VIERDE EDITIE. EINDREDACTIE Wim Sonneveld. AUTEURS Robert Bouwens Paul Doorschot Joost van Reisen Annemieke Vennix

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WWW.OVERAL.NOORDHOFF.NL VIERDE EDITIE. EINDREDACTIE Wim Sonneveld. AUTEURS Robert Bouwens Paul Doorschot Joost van Reisen Annemieke Vennix"

Transcriptie

1 VIERDE EDITIE EINDREDACTIE Wim Sonneveld AUTEURS Robert Bouwens Paul Doorschot Joost van Reisen Annemieke Vennix EXPERIMENTEN Jan Frankemölle ICT André van der Hoeven Marten van der Lee Imrich Lobo Theo Timmers Arthur Visser Noordhoff Uitgevers _PHYSICS_4_5VWO_UW_FM.indd 1 11/06/14 8:05 PM

2 Colofon Omslagontwerp: Lava, Amsterdam, Foto omslag: Moodboard/Alamy/Imageselect - Wassenaar Ontwerp binnenwerk: Marieke Zwartenkot, Amsterdam, i.s.m. Robin Peterman, Oss Opmaak: Integra Software Services, India 0 / Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten, The Netherlands Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16h Auteurswet 1912 dient men de daarvoor verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting Reprorecht (Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, Voor het overnemen van (een) gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without prior written permission of the publisher. ISBN _PHYSICS_4_5VWO_UW_FM.indd 2 11/06/14 8:05 PM

3 Inhoud 7 Stoffen en materialen 4 8 Hemelmechanica 16 9 Golven Medische beeldvorming Astrofysica _PHYSICS_4_5VWO_UW_FM.indd 3 11/06/14 8:05 PM

4 7 Stoffen en materialen Startopdracht 1 Zie als voorbeeld de volgende tabel. onderdeel functie materiaal eigenschap raampje maakt het product zichtbaar (plexi-)glas doorzichtig handvat wanden binnenkant 7.1 Fasen en dichtheid Startopdracht 3 je hand niet verbranden warmte vasthouden kunststof staal slecht warmte geleiden hittebestendig chroomlaagje mooi zijn chroom glimmend a De inhoud is de hoeveelheid ruimte in de koffer: bij een lege koffer is die niet van belang voor de massa. Het volume van de koffer is de ruimte die het materiaal inneemt: die is wel van belang. b Textiel, aluminium, maar voornamelijk van kunststoffen zoals polyester, polyethyleen en polypropeen. Typische afmetingen van een koffer van 100 L zijn cm. De massa van zo n koffer varieert van 3 tot 6 kg. c Stel een polypropyleen (dichtheid 0,95 kg/dm 3 ) koffer heeft afmetingen van cm 3 en weegt 4,8 kg. Een deel van deze massa wordt ingenomen door wielen, handvat en dergelijke. Stel dat 3 kg van de koffer bestaat uit polypropenen wanden. Het volume van die wanden is dan V m / ρ 3 / 0,95 3,2 dm 3. De totale oppervlakte van de wanden: (2 5,2 7, ,2 3, ,4 3,1) 155 dm 2. De dikte is dus ongeveer: 3,2 dm 3 / 155 dm 2 0,02 dm 2 mm. Opdrachten A 4 a stollen b smelten c sublimeren d a bevriezen b ontdooien c rijpen A 5 a Tussen moleculen zit ruimte, ze bewegen en trekken elkaar aan. b Bij een micro-macrobeschouwing verklaar je de eigenschappen van een stof aan de hand van het gedrag van de kleine deeltjes waar de stof uit is opgebouwd. c De moleculen van een vloeistof hebben geen vaste plaats. Een vloeistof is daardoor niet vormvast. De moleculen van een vloeistof trekken elkaar wel aan. Een vloeistof heeft daardoor wel een vast volume. B 6 a De eigenschap moet karakteristiek zijn voor de stof en niet afhankelijk zijn van de manier waarop of de plaats waar je meet of van (veel) andere factoren. b Dichtheid en samendrukbaarheid c Elektrische geleidbaarheid en doorzichtigheid d Nee, want massa en volume zijn niet karakteristiek voor een stof (en zijn dus niet getabelleerd). B 7 a Bij de faseovergang van water naar ijs neemt de dichtheid af. Met andere woorden, ijs zet uit en neemt dus meer volume in dan eenzelfde hoeveelheid water. De krachten die het uitzettende ijs bij bevriezing op de waterleiding naar buiten toe uitoefenen zijn blijkbaar groot genoeg om waterleidingen kapot te maken. 4 Hoofdstuk _PHYSICS_4_5VWO_UW_Ch07.indd 4 11/06/14 8:06 PM

5 b Stel het vijverwater is 8 C en het begint te vriezen. De bovenlaag van het water koelt af. Als het water in die laag 4 C is (en dat op de bodem nog hoger) heeft het water in de bovenlaag een grotere dichtheid dan dat eronder: het zakt dus naar beneden. Er blijft zo lang vermenging door stroming plaatsvinden dat alle water 4 C is. Als de bovenlaag nog verder afkoelt, bijvoorbeeld naar 2 C, is het water in de bovenlaag lichter (heeft dus een kleinere dichtheid) dan het andere water: het blijft dus boven en kan na verdere temperatuurdaling bevriezen. B 8 a Ook de atomen aan de binnenkant van de ring gaan na verhitting verder uit elkaar zitten, zodat ook de omtrek en dus de diameter van het gat in de ring groter wordt bij verhitting. b Waarneming 1: de bol is verhit en is dus uitgezet. De ring is (nog) niet verhit. De diameter van de bol is dus groter dan het gat in de ring: de bol blijft op de ring liggen. Waarneming 2: de bol koelt af; een gedeelte van de warmte wordt overgedragen op de ring, zodat deze opwarmt. De diameter van de bol neemt dus af, die van het gat in de ring neemt toe. Op een bepaald moment past de bol weer in de ring. B 9 a E, C, B, A, D b D, B, C, A, E c D, B, C, A, E De dichtheden kun je opzoeken en meteen op volgorde zetten. Verder verschillen de volumes van de voorwerpen zo sterk, dat de massa s in dezelfde volgorde staan. Voor de zekerheid kun je het natuurlijk narekenen. voorwerp massa (kg) volume (m 3 ) dichtheid (10 3 kg/m 3 ) A goudstaaf 41 2, ,3 B ijzeren kogel 0,072 9, ,87 C stalen plaat 2,4 3, ,8 D platina ring 0,0024 1, ,5 E aluminium vleugel 125 4, ,70 b V m ρ 0,317 8, , m 3 V A h met A π r 2 π 1,6 2 8,04 cm 2 8, m 2 h V A 3, , , m 4,4 cm c De inhoud doet er niet toe: V 0,180 L 1, m 3. ρ m V 0,450 1, ,5 103 kg/m 3 Deze dichtheid komt overeen met die van gewoon glas in Binas tabel 10, dus de vaas kan van glas zijn. C 11 a De massa s verhouden zich als 4 : 5 : 6, net zoals de ribben. Het volume is gelijk aan de ribbe tot de derde macht. Het volume van blokje C is dus groter dan 1,5 het volume van blokje A. De dichtheid ervan is dus het kleinst. b De volumes van de blokjes A, B en C zijn 64, 125 en 216 cm 3. Blokje A is dus het enige blokje waarvan de massa in grammen meer is dan het volume in kubieke centimeter. Het heeft dus een dichtheid die groter is dan van water (1 g/cm 3 ). Blokje A is dus van ebbenhout. C 12 T K V 4 3 π r3 4 3 π (0,1000)3 m 3 4, m 3 De kubieke uitzettingscoëfficiënt is gelijk aan 1/T 1/293 3, K 1. Het volume neemt dus af met 3, , , m 3. Het nieuwe volume wordt dus 4, , , m 3. Met V 4 3 π V r3 vind je: r , π2 r 1 3 0, ,09989 m De straal neemt dus 0,1000 0, ,00011 m 0,11 mm af, dus iets meer dan een tiende van een millimeter. B 10 a V r 3 0,12 3 1, m 3 m ρ V 2, , ,67 kg Stoffen en materialen _PHYSICS_4_5VWO_UW_Ch07.indd 5 11/06/14 8:06 PM

