jaarverslag 2014 Voorwoord 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "jaarverslag 2014 Voorwoord 3"

Transcriptie

1

2 Inhoud Voorwoord 3 1. Wij staan bewust midden in de samenleving De wereld om eens heen verandert en wij veranderen mee Wij blijven trouw aan onze missie Met beide benen in Montferland Onze speerpunten We borgen onze plannen en stellen ze bij Wij werken samen met onze netwerkpartners Onze netwerkpartners en belanghouders in beeld In gesprek met onze belanghouders Wij werkten actief samen Wij luisteren naar onze huurdersvereniging Wij gaan naar onze huurders toe Wij werken samen op basis van afspraken Wij stemmen vraag en aanbod op elkaar af en hebben onze 15 klant in beeld 3.1 Onze klanten in beeld Hoe wijzen wij onze woningen toe? Hoeveel woningen verhuurden we en hoe lagen ze in de markt? Aan wie verhuren wij onze vrijkomende woningen? Verhuisstromen Huurtoeslag Onze huurders zijn tevreden Wij stemmen vraag en aanbod op elkaar af en passen onze 22 woningvoorraad aan 4.1 Onze woningen De samenstelling van onze woningvoorraad verandert door Projecten in voorbereiding Wij houden onze woningen in goede staat door Het aanpassen van woningen VvE beheer Wij zetten in op duurzaamheid Duurzame bedrijfsvoering Wij zitten op koers Wij dagen onze partners uit Wij passen de volgende duurzaamheidcriteria toe Een sprong voorwaarts Wij delen onze kennis en ervaring Wij maken bewoners bewust en sturen op woonlasten Wij dragen bij aan leefbare wijken en dorpen Van Woning naar Wonen Wij pakken overlast aan Wij ondersteunen bewonersinitiatieven Wij dragen bij aan het vergroten van de zelfredzaamheid van 37 onze doelgroep 7.1 Wonen met zorg en welzijn Wij ondersteunen mensen met sociale problematiek 37 1

3 7.3 Wij pakken huurachterstanden aan Wij bieden een laatste kans Wij professionaliseren onze organisatie Onze organisatie Wij ondernemen maatschappelijk verantwoord Wij werken aan verbeteringen Verslag van het bestuur Bestuursbesluiten Zicht op risico s Bestuursverklaring Verslag van de Raad van Toezicht Basisdocumenten Taken van de Raad Het functioneren van de Raad Onze directeur-bestuurder De Raad stelt hoge eisen aan zichzelf De Raad is onafhankelijk en integer Afwijkingen Governancecode Goedkeuring Wij hebben onze financiën op de rit Ons financieel beleid Investeren of uitgeven Onze financiële continuïteit gegarandeerd Wij bewaken onze geldstromen We bewaken het jaarresultaat We bewaken de renterisico s Toetsing WSW We bewaken de solvabiliteit Het CFV beoordeelt Wat staat ons te wachten? De cijfers Kengetallenoverzicht Jaarrekening Kasstroomoverzicht Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening Hoe waarderen we de activa en passiva? Hoe bepalen we het resultaat? Toelichting balans Toelichting winst- en verliesrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 91 Bijlage 1 Woningtoewijzing conform BBSH 93 2

4 Voorwoord In dit jaarverslag leggen wij rekening en verantwoording af over onze financiële en maatschappelijke prestaties in Verantwoordingskader Dit jaarverslag gebruikt Woningstichting Bergh om verantwoording af te leggen aan externe toezichthouders, gemeente Montferland en Huurdersvereniging Bergh. Het jaarverslag dient voor geïnteresseerde netwerkpartners als extra informatie naast de jaarkrant die zij in mei van ons ontvingen. We verstuurden de jaarkrant ook aan al onze huurders. De jaarkrant kunt u vinden op onze website. Terugblik en prestaties in verslagjaar Het afgelopen jaar werkten we hard aan de voorbereiding van de juridische en bestuurlijke fusie tussen Woningstichting Bergh en Laris. In september 2014 namen we het fusiebesluit en zetten we de formele procedure tot fusie in gang. Huurdersverenigingen en gemeenten gaven een positief advies en het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) beoordeelde de voorgenomen fusie ook positief. De minister gaf nog voor de kerst schriftelijk akkoord en op woensdag 31 december 2014 werd de fusieakte bij de notaris getekend en was de bestuurlijke en juridische fusie op 1 januari 2015 een feit. De nieuwe organisatie gaat verder onder de naam Plavei. Een naam die eens niet gaat over woningen en huizen, maar wel letterlijk en figuurlijk in het umfeld zit. Een naam die gaat over de weg ernaartoe. Over laagdrempelig en toegankelijk, de weg effenend voor de mensen die dat nodig hebben. We zitten nu in een overgangsperiode waarin de bedrijven organisatorisch moeten worden samengevoegd. Op 1 januari 2016 is ook deze samenvoeging voltooid. Automatisering en digitalisering In 2014 sloten we de tweede fase van het automatiseringstraject WIL! af, dat we in 2012 gezamenlijk met Laris oppakten. Het optimaliseren van de niet-primaire processen stond hierbij centraal. De implementatie van onder andere de modules voor de meerjarenonderhoudsbegroting en de financiële meerjarenprognose zorgen ervoor dat we eenvoudiger scenario s kunnen doorrekenen en de gevolgen hiervan op onze kasstroom in beeld krijgen. In het najaar van 2014 zijn we gestart met het klantportaal waardoor ook huurders direct profiteren van het gemak van automatisering en digitalisering. Samenwerken werkt Op 16 oktober 2014 vond een bijeenkomst met onze belanghouders plaats. Dit eens in de drie jaar terugkerend evenement werd dit keer gehouden in t Bosmanhuus te Lengel. Het thema Met elkaar samenwerken stond centraal in deze bijeenkomst. Belanghouders waarderen de korte lijnen en zijn positief over de samenwerking met Woningstichting Bergh. Dit geeft vertrouwen voor de toekomst. Begin 2015 rondden we ons samenwerkingsproject met Estinea af. Met de oplevering van vijftien appartementen aan de Zeddamseweg heeft s-heerenberg zijn eerste woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking. Dit was voor Estinea en voor ons het eerste project waarin Wonen en Zorg wordt gescheiden. Wij bouwden het complex. Estinea geeft hen de ondersteuning die zij nodig hebben om volop mee te doen in de samenleving, midden in het centrum van s-heerenberg. 3

5 Investeringen in duurzaamheid Ook in 2014 bleven we investeren in duurzaamheid. In vergelijking met het landelijk gemiddelde zijn de woningen van Woningstichting Bergh aanzienlijk energiezuiniger. Het percentage woningen met een energielabel A is ruim tweemaal zo hoog. Bijna 90 procent van de woningen heeft een groen (A,B of C) label tegen landelijk 56 procent. We voegden vorig jaar in het kader van de Robuuste Investeringsimpuls van de provincie Gelderland 137 woningen extra toe aan onze onderhoudsbegroting. De woningen maakten een energielabelsprong van C naar A. De woonomgeving van Plantsoensingel Noord als eerste in Nederland een NL Greenlabel. Door de duurzame inrichting heeft de wijk een kwaliteitssprong gemaakt en is de leefomgeving sterk verbeterd. We geven graag het goede voorbeeld en willen ook andere organisaties inspireren en gebruik laten maken van onze kennis. Tijdens het kennisuitwisselings- en duurzaamheidsevent Energiesprong Montferland hebben we hier samen met de projectpartners en de gemeente Montferland invulling aan gegeven. Een mooie afsluiting van een ambitieus project. Blik op de toekomst; samenwerken belangrijker dan ooit Met het vaststellen van de Woningwet zien we een nieuwe werkelijkheid op ons afkomen. Deze wet heeft verregaande consequenties, heeft een grote impact op onze werkwijze en kent positieve onderdelen en onderdelen die extra aandacht vragen. Huurdersorganisaties en gemeenten krijgen een grotere rol bij het bepalen van onze beleidsagenda en onze activiteiten. We gaan steeds meer terug naar onze kerntaken en mogen alleen investeren ten gunste van eigen huurders of in directe woonomgeving. Deze ontwikkelingen maken dat wij meer dan ooit elkaar nodig hebben om onze opgaven te realiseren. Wij zijn onderweg naar Plavei en leggen nu de basis voor onze activiteiten voor de komende 5 jaar. Wij hebben nu de kans om nieuwe keuzes te maken, rekening houdend met de nieuwe werkelijkheid waarin wij ons allemaal bevinden. De fusie zien wij als een gelegenheid om in één keer ons bedrijf en ons werk te kunnen inrichten op wat mag, wat moet en wat belangrijk is. Wij grijpen deze kans met beide handen aan. Samen met medewerkers, huurders en andere belanghouders geven we de komende tijd vorm aan de nieuwe organisatie. We bouwen aan Plavei; een krachtige woonpartner voor haar belanghouders, die zich sterk gaat maken voor betaalbaar en prettig wonen in de regio en een goede dienstverlener is voor haar huurders. Arjan ter Bogt directeur-bestuurder 4

6 1. Wij staan bewust midden in de samenleving In 2014 werd steeds meer duidelijk dat het nieuwe beleid van de overheid vraagt om bewuste keuzes in de besteding van onze steeds beperkter wordende middelen. Naast heffingen vanuit de overheid zien wij ook dat de betaalbaarheid van onze woningen steeds meer onder druk komt te staan. De huren kunnen wij niet blijven verhogen in een maatschappij waarin steeds meer mensen het financieel niet kunnen redden. De doelgroep waarvoor wij primair zijn. Met het besluit om te fuseren met Laris Wonen en diensten, legden wij een fundament om de ontwikkelingen in de toekomst beter aan te kunnen. In 2014 legden we de basis voor de uitwerking van een nieuwe organisatie, die in 2015 wordt uitgewerkt tot een efficiënte en vooruitstrevende organisatie, die de invulling van onze maatschappelijke taken mogelijk blijft maken. We doen dat in samenspraak met onze huurders en belanghouders. Samenwerking is noodzakelijk en gewenst om onze maatschappelijke taken inhoud te geven, in een tijd waarin op dit terrein overal wordt bezuinigd. 1.1 De wereld om ons heen verandert en wij veranderen mee Ontwikkelingen gaan snel. We moeten deze nauwgezet blijven volgen. Wij moeten ons tijdig bezinnen op wat dit concreet voor ons betekent en hoe we hiermee willen omgaan. Uit zorg voor de aarde De jaren negentig kenmerkten zich door een onbeperkte economische groei. Er lag een grote nadruk op consumeren, luxe en welvaart. Door de huidige crisis zien we een kentering. De focus ligt steeds meer op het welzijn van mensen, duurzaamheid en de ontwikkeling van de kennistechnologie. We worden ons steeds meer bewust van wat de invloed is van ons huidige handelen voor toekomstige generaties. Wij geloven dat onze bijdrage er toe doet. Dit heeft te maken met wat we zijn, maar ook met wie we zijn; we willen het verschil maken, uit zorg voor de aarde. We zetten daarom in op duurzaamheid in brede zin. In 2014 maakten 31 woningen van de bestaande voorraad een labelsprong. We maakten daarbij dankbaar gebruik van de impulsgelden. De provincie Gelderland steekt in 2014 en miljoen extra in de economie van Gelderland. Hiervan is 70 miljoen bestemd voor het verduurzamen van corporatiewoningen. Het streven is huurwoningen energiezuiniger te maken. Deze impuls sluit naadloos aan bij onze duurzaamheidambities. De werkzaamheden van de eerste tranche van 31 woningen zijn in december 2014 afgerond. Na de startbijeenkomst met drie aanbieders voor de 2e tranche van 62 woningen heeft de definitieve aanbieding op 4 december 2014 plaatsgevonden en de werkzaamheden starten medio maart Tevens is gestart met de voorbereiding van de laatste tranche van 44 woningen. Alle woningen voldoen aan de eis van het behalen van minimaal 2 labelsprongen. Op 20 maart 2014 organiseerden wij (namens consortium Energiesprong Montferland) een inspiratiemiddag kennisuitwisseling duurzaamheid. Er was sprake van een grote gemêleerde opkomst met veel lovende woorden. De opzet met tafelgesprekken en een bezoek aan de Plantsoensingel Noord in s-heerenberg was een groot succes De woningmarkt ontspant De woningmarkt binnen ons werkgebied ontspant. De situatie op de koopmarkt stabiliseert. Er is geen sprake meer van een daling van de huizenprijzen en het aantal verkopen neemt voorzichtig toe. Ondanks het feit dat dit jaar veel minder nieuwbouw werd opgeleverd, zagen we onze mutatiegraad nauwelijks dalen. In totaal kwamen 164 woningen vrij, die we voor het overgrote deel aansluitend konden verhuren. Toch zien we de wachttijden teruglopen. Om voorbereid te zijn op de toekomst, is een goed uitgewerkt strategisch marktbeleid van essentieel belang. Dit jaar stelden we dat vast voor ons bezit. Nu de fusie een feit is, zal deze afweging voor ons totale bezit moeten plaatsvinden Het wordt steeds belangrijker de ontwikkelingen op de woningmarkt nauwlettend te volgen en te vertalen naar ons eigen strategische marktbeleid. 5

7 Wij anticiperen op krimp Na 2025 krimpt het aantal huishoudens in ons werkgebied. Dit heeft gevolgen voor de verhuurbaarheid van onze woningvoorraad. We zien nu al dat de verhuurbaarheid in bepaalde delen van onze woningvoorraad onder druk staat. Het aantal reacties op vrijkomende woningen zien we dalen. Dit onderkennen we en we vertalen dit in de keuzes die we maken binnen het nieuwe strategische marktbeleid, dat we in 2015 voor onze nieuwe organisatie opstellen. We anticiperen op de krimp door de ontwikkelingen in de Achterhoek en de Liemers te volgen. In 2014 leverden we de nieuwbouwwoningen aan het Stadspark op. Begin 2015 leverden we de drie stadswoningen aan de Kellenstraat en de vijftien appartementen aan de Zeddamseweg op. De appartementen aan de Zeddamseweg ontwikkelden we met Estinea voor huisvesting van licht verstandelijk gehandicapten. Onze focus ligt de komende jaren op herstructurering van ons bestaand bezit. Toevoeging van nieuwbouw zal nog zeer beperkt plaatsvinden. We verkopen alleen versnipperd woningbezit. Zo blijft toekomstige herstructurering wel mogelijk. De armoede stijgt We zien de armoede in ons werkgebied stijgen. In de periode van vanaf 2011 is het aantal uitkeringsgerechtigden in de Gemeente Montferland verdubbeld. Wij merken dit vooral door de toenemende aandacht die wij moeten geven aan huurders die in de financiële problemen komen (zie hoofdstuk 6). dus gaan we voor energie- en dus lastenverlichting Onze huurprijzen behoren in absolute en relatieve 1 zin tot de laagste van de regio. We blijven investeren in energiebesparende maatregelen en hebben een groen woningbezit. We zien vooral kansen om de woonlasten van huurders terug te dringen door hen bewust te maken van hun energieverbruik. De komende jaren blijft dit voor de nieuwe organisatie een speerpunt. Samen met onze partners van het woonruimteverdeelsysteem Thuis in de Achterhoek, ontwikkelden we een module, waarmee we voor woningzoekenden op woningniveau in de advertentie de te verwachten gebouw gebonden energielasten inzichtelijk kunnen worden. In 2015 wordt deze module actief. en beperken en voorkomen we de huurachterstanden We geloven in vroegtijdige signalering van problemen en een directe persoonlijke aanpak. Doordat wij in ons nieuwe geautomatiseerde systeem strak kunnen aanmanen en op maat naar oplossingen zoeken, zorgen wij dat achterstanden ten opzichte van 2013 vrijwel gelijk zijn gebleven. Samen met onze netwerkpartners in het Zorgnetwerk en door afspraken met deurwaarder en Stadsbank zetten we in op het voorkomen van huisuitzettingen. We bieden, als huurders willen meewerken aan de aanpak van hun problemen, een laatste kans contract. Dit jaar besteedden we extra aandacht aan de nieuwe huurders en kwamen er achter dat nieuwe huurders te snel in betalingsproblemen komen. Dit wordt veroorzaakt doordat er al financiële problemen zijn bij het betrekken van de woning, waarover de nieuwe huurder geen openheid van zaken heeft gegeven. We werkten daarom aan een voorstel voor een zogenaamde Social Check bij nieuwe huurders, waardoor we bij aanvang van de huur al signalen krijgen dat de nieuwe huurder elders schulden heeft, zonder te weten welke dat zijn en om welke bedragen het gaat. We starten in 2015 hiermee een pilot. Steeds meer aan regels gebonden Dit jaar vond de parlementaire enquête plaats naar het functioneren van de woningcorporaties. Van 4 juni tot en met begin 9 juli 2014 heeft de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties vele getuigen en deskundigen onder ede verhoord in de Enquêtezaal van de Tweede Kamer. In totaal werden tijdens de openbare verhoren 58 deskundigen, bestuurders, toezichthouders, politici, ministers en ambtenaren verhoord naar de misstanden bij woningcorporaties en het stelsel waarin corporaties functioneren. In december werden de uitkomsten van de enquête samen met de nieuwe Woningwet ter besluitvorming aan de Tweede Kamer voorgelegd. De Tweede Kamer stemde unaniem hiermee in en vond dat de maatregelen voldoende die de minister voorstelde om de problemen te voorkomen, zoals beschreven in het 1 Uitgedrukt in het percentage van de maximaal redelijke huur die wij voor een woning mogen vragen. 6

