op elke maandagavond door meer dan 100 vrijwilligers geoefend. Er is een chronisch tekort aan oefenlocaties. Voor een groep van ca. 30 vrijwilligers is het noodzakelijk om eigen oefenmogelijkheden op de kazerne te hebben. 5) Is het juist dat de TS4 van Alkmaar straks ook over de gemeentegrens zal rijden waardoor Bergen-Centrum veel minder vaak zal worden gealarmeerd? Het is waar dat in de toekomst de TS 4 van Alkmaar ook over de gemeentegrenzen gaat uitrukken. Vanuit de huidige kazerne op het Plein betekent dit dat Alkmaar eerder is bij een beperkt aantal objecten ter hoogte van de Kraspolder, maar zal veelal toch assistentie vanuit Bergen moeten krijgen. Het uitrukken van Alkmaar zal nagenoeg geen consequenties hebben voor het aantal uitrukken van Bergen. Bovendien kunnen wij, zodra onze kazerne op Elkshove gereed is, sneller uitrukken waardoor wij daar weer eerder zijn. 6) Is het juist dat Brandweer Bergen binnen de modellen betreffende de 9 werkgebieden wordt geminimaliseerd tot het kleinste niveau in de regio? In de ambtelijke brainstormfase is door de werkgroep Oranje Spoor tijdelijk met modellen gewerkt om de berekeningsmethodieken overzichtelijk te houden. Deze modellen zijn ook gebruikt om het verhaal richting de vrijwilligers overzichtelijk te kunnen communiceren. Op dit moment is er geen document met modellen openbaar. Er is in geen geval sprake van een model waarin Brandweer Bergen is geminimaliseerd tot het kleinste niveau in de regio. 7) Is het juist dat, als een garage voor een wagen verder wordt aangekleed met ruimtes voor materiaal, busjes, opslag voor watertankwagen etc. de kosten geheel voor rekening van de gemeente gaan komen? Deze vraag is een onderdeel van het regionaliseringsproces waar het Algemeen Bestuur nog geen uitspraken over heeft gedaan. De verwachting is wel dat brandweerkazernes eigendom blijven van de gemeenten en dat de regionale Brandweer de kazernes huurt. Er zal waarschijnlijk een marktconforme huurprijs door het bestuur worden vastgesteld voor alle m 2 die de brandweer nodig heeft. Het programma van eisen van de brandweerkazerne van Bergen zal worden goedgekeurd door de regionale Brandweer om te voorkomen dat we m 2 bouwen die niet nodig zijn. Het materiaal zal in eigendom komen van de regionale Brandweer. 4

5 8) Is het ook juist dat het dan beter is om dat soort materialen elders op te slaan? Materiaal dat door meer kazernes gebruikt kan worden, wordt opgeslagen in een centraal magazijn. Er komt geen centraal magazijn in de kazerne van Bergen. Al het materiaal wat in onze drie kazernes aanwezig is, wordt alleen gebruikt door de vrijwilligers van de drie kazernes. Wij hebben ook geen opslag van regionaal materieel in onze kazernes. 9) Kan het college onderbouwen waarom nog steeds als meest gunstige locatie Elkshove wordt gezien terwijl de beste plek is waar de meeste vrijwilligers wonen, dus Tuindorp of Saenegheest? (De meeste tijd voor uitruk gaat op in tijd van de vrijwilligers van huis of werk naar waar de wagen staat.) (Kan ook in een Romneyloods of tijdelijke huur van een bestaande loods.) Er zijn door de Veiligheidsregio diverse berekeningen gemaakt voor de beste locatie voor een brandweerkazerne in Bergen. Ook wij kijken bij elke nieuwe vrijwilliger wat de consequenties hiervan zijn op onze opkomsttijden. Bij het zoeken naar de nieuwe locatie is ook gekeken naar ontwikkelingen van de wijk in de toekomst. Ook voor de toekomst geeft Elkshove de garantie dat we voldoende vrijwilligers blijven vinden. Het advies van de Veiligheidsregio was en is nog steeds dat er een nieuwe kazerne op Elkshove moet komen. 10) Aan dit dekkingsplan is al een jaar voorbereidingstijd vooraf gegaan. Kan het college uitleg geven waarom de Raad in deze nog niet is geïnformeerd? In de algemene toelichting is aangegeven dat al langer dan een jaar wordt gewerkt aan een nieuw dekkingsplan en waarom dat zo is. Het wettelijk verplichte dekkingsplan is onderdeel van het operationeel organisatieplan Oranje Het vaststellen is een verantwoordelijkheid van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio. Na ambtelijke consultatie bij de commandanten en korpsen in januari en februari 2013 is het dekkingsplan bestuurlijk besproken op 14 en 15 maart. De ambtelijke consultatie van het conceptplan en de bestuurlijke bespreking leidt tot een aanpassing van het plan en de bijbehorende voorstellen. Dit aangepaste plan zal na ambtelijke consultatie in het commandantenoverleg van mei ter bestuurlijke vaststelling behandeld worden tijdens de vergadering van het algemeen bestuur op 5 juli Het is in ieder geval een taak van het bestuur van de Veiligheidsregio om aan te geven wanneer er wat op welke wijze gecommuniceerd mag worden. 5

6 Tot Slot: Vanuit de onderdeelcommissie van brandweer Bergen heeft het management van de Brandweer de complimenten gekregen over de wijze waarop over het dekkingsplan is gecommuniceerd met de vrijwilligers. Daarnaast is sinds december 2012 de burgemeester elke maand op de kazerne van Bergen om de laatste stand van zaken over de besluitvorming van de brandweerkazerne mede te delen en om vragen te beantwoorden of onrust of levende onzekerheid weg te nemen. De afgelopen maanden zijn er geen signalen geweest die aangeven dat er sprake zou zijn van een levende onzekerheid. Zoals gezegd is er nog geen sprake van een definitief dekkingsplan. Uiteraard wordt dit gecommuniceerd met de raad, zodra hier sprake van is. Tot die tijd worden de vrijwilligers geïnformeerd over de voortgang door het wekelijkse bulletin, de maandelijkse nieuwsbrief onze interne website en de website van de veiligheidsregio. Via onder het linkerkopje samen 1 is alle informatie voor iedereen (ook raadsleden) te vinden. De agenda en verslagen van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio zijn ook openbaar en via de griffie te verkrijgen. Met vriendelijke groet, het college van Bergen, drs. W.J.M Bierman, secretaris drs. H. Hafkamp burgemeester 6

