ONBETWIST ONderwijs verbeteren met WISkunde Toetsen Voorbeeldtoetsen Lineaire Algebra Deliverable 3.10 Henk van der Kooij ONBETWIST Deliverable 3.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONBETWIST ONderwijs verbeteren met WISkunde Toetsen Voorbeeldtoetsen Lineaire Algebra Deliverable 3.10 Henk van der Kooij ONBETWIST Deliverable 3."

Transcriptie

1 ONBETWIST ONderwijs verbeteren met WISkunde Toetsen Voorbeeldtoetsen Lineaire Algebra Deliverable 3.10 Henk van der Kooij ONBETWIST Deliverable 3.8

2 ONBETWIST ONderwijs verbeteren met WISkunde Toetsen Inleiding De redactie Lineaire Algebra heeft een aantal voorbeeldtoetsen vervaardigd over de onderwerpen 1. Vectoren in de R 2 en R 3 2. Rekenen met matrices 3. Stelsels lineaire vergelijkingen 4. Vectorruimten 5. Determinanten 6. Eigenwaarden 7. Inproducten 8. Lineaire afbeeldingen Het betreft hier een verzameling van meer dan 80 opgaven, zowel open als multiple choice. Daarnaast is een groot aantal reeds bestaande interactieve opgaven verzameld. Momenteel is het reviewproces van deze opgaven aan de gang. De toetsen en overige opgaven zijn beschikbaar via onder de sectie Lineaire algebra en zijn als bijlage aan dit document toegevoegd. ONBETWIST Deliverable 3.8

3 Lineaire Algebra, Vectoren in R 2 en R 3 Opgave 1. Bepaal Opgave 2. Geef een vergelijking in de vorm ax + by = c voor de lijn door de punten A(1, 2) en B(3, 4). Opgave 3. Wat is de afstand tussen de twee punten A(1, 3, 2) en B( 2, 1, 1)? Opgave 4. Bepaal de oppervlakte van de driehoek ABC als A = (1, 1, 1), B = (2, 3, 1) en C = (0, 1, 1). Opgave 5. De lijn l in R 2 wordt gegeven door de vergelijking 6x + 5y = 3. ( ( ( x a c Geef een vectorvergelijking voor l in de vorm = + λ. y) b) d) 1

4 Opgave 6. Bepaal het snijpunt P van het vlak V gegeven door de vergelijking x+4y+z = 36 en de lijn l door de punten (2, 4, 0) en ( 1, 2, 4). Opgave 7. Bepaal de afstand van het punt P (3, 3) tot de lijn l door de twee punten A(1, 1) en B(3, 1). Opgave 8. Het vlak V gaat door de drie punten A(1, 1, 1), B(2, 3, 1) en C(5, 1, 2). Geef een vergelijking van het vlak in de vorm ax + by + cz = d. Opgave 9. Wat zijn de coördinaten van het spiegelbeeld van het punt P (3, 3, 1) in het vlak V gegeven door de vergelijking 2x + y z = 2? Opgave 10. Wat is de afstand tussen de twee lijnen l en m gegeven door de vectorvergelijkingen x 5 1 x 1 2 l : y = 1 + λ 1 en m : y = 2 + µ 0. z 1 1 z 1 1 2

5 Lineaire Algebra, Rekenen met matrices Opgave 1. Bepaal 3 ( ) ( ) ( ) Opgave 2. Bepaal ( ) Opgave ( ) Bereken Opgave 4. Als A een 7 3 matrix is en B een 3 5 matrix. Wat is dan het aantal kolommen van (AB)? Opgave 5. Bereken ( ) ( 5 4 ) ( )

6 Opgave 6. Geef een 3 3 matrix A met A 0, maar A 3 = 0. Opgave 7. Als A een 3 3 matrix is, waarvoor geldt dat AB = BA voor alle 3 3 matrices B, wat is dan de sterkste uitspraak over A. a. A = I b. A is een scalair veelvoud van I. c. A is een bovendriehoeksmatrix. d. A kan elke 3 3 matrix zijn. Opgave 8. Welke uitspraak is waar? a. Voor alle n n matrices A en B geldt AB BA = 0. b. Voor alle n n matrices A en B geldt AB B A = 0. c. Voor alle n n matrices A en B geldt (AB) B A = 0. d. Geen van bovenstaande beweringen is waar. Opgave 9. Als A een 3 3 matrix is, waarvoor geldt dat AB = BA voor alle 3 3 matrices B, wat is dan de sterkste uitspraak over A. a. A = I b. A is een scalair veelvoud van I. c. A is een bovendriehoeksmatrix. d. A kan elke 3 3 matrix zijn. 2

7 Opgave 10. ( ( ( ( Bepaal een 2 2 matrix A met A = en A =. 1) 5) 1) 1) 3

8 Lineaire Algebra, Oplossen van lineaire stelsels Opgave 1. Beschouw het volgend stelsel lieaire vergelijkingen: 4x 7z = 8 8y 3x + 2z = 0 3z 2y = 6 Wat is de uitgebriede coefficiëntenmatrix voor dit stelsel? Opgave 2. Zin A een 3 3-matrix en b een vector in R 3. De vergelijking Ax = b heeft als uitgebreide coëfficiëntenmatrix de 3 4-matrix A b. prcies één van de volgende beweringen is fout. Welke? a. Vermenigvuldiging van de tweede regel uit A b met 3 zal, in het algemeen, de oplossingsverzameling niet veranderen. b. Vermenigvuldiging van de tweede kolom uit A b met 3 zal, in het algemeen, de oplossingsverzameling niet veranderen. c. Optellen van de tweede rij bij de derde uit A b zal, in het algemeen, de oplossingsverzameling niet veranderen. d. Verwisselen van de tweede en derde regel uit A b zal, in het algemeen, de oplossingsverzameling niet veranderen. Opgave 3. 1

9 De rij-gereduceerde matrix van 0 a 0 a b c c b c c waarbij a 0 is gelijk aan Opgave 4. De vergelijking Ax = b, met en heeft een unieke oplossing. Deze oplossing is gelijk aan A = b = 0 6 Opgave 5. Voor p R is gegeven A = 1 p 2 en b = p p 0 De vergelijking Ax = b heeft geen oplossingen voor precies één waarde van p. Voor welke p is dat zo? Opgave 6. Stel u A = en b = u w 2

10 De vergelijking Ax = b heeft alleen oplossingen als u, v en w aan een vergelijking voldoen. Wat is deze vergelijking? Opgave 7. Stel A = p 0 p p 1 De vergelijking Ax = 0 heeft oneindig veel oplossingen voor twee waarden voor p. Welke? 3

11 Lineaire Algebra, Vectorruimten Opgave 1. De eigenschap dat in een vectorruimte V geldt dat (u + v) + w = u + (v + w) voor alle u, v, w V heet: a. Commutativiteit. b. Associativiteit. c. Geslotenheid onder optelling. Opgave 2. Wat is de dimensie van de reële vectorruimte van reële n n matrices? a. n. b. 2n. c. n 2. Opgave 3. Laat V de verzameling zijn van alle functies f op [ 1, 1] waarvoor geldt dat f( x) = f(x) voor alle x [ 1, 1]. Voor f, g V definiëren we f + g op de gebruikelijke wijze, en zo ook αf voor α R. Precies één van de volgende uitspraken is correct. Welke? a. V is een vectorruimte. b. V is geen vectorruimte want V is niet gesloten onder de gegeven optelling. c. V is geen vectorruimte want V wordt niet opgespannen door eindig veel vectoren uit V. Opgave 4. Welke van de volgende is geen axioma voor een vectorruimte V? 1

