Algemene Voorwaarden en Tariefkaart particulieren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden en Tariefkaart particulieren"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden en Tariefkaart particulieren Tariefkaart versie voor Vlaanderen en Wallonië. Geldig van 1 februari 2011 t/m 28 februari 2011.

2 Algemene voorwaarden van Nuon Belgium N.V. ( Nuon ) bij de Overeenkomst voor de Levering van elektriciteit en/of aardgas voor consumenten en klein-professionelen in België (versie 14/12/2010) Artikel 1. Begrippen In deze Overeenkomst gelden onderstaande definities: a) Aansluitingsadres: de locatie waar zich het Aansluitingspunt bevindt zoals bepaald in de Bijzondere Voor waarden. b) Aansluitingspunt: de fysieke plaats van het punt, waar een jaarlijks te lezen aansluiting is met het net (wat betreft elektriciteit: enkel laagspanningsaansluitingen (in Vlaanderen met een aansluitvermogen van minder dan 56 kva), wat aardgas betreft: enkel lage drukaansluitingen). c) Consument: elke Klant die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, elektriciteit, aardgas en/of aan verwante diensten verwerft of gebruikt (Marktpraktijkenwet 6 april 2010). d) Huishoudelijke Afnemer: elke natuurlijke persoon die elektriciteit en/of aardgas afneemt om te voorzien in zijn behoeften of die van de personen die samen met hem in de woning gelegen in het Vlaams Gewest in kwestie gedomicilieerd zijn, behoudens ingeval de Overeenkomst werd gesloten door een onderneming die over een ondernemingsnummer dient te beschikken. e) Installatie: het geheel van leidingen en toebehoren, schakelen verdeelinrichtingen, elektrische toestellen, transformatoren en motoren dat voor het gebruik van energie binnen het Aansluitingsadres al dan niet is aangesloten, te rekenen vanaf de Meetinrichting of een daarmee door de Netbeheerder en de Klant gelijk te stellen plaats van afname. f) Levering: de beschikbaarstelling op het Net (niet het transport/ de toevoer) van de met de Klant overeengekomen hoeveelheid elektriciteit en/of aardgas door Nuon. g) Meetinrichting: het geheel van toestellen bestemd voor de meting en/of de telling op het Aansluitingspunt, omvattend onder meer de tellers, meetapparaten, meettransformatoren en telecommunicatietoestellen. h) Netbeheerder: de Distributienetbeheerder (de beheerder binnen een geografisch afgebakend gebied van het geheel van verbindingen en daarmee verbonden apparatuur die noodzakelijk is voor de distributie van elektriciteit en/of aardgas op regionaal of lokaal niveau) en/of Transmissienetbeheerder (de beheerder van het nationale transmissienet voor elektriciteit) en/of Transportnetbeheerder (de beheerder van het nationale transportnet voor aardgas). In het Waalse gewest zijn de Distributienetbeheerders: AIEG, rue Fernand Marchand 44, 5020 Flawinne; AIESH, rue du Commerce 4, 6470 Rance; ALE, rue Louvrex 95, 4000 Liège; ALG, rue Sainte Marie 11, 4000 Liège; Gaselwest, Stadhuis, 8800 Roeselare; IDEG, avenue Albert 1er 19, 5000 Namur; IEH, c/o IGRETEC - boulevard Mayence 1, 6000 Charleroi; IGH, boulevard Mayence 1, 6000 Charleroi; Interest, Hôtel de Ville, 4700 Eupen; Interlux, Hôtel de Ville, 6700 Arlon; Intermosane, Hôtel de Ville, 4000 Liège; PBE, Diestsesteenweg 126, 3210 Lubbeek; Régie de Wavre, rue de l Ermitage 2, 1301 Wavre; Sedilec, avenue Jean Monnet 2, 1348 Louvain-La-Neuve; Simogel, Hôtel de Ville, 7700 Mouscron. i) Overeenkomst: het geheel van (1) eventuele bijlagen, (2) de Bijzondere Voorwaarden tussen Nuon en de Klant voor de verkoop en Levering van elektriciteit en/of aardgas, (3) de toepasselijke tariefkaart en (4) de algemene voorwaarden. De onderdelen van de Overeenkomst hebben in de hierboven vermelde volgorde voorrang op elkaar. Artikel 2. Totstandkoming van de Overeenkomst a) Ingeval de Overeenkomst tot stand is gekomen via verkoop op afstand, bevestigt Nuon schriftelijk de Overeenkomst aan de Consument. De Overeenkomst is bindend na de schriftelijke bevestiging van de Consument en na afloop van een verzakingstermijn van 14 kalenderdagen na de schriftelijke bevestiging van de Consument. b) Ingeval de Overeenkomst tot stand is gekomen buiten de onderneming van Nuon, bevestigt Nuon schriftelijk de Overeenkomst aan de Consument. De Overeenkomst is bindend na afloop van een verzakingstermijn van 14 werkdagen na ontvangst van de bevestiging van Nuon of vanaf ontvangst van de door de Consument opgevraagde kopie van de ondertekende Overeenkomst. c) De Overeenkomst komt tot stand onder de opschortende voorwaarde van aanvaarding na onderzoek door Nuon. Indien Nuon weigert deze Overeenkomst te aanvaarden, zal Nuon de Klant hiervan binnen de 30 dagen na de totstandkoming van de Overeenkomst op de hoogte brengen. Een dergelijke weigering van aanvaarding kan zich geldig voordoen in ondermeer volgende situaties: - De Klant laat na aan te tonen dat hij zijn rechtmatige schulden bij vorige leveranciers heeft voldaan, tenzij de Klant mits voorafgaandelijk en uitdrukkelijk akkoord van Nuon een bankgarantie verleent of een storting verricht voor een bedrag gelijk aan drie maanden geschat verbruik ten voordele van Nuon vóór het einde van de voornoemde 30 dagen periode. - De versie van de contractvoorwaarden ondertekend door de Klant is niet meer in voege. - De tariefkaart is niet van toepassing voor het betrokken type klant en/of het gebied waarin het aansluitingsadres gelegen is. d) Nuon zal de nodige maatregelen nemen opdat de Overeenkomst pas ingaat bij het verstrijken van (de opzeggingstermijn bepaald in) de Overeenkomst van de vorige leverancier, behoudens afzonderlijk, uitdrukkelijk, schriftelijk en andersluidend verzoek van de Klant. Artikel 3. Duur a) De Levering gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de aanvaarding van de leverancierswissel door de Netbeheerder plaatsvindt. Nuon is niet aansprakelijk voor het uitstel van de vermelde leveringsdatum omwille van foutieve, laattijdige en/of onvolledige informatie (bv. over een EAN code) vanwege de Klant of derden of omwille van een tussenkomst van een overheid of een Netbeheerder. b) Als de feitelijke Levering eerder is begonnen dan de ondertekening van de Overeenkomst, dan wordt de Overeenkomst geacht te zijn ingegaan op de datum van aanvang van de feitelijke Levering. c) De leveringsduur bedraagt een jaar (of, bij Nuon Comfort 3 jaar, Nuon Aardgas Fix 3 jaar, Nuon Budget 3 jaar en Nuon Nature 3 jaar, drie jaar) gerekend vanaf het moment waarop de Levering aanvangt. Bij het verstrijken van iedere looptijd zal de Overeenkomst telkens automatisch worden verlengd voor een nieuwe periode van één jaar (of, bij Nuon Comfort 3 jaar, Nuon Budget 3 jaar, Nuon Nature 3 jaar en Nuon Aardgas Fix 3 jaar, drie jaar), tenzij de Klant ten laatste één (1) maand of Nuon ten laatste twee (2) maanden vóór de afloop van de dan lopende periode de andere contractpartij schriftelijk meedeelt dat geen verlenging gewenst wordt en de Levering door Nuon eindigt op de verjaardag van de Overeenkomst. Als de Netbeheerder Nuon, met naleving van dezelfde termijnen, meedeelt dat u van energieleverancier verandert, geldt dat voor Nuon als geldige kennisgeving van uw opzegging. Nuon zal uiterlijk 65 dagen voor het einde van de lopende leveringsperiode nieuwe prijzen en/ of voorwaarden voor het volgende jaar schriftelijk (zoals in Nuon Nieuws ) of per elektronische drager aan de Klant meedelen. De Klant kan niet weigeren deze mededeling in ontvangst te nemen en zal Nuon verwittigen indien hij geen nieuwe prijzen en/of voorwaarden heeft ontvangen bij het verstrijken van de vermelde 65-dagentermijn. De Klant aanvaardt dat deze nieuwe prijzen en/ of voorwaarden op de volgende leveringsperiode van toepassing zullen zijn, tenzij hij de Overeenkomst beëindigt conform de opzegmodaliteiten zoals hierboven bepaald in artikel 3 c. d) Nuon kan de duurtijd van de contracten gesloten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest wijzigen naar aanleiding van een overheidsbeslissing indien die wijziging individueel ter kennis wordt gebracht aan de Klant, waarna de Klant gedurende één maand de mogelijkheid krijgt mee te delen dat hij de levering van elektriciteit, dan wel aardgas door Nuon wenst stop te zetten. Artikel 4. Installatie en Meetinrichting a) Deze Overeenkomst heeft geen betrekking op de Installatie en de Meetinrichting(en) op het Aansluitingspunt, waarvoor de Klant zich dient te wenden tot zijn Net-beheerder. De Klant zorgt er voor dat de Installatie en de Meetinrichting steeds voldoen aan de geldende technische en wettelijke eisen. b) De Klant verbindt zich ertoe de geldende technische reglementen aangenomen door de bevoegde regeringen en de reglementen van de Distributienetbeheerder na te leven, zoals deze gepubliceerd zijn door de betreffende Distributienetbeheerder. Artikel 5. Levering en Meting a) Deze Overeenkomst geldt voor de Levering van elektriciteit en/of aardgas op het in de Overeenkomst vermelde Aansluitingsadres. Deze Overeenkomst is geldig voor huishoudelijke of professionele klanten die niet beschikken over maandelijks of tele-gemeten Aansluitingspunten.