7 Schriftelijke vragen ingevolge artikel 40 van het Reglement van Orde Fractie Verzoek Gemeentebelangen en VVD Aan de voorzitter van de raad, Datum 26 maart 2013 Onderwerp Eventuele toelichting Vragen inzake situatie Brandweer en brandweerkazerne De veiligheidsregio is op dit moment sterk in beweging. Ook hier wordt gezocht naar effectieve vormen van bezuiniging. Dat geldt uiteraard ook voor de Brandweer. Er is een nieuw dekkingsplan opgemaakt, dat is doorgestuurd naar alle commandanten. Afgelopen 14 en 15 maart is dit plan uitgebreid besproken door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio, in elk geval door alle burgemeesters. Dit gesprek had een vertrouwelijk karakter. Echter, zowel via de achterban van de VVD als via die van Gemeentebelangen heeft ons toch al allerlei informatie bereikt. Mede in verband met het feit dat wij moeten zoeken naar een andere garage- en instructie- kantine- waslocatie voor onze Brandweer, uitrukeenheid Bergen-Centrum, is het voor uw Raad van groot belang op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen. Elkshove zou worden gezien als meest gunstige locatie, samen met een mogelijk nieuw te bouwen gemeentehuis. De beslissing hierover moet voor het zomerreces worden genomen. Daarom hebben wij enkele vragen. Wij beperken ons tot de gevolgen voor Bergen-Centrum. In verband met de druk op dit onderwerp, mede wegens de verplaatsing van de brandweerkazerne verzoeken wij u hoge prioriteit te verlenen aan de beantwoording van deze vragen. Ook lijkt het ons goed zo spoedig mogelijk te communiceren met de vrijwilligers om de daar levende onzekerheid weg te halen. Vragen 1 Is het college op de hoogte van de mogelijke forse afslanking van de Bergense uitrukeenheid? 2 is het juist, dat deze kan worden teruggebracht tot één zogenaamde TS4 bemand door maximaal vier vrijwilligers waardoor het korps van Bergen-Centrum teruggebracht zal worden tot maximaal 16 vrijwilligers? 3 is het juist, dat deze wagen ook alleen op een uitruklocatie kan worden gestald, dus niet perse in een kazerne in combinatie met kantine en dergelijke, zoals we tot nu toe gewend zijn? 4 is het mogelijk dat ook Schoorl, Egmond of Alkmaar onderdak kunnen bieden voor instructie en oefening voor 1

8 de vrijwilligers, dan wel een andere locatie zoals bijvoorbeeld de Gemeentewerf in Bergen-Centrum? 5 is het juist dat de TS4 van Alkmaar straks ook over de gemeentegrens zal rijden waardoor Bergen-Centrum veel minder vaak zal worden gealarmeerd? 6 is het juist dat Brandweer Bergen binnen de modellen betreffende de 9 werkgebieden wordt geminimaliseerd tot het kleinste niveau in de regio? 7 is het juist dat, als een garage voor een wagen verder wordt aangekleed met ruimtes voor materiaal, busjes, opslag voor watertankwagen etc. de kosten geheel voor rekening van de gemeente gaan komen? 8 is het ook juist dat het dan beter is om dat soort materialen elders op te slaan? 9 kan het college onderbouwen waarom nog steeds als meest gunstige locatie Elkshove wordt gezien terwijl de beste plek is waar de meeste vrijwilligers wonen, dus Tuindorp of Saenegheest? (De meeste tijd voor uitruk gaat op in tijd van de vrijwilligers van huis of werk naar waar de wagen staat.) (Kan ook in een Romneyloods of tijdelijke huur van een bestaande loods.) 10 aan dit dekkingsplan is al een jaar voorbereidingstijd vooraf gegaan. Kan het college uitleg geven waarom de Raad in deze nog niet is geïnformeerd? Naam en ondertekening Namens de fractie van de VVD, Dieuwke Bakker Namens de fractie van Gemeentebelangen Hans Haring 2

Vragen D66 Het lijkt D66 belangrijk dat er keuzemogelijkheden zijn. Dat lijkt nu niet het geval.

Vragen D66 Het lijkt D66 belangrijk dat er keuzemogelijkheden zijn. Dat lijkt nu niet het geval. TECHNISCHE VRAGEN Onderwerp : Brandweer Hollands Midden, raad 16 juni 2014 Vraagsteller: verschillende fracties Datum : 6 juni 2014 COMMISSIEADVIES Behandeld in commissievergadering: BM 2 juni 2014 Raadsvergadering

Nadere informatie

b Anders, namelijk: op verzoek van bestuurlijke werkgroep toekomstvisie gemeente Eindhoven Raadsinformatiebrief Betreft Toekomstvisie Brandweerzorg 3

b Anders, namelijk: op verzoek van bestuurlijke werkgroep toekomstvisie gemeente Eindhoven Raadsinformatiebrief Betreft Toekomstvisie Brandweerzorg 3 gemeente Eindhoven Inboeknummer 14bst00846 Dossiernummer 14.21.104 20 mei 2014 Raadsinformatiebrief Betreft Toekomstvisie Brandweerzorg 3 Inleiding Sinds het najaar van 2013 werkt in opdracht van het Algemeen

Nadere informatie

: Regionaal dekkingsplan basis brandweerzorg Brandweer Brabant-Noord

: Regionaal dekkingsplan basis brandweerzorg Brandweer Brabant-Noord Raad: Beslissing: Mededeling B&W Raadsvergadering : 18 december 2008 Registratienummer : Onderwerp : Regionaal dekkingsplan basis brandweerzorg Brandweer Brabant-Noord Inleiding Door de regionale brandweer

Nadere informatie

RAPPORTAGE DEKKINGSPLAN VERSIE 0.4

RAPPORTAGE DEKKINGSPLAN VERSIE 0.4 RAPPORTAGE DEKKINGSPLAN VERSIE 0.4 [vul hier een korte uitleg in zoals: In het kader van het project Doorontwikkeling Repressieve Organisatie heeft Brandweer Gelderland- Midden een visie op basisbrandweerzorg

Nadere informatie

Beleidsplan Repressie Brandweer Bergen

Beleidsplan Repressie Brandweer Bergen Beleidsplan Repressie 2011-2015 Brandweer Bergen Auteurs: Vervanger Officier Preparatie en Repressie, Herman Kuijt en Officier Preparatie en Repressie J.C.J. Blokker-Rompa Samenvatting De kerntaak van