6 D 13 Δl a Δl α l ΔT, dus α l ΔT [α] [Δl] [l] [T] m m K K 1 Deze eenheid is inderdaad voor de lineaire uitzettingscoëfficiënt gegeven in de tabellen 4 en 8 t/m 10 van Binas. b Voor zowel lengte als breedte als hoogte geldt: Δl α l ΔT 11, , m. Het volume wordt dus: V l b h (1, ) 3 1, m 3. De toename van het volume is dus 3, m 3. c ΔV γ V ΔT 3, γ 1 1, dus γ 3, K 1 35, K , K 1 3 α d Noem V* het nieuwe volume, l* de nieuwe lengte, b* de nieuwe breedte en h* de nieuwe hoogte van een blok na uitzetting. V* l* b* h* (l + α l ΔT) (b + α b ΔT) (h + α h ΔT) l (1 + α ΔT) b (1 + α ΔT) h (1 + α ΔT) l b h (1 + α ΔT) 3 V (1 + 3 α ΔT + 3 α 2 ΔT 2 + α 3 ΔT 3 ) Omdat α ΔT klein is ten opzichte van 1, zijn de termen met α 2 ΔT 2 en α 3 ΔT 3 verwaarloosbaar. Dus V* V (1 + 3 α ΔT) V + 3 α V ΔT V + ΔV. ΔV 3 α V ΔT γ V ΔT, dus γ 3 α. e In Binas tabel 8 vind je: γ kwik 0, K K 1. In Binas tabel 10 vind je: α glas 8 tot K 1. Er geldt dus γ kwik > 3 α glas. f Uit γ kwik > 3 α glas volgt dat het volume van kwik meer uitzet dan de inhoud van het glazen reservoir waarin het kwik zich in de thermometer bevindt. Daardoor stijgt het kwikniveau in het glasreservoir bij temperatuurstijging. D 14 a De gemiddelde atoommassa van aluminium is 26,98 u (zie tabel 99 van Binas). De atomaire massa-eenheid u 1, kg (zie tabel 7 van Binas). m Al A u 26,98 1, , kg Het volume van 1 kg aluminium is: V m ρ 1 2, , m 3 Het volume van 1 atoom aluminium is dus: V 4, , , m 3 b De gemiddelde atoommassa van goud is 197,0 u (zie tabel 99 van Binas). m Au A u 197,0 1, , kg Het volume van 1 kg goud is: V m ρ 1 19, , m 3 Het volume van 1 atoom goud is dus: V 3, , , m 3 c De massa van een goudatoom is 197/27 7,3 maal zo groot als de massa van een aluminiumatoom. Het volume van een goudatoom is vrijwel gelijk aan het volume van een aluminiumatoom. De dichtheid van goud is dus ongeveer 7 maal zo groot als de dichtheid van aluminium. (NB: uit de waarden voor de dichtheden volgt ook ongeveer deze verhouding: 19,3/2,7 7,1.) d Deze stoffen hebben vergeleken met goud een grotere dichtheid per aantal nucleonen in het atoom. Het volume per atoom is dus kleiner. 7.2 Warmte Startopdracht 15 a ρ 2,02 kg/m 3 c 1, J/(kg K ) verdampingswarmte 0, J/kg r V 93, J/m 3 b Eén kubieke meter propaan heeft een stookwaarde van 93, J en een massa van 2,02 kg. Eén kilogram propaan heeft dus een stookwaarde van 93, , J/kg. 2,02 c Het gaat bij beide om een hoeveelheid energie per kilogram, dus J/kg. De stofeigenschappen zijn inhoudelijk echter anders. De stookwaarde geeft aan hoeveel joule er vrijkomt als je een kilogram van de stof verbrandt. De verdampingswarmte is de hoeveelheid energie die nodig is om 1 kg van de stof te verdampen. 6 Hoofdstuk _PHYSICS_4_5VWO_UW_Ch07.indd 6 11/06/14 8:06 PM

7 Opdrachten A 16 a De theorie koppelt de macroscopische grootheid temperatuur aan de microscopische eigenschap: kinetische energie van moleculen. b Volgens Boltzmann is temperatuur een maat voor de kinetische energie van moleculen. Dan is het logisch de temperatuur nul te stellen als ook die kinetische energie nul is en de moleculen dus stilstaan. Dat blijkt te zijn bij het absolute nulpunt: 0 K 273,15 C. c Warmte draag je over van het ene op het andere voorwerp (zoals bij het verrichten van arbeid); inwendige energie is opgeslagen in moleculen van het voorwerp. B 17 a De stoompluim bevat (naast kleine zichtbare waterdruppeltjes) veel waterdamp die tegen je relatief koele hand condenseert. De waterdamp geeft daarbij dus niet alleen warmte af door af te koelen, maar ook de (relatief) grote verdampingswarmte. b Als een vloeistof stolt, geeft hij de smeltwarmte af. Het duurt lang voordat alle natriumacetaat bij 58 C is gestold. Pas daarna koelt de kruik verder af. De kruik met water geeft alleen warmte af doordat het water afkoelt. B 18 a T C T K 273, , C b T K T C + 273, , K c T K 0, ,15 273,82 K d ΔT C ΔT K 0,67 K 0,67 C B 19 1 cm 3 aluminium heeft een massa van 2,70 g. Per gram is 0,88 J nodig voor een kelvin temperatuurstijging, voor het blokje dus 2,70 0,88 2,4 J. Voor de andere metalen: ijzer: 7,87 0,46 3,6 J zink: 7,2 0,386 2,8 J zilver: 10,50 0,24 2,5 J goud: 19,3 0,129 2,49 J De volgorde is A, E, D, C, B. B 20 a Q c m ΔT 4, ,8 86 6, J 6, J b Q c m ΔT 0, , , , J In totaal is dus nodig (6,47 + 0,29) 10 5 J 6, J. Dus is 0, % 4,4% in het staal gaan zitten. 6,76 c D B 21 V 55 L 0,055 m 3 m ρ V 1,2 0,055 0,066 kg Q c m ΔT 1, ,066 (50 20) 1980 J P Q t W 1 Het element met het vermogen van 2000 W is dus het geschiktst. C 22 a Q c m ΔT 3, ,15 (44,8 8,2) 2, J 21 kj Het warmtevermogen dat in de melk terechtkomt is: P 0, W t Q P 2, s 760 b De soortelijke warmte van melk is iets kleiner dan die van water. De soortelijke warmte van een stof is ongeveer omgekeerd evenredig met de gemiddelde massa van de moleculen van die stof. De gemiddelde molecuulmassa van melk is dus groter dan die van water. In melk bestaan de andere stoffen dus uit grotere moleculen. c Voor het verwarmen van het ijs van 20 tot 0 C is nodig: t Q P c ijs m ΔT 2, ,0 20 5,8 s P 760 Voor het smelten van het ijs: t Q P r s,ijs m P ,0 4, s 760 Voor het aan de kook brengen van het water: t Q P c w m ΔT P 4, , , s Voor het verdampen van het water: t Q P r v,w m P 2, ,0 3, s 760 De verhoudingen in de figuur kloppen niet, vooral het horizontale stuk bij de verdamping moet veel langer zijn. Stoffen en materialen _PHYSICS_4_5VWO_UW_Ch07.indd 7 11/06/14 8:06 PM

