Bijlage B: Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de propedeutische fase

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage B: Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de propedeutische fase"

Transcriptie

1 Bijlage B: Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de propedeutische fase Geplande contacturen In de tabel hieronder staat een overzicht van de geplande contacturen voor de opleiding. Gegevens zijn gebaseerd op de Bouwsteenboeken van de individuele onderwijseenheden van Gezien de curriculum vernieuwingen kunnen de werkelijke contacturen afwijken van de planning. Study programme: Year: Contact hour (in minutes): 45 Number of contact hours per year: Number of weeks of education per period: 10 Contact hours 1st year full time bachelor degree programme Period 1 Period 2 Period 3 Period 4 Explanation Lectures Including guest lecturers, company presentations, etc. PBL Including CBL and other variants of PBL Seminars/practicums Seminars can include categories like: training, practicum, learning company, etc. Excursions/field visits Internship guidance 0 For example on feedback and review days at which a teacher is present. Study guidance 0 Including study career counseling Exams Exams include all possible forms of testing (Art.4.1.4, Students Charter) Totals Number of days internship (if applicable) Number of days the student does an internship with a placement company Number of educational weeks per period: Educational weeks are weeks in which education is being offered (excluding exam weeks)

2 Opbouw en samenhang van het programma De curricula van de opleidingen kennen een propedeutische fase van één jaar (60 EC) en een postpropedeutische fase van drie jaar (180 EC). Het vierde studiejaar is een praktijkjaar, eerst wordt de stage gedaan (30 EC), het jaar wordt afgesloten met de afstudeeropdracht (30 EC). De propedeutische fase heeft een oriënterende, een homogeniserende en een selecterende/verwijzende functie. Oriëntatie houdt in dat de propedeuse de student een goed inzicht moet verschaffen in de opleiding die hij gedurende vier jaar volgt. Daarom is de propedeuse gemeenschappelijk voor beide opleidingen (Chemie en BML) en zijn de leeractiviteiten van de student representatief voor de beide opleidingen. Daarnaast moet de student in het propedeusejaar een goede indruk kunnen krijgen van het toekomstige werkveld. Homogeniseren wil zeggen dat studenten met verschillende vooropleidingen aan het eind van de propedeuse over dezelfde competenties, kennis en vaardigheden beschikken. Selectie en verwijzing geven aan dat de propedeuse ook bedoeld is om na te gaan of de student de juiste opleiding op het juiste niveau heeft gekozen. Zonodig volgt aan het eind van het eerste studiejaar een bindend studieadvies. Als de student de doelstellingen (kennis, vaardigheden, beroepshouding) van het onderwijsprogramma van de propedeuse bereikt heeft, is hij goed toegerust voor het met succes kunnen voortzetten van zijn opleiding in de postpropedeutische fase. In het onderwijsprogramma van de postpropedeutische fase vindt een steeds verdere specialisatie plaats naar een van beide opleidingen. Van belang is daarbij ook de persoonlijke ontplooiing en vorming van de student, opdat hij ook maatschappelijk relevant actief kan zijn. Speerpunt in de bacheloropleidingen Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek en Chemie van Stenden hogeschool is het beroepsdomein Research & Development, in de opleidingen wordt het accent gelegd op de competenties Onderzoeken en. De kennis en vaardigheden die tot deze competenties behoren komen steeds gekoppeld aan bod. Vanaf de eerste periode in het eerste studiejaar werken de studenten aan problemen die vanuit een onderzoeksvraag worden aangeboden en waarin de experimenten zodanig moeten worden opgezet dat de onderzoeksvraag goed beantwoord kan worden. In de beoordeling speelt, naast de correcte en nauwkeurige uitvoering van de experimenten, de keuze, opzet en planning van de experimenten in relatie tot de onderzoeksvraag een grote rol. In de propedeuse zijn de problemen doorgaans beperkt van omvang en complexiteit. Naarmate de opleiding vordert, worden de problemen omvangrijker en complexer. Niet alleen de verlangde nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en reproduceerbaarheid van de experimenten neemt toe, ook het aantal methoden en technieken waaruit gekozen moet worden groeit; de student moet over meer onderzoeksvaardigheden beschikken om binnen de afgesproken termijn goede resultaten te kunnen presenteren. Het curriculum van beide opleidingen is opgebouwd uit bouwstenen van elk 3 ec of een veelvoud hiervan groot. Dit principe verhoogd de onderlinge uitwisselbaarheid in de tijd van deze studie-elementen. De bouwstenen uit een periode zijn vaak gericht rond een

