uitspraak rechtbank op beroepen planschade Th. Rijkenstraat 16 en 22 in Elshout

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "uitspraak rechtbank op beroepen planschade Th. Rijkenstraat 16 en 22 in Elshout"

Transcriptie

1 Zaaknummer: Onderwerp: uitspraak rechtbank op beroepen planschade Th. Rijkenstraat 16 en 22 in Elshout Collegevoorstel Inleiding De rechtbank Oost-Brabant deed op 31 oktober 2014 uitspraak op twee beroepschriften die gaan over de planschadezaken Theodorus Rijkenstraat 16 en 22 in Elshout. Hierna wordt ingegaan op deze uitspraak. Feitelijke informatie De eigenaren van Theodorus Rijkenstraat 16 en 22 in Elshout hebben ieder een verzoek om planschadetegemoetkoming gedaan in verband met het bestemmingsplan Elshout, locatie Theodorus Rijkenstraat. Dat bestemmingsplan maakt de bouw van maximaal 25 woningen aan de oostelijke kant van de Theodorus Rijkenstraat mogelijk. Op 23 april 2013 besloot u aan beiden een tegemoetkoming in planschade toe te kennen. De hiertegen ingediende bezwaarschriften verklaarde u op 10 oktober 2013 gegrond, voor zover in de primaire besluiten niet werd gemotiveerd waarom de kosten van rechtsbijstand in de primaire fase niet worden vergoed en voor het overige verklaarde u de bezwaren ongegrond. U besloot daarbij alsnog, en gemotiveerd, de kosten van rechtsbijstand in de primaire fase niet te vergoeden en niet over te gaan tot vergoeding van proceskosten in de bezwaarfase. Tegen de beslissingen op bezwaar is vervolgens beroep ingesteld bij de rechtbank Oost-Brabant. De beroepen richtten zich puur op het niet vergoeden van de kosten van rechtsbijstand in de primaire fase en op het niet vergoeden van proceskosten in de bezwaarfase. De rechtbank Oost-Brabant hield in deze zaken op 19 september 2014 zitting en deed vervolgens op 31 oktober 2014 uitspraak. De rechtbank verklaarde de beroepen ongegrond met de volgende van belang zijnde overwegingen: - de destijds in de zienswijzen op de conceptadviezen van de Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken (SAOZ) naar voren gebrachte argumenten hoefden niet noodzakelijkerwijs door een juridische deskundige te worden aangedragen. De juistheid van een planvergelijking hoeft ook niet persé door een rechtsbijstandsverlener te worden beoordeeld. U moet sowieso nagaan dat de advisering van de SAOZ zorgvuldig tot stand is gekomen; - pas in de bezwaarfase is verzocht om een vergoeding van de kosten van rechtsbijstand in de primaire fase. U hoefde deze kosten in de primaire fase niet ambtshalve te vergoeden. Van een aan u te wijten onrechtmatigheid die had moeten leiden tot een herroeping van de primaire besluiten kan dan ook geen sprake zijn. Afweging Voor de verdere inhoud wordt verwezen naar bijgevoegde uitspraak. Het aanvankelijk tegen deze uitspraak door appellanten ingestelde hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is op 9 januari 2015 ingetrokken. Dit betekent dat de uitspraak onherroepelijk is. Het voorstel is om de uitspraak voor kennisgeving aan te nemen. Inzet van Middelen Er zijn geen financiële en/of personele consequenties verbonden aan dit voorstel. Risico's Er zijn geen risico's verbonden aan dit voorstel. Procedure De procedures zijn, nu er geen hoger beroep meer aanhangig is, met deze uitspraak beëindigd. Voorgenomen besluit Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen. 1

2 Zaaknummer: Onderwerp: uitspraak rechtbank op beroepen planschade Th. Rijkenstraat 16 en 22 in Elshout BESLUIT Het college van Heusden heeft in de vergadering van 27 januari 2015 besloten: de uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant van 31 oktober 2014, SHE 13/5346 en SHE 13/5347, over het niet vergoeden van rechtsbijstandskosten in de primaire fase en de proceskosten in de bezwaarfase, in de planschadezaken Theodorus Rijkenstraat 16 en 22 in Elshout, voor kennisgeving aan te nemen. namens het college van Heusden, de secretaris, mr. J.T.A.J. van der Ven 2

3 ke- de Rechtspraak Rechtbank Oost-Brabant INGEKOMEN o 4 NOV 2014 Gemeente Heusden i AANTEKENEN [ [ PER POST [ I PER.FAX het college van burgemeester en wethouders van de gerneente Heusden Postbus AA Vlijmen BESTUURSRECHT bezoekadres Leeghwaterlaan BA 's-hertogenbosch datum 3 november 2014 onderdeel Afdeling n contactpersoon mevr E.J.M. Lowe doorkiesnummer ons kenmerk zaaknummer SHE BELEI V204 uw kenmerk bijlage(n) faxnummer afdeling onderwerp het beroep van A.J.G. van Hulten te Elshout correspondentieadres Postbus MA 's-hertogenbosch t f Bij beantwoording de datum en ons kenmerk vermelden. Wilt u slechts een zaak in uw brief behandelen. Geachte heer/rnevrouw, Over het beroep met zaaknummer SHE BELEI V204 deel ik u het volgende mee. De rechtbank heeft uitspraak gedaan. Ik stuur u een kopie van de uitspraak. Indien in deze uitspraak wordt verwezen naar een uitspraak met een ECLI-nummer, is de tekst van de betreffende uitspraak onder dat nummer gepubliceerd op Tegen deze uitspraak staat voor een belanghebbende en het bestuursorgaan hoger beroep open. Dit dient te worden ingesteld binnen zes weken na de datum van verzending van deze uitspraak door een beroepschrift en een kopie van deze uitspraak te zenden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. In uw beroepschrift moet u verrnelden waarorn 11 het niet eens bent met de uitspraak, U kunt ook digitaal hoger beroep instel1en bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Kijk op voor meer informatie over het indienen van digitaal beroep. Als u naar aanleiding van deze briefvragen hebt, kunt u contact opnemen rnet de administratie van de rechtbank op het hierboven vermelde doorkiesnurnrner, elt of schrijft, verzoek ik u het zaaknurnmer te vermelden. BE022

4 de Rechtspraak Rechtbank Oost-Brabant /lj AANTEKENEN I I PER POST I I PER FAX BESTUURSRECHT het coljege van burgemeester en wethouders van de gemeente Heusden Postbus AA Vlijmen datum 3 november 2014 onderdeel Afdeling 11 contactpersoon mevr E.J.M. Lowe doorkiesnummer ons kenmerk zaaknurnmer SHE 13/5347 BELEl V204 uw kenmerk bijlage(n) faxnummer afdeling onderwerp het beroep van G.F.M. van Hulten te Elshout bezoekadres Leeghwaterlaan BA 's-hertogenbosch correspondentieadres Postbus MA 's-hertogenbosch t f Bij beantwoording de datum en ons kenmerk vermelden. Wilt u slechts een zaak in uw brief behandelen. Geachte heer/mevrouw, Over het beroep met zaaknurnrner SHE 13/5347 BELEl V204 deel ik u het volgende mee. De rechtbank heeft uitspraak gedaan. lk stuur II een kopie van de uitspraak. Indien in deze uitspraak wordt verwezen naar een uitspraak met een ECLI-nllmmer, is de tekst van de betreffende uitspraak onder dat nurnrner gepubliceerd op Tegen deze uitspraak staat voor een belanghebbende en het bestuursorgaan hoger beroep open. Dit dient te worden ingesteld binnen zes weken na de daturn van verzending van deze uitspraak door een beroepschrift en een kopie van deze uitspraak te zenden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,2500 EA Den Haag. In llw beroepschrift moet 1I vermelden waarom II het niet eens bent met de uitspraak. U kunt ook digitaal hoger beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Kijk op voor meer informatie over het indienen van digitaal beroep. Als u naar aanleiding van deze briefvragen hebt, kunt u contact opnemen met de administratie van de rechtbank op het hierboven vermelde doorkiesnummer, belt of schrijft, verzoek ik II het zaaknummer te vermelden. BE022

