PROCEDURES EN WERKWIJZEN PRIVACYBELEID

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROCEDURES EN WERKWIJZEN PRIVACYBELEID"

Transcriptie

1 1. Samenvatting Deze regeling behandelt de wijze waarop er om moet worden gegaan met zorggegevens en persoonsgegevens. Het omvat onder meer voorwaarden betreffend het opnemen en verwerken van zorggegevens en persoonsgegevens. de verstrekking van deze gegevens aan derden, de toegang hebben tot de gegevens en de beveiliging van de gegevens en de rechten van cliënten en medewerkers. Het betreft schriftelijke, digitale bestanden en via webapplicaties. 2. Inleiding Met ingang van 1 september 2001 is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) in werking getreden. De wet is opgesteld naar aanleiding van een Europese richtlijn. De WBP geeft aan wat de rechten zijn van enkele betrokkenen van wie gegevens worden verwerkt en wat de plichten zijn van de instanties die gegevens verwerken. In de wet De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling is onder meer geregeld: Het recht op informatie door de hulpverlener, toestemming voor een medische behandeling, inzage in het medisch dossier, geheimhoudingsverplichting voor de hulpverlener, het recht op privacy tijdens een medische (be)handeling en vertegenwoordiging van cliënten die niet zelf kunnen beslissen. De Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt sinds 2016 een meldplicht datalekken verplicht een datalek bij de toezichthouder (het College bescherming persoonsgegevens) te melden. De meldplicht geldt voor iedereen die te maken heeft met het verwerken van persoonsgegevens, zowel in de private als in de publieke sector. De meldplicht geldt voor inbreuken op beveiligingsmaatregelen voor persoonsgegevens. Op 4 mei 2016 is de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. Maar de AVG is pas vanaf 25 mei 2018 van toepassing. De Europese privacyregels zijn strenger. Mensen krijgen meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen bij de verwerking van hun gegevens. Hun privacy rechten worden namelijk versterkt en uitgebreid. Het vragen van duidelijke en specifieke toestemming is dan nog meer verplicht. Zo moeten organisaties kunnen bewijzen dat zij geldige toestemming hebben gekregen. Er moet vooral goed informatie worden gegeven. Het geven van eenmalige toestemming is niet voldoende. Het moet net zo gemakkelijk zijn gegevens weg te laten halen als toestemming geven. Zij hebben het recht om een organisatie te vragen hun persoonsgegevens te verwijderen of af te schermen. Straks kunnen zij daarnaast eisen dat de organisatie de verwijdering doorgeeft aan alle andere organisaties die deze gegevens van deze organisatie hebben gekregen. Ook hebben mensen straks (onder bepaalde voorwaarden) het recht om van de organisatie hun persoonsgegevens in een standaardformaat te ontvangen. Organisaties hebben een documentatieplicht. Dit houdt in dat zij met documenten moeten kunnen aantonen dat zij de juiste organisatorische en technische maatregelen hebben genomen om aan de AVG te voldoen. Uitgifte datum: Pagina 1 van 12

2 Verwerken van elektronische patiëntgegevens Per 1 juli 2017 hebben zorgverleners nieuwe verplichtingen waar het gaat om verwerking van elektronische patiëntengegevens in de zorg. In grote lijnen betekent dit dat alle verplichtingen die nu reeds gelden niet alleen worden herbevestigd maar ook uitgebreid. Datzelfde geldt ook voor de rechten van de cliënt. De wet Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens van gegevens treedt op 1 juli 2017 in werking. Enkele wettelijke bepalingen zijn daarvan uitgezonderd: de bepalingen die patiënten het recht geeft op elektronische inzage en elektronisch afschrift en het recht gespecificeerd toestemming te geven. Deze wettelijke bepalingen treden op 1 juli 2020 in werking. In een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) worden op grond van artikel 26 van de Wet bescherming persoonsgegevens specifieke functionele, technische en organisatorische eisen aan elektronische gegevensuitwisseling door zorgaanbieder vastgelegd. Dit is het Besluit elektronische gegevensuitwisseling door zorgaanbieders. Doordat de eisen in een AMvB staan, kan steeds worden ingespeeld op de actuele stand van de techniek. De AMvB treedt later in werking. De AMvB wordt minimaal twee maanden voor de inwerkingtreding in het Staatsblad gepubliceerd Dit is een praktische uitwerking van de bepalingen in de wet WBP, de Wet datalekken, de wet verwerking elektronische patiëntgegevens in de zorg, de AVG en - voor zover van toepassing - van de bepalingen in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst, WGBO, sinds Gebruik van het burgerservicenummer Het gebruik van het burgerservicenummer voorkomt persoonsverwisselingen en medische fouten als gevolg van persoonsverwisselingen, maakt declareren eenvoudiger en zorgt voor betere bescherming tegen identiteitsfraude. Het gebruik van het BSN in de zorg is alleen toegestaan wanneer dit volgens de Wbsn-z verplicht is. De wet verplicht zorgaanbieders om: - in alle berichtgevingen, zowel digitaal als op papier, tussen zorgaanbieders onderling en tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars het burgerservicenummer van de cliënt te gebruiken; - het burgerservicenummer van een cliënt te gebruiken om er zeker van te zijn dat de verwerking van de persoonsgegevens betrekking heeft op de cliënt; - de identiteit van de cliënt vast te stellen met een wettelijk identificatiedocument dat wordt getoond bij het eerste contact met de zorgverlener. Dit kan een geldig rijbewijs, paspoort of identiteitskaart zijn; - het burgerservicenummer van de cliënt te registeren in hun administratie wanneer hij Uitgifte datum: Pagina 2 van 12

3 zorg verleent aan de cliënt. Het is van essentieel belang dat elke medewerker in overeenstemming met de wet, de beroepsethiek en beroepscode en de gedragsregels van de organisatie kent en hiernaar handelt. Een verzorgende dient zich altijd bewust te zijn van zijn/haar functionele relatie tot de cliënt. Dit geldt voor de cliënt persoonlijk als wel voor de gegevens van de cliënt. Deze regeling regelt de wijze waarop er binnen deze organisatie omgegaan moet worden met: - Persoonsgegevens. - Zorggegevens. - De omgang met en de bejegening van de cliënt. Met cliënt wordt de cliënt zelf, diens vertegenwoordiger of de medewerker bedoelt. 3. Doelstelling - Het binnen het wettelijk kader informeren van en registreren, verwerken of aanleveren van persoonsgegevens van - cliënten en medewerkers. - Zorgvuldige omgang en bejegening. - Zorgvuldige omgang met zorggegevens. - Zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. - Bescherming persoonsgegevens. Persoonsgegevens mogen slechts in de persoonsregistratie worden opgenomen voor zover opname van de gegevens noodzakelijk is voor het doel van de persoonsregistratie. Met betrekking tot het elektronisch verwerken en het uitwisselen van gegevens moet de cliënt hiervoor toestemming geven. 4. Van toepassing op Dit reglement is van toepassing op alle diensten, afdelingen en cliënten, medewerkers van en organisaties en ketenpartners waarmee een samenwerkingsverband is afgesloten. Voor zover dit reglement op de werkzaamheden van bedoelde personen en organisaties van toepassing is verklaard. 5. Definities Persoonsgegevens: Zorggegevens: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Persoonsgegevens die direct of indirect betrekking hebben op de lichamelijke of de geestelijke gesteldheid van betrokkenen, verzameld door Uitgifte datum: Pagina 3 van 12