Nadere informatie

VISIE UITRUK OP MAAT DEFINITIEF CONCEPT

VISIE UITRUK OP MAAT DEFINITIEF CONCEPT VISIE UITRUK OP MAAT DEFINITIEF CONCEPT In het kader van het project Doorontwikkeling Repressieve Organisatie heeft Brandweer Gelderland-Midden een visie Uitruk op maat ontwikkeld. Landelijk wordt de term

Nadere informatie

Bestuursvoorstel. Maatwerk in Brandweerzorg

Bestuursvoorstel. Maatwerk in Brandweerzorg Bestuursvoorstel Onderwerp Status Maatwerk in Brandweerzorg Besluitvormend Gevraagd besluit 1. In te stemmen met de rapportage Maatwerk in Brandweerzorg 3.0; 2. De rapportage Maatwerk in Brandweerzorg

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 442 Agendapunt: - ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 442 Agendapunt: - ONDERWERP Lemmen, Ton CS S0CS RAD: RAD140212 2014-02-12T00:00:00+01:00 BW: BW140107 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 12 februari 2014 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: Raadsvergadering van 9 juni 2011 Agendanummer: 10.2

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: Raadsvergadering van 9 juni 2011 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 284376 Raadsvergadering van 9 juni 2011 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Zienswijzen over het regionaal risicoprofiel en het spreiding- en dekkingsplan en wensen over het regionaal

Nadere informatie

MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden

MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden ü Aanleiding MOED ü Algemene informatie brandweer in de veiligheidsregio ü Inhoud MOED ü Samenvatting uitspraken algemeen bestuur 1. Aanleiding MOED De wereld

Nadere informatie

Raadsleden; Fractieassistenten Reactie op voorgenomen besluit sluiting vrijwillige brandweerpost Nieuw-Vennep 16 februari 2012.doc

Raadsleden; Fractieassistenten Reactie op voorgenomen besluit sluiting vrijwillige brandweerpost Nieuw-Vennep 16 februari 2012.doc Raadsinformatie Aan: Onderwerp: Bijlagen: Raadsleden; Fractieassistenten Reactie op voorgenomen besluit sluiting vrijwillige brandweerpost Nieuw-Vennep 16 februari 2012.doc Gemeente Haarlemmermeer Geachte

Nadere informatie

Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie

Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie C O N C E P T R A A D S V O O R S T E L Veiligheidregio Haaglanden Brandweer Haaglanden Bijlage 5.3 C O N C E P T R A A D S V O O R S T E L Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie

Nadere informatie

In de beantwoording hieronder is de indeling van de brief van de VBV aangehouden.

In de beantwoording hieronder is de indeling van de brief van de VBV aangehouden. In deze factsheet wordt puntsgewijs ingegaan op de diverse onderwerpen welke door de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV) in hun schrijven van 7 juli 2015 zijn aangedragen ten aanzien van het project

Nadere informatie

2. Waarom laat het college zich alleen informeel informeren door TAQA?

2. Waarom laat het college zich alleen informeel informeren door TAQA? Gemeentebelangen BES Hans Haring Meidoornweg 141 1871 SM SCHOORL beantwoording schriftelijke vragen fractie GBB inzake waterinjectie Bergemee uitgaand Afdeling : Bedrijfsvoering en Control Ons kenmerk

Nadere informatie

Werkexemplaar AB 5 juli 2013 Dekkingsplan Brandweer Limburg-Noord. Versie 1.06, datum: 1 juli 2013

Werkexemplaar AB 5 juli 2013 Dekkingsplan Brandweer Limburg-Noord. Versie 1.06, datum: 1 juli 2013 Werkexemplaar AB 5 juli 2013 Dekkingsplan Brandweer Limburg-Noord Versie 1.06, datum: 1 juli 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 1.1 Wat is een dekkingsplan?... 1 1.2 De opbouw van de opkomsttijden...

Nadere informatie

Onderzoek naar de inrichting van de repressieve brandweerzorg in elke veiligheidsregio. Plan van Aanpak

Onderzoek naar de inrichting van de repressieve brandweerzorg in elke veiligheidsregio. Plan van Aanpak Onderzoek naar de inrichting van de repressieve brandweerzorg in elke veiligheidsregio Plan van Aanpak 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksopzet 5 3 Samenhang met andere onderzoeken 12 4 Communicatie 13 5 Planning

Nadere informatie

Concept-raadsvoorstel. Onderwerp: Brandrisicoprofiel veiligheidsregio Fryslân. Aan: de Raad

Concept-raadsvoorstel. Onderwerp: Brandrisicoprofiel veiligheidsregio Fryslân. Aan: de Raad Concept-raadsvoorstel Plaats X, Datum X Onderwerp: Brandrisicoprofiel veiligheidsregio Fryslân Aan: de Raad 1. Inleiding Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio s (Wvr) met het daaraan gekoppelde

Nadere informatie

Dekkingsplan 2015 Noord-Holland Noord

Dekkingsplan 2015 Noord-Holland Noord Dekkingsplan 2015 Noord-Holland Noord Versie: 5.0 Datum: 27 maart 2014 DOC-RB-OPV Dekkingsplan 2015 Noord-Holland Noord, versie: 5.0 d.d. 12 maart 2014 0 van 74 Dekkingsplan Noord-Holland Noord 2015 0.

Nadere informatie

Dekkingsplan Brandweer Drenthe. Versie: 3 december 2013

Dekkingsplan Brandweer Drenthe. Versie: 3 december 2013 Dekkingsplan Brandweer Drenthe Versie: 3 december 2013 1 Inleiding en Aanleiding Op 1 oktober 2010 is, tegelijk met de Wet veiligheidsregio s (Wvr), het onderliggende Besluit veiligheidsregio s in werking

Nadere informatie

Ferwert, 28 mei 2013.

Ferwert, 28 mei 2013. AAN: de raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : I Nr. : 15/36.13 Onderwerp : Brandrisicoprofiel Veiligheidsregio Fryslân Ferwert, 28 mei 2013. 1. Inleiding Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 16950 2500 BZ Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 16950 2500 BZ Den Haag www.nctv.nl

Nadere informatie

: A. Huisman en R. van Santvoort, Veiligheidsbureau H. van Kessel, Domein Planvorming, Repressie en Nazorg

: A. Huisman en R. van Santvoort, Veiligheidsbureau H. van Kessel, Domein Planvorming, Repressie en Nazorg Titel : Dekkingsplan 2012 Project : Dekkingsplan Documentnummer : Datum : 30 mei 2012 Versie : Status : Eindversie 1.5 DB-AB Opdrachtgever : Projectmanager : C. Angevaren Opsteller(s) : A. Huisman en R.