8 C 23 Voor een temperatuurstijging van 10 C is volgens de grafiek 13,6 kj nodig. Daarvan is voor het water nodig: Q c m ΔT 4, , ,54 kj. Voor het glas dus: 13,6 12,54 1,06 kj. m C 24 Q c ΔT 1, ,13 kg 0, a De activiteit is het aantal vervalreacties per seconde. Bij elke reactie komt er 2, , , J vrij. Per seconde vinden dus: , ,6 10 reacties plaats. De activiteit is dus 6, Bq. b Elke seconde moet worden afgevoerd: J 4, J. m Q c ΔT 4, kg 1, V m ρ 320 1,293 2,5 102 m 3 c Bij het oplossen van vraag b gebruik je de dichtheid van lucht uit Binas. Die klopt alleen bij 0 C. C 25 a Q c s m s ΔT + c w m w ΔT 0, , , ,1 50 2, J b In A is de temperatuur van het natriumacetaat hoger dan het smeltpunt: vloeibaar. In B is de temperatuur gelijk aan het smeltpunt: vast en vloeibaar. In C is de temperatuur lager dan het smeltpunt: vast. c In A en C daalt de temperatuur: de kruik staat warmte af. In B daalt de temperatuur niet, maar stolt het natriumacetaat: ook dan geeft de kruik warmte af. d Q c m ΔT en m ρ V. Vul in de formule voor Q op de plaats van de m de formule voor m in. Dan volgt de gewenste formule. e De twee grafieken dalen bij T 70 C even steil. De temperatuur van de twee kruiken daalt dan dus even snel: ΔT is gelijk. Δt Uit Q c ρ V ΔT volgt: P Q c ρ V ΔT Δt Δt Volgens de tekst zijn P en V gelijk. Hieruit volgt dat c ρ voor beide kruiken gelijk is. Omdat ρ voor natriumacetaat kleiner is dan die van water, moet de c ervan dus juist groter zijn. D E K [E ] a k, dus [k] T [T ] J. Dit komt overeen met K tabel 7A van Binas. b E k 3 2 k T 1,5 1, , J m A u 55,85 1, kg 9, kg E k ½m v 2, dus v 12 E k m 2 2 6, , , m/s c Bij 21 C geldt: E k 3 2 k T 1,5 1, , J. Per atoom moet je dus toevoeren: (6,089 6,068) , J. 1 In het blok zitten: 9, , atomen ijzer. Er is dus nodig: 1, , ,23 kj. kj d De soortelijke warmte is 0,46, dus het komt niet kg K overeen. In werkelijkheid is het ongeveer een factor 2 groter. (Het uitgangspunt van allemaal gelijke snelheid is dus niet juist.) 7.3 Warmtetransport Startopdracht 27 a Nee, dat hoeft niet per se. De oplichtende plek kan ook warmer dan de rest zijn doordat er op die plaats op een andere manier dan door straling warmte terechtkomt. b Dat kan zijn door: warmtestroming doordat er een echt lek (bijvoorbeeld een kier of gat) is, waardoor warme lucht weg stroomt; warmtegeleiding, bijvoorbeeld als er ter plekke slecht is geïsoleerd. c Een koudebrug is een verbinding tussen twee ruimten die de warmte goed geleidt, bijvoorbeeld een metalen balk of kozijn. Het is dus een plek die goed warmte transporteert. 8 Hoofdstuk _PHYSICS_4_5VWO_UW_Ch07.indd 8 11/06/14 8:06 PM

9 Opdrachten A 28 Zie de volgende tabel. microscopisch model warmtetransport geleiding stroming straling doordat snelle atomen of moleculen tegen langzame botsen doordat snelle moleculen zich verplaatsen door fotonen (energiepakketjes) over te zenden soort tussenstof vaste stoffen, vooral metalen vloeistoffen en gassen geen tussenstof nodig twee voorbeelden manier van tegengaan voorbeelden van tegengaan hete soeplepel, koudebruggen in bouw slecht geleidende materialen aanbrengen luchtlagen in kleren, spouwmuurisolatie stroming van water in cv; convectie van lucht in klimaat afdichten tegen stromingen dop op thermosfles, tochtstrips gloeilamp, zon glimmende laag aanbrengen glimmende laag in thermosfles of op wikkelfolie B 29 Straling voorkom je door een glimmende binnenwand. Stroming voorkom je door een goed afsluitende dop. Geleiding voorkom je door een dubbele glazen wand met vacuüm ertussen. B 30 a Tussen het dons zit (stilstaande) lucht die de warmte slecht geleidt. b De tempexwand geleidt de warmte slecht; de goed gesloten deksel voorkomt dat warmte de koelbox instroomt. c Koude lucht is zwaarder dan warme en stroomt dus niet de diepvries uit. d De metalen bodem van de pan geleidt de warmte van het vuur goed naar de boter in de pan. e In een heldere nacht straalt het dak veel warmte uit, terwijl er geen warmte van boven terug straalt. f In de wetsuit zit een laagje stilstaand water, dat als het eenmaal door je lichaam is opgewarmd slecht warmte geleidt en dus goed isoleert. g Metaal geleidt warmte goed en transporteert warmte beter dan hout. Zo verliest het lichaamsdeel dat ermee in contact komt meer warmte. Dat voelt kouder aan. B 31 a In een (ρ,λ) diagram staat ρ verticaal en λ horizontaal uit (in tegenstelling tot bij wiskunde). b ρ varieert bij de metalen tussen 0 en kg/m 3, dus laat 1 cm overeenkomen met kg/m 3. λ varieert bij de metalen tussen 0 en 500 W/(m K), dus laat 1 cm overeenkomen met 50 W/(m K). c Zie figuur 7.1. d B warmtegeleidingscoëfficiënt (W/(m K)) C 32 λ A ΔT 0,93 6,5 2,5 (19 5) a P d 0,0040 5, W 53 kw b De warmtegeleidingscoëfficiënt van lucht is , dus ongeveer 40 keer zo klein als die van glas. Bovendien is de luchtlaag dikker dan het glas. De isolerende werking van de luchtlaag is dus ongeveer 100 keer zo groot als die van een enkele glasplaat. c P dichtheid (10 3 kg/m 3 ) λ A ΔT d 5, W 0,55 kw ,5 2,5 (19 5) 0,010 Stoffen en materialen _PHYSICS_4_5VWO_UW_Ch07.indd 9 11/06/14 8:06 PM

10 Je bespaart dus: Q ΔP t (5, , ) , J 1 E ch 0,93 4, , J Aan aardgas bespaar je: V E ch r V 4, m3. Dit levert dus een besparing op van 152 0,62 94 euro. d Het glas aan de buitenkant is het koudst. De lucht koelt daar dus af, wordt zwaarder en daalt. λ A ΔT e P 237 (2 6, ,5) 0,01 d ,03 1, W 20 kw Het aluminium raamwerk laat bijna 40 keer zoveel warmte door als het dubbele glas. f Een koudebrug is een goed warmtegeleidende verbinding tussen een warme en koude ruimte. In dit geval vormt het aluminium raamwerk een koudebrug. Aan de binnenkant zal het aluminium koud aanvoelen omdat daar veel warmte naar buiten gaat. g Door tussen verschillende lagen aluminium lagen van een warmte-isolerende stof op te nemen zoals kurk of lucht. C 33 a Het hoofd is meestal onbedekt. Dicht onder de dunne hoofdhuid stroom relatief veel bloed, zodat de temperatuur van de hoofdhuid hoger is dan die van de huid van andere lichaamdelen. P b P k A ΔT k A ΔT [P] [k] [A] [T ] W m 2 K 1 J s 1 m 2 K 1 N m s 1 m 2 K 1 kg m s 2 m s 1 m 2 K 1 kg s 3 K 1 c Er geldt: P 80 W en ΔT K. De oppervlakte van het warmteafgevend deel van het hoofd kun je benaderen met de oppervlakte van driekwart van een bol met een straal van 12 cm: A 0,75 4πr 2 3π(0,12) 2 0,14 m 2 k P A ΔT 80 0, W m 2 K 1 d Voor warmteafgifte heeft deze persoon nodig: 0,80 8,5 MJ 6,8 MJ in 24 uur en dus ongeveer 6,8/3 2,67 MJ tijdens een werkdag van 8 uur. Stel de gemiddelde buitentemperatuur is 10 C. Het temperatuurverschil met de omgeving neemt dan toe van 17 naar 27 K. De warmteafgifte tijdens de achturige werkdag wordt dus 27/17 e maal zo groot. 27/17 2,67 MJ 4,24 MJ, een toename van 4,24 2,67 1,57 MJ. Op het totaal is dat dus ongeveer 1,57/8,5 100% 18%. C 34 Voor de isolerende werking zijn A (het gat is voor alle platen even groot) en ΔT niet van belang. Het gaat om de verhouding λ d. materiaal Het materiaal met de laagste verhouding λ geleidt het d slechtst en isoleert dus het beste. De juiste volgorde is dus C, D, B, A. C 35 a het temperatuurverschil tussen; de warmte die; kleiner b Op t A en t B is P vet groter dan P omg, dus komt er meer warmte in het lichaam aan dan dat er uit verdwijnt. De temperatuur stijgt op die twee tijdstippen dus. Op t C is P vet gelijk aan P omg, dus komt er even veel warmte in het lichaam aan dan dat er uit verdwijnt. De temperatuur is op dat tijdstip dus constant. c m E ch 1,1 103 r m 4,0 10 2, kg 2, g 28 mg d Q c m ΔT 3, , (37 5) 634 J Naar de omgeving ging dus: 1, , J. e Door de oppervlakte onder de grafiek van P omg te bepalen tussen t 0 en t 48 min. f q stelt de warmtestoom per oppervlak voor en is dus gelijk aan P A. Met P λ in W/(m K) λ A ΔT d d in m volgt dan: q P A λ d in W/(m2 K) A staal 50 0, B glas 0,93 0, C eiken 0,4 0,03 13 D rubber 0,15 0, λ A ΔT d A λ ΔT d. 10 Hoofdstuk _PHYSICS_4_5VWO_UW_Ch07.indd 10 11/06/14 8:06 PM

