[BIJSTURINGEN SUBSIDIEREGLEMENT EN ENQUÊTE]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "[BIJSTURINGEN SUBSIDIEREGLEMENT EN ENQUÊTE]"

Transcriptie

1 2015 Jeugdsportproject Handboogliga [BIJSTURINGEN SUBSIDIEREGLEMENT EN ENQUÊTE] Overzicht bijsturingen subsidiereglement en enquête jeugdsportproject Voor elk Schuttertje Quality Time.

2 HANDBOOGLIGA lid van RBA WA B.O.I.C. v.z.w. Subsidiereglement Jeugdsportproject: Voor elk Schuttertje Quality Time! Artikel 1: Inleiding In samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap en BLOSO richt de Handboogliga vzw een jeugdsportfonds op waarvan de middelen grotendeels aangewend zullen worden om Vlaamse handboogclubs een rechtstreekse toelage te geven indien ze initiatieven ontplooien om hun jeugdwerking kwalitatief te verbeteren. Artikel 2: Doelstellingen De clubs kunnen volgens hun eigen noden hun jeugdwerking verbeteren. Ze kiezen zelf welk deelfacet van het subdisiereglement voor hen belangrijk is. Doel is dat de clubs een kwaliteitsvolle jeugdwerking ontplooien en dat ze zowel op korte als lange termijn beleidsmatig een visie ontwikkelen op vlak van hun jeugdwerking. Artikel 3: Grootte en duur van het fonds Het fonds werd tot op heden elk jaar met een jaar verlengd. Elk jaar beschikt de HBL over een totaal budget dat wordt samengesteld door het aandeel van de HBL (25%) en BLOSO (75%). Deze som wordt als volgt verdeeld: Clubgedeelte: van de totale som zal minstens 85% integraal worden doorgestort naar de Vlaamse handboogclubs volgens de behaalde score op de enquête van het jeugdsportproject. Ligagedeelte: het resterend gedeelte (15%) van de totale som zal gebruikt worden voor de controle en uitvoering van de doelstellingen, maar kan ook worden toegevoegd aan het clubgedeelte. Artikel 4: Jeugdsportcommissie / Beoordelingscommissie Het beheer en toezicht zal gebeuren door de HBL die daarvoor een beoordelingscommissie opricht bestaande uit minimaal 4 en maximaal 5 leden. De beoordelingscommissie is tot op heden samengesteld uit 4 leden: - 2 Leden van de Raad van Bestuur - 2 HBL-medewerkers Verder kunnen ook externe adviseurs zetelen in de beoordelingscommissie afhankelijk van de agenda. Tot de bevoegdheden van de beoordelingscommissie behoren: - Toekennen van de fondsen na beraadslaging en berekening - Toezicht bestedingen subsidies - Communicatie over en bijsturing van de verschillende projecten - Beheren en toekennen van het jeugdsportfonds en enquête jeugdsportproject. 1

3 Artikel 5: Wanneer komt uw club in aanmerking? In principe kan elke HBL-club gebruik maken van onderstaande subsidies. Basisvoorwaarden zijn: - Aangesloten zijn bij de HBL voor 1 maart van het betreffende kalenderjaar - Zijn financiële verplichtingen vervuld hebben tov de HBL - De vastgestelde minimumscore behalen op de enquête van het jeugdsportproject. - Beleidsplan inzake jeugdwerking kunnen voorleggen en dit zowel op korte als lange termijn. - Minstens 5 jeugdleden zijn aangesloten bij de Handboogliga behalve indien een club een eerste keer deelneemt aan het jeugdsportproject. - De jeugdsportcoördinator beschikt over een VTS diploma op uitzondering van de eerste twee jaar deelname aan het jeugdsportproject. - De vereniging heeft Ethisch Charter van de Handboogliga ondertekend en handelt naar de daarin vermelde waarden en normen. - De vereniging heeft de Panathlon Verklaring ondertekend en handelt naar de daarin vermelde waarden en normen. Artikel 6: Bestedingsmogelijkheden Een club die deelneemt aan het jeugdsportproject dient een subsidieaanvraag in te dienen die minstens 3 van onderstaande bestedingsmogelijkheden bevat waarvan één enkele bestedingsmogelijkheid nooit meer dan 50% van de totale subsidieaanvraag mag omvatten. - Initiatiemateriaal en sporttechnisch materiaal De aankoop van initiatie en sporttechnisch materiaal mag slechts maximum 40 % van de totale subsidieaanvraag bedragen indien huur accommodatie wordt ingevuld; maximum 60 % indien geen huur accommodatie wordt ingevuld. - Huur accommodatie voor de georganiseerde jeugdtraining. Maximum 40 % van de totale subsidieaanvraag. Het is niet mogelijk om deze subsidies te gebruiken voor het huren van de eigen sportaccommodatie. Het is enkel mogelijk om subsidies aan te vragen voor andere accommodaties (zoals een sporthal of vergaderruimte) in het kader van de lokale jeugdwerking! - Opleiding jeugdcoach(es) en of sporttechnische bijscholingen jeugdcoaches Deze opleidingen dienen erkend te worden door de beoordelingscommissie. Een deelnameattest dient samen met de subsidieaanvraag ingediend te worden. Na goedkeuring van de beoordelingscommissie zal de subsidie uitbetaald worden. - Kilometervergoeding van officiële lokale jeugdtrainers voor begeleiding op jeugdwedstrijden en bijscholingen. Deze vergoeding dient aangevraagd te worden via het voorbestemde formulier dat u terugvindt op de HBL-website. - Workshops, bijscholingen en stages waar voordien door de beoordelingscommissie toestemming werd voor gegeven. 2

4 - Indien uw club een subsidie wil aanvragen voor een ander aspect/project dat uw lokale jeugdwerking ten goede komt, kan u hiervoor een aanvraag indienen. De beoordelingscommissie zal oordelen of dit al dan niet in aanmerking komt. - Onkosten organisatie jeugdwedstrijd KA: onkosten materiaal. Subsidies kunnen enkel aangevraagd worden voor kosten die gemaakt werden in het betreffende werkingsjaar van het project. Artikel 7: Waar en hoe indienen Alle aanvragen dienen te gebeuren binnen het tijdsbestek opgegeven door de beoordelingscommissie. Normaal gezien gebeurt de aanvraag in de maand augustus van het werkingsjaar. De aanvraag wordt liefst per verzonden aan Of per post naar HBL, Boomgaardstraat 22/24 te 2600 Berchem. Artikel 8: Toekenning en verdere afhandeling De toekenning van de erkenningen, subsidies en labels gebeurt zoals reeds eerder vermeld door de beoordelingscommissie. Het is de bedoeling dat er ten alle tijden een transparantie bestaat over hoe de subsidies worden verdeeld. Na een eventuele toekenning van subsidies zal er van de gesubsidieerde club een uitgavenoverzicht gevraagd worden. Eveneens moeten duplicaten van eventuele facturen ingediend worden zodat de kosten kunnen gestaafd worden. De uitbetaling gebeurt in de maand december van het lopende werkingsjaar, maar slechts na voorlegging van het uitgavenoverzicht en de nodige bewijsstukken. Artikel 9: Onenigheid en beroep Bij onenigheid in verband met de toekenning en/of een ander onderwerp, zal een beroep worden beslecht door de Raad van Bestuur van de HBL. Artikel 10: kwalitatieve jeugdbegeleiding Een kwalitatieve jeugdbegeleiding op lokaal niveau staat centraal in dit jeugdsportproject. Om de kwaliteit van de lokale jeugdwerking in kaart te brengen werd er een enquête opgesteld. Om deel te kunnen nemen aan het jeugdsportproject dient een club op een vastgesteld minimum te scoren op deze enquête. Artikel 11: Criteria jeugdwerking en puntenverdeling Hieronder vindt u de verscheidene criteria die terug te vinden zijn in de enquête omtrent jeugdsport. Om aanspraak te maken op subsidies dient een club een minimale score te behalen van 55 punten. Hoe hoger een club boven dit minimum scoort, hoe groter het bedrag is waar zij subsidies voor mag indienen. 3