12 a. 0u = 0 voor alle u V b. 1u = u voor alle u V. c. c(du) = (cd)u voor alle c, d R en u V. Opgave 5. Welke van de volgende deelverzamelingen H van de verzameling V van 2 2 matrices is geen deelruimte? a. De deelverzameling H van bovendriehoeksmatrices. b. De deelverzameling van symmetrische matrices. c. De deelverzameling van matrices die niet symmetrisch zijn. Opgave 6. Laat V de verzameling zijn van alle horizontale vectoren van lengte twee, tezamen met alle verticale vectoren van lengte twee, oftewel, {( ) } b1 V = {(a 1, a 2 ), a 1, a 2 R}, b b 1, b 2 R. 2 Definieer de volgende optelling op V. Als v, w V beide horizontaal of beide verticaal zijn, definieer hun som v + w dan als gebruikelijk. Is dit niet het geval, definieer dan ( ) v1 + w v + w = 1. v 2 + w 2 Dus, de som is in dat geval altijd verticaal. Definieer de vermenigvuldiging met een scalair c R zoals gebruikelijk, ( ) ( ) v1 cv1 c =, c(w v 2 cv 1, w 2 ) = (cw 1, cw 2 ). 2 Precies één van de volgende uitspraken is correct. Welke? De verzameling V met de gedefinieerde optelling en vermenigvuldiging met een scalair is geen vectorruimte omdat: a. De optelling niet associatief is. b. Er geen nulvector in v bestaat. c. Niet iedere v V heeft een tegengestelde v. Opgave 7. Welke van de volgende is geen vectorruimte? 2

13 a. De verzameling van polynomen van graad ten hoogste twee gedefinieerd op het interval [0, 1], met de gebruikelijke optelling van functies, en de gebruikelijke vermenigvuldiging van een functie met een scalair. b. De verzameling van alle inverteerbare 2 2 matrices, met de matrix-optelling, en de vermenigvuldiging van een matrix met een scalair. c. De verzameling van alle rijtjes getallen (a n ) n=1 met de gebruikelijke elementsgewijze optelling, en de gebruikelijke vermenigvuldiging met een scalair. Opgave 8. Beschouw de complexe vectorruimte V van complexe 3 3 matrices. Laat H de deelverzameling zijn van Hermitische matrices, oftewel, matrices A waarvoor A = A. Precies één van de volgende uitspraken is correct. Welke? a. H is aan deelruimte van V van dimensie 6. b. H is aan deelruimte van V van dimensie 12. c. H is niet gesloten onder de gebruikelijke scalaire vermenigvuldiging. Opgave 9. Wat is de dimensie van de vectorruimte van symmetrische 3 3 matrices? 3

14 Lineaire Algebra, Determinanten Exercise 1. Bepaal het oppervlak van de driehoek in R 2 met hoekpunten ( 1, 4), (3, 2), (0, 1). Exercise 2. Bepaal het oppervlak van de driehoek in R 2 met hoekpunten (6, 1), (1, 2), ( 3, 1). Exercise 3. Bepaal het volume van het viervlak in R 3 met hoekpunten (1, 0, 0), (2, 3, 4), ( 1, 0, 2), (3, 2, 1). Exercise 4. Bereken Exercise 5. 1

15 Bereken Exercise 6. Bereken Exercise 7. Bereken a b 0 0 a b a 0 b. a. (a + b) 3 b. a 3 + b 3 c. ab(a + b) Exercise 8. Bereken 0 a 0 b c d 0 e 0. 2

16 a. 0 b. bd + ae c. ab + de Exercise 9. Gegeven is dat a b c d e f g h i = 4. Bepaal de determinant van a b c 2d 3g 2e 3h 2f 3i g h i. Exercise 10. Gegeven is dat Bepaal de determinant van a b c d e f g h i = 4. a b a + b c d e d + e f g h g + h i. Exercise 11. Gegeven is dat a b c d e f g h i = 4. 3

17 Bepaal de determinant van a d g b + 2a e + 2d h + 2g c f i. Exercise 12. Zij A een n n-matrix en λ R. Dan is det(λa) gelijk aan a. λ det(a) b. nλ det(a) c. λ n det(a) Exercise ( 13. ) 2 1 Zij A = 1 5. Bepaal de determinant van A. 1 2 Exercise 14. Beschouw het stelsel vergelijkingen x 1 + 3x 2 = 4 x 1 x 2 = 0. Is de volgende bewering waar: de regel van Cramer geeft ons als oplossing x 1 = 1 3 x 2 =

18 a. Waar b. Niet waar Exercise 15. Los met de regel van Cramer het stelsel op en geef de waarde van x 1. x 1 2x 2 + x 3 = 1 x 1 + x 3 = 3 x 1 2x 2 = 0 Exercise 16. Welk van de volgende determinanten is nul voor willekeurige keuze van a, b, c? (1) 0 a a 0, (2) 0 a 0 0 a 0 0 a 0 b 0 b 0, (3) a 0 b 0 0 b 0 c 0 0 c 0 a. determinant (1) b. determinant (2) c. determinant (3) Exercise 17. Welk van de volgende determinanten is niet altijd nul voor willekeurige keuze van a, b, c? (1) a b c b + c a + c a + b, (2) a 2 b 2 c 2 b 2 + c 2 a 2 + c 2 a 2 + b 2, (3) a b c bc ac ab 5

19 a. determinant (1) b. determinant (2) c. determinant (3) 6

20 Lineaire Algebra, Eigenwaarden Opgave 1. Bepaal de karakteristieke vergelijking van de matrix M = variabele. ( ) 0 1 met λ als 3 2 Opgave 2. Bepaal de eigenwaarden van de matrix M = ( ) Opgave Beschouw de matrix A = Bepaal de eigenwaarden van A 2. Opgave 4. Een inverteerbare vierkante matrix M heeft eigenwaarden λ en µ met bijbehorende eigenvectoren s u, respectievelijk, v. Welk van de volgende beweringen is in het algemeen waar? a. λ + µ is een eigenwaarde voor M met eigenvector u + v. b. λ µ is een eigenwaarde voor M met eigenvector u v. c. λ 1 is an eigenwaarde voor M met eigenvector u 1. d. λ 1 is an eigenwaarde voor M 1 met eigenvector u. 1

21 Opgave 5. De vierkante matrix A heeft een eigenwaarde λ en corresponderende eigenvector u. Welk van de volgende beweringen is waar, welke onwaar en welke mogelijk waar of onwaar, afhankelijk van de waarden van A, λ en u? Hierbij is I de identiteitsmatrix. (a) det(a λi) = 0. (b) det(a λi) 0. (c) A is invertible. (d) A λi is invertible. (e) The system (A λi)x= 0 has exactly one solution. (f) The system (A λi)x= 0 has a nonzero solution. Opgave 6. De vierkante matrix A heeft een eigenwaarde λ en corresponderende eigenvector u. Dan is v is ook een eigenvector voor 3I + 2A. eigenwaarde? Hierbij is I de identiteitsmatrix. Wat is de corresponderende Opgave 7. ( ) 1 2 De matrix A= heeft eigenwaarden λ = 1 and λ 2 = 5. Bepaal een ( ) v1 eigenvector v = corresponderend met de eigenwaarde 5. v 2 Opgave De matrix A= heeft drie verschillende eigenwaarden, waaronder λ 1 = 4. Bepaal de andere twee eigenwaarden. Opgave 9. Definitie: Een vierkante matrix heet een transitiematrix als de entries van elke kolom optellen tot 1. 2

22 Beschouw de transitiematrix M = met de eigenwaarden λ 1 = 1, λ 2 = 0.85 and λ 3 = Er bestaan een diagonaalmatrix D en inverteerbare matrix P met M = P DP 1. Bepaal D en P. Opgave 10. Beschouw de symmetrische matrices A en B van de zelfde grootte. A heeft een eigenwaarde λ met eigenvector v and B een eigenwaarde µ met eigenvector v. Welk bewering is in het algemeen waar? a. AB heeft eigenwaarde λµ b. A T heeft eigenwaarde λ c. A T B heeft eigenwaarde λµ d. B T has eigenvector v 3

