Psychosociale Arbeidsbelasting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Psychosociale Arbeidsbelasting"

Transcriptie

1 ARBOCATALOGUS DEEL 6 Psychosociale Arbeidsbelasting VERSIE 2014

2

3 Psychosociale Arbeidsbelasting Arbocatalogus deel 6 Deze versie van de Arbocatalogus is in opdracht van het A&O-fonds Waterschappen opgesteld door: J. Tukkers Waterschap Reest en Wieden J. van Walraven Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard D. Omri Waterschap Peel en Maasvallei D. ten Berge Hoogheemraadschap van Delfland M. Waijers Waterschap Brabantse Delta T. Bonnema Waterschap Hollandse Delta Y. Alders Waterschap Rivierenland S. van Aalst Waterschap Rivierenland V. van Elteren Hoogheemraadschap van Rijnland J. Scheepers Royal HaskoningDHV M. de Mello Royal HaskoningDHV De Arbocatalogus is getoetst door drs. A. Verbeek, geregistreerd hogere Veiligheidskundige (registratienr. V24145) en Arbeids en Organisatie adviseur (registratienr ) bij het Hoogheemraadschap van Delfland registratienummer : MD-AF versie : definitief classificatie : A&O-fonds Waterschappen Mei 2014 Definitief

4 INHOUD BLAD 1 DEFINITIE, WETGEVING EN AANPAK Definitie en toepassingsgebied Wetgeving Taken en functies Integrale aanpak van PSA 5 2 PSYCHOSOCIALE ARBEIDSBELASTING PSA bij de waterschappen Model PSA 8 3 OPLOSSINGENBOEK De beleidscyclus Inventariseren van PSA Inventariseren van PSA op organisatieniveau Inventariseren van PSA op afdelingsniveau Inventariseren van PSA op individueel niveau Werkstressoren en maatregelen om PSA te voorkomen Te veel werk Problemen met de taak Disbalans werk-privé Ongewenst gedrag Energiebronnen Regelmogelijkheden Ontplooiingsmogelijkheden Werkrelaties Informatie en communicatie Toekomstzekerheid Terug in balans Terug in balans; wat kan het waterschap doen Terug in balans; wat kan de leidinggevende doen Terug in balans; wat kan de medewerker doen 50 LITERATUURLIJST COLOFON MD-AF

5 BIJLAGEN 1 CHECKLIST SIGNALEN PSA ORGANISATIE EN AFDELING 2 CHECKLIST SIGNALEN PSA MEDEWERKER 3 VOORBEELD INDIVIDUELE WERKPLANNING 4 VOORBEELD PROTOCOL ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN 5 BELBIN METHODE 6 ALGEMENE CHECKLIST WERKGEBONDEN PSYCHISCHE KLACHTEN MD-AF

6 1 DEFINITIE, WETGEVING EN AANPAK Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is een risico dat bij alle waterschappen en bij alle afdelingen kan optreden. Hiermee verschilt het van de andere arbocatalogi (zoals biologische agentia en besloten ruimte) die vaak alleen kunnen optreden bij bepaalde afdelingen. Dit hoofdstuk gaat in op de definities, het toepassingsgebied, wetgeving en taken en functies die met PSA te maken kunnen krijgen. De doelgroep van deze arbocatalogus is breed. KAM- en HR-functionarissen kunnen de catalogus gebruiken om risico s te inventariseren en oplossingen aan te dragen. Leidinggevenden en andere medewerkers kunnen het oplossingenboek gebruiken om te kijken wat zij kunnen doen om de PSA in hun afdeling of bij zichzelf te verminderen. Verder bevat de catalogus achtergrondinformatie over PSA. 1.1 Definitie en toepassingsgebied Definitie Onder psychosociale arbeidsbelasting (PSA) wordt verstaan de stress in de werksituatie, veroorzaakt door: - seksuele intimidatie, agressie en geweld; - discriminatie 1 ; - pesten en; - werkdruk. Waarbij stress wordt gedefinieerd als een toestand die als negatief ervaren lichamelijke, psychische of sociale gevolgen heeft 2. Toepassing Deze arbocatalogus gaat in op bovengenoemde oorzaken van PSA. De arbocatalogus over publieksagressie maakt deel uit van het PSA-beleid van een waterschap, zie hiervoor Arbocatalogus deel 1. PSA heeft een deel dat beïnvloedbaar is door de werkgever maar heeft ook een deel dat minder beïnvloedbaar is. Dit kan bijvoorbeeld het karakter of de thuissituatie van de medewerker zijn. Deze Arbocatalogus richt zich met name op het gedeelte dat beïnvloedbaar is vanuit de werkgever. 1 Op 30 juni 2009 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel aangenomen waardoor discriminatie is toegevoegd aan de opsomming van onderwerpen die onder PSA vallen (Verzamelwet SZW). 2 Arbowet artikel 1, lid 3 onder e. MD-AF