5 Vb: Club X heeft 100 punten gescoord op een totaal van 250 punten: deze club heeft recht op een maximale subsidie van 4 % van het totale subsidiebedrag (vb: euro), wat als resultaat geeft 800 euro. Club Y heeft 50 punten gescoord op een totaal van 250 punten: deze club heeft recht op een maximale subsidie van 2 % van het totale subsidiebedrag, wat als resultaat geeft 400 euro. Criteria jeugdwerking: - Aantal aangesloten jeugdleden: Indien het aantal aangesloten jeugdleden van een club tussen 6 en 10 ligt, worden er 10 punten toegekend. Voor elke 3 extra jeugdleden wordt een punt extra toegekend. - Jeugdtrainingen: De club organiseert twee vaste jeugdtrainingsdagen per week waarop doelen specifiek voor de jeugd gereserveerd worden. Indien ja, verdient de club 5 punten. Indien er gedurende deze jeugdtrainingsdagen aparte doelen worden voorzien voor de jeugd, worden nogmaals 5 punten toegekend. Indien er tijdens de jeugdtraining minimum 2 doelen per 5 jeugdschutters worden gebruikt (met een maximum van 4 doelen), worden 5 punten toegekend. - Jeugdtrainers Indien deze jeugdtrainingen onder leiding staan van een gediplomeerde: - Initiator 10 punten - Trainer B 15 punten - Trainer A 20 punten Indien er meerdere trainers in een club jeugdtraining geven, worden de punten opgeteld. Er wordt in dit geval gekeken naar het aantal aangesloten jeugdleden. Per trainer dienen er minimum 5 jeugdleden aangesloten zijn. Vb, indien een vereniging 3 gediplomeerde jeugdtrainers heeft, dienen er minimum 15 jeugdschutters aangesloten te zijn om voor alle trainers een score te ontvangen. Is dit niet het geval, wordt er enkel een score toegekend aan de trainer met het hoogste diploma. - Per gevolgde sporttechnische bijscholing van de jeugdtrainer kunnen 5 punten verdiend worden. Een deelnameattest van de bijscholing dient ingediend te worden ter goedkeuring van de beoordelingscommissie. - Wedstrijddeelname: Indien er minstens drie jeugdleden van een club deelnemen aan jeugdwedstrijden (waar men jeugddiploma s kan behalen) georganiseerd door de HBL worden 5 punten aan de vereniging toegekend. Indien een aangesloten jeugdschutter deelneemt aan een internationale uitzending van de HBL, worden 5 punten per deelnemer aan de vereniging toegekend. Een overzicht van de wedstrijddeelnames dient ingediend te worden. - Jeugdcoördinator: 4

6 De vereniging heeft een vaste jeugdcoördinator indien het in aanmerking wenst te komen voor subsidies. Deze jeugdcoördinator is het aanspreekpunt van de club inzake lokale jeugdwerking. Deze persoon is tevens verantwoordelijk voor het opstellen van het jeugdbeleid op korte en lange termijn. Indien een jeugdcoördinator is aangesteld, worden er 5 punten toegekend. Indien de jeugdcoördinator de cursus jeugdsportcoördinator van de VTS worden er 20 punten toegekend. Een beleidsplan dient ingediend te worden om in aanmerking te komen voor subsidies. De beoordelingscommissie zal evalueren of dit beleidsplan voldoende is uitgewerkt. Hiervoor kan de club beroep doen op de format die hiervoor ontworpen is. Moest het beleidsplan onvoldoende zijn uitgewerkt, zal aan de club de mogelijkheid gegeven worden om een herwerkte versie in te dienen. Indien de club zich hiermee in orde stelt verdient ze 10 punten. - Jeugdwerking: Indien de club nevenactiviteiten voor de jeugd organiseert, kunnen er 5 punten verdiend worden. Een korte omschrijving van de desbetreffende activiteit(en) dient ingediend te worden, waarna de beoordelingscommissie al dan niet de punten toekent (zie format website). - Indien de club de ouders van de schutters betrekt bij het clubgebeuren via infosessies of andere activiteiten, kunnen er 5 punten verdiend worden. Een korte omschrijving van de desbetreffende activiteit(en) dient ingediend te worden, waarna de beoordelingscommissie al dan niet de punten toekent. - Maatschappelijke integratie: De club organiseert een evenement waarbij men zich inzet voor de integratie van maatschappelijk achtergestelde jongeren en/of respect toont voor diversiteit. Een omschrijving van het evenement en de doelgroep dient ingediend te worden. De beoordelingscommissie zal dit evenement naar waarde schatten en punten toekennen met een maximum van 20 punten per evenement. - Samenwerkingsovereenkomst lokale school: De club beschikt over een samenwerkingsovereenkomst met een lokale school. Deze overeenkomst omvat een vaste opbouwende lessenreeks bestaande uit meervoudig contact. Indien een vereniging over deze samenwerkingsovereenkomst beschikt, worden 15 punten toegekend (zie format website) - Ethisch verantwoord sporten De club heeft het Ethisch Charter van de HBL en Panathlon ondertekend en streeft ernaar om deze waarden te handhaven en te verspreiden onder haar leden. Indien beide charters ondertekend zijn, dit levert 10 punten op. Aan de club worden 20 punten toegewezen indien ze kan aantonen dat er rond één van onderstaande thema s werd gewerkt en promotie werd gevoerd: Thema: Fysieke en psychische integriteit van het individu Richtsnoer 1: de club levert inspanningen om de persoonlijke integriteit van haar leden te beschermen, en dat ze het integere handelen van haar begeleiders en bestuurders stimuleert. Richtsnoer 2: de club neemt structurele stappen om klachten omtrent ongewenst gedrag te melden en te laten registreren. 5

7 - Eigen Project Afhankelijk van het ingediende project zal de beoordelingscommissie een bepaalde score toekennen aan de club. Dit project kan een jeugdstage, een jeugdevent, teambuilding, workshop omvatten. - Organisatie stage, event, kamp, workshop of teambuilding De club organiseert één van bovenstaande activiteiten binnen het kader van de lokale jeugdwerking. Om voor subsidies in aanmerking te komen dient een grondige omschrijving van de activiteit ingediend te worden waaruit duidelijk blijkt dat dit tot een kwalitatieve meerwaarde leidt voor de lokale jeugdwerking. Tevens dient een overzicht van de begeleiders/docenten ingediend worden. Indien de club een stage wenst te organiseren dient dit te gebeuren onder leiding van een VTS gediplomeerde. Overzicht Puntenverdeling Overzicht criteria punten tussen 6-10 leden + extra 3 leden 1 punt extra 10 2 jeugdtrainingen 5 training olv initiator 10 training olv trainer B 15 training olv trainer A 20 bijscholingen jeugdtrainer 5 drie aangesloten jeugdschutters nemen deel aan jeugdwedstrijden 5 Internationale uitzending 5 Jeugdcoördinator 5 VTS opleiding jeugdsportcoördinator 20 beleidsplan inzake jeugdwerking 10 nevenactiviteiten jeugd 5 betrokkenheid ouders 5 maatschappelijke integratie 20 samenwerking lokale school 15 Ethisch verantwoord sporten 10 Organisatie stage, workshop of teambuilding 15 6

