BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt"

Transcriptie

1 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e JAARGANG N e ANNEE WOENSDAG 20 OKTOBER 2010 MERCREDI 20 OCTOBRE 2010 BERICHT Op 1 februari 2006 veranderde de reglementering m.b.t. de overheidsopdrachten op een aantal punten. Dit was het gevolg van het in werking treden van het KB van 12 januari 2006 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27 januari Kostprijs van de publicatie Het KB bepaalt dat de publicatie van uw bericht in het Bulletin der Aanbestedingen (BDA) gratis is voor zover de aanlevering aan het BDA beantwoordt aan een aantal voorwaarden. Concreet komt het er op neer dat uw tekst gratis gepubliceerd wordt als U gebruik maakt van de online toepassing die toelaat om de te publiceren gegevens op een gestructureerde en/of gegroepeerde wijze aan te leveren aan het Bulletin der Aanbestedingen. Meer dan 90 % van de berichten wordt reeds op deze manier doorgestuurd. De publicatie van uw tekst is niet gratis en zal dus verder gefactureerd worden aan een tarief van 4,30 EUR (+ 21 % BTW) per gepubliceerde lijn als - Uw tekst op papier via De Post, telefax of drager bij het BDA ingediend wordt. - Uw tekst op diskette, CD of andere digitale drager ingediend wordt bij het BDA. - Uw individuele berichten via verstuurd worden naar het BDA, zelfs indien u gebruik maakt van de modellen van de nieuwe formulieren in Word-formaat die u kan aanvragen via Publicatiefrequentie Sinds 1 februari 2006 verschijnt het Bulletin der Aanbestedingen elke werkdag i.p.v. op vrijdag. Uw berichten worden hierdoor aanzienlijk sneller gepubliceerd. AVIS Au 1 er février 2006 la réglementation concernant les marchés publics changeait sur un grand nombre de points. Ce fut la conséquence de l entrée en vigueur de l AR du 12 janvier 2006 publié au Moniteur belge du 27 janvier Coût de publication L AR stipule qu à partir du 1 er février 2006, la publication de votre avis dans le Bulletin des Adjudications (BDA) est gratuite pour autant que la transmission au BDA réponde à un certain nombre de conditions. Concrètement, votre texte sera publié gratuitement si vous faites usage d une application électronique qui permet, de publier les données sous une forme structurée et/ou d une manière groupée a livrer au BDA. Plus de 90 % des avis sont déjà expédiés de cette manière. La publication de votre texte n est pas gratuite et sera donc facturée, au tarif de 4,30 EUR (+ 21 % T.V.A.) par ligne publiée si - Votre texte sur papier parvient au BDA par voie postale, fax ou par porteur. - Votre texte sur disquette, CD ou autre support digital arrive au BDA. - Vos avis individuels sont envoyés au BDA par , même au cas où vous utilisez des modèles des nouveaux formulaires en format Word que vous pouvez obtenir à l adresse suivante Fréquence de publication Depuis le 1 er février 2006, le Bulletin des Adjudications paraît chaque jour ouvrable au lieu de la parution hebdomadaire du vendredi. Vos avis seront ainsi publiés nettement plus rapidement.

2 30930 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Nieuwe modellen Sinds 1 februari 2006 zijn dus ook de modellen die u mag gebruiken voor het doorsturen van berichten veranderd. Deze modellen vindt u als bijlage bij het KB van 12 januari Nouveaux modèles Depuis le 1 er février 2006, les modèles que vous pouvez utiliser pour l envoi de vos avis ont changée. Vous trouverez ces modèles en annexe à l AR du 12 janvier Nog vragen Voor vragen betreffende het Bulletin der Aanbestedingen, de nieuwe modellen, openstaande publicatiedossiers, de publicatiefrequentie, de modaliteiten voor gratis aanlevering, enz. kan u terecht op het gratis nummer van het Belgisch Staatsblad 0800/98809, vragen naar de dienst Aanbestedingen. Des questions supplémentaires Toutes les questions relatives au Bulletin des Adjudications, aux nouveaux modèles, à la situation des dossiers, à la fréquence de publication, aux modalités de transmission gratuite, etc. peuvent être posées directement au numéro de téléphone gratuit du Moniteur belge 0800/98809, demander le Service Adjudications.

3 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS N Aankondiging van een opdracht Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Stafdienst Personeel en Organisatie, City Atrium / Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel, België Contactpunt(en) Bernard Paul Tel , fax Internetadres(sen) Adres van de aanbestedende dienst Adres van het kopersprofiel https//enot.publicprocurement.be/enot-war/- previewnotice.do?noticeid=75125 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten Ministerie of andere nationale of federale instantie, met de regionale of plaatselijke onderverdeling ervan. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming bestek 2010/08/waterkoelers II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten Leveringen. Belangrijkste plaats van levering Brussel II.1.3) De aankondiging betreft Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) inhuurneming van waterautomaten en verstrekking van gekoeld water in flessen II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Niet-koolzuurhoudend mineraalwater II.1.8) Verdeling in percelen Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. N Avis de marché Fournitures Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact Service d encadrement Personnel et Organisation, City Atrium/ rue du progrès 56, 1210 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact Bernard Paul Tél , fax Adresse(s) internet Adresse générale du pouvoir adjudicateur Adresse du profil d acheteur https//enot.publicprocurement.be/enot-war/- previewnotice.do?noticeid=75125 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d acquisition dynamique) peuvent être obtenus point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d autres pouvoirs adjudicateurs non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur cahier spécial des charges 2010/08/Fontaines d eau II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services Fournitures. Lieu principal de livraison Bruxelles II.1.3) L avis implique Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) location d appareils de distribution d eau et fourniture d eau fraiche en bouteille II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés Objet principal Eau minérale plate II.1.8) Division en lots non. Section III. Renseignements d ordre juridique, économique, financier et technique Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure Ouverte. IV.2) Critères d attribution.

4 30932 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS IV.2.1) Gunningscriteria Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst DPO-cahier spécial des charges 2010/08/Fontaines d eau- F02_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten Datum 10/11/2010; tijdstip 1100 Tegen betaling verkrijgbare documenten IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen Datum 10/11/2010; tijdstip 1100 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming Frans, Nederlands IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend datum 10/11/2010; tijdstip 1100 Plaats, City Atrium - vergaderzaal 9A03 Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen de inschrijvers die een prijsofferte hebben ingediend Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging 13/10/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) IV.2.1) Critères d attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué non. IV.3) Renseignements d ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur DPO-cahier spécial des charges 2010/08/Fontaines d eau-f02_0 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché non. IV.3.3) Conditions d obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l accès aux documents Date 10/11/2010; heure 1100 Documents payants non. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date 10/11/2010; heure 1100 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation Français, Néerlandais IV.3.8) Modalités d ouverture des offres date 10/11/2010; heure 1100 Lieu, City Atrium - local 9A03 Personnes autorisés à assister à l ouverture des offres les soumissionnaires ayant remis une offre Section VI. Renseignements complémentaires VI.5) Date d envoi du présent avis 13/10/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006) FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS N Avis de marché - Secteurs spéciaux Travaux Section I. Entité adjudicatrice I.1) Nom, adresses et point(s) de contact Infrabel - Direction Infrastructure, Rue des Guillemins 26/71, 4000 Liège, Belgique, à l attention de M. O. Philippe, chef de service ff Tél , fax Adresse(s) internet Adresse générale du pouvoir adjudicateur http// Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues Infrabel - Direction Infrastructure - Arrondissement 43, Rue J.J. Gaillard 2, 5020 Flawinne, Belgique, à l attention de M. G. Depierreux, ingénieur industriel Tél , fax Adresse internet http// Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un système d acquisition dynamique) peuvent être obtenus