3 1. Onderzoeken 2. COMPETENTIES 4. Beheren 5. Adviseren 6. Instrueren 7. Leidinggeven 8. centrale practicumbouwsteen volgens het didactisch concept Problem Based Learning. Een realistisch opdracht uit de praktijk of zoals deze uit het werkveld zou kunnen komen wordt aan een groep of een individuele student voorgelegd. De studenten werken vaak in projectgroepen aan de uitwerking van de gegeven opdracht. In bijlage A is reeds een overzicht gegeven van de bouwstenen en wordt per bouwsteen aangegeven welke competenties in de betreffende bouwsteen worden getraind en getoetst. In een aantal bouwstenen worden niet rechtstreeks een of meer competenties getoetst, deze dragen alleen indirect bij aan de competentieontwikkeling van de studenten. In deze cases wordt alleen een deel van de Body of Knowledge and Skills getoetst, dit is zichtbaar in de toetsmatrijs. Fasedoelstellingen voor beide opleidingen De fasedoelstellingen geven aan welk tussenniveau aan het eind van de propedeuse, het tweede en het derde studiejaar moeten zijn bereikt. Deze fasedoelstellingen zijn weergegeven in tabel 1. FASE I I I I I I Jaar 2 II II I I I I II Jaar 3 III II I I I I II Eindkwalificaties III* III I * I * I * I * II Tabel 1 Fasedoelstellingen. *) minimaal één van deze competenties moet met één niveau worden verhoogd. Curriculum overzicht Propedeutische fase BML In de hoofdstukken hieronder worden de curriculum overzichten getoond voor de verschillende cohorten. In verband met de invoer van het nieuwe curriculum vanaf , zullen de opvolgende leerjaren voor dat cohort getoond worden in de OER en van de desbetreffende jaren ( en ). Zie voor overgangsregelingen rondom het nieuwe curriculum ook bijlage D. Opmerkingen m.b.t te verwachten wijzigingen. Met de inhoudelijke keuzes en wijzigingen die de opleiding de komende jaren zal doorvoeren op het gebied van het curriculum, zal binnen de kaders van de BOKS, het vakkenpakket mogelijk gedurende het komende schooljaar al wijzigingen ondergaan. Deze vakken zullen zich in pilot fase bevinden. In voorkomende gevallen zal, als dit negatieve gevolgen heeft voor studenten, de examencommissie naar redelijkheid en billijkheid hierover een beslissing nemen.

4 Bouwstenenoverzicht Propedeutische fase BML Propedeutisch jaar (jaar 1) opleiding BML cohort Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 SLB 1A Schriftelijke Mondelinge SLB 1B Communicatie 1 Vaardigheden 1 3 EC 3 EC 3 EC 3 EC Basiswiskunde Wiskunde 2 Onderzoek 1 Organische Chemie 1 3 EC 3 EC 3 EC 3 EC Scheikunde 1 Spectrometrie Analyse Microbiologie 3 EC 3 EC 3 EC 3 EC Biologie 1 Biologie 2 Excel MOS certificering (pilot) Management Skills 1 (pilot) 3 EC 3 EC 3 EC 3 EC Praktijk 1 Water Praktijk 2 Gezondheid Praktijk 3 Warenonderzoek 3 EC 3 EC 3 EC 3 EC Biobased economy 1 (pilot) Toetsmatrijs BML In deze bijlage is de toetsmatrijs voor de propedeuse BML opgenomen. In deze matrix staat aangegeven welke toetsvorm in de verschillende bouwstenen worden gebruikt. In verband met de ontwikkeling van het nieuwe curriculum kan het zijn dat onderstaande overzichten nog niet volledig zijn of op detail niveau bijgesteld worden. Zie voor de meest recente informatie de bouwsteenboeken van de individuele bouwstenen voor de meest actuele informatie van dat studiejaar (propedeuse: ). Toelichting: A P S M Pa Po B1 B2 Authentieke opdracht Practicum/Rapportage Schriftelijke toets Mondelinge toets Participatie Portfolio Beroepsoriënterende stage Beroepsopleidende stage

5 Onderwijseenheden Studievaardigheden 1A Basiswiskunde Scheikunde 1 Biologie 1 Praktijk 1: Water Schr. communicatie 1 Wiskunde 2 Spectrometrie Celbiologie en Histologie Praktijk 2: Gezondheid Mond Vaardigheden 1 Onderzoek 1 Analyse (ST3) Excel MOS certificering (pilot) Praktijk 3: Ware(n)onderzoek Studievaardigheden 1B Organische Chemie 1 Microbiologie Management Skills 1 (pilot) Biobased Economy (pilot) Toetsmatrijs BML 1 Onderzoeken P P P P P P 2 P P P P P P 4 Beheren/coördineren 5 Adviseren / in- en 6 begeleiden / doceren / coachen 7 Leiding geven / managen P P 8 Po P P P P P P P o P P P Body of Knowledge and Skills Vakinhoudelijke kennis S S S S S S S M S S S M S S S S