3 b) De Netbeheerder is verantwoordelijk voor het functioneren van het net en de continuiteit en de kwaliteit van de Levering evenals de vaststelling van de geleverde hoeveelheid energie. Dit valt buiten de verantwoordelijkheid van Nuon. Nuon is niet aansprakelijk voor de tekortkomingen in de dienstverlening van de Netbeheerders, noch voor gevolgen van het niet-nakomen van overeenkomsten tussen de Klant en een Netbeheerder. c) Indien Nuon niet tijdig beschikt over de stand van de Meetinrichting of indien bij het opnemen van de meter dan wel bij het verwerken van de meterstanden een fout is gemaakt, mag Nuon de geleverde hoeveelheid schatten, onder meer op basis van de historische verbruiksgegevens, onverminderd het recht van Nuon om het werkelijk geleverde alsnog vast te stellen en dit in rekening te brengen. d) Bij twijfel over de juistheid van de meting kan Nuon verlangen dat de Meetinrichting wordt onderzocht, onverminderd het recht voor Nuon deze kosten te verhalen op de eigenaar van de Meetinrichting indien de meting volgens het onderzoek onjuist is. e) De Klant kan verzoeken om een herziening van het geschatte verbruik dat het bedrag van de tussentijdse facturen bepaalt. Artikel 6. Onderbrekingen in de Levering a) In de uitzonderlijke gevallen waarin de Netbeheerder de toevoer van elektriciteit en/of aardgas mag beperken of onderbreken, is Nuon bevoegd de Levering op te schorten. b) Nuon kan de Levering stopzetten of onderbreken, mits inachtneming van de openbare dienstverplichtingen met sociaal karakter, zolang of indien de Klant één of meer artikelen van de Overeenkomst niet nakomt. Een dergelijk geval kan zich onder andere voordoen indien: - de Klant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt of in verzuim is een andere opeisbare vordering die Nuon op hem heeft, te voldoen, met inbegrip van de vordering met betrekking tot een Levering op een ander of vorig Aansluitingsadres. Dit geldt ook voor vorderingen van Nuon met betrekking tot Levering ten behoeve van de uitoefening van een beroep of een bedrijf. Ingeval een Klant een huishoudelijke afnemer is in het Waalse gewest, is artikel 8c van huidige algemene voorwaarden toepasselijk; - zich overmacht of een noodsituatie voordoet, indien deze situatie langer dan 14 dagen aanhoudt; - een stopzetting of onderbreking plaatsvindt bij de Klant op last van de Netbeheerder; - een aansluitingsovereenkomst met de Netbeheerder niet tot stand komt of geheel of gedeeltelijk tenietgaat; - er naar oordeel van Nuon een gevaar voor de veiligheid dreigt. c) Nuon is niet gehouden de in b) bedoelde onderbreking van de Levering ongedaan te maken vooraleer de reden daarvoor is weggenomen en de kosten die voor Nuon voortvloeien uit de onderbreking en hervatting van de Levering, alsmede van eventueel door Nuon in verband hiermede geleden schade, geheel zijn voldaan. Aan de hervatting van de Levering kan Nuon nadere voorwaarden verbinden. d) Het gebruik door Nuon van zijn bevoegdheden als bedoeld in dit artikel en het vorige artikel kan niet leiden tot aansprakelijkheid van Nuon voor eventueel daaruit ontstane schade. Artikel 7. Vergoeding a) Het te betalen bedrag wordt vastgesteld overeenkomstig de tariefkaart van toepassing op datum van ondertekening van de Overeenkomst en op basis van de technische en verbruiksgegevens die door de Netbeheerder aan Nuon worden meegedeeld. Naar aanleiding van wijzigingen in de Installatie, kan Nuon de toe te passen prijs dienovereenkomstig onmiddellijk herzien. b) Extra huurgelden en vergoedingen voor bijkomende netdiensten aan de Netbeheerder (bv.aansluitings-en afsluitingskosten) zijn niet in de prijs begrepen en worden door de Klant afzonderlijk vergoed. c) Nuon kan van de Klant voorschotten verlangen op hetgeen hij naar aanleiding van de Levering zal moeten betalen. Het voorschotbedrag wordt bepaald op basis van een voorspelling van het energieverbruik van de Klant tot aan de eerstvolgende meterlezing. Ingeval nog geen eerder verbruik plaatsvond bij Nuon, wordt hiervoor het standaard jaarverbruik gebruikt, of een andere schatting zoals opgegeven door de Netbeheerder. Het voorspelde verbruik wordt vermenigvuldigd met de prijs per kwh (desgevallend met verwachte indexering), met als resultaat de voorspelde totale prijs voor het energieverbruik van de Klant. Vervolgens berekent Nuon het voorschotbedrag door de voorspelde totale prijs tot aan de eerstvolgende meterlezing te delen door het aantal voorschotperioden tot aan deze meterlezing. d) Nuon zal ieder jaar een eindafrekening opmaken, tenzij zij de hiertoe benodigde gegevens niet of niet tijdig heeft ontvangen. e) Voor alle Overeenkomsten voor de Levering van elektriciteit of aardgas door een Klant afgesloten wordt eenzelfde betalingstermijn en -wijze toegepast. Indien de Klant kiest voor domiciliëring, geeft hij aan Nuon toestemming om alle producten en diensten met betrekking tot de Overeenkomst die hij via Nuon zou afnemen eveneens via de betreffende domiciliëring te doen betalen. f) Elke factuur dient op het adres van Nuon te worden voldaan binnen 15 kalenderdagen na ontvangst van de factuur. Contante betaling wordt niet aanvaard. Indien de betaling door middel van domiciliëring gebeurt, kan dit enkel gebeuren van een Europese rekening en zal de Klant ervoor zorgen dat er steeds voldoende geld op de te debiteren rekening staat om de domiciliëring te laten plaatsvinden. De uitvoering van de domiciliëringsopdracht met betrekking tot een verstuurde factuur zal plaatsvinden vanaf de 15e dag na ontvangst van de betreffende factuur. Indien een opdracht tot domiciliëring door de betalingsdienstaanbieder (bank-en/of postinstelling) wordt geweigerd, worden de door Nuon gemaakte kosten doorgerekend aan de Klant. Wanneer de eindfactuur of slotfactuur een kredietbedrag ten gunste van de Consument zou weergeven, dient deze binnen de 15 kalenderdagen voldaan te worden op het rekeningnummer van de Consument. Indien Nuon dan niet op de hoogte is van het rekeningnummer van de Consument, loopt deze 15-kalenderdagentermijn vanaf het ogenblik dat Nuon op de hoogte wordt gebracht van het rekeningnummer van de Consument. g) De Klant verklaart bevoegd te zijn om goedkeuring te geven omtrent het al dan niet verlenen van een domiciliëringsopdracht op het door haar opgegeven rekeningnummer. h) Indien de Klant zijn betalingsdienstaanbieder verzoekt om een terugbetaling van een door of via Nuon geïnitieerde betalingstransactie omwille van een reden die niet te wijten is aan Nuon, kan dit verzoek geen afbreuk doen aan de betalingsverplichtingen van de Klant en behoudt Nuon al haar rechten omtrent invordering (inclusief aanrekening administratieve kosten). i) De facturen en alle andere briefwisseling worden door Nuon geldig verzonden naar het facturatieadres dat de Klant heeft opgegeven. Bij gebreke aan betwisting per aangetekend schrijven gericht aan de maatschappelijke zetel van Nuon binnen de 12 maanden na ontvangst van de factuur of elk ander document m.b.t. de verschuldigde bedragen, aanvaardt de Klant onherroepelijk en onvoorwaardelijk de vordering en wordt het betrokken bedrag geacht correct te zijn. Indien een factuur moet worden rechtgezet naar aanleiding van een fout van Nuon, dient dit te gebeuren binnen de 12 maanden na de uiterste betaaldatum van de factuur. Indien de Klant in een dergelijk geval recht heeft op betaling of creditering door Nuon, zal dit bedrag vermeerderd worden met de wettelijke intrest. j) Nuon heeft het recht om maandelijks te factureren. Indien de Klant gekozen heeft voor betaling via overschrijving, kan Nuon op schriftelijk verzoek van de Klant evenwel een tweemaandelijkse of driemaandelijkse facturering aan de Klant toestaan. Artikel 8. Wanbetaling a) Indien de Consument niet tijdig volledig betaald heeft of indien een opdracht tot domiciliëring door de financiële instelling wordt geweigerd, is hij van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10 per verstuurde aanmaning en 20 EUR per verstuurde aangetekende aanmaning. Voor niet Huishoudelijke Afnemers zijn deze bedragen afhankelijk van het factuurbedrag. Nuon beschikt bovendien over het recht de kosten van gerechtelijke inning en/of inning door haar diensten, een advocaat of incassokantoor terug te eisen voor het totale bedrag met een forfaitair minimum van 125. Van rechtswege en zonder ingebrekestelling is daarenboven op alle niet-betaalde bedragen een nalatigheidintrest verschuldigd vanaf factuurdatum op het openstaande bedrag ten bedrage van de wettelijke rentevoet voor een Huishoudelijke Afnemer en ten bedrage van 12% per jaar voor een niet-huishoudelijke Afnemer. Laattijdige betaling van één factuur heeft voor gevolg dat alle andere facturen, ook al was daarvoor een betalingstermijn verleend, onmiddellijk opeisbaar zijn, zonder ingebrekestelling. Een betaling door de Klant wordt geacht een voldoening te zijn van de meest recente openstaande factu(u)r(en). b) Indien een Huishoudelijke Afnemer niet binnen de vooropgestelde termijn volledig betaalt, zal de levering aan hem worden verzorgd