7 1.2 Wetgeving De Arboregelgeving kent voor Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) de volgende doelvoorschriften: Artikel nr. Arbowet, artikel 3. lid 1 (onder c en d). Arbowet, artikel 3. lid 2. Arbowet, artikel 3. lid 3. Arbowet, artikel 3. lid 4 Arbowet, artikel 5 Arbowet, artikel 8 Arbobesluit afdeling 4 PSA. artikel 2.15 lid 1 Arbobesluit afdeling 4 PSA. artikel 2.15 lid 2 Doelvoorschriften in de Arboregelgeving De werkgever voert beleid gericht op goede arbeidsomstandigheden. Hierbij dient onder andere rekening te worden gehouden met: - dat de inrichting van arbeidsplaatsen, werkmethoden, arbeidsmiddelen en arbeidsinhoud zijn afgestemd op de eigenschappen van de werknemers; - monotone en tempogebonden arbeid zoveel mogelijk wordt vermeden dan wel beperkt. De werkgever voert, binnen het algemeen arbeidsomstandighedenbeleid, een beleid gericht op voorkoming en indien dat niet mogelijk is beperking van psychosociale arbeidsbelasting. De werkgever ziet toe op een goede verdeling van bevoegdheden en verantwoordelijkheden, waarbij rekening wordt gehouden met de bekwaamheden van de werknemers. De werkgever toetst het arbeidsomstandigheden beleid en maakt aanpassingen indien dat noodzakelijk is. De werkgever inventariseert en evalueert de risico s en stelt een plan van aanpak op. De werkgever zorgt voor voorlichting, instructie en training aan medewerkers. Indien medewerkers worden blootgesteld aan PSA stelt de werkgever maatregelen vast om PSA te voorkomen en/of te beperken. Indien medewerkers worden blootgesteld aan PSA, dient de werkgever voorlichting en onderricht te geven. In een arbocatalogus wordt invulling gegeven aan doelvoorschriften uit het Arbobesluit. Deze Arbocatalogus geeft invulling aan de doelvoorschriften uit Arbobesluit artikel Naast de nationale wetgeving hebben de waterschappen veel afspraken op het gebied van ontplooiing, inzetbaarheid, etc. vastgelegd in de Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel (SAW). 1.3 Taken en functies Alle medewerkers kunnen te maken krijgen met psychosociale arbeidsbelasting. De RI&E kan aangeven welke functies en / of afdelingen een verhoogd risico hebben. MD-AF

8 1.4 Integrale aanpak van PSA In onderstaande tabel is de integrale aanpak van PSA weergegeven. Aanpak Inventariseren van PSA Aspect 1. Inventariseer PSA op meerdere organisatieniveaus: - Waterschapsniveau: - Gebruik metingen, onderzoeken en analyses om een beeld te krijgen van PSA. - Gebruik gevalideerde vragenlijsten voor het meten van PSA. - Afdelingsniveau: - neem signalen waar - bespreek PSA in werkoverleg - start intervisiegroepen op - Individueel niveau: - Bespreek PSA tijdens de gesprekscycli. - Ben alert op signalen van PSA. - Ga na hoe je omgaat met PSA. Werkstressoren 2. Voorkom te veel werk: Waterschapsniveau: - Zorg ervoor dat de leidinggevende PSA herkent en een open gesprek met zijn medewerkers hierover kan voeren. Afdelingsniveau: - Krijg beter inzicht in de werklast en capaciteit. - Vergelijk de taken met de doelstellingen en prioriteiten van de afdeling. - Bevorder de multi-inzetbaarheid. - Zorg voor taakafbakening en stimuleer projectmatig werken. - Stimuleer samenwerkingsverbanden voor schaarse specialismen. Individueel niveau: - Maak een werkplanning en ga efficiënt met tijd om. 3. Vermijd problemen met de taak door: - duidelijke taakomschrijvingen. - opleidingsplannen. - duidelijke communicatie van taakeisen en verwachtingen bij het delegeren van taken. - een goede balans tussen verantwoordelijkheden en bevoegdheden. - aandacht te besteden aan de PSArisico s bij introductie van nieuwe medewerkers. 4. Voorkom een disbalans tussen werk en privé door: - een personeelsbeleid dat rekening houdt met de verschillende levensfasen. - de werk-privé balans ter sprake te brengen tijdens de gesprekscycli. - grenzen te stellen aan het werk en privé. Verplicht volgens Arbowet Verplicht volgens catalogus Aanbevolen volgens catalogus Uitwerking in paragraaf MD-AF

9 Aanpak Energiebronnen, het werkplezier laten toenemen Aspect 5. Vermijd ongewenst gedrag door: - duidelijk te maken dat ongewenst gedrag niet wordt getolereerd binnen het waterschap. - een vertrouwenspersoon aan te wijzen. - een protocol ongewenste omgangsvormen op te stellen. - voorlichting te geven over het herkennen en omgaan met ongewenst gedrag. - mediation aan te bieden. - op te treden als ongewenst gedrag zich voordoet. 6. Stimuleer de regelmogelijkheden door: - het Nieuwe Werken te promoten. - werk af te wisselen qua moeilijkheid. - persoonlijk leiderschap te stimuleren. 7. Zorg voor ontplooiingsmogelijkheden door: - loopbaanpaden vast te stellen. - tijdelijke klussen kenbaar te maken binnen het waterschap (bijv. d.m.v. een klussenbank). - leerstijlen af te stemmen op de medewerker. - Persoonlijke Opleidings Plannen (POP) op te stellen. 8. Stimuleer werkrelaties door: - de juiste personen op de juiste plek. - goede feedback. - het bevorderen van positieve omgangsvormen. - pas motiverend leiderschap toe. 9. Zorg voor effectieve informatie en communicatie door: - duidelijk de doelstellingen en taken van de afdeling / waterschap te communiceren. - interactie tussen het waterschap / leidinggevende en de medewerker. - sociale competenties te trainen. - klachten over informatie en communicatie te bespreken in een veilige werkomgeving. - medewerkers te betrekken in de besluitvorming. 10. Versterk de toekomstzekerheid door: - bij dienstverband onbepaalde tijd: de doelstellingen van de organisatie, het team en de medewerker af te stemmen met de ontplooiingsmogelijkheden van de medewerker. - bij dienstverband bepaalde tijd: tijdig duidelijkheid te geven over de criteria voor het verlengen van het dienstverband. Verplicht volgens Arbowet Verplicht volgens catalogus Aanbevolen volgens catalogus Uitwerking in paragraaf MD-AF