8 rapport van de enquêtecommissie. Maart 2015 heeft ook de Eerste Kamer unaniem ingestemd met de nieuwe Woningwet. De Woningwet In de door de Tweede Kamer goedgekeurde nieuwe Woningwet worden o.a. de volgende onderwerpen geregeld: - De wet stelt grenzen aan het werkdomein van de corporaties; - De administratieve splitsing van het DAEB- en niet-daeb bezit; - Het passsend toewijzen van de sociale woningvoorraad; - Governance en intern toezicht; - Extern toezicht en sanering; - De Gemeenten krijgen een grotere rol bij het bepalen van de activiteiten van de woningcorporaties; - Ook de huurders krijgen een grotere rol bij de keuzes die de corporatie maakt. Nieuwe huisvestingswet Op 1 januari 2015 wordt de nieuwe huisvestingswet van kracht waarbij het recht van vrije vestiging centraal staat. De Huisvestingswet 2014 maakt het mogelijk voor gemeenten om in te grijpen in de woonruimteverdeling en samenstelling van de woonruimtevoorraad. Gemeenten kunnen dit doen ter bestrijding van de onevenwichtige en onrechtvaardige gevolgen van schaarste aan goedkope woonruimte. Tegelijkertijd heeft de wet geen verplichtend karakter. Slechts als er aantoonbaar sprake is van schaarste die leidt tot onevenwichtige en onrechtvaardige effecten, kan van dit instrumentarium gebruik gemaakt worden. In ons werkgebied zien wij geen schaarste. Beloningsregels Nieuwe bestuurders in de (semi-)publieke sector mogen niet meer dan 100 procent van het ministerssalaris ( per jaar) verdienen. De wet die dat regelt, de WNT2, werd op de valreep van 2014 aangenomen door de Eerste Kamer. De staffelregeling voor corporatiebestuurders blijft in 2015 ongewijzigd en wordt daarna aangepast aan de nieuwe WNTnorm. Nieuwe Governancecode De huidige versie van Governancecode dateert uit De leden van zowel Aedes als de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) zijn verplicht de code na te leven. Aedes-leden hebben afgesproken de code regelmatig te evalueren en zonodig aan te passen, daarom werkt Aedes nu aan een herziening. Ook de recente ontwikkelingen zoals nieuwe wetgeving (WNT, herziene Woningwet) en de parlementaire enquête woningcorporaties gaven aanleiding tot aanpassing van de Governancecode. Dit is inmiddels gebeurd. 1.2 Wij blijven trouw aan onze missie Het nieuwe regeerakkoord dwingt corporaties terug te gaan naar de basis. We zijn altijd dicht bij onze basis gebleven. We blijven daarom trouw aan onze missie: Wij zijn er voor iedereen in s-heerenberg, Azewijn, Beek, Loerbeek, Braamt, Lengel, Kilder, Stokkum, Zeddam en de buurtschappen Wijnbergen en Vethuizen, die niet of onvoldoende in staat is om in zijn of haar eigen huisvesting te voorzien. Wij bieden kwalitatief goede, betaalbare en toekomstbestendige woningen. Omdat prettig wonen verder gaat dan de woning alleen, zetten wij in op leefbare en vitale wijken en dorpen. Om dit te realiseren werken wij actief samen met onze netwerkpartners. 1.3 Met beide benen in Montferland Wij zijn verankerd in de kernen van het oostelijke deel van de gemeente Montferland. Binnen ons werkgebied staan relatief veel huurwoningen. In s-heerenberg is 39% van alle woningen een huurwoning, in Braamt 35% en in Zeddam 26%. In de overige dorpen ligt het aandeel huurwoningen aanzienlijk lager. Van alle huurwoningen in ons werkgebied is 79% van Woningstichting Bergh. Vooral in s-heerenberg zijn meer particuliere en sociale verhuurders actief. 7

9 In 2015 wordt door de fusie ons werkgebied uitgebreid en gaan wij ook woningen beheren in Didam, Zevenaar, Westervoort, Giesbeek, Angerlo en Lathum. 1.5 Onze speerpunten In 2010 verscheen ons strategisch beleidsplan Bewust midden in de samenleving. Hierin beschreven we onze plannen en ambities voor de komende vier jaar en benoemden we onze speerpunten. Hieronder staat een overzicht van deze speerpunten en de belangrijkste resultaten in 2014 op hoofdlijnen. Verderop in dit jaarverslag lichten we dit uitgebreid toe. Wij professionaliseren Doelstelling/ activiteit We voeren een woningmarktoriëntatie uit. We implementeren Vabi en stellen ons Strategisch Markbeleid op. We ontwikkelen en Visie op onze Dienstverlening. Implementatie Klantportaal. Resultaat Deze is uitgevoerd en vormde o.a. de basis voor ons opgestelde Strategisch Markt Beleid. Na implementatie van Vabi en met gebruik van dit programma, heeft de Raad van Toezicht heeft het SMB in juli vastgesteld. In samenspraak met medewerkers, huurders en belanghouders kwam een Visie op onze Dienstverlening tot stand. Per 1 september 2014 ging ons Klantportaal live. Aanpassen website. We voerden, met de fusie in het vooruitzicht, toch nog wat kleine aanpassingen uit aan de website. Medewerkerstevredenheidsonderzoek. Het MTO is uitgevoerd en liet net als vorig jaar weer een verbetering zien ten opzichte van

10 Doelstelling/ activiteit We belonen trouwe huurders. Resultaat Huurders die 25 jaar bij ons huurden, ontvingen een felicitatiekaart en een bos bloemen. Huurders die 50 jaar bij ons huurden werden met taart bezocht door onze directeurbestuurder. We laten ons visiteren Wij werken samen met onze netwerkpartners We organiseren elke drie jaar een belanghoudersbijeenkomst. In de 2 e helft van 2014 voerde Raeflex een visitatie bij ons uit, waarvan de resultaten in december aan het MT werden gepresenteerd. In 2014 organiseerden we voor de tweede maal een belanghoudersbijeenkomst Wij werken actief samen met de huurdersvereniging en handelen volgens de samenwerkingsafspraken. We vroegen onze huurdersvereniging advies op voorgesteld nieuw beleid. We stellen een participatiebeleid op. Het participatiebeleid is opgesteld, maar door negatief advies van de Huurdersvereniging niet vastgesteld Wij stemmen vraag en aanbod op de woningmarkt op elkaar af en hebben onze klant in beeld Wij wijzen 90 % van alle vrijkomende woningen (met een huurprijs tot de aftoppingsgrens) toe aan huishoudens met een inkomen tot % van de vrijkomende woningen wezen we toe aan onze primaire doelgroep. We wijzen maximaal 10 % van alle vrijkomende woningen (met een huurprijs tot de aftoppingsgrens) toe aan huishoudens met een inkomen boven de % wezen we toe aan huishoudens met een inkomen boven de We stelden onze nieuwbouwwoningen aan Stadspark open voor woningzoekenden zonder inkomensgrens We huisvesten 50 % van de statushouders in de gemeente Montferland en evalueren de nieuwe werkwijze. Wij huisvestten alle kandidaten die ons door het COA werden toegewezen. De nieuwe werkwijze is geëvalueerd Huisvesting urgent woningzoekenden binnen zes maanden. Alle urgent woningzoekenden konden binnen deze termijn worden geholpen Wij passen onze verhuur en mutatieprocedure aan. De laatste aanpassingen aan de verhuurmutatieprocedure vonden plaats Wij stemmen vraag en aanbod op de woningmarkt af en passen onze woningvoorraad aan We verkopen in 2014 vijf woningen (bestaand bezit). We verkochten zes woningen uit ons bestaand bezit Wij geven invulling aan ons huurbeleid en trekken de huren bij mutatie op naar gemiddeld 67% van maximaal redelijk. De vrijkomende woningen trokken we op naar gemiddeld 67% van de maximaal redelijke huurprijs volgens ons vastgesteld huurbeleid We doen een asbestinventarisatie en stellen ons asbestbeleid vast. De inventarisatie heeft plaatsgevonden en het beleid is vastgesteld. Wij zetten in op duurzaamheid Wij maken bewoners bewust van hun energieverbruik. Dit doen we door middels van energiemonitoring bij de projecten Delweg en Plantsoensingels, Sportveld Kilder en Heuvelstraat De monitoring aan de Delweg zetten we in 2014 voort en we maakten een start met de monitoring van de woningen aan Delweg, Plantsoensingels, Sportveld Kilder en Heuvelstraat. De monitoring bij onze nieuwbouwwoningen aan de Steegseweg rondden we in 2014 af. 9

11 Doelstelling/ activiteit We stellen nieuwe huurders van onze bestaande woning in de gelegenheid om een Wattcher (energiemeter) in bruikleen te krijgen. Resultaat In totaal gaven we 15 Wattchers in bruikleen. Wij dragen bij aan het vergroten van de zelfredzaamheid van onze doelgroep We evalueren ons laatste kansbeleid De evaluatie is in 2014 afgerond en met aanbevelingen voorgelegd aan de Huurdersvereniging, die begin 2015 positief adviseerden. Het lukte ons niet om al onze doelstellingen voor 2014 te halen Het lukte helaas niet om al onze voornemens te realiseren. Dit had vooral te maken met de werkzaamheden die nodig waren om het fusiebesluit voor te bereiden. Ook werd soms de keuze gemaakt om de activiteit niet meer op te pakken in afwachting van de fusie. De volgende voorgenomen activiteiten werden niet uitgevoerd in 2014: Wij professionaleren De inzet van 2014 was om 10% op de bedrijfslasten te bezuinigen. Dit is door de voorbereidende werkzaamheden om tot een fusiebesluit te komen helaas niet gelukt. De bezuiniging op de bedrijfslasten is één van de belangrijkste doelstellingen voor de nieuwe organisatie. Wij zetten in op duurzaamheid De Pilot E-atlas kwam helaas niet voldoende van de grond. Tijdens testen door de werkgroep kwamen hardnekkige technische mankementen naar voren. Ook personele wisseling bij Liander beïnvloedden de voortgang Wij zetten in op leefbare wijken en dorpen Ook in 2014 namen wij ons weer voor om invulling te geven aan ons leefbaarheidsbeleid. Dit wilden we doen door het uitvoeren van een nulmeting in minimaal één deel van s-heerenberg en een dorpskern en het opstellen van verbetermaatregelen. Door de onduidelijkheid omtrent de mogelijkheden die de nieuwe Woningwet ons nog zal bieden, is hier opnieuw geen invulling aan gegeven. Wij dragen bij aan het vergroten van de zelfredzaamheid van onze doelgroep We drongen onze totale huurachterstand iets terug van 1,2% naar 1,1% We stelden een target van 0,65%ten aanzien van de beïnvloedbare huurachterstanden (exclusief vorderingen in WSNP) maar zagen de achterstanden op dit onderdeel van de vorderingen oplopen van 0,85% naar 0,95% 1.6 We borgen onze plannen en stellen ze bij We stelden een (meerjaren)activiteitenplan op met daarin alle activiteiten die nodig zijn voor de realisatie van de doelen zoals geformuleerd in ons strategisch beleidsplan. Afhankelijk van de ontwikkelingen om ons heen, stellen wij het activiteitenplan jaarlijks bij. De voortgang van het activiteitenplan wordt ieder tertiaal bewaakt via een voortgangsrapportage. We borgen onze activiteiten in het jaarplan en de financiële meerjarenbegroting. Om het zicht op de financiële risico s te verbeteren zijn onze opgaven in vastgoed opgenomen in de begroting van de komende twintig jaar. Om te leren en verbeteren stuurden wij ons jaarverslag opnieuw naar de jury van de Deloitte Kordes Award. Ons jaarverslag werd genomineerd, maar viel helaas niet in de prijzen. Voor Plavei ontwikkelen we een nieuwe format voor de planning- en controlcyclus, waarbij we de aanbevelingen van Deloitte Kordes mee zullen nemen. 10

12 2. We werken samen met onze netwerkpartners Wij geloven in de kracht van samenwerking, in een gezamenlijke, gemeentelijke én regionale aanpak van onze opgaven op het gebied van wonen, leefbaarheid, wonen-zorg-welzijn en wonenleren-werken. We benutten elkaars kwaliteiten en bundelen onze krachten met als doel elkaar te versterken en aan te vullen. 2.1 Onze netwerkpartners en belanghouders in beeld Samenwerken aan prettig wonen in Montferland doen wij met onze netwerkpartners en belanghouders. Belanghouders zijn partijen binnen ons werkgebied die direct belang hebben bij de werkzaamheden die wij uitvoeren en de opgaven die wij realiseren. Netwerkpartners zijn partijen met wie wij samenwerken om deze opgaven te realiseren. Onze netwerkpartners en belanghouders zijn: CDA Buurtbemiddeling Montferland Politiewijkteams Ondernemersvereniging St. Martinus De Buitenlijn PvdA Dorpsraad Braamt Fundeon Gemeente Montferland Huurdersvereniging Bergh Laris Wonen en diensten Sensire Wijkplatform s-heerenberg Oost Fatima VVD Dorpsraad Beek/Loerbeek Stadsbank Oost Nederland Burger Belangen Lokaal Belang Montferland Estinea Stichting Belangengroep Kilder Graafschapcollege Stichting Welcom D66 Stichting Dorpsbelangen Lengel Dorpsraad Stokkum Dorpsraad Zeddam Wedeo Stichting De Lichtenvoorde Belangenvereniging De Tuger Senioren Contact Bergh Stichting Dorpsraad Azewijn Azora Regio Achterhoek Stichting Gasthuis Achterhoekse Corporaties (ACo) Corporaties Kan-Oost Wij werken samen op basis van vertrouwen, samenwerkingsovereenkomsten en convenanten. De positionering van onze belanghouders en de mate waarin zij invloed uitoefenen op ons beleid is in 2013 formeel vastgelegd in een belanghoudersbeleid. 2.2 In gesprek met onze belanghouders Op 16 oktober 2014 vond een bijeenkomst met onze belanghouders plaats. Dit eens in de drie jaar terugkerend evenement werd dit keer gehouden in t Bosmanhuus te Lengel. Het thema met elkaar samenwerken stond centraal in deze bijeenkomst. De noodzaak van samenwerking tussen de woningcorporaties en belanghouders blijkt nadrukkelijk bij probleemsituaties. Gelukkig weten partijen elkaar snel te vinden en elkaar aan te spreken op hun verantwoordelijkheid als dat moet. En dat leidt tot op heden tot goede resultaten. De voorgenomen fusie tussen Laris wonen en diensten en Woningstichting Bergh werd positief ontvangen. Wel werd de wens uitgesproken dat de goede bereikbaarheid en de korte lijnen van nu in de toekomst behouden blijven. Hier staan we volledig achter. Wij evalueerden de bijeenkomst met de deelnemers en zij waardeerden de bijeenkomst met gemiddeld een 7, Wij werkten actief samen Wij dragen op verantwoorde wijze bij aan de maatschappelijke opgaven in de gemeente Montferland. We halen vraagstukken actief op. Op het gebied van wonen, leefbaarheid en in de ketens wonen-zorg-welzijn zijn vraagstukken van onze netwerkpartners geagendeerd. Wij vinden het daarom belangrijk om belanghouders te betrekken bij ons beleid en bij onze activiteiten. In december werden wij onaangenaam verrast door de opzegging van Welcom van de activiteitenruimte in de Averhof. Dit was tegen de afspraken die wij met gemeente Montferland hadden gemaakt in het Uitvoeringsplan Woonservicegebieden, dat in 2012 werd vastgesteld. In 2015 krijgen de gesprekken hierover met de gemeente een vervolg. 11

13 In 2014 hadden we op verschillende niveaus en met diverse partijen overleg: Met wie spraken we? Hoe vaak? Hoe geborgd? In overleg met de gemeente en de overheid Bilateraal overleg wethouder en onze directeurbestuurder Bestuurlijk overleg Gemeente: wethouder RO, ambtenaren Corporaties: directeuren, managers Wonen Ambtelijk overleg Gemeente: Ambtenaar Ruimtelijke Ordening Corporaties: managers wonen Zeswekelijks Een keer per jaar Zes keer per jaar regulier Woonconvenant Woonconvenant Wat waren de belangrijkste gespreksonderwerpen en resultaten? Ontwikkelingen (branche) volkshuisvesting en woningmarkt, voortgang op projectenniveau, evaluatie Thuis in Monferland afgelopen 4 jaar en vooruitblik Ook in 2014 heeft geen evaluatie van het convenant plaatsgevonden. Na lang aandringen van onze kant en druk vanuit de regio is de gemeente nu voornemens in 2015 een Woonvisie te ontwikkelen. Gezien de overlappingen, wordt ook het opstellen van een nieuw convenant op dat moment opgepakt. Tijdens het regulier overleg met de ambtenaar RO spraken we o.a. over: - De regionale woonagenda; - De start van het werken met een P.I.N.-verklaring; - De gevolgen van de nieuwe Woningwet en nieuwe Huisvestingswet.. Ambtelijk overleg Bouwen Gemeente: Ambtenaar RO Corporaties: managers Bouwen & Beheer Stuurgroep regiovisie Wonen Bestuurders Achterhoekse gemeenten, corporaties en provincie Vier keer per jaar - Regionale Woonvisie Achterhoek Samenwerking met collega-corporaties ACo Verschillende niveaus binnen organisatie Kan Oost Verschillende niveaus binnen organisatie Europäische Tisch ACo themamiddag Directeuren van woningcorporaties in de Achterhoek met eventuele andere genodigden Zeswekelijks directeur -enoverleg Vier keer per jaar Twee keer per jaar Twee keer per jaar Samenwerkingsovereenkomst Verslaglegging Verslaglegging Verslaglegging Tijdens dit overleg bespraken we met name de voortgang nieuwbouw- en herstructureringsprojecten Regulier overleg regiovisie Wonen en met name het project Kernenfoto s (het in beeld brengen van kansen en problemen in Achterhoekse kernen). Nuon Impulsgelden, Initiatief De Buurtmakers, Jaarverslag Reg. Geschilllencie. en ACON, Achterhoek Agenda 2020 (en energielevering AGEM), Visie huisvesten middeninkomens, Rapportages en Begroting Tida, Aedes, voortgang Regiovisie Wonen, Evaluatie Achterhoek Duurzaam Verbouwen, Kernenfoto s. Marktvisie De Liemers, Actualiteiten in de branche, Ontwikkelingen individuele corporaties. Financiering van de woningbouw, Ontwikkelingen van de volkshuisvesting, Met pensioen gaan en AOW. Aangedragen gesprekspunten waaronder actualiteiten vanuit Den Haag, Solarpark, Herbestemmen van gronden of kleine locaties, Oude Amphionterrein Doetinchem -> wel of niet afwaarderen van gronden?, Hoe ga je in je communicatie om met de komende parlementaire enquête in het kader van de beeldvorming corporaties. Evaluatie stuurgroepoverleg Regiovisie Wonen en Aandeel Aco aan opgave (SMB) in de Achterhoek. 12

