Verzekeringen binnen IJZ&PC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verzekeringen binnen IJZ&PC"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave Verzekeringen binnen IJZ&PC 1.0 Inleiding Ongevallenverzekeringen Ongevallenverzekering voor leden via de KNZB Dekking Verzekerden Dekkingsgebied Verzekerde bedragen in Euro per verzekerde per gebeurtenis Eigen risico Acties na ongeval Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor vrijwilligers via de gemeente IJsselstein Dekking Verzekerden Dekkingsgebied Verzekerde bedragen per vrijwilliger per gebeurtenis Eigen risico Acties na een ongeval of bij schade aan persoonlijke eigendommen Opmerkingen Aansprakelijkheidsverzekeringen Aansprakelijkheidsverzekering voor leden en vrijwilligers via de KNZB Eigen risico Verzekerden Verzekerd bedrag Acties na een claim van derden Aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers via de gemeente IJsselstein Eigen risico Verzekerden Verzekerde bedragen Acties na een claim van derden Opmerkingen Rechtsbijstandverzekering Verzekerde bedragen Aanspraak maken op de rechtsbijstandverzekering Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering Interne bestuurdersaansprakelijkheid Externe bestuurdersaansprakelijkheid Slotopmerkingen 9-1 van 9 -

2 1.0 Inleiding Trainingen, wedstrijden, evenementen of feesten en alles wat daarbij komt kijken, zijn leuk, gevarieerd en gaan (bijna) altijd goed. Bijna, want het kan namelijk voorkomen dat ondanks de zorgvuldige voorbereiding en voldoende begeleiding er iets gebeurt. Voor die onverwachte en vervelende gebeurtenissen is het goed te weten dat IJ&PC een aantal verzekeringen heeft lopen: Deze verzekeringen zijn ongevallenverzekering voor leden ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor vrijwilligers aansprakelijkheidsverzekering voor leden en vrijwilligers aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers rechtsbijstandverzekering voor vrijwilligers Voorts is IJZ&PC zelf verzekerd wanneer een bestuurder naar onbehoren zijn/haar taak uit voert en IJZ&PC als gevolg daarvan schade lijdt. Dit is geregeld in de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.via de KNZB én de gemeente IJsselstein Zoals uit bovenstaande blijkt, lopen de verzekeringen ofwel via de KNZB, ofwel via de gemeente IJsselstein ofwel in sommige gevallen via beide. Alle schadeverzekeringen zijn secundair, wat betekent dat eerst de eigen verzekering aangeschreven dient te worden. Mocht er geen dekking zijn onder de eigen verzekering of is de dekking niet toereikend om de schade te vergoeden, dan kunnen de secundaire verzekeringen worden aangeschreven. Indien er meer secundaire verzekeringen dekking bieden, maakt het niet uit welke verzekering wordt aangeschreven. Wel dienen alle secundaire verzekeringen genoemd te worden zodat verzekeraars onderling kunnen uitmaken wie de schade zal vergoeden (veelal op basis van chronologie).. Let op, bij schadeverzekeringen kan nooit meer worden vergoed dan de daadwerkelijk geleden schade. Het is wettelijk niet toegestaan dat de verzekerde beter wordt van de schade. Dit geldt niet voor de zogenaamde sommenverzekeringen. Hier wordt bij een incident, zoals bijvoorbeeld bij overlijden of blijvende invaliditeit, een bedrag uitgekeerd. De verzekerde hoeft bij deze verzekeringen geen financieel nadeel te hebben. In die gevallen kunnen meerdere verzekeringen worden aangesproken Het doel van dit stuk is een verduidelijking te geven van de verschillende verzekeringen waar vrijwilligers en leden van IJZ&PC aanspraak op kunnen maken. Naast deze verzekeringen heeft IJZ&PC een inventarisverzekering / goederenverzekering voor haar eigendommen alsmede een aansprakelijkheidsverzekering mocht de vereniging worden aangeschreven en aansprakelijk worden gehouden. Daar deze laatste 2 verzekeringen buiten het doel van dit stuk vallen, wordt hier niet verder op ingegaan. Tot slot dient benadrukt te worden dat aan dit stuk geen rechten ontleend kunnen worden. Rechten kunnen alleen ontleend worden aan de polis en de polisvoorwaarden. - 2 van 9 -

3 2.0 Ongevallenverzekeringen Onder een ongeval wordt verstaan: een gebeurtenis waarbij de verzekerde plotseling wordt getroffen door een van buiten af op hem inwerkend geweld, waardoor hem in een ogenblik lichamelijk letsel wordt toegebracht, mits aard en plaats van het letsel geneeskundig zijn vast te stellen. 2.1 Ongevallenverzekering voor leden via de KNZB Dekking Deze verzekering dekt de vergoeding van kosten voor geneeskundige behandeling (voor zover men niet elders recht op vergoeding van deze kosten heeft) als gevolg van deze ongevallen en een uitkering van een som ineens bij blijvende invaliditeit of overlijden. Niet verzekerd is bijvoorbeeld: fysiotherapie zonder verwijzing van een arts, schade aan brillen of contactlenzen, kledingschade e.d., de kosten verband houdende met huishoudelijke hulp of de extra vervoerskosten, welke men tengevolge van een ongeval moet maken. Zo ook loon- of inkomstenderving Verzekerden Deze verzekering is van kracht voor de leden, bestuursleden, commissieleden en ereleden alsmede de andere in de ledenlijst van IJZ&PC geregistreerde personen. Niet verzekerd zijn eventuele donateurs van IJZ&PC. Voorts zijn onder de polis meeverzekerd alle personen niet leden tijdens de kennismakingslessen en kennisinstuiven van alle bij de KNZB aangesloten verenigingen. (Denk hierbij ook aan mini-polo, schoolsporttoernooien en Zwemvierdaagse) Dekkingsgebied De verzekering is van kracht in de gehele wereld tijdens: A. het deelnemen aan activiteiten op plaatsen en uren, welke door de KNZB resp. de besturen van de bij de bond aangesloten verenigingen dan wel de door de bond daartoe aangestelde commissies of functionarissen zijn aangewezen/vastgesteld; B. bij het gaan naar de activiteiten, resp. het komen van de activiteiten welke uitgaan van de verenigingen resp. het Bondsbestuur, voor al de verzekerden, mits dit komen en gaan geschiedt op normale wijze en binnen normale tijd. - 3 van 9 -

