ECLI:NL:GHARL:2015:801

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ECLI:NL:GHARL:2015:801"

Transcriptie

1 ECLI:NL:GHARL:2015:801 Instantie Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Civiel recht Hoger beroep Ontslagvergoeding en partneralimentatie. De ontslagvergoeding wordt buiten beschouwing gelaten. Man mag deze vergoeding gebruiken als aanvulling op zijn pensioen. Vindplaatsen Rechtspraak.nl Uitspraak GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN locatie Leeuwarden afdeling civiel recht zaaknummer gerechtshof /01 (zaaknummer rechtbank Overijssel C/07/206369/FA RK ) beschikking van de familiekamer van 5 februari 2015 inzake [verzoekster], wonende te [A], verzoekster in het principaal hoger beroep, verweerster in het incidenteel hoger beroep, verder te noemen: de vrouw, advocaat: mr. S.C.M. Koerhuis, kantoorhoudend te Zwolle,

2 tegen [verweerder], wonende te [A], verweerder in het principaal hoger beroep, verzoeker in het incidenteel hoger beroep, verder te noemen: de man, advocaat: mr. P.F.A. Reichenbach, kantoorhoudend te Zwolle. 1 Het geding in eerste aanleg Het hof verwijst naar de beschikking van de rechtbank Overijssel, locatie Zwolle, van 11 september 2013, uitgesproken onder voormeld zaaknummer. 2 Het geding in hoger beroep 2.1 Ingediend zijn de volgende stukken: - het beroepschrift, ingekomen op 10 december 2013; - een journaalbericht met bijlage van 10 januari 2014 van mr. Koerhuis, ingekomen op 13 januari 2014; - het verweerschrift tevens incidenteel hoger beroep, ingekomen op 21 januari 2014; - het verweerschrift in het incidenteel hoger beroep, ingekomen op 25 maart 2014; - een journaalbericht met bijlagen van mr. Koerhuis van 21 maart 2014, ingekomen op 24 maart 2014; - een journaalbericht van 12 juni 2014 met bijlagen ingediend namens de (advocaat van de) man door M.W. de Geus-Meuleman, ingekomen op 13 juni 2014; - een brief met bijlagen van mr. Koerhuis van 12 juni 2014 met bijbehorend journaalbericht, ingekomen op 13 juni 2014; - een journaalbericht 'niet geregeld verzoek' van 13 juni 2014 ingediend namens de (advocaat van de) man door M.W. de Geus-Meuleman, ingekomen op 13 juni 2014; - de reactie op voormeld 'niet geregeld verzoek' van mr. Koerhuis bij journaalbericht van 13 juni 2014 en ; - het journaalbericht met bijlagen d.d. 8 september 2014 ingediend namens de (advocaat van de) man door M.W. de Geus-Meuleman, ingekomen op 9 september De mondelinge behandeling van de zaak heeft plaatsgevonden ter zitting van het hof gehouden te Zwolle op 26 september De man is daarbij in persoon verschenen, bijgestaan door zijn advocaat. De vrouw heeft zich doen vertegenwoordigen door haar advocaat. Beide advocaten

3 hebben pleitaantekeningen overgelegd. 3 De vaststaande feiten 3.1 Partijen zijn [in] 1977 in de gemeente [A] met elkaar gehuwd. 3.2 Bij beschikking van de rechtbank Zwolle-Lelystad, locatie Zwolle, van 21 juli 2010 is de echtscheiding tussen partijen uitgesproken. 3.3 In de echtscheidingsbeschikking is ten laste van de man aan de vrouw een uitkering tot levensonderhoud toegekend van 3.000,- per maand met ingang van de dag van inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand tot het moment dat de vrouw de uitkering van [C] van 750,- per maand ontvangt en 2.665,- per maand vanaf het moment dat de vrouw die uitkering van [C] ontvangt, doch niet eerder dan de datum van inschrijving in de registers van de burgerlijke stand. 3.4 De echtscheidingsbeschikking is op 20 oktober 2010 als latere vermelding ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand, waardoor het huwelijk van partijen is ontbonden. 3.5 De man heeft op 13 februari 2013 het inleidend verzoekschrift ingediend bij de rechtbank strekkende tot nihilstelling dan wel wijziging van de partneralimentatie met ingang van 1 januari 2013 en veroordeling van de vrouw tot terugbetaling aan de man van hetgeen zij teveel aan partneralimentatie heeft ontvangen. Ter toelichting is onder meer opgemerkt dat de man is ontslagen en per 1 januari 2013 een WW-uitkering heeft. 3.6 De vrouw heeft een verweerschrift ingediend, gedateerd 7 maart 2013, waarin zij zich kort gezegd op het standpunt heeft gesteld dat de man zijn ontslagvergoeding geheel of gedeeltelijk dient aan te wenden ter suppletie van de WW-uitkering, zodat hij nog in staat kan worden geacht de geldende alimentatieverplichting te voldoen. 3.7 In de bestreden beschikking is het wijzigingsverzoek van de man in zoverre toegewezen dat de door de man aan de vrouw verschuldigde partneralimentatie met ingang van 13 februari 2013 is bepaald op 1.425,- per maand onder afwijzing van het meer of anders verzochte en met beslissing omtrent de proceskosten. 4 De omvang van het geschil 4.1 De vrouw heeft in haar beroepschrift drie grieven aangevoerd tegen de bestreden beschikking. De grieven hebben betrekking op de draagkracht van de man op het punt van zijn inkomen. De vrouw verzoekt het hof de bestreden beschikking te vernietigen en opnieuw rechtdoende de man alsnog niet-ontvankelijk te verklaren in zijn inleidend verzoek althans dat verzoek af te wijzen, althans een zodanige beslissing te nemen als het hof juist acht. 4.2 De man heeft in zijn verweerschrift het verzoek van de vrouw in hoger beroep en de gronden waarop dat berust gemotiveerd bestreden en geconcludeerd tot niet-ontvankelijk verklaring dan wel afwijzing ervan. Tevens heeft de man daarbij incidenteel appel ingesteld tegen de bestreden beschikking en daarin verzocht die beschikking te vernietigen voor zover het betreft de onderdelen die door de grieven van de man zijn bestreden en, opnieuw rechtdoende, zo nodig onder aanvulling of verbetering van de gronden, het verzoek van de man alsnog toe te wijzen als volgt geformuleerd:

4 1. de verplichte bijdrage in de kosten van levensonderhoud van de vrouw, zoals vastgesteld in de beschikking van de rechtbank Zwolle-Lelystad van 21 juli 2010 met ingang van 1 januari 2013, althans de datum van indiening van het inleidend verzoekschrift dan wel een nadere door het hof te bepalen datum, op nihil te stellen, doch in elk geval te verlagen tot een door het hof in goede justitie te bepalen bijdrage met uitsluiting van toekomstige indexering; 2. de vrouw te gelasten om hetgeen zij als gevolg van de beschikking van het hof mogelijkerwijs meer heeft ontvangen aan alimentatie dan waartoe zij gerechtigd is, aan de man terug te betalen; 3. de vrouw te veroordelen in de kosten van de procedure. 5 De motivering van de beslissing 5.1 Ter beoordeling staat de de door de man aan de vrouw verschuldigde partneralimentatie en meer in het bijzonder het verzoek van de man tot wijziging daarvan. Ten aanzien van de ontvankelijkheid en grondslag van het verzoek 5.2 Het verzoek van de man is gebaseerd op de stelling dat sprake is van gewijzigde omstandigheden als bedoeld in artikel 1:401 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) die een nieuwe beoordeling van de partneralimentatie rechtvaardigen. 5.3 Indien een verzoeker stelt dat sprake is van gewijzigde omstandigheden als bedoeld in artikel 1:401 lid 1 BW, is de verzoeker met het stellen van die wijziging ontvankelijk in zijn verzoek en dient - mits aan de overige procedurele voorschriften is voldaan - een inhoudelijke beoordeling van het verzoek te volgen, welke inhoudelijke beoordeling tot de conclusie kan leiden dat het verzoek moet worden toegewezen dan wel (gedeeltelijk) moet worden afgewezen. 5.4 In het onderhavige geval heeft de man ter onderbouwing van zijn verzoek onder meer gesteld dat zijn dienstverband bij de woningcorporatie [B] is beëindigd en dat zijn financiële situatie in verband daarmee per 1 januari 2013 is gewijzigd. Gelet daarop is de rechtbank naar het oordeel van het hof terecht overgegaan tot een nieuwe inhoudelijke beoordeling van de onderhoudsverplichting, te meer nu de vrouw die gewijzigde omstandigheden op zichzelf niet heeft betwist. Voor zover de vrouw heeft betoogd dat de rechtbank de man niet-ontvankelijk had dienen te verklaren, strandt dat betoog daarom reeds hier. 5.5 De opvatting van de vrouw dat een niet-ontvankelijk verklaring dient te volgen in het geval na inhoudelijke herbeoordeling van de onderhoudsverplichting wordt geconcludeerd dat geen aanleiding bestaat voor wijziging van de onderhoudsverplichting, vindt naar het oordeel van het hof geen steun in het recht. De derde grief van de vrouw in het principaal appel faalt dus. De ingangsdatum 5.6 Het hof zal bij zijn beoordeling van de in geschil zijnde onderhoudsverplichting van de man jegens de vrouw uitgaan van de in eerste aanleg bepaalde ingangsdatum, 13 februari 2013, omdat daartegen geen specifieke grief is gericht en die ingangsdatum - de dag van indiening van het verzoekschrift ter griffie van de rechtbank - gebruikelijk is in zaken als de onderhavige. Dat de man om wijziging van de partneralimentatie per 1 januari 2013 heeft verzocht leidt niet tot een ander oordeel. De behoefte en behoeftigheid van de vrouw 5.7 Uit de stukken blijkt dat de behoefte van de vrouw in de echtscheidingsbeschikking van 21 juli 2010 is becijferd op 3.415,- bruto per maand en de behoeftigheid van de vrouw, rekening houdend met de [C] lijfrente-uitkering van de vrouw, is bepaald op 2.665,- bruto per maand. Geïndexeerd naar 1 januari 2013 is dat laatste bedrag 2.770,- bruto per maand. Nu in de onderhavige procedure geen specifieke grief is geformuleerd op het punt van de behoefte en behoeftigheid van de vrouw, zal het hof van die behoefte en behoeftigheid aan de zijde van de

5 vrouw uitgaan. De draagkracht van de man 5.8 Het hof neemt de niet betwiste posten in de draagkrachtberekening van de rechtbank in eerste aanleg ten aanzien van de man over en overweegt met betrekking tot de tussen partijen bestaande geschilpunten als volgt. 5.9 Vast staat dat het dienstverband van de man, als locatiemanager [A] bij de woningcorporatie [B], per 1 januari 2013 op initiatief van de werkgever is geëindigd met wederzijds goedvinden. De man, geboren op 21 april 1955, was op dat moment bijna 58 jaar. Blijkens de tot de stukken behorende vaststellingsovereenkomst die de man met zijn werkgever is aangegaan, is aan de man in verband met het ontslag een vergoeding toegekend van ,- bruto. De man heeft de vergoeding van ,- bruto ondergebracht in een lijfrentepolis als een aanvulling op zijn pensioen in verband met toekomstige pensioenschade als gevolg van het (voortijdig) einde van zijn dienstverband. Met ingang van 1 januari 2013 ontvangt de man een WW-uitkering. * de ontslagvergoeding 5.10 Partijen worden verdeeld gehouden door de beantwoording van de vraag of, en zo ja op welke wijze, bij de berekening van de draagkracht van de man rekening dient te worden gehouden met de ontslagvergoeding In de bestreden beschikking heeft de rechtbank onder meer overwogen dat een ontslagvergoeding in beginsel dient te worden gebruikt om het lagere inkomen aan te vullen tot het oude niveau. Indien echter vast staat dat door de beëindiging van de arbeidsovereenkomst een pensioengat ontstaat, kan een gedeelte van deze vergoeding bij de berekening van de draagkracht van de man buiten beschouwing worden gelaten. De rechtbank heeft het in dit verband redelijk geacht om 9/40 van de vergoeding buiten beschouwing te laten bij de berekening van de draagkracht van de man opdat de man dat kan aanwenden voor de opvulling van zijn pensioengat. Daarbij staat de factor negen in de voormelde breuk negen voor het aantal jaren tot de pensioengerechtigde leeftijd van 67 jaar en de factor 40 voor het aantal dienstjaren van de man De vrouw kan zich niet vinden in de wijze waarop de rechtbank dat pensioengat heeft berekend. De vrouw is van mening dat niet uit moet worden gegaan van de factor 9/40 maar een factor 3/40 omdat de man de gelegenheid heeft om met prepensioen te gaan. Het na aftrek van dat pensioenbedrag resterende deel van de ontslagvergoeding dient volgens de vrouw zodanig te worden aangewend dat de man zo lang mogelijk volledig de partneralimentatie kan blijven voldoen. In het geval het hof vasthoudt aan de factor 9/40, stelt de vrouw dat eerst per 1 september 2014 sprake is van een verminderde draagkracht bij de man. In dat geval resteert immers een bedrag van ,- en kan een periode van 20 maanden overbrugd worden (à 2.500,- onttrekking per maand) om volledig de partneralimentatie te blijven voldoen Het standpunt van de man in het incidenteel appel laat zich aldus kort samenvatten dat het naar zijn mening gerechtvaardigd is dat een groot deel van de ontslagvergoeding, zo niet de gehele ontslagvergoeding, wordt gereserveerd ter dekking van het pensioengat dat is ontstaan doordat de man als gevolg van het ontslag geen pensioen opbouwt. In de stukken en ter zitting heeft de man in dit verband de omvang van het pensioengat nader geconcretiseerd Het hof is met de man van oordeel dat aanleiding bestaat de ontslagvergoeding buiten beschouwing te laten. Gezien de tot op heden vruchteloze en door de vrouw erkende inspanningen van de man om weer aan het werk te geraken, zijn leeftijd ten tijde van het ontslag en de weinig rooskleurige economische omstandigheden, is redelijkerwijs niet te verwachten dat de man een nieuwe baan zal vinden vóór het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Anders dan de vrouw is het hof verder van oordeel dat geen aanleiding bestaat te verwachten dat de man met prepensioen zou en zal gaan. De man heeft in dit verband betwist dat daartoe