23 Lineaire Algebra, Inproducten Opgave 1. Wat is de waarde van het inproduct x, y tussen twee loodrecht op elkaar staande vectoren x, y uit een vectorruimte V? a. 90, b. 0, c. π/2 Opgave 2. Veronderstel dat, en (, ) inproducten zijn op een vectorruimte V. Slechts één van de volgende uitspraken is correct voor iedere keuze van de twee genoemde inproducten. Welke? a. [, ] :=, + (, ) is een inproduct op V, b. [, ] :=, (, ) is een inproduct op V. c. [, ] :=, (, ) is een inproduct op V. Opgave 3. Welke twee functies op [0, 1] staan loodrecht op elkaar in het standaardinproduct (f, g) = 1 0 f(x)g(x)dx a. f : [0, 1] R : x x en g : [0, 1] R : x 1 x, b. f : [0, 1] R : x x en g : [0, 1] R : x x, c. f : [0, 1] R : x x 1 2 en g : [0, 1] R : x 1, Opgave 4. Precies één van de volgende uitspraken is correct. Welke? 1

24 a. Er bestaan inproductruimtes waarin loodrecht op elkaar staande vectoren (beide ongelijk aan nul) linear afhankelijk kunnen zijn. b. Er bestaat een inproduct, op R 2 zodanig dat de standaard basisvectoren van R 2 niet loodrecht op elkaar staan. c. Als twee vectoren v, w in een inproductruimte V loodrecht op elkaar staan, en L : V V is een lineaire afbeelding, dan staan ook L(v) en L(w) loodrecht op elkaar. Opgave 5. Schrijf P 1 (I) voor de vectorruimte van polynomen op het interval I = [ 1, 1]. We definieren op P 1 (I) het volgende inproduct: p, q = 1 1 Schrijf voor de geassocieerde norm. Laat p : I R : x 1. Bereken p. p (x)q (x)dx + p(0)q(0). Opgave 6. Schrijf P 1 (I) voor de vectorruimte van polynomen op het interval I = [ 1, 1]. We definieren op P 1 (I) het volgende inproduct: p, q = 1 1 Schrijf voor de geassocieerde norm. Laat p : I R : x 1. p (x)q (x)dx + p(0)q(0). Voor welke a, b R heeft de functie q : I R : x a + bx de volgende twee eigenschappen? q = 1, q staat loodrecht op p. Opgave 7. 2

25 Schrijf M voor de vectorruimte van 2 2 matrices, en definieer op M het volgende inproduct, A, B = sp(a t B), waarbij sp(a) het spoor van een matrix is, gedefinieerd als de som van zijn diagonaal-entries is, en A t de getransponeerde van A is. Schrijf voor de geassocieerde norm. Laat Bereken A. A = ( ) Opgave 8. Schrijf M voor de vectorruimte van 2 2 matrices, en definieer op M het volgende inproduct, A, B = sp(a t B), waarbij sp(a) het spoor van een matrix is, gedefinieerd als de som van zijn diagonaal-entries is, en A t de getransponeerde van A is. Schrijf voor de geassocieerde norm. Laat en Bereken A, B. A = B = ( ( ) ) 3

26 Lineaire Algebra, Lineaire afbeedlingen Introductie. Toets Lineaire Algebra over Lineaire afbeeldingen. Opgave 1. Welk van de volgende afbeeldingen is lineair? a. De afbeelding A : R 3 R met (x, y, z) met x y z b. De afbeelding A : M 2 2 M 2 2 met A(M) = M M voor alle matrices M M 2 2 c. De afbeelding op de verzameling oneindig differentieerbare functies van R naar R die aan elke functie f de functie f f toekent Opgave 2. Zij P n de vectoruimte van reële polynomen in de variabele x van graad < n. Beschouw voor n 2 de volgende afbeeldingen: f : P n P 2n gegeven door f(p)(x) = p(x 2 ); g : P n P n gegeven door g(p)(x) = xp (x); h : P n P n gegeven door f(p)(x) = x + p(x). Welk van deze afbeeldingen is linear? a. Alleen f en g. b. Alleen f en h. c. Alleen g en h. d. Alle drie Opgave 3. De lineaire afbeelding A : R 2 R 2 beeldt de vectoren (1, 3) en (3, 8) af op respectievelijk (12, 12) en (33, 33). 1

27 Bepaal de matrix van A t.o.v. de standaard basis. Opgave 4. De lineaire afbeelding P : R 3 R 3 is de orthogonale projectie op het vlak V gegeven door de vergelijking x 2y 2z = 0. Bepaal de matrix van P ten opzichte van de standaard basis. Opgave 5. De lineaire afbeelding A : R 3 R 3 is gegeven door de matrix Is A injectief? Zo ja, antwoord met ja, zo nee geef een vector 0 in de kern van de afbeedling. Opgave 6. De matrix van de lineaire afbeelding A : R 3 R 3 is Bepaal het volledig origineel onder A van de vector ( 12, 14, 20) Opgave 7. Zij V de deelruimte van de vectorruimte van oneindig vaak differentieerbare functies van R naar R opgespannen door de drie onafhankelijke functies f, g en h met f(x) = e x, g(x) = cos(x) en h(x) = sin(x). De afgeleide nemen is een lienare afbeelding van V naar V. Wat is de matrix voor deze lineaire afbeelding t.o.v. de basis (f, g, h) van V? Opgave 8. De drie vectoren (2, 4, 5), (8, 18, 24) en (2, 0, 5) vormen een basis B voor R 3. Vind de overgangsmatrix T die coördinaten van een vector t.o.v. van de standaardbasis overvoert naar coördinaten t.o.v. B. 2

28 Opgave 9. De drie functies f, g en h vormen een basis B voor een deelruimte V van de vectorruimte van alle differentieerbare functies van R naar R. De deelruimte V is invariant onder het nemen van de afgeleide. De matrix voor het nemen van de afgeleide tov de basis B is Is de functie die constant 1 is in V? Zo nee, antwoord met nee, zo ja, wat zijn dan de coördinaten van de functie die constant 1 is t.o.v. de basis B, als verder gegeven is dat f(0) = 1, g(0) = 2 en h(0) = 3? Opgave 10. Stel A en B zijn twee lineaire afbeeldingen van een vectorruimte V naar zichzelf. Welk van de volgende beweringen is altijd waar? (1) Ker(A B) is een deelruimte van Ker(A); (2) Ker(A B) is een deelruimte van Ker(B); a. Bewering (1) b. Bewering (2) c. Bewering (1) en (2) d. Geen van beide. 3

UITWERKINGEN 1 2 C : 2 =

UITWERKINGEN 1 2 C : 2 = UITWERKINGEN. De punten A, B, C, D in R zijn gegeven door: A : 0, B : Zij V het vlak door de punten A, B, C. C : D : (a) ( pt) Bepaal het oppervlak van de driehoek met hoekpunten A, B, C. Oplossing: De

Nadere informatie

Lineaire Algebra voor W 2Y650

Lineaire Algebra voor W 2Y650 Lineaire Algebra voor W 2Y650 Docent: L. Habets HG 8.09, Tel: 040-2474230, Email: l.c.g.j.m.habets@tue.nl http://www.win.tue.nl/wsk/onderwijs/2y650 1 Eigenwaarden en eigenvectoren Zij A een n n matrix.