4 2.1.4 Verzekerde bedragen in Euro per verzekerde per gebeurtenis - bij overlijden bij invaliditeit Medische kosten Revalidatie- of herscholingskosten Ziekenhuisopname a.g.v. ongeval per dag met een maximum van 365 dagen 50 - Coma a.g.v. ongeval per dag met een maximum van 365 dagen. (uitkering wordt toegevoegd aan ziekenhuisopname) 50 - Cosmetische chirurgie a.g.v. letsel vanuit een ongeval Max Persoonlijke bezittingen: Indien een ongeval resulteert in een onmiddellijke ziekenhuisopname worden schade aan en kosten voor verloren, beschadigde of gestolen persoonlijke bezittingen als een direct gevolg van het ongeval. Max Begrafeniskosten: In geval een uitkering wordt verleend voor dood, betaalt AIG de redelijke begrafenis- en crematiekosten Max Huisaanpassing: In geval van lichamelijk letsel door een ongeval en op basis hiervan huisaanpassingen noodzakelijk zijn 80% van Max molest is Standard meeverzekerd - Bij paraplegia (verlamming onderste gedeelte van het lichaam) Bij quadriplegia (verlamming vanaf de nek) Eigen risico Het eigen risico van deze verzekering is 25, Acties na een ongeval Meld het ongeval onmiddellijk schriftelijk aan het Bondsbureau van de KNZB te Nieuwegein en zendt een afschrift van dit schrijven aan het bestuur van IJZ&PC. Men ontvangt dan een formulier, hetwelk men moet invullen en daarna omgaand moet inzenden aan: AHC Nederland, t.a.v. de heer Mr. R.F.Bodde, Postbus 75944, 1070 AX Amsterdam. De ontvangst van het schadeaangifteformulier wordt door de maatschappij bevestigd. Daarna wacht men rustig af tot de nota's inzake de geneeskundige behandeling zijn ontvangen. Deze nota's zendt men eerst naar zijn eigen maatschappij waarbij men is verzekerd. Worden deze nota's dan niet of niet geheel door de eigen maatschappij van de getroffene voldaan, dan stuurt men deze nota's of het schrijven van de eigen maatschappij, waaruit blijkt wat men niet vergoed heeft gekregen, naar AHC Nederland. 2.2 Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor vrijwilligers via de gemeente IJsselstein Dekking Deze verzekering dekt de vergoeding van kosten voor geneeskundige behandeling (voor zover men niet elders recht op vergoeding van deze kosten heeft) als gevolg van deze ongevallen en een uitkering van een som ineens bij blijvende invaliditeit of overlijden. Daarnaast dekt deze verzekering schade aan persoonlijke eigendommen van vrijwilligers. - 4 van 9 -

5 2.2.2 Verzekerden Deze verzekering is van kracht voor alle vrijwilligers van IJZ&PC. Onder vrijwilligers wordt verstaan de persoon die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend De vrijwilliger hoeft niet als zodanig geregistreerd te staan bij IJZ&PC of de gemeente Dekkingsgebied De verzekering is van kracht in de gehele wereld tijdens de uitoefening van onverplichte en onbetaalde werkzaamheden voor IJZ&PC Verzekerde bedragen per vrijwilliger per gebeurtenis Ongevallen en persoonlijke eigendommenverzekering voor Vrijwilligers verzekerd bedrag * bij Overlijden ,- * bij blijvende invaliditeit, max ,- * Geneeskundige kosten, max per gebeurtenis 1.000,- * Psychische hulpverlening naar aanleiding van molest (traumadekking), per gebeurtenis max ,- * Totale Materiële schade, max. (met een maximum voor de onderstaande kostbaarheden per gebeurtenis: 5.000,- *beeld- en geluidsapparatuur: 500,- 500, *computerapparatuur: 1.500,- *sieraden: 500,- *horloges: 250,- *(zonne)bril/set contactlenzen: 500,- *kunstmatige gebitselementen: 500,- *fiets: 750,- * Acute huishoudelijke hulp, max. (20 uur) * Maximaal verzekerd bedrag voor alle vrijwilligers per gebeurtenis , Eigen risico Voor deze verzekering is er geen eigen risico Acties na een ongeval of bij schade aan persoonlijke eigendommen Meld het ongeval of de schade middels het digitale schade formulier, welke te downloaden is van de site van de gemeente IJsselstein (via Gemeenteloket, optie vrijwilligers). De claim kan vervolgens digitaal naar de gemeente worden verstuurd. Het adres is De gemeente zal vervolgens de correctheid van de gegevens nagaan alsmede of een vrijwilliger terecht een claim indient. Zend daarom ook altijd een afschrift van de claim aan het bestuur van IJZ&PC. De schade wordt vervolgens rechtstreeks afgewikkeld door de verzekeraar met de benadeelde. 2.3 Opmerkingen 1. Zoals dit bij iedere ongevallenverzekering het geval is, rust de bewijslast dat het ongeval gebeurd is onder omstandigheden waarvoor de polis dekking geeft, op de rechthebbende. Anders gezegd: degene die een beroep doet op deze verzekering, moet aantonen dat er dekking is. 2. De schade moet worden aangetoond/bewezen. Bewaar dus alle bonnen, nota s en dergelijke goed! 3. De uitkering van een som (dus niet bij schade) geschiedt veelal pas op het moment dat er een eindstadium is bereikt en verdere genezing medisch gezien niet waarschijnlijk is. Bovendien dient de verzekerde medewerking te verlenen aan (medische) onderzoeken die de verzekeraar nodig acht. - 5 van 9 -

6 3.0 Aansprakelijkheidsverzekeringen Deze verzekering dekt de financiële gevolgen van aanspraken op schadevergoeding door derden, welke men volgens de wet verplicht is te vergoeden. Niet alle schades vallen hieronder. Denk bijvoorbeeld aan de gebeurtenis waarbij tijdens een zwemoefening of wedstrijd een bril breekt. Deze kosten kunnen niet op de vereniging verhaald worden (hoeft de vereniging niet te betalen) omdat de leden deelnemen aan dezelfde sport of wedstrijd en dat dit bepaalde risico s met zich mee kan brengen 3.1 Aansprakelijkheidsverzekering voor leden en vrijwilligers via de KNZB Eigen risico (i) Bij schade aan goederen: 34,03 per gebeurtenis. (ii) Bij schade aan zwembaden: 113,45 per gebeurtenis (iii) Bij verdwijning van goederen voorzover op de polis gedekt: 226,89 per gebeurtenis Verzekerden De aansprakelijkheidsverzekering geeft dekking aan de districten, de kringen, de aangesloten verenigingen alsmede aan de besturen van deze instanties. Voorts zijn verzekerd de leden van de aangesloten verenigingen en de instructeurs, coaches, leiders en begeleiders van de door de KNZB of de aangesloten verenigingen gevormde ploegen, alsmede vrijwillige medewerkers wanneer zij ten behoeve van de verenigingen activiteiten verrichten Verzekerd bedrag Het verzekerd maximum bedrag is ,21 per gebeurtenis Acties na een claim van derden Indien men door een derde wordt aangesproken om een schade te vergoeden waarvoor men volgens die derde aansprakelijk is, dient in eerste instantie te worden nagegaan of de veroorzaker(s) niet zelf een verzekering heeft (hebben), waarop het aansprakelijkheidsrisico is gedekt, bijvoorbeeld een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP). Minderjarigen zijn medeverzekerd op de AVP van de ouders, dat geldt eveneens voor meerderjarigen, die bij de ouders inwonen. De aansprakelijkheidsverzekering van de KNZB draagt nl. een secundair karakter. Blijkt de veroorzaker niet zelf verzekerd te zijn dan geeft men onmiddellijk schriftelijk kennis aan het Bondsbureau van de KNZB te Nieuwegein en zendt een afschrift van dit schrijven aan het bestuur van IJZ&PC U ontvangt dan een schade aangifteformulier dat moet worden ingevuld en toegezonden aan W.B.D. Lipmann Groep B.V., Postbus 30706, 2500 GS 's-gravenhage. 3.2 Aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers via de gemeente IJsselstein Vrijwilligers hebben naast de aansprakelijkheidsverzekering via de KNZB, zoals onder 3.1 beschreven, ook dekking op de aansprakelijkheidsverzekering via de gemeente IJsselstein Eigen risico Er is geen eigen risico Verzekerden Deze verzekering is van kracht voor alle vrijwilligers van IJZ&PC. Onder vrijwilligers wordt verstaan de persoon die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend De vrijwilliger hoeft niet als zodanig geregistreerd te staan bij IJZ&PC of de gemeente. - 6 van 9 -