8 Naam club:... Enquête jeugdsportproject Gelieve onderstaande vragen aandachtig door te nemen en naar waarheid in te vullen. Indien u ons foutieve informatie aanlevert, reserveert de beoordelingscommissie het recht u een nulscore toe te kennen. A. Aantal aangesloten jeugdleden (HBL) B. Begeleiding jeugdschutters 1) De club voorziet enkele jeugdtrainingsdagen per week. Op deze trainingsdagen voorziet de club doelen specifiek voor de jeugd. maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag Gelieve eveneens een korte omschrijving van deze jeugdtraining te geven: Hoeveel doelen worden voor de jeugdschutters gereserveerd? Wie geeft deze jeugdtraining? Hoeveel jeugdschutters nemen gemiddeld deel en hoe lang duurt een jeugdtraining? Hoe worden deze trainingsmomenten gecommuniceerd naar de leden?.... 1) Aantal gediplomeerde trainers die jeugd begeleiden bij sport en competitie initiator Aantal:.. Naam: instructeur B Aantal:.. Naam: trainer B Aantal:.. Naam: trainer A Aantal:.. Naam:. Gelieve als bijlage een kort overzicht toe te voegen van de door uw jeugdtrainers gevolgde sporttechnische bijscholingen in 2014 en/of ) Minstens drie aangesloten jeugdschutters nemen deel aan (jeugd)wedstrijden, en/of jeugdschutter(s) nam (en) deel aan een internationale uitzending van de HBL. Zoja, gelieve als bijlage een kort overzicht toe te voegen van de aangesloten jeugdschutters en de wedstrijden waaraan zij deelnamen. 4) De club heeft een jeugdcoördinator opgegeven aan de HBL; deze coördinator is de contactpersoon inzake lokale jeugdwerking naar de federatie. (verplicht) 7

9 Naam van de jeugdcoördinator: De jeugdcoördinator heeft de cursus van de jeugdsportcoördinator van de VTS behaald. 5) De club heeft een beleidsvisie inzake jeugdwerking op korte en lange termijn. Indien ja, gelieve als bijlage dit beleidsplan toe te voegen (verplicht om in aanmerking te komen voor subsidies!) 6) De club organiseert nevenactiviteiten voor de jeugd. Korte omschrijving desbetreffende activiteit(en). 7) Betrokkenheid van de ouders door middel van infosessies en secundaire activiteiten. Korte omschrijving desbetreffende activiteit(en) C. Ethiek en sportiviteit Aan de club worden 20 punten toegewezen indien ze kan aantonen dat er rond één van onderstaande thema s werd gewerkt en promotie werd gevoerd: Thema: Fysieke en psychische integriteit van het individu Richtsnoer 1: de club levert inspanningen om de persoonlijke integriteit van haar leden te beschermen, en dat ze het integere handelen van haar begeleiders en bestuurders stimuleert. Richtsnoer 2: de club neemt structurele stappen om klachten omtrent ongewenst gedrag te melden en te laten registreren. D. Maatschappelijke integratie De club organiseert een evenement waarbij men zich inzet voor de integratie van maatschappelijk achtergestelde jongeren en/of respect tonen voor diversiteit. Een omschrijving van het evenement en de doelgroep dient als bijlage ingediend te worden. E. Samenwerkingsovereenkomst lokale school De club beschikt over een samenwerkingsovereenkomst met een lokale school. Deze overeenkomst omvat een vaste opbouwende lessenreeks bestaande uit meervoudig contact. 8

10 Indien een vereniging over deze samenwerkingsovereenkomst beschikt, gelieve deze in te dienen. F. Eigen project De club heeft een eigen project omtrent jeugdwerking waarvoor het subsidies wenst aan te vragen. Een omschrijving van het project, met daarin vermeld de kwalitatieve meerwaarde voor de lokale jeugdwerking, dient als bijlage ingediend te worden. G. - Organisatie stage, event, kamp, workshop of teambuilding De club organiseert één van bovenstaande activiteiten binnen het kader van de lokale jeugdwerking. Om voor subsidies in aanmerking te komen dient een grondige omschrijving van de activiteit ingediend te worden waaruit duidelijk blijkt dat dit tot een kwalitatieve meerwaarde leidt voor de lokale jeugdwerking. Tevens dient een overzicht van de begeleiders/docenten ingediend worden. Indien de club een stage wenst te organiseren dient dit te gebeuren onder leiding van een VTS gediplomeerde (15 punten) 9

VZVB Jeugdfonds 2015 seizoen 2014 2015 opstart seizoen 2015 2016 Algemene voorwaarden

VZVB Jeugdfonds 2015 seizoen 2014 2015 opstart seizoen 2015 2016 Algemene voorwaarden VZVB Jeugdfonds 2015 seizoen 2014 2015 opstart seizoen 2015 2016 Algemene voorwaarden Algemeen Subsidiereglement 1 VZVB Jeugdfonds 2015 ALGEMEEN SUBSIDIEREGLEMENT Artikel 1 - Krediet: Voor zover er een

Nadere informatie

I. ALGEMENE VOORWAARDEN

I. ALGEMENE VOORWAARDEN GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT : IMPULSSUBSIDIE VOOR KWALITEITSVOLLE JEUGDOPLEIDING EN BEGELEIDING I. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Binnen de perken van de door de gemeenteraad op artikel 764/332-02/002

Nadere informatie

Impulssubsidiereglement jeugdsportverenigingen - Wortegem-Petegem

Impulssubsidiereglement jeugdsportverenigingen - Wortegem-Petegem Impulssubsidiereglement jeugdsportverenigingen - Wortegem-Petegem HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Alle door het Gemeentebestuur erkende sportverenigingen (d.m.v. het erkenningreglement) kunnen

Nadere informatie

Erkende sportvereniging: Een sportvereniging, erkend door het gemeentebestuur, volgens de in het erkenningreglement vastgelegde regels.

Erkende sportvereniging: Een sportvereniging, erkend door het gemeentebestuur, volgens de in het erkenningreglement vastgelegde regels. Subsidiereglement sportverenigingen Dit subsidiereglement tracht bij te dragen tot de kwalitatieve verbetering van de begeleiding van de leden van de sportvereniging. De subsidies worden bepaald door de

Nadere informatie

NIJLEN - GEMEENTELIJK REGLEMENT IMPULSSUBSIDIES VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN

NIJLEN - GEMEENTELIJK REGLEMENT IMPULSSUBSIDIES VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN Nijlen, goedkeuring gemeenteraad 5 oktober 00 NIJLEN - GEMEENTELIJK REGLEMENT IMPULSSUBSIDIES 009-03 VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN Artikel. ALGEMENE BEPALINGEN Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde

Nadere informatie

Subsidie voor de kwaliteitsvolle werking van sportverenigingen

Subsidie voor de kwaliteitsvolle werking van sportverenigingen SUBSIDIEREGLEMENT Werking van Subsidie voor de kwaliteitsvolle werking van I. Algemene voorwaarden Artikel 1: Binnen de perken van de daartoe door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde kredieten worden

Nadere informatie

1. Algemene bepalingen

1. Algemene bepalingen GEMEENTELIJK REGLEMENT Betreffende de subsidiëring van verhoging van de sportkwalificatie van de jeugdsportbegeleiders en de jeugdsportcoördinatoren in de sportverenigingen 2014-2019 Artikel 1 1. Algemene

Nadere informatie

Impulssubsidie jeugdsportbegeleiders

Impulssubsidie jeugdsportbegeleiders STEDELIJKE SPORTDIENST HARELBEKE Impulssubsidie jeugdsportbegeleiders Artikel 1.: Definities 1.1. In de periode 2009-2013 kan de gemeente impulssubsidies krijgen van de Vlaamse Overheid. De overheid stelde

Nadere informatie

NAAM VERENIGING : !! GELDT VOOR SPORTVERENIGINGEN DIE GEMEENTELIJK ERKEND WORDEN.