10 Aanpak Terug in balans Aspect - bij beëindiging van een dienstverband ook aandacht te besteden aan medewerkers die met de betreffende persoon hebben gewerkt. - de instrumenten van het A&O-fonds Waterschappen te gebruiken ten aanzien van Vitaliteit, Leeftijdsbeleid, Looppaden en het Nieuwe Werken. 11. Neem als waterschap onderstaande maatregelen om medewerkers terug in balans te krijgen: - maak afspraken over verzuim, leg dit vast in bijv. een verzuimprotocol. - ga na of het verzuim gerelateerd is aan PSA. - zorg voor begeleiding door de preventiemedewerker, bedrijfsarts en eventueel buddy (bij re-integratie). - zet een arbeidsdeskundige in. - besteed in een vroeg stadium aandacht aan terugvalpreventie. 12. Neem als leidinggevende de volgende maatregelen om medewerkers terug in balans te krijgen: - inventariseer de werkstressoren en pak a.d.h.v.. het oplossingenboek de oorzaken aan. - wijs de medewerker op de verschillende vormen van ondersteuning. - houd contact met de medewerker. - houd contact met de bedrijfsarts over de situatie - maak afspraken met de medewerker als er weer signalen zijn van een disbalans. - voer verzuimgesprekken. - voer terugkeergesprekken 13. Neem als medewerker onderstaande maatregelen om terug in balans te komen: - blijf in gesprek over de terugkeer naar het waterschap. - inventariseer van welke vorm van ondersteuning je gebruik wilt maken en hoe jij de ondersteuning voorstelt. - bespreek de vorm van ondersteuning met de leidinggevende en bedrijfsarts. - ben alert op nieuwe signalen van disbalans. Verplicht volgens Arbowet Verplicht volgens catalogus Aanbevolen volgens catalogus Uitwerking in paragraaf Tabel 1-1 Integrale aanpak van PSA. MD-AF

11 2 PSYCHOSOCIALE ARBEIDSBELASTING Dit hoofdstuk geeft een beeld van de problematiek van PSA bij waterschappen. Verder wordt aangegeven welke modellen gebruikt worden voor het beschrijven van PSA en welk model is toegepast voor deze arbocatalogus. 2.1 PSA bij de waterschappen PSA in Nederland Uit het Nederlandse Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2010 blijkt dat in % van de respondenten heeft verzuimd vanwege werkstress. Psychische aandoeningen vanwege het werk is de beroepsziekte nummer 1 in Nederland (NCvB, 2013) 3. Uit Arbobalans 2011 (TNO 2012) blijkt dat werkgevers de aanpak van psychosociale arbeidsbelasting erg lastig vinden. Belangrijke oorzaken hierin zijn de gevoeligheid van het probleem, een gebrek aan bewustzijn en de aanwezige bedrijfscultuur. PSA bij de waterschappen Door middel van medewerker onderzoeken (MO s) kan een beeld worden verkregen van de ervaringen 4 op het gebied van PSA bij medewerkers. Uit een MO (Internetspiegel, 2011) dat bij zes waterschappen in 2011 is uitgevoerd blijkt dat meer dan 1/3 van de respondenten aangeeft dat ze meer werk hebben dan ze aankunnen. Verder blijkt uit dit onderzoek dat de waterschappen relatief positief zijn over de samenwerking met collega s, zelfstandigheid en de feedback van de leidinggevende. 2.2 Model PSA Er zijn verschillende modellen die PSA beschrijven. In onderstaande tabel zijn deze modellen beknopt weergegeven. Een aantal van deze modellen is uitgewerkt in het Arbokennisdossier Werkdruk (Arbokennisnet, 2013). Model Karasek-model Michigan Stresmodel Effort-Reward Imbalance (ERI) Model Demand-Induced Strain Compensation (DISC) model (De Jonge & Dormann, 2003) Beknopte beschrijving Dit model gaat ervan uit dat er een goede balans moet zijn tussen taakeisen en regelmogelijkheden. Volgens dit model hebben objectieve werkstressoren een negatieve invloed op de gezondheid via subjectieve waarnemingen van de werkomgeving en de stressreactie die dit oproept. Een verstoorde relatie tussen de organisatie en de medewerker staat bij dit model centraal. De medewerkers voelen een onbalans als de beloning niet in verhouding is met de inspanning. Het DISC-model gaat er van uit dat een combinatie van taakeisen in combinatie met de afwezigheid van hulpbronnen leidt tot ziektesymptomen. 3 Uit deze publicatie blijkt dat 36% van alle beroepsziekten in 2012 betrekking hadden op psychische aandoeningen (overspannenheid en burnout, depressie, posttraumatische stress stoornis, overige reacties op ernstige stress). 4 Dit zijn ervaringen. Dit betekent dat incident of verzuimgegevens een iets ander beeld kunnen geven. Deze gegevens waren echter niet voorhanden op sectorniveau. MD-AF