11 g Er blijft geen warmte hangen op het grensvlak tussen vet en vacht, dus moeten de warmtestromen door beide lagen gelijk aan elkaar zijn, q vetlaag q vacht, dus: λ vetlaag ΔT vetlaag d vetlaag λ vacht ΔT vacht d vacht Invullen van ΔT vetlaag 1,4 C, d vetlaag 2 mm, ΔT vacht 30,6 C en d vacht 7 mm leidt tot: λ vetlaag 1,4 λ vacht 30,6 2 7 λ vetlaag 30,6 2 λ vacht 1,4 7 6,2 h De vetlaag heeft een 6,2 zo grote warmtegeleidingscoëfficiënt als de vacht, dus zou hij ook 6,2 maal zo dik moeten zijn om even goed te isoleren: 6,2 7,0 mm 43 mm. D 36 a Schrijf de formule om: λ P d A ΔT Dan geldt voor de eenheden: [λ] [P] [d ] [A] [ΔT ] Met [P] W, [d ] m, [A] m 2 en [ΔT ] K volgt: [λ] W m m 2 K W. Deze eenheid staat ook in Binas m K vermeld. b P U A ΔT c Met de warmteoverdrachtscoëfficiënt d U λ d e Als er meerdere materiaallagen zijn, is er niet meer één waarde voor de λ en de d. D 37 P a P σ A T 4, dus σ A T 4 [σ ] [P] [A] [T ] 4 W m 2 K 4 b De oppervlakte van de zon is: A 4πr 2 4π (6, ) 2 6, m 2 P 3, W en σ 5, m 2 3, , , T 4 T 4 3, ,114 5, , T 2 4 1, , K c Per vierkante meter straalt het dak uit: P σ A T 4 5, W. In een nacht straalt het dak dus per m 2 uit: Q P t , J. Bij de sublimatie van 1 kg waterdamp tot ijs komt vrij: Q r verdamping m + c m ΔT + r smelt m 2, ,0 + 4, , ,0 3, J Er ontstaat dus een hoeveelheid ijs per m 2 van: 1, ,75 kg. 6 3,01 10 Dit heeft een volume van: V m ρ 3,75 0, , m 3. De dikte van de laag ijs is dus d V A 4, , m 4,1 mm. d Je oppervlakte is ongeveer 1,5 m 2. Je lichaamstemperatuur is 37 C 310 K. Uitgestraald: P σ A T 4 5, , W. Ontvangen: P σ A T 4 5, , W. Per saldo raak je dus elke seconde J kwijt. 7.4 Elektrische geleiding Startopdracht 38 a Dikke kabels laten gemakkelijker stroom door, zodat er minder verliezen optreden tussen de centrale en de gebruikers. b Metalen geleiden de elektriciteit goed. c Dichtheid: de kabels moeten niet te zwaar zijn. Elasticiteitsmodulus: de kabels moeten sterk genoeg zijn om het gewicht van lange overspanningen te kunnen dragen. Lineaire uitzettingscoëfficiënt: de kabels moeten niet te veel uitzetten bij warm weer. Soortelijke warmte: de kabels moeten bij energieverlies in de kabel niet te heet worden. Warmtegeleidingscoëfficiënt: de kabels moeten eventueel ontstane warmte gemakkelijk kunnen afvoeren. Stoffen en materialen _PHYSICS_4_5VWO_UW_Ch07.indd 11 11/06/14 8:06 PM

12 Smeltpunt en smeltwarmte: de kabels moeten niet te snel smelten als er warmte vrijkomt. Soortelijke weerstand: de kabels moeten niet te veel elektrische weerstand hebben. Weerstandstemperatuurcoëfficiënt: de kabels moeten niet te veel weerstand hebben als de temperatuur oploopt. Opdrachten A 39 a Als een metaal goed stroom geleidt, bewegen de geleidingselektronen er gemakkelijk doorheen. Die geleidingselektronen kunnen ook kinetische energie overdragen van warme aan koude delen van het metaal. b Bij hogere temperatuur trillen de metaalionen in het rooster harder, waardoor de geleidingselektronen er moeilijker doorheen dringen. A 40 a recht evenredig b recht evenredig c recht evenredig d omgekeerd evenredig B 41 a ρ Ωm b In tabel 8 van Binas is te zien dat koper op zilver na de kleinste soortelijke weerstand heeft. Koper geleidt dus beter dan de meeste andere metalen en heeft dus een grotere stroomgeleidingscoëfficiënt dan de meeste andere metalen. c Ω d Ω e Ω f 17 Ω B 42 a R ρ l A ,2 0, ,8 Ω b R ρ l A R, dus l A ρ π(0, ) 2 3,2 1, ,033 m 3,3 cm c R ρ l ρ l, dus A A R ,80 6, m A πr 2, dus r 2 A π 6, π 2, r 22, , m d 2 r 2 4, , m 0,90 mm C 43 C, A, B, D C 44 R U 3,0 I 8,0 0,375 Ω R ρ l A R, dus ρ π(0, ) 2 0,375 A l 0,70 1, Ωm Ωm Dit is de soortelijke weerstand van ijzer, dus de draad is waarschijnlijk van ijzer gemaakt. C 45 a Bij deze uitwerking gaan we uit van het jaar I P U 4, ,0364 A De lamp brandt nu jaar. Q I t 0, , C. Eén elektron heeft een lading van 1, C (Binas, tabel 7A). Het aantal gepasseerde elektronen is dus: 1, , , b De soortelijke weerstand van koolstof neemt af met toenemende temperatuur. Dit is de eigenschap van een NTC (Negatieve Temperatuur Coëfficiënt). c R U 110 I 0, Ω A πr 2 π a d 2 2 b π (1, ) 2 7, m 2 R ρ l A R, dus ρ 7, A l 0,14 16, Ωm Volgens figuur 7.30 is de temperatuur dan gelijk aan 1, C. d De spanning is 120 1,091 zo groot. 110 De levensduur is dus 1, ,023 zo klein. De levensduur zou dus zijn: ,3 jaar. 4, Hoofdstuk _PHYSICS_4_5VWO_UW_Ch07.indd 12 11/06/14 8:06 PM