Nadere informatie

Lineaire Algebra voor ST

Lineaire Algebra voor ST Lineaire Algebra voor ST docent: Judith Keijsper TUE, HG 9.31 email: J.C.M.Keijsper@tue.nl studiewijzer: http://www.win.tue.nl/wsk/onderwijs/2ds06 Technische Universiteit Eindhoven college 11 J.Keijsper

Nadere informatie

Lineaire Algebra Een Samenvatting

Lineaire Algebra Een Samenvatting Lineaire Algebra Een Samenvatting Definitie: Een (reële) vectorruimte is een verzameling V voorzien van een additieve en multiplicatieve operatie, zodat (a) u V en v V u + v V, (1) u + v = v + u voor alle

Nadere informatie

Vectorruimten en deelruimten

Vectorruimten en deelruimten Vectorruimten en deelruimten We hebben al uitgebreid kennis gemaakt met de vectorruimte R n We zullen nu zien dat R n slechts een speciaal geval vormt van het (veel algemenere begrip vectorruimte : Definitie

Nadere informatie

Aanvullingen bij Hoofdstuk 8

Aanvullingen bij Hoofdstuk 8 Aanvullingen bij Hoofdstuk 8 8.5 Definities voor matrices De begrippen eigenwaarde eigenvector eigenruimte karakteristieke veelterm en diagonaliseerbaar worden ook gebruikt voor vierkante matrices los

Nadere informatie

Samenvatting Lineaire Algebra, periode 4

Samenvatting Lineaire Algebra, periode 4 Samenvatting Lineaire Algebra, periode 4 Hoofdstuk 5, Eigenwaarden en eigenvectoren 5.1; Eigenvectoren en eigenwaarden Definitie: Een eigenvector van een n x n matrix A is een niet nulvector x zodat Ax

Nadere informatie

Matrices en Stelsel Lineaire Vergelijkingen

Matrices en Stelsel Lineaire Vergelijkingen Complexe Getallen Wat is de modulus van een complex getal? Hoe deel je twee complexe getallen? Wat is de geconjugeerde van een complex getal? Hoe kan je z z ook schrijven? Wat is de vergelijking van een

Nadere informatie

TENTAMEN LINEAIRE ALGEBRA 2 dinsdag 3 april 2007,

TENTAMEN LINEAIRE ALGEBRA 2 dinsdag 3 april 2007, TENTAMEN LINEAIRE ALGEBRA 2 dinsdag 3 april 2007, 000-300 Bij elke vraag dient een berekening of mo- Dit tentamen bestaat uit vijf opgaven tivering te worden opgeschreven Grafische en programmeerbare rekenmachines

Nadere informatie

Stelsels Vergelijkingen

Stelsels Vergelijkingen Hoofdstuk 5 Stelsels Vergelijkingen Eén van de motiverende toepassingen van de lineaire algebra is het bepalen van oplossingen van stelsels lineaire vergelijkingen. De belangrijkste techniek bestaat uit

Nadere informatie

Antwoorden op de theoretische vragen in de examen voorbereiding

Antwoorden op de theoretische vragen in de examen voorbereiding Antwoorden op de theoretische vragen in de examen voorbereiding Theorie vraag Zij A een m n-matrix. Geef het verband tussen de formule voor de dimensie d van een niet-strijdig stelsel, d = n rang (A) (zie

Nadere informatie

UITWERKINGEN d. Eliminatie van a geeft d. Eliminatie van b,

UITWERKINGEN d. Eliminatie van a geeft d. Eliminatie van b, UITWERKINGEN 1. Gegeven in R 3 zijn de punten P = (1, 1, ) t en Q = ( 2,, 1) t en het vlak V gegeven door de vergelijking 2x 1 x 2 + x 3 = 1. Zij l de lijn door P loodrecht op V en m de lijn door Q loodrecht

Nadere informatie

Eigenwaarden en eigenvectoren in R n

Eigenwaarden en eigenvectoren in R n Eigenwaarden en eigenvectoren in R n Als Ax λx voor zekere x in R n met x 0, dan is λ een eigenwaarde van A en x een eigenvector van A behorende bij λ. Een eigenvector is op een multiplicatieve constante

Nadere informatie

Kies voor i een willekeurige index tussen 1 en r. Neem het inproduct van v i met de relatie. We krijgen

Kies voor i een willekeurige index tussen 1 en r. Neem het inproduct van v i met de relatie. We krijgen Hoofdstuk 95 Orthogonaliteit 95. Orthonormale basis Definitie 95.. Een r-tal niet-triviale vectoren v,..., v r R n heet een orthogonaal stelsel als v i v j = 0 voor elk paar i, j met i j. Het stelsel heet

Nadere informatie

Lineaire Algebra (2DD12) Laatste nieuws in 2012

Lineaire Algebra (2DD12) Laatste nieuws in 2012 Lineaire Algebra (2DD12) Laatste nieuws in 2012 Kwartiel 3, week 1 Het eerste college zal op maandagmiddag 6 februari 2012 beginnen om 13:45 uur in Auditorium 8. Zie de desbetreffende pagina van OASE of

Nadere informatie

Bekijk nog een keer het stelsel van twee vergelijkingen met twee onbekenden x en y: { De tweede vergelijking van de eerste aftrekken geeft:

Bekijk nog een keer het stelsel van twee vergelijkingen met twee onbekenden x en y: { De tweede vergelijking van de eerste aftrekken geeft: Determinanten Invoeren van het begrip determinant Bekijk nog een keer het stelsel van twee vergelijkingen met twee onbekenden x en y: { a x + b y = c a 2 a 2 x + b 2 y = c 2 a Dit levert op: { a a 2 x

Nadere informatie

1 Eigenwaarden en eigenvectoren

1 Eigenwaarden en eigenvectoren Eigenwaarden en eigenvectoren Invoeren van de begrippen eigenwaarde en eigenvector DEFINITIE Een complex (of reëel getal λ heet een eigenwaarde van de n n matrix A als er een vector x is met Ax = λx Dan

Nadere informatie

Eindtermen Lineaire Algebra voor E vor VKO (2DE01)

Eindtermen Lineaire Algebra voor E vor VKO (2DE01) Eindtermen Lineaire Algebra voor E vor VKO (2DE01) dr. G.R. Pellikaan 1 Voorkennis Middelbare school stof van wiskunde en natuurkunde. Eerste gedeelte (Blok A) van Lineaire Algebra voor E (2DE04). 2 Globale

Nadere informatie

6. Lineaire operatoren

6. Lineaire operatoren 6. Lineaire operatoren Dit hoofdstukje is een generalisatie van hoofdstuk 2. De meeste dingen die we in hoofdstuk 2 met de R n deden, gaan we nu uitbreiden tot andere lineaire ruimten Definitie. Een lineaire

Nadere informatie

Vectorruimten met inproduct

Vectorruimten met inproduct Hoofdstuk 3 Vectorruimten met inproduct 3. Inleiding In R 2 en R 3 hebben we behalve de optelling en scalairvermenigvuldiging nog meer structuur ; bij een vector kun je spreken over zijn lengte en bij

Nadere informatie

Hints en antwoorden bij de vragen van de cursus Lineaire Algebra en Meetkunde

Hints en antwoorden bij de vragen van de cursus Lineaire Algebra en Meetkunde Hints en antwoorden bij de vragen van de cursus Lineaire Algebra en Meetkunde Ik heb de vragen die in de nota s staan en de vragen van de samenvattingen samengebracht in deze tekst en voorzien van hints

Nadere informatie

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica. Tentamen Lineaire Algebra voor ST (2DS06) op 16-4-2012, 14.30-17.00 uur.