4 door de Distributienetbeheerder. Bij andere Klanten, of bij Huishoudelijke Afnemers buiten het Vlaams Gewest kan in dergelijk geval bovendien de energie worden afgesloten of een budgetmeter worden geïnstalleerd. Nuon kan deze maatregelen toepassen mits inachtneming van de procedures zoals voorzien in de wetgeving m.b.t. de openbare dienstverplichtingen in de vrijgemaakte elektriciteits- of gasmarkt. Nuon is niet aansprakelijk voor directe, indirecte, gevolg- en/ of bedrijfsschade die uit deze maatregelen voortvloeit. c) In Wallonië zijn de wettelijke bepalingen ingeval van wanbetaling vervat in het Elektriciteitsdecreet van 12 april 2001 (B.S. van 01/05/2001), het Gasdecreet van 19 december 2002 (B.S. van 11/02/2003) en hun uitvoerende besluiten, waaronder de besluiten van de Waalse Regering van 30 maart 2006 met betrekking tot de openbare dienstverplichtingen in de elektriciteit- (besluit ODV Elektriciteit; B.S. van 27/04/2006) en aardgasmarkt (besluit ODV Aardgas; B.S. van 27/04/2006). Deze kan u terugvinden op www. cwape.be Artikel 9. Verplichtingen van de Klant a) Het is de Klant verboden op enigerlei wijze, door een handeling of een nalatigheid, te beletten dat de geleverde hoeveelheid energie niet of niet correct of op redelijke wijze kan worden vastgesteld, dan wel een situatie te scheppen waardoor het normaal functioneren van de Meetinrichting wordt verhinderd of de tarievenregeling van Nuon niet juist kan worden toegepast of vastgesteld. b) De Klant verleent aan Nuon de nodige medewerking bij de toepassing en de uitvoering van de Overeenkomst en de controle op de naleving ervan, en wel in het bijzonder door: 1 Nuon zo spoedig mogelijk te informeren over alle gegevens, elementen, voorvallen en wijzigingen in omstandigheden die voor de uitvoering of voorwaarden van de Overeenkomst van belang kunnen zijn, waaronder onder meer: - waargenomen of vermoede schade, gebreken of onrechtmatigheden in de Meetinrichting, met inbegrip van de verbreking van de verzegeling; - voorziene of onvoorziene substantiële afwijkingen van de door Nuon redelijkerwijs te verwachten afname; 2 Nuon tijdig te informeren over adres- en/of handelsnaamwijzigingen; 3 de klein-professionele Klant verbindt er zich toe Nuon tijdig via een aangetekend schrijven te informeren indien meer dan 50 % van zijn verbruik voor huishoudelijke doeleinden gebruikt wordt (enkel van toepassing op aansluitingspunten gelegen in Wallonië en/of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest). c) Nuon heeft het recht om op elk ogenblik tijdens de duur van deze Overeenkomst de kredietwaardigheid van de Klant te onderzoeken. Hiervoor mag Nuon onder meer alle relevante informatie bij de Klant opvragen. Op grond van objectieve criteria (zoals wanbetalinggedrag voor twee facturen) kan Nuon van de Klant die geen Consument is onherroepelijke en onvoorwaardelijke zekerheidstelling verlangen, zoals een bankgarantie of een waarborgsom ten bedrage van 3 maanden geschat verbruik, voor de betaling van de op grond van de Overeenkomst verschuldigde bedragen. De Klant zal Nuon vrijwaren voor alle schade en kosten die verband houden met alle Installaties onder zijn controle, met inbegrip van maar niet beperkt tot de Aansluitingen en de Meetinrichting. d) Bij vroegtijdige verbreking van deze Overeenkomst door de Consument, is deze van rechtswege aan Nuon een verbrekingsvergoeding verschuldigd gelijk aan 50, indien de vroegtijdige verbreking plaatsvindt binnen de 6 maanden voor de einddatum van de Overeenkomst, en 75, indien de verbreking plaatsvindt vóór 6 maanden voor de einddatum van de Overeenkomst. Bij verbreking van deze Overeenkomst door Nuon wegens wanbetaling van de Consument, is de Consument van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10 % van het openstaande bedrag met een minimum van 125. e) Bij vroegtijdige verbreking van deze Overeenkomst door de Klant die geen Consument is, is deze van rechtswege aan Nuon een verbrekingsvergoeding verschuldigd gelijk aan 125 of de waarde van 3 maanden geschat verbruik indien deze meer zou bedragen dan 125, en dit onverminderd de bepalingen van artikel 8 en het recht van Nuon op vergoeding van de werkelijke schade die niet gedekt zou worden door voormeld beding. Bovenvermelde schadevergoeding zal eveneens aan Nuon verschuldigd zijn indien Nuon de Overeenkomst beëindigt overeenkomstig artikels 6b) of 8b) van de Algemene Voorwaarden. f) In het Waalse gewest hebben de wettelijke en reglemen-taire bepalingen met betrekking tot de openbare dienstverplichtingen met sociaal karakter voorrang op de bepalingen van de hierboven vermelde artikelen 9c, 9e en 9f ingeval van tegenstrijdigheid. Ingeval de Consument het statuut van beschermde klant of recht op sociaal tarief heeft, dan rust op hem de plicht de bewijzen en vereiste documenten aan Nuon over te maken. Artikel 10. Verhuizing a) Deze Overeenkomst is persoonsgebonden en wordt na verhuizing verder gezet op het nieuwe Aansluitingsadres van de Klant. Voor een Consument geldt dat indien hij, mits voorlegging van het bewijs, verhuist naar het buitenland of naar een ander gewest, naar een woning waar er geen aparte meter is voor energieverbruik, of indien hij gaat inwonen bij een andere Consument die reeds een leverings-overeenkomst heeft, of indien hij verhuist naar een gebied waar Nuon om objectieve redenen niet (meer) in staat is om de Overeenkomst verder te zetten, de Overeenkomst kan worden opgezegd met ingang van de effectieve verhuisdatum. In dat geval is geen opzeggings-vergoeding verschuldigd. b) Indien de Klant Nuon uiterlijk 7 kalenderdagen na de verhuisdatum schriftelijk op de hoogte brengt van de verhuis-datum, het nieuwe Aansluitingsadres en de meterstanden, stopt Nuon de aanrekening van het energieverbruik van zijn vorige woning vanaf de verhuisdatum. Indien de Klant nalaat Nuon binnen 7 kalenderdagen hiervan op de hoogte te stellen, stopt Nuon de aanrekening van het energieverbruik van zijn vorige woning uiterlijk op de 45ste kalender dag na melding van de verhuizing. De Klant verbindt er zich toe de meterstanden schriftelijk aan Nuon over te maken, ondertekend door zowel de Klant als de nieuwe bewoner. Artikel 11. Aansprakelijkheid van Nuon a) Nuon is niet aansprakelijk voor een gebrek in de Levering ten gevolge van het niet of niet goed functioneren van een Installatie, een Aansluiting of een Net en/of ten gevolge van onderbreking of beperking van het transport, de transmissie of de distributie door de Netbeheerder. In alle andere gevallen is Nuon jegens de Klant enkel aansprakelijk voor rechtstreekse schade veroorzaakt door bedrog, grove schuld of een opzettelijke fout vanwege Nuon of haar aangestelden en lasthebbers, behoudens de verplichting opgenomen in artikel 2d. Dit geldt zonder afbreuk te doen aan: - de wettelijke aansprakelijkheid van Nuon bij overlijden of lichamelijk letsel van de Klant ten gevolge van een doen of nalaten van Nuon. - de wettelijke waarborg voor verborgen gebreken van de door Nuon verkochte zaak indien Nuon de gebreken gekend heeft. b) In alle gevallen is van vergoeding uitgesloten: indirecte schade, bedrijfsschade (schade aan zaken die door de Klant worden gebruikt voor de uitoefening van een bedrijf of een beroep) en gevolgschade (bv. schade als gevolg van bedrijfsstilstand en schade als gevolg van het niet kunnen uitoefenen van een beroep of als gevolg van winstderving), tenzij deze volgt uit een bedrog, grove schuld of een opzettelijke fout vanwege Nuon of haar aangestelden en lasthebbers. In dat geval is de schadevergoeding voor de hier bedoelde schade beperkt tot het bedrag van de door Nuon gefactureerde en van deze Klant ontvangen gelden voor deze Klant voor het contractjaar waarin het schadeverwekkend feit plaatsvond. Deze bepaling geldt zonder afbreuk te doen aan de wettelijke waarborg voor verborgen gebreken van de door Nuon verkochte energie indien Nuon de gebreken gekend heeft. Deze aansprakelijkheid uit hoofde van verborgen gebreken is beperkt in de hoogst mogelijke mate dat dit is toegestaan door de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek. c) Elke aanspraak moet binnen 10 werkdagen na de datum waarop de schade is ingetreden dan wel na de datum waarop de schade redelijkerwijs kon vastgesteld worden, door de Klant schriftelijk worden ingediend bij Nuon. Nuon is niet gehouden aanspraken die op een later tijdstip worden ingediend te vergoeden. d) De aansprakelijkheidsregeling in dit artikel geldt mede ten aanzien van personen voor wie Nuon aansprakelijk is of met wie Nuon bij de uitvoering van deze Overeenkomst samenwerkt. Artikel 12. Overmacht Indien Nuon door een vreemde oorzaak, overmacht of toeval, niet, niet volledig of niet tijdig aan haar verplichtingen jegens de Klant kan voldoen, worden die verplichtingen gedurende het voorval opgeschort. Overmacht is onder meer: iedere gebeurtenis waar Nuon redelijkerwijze geen controle over heeft, met inbegrip van maar niet beperkt tot onderbrekingen in het transport, de transmissie en de distributie, uitval of nietfunctioneren van systemen van de Netbeheerders, tekortkoming van de Netbeheerder, buitengewone klimatologische omstandigheden,