5 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Infrabel - Direction Infrastructure, Rue des Guillemins 26/71, 4000 Liège, Belgique Point(s) de contact Secrétariat, à l attention de Monsieur M. Lignon Tél , fax Adresse internet http// Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Activité(s) principale(s) de l entité adjudicatrice - Services de chemin de fer. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur Cahier spécial des charges n 57/52/4/10/128. Ligne Liège-Guillemins / Namur (voies électrifiées) - Gare de Statte - Voies accessoires - Renouvellement de l appareil de voie n 54b/55. II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services Travaux. Lieu principal d exécution Gare de Statte Code NUTS BE331 - Arr. Huy II.1.3) L avis implique Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) Cahier spécial des charges n 57/52/4/10/128. Ligne Liège-Guillemins / Namur (voies électrifiées) - Gare de Statte - Voies accessoires - Renouvellement de l appareil de voie n 54b/55. -Dépose de la TJD EH3 existante. - Terrassement à une profondeur de 20 cm sous les pièces de bois à poser, chargement des déblais sur camions et évacuation de ceux-ci en dehors du domaine du chemin de fer. - Ripage des voies faisant suite, comme indiqué sur le plan. -Préballastage de l appareil de voie sur une épaisseur de 15 cm sous les pièces de bois à poser. - Pose de la nouvelle TJD EUH4. - Ballastage complémentaire de l appareil de voie. -Exécution de soudures aluminothermiques. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés Objet principal Ouvrages ferroviaires Objet supplémentaire Travaux de terrassement Objet supplémentaire Travaux de construction de voies II.1.7) Marché couvert par l accord sur les marchés publics (AMP) non. II.1.8) Division en lots non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global Dépose de la TJD EH3 existante... Voir point II.1.5. II.2.2) Options non. Section III. Renseignements d ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés Un cautionnement, correspondant à 5 % du montant de l offre, est exigé. III.1.4) L exécution du marché est soumise à d autres conditions particulières non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l inscription au registre du commerce ou de la profession Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies Voir cahier spécial des charges. Les soumissionnaires doivent être enregistrés comme entrepreneurs de travaux (arrêté royal du 27 décembre 2007). III.2.2) Capacité économique et financière. Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies Voir cahier spécial des charges. III.2.3) Capacité technique. Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies Non requise. III.2.4) Marchés réservés non.

6 30934 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure Ouverte. IV.2) Critères d attribution IV.2.1) Critères d attribution Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué non. IV.3) Renseignements d ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur 57/52/4/10/128 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché non. IV.3.3) Conditions d obtention du cahier des charges et des documents complémentaires Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l accès aux documents Date 21/11/2010; heure 1600 Documents payants oui, prix 31,80 EUR Conditions et mode de paiement 1 cahier spécial des charges (30 + 1,80 TVA) + 1 plan gratuit. Un support informatique (CD-rom) du métré récapitulatif uniquement est joint au modèle de soumission. Ce CD-rom devra être retourné complété, sans en modifier la version. Il sera joint à la soumission, qui comportera obligatoirement, comme cela est prévu actuellement, un exemplaire original du Métré récapitulatif à annexer à la soumission sur support papier. Consultation des documents Les soumissionnaires peuvent, dès le 28 octobre 2010, consulter les documents d adjudication aux adresses suivantes - Infrabel, Direction Infrastructure, rue des Guillemins, 26, septièmeétage, secrétariat (local 703), à 4000 Liège (tous les jours ouvrables, sauf le samedi, de h à h et de h à h); - Infrabel, Procurement, bureau 123, section 80, rue Bara, 110, à 1070 Bruxelles, (tous les jours ouvrables, sauf le samedi, de h à h). Achat des documents Les documents d adjudication pourront être retirés à l adresse suivante Infrabel, Direction Infrastructure, rue des Guillemins, 26, septième étage, secrétariat (local 703), à 4000 Liège (tous les jours ouvrables, sauf le samedi, de h à h et de h à h), après versement de la somme requise au CCP n d Infrabel, avec indication du numéro de TVA et du numéro du cahier spécial des charges, et de la production de la preuve de paiement. Cette dernière pourra également être fournie par fax IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date 22/11/2010; heure 1410 IV.3.5) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation Français IV.3.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée 150 jours. IV.3.7) Modalités d ouverture des offres date 22/11/2010; heure 1410 Lieu, Infrabel - Direction Infrastructure - Rue des Guillemins 26/71 (septième étage, local 711), à 4000 Liège. Personnes autorisés à assister à l ouverture des offres Oui Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s agit d un marché périodique non. VI.2) Le marché s inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes non. VI.3) Autres Délai d exécution = 5 jours de travail (1 week-end et 3 jours de semaine). VI.4) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours Conseil d Etat, Rue de la Science 33, 1040 Bruxelles, Belgique Tél Adresse internet http// VI.4.2) Introduction de recours Précisions concernant le(s) délai(s) d introduction des recours Le délai d introduction des recours est de 60 jours calendrier à compter à partir du jour suivant celui de la notification de la décision. VI.5) Date d envoi du présent avis 14/10/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006)

7 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS N Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Infrabel - infrastructuur, Koningin Maria Hendrikaplein 2, 9000 Gent, België, t.a.v. Marie Jeanne Tanghe Tel , fax Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Hoofdactiviteit of -activiteiten van de aanbestedende dienst - Vervoersdiensten per spoor. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming 57/42/3/10/007 - Aanpassingswerken bovenleiding op diverse locaties in zone Gent. II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten Werken. NUTS-code BE2 - Vlaams Gewest II.1.3) De aankondiging betreft Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) De aanneming bestaat hoofdzakelijk uit - aanpassingswerken bovenleiding te Diksmuide, Zedelgem, Schellebelle, Sint-Niklaas en op diverse locaties in de zone Gent. II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Maken van bovenleidingen II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) II.1.8) Verdeling in percelen II.1.9) Varianten worden geaccepteerd II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.2) Opties II.3) Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht 180 dagen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen De wettelijke bepalingen zijn van toepassing. III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.2) Economische en financiële draagkracht. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan inschrijving bij de kruispuntbank der ondernemingen is verplicht. III.2.3) Vakbekwaamheid. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan H2, klasse 5 of hoger. III.2.4) Voorbehouden opdrachten

8 30936 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure Openbaar. IV.2) Gunningscriteria IV.2.1) Gunningscriteria Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst 57/42/3/10/007 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten Tegen betaling verkrijgbare documenten ja, prijs 50,72 EUR Betalingstermijnen en -methode het bestek en de bijhorende plans kunnen bekomen worden vanaf 20/10/2010 na overschrijving op de rekening , het bewijs van de overschrijving wordt door gefaxed naar het nummer 09/ IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen Datum 01/12/2010; tijdstip 1100 IV.3.5) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming Nederlands IV.3.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen Periode 150 dagen. IV.3.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend datum 01/12/2010; tijdstip 1100 Plaats, Koningin Maria Hendrikaplein Gent Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht VI.2) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd VI.3) Nadere VI.4) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1030 Brussel, België Tel Internetadres http//ww.raadvst-consetat.be VI.4.2) Instellen van beroep Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep 60 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag na de betekening van een beslissing. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging 14/10/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS N Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Infrabel-Directie Infrastructuur, Koningin Astridplein 27, 2018 Antwerpen, België Contactpunt(en) I-I.NO.05, t.a.v. Bureau I-I.NO.05 Aannemingen Tel , fax Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres

9 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Infrabel-Directie Infrastructuur, Koningin Astridplein 27, 2018 Antwerpen, België Contactpunt(en) leidende ambtenaar, t.a.v. K. Meulders Tel , fax Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Hoofdactiviteit of -activiteiten van de aanbestedende dienst - Vervoersdiensten per spoor. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming Plaatsen van afsluitingen ter preventie van zelfdodingen II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken Zone Antwerpen NUTS-code BE21 - Prov. Antwerpen II.1.3) De aankondiging betreft Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) - afbraak van bestaande afsluitingen ; - plaatsen van nieuwe afsluitingen ; - herstellen en plaatsen van nieuwe poortjes. Er kunnen werken, die een herhaling zijn van soortgelijke werken, toevertrouwd worden aan de aannemer die deze opdracht toegewezen krijgt. II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Civieltechnische werkzaamheden, met uitzondering van bruggen, tunnels, schachten en ondergrondse doorgangen II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) II.1.8) Verdeling in percelen II.1.9) Varianten worden geaccepteerd II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.2) Opties Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen 5% van het inschrijvingsbedrag III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande Maandelijkse betalingen III.1.3) De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund Tijdelijke handelsvennootschap III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.3) Vakbekwaamheid. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan Er is geen erkenning vereist. III.2.4) Voorbehouden opdrachten Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure Openbaar. IV.2) Gunningscriteria IV.2.1) Gunningscriteria Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst 57/54/2/10/012 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht

10 30938 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten Datum 23/11/2010; tijdstip 1600 Tegen betaling verkrijgbare documenten ja, prijs 30 EUR Betalingstermijnen en -methode Het bestek is te koop bij Infrabel, Directie Infrastructuur, Bureau I-I.NO.05 Aannemingen, Koningin Astridplein 27 te 2018 Antwerpen (station Antwerpen-Centraal). Overschrijving op rekeningnummer van Infrabel, District Noordoost, ontvangsten te Antwerpen met vermelding bestek 57/54/2/10/012 en BTW-nummer (geen contante betaling) IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen Datum 24/11/2010; tijdstip 1100 IV.3.5) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming Nederlands IV.3.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen Periode 150 dagen. IV.3.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend datum 24/11/2010; tijdstip 1100 Plaats, Station Antwerpen-Centraal, Koningin Astridplein Antwerpen (2e verdieping) Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen Iedereen Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht VI.2) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd VI.3) Nadere De totale uitvoeringstermijn bedraagt 25 werkdagen. VI.4) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel, België Tel Internetadres http// VI.4.2) Instellen van beroep Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep 60 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag na de betekening van een beslissing VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging 14/10/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS N Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) NMBS-Central Support, Hallepoortlaan 40, 1060 Brussel, België Contactpunt(en) B-CS.235, sectie 13/2, t.a.v. Kaatje Van Nieuwenhuyse Tel , fax Internetadres(sen) Adres van de aanbestedende dienst Adres van het kopersprofiel https//enot. publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=75889 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). N Avis de marché - Secteurs spéciaux Services Section I. Entité adjudicatrice I.1) Nom, adresses et point(s) de contact SNCB-Central Support, Avenue de la Porte de Hal 40, 1060 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact B-CS.235, sectie 13/2, à l attention de Kaatje Van Nieuwenhuyse Tél , fax Adresse(s) internet Adresse générale du pouvoir adjudicateur Adresse du profil d acheteur https//enot. publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=75889 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues point(s) de contact susmentionné(s).

11 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Hoofdactiviteit of -activiteiten van de aanbestedende dienst - Vervoersdiensten per spoor. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming C54/ Raamovereenkomst voor het uitvoeren van consultancy-opdrachten II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten Diensten. Categorie diensten 11 Belangrijkste plaats van dienstverlening NMBS-Central Support Hallepoortlaan Brussel NUTS-code BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad II.1.3) De aankondiging betreft De opstelling van een raamovereenkomst. II.1.4) Inlichtingen over een raamovereenkomst Raamovereenkomst met verschillende ondernemingen. Aantal deelnemers aan de beoogde raamovereenkomst 5 Looptijd van de raamovereenkomst 2 jaar(jaren) Geraamde totale waarde van de aankopen voor de gehele duur van de raamovereenkomst Geraamde waarde zonder BTW EUR II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) Raamovereenkomst voor het uitvoeren van consultancyopdrachten. Het betreft - Lot 1 management ondersteuning, strategie en specifieke studies; - Lot 2 ondersteuning bij de implementatie van nieuwe softwarepaketten; - Lot 3 ondersteuning in het domein van financiën, aankoop, logistiek, etc. II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Zakelijke dienstverlening juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) ja. II.1.8) Verdeling in percelen ja. Inschrijvingen moeten ingediend worden voor één of meer percelen. Inlichtingen over percelen Perceel nr. 1 Titel Management ondersteuning, strategie en specifieke studies 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Zakelijke dienstverlening juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging Perceel nr. 2 Titel Ondersteuning bij de implementatie van nieuwe software paketten Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un système d acquisition dynamique) peuvent être obtenus point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Activité(s) principale(s) de l entité adjudicatrice - Services de chemin de fer. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur C54/ Accord-cadre pour l exécution des missions de consultance II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services Services. Catégorie de services 11 Lieu principal de prestation SNCB-Central Support Avenue de la Porte de Hal Bruxelles Code NUTS BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad II.1.3) L avis implique L établissement d un accord-cadre. II.1.4) Information concernant l accord-cadre Accord-cadre avec plusieurs opérateurs. Nombre de participants à l accord-cadre envisagée5 Durée de l accord cadre 2 année(s) Estimation de la valeur totale des acquisitions pour l ensemble de la durée del accord-cadre Valeur estimée hors TVA EUR II.1.5) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) Accord-cadre pour l exécution des missions de consultance. - Lot 1 support du management, stratégie et des études spécifiques; - Lot 2 support lors de l implémentation de nouveaux logiciels informatiques; - Lot 3 support dans le domaine des finances, achats, logistique, etc. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés Objet principal Services aux entreprises droit, marketing, conseil, recrutement, impression et sécurité II.1.7) Marché couvert par l accord sur les marchés publics (AMP) oui. II.1.8) Division en lots oui. Les offres doivent être soumises pour un ou plusieurs lots. Informations sur les lots Lot n o 1 Titre Support du management, stratégie et des études spécifiques 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés Objet principal Services aux entreprises droit, marketing, conseil, recrutement, impression et sécurité Lot n o 2 Titre Support lors de l implémentation de nouveaux logiciels informatiques

12 30940 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Zakelijke dienstverlening juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging Perceel nr. 3 Titel Ondersteuning in het domein van financiën, aankoop, logistiek, etc. 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Zakelijke dienstverlening juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés Objet principal Services aux entreprises droit, marketing, conseil, recrutement, impression et sécurité Lot n o 3 Titre Support dans le domaine des finances, achats, logistique, etc 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés Objet principal Services aux entreprises droit, marketing, conseil, recrutement, impression et sécurité (vervolg Afdeling II. Voorwerp van de opdracht) II.1.9) Varianten worden geaccepteerd ja. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang Geraamde waarde zonder BTW EUR II.2.2) Opties Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen Er wordt een borgtocht van 5 % van de halfjaarlijkse geraamde waarde van de opdracht geëist bij de notificatie van goedkeuring van de offerte; deze kan eventueel vervangen worden door een bestendige borgtocht. III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande Betaling facturen 50 dagen III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.2) Economische en financiële draagkracht. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan De NMBS houdt zich het recht voor om op basis van de ontvangen gegevens het aantal kandidaten te beperken. - Omzet omzetcijfers van de laatste 3 jaren (in België/ wereldwijd) ; - Financiële situatie van de maatschappij winst- /verliesrekeningen van de laatste 3 jaren (in België/wereldwijd) ; - Een geldig attest afgeleverd door het organisme van de sociale zekerheid waarbij de inschrijver aangesloten is, waaruit blijkt dat hij in orde is met de storting van zijn bijdragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. III.2.3) Vakbekwaamheid. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan - Lijst van huidige klanten, inclusief de omschrijving van de opdracht en van de geleverde prestatie, inzake management ondersteuning, strategie en specifieke studies; ondersteuning bij de implementatie van nieuwe software-paketten; ondersteuning in het domein van financiën, aankoop, logistiek, etc. - Vermelding van het aantal personeelsleden die per domein kunnen ingezet worden. III.2.4) Voorbehouden opdrachten (suite Section II. Objet du marché) II.1.9) Des variantes seront prises en considération oui. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global Valeur estimée hors TVA EUR II.2.2) Options non. Section III. Renseignements d ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés Un cautionnement de 5% de la valeur semesterielle estimée du marché est exigé au moment de la notification de l approbation de l offre; celui-ci peut être remplacé par un cautionnement permanent. III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent Paiement des factures 50 jours III.1.4) L exécution du marché est soumise à d autres conditions particulières non. III.2) Conditions de participation. III.2.2) Capacité économique et financière. Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies La SNCB se réserve le droit de limiter le nombre de candidats sur base des données reçues. - Chiffre d affaire chiffres d affaires des 3 dernières années (en Belgique/mondial) ; - Situation financière de la société des comptes pertes et profit de la société des 3 dernières années (en Belgique/mondial) ; -Une attestation délivrée par l organisme de sécurité sociale auquel le soumissionnaire est affilié certifiant que celui-ci est en règle au niveau du versement de ses cotisations selon les dispositions légales du pays où il est établi. III.2.3) Capacité technique. Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies - La liste des clients actuels, avec la description de la mission et des prestations, en matière de support du management, stratégie et des études spécifiques; support lors de l implémentation de nouveaux logiciels informatiques; support dans le domaine des finances, achats, logistique, etc. - Mentionner le nombre de personnes qui peuvent être mis à disposition par domaine. III.2.4) Marchés réservés non.