6 Vakbeschrijvingen Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek Studievaardigheden 1A Bouwsteen Periode GSLB1 Studieloopbaanbegeleiding 1A 3 EC Albert de Jonge 1.1 (doorlopend in andere perioden) In deze bouwsteen leer je vooral het een en ander over jezelf. Tevens, en daar zijn de doelstellingen van deze bouwsteen op gebaseerd, zul je vaardigheden leren die jou in staat stellen om in de toekomst adequater naar je zelf te kijken en waarmee je nog beter sturing aan je eigen persoonlijke ontwikkeling kunt geven. Ook zal je een aantal vaardigheden opdoen die je nodig hebt om succesvol in het HBO in het algemeen en op de Stenden Hogeschool in het bijzonder te kunnen studeren. Heeft de student inzicht in het curriculum van zijn/haar studie en het studeren aan de Stenden Hogeschool. Weet de student welke informatie voor zijn/haar studie nodig heeft, kan hij/zij deze opsporen, voor zichzelf evalueren en verwerken en deze op een correcte manier in een product verwerken. De student is in staat zijn/haar studie te plannen op een manier die aansluit bij zijn/haar eigen leerstijl. Kan de student verantwoorden waarom hij/zij deze studie- en beroepskeuze gemaakt heeft. Heeft de student zijn beroepsbeeld verder ontwikkeld en is in staat om deze zo nodig bij te stellen. Heeft de student inzicht in de functie en mogelijkheden van studieloopbaancoaching. Kan de student de 5 studieloopbaancompetenties benoemen en toepassen op een niveau dat past bij zijn/haar beginsituatie. Kan de student een Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP) en een portfolio samenstellen dat voldoet aan zijn/haar leerbehoefte en de eisen van zijn/haar opleiding en kan hij/zij het goed beheren. De student is bereid tot, en ziet hij/zij de waarde van zelfreflectie en kan hij/zij hiervoor passende instrumenten kiezen en toepassen. Kan de student aan de hand van zijn/haar portfolio op zowel inhouds- als procesniveau reflecteren op zijn/haar eigen ontwikkelproces. Voor de bouwsteen SLB 1A is geen specifieke voorkennis vereist. Portfolio Beoordelingsgesprek

7 onderzoeken analyseren ontwerpen realiseren beheren managen adviseren professionaliseren Basiswiskunde Bouwsteen Wiskunde 1 3EC / 84 SBU Mark van der Staay Periode 1.1 In deze bouwsteen wordt een gedeelte van de HAVO wiskunde B herhaald om zodoende een voldoende basisniveau te garanderen van de wiskundige kennis en vaardigheden, die voor de beroepspraktijk zijn vereist. I I Na afloop van deze bouwsteen kan de student de volgende basisrekenvaardigheden toepassen: berekeningen maken met merkwaardige producten. een uitdrukking ontbinden in factoren. een stelsel van vergelijkingen oplossen breuken optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen en vereenvoudigen. machten en wortels vermenigvuldigen en delen. berekeningen maken met lineaire functies. berekeningen maken met kwadratische functies. een gegeven functie differentiëren. berekeningen maken met goniometrische functies. berekeningen maken met exponentiële functies. berekeningen maken met logaritmische functies. Er wordt uitgegaan van het eindniveau van de vooropleidingen MBO en HAVO. Standaard rekenmachine Schriftelijke toets 55,0% score

8 Onderzoeken Beheren / coördinatoren Adviseren / in- en begeleiden / doceren / coachen Leiding geven / managen Scheikunde 1 Bouwsteen OLSSK1 Scheikunde 1 3EC / 84 SBU Anniek Bruins Periode 1.1 In deze bouwsteen wordt een gedeelte van de scheikunde theorie van de havo herhaald. De volgende onderwerpen komen aan de orde: Atoombouw, periodiek systeem Reactievergelijkingen Zouten, zuren en basen Redox-reacties Chemisch rekenen I Na het voldoende voltooien van deze bouwsteen kan de student: Atomen, moleculen, zouten en metalen beschrijven aan de hand van de bouw van de elementaire deeltjes Reactievergelijkingen van zuren en basen, zouten opschrijven en benoemen Redox-reacties opstellen Chemisch rekenen Eindniveau havo Literatuur Zie boekenlijst Grafische rekenmachine en BINAS Schriftelijke toets Cijfer van minimaal een 5,50

9 Onderzoeken Beheren/ coördineren Adviseren in en begeleiden/ doceren/coachen Leiding geven/managen Biologie 1 Bouwsteen OLSB1 Biologie 3EC / 84 SBU Rens van Leeuwen Periode 1.1 In water spelen zich veel chemische processen af. Levende cellen zijn Omgeven door een membraan om water binnen dan wel buiten die cel te houden. Hoe zit het met stoffen die zich buiten de cel bevinden, hoe komen die binnen? Diffusie? Osmose? Of wellicht zijn er andere mechanismen. Water barst van het leven.. als het goed is. Als het niet goed is, lijkt het water vaak schoon maar er is geen leven in te bekennen. Is ons slootwater goed of niet? I I I Na afloop van deze bouwsteen kan de student: - Het kunnen verklaren van osmotische processen uit de praktijk en het kunnen voorspellen van de o.w./wanddruk/turgor met behulp van de wet van Boyle. - Het op een verantwoorde manier omgaan met een microscoop. - Het kunnen maken van een natuurwetenschappelijke tekening/weergave - Een natuurwetenschappelijk experiment opstellen en uitvoeren (N1) - Functioneren als lid van een team (N1) N.b. - Dit jaar wordt er uit een nieuw biologieboek gewerkt - Er vindt een accentverschuiving binnen het curriculum plaats - E.e.a. kan als gevolg hebben dat de doelstellingen en de moduulbeschrijving ingrijpend kan wijzigen Eindniveau Havo n.v.t. Schriftelijke toets 55,0% score