NAAM VERENIGING : !! GELDT VOOR SPORTVERENIGINGEN DIE GEMEENTELIJK ERKEND WORDEN. STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE - ALGEMENE SUBSIDIE - VERPLAATSINGEN - ONDERHOUD ACCOMMODATIES NAAM VERENIGING : A.Van Ackersquare 1 8370 Blankenberge Tel 050/41.56.34 Fax 050/42.78.14 sport@blankenberge.be

Nadere informatie

Voorbehouden voor de sportdienst. CODE TOELAGE: Werkjaar: 2014 Datum dossier bij sportdienst. Naam: Straat: Postnr & Gemeente: Telefoon: Email:

Voorbehouden voor de sportdienst. CODE TOELAGE: Werkjaar: 2014 Datum dossier bij sportdienst. Naam: Straat: Postnr & Gemeente: Telefoon: Email: Aanvraag werkingstoelage sportclubs In te dienen voor 1 april 2015 Vereniging p/a naam & voornaam Straat Postcode & Gemeente Voorbehouden voor de sportdienst CODE TOELAGE: Werkjaar: 2014 Datum dossier

Nadere informatie

Reglement jeugdsportfonds

Reglement jeugdsportfonds Reglement jeugdsportfonds 2017-2020 Inleiding In samenwerking met Sport Vlaanderen richtte de Vlaamse Atletiekliga een Jeugdsportfonds op waarvan de middelen aangewend worden om Vlaamse atletiekclubs een

Nadere informatie

Subsidiestelsel sportverenigingen IMPULSSUBSIDIE 2014

Subsidiestelsel sportverenigingen IMPULSSUBSIDIE 2014 Indienen vóór. Subsidiestelsel sportverenigingen IMPULSSUBSIDIE 2014 Deze subsidie beoogt de verbetering of verhoging van de sportkwalificaties van de jeugdsportbegeleiders en de jeugdsportcoördinatoren

Nadere informatie

De in dit reglement bedoelde subsidies worden uitbetaald binnen de perken van de jaarlijks door de gemeenteraad op het budget vastgelegde kredieten.

De in dit reglement bedoelde subsidies worden uitbetaald binnen de perken van de jaarlijks door de gemeenteraad op het budget vastgelegde kredieten. SUBSIDIE REGLEMENT SPORTVERENIGINGEN Deel I : Algemene bepalingen Art. 1 : De doelstelling van dit reglement is kwaliteitsvolle begeleiding binnen de sportverenigingen te ondersteunen en zo bij te dragen

Nadere informatie

GEMEENTELIJK IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT

GEMEENTELIJK IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT GEMEENTELIJK IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT VERHOGING VAN DE SPORTKWALIFICATIE VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN DE JEUGDSPORTCOÖRDINATOREN IN DE SPORTVERENIGINGEN Definities: Jeugdsportbegeleider (JSB): Een sporttechnische

Nadere informatie

Subsidiereglement: impulssubsidie 1

Subsidiereglement: impulssubsidie 1 Subsidiereglement: Impulssubsidie Verhoging van de sportkwalificatie van de jeugdsportbegeleiders en de jeugdsportcoördinatoren in de sportverenigingen Artikel 1 Binnen de perken van de door de gemeenteraad

Nadere informatie

Aanvraag subsidies erkende Kortenbergse sportverenigingen met jeugdwerking

Aanvraag subsidies erkende Kortenbergse sportverenigingen met jeugdwerking In te vullen door de sportdienst Ontvangstdatum: Aanvraag subsidies erkende Kortenbergse sportverenigingen met jeugdwerking Inleiding De gemeente Kortenberg keurde tijdens de Gemeenteraad van 1 september

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN - WORTEGEM-PETEGEM. Om als sportvereniging gesubsidieerd te worden gelden onderstaande subsidiëringvoorwaarden:

SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN - WORTEGEM-PETEGEM. Om als sportvereniging gesubsidieerd te worden gelden onderstaande subsidiëringvoorwaarden: SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN - WORTEGEM-PETEGEM Om als sportvereniging gesubsidieerd te worden gelden onderstaande subsidiëringvoorwaarden: ALGEMENE VOORWAARDEN Art.1. Art.2. Art.3. Art.4. Binnen

Nadere informatie

Gelet op de Panathlonverklaring over de ethiek in de jeugdsport, die de rechten van het kind in de sport centraal stelt;

Gelet op de Panathlonverklaring over de ethiek in de jeugdsport, die de rechten van het kind in de sport centraal stelt; 3.2. Het subsidiereglement - impulssubsidie De gemeenteraad, Met toepassing van de nieuwe Gemeentewet, in openbare zitting vergaderd; Gelet op het Decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact;

Nadere informatie

Het subsidiereglement impulssubsidie wordt als volgt vastgesteld:

Het subsidiereglement impulssubsidie wordt als volgt vastgesteld: Reglement impulssubsidie Art. 1: Het subsidiereglement impulssubsidie 2010-2013 wordt als volgt vastgesteld: Subsidiereglement impulssubsidie 2010-2013: het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders

Nadere informatie

BELANGRIJK: De aanvraag moet binnen zijn op de sportdienst ten laatste op 31 maart!

BELANGRIJK: De aanvraag moet binnen zijn op de sportdienst ten laatste op 31 maart! Aanvraagformulier: - IMPULSSUBSIDIE BELANGRIJK: De aanvraag moet binnen zijn op de sportdienst ten laatste op 31 maart! OPMERKING: Enkel erkende clubs die georganiseerde jeugdsport aanbieden kunnen impulstoelagen

Nadere informatie

JEUGDSPORTFONDS Vlaamse Vereniging voor Golf Leuvensesteenweg 643, 1930 Zaventem Tel. 02/ Fax. 02/

JEUGDSPORTFONDS Vlaamse Vereniging voor Golf Leuvensesteenweg 643, 1930 Zaventem Tel. 02/ Fax. 02/ JEUGDSPORTFONDS 2016 Vlaamse Vereniging voor Golf Leuvensesteenweg 643, 1930 Zaventem Tel. 02/752.83.30 Fax. 02/752.83.39 www.golfvlaanderen.be REGLEMENT ALGEMEEN CONCEPT JEUGDSPORTFONDS Het Jeugdsportfonds

Nadere informatie

Reglement VAL Recreatiesportfonds 2015

Reglement VAL Recreatiesportfonds 2015 Reglement VAL Recreatiesportfonds 2015 DOELSTELLING VAN HET RECREATIESPORTFONDS De Vlaamse Atletiekliga (hierna VAL genoemd) richt een Recreatiesportfonds op waarvan de middelen aangewend worden om Vlaamse

Nadere informatie

REGLEMENT JEUGDSPORTFONDS 2017

REGLEMENT JEUGDSPORTFONDS 2017 REGLEMENT JEUGDSPORTFONDS 2017 Vlaamse Vereniging voor Golf Leuvensesteenweg 643, 1930 Zaventem Tel. 02/752.83.30 Fax. 02/752.83.39 www.golfvlaanderen.be ALGEMEEN CONCEPT JEUGDSPORTFONDS Jeugd is belangrijk

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN OUDENBURGSE SPORTVERENIGINGEN MET EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDWERKING

REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN OUDENBURGSE SPORTVERENIGINGEN MET EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDWERKING REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN OUDENBURGSE SPORTVERENIGINGEN MET EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDWERKING Artikel 1. Dit reglement regelt de subsidiëring van de sportverenigingen die beschikken over een kwaliteitsvolle

Nadere informatie

Reglement tot verlenen van impulssubsidies van de Vlaamse gemeenschap.