5 staking, e.d. Indien de toestand, zoals ontstaan door bovenvermelde vreemde oorzaak, overmacht of toeval, drie maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zonder dat tussen partijen schadevergoeding verschuldigd is. Artikel 13. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer a) De persoonsgegevens met betrekking tot de Klant, die hierbij zijn uitdrukkelijke toestemming geeft, worden in de bestanden van Nuon opgenomen en verwerkt in het kader van de contractuele betrekkingen met de Klant en met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes en marktonderzoek (zoals onderzoek naar klantentevredenheid, kwaliteitscontrole). b) De gegevens kunnen worden overgemaakt aan derdenbestemmelingen indien de wet Nuon daartoe verplicht of aan derden-bestemmelingen met wie Nuon een contractuele band heeft, zoals o.a. de Netbeheerder, en door deze gebruikt worden voor gelijkaardige doeleinden als vermeld in punt a) van dit artikel. c) Het niet-invullen van de gevraagde gegevens in de Bijzondere Voorwaarden kan de overschakeling naar Nuon bemoeilijken en Nuon zal dan ook niet aansprakelijk zijn voor de nadelige gevolgen. d) Overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens, bekomt de Klant gratis de schriftelijke mededeling van de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben en desgevallend de verbetering van de gegevens die onjuist, onvolledig of niet pertinent zijn, middels een gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan de Customer Service afdeling van Nuon, Medialaan 34, 1800 Vilvoorde. Op dezelfde wijze kan de Klant zich kosteloos verzetten tegen de voorgenomen verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing. vergunningen inzake de Levering voldoet. e) In gebeurlijk geval, de wettelijke en reglementaire bepalingen met betrekking tot de openbare dienst-verplichtingen hebben voorrang op deze algemene voorwaarden. Het statuut van beschermde Klant of rechtsverkrijger op het sociaal tarief moet worden bewezen door de passende documenten. f) Het niet-aandringen door Nuon op de naleving van één of meerdere bepalingen van de Overeenkomst mag niet worden opgevat als verzaking hieraan of als een beperking van de rechten. g) Nuon en de Klant erkennen de vertrouwelijkheid van deze Overeenkomst en zullen zonder wederzijdse toestemming de inhoud ervan niet meedelen aan derden. h) Het Belgisch recht is van toepassing op de gehele Overeenkomst. Geschillen met betrekking tot deze Overeenkomst kunnen naar keuze van de eisende partij worden gebracht voor de rechter van de woonplaats van de verwerende partij of voor de rechter van de plaats waar de verbintenis waarover het geschil gaat (moet worden) wordt uitgevoerd. Tariefkaart versie voor Vlaanderen en Wallonië. Geldig van 1 februari 2011 t/m 28 februari Artikel 14. Toepasselijkheid en wijzigingen a) Deze algemene voorwaarden, en alle latere wijzigingen zoals vermeld in artikel 14b, maken integraal deel uit van alle Overeenkomsten tussen Nuon en de Klant. b) Alle voorwaarden van de Overeenkomst en/of Nuon s prijzen kunnen tijdens de looptijd van de Overeenkomst door Nuon gewijzigd worden. Wijzigingen treden in werking twee maanden na de dag waarop zij aan de Klant zijn bekendgemaakt. Nuon kan evenwel van deze termijn afwijken indien een overheidsbeslissing die wijzigingen noodzakelijk maakt, Nuon hiertoe verplicht. Wijzigingen waartoe Nuon verplicht wordt van overheidswege kunnen niet betwist worden; De wijzigingen worden geacht door de Klant te zijn aanvaard indien hij Nuon niet schriftelijk heeft geïnformeerd van zijn weigering binnen één maand na kennisgeving van de wijziging door Nuon. Bij weigering door de Klant heeft elke partij het recht de Overeenkomst zonder kosten op te zeggen met een opzegtermijn van één maand. Indien geen enkele partij de Overeenkomst opzegt, blijft de Overeenkomst van kracht met de gewijzigde voorwaarden en/of prijzen. c) Als bekendmaking van de gewijzigde voorwaarden geldt onder meer een vermelding op de factuur, een brief of een bericht aan de Klant. De meest recente en bijgewerkte voorwaarden zijn ook steeds terug te vinden op Artikel 15. Algemene bepalingen a) Alle aanbiedingen van Nuon zijn vrijblijvend. Om technische redenen gelden de aanbiedingen niet ingeval de Netbeheerder de s.a. naar Frans recht R.T.E. betreft. b) Nuon is gerechtigd alle briefwisseling met betrekking tot deze Overeenkomst aan de Klant geldig te versturen naar het door de Klant opgegeven facturatieadres of, bij gebreke hieraan, naar het Aansluitingsadres. c) Indien een bepaling van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk nietig is of niet toepasselijk wordt, zullen de overige bepalingen of het overige deel van de bepaling volledig van kracht blijven en zullen Nuon en de Klant onmiddellijk in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht wordt genomen. d) Indien de rechtsvorm van de Klant wordt omgezet in een andere of indien de Klant haar onderneming overdraagt aan een andere rechtspersoon, zal zij dit onmiddellijk aan Nuon melden. Nuon kan de Overeenkomst desgevallend opzeggen binnen een termijn van 10 werkdagen na kennisname ervan. Nuon heeft het recht om de Overeenkomst met haar rechten en plichten over te dragen aan een andere (rechts)persoon al dan niet binnen de Nuon-groep voor zover deze (rechts)persoon aan de wettelijke bepalingen en Algemeen De prijzen op deze tariefkaart zijn enkel geldig voor aansluitingen met een jaarlijks te lezen meter met huishoudelijk verbruik. De opgegeven prijzen voor elektriciteit zijn bovendien enkel van toepassing op laagspanningsaansluitingen met een aansluitingsvermogen van maximaal 56 kva. Voor aansluitingspunten gelegen op het net van een gemengde Distributienetbeheerder zijn de opgegeven prijzen voor elektriciteit enkel van toepassing op laagspanningsaansluitingen zonder piekmeting. De opgegeven prijzen voor aardgas zijn enkel geldig indien er geen rechtstreekse aansluiting is op het transportnet. In de andere gevallen dient de verbruiker een geïndividualiseerde offerte aan te vragen aan Nuon. Nuon rekent de Elektriciteitsnettarieven aan piek-,dal-en/of uitsluitend nachttarief aan. In uitzonderlijke gevallen waarin een netbeheerder een vierde tarief (bv. EHP of drievoudig tarief) hanteert, wordt dit vierde tarief niet aangeboden en verrekend in het voormelde piekurentarief.