4 een beroepsbeoefenaar op het gebied van de gezondheidszorg in het kader van zijn beroepsuitoefening. Datalek: AP: Als persoonsgegevens kwijt (kunnen) raken of als er sprake is van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Autoriteit persoonsgegevens. ECD: Elektronisch cliëntendossier. 6. Verantwoordelijke De directie is verantwoordelijk voor: - Voor het naleven van de beroepsethiek en nationale beroepscode, gedragsregels en geheimhoudingsplicht; - Beveiligingsplicht en hoort passende technische en organisatorische maatregelen - Te nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Passend betekent in dit verband dat de beveiliging overeenkomt met de stand van de techniek; - Het informeren van de cliënt over de privacyregeling, zijn rechten en het elektronisch systeem; - het vragen van toestemming aan de cliënt voor opname van gegevens in het elektronisch (uitwisseling) systeem; - Het aantoonbaar regelen deze van toestemming; - Het toezien op de juiste verwerking van persoonsgegevens; - Het doen van aanbevelingen ter verbetering; - Het vaststellen van datalekken; - Het melden van datalekken bij de cliënt en bevoegde instanties. De kwaliteitsmanager is verantwoordelijk voor: - Een juiste uitvoering van de procedure; - het beheer van informatiebrochures. Iedere medewerker is verantwoordelijk voor: - Een correcte omgang met cliënten en gegevens van cliënten medewerker of diens wettelijke vertegenwoordiger; - Bekendheid van de Beroepsethiek, Nationale beroepscode en Gedragsregels van de organisatie; - Het informeren van de cliënt, of diens wettelijke vertegenwoordiger middels de privacyregeling en de algemene voorwaarden; Uitgifte datum: Pagina 4 van 12

5 - Het vragen van en laten ondertekenen van toestemming aan de cliënt voor het elektronisch systeem; - Het laten ondertekenen van toestemmingsformulieren. 7. Procedure werkwijze Privacyregels persoonsgegevens en zorggegevens - Gegevens worden strikt vertrouwelijk behandelt. - Gegevens dienen niet in openbaar toegankelijke ruimtes achter te blijven. - Gegevens zijn beveiligd en alleen toegankelijk voor de daartoe bevoegde geautoriseerde medewerkers. - Gegevens worden niet zonder toestemming aan derden verstrekt voor alle of door de cliënt bepaalde zorgverleners met wie de cliënt een behandelrelatie heeft of krijgt. - Gegevens worden niet zonder toestemming opgenomen in een elektronisch (uitwisseling ) systeem o.a. via een webapplicatie. - Alle medewerkers en eventueel ingeschakelde derden hebben een geheimhoudingsplicht. - Gegevens worden met in achtneming van de wettelijke verplichting vernietigt, zie procedure Documenten en archiefbeheer - Vragen van de cliënt en medewerkers over gearchiveerde gegevens, worden binnen 3 weken correct beantwoord. - De cliënt, medewerker of hulpverlener heeft recht van inzage in zijn dossier. Een verzoek tot inzage wordt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 5 werkdagen verstrekt. - Op verzoek van de cliënt, medewerker of hulpverlener of op initiatief van de manager, als deze dat nodig acht, wordt een toelichting gegeven op het dossier. - Er worden behoudens enkele omschreven uitzonderingen (zoals ten behoeve van de statistiek of wetenschappelijk onderzoek), geen inlichtingen verstrekt aan anderen dan de cliënt of degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tot zorgverlening. - Wanneer de organisatie de gegevens gebruikt in het kader van voorlichting gebeurt dit met toestemming van de cliënt of medewerker. Persoonsgegevens kunnen worden opgenomen in een persoonsregistratie voor zover: - Opname noodzakelijk is voor het doel van de persoonsregistratie; - De persoonsgegevens vallen binnen de omschreven soorten persoonsgegevens; - Het personen betreft die behoren tot de categorieën die zijn omschreven in de wet; - De persoonsgegevens zijn verkregen op de wijze zoals omschreven in de wet. Overzicht van verwerkingen van persoonsgegevens of meer in het bijzonder gaat het over: 1. NAW gegevens, personalia/identiteitsgegevens en identificatienummer 2. Financiële en administratieve gegevens 3. Zorgplan en Para)medische gegevens 4. Dienstverlenings- en begeleidingsgegevens 5. Gedragswetenschappelijke gegevens 6. Dagactiviteitengegevens Uitgifte datum: Pagina 5 van 12

6 7. Bijzondere gegevens: gegevens over godsdienst, levensovertuiging, gezondheid, seksuele leven, strafrecht of gegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag. Om de identiteit van de cliënt vast te stellen met een wettelijk identificatiedocument wordt dit getoond bij het eerste contact met de zorgverlener. Dit kan een geldig rijbewijs, paspoort of identiteitskaart zijn. Cliënten en medewerkers hebben de volgende rechten; - Recht om gegevens die zijn vastgelegd in te zien; - Recht van bezwaar tegen opname van gegevens; - Recht op (kosteloos) inzage van persoonsgegevens; - Recht op een kosteloos afschrift c.q. kopie van gegevens; - Recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens uit het elektronisch systeem en webapplicaties ook bij andere organisaties; - Recht op het afschermen van gegevens uit het elektronisch systeem en webapplicaties ook bij andere organisaties; - Recht om (onder bepaalde voorwaarden) hun persoonsgegevens in een standaardformaat te ontvangen; - Recht op kennisneming en het geven van toestemming van verstrekking van gegevens aan derden; voor alle of door de cliënt bepaalde zorgverleners met wie de cliënt een behandelrelatie heeft of krijgt. - Recht om op verzoek een overzicht te krijgen wie bepaalde informatie in het elektronisch systeem en het ECD beschikbaar heeft gesteld en wie en op welke datum de informatie heeft ingezien of opgevraagd. - De cliënt moet in staat worden gesteld om verzoeken om informatie elektronisch in te dienen. Meldplicht datalekken Datalekken worden gemeld bij de cliënt en bij bevoegde instanties volgens de procedure meldingen naar inspectie-externe instanties. Voor het melden van datalekken worden de richtsnoeren meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens gehanteerd. Zie WI Datalekken. Verwerkers bewerkersovereenkomst Met partijen waarmee een samenwerking is (o.a. Accountant, ICT, ECD) m.b.t. het elektronisch en die cliënt- en medewerkersgegevens van de organisatie bewerken en/of beheren wordt een Verwerkers- bewerkersovereenkomst afgesloten. De bewerker mag alleen een externe partij inschakelen voor het verwerken van persoonsgegevens na schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke. Uitgifte datum: Pagina 6 van 12