13 C 46 Een heteluchtoven is op het lichtnet aangesloten, dus op een spanning van 230 V. I P U ,30 A R U 230 I 6,30 36,5 Ω R ρ l A R, dus l A ρ 0, ,5 3,98 1, ,0 m D 47 a ΔR α R ΔT met: α de weerstandstemperatuurcoëfficiënt in kelvin (K 1 ) R de weerstand bij lage temperatuur (T 0 ) in ohm (Ω) ΔT de temperatuurverandering in kelvin (K) b R(T) R(T 0 ) + ΔR R(T 0 ) + α R(T 0 ) ΔT R(T 0 ) [1 + α ΔT] R(T 0 ) [1 + α (T T 0 )] c In Binas is de soortelijke weerstand gegeven bij 293 K, dus kun je het gemakkelijkst de weerstand bij die temperatuur berekenen. d Bij T 293 K geldt: R(293) ρ l A. In Binas tabel vind je ρ Ωm. l 140 omtrek van één winding 140 πd 140 π 0, ,2859 m A πr 2 π ( ) 2 3, m 2 R(293) ρ l A , ,1 Ω 3, I P U ,4348 A R(T) U I 230 0, Ω R(T) R(T 0 ) [1 + α (T T 0 )] In Binas vind je α 4, K ,1 [1 + 0,0049 (T 293)] 1 + 0,0049 (T 293) ,1 10,56 0,0049 (T 293) 10,56 1 9,56 9,56 (T 293) 0, K T K 1971 C 2, C. e Direct na het inschakelen is de gloeidraad nog koud en de weerstand ervan dus kleiner. Bij dezelfde spanning van 230 V is de stroomsterkte dus groter en ook het vermogen groter. f Je moet een weerstand bepalen bij kamertemperatuur. Je meetmethode mag de temperatuur dus niet (te sterk) beïnvloeden. Je zou de stroomsterkte door de gloeidraad kunnen bepalen bij een lage spanning, bijvoorbeeld 100 mv en daarna de wet van Ohm kunnen gebruiken. 7.5 Vervorming Startopdracht 48 a Elastische vervorming b Plastische vervorming: het voorwerp komt niet meer terug in de oorspronkelijke vorm. Een voorbeeld is een vervormde auto bij een botsing. c Ook het elastiek van een bungeejump zal na lang gebruik plastisch vervormen: hij raakt uitgelubberd en moet soms een stukje worden ingekort. Ook kunnen door slijtage haarscheurtjes in het elastiek optreden waardoor hij bij een grote kracht kan breken. Opdrachten A 49 a Bij elastische vervorming komt het voorwerp na de vervorming weer terug in zijn oorspronkelijke vorm, bij plastische vervorming juist niet. b Elastisch: een elastiek waar je aan trekt, een tak die je lichtjes doorbuigt Plastisch: een veer waar je te hard aan trekt, een auto die is beschadigd A 50 Treksterkte, elasticiteitsmodulus, duwsterkte, buigzaamheid B 51 a Er geldt: ε Δl. Zowel Δl als l l 0 heeft de eenheid 0 meter: door ze op elkaar te delen, blijft er niets over. b Er geldt: σ E ε, dus [σ] [E] [ε]. Omdat [ε ] 1, geldt [σ] [E]. Stoffen en materialen _PHYSICS_4_5VWO_UW_Ch07.indd 13 11/06/14 8:06 PM

14 B 52 IJzer heeft een grote treksterkte. Gewapend beton kan zo zowel grote duw- als grote trekkrachten verdragen. B 53 a Met de elasticiteitsmodulus b Met de treksterkte B 54 a ε Δl 0,0065 0, , l 0 1,8 b σ E ε 3, , , Pa F z m g 4,3 9,81 42,2 N σ F A, dus A F σ 42,2 1, , m 2 3,7 mm 2 c De treksterkte is de maximale spanning in de draad: 7, Pa. Bij één baksteen treedt een spanning op van 1, Pa. Het aantal is dus 7, , ,2. Dus kun je er maximaal 6 bakstenen aan hangen. Bij de 7 e baksteen zal de draad breken. C 55 a In het eerste stuk van de grafiek is σ recht evenredig met ε en geldt σ E ε. De elasticiteitsmodulus is dus de steilheid van het beginstuk van de grafiek. De grafiek gaat bij ε 1, door σ 2, Pa, dus E σ ε 2, ,0 10 2, Pa. b In de grafiek is af te lezen dat de treksterkte gelijk is aan σ 5, Pa. A πr 2 πa 1, b 2, m 2 2 F σ A 2, , , N c In het vloeigebied neemt de relatieve rek toe van 2,6 tot 4, Bij deze twee waarden geldt voor de uitrekking: Δl ε l 0 2, ,70 1, m, en: Δl ε l 0 4, ,70 3, m De lengte van de stang is dus: (3,08 1,82) , m 1,3 mm toegenomen. d De grafiek gaat bij ε 1, door σ 2, Pa. F σ A 2, , , N Δl ε l 0 1, ,70 7, m C F Δl 4, ,0 10 6, N/m e Boven het lineaire gebied neemt de spanning (en dus de kracht) minder hard toe dan de rek (dus de lengteverandering). De verhouding van kracht en lengteverandering (de veerconstante) neemt dus af. C 56 a De elasticiteitsmodulus blijft gelijk. De lengteverandering wordt 2 zo groot. De relatieve rek blijft gelijk. De mechanische spanning blijft gelijk. De veerconstante wordt 2 zo klein. b De elasticiteitsmodulus blijft gelijk. De lengteverandering wordt 4 zo klein. De relatieve rek wordt 4 zo klein. De mechanische spanning 4 zo klein. De veerconstante wordt 4 zo groot. c De elasticiteitsmodulus blijft gelijk. De lengteverandering wordt 2 zo groot. De relatieve rek wordt 2 zo groot. De mechanische spanning wordt 2 zo groot. De veerconstante blijft gelijk. d De elasticiteitsmodulus wordt 2 zo groot. De lengteverandering wordt 2 zo klein. De relatieve rek wordt 2 zo klein. De mechanische spanning blijft gelijk. De veerconstante wordt 2 zo groot. C 57 a A πr 2 π( ) 2 1, m 2 F σ trek A , ,15 N b Er is dus 0, , g 4, kg goud nodig. Dit heeft een volume van: V m ρ 4, , , m 3. De lengte van de draad: l V A 2, ,18 m. 9 1,26 10 c Messing is goedkoper dan goud: een voordeel voor messing. De treksterkte van messing is groter dan van goud: een voordeel voor messing. Goud heeft een kleinere soortelijke weerstand dan messing: een voordeel voor goud. d Goud is edeler en dat wil zeggen dat het bijna niet oxideert ( roest / met zuurstof reageert) en dat is voor zulke dunne draadjes een voordeel van goud ten opzichte van messing. 14 Hoofdstuk _PHYSICS_4_5VWO_UW_Ch07.indd 14 11/06/14 8:06 PM

15 D 58 a Als je het elastiek niet doorknipt, is de lengte 2 zo klein en de oppervlakte van de doorsnede 2 zo groot. De veerconstante is dan 4 zo groot: 100 Nm 1. b In de grafiek is te zien dat de lengte van het elastiek over de volle breedte van het diagram toeneemt van 30,0 tot 42,0 cm. De lengteverandering is dus 12,0 cm. F C Δl 25 0,12 3,0 N. Bij het meest rechtse streepje op de horizontale as moet dus 3,0 N staan. c Als je een materiaal te ver uitrekt, is de spanning niet meer recht evenredig met de rek. Alleen voor het lineaire stuk is de elasticiteitsmodulus constant en alleen dan geldt de formule. d C F u F Δl σ A Δl ε E A Δl E A Δl l 0 Δl E A l 0 e C E A, dus E C l 0 l 0 A [E] [C] [l 0] [A] (N/m) m m 2 N/m 2 Pa f A 1, , m 2 7, m 2 E C l 0 A 25 0,300 7, ,0 106 Pa Binas tabel 10A geeft voor rubber: ( ) 10 9 Pa Pa. De gevonden waarde ligt in dit interval, dus het elastiek kan van rubber zijn. Stoffen en materialen _PHYSICS_4_5VWO_UW_Ch07.indd 15 11/06/14 8:06 PM