12 Model Werkstressoren en EnergieBronnenmodel WEBmodel (Bakker & Demerouti, 2007) Beknopte beschrijving Dit model wordt ook wel Job Demands-Resources (JD-R) genoemd. Het gaat er van uit dat werkstressoren en energiebronnen leiden tot werkstress en werkplezier. Tabel 2-1 Beknopte beschrijvingen van modellen waarin PSA voorkomt. De toepasbaarheid van de modellen hangt af van de specifieke eigenschappen van de organisatie en de afdelingen. Het WEB-model is in de praktijk handzaam en bruikbaar gebleken. Om deze reden is voor deze catalogus besloten het WEB-model toe te passen voor het definiëren van oplossingen om PSA te inventariseren en te verminderen. Het is echter belangrijk dat men zich altijd realiseert dat het model een vereenvoudigde weergave is van de werkelijkheid. Afhankelijk van de werkzaamheden kan bijvoorbeeld een ander model worden toegepast of het model anders worden ingevuld. WEB-model Het WEB-model is een organisatiepsychologisch model waarbij twee soorten van variabelen van werkkenmerken worden onderscheiden: - werkstressoren; - energiebronnen. Werkstressoren kunnen werkstress tot gevolg hebben en het werkplezier verminderen. Energiebronnen verhogen het werkplezier en kunnen de werkstress verlagen. Energiebronnen kunnen echter ook stressoren worden als ze een negatieve invloed krijgen. Het WEB-model laat door middel van de werkstressoren en energiebronnen de balans zien tussen werkstress en werkplezier. Een vereenvoudigde weergave van het model is in het figuur op de volgende pagina weergegeven. De in deze arbocatalogus uitgewerkte werkstressoren en energiebronnen zijn gekozen op basis van de gegevens van internetspiegel, Arbobalans 2012 en de expertise / ervaringen van de werkgroep. Het is mogelijk om op basis van waterschapsspecifieke informatie (meetgegevens, medewerkeronderzoeken, PAGO-onderzoeken, etc.) een meer gedetailleerd model op te stellen met mogelijk andere stressoren en energiebronnen. MD-AF

13 /Psychosociale Arbeidsbelasting MD-AF energiebronnen kunnen, indien negatief ervaren, een werkstressor worden. alleen de variabelen weergegeven die zijn uitgewerkt in deze Arbocatalogus. Publieksagressie is uitgewerkt in Arbocatalogus deel 1. Variabelen genoemd onder de Figuur 2-1 WEB-model (Bakker en Demerouti, 2007) vereenvoudigd weergegeven. De variabelen (werkstressoren en energiebronnen) zijn niet limitatief, in dit figuur zijn Persoonlijke energiebronnen Toekomstzekerheid Informatie en communicatie Werkrelaties Energiebronnen Werkplezier Ontplooiingsmogelijkheden Gevolgen: welbevinden - werkplezier - betrokkenheid - kwaliteit - klanttevredenheid Variabelen Regelmogelijkheden Balans? AC 1 Publieksagressie Ongewenst gedrag Disbalans werk - privé Werkstressoren Werkstress Problemen met de taak Gevolgen: spanning - gezondheidsklachten - herstelbehoefte - piekeren - intentie tot verloop - verminderde werk- en organisatiebetrokkenheid Te veel werk Persoonlijke stressoren A&O-fonds Waterschappen

14 3 OPLOSSINGENBOEK Het doel van een Arbocatalogus is het aanreiken van oplossingen voor een bepaald risico, in dit geval Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA). Oplossingen zijn gekozen op basis van het WEB-model en volgens de arbeidshygiënische strategie. Voor PSA kan de arbeidshygiënische strategie op onderstaande wijze worden ingevuld (Arbokennisnet, 2013): - primaire preventie : reduceren van werkstressoren en stimuleren van energiebronnen; - secundaire preventie : het veranderen van stressreacties zodat beter kan worden omgegaan met stressoren. - tertiaire preventie : de behandeling en begeleiding van medewerkers die al gezondheidsschade ondervinden ten gevolge van PSA. Het oplossingenboek start met de uitleg over hoe de beleidscyclus voor PSA zou kunnen functioneren. Vervolgens wordt uitgelegd hoe geïnventariseerd kan worden of en in welke mate PSA aanwezig is binnen het waterschap en de verschillende afdelingen. In paragrafen 3.3 tot en met 3.5 worden oplossingen voorgedragen. Hierbij gaat paragraaf 3.3 in op de werkstressoren en paragraaf 3.4 op de energiebronnen. Paragraaf 3.5 gaat in op de tertiaire preventie (Terug in balans). 3.1 De beleidscyclus Conform Arbowet artikel 3, lid 2 dient een waterschap een beleid te voeren ten aanzien van PSA. Voor het uitvoeren van een effectief beleid is het noodzakelijk de Plan Do Check Act cyclus te volgen. De PDCA-cyclus voor PSA houdt in: - Plan: PSA inventariseren en een plan van aanpak opstellen; - Do: het uitvoeren van het plan van aanpak; - Check: controleren of het PSA-beleid goed functioneert; - Act: verbetermaatregelen opstellen. Deze arbocatalogus gaat met name in op de eerste twee stappen van de PDCA-cyclus. Periodiek zal het waterschap moeten nagaan of het beleid nog goed functioneert en zal, indien nodig, bijsturing plaatsvinden. MD-AF