10 Onderzoeken Beheren/ coördineren Adviseren in en begeleiden/ doceren/coachen Leiding geven/managen Praktijk 1: Water Bouwsteen ILSPR1 Praktijk Water 3EC Rens van Leeuwen Periode 1.1 Water is op het laboratorium de meest gebruikte stof. Er wordt dan ook aandacht besteed aan de verschillende soorten water die we kunnen onderscheiden op het laboratorium. Werken op een laboratorium betekent dat je op allerlei momenten bloot staat aan allerlei gevaren. Het is dus noodzakelijk dat de student leert om van te voren in te schatten wat de gevaren zijn, welke kunnen ontstaan bij de uitvoering van zijn/haar experiment. Hij/zij dient daarom te leren welke maatregelen van te voren moeten worden genomen om calamiteiten te voorkomen en i.g.v. een calamiteit adequaat te handelen. Het bestuderen veilig werken op het laboratorium moet bijdragen om de student een attitude bij te brengen waarin de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de student zelf en van anderen gewaarborgd wordt. Voor de relatie met water valt in dit kader te denken aan bijv. water als blusmiddel en koelmiddel bij brandwonden. Water is op het laboratorium in verschillende kwaliteiten aanwezig. Voor vele toepassingen is vaak een andere kwaliteit water nodig. Zo heb je leidingwater, demi-water, gedestilleerd water, koolzuurvrij water, bronwater, etc. Water wordt natuurlijk veel toegepast als oplosmiddel, spoelmiddel, verdunningsmiddel, blusmiddel. Wanneer welk water gebruikt kan worden, wordt in de loop van het practicum duidelijk. I I I De student kan zijn weg vinden in het laboratorium en is bekend met het laboratoriumreglement. De student weet op een juiste manier om te gaan met de verschillende balansen, pipetteerballon, glaswerk en maatglaswerk. De student weet onderscheid te maken in de "verschillende" soorten water en weet wanneer welk water te gebruiken. De student maakt kennis met eenvoudige meetapparatuur. De student leert te werken met een kalibratielijn. De student kan een eenvoudige kwantitatieve bepaling uitvoeren. De student kan een eenvoudige foutendiscussie uitvoeren. De student leert op een veilige manier te werken in het laboratorium; zowel voor hem/haar zelf als voor anderen. De student leert via een berekening op de juiste veilige manier een geconcentreerd zuur te verdunnen.

11 De student leert te werken met testkits voor water onderzoek. Eindniveau Havo - Praktijkopdrachten 100% van de experimenten moet met minimaal een voldoende zijn beoordeeld

12 onderzoeken Beheren / Coördinatoren Adviseren / in- en begeleiden / doceren / coachen Leiding geven / managen Schriftelijke communicatie 1 Bouwsteen Schriftelijke communicatie 1 3EC / 84 SBU Marcus Dirks Periode 1.2 Rapporten schrijven, goed citeren) plagiaat voorkomen, samenvatten, argumenteren: iedere HBO-er krijgt hiermee te maken. In deze bouwsteen wordt hier aandacht aan besteed. Je leert jezelf gepast schriftelijk uit te drukken. Je maakt complexe informatie schriftelijk duidelijk en je stuurt de juiste boodschap naar de juiste doelgroep via het juiste kanaal. I Na het voldoende voltooien van deze bouwsteen kan de student: Bouwplannen gebruiken voor je schriftelijke communicatie De passende structuur gebruiken bij doel en doelgroep De passende stijl gebruiken bij doel en doelgroep Argumenteren volgens de methode van Toulmin Informatie correct samenvatten Schrijven in fases: eerste opzet, herschrijven, vorm geven. Op de APA manier je bronnen in je schriftelijke communicatie vermelden. Geen specifieke voorkennis verreist. - Schriftelijke rapportages In ontwikkeling