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : 25 juni 2013 Agendanummer : 16 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving : E. Plomp Voorstel aan

Nadere informatie

Gemeenteraden in Noord-Holland Noord. Geachte leden van de raad,

Gemeenteraden in Noord-Holland Noord. Geachte leden van de raad, Gemeenteraden in Noord-Holland Noord Telefoon 06-52562303 Onze referentie U2015/465/PES E-mail pvesseveld@vrnhn.nl Uw referentie - Bijlagen 5 Uw bericht van Geachte leden van de raad, Hierbij ontvangt

Nadere informatie

Totale kosten VR NHN (structureel) Af: Totale structurele baten VR NHN (exclusief. Uitkomst nieuwe gemeentelijke bijdrage

Totale kosten VR NHN (structureel) Af: Totale structurele baten VR NHN (exclusief. Uitkomst nieuwe gemeentelijke bijdrage Colleges van B&W in Noord-Holland Noord Datum 16 juni 2014 Telefoon 06-52562303 Onze referentie U2014/312/PES E-mail pvesseveld@veiligheidsregio-nhn.nl Uw referentie - Bijlagen 3 Uw bericht van - Onderwerp

Nadere informatie

Interventievoertuig, taakstellende bezuiniging en vervanging tankautospuit team Woudrichem.

Interventievoertuig, taakstellende bezuiniging en vervanging tankautospuit team Woudrichem. probleemstelling oplossing Notitie interventievoertuigen. Interventievoertuig, taakstellende bezuiniging en vervanging tankautospuit team Woudrichem. interventievoertuig Ron Baijens heeft in het kader

Nadere informatie

Datum: 18 november 2015 Versie: 0.6 Status: concept. Plan van Aanpak Project Dekkingsplan 2.0

Datum: 18 november 2015 Versie: 0.6 Status: concept. Plan van Aanpak Project Dekkingsplan 2.0 Datum: 18 november 2015 Versie: 0.6 Status: concept Plan van Aanpak Project Dekkingsplan 2.0 Inhoudsopgave 1. Aanleiding en achtergrond... 3 2. Opdrachten... 6 2.1. Opdracht 1: afhechten dekkingsplan 1.0...

Nadere informatie

Dekkingsplan Brandweer Zeeland. Dekkingsplan versie 1.0

Dekkingsplan Brandweer Zeeland. Dekkingsplan versie 1.0 Rampenbestrijding & Crisisbeheersing Brandweerzorg Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR) Gezamenlijke Meldcentrale Zeeland (GMZ) Dekkingsplan Dekkingsplan versie 1.0 Rapportagedata Kenmerk

Nadere informatie

VISIE BASISBRANDWEERZORG DEFINITIEF CONCEPT 18 SEPT. In het kader van het project Doorontwikkeling Repressieve Organisatie

VISIE BASISBRANDWEERZORG DEFINITIEF CONCEPT 18 SEPT. In het kader van het project Doorontwikkeling Repressieve Organisatie VISIE BASISBRANDWEERZORG DEFINITIEF CONCEPT 18 SEPT. In het kader van het project Doorontwikkeling Repressieve Organisatie heeft Brandweer Gelderland-Midden een visie op basisbrandweerzorg ontwikkeld.

Nadere informatie

Oplegnotitie ophalen zienswijzen gemeenteraden: Samenhang dekkingsplan, Visies Repressie en Vrijwilligers en informatie Brandveilig Leven

Oplegnotitie ophalen zienswijzen gemeenteraden: Samenhang dekkingsplan, Visies Repressie en Vrijwilligers en informatie Brandveilig Leven Oplegnotitie ophalen zienswijzen gemeenteraden: Samenhang dekkingsplan, Visies Repressie en Vrijwilligers en informatie Brandveilig Leven 1. Inleiding Het algemeen bestuur heeft in 2011 de Visie brandweerzorg

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK. Registratienummer Datum raadsvergadering 24 september 2013 Datum B&W besluit 20 augustus 2013

VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK. Registratienummer Datum raadsvergadering 24 september 2013 Datum B&W besluit 20 augustus 2013 VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK Registratienummer Datum raadsvergadering 24 september 2013 Datum B&W besluit 20 augustus 2013 Portefeuillehouder M. Vermue - Vermue Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 29 april 2015 Raadsvergadering :? Agendapunt :? Bijlage(n) : 1 Kenmerk :? Portefeuille : Burgemeester B. Visser Behandeld door Naam : L.W.H. Rebel E-mail

Nadere informatie

Raadsinformatieavond. Utrecht. VRU-ontwikkelingen

Raadsinformatieavond. Utrecht. VRU-ontwikkelingen Raadsinformatieavond Utrecht VRU-ontwikkelingen Peter Bos Hulp op straat Partijen bijeen brengen Slagkracht RB en CB Advies en toezicht fysieke veiligheid Wat ligt voor ter consultatie? 1. Visie op de

Nadere informatie

Wat je al met 4 niet kan!!! Pilot TS-4 Brandweer Utrecht Brandweer Amersfoort

Wat je al met 4 niet kan!!! Pilot TS-4 Brandweer Utrecht Brandweer Amersfoort Wat je al met 4 niet kan!!! Pilot TS-4 Brandweer Utrecht Brandweer Amersfoort Jan Hazeleger Kenny Essers Plv Hfd Repressie Chef Preparatie Utrecht Amersfoort 30/06/2008 1 Waar gaan we het over hebben Aanleiding

Nadere informatie

Begroting 2015. V Ą Vėiligheidsregio. ^ Drenthe

Begroting 2015. V Ą Vėiligheidsregio. ^ Drenthe Begroting 215 V Ą Vėiligheidsregio ^ Drenthe VOORWOORD Dit is d e t w e e d e b e g r o t i n g v a n V e i l i g h e i d s r e g i o D r e n t h e ( V R D ). Hierin is h e t v o l i e d i g e b u d g

Nadere informatie

Graafstroom. Peppelstraat 33 te Bleskensgraaf. Algemene informatie pand

Graafstroom. Peppelstraat 33 te Bleskensgraaf. Algemene informatie pand Graafstroom Peppelstraat 33 te Bleskensgraaf Algemene informatie pand Adres: Soort locatie: Peppelstraat 33 te Bleskensgraaf Brandweerpost Naam leidinggevende: de heer J. Huisman Telefoon: 06-51 40 22