6 concrete plannen bestaan dan wel hebben bestaan mede gelet op de nadelige financiële gevolgen daarvan. Naar het oordeel van het hof kan de man in redelijkheid ook niet worden verplicht om met prepensioen te gaan gelet op de nadelige financiële gevolgen daarvan voor de hoogte van zijn pensioen. Het hof acht het daarom redelijk dat de man onder deze specifieke omstandigheden - waarbij het hof de voormelde inspanningen van de man zwaar laat wegen - de ontslagvergoeding aanwendt ter dekking van het pensioengat. * de [C] lijfrente-uitkering 5.15 In zijn tweede incidentele grief heeft de man een correctie bepleit op de draagkrachtberekening van de rechtbank in eerste aanleg op het punt van de [C] lijfrente-uitkering, welke uitkering blijkens de draagkrachtberekening van de rechtbank is opgenomen onder post 79 "Periodieke uitkeringen en verstrekkingen" voor een bedrag van 9.024, De grief faalt. Uit de stukken en het verhandelde ter zitting is het hof gebleken dat deze [C]- lijfrente stamt uit de huwelijkse periode en dat partijen bij de vermogensrechtelijke afwikkeling van het huwelijk de polis in gelijke delen hebben gesplitst in die zin dat zowel de man als de vrouw voor gelijke delen aanspraak hebben op de desbetreffende lijfrente-uitkering. Van een dubbeltelling aan de zijde van de man in die zin dat de polis zou zijn toegedeeld na de scheiding aan de man onder vergoeding van de vrouw van het haar toekomende deel van de waarde (bedoeld onder punt 26 en 27 van zijn beroepschrift) is dus geen sprake, althans is dat gelet op de gemotiveerde betwisting door de vrouw onvoldoende onderbouwd door de man. Voorts is in het kader van de behoeftigheid van de vrouw reeds rekening gehouden met het haar toekomende deel van de [C] lijfrente-uitkering Het hof concludeert dat geen aanleiding bestaat voor de door de man bepleite correctie op de draagkrachtberekening van de rechtbank in eerste aanleg op dit punt. * inkomen uit vermogen 5.18 In zijn derde incidentele grief heeft de man betoogd dat de rechtbank ten onrechte geen rekening heeft gehouden met mogelijk vermogen nu dit al bij de verdeling aan de orde is gekomen. Blijkens de toelichting richt het bezwaar van de man zich met name op het voorbijgaan aan de ongelijke positie van partijen die is ontstaan na verdeling van de huwelijkse gemeenschap. De vrouw heeft haar deel uit de huwelijkse gemeenschap voornamelijk in liquide middelen uitgekeerd gekregen, terwijl het aandeel van de man grotendeels in de voormalige echtelijke woning is blijven zitten, waarvan de waarde inmiddels al zo'n 20% is gedaald volgens de man De vrouw schaart zich kort gezegd achter het oordeel van de rechtbank. Zij erkent dat partijen een gelijk aandeel in de waarde van de huwelijkse gemeenschap hebben gehad en dat het aandeel van de vrouw bestaat uit liquide middelen Het hof acht het redelijk in dit geval rekening te houden met vermogen aan beide zijden, overeenkomstig de gegevens als vermeld in de namens de man in hoger beroep overgelegde draagkrachtberekeningen die op hoofdlijnen overeenkomen met de door partijen overgelegde aangiften Inkomstenbelasting 2013, met dien verstande dat het hof een rendement van 2,5% redelijk vindt als werkelijke vermogensinkomsten (post 102 in de draagkrachtberekening), te onderscheiden van het door de belastingdienst gehanteerde forfaitaire rendement van 4% (post 109 in de draagkrachtberekening). Het hof verwijst naar de aan deze beschikking gehechte draagkrachtberekening. * overige: de situatie per 1 maart De man heeft in zijn vierde en laatste grief verzocht rekening te houden met het feit dat zijn WW-uitkering per 1 maart 2016 van rechtswege zal eindigen. De man voorziet in dit verband dat anders een nieuwe procedure nodig is te zijner tijd nu onderling overleg waarschijnlijk geen positief resultaat zal hebben De vrouw heeft ook deze grief bestreden en daartoe onder meer opgemerkt dat de financiële situatie van partijen in maart 2016 nog onzeker is mede nu nog niet vast staat dat de man alsdan

7 geen nieuwe baan heeft Het hof is met de vrouw van oordeel dat de financiële situatie van partijen vanaf maart 2016 op dit moment nog te onzeker is en dus onvoldoende basis biedt om reeds nu de partneralimentatie daarop aan te passen per die datum Het vorenstaande laat natuurlijk onverlet dat partijen te zijner tijd in onderling overleg kunnen treden over aanpassing van de onderhoudsverplichting dan wel zo nodig opnieuw een wijzigingsverzoek kunnen indienen. De draagkrachtberekening ten aanzien van de man 5.25 Het voorgaande en mede in aanmerking genomen de niet (voldoende) betwiste posten in de draagkrachtberekening van de rechtbank in eerste aanleg, leidt tot de aan deze beschikking gehechte en door de griffier van het hof gewaarmerkte berekening (tarieven 2013/2) Het hof merkt ter toelichting op dat het vermelden van afwijkende bedragen in een door partijen overgelegde draagkrachtberekening op zichzelf niet kan worden aangemerkt als een behoorlijk naar voren gebrachte grief, zodat het hof daaraan voorbij zal gaan. Het betreft bijvoorbeeld het door de man in zijn in hoger beroep overgelegde draagkrachtberekening genoemde bedrag voor de hoogte van zijn WW-uitkering dat afwijkt van de draagkrachtberekening van de rechtbank Uit de berekening van het hof blijkt dat de man een bedrag van 1.296,- bruto per maand (inclusief fiscaal voordeel) aan de vrouw kan voldoen ten titel van partneralimentatie. Jusvergelijking 5.28 Bij het toekennen van een bijdrage in de kosten van levensonderhoud is het in het algemeen redelijk dat de onderhoudsgerechtigde niet méér vrij besteedbaar overhoudt dan de onderhoudsplichtige Het hof heeft in dit verband een zogenoemde jusvergelijking gemaakt. Daarbij gaat het hof uit van de door de man in hoger beroep overgelegde draagkrachtberekening ten aanzien van de vrouw die door de vrouw, op een enkel punt na, niet is betwist. Het aspect in die berekening waarop de vrouw een correctie heeft bepleit ter zitting neemt het hof over nu de man die correctie niet heeft betwist. Het betreft een huurlast van 523,- per maand in plaats van 400,- per maand. Uit de jusvergelijking volgt dat de vrouw niet meer vrij besteedbare ruimte heeft dan de man indien de man zijn volledige draagkracht van 1.296,- per maand aanwendt voor een bijdrage in het levensonderhoud van de vrouw. Slotoverwegingen en conclusie 5.30 Gelet op het voorgaande zal het hof bepalen dat de man voormeld bedrag van 1.296,- bruto per maand aan de vrouw dient te voldoen als bijdrage in de kosten van haar levensonderhoud. Die bijdrage overstijgt, gelet op hetgeen hiervóór is overwogen ten aanzien van de behoefte van de vrouw, niet haar behoefte Door de man is voorts verzocht te bepalen dat de vrouw het door haar te veel ontvangen bedrag aan partneralimentatie aan de man dient terug te betalen. Gelet op het feit dat de behoefte van de vrouw niet wordt overschreden en de door haar ontvangen bedragen reeds zijn geconsumeerd en de ontslagvergoeding van de man bij de beoordeling van zijn draagkracht geheel buiten beschouwing is gelaten, acht het hof het redelijk en billijk dit verzoek af te wijzen. 6 De slotsom

8 6.1 Op grond van hetgeen hiervoor is overwogen kan de bestreden beschikking niet in stand blijven en zal het hof beslissen als volgt. Proceskosten 6.2 De man heeft verzocht de vrouw te veroordelen in de kosten van de procedure. Het hof ziet daarvoor geen aanleiding en zal, als gebruikelijk in zaken tussen gewezen echtgenoten, de proceskosten tussen partijen aldus compenseren dat ieder de eigen kosten draagt. 7 De beslissing Het gerechtshof: vernietigt de beschikking van de rechtbank Overijssel, zittingsplaats Zwolle, van 11 september 2013 waarvan beroep; en opnieuw rechtdoende: bepaalt, onder wijziging van de beschikking van de rechtbank Zwolle-Lelystad van 21 juli 2010, de door de man aan de vrouw verschuldigde uitkering tot levensonderhoud met ingang van 13 februari 2013 op 1.296,- bruto per maand; verklaart deze beschikking tot zover uitvoerbaar bij voorraad; compenseert de kosten van het geding in beide instanties aldus dat elke partij de eigen kosten draagt; wijst af hetgeen meer of anders is verzocht. Deze beschikking is gegeven door mr. A.E.F. Hillen, mr. A.H. Garos en mr. N.C. van Oostrom en is in het openbaar uitgesproken op 5 februari 2015 in bijzijn van de griffier.