5 uitspraak RECHTBANK Zittingsplaats OOST-BRABANT 's-hertogenbosch Bestuursrecht zaaknummers: SHE 13/5346 en SHE 13/5347 uitspraak vao de enkelvoudige kamer van 31 oktober 2014 in de zaken tusseo 1. A.J.G. van Hulten, te Elshout, eiser 1 (SHE 13/5346), 2. A.F.M. van Hulten, te Elshout, eiser 2 (SHE 13/5347), (gemachtigde: R. van Laarhoven), gezamenlijk te noemen eisers en het college van burgemeester en wethouders vao de gemeente Heusden, verweerder (gemachtigde: J.E.W. van Baardwijk). Procesverloop Bij besluiten van 23 april 2013 (de primaire besluiten) heeft verweerder aan eiser 1 een tegemoetkoming in planschade van 7.300,- en aan eiser 2 een tegemoetkoming van 5.700,-, te vermeerderen met de wettelijke rente, toegekend. Bij besluiten van 10 oktober 2013 (de bestreden besluiten) heeft verweerder de bezwaren van eisers gegrond verklaard, voor zover in de (primaire) besluiten niet is gemotiveerd waarom de kosten van rechtsbijstand in de primaire fase niet worden vergoed, de bezwaren voor het overige ongegrond verklaard en de (primaire) besluiten onder verbetering van de motivering in stand gelaten. Verweerder heeft daarbij besloten de kosten van rechtsbijstand in de primaire fase niet te vergoeden en niet over te gaan tot vergoeding van de proceskosten in de bezwaarfase. Eisers hebben tegen de bestreden besluiten beroep ingesteld. Verweerder hee:ft een verweerschrift ingediend. Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 19 september Eisers en verweerder hebben zich laten vertegenwoordigen door hun gemachtigden. Overwegiogen 1. De rechtbank gaat uit van de volgende feiten. Eisers zijn eigenaren van woningen aan de Theodorus Rijkenstraat 22 en 16 te Elshout, Op 7 respectievelijk 18 juni 2013 hebben zij verweerder verzocht om een tegemoetkoming in planschade als bedoeld in artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) in verband met schade die zij stellen te lijden als gevolg van het bestemmingsplan "Elshout, locatie

6 zaaknummers: SHE 13/5346 en SHE 13/5347 blad 2 Theodorus Rijkenstraat". Met dit bestemmingsplan wordt de bouw van maximaal 25 woningen aan de oostelijke kant van de Theodorus Rijkenstraat, tegenover de woningen van eisers, mogelijk gemaakt. Verweerder heeft de aanvragen voor advies voorgelegd aan de Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken te Rotterdam (SAOZ). Deze heeft op 20 februari 2013 per aanvraag een conceptadvies uitgebracht, waarin onder meer een vergelijking is gemaakt tussen de planologische mogelijkheden van het oude en het nieuwe planologische regime. Eisers hebben vervolgens op 12 maart 2013 hun zienswijzen over de conceptadviezen ingediend. Op 5 april2013 heeft de SAOZ definitieve adviezen uitgebracht aan verweerder. Daarin concludeert de SAOZ dat eisers als gevolg van het nieuwe bestemmingsplan in een planologisch nadeliger positie zijn komen verkeren, waardoor zij schade hebben geleden in de vorm van waardevermindering van hun woningen. Verweerder heeft deze definitieve adviezen aan de primaire besluiten ten grondslag gelegd en eisers tegemoetkomingen in planschade, te vermeerderen met de wettelijke rente, toegekend. 2. Bij de bestreden besluiten heeft verweerder de primaire besluiten onder verbetering van de motivering gehandhaafd. Verweerder is daarbij echter niet overgegaan tot vergoeding van de door eisers gemaakte kosten voor rechtsbijstand in de primaire fase en de gemaakte proceskosten in de bezwaarfase. 3. Eisers hebben in de eerste plaats aangevoerd dat verweerder de kosten van rechtsbijstand in de primaire fase, zijnde de kosten ten behoeve van het indienen van zienswijzen naar aanleiding van de conceptadviezen, had moeten vergoeden. Zij hebben deze kosten redelijkerwijs moeten maken omdat zij zelf niet over voldoende juridische kennis beschikken om te kunnen beoordelen of de SAOZ in de conceptadviezen een juiste planvergelijking heeft gemaakt en de gevolgen daarvanjuist heeft gewogen. Eisers verwijzen daarbij in het bijzonder naar de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) van 11 juli 2012 in een planschadezaak van de gemeente Zuidplas (ECLI:NL:R VS: 20 12:BX 1031) en de uitspraken van 7 mei 2013 (zaaknurnrners SHE 12/3942, SHE 12/3956 en SHE 12/3959) van de rechtbank Oost- Brabant respectievel ijk 6 december 2013 (zaaknumrner BRE 13/3737) en 15 augustus 2014 (zaaknummer BRE 14/689 en BRE 14/685) van de rechtbank Zeeland- West Brabant. 4. Verweerder heeft zich hierover op het standpunt gesteld dat het inroepen van jurid ische bijstand in de primaire fase in de gevallen van eisers niet redelijk was aangezien hun zienswijzen qua inhoud niet hebben bijgedragen aan een betere beoordeling van hun aanvragen om een tegemoetkoming in planschade. Verder was inschakeling van juridische bijstand volgens verweerder ook anderszins niet noodzakelijk, omdat in de conceptadviezen geen punten naar voren zijn gekomen die een specifiekejuridische inbreng vereisen. 5. Ingevolge artikel 6.5, aanhef en onder a, van de Wro vergoeden burgemeester en wethouders, indien zij een tegemoetkoming als bedoeld in artikel 6.1 toekennen, de redelijkerwijs gemaakte kosten van rechtsbijstand en andere deskundige bijstand. 6. Uit de geschiedenis van de totstandkoming van dat artikel (Karnerstukken , , nr. 3, blz. 65) valt af te leiden dat indien een tegemoetkoming in planschade wordt toegekend, aan de aanvrager de kosten van rechtsbijstand en andere deskundige bijstand worden vergoed, voor zover die kosten redelijkerwijs zijn gemaakt. In het geval kosten zijn gemaakt ten behoeve van het indienen van een zienswijze naar aanleiding van een conceptadvies van een door het college ingeschakelde deskundige, kunnen die kosten voor vergoeding in aanmerking komen, indien het inroepen van bijstand redelijk was en de