15 3.2 Inventariseren van PSA Het inventariseren van PSA dient op verschillende niveaus plaats te vinden: - organisatieniveau; - afdelingsniveau; - individueel niveau Inventariseren van PSA op organisatieniveau Het waterschap is, conform Arbowet artikel 5 en Arbobesluit artikel 2.15, verplicht om in de RI&E PSA te inventariseren en evalueren. Een RI&E wordt periodiek uitgevoerd (vaak om de 3 4 jaar) en is vaak een momentopname. In de tussenliggende periode is het van belang dat het waterschap alert blijft op signalen van PSA en hierop reageert indien dit nodig is. Op deze wijze wordt een PSA-beleid een actief en dynamisch geheel. Oplossingen: - Gebruik metingen, onderzoeken en analyses om een beeld te krijgen van PSA. - Besteed bij metingen aandacht aan: o de voorbereiding van de meting. Zorg voor commitment van topmanagement. o de vragenlijst. Er zijn meerdere gevalideerde vragenlijsten die kunnen worden toegepast binnen het waterschap. o het analyseren van de informatie van de meting. Selecteer vragen / onderwerpen die afwijkend zijn beantwoord. Ga na met behulp van het WEB-model hoe deze de PSA beïnvloeden. - Gebruik ook andere bronnen om PSA te inventariseren. Deze bronnen kunnen zijn: o Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek (PAGO). o het medewerkeronderzoek (MO); o verzuimgegevens en contact met de bedrijfsarts; o het sociaal jaarverslag; o vitaliteitsscan; o klanttevredenheidsonderzoeken. MD-AF

16 Metingen, onderzoeken en analyses kunnen bijdragen om een beeld te krijgen van PSA. In onderstaand figuur zijn de relaties weergegeven tussen de metingen, analyses en onderzoeken. Meetinstrumenten: - VBBA; - Arbomonitor 2.0. Analyse van overige bronnen: - klanttevredenheidsonderzoek; - sociaal jaarverslag; - verzuimcijfers / gesprek met de bedrijfsarts; - vitaliteitsscan. RI&E: Inventariseren en evalueren risico s Vormt PSA een risico? Medewerker Onderzoek (MO) - Internetspiegel; Onduidelijk Ja Nee Periodiek Medisch Onderzoek Bij onvoldoende informatie: voer een PAGO uit. Neem maatregelen op in het Plan van Aanpak van de RI&E. Geen aanvullende maatregelen nodig: wel blijven inventariseren. Figuur 3-1 Relatie tussen RI&E, meetinstrumenten, analyses, medewerker onderzoek en PAGO. Meten van PSA Op waterschaps- en afdelingsniveau zijn meetinstrumenten van groot belang om PSA in kaart te brengen. De meeste instrumenten maken gebruik van vragenlijsten. De meetinstrumenten verschillen van Medewerker Onderzoeken omdat ze tot doel hebben de specifieke PSA-risico s in beeld te brengen. Medewerker Onderzoeken richten zich vaak meer op de organisatiedoelstellingen en minder op de specifieke PSA-risico s. Het is belangrijk om de inzet van een meetinstrument wel overwogen voor te bereiden, in te zetten en op te volgen. Als vragenlijsten worden uitgezet betekent dit ook een commitment om eventuele PSAknelpunten op te lossen. Verder blijkt uit de praktijk dat medewerkers de vragenlijsten soms gebruiken om ongenoegen of frustraties te uiten maar dat zij moeite hebben met het bedenken van oplossingen. Het WEB-model biedt echter de mogelijkheden om de resultaten van de vragenlijst op relatief eenvoudige wijze te structureren zodat verbetermaatregelen kunnen worden geformuleerd. MD-AF

17 Bij het meten van PSA kunnen onderstaande stappen worden onderscheiden: Stap Taken 1 Voorbereiding Vaststellen van het doel van de meting. Vaststellen van het organisatiedeel waar de meting wordt uitgevoerd. Inventariseren van verbeterpunten uit de vorige meting. 2 Vragenlijst kiezen / samenstellen Vragenlijst kiezen. 3 Organisatie informeren Medewerkers informeren over het doel van de vragenlijst. Tijdsbesteding voor invullen van vragenlijst aangeven. 4 Meting uitvoeren Vragenlijst beschikbaar stellen. Medewerkers aansporen de vragenlijsten in te vullen. 5 Analyse van de resultaten (voor de organisatie of afdeling) Selecteren van onderwerpen met afwijkende scores. Structureren van onderwerpen door aan te geven hoe ze in het PSA-model passen. Interventies voorstellen. 6 Resultaten presenteren Nadenken aan wie de resultaten gepresenteerd worden. Nadenken over gewenste inspraak / participatie. 7 Monitoring en borging Borgen van afspraken. Tabel 3-1 Stappenplan voor het meten van PSA. Hieronder worden de volgende stappen verder uitgewerkt: - Stap 1: Voorbereiding; - Stap 2: Vragenlijst kiezen / samenstellen; - Stap 5: Analyse van de resultaten. Stap 1: Voorbereiding De eerste stap is dat het waterschap (tot op het hoogste niveau) de toegevoegde waarde ziet van het in kaart brengen van PSA. Vervolgens is het verstandig om de scope van de meting vast te stellen. Afspraken die hierbij worden gemaakt zijn: - aan wie wordt de vragenlijst aangeboden; - in welke periode wordt de vragenlijst aangeboden; - wie ontvangt de ingevulde vragenlijsten; - hoe is de anonimiteit van de deelnemers gewaarborgd. Bij het aanbieden van de vragenlijsten is het gebruikelijk om ze bij iedereen van het waterschap / afdeling uit te zetten. Het is ook mogelijk om random metingen uit te voeren. Het is niet verstandig om een voorselectie te maken van personen bij wie de lijst wordt uitgezet omdat dit kan leiden tot een gekleurd beeld van PSA. Verder is het belangrijk om een eventuele vorige meting te evalueren. Het is mogelijk dat hierbij leer- of verbeterpunten naar voren zijn gekomen die toegepast kunnen worden bij deze nieuwe meting. Stap 2: Vragenlijst kiezen / samenstellen De meting vindt plaats door middel van een vragenlijst die door een groot aantal medewerkers wordt ingevuld. Er is een breed scala aan instrumenten dat kan worden toegepast. In het Arbokennisdossier Werkdruk (Arbokennisnet, 2013) is een overzicht opgenomen van verschillende instrumenten. Hieronder is een korte beschrijving gegeven van drie betrouwbare en gevalideerde vragenlijsten. Het is mogelijk om als waterschap ook zelf een vragenlijst op te stellen. Indien dit plaatsvindt, dient de vragenlijst gevalideerd te MD-AF