14 Met wie spraken we? Zorgnetwerk Politie, sociale zaken gemeente, Iriszorg, Stichting Mee, Bureau Jeugdzorg, GGNet, AMW (Algemeen Maatschappelijk Werk), woningcorporaties Hoe vaak? zeswekelijks Hoe geborgd? Regulier overleg Samenwerken met wijk- en dorpsraden Alle wijk- en dorpsraden Samenwerking binnen de branche Aedes - Lidmaatschap Directeurencontact Wat waren de belangrijkste gespreksonderwerpen en resultaten? In het zorgnetwerk bespraken we met onze netwerkpartners multi-probleemsituaties in de gemeente Montferland. Samen zochten we naar oplossingen en de beste begeleiding. Afhankelijk van de situatie planden we een apart casusoverleg voor een huurder. In 2014 bespraken we de problemen van gemiddeld 9 verschillende huurders per zorgnetwerkoverleg. De problemen zijn divers en soms moeilijk op te lossen. jaarlijks - We namen ons voor om dit jaar met alle wijk- en dorpsraden contact te hebben. We nodigden allen uit op onze belanghoudersbijeenkomst. Slechts 2 van hen gaven gehoor aan de uitnodiging. In totaal hadden wij met vier dorpsraden contact - Lidmaatschap Wij onderschrijven de Aedes Code en toetsten of onze manier van werken daarbij past. Delen kennis en ervaring, bespreken actuele thema s binnen de branche waaronder wetsvoorstel verlaging bezoldigingsmaximum WNT, relatie gemeenten en woningcorporaties, uitkomsten Parlementaire Enquête 2.4 Wij luisteren naar onze huurdersvereniging In 2014 werden diverse onderwerpen besproken en adviesaanvragen aan de Huurdersvereniging voorgelegd. De belangrijkste adviesaanvraag betrof de voorgenomen fusie met Laris Wonen en diensten. Hiervoor werd samen met de huurdersvereniging van Laris, de Schakel, enkele leden als adviescommissie benoemd. Na diverse overleggen adviseerden zij positief. Onderwerpen die in de reguliere overleggen aan bod kwamen waren o.a. - De ontwikkelingen rondom de fusie waren elk overleg aan de orde; - We hielden een gezamenlijke wijkschouw in de wijk Kornhorst/Diekmansweide; - Beleid overname bij mutaties; - Nieuwe huisvestingswet; - Basiskwaliteit woningen; - Perscommunicatie; - Visitatie. Adviesaanvragen Wij vroegen advies op de volgende beleidsstukken en beslissingen: Positief advies bracht de Huurdersvereniging uit op: - Visie Klant en Dienstverlening; - Aanpassing openingstijden, met aanpassing na overleg; - Evaluatie laatste kansbeleid, Na bespreking in december is het advies aangepast en begin 2015 vastgesteld; - Pilot Social Check, na bespreking in december is het advies aangepast en begin 2015 een positief advies verkregen. Niet positief adviseerde de Huurdersvereniging op de volgende adviesaanvragen; - De jaarlijkse huurverhoging. De Huurdersvereniging vond dat te weinig rekening werd gehouden met de betaalbaarheid voor onze primaire doelgroep. Wij begrepen het standpunt, maar legden het advies naast ons neer, omdat we vonden dat we door aftopping van onze huren op streefhuur en huurtoeslaggrens, rekening hielden met de betaalbaarheid in relatie tot de kwaliteit van de woningen. 13

15 - Het participatiebeleid. Uiteindelijk is het beleid niet aangepast n.a.v. de bespreking in december. Besloten is om opmerkingen in een notitie te verwerken en mee te geven als we het participatiebeleid voor de nieuwe fusieorganisatie opstellen. Hier betrekken we de Huurdersvereniging ook actief bij. Visitatie De visitatie gaf een positief beeld van onze Woningstichting. We scoorden op alle onderdelen ruim voldoende. De commissie herkent de verbeteringen die wij de afgelopen jaren doorvoerden naar aanleiding van de eerste visitatie in De Huurdersvereniging beoordeelde de communicatie met ons onvoldoende. Hiermee wijken zij af van onze overige belanghouders, die de communicatie unaniem als goed en voldoende beoordeelden. Begin 2015 bespraken wij de knelpunten en we werken aan een verbetering in De negatieve beoordeling vond zijn oorsprong in het feit dat de Huurdersvereniging vindt dat zij te laat bij beleidsontwikkeling wordt betrokken en daardoor zich onvoldoende serieus genomen voelt. De Huurdersvereniging zullen wij actief betrekken bij de beleidsontwikkeling van Plavei. 2.5 Wij gaan naar onze huurders toe We belonen trouwe huurders In 2014 ontvingen 17 huurders van ons een bos bloemen en een geschreven, door onze directeurbestuurder getekende kaart waarin wij hen dankten voor 25 jaar goed huurderschap. In maart en in september bezocht een medewerker, samen met de directeur-bestuurder een huurder, die 50 jaar bij ons huurde. Voor deze huurders namen zij een taart mee, met een foto van de woning. Deze actie wordt door de huurders zeer gewaardeerd. 2.6 Wij werken samen op basis van afspraken Wij streven ernaar de afspraken met onze netwerkpartners vast te leggen in samenwerkingsovereenkomsten en convenanten. Wat spraken we af en wat was onze bijdrage? Samenwerkingsovereenkomst Woonconvenant Betrokken organisaties Gemeente, Laris Wonen en diensten Afspraken Onze bijdrage woningen tot aftoppingsgrens een- en tweepersoonshuishoudens betaalbare woningen tot 681,02-30 % woningtoewijzing aan starters - nieuwbouwwoningen voor starters verkoopprijs < woningen tot aftoppingsgrens een- en tweepersoonshuishoudens betaalbare woningen tot % woningtoewijzing aan starters - we verkochten in 2014 zeven nieuwbouwwoningen aan starters met een Koopgarant verkoopprijs < Convenant Leerlingbouwplaatsen Corporaties Aco en Liemers, gemeenten, aannemers Bevorderen van het aantal leerlingbouwplaatsen. Alle projecten toetsten we op leerlingbouwplaats. Hier is invulling aangegeven in Gelderse Impulsprojecten door; 1 e tranche 31 won. 1 leerling werkplek. In 2015 volgen de 2 e en 3 e tranche (totaal 106 woningen). In 2014 zijn wij niet geconfronteerd met hennepkwekerijen in ons bezit. Hennepconvenant Politie, gemeente Montferland en sociale verhuurders Afspraken over het ontmantelen van hennepkwekerijen in huurwoningen. 14

16 3. Wij stemmen vraag en aanbod op elkaar af en hebben onze klant in beeld Wij vinden dat we verantwoordelijkheid hebben in het goed op elkaar afstemmen van vraag en aanbod op de woningmarkt. Dit begint bij het in beeld brengen van onze doelgroepen en de vraag van de klant. 3.1 Onze klanten in beeld Voor wie zijn wij er? Primair zijn wij er voor de huisvesting van huishoudens met een inkomen tot Om te voorkomen dat er huishoudens tussen wal en schip raken zijn wij er ook voor de huishoudens met middeninkomens tot Afbakening van onze doelgroep In 2014 moesten wij 90% van onze woningen onder de huurprijs van 699,48 toewijzen aan onze primaire doelgroep. Ruim 99% van onze woningvoorraad valt onder deze grens, waardoor wij de groep tot beperkt kunnen bedienen. Wij stelden onze 14 nieuwbouwwoningen aan Stadspark voor aan bewoners met inkomens boven de Twee van de veertien woningen gingen naar woningzoekenden met een inkomen tussen de en en één naar woningzoekenden met een inkomen boven de Dit beperkte aantal lijkt er op te duiden dat de vraag van deze categorie woningzoekenden niet groot is. Wie zochten een woning? Eind 2014 stonden woningzoekenden ingeschreven bij Thuis in de Achterhoek. Dat is woningzoekenden meer dan in Vele woningzoekenden staan uit voorzorg ingeschreven. Daarom zegt het aantal actieve woningzoekenden meer over de belangstelling voor een woning. In 2013 waren actief en in 2014 waren dat er Actief woningzoekenden zijn gedefinieerd als de woningzoekenden, die het afgelopen jaar minimaal 1 keer hebben gereageerd op een vrijkomende woning. Ca bezoekers keken naar onze woningen op de website Thuis in de Achterhoek. 79% van hen kwam uit de provincie Gelderland. De rest van de bezoekers kwam verspreid uit andere delen van Nederland. 3.2 Hoe wijzen wij onze woningen toe? Bij de toewijzing van onze woningen maken we gebruik van de website Dit is een samenwerkingsverband tussen Wonion, ProWonen, WSD, Sité Woondiensten en onze woningstichting. Toewijzingsmodellen Woningzoekenden kunnen onbeperkt op woningen reageren, die via de site worden aangeboden. Het systeem kent vier aanbiedingsmodellen: Aanbodmodel De meeste woningen worden aangeboden via het aanbodmodel. Diegene die het langst staat ingeschreven krijgt het eerste aanbod. Dit model is geschikt voor woningzoekenden met voldoende inschrijfduur om voor een woning in aanmerking te komen. Model Direct wonen Diegene die het eerst reageert op deze woning, krijgt deze ook aangeboden, mits hij aan de gestelde voorwaarden voldoet. Woningzoekenden die op korte termijn een woning zoeken maken hier een kans. Lotingsmodel Iedereen heeft evenveel kans op de woning, ongeacht de inschrijfduur. Dit model biedt mogelijkheden voor jonge starters, die nog onvoldoende inschrijftijd hebben opgebouwd. 15

17 Zoekgericht Dit model wordt niet door ons gebruikt. Bij dit model vindt de selectie plaats op basis van het ingevulde zoekprofiel. De aangeboden woningen: Bestaand bezit Nieuwbouw Reguliere toewijzing: Aanbodmodel Lotingmodel 5 Rechtstreekse bemiddeling (buiten systeem) Direct wonen 23 Statushouders 10 CIZ-indicatie 2 Sociale urgentie 8 Tijdelijke verhuur koopwoning 1 Tweede kans in andere woning Hoeveel woningen verhuurden we en hoe lagen ze in de markt? Onze woningen kwamen vrij In 2014 kwamen 164 woningen vrij (exclusief nieuwbouw). Dit is 10,6 % van ons bezit per 1 januari Mutatiegraad 8,8 11,2 10,6 Waarom vertrokken onze huurders? Onderstaande tabel geeft de top vijf van verhuisredenen: Aantal Reden 42 Verhuisden naar een ander type woning. 26 Verhuisden naar een koopwoning. 22 Door overlijden. 17 Door huwelijk of gaan samenwonen. 16 Verhuisden naar een verzorgings- of verplegingsvoorziening. We zien een aantal ontwikkelingen bij onze vertrekkende huurders ten opzichte van 2013: - Er verhuisden twee maal zoveel huurders naar een koopwoning; - Opvallend minder huurders vertrokken naar een verzorgings- of verplegingsvoorziening. Van een 2 e plaats zakte deze reden van verhuizen terug naar een 5 e plek. Een reden hiervan zou kunnen zijn dat verzorgingshuizen sluiten en ouderen langer thuis blijven wonen. We kunnen hieruit concluderen dat de koopmarkt aantrekt. Voorts blijft het aantal ouderen dat door overlijden of door een gedwongen verhuizing naar een verzorgings- of verplegingssituatie verhuist hoog. Het aantal reacties op aangeboden woningen We zien een stabilisatie van het totaal gemiddeld aantal reacties ten opzichte van De reacties op onze bestaande eengezinswoningen zien we wel teruglopen ten opzichte van Toen reageerden gemiddeld 25 woningzoekenden, dit jaar zijn dat er gemiddeld 18. Zeddam kende gemiddeld het hoogste aantal reacties op de eengezinswoningen, gemiddeld 26 reacties. 16

18 Deze tabel geeft het aantal reacties per woningtype per woonkern weer: Totaal Hoekwoning Tussenwoning Appartement zonder lift Appartement met lift Plaatsnaam aantal gem. aantal reacties aantal gem. aantal reacties aantal gem. aantal reacties aantal gem. aantal reacties aantal gem. aantal reacties Azewijn Beek Braamt Kilder s-heerenberg* Stokkum Zeddam* Totaal* *Deze totalen zijn van de woningen in deze gemeente en dorpen, inclusief de woningen van Laris in s-heerenberg en Zeddam, die op Thuis in de Achterhoek zijn geadverteerd. Een appartementengebouw met lift in s-heerenberg is van De Woonplaats en wordt ook via Thuis in de Achterhoek geadverteerd. Het totale aantal wijkt af van het aantal nieuwe verhuringen, omdat niet alle nieuwe verhuringen via dit model zijn geschied. Woningen worden geweigerd Onze woningen werden gemiddeld 2,3 keer aan een kandidaat-huurder aangeboden voordat dit leidde tot acceptatie. Vorig jaar was dit 2,6 keer. Hoewel uiteindelijk geen acties zijn ondernomen is het gemiddelde toch teruggelopen. In 2012 startten we met het nieuwe woonruimte verdeelsysteem Thuis in de Achterhoek. Wij benoemden toen als mogelijke oorzaak dat woningzoekenden het systeem uitprobeerden. Hoewel het minder is geworden, zien wij nog steeds dat woningzoekenden hun kansen uitproberen en dan de aanbieding niet accepteren. In totaal weigerden 160 kandidaten een woning. Een top 5 van de weigeringsredenen: 1. De aanbieding kwam niet op een geschikt moment (42x). 2. De woning bevalt toch niet. Na aanbieding blijkt de woning toch niet aan de wensen te voldoen (24x). 3. De woning was te groot of te klein (19x). 4. De woningzoekende was al voorzien (17x). 5. De woonomgeving of ligging van de woning (16x). Wij wijzen kandidaat-huurders soms af Helaas waren wij om verschillende redenen genoodzaakt om met sommige kandidaten geen huurovereenkomst aan te gaan. In 90 gevallen wezen we een kandidaat af. De belangrijkste redenen voor afwijzing waren: - 46x kregen we geen reactie op onze woningaanbieding. Dit wordt geregistreerd als afwijzing, omdat de woningzoekende niet echt weigert. - 12x bleek het inkomen te hoog of te laag. - 8x wezen we af nadat we met toestemming van de woningzoekende een negatief advies kregen van begeleidende instanties. - 7x bleken de gegevens onjuist waarmee woningzoekende stond ingeschreven of kregen wij die niet tijdig. Woningzoekenden hadden begrip voor de afwijzing, wat zich vertaalde in geen enkel bezwaar bij de bezwarencommissie. 17

19 Wij zetten actief in op het optimaal benutten van de tien procent toewijzingsruimte voor de secundaire doelgroep Uiteindelijk wezen wij 6% van onze woningen toe aan huishoudens met een inkomen boven de Wij stelden onze nieuwbouw beschikbaar voor deze doelgroep. Slechts 3 van de 14 woningen werden verhuurd aan woningzoekenden met een hoger inkomen De vraag die bij de bepaling van ons strategisch marktbeleid van belang is, is of het aanbod in onze regio voldoende is, of dat wij toch gericht aanbod moeten creëren voor deze doelgroep. Wachten op een woning Opvallend aan onderstaand overzicht is dat met name de wachttijden voor de eengezinswoning sterk zijn gedaald. Deze cijfers zijn echter vertekend doordat hier slechts enkele woningen vrij komen. Bij de berekening van het algemeen gemiddelde laten we de percentages van minder dan 5 woningen buiten beschouwing (in overzicht rood gemaakt) Over het algemeen geldt dat de wachttijden gemiddeld teruglopen in de afgelopen jaren. Opvallend is dat de wachttijd voor de appartementen met lift dit jaar langer is geworden. Plaats Hoekw 2013 Hoekw 2014 Tussen Won Gemiddelde wachttijd in jaren Tussen Won App. met lift 2013 App. met lift 2014 App. zonder lift 2013 App. Zonder Lift 2014 s-heerenberg 3,4 1,9 2,0 1,9 1,7 2,6 0,7 0,9 Braamt 3,2 2,1 2,2 0,7 Zeddam 2,8 1,2 2,1 1,2 0,8 2,5 Beek 0,2 8,6 2,6 1,8 Kilder 0,8 0,6 1,5 1,6 Stokkum 1,8 3,2 2,4 0,7 Azewijn 2,9 1,9 2,7 Gemiddelde wachttijd in jaren over ons gehele bezit in vergelijking met 2013: Type woning Eengezinswoning 3,8 2,14 1,55 Appartementen met lift 5,4 1,25 2,6 Appartementen zonder lift 1,9 0,7 0,9 We verhuren niet altijd aansluitend We willen woningen het liefst zo snel mogelijk verhuren en de leegstand beperken. Een aantal woningen kon niet aansluitend verhuurd worden. Óf omdat er nog geen nieuwe huurder was óf omdat er mutatieonderhoud uitgevoerd moest worden. Met een beïnvloedbaar leegstandspercentage van 0,57% lagen we boven de doelstelling van 0,5%. 3.4 Aan wie verhuren wij onze vrijkomende woningen? Wij verhuren vooral woningen aan onze primaire doelgroep Het grootste deel (82%) van de woningen die wij in 2014 verhuurden, bestond uit woningen in het betaalbare segment: een huurprijs tussen de 389,05 en 596,75. 17% van de woningen viel in het middeldure segment (tussen de 596,75 en 699,48), en bleef dus nog beneden de huurtoeslaggrens. We verhuurden in het middeldure segment minder dan vorig jaar. Dit komt doordat vorig jaar zesenvijftig nieuwbouwwoningen aan ons woningbestand zijn toegevoegd, dit jaar waren dat er veertien. Twee woningen vielen in het goedkope segment met een huur < 389,05. Opnieuw hadden wij veel moeite met de verhuur van een appartement in de dure sector. Er blijkt weinig vraag te zijn naar appartementen in dit marktsegment. De andere woning die wij verhuurden in het dure segment betrof een verkoopwoning, die wij tijdelijk verhuurden. 18