7 Beveiliging gegevens 1. Schriftelijke toestemming Persoonsgegevens Voor het verstrekken van persoonsgegevens dient vooraf schriftelijk ondertekende toestemming van de cliënt te worden gevraagd. Deze schriftelijke toestemming wordt toegevoegd aan de persoonsregistratie, het ECD, personeelsdossier en gearchiveerd volgens P&W documentenarchiefbeheer. Elektronisch - Digitale clientendossier of medewerkersdossier In de organisatie worden cliëntgegevens opgenomen in een elektronisch clientendossier via een webapplicatie. Deze is beveiligd. Hiervoor wordt toestemming gevraagd aan de cliënt of diens vertegenwoordiger nadat deze is geïnformeerd. De cliënt bepaalt of deze hiervan gebruik wil maken en zo ja, wie van de zorgverleners toegang heeft tot het gehele of gedeeltelijke digitale zorgdossier. Geen toestemming Hoewel de organisatie dit niet wenselijk vindt wordt de wens van de cliënt gerespecteerd. Als een cliënt geen toestemming verleend worden gegevens opgenomen in een schriftelijk dossier. Deze wordt gearchiveerd volgens P&W Documenten en archiefbeheer. Familieportaal Voor mantelzorgers bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van zorgwebsite Familieportaal Caren waar formele en informele zorg samenkomt. O.a. cliënt, familie/mantelzorgers en de organisatie. Het laat aan alle partijen het zorgleefplan en het zorgdossier met de rapportages zien. Ook is er een agenda ingebouwd en kunnen mantelzorgers en verzorgenden berichten naar elkaar sturen. De cliënt bepaalt of deze hiervan gebruik wil maken en zo ja, wie van de naastbetrokkenen toegang heeft tot het gehele of gedeeltelijke digitale zorgdossier. Dit kan familie, maar ook een mantelzorger zijn. Werkwijze Elektronisch dossier en familieportaal De cliënt krijgt informatie over zijn rechten, de wijze waarop deze zijn rechten kan uitoefenen, de werking van het ECD en welke zorgaanbieders/verleners zijn aangesloten op het ECD. De cliënt wordt geïnformeerd als er een nieuwe categorie zorgverleners gebruik maken van het ECD. De cliënt wordt aantoonbare toestemming gevraagd op het formulier toestemming elektronisch systeem, ECD en gegevensuitwisseling. Dit formulier wordt ondertekend door beide partijen. Uitgifte datum: Pagina 7 van 12

8 Registratie wordt bijgehouden van de door de cliënt verleende toestemmingen. Formulieren worden gearchiveerd volgens P&W Documenten en archiefbeheer. De toestemming wordt minimaal één keer per jaar geëvalueerd en opnieuw toestemming gevraagd. Hiervoor wordt het formulier toestemming elektronisch systeem, ECD en uitwisseling gegevens ondertekend. Cliënten kunnen ten alle tijden hun toestemming intrekken en /of wijzigingen. En hun gegevens op verzoek laten verwijderden. Beeldmateriaal In de organisatie worden foto s (en soms in video s) gemaakt. Deze worden gepubliceerd op de locatie, website of facebook. Deze is open en toegankelijk. Beeldmateriaal wordt enkel door de directie, of in opdracht van de directie gepubliceerd. Hiervoor wordt toestemming gevraagd aan de cliënt of diens vertegenwoordiger. We plaatsen bij foto s en video s geen (achter)namen, maken zo min mogelijk close-up beelden en gaan zorgvuldig om met de integriteit van het beeldmateriaal. De toestemming wordt minimaal één 1x per jaar geëvalueerd en opnieuw toestemming gevraagd. Cliënten kunnen ten alle tijden hun toestemming intrekken en /of wijzigingen en eerder geplaatste foto s worden op hun verzoek altijd direct verwijderd. Bij beëindiging van zorg wordt besproken men wenst dat eerder gepubliceerd beeldmateriaal verwijderd wordt. 2. Binnen de organisatie Binnen Delphinium en onder verantwoordelijkheid van de houder kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan diegene die t.b.v. de uitoefening van hun taak over persoonsgegevens dienen te beschikken. De persoonsgegevens worden binnen de organisatie verstrekt voor zover noodzakelijk en relevant en op voorwaarde dat de geheimhouding, de beveiliging en overige privacybescherming afdoende zijn geregeld. 3. Buiten de organisatie Buiten de organisatie kunnen onder verantwoordelijkheid van de houder persoonsgegevens worden verstrekt aan: Personen, die een daartoe strekkend verzoek hebben ingediend, die direct betrokken zijn bij de hulpverlening aan de cliënt, voor zover noodzakelijk voor hun taakuitoefening, tenzij de cliënt daartegen bezwaar maakt; De persoonsgegevens worden buiten de organisatie, zoals hierboven vermeld, verstrekt voor zover noodzakelijk en relevant en op voorwaarde dat de geheimhouding, de beveiliging en overige privacybescherming afdoende zijn geregeld. 4. Koppeling van gegevens Voor het koppelen van gegevens uit afzonderlijke interne persoonsregistratie is géén schriftelijke toestemming van de geregistreerde vereist. Dit is wèl vereist als er sprake is van een koppeling van Uitgifte datum: Pagina 8 van 12

9 gegevens aan een externe persoonsregistratie. De persoonsregistraties die door de personen en organisaties waarmee een verwerkers-bewerkersovereenkomst is gesloten voor hulpverlening aan cliënten van Delphinium worden bijgehouden, worden voor de werking van dit artikel beschouwd als interne persoonsregistraties. Hiervoor wordt toestemming gevraagd aan de cliënt. 5. Geanonimiseerde gegevens Tot verstrekking als bedoeld in lid 3 en 4 zal de houder slechts dan overgaan indien niet met het verstrekken van geanonimiseerde gegevens kan worden volstaan. 6. Registratie vertrekking persoonsgegevens buiten de organisatie Van de gegevensverstrekking als bedoeld in de lid 3 en 4 wordt door de houder een registratie bijgehouden. De in de registratie vermelde gegevens worden gedurende twee kalenderjaren bewaard, tenzij zij in het kader van een gerechtelijke procedure langer bewaard moeten blijven. Beveiliging persoonsgegevens Verplichting De houder van de persoonsregistratie is verplicht te zorgen voor een deugdelijke en op schrift gestelde beveiliging van de persoonsgegevens, die zich zowel binnen de organisatie als bij een bewerker kunnen bevinden. De beheerder is, onder verantwoordelijkheid van de houder, hiermee belast. Werkwijze recht van bezwaar 1. Recht van bezwaar cliënt De cliënt heeft recht bezwaar te maken tegen opname van op hem/ haar betrekking hebbende persoonsgegevens. De zorgverlener aan wie dit bezwaar kenbaar wordt gemaakt, gaat slechts over tot het opnemen van de betreffende gegevens indien en voor zover zulks voor het verlenen van de zorg en de bedrijfsvoering onvermijdelijk zijn of op grond van een wettelijk voorschrift vereist is. 2. Schriftelijk en gemotiveerd meedelen aan cliënt Indien de zorgverlener aan het verzoek van de geregistreerde niet of slecht gedeeltelijk gehoor kan geven deelt hij/ zij dit schriftelijk en gemotiveerd aan de cliënt mee. Daarbij dient te worden gewezen op mogelijke consequenties van inwilliging ten aanzien van de behandeling daarvan. De zorgverlener dient zich ten aanzien van zijn/ haar beslissing te vergewissen van de mening van de houder. Werkwijze inzagerecht en overzicht informatieverstrekking elektronisch systeem 1. Recht op inzage De cliënt heeft recht op kennisneming van zijn/ haar persoonsgegevens. De cliënt zal zich hierbij dienen te legitimeren. Uitgifte datum: Pagina 9 van 12