7 3.2.3 Verzekerde bedragen Het verzekerd maximum bedrag is ,- per aanspraak. Opzicht is verzekerd tot 5.000,- per aanspraak Acties na een claim van derden Indien men door een derde wordt aangesproken om een schade te vergoeden waarvoor men volgens die derde aansprakelijk is, dient in eerste instantie te worden nagegaan of de veroorzaker(s) niet zelf een verzekering heeft (hebben), waarop het aansprakelijkheidsrisico is gedekt, bijvoorbeeld een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP). Minderjarigen zijn medeverzekerd op de AVP van de ouders, dat geldt eveneens voor meerderjarigen, die bij de ouders inwonen. De aansprakelijkheidsverzekering van de KNZB draagt nl. een secundair karakter. Blijkt de veroorzaker niet zelf verzekerd te zijn, meld de claim middels het digitale schade formulier, welke te downloaden is van de site van de gemeente IJsselstein (via Gemeenteloket, optie vrijwilligers). De claim kan vervolgens digitaal naar de gemeente worden verstuurd. Het adres is De gemeente zal vervolgens de correctheid van de gegevens nagaan alsmede of een vrijwilliger terecht een claim indient. Zend daarom ook altijd een afschrift van de claim aan het bestuur van IJZ&PC. De schade wordt vervolgens rechtstreeks afgewikkeld door de verzekeraar met de benadeelde Aansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen Dit is een extra verzekering boven op de aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers. Deze verzekering biedt dekking indien de vrijwilliger iets overkomt als gevolg van verwijtbaar gedrag van de vereniging. Met andere woorden, deze verzekering biedt dekking indien de vrijwilliger IJZ&PC aansprakelijk stelt voor een door hem/haar geleden schade. 3.3 Opmerkingen 1. Doe geen uitspraken over een eventuele schuld of aansprakelijkheid bij een gebeurtenis. Dit wordt door de verzekeringsmaatschappij gedaan. 2. Beantwoord een van derde ontvangen schrijven niet zelf, maar laat dit door de verzekeraar doen. - 7 van 9 -

8 4.0 Rechtsbijstandverzekering Deze verzekering is alleen voor vrijwilligers en verleent vrijwilligers rechtsbijstand indien dit nodig is en voortvloeiend uit de uitoefening van onverplichte en onbetaalde werkzaamheden ten behoeve van IJZ&PC. 4.1 verzekerde bedragen De verzekerde bedragen rechtsbijstand bij strafrecht is ,- als maximum voor alle aanspraken met betrekking tot vrijwilligerswerk. De verzekerde bedragen verhaalsrechtsbijstand kent geen maximum bedrag! 4.2 Aanspraak maken op de rechtsbijstandverzekering Mocht een vrijwilliger aanspraak willen maken op de rechtsbijstandverzekering, dan kan hij/zij middels het digitale schade formulier, welke te downloaden is van de site van de gemeente IJsselstein (via Gemeenteloket, optie vrijwilligers). Het formulier kan vervolgens digitaal naar de gemeente worden verstuurd. Het adres is De gemeente zal vervolgens de correctheid van de gegevens nagaan alsmede of een vrijwilliger terecht een beroep op de verzekering doet. Zend daarom ook altijd een afschrift aan het bestuur van IJZ&PC. Vervolgens wordt door verzekeraar rechtstreeks contact opgenomen met de benadeelde. - 8 van 9 -

9 5.0 Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering verzekert de bestuursleden tegen de gevolgen van financiële schade toegebracht aan derden als gevolg van door (een van) de bestuursleden gemaakt fouten zowel intern als extern. IJZ&PC is zowel via de Gemeente IJsselstein als via de KNZB hiervoor verzekerd. Bij de vaststelling van bestuursaansprakelijkheid speelt het geen rol van betekenis of de bestuurder zijn taak uitoefent als vrijwilliger of dat het een betaalde functie betreft. Een bestuurslid wordt geacht te functioneren zoals het een goede bestuurder betaamt. Hierbij wordt getoetst of de bestuurder niet te lichtvaardig tot zijn omstreden besluit is gekomen. Een bestuurder van een vereniging is wettelijk verplicht om de hem of haar opgelegde taken naar behoren uit te voeren. Het is mogelijk dat een bestuurder of bestuurders aansprakelijk gesteld worden door de vereniging wanneer zij hun taken niet goed uitvoeren. 5.1 Interne bestuurdersaansprakelijkheid Als een bestuurder zijn taak niet naar behoren uitvoert, kan de vereniging hem aansprakelijk stellen. De vereniging moet dan wel bewijzen dat er schade is ontstaan door het onbehoorlijk handelen van de bestuurder. In de praktijk is het vaak lastig om aan te geven wanneer er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Een voorbeeld kan een en ander verduidelijken. De penningmeester van een vereniging sluit met een aannemer een overeenkomst. Hij weet als penningmeester dat de financiële middelen van de vereniging daartoe eigenlijk ontoereikend zijn. Bovendien heeft hij over het sluiten van de overeenkomst niet eerst overleg gevoerd met de andere bestuursleden. In dit geval wordt er door de vereniging schade geleden als gevolg van het onbehoorlijke bestuur van de penningmeester. De vereniging kan ervoor zorgen dat bestuurders intern niet aansprakelijk worden gesteld door aan hen decharge te verlenen voor het gevoerde beleid. Bestuurders kunnen door externe partijen echter dan nog steeds wel aansprakelijk worden gesteld. 5.2 Externe bestuurdersaansprakelijkheid Een bestuurder kan dus altijd door een derde partij, dus iemand van buiten de vereniging, aansprakelijk worden gesteld. Voorwaarde daarvoor is dat de bestuurder persoonlijk kan worden verweten dat hij tegenover de derde onzorgvuldig heeft gehandeld. Een voorbeeld: de aannemer uit het vorige voorbeeld lijdt schade aangezien hij op het moment waarop blijkt dat de vereniging niet aan haar verplichtingen zal kunnen voldoen, al allerlei voorbereidende werkzaamheden heeft verricht en al met de werkzaamheden begonnen is. Nu de vereniging de overeenkomst niet kan naleven, zal de aannemer schade op de penningmeester willen verhalen en hem dus aansprakelijk stellen. 6.0 Slotopmerkingen 1. De beslissing of op een verzekering aanspraak gemaakt kan worden, ligt bij de verzekeraar. IJZ&PC heeft hier geen zeggenschap over. 2. Indien men vindt dat de gedekte bedragen niet afdoende zijn, kan men zelf, voor eigen rekening, zorg dragen voor een aanvullende verzekering. 3. Mochten er na het lezen van dit stuk nog vragen zijn, kan altijd contact worden opgenomen met het bestuur. - 9 van 9 -

Dekkingsoverzicht Vrijwilligersverzekering

Dekkingsoverzicht Vrijwilligersverzekering Dekkingsoverzicht Vrijwilligersverzekering Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar T 072 541 41 51 F 072 540 82 66 home@raetsheren.nl www.raetsheren.nl Datum 6 april 2017 KvK Alkmaar

Nadere informatie

DEKKINGSOVERZICHT VRIJWILLIGERSPOLIS

DEKKINGSOVERZICHT VRIJWILLIGERSPOLIS DEKKINGSOVERZICHT VRIJWILLIGERSPOLIS Inhoudsopgave 1. Algemene uitgangspunten... 3 2. Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor Vrijwilligers... 4 3. Aansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers...

Nadere informatie

De VNG Vrijwilligersverzekering.