13 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening. III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure Onderhandeling. De gegadigden zijn reeds geselecteerd IV.2) Gunningscriteria IV.2.1) Gunningscriteria Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst SNCB-CS-C54/ F05_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen Datum 05/11/2010; tijdstip 1600 IV.3.5) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming Frans, Nederlands Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht VI.2) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd VI.3) Nadere inlichtingen De kandidaten moeten hun kandidatuur in 3 exemplaren indienen. Enkel de geselecteerde kandidaten zullen het bestek ontvangen en mogen een offerte indienen. Elektronische kandidaturen zijn niet toegestaan. De gunning van de loten gebeurt in twee fasen verschillende ondernemingen zullen weerhouden worden in de eerste fase en zullen de notificatie van de raamovereenkomst ontvangen. In een tweede fase zullen zij in concurrentie gesteld worden voor elke te realiseren opdracht. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging 14/10/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) III.3) Conditions propres aux marchés de services. III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière non. III.3.2) Les personnes morales sont tenues d indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure Négociée. Des candidats ont déjà été sélectionnés non. IV.2) Critères d attribution IV.2.1) Critères d attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué non. IV.3) Renseignements d ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur SNCB-CS-C54/ F05_0 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché non. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date 05/11/2010; heure 1600 IV.3.5) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation Français, Néerlandais Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s agit d un marché périodique non. VI.2) Le marché s inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes non. VI.3) Autres informations Les candidats doivent introduire leur candidature en 3 exemplaires. Seuls les candidats sélectionnés recevront le cahier des charges et pourront introduire une offre. Des candidatures électroniques ne sont pas autorisées. L attribution des lots se fera en deux phases plusieurs firmes seront retenues dans la première phase et recevront la notification de l accord-cadre. Elles seront ensuite dans un deuxième phase mises en concurrence pour réaliser chaque marché. VI.5) Date d envoi du présent avis 14/10/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006) FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS N Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) NMBS-Central Support, Hallepoortlaan 40, 1060 Brussel, België Contactpunt(en) B-CS.233, s.13/2, t.a.v. Els Clerx Tel , fax N Avis de marché - Secteurs spéciaux Fournitures Section I. Entité adjudicatrice I.1) Nom, adresses et point(s) de contact SNCB-Central Support, Avenue de la Porte de Hal 40, 1060 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact B-CS.233, s.13/2, à l attention de Els Clerx Tél , fax

14 30942 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Internetadres(sen) Adres van de aanbestedende dienst Adres van het kopersprofiel https//enot. publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=75895 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres NMBS-Central Support, Hallepoortlaan 40, 1060 Brussel, België Contactpunt(en) B-CS.233, s.13/2, t.a.v. Gael Deloge Tel Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Hoofdactiviteit of -activiteiten van de aanbestedende dienst - Vervoersdiensten per spoor. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming C39/ Aankoop van GTO s II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten Leveringen. Aankoop. Belangrijkste plaats van levering CW Salzinnes NUTS-code BE352 - Arr. Namur II.1.3) De aankondiging betreft De opstelling van een raamovereenkomst. II.1.4) Inlichtingen over een raamovereenkomst Raamovereenkomst met één onderneming. Looptijd van de raamovereenkomst 5 jaar(jaren) Geraamde totale waarde van de aankopen voor de gehele duur van de raamovereenkomst Geraamde waarde zonder BTW EUR II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) Aankoop van GTO s voor locomotieven HLE13 GTO 4500V-3000A PRP + HAKKER CVS II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Halfgeleiders II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) ja. II.1.8) Verdeling in percelen II.1.9) Varianten worden geaccepteerd ja. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang Geraamde waarde zonder BTW EUR II.2.2) Opties Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen Er wordt een borgtocht van 5% van de halfjaarlijks geraamde waarde van de opdracht geëist bij de notificatie van goedkeuring van de offerte; deze kan eventueel vervangen worden door een bestendige borgtocht, voor zover deze bestendige borgtocht toereikend is voor deze opdracht. Adresse(s) internet Adresse générale du pouvoir adjudicateur Adresse du profil d acheteur https//enot. publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=75895 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues NMBS-Central Support, Avenue de la Porte de Hal 40, 1060 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact B-CS.233, s.13/2, à l attention de Gael Deloge Tél Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un système d acquisition dynamique) peuvent être obtenus point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Activité(s) principale(s) de l entité adjudicatrice - Services de chemin de fer. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur C39/ Achat de GTO s II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services Fournitures. Achat. Lieu principal de livraison AC Salzinnes Code NUTS BE352 - Arr. Namur II.1.3) L avis implique L établissement d un accord-cadre. II.1.4) Information concernant l accord-cadre Accord-cadre avec un seul opérateur. Durée del accord cadre 5 année(s) Estimation de la valeur totale des acquisitions pour l ensemble de la durée del accord-cadre Valeur estimée hors TVA EUR II.1.5) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) Achat de GTO s pour locomotives HLE13 GTO 4500V-3000A PRP + HACHEUR CVS II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés Objet principal Semi-conducteurs II.1.7) Marché couvert par l accord sur les marchés publics (AMP) oui. II.1.8) Division en lots non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération oui. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global Valeur estimée hors TVA EUR II.2.2) Options non. Section III. Renseignements d ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés Un cautionnement de 5% de la valeur semestrielle estimée dumarché est exigé au moment de la notification de l approbation de l offre; celui-ci peut être remplacé par un cautionnement permanent, pour autant que ce cautionnement est suffisant pour ce marché.

15 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande De betalingen geschieden per levering binnen de vijftig kalenderdagen te rekenen vanaf de datum waarop de keuringsformaliteiten werden beëindigd, zo de NMBS tezelfdertijd in het bezit is van de regelmatig opgemaakte factuur alsmede van de andere eventueel vereiste bescheiden. III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan Een geldig attest afgeleverd door een organisme van de sociale zekerheid waarbij de inschrijver aangesloten is waaruit blijkt dat hij in orde is met de storting van zijn bijdragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. III.2.2) Economische en financiële draagkracht. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan - zakencijfer van de laatste drie jaar ( ) - winst- en verliesrekeningen van de laatste drie jaar ( ) - kwaliteitscertificaten (ISO 9001, ) - productiecapaciteit III.2.3) Vakbekwaamheid. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan lijst met referenties in het domein. III.2.4) Voorbehouden opdrachten Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure Onderhandeling. De gegadigden zijn reeds geselecteerd IV.2) Gunningscriteria IV.2.1) Gunningscriteria Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst SNCB-CS-C39/ F05_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen Datum 05/11/2010; tijdstip 1600 IV.3.5) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming Frans, Nederlands Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht VI.2) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd VI.3) Nadere inlichtingen Elektronische kandidaturen zijn niet toegelaten. Enkel de geselecteerde kandidaten zullen het bestek ontvangen en mogen een offerte indienen. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging 14/10/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent Les paiements sont effectués par livraison dans les cinquante jours de calendrier suivant terminaison des formalités de reception, pour autant que la SNCB soit, en même temps, en possession de la facture régulièrement établie et des autres documents éventuellement exigés. III.1.4) L exécution du marché est soumise à d autres conditions particulières non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l inscription au registre du commerce ou de la profession Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies [00ef][0083][0098] une attestation délivrée par l organisme de sécurité social auquel le soumissionnaire est affilié certifiant que celui-ci est en règle au point de vue du versement de ses cotisations selon les dispositions légales du pays où il est établi. III.2.2) Capacité économique et financière. Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies - chiffre d affaires des trois dernières années ( ) - pertes et profit des trois dernières années ( ) - certificats de qualité (ISO 9001, ) - capacité de production III.2.3) Capacité technique. Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies liste avec références dans le domaine. III.2.4) Marchés réservés non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure Négociée. Des candidats ont déjà été sélectionnés non. IV.2) Critères d attribution IV.2.1) Critères d attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué non. IV.3) Renseignements d ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur SNCB-CS-C39/ F05_0 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché non. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date 05/11/2010; heure 1600 IV.3.5) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation Français, Néerlandais Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s agit d un marché périodique non. VI.2) Le marché s inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes non. VI.3) Autres informations Des candidatures électroniques ne sont pas autorisées. Seuls les candidats sélectionnés recevront le cahier des charges et pourront introduire une offre. VI.5) Date d envoi du présent avis 14/10/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006)