7 zaaknummers: SHE 13/5346 en SHE 13/5347 blad 3 kosten van het opstellen van een zienswijze redelijk zijn. 7. In hun reacties op de conceptadviezen hebben eisers naar voren gebracht dat zij niet kunnen instemmen met de uitgevoerde planologische vergelijking en de op basis daarvan te laag vastgestelde waardevermindering van hun woningen. Volgens eisers is teveel de nadruk gelegd op de onder het oude planologisch regime toegestane agrarische gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden, terwijl die nauwelijks een negatieve invloed hadden op hun WOOI1- en leefklimaat. Verder is in de conceptadviezen te weinig rekening gehouden met de bestaande feitelijke aanwending van de gronden in de nieuwe planologische situatie. Deze veroorzaakt meer overlast en een grotere aantasting van privacy, uitzicht, situeringswaarde en zon- en daglichttoetreding dan in de conceptadviezen is verondersteld. Volgens eisers bedraagt de waardevermindering van hun woningen daarom eerder 6% in plaats van nog geen 4%. 8. De rechtbank ziet geen aanknopingspunten voor het oordeel dat deze argumenten noodzakelijkerwijs slechts door een juridische deskundige naar voren kunnen worden gebracht. Eisers hadden in reactie op de conceptadviezen ook zonder inschakeling van juridische bijstand kunnen aangeven dat de SAOZ de nadelige gevolgen van het nieuwe besternrningsplan voor hun woningen en percelen nietjuist heeft ingeschat. De enkele stelling dat zij als gewone burgers over onvoldoende juridische kennis beschikken om te kunnen beoordelen of de SAOZ in de conceptadviezen een juiste planvergelijking heeft gemaakt en de gevolgen daarvan juist heeft gewogen is daarvoor onvoldoende. Deze opvatting zou ertoe leiden dat de kosten van rechtsbijstand in de primaire fase steeds voor vergoeding in aanmerking moeten worden gebracht, omdat een planvergelijking vast onderdeel vormt van de beoordeling van aanvragen om tegemoetkoming in planschade. Tevens is in aanmerking genomen dat op verweerder op grond van artikel 3:9 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) de plicht rust zich ervan te vergewissen dat de advisering van de SAOZ zorgvuldig tot stand is gekomen. Naar het oordeel van de rechtbank valt dan ook niet in te zien dat inschakeling van juridische bijstand in de periode voorafgaande aan de totstandkoming van de primaire besluiten redelijkerwijs noodzakelijk was. De betreffende beroepsgrond slaagt dan ook niet. 9. Dit leidt tot de conclusie dat verweerder de gevraagde vergoeding van de kosten van rechtsbijstand in de primaire fase in redelijkheid heeft kunnen afwijzen. Gelet hierop komt de rechtbank niet toe aan beoordeling van de tussen partijen levende vraag of de door eisers gedeclareerde kosten van het opstellen van de zienswijzen, zoals door eisers begroot op 1.225,- (exclusief BTW) per persoon, redelijk zijn en voor vergoeding in aanmerking kunnen komen. 10. Eisers hebben verder betoogd dat verweerder op grond van artikel 7: 15, tweede Iid, van de Algemene wet bestuursrecht (de Awb) een vergoeding had moeten toekennen voor de proceskosten in de bezwaarfase. Zij hebben daartoe aangevoerd dat verweerder op grond van artikel 6.5, onder a, van de Wro gehouden was om bij de toekenning van een planschadevergoeding tevens te beslissen over de vergoeding van de rechtbijstandskosten in de primaire fase. Dit is niet gebeurd. Verweerder had daarom moeten overgaan tot herroeping van de primaire besluiten, voor zover daarin niet tevens is beslist over de vergoeding van de kosten voor rechtsbijstand in de primaire fase. Dit gebrek in de primaire besluiten kon niet worden hersteld met een nadere (afwijzende) motivering in de bestreden besluiten, aldus eisers,

8 zaaknummers: SHE 13/5346 en SHE 13/5347 blad Verweerder heeft zich op het standpunt gesteld dat eisers pas in de bezwaarfase hebben verzocht om vergoeding van de kosten van rechtsbijstand in de primaire fase, zodat een besluit daarover niet kan leiden tot een herroeping van de primaire besluiten wegens een aan verweerder te wijten onrechtmatigheid. Daarom is er volgens verweerder geen aanleiding voor een vergoeding van de proceskosten in de bezwaarfase op grond van artikel 7: 15, tweede lid, van de Awb n artikel 7: 15, tweede lid, eerste volzin van de Awb is bepaald dat de kosten die de belanghebbende in verband met de behandeling van het bezwaar redelijkerwijs heeft moeten maken, door het bestuursorgaan uitsluitend worden vergoed op verzoek van de belanghebbende, voor zover het bestreden besluit wordt herroepen wegens aan het bestuursorgaan te wijten onrechtmatigheid. 13. Bij de bestreden besluiten zij n de primaire besluiten tot toekenning van een tegemoetkoming in planschade in stand gelaten. Daarbij is alsnog beslist over de vergoeding van de kosten van rechtsbijstand in de primaire fase. Aanieiding daarvoor was het verzoek van eisers in hun bezwaarschrift van 1juni 2013, Eisers hebben niet bestreden dat zij pas in de bezwaarfase schriftelijk hebben verzocht om vergoeding van deze kosten. Zij zijn echter van mening dat verweerder al in het kader van de primaire besluitvorming nader onderzoek had moeten doen naar de vraag of dergelijke kosten waren gemaakt. De rechtbank ziet geen aanleiding eisers hierin te volgen. Gelet op de uitspraak van de ABRS van 12 februari 2014 (ECLI:NL:RVS:2014:450) was verweerder niet gehouden om de in verband met de behandeling van de aanvragen opgekomen kosten ambtshalve te vergoeden. Nadat in de bezwaarschriften van 1juni 2013 orn vergoeding van deze kosten was verzocht, heeft verweerder in de bestreden besluiten de gevraagde vergoeding alsnog afgewezen. Daarom kan niet worden gesproken van een aan verweerder te wijten onrechtmatigheid als bedoeld in artikel 7:15, tweede lid, eerste volzin, van de Awb die had moeten leiden tot herroeping van de primaire besluiten. Verweerder heeft het verzoek om vergoeding van de in verband met de behandeling van de bezwaren opgekomen kosten terecht afgewezen. Ook deze beroepsgrond kan niet slagen. 14. Het voorgaande leidt de rechtbank tot de conclusie dat verweerder op goede gronden heeft kunnen besluiten niet over te gaan tot vergoeding van de door eisers gemaakte kosten voor rechtsbijstand in de primaire fase en de gemaakte proceskosten in de bezwaarfase, zodat het beroep ongegrond is. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding

9 _' zaaknummers: SHE 13/5346 en SHE 13/5347 blad 5 Beslissing De rechtbank verklaart de beroepen ongegrond. Deze uitspraak is gedaan door mr. J. Heijerman, rechter, in aanwezigheid van mr. A.G.M. Willems, griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 31 oktober Afschrift verzonden aan partijen op: o 3 ".OV Rechtsmiddel Tegen deze uitspraak kan binnen zes weken na de dag van verzending daarvan hoger beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

10 RECHTBANK OOST BRABANT Postbus 70584, 5201CZ 'S HERTOGENBOSCH IR Aangetekend I G A 1 Recommande NL 3SGQYQ HET COLLEGE VAN B&W VAN HEUSDEN Postbus AA VLlJMEN SBR 14/ gr. 3SGQYQ "'

uitspraak rechtbank gedeeltelijke intrekking bouwvergunning geluidsscherm A59

uitspraak rechtbank gedeeltelijke intrekking bouwvergunning geluidsscherm A59 Zaaknummer: OLOGJvB34 Onderwerp: uitspraak rechtbank gedeeltelijke intrekking bouwvergunning geluidsscherm A59 Collegevoorstel Inleiding Door de rechter is uitspraak gedaan op het beroep tegen uw eerdere

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Voorgenomen besluit. Zaaknummer: HHVOL10. Parkeerverbodzone Mondriaanpark in Vlijmen

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Voorgenomen besluit. Zaaknummer: HHVOL10. Parkeerverbodzone Mondriaanpark in Vlijmen Zaaknummer: HHVOL10 Onderwerp Parkeerverbodzone Mondriaanpark in Vlijmen Collegevoorstel Inleiding Met dit voorstel wordt uw college in kennis gesteld van de uitspraak van de rechtbank s- Hertogenbosch

Nadere informatie

Naar aanleiding van deze uitspraak van de rechtbank is geen nadere afweging nodig.