De VNG Vrijwilligersverzekering. Even over vrijwilligers. De VNG Vrijwilligersverzekering. Alle vrijwilligers binnen uw gemeente goed verzekerd De VNG Vrijwilligersverzekering. Alle vrijwilligers binnen uw gemeente goed verzekerd De voordelen

Nadere informatie

Raetsheren van Orden B.V. Registermakelaar in Assurantiën. Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar

Raetsheren van Orden B.V. Registermakelaar in Assurantiën. Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar DEKKINGSOVERZICHT VRIJWILLIGERSPOLIS Raetsheren van Orden B.V. Registermakelaar in Assurantiën Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar T: 072 54 14 151 F: 072 54 08 266 home@rhvo.nl

Nadere informatie

: vrijwillige politie : mantelzorgers

: vrijwillige politie : mantelzorgers Overzicht VNG Vrijwilligerspolis Verzekeringnemer : gemeente Algemene uitgangspunten Definitie vrijwilliger Uitgesloten zijn Leeftijdsgrens : Vrijwilliger is degene die in enig organisatorisch verband

Nadere informatie

Vrijwilligersverzekering. Alle Dordtse vrijwilligers verzekerd

Vrijwilligersverzekering. Alle Dordtse vrijwilligers verzekerd Vrijwilligersverzekering Alle Dordtse vrijwilligers verzekerd Vrijwilligersverzekering Organisaties met vrijwilligers die elders al een verzekering hebben afgesloten, beslissen zelf of zij deze verzekering

Nadere informatie

Vrijwilligersverzekering VNG Centraal Beheer START

Vrijwilligersverzekering VNG Centraal Beheer START Verzekeren Bestuurdersaansprakelijkheid Vrijwilligerspolis Jaarvergadering Jeugdwerk Limburg maandag 18 mei 2015 in Roermond Waarom verzekeren? Financieel indekken tegen allerhande risico s Verzekeren

Nadere informatie

Vrijwilligersverzekering. Alle vrijwilligers in onze regio verzekerd

Vrijwilligersverzekering. Alle vrijwilligers in onze regio verzekerd Vrijwilligersverzekering Alle vrijwilligers in onze regio verzekerd Vrijwilligersverzekering De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht hebben een

Nadere informatie

De VNG Vrijwilligersverzekering

De VNG Vrijwilligersverzekering De VNG Vrijwilligersverzekering Praktische informatie voor vrijwilligers, mantelzorgers, maatschappelijk stagiairs en iedereen die in het kader van Tegenprestatie vrijwilligerswerk doet. 1 Praktische informatie

Nadere informatie

De Vrijwilligersverzekering. Gemeente Eindhoven

De Vrijwilligersverzekering. Gemeente Eindhoven De Vrijwilligersverzekering Gemeente Eindhoven ALGEMEEN... 3 PAKKET 1 DE VRIJWILLIGER... 4 PAKKET 2 DE ORGANISATIE... 6 PAKKET 3 RECHTSBIJSTANDVERZEKERING... 9 VRAGEN... 10 SCHADE... 10 Algemeen Definitie

Nadere informatie

Informatiebrochure. Speciaal voor: Vrijwilligers Organisaties Gemeenten

Informatiebrochure. Speciaal voor: Vrijwilligers Organisaties Gemeenten Informatiebrochure 2011 Speciaal voor: Vrijwilligers Organisaties Gemeenten Waarom is de VNG Vrijwilligerspolis ontwikkeld? Nederland telt ruim vier miljoen vrijwilligers, die actief zijn in diverse verenigingen,

Nadere informatie

Vrijwilligersverzekering. Alle vrijwilligers in onze regio verzekerd

Vrijwilligersverzekering. Alle vrijwilligers in onze regio verzekerd Vrijwilligersverzekering Alle vrijwilligers in onze regio verzekerd Vrijwilligersverzekering De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht hebben een

Nadere informatie

De VNG Vrijwilligersverzekering.

De VNG Vrijwilligersverzekering. De VNG Vrijwilligersverzekering. Alle vrijwilligers binnen uw gemeente goed verzekerd Ben Klaassen Accountmanager Overheid Even over vrijwilligers. Aanleiding Even. 2 Risico s van vrijwilligerswerk. Vrijwilliger

Nadere informatie

Informatiebrochure. Speciaal voor: Vrijwilligers Organisaties Gemeenten

Informatiebrochure. Speciaal voor: Vrijwilligers Organisaties Gemeenten Informatiebrochure Speciaal voor: Vrijwilligers Organisaties Gemeenten Waarom is de VNG Vrijwilligerspolis ontwikkeld? Nederland telt ruim vier miljoen vrijwilligers, die actief zijn in diverse verenigingen,

Nadere informatie

Vrijwilligersverzekering gemeente Sliedrecht

Vrijwilligersverzekering gemeente Sliedrecht Vrijwilligersverzekering gemeente Sliedrecht Onderwerpen - Historische achtergrond vrijwilligersverzekering - Omschrijving begrip vrijwilliger - Toelichting dekkingsrubrieken - Praktijkvoorbeelden - Vragen

Nadere informatie

De Vrijwilligersverzekering

De Vrijwilligersverzekering De Vrijwilligersverzekering Onderdeel van Collectiviteit Vrijwilligersverzekering Servicepunt71 Gemeente Zoeterwoude 1 ALGEMEEN... 3 PAKKET 1 DE VRIJWILLIGER... 4 PAKKET 2 DE ORGANISATIE... 6 PAKKET 3

Nadere informatie

Informatiebrochure. Speciaal voor: Vrijwilligers Organisaties Gemeenten

Informatiebrochure. Speciaal voor: Vrijwilligers Organisaties Gemeenten Informatiebrochure 2011 Speciaal voor: Vrijwilligers Organisaties Gemeenten Waarom is de VNG Vrijwilligerspolis ontwikkeld? Nederland telt ruim vier miljoen vrijwilligers, die actief zijn in diverse verenigingen,

Nadere informatie

Toelichting op De Vrijwilligerspolis ( Nieuwe Stijl )

Toelichting op De Vrijwilligerspolis ( Nieuwe Stijl ) Toelichting op De Vrijwilligerspolis ( Nieuwe Stijl ) Onze Vrijwilligerspolis (Nieuwe Stijl) kent de volgende dekkingen: A. Aansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers B. Aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

STICHTING KINDERVAKANTIEWERK TILBURG. Verzekering

STICHTING KINDERVAKANTIEWERK TILBURG. Verzekering Toelichting op de via de stichting Kindervakantiewerk Tilburg en de Gemeente Tilburg afgesloten verzekeringen t.b.v. bestuur, leiding en deelnemers. publicatie: 04-05 uitgave: 2 datum: 20 maart 2009 bestand:

Nadere informatie

STICHTING KINDERVAKANTIEWERK TILBURG. Verzekering

STICHTING KINDERVAKANTIEWERK TILBURG. Verzekering Toelichting op de via de stichting Kindervakantiewerk Tilburg en de Gemeente Tilburg afgesloten verzekeringen t.b.v. bestuur, leiding en deelnemers. publicatie: 04-05 uitgave: 3 datum: 20 april 2017 bestand:

Nadere informatie

vrijwilligersnet nederland De Vrijwilligerspolis Zekerheid bij maatschappelijke inzet!

vrijwilligersnet nederland De Vrijwilligerspolis Zekerheid bij maatschappelijke inzet! De Vrijwilligerspolis 1. Collectieve Ongevallenverzekering Vrijwilligers Alle vrijwilligers van de bij verzekeringnemer aangesloten vrijwilligersorganisaties. Onder een vrijwilliger wordt mede verstaan

Nadere informatie

De Vrijwilligerspolis 2019

De Vrijwilligerspolis 2019 vrijwilligersnet De Vrijwilligerspolis 2019 1. Collectieve Ongevallenverzekering voor Vrijwilligers vrijwilligersnet Alle vrijwilligers van de bij verzekeringnemer aangesloten vrijwilligersorganisaties.