16 30944 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS N Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) NMBS-Central Support, Hallepoortlaan 40, 1060 Brussel, België Contactpunt(en) B-CS.233, s.13/2, t.a.v. Els Clerx Tel , fax Internetadres(sen) Adres van de aanbestedende dienst Adres van het kopersprofiel https//enot. publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=75903 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Hoofdactiviteit of -activiteiten van de aanbestedende dienst - Vervoersdiensten per spoor. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming C39/ Levering van tafelbladen II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten Leveringen. Aankoop. Belangrijkste plaats van levering CW Mechelen NUTS-code BE212 - Arr. Mechelen II.1.3) De aankondiging betreft De opstelling van een raamovereenkomst. II.1.4) Inlichtingen over een raamovereenkomst Raamovereenkomst met één onderneming. Looptijd van de raamovereenkomst 3 jaar(jaren) Geraamde totale waarde van de aankopen voor de gehele duur van de raamovereenkomst Geraamde waarde zonder BTW EUR II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) Raamovereenkomst voor toelevering van tafelbladen voor onderhoud rollend materieel II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Meubilering II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) ja. II.1.8) Verdeling in percelen II.1.9) Varianten worden geaccepteerd ja. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang N Avis de marché - Secteurs spéciaux Fournitures Section I. Entité adjudicatrice I.1) Nom, adresses et point(s) de contact SNCB-Central Support, Avenue de la Porte de Hal 40, 1060 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact B-CS.233, s.13/2, à l attention de Els Clerx Tél , fax Adresse(s) internet Adresse générale du pouvoir adjudicateur Adresse du profil d acheteur https//enot. publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=75903 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un système d acquisition dynamique) peuvent être obtenus point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Activité(s) principale(s) de l entité adjudicatrice - Services de chemin de fer. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur C39/ Fourniture de tablettes II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services Fournitures. Achat. Lieu principal de livraison AC Malines Code NUTS BE212 - Arr. Mechelen II.1.3) L avis implique L établissement d un accord-cadre. II.1.4) Information concernant l accord-cadre Accord-cadre avec un seul opérateur. Durée de l accord cadre 3 année(s) Estimation de la valeur totale des acquisitions pour l ensemble de la durée del accord-cadre Valeur estimée hors TVA EUR II.1.5) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) Accord-cadre pour fourniture de tablettes pour entretien matériel roulant II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés Objet principal Aménagements II.1.7) Marché couvert par l accord sur les marchés publics (AMP) oui. II.1.8) Division en lots non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération oui. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global

17 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Geraamde waarde zonder BTW EUR II.2.2) Opties Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen Er wordt een borgtocht van 5% van de halfjaarlijks geraamde waarde van de opdracht geëist bij de notificatie van goedkeuring van de offerte; deze kan eventueel vervangen worden door een bestendige borgtocht, voor zover deze bestendige borgtocht toereikend is voor deze opdracht. III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande De betalingen geschieden per levering binnen de vijftig kalenderdagen te rekenen vanaf de datum waarop de keuringsformaliteiten werden beëindigd, zo de NMBS tezelfdertijd in het bezit is van de regelmatig opgemaakte factuur alsmede van de andere eventueel vereiste bescheiden. III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan een geldig attest afgeleverd door een organisme van de sociale zekerheid waarbij de inschrijver aangesloten is waaruit blijkt dat hij in orde is met de storting van zijn bijdragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. III.2.2) Economische en financiële draagkracht. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan - zakencijfer van de laatste drie jaar ( ) - winst- en verliesrekeningen van de laatste drie jaar ( ) - kwaliteitscertificaten (ISO 9001, ) - productiecapaciteit III.2.3) Vakbekwaamheid. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan lijst met referenties in het domein III.2.4) Voorbehouden opdrachten Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure Onderhandeling. De gegadigden zijn reeds geselecteerd IV.2) Gunningscriteria IV.2.1) Gunningscriteria Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst SNCB-CS-C39/ F05_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen Datum 05/11/2010; tijdstip 1600 IV.3.5) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming Frans, Nederlands Valeur estimée hors TVA EUR II.2.2) Options non. Section III. Renseignements d ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés Un cautionnement de 5% de la valeur semestrielle estimée du marché est exigé au moment de la notification de l approbation de l offre; celui-ci peut être remplacé par un cautionnement permanent, pour autant que ce cautionnement est suffisant pour ce marché. III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent Les paiements sont effectués par livraison dans les cinquante jours de calendrier suivant terminaison des formalités de reception, pour autant que la SNCB soit, en même temps, en possession de la facture régulièrement établie et des autres documents éventuellement exigés. III.1.4) L exécution du marché est soumise à d autres conditions particulières non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l inscription au registre du commerce ou de la profession Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies une attestation délivrée par l organisme de sécurité social auquel le soumissionnaire est affilié certifiant que celui-ci est en règle au point de vue du versement de ses cotisations selon les dispositions légales du pays où il est établi. III.2.2) Capacité économique et financière. Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies - chiffre d affaires des trois dernières années ( ) - pertes et profit des trois dernières années ( ) - certificats de qualité (ISO 9001, ) - capacité de production III.2.3) Capacité technique. Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies liste avec références dans le domaine III.2.4) Marchés réservés non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure Négociée. Des candidats ont déjà été sélectionnés non. IV.2) Critères d attribution IV.2.1) Critères d attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué non. IV.3) Renseignements d ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur SNCB-CS-C39/ F05_0 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché non. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date 05/11/2010; heure 1600 IV.3.5) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation Français, Néerlandais