20 Starters komen aan bod In totaal wezen we 52 van de totaal 178 verhuurde woningen toe aan starters. Daarmee behalen we de door de Stadsregio gestelde norm van 30%. Urgent woningzoekenden helpen we snel In 2014 verhuurden we 8 woningen aan sociaal urgenten, behalve de twee woningen die wij toewezen aan woningzoekenden met een CIZ-verklaring. 65-plussers 31% van alle ingeschreven woningzoekenden is ouder dan 65 jaar, vorig jaar was dat 33%. Het aantal is dus vrijwel gelijk gebleven. We verhuurden 16% van onze woningen aan deze groep woningzoekenden, dat is 4% meer dan vorig jaar. Opvallend is dat dit jaar de meeste nieuwe huurders een koopwoning achterlieten, 42% van de verhuizende ouderen, ten opzichte van 7% vorig jaar. Ook in deze ontwikkeling is zichtbaar dat de koopmarkt het afgelopen jaar is aangetrokken. Waar vandaan? Aantal in 2013 Aantal in 2014 Huurwoning Woningstichting Bergh 10 7 Huurwoning gemeente Montferland 2 2 Huurwoning elders 9 6 Koopwoning gemeente Montferland 2 12 Inwonend 4 1 Statushouders gehuisvest Samen met Laris hebben we in de gemeente Montferland 34 statushouders gehuisvest. Wij huisvestten er hiervan 14. Laris leverde een gelijk aantal woningen, maar huisvestte meer grotere gezinnen, waardoor hun aantal hoger is dan het onze. We kunnen de toewijzing en het behalen van de taakstelling zelf niet beïnvloeden. We krijgen van de gemeente het verzoek om huisvesting te leveren, als het COA (Centrale Opvang Asielzoekers) kandidaten bij hen meldt. De taakstelling van de Gemeente voor 2014 was het huisvesten van 33 vergunninghouders. In zijn totaliteit (over alle voorgaande jaren) betekent dit voor de Gemeente Montferland dat op 1 januari 2015 een achterstand bestaat van 5 personen. Ten opzichte van voorgaande jaren zien wij, zoals verwacht, een enorme toename van het aantal statushouders dat moet worden gehuisvest. In regio s waarin de woningmarkt onder druk staat ontstaan al problemen met het voldoen aan de taakstelling. In 2015 denken wij nog aan de taakstelling te kunnen voldoen. Bij een verdere toename, zoals voorspeld, zullen wij ook problemen krijgen bij het vinden van passende huisvesting, zonder de regulier woningzoekenden tekort te doen. Geleverde woningen Gehuisveste statushouders eerste half jaar 5 7 tweede half jaar Verhuisstromen In 2014 is veel aandacht door de Gemeente Montferland gevraagd voor de instroom van nieuwkomers, woningzoekenden van buiten de Gemeente Montferland. De gemeente constateerde een verdubbeling van het aantal uitkeringsgerechtigden en vermoedde een grote instroom in onze woningen. Onderstaande tabel geeft een beeld van de werkelijkheid met een vergelijking tussen 2013 en

21 Afkomstig uit Percentage 2013 Percentage 2014 Montferland 56% 55% Overig Nederland 3% 10% Overig Gelderland 9% 8% Achterhoek 32% 23% Onbekend 0% 4% Deze ontwikkeling laat het volgende beeld zien. Stroomde van buiten de regio in 2013 nog 12% in, in 2014 was dit 18%. In aantallen waren het in personen en in personen. Opvallend is dat dit niet komt door een verminderde instroom uit de gemeente, maar door een verminderde instroom vanuit de Achterhoek. De oorzaak hiervan is onduidelijk. 3.6 Huurtoeslag Huurders kunnen een beroep doen op huurtoeslag. De Belastingdienst regelt de toekenning en de uitbetaling. Huurders kunnen de huurtoeslag vanaf dit jaar niet meer rechtstreeks op onze rekening laten storten. In december 2013 berichtten wij onze huurders over deze verandering. De verwachting was dat hierdoor de achterstanden fors zouden oplopen, omdat huurders nu rechtstreeks de totale huur moeten overmaken. Dit bleek uiteindelijk erg mee te vallen. Doordat we vanaf 1 januari 2014 geen huurtoeslag meer ontvangen, hebben we geen zicht meer op de aantallen van onze huurders die een dergelijke toeslag krijgen. 3.7 Onze huurders zijn tevreden Regionale Geschillencommissie Wij zijn samen met Sité, WSD, ProWonen, Wonion, Viverion, Woningstichting De Groene Waarden en Woonstichting De Marken aangesloten bij de Regionale Geschillencomissie Oost-Gelderland. Deze onafhankelijke commissie beoordeelt de geschillen over de dienstverlening van de aangesloten corporaties. In 2014 ontving de commissie geen klachten van onze huurders. Huurcommissie De huurcommissie ontving in 2014 ook geen klachten van onze huurders. Wij ontvingen een beperkt aantal klachten In totaal ontvingen wij in 2014 zeven klachten over onze dienstverlening, dat is één meer dan vorig jaar. De afhandeling heeft binnen de gestelde termijnen plaatsgevonden. Slechts één klacht bleek gegrond. Het betrof het niet goed afhandelen van herhaalde lekkages. Uiteindelijk is deze klacht met de bewoner opgelost. Ondanks dat de overige klachten ongegrond waren, zijn wij in de meeste gevallen de huurders wel enigszins tegemoet gekomen of konden we uitleggen waarom de klacht ongegrond was. KWH Voor de meting van de tevredenheid van de klant over onze dienstverlening maken we gebruik van het Huurlabel voor woningcorporaties van het KWH (Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector). Zij meten op de volgende onderdelen van de dienstverlening. 1. klantcontact (bereikbaarheid en communicatie & informatie); 2. verhuizen (woning zoeken, nieuwe woning, huur opzeggen); 3. onderhoud (reparaties, onderhoud); 4. klachten afhandelen. Deze thema's zijn gebaseerd op de top vier van onderwerpen die huurders belangrijk vinden. De verschillende onderdelen worden het hele jaar gemeten, waardoor we en direct inzicht krijgen in de beleving van klanten. Doordat de scores direct inzichtelijk zijn, kan er waar nodig ook meteen bijgestuurd worden. 20

22 De mening van de klant over de diverse onderdelen bepaalt voor 80 % de eindscore op de diverse onderdelen. Onze bereikbaarheid werd zowel kwalitatief als kwantitatief gemeten. Daarnaast werden brieven, onze website en ons informatiemateriaal kwalitatief beoordeeld. Score eind Score eind Onderdeel Bereikbaarheid 7,9 7,6 Communicatie en informatie 7,8 7,6 Woning zoeken 8,5 8.3 Nieuwe woning 8,4 8,2 Huur opzeggen 8,4 8,1 Reparaties 7,8 8,2 Onderhoud 7,6 8,6 Klachten behandelen 6,6 6.8 Gemiddelde score 7,9 8,0 De norm die we onszelf voor 2014 stelden was om minimaal hetzelfde te presteren als onze eindscore in 2013, een 7,9. Dit is gelukt, met name door de stijgende waarderinge op de onderdelen reparaties en onderhoud. Begin 2015 ontvingen we per de formele eindresultaten met het bijbehorende advies dat aan de Commissie Kwaliteitsverklaringen wordt voorgelegd. Op 14 april 2015 beoordeelt de CKV alle resultaten. Daarna ontvangen we het besluit. Vooruitlopend daarop kunnen we het volgende uitstekende KWH-benchmarkoverzicht voor 2014 laten zien, waarmee we landelijk op een 18 e plaats eindigen en in onze regio zelfs op een 8 e plaats: Groep Score Ranking in groep Totaal in groep WsBergh 8,0 KWH Landelijk 7, Onze regio 7, Onze grootteklasse 8, Onze stedelijkheid 7,

23 4. Wij stemmen vraag en aanbod op elkaar af en passen onze woningvoorraad aan Om ervoor te zorgen dat ons woningbezit op lange termijn aansluit bij de wensen van onze doelgroep maken wij via kleinschalige projecten ons woningbezit toekomstbestendig. De focus verschuift van uitbreiding van onze woningvoorraad naar de transformatie van ons bestaande bezit. De afgelopen drie jaar investeerden we vooral in het energiezuiniger maken van hiervan. We houden de kwaliteit van onze woningen op peil door zorgvuldig onderhoud en grondige renovatie. 4.1 Onze woningen Huidige samenstelling woningvoorraad In 2014 voegden we 14 woningen toe in het middeldure segment en verkochten we zes betaalbare woningen. Ons woningbezit zag er op 31 december 2014 zo uit: BBSH-groep Goedkoop Betaalbaar Middelduur Duur Woningtype < 389,05 389,05 596,75 > 699,48 < < 699,48 Eengezinswoning Etagewoning met lift Etagewoning zonder lift Levensloopbest. (slaapkamer en natte cel op woonverdieping) HAT-eenheid Totaal De rest van onze vastgoedportefeuille bestond op 31 december 2014 uit: Omschrijving vastgoedtype Aantal Parkeerplaatsen 36 Garages 85 Commerciële ruimtes 3 Gemeenschappelijke ruimtes 3 Maatschappelijk vastgoed 3 Overig (WKO) 1 Toevoegingen en onttrekkingen woningvoorraad De volgende wijzigingen vonden in 2014 plaats in onze woningvoorraad: Vastgoedtype Nieuwbouw + Aankoop + Sloop/buiten gebruik - Betaalbare huurwoningen Middeldure 14 huurwoningen Dure huurwoningen Overig (t.b.v. verkoop) -4 Herstruct.+ Verkoop - Totaal In 2014 zijn 6 woningen verkocht, maar één ervan stond per 31 december 2013 gerubriceerd als voorraad. Gewenste samenstelling woningvoorraad Binnen ons strategisch marktbeleid (SMB) brengen wij de gewenste samenstelling van onze woningvoorraad in beeld. Op basis van bevolkingsprognoses voorspellen we hoe onze doelgroep zich ontwikkelt op lange termijn. We kunnen dan binnen bandbreedtes bepalen hoe onze woningvoorraad eruit moet zien en welke maatregelen we binnen onze bestaande woningvoorraad moeten nemen. 22

24 4.2 De samenstelling van onze woningvoorraad verandert door verkoop van woningen In 2014 verkochten we zes woningen uit ons bestaande bezit: vijf bij mutatie en één woning na herstructurering van een van onze woningen aan de Plantsoensingel midden. We voldeden hiermee aan de doelstelling uit ons verkoopbeleid. We verkochten de laatste 7 nieuwbouwwoningen aan Plantsoensingel Noord en de Hoge Distelweg onder voorwaarden. Daarnaast kochten we een koopgarantwoning terug, die we opnieuw met een koopgarantkorting verkochten. De starters bedienden wij zowel met al onze koopgarantnieuwbouw. Daarnaast verkochten we ook de woningen in onze bestaande bouw aan starters op de woningmarkt. toevoegen nieuwbouwwoningen In 2014 leverden we de volgende nieuwbouwwoningen op: Stadspark s-heerenberg Aantal woningen: 6 8 Woningtype: Levensloopbest. woningen Eengezinswoningen Huur- of koopwoning: Huur Huur (Huur)prijsklasse: Start bouw: 2013 Oplevering: eerste tertiaal 2014 Toelichting: In het project Stadspark leverden wij 14 nieuwbouwwoningen op. We stelden deze woningen open voor alle inkomens. Vooral de ligging en uitstraling van de woningen werden zeer gewaardeerd. In 2015 leverden we op: Zeddamseweg s-heerenberg Aantal woningen: 15 2 Woningtype: appartementen gemeenschappelijke ruimten Huur- of koopwoning: huur huur (Huur)prijsklasse: 699 Start bouw: eind 2013 Oplevering: eerste tertiaal 2015 Toelichting: Samen met Estinea werkten we aan de planvorming voor de realisatie van vijftien woonzorgappartementen en twee gemeenschappelijke ruimten voor mensen met een verstandelijke beperking. Begin 2014 is gestart met de bouwactiviteiten en verliepen volgens planning. In september 2014 vierden we samen met de vaklieden het hoogste punt en op 1 oktober is de eerste steen gelegd. Op 6 februari 2015 vond de oplevering plaats en de sleuteluitgifte was op 11 februari 2015 Kellenstraat-Op Den Brand s-heerenberg Aantal woningen: 3 Woningtype: stadswoningen Huur- of koopwoning: Huur (Huur)prijsklasse: 699 Start bouw: eerste kwartaal 2014 Oplevering: eerste tertiaal 2015 Toelichting: Deze binnenstedelijke herontwikkellocatie is in het verleden aangekocht om een impuls te geven aan de leefbaarheid van het centrum van s-heerenberg. Mede door de financiële bijdrage van de gemeente Montferland en stichting Het Gasthuis is de planontwikkeling tot stand gekomen. Begin 2014 is gestart met de realisatie. Vanwege archeologische vondsten heeft de planning wat vertraging opgelopen. Net voor de bouwvak vierden we met de vaklieden het hoogste punt. Op 26 januari 2015 vond de oplevering plaats en de sleuteluitgifte was op 28 januari herontwikkeling bestaande woningvoorraad Om ons woningbezit op langere termijn aan te laten sluiten op de vraag van onze klant moeten we onze woningvoorraad aanpassen. We noemen dit onze transformatieopgave. Deze wordt bij de vaststellen van ons Strategisch Marktbeleid voor onze nieuwe organisatie bepaald. `s- Heerenberg Grote Nekkum Touwslagersbaan Aantal woningen: Nog niet bekend Start bouw: onbekend Woningtype: Levensloopbest. woningen eengezinswoningen Huur- of koopwoning: huur huur Oplevering: onbekend (Huur)prijsklasse: Nog niet bekend Toelichting: Voor deze locatie is het haalbaarheidsonderzoek nagenoeg afgerond. Naar aanleiding van de fusie 23

25 wordt het strategisch marktbelied voor het vastgoed van beide organisaties geactualiseerd samengevoegd en moet aansluitend geactualiseerd worden, waarna de afronding van het haalbaarheidsonderzoek plaats kan vinden Braamt - Graaf Hendrikstraat en Pastoor te Rielestraat Aantal woningen: Nog niet bekend Start bouw: onbekend Woningtype: Levensloopbest. woningen eengezinswoningen Huur- of koopwoning: huur huur Oplevering: onbekend (Huur)prijsklasse: Nog niet bekend Toelichting:In 2011 hebben wij met bijna alle bewoners gepraat over de uitkomst van de huisbezoeken die plaatsgevonden hebben naar aanleiding van de onrust over de toekomst van de woningen. Door de verdeeldheid onder de bewoners hebben we toentertijd besloten geen beslissing te nemen over de toekomst van de woningen. De beslissing of wij kiezen voor de optie verkopen/of sloop en vervangende nieuwbouw stelden we uit tot Waarbij we wel het voornemen hadden indien van toepassing levensloopbestendige woningen te realiseren. Voor eind 2015 of zoveel eerder gaan wij opnieuw met de bewoners aan tafel. 4.3 Projecten in voorbereiding In 2014 werkten wij aan de voorbereiding van 2 projecten. Zeddam Notel Willie Aantal woningen: 4 Start bouw: onbekend Woningtype: Levensloopbest. woningen eengezinswoningen Huur- of koopwoning: huur huur Oplevering: onbekend (Huur)prijsklasse: Toelichting: Voor deze locatie is november 2014 een eerste verkenning opgesteld en in principe wordt gedacht aan 4 levensloopbestendige woningen of 5 rijenwoningen. Deze eerste verkenning is tijdens het projectenbezoek met de Raad van Commissarissen op locatie aan hen gepresenteerd. Gezien de hectiek rondom de jaarrekening 2014 en de fusie is er voor gekozen om in het 1 e tertiaal (begin 2015) een beslisdocument voorbereidingsbesluit aan de Raad van Commissarissen voor te leggen. Beek Averhof Aantal woningen: 1 of 2 app. Woningtype: Levensloopbest. app. Huur- of koopwoning: huur (Huur)prijsklasse: 699 Start bouw: onbekend Oplevering: onbekend Toelichting: Stichting Welcom heeft de huur opgezegd omdat zij onvoldoende financiële middelen beschikbaar hebben om aan hun verplichtingen te voldoen. Wij hebben de gemeente hierop schriftelijk aangesproken en aangegeven dat zij een kapitaalgarantie hebben afgegeven op de exploitatie van deze locatie. En dat de locatie niet binnen de afspraken, die gemaakt zijn in het Uitvoeringsplan Woonservicegebieden gemeente Montferland, valt waarin de Averhof als steunpunt is benoemd. In Zeddam ligt de uitbreidingslocatie Kerkweg. We besloten deze locatie op te delen in verschillende bouwkavels en te verkopen. Tussen eind 2012 en medio 2013 vond een zeer uitgebreid archeologisch onderzoek plaats. Aansluitend is de onderbouwing voor het bestemmingsplan afgerond en is het eind 2013 ingediend bij de gemeente Montferland. Zowel het bestemmingsplan Kom Zeddam en het Beeldkwaliteitsplan is maart 2014 onherroepelijk vastgesteld. De locatie wordt bouwrijp gemaakt maar heeft veel stagnatie opgelopen omdat er tijdens werkvoorbereidingen van de sloopwerken veel meer asbest werd aangetroffen dan verwacht. De verkoop start naar verwachting eind

26 4.4 Wij houden onze woningen in goede staat door planmatig onderhoud Om de kwaliteit van onze woningen op peil te houden, voeren we een gedegen onderhoudsbeleid. Op basis van de levensduur van de verschillende onderdelen van onze woningen wordt een meerjaren onderhoudsbegroting (MJOB) opgesteld. De MJOB wordt ieder jaar vertaald in een jaarbegroting voor planmatig onderhoud. Vooraf voeren we inspecties uit aan de woning om vast te stellen of alle geplande maatregelen noodzakelijk zijn. Afsluitend hebben we (directeur-bestuurder, manager Wonen, medewerker strategisch markt beleid en afdeling bouwen en beheer) diverse voorgenomen werkzaamheden op locatie toegelicht om organisatie breed commitment te hebben. We gaven aannemers opdracht om de werkzaamheden uit te voeren. We kennen de geselecteerde aannemers vanuit de shortlist (actuele lijst met bedrijven die betrokken zijn geweest bij aanbestedingen)- en longlist (alle bedrijven op de longlist voldoen in principe aan de door ons gestelde minimale eisen) en hebben goede ervaringen met hen bij het uitvoeren van (onderhoud)projecten. In 2014 gaven wij uit aan planmatig onderhoud: Planmatig onderhoud 2014 Kosten in Schilderwerk incl. houtrot Onderhoud cv-ketels en mechanische ventilatie CV-vervanging Liftonderhoud Vervangen keukenblokken Dakbedekking Groot onderhoud Overig planmatig onderhoud Streefkwaliteit Contractuele verplichtingen Leefbaarheid Verschoven planmatig onderhoud Totaal uitgaven Inkomsten en activeringen Subsidie Robuustimpulsplan Geactiveerde kosten impulsplan Geactiveerde overige onderhoudskosten Totaal een tegemoetkoming voor huurders Wij voerden groot onderhoud uit aan onze woningen aan de Kortestraat, Gildebongerd en Rozenkampseweg (totaal 31 woningen vallend onder het Impulsplan) en 14 woningen verspreid door ons bezit. We kiezen ervoor om verbeteringen aan de woning niet door te berekenen in de huurprijs. Pas nadat huurders verhuizen, dus bij mutatie, verhogen we de huur. De werkzaamheden bestonden hoofdzakelijk uit het vervangen van wand- en vloertegels, keukenblokken en sanitair, schilderwerk, het vervangen van de dakpannen, het isoleren van de kapconstructie en begane grondvloer en het aanbrengen van mechanische ventilatie. De bewoners 25