Nadere informatie

STICHTING KINDERVAKANTIEWERK TILBURG. Verzekering

STICHTING KINDERVAKANTIEWERK TILBURG. Verzekering Toelichting op de via de stichting Kindervakantiewerk Tilburg en de Gemeente Tilburg afgesloten verzekeringen t.b.v. bestuur, leiding en deelnemers. publicatie: 04-05 uitgave: 4 datum: mei 2018 bestand:

Nadere informatie

VNG VRIJWILLIGERSPOLIS

VNG VRIJWILLIGERSPOLIS VNG VRIJWILLIGERSPOLIS Presentatie vrijwilligersverzekering 2015: Dhr. Arjan Mengerink Senior Accountmanager Overheid (Centraalbeheer/achmea) in opdracht van Vrijwilligerscentrale Nijmegen & Gemeente Nijmegen

Nadere informatie

De VNG Vrijwilligersverzekering. Alle vrijwilligers binnen uw gemeente goed verzekerd

De VNG Vrijwilligersverzekering. Alle vrijwilligers binnen uw gemeente goed verzekerd De VNG Vrijwilligersverzekering Alle vrijwilligers binnen uw gemeente goed verzekerd De VNG Vrijwilligersverzekering Albert Meijer, Accountmanager Overheid De VNG Vrijwilligersverzekering De voordelen

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond VNG Vrijwilligersverzekering 2 oktober 2017

Welkom. Informatieavond VNG Vrijwilligersverzekering 2 oktober 2017 Welkom Informatieavond VNG Vrijwilligersverzekering 2 oktober 2017 De VNG Vrijwilligersverzekering De voordelen De vrijwilliger staat centraal De gemeente verzekert in 1 keer alle vrijwilligers in de gemeente.

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst vrijwilligersorganisaties. Albert Meijer, Accountmanager Overheid

Informatiebijeenkomst vrijwilligersorganisaties. Albert Meijer, Accountmanager Overheid Informatiebijeenkomst vrijwilligersorganisaties Albert Meijer, Accountmanager Overheid De VNG Vrijwilligersverzekering Gerechtshof (12 april 2017): Gemeente is eigenaar civielrechtelijk aansprakelijk (r.o.

Nadere informatie

Raetsheren van Orden B.V. Registermakelaar in Assurantiën. Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar

Raetsheren van Orden B.V. Registermakelaar in Assurantiën. Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar Vrijw illigersverzekering DEKKINGSOVERZICHT Raetsheren van Orden B.V. Registermakelaar in Assurantiën Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar T: 072 54 14 151 F: 072 54 08 266 home@rhvo.nl

Nadere informatie

De Vrijwilligersverzekering. Gemeente Tytsjerksteradiel

De Vrijwilligersverzekering. Gemeente Tytsjerksteradiel De Vrijwilligersverzekering Gemeente Tytsjerksteradiel Algemeen...3 Pakket 1 De Vrijwilliger...4 Pakket 2 De Organisatie...7 Pakket 3 Rechtsbijstandverzekering...12 Vragen...13 Schade...14 Algemeen Definitie

Nadere informatie

Vrijwilligers. Bij speeltuinverenigingen. Organisaties. Gebruikers (Jeugd) voor de speeltuin onbetaald werkt. Verdienen zij iets extra s?

Vrijwilligers. Bij speeltuinverenigingen. Organisaties. Gebruikers (Jeugd) voor de speeltuin onbetaald werkt. Verdienen zij iets extra s? Organisaties Bij speeltuinverenigingen Vrijwilligers Gebruikers (Jeugd) Verdienen zij iets extra s? voor de speeltuin onbetaald werkt Vaak is speeltuin aansprakelijk voor schade die vrijwilliger veroorzaakt

Nadere informatie

vrijwilligersnet nederland KOPIE De Vrijwilligerspolis Zekerheid bij maatschappelijke inzet!

vrijwilligersnet nederland KOPIE De Vrijwilligerspolis Zekerheid bij maatschappelijke inzet! De Vrijwilligerspolis Vrijwilligerspolis Tussenpersoon Vrijwilligersnet Nederland Postbus 169 5580 AD WAALRE Waalre, 23 december 2016 Vrijwilligerspolis Wijzigingsreden: Afgifte nieuwe polis. Ingangsdatum:

Nadere informatie

De Vrijwilligersverzekering

De Vrijwilligersverzekering De Vrijwilligersverzekering Uitgebreide dekking Gemeente Tytsjerksteradiel ALGEMEEN... 3 PAKKET 1 DE VRIJWILLIGER... 4 SCHADEVERZEKERING VRIJWILLIGERS... 4 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING PARTICULIEREN...

Nadere informatie

Verzekeren? Verzekeringen

Verzekeren? Verzekeringen Verzekeren? Verzekeringen Risico afdekken Welke risico s lopen vrijwilligers en organisa6e? Pas als u weet welke risico s er zijn, kunt u beoordelen welke verzekeringen zinvol zijn om af te sluiten. Soms

Nadere informatie

Praktische informatie over de VNG Vrijwilligersverzekering.

Praktische informatie over de VNG Vrijwilligersverzekering. ? Praktische informatie over de VNG. vrijwilligers Vrijwilligers doen belangrijk werk voor onze samenleving. Het belang van vrijwilligerswerk zal de komende jaren verder toenemen. Waar gewerkt wordt, kan

Nadere informatie

De Vrijwilligersverzekering

De Vrijwilligersverzekering De Vrijwilligersverzekering Uitgebreide dekking ALGEMEEN... 3 PAKKET 1 DE VRIJWILLIGER... 4 SCHADEVERZEKERING VRIJWILLIGERS... 4 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING PARTICULIEREN... 5 ONGEVALLEN INZITTENDENVERZEKERING...

Nadere informatie

De Collectieve Evenementenverzekering voor Gemeenten

De Collectieve Evenementenverzekering voor Gemeenten De Collectieve Evenementenverzekering voor Gemeenten Uw evenementen en bezoekers goed verzekerd Waarom een collectieve evenementenverzekering? Er worden eigendommen gestolen, een bezoeker valt en breekt

Nadere informatie

I-WL/2011/2549 Juli 2011 FB

I-WL/2011/2549 Juli 2011 FB I-WL/2011/2549 Juli 2011 FB Definitie vrijwilliger Dekkingsgebied Dekking Wettelijke aansprakelijkheid voor privé personen Rechtspersoonverplichting Vrijwilligerspunt Raetsheren van Orden Lippmann Groep

Nadere informatie

Beknopt overzicht NOV Verzekeringspakket

Beknopt overzicht NOV Verzekeringspakket ALGEMEEN De verzekeringen kunnen gesloten worden door organisaties welke zich richten op vrijwilligerswerk. Premievervaldatum: De jaarlijkse premievervaldatum is 1 oktober. Eens per 3 jaar zal ter berekening

Nadere informatie

De VNG Vrijwilligerspolis Een andere benadering van het verzekeren van vrijwilligers

De VNG Vrijwilligerspolis Een andere benadering van het verzekeren van vrijwilligers De VNG Vrijwilligerspolis Een andere benadering van het verzekeren van vrijwilligers John van der Voordt, VNG Verzekeringen Aanleiding Wet maatschappelijke ondersteuning Vrijwilligers onmisbaar in samenleving

Nadere informatie

Nota van B&W. gemeente Haarlemmermeer. Onderwerp Collectieve vrijwilligersverzekering

Nota van B&W. gemeente Haarlemmermeer. Onderwerp Collectieve vrijwilligersverzekering gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Portefeuillehouder dr. T.C.M. Horn Collegevergadering 1 6 -&C Z%08 Inlichtingen R.H. Mahulete (023-567 66 88) Registratienummer 2008 / 1r6bos Wat willen we

Nadere informatie

De VNG Vrijwilligersverzekering.