18 worden door een A&O-deskundige of een persoon met aantoonbare kennis en vaardigheden op het gebied van PSA. Vragenlijst Beleving en Beoordeling van de Arbeid (Van Veldhoven, 1996) De VBBA vragenlijst is de meest bekende en meest gevalideerde vragenlijst voor het meten van PSA en werkbeleving in Nederland. Door middel van vragen en kengetallen kunnen risicogroepen worden geïdentificeerd met een verhoogde kans op uitval of beperkingen. Een variant van het VBBA-model is de vragenlijst van het WEB-model. Het WEB-model brengt ook de werkstressoren, werkhulpbronnen, persoonlijke hulpbronnen, welzijn (burnout, bevlogenheid) en gevolgen in beeld. Internetspiegel De Internetspiegel wordt door veel waterschappen gebruikt voor medewerker onderzoeken. In de internetspiegel zijn algemene vragen met betrekking tot PSA opgenomen. De Internetspiegel geeft een algemeen beeld over PSA bij het waterschap. Indien uit de Internetspiegel blijkt dat PSA een risico vormt binnen het waterschap, is een verdiepend onderzoek nodig. Hiervoor kan bijvoorbeeld de VBBA vragenlijst worden gebruikt. Arbomonitor 2.0 De Arbomonitor 2.0 wordt veelal door gemeenten gebruikt. Het voordeel van dit meetinstrument is dat de vragen gebaseerd zijn op de arbocatalogi van gemeenten over PSA (Agressie en Geweld, werkdruk (gezond organiseren), beeldschermwerk en fysieke belasting). Doordat de Arbocatalogi van de gemeenten en waterschappen voor een groot deel vergelijkbaar zijn, is de vragenlijst van Arbomonitor ook goed bruikbaar voor de waterschappen. De vragenlijst van Arbomonitor onderscheidt zich van andere vragenlijsten doordat publieksagressie er uitgebreid in is verwerkt. Stap 5: Analyseren van de resultaten De informatie uit de ingevulde vragenlijsten moeten worden geanalyseerd om ze bruikbaar te maken. Hiervoor kunnen onderstaande stappen worden genomen: 1) Selecteren van vragen die afwijkend zijn beantwoord. 2) Structureren van deze informatie. 3) Interventies (maatregelen) formuleren. Het is verstandig om de resultaten in teamverband te analyseren. Een PSA-deskundige en een leidinggevende dienen ten minste deel uit te maken van dit team. Selecteren van vragen die afwijkend zijn beantwoord De output van de meeste vragenlijsten zijn tabellen, grafieken of (staaf)diagrammen waarbij vaak direct zichtbaar is welke vragen afwijkend scoren ten opzichte van een nulgroep (referentiegroep) en/of een vorige meting. Bij het analyseren van deze output kunnen onderwerpen (cluster van vragen) worden geïdentificeerd die afwijkend scoren. Deze analyse kan worden uitgevoerd op waterschapsniveau en afdelings- of teamniveau. MD-AF

19 Structureren van deze informatie Het visualiseren van de geïdentificeerde onderwerpen in het WEB-model, is een mogelijke oplossing om de informatie uit de vragenlijsten te structureren. In onderstaand figuur is een voorbeeld weergegeven. Hierbij zijn onderwerpen die positief scoren groen gearceerd en de onderwerpen die slecht scoren rood gearceerd. Persoonlijke stressoren Te veel werk Piekeren Problemen met de taak Disbalans werk / privé Ongewenst gedrag Werkstressoren Werkstress Verzuim Verloop Variabelen AC Publieksagressie Regelmogelijkheden Ontplooiingsmogelijkheden Werkrelaties Energiebronnen Werkplezier Balans? Werkplezier Kwaliteit Informatie en communicatie Betrokkenheid Toekomstzekerheid Persoonlijke energiebronnen Legenda Scoort slechter dan 0-groep Scoort gelijk aan 0-groep Scoort beter dan 0-groep Figuur 3-2 WEB-model waarin de resultaten van een PSA-meting zijn weergegeven. Een soortgelijk figuur kan worden opgesteld als de resultaten worden vergeleken met een vorige meting van een waterschap of afdeling. Het is belangrijk om uit het grote scala aan PSA gerelateerde thema s, een aantal onderwerpen te kiezen die verder worden verdiept. Om deze selectie te maken kan onderstaande tabel worden gebruikt voor het bepalen van de prioriteit. Veel invloed Overwegen onderwerp aan te pakken Onderwerp aanpakken Weinig invloed Geen energie aan besteden Overwegen onderwerp aan te pakken Weinig effect Veel effect Tabel 3-2 Tabel om prioriteit te bepalen op basis van invloed en effect. MD-AF