Naar aanleiding van deze uitspraak van de rechtbank is geen nadere afweging nodig. Onderwerp Zaaknummer: OLOGJvB05 Uitspraak van de rechtbank 's-hertogenbosch d.d. 7 juni 2010 inzake het beroep van J.H.J. Voormanns mbt geweigerde bouwvergunning Populierstraat 6 te Drunen Collegevoorstel

Nadere informatie

2 1FEB datum onderdeel contactpersoon doorkiesnummer ons kenmerk uw kenmerk

2 1FEB datum onderdeel contactpersoon doorkiesnummer ons kenmerk uw kenmerk de Rechtspraak Rechtbank Gelderland [X] AANTEKENEN [ ] PER POST [ ] PER FAX het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel Manager Team Advies Postbus 6325 gemeente Tiel 4000 HH Tiel 2

Nadere informatie

de Rechtspraak Rechtbank Noord-Holland het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland Postbus 1000 1140 BA Monnickendam

de Rechtspraak Rechtbank Noord-Holland het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland Postbus 1000 1140 BA Monnickendam Gemeente Watertand 2 4 APR 2015 INGEKOMEN de Rechtspraak Rechtbank Noord-Holland Gemeente Waterland APR' ZO ( (4ESCAND datum onderdeel contactpersoon doorkiesnummer ons kenmerk uw kenmerk bijlage(n) faxnummer

Nadere informatie

de Rechtspraak Rechtbank Gelderland gemeente Tiel

de Rechtspraak Rechtbank Gelderland gemeente Tiel de Rechtspraak Rechtbank Gelderland AANTEKENEN [ ] PER POST [ ] PER FAX het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel Postbus 6325 4000 HH Tiel gemeente Tiel datum onderdeel contactpersoon

Nadere informatie

de Rechtspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant (076) het beroep van Maatschap C. en C. Bouwmeester te Zevenbergen

de Rechtspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant (076) het beroep van Maatschap C. en C. Bouwmeester te Zevenbergen de Rechtspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant Afd. MOERDIJK -1 APk. im AANGETEKEND De raad van de gemeente Moerdijk Postbus 4 4760 AA Zevenbergen Nr: Bestuursrecht bezoekadres Sluissingel 20 Breda datum

Nadere informatie

Onderwerp Uitspraak Raad van State d.d. 25 mei 2011 op het verzet van P.M. van Dijk e.a. te Elshout

Onderwerp Uitspraak Raad van State d.d. 25 mei 2011 op het verzet van P.M. van Dijk e.a. te Elshout Zaaknummer: OLOGJvB11 Onderwerp Uitspraak Raad van State d.d. 25 mei 2011 op het verzet van P.M. van Dijk e.a. te Elshout Collegevoorstel Inleiding In uw vergadering van 22 februari 2011 heeft u kennis

Nadere informatie

de Rechtspraak Rechtbank Den Haag PER FAX Over het beroep met zaaknummer SGR 13/9215 BESLU V258 deel ik u het volgende mee.

de Rechtspraak Rechtbank Den Haag PER FAX Over het beroep met zaaknummer SGR 13/9215 BESLU V258 deel ik u het volgende mee. de Rechtspraak Rechtbank Den Haag ^'AANTEKENEN ] PER POST PER FAX Bestuursrecht De heer ir. Hagen Leeuwenberg 2 2635 GD Den Hoom bezoekadres Prins Clauslaan 60 2595 AJ Den Haag datum onderdeel contactpersoon

Nadere informatie

de Rechtspraak Rechtbank Gelderland GEMEENTE HEi1J-NDOORN 7440 AE Nijverdal Behand.: 'į reľw.: Ąľfí Stuk WerlāLl.

de Rechtspraak Rechtbank Gelderland GEMEENTE HEi1J-NDOORN 7440 AE Nijverdal Behand.: 'į reľw.: Ąľfí Stuk WerlāLl. 13INK06578 ui in inn imin min de Rechtspraak Rechtbank Gelderland 14, AANTEKENEN [ ] PER POST [ ] PER FAX de raad van de gemeente Hellendoorn Postbus 200 GEMEENTE HEi1J-NDOORN 7440 AE Nijverdal Behand.:

Nadere informatie

de Rechtspraak I I PER FAX

de Rechtspraak I I PER FAX de Rechtspraak i AANTEKENEN I I PER POST I I PER FAX De heer R. Zenger Nachtwachtlaan 114 I 058 ED Amsterdam datum onderdeel 15 januari 20 13 Sluitfase (keuzemenu: optie 2) contactpersoon doorkiesnummer

Nadere informatie

de Rechtspraak Rechtbank Oost-Brabant

de Rechtspraak Rechtbank Oost-Brabant 14. JÜL. 2017 12:59 NR. 698 P. 1 de Rechtspraak Rechtbank Oost-Brabant Į^TIaNTEKENEN [ ] FERFQST bĵ'fer FAX BESTUURSRECHT datum onderdeel contactpersoon doorkiesnummer ons kenmerk uw kenmerk bijlage(n)

Nadere informatie

de Rechtspraak Rechtbank Overijssel Reg.nr. PS/2XJIU lao<sa 04 DEC 2014 Dat. ontv.:

de Rechtspraak Rechtbank Overijssel Reg.nr. PS/2XJIU lao<sa 04 DEC 2014 Dat. ontv.: de Rechtspraak Rechtbank Overijssel AANTEKENEN [X]/PERPOST PER FAX Bestuursrecht datum onderdeel contactpersoon doorkiesnummer ons kenmerk uw kenmerk bijlage(n) faxnummer afdeling onderwerp provinciale

Nadere informatie

de Rechtspraak Postbus: Rechtbank Noord-Holland ZAAKNUMMER: Afdeling Publiekrecht Sectie Bestuursrecht Locatie Alkmaar

de Rechtspraak Postbus: Rechtbank Noord-Holland ZAAKNUMMER: Afdeling Publiekrecht Sectie Bestuursrecht Locatie Alkmaar de Rechtspraak Gemeente Bergen UI 14ip.06739 05/09/2014 Postbus: Rechtbank Noord-Holland ZAAKNUMMER: [ J AANTEKENEN [ PER POST [ PER FAX (072) 888 01 00 het college van Burgemeester en Wethouders van de

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: Uitspraak Raad van State Bizetlaan 28 en 30 in Vlijmen

Collegevoorstel. Zaaknummer: Uitspraak Raad van State Bizetlaan 28 en 30 in Vlijmen Zaaknummer: 00352408 Onderwerp: Uitspraak Raad van State Bizetlaan 28 en 30 in Vlijmen Collegevoorstel Inleiding De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 29 mei 2013 uitspraak gedaan

Nadere informatie

De voorzieningenrechter wees in de uitspraak van 10 juni 2015 het verzoek om voorlopige voorziening dan ook af.

De voorzieningenrechter wees in de uitspraak van 10 juni 2015 het verzoek om voorlopige voorziening dan ook af. Onderwerp uitspraak voorzieningenrechter over bestuursdwang Wijksestraat 3 Collegevoorstel Zaaknummer 00438188 Aanleiding / voorgeschiedenis In de uitspraak van 23 december 2014 verklaarde de rechtbank

Nadere informatie

' s Sftg. de Rechtspraak. Over het beroep met procedurenummer 11 / 685 WOB JAN 1 deel ik u het volgende mee.

' s Sftg. de Rechtspraak. Over het beroep met procedurenummer 11 / 685 WOB JAN 1 deel ik u het volgende mee. ' s Sftg -IKdV.2011 de Rechtspraak datum onderdeel contactpersoon doorkiesnummer ons kenmerk uw kenmerk biilage(n) faxnummer afdeling onderwerp De heer mr. J.C. Binnerts Postbus 280 2000 AG Haarlem 28

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZLY:2012:BX0557

ECLI:NL:RBZLY:2012:BX0557 ECLI:NL:RBZLY:2012:BX0557 Instantie Datum uitspraak 03-07-2012 Datum publicatie 06-07-2012 Zaaknummer Awb 11/2189 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Zwolle-Lelystad Bestuursrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2017:3801

ECLI:NL:RBMNE:2017:3801 ECLI:NL:RBMNE:2017:3801 Instantie Datum uitspraak 21-06-2017 Datum publicatie 28-07-2017 Zaaknummer UTR 16/4472 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Midden-Nederland Omgevingsrecht

Nadere informatie

de Rechtspraak Rechtbank Breda Hierbij zend ik u een kopie van de uitspraak waarbij op het beroep is beslist.