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica. Tentamen Lineaire Algebra voor ST (2DS06) op 16-4-2012, 14.30-17.00 uur. TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica Tentamen Lineaire Algebra voor ST (DS6) op 6--,.-7. uur. Aan dit tentamen gaat een MATLAB-toets van een half uur vooraf. Pas als de laptops

Nadere informatie

Lineaire Algebra voor ST

Lineaire Algebra voor ST Lineaire Algebra voor ST docent: Judith Keijsper TUE, HG 9.31 email: J.C.M.Keijsper@tue.nl studiewijzer: http://www.win.tue.nl/wsk/onderwijs/2ds06 Technische Universiteit Eindhoven college 4 J.Keijsper

Nadere informatie

Lineaire Algebra voor ST

Lineaire Algebra voor ST Lineaire Algebra voor ST docent: Judith Keijsper TUE, HG 9.3 email: J.C.M.Keijsper@tue.nl studiewijzer: http://www.win.tue.nl/wsk/onderwijs/2ds6 Technische Universiteit Eindhoven college 2 J.Keijsper (TUE)

Nadere informatie

Lineaire Algebra voor ST

Lineaire Algebra voor ST Lineaire Algebra voor ST docent: Judith Keijsper TUE, HG 9.3 email: J.C.M.Keijsper@tue.nl studiewijzer: http://www.win.tue.nl/wsk/onderwijs/2ds6 Technische Universiteit Eindhoven college 6 J.Keijsper (TUE)

Nadere informatie

Tentamen (2DE04) van Lineaire Algebra voor E, op vrijdag 27 januari 2012, ( )

Tentamen (2DE04) van Lineaire Algebra voor E, op vrijdag 27 januari 2012, ( ) Faculteit der Wiskunde en Informatica Tentamen (2DE04) van Lineaire Algebra voor E, op vrijdag 27 januari 2012, (9.00-12.00) Zoals beschreven in de studiehandleiding 2DE04 bestaat dit tentamen uit drie

Nadere informatie

Lineaire Algebra voor ST

Lineaire Algebra voor ST Lineaire Algebra voor ST docent: Judith Keijsper TUE, HG 9.31 email: J.C.M.Keijsper@tue.nl studiewijzer: http://www.win.tue.nl/wsk/onderwijs/2ds06 Technische Universiteit Eindhoven college 1 J.Keijsper

Nadere informatie

Examenvragen Hogere Wiskunde I

Examenvragen Hogere Wiskunde I 1 Examenvragen Hogere Wiskunde I Vraag 1. Zij a R willekeurig. Gegeven is dat voor alle r, s Q geldt dat a r+s = a r a s. Bewijs dat voor alle x, y R geldt dat a x+y = a x a y. Vraag 2. Gegeven 2 functies

Nadere informatie

Lineaire Algebra C 2WF09

Lineaire Algebra C 2WF09 Lineaire Algebra C 2WF09 College: Instructie: L. Habets HG 8.09, Tel. 4230, Email: l.c.g.j.m.habets@tue.nl H. Wilbrink HG 9.49, Tel. 2783, E-mail: h.a.wilbrink@tue.nl http://www.win.tue.nl/wsk/onderwijs/2wf09

Nadere informatie

Lineaire Algebra TW1205TI. I.A.M. Goddijn, Faculteit EWI 12 februari 2014

Lineaire Algebra TW1205TI. I.A.M. Goddijn, Faculteit EWI 12 februari 2014 Lineaire Algebra TW1205TI, 12 februari 2014 Contactgegevens Mekelweg 4, kamer 4.240 tel : (015 27)86408 e-mail : I.A.M.Goddijn@TUDelft.nl homepage : http: //fa.its.tudelft.nl/ goddijn blackboard : http:

Nadere informatie

Meetkunde en lineaire algebra

Meetkunde en lineaire algebra Meetkunde en lineaire algebra Daan Pape Universiteit Gent 7 juni 2012 1 1 Möbius transformaties De mobiustransformatie wordt gegeven door: z az + b cz + d (1) Als we weten dat het drietal (x 1, x 2, x

Nadere informatie

Coëfficiënten matrix = matrix waarin de rechterkolom geen oplossing van de vergelijking is. 1. Lineair systeem = Stelsel van lineaire vergelijkingen

Coëfficiënten matrix = matrix waarin de rechterkolom geen oplossing van de vergelijking is. 1. Lineair systeem = Stelsel van lineaire vergelijkingen Hoofdstuk 1 Vectoren dik gedrukt, scalairen normaal en Matrices in hoofdletters Vector = een pijl in R n. Een vector heeft een grootte en een richting. Dit in tegenstelling tot een coördinaat, dat slechts

Nadere informatie

Lineaire Algebra 2. Faculteit Wiskunde en Informatica Technische Universiteit Eindhoven

Lineaire Algebra 2. Faculteit Wiskunde en Informatica Technische Universiteit Eindhoven Lineaire Algebra 2 Faculteit Wiskunde en Informatica Technische Universiteit Eindhoven 2012-2013 ii Syllabus in wording bij Lineaire Algebra 2 (2WF30 Inhoudsopgave 1 Lineaire afbeeldingen 1 11 Lineaire

Nadere informatie

2. Transformaties en matrices

2. Transformaties en matrices Transformaties en matrices Lineaire afbeelding Onder een lineaire afbeelding van R n naar R m verstaan we een functie A die aan iedere vector uit R n een vector uit R m toevoegt en van het volgende type

Nadere informatie

Jordan normaalvorm. Hoofdstuk 7

Jordan normaalvorm. Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 7 Jordan normaalvorm Zoals we zagen hangt de matrix die behoort bij een lineaire transformatie af van de keuze van een basis voor de ruimte In dit hoofdstuk buigen we ons over de vraag of er

Nadere informatie

x = b 1 x 1 , b = x n b m i,j=1,1 en een vector [x j] n j=1 m n a i,j x j j=1 i=1

x = b 1 x 1 , b = x n b m i,j=1,1 en een vector [x j] n j=1 m n a i,j x j j=1 i=1 WIS9 9 Matrixrekening 9 Vergelijkingen Stelsels lineaire vergelijkingen Een stelsel van m lineaire vergelijkingen in de n onbekenden x, x 2,, x n is een stelsel vergelijkingen van de vorm We kunnen dit

Nadere informatie

Bilineaire Vormen. Hoofdstuk 9

Bilineaire Vormen. Hoofdstuk 9 Hoofdstuk 9 Bilineaire Vormen In dit hoofdstuk beschouwen we bilineaire vormen op een vectorruimte V nader. Dat doen we onder andere om in het volgende hoofdstuk de begrippen afstand en lengte in een vectorruimte

Nadere informatie

FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE Afdeling Kwantitatieve Economie

FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE Afdeling Kwantitatieve Economie FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE Afdeling Kwantitatieve Economie Lineaire Algebra, tentamen Uitwerkingen vrijdag 4 januari 0, 9 uur Gebruik van een formuleblad of rekenmachine is niet toegestaan. De

Nadere informatie

Eigenwaarden en eigenvectoren

Eigenwaarden en eigenvectoren Eigwaard eigvector Als A e vierkante matrix is, dan heet e vector x e eigvector van A als Ax e veelvoud van x is : Definitie Stel dat A e (n n-matrix is E vector x R n met x o heet e eigvector van A als

Nadere informatie

4. Determinanten en eigenwaarden

4. Determinanten en eigenwaarden 4. Determinanten en eigenwaarden In dit hoofdstuk bestuderen we vierkante matrices. We kunnen zo n n n matrix opvatten als een lineaire transformatie van R n. We onderscheiden deze matrices in twee typen:

Nadere informatie

Lineaire Algebra en Vectorcalculus 2DN60 College 5.a Basis en dimensie

Lineaire Algebra en Vectorcalculus 2DN60 College 5.a Basis en dimensie Lineaire Algebra en Vectorcalculus 2DN60 College 5.a Basis en dimensie Ruud Pellikaan g.r.pellikaan@tue.nl /k 205-206 Definitie opspansel 2/35 Stel S = {v,..., v n } is een deelverzameling van de vectorruimte

Nadere informatie

3 De duale vectorruimte

3 De duale vectorruimte 3 De duale vectorruimte We brengen de volgende definitie in de herinnering. Definitie 3.1 (hom K (V, W )) Gegeven twee vectorruimtes (V, K) en (W, K) over K noteren we de verzameling van alle lineaire