18 30946 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht VI.2) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd VI.3) Nadere inlichtingen Elektronische kandidaturen zijn niet toegestaan. Enkel de geselecteerde kandidaten zullen het bestek ontvangen en mogen een offerte indienen. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging 14/10/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s agit d un marché périodique non. VI.2) Le marché s inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes non. VI.3) Autres informations Des candidatures électroniques ne sont pas autorisées. Seuls les candidats sélectionnés recevront le cahier des charges et pourront introduire une offre. VI.5) Date d envoi du présent avis 14/10/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006) FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES N Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Regie Der Gebouwen, Directie Namur - 3ième District, 5660 Couvin, België Contactpunt(en) 3ième District, t.a.v. Dhr Descartes Tel , fax Internetadres(sen) Adres van het kopersprofiel https//enot. publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=75887 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres Regie der Gebouwen Dienst voor Publicatie en Verkoop van de Bestekken Het bestek is gratis te downloaden op het internetadres vermeld in punt I.1) Adres van het kopersprofiel van deze aankondiging of kan besteld worden bij de Dienst voor Publicatie en Verkoop van de Bestekken van de Regie der Gebouwen door middel van een bestelformulier beschikbaar op (rubriek Overheidsopdrachten / Verkoop bestekken ) terug te sturen op het volgende adres, Gulden Vlieslaan 87, bus 2, 1060 Brussel, België Contactpunt(en) Regie der Gebouwen, t.a.v. Dhr Van Gucht T. Tel , fax Internetadres http// Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan Regie Der Gebouwen - Directie Namen, rue Général Michel, 2, 5000 Namen, België Contactpunt(en) Directie Namen, t.a.v. Dhr ir. Jacques Godefroid Tel I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten N Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact Régie des Bâtiments, Direction Namur - 3ième District, 5660 Couvin, Belgique Point(s) de contact 3ième District, à l attention de Mr. Descartes Tél , fax Adresse(s) internet Adresse du profil d acheteur https//enot. publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=75887 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d acquisition dynamique) peuvent être obtenus Régie des Bâtiments Service de Publication et de Vente des Cahiers des chargesle Cahier des charges peut être téléchargé gratuitement à l adresse Internet mentionnée au point I.1) «Adresse du profil d acheteur» du présent avis ou commandé au Service de Publication et de Vente des Cahiers des charges de la Régie des Bâtiments au moyen du bon de commande disponible sur (rubrique «Marchés publics / Vente des cahiers des charges») à renvoyer à l adresse suivante, Avenue de la Toison d Or, 87 bte 2, 1060 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact Régie des Bâtiments, à l attention de Mr. Van Gucht T Tél , fax Adresse internet http// Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées Régie des Bâtiments - Direction Namur, Rue Général Michel, 2, 5000 Namur, Belgique Point(s) de contact Direction Namur, à l attention de Mr. ir. Jacques Godefroid Tél I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s)

19 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Ministerie of andere nationale of federale instantie, met de regionale of plaatselijke onderverdeling ervan. - Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming FLORENNES Centre FEDASIL - Werken van in overeenstemming brengen van brandveiligheid van blok 1 II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken Rue Henri de Rohan Chabot FLORENNES NUTS-code BE353 - Arr. Philippeville II.1.3) De aankondiging betreft Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) FLORENNES Centre FEDASIL - Werken van in overeenstemming brengen van brandveiligheid van blok 1 -Brandwerende compartimentering - Plaatsing van brandwerende deuren - Platsing van een noodtrap II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Installeren van brandpreventieinstallaties II.1.8) Verdeling in percelen II.1.9) Varianten worden geaccepteerd II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht 40 dagen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen Zie bijzonder bestek III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande Zie bijzonder bestek III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan Erkenning kategorie D of onderkategorie D1 of D5 of D7, klasse 1 III.2.3) Vakbekwaamheid Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan Erkenning kategorie D of onderkategorie D1 of D5 of D7, klasse 1 Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst RDGB-10/ /H4041/021A-F02_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales. - Services généraux des administrations publiques. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d autres pouvoirs adjudicateurs non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur FLORENNES Centre FEDASIL - Travaux de mise en conformité incendie du bloc 1 II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services Travaux. Exécution. Lieu principal d exécution Rue Henri de Rohan Chabot FLORENNES Code NUTS BE353 - Arr. Philippeville II.1.3) L avis implique Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) FLORENNES Centre FEDASIL - Travaux de mise en conformité incendie du bloc 1 - Compartimentage RF -Placement de portes RF - Placement d un escalier de secours II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés Objet principal Travaux d installation de dispositifs de prévention contre les incendies II.1.8) Division en lots non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération non. II.3) Délai d exécution ou durée dumarché 40 jours. Section III. Renseignements d ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés Voir cahier spécial des charges III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent Voir cahier spécial des charges III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l inscription au registre du commerce ou de la profession Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies Agréation catégorie D ou souscatégorie D1 ou D5 ou D7, classe 1 III.2.3) Capacité technique Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies Agréation catégorie D ou sous-catégorie D1 ou D5 ou D7, classe 1 Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure Ouverte. IV.2) Critères d attribution. IV.2.1) Critères d attribution Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué non. IV.3) Renseignements d ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur RDGB-10/ /H4041/021A-F02_0 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché non. IV.3.3) Conditions d obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif

20 30948 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten Datum 18/11/2010; tijdstip 1100 Tegen betaling verkrijgbare documenten ja, prijs EUR Betalingstermijnen en -methode Gelieve het bestelformulier beschikbaar op (rubriek Overheidsopdrachten / Verkoop bestekken ) te gebruiken. Het bestelformulier kan ook op het hierna vermelde adres aangevraagd worden Regie der Gebouwen Dienst voor publicatie en Verkoop van de Bestekken t.a.v. dhr. Thierry VAN GUCHT Gulden Vlieslaan 87 bus Brussel Tel Fax Bankrekening IBAN BE BIC PCHQBEBB.Het bestek is ook GRATIS te downloaden op het internetadres vermeld in punt I.1) Adres van het kopersprofiel van deze aankondiging. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen Datum 25/11/2010; tijdstip 1100 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming Frans IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen Periode 60 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend datum 25/11/2010; tijdstip 1100 Plaats, Régie des Bâtiments Direction Namur Rue Général Michel Namur Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht VI.2) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd VI.3) Nadere inlichtingen De inschrijvers moeten verplichtend de plaatsen bezoeken waar de werken uitgevoerd moeten worden. De geleide bezoeken vinden plaats op Dinsdag 9 november om uur stipt. Dinsdag 16 november om uur stipt. VI.4) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie Raad van State Afdeling Bestuursrechtspraak, Wetenschapsstraat 37, 1040 BRUSSEL, België Tel Internetadres http// VI.4.2) Instellen van beroep Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep Overeenkomstig artikel 19 van de gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State moet een verzoektot schorsing of opheffing, op straffe van onontvankelijkheid, ingediend worden binnen de 60 dagen volgend op - voor de nietgeselecteerde kandidaten de betekening van de selectiebeslissing; - voor de inschrijvers van wie de offerte als onregelmatig beschouwd werd de betekening van de beslissing dat hun offerte onregelmatig verklaard werd; - voor de inschrijvers van wie de offerte niet uitgekozen werd de betekening van de gunningsbeslissing. VI.4.3) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen Regie der Gebouwen Juridische dienst, Gulden Vlieslaan 87, bus 2, 1060 Brussel, België Tel , fax Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l accès aux documents Date 18/11/2010; heure 1100 Documents payants oui, prix EUR Conditions et mode de paiement Veuillez utiliser le formulaire de commande disponible sur (rubrique «Marchés publics / Vente des cahiers des charges»). Le formulaire de commande peut également être demandé àl adresse suivante Régie des Bâtiments Service de publication et de vente des cahiers des charges àl attention de M. Thierry VAN GUCHT Avenue de la Toison d Or, 87 bte Bruxelles Tél Fax Compte bancaire IBAN BE BIC PCHQ- BEBB.Le Cahier des charges peut également être téléchargé GRATUITEMENT à l adresse Internet mentionnée au point I.1) «Adresse du profil d acheteur» du présent avis. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date 25/11/2010; heure 1100 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation Français IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée 60 jours. IV.3.8) Modalités d ouverture des offres date 25/11/2010; heure 1100 Lieu, Régie des Bâtiments Direction Namur Rue Général Michel Namur Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s agit d un marché périodique non. VI.2) Le marché s inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes non. VI.3) Autres informations Les soumissionnaires doivent impérativement visiter les lieux où les travaux devront être exécutés. Les visites guidées auront lieu - Le mardi 9 novembre 2010 à 09h00 heure précise. - Le mardi 16 novembre 2010 à 09h00 heure précise. VI.4) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours Conseil d état section du contentieux administratif, Rue de la science 37, 1040 Bruxelles, Belgique Tél Adresse internet http// VI.4.2) Introduction de recours Précisions concernant le(s) délai(s) d introduction des recours En vertu de l article 19 des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d Etat, un recours en suspension ou en annulation doit, sous peine d irrecevabilité, être introduit dans un délai de 60 jours à compter de - pour les candidats qui ne sont pas sélectionnés la notification de la décision de sélection ; - pour les soumissionnaires dont l offre a été considérée comme irrégulière la notification de la décision d écartement de leur offre; - pour les soumissionnaires dont l offre n a pas été retenue la notification de la décision d attribution. VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenues concernant l introduction des recours Régie des Bâtiments Service Juridique, Avenue de la Toison d Or 87, Bte 2, 1060 Bruxelles, Belgique Tél , fax

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Openbare aanbesteding inzake Evenementen

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Openbare aanbesteding inzake Evenementen AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) SenterNovem, Catharijnesingel 59, 3511 GG Utrecht (NL). E-mail: d.genet@senternovem.nl.