27 ontvingen na afronding van de werkzaamheden een ongeriefvergoeding. Door bij verbetermaatregelen geen huurverhoging door te voeren, stimuleren we huurders om deel te nemen en realiseren wij onze ambities. reparatieverzoeken Wij onderhouden onze woningen goed, maar soms gaat er wat stuk. We streven naar een snelle dienstverlening. Buitensluitingen worden direct door onze eigen vakmensen afgehandeld. Spoedverzoeken handelen we binnen 24 uur af, bijvoorbeeld door het inzetten van onze vakmensen. Ook buiten kantoortijden zijn wij via een 24-uursservicedienst bereikbaar. De kosten voor de afhandeling van reparatieverzoeken bedroegen gemiddeld 106 per reparatieverzoek. De kosten zijn vallen lager uit dan begroot ( 125). De kosten voor het CV-reparatieverzoeken bedroegen In totaal ontvingen we 688 meldingen voor CV-reparatieverzoeken. Hier bedroegen de gemiddelde kosten per melding 98. onderhoud bij mutatie Een woning zo snel mogelijk verhuur klaar maken; daar draait het om bij mutatieonderhoud. We lopen bij iedere mutatie de standaard servicepunten (controleren hang- en sluitwerk en het functioneren van ramen en deuren) na. Waar nodig verrichten we ingrijpendere maatregelen en plaatsten bijvoorbeeld een nieuwe keuken. Soms verrichtten we extra onderhoud (bijvoorbeeld het sauzen van plafonds) als verhuur bevorderende maatregel. In 2014 gaven we uit aan mutatieonderhoud. Met 172 mutaties bedroegen de gemiddelde kosten per mutatie Deze bedroegen in In 2014 zijn er 80 APK-keuringen uitgevoerd. Tijdens deze keuringen wordt het installatietechnische deel (elektra en gas) van de woning gecontroleerd en waar nodig hersteld. In 2014 hebben we een standaard kwaliteitsniveau bepaald voor mutatiewoningen. Die als basis kan dienen voor het nog op te stellen standaard kwaliteitsniveau binnen Plavei. huurderonderhoud via het servicepakket Wanneer huurders deelnemen aan het servicepakket kan Woningstichting Bergh gratis kleine reparaties aan de woning uitvoeren. Het gaat om reparaties waarvoor huurders volgens de huurovereenkomst zelf verantwoordelijk zijn. Eenmalig betaalt de huurder entreegeld en daarnaast een vaste maandelijkse vergoeding van 4,60 per incl. btw/maand. Het uitgangspunt is dat het servicepakket kostendekkend en budgetneutraal is. In de derde tertiaal rapportage van 2014 hebben we vastgesteld dat dit het geval is. In 2014 namen huurders deel aan het servicepakket. Dat is 82%. 4.5 Het aanpassen van woningen door de huurder Wij willen graag dat huurders van hun huis hun thuis kunnen maken. Daarom mogen huurders zelf wijzigingen in hun woning aanbrengen, zoals het plaatsen van een nieuwe keuken of een bad in de badkamer. In ons beleid Zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV) liggen de uitgangspunten vast. Wij beoordelen de aangevraagde wijzigingen en geven aan wat er bij het verlaten van de woning moet gebeuren. In 2014 ontvingen wij 106 aanvragen, waarvan wij er tien op basis van ons beleid niet honoreerden. We gaven toestemming voor aanpassingen zoals het aanbrengen van rolluiken, schotelantennes, tuinhuisjes, keukens en plavuizen of laminaat. in het kader van de Wmo Soms zijn woningaanpassingen noodzakelijk om ervoor te zorgen dat mensen met een beperking in hun woning kunnen blijven wonen. Huurders kunnen hiervoor een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en een aanvraag indienen bij de gemeente. Incidenteel voeren wij zelf woningaanpassingen uit en ontvangen hiervoor subsidie. In 2014 pasten wij 2 woningen aan. 26

28 4.6 VvE beheer Een woning aan de s-heerenbergseweg in Zeddam, VVE Lanius en acht woningen in het project Molenpoortstaete zijn ondergebracht in een VVE. Het VVE-beheer is bij twee verschillende beheerders ondergebracht Bij beide VVE s waren we bij de jaarvergadering aanwezig en keurden we de jaarrekening en begroting goed. 27

29 5. Wij zetten in op duurzaamheid Uit zorg voor de aarde heeft Woningstichting Bergh duurzaamheid hoog in het vaandel staan. We voelen ons als woningcorporatie verantwoordelijk voor het terugdringen van het energiegebruik, het stimuleren van het gebruik van schone energie, duurzame producten en materialen. Ons woningbezit hoort bij de meest energiezuinige van Nederland. We geven graag het goede voorbeeld. We jagen innovaties aan, inspireren bouwpartijen en stimuleren samenwerking binnen de keten. Niet alleen bij nieuwbouw en renovatie, maar ook binnen onze bedrijfsvoering handelen we duurzaam. 5.1 Duurzame bedrijfsvoering Vanuit ideologisch oogpunt vinden we dat duurzaamheid op allerlei manieren in onze bedrijfsvoering verankerd moet zijn. Daarom stellen wij strenge eisen aan onszelf en kopen we duurzaam in. Daar waar ze beschikbaar zijn, maken we gebruik van fair-trade producten. Zowel bij nieuwbouw en onderhoud maken we zoveel mogelijk gebruik van duurzame materialen, zoals aluminium en kunststof kozijnen, ramen en deuren en recyclebare gevelschroten. Bij aanbestedingen gaat onze voorkeur uit naar regionale bedrijven en leveranciers. Voor ons eigen kantoor hebben we tot op heden op beperkte schaal extra duurzame maatregelen getroffen, zoals energiezuinige lampen en het opsporen van apparaten met een hoog energieverbruik. Deze gebruiken we zo min mogelijk. Bij het opstellen van een programma van eisen voor ons nieuwe kantoor (nieuwbouw of renovatie) neemt duurzaamheid een centrale plaats in. Meer voorbeelden van een duurzame bedrijfsvoering binnen Woningstichting Bergh: - bedrijfsfietsen, fietsplan; - twee energiezuinige bedrijfsauto s, een elektrische leaseauto en bussen op aardgas; - terugdringen papierverbruik door digitale verspreiding jaarverslag, -krant, begroting, en belanghouders brieven en bewuster printen; - digitaal post- en archiefsysteem; - chloorvrij FSC-papier. 5.2 We zitten op koers Een groen energielabel We willen dat al onze woningen een goede energieprestatie leveren. Door goede isolatie dringen we het gasverbruik in de woningen zodanig terug dat we in 2014 alleen nog woningen met een A-, B-, C- of D-label hebben. In 2014 werden de volgende energiebesparende maatregelen binnen onze woningvoorraad genomen: 31 woningen het enkel glas vervangen door HR++; 2 woningen alle beglazing vervangen door HR++; 33 woningen voorzien van dakisolatie (ca. 200 m 2 ); 31 woningen voorzien van vloerisolatie (ca. 800 m 2 ); 52 bestaande cv-ketels vervangen door HR-CV ketels; 8 complete cv-installaties aangebracht; 55 wisselstroom ventilatieboxen vervangen door gelijkstroom ventilatieboxen; 31 woningen voorzien van mechanische ventilatie ( 1 e tranche woningen Impulsplan). 28

30 Dit resulteerde in de onderstaande labelsprong: Bergh januari 2014 Bergh januari ,4% woningen 7,9% 49,3% 0,5% 12,8% 28,2% A B C D E F 2,3% 6,1% 11,9% 23,1% landelijk 0,0% 5,9% 18,0% 32,7% A B C D E F G Onze woningvoorraad heeft een lage Energieindex (EI) in vergelijking met de woningvoorraad van collega-corporaties (bron: Aedes). Landelijk gezien heeft 20,3% van de corporatiewoningen een E, F- of G-label, 23,1% een D-label, 32,7% een C-label en slechts 23,9% een B- of A-label. Aedes Benchmarkrapport 2014 Dit jaar is het helaas niet mogelijk om onze ranking te vermelden op de lijst van de bij Aedes aangesloten corporaties. De oorzaak hiervan is dat de export van gegevens dit jaar vanuit Vabi Assets en vorig jaar vanuit EPAview heeft plaatsgevonden. Historisch overzicht gemiddelde Energieindex, bron: Nibag Energie index (EI). 31 december 2011 EI 1,46 31 december 2012 EI 1,40 31 december 2013 EI 1,32 31 december 2014 EI 1.32 In juni 2012 werd in het Convenant Energiebesparing Huursector op genomen dat alle woningen in 2020 (gemiddeld) een Label B met een EI van 1,25 moeten hebben. Wij verwachten dat wij dit eind 2014 al benaderen en eind 2015 behalen mede door invulling te geven aan de energetische maatregelen vanuit het impulsplan. 29

31 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 WSB Landelijk 0,6 0,4 0, We reduceerden de CO2-uitstoot We onderschrijven het convenant Energiebesparing Corporatiesector (oktober 2008). Hierin staat dat in de periode tot 2017 de CO2-uitstoot met 20% moet worden verminderd. De afgelopen jaren investeerden we fors in energiebesparende maatregelen binnen onze woningvoorraad. En met resultaat: onze CO2-uitstoot daalde van 54 ton begin 2011 naar ton eind Een daling van ongeveer 22%. Dit zijn ruim 5000 bomen! Omdat ons bezit al op een, in verhouding hoog energetisch niveau is, wordt het steeds lastiger om de CO2-uitstoot te reduceren. Vermindering van het gasverbruik Op 31 december 2011 was het totaal gebouw gebonden gasverbruik 2,5 miljoen m3. Door alle genomen maatregelen is dit op 31 december 2011 verminderd met m3 naar een verbruik van 1,62 miljoen m3. Dit is een besparing van ruim 32%! Dit betekent een besparing die de bewoner direct in zijn portemonnee voelt. Bij de huidige ontwikkeling van de gasprijzen (stijging) draagt dit op lange termijn direct bij aan de betaalbaarheid van onze woningvoorraad. 5.3 Wij dagen onze partners uit Daar waar de markt het toelaat, willen we vanaf 2014 alleen nog energie neutrale woningen bouwen. Om onze duurzaamheidsambities te realiseren zoeken we samen met consortia actief naar nieuwe ontwikkelingen en passen deze toe. Door gebruik te maken van de aanbestedingsmethodiek Design, Build & Maintain dagen we marktpartijen uit om binnen vooraf vastgestelde financiële kaders een zo duurzaam mogelijke invulling te geven aan onze vraag. Op deze manier stimuleren wij ook de samenwerking tussen bouwbedrijven, opdrachtgevers en andere partners. We zien dat aannemers dit oppakken en meedenken om ambities te verwezenlijken en aanbiedingen doen die (ver) boven ons programma van eisen liggen. 5.4 Wij passen de volgende duurzaamheidcriteria toe We beoordelen de ingediende plannen met een beoordelingsmatrix, waarin het onderdeel duurzaamheid is geborgd. Dit doen we aan de hand van de volgende methodieken: 30

32 BREEAM Wij stellen steeds hogere eisen aan de duurzaamheid van gebouwen. In Nederland waren de eisen voor duurzame gebouwen tot voor kort niet geharmoniseerd. Door implementatie van de BREEAMsystematiek is een goed beoordelingskader beschikbaar om de duurzaamheidprestatie van bestaande gebouwen op een onafhankelijke en eenduidige wijze vast te stellen. Het keurmerk BREEAM staat voor 'Building Research Establishment Environmental Assessment Method'. Breeam kan gezien worden als een overkoepelend systeem waarin Greencalc en GPR dienen als eventuele invoer. De totaalscore wordt bij Breeam vermeld met Pass, Good, Very good, Excellent en Outstanding. Onze energiesprong woningen behaalden de score Excellent. GPR Binnen de Stadsregio toetst men de duurzaamheidprestaties van gebouwen via de GPRmethodiek. Zo kunnen de duurzaamheidprestaties van gebouwen en projecten binnen de hele regio met elkaar vergeleken worden. Hiervoor is Het Groene Akkoord opgesteld. GPR is vergelijkbaar met BREEAM. Het verschil is dat GPR ook kijkt naar hoe betrokken partijen met duurzaamheid omgaan. Een voorbeeld hiervan is dat zonnepanelen uit Nederland een hogere beoordeling krijgen dan zonnepanelen uit China. Via rapportcijfers is snel inzichtelijk hoe een gebouw, een project of een plan presteert. Voor onderstaande hebben we een rapportcijfer: Energiesprong woningen: GPR 8,5 Bijzonder zijn de 18 energieneutrale woningen Plantsoensingel Noord. De duurzaamheid (en BREEAM Excellent), door o.a. toepassing van C2C (Clickbrick), sedumdaken, regenwaterinfiltratie, CO2 reducerende bestrating, flora en fauna maatregel zoals schanskorven van restmateriaal Sportveld Kilder: GPR 8,0 Duurzame materialen: C2C Daas baksteen en Rheinzink en Monier dakpannen met Dubokeur De 5 huurwoningen zijn Energieneutraal met Passiefhuis gecertificeerd (met minimaal een A++ energielabel) en hebben de volgende extra voorzieningen t.o.v. een bouwbesluit woning: Hoge isolatiewaarde van gevel/dak/vloer: Rc van 10 i.p.v. 3,5; Zeer luchtdicht: 0,15 i.p.v. 0,625; Gebalanceerde ventilatie (WTW): geen ventilatieroosters in de gevel; Douche WTW; Energiedisplay van Aurum; Zomernachtventilatie: inbraakveilige ventilatieraam in de woonkamer (met een rooster in de gevel); Zonwering tegen oververhitting. Cradle-to-cradle Wij onderschrijven dat de kern van het cradle-to-cradle principe ligt in het concept; afval is grondstof. Alle gebruikte materialen zouden na hun leven in het ene product, nuttig kunnen worden ingezet in een ander product. Er zou/er mag geen kwaliteitsverlies 3zijn en alle restproducten moeten hergebruikt kunnen worden of milieuneutraal zijn. Deze kringloop is dan compleet en afval is voedsel. Het motto daarbij: probeer goed te zijn in plaats van minder slecht! De drie basisregels van het cradle-to-cradle principe zijn: - afval = grondstof; - zon is de energiebron; - respect voor diversiteit. We dagen marktpartijen steeds weer uit om hier invulling aan te geven. 5.5 Een sprong voorwaarts Een passiefhuis heeft door extreem goede isolatie en optimaal gebruik van de stand van de zon, van zichzelf een zeer lage energievraag. In s-heerenberg en Stokkum bouwden we 46 energiezuinige, energieneutrale woningen en energieneutrale passiefwoningen (huur en koop). We geloven dat het terugdringen van de energievraag duurzamer is dan het huis volledig uit te rusten 31

33 met energiebesparende voorzieningen. Daarom gebruiken we het passief-huisconcept als basis voor de realisatie van onze energie neutrale woningen. Wij geloven dat het geheel meer is dan de som der delen. Daarom werkten wij intensief samen overheden, bedrijven, onderwijs en (toekomstige) bewoners. Het doel van de samenwerking is om in een duurzame leefomgeving zeer energiezuinige of zelfs energie neutrale nieuwe woningen te realiseren, waarbij duurzame materialen en de nieuwste technieken op het gebied van energie worden toegepast. Energiesprong Montferland We vroegen samen met onze partners subsidie aan in het kader van de Energiesprong: een stimuleringsprogramma in opdracht van het ministerie van BZK/WWI, uitgevoerd door de SEV. Vanaf 2013 hebben we invulling gegeven aan het doel van de Energiesprong door woningen op te leveren die 60% en uiteindelijk zelfs 80% energiezuiniger zijn dan de huidige nieuwbouwwoningen. De subsidie (voor een periode van vier jaar) is inmiddels toegekend en het project ging verder onder de naam Energiesprong Montferland. De uiteindelijke vastelling van de toekende subsidie verwachten we medio We leren van bewoners We streven ernaar comfortabele woningen te realiseren met lage energielasten voor de bewoners. Huurders en kopers hebben binnen het project een belangrijke rol. We monitoren het energieverbruik en het bijbehorende gedrag en delen hun ervaringen. In 2014 eindigde het 1 e monitoringstraject de Steegseweg in Beek. Omdat er in 2011 nog weinig ervaring was opgedaan met Passiefhuis principes in de sociale woningbouw en een leereffect bij bewoners en professionals wenselijk was, werd een monitoringstraject van 3 jaar doorlopen. Enkele veel voor komende opmerkingen die naar voren kwamen zijn; de woning is geluidsarm; het energieverbruik is laag; thermostaat wordt nauwelijks gebruik. Tot en met 2016 monitoren we de; Woningen Energiesprong Montferland ( s-heerenberg, Zeddam en Stokkum); Woningen sportveld Kilder. Duurzame leefomgeving In november 2013 ontving Woningstichting Bergh het NL Green Label A voor de inrichting van de buitenruimte van de duurzame wijk Plantsoensingel Noord. Tijdens de uitreiking beloofde de tvtuinman Lodewijk Hoekstra (bekend van Eigen Huis en Tuin) spontaan om in het voorjaar naar s- Heerenberg te komen en bewoners te adviseren over een duurzame inrichting van hun tuin. Plantsoensingel Noord is een bijzondere wijk. Er is veel geïnvesteerd in een duurzame inrichting van de buitenruimte, waaronder het park. Onder het mom Maak een paradijsje voor uzelf, vogels en vlinders, gingen 32 bewoners in februari aan de slag. Aan het eind van de avond ging iedere bewoner met een tuinontwerp gemaakt door Lodewijk Hoekstra of Nico Wissink naar huis. Zo werken we samen aan een prachtige duurzame wijk. 5.6 Wij delen onze kennis en ervaring We geven graag het goede voorbeeld en willen ook andere organisaties inspireren en gebruik laten maken van onze kennis. Zo kunnen andere partijen in toekomstige projecten hiermee hun voordeel doen. Onze ambities en prestaties op het gebied van duurzaamheid bleven het afgelopen jaar niet onopgemerkt. Tijdens de kennisdelinguitwisseling en duurzaamheidsevent Energie Montferland hebben we hier samen met het consortium en de gemeente Montferland invulling aan gegeven. 5.7 Wij maken bewoners bewust en sturen op woonlasten De energielasten vormen een belangrijk onderdeel van de totale woonlasten. De betaalbaarheid van onze woningen hangt hier mede van af. Daarom is het van belang dat huurders ook bewust met het verbruik van energie omgaan. 32