16 8 Hemelmechanica Startopdracht 1 a Het zonlicht valt van linksboven op de planeet en zijn ring; de donkerste banden zijn de schaduw die de ring op het planeetoppervlak werpt. b Zoals de manen van Saturnus rond deze planeet bewegen, zo bewegen de planeten rond de zon. Ook is er overeenkomst tussen de vorm van de banen. 8.1 Gravitatie Startopdracht B 7 1 N kg 1 1 kg m s 2 kg 1 1 m s 2 A B 8 B 9 Uit de gravitatiewet volgt: G F g r 2. Om G te bepalen m M moest Cavendish dus de massa s van de twee bollen, de afstand van hun middelpunten en de gravitatiekracht tussen twee bollen meten. B 10 De aarde en de maan zijn vanuit Mars gezien iets minder dan half belicht door de zon. Zie figuur 8.1 met de posities van Mars M, de zon Z en de aarde A met de maan m. 3 a Op Mars geldt g 3,7 m/s 2 en op aarde: g 9,81 m/s 2. b Nee, de valversnelling en dus de zwaartekracht is op Mars ruim 2,5 maal zo klein als op aarde. Door de kleinere kracht is de uitrekking van de veer op Mars dus kleiner dan op aarde. c Door de kleinere zwaartekracht kunnen lichtere gassen makkelijker aan de aantrekking door Mars ontsnappen. A m Z Opdrachten D A 4 A 5 a,b Mercurius en Venus B 6 a De dagelijkse beweging van de zon en de sterren is het gevolg van de draaiing van de aarde om haar as. b C, B, D, A, E c C, B, D, A, E Wat opvalt is dat planeten die verder weg staan van de zon een grotere omlooptijd hebben. 8.1 C 11 M a Tijdens een Venusovergang beweegt Venus tussen de zon en de aarde: positie V. Nee, omdat het baanvlak van Venus niet precies samenvalt met dat van de aarde, kan Venus in positie V ook boven of onder de zonneschijf staan. b Binas tabel 31: r A 0, m 1 AE r V 0, m AV r A r V 4, m en AV r A + r V 25, m Zie figuur Hoofdstuk _PHYSICS_4_5VWO_UW_Ch08.indd 16 11/06/14 8:07 PM

17 Noem D de diameter van de Venusschijf, dan is de hoek α waaronder je Venus ziet als volgt te bepalen: In positie V: tan α D AV 12, , , α tan 1 (2, ) 1, graad Op dezelfde manier in positie V : tan α D AV 12, , , α tan 1 (0, ) 2, graad De verhouding van de hoeken is: α α 1, , , c Nee, binnenplaneten staan in de buurt van de zon. Daarom zie je Venus voor zonsopgang in het oosten of na zonsondergang in het westen. D V 8.2 C 12 a Het aantal omlopen na t jaar is voor Jupiter t 12 en voor Mars t 2. Als Mars en Jupiter weer op een lijn staan, ligt Mars één omloop voor op Jupiter: t 2 t 1. Hieruit volgt: t 2,4 jaar. 12 b Na 2,4 jaar heeft de aarde 2,4 omlopen en Mars 1,2 omloop voltooid. De hoek tussen de lijn zon-aarde en de lijn zon-mars-jupiter bedraagt dan (2,4 1,2) 360 1, Als je afziet van veelvouden van 360 is de hoek dus 0, C 13 g h 0,875 g 0,875 9,81 8,58 m/s 2 M g h G (R + h) 2, hieruit volgt: M (R + h) 2 G 8,58 6, , ,58 4, (R + h) 24, , m h 6, R 6, , , m α A C 14 a Zie figuur 8.3. In P geldt: F g,aarde F g,maan G m M A G m M M 2 2 r 1 r 2 Na links en rechts delen door G m krijg je: M A r 1 2 M M r 2 2 r 1 r 2 A M A M M Binas tabel 31: M A 5, kg; M M 7, kg M A 5, ,25 22 M M 7,35 10 Dus r 1 r 2 A M A M M 181,25 9,01. b Nee, het voorwerp voert dan een cirkelbeweging uit rond de aarde. Als de gravitatiekrachten van de aarde en de maan even groot zijn, leveren die samen niet de vereiste middelpuntzoekende kracht die voor die cirkelbeweging vereist is. c Binas tabel 31: r A,Z 0, m; r A,M 0, m; M A 5, kg; M M 7, kg Binas tabel 32C: M Z 1, kg F g,aarde op maan G M M M A 2 r A,M 6, , , (0, ) 2 1, N Er zijn twee situaties waar aarde, maan en zon op één lijn liggen: MAZ en AMZ. Situatie 1: MAZ r Z,M r A,M + r A,Z 0, m F g,zon op maan G M M M Z 2 r Z,M 6, , , (0, ) 2 4, N De gravitatiekrachten van de zon en de aarde op de maan zijn gelijkgericht, dus: F g,res F g,zon + F g,aarde 4, , , N Situatie 2: AMZ r Z,M r A,M r A,Z 0, m F g,zon op maan G M M M Z r Z,M 2 6, , , (0, ) 2 4, N Hemelmechanica _PHYSICS_4_5VWO_UW_Ch08.indd 17 11/06/14 8:07 PM

18 8.3 De gravitatiekrachten van de zon en de aarde op de maan zijn tegengesteld gericht. F g,res F g,zon op maan F g,aarde op maan 4, , , N C 15 a Voor de zwaartekracht op aarde geldt: F z F g G m M m g. R 2 Als je links en recht deelt door m, krijg je: G M R g. 2 b Binas tabel 31: voor Saturnus: M 5, kg en R 5, m. g G M R 6, , ,2 (5, m/s2 2 ) D 16 aarde a De afstand aarde-maan r 3, m en de massa van de maan M 7, kg. In punt M: g M G M r 6,674 7, (3, ) 2 3, m/s 2. In punt P: r 3, , m 3, m. g P G M r 6,674 7, (3, ) 2 3, m/s 2 b De getijdenversnelling is a g P g M 3, , , m/s 2. De getijdenkracht op 1 kg oceaanwater is F m a 1,0 0, , N. c De afstand aarde-zon r AZ 1, m en de massa van de zon M 1, kg. In punt M: g M G M r 6, , (1, ) 2 5, m/s 2. In punt P: r 1, , m 1, m 0,99996 r AZ. g M g P 0,9995 1,00008 g 2 M a g P g M , m/s 2 P maan De getijdenkracht op 1 kg oceaanwater is F m a N; dit is ongeveer de helft van de getijdenkracht uitgeoefend door de maan. D 17 a T 24 h , s b R 6, m v 2π R T c F mpz m v2 r 2 π 6, , , m/s is inderdaad 0,034 N. 1,0 (4, ) 2 6, , N en dat d Nog steeds geldt: F z,np 9,83 m/s 2 > F z,eq + m v2 r 9,78 + 0,034 9,814 m/s 2. Een mogelijke oorzaak van dit verschil is de afplatting van de aarde; als R op de noordpool kleiner is, is F z,np G m M R 2 groter. 8.2 Banen in een gravitatieveld Startopdracht 18 a Om, vanuit de aarde gezien, vóór de zon langs te bewegen, moet een planeet zich tussen de aarde en de zon bevinden. Venus en Mercurius komen hiervoor dus in aanmerking. b Voor Venus: zie figuur Z V A 18 Hoofdstuk _PHYSICS_4_5VWO_UW_Ch08.indd 18 11/06/14 8:07 PM

19 Opdrachten v t 3 v A 19 a Planeten beschrijven een ellipsbaan rond de zon. De zon staat in een van de brandpunten van die baan. b De baansnelheid van de planeet verandert hierbij steeds en wordt groter naarmate hij het perihelium nadert. c Een planeetbaan kun je benaderen door een cirkelvormige baan. De zon staat in het middelpunt van die baan. d De baansnelheid van de planeet is dan steeds constant. e De vereiste kracht die nodig is om de planeet in zijn baan te houden is de middelpuntzoekende kracht en die wordt geleverd door de gravitatiekracht. A 20 a Een homogeen krachtveld is een ruimte waarin de kracht in elk punt gelijk is in grootte en in richting. b Een voorwerp doorloopt een open baan als dat voorwerp niet gebonden is aan bijvoorbeeld een planeet. Het voorwerp komt uit het oneindige, scheert langs de planeet en verdwijnt weer in het oneindige. A A B 23 a v 2π r T v r T is de baansnelheid in meter per seconde (m/s) is de baanstraal in meter (m) is de omlooptijd in seconden (s) b F mpz m v2 r F mpz F mpz F mpz F mpz is de middelpuntzoekende kracht in newton (N) m is de massa in kilogram (kg) v is de baansnelheid in meter per seconde (m/s) r is de baanstraal in meter (m) c Zie figuur 8.6. Np t 2 v t 1 B 22 a Zie figuur 8.5. b De snelheid is (bij de zelfde omlooptijd T 24 h) recht evenredig met de baanstraal r. Die is het grootst op de evenaar: r de aardstraal R 6, km. M P v s t 2π 6, , km/h c Op de polen geldt v 0 km/h, want daar geldt r 0 m. d Op 50 NB geldt: r R cos 50 6, ,643 4, km. v s t 2π 4, , km/h 8.6 B 24 Zp a g is de gravitatieversnelling, v de snelheid van de raket, t de tijd, h de hoogte boven de grond en dt het bedrag waarmee de tijd toeneemt. b t: t + dt Hemelmechanica _PHYSICS_4_5VWO_UW_Ch08.indd 19 11/06/14 8:07 PM