De VNG Vrijwilligersverzekering. De VNG Vrijwilligersverzekering. Alle vrijwilligers binnen uw gemeente goed verzekerd Albert Meijer Accountmanager Overheid Even over vrijwilligers. De VNG Vrijwilligersverzekering. Alle vrijwilligers

Nadere informatie

VNG VRIJWILLIGERSPOLIS

VNG VRIJWILLIGERSPOLIS VNG VRIJWILLIGERSPOLIS Albert Meijer accountmanager overheid 1 Aanleiding Vrijwilligers onmisbaar in samenleving Wet maatschappelijke ondersteuning Vrijwilligerswerk is niet zonder risico Risico s niet

Nadere informatie

Vrijwilligerspolis. Relatienr. : 177147 Gemeente Tholen Contractnr. : 280814. Poiisblad Aansprakelijkheidsverzekering Rechtspersonen

Vrijwilligerspolis. Relatienr. : 177147 Gemeente Tholen Contractnr. : 280814. Poiisblad Aansprakelijkheidsverzekering Rechtspersonen Blad 1 www.centraalbeheer.nl Relatienr. : 177147 Gemeente Tholen Poiisblad Aansprakelijkheidsverzekering Rechtspersonen Reden afgifte overzicht : Prolongatie 28081403 per 1 januari 2014 Productvoorwaarden

Nadere informatie

Schadeverzekering In-/Opzittenden

Schadeverzekering In-/Opzittenden Schadeverzekering In-/Opzittenden Bijzondere Voorwaarden SVI15 Inhoudsopgave I Algemeen 4 1.1 Welke voorwaarden gelden? 4 1.2 Wat bedoelen wij met: 4 II Verzekering 5 2.1 Wie is verzekerd? 5 2.2 Waar

Nadere informatie

Praktische informatie over de VNG Vrijwilligersverzekering.

Praktische informatie over de VNG Vrijwilligersverzekering. ? Praktische informatie over de VNG. vrijwilligers Vrijwilligers doen belangrijk werk voor onze samenleving. Het belang van vrijwilligerswerk zal de komende jaren verder toenemen. Waar gewerkt wordt, kan

Nadere informatie

De VNG Vrijwilligersverzekering

De VNG Vrijwilligersverzekering De VNG Vrijwilligersverzekering Praktische informatie voor vrijwilligers, mantelzorgers, maatschappelijk stagiairs en iedereen die in het kader van Tegenprestatie vrijwilligerswerk doet. 1 Praktische informatie

Nadere informatie

De VNG Vrijwilligerspolis Een andere benadering van het verzekeren van vrijwilligers

De VNG Vrijwilligerspolis Een andere benadering van het verzekeren van vrijwilligers De VNG Vrijwilligerspolis Een andere benadering van het verzekeren van vrijwilligers John van der Voordt, VNG Verzekeringen Aanleiding Wet maatschappelijke ondersteuning Vrijwilligers onmisbaar in samenleving

Nadere informatie

Verzekeren kan anders. Collectieve verzekeringen van Interpolis voor hockeyverenigingen.

Verzekeren kan anders. Collectieve verzekeringen van Interpolis voor hockeyverenigingen. Verzekeren kan anders. Collectieve verzekeringen van Interpolis voor hockeyverenigingen. 1 1 Visie van Interpolis op verzekeren 2 Collectieve aansprakelijkheidsverzekering Sporten is gezond. En hockey

Nadere informatie

De VNG Vrijwilligerspolis Een andere benadering van het verzekeren van vrijwilligers

De VNG Vrijwilligerspolis Een andere benadering van het verzekeren van vrijwilligers De VNG Vrijwilligerspolis Een andere benadering van het verzekeren van vrijwilligers John van der Voordt, VNG Verzekeringen Aanleiding Wet maatschappelijke ondersteuning Vrijwilligers onmisbaar in samenleving

Nadere informatie

VNG VRIJWILLIGERSPOLIS

VNG VRIJWILLIGERSPOLIS 1 VNG VRIJWILLIGERSPOLIS Aanleiding Vrijwilligers onmisbaar in samenleving Wet maatschappelijke ondersteuning Vrijwilligerswerk is niet zonder risico Risico s niet altijd goed afgedekt 2 Arie Slob Zonder

Nadere informatie

Inventarisatie verzekeringen en dekking

Inventarisatie verzekeringen en dekking Inventarisatie verzekeringen en dekking Door de RK Kerkgenootschap is bij of via Donatus (Claeren is vanaf heden de tussenpersoon) een aantal collectieve contracten afgesloten. Verzekering: Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Praktische informatie over de Evenementenverzekering voor Gemeenten.

Praktische informatie over de Evenementenverzekering voor Gemeenten. Praktische informatie over de Evenementenverzekering voor Gemeenten. Jaarlijks organiseren clubs en verenigingen allerlei evenementen binnen uw gemeente. Dat varieert van vlooienmarkten en fancy fairs.

Nadere informatie

Verzekeringen Gehandicaptensport Nederland

Verzekeringen Gehandicaptensport Nederland Verzekeringen Gehandicaptensport Nederland 2 Verzekeringen Gehandicaptensport Nederland Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Soorten verzekeringen bij Gehandicaptensport Nederland 6 3. Veel gestelde vragen over

Nadere informatie

DUPLICAATPOLIS. Gemeente Deventer Postbus 5000 7400 GC DEVENTER

DUPLICAATPOLIS. Gemeente Deventer Postbus 5000 7400 GC DEVENTER MEEÙS Assurantiën BV Verzekeringnemer Gemeente Deventer Postbus 5000 7400 GC DEVENTER Laan van N.O.I. 123 Postbus 93424 2509 AK Den Haag T +31(0)70 302 89 10 F +31(0)70 361 50 81 I www.meeus.com ABN-AMRO

Nadere informatie

Bewonersondernemingen

Bewonersondernemingen Bewonersondernemingen Rechtspersoon: stichting, vereniging, coöperatie, b.v. Soorten (basis) verzekeringen voor de vennootschap - Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven - Bestuurdersaansprakelijkheid

Nadere informatie

VNG VRIJWILLIGERSPOLIS

VNG VRIJWILLIGERSPOLIS VNG VRIJWILLIGERSPOLIS Albert Meijer accountmanager overheid 1 Aanleiding Vrijwilligers onmisbaar in samenleving Wet maatschappelijke ondersteuning Vrijwilligerswerk is niet zonder risico Risico s niet

Nadere informatie

De VNG Vrijwilligerspolis

De VNG Vrijwilligerspolis De VNG Vrijwilligerspolis Een themasessie met ruimte voor discussie (niet te lang ) John van der Voordt, VNG Verzekeringen Waarom de VNG Polis? Vrijwilligerswerk is niet zonder risico Risico s niet altijd

Nadere informatie

Soort verzekering : Aansprakelijkheidsverzekering/Onderlinge Schadeverzekering Fietstochtdeelnemers

Soort verzekering : Aansprakelijkheidsverzekering/Onderlinge Schadeverzekering Fietstochtdeelnemers POLIS 525422 Verzekerde : Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) Postbus 326 3900 AH VEENENDAAL Ingangsdatum verzekering : 1 maart 2003 Opzegtermijn : 3 maanden Einddatum verzekering : 1 maart 2009 Looptijd

Nadere informatie

Praktische informatie over de VNG Vrijwilligersverzekering.