de Rechtspraak Rechtbank Breda Hierbij zend ik u een kopie van de uitspraak waarbij op het beroep is beslist. Niet op barcode schrijven!! Gemeente Bergen op Zoom de Rechtspraak Rechtbank Breda 106-027138 Reg. Datum: 19/10/2006 Eenheid: BJZ 4.06 datum doorkiesnummer ons kenmerk uw kenmerk bijlage(n) onderwerp AANTEKENEN

Nadere informatie

tegen de afwijzing van het verzoek om vergoeding planschade.

tegen de afwijzing van het verzoek om vergoeding planschade. Besluitvormende raadsvergadering: 14 juli 2009 Portefeuillehouder: G.J.J. Burger AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2009/45 Datum : 30 juni 2009 Onderwerp : Tweede behandeling bezwaarschrift Jeremiasse tegen

Nadere informatie

Uitspraak /1/A1

Uitspraak /1/A1 Uitspraak 201803876/1/A1 Datum van uitspraak: woensdag 17 oktober 2018 Tegen: het college van burgemeester en wethouders van Cranendonck Proceduresoort: Hoger beroep Rechtsgebied: Kapvergunningen ECLI:

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2016:10511

ECLI:NL:RBLIM:2016:10511 ECLI:NL:RBLIM:2016:10511 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 05-12-2016 Datum publicatie 09-12-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie AWB - 11 _ 795u Omgevingsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2017:6739

ECLI:NL:RBNHO:2017:6739 ECLI:NL:RBNHO:2017:6739 Instantie Datum uitspraak 15-03-2017 Datum publicatie 18-08-2017 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer AWB - 16 _ 4345 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Belastingrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2011:BQ4413

ECLI:NL:RBAMS:2011:BQ4413 ECLI:NL:RBAMS:2011:BQ4413 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 19-04-2011 Datum publicatie 13-05-2011 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie awb 09-5337 wwb en awb 10-4936

Nadere informatie

Afweging Er zijn geen redenen om af te wijken van het advies van de commissie. Het voorstel is om het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren.

Afweging Er zijn geen redenen om af te wijken van het advies van de commissie. Het voorstel is om het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren. Zaaknummer 00460484 Onderwerp Beslissing op bezwaar Stichting Scala Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis Op 1 januari 2015 trad de wetswijziging overheveling buitenonderhoud en aanpassingen Primair

Nadere informatie

Eerste aanleg: ECLI:NL:RBASS:2012:2307, Bekrachtiging/bevestiging

Eerste aanleg: ECLI:NL:RBASS:2012:2307, Bekrachtiging/bevestiging ECLI:NL:RVS:2014:110 Instantie Raad van State Datum uitspraak 22-01-2014 Datum publicatie 22-01-2014 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201300676/1/A2 Eerste

Nadere informatie

Afweging In dit geval is er geen aanleiding tot het instellen van hoger beroep. Het voorstel is om de uitspraak voor kennisgeving aan te nemen.

Afweging In dit geval is er geen aanleiding tot het instellen van hoger beroep. Het voorstel is om de uitspraak voor kennisgeving aan te nemen. Zaaknummer 00499351 Onderwerp Uitspraak rechtbank last onder dwangsom Groenewoud Drunen Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis De rechtbank Oost-Brabant heeft uitspraak gedaan op het beroep tegen

Nadere informatie

de Rechtspraak Over het beroep met zaaknummer ROT 10 / 1193 WET BE03 deel ik u het volgende mee.

de Rechtspraak Over het beroep met zaaknummer ROT 10 / 1193 WET BE03 deel ik u het volgende mee. rsit. nr. gem. 2 O MEI 2(M A de Rechtspraak Rechtbank Rotterdam datum onderdeel contactpersoon doorkiesnummer ons kenmerk uw kenmerk bijlage(n) faxnummer afdeling onderwerp X] AANTEKENEN De Raad der gemeente

Nadere informatie

Met toepassing van artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet, delen wij u het volgende mede.

Met toepassing van artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet, delen wij u het volgende mede. Bergen op Zoom RMD09-0184 ^^^M Raadsmededelmg Datum - 2 SEP. ZQW Nr. RMD09-0184 Van Aan Het college van B&W De raads- en duoburgerleden Contactpersoon: Caroline Jacobs Email: C.G.Jacobs@bergenopzoom.nl

Nadere informatie

de Rechtspraak Rechtbank Gelderland PER EAX Over het beroep met zaaknummer ZUT 12 / 249 WRO 219 deel ik u het volgende mee.

de Rechtspraak Rechtbank Gelderland PER EAX Over het beroep met zaaknummer ZUT 12 / 249 WRO 219 deel ik u het volgende mee. de Rechtspraak Rechtbank Gelderland AANTKKENEN X PER POST de Raad van de gemeente Rlburg Postbus 70 8080 AB Klburg PER EAX Team bestuursrecht Arnhem bezoekadres Walburgstraat 2-4 6811 CD Arnhem datum onderdeel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOBR:2017:3205

ECLI:NL:RBOBR:2017:3205 ECLI:NL:RBOBR:2017:3205 Instantie Datum uitspraak 12-06-2017 Datum publicatie 21-06-2017 Zaaknummer 17_175 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Oost-Brabant Omgevingsrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOBR:2017:1221

ECLI:NL:RBOBR:2017:1221 ECLI:NL:RBOBR:2017:1221 Instantie Datum uitspraak 09-03-2017 Datum publicatie 20-03-2017 Zaaknummer 16_2690 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Oost-Brabant Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2009:BJ1550

ECLI:NL:RBARN:2009:BJ1550 ECLI:NL:RBARN:2009:BJ1550 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 15-06-2009 Datum publicatie 06-07-2009 Zaaknummer AWB 08/5874 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

de Rechtspraak Rechtbank Rotterdam Hierbij zend ik u een kopie van de uitspraak van de rechtbank waarbij op bovenvermeld beroep is beslist.

de Rechtspraak Rechtbank Rotterdam Hierbij zend ik u een kopie van de uitspraak van de rechtbank waarbij op bovenvermeld beroep is beslist. de Rechtspraak Rechtbank Rotterdam Aantekenen De Raad van de gemeente Schiedam Postbus 1501 3100 EA Schiedam Sector Bestuursrecht bezoekadres Wilhelminaplein 100/125 datum onderdeel contactpersoon doorkiesnummer

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2016:3050

ECLI:NL:RVS:2016:3050 ECLI:NL:RVS:2016:3050 Instantie Raad van State Datum uitspraak 16-11-2016 Datum publicatie 16-11-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201601834/1/R2 Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

Beslissen op verzoeken tegemoetkoming planschade eigenaren/ bewoners de Meeuwse Acker 12-33, 12-35, 12-37 en 12-43

Beslissen op verzoeken tegemoetkoming planschade eigenaren/ bewoners de Meeuwse Acker 12-33, 12-35, 12-37 en 12-43 Embargo tot vrijdag 6 maart 2015 Onderwerp Beslissen op verzoeken tegemoetkoming planschade eigenaren/ bewoners de Meeuwse Acker 12-33, 12-35, 12-37 en 12-43 Programma Stedelijke ontwikkeling BW-nummer

Nadere informatie

Made, 13 mei 2003. Raadsvergadering 3 juli 2003 Aan de Raad. Agendapunt 8. Onderwerp. Voorstel. Financiële gevolgen

Made, 13 mei 2003. Raadsvergadering 3 juli 2003 Aan de Raad. Agendapunt 8. Onderwerp. Voorstel. Financiële gevolgen Raadsvergadering 3 juli 2003 Aan de Raad Agendapunt 8 Made, 13 mei 2003 Onderwerp Voorstel Financiële gevolgen Verzoek om planschadevergoeding ex artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Overeenkomstig

Nadere informatie

vanstate /1/V6. Datum uitspraak: 28 maart 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

vanstate /1/V6. Datum uitspraak: 28 maart 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad vanstate 201108441/1/V6. Datum uitspraak: 28 maart 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak na vereenvoudigde behandeling (artikel 8:54 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb)) op het