13 onderzoeken analyseren ontwerpen realiseren beheren managen adviseren professionaliseren Wiskunde 2 Bouwsteen Wiskunde 2 Werktuigbouwkunde 84 SBU Piet de Jonge Periode 1.2 Bij deze bouwsteen zal de student kennis maken met het opstellen van wiskundige modellen van technische processen. Aan de hand van concrete voorbeelden zal een aantal wiskundige begrippen worden behandeld. De kennis en vaardigheden met betrekking tot de onderwerpen exponentiële functies, logaritmen en differentiëren worden herhaald en uitgebreid. Daarbij worden twee nieuwe onderwerpen geïntroduceerd: differentiaalvergelijkingen en integreren. Bovendien maakt de student kennis met het computerprogramma MathCad, waarmee wiskundige berekeningen eenvoudig kunnen worden uitgevoerd. I I aan de hand van een aantal meetparen (coördinatenparen) het verband bepalen tussen twee grootheden met behulp van logaritmisch papier; samengestelde of meervoudig samengestelde functies differentiëren met behulp van de kettingregel en andere rekenregels; differentiaalvergelijkingen van het type y k y of y k y kunnen opstellen en gebruiken bij het beschrijven van processen met toename of afname; verifiëren of een functie wel of niet voldoet als oplossing van een gegeven differentiaalvergelijking; standaard functies integreren (ofwel de primitieve bepalen) met behulp van rekenregels; eenvoudige samengestelde functies integreren met behulp van de substitutiemethode; de oppervlakte bepalen onder en tussen grafieken met behulp van bepaalde integralen; vraagstukken uit de kinematica oplossen met behulp van een bepaalde of onbepaalde integraal of een integraal met variabele bovengrens (alleen WB1); het softwarepakket MathCad gebruiken als hulpmiddel bij het maken van eenvoudige berekeningen. n.v.t. Grafische rekenmachine

14 Schriftelijke toets 55,0% score

15 Onderzoeken Beheren / coördinatoren Adviseren / in- en begeleiden / doceren / coachen Leiding geven / managen Spectrometrie Bouwsteen OLSSK2 Spectrometrie 3EC / 84 SBU Anniek Bruins Periode 1.2 Wet van Lambert en Beer, calibratielijn opstellen en uitwerking van een praktisch voorbeeld om zuiverheid aspirine vast te stellen, beoordeling juistheid van een meetmethode. I Na het voldoende voltooien van deze bouwsteen kan de student: - Spectrofotometrische experimenten uitvoeren - Gehalte berekeningen uitvoeren - Multicomponenten analyses uitvoeren - Op de juiste wijze calibratielijnen optellen - Met spreadsheet programmatuur omgaan Wiskundige oplossingsstrategieën beheersen Havo Literatuur Zie boekenlijst Grafische rekenmachine en BINAS Schriftelijke toets Cijfer van minimaal een 5,50

16 Onderzoeken Beheren/ coördineren Adviseren in en begeleiden/ doceren/coachen Leiding geven/managen Biologie 2 Bouwsteen OLSB2 Biologie 2 3EC Rens van Leeuwen Periode 1.2 Een cel is de simpelste vorm van leven. Maar toch vormt een levende cel complex geheel van diverse organellen en biomoleculen die ieder hun eigen functie hebben binnen de opbouw en het metabolisme van een cel. Aan bod komt de algemene opbouw van prokaryote en eukaryote cellen. Daarnaast wordt de interne en externe organisatie van eukaryote cellen besproken van kernenveloppe tot extracellulaire matrix. Ook komt aan bod, in detail, de structuur en functie van de celmembraan. Cellen staan immers niet op zichzelf, maar zullen vaak nutriënten en afvalstoffen moeten uitwisselen met hun omgeving. Hoe doen ze dat? Tot slot wordt aandacht besteed aan cellen in onderling verband. Hoe zie weefsels er uit. Hoe kun je ze in microscopische preparaten herkennen I I I Na afloop van de bouwsteen weet je: - Hoe eukaryote cellen in elkaar zitten - Welke functie de diverse organellen in een cel hebben - Hoe biomembranen functioneren - Hoe deze cellen met in relatie met omliggende cellen eruit zien in een microscopisch preparaat Andere doelstelling: Relatie aanleren tussen bouw (macroscopische en microscopische anatomie) en werking (fysiologie) van het ademhalingssysteem, het spijsverteringsysteem en van spieren, alsook kennis nemen van enige afwijkingen hierin (pathologie). De theorie en ziektebeelden die aan bod komen zijn deels gekoppeld aan praktijkgerelateerde vraagstukken. N.b. - Dit jaar wordt er uit een nieuw biologieboek gewerkt - Er vindt een accentverschuiving binnen het curriculum plaats E.e.a. kan als gevolg hebben dat de doelstellingen en de moduulbeschrijving ingrijpend kan wijzigen Eindniveau Havo n.v.t.

17 schriftelijk 55,0% score

18 Onderzoeken Beheren/ coördineren Adviseren in en begeleiden/ doceren/coachen Leiding geven/managen Praktijk 2: Gezondheid Bouwsteen ILSPR2 Praktijk Gezondheid 3 EC Rens van Leeuwen Periode 1.2 De praktijkbouwsteen van thema gezondheid heeft een oriënterend karakter op het gebied van de biologie en de fotometrische analyse. De nauwe relatie tussen gezondheid en processen die zich biologisch afspelen liggen voor de hand. Daarnaast zijn meetmethoden een wezenlijk onderdeel omdat waarden (getallen) een houvast geven om de gezondheidstoestand van een individu te beschrijven. Om dit te bereiken wordt een begin gemaakt met spectrometrie. Een relatief eenvoudige techniek die aansluit bij de eerste periode en die veel in gebruik is bij analyses bij monsters van biologisch aard. Het bestuderen van hoe werkt je veilig op het laboratorium moet bijdragen om de student een attitude bij te brengen waarin de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de student zelf en van anderen gewaarborgd wordt (vervolg van periode 1). I I I De student is in staat tot: - uitvoeren van een eenvoudige organische synthese - omgaan met apparatuur voor : smeltpuntbepaling, stoomdestillatie, UV, IR, filtratie Theorie en praktijk uit periode 1 Praktijkopdrachten; Toets Veiligheid - Schriftelijk 100% van de experimenten moet met een voldoende zijn beoordeeld; Toets Veiligheid moet voldoende zijn. Weging: Praktijk: Veilgheid is 2 : 1