34 Wij maken daarom onze klanten door middel van voorlichting en door het onderling delen van ervaringen bewuster van de mogelijkheden op het gebied van energieverbruik en besparing. Monitoring Steegseweg De monitoring bij de woningen aan de Steegseweg in Beek rondden wij het eerste tertiaal van 2014 af. Op 1 april 2013 startten wij met de energiebesparingscompetitie. De besparingsdoelstelling voor alle woningen was op 10% gezet. Zeven huurders hebben die doelstelling gehaald. De winnaar van de competitie heeft in totaal 59% bespaard (totaal gasverbruik 83,7 en elektra 1.197,6). Tijdens een bewonersavond heeft de winnaar een etentje bij kaarslicht voor het gehele gezin ontvangen. Een barbecuefeest voor de straat die totaal de meeste energie heeft bespaard ging naar de Potstal. De zeven huurders die minimaal 10% bespaard hebben kregen een ledlamp. Het officiële monitoringstraject liep door tot oktober van dit jaar. De totale evaluatie van het project komt het eerste tertiaal van 2015 beschikbaar. Monitoring Plantsoensingel en Delweg Op 29 januari vond de tweede informatiebijeenkomst over de energiemonitoring met de huurders en kopers van de Delweg in Zeddam plaats. Hier was 55% van de bewoners aanwezig. Op 14 mei vond deze bijeenkomst plaats voor de huurders en kopers van Plantsoensingel Midden in s- Heerenberg. Hierbij was 88% van de bewoners aanwezig. Op 24 april was de start bijeenkomst voor de Eltenseweg in Stokkum en de Cedric Mardonstraat in Kilder. Van de huurders van de Eltenseweg was 100% aanwezig. Van de Cedric Mardonstraat was dit 40%. In mei volde de startbijeenkomst voor de huurders van Plantsoensingel Noord/Hoge Distelweg in s-heerenberg. De start bijeenkomst van Eltenseweg en Cedric Mardon is een gezamenlijke avond geweest. Beide projecten zijn niet groot en wij wilden graag met het oog op efficiency kijken hoe het zou gaan om een gezamenlijke bijeenkomst te houden. Dit is goed bevallen. Er is veel informatie uitgewisseld. Op 30 oktober 2014 organiseerden wij een extra monitoringsbijeenkomst voor kopers die nog niet eerder konden deelnemen aan de bijeenkomst van hun straat. Het ging om de kopers van de Heuvelstraat in Stokkum en van de Plantsoensingel Noord en Hoge Distelweg in s-heerenberg. Helaas waren alleen de kopers uit Stokkum aanwezig. Da andere kopers waren niet aanwezig en meldden zich ook niet af. De kopers uit Stokkum waren blij met de bijeenkomst en de informatie die wij hebben uitgewisseld. In het voorjaar van 2015 startten we met de competitie De beste bespaarder. We geven nieuwe huurders van bestaande woningen een Wattcher in bruikleen In 2013 startten wij met de eerste uitgave van een Wattcher: een vereenvoudigde energiedisplay dat in het stopcontact kan worden gestoken en het energieverbruik in de woning meet en weergeeft. We gaven deze uit aan nieuwe huurders van onze bestaande woningen. In totaal leenden we aan 15 huurders de Wattcher uit voor een periode van 3 maanden. Zij kregen daarbij een enquêteformulier met een aantal vragen. In de enquête vroegen we de bewoner wat ze van de Wattcher vonden en of het hen bewuster heeft gemaakt van hun energieverbruik. Zij konden ook een aantal tips invullen. 13 huurders zijn door ons benaderd en 2 huurders hebben zelf gevraagd om de Wattcher. De meeste bewoners vonden het leuk om de Wattcher uit te proberen. Echter is er geen die een dergelijk apparaat zou aanschaffen. Men gaf aan de kennis van het energieverbruik wel interessant te vinden maar men gaat geen nieuwe apparatuur aanschaffen vanwege het hoge energieverbruik. Pas als een apparaat defect is, dan gaat men over tot het aanschaffen van een energiezuinig apparaat. In 2015 kijken we hoe we hiermee verder gaan. Resultaten bewustwording We willen weten of onze investeringen in het verduurzamen van onze bestaande woningen daadwerkelijk leiden tot een lager energieverbruik. Om onze inspanningen te kunnen meten besloten we te werken met de Energie-atlas (de E-atlas). Door de inzet van de E-atlas krijgen wij inzicht in het gemiddelde energieverbruik per woning op straatniveau voor en na uitvoering van de maatregelen. Om nog effectiever met de E-Atlas te kunnen werken is er begin 2014 een werkgroep gestart met het inrichten van de E- Atlas PRO. De E-atlas bevat statische gegevens en de E-atlas Pro wordt een interactieve tool met als voordeel dat de gegevens effectiever met elkaar kunnen worden vergeleken. Daarbij wordt het energieverbruik van de woningen in de pro versie 33

35 maandelijks ge-update. Helaas functioneert de tool nog niet geheel naar wens en wordt alles in het werk gesteld dat deze medio 2015 gereed is. Wij ondersteunen de stichting Achterhoek Duurzaam Verbouwen Samenwerken aan een duurzame Achterhoek geeft de economie een impuls. Dat is goed voor de werkgelegenheid in de regio. Het daagt bedrijven uit om te innoveren, waardoor ze zich versterken en hun concurrentiepositie verbeteren. De stichting Achterhoek Duurzaam Verbouwen (ADV) helpt woningeigenaren, huurders en ondernemers om dit voor elkaar te krijgen. ADV doet dat met voorlichting en onafhankelijk advies. ADV werkt samen met woningcorporaties, gemeenten, bouwen installatiebedrijven, adviseurs, leveranciers en kennisinstellingen. Het werk van ADV wordt mede mogelijk gemaakt door steun van de Regio Achterhoek, de provincie Gelderland, de Achterhoekse woningcorporaties. Het ADV heeft een rol gehad bij de eerste tranche woningen vanuit het RobuustImpulsplan. Samen met de aanbiedende partij hebben zij woningeigenaren benaderd om ook energetische maatregelen te treffen en hen waar nodig hierin te adviseren. Waarbij zij mogelijk een financieel voordeel kunnen halen doordat de aanbiedende partij toch al in de wijk aanwezig is. Sturen op woonlasten In 2014 implementeerden we het softwareprogramma Vabi. Onderdeel daarvan is een woonlastenmodule. Op basis van verschillende indicatoren zoals huishoudensamenstelling, inkomen en opleidingsniveau is het mogelijk de woonlasten in beeld te brengen (methodiek goedgekeurd door TNO). Hiermee krijgen we op individueel niveau inzicht in woonlasten. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om te sturen op woonlasten. 34

36 6. Wij dragen bij aan leefbare wijken en dorpen In het kader van een duurzame bedrijfsvoering leveren wij een bijdrage aan leefbare wijken en dorpen in ons werkgebied. Een duurzame wijk staat altijd voor een kansrijke wijk met toekomstwaarde. Onze wens is dat de woonomgeving aantrekkelijk is en blijft voor onze doelgroepen. Sleutelwoord hierbij is de samenwerking, zowel met onze huurders als met onze netwerkpartners. We nemen geen initiatieven zonder onze huurders en netwerkpartners hierin gekend te hebben. We ondersteunen huurders bij initiatieven die zij willen ontplooien. In dit hoofdstuk leest u welke acties wij ondernamen. 6.1 Van Woning naar Wonen De kernboodschap van ons leefbaarheidsbeleid is Van Woning naar Wonen. Wij streven ernaar onze huurders meer te bieden dan alleen een goede woning. Dit begint met het schoon, heel en veilig houden van de directe woonomgeving, voor zover we dit kunnen beïnvloeden. Dat is het eerste doel dat wij willen bereiken. Vanuit die basis gaan we met onze huurders in gesprek, zodat ook zij zich verantwoordelijk voelen voor hun woonomgeving. We stimuleren huurders deze verantwoordelijkheid ook te nemen, indien nodig met onze hulp. Ons grootste aandachtsgebied ligt rond de flats aan de Maria van Nassaulaan en Bergherveld. Onze huismeester is dagelijks met de huurders in gesprek, met als resultaat dat de buurt de afgelopen jaren leefbaarder werd. Onze grootste zorg is nog het imago van de wijk. We constateren dat blijvende aandacht voor de leefbaarheid in dit complex noodzakelijk is. De gemiddelde wachttijd voor deze woningen is kort. Een actieve woningzoekende kan met een wachttijd van een maand hier een woning huren. Dit heeft tot gevolg dat woningzoekenden die door diverse omstandigheden op korte termijn een woning nodig hebben, hier terecht komen. Dit kan leiden tot voortzetting van de problematiek, die zij in de vorige woning elders ook met zich meedroegen, maar ook tot weer een snelle verhuizing, als een meer geschikte woning bereikbaar wordt. Het eerste effect proberen we te voorkomen door een intensieve intake, waarin de problemen in beeld worden gebracht. We kijken of voldoende hulp aanwezig is en eisen het aanvaarden van passende hulp van kandidaten, die dat niet hebben. 6.2 Wij pakken overlast aan Overlastbeleid Doelstelling van het overlastbeleid is het oplossen van woonoverlastproblemen, als huurders niet in staat zijn deze overlast zelf in onderling overleg te beëindigen. We gaan pas actief tot bemiddeling over als Buurtbemiddeling voor deze huurder geen optie is. In op een na alle gevallen die bij ons zijn gemeld en wij met huurders in gesprek gingen, behaalden wij een positief resultaat. Met een huurder loopt nog een procedure om de huurovereenkomst te beëindigen. Het gaat hier om een huurder met psychische problemen, die zich uiten in ernstige overlast aan omwonenden. De huurder weigert elke vorm van hulpverlening. Omdat wij verplicht zijn het woongenot van de omwonenden te waarborgen, hebben wij geen andere keuze dan het beëindigen van de overeenkomst door een rechtelijk vonnis. Vanzelfsprekend hebben wij met onze netwerkpartners in het Zorgnetwerk geprobeerd om deze uitzetting te voorkomen. De rechter heeft nog geen uitspraak gedaan. Overlastmeldingen handelen we af Aantal meldingen Totaal 2012 Totaal 2013 Totaal e tertiaal 2e tertiaal 3 e tertiaal Essentieel in ons overlastbeleid is het wijzen van de huurders op hun eigen verantwoordelijkheid (zelfredzaamheid). Dat gebeurt al op het moment dat de melding binnenkomt. De medewerkers van het Klantcontactpunt wijzen huurders op manieren waarop zij zelf de overlast kunnen oplossen of verwijzen hen door naar het project Buurtbemiddeling. Ook dit jaar zien we het aantal overlastmeldingen teruglopen. Door huurders in de afgelopen twee jaar stelselmatig te wijzen op de eigen verantwoordelijkheid en door te verwijzen naar Buurtbemiddeling, zien we sinds 2012 het 35

37 aantal meldingen met 15% teruglopen. Buurtbemiddeling In 2010 startten wij in samenwerking met de gemeente Montferland, stichting Welcom en Laris het pilot-project Buurtbemiddeling. Hierbij bemiddelen vrijwilligers bij burenoverlast. Zo leren bewoners dat zij in eerste instantie zelf verantwoordelijk zijn voor prettig wonen. Problemen kunnen zo in een vroegtijdig stadium worden opgelost, zonder inmenging van een professionele organisatie. In 2014 verwezen we zestien huurders door naar het project. Met elf huurders werd de bemiddeling gestart, waarvan negen met succes werden afgerond. Vijf aanmeldingen werden niet in behandeling genomen, maar werden doorverwezen naar de Gemeente of naar hulpverlening. Bij slechts twee van de aangemelde overlastsituaties kon de bemiddeling niet succesvol worden afgerond. 6.3 Wij ondersteunen bewonersinitiatieven Het leefbaarheidsfonds Huurdersvereniging Bergh beschikt jaarlijks over een leefbaarheidsfonds van Gezien het beperkte gebruik in 2013 pasten wij in 2014 het budget aan naar Dit jaar is er helemaal geen gebruik van gemaakt. Doelstelling van het leefbaarheidsfonds is het (financieel) ondersteunen van bewonersinitiatieven, die raakvlakken hebben met het wonen. Aanpak leefbaarheid Bergherveld We stelden begin 2013 het Plan van Aanpak uit 2009 bij. We constateerden dat veel van de doelstellingen zijn gehaald. We kunnen stellen dat de woonomgeving schoon, heel en veilig is. De inzet van de huismeester heeft hier in belangrijke mate aan bijgedragen. Er blijft een leefbaarheidsoverleg bestaan, waarin regelmatig met politie, gemeente en BOA word overlegd over aandachts- en probleemsituaties. Deze extra aandacht is nog gewenst, gezien de eerder benoemde instroom van huurders met een verleden elders en vanwege de vele huurderswisselingen. We vergaderden dit jaar drie maal met beiden commissies afzonderlijk. Onderwerpen bij de commissie Bergherveld waren ondermeer nieuwe ideeën voor het organiseren van de Burendag, het aanpassen van de informatie aan nieuwe huurders, kennismaking met nieuwe leden, taakverdeling en het ontsteken van de kerstverlichting. De commissie Bergherveld heeft met de ruilgarage een leuke en goede activiteit ontwikkeld waarbij huurders elkaar kunnen ontmoeten. Voor de commissie Maria van Nassaulaan geldt dat zij eerst het interne contact en samenwerking moeten verbeteren om als één commissie naar buiten te kunnen treden. Tijdens de eerste vergadering hebben we het vooral hier over gehad en ging het eveneens over kennismaking met een nieuw lid en het organiseren van de kerstbijeenkomst. Daarnaast is ook de gelijke inzet van alle leden aan de orde geweest. Dit is een terugkerend item in deze commissie 36

38 7. Wij dragen bij aan het vergroten van de zelfredzaamheid van onze doelgroep We streven na dat mensen zelf de verantwoordelijkheid nemen voor hun leven. We ondersteunen alleen die mensen, die door allerlei oorzaken niet in staat zijn deze verantwoordelijkheid te nemen. Daarnaast zorgen wij dat ons woningbezit ook is afgestemd op de vraag van mensen met een handicap of (andere) beperkingen. 7.1 Wonen met zorg en welzijn Langer zelfstandig wonen Ook dit jaar participeerden we weer in het project Thuis in Montferland, dat opnieuw met een jaar is verlengd. Dit project heeft als doelstelling om inwoners van de gemeente Montferland te stimuleren om vroegtijdig aanpassingen in hun woningen te doen die het mogelijk maken om langer zelfstandig te wonen. Scheiden Wonen en Zorg In 2014 startte de bouw van de 15 appartementen aan de Zeddamseweg, waar cliënten met begeleiding van Estinea zelfstandig kunnen gaan wonen. Dit is voor Estinea en voor ons het eerste project waarin Wonen en Zorg wordt gescheiden. Zij huren de algemene ruimten en geven van daaruit begeleiding aan hun cliënten. De cliënten sluiten met ons een huurovereenkomst af en bekostigen de woonlasten uit hun eigen persoonsgebonden budget. Met Estinea spraken we over de betaalbaarheid van de woningen voor de doelgroep. Een huurprijs net onder de huurtoeslaggrens is fors, ondanks de huurtoeslag. We vonden een mogelijkheid in het beperken van de servicekosten, doordat Estinea de schoonmaak van het pand zelf gaat organiseren. 7.2 Wij ondersteunen mensen met sociale problematiek Soms zijn huurders niet in staat de verplichtingen uit de huurovereenkomst na te komen. Vaak door onderliggende problemen. Huurders die bereid zijn om hun problemen aan te pakken ondersteunen wij bij het vinden van begeleiding, vaak in samenwerking met het zorgnetwerk. In het zorgnetwerkoverleg bespreken we de sociale problematiek die wij signaleren. Door samenwerking met hulpverlenende instanties proberen we het oplopen van schulden of het uit de hand lopen van overlast te voorkomen. In totaal werden in het zorgnetwerk gemiddeld per overleg 9 situaties van huurders besproken. In de meeste gevallen gaat het om huurders met meerdere problematieken, wat zich uit in huurachterstanden of overlast. 7.3 Wij pakken huurachterstanden aan Toename armoede Onder meer door de crisis, de bezuinigingen en de stijging van de energielasten wordt het voor steeds meer huishoudens uit onze doelgroep lastig de eindjes aan elkaar te knopen. Landelijk gezien neemt de armoede nog steeds toe. We verwachten dat dit een groot deel van onze huurders treft. In december 2014 bracht het CPB (Centraal Plan Bureau) het armoedesignalement 2014 uit, gebaseerd op de cijfers tot en met In 2013 nam de armoede in Nederland opnieuw toe, net als in 2011 en De stijging is in alle risicogroepen terug te vinden, zoals bij eenoudergezinnen, bijstandsontvangers, niet westerse allochtonen en alleenstaanden tot 65 jaar. De toegenomen armoedeproblematiek is een gevolg van de economische crisis. Hierdoor liep de werkloosheid tot medio 2013 fors op en daalde de koopkracht van de bevolking in dat jaar voor de vierde keer op rij. Vooral ontvangers van uitkeringen en pensioen werden in afgelopen jaren met koopkrachtverlies geconfronteerd. In de loop van 2014 is de economie weer iets aangetrokken en is ook de werkloosheid aan het dalen. Ramingen wijzen op een lichte daling van de armoede in 2014 en In de gemeente Montferland zien we echter ten opzichte van 2011 een verdubbeling van het aantal uitkeringsgerechtigden. Dit heeft ertoe geleid dat de Gemeenteraad een voorstel voor een zogenaamde PIN-verklaring (Project Instroom Nieuwkomers) heeft aangenomen. Hiermee wil de Gemeente proberen de instroom van nieuwkomers met een uitkering te beperken. Mensen die zich in de gemeente willen vestigen, dus ook woningzoekenden van elders, moeten eerst een 37