6 Gewone elektriciteit tegen vaste energiekost (prijzen inclusief BTW) Spaarstroom Comfort De opgegeven prijs voor Spaarstroom Comfort bevat enkel de Energiekost voor elektriciteit. De Energiekost voor elektriciteit is exclusief de kosten verbonden aan de wettelijke verplichtingen inzake groene stroom en warmtekrachtkoppeling die van toepassing zijn op het ogenblik van het opstellen van deze tariefkaart. De Energiekost voor elektriciteit bij Spaarstroom Comfort is vast voor het eerste jaar en beschermt de Klant tegen een verhoging ervan. Schommelingen van deze Energiekost voor elektriciteit (bijvoorbeeld naar aanleiding van inflatie, stijging van de brandstofprijzen,...) worden niet aan de Klant doorgerekend. De vergoeding voor het gebruik van de elektriciteitsnetten en daarbijhorende ondersteunende diensten (meterhuur, meet-en telbeheer enz.) evenals alle andere huidige of toekomstige heffingen, belastingen, retributies, vergoedingen, bijdragen, toeslagen en lasten, alsook de bijdrage voor groene stroom en warmtekrachtkoppeling worden, desgevallend met aanpassingen, boven op de opgegeven prijs aan de Klant doorgerekend en worden hierbij louter ter indicatieve titel vermeld. 1. Energiekost Spaarstroom Comfort Jaarlijkse vaste vergoeding (euro) 100,00 Prijs per kwh (cent/kwh) 8,53 Jaarlijkse vaste vergoeding (euro) 100,00 Prijs per kwh piek (cent/kwh) 9,53 Prijs per kwh dal (cent/kwh) 5,53 Prijs per kwh (cent/kwh) 5,53 Gewone elektriciteit tegen vaste energiekost 3 jaar lang (prijzen inclusief BTW) Spaarstroom Comfort 3 jaar De opgegeven prijs voor Spaarstroom Comfort 3 jaar bevat enkel de Energiekost voor elektriciteit. De Energiekost voor elektriciteit is exclusief de kosten verbonden aan de wettelijke verplichtingen inzake groene stroom en warmtekrachtkoppeling die van toepassing zijn op het ogenblik van het opstellen van deze tariefkaart. De Energiekost voor elektriciteit bij Spaarstroom Comfort 3 jaar is vast voor 3 opeenvolgende jaren en beschermt de Klant tegen een verhoging ervan. Schommelingen van deze Energiekost voor elektriciteit (bijvoorbeeld naar aanleiding van inflatie, stijging van de brandstofprijzen,...) worden niet aan de Klant doorgerekend. De vergoeding voor het gebruik van de elektriciteitsnetten en daarbijhorende ondersteunende diensten (meterhuur, meet-en telbeheer enz.) evenals alle andere huidige of toekomstige heffingen, belastingen, retributies, vergoedingen, bijdragen, toeslagen en lasten, alsook de bijdrage voor groene stroom en warmtekrachtkoppeling worden, desgevallend met aanpassingen, boven op de opgegeven prijs aan de Klant doorgerekend en worden hierbij louter ter indicatieve titel vermeld. 1. Energiekost Spaarstroom Comfort 3 jaar Jaarlijkse vaste vergoeding (euro) 100,00 Prijs per kwh (cent/kwh) 8,67 Jaarlijkse vaste vergoeding (euro) 100,00 Prijs per kwh piek (cent/kwh) 9,88 Prijs per kwh dal (cent/kwh) 5,90 Prijs per kwh (cent/kwh) 5,90 6

7 Groene elektriciteit tegen vaste energiekost (prijzen inclusief BTW) Spaarstroom Nature De opgegeven prijs voor Spaarstroom Nature bevat enkel de Energiekost voor elektriciteit. De Energiekost voor elektriciteit is exclusief de kosten verbonden aan de wettelijke verplichtingen inzake groene stroom en warmtekrachtkoppeling die van toepassing zijn op het ogenblik van het opstellen van deze tariefkaart. De Energiekost voor elektriciteit bij Spaarstroom Nature is vast voor het eerste jaar en beschermt de Klant tegen een verhoging ervan. Schommelingen van deze Energiekost voor elektriciteit (bijvoorbeeld naar aanleiding van inflatie, stijging van de brandstofprijzen,...) worden niet aan de Klant doorgerekend. De vergoeding voor het gebruik van de elektriciteitsnetten en daarbijhorende ondersteunende diensten (meterhuur, meet-en telbeheer enz.) evenals alle andere huidige of toekomstige heffingen, belastingen, retributies, vergoedingen, bijdragen, toeslagen en lasten, alsook de bijdrage voor groene stroom en warmtekrachtkoppeling worden, desgevallend met aanpassingen, boven op de opgegeven prijs aan de Klant doorgerekend en worden hierbij louter ter indicatieve titel vermeld. 1. Energiekost Spaarstroom Nature Jaarlijkse vaste vergoeding (euro) 60,00 Prijs per kwh (cent/kwh) 7,82 Jaarlijkse vaste vergoeding (euro) 60,00 Prijs per kwh piek (cent/kwh) 9,65 Prijs per kwh dal (cent/kwh) 5,65 Prijs per kwh (cent/kwh) 5,65 Groene elektriciteit tegen vaste energiekost 3 jaar lang (prijzen inclusief BTW) Spaarstroom Nature 3 jaar De opgegeven prijs voor Spaarstroom Nature 3 jaar bevat enkel de Energiekost voor elektriciteit. De Energiekost voor elektriciteit is exclusief de kosten verbonden aan de wettelijke verplichtingen inzake groene stroom en warmtekrachtkoppeling die van toepassing zijn op het ogenblik van het opstellen van deze tariefkaart. De Energiekost voor elektriciteit bij Spaarstroom Nature 3 jaar is vast voor 3 opeenvolgende jaren en beschermt de Klant tegen een verhoging ervan. Schommelingen van deze Energiekost voor elektriciteit (bijvoorbeeld naar aanleiding van inflatie, stijging van de brandstofprijzen,...) worden niet aan de Klant doorgerekend. De vergoeding voor het gebruik van de elektriciteitsnetten en daarbijhorende ondersteunende diensten (meterhuur, meet-en telbeheer enz.) evenals alle andere huidige of toekomstige heffingen, belastingen, retributies, vergoedingen, bijdragen, toeslagen en lasten, alsook de bijdrage voor groene stroom en warmtekrachtkoppeling worden, desgevallend met aanpassingen, boven op de opgegeven prijs aan de Klant doorgerekend en worden hierbij louter ter indicatieve titel vermeld. 1. Energiekost Spaarstroom Nature 3 jaar Jaarlijkse vaste vergoeding (euro) 60,00 Prijs per kwh (cent/kwh) 9,17 Jaarlijkse vaste vergoeding (euro) 60,00 Prijs per kwh piek (cent/kwh) 10,76 Prijs per kwh dal (cent/kwh) 6,36 Prijs per kwh (cent/kwh) 6,36 7