Nadere informatie

Lineaire afbeeldingen

Lineaire afbeeldingen Hoofdstuk 4 Lineaire afbeeldingen In de algebra spelen naast algebraïsche structuren zelf ook de afbeeldingen ertussen die (een deel van de structuur bewaren, een belangrijke rol Voor vectorruimten zijn

Nadere informatie

Lineaire afbeeldingen

Lineaire afbeeldingen Les 2 Lineaire afbeeldingen Als een robot bij de robocup (het voetbaltoernooi voor robots een doelpunt wil maken moet hij eerst in de goede positie komen, d.w.z. geschikt achter de bal staan. Hiervoor

Nadere informatie

Unitaire en Hermitese transformaties

Unitaire en Hermitese transformaties Hoofdstuk 11 Unitaire en Hermitese transformaties We beschouwen vervolgens lineaire transformaties van reële en complexe inproductruimten die aan extra eigenschappen voldoen die betrekking hebben op het

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 : Determinanten

Hoofdstuk 3 : Determinanten (A5D) Hoofdstuk 3 : Determinanten Les : Determinanten Definitie 3. De determinant van de [2 x 2]-matrix A = ( a c det(a) = ad bc. b ) is een getal met waarde d a b Notatie : det(a) = = ad bc c d Voorbeeld

Nadere informatie

Het oplossen van stelsels lineaire vergelijkingen Wiskunde 2, 2DM60 College 2b

Het oplossen van stelsels lineaire vergelijkingen Wiskunde 2, 2DM60 College 2b Het oplossen van stelsels lineaire vergelijkingen Wiskunde 2, 2DM60 College 2b Ruud Pellikaan g.r.pellikaan@tue.nl /k 2014-2015 Lineaire vergelijking 2/64 DEFINITIE: Een lineaire vergelijking in de variabelen

Nadere informatie

Linalg.nb 1. Werk het notebook aandachtig door en maak de (genummerde) oefeningen aan het einde van elke sectie. Succes!

Linalg.nb 1. Werk het notebook aandachtig door en maak de (genummerde) oefeningen aan het einde van elke sectie. Succes! Linalg.nb Lineaire Algebra Andr Heck AMSTEL Instituut, Universiteit van Amsterdam Werk het notebook aandachtig door en maak de (genummerde) oefeningen aan het einde van elke sectie. Succes! Å Introductie

Nadere informatie

Coëfficiënten matrix = matrix waarin de rechterkolom geen oplossing van de vergelijking is. 1. Lineair systeem = Stelsel van lineaire vergelijkingen

Coëfficiënten matrix = matrix waarin de rechterkolom geen oplossing van de vergelijking is. 1. Lineair systeem = Stelsel van lineaire vergelijkingen Hoofdstuk 1 Vectoren dik gedrukt, scalairen normaal en Matrices in hoofdletters Vector = een pijl in R n. Een vector heeft een grootte en een richting. Dit in tegenstelling tot een coördinaat, dat slechts

Nadere informatie

1 Stelsels lineaire vergelijkingen.

1 Stelsels lineaire vergelijkingen. Stelsels lineaire vergelijkingen Ter herinnering: in de tweede klas Havo/Atheneum leer je twee vergelijkingen met twee onbekenden oplossen Voorbeeld: { x + y = 5 x + y = 0 Twee keer de eerste vergelijking

Nadere informatie

Matrixalgebra (het rekenen met matrices)

Matrixalgebra (het rekenen met matrices) Matrixalgebra (het rek met matrices Definitie A a a n a a n a m a mn is e (m n-matrix Hierbij is m het aantal rij van A n het aantal kolomm (m n noemt m de afmeting( van de matrix A We noter vaak kortweg

Nadere informatie

Ijkingstoets industrieel ingenieur aangeboden door UGent en VUB op 15 september 2014: algemene feedback

Ijkingstoets industrieel ingenieur aangeboden door UGent en VUB op 15 september 2014: algemene feedback IJkingstoets 5 september 04 - reeks - p. /0 Ijkingstoets industrieel ingenieur aangeboden door UGent en VUB op 5 september 04: algemene feedback In totaal namen 5 studenten deel aan deze ijkingstoets industrieel

Nadere informatie

Lineaire Algebra A en B. Faculteit Wiskunde en Informatica Technische Universiteit Eindhoven

Lineaire Algebra A en B. Faculteit Wiskunde en Informatica Technische Universiteit Eindhoven Lineaire Algebra A en B Faculteit Wiskunde en Informatica Technische Universiteit Eindhoven 2007 2008 ii Syllabus bij Lineaire Algebra A (2WF07) en Lineaire Algebra B (2WF08) Inhoudsopgave 0 Vectorrekening

Nadere informatie

1 Vlaamse Wiskunde Olympiade : Eerste Ronde.

1 Vlaamse Wiskunde Olympiade : Eerste Ronde. 1 Vlaamse Wiskunde Olympiade 199 1994 : Eerste Ronde De eerste ronde bestaat uit 0 meerkeuzevragen, opgemaakt door de jury van VWO Het quoteringssysteem werkt als volgt : een deelnemer start met 0 punten

Nadere informatie

1 Vlaamse Wiskunde Olympiade : Eerste ronde.

1 Vlaamse Wiskunde Olympiade : Eerste ronde. 1 Vlaamse Wiskunde Olympiade 1998-1999: Eerste ronde De eerste ronde bestaat uit 30 meerkeuzevragen Het quoteringssysteem werkt als volgt: per goed antwoord krijgt de deelnemer 5 punten, een blanco antwoord

Nadere informatie

More points, lines, and planes

More points, lines, and planes More points, lines, and planes Make your own pictures! 1. Lengtes en hoeken In het vorige college hebben we het inwendig product (inproduct) gedefinieerd. Aan de hand daarvan hebben we ook de norm (lengte)

Nadere informatie

Examenvragen Meetkunde en lineaire algebra Tweede examenperiode

Examenvragen Meetkunde en lineaire algebra Tweede examenperiode Examenvragen Meetkunde en lineaire algebra Tweede examenperiode 2008-2009 Een rechte conoïde met als richtrechte de X-as, en als richtoppervlak de sfeer met middelpunt in (0, 16, 0) en straal 9. (1) Stel

Nadere informatie

Complexe eigenwaarden

Complexe eigenwaarden Complexe eigenwaarden Tot nu toe hebben we alleen reële getallen toegelaten als eigenwaarden van een matrix Het is echter vrij eenvoudig om de definitie uit te breiden tot de complexe getallen Een consequentie

Nadere informatie

Lineaire Algebra (2DD12)

Lineaire Algebra (2DD12) Lineaire Algebra (2DD12) docent: Ruud Pellikaan - Judith Keijsper email: J.C.M.Keijsper@tue.nl studiewijzer: http://www.win.tue.nl/ ruudp/2dd12.html Technische Universiteit Eindhoven college 1 J.Keijsper

Nadere informatie

Lineaire Algebra voor ST

Lineaire Algebra voor ST Lineaire Algebra voor ST docent: Judith Keijsper TUE, HG 9.31 email: J.C.M.Keijsper@tue.nl studiewijzer: http://www.win.tue.nl/wsk/onderwijs/2ds6 Technische Universiteit Eindhoven college 2 J.Keijsper

Nadere informatie

Functies van vectoren

Functies van vectoren Functies van vectoren Alexander Ly Psychological Methods University of Amsterdam 15 September 2014 Overview 1 Notatie 2 Overview 1 Notatie 2 Matrices Een matrix schrijven we vaak met een hoofdletter A.