Reglement tot verlenen van impulssubsidies van de Vlaamse gemeenschap. Reglement tot verlenen van impulssubsidies van de Vlaamse gemeenschap. HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Voor de toepassing van het reglement wordt verstaan onder: Jeugdsport: sportparticipatie

Nadere informatie

Art. 1: Het subsidiereglement Beleidssubsidies voor sportverenigingen wordt als volgt vastgesteld:

Art. 1: Het subsidiereglement Beleidssubsidies voor sportverenigingen wordt als volgt vastgesteld: Reglement beleidssubsidie Art. 1: Het subsidiereglement Beleidssubsidies voor sportverenigingen wordt als volgt vastgesteld: HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN Artikel 1: aard Binnen de perken door de gemeenteraad op

Nadere informatie

Aanvraagdossier voor subsidies aan sportverenigingen

Aanvraagdossier voor subsidies aan sportverenigingen Aanvraagdossier voor subsidies aan sportverenigingen * Dit aanvraagdossier geeft uitvoering aan het subsidiereglement inzake de kwalitatieve begeleiding van de leden van de sportvereniging. Enkel aanvragen

Nadere informatie

Reglement impulssubsidie sportverenigingen

Reglement impulssubsidie sportverenigingen Reglement impulssubsidie sportverenigingen Het reglement betreffende de subsidiering van sportverenigingen met jeugdwerking in het kader van de impulssubsidie 2009-2013 van de Vlaamse overheid wordt als

Nadere informatie

Subsidiereglement Jeugdsport 2015 Vlaamse Schermbond

Subsidiereglement Jeugdsport 2015 Vlaamse Schermbond Subsidiereglement Jeugdsport 2015 Vlaamse Schermbond 1. Inleiding Het Jeugdsportproject heeft als doel de kwaliteit van de jeugdwerking binnen de clubs te optimaliseren. Onder jeugd wordt verstaan jongeren

Nadere informatie

JEUGDSPORTFONDS 2016

JEUGDSPORTFONDS 2016 JEUGDSPORTFONDS 2016 SITUERING Het VHL- jeugdsportfonds werd opgericht naar aanleiding van het Besluit van de Vlaamse regering van 12 september 2008 tot vaststelling van de voorwaarden tot het verkrijgen

Nadere informatie

TOELAGE ALGEMENE WERKING SPORTVERENIGINGEN. De gemeenteraad, Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact;

TOELAGE ALGEMENE WERKING SPORTVERENIGINGEN. De gemeenteraad, Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact; TOELAGE ALGEMENE WERKING SPORTVERENIGINGEN De gemeenteraad, Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact; Gelet op de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning

Nadere informatie

AANVRAAGDOSSIER VOOR SUBSIDIES AAN SPORTVERENIGINGEN

AANVRAAGDOSSIER VOOR SUBSIDIES AAN SPORTVERENIGINGEN AANVRAAGDOSSIER VOOR SUBSIDIES AAN SPORTVERENIGINGEN 1. Dit aanvraagdossier geeft uitvoering aan het vernieuwd stedelijk subsidiereglement voor sportverenigingen. Enkel sportverenigingen die voldoen aan

Nadere informatie

Subsidiereglement sportclubs Kluisbergen

Subsidiereglement sportclubs Kluisbergen Subsidiereglement sportclubs Kluisbergen Artikel 1 Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd op de gemeentebegroting, worden aan de erkende sportclubs uit Kluisbergen, die een aanvraagdossier

Nadere informatie

REGLEMENT TRAINERS- EN OPLEIDINGSFONDS (TOFF) 2016

REGLEMENT TRAINERS- EN OPLEIDINGSFONDS (TOFF) 2016 REGLEMENT TRAINERS- EN OPLEIDINGSFONDS (TOFF) 2016 INLEIDING Wekelijks zetten duizenden lesgevers hun beste beentje voor in onze sportclubs. Ze zijn dan ook onmisbaar, want zonder lesgevers zou er geen

Nadere informatie

Gemeentelijk subsidiereglement sportverenigingen

Gemeentelijk subsidiereglement sportverenigingen Gemeentelijk subsidiereglement sportverenigingen 2014-2019 De gemeenteraad, Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid; Gelet het Meerjarenplan

Nadere informatie

Subsidiereglement ter ondersteuning van de Kwalitatieve uitbouw van de sportvereniging

Subsidiereglement ter ondersteuning van de Kwalitatieve uitbouw van de sportvereniging Subsidiereglement ter ondersteuning van de Kwalitatieve uitbouw van de sportvereniging A. Algemene voorwaarden Artikel 1 Binnen de perken van de daartoe door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde

Nadere informatie

IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT TER VERBETERING VAN DE KWALITEIT VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN JEUGDSPORTCOORDINATOREN

IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT TER VERBETERING VAN DE KWALITEIT VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN JEUGDSPORTCOORDINATOREN Artikel 1: IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT TER VERBETERING VAN DE KWALITEIT VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN JEUGDSPORTCOORDINATOREN Elke Zultse sportvereniging die een jeugdopleiding aan zijn leden aanbiedt, erkend

Nadere informatie

Impulssubsidiereglement Sportverenigingen HAMME

Impulssubsidiereglement Sportverenigingen HAMME Gemeentelijke Sportdienst Hamme Sporthal Meulenbroek Kaaiplein 32 9220 Hamme Tel: 052/47 63 74 Fax: 052/47 29 03 e-mail: sportdienst@hamme.be Impulssubsidiereglement Sportverenigingen HAMME Artikel 1:

Nadere informatie

WERKINGSVERSLAG INDIVIDUELE SPORTEN

WERKINGSVERSLAG INDIVIDUELE SPORTEN WERKINGSVERSLAG INDIVIDUELE SPORTEN 1.KWANTITEITSSUBSIDIE (30% van het te verdelen bedrag individuele- + ploegsporten) 1.1.LEDENLIJST CLUB:... Deze hebben jullie al bijgevoegd bij het formulier clubgegevens.

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR BETOELAGING VAN ERKENDE GEMEENTELIJKE SPORTVERENIGINGEN

REGLEMENT VOOR BETOELAGING VAN ERKENDE GEMEENTELIJKE SPORTVERENIGINGEN REGLEMENT VOOR BETOELAGING VAN ERKENDE GEMEENTELIJKE SPORTVERENIGINGEN - Gelet op het advies van de gemeentelijke Sportraad in zitting van 06 september 16; - Gelet op de beraadslaging van de gemeenteraad

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN DE KWALITEITSVERHOGING VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDING

SUBSIDIEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN DE KWALITEITSVERHOGING VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDING SUBSIDIEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN DE KWALITEITSVERHOGING VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDING I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 De gemeente Houthalen-Helchteren zal, binnen de perken van de kredieten daartoe

Nadere informatie

Reglement Badminton Vlaanderen jeugdsportfonds

Reglement Badminton Vlaanderen jeugdsportfonds Reglement Badminton Vlaanderen jeugdsportfonds JEUGDBADMINTON+ 2015 Artikel 1: Inleiding In samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap en Bloso richt Badminton Vlaanderen een jeugdsportfonds op waarvan de

Nadere informatie

Subsidiereglement Impulssubsidie 2009-2013 te Maarkedal

Subsidiereglement Impulssubsidie 2009-2013 te Maarkedal Subsidiereglement Impulssubsidie 2009-2013 te Maarkedal Strategische doelstelling: Kwaliteitsverbetering van de jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren in de sportverenigingen, aangesloten bij

Nadere informatie

Subsidiereglement ter ondersteuning van kwalitatieve uitbouw van sportverenigingen.

Subsidiereglement ter ondersteuning van kwalitatieve uitbouw van sportverenigingen. Subsidiereglement ter ondersteuning van kwalitatieve uitbouw van sportverenigingen. 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Voor de periode van 01.01.2014 tot en met 31.12.2019 worden, binnen de perken van de

Nadere informatie

REGLEMENT IMPULSSUBSIDIES BIERBEEK Reglement Impulssubsidie Goedgekeurd op de gemeenteraad van 1 juli

REGLEMENT IMPULSSUBSIDIES BIERBEEK Reglement Impulssubsidie Goedgekeurd op de gemeenteraad van 1 juli REGLEMENT IMPULSSUBSIDIES BIERBEEK 2010-2013 Reglement Impulssubsidie 2010-2013. Goedgekeurd op de gemeenteraad van 1 juli 2010 1 Reglement Impulssubsidie 2010-2013. Goedgekeurd op de gemeenteraad van

Nadere informatie

1.1. Jeugdsport: sportparticipatie van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar op 1 januari van het burgerlijk jaar.