20 Interventies formuleren Op basis van de gestructureerde informatie kunnen interventies oftewel maatregelen worden geformuleerd. Bij het formuleren van deze interventies dienen onderstaande aspecten te worden beoordeeld: - het doel van de interventie; - het formuleren van de actiehouder; - nagaan of de actiehouder voldoende middelen heeft (tijd, capaciteiten en geld) om de actie uit te voeren; - borging van de afspraken. Bij het formuleren van de interventies kunnen de oplossingen uit deze arbocatalogus worden toegepast. Verder kan het nodig zijn om bedrijfsprocessen te veranderen. Er is meerdere literatuur beschikbaar die hierop ingaat. Bekende literatuur is onder andere Leren veranderen (de Caluwé & Vermaak, 2006), Interveniëren en veranderen (Boonstra & de Caluwé, 2006) en Basisboek veranderkunde (Cozijnsen & Vrakking, 2013). Herhalen van werkdrukmetingen Er wordt geadviseerd om de werkdruk jaarlijks te meten voor risicogroepen met hoge werkdruk (Arbokennisnet, 2013). Deze frequentie sluit aan bij medische literatuur waarin de effecten van hoge werkdruk met een meetperiode van één jaar zijn vastgesteld. Bovendien sluit de meetfrequentie van één jaar goed aan op mogelijke fluctuaties van PSA binnen een waterschap of afdeling. Gebruik van overige bronnen om PSA te inventariseren Naast meetinstrumenten kunnen ook andere bronnen worden gebruikt om PSA te inventariseren. Deze bronnen kunnen zijn: - het Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek (PAGO). Tegenwoordig is het wettelijk verplichte PAGO vaak geïntegreerd in een Preventief Medisch Onderzoek (PMO). - het Medewerker Onderzoek 5 (MO); - verzuimgegevens / contact met de bedrijfsarts; - sociaal medisch team; - andere bronnen zoals een vitaliteitsscans, exitgesprekken en klanttevredenheidsonderzoeken. Het uitvoeren en analyseren van een PAGO Indien het waterschap een oppervlakkige RI&E uitvoert op het gebied van PSA, dan kan een Periodiek Arbeidsgeneeskundig Onderzoek (PAGO) worden uitgevoerd om het risico van PSA verder te inventariseren. Onder een oppervlakkige RI&E wordt verstaan dat globale vragen worden gesteld zoals Is er sprake van werkdruk, die geen objectief antwoord geven of PSA een knelpunt is. Indien de VBBAvragenlijst 6 is gebruikt als onderdeel van de RI&E, dan hoeft er geen PAGO te worden uitgevoerd op het gebied van PSA. De reden hiervoor is dat in de meeste PAGO s, de VBBA-vragenlijst is gebruikt. Medewerker Onderzoek (MO) Veel waterschappen voeren Medewerker Onderzoeken (MO s) uit. Deze MO s, zoals de Internetspiegel, kunnen belangrijke informatie bevatten over PSA. Het is belangrijk om te beseffen dat een MO de algemene beleving van medewerkers weergeeft, het is onvoldoende om op basis van een MO te inventariseren of er sprake is van PSA. Om PSA te meten dient een gevalideerde vragenlijst toegepast te worden (bijv. de VBBA-vragenlijst). 5 Een Medewerker Onderzoek (MO) meet o.a. de Medewerker tevredenheid. 6 In plaats van de VBBA-vragenlijst kan ook een andere gevalideerde vragenlijst worden toegepast waarmee PSA objectief geïnventariseerd wordt. MD-AF

Dossier Risico inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Dossier Risico inventarisatie en Evaluatie (RI&E) Dossier Risico inventarisatie en Evaluatie (RI&E) Versie 2009 opgesteld door: Paul de Heer Edith Groenedaal Janine Molier John Peters Actualisatie 2012 opgesteld door: Paul Beumer Wim van Alphen Ralf Cornelissen

Nadere informatie

Werkpakket Agressie & Geweld Sector Ambulancezorg

Werkpakket Agressie & Geweld Sector Ambulancezorg Werkpakket Agressie & Geweld Sector Ambulancezorg Dit werkpakket is gebaseerd op informatie die door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beschikbaar is gesteld en op de Arbocatalogus

Nadere informatie

Handreiking duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers

Handreiking duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers Handreiking duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers Een integrale benadering voor organisaties Deze handreiking is een vervolg op het rapport: Duurzame inzetbaarheid van de oudere werknemer: stand

Nadere informatie

Uitvoerders onder druk. Oktober 2013

Uitvoerders onder druk. Oktober 2013 Uitvoerders onder druk Oktober 2013 Arbouw is hét kennis- en service-instituut op het gebied van arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid. Arbouw biedt praktische informatie, instrumenten en richtlijnen

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

Een zorgsysteem voor reïntegratie

Een zorgsysteem voor reïntegratie Een zorgsysteem voor reïntegratie Een effectieve en efficiënte aanpak voor het managen van reïntegratie van langdurig zieke werknemers G.I.J.M. Zwetsloot F.A. Reijenga S. Andriessen F.H.G. Marcelissen

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt.