Nadere informatie

Voortgezette Lineaire Algebra. Prof. dr. J. van Mill Dr. F. van Schagen

Voortgezette Lineaire Algebra. Prof. dr. J. van Mill Dr. F. van Schagen Voortgezette Lineaire Algebra Prof. dr. J. van Mill Dr. F. van Schagen Inhoud Hoofdstuk I. Complexe vectorruimten en inwendige producten 5 I.1. Vectorruimten 5 I.2. Hermitische producten 8 I.3. Inwendig-productruimten

Nadere informatie

De dimensie van een deelruimte

De dimensie van een deelruimte De dimensie van een deelruimte Een deelruimte van R n is een deelverzameling die op zichzelf ook een vectorruimte is. Ter herinnering : Definitie. Een deelverzameling H van R n heet een deelruimte van

Nadere informatie

1. Lineaire Vergelijkingen in Lineaire Algebra 2. Matrix Algebra 3. Determinanten 4. Vectorruimten 5. Eigenwaarden en Eigenvec.

1. Lineaire Vergelijkingen in Lineaire Algebra 2. Matrix Algebra 3. Determinanten 4. Vectorruimten 5. Eigenwaarden en Eigenvec. LINEAIRE ALGEBRA Eric Jespers Vrije Universiteit Brussel Referentie: David C. Lay, Linear Algebra and Its Applications, Fourth edition, Pearson International Edition, 2012, ISBN: 9781408287859 verplicht

Nadere informatie

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica Tentamen Lineaire Algebra en Lineaire Analyse (Y550/Y530), op donderdag 5 november 00, 9:00 :00 uur. De uitwerkingen van de opgaven dienen

Nadere informatie

De inverse van een matrix

De inverse van een matrix De inverse van een matrix Laat A een n n matrix zijn. Veronderstel dat de matrixvergelijking A X = I n de oplossing X = C heeft. Merk op dat [ A I n ] rijoperaties [ I n C ] [ I n A] inverse rijoperaties

Nadere informatie

Opgaven Functies en Reeksen. E.P. van den Ban

Opgaven Functies en Reeksen. E.P. van den Ban Opgaven Functies en Reeksen E.P. van den Ban c Mathematisch Instituut Universiteit Utrecht Augustus 2014 1 Opgaven bij Hoofdstuk 1 Opgave 1.1 Zij f : R n R partieel differentieerbaar naar iedere variabele

Nadere informatie

Vectormeetkunde in R 3

Vectormeetkunde in R 3 Vectormeetkunde in R Definitie. Een punt in R wordt gegeven door middel van drie coördinaten : P = (x, y, z). Een lijnstuk tussen twee punten P en Q voorzien van een richting noemen we een pijltje. Notatie

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Inleiding. Lichamen

Hoofdstuk 1. Inleiding. Lichamen Hoofdstuk 1 Lichamen Inleiding In Lineaire Algebra 1 en 2 heb je al kennis gemaakt met de twee belangrijkste begrippen uit de lineaire algebra: vectorruimte en lineaire afbeelding. In dit hoofdstuk gaan

Nadere informatie

CTB1002-D2 Lineaire Algebra 2

CTB1002-D2 Lineaire Algebra 2 CTB00-D Lineaire Algebra Juli 03 Augustus 03 Juli 0 Augustus 0 Juli 0 Augustus 0 Juli 00 Augustus 00 Tentamenbundel Civiele Techniek Het Gezelschap "Practische Studie" Technische Universiteit Delft Faculteit

Nadere informatie

Zomercursus Wiskunde. Lineaire algebra (versie 15 september 2008)

Zomercursus Wiskunde. Lineaire algebra (versie 15 september 2008) Katholieke Universiteit Leuven September 2008 Lineaire algebra (versie 15 september 2008) 2 Lineaire algebra Deze module wordt zowel gegeven in het A-programma als in het B-programma van de zomercursus

Nadere informatie

Ruimtewiskunde. college. De determinant en lineaire afbeeldingen. Vandaag. De determinant van een matrix. Toepassing: oppervlakte en inhoud

Ruimtewiskunde. college. De determinant en lineaire afbeeldingen. Vandaag. De determinant van een matrix. Toepassing: oppervlakte en inhoud college 6 en lineaire collegejaar college build slides Vandaag : : : : 6-7 6 9 juni 27 3 2 3 van een matrix Toepassing: oppervlakte en inhoud.6-7[6] vandaag van de 2 2-matrix a b c d is gelijk aan ad bc.

Nadere informatie

Voorbeeld theorie examen

Voorbeeld theorie examen Vooreeld theorie examen Het schriftelijk examen over de theorie en de oefeningen heeft plaats op 27 juni van 8u3 t/m 13u. 1 uur en 3 minuten zijn voorzien voor het theorie examen. De vragen zijn gericht

Nadere informatie

Tussentijdse Toets Wiskunde 2 1ste bachelor Biochemie & Biotechnologie, Chemie, Geografie, Geologie en Informatica april 2011

Tussentijdse Toets Wiskunde 2 1ste bachelor Biochemie & Biotechnologie, Chemie, Geografie, Geologie en Informatica april 2011 Tussentijdse Toets Wiskunde ste bachelor Biochemie & Biotechnologie, Chemie, Geografie, Geologie en Informatica april Deze toets is bedoeld om u vertrouwd te maken met de wijze van ondervraging op het

Nadere informatie

Onderwerpskeuzes Lineaire Algebra en kwaliteitscriteria

Onderwerpskeuzes Lineaire Algebra en kwaliteitscriteria Onderwerpskeuzes Lineaire Algebra en kwaliteitscriteria Deliverable 3.5 J. Brandts, F. Beukers, H. Cuypers, H. de Graaf Inleiding In deze deliverable zullen we voor het domein van de lineaire algebra de

Nadere informatie

4 Positieve en niet-negatieve lineaire algebra

4 Positieve en niet-negatieve lineaire algebra 4 Positieve en niet-negatieve lineaire algebra Positieve en niet-negatieve matrices komen veel voor binnen de stochastiek (zoals de PageRank matrix) en de mathematische fysica: temperatuur, dichtheid,

Nadere informatie

Symmetrische matrices

Symmetrische matrices Symmetrische matrices We beginnen met een eenvoudige definitie : Definitie Een matrix A heet symmetrisch als A T = A NB Een symmetrische matrix is dus altijd vierkant Symmetrische matrices hebben fraaie

Nadere informatie

De n-dimensionale ruimte Arjen Stolk

De n-dimensionale ruimte Arjen Stolk De n-dimensionale ruimte Arjen Stolk In het vorige college hebben jullie gezien wat R 2 (het vlak) is. Een vector v R 2 is een paar v = (x,y) van reële getallen. Voor vectoren v = (a,b) en w = (c,d) in

Nadere informatie

Dossier 4 VECTOREN. Dr. Luc Gheysens. bouwstenen van de lineaire algebra

Dossier 4 VECTOREN. Dr. Luc Gheysens. bouwstenen van de lineaire algebra Dossier 4 VECTOREN bouwstenen van de lineaire algebra Dr. Luc Gheysens 1 Coördinaat van een vector In het vlak π 0 is het punt O de oorsprong en de punten E 1 en E 2 zijn zodanig gekozen dat OE 1 OE 2

Nadere informatie

Inleiding in de lineaire algebra

Inleiding in de lineaire algebra Inleiding in de lineaire algebra (SV.9) W.Oele P.J. den Brok 6 maart 4 Inleiding De cursus lineaire algebra bestaat uit een aantal colleges in de matrix- en de vectorrekening. De colleges over en de oefenopdrachten

Nadere informatie

Toepassingen op differentievergelijkingen

Toepassingen op differentievergelijkingen Toepassingen op differentievergelijkingen We beschouwen lineaire differentievergelijkingen of lineaire recurrente betrekkingen van de vorm a 0 y k+n + a y k+n + + a n y k+ + a n y k = z k, k = 0,,, Hierbij