39 PIN-verklaring ondertekenen voor wij ze een woning mogen aanbieden. In de PIN-verklaring staat wat de gemeente van de nieuwkomer verwacht die een uitkering aanvraagt. De gemeente verwacht bijvoorbeeld van mensen met een uitkering dat zij actief op zoek gaan naar werk. Onze achterstanden Ten opzichte van het jaar 2013, zien wij een beperkte daling van het achterstandspercentage, met 0,1%, van 1,2% naar 1,1% Bij het ondernemen van acties richten wij ons op achterstanden die door ons beïnvloedbaar zijn. Hierop baseren wij onze jaarlijkse norm. Wanneer huurders gebruik maken van de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) kunnen wij geen actie ondernemen en kunnen dit dus niet beïnvloeden. Hierdoor ontstaan twee achterstand percentages. Het totale percentage en het beïnvloedbare percentage. Ten opzichte van 2013 zien we de volgende ontwikkeling Achterstandspercentage Percentage 2013 Percentage 2014 Totale achterstand 1,22 % 1,10 % Onbeïnvloedbaar 32 % 13 % Beïnvloedbare achterstand 68% 87 % Normpercentage 0,65 % 0,65 % Opvallend is, dat het percentage beïnvloedbare huurachterstanden opnieuw sterk is gestegen. Bij het ontstaan van deze schulden overleggen we eerst met de Stadsbank Oost Nederland of een aflossing mogelijk is. In veel gevallen is dat onmogelijk gezien de hoge schulden en wordt schuldsanering aangevraagd. Toch zien wij ten opzichte van de landelijke cijfers, dat onze achterstanden in totaal percentueel vrijwel gelijk blijven. We denken dat dit enerzijds ligt aan onze in verhouding lage huren en anderzijds aan ons proactieve incassobeleid. De norm die wij ons stelden hebben we opnieuw niet gehaald en blijkt, gezien de grote afwijking, dus niet realistisch te zijn. In het licht van de toenemende armoede bij onze primaire doelgroep, was deze norm te ambitieus. Een afname van de totale achterstanden met 0,12% is gering maar kan in het licht van de toenemende armoede een goed resultaat worden genoemd. De onderstaande tabel laat zien dat de achterstanden tot en met 2 maanden zijn gestegen en de rest licht is gedaald, vooral die tot en met 1 maand. De stijging van de achterstanden tot en met 2 maanden is het gevolg van het feit dat we veel huurders spreken als ze de aanmaning niet hebben betaald. Er wordt dan in veel gevallen een regeling getroffen, die langer kan duren. De afname van het aantal en bedrag van huurders met een maand achterstand is vooral het gevolg van de slepersactie, die we afgelopen jaar uitvoerden. Huurders die niet voor de eerste van de maand, maar gedurende de lopende maand betalen, noemen we een sleper. Deze actie heeft er toe geleid dat meer huurders tijdig betalen. De achterstand loopt dan niet meer op, maar blijft wel langer open staan. Voor 33% van de totale achterstanden loopt een betalingsregeling. Deze acties moeten resulteren in een afname van het aantal huurders met achterstanden van meerdere maanden. Achterstand tot en met 1 maand Achterstand 1 tot en met 2 maanden Achterstand 2 tot en met 3 maanden Achterstand meer dan 3 maanden Aantal zittende huurders met een huurachterstand Aantal huurders Huurachterstand in Euro s

40 Ontruimingen Helaas leidt huurachterstand soms tot een ontruiming. In 2014 moesten wij 25 ontruimingen aanzeggen. Een forse toename van 10 ten opzichte van de 15 in Hiervan voerden wij er zeven ook echt uit; dit is één minder dan in Voorafgaand aan alle ontruimingen nodigen we de huurder nog uit op kantoor om hen nogmaals te wijzen op de komende ontruiming. In 10 gevallen leidde dit tot een laatste kanscontract, 2 huurders betaalden alsnog en vijf huurders vertrokken voordat de ontruiming zou plaatsvinden. Alvorens we daadwerkelijk tot ontruiming overgaan, doen we een melding bij het gemeentelijk Zorgnetwerk. Zij zorgen, indien noodzakelijk, voor opvang. Aandacht voor betalingsgedrag huurder aan het begin van de huurperiode We constateerden in 2014 dat huurders, die onze woningen betrokken, regelmatig al snel in betalingsproblemen kwamen en besloten deze groep het eerste half jaar persoonlijk te benaderen als achterstand ontstond. In de periode tussen 1 juni en eind november 2014 kwamen 28 huurders binnen een half jaar in betalingsproblemen. Door de specifieke aandacht was 67% van hen binnen 3 maanden weer bij met de betalingen. Met nog eens 22% is een regeling getroffen. Van de overige huurders zijn 2 huurders in 2014 of begin 2015 ontruimd en zijn 2 huurders doorverwezen naar Stadsbank en bewindvoering. Deze cijfers waren voor ons aanleiding om te onderzoeken of we bij de nieuwe verhuur meer te weten kunnen komen over het financiële verleden van de woningzoekende. In december heeft het MT ingestemd met de opzet van een Pilot van 2 jaar met een zogenaamde Social Check. Hiermee kunnen we, met in achtneming van de privacywetgeving, signalen krijgen over mogelijke schulden van nieuwe huurders. Zonder bedragen te weten of te weten waar de schulden zijn ontstaan, kunnen we op basis van dit signaal met de nieuwe huurder in gesprek gaan. Wanneer bij aanvang van de huur al financiële problemen zijn, kunnen we de nieuwe huurders bewegen om hulp te zoeken en bijvoorbeeld budgetbegeleiding aan te vragen. 7.4 Wij bieden een laatste kans In samenwerking met het Zorgnetwerk kregen 10 huurders een laatste kanscontract. Bij een laatste kans contract ontvangen bewoners voor een periode van twee jaar verplichte begeleiding. Afspraken hierover met de huurders en hulpverlenende instantie(s) legden wij vast in een bijlage bij de huurovereenkomst. Tien huurders kregen een laatste kans om ontruiming te voorkomen. Een van hen kreeg een laatste kans in een andere woning, omdat eveneens sprake was van overlast. Komen deze huurders de afspraken niet na? Dan vindt alsnog ontruiming plaats. We evalueerden ons laatste kansbeleid vanaf de start in 2011 tot het evaluatiemoment in 2014 Het derde tertiaal rondden wij de evaluatie af en deze werd met een aantal aanbevelingen vastgesteld in ons MT van december. Conclusie was dat we zowel het maatschappelijk doel als het financieel doel dat wij beogen halen met ons laatste kansbeleid. Wel concluderen we dat de werkwijze die wij hanteren op sommige punten voor verbetering vatbaar is. De belangrijkste aanbeveling was dat wij, in de meeste gevallen, als de huurder hiermee instemt, iedereen een laatste kans willen gaan bieden. Onze werkwijze verandert van nee tenzij naar ja mits. 39

41 8. Wij professionaliseren onze organisatie De wereld om ons heen verandert in hoog tempo en blijft in de toekomst veranderen. Het continu inspelen op nieuwe ontwikkelingen doet een beroep op de flexibiliteit van medewerkers en vraagt om een goede basishouding. Wij faciliteren en ondersteunen onze medewerkers om te werken aan de persoonlijke ontwikkeling. Dit helpt ons de ondernemingsdoelstellingen te realiseren. 8.1 Onze organisatie Op 31 december 2014 kwam de juridische en bestuurlijke fusie tot stand tussen Woningstichting Bergh en Laris Wonen en diensten. Alle lichten staan daarmee op groen voor het organisatorisch, beleids- en procesmatig samenvoegen van beide organisaties. De nieuwe corporatie gaat verder onder de naam Plavei wordt benut om de bedrijven organisatorisch ineen te vlechten. De afdelingen Sinds 1 januari 2013 bestaat onze organisatie uit de drie afdelingen Wonen, Bouwen & beheer en Beleid & staf. Deze laatste afdeling valt rechtstreeks onder de directeur-bestuurder. Binnen de afdelingen hebben de managers een belangrijke sleutelrol. De managers zijn verantwoordelijk voor het tot stand komen en de implementatie van beleid en zorgen voor een goede afstemming tussen en/of binnen de afdelingen. Het managementteam overlegt maandelijks. 40

Beste netwerkpartner,

Beste netwerkpartner, Beste netwerkpartner, Vorig jaar, op 17 november tijdens onze belanghoudersbijeenkomst, spraken wij met u over de koers van Woningstichting Bergh. Centraal stonden de vragen of wij de juiste dingen doen

Nadere informatie

Belanghoudersbijeenkomst

Belanghoudersbijeenkomst V e r s l a g Belanghoudersbijeenkomst Donderdag 17 november was u met ruim 30 andere genodigden aanwezig bij de belanghoudersbijeenkomst van Woningstichting Bergh. Een bijeenkomst waarbij wij graag twee

Nadere informatie

jaarverslag 2013 Voorwoord 6

jaarverslag 2013 Voorwoord 6 JAARVERSLAG 2013 Inhoud Voorwoord 6 1. Wij staan bewust midden in de samenleving 9 1.1 De wereld om eens heen verandert en wij veranderen mee 9 1.2 Wij blijven trouw aan onze missie 12 1.3 Ons strategisch

Nadere informatie

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein Samenvatting In 2015 leverden wij 39 appartementen op aan het Schauwplein te Putten. De belangstelling voor de woningen was groot en leidde tot doorstroming. Wij sloten in 2015 inclusief deze nieuwbouw

Nadere informatie

Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016

Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016 Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016 Samenvatting In de eerste helft van 2016 leverden wij geen nieuwe woningen op. Dat zie je terug in de slaagkansen

Nadere informatie

MEMO HERZIENING WONINGWET

MEMO HERZIENING WONINGWET MEMO HERZIENING WONINGWET Nieuwe corporatiebestel van kracht op 1 juli 2015 Op 17 maart 2015 heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met de gewijzigde Woningwet 1 die tot doel heeft het functioneren van

Nadere informatie

De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit

De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit 1 De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit 2016 was het eerste jaar van ons Ondernemingsplan 2016-2020. Afgelopen jaar hebben we extra de aandacht gericht op de thema s betaalbaarheid,

Nadere informatie

voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder

voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder AMBITIE 2016 voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder Aan het begin van 2016 blikken wij terug en kijken wij vooruit in dit DuoDoc. Voordat wij dat doen willen wij eerst iedereen bedanken. Het was

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. 5. Wij zetten in op duurzaamheid 26 5.1 We zitten op koers 26 5.2 We lopen voorop 27 5.3 Wij maken bewoners bewust 27

Jaarverslag 2011. 5. Wij zetten in op duurzaamheid 26 5.1 We zitten op koers 26 5.2 We lopen voorop 27 5.3 Wij maken bewoners bewust 27 JAARVERSLAG 2011 Inhoud 1. Wij staan bewust midden in de samenleving 6 1.1 De wereld om eens heen verandert en wij veranderen mee 6 1.2 Wij blijven trouw aan onze missie 7 1.3 Met beide benen in Montferland

Nadere informatie

Themabijeenkomst gemeente Valkenswaard 17 maart 2016

Themabijeenkomst gemeente Valkenswaard 17 maart 2016 Themabijeenkomst gemeente Valkenswaard 17 maart 2016 Programma 20.00 Welkom 20.05 Inleidingen Gevolgen Woningwet voor wonen in Valkenswaard Woningmarktontwikkelingen Valkenswaard Resultaten Woningbelang

Nadere informatie

Welkom. Stakeholdersdag. 27 mei 2015

Welkom. Stakeholdersdag. 27 mei 2015 Welkom Stakeholdersdag 27 mei 2015 Programma 12.45 uur Opening & voorstellen dagvoorzitter (Andries Greiner) door Truus Sweringa (directeur-bestuurder OFW) Terugblik Stakeholdersdag 2014 & Actualiteiten

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting. Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk

Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting. Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk Programma Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting:

Nadere informatie

Ontwikkelingen sector en Visie Thuisvester Presentatie Platform Wonen Regio West Brabant

Ontwikkelingen sector en Visie Thuisvester Presentatie Platform Wonen Regio West Brabant Platform Wonen Ontwikkelingen sector en Visie Thuisvester Presentatie Platform Wonen Regio West Brabant Donderdag 24 november 2016 Thuisvester Visie Tien keuzes strategische visie Woningwet: Belangrijkste

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Prestatieafspraken -2020 Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Inleiding Per 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht geworden. Hoeksteen van deze hervorming is de lokale verankering

Nadere informatie

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Stadsdeelraad Vergaderstukken/raadsvoorstellen 28 september 2010-r Voorstel van Raadsleden Van Lissum en De Meij (VVD) over Effecten van Europese maatregel voor huishoudens

Nadere informatie

JAAROVERZICHT VOORUITBLIK THUIS IN DE ACHTERHOEK

JAAROVERZICHT VOORUITBLIK THUIS IN DE ACHTERHOEK JAAROVERZICHT 2016 VOORUITBLIK 2017 THUIS IN DE ACHTERHOEK THUIS IN DE ACHTERHOEK www.thuisindeachterhoek.nl is een samenwerkingsverband van de Achterhoekse wooncorporaties. Samen bieden zij huurwoningen

Nadere informatie

Samenvatting Jaarverslag 2013

Samenvatting Jaarverslag 2013 Samenvatting Jaarverslag 2013 Het jaar 2013 laat zich voor KleurrijkWonen kenmerken door: het realiseren vaneen aantal grote onderhouds- en herstructureringsprojecten; het ruimschoots behalen van onze

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Voorwoord 4

Jaarverslag 2012. Voorwoord 4 JAARVERSLAG 2012 Inhoud Voorwoord 4 1. Wij staan bewust midden in de samenleving 7 1.1 De wereld om eens heen verandert en wij veranderen mee 7 1.2 Wij blijven trouw aan onze missie 9 1.3 Met beide benen

Nadere informatie

Evaluatie pilot woonruimteverdeling

Evaluatie pilot woonruimteverdeling Evaluatie pilot woonruimteverdeling Aanleiding Sinds 1 januari 2015 is er een nieuwe Huisvestingswet van kracht. Deze nieuwe wet vraagt van gemeenten en woningcorporaties een herbezinning op eventuele

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente IJsselstein / / Gemeente *7/ IJsselstein Providesv

Prestatieafspraken Gemeente IJsselstein / / Gemeente *7/ IJsselstein Providesv ^ Gemeente *7/ IJsselstein Providesv Gemeente IJsselstein / / Gemeente IJsselstein - Provides - HVIJ lad 1 van 1 Gemeente IJsselstein Provides Woningwet 2015 In de nieuwe Woningwet (per 1 juli 2015 ingegaan)

Nadere informatie

Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose

Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose 2017-2021 Goedgekeurd November 2016 Jaarplan 2017 1 Inleiding Voor het jaar 2017 presenteren we de begroting. Naast de cijfermatige opstelling, is er een toelichting

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Petra Bassie petra.bassie@vng.nl Betaalbaarheid van het wonen - Rapport VNG - Belangrijkste inzichten & bestuurlijke

Nadere informatie

B&W. Advies. Lokale Beleidsruimte 2010-2014. :5/(.l.. :tt^ Zoetermeer sfeeds ondernemend. 3i./s.:(.o. ^ ^ ^^ivi^^^^^ Co^'

B&W. Advies. Lokale Beleidsruimte 2010-2014. :5/(.l.. :tt^ Zoetermeer sfeeds ondernemend. 3i./s.:(.o. ^ ^ ^^ivi^^^^^ Co^' ^ ^ ^^ivi^^^^^ gemeente \ B&W DM-nr. 2010/9146 Advies 100312 Versie: 1 Co^' Aox^ a< Verantwoordelijk Portefeuille Weth. Dr. T.J. Haan Mede verantw. Gemeentesecretaris Hoofdafdeling Auteur Lokale Beleidsruimte

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

Samenwerkingsafspraken Enschede 2014-2015 Vanuit een gedeelde visie, onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid

Samenwerkingsafspraken Enschede 2014-2015 Vanuit een gedeelde visie, onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid Samenwerkingsafspraken Enschede 2014-2015 Vanuit een gedeelde visie, onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid Vastgesteld en ondertekend in het bestuurlijk overleg d.d. 26 november 2014 1 Jaarlijks terugkerend

Nadere informatie

Lokaal betrokken, regionaal verbonden

Lokaal betrokken, regionaal verbonden Lokaal betrokken, regionaal verbonden Beweeg de muis over de tekstblokken en klik Voorwoord Lokaal betrokken, regionaal verbonden Dat is de titel van het ondernemingsplan 2014-2018 van. Omdat dat is wat

Nadere informatie

Ondernemingsplan jaar lokale kracht!

Ondernemingsplan jaar lokale kracht! Ondernemingsplan 2016-2020 100 jaar lokale kracht! Stichting Beter Wonen September 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 1 Inleiding 2 2 In- en externe analyse 3 2.1 Extern 3 Economie 3 Politiek 3 Maatschappij

Nadere informatie

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ Voorwoord Voor u ligt het herijkte ondernemingsplan van SWZ. Dit is het antwoord op de vraag die we onszelf en onze belangrijkste stakeholder huurdersbelangenvereniging

Nadere informatie

Uw advies onze uitdaging!

Uw advies onze uitdaging! Uw advies onze uitdaging! Wat deden we met uw adviezen? In november 2011 ontmoetten we onze belanghouders. Huurders, het bestuur van de huurdersvereniging, vertegenwoordigers van de gemeente Kampen, politieke

Nadere informatie

HUURBELEID 2015 Maart 2015

HUURBELEID 2015 Maart 2015 HUURBELEID 2015 Maart 2015 Inhoud 1. Inleiding 2. Politieke gebeurtenissen 3. Betaalbaarheid 4. Uitgangspunten voor het 5. Huurbeleid Brederode Wonen 2015 2 1. Inleiding Voor u ligt het. Op 12 maart 2013

Nadere informatie

Evaluatie pilot woonruimteverdeling Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Evaluatie pilot woonruimteverdeling Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden Evaluatie pilot woonruimteverdeling Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden Aanleiding Sinds 1 januari 2015 is er een nieuwe Huisvestingswet van kracht. Deze nieuwe wet vraagt van gemeenten en woningcorporaties

Nadere informatie

Monitoring prestatieafspraken woningcorporaties 2014

Monitoring prestatieafspraken woningcorporaties 2014 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Monitoring prestatieafspraken woningcorporaties 2014 Programma Wonen BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting In 2012 zijn met de woningcorporaties Portaal,

Nadere informatie

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Stand van zaken zomer 2014 Inleiding Op dit moment volstrekt zich een grote verandering binnen de sociale huursector. Dit is het gevolg van het huidige

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Verkort Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Ambities in 2017 In Baarn, Blaricum, Bunschoten, Gooise Meren, Hilversum en Wijdemeren Voorwoord Maarten van

Nadere informatie

Vivare Gemeente Renkum

Vivare Gemeente Renkum Samenvatting Vivare Gemeente Renkum Prestatieafspraken 2015-2018 Vivare en de gemeente Renkum werken samen aan voldoende goede huurwoningen op de juiste plek voor een juiste prijs. Meer dan voorheen moet

Nadere informatie

KOERS. 1. Inleiding: samen meer betekenen

KOERS. 1. Inleiding: samen meer betekenen KOERS 1. Inleiding: samen meer betekenen Samen kunnen we meer doen voor bewoners. Daarom fuseren Woonstichting Etten- Leur en AlleeWonen. Beide corporaties zetten zich afzonderlijk al met hart, ziel en

Nadere informatie

Samenvatting herziene Woningwet

Samenvatting herziene Woningwet Samenvatting herziene Woningwet 1. Algemeen De Tweede Kamer stemde op 5 juli unaniem in met de herziening van de Woningwet. In het najaar van 2012 wordt het wetsvoorstel door de Eerste Kamer besproken.