Nadere informatie

[Geadresseerde (organisatie)] [Naam persoon] [Adres] [Postcode] [PLAATS] Geachte leden van de raad,

[Geadresseerde (organisatie)] [Naam persoon] [Adres] [Postcode] [PLAATS] Geachte leden van de raad, [Geadresseerde (organisatie)] [Naam persoon] [Adres] [Postcode] [PLAATS] Telefoon 072 567 50 93 Onze referentie U2011/301/WKO E-mail wkoning@veiligheidsregio-nhn.nl Uw referentie - Bijlagen 2 Uw brief

Nadere informatie

Nummer : 2009/64 Datum : 1 oktober 2009 : Convenant Veiligheidsregio Zeeland en vorming één Brandweer Zeeland

Nummer : 2009/64 Datum : 1 oktober 2009 : Convenant Veiligheidsregio Zeeland en vorming één Brandweer Zeeland Voorbereidende raadsvergadering: 20 oktober 2009 Besluitvormende raadsvergadering: 10 november 2009 Portefeuillehouder: S.W.G.M. Kramer AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2009/64 Datum : 1 oktober 2009 Onderwerp

Nadere informatie

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Datum: 25-6-13 Onderwerp Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Status Besluitvormend Voorstel Het college toestemming te verlenen tot het wijzigen

Nadere informatie

AGENDAPUNT 2015.02.16/08

AGENDAPUNT 2015.02.16/08 AGENDAPUNT 2015.02.16/08 Voorstel voor de vergadering van: het algemeen bestuur Datum vergadering: 16 februari 2015 Onderwerp: Portefeuillehouder: Indiener: AED Mevrouw mr. R.G. Westerlaken-Loos en de

Nadere informatie

De Friese Norm Kwaliteitsniveau brandweerdekking

De Friese Norm Kwaliteitsniveau brandweerdekking De Friese Norm Kwaliteitsniveau brandweerdekking Voorstel tot bestuurlijk gemotiveerd afwijken Definitief ter aanbieding aan het algemeen bestuur veiligheidsregio Fryslân, 6 juli 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Dekkingsplan 2015 Noord-Holland Noord

Dekkingsplan 2015 Noord-Holland Noord Dekkingsplan 2015 Noord-Holland Noord Versie: 4.0 Datum: 8 november 2013 DOC-RB-OPV Dekkingsplan 2015 Noord-Holland Noord, versie: 4 d.d. 8 november 2013 0 van 74 Dekkingsplan Noord-Holland Noord 2015

Nadere informatie

Geachte leden van de vaste Kamercommissie Veiligheid & Justitie,

Geachte leden van de vaste Kamercommissie Veiligheid & Justitie, Tweede Kamer der Staten-Generaal Ter attentie van de Vaste Kamercommissie Veiligheid en Justitie Postbus 20018 2500 EA Den Haag Datum : 3 december 2014 Onderwerp : Landelijk kader uitruk op maat Geachte

Nadere informatie

gemeente OveľbetUWe Dagelijks en Algemeen Bestuur Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland-Midden Eric van Neerrijnen Postbus EJ ARNHEM

gemeente OveľbetUWe Dagelijks en Algemeen Bestuur Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland-Midden Eric van Neerrijnen Postbus EJ ARNHEM gemeente OveľbetUWe o Dagelijks en Algemeen Bestuur Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland-Midden Eric van Neerrijnen Postbus 5364 6802 EJ ARNHEM Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Verzonden

Nadere informatie

Naam portefeuillehouder: Naam behandelend ambtenaar: Telefoon behandelend ambtenaar: behandelend ambtenaar:

Naam portefeuillehouder: Naam behandelend ambtenaar: Telefoon behandelend ambtenaar:  behandelend ambtenaar: gemeente Raadsvoorstel Voorstel no: Agendapunt: 140717/13 13 Vergaderdatum 17 juli 2014 Registratie nr Z64103.RD14-00791 Naam portefeuillehouder: Naam behandelend Telefoon behandelend E-mail behandelend

Nadere informatie

Samenwerken aan Brandveiligheid

Samenwerken aan Brandveiligheid Gemeente Leiderdorp Gemeente Leiderdorp Wie zijn wij als Brandweer Hollands Midden? Wat mag u van ons verwachten en hoe zijn we aan elkaar verbonden? Samenwerken aan Brandveiligheid Missie Brandweer Hollands

Nadere informatie

Gemeenteraad Noordwijkerhout 28 mei 2015

Gemeenteraad Noordwijkerhout 28 mei 2015 Commissie Bestuurlijke aangelegenheden en middelen Gemeenteraad Noordwijkerhout 28 mei 2015 Henk Meijer Regionaal commandant Inleiding Doel van onze aanwezigheid in uw raad. Het is en blijft ook uw brandweer.

Nadere informatie

Dekkingsplan brandweer VRZHZ Pagina 1/ 37

Dekkingsplan brandweer VRZHZ Pagina 1/ 37 Dekkingsplan Brandweer VRZHZ Inclusief kwaliteitsniveau brandweerdekking, het bestuurlijk gemotiveerd afwijken en aanvullende voorzieningen en maatregelen noodzakelijk voor de brandweerzorg Dekkingsplan

Nadere informatie

Voorstel: instemmen met de uitgangspunten zoals verwoord in de kadernota.

Voorstel: instemmen met de uitgangspunten zoals verwoord in de kadernota. Aan de raad AGENDAPUNT 6.11 Kadernota regionalisering brandweer Voorstel: instemmen met de uitgangspunten zoals verwoord in de kadernota. In 2006 besloten de gemeenten Bronckhorst, Doetinchem, Montferland

Nadere informatie

Plateau 3: Procesgang plateau 3

Plateau 3: Procesgang plateau 3 Veiligheidszorg op Maat Plateau 3: Procesgang plateau 3 Pagina 1 van 12 Documentinformatie Versie 1.0 : 10 juni 2013 Status : Definitief Doelstelling : voor AB ter besluitvorming Opdrachtgever : Rob Frek

Nadere informatie

Presentatie voorstellen AB MOED

Presentatie voorstellen AB MOED Presentatie voorstellen AB MOED 16 oktober 2014 Filmpje toekomstige brandweer dia 1 openingsdia Visieplaat MOED dia 2: Doel van de presentatie 1. Voorstellen MOED met raad delen vóór het AB van 30 oktober.