20 c Er geldt voor de valversnelling g G M r 2, waarin r de afstand van de raket tot het middelpunt van de aarde is. Dan moet r R + h 6, h. De eerste programmaregel moet dus luiden: g 4, /(6, h)^2. d In het model neem je aan dat de valversnelling g elke 0,05 s constant is, terwijl g voortdurend verandert. Deze fout kun je verkleinen door het tijdsinterval dt een kleinere waarde te geven. A B 25 C 26 a F mpz F g, of: m v2 r G m M r 2 Hieruit volgt: v 2 G M r, dat wil zeggen v2 en r zijn omgekeerd evenredig, want G en M zijn constant. Als r A 9 keer zo groot is als r B, dan is v A 2 9 keer zo klein als v B2. Dus is v A 3 keer zo klein als v B. Dus v A v B 1 3. b Voor de baansnelheid geldt ook: v 2π r T, dus T 2π r. Dus is T recht evenredig met r en v omgekeerd evenredig met v. Als r A 9 keer zo groot is als r B, dan is T A 9 keer zo groot als T B. Dan is (zie a) v A 3 keer zo klein als v B en dus is T A 3 keer zo groot als T B. In totaal wordt T A keer zo groot als T B. Dus T A T B D 29 a In Binas: r 384, m en T 27,32 d 27, , s v 2π r T 1, m/s MC v t 1, m b AC 2 (r + BC) 2 r 2 + MC 2, of r 2 + 2r BC + BC 2 r 2 + MC 2 2r BC + BC 2 MC 2 Omdat BC heel klein is ten opzichte van r geldt: BC 2 << 2r BC, dus mag je BC 2 verwaarlozen. Dan vind je: BC MC2 2 r. c BC MC2 2 r (1, ) , , m v gem BC t 1, , m/s d We kijken nu alleen naar snelheidscomponenten in de richting CA. Dan geldt: v C 0 m/s en v gem 1, m/s, dan volgt uit v gem ½ (v B + v C ) dat v B 2 v gem 2 1, , m/s. a v B v C t 2, m/s 2 e Binas tabel 31: de aardstraal is R 6, m. a g 2, , ,81 a R 2 r b a 6, ,4 10 6b (0,01659) 2 2, f Je ziet dat a g ar r b 2; hieruit volgt dat de versnelling van de gravitatiekracht van de aarde omgekeerd kwadratisch evenredig is met de afstand tot (het middelpunt van) de aarde. C 27 a Noem MF 1 MF 2 x. Dan geldt WF 2 a en WF 1 a + x. Voor punt W geldt: WF 1 + WF 2 (a x) + (a + x) 2a. b Voor punt T geldt: TF 1 + TF 2 2a. Omdat TF 1 TF 2, geldt: TF 1 TF 2 a. c Δt TU, Δt VW, Δt TUV, Δt WTU, Δt VWT C 28 1, 2, 3 en 4 zijn onwaar en 5 is waar 8.3 Gravitatie-energie Startopdracht 30 a Chemische energie (brandstof) wordt omgezet in zwaarte-energie, kinetische energie en warmte. b De zwaartekracht op de raket is kleiner en vanwege het ontbreken van een atmosfeer op de maan is er geen luchtweerstand. 20 Hoofdstuk _PHYSICS_4_5VWO_UW_Ch08.indd 20 11/06/14 8:07 PM

Ik zou wel eens willen weten... Waarom is de hemel zo blauw?

Ik zou wel eens willen weten... Waarom is de hemel zo blauw? Ik zou wel eens willen weten... Waarom is de hemel zo blauw? Ik zou wel eens willen weten... Alledaagse natuurwetenschap met verrassende demonstraties JO HERMANS Colofon Uitgeverij Veen Magazines B.V.

Nadere informatie

Meten aan melkwegstelsels

Meten aan melkwegstelsels Meten aan melkwegstelsels " Plots realiseerde ik me dat die kleine, mooie blauwe 'erwt' de Aarde was. Ik stak mijn duim op, sloot één oog, en mijn duim bedekte de Aarde volledig. Ik voelde me niet als

Nadere informatie

MENSELIJKE PRESTATIES EN NATUURWETTEN KLAS 4/5 VWO

MENSELIJKE PRESTATIES EN NATUURWETTEN KLAS 4/5 VWO Leven en Natuurkunde MENSELIJKE PRESTATIES EN NATUURWETTEN KLAS 4/5 VWO LEVEN EN NATUURKUNDE In deze lessenserie nemen we een kleine duik in de biofysica. De biofysica beschrijft levende systemen aan de

Nadere informatie

MENSELIJK LICHAAM (ON)BEGRENSDE MOGELIJKHEDEN 5 HAVO

MENSELIJK LICHAAM (ON)BEGRENSDE MOGELIJKHEDEN 5 HAVO Menselijk Lichaam MENSELIJK LICHAAM (ON)BEGRENSDE MOGELIJKHEDEN 5 HAVO MENSELIJK LICHAAM Het menselijk lichaam is in deze module de centrale context. Hoofdstuk 1 gaat over de warmtehuishouding van het

Nadere informatie

Uitwijking-tijddiagram

Uitwijking-tijddiagram Trillingen en geluid 1 Amplitude, trillingstijd en frequentie 2 Vrije en gedwongen trillingen; resonantie 3 Geluid van bron naar ontvanger 4 Toonhoogte en frequentie 5 Luidheid en geluidsniveau 6 Geluidssnelheid

Nadere informatie

J A N D E Z I D E R K E E S K O O M E N - M A J E R N I K I N L E I D I N G T O T D E K W A N T U M M E C H A N I C A

J A N D E Z I D E R K E E S K O O M E N - M A J E R N I K I N L E I D I N G T O T D E K W A N T U M M E C H A N I C A J A N D E Z I D E R K E E S K O O M E N - M A J E R N I K I N L E I D I N G T O T D E K W A N T U M M E C H A N I C A 2 jan dezider kees koomen-majernik Fundamentele vergelijkingen De Schrödingervergelijking:

Nadere informatie

HOE ONSTAAN GETIJDEN? Het getij

HOE ONSTAAN GETIJDEN? Het getij HOE ONSTAAN GETIJDEN? Het getij Het getij, de beweging van eb en vloed in de zee. Dit is een verschijnsel dat door iedereen die ooit aan de kust is geweest wel eens is gezien. Regelmatig komt het water

Nadere informatie

Aërosolen en Vuile Lucht

Aërosolen en Vuile Lucht Aërosolen en Vuile Lucht Gecertificeerde NLT module voor havo Colofon De module Aërosolen en Vuile Lucht is bestemd voor de lessen Natuur, Leven en Technologie (NLT). De module is op 14 juni 2007 gecertificeerd

Nadere informatie

Inhoudsopgave pagina Voorwoord 3

Inhoudsopgave pagina Voorwoord 3 Inhoudsopgave pagina Voorwoord 3 Inhoudsopgave 5 1. Inleiding 7 2. Voorbeelden van Onderzoekspractica Overzicht 9 1 Basis De Dichtheid van een Materiaal - leerlinginstructie 10 docentinstructie 12 2 Verwerven

Nadere informatie

Golven en tsunami s. universiteit Twente. Wiskunde in wetenschap vwo D

Golven en tsunami s. universiteit Twente. Wiskunde in wetenschap vwo D Wiskunde in wetenschap vwo D Golven en tsunami s Wiskundig modelleren: Golven en tsunami s 1. Golven en tsunami s 2. Golfsnelheid 2.1.De snelheid van watergolven 2.2.Korte golven 2.3.ange golven 3. Verandering

Nadere informatie

Profielwerkstuk Terraforming hoogmoed of mogelijk?