Nadere informatie

inform special Ruimte geven en samen leven

inform special Ruimte geven en samen leven inform special Ruimte geven en samen leven Ondernemingsplan WSP 2013-2017 Het ondernemingsplan 2013-2017 van Woningstichting Putten Ruimte geven en samen leven Ruimte geven en samen leven is de titel van

Nadere informatie

Hoofdvraag. A.1 Blijf bij de rand weg, maar zoek een beter balans in die veiligheid en te hoge lastenstijging voor huurders.

Hoofdvraag. A.1 Blijf bij de rand weg, maar zoek een beter balans in die veiligheid en te hoge lastenstijging voor huurders. Hoofdvraag A.1 Blijf bij de rand weg, maar zoek een beter balans in die veiligheid en te hoge lastenstijging voor huurders Deelvragen B.1 Huren laag houden. Dan de komende jaren maar minder investeren.

Nadere informatie

In verband met de vakantieperiode en in overleg met de vragensteller is de termijn van beantwoording verlengt tot 31 augustus 2015.

In verband met de vakantieperiode en in overleg met de vragensteller is de termijn van beantwoording verlengt tot 31 augustus 2015. SCHRIFTELIJKE VRAAG Indiener: Gerwin ter Maat / VVD Berkelland Datum indiening vraag: 06-07-2015 Datum verzending antwoord: 01-09-2015 In verband met de vakantieperiode en in overleg met de vragensteller

Nadere informatie

J1,11!ILIKIJij.,131J1 G D Tf(V(Ce

J1,11!ILIKIJij.,131J1 G D Tf(V(Ce J1,11!ILIKIJij.,131J1 G D2 02.11.2015 0035 Tf(V(Ce Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dordrecht Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Behandeld door: mevrouw C. Geenen-ter Hoeven Kenmerk:

Nadere informatie

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen A) WONINGWET: ALGEMEEN 1. Wat is de nieuwe Woningwet? De nieuwe Woningwet geeft nieuwe regels voor de sociale huursector. Met de herziening wil de overheid

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMERSFOORT

ACTIVITEITEN AMERSFOORT ACTIVITEITEN AMERSFOORT Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 5.462 3.588 3.119 598 12.767 Bovenstaand woningbezit is exclusief 540 onzelfstandige

Nadere informatie

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact Welkom! 1 Programma Welkom Presentatie visitatierapport Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje Borrel en informeel contact 2 1 van bekend naar nieuw van naar 3 Waar gaat het naar toe? Verkleining

Nadere informatie

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Freya Mostert freija.mostert@vng.nl Betaalbaarheid van het wonen - Rapport VNG - Belangrijkste inzichten & bestuurlijke

Nadere informatie

Beantwoording art 33 vragen bereikbare en betaalbare voorraad sociale huurwoningen

Beantwoording art 33 vragen bereikbare en betaalbare voorraad sociale huurwoningen Beleid Uw contact F (020) 540 45 59 gemeente@amstelveen.nl Fractie Groen Links T.a.v. T. van Wijnen en M. Kortekaas Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief

Nadere informatie

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Samenvatting jaarverslag 2014 1 Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Wij zijn Lefier, een woningcorporatie in Noord-Nederland. Lefier staat midden in de samenleving

Nadere informatie

Aedes-benchmark Duurzaamheid. Prestatieveld letter. Prestatieveld letter. Energetische prestatie. Energie-Index. CO2-uitstoot.

Aedes-benchmark Duurzaamheid. Prestatieveld letter. Prestatieveld letter. Energetische prestatie. Energie-Index. CO2-uitstoot. SAMENGEVAT Dit jaar presenteert Aedes voor de vierde keer de Aedes-benchmark. In deze corporatiemonitor vindt u op hoofdlijnen informatie over de samenstelling van de prestatievelden en de belangrijkste

Nadere informatie

BELEIDS VISIE OKTOBER

BELEIDS VISIE OKTOBER BELEIDS VISIE OKTOBER 2017 ONS DOEL1.0 2ONZE OMGEVING ONZE TAAKOPVATTING Ons doel is om mensen met een laag inkomen een prettige woonsituatie te bieden. Woningstichting Tubbergen verhuurt betaalbare en

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2017

Prestatieafspraken 2017 Prestatieafspraken 2017 Aanleiding De prestatieafspraken 2017 zijn een vertaling van het bod, waarin de woningcorporaties aangeven door welke activiteiten zij een bijdrage leveren aan het realiseren van

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 34 Afspraken over verkoop van sociale huurwoningen Sinds 1998 worden in Amsterdam sociale huurwoningen verkocht. Aanleiding was de sterk veranderde samenstelling en woningbehoefte van de Amsterdamse bevolking.

Nadere informatie

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Voor bezit van Habeko wonen in de kernen: Koudekerk aan den Rijn/Hazerswoude-Rijndijk, Hazerswoude-Dorp en Benthuizen datum:10 november 2014 Vastgesteld door het college

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Activiteiten in 2014 In Baarn, Bunschoten, Blaricum, Bussum, Hilversum en Wijdemeren Investeren in groen en betaalbaar

Nadere informatie

Wonen in het Land van Heusden en Altena. Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015

Wonen in het Land van Heusden en Altena. Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015 Wonen in het Land van Heusden en Altena Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015 Agenda P. van den Heuvel: De nieuwe Woningwet hoofdpunten W. Bijl: Regionale verankering in het Land van Heusden

Nadere informatie

5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma

5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma 5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma Het regionale woningbouwprogramma moet actueel blijven. Dynamiek is ook nodig omdat nu niet te voorspellen is wat er over een aantal jaar nodig

Nadere informatie

DUODOC. resultaten 2014 ambitie 2015 ZO GEZEGD ZO GEDAAN

DUODOC. resultaten 2014 ambitie 2015 ZO GEZEGD ZO GEDAAN resultaten 2014 ambitie 2015 ZO GEZEGD ZO GEDAAN Zo gezegd, zo gedaan 2015 is het derde jaar van onze vijfjarige beleidsperiode. De eerste resultaten zijn gehaald. Wij hebben jaarlijks de doelgroep een

Nadere informatie

Domesta. Geme Sn ente ř oevord. 'ng. 30 : Aan. Class nr. Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN

Domesta. Geme Sn ente ř oevord. 'ng. 30 : Aan. Class nr. Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN Geme Sn ente ř oevord 'ng. 30 : 1 Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN Aan Class nr. Ons kenmerk Onderwerp Behandeld door Bijlage(n) Datum Geme000339

Nadere informatie

Bouwen aan beloften. Woningbouwvereniging Alkemade. Bezoekadres De Lasso GV Roelofarendsveen. Postadres Postbus AD Roelofarendsveen

Bouwen aan beloften. Woningbouwvereniging Alkemade. Bezoekadres De Lasso GV Roelofarendsveen. Postadres Postbus AD Roelofarendsveen Bouwen aan beloften Woningbouwvereniging Alkemade Bezoekadres De Lasso 1 2371 GV Roelofarendsveen Postadres Postbus 150 2370 AD Roelofarendsveen T 071 331 50 00 F 071 331 71 44 www.wbv-alkemade.nl algemeen@wbv-alkemade.nl

Nadere informatie

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Boxmeer Herzieningswetproof Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Programma Deel 1: Informatie: Woningwet en ontwikkelingen in de volkshuisvesting Deel 2: Discussie: Verkennen

Nadere informatie

Toekomstbestendig 2019

Toekomstbestendig 2019 Toekomstbestendig 2019 20 19 Missie TBV Wonen is een excellente woningcorporatie in Noord-Brabant, die zich richt op het huisvesten van mensen die daarbij een helpende hand kunnen gebruiken. Wij investeren

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Een fijn huis

Jaarverslag 2014. Een fijn huis Een fijn huis Een goede woning is een basisbehoefte van ieder mens en een randvoorwaarde om deel te kunnen nemen aan de samenleving. In ons werkgebied, de noordvleugel van de Randstad, zijn veel mensen

Nadere informatie

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan 2017-2020 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Hier staan we voor 3. Woningbezit 4. Huurders 5. Vitale wijken en buurten 6. Financiën 7. Organisatie Voorwoord samen werken

Nadere informatie

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE?

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? WWW.AEDES.NL MAART 2015 DE NIEUWE ONINGWET Vanaf 1 juli 2015 gelden nieuwe regels voor woningcorporaties. De invoering van de nieuwe Woningwet betekent dat ook

Nadere informatie

Koersplan Woningbouwvereniging Poortugaal. OP HOOF D L I JN EN OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING

Koersplan Woningbouwvereniging Poortugaal.  OP HOOF D L I JN EN OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING Koersplan 2017-2020 OP HOOF D L I JN EN Woningbouwvereniging Poortugaal www.wbvpoortugaal.nl OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING Wij bieden betaalbare huurwoningen met een passende kwaliteit. We

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2016. Lokaal, Klantgericht en Betrouwbaar

Beleidsplan 2012-2016. Lokaal, Klantgericht en Betrouwbaar Beleidsplan 2012-2016 Lokaal, Klantgericht en Betrouwbaar Colofon Beleidsplan 2012-2016 Woningstichting Sint Antonius van Padua Eindredactie Woningstichting Sint Antonius van Padua Realisatie Nestas communicatie,

Nadere informatie

Naar een woonvisie voor Waterland

Naar een woonvisie voor Waterland Naar een woonvisie voor Waterland Informatieavond Raad 29 oktober 2015 de ruyterkade 112 1011ab amsterdam www.rigo.nl OPZET 1. Welkom en opening door de wethouder 2. Naar een woonvisie voor Waterland 3.

Nadere informatie

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia.

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia. De heer P. Beeldman Westeinde 12 2841 BV MOORDRECHT ** verzenddatum 27 mei 2014 onderwerp uw kenmerk bijlage afdeling VROM behandeld door J.D. Lindeman telefoon 0180-639976 Geachte heer Beeldman, Op 19

Nadere informatie

de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere

de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere Alkmaar, juni 2014 Aan: Van: de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere Met deze notitie bieden wij u het rapport Betaalbaar Wonen in de regio Alkmaar

Nadere informatie

Groei is van belang. Ondernemingsplan

Groei is van belang. Ondernemingsplan Groei is van belang Ondernemingsplan 2017-2021 Waar staan we voor? Arcade: mensen en wonen Wij zijn een maatschappelijk betrokken, initiatiefrijke en sociale onderneming. Wij verhuren en beheren circa

Nadere informatie

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014 Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio Maart 2014 2 Preambule Gemeenten in de Stadsregio Amsterdam en de woningcorporaties, verenigd

Nadere informatie

Adviesrapport Bewoners adviesgroep Doorstroming Oktober 2015

Adviesrapport Bewoners adviesgroep Doorstroming Oktober 2015 Oktober 2015 2 Advies in hoofdlijnen Het advies 1. Door de huren bij mutatie niet te verhogen door passend toe te wijzen, kan de doorstroming worden bevorderd indien dit vooral duidelijk wordt aangegeven,

Nadere informatie

Verantwoording 2014. De parlementaire enquêtecommissie komt met haar aanbevelingen

Verantwoording 2014. De parlementaire enquêtecommissie komt met haar aanbevelingen Verantwoording 2014 4 februari 2015 Bewonerscommissiedag 2015 Terugblik op 2014 De verhuurdersheffing is een feit De parlementaire enquêtecommissie komt met haar aanbevelingen Betaalbaarheid staat onder

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2014 2017. Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken

Ondernemingsplan 2014 2017. Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken Ondernemingsplan 2014 2017 Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken Missie QuaWonen QuaWonen is dé woningcorporatie voor de Krimpenerwaard. Wij bieden goede huisvesting aan mensen die

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Wij staan bewust midden in de samenleving De wereld om ons heen verandert en wij veranderen mee

Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Wij staan bewust midden in de samenleving De wereld om ons heen verandert en wij veranderen mee Jaarverslag 2015. Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Wij staan bewust midden in de samenleving... 4 1.1 De wereld om ons heen verandert en wij veranderen mee... 4 1.2 Vooruit naar de kerntaak... 5 1.3 Met

Nadere informatie

Inschrijven en woningtoewijzing

Inschrijven en woningtoewijzing Wilt u een woning huren bij Destion? In deze brochure kunt u lezen hoe dat werkt en wat u kunt doen om in aanmerking te komen voor een huurwoning van onze woningcorporatie. Inschrijven U komt voor een

Nadere informatie

Woonruimteverdeling. Een woning huren van St. Joseph

Woonruimteverdeling. Een woning huren van St. Joseph Woonruimteverdeling Een woning huren van St. Joseph Woonruimteverdeling 1. Inleiding Woningstichting St. Joseph verhuurt circa 460 woningen in Stramproy en omgeving. We willen graag dat de juiste woning

Nadere informatie

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 WSN: Thuis in Nijkerk Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 V O O R W O O R D Bertus Rakhorst over...geborgenheid Een goed en veilig thuis vormt een stevige basis van waaruit je je verder kunt

Nadere informatie

HOE VIND JE EEN HUIS OP TERSCHELLING?

HOE VIND JE EEN HUIS OP TERSCHELLING? HOE VIND JE EEN HUIS OP TERSCHELLING? HOE VIND JE EEN HUIS OP TERSCHELLING? Dat is niet zo eenvoudig. Zoals je vast wel weet, is de vraag naar (sociale) huurwoningen groter dan het aanbod. Zeker op Terschelling.

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

Wat werkelijk van waarde is Ondernemingsplan

Wat werkelijk van waarde is Ondernemingsplan Wat werkelijk van waarde is Ondernemingsplan 2016-2019 woningstichting Het Grootslag Wat is werkelijk van waarde? Inleiding De afgelopen jaren ging de corporatiesector een richting op die in tegenspraak

Nadere informatie

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen!

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Samenvatting ondernemingsplan Samenvatting ondernemingsplan Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Dat is

Nadere informatie

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet ingegaan. U leest hier wat deze nieuwe wet mogelijk voor u betekent. We hebben de

Nadere informatie

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen Prestatieafspraken Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen 2017 Prestatieafspraken Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen 2017 Omni~ Wonen S1ichl1ng Huurdersorganisalie Omnia

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Verkort Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Activiteiten in 2015 In Baarn, Bunschoten, Blaricum, Bussum, Hilversum en Wijdemeren Investeren in groen en betaalbaar

Nadere informatie

Domesta. Gemeente Emmen Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus RA EMMEN. Geacht College van Burgemeester en Wethouders,

Domesta. Gemeente Emmen Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus RA EMMEN. Geacht College van Burgemeester en Wethouders, Gemeente Emmen Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 30.001 7800 RA EMMEN Ons kenmerk Onderwerp Behandeld door Bijlage(n) Datum Geme000346 Bod Domesta 2016 Karin Koers 29 oktober 2015

Nadere informatie

prestatieafspraken 201 7

prestatieafspraken 201 7 prestatieafspraken 201 7 In deze overeenkomst zijn de prestatieafspraken tussen de gemeente Barendrecht, de Bewonersraad en Patrimonium Barendrecht vastgelegd voor de periode van 1 januari 2017 tot en

Nadere informatie

RESULTATEN 2016

RESULTATEN 2016 DOELGROEPEN Inclusief de nieuwbouw verhuren wij in 2016 minimaal 225 huurwoningen. Gelukt door een combinatie van nieuwbouw en lokaal maatwerk o.a. gericht op doorstroom: 242 verhuringen. 70% van onze

Nadere informatie

Goed wonen = samen doen!

Goed wonen = samen doen! Goed wonen = samen doen! Beleidsplan Tablis Wonen 2016 2019 Participatiemaatschappij In Nederland leven we steeds meer in een participatiemaatschappij. We maken steeds meer gebruik van elkaars sterke punten

Nadere informatie

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis Gereguleerde huren in de commerciële sector Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis AANLEIDING Corporaties en commerciële verhuurders bieden beiden

Nadere informatie

Rochdale geeft thuis. Terugblik Krachtige keuzes om mensen een thuis te geven

Rochdale geeft thuis. Terugblik Krachtige keuzes om mensen een thuis te geven Rochdale geeft thuis Terugblik 2016 Krachtige keuzes om mensen een thuis te geven Wij zijn een woningcorporatie voor mensen met een laag inkomen. Binnen deze inkomensgroep zijn we er voor iedereen, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Woonruimteverdeling. Een wonig huren van St. Joseph

Woonruimteverdeling. Een wonig huren van St. Joseph Woonruimteverdeling Een wonig huren van St. Joseph Woonruimteverdeling 1. Inleiding Woningstichting St. Joseph verhuurt circa 460 woningen in Stramproy en omgeving. We willen graag dat de juiste woning

Nadere informatie

Woonvisie. Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016

Woonvisie. Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016 Woonvisie Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016 Aanleiding Verschuiving van de volkshuisvestelijke opgave Sociale huur: Woningwet 2015 redelijke bijdrage Langer zelfstandig wonen Lokaal beleid 2

Nadere informatie

VOLKSHUISVESTING TOEN EN NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van sociale volkshuisvesting naar de woningcorporaties in 2014 is een grote stap.

VOLKSHUISVESTING TOEN EN NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van sociale volkshuisvesting naar de woningcorporaties in 2014 is een grote stap. Belanghoudersbijeenkomst 3 juni 2014 Blad 1. Op verzoek van Wonen Zuidwest Friesland aangaande een toelichting over de betaalbaarheid van het wonen willen wij dit toespitsen op onze corporaties en de veranderingen

Nadere informatie

WONINGSTICHTING ST. JOSEPH STRAMPROY.

WONINGSTICHTING ST. JOSEPH STRAMPROY. Ondernemingsplan 2011-2014 van WONINGSTICHTING ST. JOSEPH STRAMPROY. Inleiding Woningstichting St. Joseph Stramproy ( Woningstichting) wil dat mensen goed, betaalbaar en prettig kunnen wonen. Om dat doel

Nadere informatie

Inhoud. amsterdam woon. inhoud

Inhoud. amsterdam woon. inhoud Afspraken over verkoop van sociale huurwoningen Sinds 1998 worden in Amsterdam sociale huurwoningen verkocht. Aanleiding was de sterk veranderde samenstelling en woningbehoefte van de Amsterdamse bevolking.

Nadere informatie

Woonruimteverdeling in Breda

Woonruimteverdeling in Breda RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl EINDRAPPORT Woonruimteverdeling in Breda De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO Research en Advies. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf!

Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf! Ondernemingsplan 2016-2018 Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf! Woondiensten Aarwoude is een bedrijf dat woonruimte verhuurt aan mensen die op basis van hun inkomen in aanmerking komen voor een sociale

Nadere informatie

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente In deze bijlage wordt per thema aangegeven wat gezamenlijk en daarnaast wat afzonderlijk door de corporaties dan wel de gemeente (aanvullend) is

Nadere informatie