AFSCHRIFT. Uitspraak: 10 februari 2015 Zaaknummer: 200.152.940/01 Zaaknummer eerste aanleg: C/13/522971 / FA RK 12-6306 (MN/WK)

AFSCHRIFT. Uitspraak: 10 februari 2015 Zaaknummer: 200.152.940/01 Zaaknummer eerste aanleg: C/13/522971 / FA RK 12-6306 (MN/WK) AFSCHRIFT beschikking GERECHTSHOF AMSTERDAM Afdeling civiel recht en belastingrecht Team III (familie- en jeugdrecht) Uitspraak: 10 februari 2015 Zaaknummer: 200.152.940/01 Zaaknummer eerste aanleg: C/13/522971

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2013:10366 GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN

ECLI:NL:GHARL:2013:10366 GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN ECLI:NL:GHARL:2013:10366 GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN locatie Zwolle afdeling civiel recht zaaknummer gerechtshof 200.128.246 (zaaknummer rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, 137888) beschikking

Nadere informatie

Afkoopsom lijfrente belast in het jaar waarin de afkoopsom vorderbaar en inbaar is

Afkoopsom lijfrente belast in het jaar waarin de afkoopsom vorderbaar en inbaar is Afkoopsom lijfrente belast in het jaar waarin de afkoopsom vorderbaar en inbaar is ECLI:NL:GHARL:2015:4336 Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak 16-06-2015 Datum publicatie 19-06-2015

Nadere informatie

tegen de uitspraak van de rechtbank Gelderland van 12 september 2013, nummer AWB 13/915, in het geding tussen belanghebbende

tegen de uitspraak van de rechtbank Gelderland van 12 september 2013, nummer AWB 13/915, in het geding tussen belanghebbende Uitspraak GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN Afdeling belastingrecht Locatie Arnhem nummer 13/01077 uitspraakdatum: 20 mei 2014 Uitspraak van de vierde meervoudige belastingkamer op het hoger beroep van drs.

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2015:1985

ECLI:NL:RBNHO:2015:1985 ECLI:NL:RBNHO:2015:1985 Instantie Rechtbank Noord-Holland Datum uitspraak 23-03-2015 Datum publicatie 07-04-2015 Zaaknummer AWB - 14 _ 1993 Rechtsgebieden Belastingrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg

Nadere informatie

Nu premies AOV zijn afgetrokken vormen uitkeringen belastbare periodieke uitkeringen uit inkomensvoorziening (art. 3.100, lid 1, ond.

Nu premies AOV zijn afgetrokken vormen uitkeringen belastbare periodieke uitkeringen uit inkomensvoorziening (art. 3.100, lid 1, ond. Nu premies AOV zijn afgetrokken vormen uitkeringen belastbare periodieke uitkeringen uit inkomensvoorziening (art. 3.100, lid 1, ond. b) LJN: BX8102, Gerechtshof 's-gravenhage, BK-10/00754 en 10/00233

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2014:4798

ECLI:NL:GHARL:2014:4798 ECLI:NL:GHARL:2014:4798 Instantie Datum uitspraak 13-06-2014 Datum publicatie 19-06-2014 Zaaknummer 200.138.115-01 Rechtsgebieden Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Civiel recht Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Nadere informatie

pagina 1 van 5 ECLI:NL:RBDHA:2014:6145 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 20-05-2014 Datum publicatie 04-06-2014 Zaaknummer Rechtsgebieden AWB-13_10151 Belastingrecht Bijzondere kenmerken Bodemzaak

Nadere informatie

Advocaatkosten tot behoud van toekomstige uitkeringen uit lijfrentepolis aftrekbaar

Advocaatkosten tot behoud van toekomstige uitkeringen uit lijfrentepolis aftrekbaar Advocaatkosten tot behoud van toekomstige uitkeringen uit lijfrentepolis aftrekbaar ECLI:NL:GHARL:2016:7882 Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak 04-10-2016 Datum publicatie 07-10-2016

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2016:4103. Uitspraak. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak: Datum publicatie: Zaaknummer:

ECLI:NL:GHARL:2016:4103. Uitspraak. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak: Datum publicatie: Zaaknummer: ECLI:NL:GHARL:2016:4103 Instantie: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak: 24-05-2016 Datum publicatie: 08-06-2016 Zaaknummer: 200.179.205/01 Rechtsgebieden: Personen- en familierecht Bijzondere

Nadere informatie

Hof: T.C.P. Christoph Zon Familierecht Groep

Hof: T.C.P. Christoph Zon Familierecht Groep Jurisprudentie in Nederland januari 2014, afl. 1 «JIN» Personen- en familierecht 5 van een verzoek tot vervangende toestemming tot verhuizing, is de uitspraak van het Hof Amsterdam in deze zaak naar mijn

Nadere informatie

pagina 1 van 6 LJN: BZ6634, Gerechtshof 's-gravenhage, 200.108.922/01 Datum uitspraak: 12-12-2012 Datum 11-04-2013 publicatie: Rechtsgebied: Personen-en familierecht Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie:Afwikkeling

Nadere informatie

1.1. De man heeft op 17 januari 2013 ter griffie van deze rechtbank een verzoekschrift ingediend en op 27 februari 2013 een brief met bijlagen.

1.1. De man heeft op 17 januari 2013 ter griffie van deze rechtbank een verzoekschrift ingediend en op 27 februari 2013 een brief met bijlagen. beschikking RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Afdeling Familierecht locatie Utrecht zaaknummer / rekestnummer: C/16/335979 / FA RK 13-408 wijziging kinderalimentatie Beschikking van 12 juni 2013 in de zaak van:

Nadere informatie

zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 22 juli 2014

zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 22 juli 2014 arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM afdeling civiel recht en belastingrecht, team II zaaknummer :200.140.465101 KG zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke

Nadere informatie

vonnis in kort geding ex artikel 254 lid 5 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van de kantonrechter, zitting houdende te Rotterdam,

vonnis in kort geding ex artikel 254 lid 5 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van de kantonrechter, zitting houdende te Rotterdam, ECLI:NL:RBROT:2016:996 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 10-02-2016 Datum publicatie 10-02-2016 Zaaknummer 4645281 VV EXPL 15-591 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding

Nadere informatie

de inspecteur van de Belastingdienst/Kantoor Almere (hierna: de Inspecteur)

de inspecteur van de Belastingdienst/Kantoor Almere (hierna: de Inspecteur) Uitspraak GERECHTSHOF ARNHEM - LEEUWARDEN Afdeling belastingrecht Locatie Arnhem nummer 13/00631 uitspraakdatum: 18 maart 2014 Uitspraak van de tweede meervoudige belastingkamer op het hoger beroep van

Nadere informatie

het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden.

het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden. LJN: AU3784, Raad van State, 200501342/1 Print uitspraak Datum uitspraak: 05-10-2005 Datum publicatie: 05-10-2005 Rechtsgebied: Bestuursrecht overig Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie: Bij

Nadere informatie

2.1. X leeft van een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand. Op deze uitkering worden de lopende huurbetalingen volledig ingehouden.

2.1. X leeft van een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand. Op deze uitkering worden de lopende huurbetalingen volledig ingehouden. beschikking RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Afdeling Civiel recht kantonrechter zittinghoudende te Utrecht zaaknummer: 2534388 UE VERZ 13805 GD/4243 Beschikking van 13 december 2013 inzake X wonende te Arnhem,

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2014:310

ECLI:NL:GHAMS:2014:310 pagina 1 van 6 ECLI:NL:GHAMS:2014:310 Instantie Datum uitspraak 30-01-2014 Datum publicatie 12-02-2014 Zaaknummer 12/00966 Rechtsgebieden Gerechtshof Amsterdam Belastingrecht Bijzondere kenmerken Hoger

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2015:3059

ECLI:NL:RBDHA:2015:3059 ECLI:NL:RBDHA:2015:3059 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 10-03-2015 Datum publicatie 10-04-2015 Zaaknummer AWB - 14 _ 7359 Rechtsgebieden Belastingrecht Bijzondere kenmerken Bodemzaak Eerste

Nadere informatie

Het geding in hoger beroep Bij exploot van 26 oktober 2006 is door [Afbouw Noord B.V.] hoger beroep ingesteld van het vonnis d.d.