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Evenementenvervoer tbv het Ministerie van Defensie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Evenementenvervoer tbv het Ministerie van Defensie AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Defensie Verkeers en Vervoers Organisatie, Dolderseweg 34, 3769 BR Huis ter Heide (

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Leerlingenvervoer Nieuwegein en IJsselstein

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Leerlingenvervoer Nieuwegein en IJsselstein AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN), Postbus 235, 8100 AE Raalte (NL). Contactpunt(en): Purchasing Services, t.a.v.: Dhr.

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: VIP Taxivervoer binnen Nederland

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: VIP Taxivervoer binnen Nederland AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Defensie, CDC, Bedrijfsgroep Transport, Postbus 109, 3769 ZJ Soesterberg

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Leiden, Postbus 9100, 2300 PC Leiden (NL). Contactpunt(en): Bureau Aanbestedingen,

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Postbus 20011, 2500 EADen Haag(NL).

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Arbodienstverlening t.b.v. Gemeente Maassluis, Schiedam, Vlaardingen

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Arbodienstverlening t.b.v. Gemeente Maassluis, Schiedam, Vlaardingen AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Bureau Inkoop MSV (Maassluis, Schiedam, Vlaardingen), Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Collegevervoer +

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Collegevervoer + AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Dordrecht, Spuiboulevard 300, 3311 GR Dordrecht (NL). Contactpunt(en): Servicecentrum

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Leerlingenvervoer.

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Leerlingenvervoer. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Teylingen, postbus 149, 2215 ZJ Voorhout (NL). Contactpunt(en): Inkoop, t.a.v.:

Nadere informatie

België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:269325-2014:text:nl:html België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Communicatie Millenniumdoelen

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Communicatie Millenniumdoelen AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Buitenlandse Zaken, p/a Postbus 20006, 2500 EA Den Haag (NL). Contactpunt(en):

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. NL-'s-Gravenhage: Drukwerk en aanverwante producten

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. NL-'s-Gravenhage: Drukwerk en aanverwante producten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:124650-2011:text:nl:html NL-'s-Gravenhage: Drukwerk en aanverwante producten 2011/S 76-124650 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Organisatie lustrumfeest UMC Utrecht 2010.

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Organisatie lustrumfeest UMC Utrecht 2010. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) UMC Utrecht, Heidelberglaan 100, 3584 CX Utrecht (NL). Contactpunt(en): Cluster Inkoop,

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding verhuisdiensten tbv gemeente Maassluis, Schiedam en Vlaardingen

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding verhuisdiensten tbv gemeente Maassluis, Schiedam en Vlaardingen AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Bureau inkoop Maassluis, Schiedam en Vlaardingen, Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Universiteit Utrecht, Heidelberglaan 8Utrecht, 3584 CSUtrecht(NL). Contactpunt(en): Universiteit

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Provincie Gelderland, Afdeling Uitvoeren Werken, team ABG, Postbus 9090, 6800gxArnhem(NL).

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding leerlingenvervoer Gemeente Boarnsterhim en Leeuwarden

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding leerlingenvervoer Gemeente Boarnsterhim en Leeuwarden AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Leeuwarden, Postbus 21000, 8900JA Leeuwarden (NL). t.a.v.: dhr. J.A. Boonstra.

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Chauffeursdiensten

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Chauffeursdiensten AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) De Nederlandsche Bank, Postbus 98, 1000 AB Amsterdam (NL). Contactpunt(en): Fd/Inkoop,

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT NUTSSECTOREN

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT NUTSSECTOREN AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT NUTSSECTOREN I: AANBESTEDENDE DIENST Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Eindhoven Airport NV Nationale identificatie: 3710536 Postadres: Luchthavenweg

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

NL-Bunschoten-Spakenburg: Diensten voor speciaal personenvervoer over land 2010/S AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT.

NL-Bunschoten-Spakenburg: Diensten voor speciaal personenvervoer over land 2010/S AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. 1/5 NL-Bunschoten-Spakenburg: Diensten voor speciaal personenvervoer over land 2010/S 31-044701 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN):

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Taxivervoer

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Taxivervoer AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Defensie- BG Transport- DVVO, Postbus 109 - MPC 53P, 3769 ZJ Soesterberg

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Belastingdienst John F. Kennedylaan 8, t.a.v. mevr. M. GermanusBijl, 7314 PS Apeldoorn ( Nederland ) Ter attentie van: M. GermanusBijl

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Gemeente Hoorn Nationale identificatie: 341772977 Postadres: Nieuwe Steen 1 Plaats:

Nadere informatie

I.2 TYPE AANBESTEDENDE DIENST EN HOOFDACTIVITEIT OF -ACTIVITEITEN

I.2 TYPE AANBESTEDENDE DIENST EN HOOFDACTIVITEIT OF -ACTIVITEITEN AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Haagse Inkoop Samenwerking (HIS) namens het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Wilhelmina van Pruisenweg 52, 2595 AN

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Rolstoelvervoer

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Rolstoelvervoer AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Defensie- BG Transport- DVVO, Postbus 109 - MPC 53P, 3769 ZJ Soesterberg

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding voor VIP-vervoer

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding voor VIP-vervoer AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Provincie Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag (NL). Contactpunt(en): Provincie

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Amsterdam, Dienst Wonen, Zorg en Samenleven, Postbus 1900, 1000 BXAmsterdam(NL).

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Diensten

Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:146044-2016:text:nl:html Nederland-Nieuwegein: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs Cultuur en Welzijn/Vastgoed, Postbus 12652, 2500

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Rijksuniversiteit Groningen, Postbus 72, 9700 AB Groningen (NL). Contactpunt(en): ZRi, t.a.v.:

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: HVC Groep Nationale identificatie: 37061260 Postadres: Amsterdamseweg 10 Plaats: VelsenZuid Postcode: 1981 LE Land: NL

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Bureau Inkoop MSV (Maassluis, Schiedam, Vlaardingen), Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Subsidiemanagement

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Subsidiemanagement AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Leiden, Postbus 9100, 2300 PC Leiden (NL). Contactpunt(en): Bureau Aanbestedingen,

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: opbouwwerk gemeente Schiedam

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: opbouwwerk gemeente Schiedam AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Bureau inkoop MSV (Maassluis, Schiedam en Vlaardingen), postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen

Nadere informatie

Gemeente Leiden p/a DTZ Zadelhoff Den Haag 1

Gemeente Leiden p/a DTZ Zadelhoff Den Haag 1 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Leiden p/a DTZ Zadelhoff Den Haag, Parkstraat 83, Postbus 85617 Den Haag (NL).