Nadere informatie

Redvoertuigen & Hulpverleningsvoertuigen

Redvoertuigen & Hulpverleningsvoertuigen Bijlage 7 Redvoertuigen & Hulpverleningsvoertuigen Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 2 Redvoertuigen:... 3 Taken voor een redvoertuig:... 3 Gebieden waar een redvoertuig vereist is voor een snelle

Nadere informatie

ARCH! E F 0 7 MEI 2012

ARCH! E F 0 7 MEI 2012 ARCH! E F raad d.d. 0 7 MEI 2012 gemeente Tubbergen o cfm. hesiui^n Aan de gemeenteraaifrkttl Vergadering: 7 mei 2012 7 aangehouden Nummer: 10A Tubbergen, 26 april 2012 Onderwerp: Principebesluit één brandweer

Nadere informatie

Management Rapportage Brandweer Koggenland 2013

Management Rapportage Brandweer Koggenland 2013 Management Rapportage Brandweer Koggenland 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Totstandkoming Marap 3 1.2 Voor wie 3 1.3 Inhoud 3 1.4 Managementrapportage 3 1.5 Vervolg 3 2. Voortgang activiteiten,

Nadere informatie

Veiligheidszorg op Maat. Bijlage A Projectnotitie Veiligheidszorg op Maat Bijlage B Plateau 3: Dekkingsplan 2.0. ^f^^^^^ veiligheidsregio utrecht

Veiligheidszorg op Maat. Bijlage A Projectnotitie Veiligheidszorg op Maat Bijlage B Plateau 3: Dekkingsplan 2.0. ^f^^^^^ veiligheidsregio utrecht Veiligheidszorg op Maat Bijlage A Projectnotitie Veiligheidszorg op Maat Bijlage B Plateau 3: Dekkingsplan 2.0 veiligheidsregio utrecht ^f^^^^^ Inleiding Voor u ligt een oplegnotitie bij het project Veiligheidszorg

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 april 2007, bijlage nr. : 24-2007;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 april 2007, bijlage nr. : 24-2007; 07.0003314 De raad van de gemeente Son en Breugel; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 april 2007, bijlage nr. : 24-2007; gelet op artikel 1, tweede lid, en artikel

Nadere informatie

Nieuwe brandweervoertuigen voorzien van Druk Lucht Schuim systeem (DLS)

Nieuwe brandweervoertuigen voorzien van Druk Lucht Schuim systeem (DLS) Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 30 juni 2009 Registratienummer: 2009/28 Agendapunt nummer: 7 Onderwerp Nieuwe brandweervoertuigen voorzien van Druk Lucht

Nadere informatie

Onderwerp: Voortgang grondaankoop voor project fietspad 't Woud - Alkmaar

Onderwerp: Voortgang grondaankoop voor project fietspad 't Woud - Alkmaar Agendapunt : 11. Voorstelnummer : 09-051. Raadsvergadering : 25 september 2014 Naam opsteller : Rienk van der Meer Informatie op te vragen bij : Rienk van der Meer Portefeuillehouder(s) : Peter van Huissteden

Nadere informatie

Aan de Raad. Project vastgoed brandweer. BV - Integrale veiligheid / TH. informerend. Samenvatting

Aan de Raad. Project vastgoed brandweer. BV - Integrale veiligheid / TH. informerend. Samenvatting Aan de Raad Agendapunt: 15 Onderwerp: Project vastgoed brandweer Kollum, 3 december 2013 Kenmerk: Status: BV - Integrale veiligheid / TH informerend Samenvatting In het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 24 september 2013 Registratienummer: Agendapunt nummer:

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 24 september 2013 Registratienummer: Agendapunt nummer: Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 24 september 2013 Registratienummer: Agendapunt nummer: Onderwerp Beschikbaar stellen kredieten vervanging brandweermaterialen.

Nadere informatie

Aan de Raad der gemeente Haarlem. Datum: 11 maart 2008 Betreft: Raadsvragen ex art 38 RvO Onderwerp: Brandveiligheid Waarderhaven

Aan de Raad der gemeente Haarlem. Datum: 11 maart 2008 Betreft: Raadsvragen ex art 38 RvO Onderwerp: Brandveiligheid Waarderhaven Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 79/2008 22 april 2008 WZ/ORG 08/49264 Beantwoording vragen van mevrouw H. Koper en de heer J. Fritz inzake Brandveiligheid Waarderhaven Aan de Raad der

Nadere informatie

Samenvatting voor Bent u een man of een vrouw? (N=164) Antwoord Telling Percentage

Samenvatting voor Bent u een man of een vrouw? (N=164) Antwoord Telling Percentage Resultaten Brandweeronderzoek (Regio Utrecht) Aantal respondenten Aantal respondenten in deze vragenlijst: 164 Totaal aantal respondenten in deze vragenlijst: 3701 Percentage van het totaal: 4.4% Samenvatting

Nadere informatie

Bewonersbijeenkomst. Sluiting Blusgroep Dreischor. 17 maart 2014

Bewonersbijeenkomst. Sluiting Blusgroep Dreischor. 17 maart 2014 Bewonersbijeenkomst Sluiting Blusgroep Dreischor 17 maart 2014 Welkom! Kennismaking Blusgroep Dreischor Project Maatwerk Brandweer Sluiting blusgroep Dreischor Brandweerzorg in de toekomst Wat zijn de

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Collegevoorstel Advies: Openbaar

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Collegevoorstel Advies: Openbaar Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen (art. 39 RVO) SP fractie Nijmegen inzake vervoer gevaarlijke stoffen per trein Programma / Programmanummer Leefomgevingskwaliteit / 6210

Nadere informatie

Wabo = Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Bor = Besluit omgevingsrecht Awb = Algemene wet bestuursrecht vvgb = verklaring van geen bedenkingen

Wabo = Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Bor = Besluit omgevingsrecht Awb = Algemene wet bestuursrecht vvgb = verklaring van geen bedenkingen Procedure omgevingsvergunning art. 2.12 lid 1 sub a onder 3 o Wabo (voormalig projectbesluit), voor zover het gaat om het voorleggen aan de gemeenteraad Wabo = Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Bor

Nadere informatie

Verordening Brandveiligheid en hulpverlening

Verordening Brandveiligheid en hulpverlening Raadsbesluit nummer : Rb2009/05 Onderwerp : Verordening Brandveiligheid en hulpverlening De raad der gemeente Hulst gelet op; 1. artikel 1, tweede lid en artikel 12 van de Brandweerwet 1985, 2. artikel