1.1. Jeugdsport: sportparticipatie van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar op 1 januari van het burgerlijk jaar. GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM REGLEMENT IMPULSSUBSIDIE 2009-2013 (gecoördineerd in zitting van het college van burgemeester en schepenen van 30 maart 2011) Artikel 1: Definities 1.1. Jeugdsport: sportparticipatie

Nadere informatie

REGLEMENT JEUGDSPORTFONDS 2015 Jeugdvriendelijke (krachtbal)club

REGLEMENT JEUGDSPORTFONDS 2015 Jeugdvriendelijke (krachtbal)club REGLEMENT JEUGDSPORTFONDS 2015 Jeugdvriendelijke (krachtbal)club ALGEMEEN 1. Wie kan een aanvraag indienen: a. Elke krachtbalclub aangesloten bij FALOS 2. Timing (x = subsidiejaar) 15/9/x-1 vóór 1 juni:

Nadere informatie

IMPULSSUBSIDIES

IMPULSSUBSIDIES IMPULSSUBSIDIES 2014-2019 GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT Het stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en eventueel tot

Nadere informatie

JEUGDSPORTFONDS 2014. Vlaamse Vereniging voor Golf Leuvensesteenweg 643, 1930 Zaventem Tel. 02/752.83.30 Fax. 02/752.83.39 www.golfvlaanderen.

JEUGDSPORTFONDS 2014. Vlaamse Vereniging voor Golf Leuvensesteenweg 643, 1930 Zaventem Tel. 02/752.83.30 Fax. 02/752.83.39 www.golfvlaanderen. JEUGDSPORTFONDS 2014 Vlaamse Vereniging voor Golf Leuvensesteenweg 643, 1930 Zaventem Tel. 02/752.83.30 Fax. 02/752.83.39 www.golfvlaanderen.be REGLEMENT ALGEMEEN WIE KAN EEN AANVRAAG INDIENEN Elke effectieve

Nadere informatie

DOSSIER BELEIDSSUBSIDIES KWALITATIEF SUBSIEDIEREGLEMENT VOOR DE DIRECTE FINANCIËLE ONDERSTEUNING VAN DE ERKENDE AALSTERSE SPORTVERENIGING

DOSSIER BELEIDSSUBSIDIES KWALITATIEF SUBSIEDIEREGLEMENT VOOR DE DIRECTE FINANCIËLE ONDERSTEUNING VAN DE ERKENDE AALSTERSE SPORTVERENIGING DOSSIER BELEIDSSUBSIDIES KWALITATIEF SUBSIEDIEREGLEMENT VOOR DE DIRECTE FINANCIËLE ONDERSTEUNING VAN DE ERKENDE AALSTERSE SPORTVERENIGING REGLEMENT BELEIDSSUBSIDIES KWALITATIEF SUBSIDIEREGLEMENT VOOR DE

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT JEUGDSUBSIDIES VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN

GEMEENTELIJK REGLEMENT JEUGDSUBSIDIES VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN ARTIKEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN Dit reglement is van toepassing in het kader van het lokaal sportbeleid van de Vlaamse Overheid en de gemeente Nijlen. Binnen de perken van het meerjarenplan 2014-2019 verleent

Nadere informatie

JEUGDSPORTFONDS 2017

JEUGDSPORTFONDS 2017 JEUGDSPORTFONDS 2017 SITUERING Het VHL- jeugdsportfonds werd opgericht naar aanleiding van het Besluit van de Vlaamse regering van 12 september 2008 tot vaststelling van de voorwaarden tot het verkrijgen

Nadere informatie

AANVULLEND SUBSIDIEREGLEMENTERING SPORTCLUBS GEMEENTE ZINGEM ALGEMEEN OVERZICHT

AANVULLEND SUBSIDIEREGLEMENTERING SPORTCLUBS GEMEENTE ZINGEM ALGEMEEN OVERZICHT AANVULLEND SUBSIDIEREGLEMENTERING SPORTCLUBS GEMEENTE ZINGEM ALGEMEEN OVERZICHT Zoals voorzien in het sport-voor-allen decreet, zal de gemeente Zingem alle erkende Zingemse sportverenigingen financieel

Nadere informatie

Gemeente Arendonk SUBSIDIEREGLEMENT SPORTSUBSIDIES SPORTVERENIGINGEN

Gemeente Arendonk SUBSIDIEREGLEMENT SPORTSUBSIDIES SPORTVERENIGINGEN Gemeente Arendonk SUBSIDIEREGLEMENT SPORTSUBSIDIES SPORTVERENIGINGEN 1 SPORTSUBSIDIE 2014-2019 Algemene bepalingen: Voor de toepassingen van dit reglement wordt verstaan onder: Trainer: sporttechnisch

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES SPORT

AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES SPORT AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES SPORT Goedgekeurd door de gemeenteraad 19 december 2013 Sportvereniging: Adres:. Contactpersoon: KWALITEITSCRITERIA (deel 1) A. Voor de trainers die jeugdreeksen begeleiden

Nadere informatie

Reglement tot subsidiëring van erkende sportverenigingen ter verbetering van de kwaliteit van hun jeugdopleiding

Reglement tot subsidiëring van erkende sportverenigingen ter verbetering van de kwaliteit van hun jeugdopleiding Reglement tot subsidiëring van erkende sportverenigingen ter verbetering van de kwaliteit van hun jeugdopleiding Artikel. Doel Met deze subsidie wil de stad Sint-Niklaas, binnen de perken van het jaarlijks

Nadere informatie

Reglement impulssubsidie

Reglement impulssubsidie GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE IMPULSSUBSIDIE VAN PEPINGSE SPORTVERENIGINGEN 1 Reglement impulssubsidie 2009-2013 De kwaliteit van de jeugdsportbegeleider verhogen in de sportverenigingen aangesloten bij

Nadere informatie

Werkingssubsidies Lierse sportverenigingen

Werkingssubsidies Lierse sportverenigingen Werkingssubsidies Lierse sportverenigingen Algemene voorwaarden Artikel 1 Binnen de perken van de daartoe door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde kredieten worden subsidies uitgekeerd aan sportverenigingen.

Nadere informatie

Art. 3. Als werkingsjaar geldt de periode van 1 augustus tot en met 31 juli.

Art. 3. Als werkingsjaar geldt de periode van 1 augustus tot en met 31 juli. GEMEENTELIJK REGLEMENT IFV HET STIMULEREN VAN PEPINGSE SPORTVERENIGINGEN TOT PROFESSIONALISERING EN KWALITATIEVE UITBOUW 1 GEMEENTELIJK REGLEMENT IFV HET STIMULEREN VAN PEPINGSE SPORTVERENIGINGEN TOT PROFESSIONALISERING

Nadere informatie

Subsidiereglement Impulssubsidie 2014-2019. Thema:

Subsidiereglement Impulssubsidie 2014-2019. Thema: Subsidiereglement Impulssubsidie 2014-2019 Thema: Verhoging van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders en de jeugdsportcoördinatoren in de sportverenigingen aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie

Nadere informatie

Subsidiereglement erkende sportverenigingen gemeente Assenede

Subsidiereglement erkende sportverenigingen gemeente Assenede Subsidiereglement erkende sportverenigingen gemeente Assenede Dit reglement werd opgesteld in het kader van het decreet van 06.07.2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid.

Nadere informatie

SUBSIDIEAANVRAAG SPORTVERENIGING (20-20 )

SUBSIDIEAANVRAAG SPORTVERENIGING (20-20 ) Kerkstraat 45, 9920 Lovendegem SUBSIDIEAANVRAAG SPORTVERENIGING (20-20 ) Naam van de vereniging: Hou de leidraad bij de hand tijdens het invullen van het dossier! 1. Kwaliteitscriteria a. Begeleiders van

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENTE GLABBEEK

SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENTE GLABBEEK SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENTE GLABBEEK Artikel 1: Dit subsidiereglement wil Glabbeekse sportverenigingen stimuleren tot de kwalitatieve verbetering van hun sportaanbod. Het totale subsidiekrediet wordt jaarlijks

Nadere informatie

Gemeente Wachtebeke SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PLAATSELIJKE SPORTVERENIGINGEN IN HET KADER VAN BELEIDSPRIORITEIT 1

Gemeente Wachtebeke SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PLAATSELIJKE SPORTVERENIGINGEN IN HET KADER VAN BELEIDSPRIORITEIT 1 Gemeente Wachtebeke SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PLAATSELIJKE SPORTVERENIGINGEN IN HET KADER VAN BELEIDSPRIORITEIT HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel. Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd

Nadere informatie

Jeugdsportproject : Jeugdsterren versie 2015

Jeugdsportproject : Jeugdsterren versie 2015 Jeugdsportproject 2013 2016: Jeugdsterren versie 2015 Artikel 1: Op basis van het jeugdsportfonds (zie artikel 4), toegekend door de Vlaamse regering, zal aan de deelnemende clubs een subsidie worden toegekend.