Het geding in hoger beroep Bij exploot van 26 oktober 2006 is door [Afbouw Noord B.V.] hoger beroep ingesteld van het vonnis d.d. LJN: BC8179, Gerechtshof Leeuwarden, 0600557 Datum uitspraak: 12-03-2008 Datum publicatie: 31-03-2008 Rechtsgebied: Soort procedure: Inhoudsindicatie: Civiel overig Hoger beroep [Naar] het oordeel van

Nadere informatie

Uitspraak GERECHTSHOF s-hertogenbosch Uitspraak op het hoger beroep van de heer [belanghebbende], belanghebbende

Uitspraak GERECHTSHOF s-hertogenbosch Uitspraak op het hoger beroep van de heer [belanghebbende], belanghebbende Uitspraak GERECHTSHOF s-hertogenbosch Team belastingrecht Meervoudige Belastingkamer Kenmerk: 13/00784 Uitspraak op het hoger beroep van de heer [belanghebbende], wonende te [woonplaats], hierna: belanghebbende,

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=bz4094

http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=bz4094 pagina 1 van 6 LJN: BZ4094, Gerechtshof Amsterdam, 200.111.263/01 Datum uitspraak: 22-01-2013 Datum 14-03-2013 publicatie: Rechtsgebied: Personen-en familierecht Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie:Verdeling

Nadere informatie

de inspecteur van de Belastingdienst/Kantoor Amersfoort (hierna: de Inspecteur)

de inspecteur van de Belastingdienst/Kantoor Amersfoort (hierna: de Inspecteur) Uitspraak GERECHTSHOF ARNHEM - LEEUWARDEN Afdeling belastingrecht Locatie Arnhem nummer 14/000542 uitspraakdatum: 27 januari 2015 Uitspraak van de derde meervoudige belastingkamer op het hoger beroep van

Nadere informatie

Geen plaats voor vergrijpboete bij niet verantwoorde afkoopsom lijfrentepolis

Geen plaats voor vergrijpboete bij niet verantwoorde afkoopsom lijfrentepolis Geen plaats voor vergrijpboete bij niet verantwoorde afkoopsom lijfrentepolis ECLI:NL:GHARL:2014:2897 Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak 08-04-2014 Datum publicatie 18-04-2014 Zaaknummer

Nadere informatie

Rechtspraak.nl - LJN: BW0614 Pagina 1 van 6 pagina 1 van 6

Rechtspraak.nl - LJN: BW0614 Pagina 1 van 6 pagina 1 van 6 Rechtspraak.nl - LJN: BW0614 Pagina 1 van 6 pagina 1 van 6 LJN: BW0614, Gerechtshof Amsterdam, 10/00106 en 10/00107 Datum 29-03-2012 uitspraak: Datum 04-04-2012 publicatie: Rechtsgebied: Belasting Soort

Nadere informatie

GERECHTSHOF AMSTERDAM. 1 Ontstaan en loop van het geding. Uitspraak. Kenmerk 13/ augustus 2014

GERECHTSHOF AMSTERDAM. 1 Ontstaan en loop van het geding. Uitspraak. Kenmerk 13/ augustus 2014 Uitspraak GERECHTSHOF AMSTERDAM Kenmerk 13/00066 21 augustus 2014 uitspraak van de vierde meervoudige belastingkamer op het hoger beroep van [X], wonende te [Z], belanghebbende tegen de uitspraak in de

Nadere informatie

Verweerder heeft op 20 september 1995 desverzocht nog een stuk in het geding gebracht.

Verweerder heeft op 20 september 1995 desverzocht nog een stuk in het geding gebracht. Zaaknummer: 1995/122 Rechter(s): mrs. Olivier, Nijenhof, Hingst Datum uitspraak: 15 december 1995 Partijen: X tegen het college van bestuur van de Katholieke Universiteit Nijmegen Trefwoorden: Motiveringsbeginselen,

Nadere informatie

Rechtspraak.nl - Print uitspraak

Rechtspraak.nl - Print uitspraak pagina 1 van 5 Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:RBDHA:2016:9546 Permanente link: http://deeplink.rechtspraa Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 12-08-2016 Datum publicatie 04-11-2016 Zaaknummer

Nadere informatie

tegen de uitspraak van de rechtbank Arnhem van 8 maart 2011, nummers AWB 10/2670 en 10/2672, in het geding tussen belanghebbende en

tegen de uitspraak van de rechtbank Arnhem van 8 maart 2011, nummers AWB 10/2670 en 10/2672, in het geding tussen belanghebbende en Uitspraak GERECHTSHOF ARNHEM Sector belastingrecht nummers 11/00311 en 11/00312 uitspraakdatum: 20 september 2011 Uitspraak van de derde meervoudige belastingkamer op het hoger beroep van X te Z (hierna:

Nadere informatie

de inspecteur van de Belastingdienst/Randmeren/kantoor Almere,

de inspecteur van de Belastingdienst/Randmeren/kantoor Almere, Uitspraak RECHTBANK NOORD-NEDERLAND Afdeling Bestuursrecht, belastingkamer locatie Leeuwarden procedurenummer: AWB LEE 13/970 uitspraak van de enkelvoudige belastingkamer van 17 september 2013 als bedoeld

Nadere informatie

LJN: BO7059, Rechtbank Amsterdam, AWB 09/3604 AOW. Datum uitspraak: Datum publicatie:

LJN: BO7059, Rechtbank Amsterdam, AWB 09/3604 AOW. Datum uitspraak: Datum publicatie: LJN: BO7059, Rechtbank Amsterdam, AWB 09/3604 AOW Datum uitspraak: 23-09-2010 Datum publicatie: 13-12-2010 Rechtsgebied: Sociale zekerheid Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:gharl...

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:gharl... 1 of 5 31-01-16 21:27 Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:GHARL:2013:5729 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecl Instantie Datum uitspraak 30-07-2013 Datum publicatie 01-08-2013

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2014:3559 Deeplink http://d

ECLI:NL:RVS:2014:3559 Deeplink http://d ECLI:NL:RVS:2014:3559 Deeplink http://d Instantie Raad van State Datum uitspraak 01-10-2014 Datum publicatie 01-10-2014 Zaaknummer 201309659/1/A3 Rechtsgebieden Bestuursrecht Bijzondere kenmerken Hoger

Nadere informatie

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbove...

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbove... Rechtspraak.nl Print uitspraak 1 of 5 071215 09:02 Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBOVE:2013:1448 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecl Instantie Rechtbank Overijssel

Nadere informatie

Waardering stamrechtverplichting met inachtneming van rekenrente van 4%

Waardering stamrechtverplichting met inachtneming van rekenrente van 4% Waardering stamrechtverplichting met inachtneming van rekenrente van 4% ECLI:NL:GHDHA:2015:1984 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 16-06-2015 Datum publicatie 15-07-2015 Zaaknummer Formele

Nadere informatie

CENTRALE RAAD VAN BEROEP U I T S P R A A K

CENTRALE RAAD VAN BEROEP U I T S P R A A K CENTRALE RAAD VAN BEROEP 02/2895 AOW en 05/6118 AOW in het geding tussen: [appellant], wonende te Spanje, appellant, en U I T S P R A A K de Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank, gedaagde.

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx pagina 1 van 5 LJN: BW5380, Gerechtshof Leeuwarden, BK 11/00154 Inkomstenbelasting Datum 08-05-2012 uitspraak: Datum 10-05-2012 publicatie: Rechtsgebied: Belasting Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie:In

Nadere informatie

Kapitaalverzekering vormt geen KEW ook niet nu polis was verpand aan geldverstrekker en uitkering is benut voor aflossing hypotheek

Kapitaalverzekering vormt geen KEW ook niet nu polis was verpand aan geldverstrekker en uitkering is benut voor aflossing hypotheek Kapitaalverzekering vormt geen KEW ook niet nu polis was verpand aan geldverstrekker en uitkering is benut voor aflossing hypotheek ECLI:NL:RBZWB:2015:3188 Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum

Nadere informatie

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam, verweerder, gemachtigden: mrs. C.J. Telting en B.A. Veenendaal.