10 2. Recht op overzicht informatie over gebruik makers elektronisch systeem De cliënt heeft recht om op verzoek een overzicht te krijgen wie bepaalde informatie in het elektronisch systeem o.a. ECD beschikbaar heeft gesteld en wie en op welke datum de informatie heeft ingezien of opgevraagd. 3. Procedure De hiervoor te volgen procedure is als volgt; Een verzoek tot inzage wordt door de cliënt kenbaar gemaakt aan de houder. De houder informeert de beheerder; De beheerder verleent inzage binnen 1 maand na ontvangst van het verzoek; De beheerder informeert vooraf een eventueel betrokken zorgverlener aangaande het verzoek en geeft de mogelijkheid om de inzage plaats te laten vinden onder begeleiding van deze zorgverlener; De cliënt heeft het recht te doen vergezellen van een vertrouwenspersoon. 4. Uitzondering Indien inzage niet kan worden verleend, zonder dat daarbij inzage wordt gegeven in de gegevens van andere cliënten, dienen die andere cliënten eerst toestemming te verlenen. Werkwijze recht op afschrift 1. Recht op afschrift cliënt De cliënt heeft recht op een kosteloos afschrift van de geregistreerde persoonsgegevens. 2. Verzoek indienen Het verzoek tot een afschrift wordt ingediend bij de houder. De houder geeft dit door aan de beheerder van de betreffende persoonsregistratie. Deze beheerder verstrekt het afschrift binnen 1 maand. Bij afgifte dient de cliënt zich te legitimeren. Werkwijze onjuiste, onvolledige en wijziging van gegevens 1. Onjuiste, onvolledige en wijziging van gegevens De cliënt kan de houder schriftelijk verzoeken de hem/ haar betreffende persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen, indien deze feitelijk onjuist, voor het doel van de registratie onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift in de registratie voorkomen. Het verzoek bevat de aan te brengen wijziging. Uitgifte datum: Pagina 10 van 12

11 2. Ontvangstbericht binnen twee maanden De houder geeft dit verzoek door aan de beheerder van de betreffende persoonsregistratie. Deze beheerder bericht de cliënt binnen twee maanden na ontvangst van het verzoek schriftelijk of, dan wel in hoeverre, hij/ zij daaraan voldoet. 3. Gewichtig belang Indien een gewichtig belang van de verzoeker dit vereist, voldoet de houder aan een verzoek als bedoeld in dit artikel, in een andere dan schriftelijke vorm, die aan dat belang is aangepast. 4. Identiteit De houder draagt zorg voor een deugdelijke vaststelling van de identiteit van de verzoeker. 5. Minderjarigen en onder curatele gestelden Het verzoek, als bedoeld in het eerste lid, wordt ten aanzien van minderjarigen die de leeftijd van zestien jaar nog niet hebben bereikt en ten aanzien van onder curatele gestelden gedaan door hun wettelijke vertegenwoordigers. De betrokken mededeling geschiedt eveneens aan de wettelijke vertegenwoordigers. Voor kinderen tussen de 12 en 16 jaar is daarnaast hun eigen toestemming nodig. Zij moeten mede ondertekenen. 6. Uitvoering De houder draagt zorg dat een beslissing tot verbetering, aanvulling of verwijdering zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd ook bij externe partijen. 7. Mededelingsplicht De houder zal aan diegene aan wie hij/ zij naar zijn haar weten in het jaar voorafgaand aan het verzoek en sinds dat verzoek verstreken periode de betrokken gegevens heeft verstrekt, mededeling doen van de verbetering, aanvulling of verwijdering. Voorts doet de houder aan de verzoeker desgevraagd opgave van diegene aan wie hij/ zij de mededeling heeft gedaan. Klachten van cliënten Wanneer een cliënt meent dat gehandeld wordt in strijd met de privacyregeling, dan kan een klacht ingediend worden conform de procedure klachtenregeling. Uitgifte datum: Pagina 11 van 12

12 8. Bronvermeldingen en verwijzing form. Verwijzing: - Wet Bescherming Persoonsgegevens - Kwaliteitscriteria NPCF februari 2001 ( Nederlands Consumenten Patiënten Federatie) - Nationale Beroepscode - Beroepscode VVT - Wet meldplicht datalekken - Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg - Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) - Wet elektronische patiëntgegevens - AMWB Organisatie: - Gedrag en beroepscode Procedures: - Klachtenregeling - Documenten en archiefbeheer - Meldingen aan inspectie externe instanties Formulier: - Toestemming beeldmateriaal - Wijziging toestemming beeldmateriaal - Toestemming elektronisch systeem, ECD en uitwisseling gegevens - Wijziging toestemming elektronisch systeem, ECD en uitwisseling gegevens Brochures: - Brochure Omgaan met patiëntengegevens - Brochure Uw rechten als patiënt (WGBO) Uitgifte datum: Pagina 12 van 12

Werkinstructie en procedure W22 Versie 1.1. Pagina 1 / 7. Privacyregeling Samenvatting

Werkinstructie en procedure W22 Versie 1.1. Pagina 1 / 7. Privacyregeling Samenvatting Pagina 1 / 7 Samenvatting Deze regeling behandelt de wijze waarop er om moet worden gegaan met zorg- en persoonsgegevens. Het omvat onder meer voorwaarden betreffende het opnemen van zorg- en persoonsgegevens,

Nadere informatie

004 Privacyreglement

004 Privacyreglement 004 Privacyreglement toelichting reglement Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2. Bekendmaking privacyreglement 2 Artikel 3. Reikwijdte 3 Artikel 4. Opname van persoonsgegevens in

Nadere informatie

KWALITEITSHANDBOEK F.3.08 PRIVACYREGLEMENT. Versie 1.1, 01-02-2013 PRO-CURA

KWALITEITSHANDBOEK F.3.08 PRIVACYREGLEMENT. Versie 1.1, 01-02-2013 PRO-CURA KWALITEITSHANDBOEK F.3.08 PRIVACYREGLEMENT Versie 1.1, 01-02-2013 PRO-CURA INLEIDING Dit reglement beschrijft het doel van privacybescherming, de registratie en welke gegevens op welke wijze worden geregistreerd.

Nadere informatie

Privacyreglement Versie maart 2016

Privacyreglement Versie maart 2016 Privacyreglement Versie 1.0 01 maart 2016 Privacyreglement 1HSPO zorgpunt versie 1.0 vastgesteld op 01-03-2016 1 Privacyreglement Artikel 1. Begripsomschrijvingen a. Persoonsgegevens Alle gegevens, betreffende

Nadere informatie

Privacyreglement (VVZ).docx

Privacyreglement (VVZ).docx Privacyreglement (VVZ).docx inhoudsopgave toelichting reglement oplegger... 1 toelichting formulier... 2 1. Titel... 2 oplegger 1. Status vast te stellen Versie 1.0 Printdatum 14 augustus 2014 2. Documenteigenaar

Nadere informatie

Privacyreglement Werkcontact

Privacyreglement Werkcontact Privacyreglement Werkcontact Privacyreglement cliëntregistratie in het kader van de wet Bescherming Persoonsgegevens. Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement en de toelichting wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Privacy Reglement Flex Advieshuis

Privacy Reglement Flex Advieshuis Privacy Reglement Flex Advieshuis Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens en het Besluit Gevoelige Gegevens wordt in dit reglement

Nadere informatie

Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.)

Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.) Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.) 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare

Nadere informatie

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012 Pagina 1 van 7 Privacyreglement Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen artikel 1: Begripsomschrijvingen artikel 2: Reikwijdte artikel

Nadere informatie

Quality Coaching Postbus 9436 9703 LP Groningen 050-549 49 26

Quality Coaching Postbus 9436 9703 LP Groningen 050-549 49 26 Privacyreglement Quality Coaching. Op basis van de Wet Persoonsregistraties hanteert Quality Coaching het Privacyreglement. Al uw rechten zijn in dit reglement vastgelegd, zoals het recht van kennisneming

Nadere informatie

Versie 1.0 Inwerkingtreding vanaf 12 mei / 6

Versie 1.0 Inwerkingtreding vanaf 12 mei / 6 Privacyreglement Synthese Synthese gaat overeenkomstig de Wet bescherming Persoonsgegevens (Wbp) zorgvuldig met uw medisch dossier om. In dit reglement leest u hoe we dat doen. Versie 1.0 Inwerkingtreding

Nadere informatie

8.50 Privacyreglement

8.50 Privacyreglement 1.0 Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect betrekking hebben

Nadere informatie

Privacyreglement KOM Kinderopvang

Privacyreglement KOM Kinderopvang Privacyreglement KOM Kinderopvang Doel: bescherming bieden van persoonlijke levenssfeer van de ouders en kinderen die gebruik maken van de diensten van KOM Kinderopvang. 1. Algemene bepalingen & begripsbepalingen

Nadere informatie

Gastouderbureau Alles Kids Zoetermeer Privacyreglement

Gastouderbureau Alles Kids Zoetermeer Privacyreglement Privacyreglement Inhoudsopgave 1. Begripsbepaling... 1 1.1 Persoonsgegevens... 1 1.2 Persoonsregistratie... 1 1.4 Verwerking van persoonsgegevens... 1 1.5 Verstrekken van persoonsgegevens... 1 1.6 Bestand...

Nadere informatie

Privacy reglement. Birtick Zorg & Welzijn

Privacy reglement. Birtick Zorg & Welzijn Inhoud 1. Begripsbepalingen 2. Reikwijdte 3. Doel 4. Categorieën van personen over wie gegevens in de registratie worden opgenomen 5. Vertegenwoordiging 6. Soorten van gegevens die in de registratie worden

Nadere informatie

Impuls Kindercampus PRIVACYREGLEMENT

Impuls Kindercampus PRIVACYREGLEMENT 1 Impuls Kindercampus PRIVACYREGLEMENT VOOR DE VERWERKING VAN KLANTGEGEVENS Treedt in werking: d.d. 1 maart 2017 2 1. Begripsbepalingen 1. Impuls Kindercampus: de stichting Welzijn Westelijke Tuinsteden

Nadere informatie

Privacy Reglement. thuis zorg comfort

Privacy Reglement. thuis zorg comfort Privacy Reglement thuis zorg comfort INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN DEEL Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Reikwijdte 4 Artikel 3 Opname van de persoonsgegevens in de persoonsregistratie 4 Artikel 4

Nadere informatie

Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Algemene bepalingen Begripsomschrijving: Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Gezondheidsgegevens Persoonsgegevens die direct of indirect

Nadere informatie

Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.

Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement Intermedica Kliniek Geldermalsen Versie 2, 4 juli 2012 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsbepalingen Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare

Nadere informatie

Privacy reglement. Inleiding

Privacy reglement. Inleiding Privacy reglement Inleiding De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) vervangt de Wet persoonsregistraties (WPR). Daarmee wordt voldaan aan de verplichting om de nationale privacywetgeving aan te passen

Nadere informatie

Privacy reglement Kraamzorg Renske Lageveen

Privacy reglement Kraamzorg Renske Lageveen Privacy reglement Kraamzorg Renske Lageveen Inleiding Kraamzorg Renske Lageveen heeft ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar cliënten een reglement opgesteld, houdende de regels voor

Nadere informatie

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon.

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. Vastgesteld door de Raad van Bestuur, november 2010 Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. 1.2 verwerking van persoonsgegevens:

Nadere informatie

Privacy reglement Privacyreglement

Privacy reglement Privacyreglement Privacy reglement Privacyreglement Auteur: afdeling kwaliteit Autorisator: operationeel directeur Publicatiedatum: 15-05-2015 Printdatum: 15-05-2015 Versie: 1.0 Pagina s: 9 1. Inleiding In de gezondheidszorg

Nadere informatie

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - BELEID Privacybeleid

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - BELEID Privacybeleid Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - BELEID Privacybeleid 1.1.01 20160122 Artikel 1 1.1 Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. PRIVACY REGLEMENT 1. Algemene bepalingen Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2 Gezondheidsgegevens / Bijzondere

Nadere informatie

Privacy reglement Coöperatie Kraamzorggroep U.A. (lees Saskia Zorgt)

Privacy reglement Coöperatie Kraamzorggroep U.A. (lees Saskia Zorgt) Privacy reglement Coöperatie Kraamzorggroep U.A. (lees Saskia Zorgt) Inleiding Het bestuur van Coöperatie Kraamzorggroep heeft ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar cliënten een reglement

Nadere informatie

1.1 Persoonsgegevens: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1 Persoonsgegevens: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1. Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepalingen: 1.1 Persoonsgegevens: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2 Gezondheidsgegevens: Persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacyreglement ONS welzijn PRIVACYREGLEMENT. Bestemd voor: Iedereen Documentbeheerder: Manager Uitvoering

Privacyreglement ONS welzijn PRIVACYREGLEMENT. Bestemd voor: Iedereen Documentbeheerder: Manager Uitvoering Privacyreglement ONS welzijn PRIVACYREGLEMENT Bestemd voor: Iedereen Documentbeheerder: Manager Uitvoering Versie: Definitief Datum: 03.12.2015 Documentnummer: 1.6 Evaluatiedatum : 03.12.2018 Privacyreglement

Nadere informatie

Privacyreglement OCA(Zorg)

Privacyreglement OCA(Zorg) Privacyreglement OCA(Zorg) Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

REGLEMENT PERSOONSGEGEVENS NHV INHOUDSOPGAVE:

REGLEMENT PERSOONSGEGEVENS NHV INHOUDSOPGAVE: REGLEMENT PERSOONSGEGEVENS NHV INHOUDSOPGAVE: Artikel 1: Begripsbepalingen Artikel 2: Het Reglement Artikel 3: Uitgangspunten voor het verwerken van persoonsgegevens Artikel 4: Verzet Artikel 5: Inzage

Nadere informatie

Privacyreglement EVC Dienstencentrum

Privacyreglement EVC Dienstencentrum PRIVACYREGLEMENT Privacyreglement EVC Dienstencentrum De directie van het EVC Dienstencentrum: Overwegende dat het in verband met een goede bedrijfsvoering wenselijk is een regeling te treffen omtrent

Nadere informatie

Privacyreglement Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

Privacyreglement Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Privacyreglement Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) 1. Begripsbepaling 1.1. Persoonsgegevens Alle gegevens die herleidbaar zijn tot een individuele natuurlijke persoon. 1.2. Zorggegevens

Nadere informatie

Privacyreglement Financieel Bureau Brabant

Privacyreglement Financieel Bureau Brabant Privacyreglement Financieel Bureau Brabant 1. Inleiding Met ingang van 1 september 2001 is de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) in werking getreden. Een persoonsgegeven is elk gegeven betreffende

Nadere informatie

Privacyreglement PgbUniek bv

Privacyreglement PgbUniek bv Privacyreglement PgbUniek bv Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen. 1.1. Persoonsgegevens 1.2. Persoonsregistratie 1.3. Verstrekken van gegevens uit de persoonsregistratie 1.4. Houder van de persoonsregistratie

Nadere informatie

c) persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

c) persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; Privacyreglement ArboVitale ArboVitale vindt het belangrijk dat u uitleg krijgt over hoe ArboVitale persoonsgegevens beschermt en hoe onze medewerkers om gaan met privacygevoelige informatie. Paragraaf

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1. Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2. Gezondheidsgegevens Persoonsgegevens die direct of indirect betrekking

Nadere informatie

Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V.

Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V. Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V. Inleiding Van alle personen die door Bureau Streefkerk worden begeleid, dat wil zeggen geadviseerd en ondersteund bij het zoeken, verkrijgen en behouden van een

Nadere informatie

Privacyreglement Ambitiouzz

Privacyreglement Ambitiouzz Privacyreglement Ambitiouzz Privacyreglement Ambitiouzz, 21 augustus 2015 1 Privacyreglement Ambitiouzz Vastgesteld: 21-08-2015 door de directie In dit reglement komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Nadere informatie

Privacyreglement Meneer Regezma B.V.

Privacyreglement Meneer Regezma B.V. Privacyreglement Meneer Regezma B.V. Op basis van de Wet Persoonsregistraties hanteert Meneer Regezma B.V. het Privacyreglement. Al uw rechten zijn in dit reglement vastgelegd, zoals het recht van kennisneming

Nadere informatie

a. persoonsgegeven: elke gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon

a. persoonsgegeven: elke gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon Privacyreglement Artikel Algemene en begripsbepalingen Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)

Nadere informatie

Dit reglement is van toepassing op iedere verwerking van persoonsgegevens van betrokkene en van Stichting De Paarse Pelikaan, gevestigd te Hilversum.

Dit reglement is van toepassing op iedere verwerking van persoonsgegevens van betrokkene en van Stichting De Paarse Pelikaan, gevestigd te Hilversum. Privacy Reglement Reglement ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met de verwerking van persoonsgegevens van cliënten van Stichting De Paarse Pelikaan. Paragraaf 1 - INLEIDENDE BEPALINGEN

Nadere informatie

1.8. Betrokkene Degene over wie Persoonsgegevens in de Persoonsregistratie zijn opgenomen.

1.8. Betrokkene Degene over wie Persoonsgegevens in de Persoonsregistratie zijn opgenomen. Privacyreglement 1. Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon. 1.2. Persoonsregistratie Elke handeling of elk geheel van handelingen

Nadere informatie

1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. PRIVACYREGLEMENT 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect

Nadere informatie

Privacy beleid. Inez Zorg. Inez zorg is ingeschreven bij KvK te Arnhem, onder nummer Privacy beleid

Privacy beleid. Inez Zorg. Inez zorg is ingeschreven bij KvK te Arnhem, onder nummer Privacy beleid Inez Zorg Inhoud Inleiding... 3 Artikel 1: Begripsomschrijvingen... 3 1.1 Persoonsgegevens... 3 1.2 Persoonsregistratie... 3 1.3 Bestand... 3 1.4 Zorg... 4 1.5 Verantwoordelijke van de persoonsregistratie...

Nadere informatie

Privacyreglement Aalsum & Nieuwland

Privacyreglement Aalsum & Nieuwland Privacyreglement Aalsum & Nieuwland Versie 1.1 juni 2015 Privacyreglement Aalsum & Nieuwland Overwegende dat het in verband met een goede bedrijfsvoering wenselijk is een regeling te treffen over het verstrekken

Nadere informatie

Privacyreglement Stichting Mentorschap Rotterdam e.o.

Privacyreglement Stichting Mentorschap Rotterdam e.o. Privacyreglement Stichting Mentorschap Rotterdam e.o. Inleiding en doel Om in goed mentorschap te voorzien moeten de nodige gegevens van cliënten, mentoren, bewindvoerders en (zorg)organisaties worden

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. PRIVACY REGLEMENT Algemene bepalingen Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2 Gezondheidsgegevens / Bijzondere

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegevens : elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

1.1. Persoonsgegevens : elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; Privacyreglement van het Alexander Monro Ziekenhuis Inleiding De raad van bestuur van het Alexander Monro Ziekenhuis (hierna AMZ ) vindt het belangrijk voor alle cliënten, medewerkers en externe partijen

Nadere informatie

Privacy Reglement. Haarlem, juli 2015 Versie 1.0

Privacy Reglement. Haarlem, juli 2015 Versie 1.0 Privacy Reglement Haarlem, juli 2015 Versie 1.0 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN DEEL Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Reikwijdte 4 Artikel 3 Opname van de persoonsgegevens in de persoonsregistratie 4

Nadere informatie

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Melius Zorg Privacyreglement

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Melius Zorg Privacyreglement Privacyreglement Inhoudsopgave Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Reikwijdte... 3 Artikel 3 Doel van de verwerking van persoonsgegevens... 4 Artikel 4 Verwerken van persoonsgegevens...

Nadere informatie

Wet bescherming persoonsgegevens Pagina 1

Wet bescherming persoonsgegevens Pagina 1 Wet bescherming persoonsgegevens Wet bescherming persoonsgegevens te Huizen Erkend gastouderbureau Houder: dhr. A. Jongsma Laatst gewijzigd op: 10 mei 2009. Wet bescherming persoonsgegevens Pagina 1 Inhoudsopgaaf:

Nadere informatie

Privacyreglement Raad & Daad Den Haag

Privacyreglement Raad & Daad Den Haag Privacyreglement Raad & Daad Den Haag 1. Begripsbepalingen persoonsgegevens: alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon; verwerking van persoonsgegevens:

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT DIFFERENCE4YOU

PRIVACYREGLEMENT DIFFERENCE4YOU PRIVACYREGLEMENT DIFFERENCE4YOU VERSIE 1, oktober 2006. Aangepast 29 augustus 2012 PRIVACYREGLEMENT DIFFERENCE4YOU De directie van Difference4you: Overwegende dat het in verband met een goede bedrijfsvoering

Nadere informatie

a) Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

a) Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement QPPS LIFETIMEDEVELOPMENT QPPS LIFETIMEDEVELOPMENT treft hierbij een schriftelijke regeling conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens voor de verwerking van cliëntgegevens. Vastgelegd

Nadere informatie

Privacyreglement Spoor 3 BV. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder:

Privacyreglement Spoor 3 BV. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder: Privacyreglement Spoor 3 BV Artikel 1. Begripsbepalingen Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder: de wet: de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) het reglement:

Nadere informatie

Privacy reglement (pdf te downloaden in nieuwe pagina)

Privacy reglement (pdf te downloaden in nieuwe pagina) Privacy reglement (pdf te downloaden in nieuwe pagina) Privacy reglement ZonnaCare De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) bepaalt hoe wij in Nederland moeten omgaan met (het verwerken van) privacygevoelige

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT IN ZORG EN ADVIES B.V.

PRIVACYREGLEMENT IN ZORG EN ADVIES B.V. PRIVACYREGLEMENT IN ZORG EN ADVIES B.V. Inhoudsopgave IN Zorg en Advies B.V. en uw privacy 3 Artikel 1: Begripsomschrijving 4 Artikel 2: Reikwijdte 4 Artikel 3: Doel 4 Artikel 4: Te verzamelen gegevens

Nadere informatie

Privacyreglement EVC Albeda College

Privacyreglement EVC Albeda College Privacyreglement EVC Albeda College Privacyreglement EVC Albeda College november 2 2009 1 Inhoudsopgave Artikel 1 Reikwijdte reglement 3 Artikel 2 Begripsbepalingen 3 Artikel 3 Algemene bepalingen 4 Privacyreglement

Nadere informatie

Privacyreglement. Privacyreglement Auteur: afdeling kwaliteit Autorisator: operationeel directeur Publicatiedatum: 1 mei 2015 Versie: 1.