Nadere informatie

Reglement voor toekenning subsidie Naschools Sportaanbod van Heists Secundair Onderwijs

Reglement voor toekenning subsidie Naschools Sportaanbod van Heists Secundair Onderwijs Reglement voor toekenning subsidie Naschools Sportaanbod van Heists Secundair Onderwijs 1) Omschrijving - Binnen de perken van de kredieten goedgekeurd op de begroting van de gemeente Heist-op-den-Berg,

Nadere informatie

Jeugdsportproject : Jeugdsterren

Jeugdsportproject : Jeugdsterren Jeugdsportproject 2013 2016: Jeugdsterren Artikel 1: Op basis van het jeugdsportfonds (zie artikel 4), toegekend door de Vlaamse regering, zal aan de deelnemende clubs een subsidie worden toegekend. De

Nadere informatie

INFO-brochure van de V.J.J.F. vzw

INFO-brochure van de V.J.J.F. vzw De Vlaamse Ju-Jitsu Federatie vzw kent vanaf 2013 aan haar ju-jitsuclubs kwaliteitslabels toe. Dit project is gekoppeld aan het Jeugdsportfonds en bevindt zich binnen het Jeugdsportproject van de V.J.J.F.

Nadere informatie

Subsidieaanvraag erkende sportverenigingen gemeente Assenede 2017

Subsidieaanvraag erkende sportverenigingen gemeente Assenede 2017 Subsidieaanvraag erkende sportverenigingen gemeente Assenede 2017 Dit aanvraagdossier geeft uitvoering aan het subsidiereglement erkende sportverenigingen, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 29.04.2015.

Nadere informatie

Reglement VAL Recreatiesportfonds 2016

Reglement VAL Recreatiesportfonds 2016 Reglement VAL Recreatiesportfonds 2016 DOELSTELLING VAN HET RECREATIESPORTFONDS De Vlaamse Atletiekliga (hierna VAL genoemd) richt een Recreatiesportfonds op waarvan de middelen aangewend worden om Vlaamse

Nadere informatie

De sportverenigingen die aan de volgende criteria voldoen hebben recht op een subsidie:

De sportverenigingen die aan de volgende criteria voldoen hebben recht op een subsidie: SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN HEUVELLAND 1. Omschrijving Binnen de kredieten zoals voorzien op de begroting van de gemeente Heuvelland, kunnen sportverenigingen, erkend door het gemeentebestuur Heuvelland

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER BELEIDSSUBSIDIE 2014-2019 ZONNEBEKE

AANVRAAGFORMULIER BELEIDSSUBSIDIE 2014-2019 ZONNEBEKE AANVRAAGFORMULIER BELEIDSSUBSIDIE 2014-2019 ZONNEBEKE HOOFDSTUK 1 Voorwaarden met het oog op de kwaliteitsvolle begeleiding van de sportverenigingen Doelstelling 1: Beschikken over een kwaliteitsvol sporttechnisch

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR GEMEENTELIJKE SPORTCLUBS

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR GEMEENTELIJKE SPORTCLUBS SUBSIDIEREGLEMENT VOOR GEMEENTELIJKE SPORTCLUBS ARTIKEL 1 ALGEMEEN Binnen de perken van de kredieten daartoe goedgekeurd op de gemeentebegroting, kunnen aan de recreatiesportclubs, erkend door het gemeentebestuur,

Nadere informatie

PROJECT G-GOLF GOLF DOET JE HANDICAP VERGETEN

PROJECT G-GOLF GOLF DOET JE HANDICAP VERGETEN PROJECT G-GOLF GOLF DOET JE HANDICAP VERGETEN Info + reglement 2017 1. Inleiding Golf biedt vele mogelijkheden voor mensen die minder mobiel zijn of die revalideren van een letsel. Zij kunnen door te golfen

Nadere informatie

Subsidiereglement voor sportverenigingen in het kader van het Decreet Lokaal sportbeleid, beleidsprioriteit 1

Subsidiereglement voor sportverenigingen in het kader van het Decreet Lokaal sportbeleid, beleidsprioriteit 1 Subsidiereglement voor sportverenigingen in het kader van het Decreet Lokaal sportbeleid, beleidsprioriteit 1 I. Doel subsidiereglement en verdeling totaal subsidiebedrag beleidsprioriteit 1 Het subsidiereglement

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENTERING SPORTCLUBS GEMEENTE ZINGEM (SUBSIDIES VLAAMSE OVERHEID) ALGEMEEN OVERZICHT

SUBSIDIEREGLEMENTERING SPORTCLUBS GEMEENTE ZINGEM (SUBSIDIES VLAAMSE OVERHEID) ALGEMEEN OVERZICHT SUBSIDIEREGLEMENTERING SPORTCLUBS GEMEENTE ZINGEM (SUBSIDIES VLAAMSE OVERHEID) ALGEMEEN OVERZICHT Zoals voorzien in het sport-voor-allen decreet, zal de gemeente Zingem alle erkende Zingemse sportverenigingen

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN DE KAMPENHOUTSE SPORTVERENIGINGEN IMPULSSUBSIDIES

REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN DE KAMPENHOUTSE SPORTVERENIGINGEN IMPULSSUBSIDIES 1 REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN DE KAMPENHOUTSE SPORTVERENIGINGEN IMPULSSUBSIDIES Het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders in de sportverenigingen. HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Subsidiereglement voor sportverenigingen van fysiek actieve sporten en sportieve vrijetijdsbesteding

Subsidiereglement voor sportverenigingen van fysiek actieve sporten en sportieve vrijetijdsbesteding Subsidiereglement voor sportverenigingen van fysiek actieve sporten en sportieve vrijetijdsbesteding I. Algemene voorwaarden Art. 1: Met het reglement subsidiëring sportverenigingen wil het stadsbestuur

Nadere informatie

Gemeentelijk subsidiereglement sport 2016-2019

Gemeentelijk subsidiereglement sport 2016-2019 1 I. Algemene voorwaarden Jaarlijks voorziet de gemeenteraad een krediet op het gemeentelijk budget voor de subsidiëring van de erkende Affligemse sportverenigingen. De sportsubsidie bestaat uit: een werkingssubsidie:

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid;

Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid; Laatste aanpassing : 06-07-2015 Goedkeuring GR 31 augustus 2015 Reglement sportsubsidie 2015-2019 voor clubs van de gemeente Temse beleidsprioriteit 2, m.b.t. het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders

Nadere informatie

Gemeentelijk erkennings- en subsidiereglement Bredense sportverenigingen.