Praktische informatie over de VNG Vrijwilligersverzekering. ? Praktische informatie over de VNG. Vrijwilligers doen belangrijk werk voor onze samenleving. Het belang van vrijwilligerswerk zal de komende jaren verder toenemen. Waar gewerkt wordt, kan er iets mis

Nadere informatie

Collectieve verzekering. Voor vrijwilligers en mantelzorgers

Collectieve verzekering. Voor vrijwilligers en mantelzorgers Collectieve verzekering Voor vrijwilligers en mantelzorgers Inleiding Hoe zou Nederland, en dus ook de Noordoostpolder, er uitzien zonder vrijwilligers Wat is een vrijwilliger eigenlijk? Een vrijwilliger

Nadere informatie

Collectieve verzekering. Voor vrijwilligers en mantelzorgers

Collectieve verzekering. Voor vrijwilligers en mantelzorgers Collectieve verzekering Voor vrijwilligers en mantelzorgers Inleiding Hoe zou Nederland, en dus ook Noordoostpolder, eruitzien zonder vrijwilligers Wat is een vrijwilliger eigenlijk? Een vrijwilliger is

Nadere informatie

Haagse Polis Kennis Dossier. Auteurs: Tim s Jongers & Francine Paijens

Haagse Polis Kennis Dossier. Auteurs: Tim s Jongers & Francine Paijens Haagse Polis Kennis Dossier Auteurs: Tim s Jongers & Francine Paijens 15 Maart 2018 PEP in het kort PEP staat voor Participatie Emancipatie Professionals en is het kenniscentrum voor maatschappelijke organisaties

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over Vrijwilligersverzekering. mei 2013

Veel gestelde vragen over Vrijwilligersverzekering. mei 2013 Veel gestelde vragen over Vrijwilligersverzekering mei 2013 Veel gestelde vragen over Vrijwilligersverzekering Hoe moet ik mij aanmelden voor de verzekering? Aanmelding voor de verzekering is niet nodig.

Nadere informatie

Collectieve Evenementenverzekering Gemeenten

Collectieve Evenementenverzekering Gemeenten Collectieve Evenementenverzekering Gemeenten Goed verzekerd van start Wat leest u in deze brochure? 01 Over de Collectieve Evenementenverzekering Gemeenten 3 02 Uw voordelen op een rij! 4 03 Hiervoor bent

Nadere informatie

Verslag van de informatieavond Thema: vrijwilligersverzekeringen 11 november 2013 Spreker: John van der Voordt, NVG

Verslag van de informatieavond Thema: vrijwilligersverzekeringen 11 november 2013 Spreker: John van der Voordt, NVG Verslag van de informatieavond Thema: vrijwilligersverzekeringen 11 november 2013 Spreker: John van der Voordt, NVG Aanleiding Deze avond werd op initiatief van Galant vrijwilligersnetwerk georganiseerd.

Nadere informatie

VNG VRIJWILLIGERSPOLIS. Arjan Mengerink

VNG VRIJWILLIGERSPOLIS. Arjan Mengerink VNG VRIJWILLIGERSPOLIS Arjan Mengerink 1 Aanleiding Vrijwilligers onmisbaar in samenleving Wet maatschappelijke ondersteuning Vrijwilligerswerk is niet zonder risico Risico s niet altijd goed afgedekt

Nadere informatie

Centraal Beheer. Gemeente Olst-Wijhe. Algemene voorwaarden ZA V 1 8 Voorwaarden LVV15 Rubriek 1 Algemeen Rubriek 6

Centraal Beheer. Gemeente Olst-Wijhe. Algemene voorwaarden ZA V 1 8 Voorwaarden LVV15 Rubriek 1 Algemeen Rubriek 6 Datum 2 november 201 7 Blad 2 Vrijwilligers polis Contractnummer: 3133306 Polisblad Verkeersaansprakelijkheid Rechtspersonen Reden afgifte overzicht Voorwaarden Nieuwe verzekering 313330601 per 1 januari

Nadere informatie

Inventarisatie verzekeringen en dekking

Inventarisatie verzekeringen en dekking Inventarisatie verzekeringen en dekking Inventarisatie collectieve verzekeringen R-K. Kerkgenootschap* (bijgewerkt a.d.h.v. financiële regelingen 2017 Aartsbisdom Utrecht) Door het R.-K. Kerkgenootschap

Nadere informatie

Centraal Beheer. Gemeente Deventer. Algemene voorwaarden ZAV 18 Voorwaarden LVV15 Rubriek 1 Algemeen Rubriek 6

Centraal Beheer. Gemeente Deventer. Algemene voorwaarden ZAV 18 Voorwaarden LVV15 Rubriek 1 Algemeen Rubriek 6 Telefoon (055)5798164 Datum 4 november 017 Blad Contractnummer: 313346 Polisblad Verkeersaansprakelijkheid Rechtspersonen Reden afgifte overzicht Voorwaarden Nieuwe verzekering 31334601 per 1 januari 018

Nadere informatie

Meest gestelde vragen. Vrijwilligerspolis

Meest gestelde vragen. Vrijwilligerspolis Meest gestelde vragen Vrijwilligerspolis Inhoudsopgave 1 Welke verzekeringen zijn van toepassing?... 1 2 Wie zijn verzekerd en wat is een vrijwilliger?... 1 3 Samenloop met eigen verzekering... 2 4 Dekkingsvragen...

Nadere informatie

Collectieve verzekering voor leden RKVV HAELEN

Collectieve verzekering voor leden RKVV HAELEN Collectieve verzekering voor leden RKVV HAELEN RKVV Haelen Tel 0475 593763 (kantine) Web www.rkvvhaelen.nl E-mail: info@rkvvhaelen.nl Postbus 4033; 6080 AA HAELEN Bezoekadres: Roggelseweg 48 6081 NP Haelen

Nadere informatie

VNG VRIJWILLIGERSPOLIS. John van der Voordt VNG Verzekeringen

VNG VRIJWILLIGERSPOLIS. John van der Voordt VNG Verzekeringen VNG VRIJWILLIGERSPOLIS John van der Voordt VNG Verzekeringen 1 Aanleiding Vrijwilligers onmisbaar in samenleving Wet maatschappelijke ondersteuning Vrijwilligerswerk is niet zonder risico Risico s niet

Nadere informatie

VERZEKERINGSINFORMATIE

VERZEKERINGSINFORMATIE VERZEKERINGSINFORMATIE Nationale Vereniging de Zonnebloem Breda, december 2015 Inhoudsopgave Definities... 3 Overzicht verzekeringen... 4 Preventie... 5 Melding en afwikkeling van een schadegeval... 5

Nadere informatie

Dekkingsgebied Europa. Voor zakenreizen en voor de Nederlandse afvaardiging voor sportevenementen in het buitenland is er Werelddekking.

Dekkingsgebied Europa. Voor zakenreizen en voor de Nederlandse afvaardiging voor sportevenementen in het buitenland is er Werelddekking. POLISINFORMATIE COLLECTIEF PAKKET KNGU POLISINFORMATIE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING Wie zijn verzekerd 1 De KNGU 2 De lokale verenigingen gelieerd aan de KNGU 3 Buitenlandse deelnemers inclusief trainers

Nadere informatie

Meest gestelde vragen. Vrijwilligerspolis

Meest gestelde vragen. Vrijwilligerspolis Meest gestelde vragen Vrijwilligerspolis Inhoudsopgave 1 Welke verzekeringen zijn van toepassing?...1 2 Wie zijn verzekerd en wat is een vrijwilliger?...1 3 Samenloop met eigen verzekering...2 4 Dekkingsvragen...2

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering/Onderlinge Schadeverzekering Fietstochtdeelnemers

Aansprakelijkheidsverzekering/Onderlinge Schadeverzekering Fietstochtdeelnemers PROLONGATIE 2009 Polisnummer 525422 Verzekerde: Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) Postbus 326 3900 AH VEENENDAAL Ingangsdatum verzekering: 1 maart 2003 Opzegtermijn: 03 maanden Einddatum verzekering:

Nadere informatie

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering De school heeft deze verzekering via Concent. Hiermee is de aansprakelijkheid voor bestuursleden, docenten en personeel afgedekt op het gebied van de kwaliteit

Nadere informatie

Alstublieft! Uw nieuwe verzekeringsdocumenten Wij hebben uw Vrijwilligerspolis met contractnummer verlengd.