8 Nettarieven : gebruik van de distributie-en transportnetten Netbeheerder Enkelvoudige prijs Distributietarieven Tweevoudige prijs Transporttarieven Enkelvoudige en tweevoudige prijs Maandelijkse meterhuur* (euro) Piekuren Daluren Uitsl. Nacht Piekuren Daluren Uitsl. Nacht AGEM 6,41 6,41 4,52 3,22 0,72 0,72 0,72 0,15 AIEG 5,92 6,35 4,42 3,66 1,29 1,29 1,29 1,67 AIESH 9,35 10,02 6,74 4,99 1,02 1,02 1,02 1,59 BIAC 9,17 9,17 9,17 9,17 1,24 1,24 1,24 7,94 GASELWEST Vlaanderen 10,82 10,82 5,72 3,49 1,02 1,02 1,02 0,55 GASELWEST Wallonië 10,10 10,10 5,55 3,52 0,98 0,98 0,98 0,55 GHA 10,59 10,59 10,59 10,59 0,69 0,69 0,69 0,39 IDEG 9,14 9,69 5,63 4,62 1,26 1,26 1,26 1,41 IEH 7,89 8,31 5,24 4,45 1,22 1,22 1,22 1,47 IMEA 7,05 7,05 4,44 2,96 1,16 1,16 1,16 0,55 IMEWO 8,67 8,67 4,86 3,12 1,13 1,13 1,13 0,55 Infrax West 9,97 9,97 6,47 4,29 1,09 1,09 1,09 0,82 INTER-ENERGA 9,17 9,17 5,95 3,95 1,24 1,24 1,24 0,82 INTEREST 11,42 12,22 6,75 5,34 1,20 1,20 1,20 1,33 INTERGEM 8,76 8,76 4,84 3,18 1,14 1,14 1,14 0,55 INTERLUX 10,82 11,51 6,61 5,35 1,20 1,20 1,20 1,48 INTERMOSANE Vlaanderen 10,94 11,55 7,15 6,01 1,42 1,42 1,42 1,36 INTERMOSANE Wallonië 10,08 10,70 6,29 5,16 1,38 1,38 1,38 1,36 IVEG 8,79 8,79 5,80 3,94 1,06 1,06 1,06 0,82 IVEKA 7,60 7,60 4,47 2,96 1,08 1,08 1,08 0,55 IVERLEK 8,79 8,79 5,09 3,33 1,11 1,11 1,11 0,55 PBE Vlaanderen 9,58 9,58 8,49 6,05 1,00 1,00 1,00 1,24 PBE Wallonië 6,87 6,87 5,78 3,34 1,01 1,01 1,01 1,24 REGIE DE WAVRE 5,08 5,08 3,40 3,40 0,51 0,51 0,51 0,75 SEDILEC 7,91 8,38 4,88 4,02 1,05 1,05 1,05 1,46 SIBELGAS 8,04 8,04 4,96 3,33 1,06 1,06 1,06 0,55 SIMOGEL 6,67 7,05 4,33 3,63 0,90 0,90 0,90 1,41 TECTEO 8,11 8,96 4,79 4,18 0,87 0,87 0,87 1,30 Belastingen, heffingen en toeslagen (vastgelegd door de overheden) * of meet-en telbeheer Netbeheerder (cent/kwh) Spaarstroom Comfort, Spaarstroom Nature, Spaarstroom Budget, Spaarstroom Comfort Spaarstroom Nature Spaarstroom Budget 3 jaar 3 jaar 3 jaar Nuon Flex AGEM 0, , , ,52678 AIEG 0, , , ,64145 AIESH 0, , , ,64905 BIAC 0, , , ,54387 GASELWEST Vlaanderen 0, , , ,54824 GASELWEST Wallonie 0, , , ,63797 GHA 0, , , ,53861 IDEG 0, , , ,65257 IEH 0, , , ,65376 IMEA 0, , , ,54618 IMEWO 0, , , ,54355 Infrax West 0, , , ,54778 INTER-ENERGA 0, , , ,54778 INTEREST 0, , , ,64996 INTERGEM 0, , , ,54881 INTERLUX 0, , , ,65883 INTERMOSANE Vlaanderen 0, , , ,56865 INTERMOSANE Wallonie 0, , , ,64649 IVEG 0, , , ,54659 IVEKA 0, , , ,54392 IVERLEK 0, , , ,55256 PBE Vlaanderen 0, , , ,55076 PBE Wallonie 0, , , ,64061 REGIE DE WAVRE 0, , , ,64253 SEDILEC 0, , , ,64790 SIBELGAS 0, , , ,54072 SIMOGEL 0, , , ,63977 TECTEO 0, , , ,

9 Gewone elektriciteit met 1 jaar gratis jaarlijkse vaste vergoeding (prijzen inclusief BTW) Spaarstroom Budget De opgegeven prijs voor Spaarstroom Budget bevat enkel de Energiekost voor elektriciteit. De Energiekost voor elektriciteit is exclusief de kosten verbonden aan de wettelijke verplichtingen inzake groene stroom en warmtekrachtkoppeling die van toepassing zijn op het ogenblik van het opstellen van deze tariefkaart. De jaarlijkse vaste vergoeding is gratis. De Energiekost voor elektriciteit bij Spaarstroom Budget is vast voor het eerste jaar en beschermt de Klant tegen een verhoging ervan. Schommelingen van deze Energiekost voor elektriciteit (bijvoorbeeld naar aanleiding van inflatie, stijging van de brandstofprijzen,...) worden niet aan de Klant doorgerekend. De vergoeding voor het gebruik van de elektriciteitsnetten, de kosten voor het gebruik van het net en daarbijhorende ondersteunende diensten (meterhuur, meet-en telbeheer enz.) evenals alle andere huidige of toekomstige heffingen, belastingen, retributies, vergoedingen, bijdragen, toeslagen en lasten, alsook de bijdrage voor groene stroom en warmtekrachtkoppeling worden, desgevallend met aanpassingen, boven op de opgegeven prijs aan de Klant doorgerekend en worden hierbij louter ter indicatieve titel vermeld. 1. Energiekost Spaarstroom Budget Jaarlijkse vaste vergoeding (euro) 0,00 Prijs per kwh (cent/kwh) 7,82 Jaarlijkse vaste vergoeding (euro) 0,00 Prijs per kwh piek (cent/kwh) 9,65 Prijs per kwh dal (cent/kwh) 5,65 Prijs per kwh (cent/kwh) 5,65 Met Spaarstroom Budget verloopt elke communicatie met onze klantendienst via elektronische weg. Gewone elektriciteit met 3 jaar gratis jaarlijkse vaste vergoeding (prijzen inclusief BTW) Spaarstroom Budget 3 jaar De opgegeven prijs voor Spaarstroom Budget 3 jaar bevat enkel de Energiekost voor elektriciteit. De Energiekost voor elektriciteit is exclusief de kosten verbonden aan de wettelijke verplichtingen inzake groene stroom en warmtekrachtkoppeling die van toepassing zijn op het ogenblik van het opstellen van deze tariefkaart. De jaarlijkse vaste vergoeding is gratis. De Energiekost voor elektriciteit bij Spaarstroom Budget 3 jaar is vast voor 3 opeenvolgende jaren en beschermt de Klant tegen een verhoging ervan. Schommelingen van deze Energiekost voor elektriciteit (bijvoorbeeld naar aanleiding van inflatie, stijging van de brandstofprijzen,...) worden niet aan de Klant doorgerekend. De vergoeding voor het gebruik van de elektriciteitsnetten en daarbijhorende ondersteunende diensten (meterhuur, meet-en telbeheer enz.) evenals alle andere huidige of toekomstige heffingen, belastingen, retributies, vergoedingen, bijdragen, toeslagen en lasten, alsook de bijdrage voor groene stroom en warmtekrachtkoppeling worden, desgevallend met aanpassingen, boven op de opgegeven prijs aan de Klant doorgerekend en worden hierbij louter ter indicatieve titel vermeld. Met Spaarstroom Budget 3 jaar verloopt elke communicatie met onze klantendienst via elektronische weg. 1. Energiekost Spaarstroom Budget 3 jaar Jaarlijkse vaste vergoeding (euro) 0,00 Prijs per kwh (cent/kwh) 9,17 Jaarlijkse vaste vergoeding (euro) 0,00 Prijs per kwh piek (cent/kwh) 10,76 Prijs per kwh dal (cent/kwh) 6,36 Prijs per kwh (cent/kwh) 6,36 9