19 onderzoeken Beheren / Coördinatoren Adviseren / in- en begeleiden / doceren / coachen Leiding geven / managen Mondelinge Vaardigheden 1 Bouwsteen Mondelinge Communicatieve Vaardigheden 1 Hoofdfase 3EC / 84 SBU Marcus Dirks Periode 1.3 Een HBO-er moet regelmatig presentaties verzorgen over projecten, producten, voortgang, etc. In deze bouwsteen wordt ingegaan op effectief mondeling presenteren. Daarbij staan 3 zaken centraal: het doel het publiek en de hulpmiddelen. I Na het voldoende voltooien van deze bouwsteen kan de student: Uitleggen wat de opbouw van een presentatie is. Een correcte presentatie schrijven, afstemmen op diverse doelgroepen en uitschrijven. Het eigen presentatie gedrag analyseren en bijsturen Op juiste wijze gebruik maken van audio visuele hulpmiddelen. Op een positieve manier evaluatie feedback geven aan mede studenten. Geen specifieke voorkennis vereist. - Presentatie In ontwikkeling

20 onderzoeken Beheren / Coördinatoren Adviseren / in- en begeleiden / doceren / coachen Leiding geven / managen Onderzoek 1 Bouwsteen: : : : 3EC / 84 SBU Anniek Bruins Periode 1.3 Meten Weten, maar Meten = Schatten De student krijgt een inzicht in de kritische stappen van een onderzoek; een niet kritische stapin een onderzoek kan worden uitgevoerd in de context van de totale nauwkeurigheid Na het voldoende voltooien van deze bouwsteen kan de student een: - Relevante berekeningen uitvoeren - Foutenbeschouwing voorafgaand aan een experiment presenteren. - Foutendiscussie geven na afloop van een experiment. - Juist verslag schrijven - Relevante wiskundige technieken toepassen - Juiste keuzes maken. Scheikunde 1; Scheikunde 2; Scheikunde praktijk 1 ; Scheikunde praktijk 2 Alle soorten van rekentuig Doelstelling 1 : Schriftelijke toets; De overige doelstellingen worden beoordeeld gedurende de wekelijkse verslagbesprekingen tijdens hat practicum Ware(n)onderzoek Doelstelling 1: toets opg1 20; opg 2 20; opg 4 30 opg tot en met 6: V

21 Onderzoeken Beheren / coördinatoren Adviseren / in- en begeleiden / doceren / coachen Leiding geven / managen Analyse (ST3) Bouwsteen OLSSK3 Scheikunde 3 3EC / 84 SBU Anniek Bruins Periode 1.3 Verdieping chemisch rekenen Chemisch evenwicht Verdieping zuren en basen en redox-reacties Elektrochemie I Na het voldoende voltooien van deze bouwsteen kan de student: Evenwichtsbeschouwingen uitvoeren Eenvoudige materiaalbalansen opstellen Oplosbaarheids berekeningen uitvoeren Titratiecurves berekenen Geschikte indicatoren kiezen en ph berekeningen uitvoeren Bufferoplossingen berekenen Havo scheikunde, Scheikunde 1 is niet verplicht, maar is een herhaling van de basis voor Analyse (ST3). Literatuur Zie boekenlijst Grafische rekenmachine en BINAS Schriftelijke toets Cijfer van minimaal een 5,50

22 Onderzoeken Beheren / coördinatoren Adviseren / in- en begeleiden / doceren / coachen Leiding geven / managen Excel MOS certificering (in ontwikkeling) Bouwsteen Excel MOS certificering (pilot) 3EC / 84 SBU Jeroen Pijpker Periode 1.3 Deze certificering wordt wereldwijd erkend en valideert de vaardigheden in de Microsoft Office Excel 2010 applicatie. De MOS certificering stelt ieder in staat de eigenschappen en functionaliteiten van Microsoft Office Excel 2010 maximaal te benutten en zich te onderscheiden tijdens de opleiding en op het werk. Na het behalen van een Expert examen is de kandidaat officieel Microsoft Office Specialist Expert! III I Na het voldoende voltooien van deze bouwsteen kan de student: Optimaal benutten van de functionele en technische mogelijkheden van Microsoft Office Excel 2010 waarbij het kennisniveau aantoonbaar is op basis van het verstrekte certificaat. : Werken met Windows en Internet Explorer Literatuur: Met behulp van E-learning : IT middelen : Individueel examen via e-learning bij IT Academy Behalen van het Microsoft Office Excel 2010 Expert Examen