Nadere informatie

Ad Jongenelen, Carola van t Schip en Frank Reiber

Ad Jongenelen, Carola van t Schip en Frank Reiber Spelregels Jongerengemeenteraad 19 februari 2015 Er zijn 2 onderwerpen (agendapunten): - Veiligheid - Openings- en sluitingstijden van de horeca Regels van de vergadering - Ieder onderwerp/ agendapunt

Nadere informatie

Beschikbaarstelling van een krediet voor de aankoop van gronden in diverse plangebieden in de gemeente Heusden

Beschikbaarstelling van een krediet voor de aankoop van gronden in diverse plangebieden in de gemeente Heusden Raadsvoorstel Inleiding: Volgens het duale stelsel zijn wij bevoegd tot het aangaan van privaatrechtelijke rechtshandelingen. Als die rechtshandelingen van ingrijpende aard zijn, vragen wij uw raad vóóraf

Nadere informatie

Bijlage Beleidsplan brandweer DEKKINGSPLAN BRANDWEER ZUID-LIMBURG

Bijlage Beleidsplan brandweer DEKKINGSPLAN BRANDWEER ZUID-LIMBURG Bijlage Beleidsplan brandweer 2012 2018 DEKKINGSPLAN BRANDWEER ZUID-LIMBURG Zuid-Limburg 1 DEKKINGSPLAN BRANDWEER ZUID-LIMBURG INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1.1 DOELSTELLING 1.2 STRATEGISCHE REIS 1.3 ONTWIKKELING

Nadere informatie

1. Kennisnemen van Vaststelling door College van Definitief Ontwerp voor verbouwing Gemeentehuis Gooise Meren

1. Kennisnemen van Vaststelling door College van Definitief Ontwerp voor verbouwing Gemeentehuis Gooise Meren Raadsmededeling Van Aan Datum B&W vergadering Zaaknummer Vertrouwelijkheid Portefeuillehouder Onderwerp Het college van burgemeester en wethouders De gemeenteraad 7 juni 2016 68975 Openbaar De heer J.

Nadere informatie

DEKKINGSPLAN BRANDWEER FLEVOLAND

DEKKINGSPLAN BRANDWEER FLEVOLAND DEKKINGSPLAN 2013-2016 BRANDWEER FLEVOLAND Inhoud Documentgegevens... 3 Samenvatting... 4 Inleiding... 5 1.1 Algemeen... 6 1.2 Doel... 6 1.3 Wettelijke norm opkomsttijden... 6 1.4 Uitleg opkomsttijd...

Nadere informatie

Ontruimingscampagne zorgorganisaties Oktober 2010

Ontruimingscampagne zorgorganisaties Oktober 2010 Ontruimingscampagne zorgorganisaties Oktober 2010 Overzicht Inleiding Van 1 t/m 31 oktober 2010 worden de nationale brandpreventieweken gehouden. Dit jaar is het campagnethema 'Wat doe JIJ bij brand?'.

Nadere informatie

Voorstel Gemeenteraad

Voorstel Gemeenteraad *11vra00354* 11vra00354 Voorstel Gemeenteraad Datum B&W vergadering: 10-01-2012 Datum Raadsvergadering: 02-02-2012 Afdeling: BeZa Raadscie: Bestuurszaken Steller: P.H. de Jonge Onderwerp Kredietvotering

Nadere informatie

Alarmering Natuurbrandbestrijding

Alarmering Natuurbrandbestrijding Alarmering Natuurbrandbestrijding DOC-RB-OPV-Alarmering Natuurbrandbestrijding, versie 1.0, d.d. 01-02-2011 Versie 1.0, 1 d.d. van 01-02-2011 14 Alarmering Natuurbrandbestrijding Noord-Holland Noord Inhoud

Nadere informatie

Parafen met datum. Aard voorstel: Strategisch > 50.000 Politiek gevoelig Regelgeving Risico s:

Parafen met datum. Aard voorstel: Strategisch > 50.000 Politiek gevoelig Regelgeving Risico s: Onderwerp: Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) reddingsduiken brandweer Drenthe. Voorgesteld besluit: 1. De deel-ri&e reddingsduiken formeel vaststellen. (Geldend voor de colleges van de gemeenten:

Nadere informatie

Aangenomen en overgenomen amendementen

Aangenomen en overgenomen amendementen Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie Datum 14 februari 2012 Betreffende wetsvoorstel: 32841 Wijziging

Nadere informatie

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 191 lnboeknummer OOU002531 Beslisdatum 26 september 2000 Dossiernummer 039.202 RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan

Nadere informatie

Schriftelijke vragen fractie D66 ingevolge artikel 38 van het Reglement van Orde. Maatschappelijk effecten van Jongerencentrum Frats

Schriftelijke vragen fractie D66 ingevolge artikel 38 van het Reglement van Orde. Maatschappelijk effecten van Jongerencentrum Frats Schriftelijke vragen fractie D66 ingevolge artikel 38 van het Reglement van Orde Verzoek Aan de voorzitter van de raad, Datum 27 april 2010 Maatschappelijk effecten van Jongerencentrum Frats Vragen De

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van de Verordening brandveiligheid

Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van de Verordening brandveiligheid gemeente Eindhoven Dienst Brandweer en Rampenbestrijding Raadsbijlage nummer xa Inboeknummer oxroox64r Beslisdatum Blkw 22 januari 2002 Dossiernummer 204.104 Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van

Nadere informatie

Evaluatie. Pilot TS4. Brandweer. Alkmaar

Evaluatie. Pilot TS4. Brandweer. Alkmaar Evaluatie Pilot TS4 Brandweer Alkmaar 1 Voorwoord Met de Pilot TS4 (tankautospuit met een 4 persoonsbezetting) is gedurende het jaar 2011 onderzocht of een doelmatige en doeltreffende brandweerzorg in

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1550 Vragen van het lid

Nadere informatie

OPKOMSTTIJDEN BRANDWEER PLAN VAN AANPAK

OPKOMSTTIJDEN BRANDWEER PLAN VAN AANPAK OPKOMSTTIJDEN BRANDWEER PLAN VAN AANPAK september 2011 INHOUD 1 Aanleiding 2 Context en probleembeschrijving 3 Beoogd effect en onderzoeksdoelstelling 4 Centrale vraagstelling, hoofdvragen en afbakening

Nadere informatie

Afhankelijk van overzicht financiering Oude Hof, incl. de. gesprek relatie met de gelden voor het Bergen

Afhankelijk van overzicht financiering Oude Hof, incl. de. gesprek relatie met de gelden voor het Bergen Lijst van bestuurlijke toezeggingen Algemene Raadscommissie Volglijst per 17 januari 2013 bijgewerkt tot en met 12 februari 2013 Nummer Datum toezegging Toezegging of actie Portefeuillehouder Voorstel