10 Gewone elektriciteit (prijzen inclusief BTW) Nuon Flex De opgegeven prijs voor Nuon Flex bevat enkel de Energiekost voor elektriciteit. De Energiekost voor elektriciteit is exclusief de kosten verbonden aan de wettelijke verplichtingen inzake groene stroom en warmtekrachtkoppeling, die van toepassing zijn op het ogenblik van het opstellen van deze tariefkaart. De Energiekost voor elektriciteit bij Nuon Flex wordt geïndexeerd op basis van de energieparameters Ne en Nc, zoals gepubliceerd door de CREG. De weergegeven prijzen zijn gebaseerd op de maandelijkse energieparameters van januari 2011 (Ne: 1, Nc: 1,9607). Nuon kan het indexatiemechanisme en de bijhorende coëfficiënten wijzigen op voorwaarde dat de reglementering terzake wordt gewijzigd of afgeschaft, of op voorwaarde dat de betrokken indexen inhoudelijk wijzigen of niet langer worden gepubliceerd. De volledige indexatieformule kan u terugvinden op index of verkrijgen via de klantendienst. Eventuele wijzigingen aan de inbegrepen kosten geven Nuon het recht de prijzen aan te passen. De vergoeding voor het gebruik van de elektriciteitsnetten en daarbijhorende ondersteunende diensten (meterhuur, meet-en telbeheer enz.) evenals alle andere huidige of toekomstige heffingen, belastingen, retributies, vergoedingen, bijdragen, toeslagen en lasten worden, desgevallend met aanpassingen, boven op de opgegeven prijs aan de Klant doorgerekend. 1. Energiekost Nuon Flex Jaarlijkse vergoeding (euro) 76,90 Prijs per kwh (cent/kwh) 9,79 Jaarlijkse vergoeding (euro) 76,90 Prijs per kwh piek (cent/kwh) 10,62 Prijs per kwh dal (cent/kwh) 5,89 Prijs per kwh (cent/kwh) 5,89 10

11 Aardgas tegen variabele prijs (prijzen inclusief BTW) De aardgasprijzen die u worden 1. Energiekost Nuon Aardgas Bij verbruik tussen 0 en kwh en kwh en kwh en kwh en kwh Nuon Aardgas Jaarlijkse vaste vergoeding ( /jaar) 50,00 75,00 80,00 100,00 100,00 Energiekost + tran sport nettarieven (c /kwh) 3,91 3,84 3,79 3,78 3,85 2. Nettarieven : gebruik van de distributienetten pg Aardgasheffingen pg. 12 Nuon Aardgas De opgegeven prijs voor Nuon Aardgas bevat zowel de energiekost (de Energiekost voor aardgas ) als de tarieven voor het gebruik van de transportnetten. De Energiekost voor aardgas alsook de tarieven voor het gebruik van de transportnetten worden geïndexeerd op basis van de energieparameters Gni2 en Igd. De opgegeven prijs voor Nuon Aardgas is gebaseerd op de energieparameters van december 2010 (Gni2: 1, Igd: 1,7001). Nuon kan het indexatiemechanisme en de bijhorende coëfficiënten wijzigen op voorwaarde dat de reglementering terzake wordt gewijzigd of afgeschaft, of op voorwaarde dat de betrokken indexen inhoudelijk wijzigen of niet langer worden gepubliceerd. De volledige indexatieformule kan u terugvinden op of verkrijgen via de klantendienst. De vergoeding voor het gebruik van de distributienetten, de kosten voor het gebruik van het net en daarbijhorende ondersteunende diensten (meterhuur, meet- en telbeheer enz.), evenals alle andere huidige of toekomstige heffingen, belastingen, retributies, vergoedingen, bijdragen, toeslagen en lasten worden, desgevallend met aanpassingen, boven op de opgegeven prijs aan de Klant doorgerekend. Deze vergoeding, kosten, heffingen, enz... worden goedgekeurd door de Creg en/of kan u terugvinden op Aardgas tegen vaste energie kost 3 jaar lang (prijzen inclusief BTW) De aardgasprijzen die u worden 1. Energiekost Nuon Aardgas Fix 3 jaar Bij verbruik tussen 0 en kwh en kwh en kwh en kwh en kwh Nuon Aardgas Fix 3 jaar Jaarlijkse vaste vergoeding ( /jaar) 50,00 75,00 80,00 100,00 100,00 Energiekost + tran sport nettarieven (c /kwh) 4,77 4,76 4,75 4,74 4,74 2. Nettarieven : gebruik van de distributienetten pg Aardgasheffingen pg. 12 Nuon Aardgas Fix 3 jaar De opgegeven prijs voor Nuon Aardgas Fix 3 jaar bevat zowel de energiekost (de Energiekost voor aardgas ) als de tarieven voor het gebruik van het transportnet. De Energiekost voor aardgas alsook de transportnettarieven zijn vast voor 3 opeenvolgende jaren en beschermt de Klant tegen een verhoging ervan. Schommelingen van deze Energiekost voor aardgas, alsook van de transportnettarieven (bijvoorbeeld naar aanleiding van inflatie, stijging van de brandstofprijzen, ) worden niet aan de Klant doorgerekend. De vergoeding voor het gebruik van de distributienetten en daarbijhorende ondersteunende diensten (meter huur, meet-en telbeheer enz.) evenals alle andere huidige en toekomstige heffingen, belastingen, retributies, vergoedingen, bijdragen, toeslagen en lasten worden, desgevallend met aanpassingen, boven op de opgegeven prijs aan de Klant doorgerekend. Deze vergoeding, kosten, heffingen, enz... worden goedgekeurd door de Creg en/of kan u terugvinden op De opgegeven prijs voor Nuon Aardgas Fix 3 jaar is enkel van toepassing op aansluitingen met een gemeten jaarlijks aardgasverbruik kleiner of gelijk aan 150 MWh. Bij overschrijding van deze drempel kan Nuon de opgegeven prijs vermeerderen met 2 EUR/MWh. 11