Alstublieft! Uw nieuwe verzekeringsdocumenten Wij hebben uw Vrijwilligerspolis met contractnummer verlengd. Behandeld door Telefoon Kenmerk AV/OV Non-Profit 287962 1 Laan van Malkenschoten 20, Postbus 700, 7300 HC Apeldoorn Postbus 3 9800 AA ZUIDHORN Beste heer, mevrouw, U heeft bij ons een. Alstublieft! Uw

Nadere informatie

Soort verzekering: Aansprakelijkheidsverzekering/Onderlinge Schadeverzekering Fietstochtdeelnemers

Soort verzekering: Aansprakelijkheidsverzekering/Onderlinge Schadeverzekering Fietstochtdeelnemers Verzekerde: Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) Postbus 326 3900 AH VEENENDAAL Ingangsdatum verzekering: 1 maart 2003 Opzegtermijn: 03 maanden Premievervaldatum: 1 maart 2013 Looptijd: 60 maanden Contractsvervaldatum:

Nadere informatie

w el z i j n Verzekeringen voor vrijwilligers

w el z i j n Verzekeringen voor vrijwilligers RADIUS w el z i j n Verzekeringen voor vrijwilligers VERZEKERINGEN VOOR VRIJWILLIGERS 1 VERZEKERINGEN VOOR VRIJWILLIGERS De stichting heeft ten behoeve van de vrijwilligers een viertal verzekeringen afgesloten.

Nadere informatie

VNG VRIJWILLIGERSPOLIS

VNG VRIJWILLIGERSPOLIS VNG VRIJWILLIGERSPOLIS Albert Meijer accountmanager overheid 1 Aanleiding Vrijwilligers onmisbaar in samenleving Wet maatschappelijke ondersteuning Vrijwilligerswerk is niet zonder risico Risico s niet

Nadere informatie

Lippmann. groep b.v. De beste verzekering voor vrijwilligers. Gemeente Schiedam T.a.v. het college en de gemeenteraad Postbus 1501 3100 EA Schiedam

Lippmann. groep b.v. De beste verzekering voor vrijwilligers. Gemeente Schiedam T.a.v. het college en de gemeenteraad Postbus 1501 3100 EA Schiedam bd Lippmann groep b.v. registermakelaar in assurantiën RMiA adviseur financiële dienstverlening gevolmachtigd agent _. pensioenadviseur nva:..iid ABN-AMRO 49 69.60.253 Postbank 1369916 KvK Haaglanden 27017579

Nadere informatie

Meestgestelde vragen. Vrijwilligerspolis

Meestgestelde vragen. Vrijwilligerspolis Meestgestelde vragen Vrijwilligerspolis Inhoudsopgave 1 Welke verzekeringen zijn van toepassing?... 1 2 Wie zijn verzekerd en wat is een vrijwilliger?... 1 3 Samenloop met eigen verzekering... 2 4 Dekkingsvragen...

Nadere informatie

DEKKINGSOVERZICHT VNG VRIJWILLIGERSPOLIS

DEKKINGSOVERZICHT VNG VRIJWILLIGERSPOLIS DEKKINGSOVERZICHT VNG VRIJWILLIGERSPOLIS Dekkingsoverzicht VNG Vrijwilligerspolis 2011 1 Inhoudsopgave Algemene uitgangspunten 3 Ongevallenverzekering voor vrijwilligers 4 Aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

NHV (Nederlands Handbal Verbond)

NHV (Nederlands Handbal Verbond) NHV (Nederlands Handbal Verbond) Verzekeringnemer Nederlands Handbal Verbond. Verzekerden Verzekeringnemer, alsmede de verzekerden als opgenomen in clausule AV100-004 Verzekerden NHV. Hoedanigheid Sportbond

Nadere informatie

kostbaarheden/verzamelingen boten saneringskosten glas geldswaarden Naam en voornamen Adres Postcode en plaats E-mailadres Beroep/bedrijf

kostbaarheden/verzamelingen boten saneringskosten glas geldswaarden Naam en voornamen Adres Postcode en plaats E-mailadres Beroep/bedrijf Aangifteformulier Schade algemeen AEGON Schade Service Bij herstelbare schade van beperkte omvang aan inboedel en woonhuis, glasbreuk, noodhulp na schade of hulpverlening op reis, kunt u telefonisch contact

Nadere informatie

Evenementenverzekering Rubriek 1 Aansprakelijkheidsverzekering

Evenementenverzekering Rubriek 1 Aansprakelijkheidsverzekering Voorwaardenblad 15.1 Evenementenverzekering Rubriek 1 Aansprakelijkheidsverzekering Artikel 320-20.1508 Datum 1 augustus 2015 Inhoud pagina Algemene Voorwaarden 3 1 Schadebegrip 3 1.1 Schade aan personen

Nadere informatie

Samenvatting Collectieve Sportverzekering

Samenvatting Collectieve Sportverzekering Samenvatting Collectieve Sportverzekering Op 29 november 1997 heeft de Bondsraad besloten om voor alle leden van de NTTB een sportverzekering af te sluiten. Hiervoor is een bedrag opgenomen in de basiscontributie

Nadere informatie

Clausule 6801 Amlin BAV waarnemers (2015-07)

Clausule 6801 Amlin BAV waarnemers (2015-07) Clausule 6801 Amlin BAV waarnemers (2015-07) Activiteiten Binnen het raam van de voorwaarden zijn verzekerd de gevolgen van aansprakelijkheid voortvloeiende uit reguliere werkzaamheden volgens algemeen

Nadere informatie

Informatie Rotterdamse Vrijwilligersverzekering

Informatie Rotterdamse Vrijwilligersverzekering Informatie Rotterdamse Vrijwilligersverzekering PAGINA 2/5 De gemeente Rotterdam vindt het belangrijk dat Rotterdamse vrijwilligers goed verzekerd zijn. Daarom is er de Rotterdamse Vrijwilligersverzekering:

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Met voorbijgaan aan hetgeen anders in de verzekerings voorwaarden mocht zijn bepaald, wordt deze verzekering

Nadere informatie

AANHANGSEL 1 Vnab-nummer 628 123 700. Door bemiddeling van MultiCover verzekeren ondergetekenden, hierna verzekeraars genoemd, als volgt:

AANHANGSEL 1 Vnab-nummer 628 123 700. Door bemiddeling van MultiCover verzekeren ondergetekenden, hierna verzekeraars genoemd, als volgt: AANHANGSEL 1 Vnab-nummer 628 123 700 Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen Door bemiddeling van MultiCover verzekeren ondergetekenden, hierna verzekeraars genoemd, als volgt: VERZEKERINGNEMER

Nadere informatie

U verzekert risico s van uw vrijwilligers in 1 keer

U verzekert risico s van uw vrijwilligers in 1 keer U verzekert risico s van uw vrijwilligers in 1 keer Met de VNG Vrijwilligersverzekering Wat leest u in deze brochure? 01 Vrijwilligers zijn onmisbaar 3 02 Uw voordelen op een rij! 4 03 Hiervoor bent u

Nadere informatie

iza Dekkingsoverzicht Doorlopende Reisverzekering

iza Dekkingsoverzicht Doorlopende Reisverzekering iza Dekkingsoverzicht Doorlopende Reisverzekering Inhoud Dekkingsoverzicht IZA Doorlopende Reisverzekering Rubriek I Reisbagage 3 Rubriek II Reisongevallen 3 Rubriek III S.O.S. Kosten 4 Rubriek IV Medische

Nadere informatie