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam, verweerder, gemachtigden: mrs. C.J. Telting en B.A. Veenendaal. Uitspraak RECHTBANK AMSTERDAM Sector bestuursrecht zaaknummer: AWB 11/2308 WWB uitspraak van de meervoudige kamer in de zaak tussen [eiseres], wonende te [woonplaats], eiseres, gemachtigde mr. W.G. Fischer,

Nadere informatie

Aanslag, beschikkingen, bezwaar en geding in eerste aanleg

Aanslag, beschikkingen, bezwaar en geding in eerste aanleg Uitspraak GERECHTSHOF DEN HAAG Team Belastingrecht meervoudige kamer nummer BK-13/00338 Uitspraak van 3 januari 2014 in het geding tussen: [X], wonende te [Z], belanghebbende, en de directeur van de Belastingdienst/

Nadere informatie

Gerechtshof te 's-gravenhage negende enkelvoudige belastingkamer 29 maart 2002 Nr. BK-00/01073 UITSPRAAK

Gerechtshof te 's-gravenhage negende enkelvoudige belastingkamer 29 maart 2002 Nr. BK-00/01073 UITSPRAAK Gerechtshof te 's-gravenhage negende enkelvoudige belastingkamer 29 maart 2002 Nr. BK-00/01073 UITSPRAAK op het beroep van de Stichting X te Y tegen de uitspraak van de Inspecteur, het hoofd van de eenheid

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2013:983. Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 18-10-2013 Datum publicatie

ECLI:NL:HR:2013:983. Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 18-10-2013 Datum publicatie ECLI:NL:HR:2013:983 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 18-10-2013 Datum publicatie 18-10-2013 Zaaknummer 12/03380 Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2013:52, Gevolgd In cassatie op : ECLI:NL:GHSGR:2012:BW8529,

Nadere informatie

Overgangsregeling artikel 39f Wet LB niet van toepassing op na 2013 genoten aanvullende ontslagvergoeding

Overgangsregeling artikel 39f Wet LB niet van toepassing op na 2013 genoten aanvullende ontslagvergoeding Overgangsregeling artikel 39f Wet LB niet van toepassing op na 2013 genoten aanvullende ontslagvergoeding ECLI:NL:RBZWB:2016:3032 Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum uitspraak 20-05-2016 Datum

Nadere informatie

In cassatie op : ECLI:NL:GHAMS:2013:BZ3234, (Gedeeltelijke) vernietiging en zelf afgedaan

In cassatie op : ECLI:NL:GHAMS:2013:BZ3234, (Gedeeltelijke) vernietiging en zelf afgedaan Stamrechtovereenkomst tussen oprichter en BV i.o. is mogelijk, mits binnen redelijke termijn BV tot stand komt en overeenkomst bekrachtigd. Gehele aanspraak belast omdat stamrechtovereenkomst gedeeltelijk

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2015:2216

ECLI:NL:GHARL:2015:2216 ECLI:NL:GHARL:2015:2216 Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak 24-03-2015 Datum publicatie 03-04-2015 Zaaknummer 14/00437 Formele relaties Eerste aanleg: ECLI:NL:RBOVE:2014:1424, Bekrachtiging/bevestiging

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: Raad vanstate 201109588/1/V1. Datum uitspraak: 18 oktober 2011 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2015:1824

ECLI:NL:GHARL:2015:1824 ECLI:NL:GHARL:2015:1824 Uitspraak Arrest GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN Civiel recht (personen- en familierecht) Datum uitspraak: 3 maart 2015 zaaknummer 200.156.874/01 (zaaknummer rechtbank Overijssel

Nadere informatie

Uitkeringen uit AO-verzekering belastbaar als periodieke uitkering

Uitkeringen uit AO-verzekering belastbaar als periodieke uitkering Uitkeringen uit AO-verzekering belastbaar als periodieke uitkering ECLI:NL:GHSHE:2014:4487 Instantie Gerechtshof s-hertogenbosch Datum uitspraak 30-10-2014 Datum publicatie 01-12-2014 Zaaknummer 13-01092

Nadere informatie

Uitspraak in de zaak tussen:

Uitspraak in de zaak tussen: Zaaknummer: 1995/120 Rechter(s): mrs. Olivier, Nijenhof, Hingst Datum uitspraak: 15 december 1995 Partijen: X tegen het college van bestuur van de Katholieke Universiteit Nijmegen Trefwoorden: Beoordelingsmaatstaf,

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2016:1766

ECLI:NL:GHSHE:2016:1766 ECLI:NL:GHSHE:2016:1766 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecli:nl:ghshe:2016:1766 Instantie Gerechtshof 'shertogenbosch Datum uitspraak 03052016 Datum publicatie 09052016 Zaaknummer

Nadere informatie

Door verzekeraar gedane uitkeringen uit stamrecht dat dient ter vervanging van familierechtelijke periodieke uitkeringen niet belast in box 1

Door verzekeraar gedane uitkeringen uit stamrecht dat dient ter vervanging van familierechtelijke periodieke uitkeringen niet belast in box 1 Door verzekeraar gedane uitkeringen uit stamrecht dat dient ter vervanging van familierechtelijke periodieke uitkeringen niet belast in box 1 ECLI:NL:GHARL:2014:2577 Instantie Datum uitspraak Datum publicatie

Nadere informatie

WWW.NEWYORKCONVENTION.ORG

WWW.NEWYORKCONVENTION.ORG " Typ Rekestnr 283/94/MADIV BESCHIKKING VAN HET GERECHTSHOF TE 'S-HERTOGENBOSCH, Zesde Kamer, dd 28 oktober 1994, qeqeven in de zaak van: de vennootschap naar duits recht KARL FUNGERER GmbH, gevestigd

Nadere informatie

» Samenvatting. » Uitspraak. Procesverloop in hoger beroep

» Samenvatting. » Uitspraak. Procesverloop in hoger beroep JPF 2012/113 Gerechtshof 's-gravenhage 9 maart 2011, 200.070.479/01; LJN BQ2334. ( mr. Kamminga mr. Zander mr. Van Nievelt ) [Verzoeker] te [woonplaats], verzoeker in hoger beroep, hierna te noemen: de

Nadere informatie

Afdeling Samenleving Richtlijn 730 Ingangsdatum: 01-10-2012

Afdeling Samenleving Richtlijn 730 Ingangsdatum: 01-10-2012 Afdeling Samenleving Richtlijn 730 Ingangsdatum: 01-10-2012 VERHAAL VAN BIJSTAND Algemeen Op grond van artikel 61 van de Wet werk en bijstand (WWB) kunnen door het College de kosten van bijstand worden

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx pagina 1 van 5 LJN: BV7053, Gerechtshof Arnhem, 11/00315 Datum uitspraak:14-02-2012 Datum 28-02-2012 publicatie: Rechtsgebied: Belasting Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie: Omzetbelasting.

Nadere informatie

[Appellant 1] en [Appellant 2], beiden wonende te [woonplaats], (hierna: appellanten)

[Appellant 1] en [Appellant 2], beiden wonende te [woonplaats], (hierna: appellanten) LJN: BI3542, Centrale Raad van Beroep, 08/3709 WJZ + 08/3713 WJZ Datum uitspraak: 15-04-2009 Datum publicatie: 12-05-2009 Rechtsgebied: Sociale zekerheid Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

Instituut Financieel Management

Instituut Financieel Management FFEBLR0111 IB (niet-winst) Instituut Financieel Management Opdracht 1b (inleveren in week 3) De tekst van artikel 1.2 Wet IB is per 1 januari 2011 ingrijpend gewijzigd. Vanaf 2001 t/m 2010 luidde de tekst

Nadere informatie

tegen de uitspraak van de Rechtbank Breda (hierna: de Rechtbank) van 15 november 2012, nummer AWB 12/4016, in het geding tussen

tegen de uitspraak van de Rechtbank Breda (hierna: de Rechtbank) van 15 november 2012, nummer AWB 12/4016, in het geding tussen Uitspraak GERECHTSHOF VHERTOGENBOSCH Team belastingrecht Meervoudige Belastingkamer Uitspraak op het hoger beroep van * ^ p n i a w a ï i i b.v., gevestigd te > hierna: belanghebbende, tegen de uitspraak

Nadere informatie

IN NAAM DER KONINGIN.

IN NAAM DER KONINGIN. IN NAAM DER KONINGIN. Uitspraak: 24 april 2007 Rolnummer: 04/1518 Rolnr. rechtbank: 52161 / HA ZA 03-2869 HET GERECHTSHOF 'S-GRAVENHAGE, vierde civiele kamer, heeft het volgende arrest gewezen in de zaak

Nadere informatie

CENTRALE RAAD VAN BEROEP MEERVOUDIGE KAMER U I T S P R A A K

CENTRALE RAAD VAN BEROEP MEERVOUDIGE KAMER U I T S P R A A K CENTRALE RAAD VAN BEROEP MEERVOUDIGE KAMER 11/9 AW U I T S P R A A K op het hoger beroep van: [Appellante], wonende te [woonplaats], (hierna: appellante), tegen de uitspraak van de rechtbank Haarlem van

Nadere informatie

Bij de memorie van eis zijn producties gevoegd (genummerd 1 17).