Nadere informatie

NL-Horst: Afvalverwijderingsdiensten 2008/S 92-125668 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten

NL-Horst: Afvalverwijderingsdiensten 2008/S 92-125668 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten 1/5 NL-Horst: Afvalverwijderingsdiensten 2008/S 92-125668 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN): Gemeente Horst aan de Maas, Postbus

Nadere informatie

II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten Diensten Dienstencategorie nr 14:

II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten Diensten Dienstencategorie nr 14: Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Ter attentie van: Telefoon: E-mail: Fax: Montessori Lyceum Schimmelpenninckstraat 17 P.J. Sloover3039 KS +31

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Werken

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Werken AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Westland, Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk (NL). Contactpunt(en): Afdeling Inrichting

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Technische Universiteit Nationale identificatie: 102183628 Postadres: Stevinweg 1 Postcode: 2628 CN Land: Contactpunt(en):

Nadere informatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres Leveringen I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT Nationale identificatie: 431575409 Postadres:

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Bestuursdienst OmmenHardenberg 5242405 Stephanuspark 1 Hardenberg 7772 HZ Larissa van Unen Email: bureau.inkoop@ommenhardenberg.nl Internetadres(sen):

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland Nationale identificatie: 25737522 Postadres:

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Openbare Europese aanbesteding personen- en leerlingenvervoer 2011

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Openbare Europese aanbesteding personen- en leerlingenvervoer 2011 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Centraal Orgaan opvang asielzoekers, Postbus 3002, 2280ME Rijswijk (NL). Contactpunt(en):

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Gemeente Lelystad Nationale identificatie: 311864748 Postadres: Stadhuisplein

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Haagse Inkoop Samenwerking namens het Expertisecentrum Organisatie en Personeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Erasmus Universiteit Rotterdam Nationale identificatie: 21411034 Postadres: Burgemeester Oudlaan 50 Plaats: rotterdam

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:248568-2011:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor voortgezette opleiding van personeel 2011/S 149-248568 AANKONDIGING VAN

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) OVER-gemeenten, Koetserstraat 3, 1531NXWormer(NL). Contactpunt(en): Stichting Rijk, t.a.v.:

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese Aanbesteding Leerlingenvervoer gemeente Hengelo.

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese Aanbesteding Leerlingenvervoer gemeente Hengelo. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Hengelo, Hazenweg 121, 7556 BM Hengelo (NL). Contactpunt(en): Afdeling Inkoop,

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Utrechtse Heuvelrug, Postbus 200, 3940 AEDOORN(NL). Contactpunt(en): Gemeente Utrechtse

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Busdiensten

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Busdiensten AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) ROC Leiden, Postbus 16158, 2301GD Leiden (NL). Contactpunt(en): ROC Leiden Hoofdkantoor,

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Waterschap Drents Overijsselse Delta Nationale identificatie: 64208338 Postadres: Postbus 60 Plaats: Zwolle Postcode:

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Levering van het interieur voor het nieuwe gemeentehuis van de Gemeente Lansingerland.

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Levering van het interieur voor het nieuwe gemeentehuis van de Gemeente Lansingerland. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Lansingerland, Postbus 6, Bergschenhoek (NL). Contactpunt(en): PRC, t.a.v.: mevrouw

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Provincie Gelderland Markt 11 Arnhem 6811 CG Provincie Gelderland Hoofdkantoor J.L.L.P. RÃ melingh Telefoon: +31 263599103 Email: j.romelingh@gelderland.nl

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van OCW, Dienst Uitvoering Onderwijs Kempkensberg 12, 9722 TB Groningen ( Nederland ) Ter attentie van: Gerda Scholte Telefoon:

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 17/01/2014 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Waterschap Hollandse Delta 21767759 Handelsweg 100,

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Gemeente Maastricht Nationale identificatie: 202214754 Postadres: Mosae Forum 10

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Schagen 60330884 Laan 19, 1741 EA Schagen ( Nederland ) Ter attentie van: W.A.(Wilco) van Schagen Telephone: +31 224210400,

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Gemeente Assen 341893957 Noordersingel 33 Assen 9401 JW Ralph Gesink +31 592366911 Email: inkoop@assen.nl Internetadres(sen): Adres van de

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Regiotaxi Salland

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Regiotaxi Salland AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Provincie Overijssel, Postbus 10078, 8000 GB ZWOLLE (NL). Contactpunt(en): H. Ruigrok,

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Herbestemming Klooster Zijtaart

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Herbestemming Klooster Zijtaart AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) College van Burgemeester en Wethouders van Veghel, Postbus 10.001, 5460 DA Veghel (NL).

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Coà peratieve Vereniging Midwaste Milieu UA Nationale identificatie: 201809692 Postadres: Schieweg 99 Plaats: Delft Postcode:

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Zoetermeer, Postbus 15, 2700 AAZoetermeer(NL). Contactpunt(en): Cluster Inkoop &

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:309452-2010:text:nl:html B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I:

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Gemeente Utrecht 71663234 Stadsplateau 1 UTRECHT 3521 AZ Anne Wietske de Louw +31 302860569 Email: a.de.louw@utrecht.nl Internetadres(sen):

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Rotterdam, Postbus 1130, 3000 BC Rotterdam (NL). Contactpunt(en): RSO Inkoopbureau,

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Campus Deltion College Nationale identificatie: 71609732 Mozartlaan 15 ZWOLLE 8031AA Land: Contactpunt(en): Ter attentie van: Sven Verhoeven

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Amstelveen, Postbus 4, 1180 BA Amstelveen (NL). Contactpunt(en): Bedrijfsbureau,

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

Afdeling I: Aanbestedende dienst. I.1) Naam, adressen en contactpunt(en)

Afdeling I: Aanbestedende dienst. I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Alliander N.V. Utrechtseweg 68 Arnhem 6812 AH NL Alliander N.V. T. de Vries Email: Internetadres(sen): Adres van de aanbestedende

Nadere informatie

Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Ter attentie van: Telefoon: Erasmus MC

Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Ter attentie van: Telefoon:   Erasmus MC Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I. Naam, adressen en contactpunt(en) Ter attentie van: Telefoon: E-mail: Erasmus MC 's-gravendijkwal 230 Wendy Niemeijer-Piet3015 CE Rotterdam NEDERLAND

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Werken

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Werken AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Leidschendam-Voorburg, Rijksstraatweg 354a, 2242 AC Wassenaar (NL). Contactpunt(en):

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Gemeente Groningen Gedempte Zuiderdiep 98 Groningen 9711 HL NL Inkoop gemeente Groningen Gea van der Werk Email: Internetadres(sen): Adres

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Aanbesteding leerlingenvervoer gemeente Cranendonck

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Aanbesteding leerlingenvervoer gemeente Cranendonck AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) College van B&W van de gemeente Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB Budel (NL). t.a.v.:

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Zwem- en Gymvervoer

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Zwem- en Gymvervoer AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Zaanstad, dienst Wijken afdeling Jeugd & Onderwijs, Postbus 2000, 1500 GA Zaandam

Nadere informatie

België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240435-2016:text:nl:html België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S 133-240435 Aankondiging van een opdracht Diensten

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Voorlichtingscampagne Duurzame Vis

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Voorlichtingscampagne Duurzame Vis AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Productschap Vis, Postbus 72, 2280 AB Rijswijk (NL). Contactpunt(en): Productschap Vis,

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Rijksvastgoedbedrijf Nationale identificatie: 552550970 Postadres: Korte Voorhout 7 Plaats: Den Haag Postcode: 2511 CW

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Gemeente Nationale identificatie: 09214908 Postadres: Eusebiusbuitensingel 53 Plaats: Postcode: 6828 HZ Land: NL Contactpunt(en):

Nadere informatie

Diensten. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Anna van Hannoverstraat 4, 2595 BJDen Haag(NL). t.a.v.: C. van Kesteren.

Diensten. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Anna van Hannoverstraat 4, 2595 BJDen Haag(NL). t.a.v.: C. van Kesteren. RECTIFICATIE van -AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Anna van Hannoverstraat

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Hoogheemraadschap van Rijnland Nationale identificatie: 14696697 Archimedesweg 1 Leiden 2333CM Land: Contactpunt(en): Ter attentie van: Rosa

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese openbare aanbesteding van leerlingenvervoer en zwemvervoer

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese openbare aanbesteding van leerlingenvervoer en zwemvervoer AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen (NL). Internetadres(sen): Adres

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Koninklijke Kentalis, Postbus 7, 5270 BASint-Michielsgestel(NL). Contactpunt(en): Koninklijke

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Gemeente Arnhem Nationale identificatie: 09214908 Postadres: Eusebiusbuitensingel 53 Plaats: Arnhem Postcode: 6828 HZ

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: TenneT TSO BV Nationale identificatie: 531969787 Utrechtseweg 310 6812 AR Contactpunt(en): TenneT TSO Hoofdkantoor Ter

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Gemeente Slochteren Nationale identificatie: Postadres: Hoofdweg 10 Plaats: Slochteren Postcode: 9621AL Land: NL Contactpunt(en):

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau Nationale identificatie: 12034981 Postadres:

Nadere informatie