Gemeentelijk erkennings- en subsidiereglement Bredense sportverenigingen. Artikel 1 Gemeentelijk erkennings- en subsidiereglement Bredense sportverenigingen. Dit reglement bepaalt de gemeentelijke erkenningsvoorwaarden voor sportverenigingen en de voorwaarden voor toekenning

Nadere informatie

Acropolis kwaliteitsplan

Acropolis kwaliteitsplan Acropolis kwaliteitsplan 2017-2020 # medische omkadering # accommodatie # goed bestuur # scheidsrechters # trainers # ploegen # leden Doel van het Acropolisplan Rugby Vlaanderen wil zijn clubs kwalitatief

Nadere informatie

Contact: Sportdienst GC Baljuwhuis Marktplein 17, 1570 Galmaarden

Contact: Sportdienst GC Baljuwhuis Marktplein 17, 1570 Galmaarden Contact: Sportdienst GC Baljuwhuis Marktplein 17, 1570 Galmaarden 054 51 61 60 sport@galmaarden.be Aanvraagdossier voor subsidies aan sportverenigingen in het kader van beleidsprioriteit 1: het ondersteunen

Nadere informatie

Verantwoording van de ontvangen werkingssubsidie in het kader van FO Jeugdsport 2012

Verantwoording van de ontvangen werkingssubsidie in het kader van FO Jeugdsport 2012 werkingssubsidie in het kader van FO Jeugdsport 2012 Kalenderjaar 2012 Indiening Voetbalfederatie Vlaanderen t.a.v. Tamara Cassimon Houba de Strooperlaan 145 1020 Brussel jeugdsubsidies@voetbalfederatievlaanderen.be

Nadere informatie

Subsidiereglement sportverenigingen in het kader van het Sport voor Allen decreet

Subsidiereglement sportverenigingen in het kader van het Sport voor Allen decreet Subsidiereglement sportverenigingen in het kader van het Sport voor Allen decreet Dit subsidiereglement tracht bij te dragen tot de kwalitatieve verbetering van de begeleiding van de leden van de sportvereniging.

Nadere informatie

Subsidiëringssysteem Sportclubs Holsbeek Basis- en Stersubsidie Projectsubsidies

Subsidiëringssysteem Sportclubs Holsbeek Basis- en Stersubsidie Projectsubsidies Subsidiëringssysteem Sportclubs Holsbeek Basis- en Stersubsidie Projectsubsidies Artikel 1: Krediet Voor zover er een krediet in de begroting wordt ingeschreven, kan het gemeentebestuur een basis-, project-

Nadere informatie

Erkende sportvereniging: een sportvereniging die aangesloten is bij een erkende Vlaamse sportfederatie en die erkend is door het stadsbestuur

Erkende sportvereniging: een sportvereniging die aangesloten is bij een erkende Vlaamse sportfederatie en die erkend is door het stadsbestuur REGLEMENT BETREFFENDE DE IMPULSSUBSIDIE VOOR HET VERHOGEN VAN HET AANTAL EN DE KWALITEIT VAN JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN VAN JEUGDSPORTCOÖRDINATOREN IN ERKENDE SPORTVERENIGINGEN Artikel 1: doel en duur van

Nadere informatie

Zitting van 22 december 2008

Zitting van 22 december 2008 UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 22 december 2008 Aanwezig : G. Naeyaert, voorzitter, N. De Cuyper, burgemeester, P. Vanthournout, A. Verhelst, W. Depoorter, L. Denolf, E.

Nadere informatie

Pagina 1 van 6. Dit reglement is van kracht vanaf 1 januari 2016 tot en met 31 december 2019.

Pagina 1 van 6. Dit reglement is van kracht vanaf 1 januari 2016 tot en met 31 december 2019. Pagina 1 van 6 SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERKENDE HERENTALSE SPORTVERENIGINGEN - IMPULSSUBSIDIES IN FUNCTIE VAN DE KWALITATIEVE VERHOGING VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDER EN DE JEUGDSPORTCOORDINATOR ARTIKEL 1 -

Nadere informatie

Clubreglement Jeugdsport 2017

Clubreglement Jeugdsport 2017 Clubreglement Jeugdsport 2017 Reglement onder voorbehoud van goedkeuring door Sport Vlaanderen. Definitief reglement bekend in januari 2017 1. Project Het kwaliteitsproject Q4Gym 2020 is een beleidsfocus

Nadere informatie

Subsidieaanvraag voor sportverenigingen in Moerbeke 2017

Subsidieaanvraag voor sportverenigingen in Moerbeke 2017 Subsidieaanvraag voor sportverenigingen in Moerbeke 2017 Hoofdstuk 1: Algemene informatie Algemene informatie sportvereniging: Naam Sportvereniging: Naam aangesloten sportfederatie: Naam verantwoordelijke:

Nadere informatie

Subsidiereglement verhoging van kwaliteit van de jeugdsportbegeleider voor Lierse sportverenigingen

Subsidiereglement verhoging van kwaliteit van de jeugdsportbegeleider voor Lierse sportverenigingen Subsidiereglement verhoging van kwaliteit van de jeugdsportbegeleider voor Lierse Verhoging van de sportkwalificatie van de jeugdsportbegeleiders en de jeugdsportcoördinatoren in de aangesloten bij een

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Aanwezig: Burgemeester Schepenen Raadsleden Secretaris Roger Gabriëls Stijn Raeymaekers, Frans Witvrouwen, Hugo Cambré, Machteld Ledegen Freddy Kerkhofs, Jan

Nadere informatie

3... 2... ... NAAM VAN DE VERENIGING :... ZETEL :... E MAIL ADRES :... WEBSITE :... SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR. Voorzitter :... Ondervoonitter :...

3... 2... ... NAAM VAN DE VERENIGING :... ZETEL :... E MAIL ADRES :... WEBSITE :... SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR. Voorzitter :... Ondervoonitter :... Provincie WEST-VLAANDEREN AANVRAAG TOELAGE 2006 Arrondissement Brugge GEMEENTE JABBEKE AANVRAAG VOOR HET BEKOMEN VAN EEN GEMEENTELIJKE TOELAGE ( de aanvraag dient voor 31 aueustus 2005 te worden I ingediend

Nadere informatie

30% van de totale subsidie is voor het actief werken met gekwalificeerde

30% van de totale subsidie is voor het actief werken met gekwalificeerde GEMEENTELIJK REGLEMENT TOT SUBSIDIËRING VAN ERKENDE SPORTVERENIGINGEN VOOR KWALITEITSVOLLE JEUGDSPORTBEGELEIDING EN STRUCTURELE SAMENWERKINGEN (JEUGDSPORT- en SAMENWERKINGSSUBSIDIES) ARTIKEL 1 Binnen de

Nadere informatie

Gemeentereglement voor de verdeling van de toelagen aan de sportverenigingen in Heuvelland.

Gemeentereglement voor de verdeling van de toelagen aan de sportverenigingen in Heuvelland. Gemeentereglement voor de verdeling van de toelagen aan de sportverenigingen in Heuvelland. Art.1. Iedere sportvereniging kan onder bepaalde voorwaarden erkend worden door de sportraad van Heuvelland.

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT TERVUURSE JEUGDSPORTVERENIGINGEN Beleidsprioriteit 2 Het stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder

SUBSIDIEREGLEMENT TERVUURSE JEUGDSPORTVERENIGINGEN Beleidsprioriteit 2 Het stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder SUBSIDIEREGLEMENT TERVUURSE JEUGDSPORTVERENIGINGEN Beleidsprioriteit 2 Het stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en

Nadere informatie

AANVRAAG TOT SUBSIDIËRING VAN KAMPENHOUTSE SPORTVERENIGINGEN

AANVRAAG TOT SUBSIDIËRING VAN KAMPENHOUTSE SPORTVERENIGINGEN AANVRAAG TOT SUBSIDIËRING VAN KAMPENHOUTSE SPORTVERENIGINGEN Dit aanvraagformulier geeft uitvoering aan het subsidiereglement voor Kampenhoutse sportverenigingen. Enkel aanvragen van sportverenigingen

Nadere informatie

Reglement voor werkingssubsidie G-afdelingen van Heistse. sportverenigingen of G-sportverenigingen

Reglement voor werkingssubsidie G-afdelingen van Heistse. sportverenigingen of G-sportverenigingen Reglement voor werkingssubsidie G-afdelingen van Heistse 1) Omschrijving - Binnen de perken van de kredieten daartoe uitgetrokken op de begroting van de gemeente Heist-opden-Berg, kunnen werkingssubsidies

Nadere informatie

Clubreglement Jeugdsport 2018

Clubreglement Jeugdsport 2018 Clubreglement Jeugdsport 2018 update na bilateraal gesprek 19.11.2017 Sport Vlaanderen 1. Project Het kwaliteitsproject Q4Gym 2020 is een beleidsfocus van Gymfed in het Jeugdsportfonds van Sport Vlaanderen

Nadere informatie