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. 2014 Het aanbod van Shared Ambition Inhoudsopgave Shared Ambition

Nadere informatie

Samenvatting Dossier Leidinggeven

Samenvatting Dossier Leidinggeven Samenvatting Dossier Leidinggeven Kader In dit kennisdossier gaat het over leidinggeven in relatie tot de arbeidsomstandigheden. Uitgangspunt bij de arbeidsomstandigheden is de gedeelde verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef Mens sana in corpore sano Juvenal Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef

Nadere informatie

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken rganisatie OS t u r i n g s - i n s t r u m e n t e n v o o r d e m a n a g e r F I L E : C 1 0 5 0 Survey-feedback I N S T R U M E N T E N J u l i 2 0 0 3 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen

Nadere informatie

Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis

Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis Een handboek Patiënt op 1 Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis Een handboek Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO www.cbo.nl patientop1@cbo.nl

Nadere informatie

handreiking analyseren van agressie IncIdenten

handreiking analyseren van agressie IncIdenten handreiking analyseren van agressie IncIdenten Agressie 1 colofon deze Handreiking Analyseren van agressie incidenten is opgesteld in opdracht van de stuurgroep Veilige zorg, ieders zorg patiëntveiligheidsprogramma

Nadere informatie

Een vitale organisatie: dat werkt!

Een vitale organisatie: dat werkt! Een vitale organisatie: dat werkt! Colofon Inhoud Inleiding 04 Tekst en eindredactie Loyalis Marketing & Communicatie, Marjolein Rozendaal Facet& Communicatie Hoofdstuk 1 Uitval voorkomen 07 Hoofdstuk

Nadere informatie

huidig personeel PERSONEELSWIJZER

huidig personeel PERSONEELSWIJZER huidig personeel 6. Het houden van werkoverleg 7. Functioneringsgesprek 8. Beoordelingsgesprek 9. Loopbaanontwikkeling en opleiding 10. Arbeidsvoorwaarden 11. Ziekte, verzuim en reïntegratie 12. Werkomstandigheden

Nadere informatie

WERK EN PSYCHISCHE KLACHTEN

WERK EN PSYCHISCHE KLACHTEN WERK EN PSYCHISCHE KLACHTEN Toelichting op de richtlijn voor psychologen Werk en psychische klachten Toelichting op de richtlijn voor psychologen Colofon Uitgave Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)

Nadere informatie

Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst

Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst De Verrichtingenlijst 10 voor Toekomst Handleiding Leger des Heils Noord Augustus 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Verrichtingenlijst

Nadere informatie

Onderzoek naar veiligheid op de werkvloer en de omgang met gevaarlijke stoffen bij Norma MPM

Onderzoek naar veiligheid op de werkvloer en de omgang met gevaarlijke stoffen bij Norma MPM Stageopdracht Norma MPM 2012 Onderzoek naar veiligheid op de werkvloer en de omgang met gevaarlijke stoffen bij Norma MPM Naam: Opleiding: Instituut: Begeleiders Schoolcoach: Praktijkcoach: Integrale Veiligheidskunde

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN juli, 2010 Inhoud Inleiding... 2 1 Wat is competentiemanagement?... 3 2 Het competentiemodel...

Nadere informatie

r a p i I n s t i b o e k Duurzame Inzetbaarheid

r a p i I n s t i b o e k Duurzame Inzetbaarheid I n s p i r a b o e k t i e Duurzame Inzetbaarheid Inspiratieboek Duurzame Inzetbaarheid Inhoud Voorwoord 4 Inleiding 7 Wat Wat is duurzame inzetbaarheid? 9 Alles over werkvermogen 12 Duurzame inzetbaarheid:

Nadere informatie

Werken aan bevlogenheid

Werken aan bevlogenheid Werken aan bevlogenheid Onderzoek onder gemeentelijke professionals Foto Sjaak van der Tak 4 voorwoord Ingrijpende ontwikkelingen als de decentralisaties en digitalisering van de dienstverlening stellen

Nadere informatie

Succes- en faalfactoren bij aanpak werkdruk

Succes- en faalfactoren bij aanpak werkdruk VOORRANG VOOR GEZOND WERK Succes- en faalfactoren bij aanpak werkdruk Een onderzoek onder 200 ondernemingsraden V.Chr. Vrooland Succes- en faalfactoren bij de aanpak van werkdruk Een onderzoek onder 200

Nadere informatie

Je staat er niet alleen voor. Een stappenplan voor het veiligheidsbeleid op school

Je staat er niet alleen voor. Een stappenplan voor het veiligheidsbeleid op school Je staat er niet alleen voor Een stappenplan voor het veiligheidsbeleid op school 1 Je staat er niet alleen voor Een stappenplan voor het veiligheidsbeleid op school 3 4 Je staat er niet alleen voor Een

Nadere informatie

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 1 kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 2 kwaliteitskader

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016 Bestuur 2012-07-19 2.1 Ziekteverzuimbeleid Stichting ROOS 2012-2016 Verzuimbeleid Stichting ROOS pagina 1 (concept 10 juli 2012) Inhoudsopgave 1. Aanleiding/Inleiding pagina 1 2. Visie op verzuim en ziekte

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie

De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst

De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst Hoe blijf je zeker van je (loop)baan

Nadere informatie