12 Aardgas tegen variabele prijs (prijzen inclusief BTW) De aardgasprijzen die u worden 1. Energiekost Spaargas Budget Bij verbruik tussen 0 en kwh en kwh en kwh en kwh en kwh Spaargas Budget Jaarlijkse vaste vergoeding ( /jaar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Energiekost + tran sport nettarieven (c /kwh) 3,94 3,58 3,54 3,70 3,76 2. Nettarieven : gebruik van de distributienetten pg Aardgasheffingen pg. 12 Spaargas Budget De opgegeven prijs voor Spaargas Budget bevat zowel de energiekost (de Energiekost voor aardgas ) als de tarieven voor het gebruik van de transportnetten. De jaarlijkse vaste vergoeding is gratis. De Energiekost voor aardgas alsook de tarieven voor het gebruik van de transportnetten worden geïndexeerd op basis van de energieparameters Gni2 en Igd. De opgegeven prijs voor Spaargas Budget is gebaseerd op de energieparameters van december 2010 (Gni2: 1, Igd: 1,7001). Nuon kan het indexatiemechanisme en de bijhorende coëfficiënten wijzigen op voorwaarde dat de reglementering terzake wordt gewijzigd of afgeschaft, of op voorwaarde dat de betrokken indexen inhoudelijk wijzigen of niet langer worden gepubliceerd. De volledige indexatieformule kan u terugvinden op of verkrijgen via de klantendienst. De vergoeding voor het gebruik van de distributienetten, de kosten voor het gebruik van het net en daarbijhorende ondersteunende diensten (meterhuur, meet-en telbeheer enz.), evenals alle andere huidige of toekomstige heffingen, belastingen, retributies, vergoedingen, bijdragen, toeslagen en lasten worden, desgevallend met aanpassingen, boven op de opgegeven prijs aan de Klant doorgerekend. Deze vergoeding, kosten, heffingen, enz... worden goedgekeurd door de Creg en/of kan u terugvinden op Met Spaargas Budget verloopt elke communicatie met onze klantendienst via elektronische weg. Nettarieven : gebruik van de distributienetten Distributienettarieven Aardgasheffingen Vaste term /jaar T1 > kwh Proportionele term c / kwh Vaste term /jaar T2 > kwh Proportionele term c / kwh Meter opname /jaar GASELWEST 17,07 2,55 75,21 1,38 7,19 Imea 14,88 2,26 93,09 0,69 7,19 Imewo 20,06 3,01 112,58 1,16 7,19 Interenerga 15,19 2,43 76,57 1,21 6,23 Intergas 122,63 0,14 122,63 0,14 0,00 Intergem 15,88 2,38 76,68 1,17 7,19 Iveg 14,70 2,17 85,47 0,74 6,23 Iveka 15,81 2,35 84,95 0,97 7,19 Iverlek 15,29 2,28 76,19 1,06 7,19 Sibelgas 18,05 2,81 100,15 1,17 7,19 WVEM 7,20 2,77 83,85 1,22 6,23 ALG 24,20 2,46 94,38 1,01 6,11 IDEG 14,71 3,16 91,22 1,63 9,17 IGH 14,90 3,16 92,34 1,61 9,17 INTERLUX 12,52 3,03 77,67 1,73 9,17 SEDILEC 14,46 3,05 89,62 1,55 9,17 SIMOGEL 12,17 2,54 75,47 1,27 9,17 Aardgasheffingen REGIONAAL Wallonië Aansluitingstoelage kwh/jaar 0,75 c Aansluitingstoelage < 1 GWh 0,0075 c /kwh Aardgasheffingen FEDERAAL c /kwh Energiebijdrage 0,11966 Federale bijdrage 0,01827 Toeslag beschermde klanten 0,03506 Totaal 0,17299 Verantwoordelijke uitgever: Guy Weyns, Medialaan 34, 1800 Vilvoorde. Opgemaakt op 10/01/ BC 032/171102/NL Nuon Belgium N.V. - Medialaan Vilvoorde - Tel.: Fax: BTW BE RPR Brussel

Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten.

Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten. Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten. Stroom en gas van Met de eenvoud van energie Bijzondere Voorwaarden voor levering van energie aan consumenten. Artikel 1 Algemeen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bijlage B1 Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 1 augustus 2013 Versie 2013 Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden

Nadere informatie

Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Geldig per 1 juli 2006

Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Geldig per 1 juli 2006 Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Geldig per 1 juli 2006 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Bij deze

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEGANG TOT HET DISTRIBUTIENET VOOR ELEKTRICITEIT

REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEGANG TOT HET DISTRIBUTIENET VOOR ELEKTRICITEIT REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEGANG TOT HET DISTRIBUTIENET VOOR ELEKTRICITEIT Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van AGEM op 18 oktober 2007 Artikel 1 Terminologie Voor de betekenis van de in dit Toegangsreglement

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is voor particuliere en MKBklanten

Nadere informatie

ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013

ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Robin Energie B.V. Landjuweel 44 Veenendaal 3905 PH ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Algemene voorwaarden geldend vanaf 2013 voor de levering van energie aan kleinverbruikers Beste klant, Wij heten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van WoonEnergie Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van Oxxio 1 juni 2013 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat

Nadere informatie

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11 1. ALGEMENE INFORMATIE Dit document bepaalt de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van Producten en/of Diensten door Belgacom nv, naamloze vennootschap van publiek recht, met hoofdzetel

Nadere informatie

Algemene Elektriciteitsleveringsvoorwaarden GDF SUEZ Energie Nederland N.V. voor zakelijke verbruikers

Algemene Elektriciteitsleveringsvoorwaarden GDF SUEZ Energie Nederland N.V. voor zakelijke verbruikers Algemene Elektriciteitsleveringsvoorwaarden GDF SUEZ Energie Nederland N.V. voor zakelijke verbruikers versie april 2013 (hierna: Algemene Voorwaarden ) www.gdfsuez.nl GDF SUEZ Energie Nederland N.V.,

Nadere informatie

Aansluit- en transportovereenkomst voor elektriciteit en/of gas

Aansluit- en transportovereenkomst voor elektriciteit en/of gas Deze aansluit- en transportovereenkomst wordt verstrekt door VanHelder namens uw regionale netbeheerder Aansluit- en transportovereenkomst voor elektriciteit en/of gas de kleinverbruiker 1 en de regionale

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikaansluitingen. Versie: 2013/08/1.

Algemene voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikaansluitingen. Versie: 2013/08/1. Versie: 2013/08/1 Datum: 01-08-2013 Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikaansluitingen Scholt Energy Control B.V. Bezoekadres: Parallelweg Oost 35 5555 XA

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl Algemene voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden Drinkwater Vitens per 2012 zijn in lijn met het model dat de Vewin in maart 2012 in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing bij: Cogas Infra en Beheer B.V. (www.cogas.nl);

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013) Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg tussen Netbeheer Nederland en de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de SER en zijn

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor consumenten

algemene voorwaarden voor consumenten algemene voorwaarden voor consumenten Inhoudstafel A. Definities... 3 B. Mobiele Diensten... 4 B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures... 4 B.2. Prestaties van BASE Company... 5 B.3. Rechten, verplichtingen

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Totstandkoming Overeenkomst 4. Duur van de Overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de Levering van Gas aan Grootverbruikers

Algemene Voorwaarden voor de Levering van Gas aan Grootverbruikers Algemene Voorwaarden voor de Levering van Gas aan Grootverbruikers 1 Definities 2 2 Toepasselijkheid 5 3 Overeenkomst 6 4 Gasinstallatie en Aansluiting 7 5 Continuïteit van de Levering 7 6 Eigendom en

Nadere informatie

ONLINY Algemene Voorwaarden

ONLINY Algemene Voorwaarden ONLINY Algemene Voorwaarden 1 Algemene voorwaarden Onliny 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden (hierna voorwaarden) wordt verstaan onder: a) Onliny: bedrijf, gevestigd aan de Marcantilaan 7,

Nadere informatie

COÖPERATIEVE INTERCOMMUNALE VERENIGING SIBELGAS

COÖPERATIEVE INTERCOMMUNALE VERENIGING SIBELGAS COÖPERATIEVE INTERCOMMUNALE VERENIGING SIBELGAS REGLEMENT BETREFFENDE DE AANSLUITINGEN OP HET DISTRIBUTIENET LAGEDRUK OF MIDDENDRUK (

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden Glasvezel Eindhoven BV 10 juni 2007 versie 0.9. Algemene voorwaarden Glasvezel Eindhoven BV Zakelijke Markt

Gebruikersvoorwaarden Glasvezel Eindhoven BV 10 juni 2007 versie 0.9. Algemene voorwaarden Glasvezel Eindhoven BV Zakelijke Markt Gebruikersvoorwaarden Glasvezel Eindhoven BV 10 juni 2007 versie 0.9 Algemene voorwaarden Glasvezel Eindhoven BV Zakelijke Markt Deze Algemene Voorwaarden zijn onderverdeeld in drie hoofdstukken te weten:

Nadere informatie

Telfort. Goedkoper. Dus leuker.

Telfort. Goedkoper. Dus leuker. Algemene Voorwaarden Telfort B.V. pagina 1 van 8 Deze algemene voorwaarden van Telfort voldoen aan het referentiemodel voor Algemene voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel is tot stand gekomen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene Voorwaarden

Hoofdstuk 1. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden + Aanvullende Voorwaarden + Actie Voorwaarden van Online.nl Deze Algemene Voorwaarden voldoen aan het referentiemodel voor Algemene Voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.nl Artikel 1 DEFINITIES 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen. 2. Recht Wel: de eenmanszaak Recht Wel Juristen en

Nadere informatie

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten.

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten. Voorwaarden 1. Definities 1. Gratiswebshopbeginnen.nl handelt onder de naam " " en is gevestigd te Coevorden. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder dossiernummer: 01143533 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor Belastingbuddy Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM NV/SA, de de naamloze vennootschap schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat

Nadere informatie