23 onderzoeken Beheren / Coördinatoren Adviseren / in- en begeleiden / doceren / coachen Leiding geven / managen Praktijk 3: Warenonderzoek Bouwsteen ILSPR3 Praktijk Ware(n)onderzoek 3 EC Anniek Bruins Periode 1.3 In dit practicum wordt een verdieping gerealiseerd m.b.t. een aantal titratietechnieken en wordt op een kritische manier gekeken naar de verkregen analyseresultaten. Het eindproduct is het bepalen van het gehalte aan azijnzuur in huishoudazijn op vijf verschillende manieren. Op basis van een foutendiscussie worden de verschillende resultaten geïnterpreteerd. I I I I Na het voldoende voltooien van de bouwsteen kan de student: -kwantitatieve analyses kunnen uitvoeren -kwantitatieve berekeningen kunnen uitvoeren - foutenberekening kunnen uitvoeren -kennis hebben van differentiaalberekeningen -met spreadsheet programmatuur kunnen omgaan -verslagen kunnen schrijven. Voorkennis Theorie Scheikunde Periode 1 en 2 Literatuur Zie boekenlijst Hulpmiddelen Alle soorten van elektronisch rekentuig Voortgang tijdens praktijk 100% van de experimenten moet met een voldoende zijn beoordeeld

24 Studievaardigheden 1B Bouwsteen Periode GSLB1B Studieloopbaanbegeleiding 1B Werktuigbouwkunde//Informatica 3 EC Albert de Jonge 1.4 (doorlopend in andere perioden) Deze bouwsteen staat in zijn geheel in het teken van de studieloopbaancompetenties, competenties die je nodig hebt om je studie, en later jouw carrière blijvend vorm te kunnen geven. Zoals je zult zien, is het werken aan jezelf, aan je persoonlijke vaardigheden en competenties niet iets wat alleen binnen school gebeurt. Zeker Studieloopbaancompetenties zijn van blijvend belang in je latere carrière: Als HBO professional wordt van je gevraagd dat jij jezelf blijft ontwikkelen. Stilstaan is achteruitgaan! Heeft de student inzicht in het curriculum van zijn/haar studie en het studeren aan de Stenden Hogeschool. Weet de student welke informatie hij/zij voor zijn/haar studie nodig heeft, kan hij/zij deze opsporen, voor zichzelf evalueren en verwerken en deze op een correcte manier in eenproduct verwerken. De student is in staat zijn/haar studie te plannen op een manier die aansluit bij zijn/haar eigen leerstijl. Kan de student verantwoorden waarom hij/zij deze studie- en beroepskeuze gemaakt heeft. Heeft de student zijn/haar beroepsbeeld verder ontwikkeld en is in staat om deze zo nodig bij te stellen. Heeft de student inzicht in de functie en mogelijkheden van studieloopbaancoaching. Kan de student de 5 studieloopbaancompetenties benoemen en toepassen op een niveau dat past bij zijn/haar beginsituatie. Kan de student een Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP) en een portfolio samenstellen dat voldoet aan zijn/haar leerbehoefte en de eisen van zijn/haar opleiding en kan hij/zij het goed beheren. De student is bereid tot, en ziet de waarde van zelfreflectie en kan hiervoor passende instrumenten kiezen en toepassen. Kan de student aan de hand van zijn/haar portfolio op zowel inhouds- als procesniveau reflecteren op zijn/haar eigen ontwikkelproces. Voor de bouwsteen SLB1B is SLB1A als voorkennis vereist. Portfolio Beoordelingsgesprek

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO Bachelor Accountancy Crohonummer: 34406 voltijd / deeltijd / duaal Accreditatiedatum: 21-03-2019 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN richtlijnen, alternatieven en achtergronden kernredactie: Dr. K.M. Stokking Drs. M.F. van der Schaaf MesoConsult B.V. Tilburg juni 1999 Deze brochure

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Financial Services Management Chroho: 34414 voltijd /duaal Accreditatie: 30 juni 2014 t/m 29 juni 2018 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 Algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van het onderwijs

Nadere informatie

LOI Hogeschool. Cluster Informatica: Bedrijfskundige Informatica Informatica (Software Engineering) Technische Informatica

LOI Hogeschool. Cluster Informatica: Bedrijfskundige Informatica Informatica (Software Engineering) Technische Informatica LOI Hogeschool Cluster Informatica: Bedrijfskundige Informatica Informatica (Software Engineering) Technische Informatica Netherlands Quality Agency (NQA) November 2010 2/73 Managementsamenvatting Dit

Nadere informatie

Commissie Toekomst WiskundeOnderwijs

Commissie Toekomst WiskundeOnderwijs Rijk aan betekenis Visie op vernieuwd wiskundeonderwijs Commissie Toekomst WiskundeOnderwijs maart 2007 Commissie Toekomst WiskundeOnderwijs www.ctwo.nl Rijk aan betekenis Visie op vernieuwd wiskundeonderwijs

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Toetsen, niet minder maar anders. Referentiemodel

Toetsen, niet minder maar anders. Referentiemodel Toetsen, niet minder maar anders Referentiemodel Expertisecentrum handicap + studie Postbus 1585 5200 BP s-hertogenbosch Telefoon 073 680 07 83 E-mail algemeen@handicap-studie.nl Website www.handicap-studie.nl

Nadere informatie

Kennis Maken met Onderzoek

Kennis Maken met Onderzoek Kennis Maken met Onderzoek NLT-module voor 4/5 vwo Versie 1.0 Colofon De module Kennis Maken met Onderzoek is bedoeld als voorbereiding op het profielwerkstuk. Deze module kan ook gebruikt worden voor

Nadere informatie

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan!