Nadere informatie

3. Stelsels van vergelijkingen

3. Stelsels van vergelijkingen . Stelsels van vergelijkingen We gaan de theorie van de voorgaande hoofdstukken toepassen op stelsels van lineaire vergelijkingen. Een voorbeeld: bepaal alle oplossingen (x,, ) van het stelsel vergelijkingen

Nadere informatie

Inwendig product, lengte en orthogonaliteit in R n

Inwendig product, lengte en orthogonaliteit in R n Inwendig product, lengte en orthogonaliteit in R n Het inwendig product kan eenvoudig worden gegeneraliseerd tot : u v u v Definitie Als u = u n en v = v n twee vectoren in Rn zijn, dan heet u v := u T

Nadere informatie

HERTENTAMEN WISKUNDIGE BEELDVERWERKINGSTECHNIEKEN

HERTENTAMEN WISKUNDIGE BEELDVERWERKINGSTECHNIEKEN HERTENTAMEN WISKUNDIGE BEELDVERWERKINGSTECHNIEKEN Vakcode: 8D. Datum: Vrijdag juli 3. Tijd: 9.. uur. Plaats: AUD 5. Lees dit vóórdat je begint! Maak iedere opgave op een apart vel. Schrijf je naam en studentnummer

Nadere informatie

Schoolagenda 5e jaar, 8 wekelijkse lestijden

Schoolagenda 5e jaar, 8 wekelijkse lestijden Leerkracht: Koen De Naeghel Schooljaar: 2012-2013 Klas: 5aLWi8, 5aWWi8 Aantal taken: 19 Aantal repetities: 14 Schoolagenda 5e jaar, 8 wekelijkse lestijden Taken Eerste trimester: 11 taken indienen op taak

Nadere informatie

1 Triangulatiestellingen voor lineaire transformaties

1 Triangulatiestellingen voor lineaire transformaties Triangulatiestellingen voor lineaire transformaties Zoals bekend kan niet iedere lineaire transformatie L : V V van een vectorruimte (V, K) gediagonaliseerd worden. Als het lichaam K echter algebraïsch

Nadere informatie

Vectorruimten en lineaire afbeeldingen tussen vectorruimten

Vectorruimten en lineaire afbeeldingen tussen vectorruimten Hoofdstuk 3 Vectorruimten en lineaire afbeeldingen tussen vectorruimten 3.1 Vectorruimte : definitie en voorbeelden R DEFINITIE 3.1 vectorruimte Een vectorruimte of lineaire ruimte over een veld F is een

Nadere informatie

3 Cirkels, Hoeken en Bogen. Inversies.

3 Cirkels, Hoeken en Bogen. Inversies. 3 Cirkels, Hoeken en Bogen. Inversies. 3.1. Inleiding Het derde college betreft drie onderwerpen (hoeken, bogen en inversies), die in concrete meetkundige situaties vaak optreden. Dit hoofdstuk is bedoeld

Nadere informatie

Lineaire Algebra A en B. Faculteit Wiskunde en Informatica Technische Universiteit Eindhoven

Lineaire Algebra A en B. Faculteit Wiskunde en Informatica Technische Universiteit Eindhoven Lineaire Algebra A en B Faculteit Wiskunde en Informatica Technische Universiteit Eindhoven 2010 2011 ii Syllabus bij Lineaire Algebra A (2WF07) en Lineaire Algebra B (2WF08) Inhoudsopgave 0 Vectorrekening

Nadere informatie

Lineaire afbeeldingen

Lineaire afbeeldingen Hoofdstuk 2 Lineaire afbeeldingen 21 Inleiding Een afbeelding f van een verzameling V naar een verzameling W is een regel die aan ieder element v van V een element f(v) van W toevoegt maw een generalisatie

Nadere informatie

Lineaire Algebra voor ST

Lineaire Algebra voor ST Lineaire Algebra voor ST docent: Judith Keijsper TUE, HG 9.3 email: J.C.M.Keijsper@tue.nl studiewijzer: http://www.win.tue.nl/wsk/onderwijs/2ds6 Technische Universiteit Eindhoven college J.Keijsper (TUE)

Nadere informatie

Determinanten. , dan is det A =

Determinanten. , dan is det A = Determinanten We hebben al gezien : ( a b Definitie Als A c d, dan is det A a c b d ad bc Als A een ( -matrix is, dan geldt : A is inverteerbaar det A 0 Definitie Als A (a ij een (m n-matrix is, dan is

Nadere informatie

Lineaire Algebra. Samenvatting. De Roover Robin

Lineaire Algebra. Samenvatting. De Roover Robin Lineaire Algebra Samenvatting De Roover Robin 21-211 Deze samenvatting is een overzicht van alle definities, stellingen, lemma's en proposities met hun bijhorende bewijzen. Deze samenvatting is gebaseerd

Nadere informatie

Kwantitatieve Economie / Faculteit Economie en Bedrijfskunde / Universiteit van Amsterdam. Schrijf je naam en studentnummer op alles dat je inlevert.

Kwantitatieve Economie / Faculteit Economie en Bedrijfskunde / Universiteit van Amsterdam. Schrijf je naam en studentnummer op alles dat je inlevert. Kwantitatieve Economie / Faculteit Economie en Bedrijfskunde / Universiteit van Amsterdam Tentamen Lineaire Algebra A (met uitwerking) Maandag juni 00, van 9:00 tot :00 (4 opgaven) Schrijf je naam en studentnummer

Nadere informatie

Lineaire Afbeelding Stelsels differentiaalvergelijkingen. 6 juni 2006

Lineaire Afbeelding Stelsels differentiaalvergelijkingen. 6 juni 2006 Lineaire Afbeelding Stelsels differentiaalvergelijkingen 6 juni 6 i ii Inhoudsopgave Stelsels differentiaalvergelijkingen Opgaven Stelsels differentiaalvergelijkingen In deze paragraaf passen we onze kennis

Nadere informatie

Praktische informatie. m.b.t. College. Lineaire Algebra en Beeldverwerking. Bachelor Informatica. 1e jaar. Voorjaar semester 2012

Praktische informatie. m.b.t. College. Lineaire Algebra en Beeldverwerking. Bachelor Informatica. 1e jaar. Voorjaar semester 2012 Praktische informatie m.b.t. College Lineaire Algebra en Beeldverwerking Bachelor Informatica 1e jaar Voorjaar semester 2012 Docenten: Jesse Goodman en Charlene Kalle Universiteit Leiden Praktische informatie

Nadere informatie

Lineaire Algebra SUPPLEMENT II

Lineaire Algebra SUPPLEMENT II Lineaire Algebra SUPPLEMENT II FBeukers 2012 Departement Wiskunde UU Inhoudsopgave 13 Eigenwaarden en eigenvectoren 3 131 Inleiding 3 132 Berekening van eigenwaarden en eigenvectoren 5 133 Basiseigenschappen

Nadere informatie

Wiskunde 1 voor kunstmatige intelligentie. Bernd Souvignier

Wiskunde 1 voor kunstmatige intelligentie. Bernd Souvignier Wiskunde voor kunstmatige intelligentie Bernd Souvignier voorjaar 2003 Hoofdstuk I Lineaire Algebra Les Stelsels lineaire vergelijkingen Om te beginnen is hier een puzzeltje: vandaag is Annie twee jaar

Nadere informatie

Ruimtewiskunde. college 3 Lijnen, vlakken en oppervlakken in de ruimte. Vandaag

Ruimtewiskunde. college 3 Lijnen, vlakken en oppervlakken in de ruimte. Vandaag college 3 Lijnen, vlakken en in de collegejaar : 16-17 college : 3 build : 6 juni 2017 slides : 37 Vandaag 1 Lijnen 2 Vlakken 3 4 Toepassing: perspectivische.16-17[3] 1 vandaag Lijnen in het platte vlak

Nadere informatie