Privacyreglement. Privacyreglement Auteur: afdeling kwaliteit Autorisator: operationeel directeur Publicatiedatum: 1 mei 2015 Versie: 1. Versie: 1.0 Pagina s: 8 1/8 1. Inleiding In de gezondheidszorg bestaat altijd een spanningsveld tussen enerzijds de privacywetgeving en anderzijds maximale zorgverlening aan de patiënt. In dit document

Nadere informatie

Privacyreglement

Privacyreglement Privacyreglement De Verwerking van Persoonsgegevens is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) onder nummer m1602696. Persoonsgegevens in een vorm die het mogelijk maakt de Betrokkene

Nadere informatie

Privacyreglement Kindertherapeuticum

Privacyreglement Kindertherapeuticum 1. Begripsbepalingen Binnen de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) wordt een aantal begrippen gehanteerd. In onderstaande lijst staat een uitleg van de begrippen. 1.1 Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende

Nadere informatie

Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde bedrijven of Opdrachtnemer.

Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde bedrijven of Opdrachtnemer. PRIVACY REGLEMENT Betreffende bedrijven Dit Privacyreglement betreft de volgende bedrijven: o Optimaal Werk BV o Optimaal Arbo BV o Verzuim Beheer BV Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde

Nadere informatie

persoonsgegeven: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

persoonsgegeven: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; CVD REGLEMENT VERWERKING PERSOONSGEGEVENS 2017 (gebaseerd op MO model privacyreglement) 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: de wet: de Wet bescherming persoonsgegevens; persoonsgegeven:

Nadere informatie

Privacy Reglement van MAMSA

Privacy Reglement van MAMSA Privacy Reglement van MAMSA Preambule Dit reglement beoogt het juiste gebruik van alle persoonsgegevens waarvan MAMSA of een van haar samenwerkingspartners kennis draagt alsmede alle tot een persoon te

Nadere informatie

Privacy Reglement. Inhoud

Privacy Reglement. Inhoud Inhoud 1. Begripsbepalingen 1 2. Reikwijdte 1-2 3. Doel. 2 4. Categorieën van personen over wie gegevens in de registratie worden opgenomen 2 5. Vertegenwoordiging 2 6. Soorten van gegevens die in de registratie

Nadere informatie

Privacyreglement en beheer persoonsgegevens

Privacyreglement en beheer persoonsgegevens Wij zorgen ervoor als geen ander! Privacyreglement en beheer persoonsgegevens Inhoud 1. Begripsbepalingen 2. Doel van de persoonsregistratie 3. Bron van de persoonsgegevens 4. Opname van persoonsgegevens

Nadere informatie

betrokkene: degene over wie persoonsgegevens in de persoonsregistratie zijn opgenomen;

betrokkene: degene over wie persoonsgegevens in de persoonsregistratie zijn opgenomen; PRIVACYREGLEMENT Zorgregelhulp Tjotter 11, 7944 RN Meppel KVK nr.6696658 In het kader van haar activiteiten registreert Zorgregelhulp persoonlijke gegevens van cliënten en medewerkers van de organisatie.

Nadere informatie

1C Privacyreglement. Beschrijving. Documentatie Handboek kwaliteitszorg Steun en Toeverlaat Versie: 1.0 Pagina: 1 van 5

1C Privacyreglement. Beschrijving. Documentatie Handboek kwaliteitszorg Steun en Toeverlaat Versie: 1.0 Pagina: 1 van 5 Artikel 1: Begripsomschrijvingen Bij de hiernavolgende definities is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de betekenis die daaraan wordt toegekend in de WBP. In alle gevallen waarin dit reglement niet

Nadere informatie

Privacyreglement Louwsma Beheer Groep

Privacyreglement Louwsma Beheer Groep Privacyreglement Louwsma Beheer Groep Dit Privacyreglement dient voor de Louwsma Beheer Groep (LBG) als basis voor hoe men omgaat met de privacy en gegevensverwerking van haar klanten. Dit reglement voldoet

Nadere informatie

Privacyreglement Work4People Privacyreglement

Privacyreglement Work4People Privacyreglement Privacyreglement VERWERKING PERSOONSGEGEVENS $ 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens (Staatsblad

Nadere informatie

FYSIOTHERAPIE STEENWIJK

FYSIOTHERAPIE STEENWIJK FYSIOTHERAPIE STEENWIJK Privacyreglement Introductie van dit reglement Onze praktijk houdt, om u zo goed mogelijk ten dienst te kunnen zijn en vanwege wettelijke verplichtingen een registratie bij van

Nadere informatie

Privacy Reglement - versie: januari 2016 Pagina 1 van 5

Privacy Reglement - versie: januari 2016 Pagina 1 van 5 Doel: bescherming bieden van persoonlijke levenssfeer van de ouders en kinderen die gebruik maken van de diensten van Kinderopvang Stichting Peuterspeelzalen Bergen op Zoom, Stichting Peuterspeelzalen

Nadere informatie

Dé andere manier van dienstverlening!

Dé andere manier van dienstverlening! Dé andere manier van dienstverlening! PRIVACYREGLEMENT DIFFERENCE4YOU VERSIE 1, oktober 2006. Aangepast 29 augustus 2012 Pagina 1 van 10 PRIVACYREGLEMENT DIFFERENCE4YOU De directie van Difference4you:

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. maakt werk van de apotheek. Stichting Bedrijfsfonds Apotheken. Paragraaf 1. Algemene bepalingen

PRIVACYREGLEMENT. maakt werk van de apotheek. Stichting Bedrijfsfonds Apotheken. Paragraaf 1. Algemene bepalingen maakt werk van de apotheek Postbus 219 3430 AE Nieuwegein T 030 600 85 20 F 030 600 85 20 E sba@sbaweb.nl W www.sbaweb.nl PRIVACYREGLEMENT Stichting Bedrijfsfonds Apotheken Paragraaf 1 Artikel 1 Artikel

Nadere informatie

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Pagina 1 van 6 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal De directie van Werkvloertaal, overwegende, dat het in verband

Nadere informatie

Protocol Privacy Reglement Thuiszorg Anahid BV

Protocol Privacy Reglement Thuiszorg Anahid BV Pagina Pagina 1 van 8 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Artikel Bladzijde Inleiding Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Werkingssfeer 3 Artikel 3 Toestemming 4 Artikel 4 Organisatie, verantwoordelijkheid

Nadere informatie

gewoondoenreintegratie

gewoondoenreintegratie Privacy reglement gewoondoenreintegratie Versie 1.2 26-06-2013 ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in

Nadere informatie

AEP PRIVACYREGLEMENT. Versie 1.0 PRIVACYREGLEMENT. NURSE@HOME Wassenaarseweg 20 2596 CH Den Haag Kamer van koophandel nummer 27283841

AEP PRIVACYREGLEMENT. Versie 1.0 PRIVACYREGLEMENT. NURSE@HOME Wassenaarseweg 20 2596 CH Den Haag Kamer van koophandel nummer 27283841 NURSE@HOME Wassenaarseweg 20 2596 CH Den Haag Kamer van koophandel nummer 2728381 In het kader van haar activiteiten registreert nurse@home persoonlijke gegevens van cliënten, zorgverleners en medewerkers

Nadere informatie

Algemeen privacyreglement Stichting Lareb

Algemeen privacyreglement Stichting Lareb Algemeen privacyreglement Stichting Lareb Versie datum 2-12-2016 Inhoudsopgave 1 Begripsbepalingen... 3 2 Bereik... 3 3 Doel... 4 4 Veranwoordelijkheid voor het beheer en aansprakelijkheid... 4 5 Rechtmatige