Bij de memorie van eis zijn producties gevoegd (genummerd 1 17). SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG Arbitraal vonnis in kort geding van 28 november 2014 Kenmerk: SG KG 14/28 De fungerend voorzitter van het Scheidsgerecht, mr. R.J.B. Boonekamp, wonende te Arnhem, bijgestaan

Nadere informatie

uitspraak van de meervoudige kamer van 13 november 2014 in de zaak tussen [eiser], wonende te [X], eiser

uitspraak van de meervoudige kamer van 13 november 2014 in de zaak tussen [eiser], wonende te [X], eiser Uitspraak Rechtbank DEN HAAG Team belastingrecht zaaknummer: SGR 13/7254 uitspraak van de meervoudige kamer van 13 november 2014 in de zaak tussen [eiser], wonende te [X], eiser (gemachtigde: mr. drs.

Nadere informatie

Rechtspraak.nl - Print uitspraak

Rechtspraak.nl - Print uitspraak pagina 1 van 7 ECLI:NL:GHARL:2013:6083 Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak 06-08-2013 Datum publicatie 23-08-2013 Zaaknummer 13/00207 Formele relaties Eerste aanleg: ECLI:NL:RBARN:2012:2728,

Nadere informatie

Partijen zullen hierna [BETROKKENE] en [VERZEKERAAR] genoemd worden.

Partijen zullen hierna [BETROKKENE] en [VERZEKERAAR] genoemd worden. beschikking RECHTBANK ROTTERDAM Team handel zaaknummer / rekestnummer: C/10/423356 / HA RK 13-304 Beschikking van in de zaak van [BETROKKENE], wonende te Rotterdam, verzoeker, advocaat mr. P. Meijer, tegen'

Nadere informatie

- het op 4 juni 2014 ingekomen klaagschrift van [klager] ( klager ), inclusief 5 producties;

- het op 4 juni 2014 ingekomen klaagschrift van [klager] ( klager ), inclusief 5 producties; RAAD VAN TUCHT VERENIGING VAN REGISTERCONTROLLERS Datum uitspraak: 4 november 2014 Zaaknummer: RvT VRC 2014-02 de heer [klager], wonende te [woonplaats 1] gemachtigde: de heer mr. R.M. Braat K L A G E

Nadere informatie

UITSPRAAK. het College van Bestuur van C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: mevrouw mr. F.J.

UITSPRAAK. het College van Bestuur van C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: mevrouw mr. F.J. 107289 UITSPRAAK in het geding tussen: A, wonende te B, verzoeker, hierna te noemen A gemachtigde: de heer mr. S.L. Knols en het College van Bestuur van C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen

Nadere informatie

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM TWEEDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM TWEEDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER GERECHTSHOF TE AMSTERDAM TWEEDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER Beslissing van 20 november 2003 in de zaak onder rekestnummer 330/2003 GDW van: X gerechtsdeurwaarder te APPELLANT, t e g e n Y Bewindvoerder,

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2016:72

ECLI:NL:GHAMS:2016:72 ECLI:NL:GHAMS:2016:72 Permanente link: http://deepl Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 12-01-2016 Datum publicatie 20-01-2016 Zaaknummer 14/01023 Formele relaties Eerste aanleg: ECLI:NL:RBNHO:2014:10956,

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2016:2508

ECLI:NL:GHAMS:2016:2508 ECLI:NL:GHAMS:2016:2508 Instantie Datum uitspraak 28 06 2016 Datum publicatie 10 10 2016 Gerechtshof Amsterdam Zaaknummer 200.184.885/01 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

LJN: BF7176, Hoge Raad, 41570 Print uitspraak. Datum uitspraak: 10-10-2008. Datum publicatie: 10-10-2008. Soort procedure: Cassatie

LJN: BF7176, Hoge Raad, 41570 Print uitspraak. Datum uitspraak: 10-10-2008. Datum publicatie: 10-10-2008. Soort procedure: Cassatie LJN: BF7176, Hoge Raad, 41570 Print uitspraak Datum uitspraak: 10-10-2008 Datum publicatie: 10-10-2008 Rechtsgebied: Belasting Soort procedure: Cassatie Inhoudsindicatie: Verkoop van (gebruikte) goederen

Nadere informatie

De Rechtbank te 's-gravenhage (nr. AWB 10/5062) heeft het tegen die uitspraak ingestelde beroep ongegrond verklaard.

De Rechtbank te 's-gravenhage (nr. AWB 10/5062) heeft het tegen die uitspraak ingestelde beroep ongegrond verklaard. 11 Oktober 2013 nr. 12/04012 Arrest gewezen op het beroep in cassatie van [X] te [Z] (hierna: belanghebbende) tegen de uitspraak van het Gerechtshof te 's-gravenhage van 10 juli 2012, nr. BK-11/00544,

Nadere informatie

Vertrouwensbeginsel, terugwerkende kracht Artikelen: WHW art lid 1,3 en 4, Uitvoeringsbesluit WHW art. 2.1 en 2.2 lid 1, Awb art.

Vertrouwensbeginsel, terugwerkende kracht Artikelen: WHW art lid 1,3 en 4, Uitvoeringsbesluit WHW art. 2.1 en 2.2 lid 1, Awb art. Zaaknummer: 1997/209 Rechter(s): mrs. Loeb, Martens, Nijenhof Datum uitspraak: 14 januari 1998 Partijen: X tegen het college van bestuur van de Rijksuniversiteit Trefwoorden: Vertrouwensbeginsel, terugwerkende

Nadere informatie

Uitspraak /1/A1

Uitspraak /1/A1 pagina 1 van 5 Uitspraak 201506029/1/A1 Datum van uitspraak: woensdag 14 september 2016 Tegen: het college van burgemeester en wethouders van Utrechtse Heuvelrug Proceduresoort: Hoger beroep Rechtsgebied:

Nadere informatie

Uitkering uit kapitaalverzekering met lijfrenteclausule vormt geen onbelaste uitkering voor arbeidsongeschiktheid

Uitkering uit kapitaalverzekering met lijfrenteclausule vormt geen onbelaste uitkering voor arbeidsongeschiktheid Uitkering uit kapitaalverzekering met lijfrenteclausule vormt geen onbelaste uitkering voor arbeidsongeschiktheid ECLI:NL:GHARL:2015:1368 Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak 24-02-2015

Nadere informatie

Loonbelasting. Autokostenfictieregeling. Boeten terecht?

Loonbelasting. Autokostenfictieregeling. Boeten terecht? ECLI:NL:GHARL:2015:2564 Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak 31-03-2015 Datum publicatie 10-04-2015 Zaaknummer 14/00637 en 14/00638 Formele relaties Eerste aanleg: ECLI:NL:RBGEL:2014:3520,

Nadere informatie

de inspecteur van de Belastingdienst te P (hierna: de Inspecteur)

de inspecteur van de Belastingdienst te P (hierna: de Inspecteur) LJN: BW3414, Gerechtshof Arnhem, 11/00467 en 11/00468 Datum uitspraak: 11-04-2012 Datum publicatie: 20-04-2012 Rechtsgebied: Belasting Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie: Omzetbelasting. De

Nadere informatie

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. 34 231 Voorstel van wet van de leden Van Oosten, Recourt en Berndsen-Jansen tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de herziening van het stelsel van

Nadere informatie

Hoge Raad 24-04-2015 24-04-2015 13/03775. Belastingrecht. Cassatie. Rechtspraak.nl

Hoge Raad 24-04-2015 24-04-2015 13/03775. Belastingrecht. Cassatie. Rechtspraak.nl ECLI:NL:HR:2015:1084 Instantie Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Hoge Raad 24-04-2015 24-04-2015 13/03775 In cassatie op

Nadere informatie

Gerechtshof Den Haag 13-01-2016 20-01-2016 BK-15_00463. Belastingrecht. Hoger beroep. Rechtspraak.nl FutD 2016-0219