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2014:5220

ECLI:NL:RBMNE:2014:5220 ECLI:NL:RBMNE:2014:5220 Instantie Datum uitspraak 23-10-2014 Datum publicatie 28-10-2014 Rechtbank Midden-Nederland Zaaknummer AWB - 14 _ 2227 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht

Nadere informatie

Afdeling bestuursrechtspraak. Voorstel behandelwijze; jlbicid raaddd: 2^ v \ Uw kenmerk

Afdeling bestuursrechtspraak. Voorstel behandelwijze; jlbicid raaddd: 2^ v \ Uw kenmerk Raad van State Afdeling bestuursrechtspraak Voorstel behandelwijze; jlbicid raaddd: 2^ v \ Pagina 1 van 1 GEMEENTE ROERMOND Sect.: Afd Gezien dir.; NR.; Raad van de gemeente Roermond Postbus 900 6040 AX

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZWB:2016:7164

ECLI:NL:RBZWB:2016:7164 ECLI:NL:RBZWB:2016:7164 Instantie Datum uitspraak 15-11-2016 Datum publicatie 21-11-2016 Zaaknummer AWB 16_1479 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Bestuursrecht

Nadere informatie

de Rechtspraak

de Rechtspraak de Rechtspraak 116.005356 Rechtbank Gelderland datum onderdeel contactpersoon doorkiesnummer ons kenmerk uw kenmerk bijlage(n) faxnummer afdeling onderwerp V-nummer justitienummer AANTEKENEN ] PER POST

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: \ Raad vanstate 2012Ö1424/1/V1. Datum uitspraak: 26 september 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep

Nadere informatie

Afd eli n g bes tuursrechtspraak TEAM: Behandelend amhten.iar P. Slappendel 070-4264288

Afd eli n g bes tuursrechtspraak TEAM: Behandelend amhten.iar P. Slappendel 070-4264288 Raad vanstate Afd eli n g bes tuursrechtspraak TEAM: INGEK. - 8 MEI ZOU DOC NR.: Raad van de gemeente Sint-Oedenrode Postbus 44 5490 AA SINT OEDENRODE Datum Ons nummer Uw kenmerk 7 mei 2014 201 301 984/3/R3

Nadere informatie

ECLI:NL:RBBRE:2011:BP8246

ECLI:NL:RBBRE:2011:BP8246 ECLI:NL:RBBRE:2011:BP8246 Instantie Rechtbank Breda Datum uitspraak 25-02-2011 Datum publicatie 18-03-2011 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 10 / 938 Wmo Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

Afdeling bestuursrechtspraak P^na 1 van 1. Uw kenmerk

Afdeling bestuursrechtspraak P^na 1 van 1. Uw kenmerk , Raad vanstate Afdeling bestuursrechtspraak P^na 1 van 1 AANTEKENEN Raad van de gemeente Montfoort Postbus 41 3417ZG MONTFOORT 04 nov 2016/1106 Datum 3 november 2016 Ons nummer 201607060/1/R2 Uw kenmerk

Nadere informatie

lllll\lil\lllllll\1\1~1\llllll 18 jul 2018 /

lllll\lil\lllllll\1\1~1\llllll 18 jul 2018 / lllll\lil\lllllll\1\1~1\llllll 18 jul 2018 / 001013 de Rechtspraak Rechtbank Midden-Nederland INGEKOMEN 1 8 JULI 2018 GEMEENTE VEENENDAAL datum onderdeel contactpersoon doorkiesnummer ons kenmerk uw kenmerk

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: OLOGyd02. beslissing op bezwaarschrift C.H. Verbunt

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: OLOGyd02. beslissing op bezwaarschrift C.H. Verbunt Zaaknummer: OLOGyd02 Onderwerp beslissing op bezwaarschrift C.H. Verbunt Collegevoorstel Inleiding Op 3 januari 2010 heeft dhr. C.H. Verbunt bezwaar gemaakt tegen de weigering van een kapvergunning, gedateerd

Nadere informatie

Purmerend, Aan de gemeenteraad van Purmerend, Inleiding en probleemstelling: U ontvangt hierbij voor de 2 e

Purmerend, Aan de gemeenteraad van Purmerend, Inleiding en probleemstelling: U ontvangt hierbij voor de 2 e Purmerend, Aan de gemeenteraad van Purmerend, Inleiding en probleemstelling: U ontvangt hierbij voor de 2 e maal een advies inzake de bezwaarschriften van de heer B.J.H. Brugge, De Goedemeent 15 en de

Nadere informatie

Feitelijke informatie De Afdeling bestuursrechtspraak heeft samengevat - het beroep gegrond verklaard op de volgende overwegingen.

Feitelijke informatie De Afdeling bestuursrechtspraak heeft samengevat - het beroep gegrond verklaard op de volgende overwegingen. Onderwerp Uitspraak RvS inzake wijzigingsbesluit Duinweg 56 Collegevoorstel Zaaknummer: OLOGMM27 Inleiding Op 30 november 2010 heeft uw college besloten het wijzigingsbesluit Duinweg 56, Drunen vast te

Nadere informatie

Inleiding De rechtbank heeft uitspraak gedaan op twee beroepen over de bestuursdwang aan de Wijksestraat 3 in Heusden. Hierover gaat dit voorstel.

Inleiding De rechtbank heeft uitspraak gedaan op twee beroepen over de bestuursdwang aan de Wijksestraat 3 in Heusden. Hierover gaat dit voorstel. Zaaknummer: 00422826 Onderwerp: uitspraak rechtbank over bestuursdwang Wijksestraat 3 Collegevoorstel Inleiding De rechtbank heeft uitspraak gedaan op twee beroepen over de bestuursdwang aan de Wijksestraat

Nadere informatie

Bijlagen Casus Nieuwediep

Bijlagen Casus Nieuwediep Bijlagen Casus Nieuwediep Gronden incidenteel hoger beroepen A A Roosien-Klok en L A Westers In uitspraken 15/1388 en 15/1389 heeft de Rechtbank ten onrechte niet onderkend dat de bezwaarcommissie

Nadere informatie

Afdeling bestuursrechtspraak 1 1 JUN 2015. Behandelend ambtenaar

Afdeling bestuursrechtspraak 1 1 JUN 2015. Behandelend ambtenaar Raad Afdeling bestuursrechtspraak Gemeente Waterland 1 1 JUN 2015 \m BIS Raad van de gemeente Waterland Postbus 1000 1140 BA MONNICKENDAM INGEKOMEN Datum Ons nummer Uw kenmerk 10 juni 2015 201409734/1/A1

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2011:BP3671

ECLI:NL:RVS:2011:BP3671 Uitspraak 201006127/1/H2 Datum van uitspraak: woensdag 9 februari 2011 Tegen: Proceduresoort: Rechtsgebied: het college van burgemeester en wethouders van Borne Hoger beroep Algemene kamer - Hoger Beroep

Nadere informatie

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam, verweerder, gemachtigden: mrs. C.J. Telting en B.A. Veenendaal.