Nadere informatie

Privacyreglement CURA XL

Privacyreglement CURA XL Artikel 1. Algemene en begripsbepalingen 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) daaraan

Nadere informatie

Privacyreglement. Stichting KAG Zorg

Privacyreglement. Stichting KAG Zorg Stichting KAG Zorg Deze publicatie bevat het privacyreglement van Stichting KAG Zorg Contactadres voor deze publicatie: Stichting KAG Zorg Valutaboulevard 5 3825 BS Amersfoort Versie: 1.0 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT - 2015

PRIVACY REGLEMENT - 2015 PRIVACY REGLEMENT - 2015 Jasnante re-integratie onderdeel van Jasnante Holding B.V. (kvk nr. 52123669 ) gevestigd aan de Jacob van Lennepkade 32-s, 1053 MK te Amsterdam draagt zorg voor de geheimhoudingsverplichting

Nadere informatie

Privacyreglement. Kraamzorg Het Kraamnest Batua 9 6852 RE Huissen www.hetkraamnest.nl Ilona Kwaks 12-10-2015 Versie 1

Privacyreglement. Kraamzorg Het Kraamnest Batua 9 6852 RE Huissen www.hetkraamnest.nl Ilona Kwaks 12-10-2015 Versie 1 v Privacyreglement PRIVACY REGLEMENT Kraamzorg Het Kraamnest 1. Doel van het privacyreglement Als cliënt heb je recht op bescherming van je persoonlijke gegevens. Dit Privacyreglement, is opgesteld op

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT BEST

PRIVACYREGLEMENT BEST PRIVACYREGLEMENT BEST BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BEST; gelet op de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens en artikel 4 van de Verordening verwerking persoonsgegevens gemeente Best; B E

Nadere informatie

Privacy-reglement Zorgzaam

Privacy-reglement Zorgzaam Privacy-reglement Zorgzaam Bijlage 3 bij het PvE Zorgzaam Zoals vastgesteld door het bestuur Zorgzaam d.d. Inhoud Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Doel en rechtmatige grondslag van de verwerking

Nadere informatie

Privacyreglement Spaarne Gasthuis voor patiënten en medewerkers

Privacyreglement Spaarne Gasthuis voor patiënten en medewerkers Privacyreglement Spaarne Gasthuis voor patiënten en medewerkers Afdeling : centraal protocol Documenttype: reglement Versie : 1 Vervaldatum: Eigenaar: Raad van bestuur Auteur: Angelo Clous Beoordelaar:

Nadere informatie

Voornoemde gegevens zijn slechts beschikbaar of worden slechts beschikbaar gesteld voor zover dit nodig is voor het doel waartoe zij worden beheerd.

Voornoemde gegevens zijn slechts beschikbaar of worden slechts beschikbaar gesteld voor zover dit nodig is voor het doel waartoe zij worden beheerd. Dit reglement beoogt het juiste gebruik van alle persoonsgegevens waarvan PMT Ground Crew Training Centre BV of een van haar medewerkers kennis draagt alsmede alle tot een persoon te herleiden gegevens

Nadere informatie

Privacyreglement. Care2manage

Privacyreglement. Care2manage Privacyreglement Care2manage Versie 22 februari 2015 Inhoudsopgave Privacyreglement Care2manage 1. Paragraaf 1: Algemene Bepalingen..3 2. Paragraaf 2: Doel.4 3. Paragraaf 3: Rechtstreekse toegang tot en

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. de publieke uitvoerder van re-integratieactiviteiten in de Leidse regio, onderdeel van de gemeentelijke instelling DZB Leiden.

PRIVACYREGLEMENT. de publieke uitvoerder van re-integratieactiviteiten in de Leidse regio, onderdeel van de gemeentelijke instelling DZB Leiden. PRIVACYREGLEMENT Reglement betreffende de bescherming van persoonsgegevens van personen die door Re-integratie Leiden (RL) worden begeleid. De persoonsgegevens worden behandeld met inachtneming van hetgeen

Nadere informatie

Privacyreglement Dr. Leo Kannerhuis Bijgewerkt: 03-12-2014

Privacyreglement Dr. Leo Kannerhuis Bijgewerkt: 03-12-2014 Privacyreglement Dr. Leo Kannerhuis Bijgewerkt: 03-12-2014 Inleiding en doel In het Dr. Leo Kannerhuis worden persoonsgegevens van zowel patiënten als van medewerkers verwerkt. Het gaat daarbij vaak om

Nadere informatie

Privacy Protocol sociaal domein gemeente Landsmeer 2016

Privacy Protocol sociaal domein gemeente Landsmeer 2016 Privacy Protocol sociaal domein gemeente Landsmeer 2016 Inleiding De gemeente Landsmeer werkt met een aantal publieke en private organisaties samen om aan de inwoners van de gemeente integrale en effectieve

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT TERSCHELLING ENERGIE COÖPERATIEF U.A.

PRIVACY REGLEMENT TERSCHELLING ENERGIE COÖPERATIEF U.A. PRIVACY REGLEMENT TERSCHELLING ENERGIE COÖPERATIEF U.A. Reglement ter bescherming van de gegevens in de ledenregistratie. Gelet op artikel 24 van de wet Persoonsregistraties, waarin wordt bepaald dat voor

Nadere informatie

Privacyreglement van de Stichting Welzijnswerk. inzage-exemplaar voor klanten

Privacyreglement van de Stichting Welzijnswerk. inzage-exemplaar voor klanten Privacyreglement van de Stichting Welzijnswerk inzage-exemplaar voor klanten Privacyreglement van de Stichting Welzijnswerk Reglement ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met persoonsregistraties

Nadere informatie

Privacyreglement PGB Moving

Privacyreglement PGB Moving Privacyreglement PGB Moving Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegeven 1.2. Persoonsregistratie 1.3. Verstrekken van gegevens uit de persoonsregistratie 1.4. Houder van de persoonsregistratie

Nadere informatie

Privacyreglement Vakpaspoort SF-BIKUDAK Verwerking (persoons)gegevens SF-BIKUDAK.

Privacyreglement Vakpaspoort SF-BIKUDAK Verwerking (persoons)gegevens SF-BIKUDAK. Privacyreglement Vakpaspoort SF-BIKUDAK Verwerking (persoons)gegevens SF-BIKUDAK. SF-BIKUDAK neemt privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Op deze

Nadere informatie

Privacyreglement wijkteams Sociaal Domein gemeente Albrandswaard

Privacyreglement wijkteams Sociaal Domein gemeente Albrandswaard Privacyreglement wijkteams Sociaal Domein gemeente Albrandswaard Inleiding Met ingang van 1 januari 2015 geeft het Rijk aan gemeenten meer taken en verantwoordelijkheden op het terrein van de Jeugdzorg,

Nadere informatie

b. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon.

b. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon. PRIVACYREGLEMENT ARTIKEL 1: ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN a. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacyreglement Hulp bij ADHD

Privacyreglement Hulp bij ADHD Privacyreglement Hulp bij ADHD Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens (Staatsblad

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT THAELES BV. Baarlo, 15 september 2010. Privacyreglement Thaeles

PRIVACYREGLEMENT THAELES BV. Baarlo, 15 september 2010. Privacyreglement Thaeles PRIVACYREGLEMENT THAELES BV Baarlo, 15 september 2010 Privacyreglement Thaeles 15 september 2010 PRIVACYREGLEMENT THAELES BV Artikel 1 - Begrippen In deze regeling wordt verstaan onder: a) Thaeles: Thaeles

Nadere informatie