Nadere informatie

Agendapunt: 6.2/17042013 Documentor.: RV12.0825 Raad d.d. I. Aan de gemeenteraad. Roden, 10 april 2013. Bask*

Agendapunt: 6.2/17042013 Documentor.: RV12.0825 Raad d.d. I. Aan de gemeenteraad. Roden, 10 april 2013. Bask* Aan de gemeenteraad Roden, 10 april 2013 G E M E E N T E t N O O R D E N V E L D Agendapunt: 6.2/17042013 Documentor.: RV12.0825 Raad d.d. I Bask* Onderwerp Experiment "Met de post Peize naar de brandweer

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek naar sluiting brandweerpost Swalmen

Haalbaarheidsonderzoek naar sluiting brandweerpost Swalmen Haalbaarheidsonderzoek naar sluiting brandweerpost Swalmen Naar een effectieve, efficiënte en toekomstvaste repressieve brandweerzorg in de gemeente Roermond en regio Oktober 2011 Angelino Wollersheim

Nadere informatie

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR54284_1 1 juni 2016 Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding De raad van de gemeente Leek; gelet op: - artikel 1, tweede lid, artikel 12

Nadere informatie

Risico s bij brandbestrijding. Ricardo Weewer Strategisch adviseur/ plv commandant

Risico s bij brandbestrijding. Ricardo Weewer Strategisch adviseur/ plv commandant Risico s bij brandbestrijding Ricardo Weewer Strategisch adviseur/ plv commandant Congres Bouwkundige Brandpreventie 19 november 2008 Programma Enige achtergronden Brandweer in Nederland Standaard werkwijze

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen SP over dreigend faillissement TSN Thuiszorg

Beantwoording schriftelijke vragen SP over dreigend faillissement TSN Thuiszorg Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen SP over dreigend faillissement TSN Thuiszorg Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 30 november

Nadere informatie

Normenkader kwaliteit en het bijbehorende dashboard inclusief de financiële consequenties

Normenkader kwaliteit en het bijbehorende dashboard inclusief de financiële consequenties Bijlage 1 Normenkader kwaliteit en het bijbehorende dashboard inclusief de financiële consequenties Inleiding Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft, in het kader van

Nadere informatie

Regionalisering van de brandweer, wie durft?

Regionalisering van de brandweer, wie durft? Regionalisering van de brandweer, wie durft? Deze brochure is bedoeld voor bestuurders en medewerkers van de veiligheidsregio s en geeft nadere informatie over de regionalisering van de brandweer. 1 Regionalisering

Nadere informatie

Regionaal Dekkingsplan

Regionaal Dekkingsplan Regionaal Dekkingsplan 2016 2020 Veiligheidsregio Groningen Opdrachtgever Veiligheidsregio Groningen Sontweg 10 9723 AT Groningen Opdrachtnemer Falck Hoogbloklandseweg 24 4205NE Gorinchem (NL) Kenmerk:

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Coevorden Officiële naam regeling Verordening brandveiligheid

Nadere informatie

Bestuurlijke notitie Snel Interventie Voertuig Invoering van de SIV in de VRR

Bestuurlijke notitie Snel Interventie Voertuig Invoering van de SIV in de VRR Bestuurlijke notitie Snel Interventie Voertuig Invoering van de SIV in de VRR Datum : 13 december 2011 Versie : 2.5 Status : definitief Inhoudsopgave Managementsamenvatting...3 1. Inleiding...6 2. Bestuurlijke

Nadere informatie

Advies over juridische consequenties verlenging/overschrijding vastgelegde normtijden voor opkomst van de brandweer

Advies over juridische consequenties verlenging/overschrijding vastgelegde normtijden voor opkomst van de brandweer Advies over juridische consequenties verlenging/overschrijding vastgelegde normtijden voor opkomst van de brandweer 14 februari 2011 A.M. Hol, Universiteit Utrecht 1 Vraagstelling: Heeft overschrijding

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren:

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren: Nota voor : vergadering Algemeen Bestuur Datum : 19 december 2012 Onderwerp : Uitgangspunten begroting 2014 en planning besluitvorming Agendapunt : 5 Kenmerk : AB/1224 Bijlage: Planning en controlcyclus

Nadere informatie

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 Aan: De Gemeenteraad Verzenddatum: Betreft: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Inleiding In het kader van het coalitieprogramma van

Nadere informatie

- Ingekomen stuk D6 (PA 28 november 2012) Ons kenmerk 12.0019570. Datum uw brief

- Ingekomen stuk D6 (PA 28 november 2012) Ons kenmerk 12.0019570. Datum uw brief - Ingekomen stuk D6 (PA 28 november 2012) Aan de Gemeenteraad van Nijmegen Prof. Bellefroidstraat 11 6525 AG Nijmegen Telefoon 024 329 75 99 Telefax 024 329 75 05 E-mail info@brandweer.nijmegen.nl Postadres

Nadere informatie

VOORSTEL. Algemeen Bestuur. Besluit. Voorstel. Samenvatting. Aan het algemeen bestuur, [Portefeuillehouder] [Toelichting]

VOORSTEL. Algemeen Bestuur. Besluit. Voorstel. Samenvatting. Aan het algemeen bestuur, [Portefeuillehouder] [Toelichting] VOORSTEL Algemeen Bestuur ONDERWERP [Onderwerp] AGENDAPUNT E02a DATUM 26 november 2014 OPENBAAR ja BEHANDELD DOOR [Behandeld door] REGISTRATIENUMMER [Registratienummer] TELEFOONNUMMER 088-2568001 PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

Advies: instemmen met de beantwoording en deze met de RIB aan de raad zenden

Advies: instemmen met de beantwoording en deze met de RIB aan de raad zenden VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: F. Pleket Tel nr: 8327 Nummer: 15A.01134 Datum: 22 oktober 2015 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift

Nadere informatie

- het wenselijk is de voorzieningen voor brandveiligheid en hulpverlening in samenhang te treffen,

- het wenselijk is de voorzieningen voor brandveiligheid en hulpverlening in samenhang te treffen, VERORDENING BRANDVEILIGHEID EN HULPVERLENING BRANDWEER PARKSTAD LIMBURG 2005 Het Algemeen Bestuur van Brandweer Parkstad Limburg, gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van Brandweer Parkstad Limburg,

Nadere informatie