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam, verweerder, gemachtigden: mrs. C.J. Telting en B.A. Veenendaal. Uitspraak RECHTBANK AMSTERDAM Sector bestuursrecht zaaknummer: AWB 11/2308 WWB uitspraak van de meervoudige kamer in de zaak tussen [eiseres], wonende te [woonplaats], eiseres, gemachtigde mr. W.G. Fischer,

Nadere informatie

Raad \ Afdeling bestuursrechtspraak vanstate

Raad \ Afdeling bestuursrechtspraak vanstate C o O.- O o O B O.1 O i O u O o O o O o O ft O :. O,-. C Raad \ Afdeling bestuursrechtspraak vanstate Raad van de gemeente Haarlem Postbus 511 2003 PB HAARLEM Datum Ons nummer Uw kenmerk 7 februari 2011

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. de Raad voor Rechtsbijstand 's-gravenhage, appellant,

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. de Raad voor Rechtsbijstand 's-gravenhage, appellant, Raad vanstate 200700246/1. Datum uitspraak: 6 juni 2007 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: de Raad voor Rechtsbijstand 's-gravenhage, appellant, tegen de uitspraak in zaak

Nadere informatie

de Rechtspraak Rechtbank Breda toezending afschrift uitspraak en mededeling rechtsmiddel.

de Rechtspraak Rechtbank Breda toezending afschrift uitspraak en mededeling rechtsmiddel. ^,,;~,- /.. - l/ l*-*-.-1 de Rechtspraak Rechtbank Breda datum doorkiesnummer ons kenmerk uw kenmerk bijlage(n) onderwerp AANT/EKÏNEN V_y De raad van de gemeente Bergen op Zoom Postbus 35 4600 AA Bergen

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2015:8351

ECLI:NL:RBMNE:2015:8351 ECLI:NL:RBMNE:2015:8351 Instantie Datum uitspraak 27-11-2015 Datum publicatie 23-12-2015 Zaaknummer UTR 15/612 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Midden-Nederland Belastingrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSGR:2006:AY9580

ECLI:NL:RBSGR:2006:AY9580 ECLI:NL:RBSGR:2006:AY9580 Instantie Datum uitspraak 05-09-2006 Datum publicatie 06-10-2006 Rechtbank 's-gravenhage Zaaknummer AWB 05/37675 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Vreemdelingenrecht

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: Raad vanstate 200705297/1. Datum uitspraak: 31 januari 2008 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

Nadere informatie

Afdeling: CZ Leiderdorp, 31 oktober 2006

Afdeling: CZ Leiderdorp, 31 oktober 2006 Agendapunt 15 2006 VOORSTELLEN Nr. 185 (1) Afdeling: CZ Leiderdorp, 31 oktober 2006 Onderwerp: Beslissing op bezwaar afwijzing planschade Spiegheldreef 2 Aan de raad. Beslispunten 1. het bezwaarschrift

Nadere informatie

\êr i. de Rechtspraak. Rechtbank Noord-Holland. AANTEKENEN 1 PER POST [ PER FAX (023) Afdeling Publiekrecht Sectie Bestuursrecht

\êr i. de Rechtspraak. Rechtbank Noord-Holland. AANTEKENEN 1 PER POST [ PER FAX (023) Afdeling Publiekrecht Sectie Bestuursrecht \êr i de Rechtspraak Rechtbank Noord-Holland AANTEKENEN 1 PER POST [ PER FAX (023) 511 51 71 Afdeling Publiekrecht Sectie Bestuursrecht het college van burgemeester en wethouders van de Locatie Haarlem

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2016:2558

ECLI:NL:RBGEL:2016:2558 ECLI:NL:RBGEL:2016:2558 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 12-05-2016 Datum publicatie 19-05-2016 Zaaknummer AWB - 15 _ 7447 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOBR:2016:4015

ECLI:NL:RBOBR:2016:4015 ECLI:NL:RBOBR:2016:4015 Instantie Datum uitspraak 27-07-2016 Datum publicatie 16-02-2017 Zaaknummer 16 _ 1047 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Oost-Brabant Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

Raad. . te- 13. vanstate. -6 FEB. 2(m. Afdeling bestuursrechtspraak GEMEEME SOEST. Ingek. Nr. Afd.: ^ (

Raad. . te- 13. vanstate. -6 FEB. 2(m. Afdeling bestuursrechtspraak GEMEEME SOEST. Ingek. Nr. Afd.: ^ ( Raad vanstate Afdeling bestuursrechtspraak Ingek. Nr. GEMEEME SOEST -6 FEB. 2(m Raad van de gemeente Soest Postbus 2000 3760 CA SOEST Afd.: ^ ( Datum 5 februari 2014 Onderwerp Soest bp. Soesterberg Ons

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2016:707

ECLI:NL:RBMNE:2016:707 ECLI:NL:RBMNE:2016:707 Instantie Datum uitspraak 09-02-2016 Datum publicatie 16-02-2016 Zaaknummer 14/6285 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Midden-Nederland Bestuursrecht

Nadere informatie

Aan de commissie VROM

Aan de commissie VROM Made, 20 maart 2002 Commissievergadering d.d. 16 april 2002 Aan de commissie VROM Agendapunt: Onderwerp: Verzoeken om planschadevergoeding Toelichting: De verzoeken om planschadevergoeding zijn ingediend

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNNE:2017:214

ECLI:NL:RBNNE:2017:214 ECLI:NL:RBNNE:2017:214 Instantie Datum uitspraak 23-01-2017 Datum publicatie 25-01-2017 Zaaknummer LEE 15/2902 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Noord-Nederland Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

Advies op een bezwaarschrift tegen het toekennen van schadevergoeding op grond van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Advies op een bezwaarschrift tegen het toekennen van schadevergoeding op grond van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Rotterdam, 24 juni 2008 A.B.2008.3.01313/CL - " '"' - Advies op een bezwaarschrift tegen het toekennen van schadevergoeding op grond van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2015:5301

ECLI:NL:RBGEL:2015:5301 ECLI:NL:RBGEL:2015:5301 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 18082015 Datum publicatie 19082015 Zaaknummer AWB 14 _ 7236 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Omgevingsrecht Bodemzaak

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Risico's. Zaaknummer: OLOGJvB26

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Risico's. Zaaknummer: OLOGJvB26 Zaaknummer: OLOGJvB26 Onderwerp Beslissing op bezwaarschrift m.b.t. weigering verzoek om wijziging van het bestemmingsplan "Buitengebied Vlijmen" ten behoeve van de bouw van een woonhuis, schuur en kassen

Nadere informatie

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven; Dienst Werk, Zorg en Inkomen (Dienst WZI), te Eindhoven, verweerder.

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven; Dienst Werk, Zorg en Inkomen (Dienst WZI), te Eindhoven, verweerder. LJN: BA9368, Rechtbank 's-hertogenbosch, AWB 06/4958 Datum uitspraak: 12-06-2007 Datum publicatie: 11-07-2007 Rechtsgebied: Bijstandszaken Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

de Rechtspraak Rechtbank Den Haag AANTEKENEN PER POST PER FAX

de Rechtspraak Rechtbank Den Haag AANTEKENEN PER POST PER FAX de Rechtspraak Rechtbank Den Haag datum onderdeel contactpersoon doorkiesnummer ons kenmerk uw kenmerk bijlage(n) faxnummer afdeling onderwerp AANTEKENEN PER POST PER FAX 0252-78 35 99 Het College van

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad vanstate 2011001 33/1/V6. Datum uitspraak: 20 april 2011 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak na vereenvoudigde behandeling (artikel 8:54 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb)) op het

Nadere informatie

LJN: BO2154,Voorzieningenrechter Rechtbank 's-hertogenbosch, AWB 10/2913 en 10/3065

LJN: BO2154,Voorzieningenrechter Rechtbank 's-hertogenbosch, AWB 10/2913 en 10/3065 LJN: BO2154,Voorzieningenrechter Rechtbank 's-hertogenbosch, AWB 10/2913 en 10/3065 Print uitspraak Datum uitspraak: 22-10-2010 Datum publicatie: 29-10-2010 Rechtsgebied: Bouwen Soort procedure: Voorlopige

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt :

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Aan de Raad Made, 15 februari 2005 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 3 maart 2005 Nummer raadsnota: 10 Onderwerp: Referendabel: ja nee Verzoek om planschadevergoeding.

Nadere informatie

besluit op bezwaarschrift tegen besluit toepassing bestuursdwang

besluit op bezwaarschrift tegen besluit toepassing bestuursdwang College Onderwerp besluit op bezwaarschrift tegen besluit toepassing bestuursdwang HHVFW02 Collegevoorstel Inleiding Op 26 februari 2009 heeft het college van Heusden besloten om bestuursdwang toe te passen

Nadere informatie

Inleiding: Op 29 juli 2009 is door de heer Hop uit Ermelo een informatieverzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) binnengekomen.