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Een praktische gids voor werkervaring Ian Lynch Ondersteund door het Lifelong Learning Project van de Europese Unie Ian Lynch 2012 Dit project werd gefinancierd

Nadere informatie

Denken & doen. wiskunde op havo en vwo per 2015. Eindrapport van de vernieuwingscommissie wiskunde ctwo

Denken & doen. wiskunde op havo en vwo per 2015. Eindrapport van de vernieuwingscommissie wiskunde ctwo Denken & doen wiskunde op havo en vwo per 2015 Eindrapport van de vernieuwingscommissie wiskunde ctwo EINDRAPPORT ctwo Aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Excellentie, Sinds

Nadere informatie

GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS

GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS Utrecht, 9 november 2012 VOORWOORD Wij hebben een onderzoek uitgevoerd naar (ver)korte opleidingen

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

versie Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw e n d e f i n i t i e v e Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Mens en natuur

versie Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw e n d e f i n i t i e v e Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Mens en natuur Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Onderbouw-VO Noordzeelaan 24A 8017 JW Zwolle T 038 42 54 750 F 038 42 54 760 Postbus 266 8000 AG Zwolle E info@onderbouw-vo.nl

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Een vak apart? Doorstroomrelevantie van tien vakken in het vmbo. Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van OCW. Jurriaan Berger José Bal

Een vak apart? Doorstroomrelevantie van tien vakken in het vmbo. Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van OCW. Jurriaan Berger José Bal Een vak apart? van tien vakken in het vmbo Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van OCW Jurriaan Berger José Bal Projectnummer: B3874 Zoetermeer, 22 februari 2012 De verantwoordelijkheid voor de

Nadere informatie

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum HAVO

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum HAVO Vakken in de bovenbouw Wolfert Lyceum HAVO 2014 Inhoudsopgave Aardrijkskunde... 3 Biologie... 4 CKV... 5 Duits... 6 Economie... 7 Engels... 8 Frans... 9 Geschiedenis... 10 Kunst - Algemeen... 11 Kunst

Nadere informatie

Leren voor je loopbaan. Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant. Peter den Boer Esther Stukker

Leren voor je loopbaan. Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant. Peter den Boer Esther Stukker Leren voor je loopbaan Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant Peter den Boer Esther Stukker Leren voor je loopbaan Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij

Nadere informatie

De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook?

De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook? De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook? Onderzoek naar de toekomstbestendigheid van het proces van totstandkoming van het onderwijscurriculum en van het huidige curriculum. Auteurs: dr. F. Joosten,

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Social Work deeltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Social Work deeltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Social Work deeltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

Geneeskunde Onderwijs in Nederland 2012. State of the Art Rapport en Benchmark rapport van de visitatiecommissie Geneeskunde 2011/2012

Geneeskunde Onderwijs in Nederland 2012. State of the Art Rapport en Benchmark rapport van de visitatiecommissie Geneeskunde 2011/2012 Geneeskunde Onderwijs in Nederland 2012 State of the Art Rapport en Benchmark rapport van de visitatiecommissie Geneeskunde 2011/2012 QANU augustus 2012 2 QANU / Geneeskunde Onderwijs in Nederland 2012

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Tenure track-beleid. loopbaantraject voor veelbelovende jonge wetenschappers. Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)

Tenure track-beleid. loopbaantraject voor veelbelovende jonge wetenschappers. Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) Tenure track-beleid loopbaantraject voor veelbelovende jonge wetenschappers Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) Oktober 2014 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 pag. 2 Inleiding, pre-tenure track

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 Opleidingsstatuut Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 1 Contents Deel 1A: Onderwijs aan de HAN... 6 Inleiding... 6 Algemene bepalingen... 6 Lesdagen en vakanties... 7 Uitgangspunten

Nadere informatie

KWALITEIT VAN BEOORDELING IN DE PRAKTIJK

KWALITEIT VAN BEOORDELING IN DE PRAKTIJK KWALITEIT VAN BEOORDELING IN DE PRAKTIJK John Dekker Kenniscentrum Handel Piet Sanders Research Center voor Examinering en Certificering Januari 2008 Kenniscentrum Handel, Ede condities creëren voor werken

Nadere informatie

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 MINORENGIDS 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT VERSIE 1.3 VASTGESTELD DOOR COLLEGE VAN BESTUUR 2 SEPTEMBER 2014,

Nadere informatie