Profielwerkstuk Terraforming hoogmoed of mogelijk? Een werkstuk van: Rob Stalpers Joni van der Ceelen Max Robben, www.havovwo.nl INHOUDSOPGAVE Titelpagina... 1 Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Inleiding... 3 De geschiedenis van Mars...4-6 De mens als

Nadere informatie

www.aarde nu Voor een profielwerkstuk over de aarde Tweede Fase havo/vwo Leerlingenboekje natuurkunde

www.aarde nu Voor een profielwerkstuk over de aarde Tweede Fase havo/vwo Leerlingenboekje natuurkunde Voor een profielwerkstuk over de aarde www.aarde nu In opdracht van: Vrije Universiteit Amsterdam Universiteit van Amsterdam Technische Universiteit Delft Universiteit Utrecht Wageningen Universiteit Teksten:

Nadere informatie

SAMENVATTINGEN groep 7

SAMENVATTINGEN groep 7 SAMENVATTINGEN groep 7 ISBN 978 90 345 0874 4 9 789034 508744 500297 1 Steeds weer anders 1 In de groei Voor je geboorte groei je in de buik van je moeder.via de navelstreng krijg je daar voedsel en zuurstof.

Nadere informatie

Licht. 1 Schaduw 2 Terugkaatsing van licht 3 Beeldpunt, beeld, gezichtsveld 4 Kleuren 5 Elektromagnetische golven

Licht. 1 Schaduw 2 Terugkaatsing van licht 3 Beeldpunt, beeld, gezichtsveld 4 Kleuren 5 Elektromagnetische golven Licht 1 Schaduw 2 Terugkaatsing van licht 3 Beeldpunt, beeld, gezichtsveld 4 Kleuren 5 Elektromagnetische golven Bijlage: Gebruik van de geodriehoek bij de spiegelwet 1 Schaduw Eigenschappen van lichtstralen

Nadere informatie

f t s e u tgevers Maatschapp

f t s e u tgevers Maatschapp f t s e u tgevers Maatschapp Lz.. BOUWFYSICA 1 Vakgroep Bouwfysica TU-Delft ' I Bibliotheek TU Delft 1111111111111111111111111111111111 C 0003183936.). oei rtse~oltgevets~aatschappij ' t gegevens Koninklijke

Nadere informatie

Universum 5. JongerenWerkGroep voor Sterrenkunde

Universum 5. JongerenWerkGroep voor Sterrenkunde Universum 5 2009 sie n e m? de di er et kubussen i v e D ami m te m i u r de ed t i u n onautenb e g n i d st r e en a n i Uit v in n ap h Slape c s n ete erd? w e d n u echt gele i w u ie stein ons n

Nadere informatie

Telecommunicatie. De mobiele telefoon INHOUDSOPGAVE. 1 Telecommunicatie...78. 2 De mobiele telefoon...97

Telecommunicatie. De mobiele telefoon INHOUDSOPGAVE. 1 Telecommunicatie...78. 2 De mobiele telefoon...97 Telecommunicatie De mobiele telefoon INHOUDSOPGAVE 1 Telecommunicatie...78 1.1 Een stukje geschiedenis... 79 1.2 Radiogolven... 81 1.3 Overbrengen van informatie... 85 1.4 Digitalisering... 88 Opgaven...

Nadere informatie

Voorwoord. Voorwoord. Veel doe-plezier voor u en uw leerlingen! Werkmap wetenschapstheater blz. 1

Voorwoord. Voorwoord. Veel doe-plezier voor u en uw leerlingen! Werkmap wetenschapstheater blz. 1 Voorwoord Voorwoord Theatro Bricolo is een wetenschapstheater, dat zich richt tot 8- tot 10-jarigen. Aan de hand van een verhaal uit de leefwereld van de kinderen brengen twee acteurs op een ludieke en

Nadere informatie

Betekenis en Ontdekking van het Higgs-deeltje

Betekenis en Ontdekking van het Higgs-deeltje Betekenis en Ontdekking van het Higgs-deeltje Lezing bij de afsluiting van het studiejaar 2012-2013 van HOVO Universiteit Leiden op 13 mei 2013 Door prof. dr. Jos Engelen Universiteit van Amsterdam/NIKHEF

Nadere informatie

Voorbeeldtentamen Natuurkunde

Voorbeeldtentamen Natuurkunde James Boswell Instituut Universiteit Utrecht Voorbeeldtentamen vwo versie Uitwerkingen Opgave 1: Heteluchtballon Een heteluchtballon is gevuld met lucht die verwarmd wordt door branders. Bij het vullen

Nadere informatie

Inleiding... 3. Gebruikswijzer... 5

Inleiding... 3. Gebruikswijzer... 5 Inhoudstafel Inleiding... 3 Gebruikswijzer... 5 Het klimaat, wat is dat?... 7 1. Is het broeikaseffect belangrijk voor het leven op aarde?... 7 2. Wat is het klimaat?... 15 Heb ik ook een invloed op het

Nadere informatie

Meten van het binnenklimaat. Waarom, waar?

Meten van het binnenklimaat. Waarom, waar? Meten van het binnenklimaat. Waarom, waar? Uitvergroting van een Molierdiagram waarin de klimaatgegevens van de verschillende seizoenen worden gepresenteerd. Inhoud 2 - Inleiding 3 - Hoe komt het binnenklimaat

Nadere informatie

Kijken en Zien. een nlt-module voor 5 vwo. Utrecht. Junior College

Kijken en Zien. een nlt-module voor 5 vwo. Utrecht. Junior College Kijken en Zien een nlt-module voor 5 vwo Junior College Utrecht Kijken en Zien! Een biofysische verklaring voor de werking van de ogen en het zien versie 1.1 Colofon De module Kijken en Zien is bestemd

Nadere informatie

0. Inleiding. Afb. 0.01 HOOFDSTUK 0: INLEIDING 7

0. Inleiding. Afb. 0.01 HOOFDSTUK 0: INLEIDING 7 Inhoud Hoofdstuk 0: Inleiding Hoofdstuk 1: Draaistroommotoren Hoofdstuk 2: Frequentie-omvormers Hoofdstuk 3: Frequentie-omvormers en draaistoomm. Hoofdstuk 4: Bescherming en Veiligheid Bijlage I: Algemene

Nadere informatie

Basisboek Statistiek met SPSS

Basisboek Statistiek met SPSS Basisboek Statistiek met SPSS Ben Baarda Martijn de Goede Cor van Dijkum Vierde geheel herziene druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Ontwerp omslag: Studio Frank en Lisa, Groningen Omslagillustratie:

Nadere informatie

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut De Bilt

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut De Bilt Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut De Bilt Klimaat van Nederland CA. Velds Zonnestraling in Nederland met medewerking van: P.C.T. van der Hoeven J.M. Koopstra W.R. Raaff W.H. Slob THIEMEBAARN

Nadere informatie

Schuifspanningen loodrecht op een cilindrisch gat

Schuifspanningen loodrecht op een cilindrisch gat Schuifspanningen loodrecht op een cilindrisch gat Colin van Weelden CT3000 Bachelor Eindwerk Begeleiders: 1379550 TU Delft P.C.J. Hoogenboom Delft, Juni 2010 C.B.M. Blom Voorwoord Dit rapport is het eindresultaat

Nadere informatie

Inhoudsopgave Werkbladen Kwantumstructuur van de Materie

Inhoudsopgave Werkbladen Kwantumstructuur van de Materie Inhoudsopgave Werkbladen Kwantumstructuur van de Materie Bijlage A Werkbladen bij deel A 2 Werkblad A-1: Elektronenverstrooiing aan grafiet 2 Werkblad A-2: Golffuncties bekijken met psi 6 Werkblad A-3:

Nadere informatie

Een Feest zonder Katers

Een Feest zonder Katers Een Feest zonder Katers NLT module voor havo Colofon De module Een feest zonder katers is bestemd voor de lessen Natuur, Leven en Technologie (NLT). De module is op 20 november 2007 gecertificeerd door

Nadere informatie

Bouw je eigen windmeter

Bouw je eigen windmeter Inleiding In Nederland waait het bijna altijd: ieder weerbericht bevat dan ook een verwachting van windrichting en windkracht. Meestal waait het niet zo hard: als mens sta je er dan niet zo bij stil dat

Nadere informatie