Inleiding: Op 29 juli 2009 is door de heer Hop uit Ermelo een informatieverzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) binnengekomen. College Onderwerp: V200901129 Beslissing op bezwaar dhr. J. Hop te Ermelo, tegen de afwijzing van een Wob verzoek. Collegevoorstel Inleiding: Op 29 juli 2009 is door de heer Hop uit Ermelo een informatieverzoek

Nadere informatie

Voor verdere inhoud verwijs ik u kortheidshalve naar bijgevoegde uitspraak.

Voor verdere inhoud verwijs ik u kortheidshalve naar bijgevoegde uitspraak. Zaaknummer: OLOGJvB15 Onderwerp Uitspraak van de rechtbank 's-hertogenbosch d.d. 24 augustus 2011 inzake het beroep met betrekking tot de verleende bouwvergunning voor het plaatsen van een geluidsscherm

Nadere informatie

Afik-lin;' Invuursrcchtspraak. Raad van de gemeente Hellendoorn Postbus 200 7440 AE NIJVERDAL A/fí.Siuk WçľkņĮ, Behandelend ambtenaar

Afik-lin;' Invuursrcchtspraak. Raad van de gemeente Hellendoorn Postbus 200 7440 AE NIJVERDAL A/fí.Siuk WçľkņĮ, Behandelend ambtenaar Raad vanstate Afik-lin;' Invuursrcchtspraak 14INK13211 GHMl-HNTh HHI.l.KNDOORN Behand.: Raad van de gemeente Hellendoorn Postbus 200 7440 AE NIJVERDAL A/fí.Siuk WçľkņĮ, ļ 2 JUN t m Kopie Ì\M\: Archief

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNNE:2017:2675

ECLI:NL:RBNNE:2017:2675 ECLI:NL:RBNNE:2017:2675 Instantie Datum uitspraak 19-06-2017 Datum publicatie 19-07-2017 Zaaknummer LEE 17/863 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Noord-Nederland Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2017:3051

ECLI:NL:RBNHO:2017:3051 ECLI:NL:RBNHO:2017:3051 Instantie Datum uitspraak 04-04-2017 Datum publicatie 14-04-2017 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer AWB - 16 _ 22 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOBR:2014:6506

ECLI:NL:RBOBR:2014:6506 ECLI:NL:RBOBR:2014:6506 Instantie Datum uitspraak 31-10-2014 Datum publicatie 05-11-2014 Rechtbank Oost-Brabant Zaaknummer AWB - 14 _ 1428 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Omgevingsrecht

Nadere informatie

A td el i n g b est u n rsrec h rsp ra a k Pagina 1 van 1. Uw kenmerk. Onderwerp

A td el i n g b est u n rsrec h rsp ra a k Pagina 1 van 1. Uw kenmerk. Onderwerp Raad vanstate A td el i n g b est u n rsrec h rsp ra a k Pagina 1 van 1 2 8 JUN! 2018 Raad van de gemeente Woerden Postbus 45 3440 AA WOERDEN Oeh. Ambt. Ştreefdat.: Afschr.: ÏÒ&U B.V.O.: 18.012969 j RP

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALK:2012:BV7977

ECLI:NL:RBALK:2012:BV7977 ECLI:NL:RBALK:2012:BV7977 Instantie Rechtbank Alkmaar Datum uitspraak 26-01-2012 Datum publicatie 06-03-2012 Zaaknummer 11/1543 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar tegen een kapvergunning

Beslissing op bezwaar tegen een kapvergunning Samenvatting: Inleiding: Tegen de kapvergunning voor het rooien van 18 beuken aan de Veilingstraat te Elshout (langs de geluidsschermen aan de A 59) is onder meer bezwaar gemaakt door de heer Van Dijk

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad vanstate 201 304470/1/RI. Datum uitspraak: 27 november 2013 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak in het geding tussen: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Koninklijke Jongeneel

Nadere informatie

uitspraak van de meervoudige kamer van 2 oktober 2015 in de zaken tussen

uitspraak van de meervoudige kamer van 2 oktober 2015 in de zaken tussen uitspraak RECHTBANK NOORD-HOLLAND Zittingsplaats Haarlem Bestuursrecht zaaknummers: HAA 11/6726 en 12/85 uitspraak van de meervoudige kamer van 2 oktober 2015 in de zaken tussen [ ], te [.], eiser, en

Nadere informatie

uitspraak van de meervoudige kamer van 20 oktober 2016 in de zaak tussen

uitspraak van de meervoudige kamer van 20 oktober 2016 in de zaak tussen uitspraak RECHTBANK NOORD-NEDERLAND Zittingsplaats Groningen Bestuursrecht zaaknummer: LEE 14/2401 uitspraak van de meervoudige kamer van 20 oktober 2016 in de zaak tussen [.] te Groningen, eiser (gemachtigde:

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2016:1706

ECLI:NL:RBNHO:2016:1706 ECLI:NL:RBNHO:2016:1706 Instantie Datum uitspraak 26-02-2016 Datum publicatie 14-03-2016 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer AWB - 15 _ 5925 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSHE:2004:AO8345

ECLI:NL:RBSHE:2004:AO8345 ECLI:NL:RBSHE:2004:AO8345 Instantie Datum uitspraak 16-04-2004 Datum publicatie 26-04-2004 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank 's-hertogenbosch Awb 03 / 930 GEMWT

Nadere informatie

Noot van de commissie: Ook hier blijkt weer dat externe veiligheid ook een kwestie van overwogen ruimtelijke ordening is

Noot van de commissie: Ook hier blijkt weer dat externe veiligheid ook een kwestie van overwogen ruimtelijke ordening is Essentie uitspraak: Het bestemmingsplan maakt uitbreiding van een tankstation niet mogelijk. De milieuvergunning mag, vanwege het ruimtelijke feit, worden geweigerd. De gemeente is niet verplicht om het

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2010:BN2186

ECLI:NL:RBARN:2010:BN2186 ECLI:NL:RBARN:2010:BN2186 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 06-07-2010 Datum publicatie 23-07-2010 Zaaknummer AWB 10/180, 10/181, 10/508, 10/513, 10/684 en 10/685 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2015:7536

ECLI:NL:RBNHO:2015:7536 ECLI:NL:RBNHO:2015:7536 Instantie Datum uitspraak 08-09-2015 Datum publicatie 09-09-2015 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer AWB - 15 _ 835 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Omgevingsrecht

Nadere informatie

gericht tegen het besluit tot afwijzing van een verzoek om vergoeding van geleden planschade.

gericht tegen het besluit tot afwijzing van een verzoek om vergoeding van geleden planschade. Besluitvormende raadsvergadering: 16 september 2008 Portefeuillehouder: G.J.J. Burger AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2008/54 Datum : 26 augustus 2008 Onderwerp : Nemen van een beslissing op een bezwaarschrift

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2016:1754

ECLI:NL:RBROT:2016:1754 ECLI:NL:RBROT:2016:1754 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 09-03-2016 Datum publicatie 09-03-2016 Zaaknummer ROT 16/920 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursprocesrecht

Nadere informatie

Aan de commissie VROM

Aan de commissie VROM Made, 20 maart 2002 Commissievergadering d.d. 16 april 2002 Aan de commissie VROM Agendapunt: Onderwerp: Verzoek om planschadevergoeding Toelichting: De verzoek om planschadevergoeding is ingediend door

Nadere informatie

Afdeliiig bestimrsrechtsp.ra.ak

Afdeliiig bestimrsrechtsp.ra.ak I^aacl vanstate Afdeliiig bestimrsrechtsp.ra.ak AANTEKENEN College van burgemeester en wethouders van Borne Postbus 200 7620 AE BORNE Datum Ons nummer Uw kenmerk 26 augustus 2011 201105771/2/R3 Onderwerp

Nadere informatie