Gerechtshof Den Haag 13-01-2016 20-01-2016 BK-15_00463. Belastingrecht. Hoger beroep. Rechtspraak.nl FutD 2016-0219 ECLI:NL:GHDHA:2016:62 Instantie Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof Den Haag 13-01-2016 20-01-2016 BK-15_00463

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: Raad vanstate 201103712/1/V1. Datum uitspraak: 18 oktober 2011 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep

Nadere informatie

Wederindiensttredingsvoorwaarde Ontslagbesluit; zzp'er; stageovereenkomst

Wederindiensttredingsvoorwaarde Ontslagbesluit; zzp'er; stageovereenkomst ECLI:NL:RBNNE:2013:6766 Instantie Rechtbank Noord-Nederland Datum uitspraak 12-11-2013 Datum publicatie 13-11-2013 Zaaknummer KG-2442504 - CV EXPL 13-8338-L Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

het College van Bestuur van C, gevestigd te E, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: mr. dr. J.H. van Gelderen

het College van Bestuur van C, gevestigd te E, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: mr. dr. J.H. van Gelderen 104967 - Beroep tegen ontslag wegens arbeidsongeschiktheid; De werknemer is 50% arbeidsongeschikt en de werkgever ontslaat hem voor 0,5 fte. De werkgever heeft ter zitting gesteld dat de ontslagbeslissing

Nadere informatie

EelI: Nl: RBOVE:2016: 2665

EelI: Nl: RBOVE:2016: 2665 ge R~tht.$praakl,_......,,_.... ~ '._._, "_"",,_ _,_,,.. _". _,._ _. "..'o....._.,._,_......._..._.... "....." _,.,........_,..,... _~_.,. _.".._.,_..._._...._........ ~w _~!!~~~~I}~~_~~~!~e_t_E~~~!~!t~J)~~~c:!~_~~_~!~~~~_~!:~i~!~.r~9~ÇJ~!"!i~Cl.t.i~.c=.~~~!"!.!Cl

Nadere informatie

uitspraak ingevolge artikel 8:77 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)

uitspraak ingevolge artikel 8:77 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) f,r'- J Wop uitspraak RECHTBAN ARNHEM Sector bestuursrecht, enkelvoudige belastingkamer uitspraak ingevolge artikel 8:77 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) VM 1 o HAART 2008 inzake \f de erven van

Nadere informatie

GERECHTSHOF s-hertogenbosch

GERECHTSHOF s-hertogenbosch Uitspraak GERECHTSHOF s-hertogenbosch Team belastingrecht Meervoudige Belastingkamer Kenmerk: 13/00033 Uitspraak op het hoger beroep van de heer [belanghebbende], wonende te [woonplaats], hierna: belanghebbende,

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2014:7283 Instantie Datum uitspraak 23-09-2014 Datum publicatie 25-09-2014 Zaaknummer 1400206 Formele relaties Rechtsgebieden Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Eerste aanleg: ECLI:NL:RBGEL:2014:582,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2014:14470

ECLI:NL:RBDHA:2014:14470 ECLI:NL:RBDHA:2014:14470 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 19-11-2014 Datum publicatie 15-04-2015 Zaaknummer 14_7761 OB Rechtsgebieden Belastingrecht Bijzondere kenmerken Bodemzaak Eerste aanleg

Nadere informatie

Het gerechtshof te Arnhem, eerste enkelvoudige belastingkamer;

Het gerechtshof te Arnhem, eerste enkelvoudige belastingkamer; GERECHTSHOF ARNHEM BELASTINGKAMER nr. 950633 Het gerechtshof te Arnhem, eerste enkelvoudige belastingkamer; Gezien het beroepschrift van X wonende te Z, ingekomen op 3 april 1995 en gericht tegen de uitspraak

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: Raad vanstate 201113051/1/V3. Datum uitspraak: 30 december 2011 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep

Nadere informatie

Rechtbank Amsterdam 08-05-2015 28-05-2015 3603419 CV EXPL 14-32341. Civiel recht. Eerste aanleg - enkelvoudig. Rechtspraak.nl

Rechtbank Amsterdam 08-05-2015 28-05-2015 3603419 CV EXPL 14-32341. Civiel recht. Eerste aanleg - enkelvoudig. Rechtspraak.nl ECLI:NL:RBAMS:2015:3202 Instantie Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Vindplaatsen Uitspraak Rechtbank Amsterdam 08-05-2015 28-05-2015 3603419

Nadere informatie

Huwelijksvermogensrecht journaal. Oktober 2015

Huwelijksvermogensrecht journaal. Oktober 2015 Huwelijksvermogensrecht journaal Oktober 2015 Items Vinger aan de pols: Voorstel van wet 33 987, Literatuur Afwikkeling huwelijkse voorwaarden of afkoop? Verdeling vorderen? Beleggingsvisie en samenwoners?

Nadere informatie

LJN: BX6610, Rechtbank 's-gravenhage, AWB 11/5255

LJN: BX6610, Rechtbank 's-gravenhage, AWB 11/5255 http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=bx6610 LJN: BX6610, Rechtbank 's-gravenhage, AWB 11/5255 Datum uitspraak: 22-02-2012 Datum publicatie: 05-09-2012 Rechtsgebied: Bestuursrecht overig Soort

Nadere informatie

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-059 d.d. 23 februari 2015 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. B.F. Keulen en C.E. Polak, leden en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Uitspraak d.d. 10 januari 1986 MI Griffie 3699/85 Type: ws. HET GERECHTSHOF TE s-gravenhage, eerste meervoudige belastingkamer.

Uitspraak d.d. 10 januari 1986 MI Griffie 3699/85 Type: ws. HET GERECHTSHOF TE s-gravenhage, eerste meervoudige belastingkamer. Uitspraak d.d. 10 januari 1986 MI Griffie 3699/85 Type: ws HET GERECHTSHOF TE s-gravenhage, eerste meervoudige belastingkamer. GEZIEN het arrest van de Hoge Raad der Nederlanden van 21 augustus 1985, no.

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNNE:2015:389

ECLI:NL:RBNNE:2015:389 ECLI:NL:RBNNE:2015:389 Instantie Datum uitspraak 03-02-2015 Datum publicatie 03-02-2015 Zaaknummer Awb 15/245 Rechtsgebieden Rechtbank Noord-Nederland Bestuursrecht Bijzondere kenmerken Voorlopige voorziening

Nadere informatie

de voorzitter van het managementteam van de eenheid Belastinqdienat^ÉI^ van de rijksbelastingdienst, hierna: de Inspecteur,

de voorzitter van het managementteam van de eenheid Belastinqdienat^ÉI^ van de rijksbelastingdienst, hierna: de Inspecteur, uitspraak / GERECHTSHOF 's-hertogenbosch Sector belastingrecht Eerste meervoudige Belastingkamer Kenmerk: 09/00515 Uitspraak van de eerste meervoudige Belastingkamer op het hoger beroep van de voorzitter

Nadere informatie

het College van bestuur van het C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever

het College van bestuur van het C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever Samenvatting 02073 Commissie voor geschillen Geschil omtrent inschaling van de functie. De werknemer treedt in tijdelijke dienst van de werkgever en ontvangt eerst een salarisstrook met vermelding van

Nadere informatie

Uitspraak 201405096/1/A2

Uitspraak 201405096/1/A2 Uitspraak 201405096/1/A2 Datum van uitspraak: Tegen: Proceduresoort: Rechtsgebied: 201405096/1/A2. Datum uitspraak: 21 januari 2015 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK woensdag 21 januari 2015 Uitspraak op het

Nadere informatie

X wonende te Y, appellant, tegen het college van bestuur van de Hogeschool van Beeldende Kunsten, Muziek en Dans verweerder,

X wonende te Y, appellant, tegen het college van bestuur van de Hogeschool van Beeldende Kunsten, Muziek en Dans verweerder, Zaaknummer: 1995/155 Rechter(s): mr. Olivier Datum uitspraak: 21 december 1995 Partijen: X tegen het college van bestuur van de Hogeschool van Beeldende Kunsten, Muziek en Dans Trefwoorden: Auditor, inschrijving,

Nadere informatie