Definitief Rapportage CO 2 -uitstoot Autoverkeer en lijnbussen Utrecht 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Definitief Rapportage CO 2 -uitstoot Autoverkeer en lijnbussen Utrecht 2013"

Transcriptie

1 Definitief Rapportage CO 2 -uitstoot Autoverkeer en lijnbussen Utrecht 2013 SO Milieu & Mobiliteit Postbus RK UTRECHT Telefoonnummer: Bezoekadres: Ravellaan 96 Datum: 14 augustus 2014

2 Algemene gegevens Opdrachtgever: Inge van de Klundert (Milieubeleid en Advies) Contactpersoon M&M: Carel de Winkel ( ) Projectcode M&M: P14.23 Opslag bestand: P:\SO\VERKEER\VRU03\P14.23 CO2 Uitstoot verkeer\ Rapportage

3 INHOUD 1. Inleiding Aanleiding Producten Leeswijzer Werkwijze en uitgangspunten Plangebied Auto- en vrachtverkeer Wegen die niet in het model zijn opgenomen Busverkeer Overige uitgangspunten Resultaten Lichte, middelzware en zware motorvoertuigen Bussen Stadsvervoer en streekdiensten Overzicht resultaten 2006 tot en met Motorvoertuigen (exclusief bussen) Bussen Conclusie Bijlagen

4 1. Inleiding 1.1 Aanleiding In het kader van het project Stedelijke CO 2 -monitoring is de afdeling Milieu & Mobiliteit (voorheen Verkeer en Vervoer) gevraagd de cijfers voor de CO 2 -uitstoot van het wegverkeer voor 2013 te leveren. In het verleden is op basis van de VerkeersMilieuKaart (VMK) een berekening gemaakt voor het aantal gereden voertuigkilometers in de gemeent Utrecht. Aan de hand daarvan is een inschatting gemaakt van de uitstoot van CO 2 door voertuigen. In 2009 zijn de gereden voertuigkilometers voor 2006 en 2007 en in 2010 voor de verkeerscijfers voor 2010 bepaald aan de hand van het op dat moment relevante verkeersmodel. Op dit moment bestaat er weer een nieuw verkeersmodel, reden om de CO 2 -uitstoot voor autoverkeer en lijnbussen te actualiseren. De verkeersgegevens voor 2013 zijn ontleend aan het vigerende verkeersmodel VRU31u. 1.2 Producten Het eindproduct is het totaal aantal gereden voertuigkilometers uitgedrukt in CO 2 -uitstoot voor de jaren 2006, 2007, 2010 en De waarden voor 2006 en 2007 zijn overgenomen uit de vorige rapportage in 2009 ("Rapportage CO 2 -uitstoot Utrecht; 6 april 2009). De waarden voor 2010 zijn berekend op basis van het vastgestelde verkeersmodel VRU2.0 UTR2.1 modeljaar Voor 2013 is gebruik gemaakt van het verkeersmodel VRU31u modeljaar De voertuigkilometers worden opgeleverd in de klassen lichte, middelzware en zware motorvoertuigen. Tevens wordt er onderscheid gemaakt naar gereden kilometers binnen en buiten de bebouwde kom. Het aantal gereden buskilometers is tot 2010 overgenomen uit eerdere rapportages. Ook hier wordt onderscheid gemaakt naar gereden kilometers binnen en buiten de bebouwde kom. Voor 2013 is gebruik gemaakt van de busgegevens uit het verkeersmodel VRU31u. 1.3 Leeswijzer In hoofdstuk 2 worden de werkwijze en de uitgangspunten beschreven en in hoofdstuk 3 zijn de resultaten voor 2013 opgenomen. In hoofdstuk 4 zijn de resultaten over dejaren 2006 tot en met 2013 samangevat. De details over de jaren tot 2013 zijn vermeld in de bijlagen 1 tot en met 4. In bijlage 5 staan de Voertuigkilometers stadsvervoer zoals gehanteerd tot

5 2. Werkwijze en uitgangspunten 2.1 Plangebied Het plangebied betreft alle wegen welke binnen de gemeente Utrecht liggen, exclusief de rijkswegen en op- en afritten van de A2, A12, A27 en de A28. Er is onderscheid gemaakt naar wegen binnen de bebouwde kom en wegen buiten de bebouwde kom. De komgrenzen zijn bepaald aan de hand van onderstaande afbeelding. Figuur 1: Bebouwde kom gebieden Gemeente Utrecht (bron Rosalinde ter Haar, adv. Wegbeheer Gemeente Utrecht). De gekleurde gebieden in bovenstaande afbeelding stellen de bebouwde kom voor (blauw=utrecht, groen=de Meern, rood=vleuten, paars=haarzuilen). Bij wegen die op de grens liggen is voor elk geval een afzonderlijke afweging gemaakt. 2.2 Auto- en vrachtverkeer Het aantal gereden kilometers in 2006 en 2007 is overgenomen uit de rapportage die in 2009 is opgeleverd. Het aantal gereden kilometers door personenverkeer en vrachtverkeer is in 2010 bepaald met behulp van het verkeersmodel VRU2.0 UTR2.1 modeljaar Voor 2013 is gebruik gemaakt van het verkeersmodel VRU31u. Een verkeersmodel is een schematisering van de werkelijkheid. Daarom zijn alleen de meest relevante wegen opgenomen in het verkeersmodel. Niet alle wegen zijn dus opgenomen in het model. In figuur 2 zijn de wegen afgebeeld die in het verkeersmodel zijn opgenomen en die zijn gebruikt voor de berekening van de CO 2 -uitstoot van de gemeente Utrecht. In deze figuur is goed te zien dat niet alle wegen in het verkeersmodel zijn opgenomen. De wegen die rood of zwart zijn gemarkeerd zitten wel in het model. 5

6 Figuur 2; Wegen uit het verkeersmodel die gebruikt zijn voor berekening CO 2-uitstoot gemeente Utrecht 2006, 2007, 2010 en Wegen die niet in het model zijn opgenomen Het aantal voertuigkilometers van het auto- en vrachtverkeer voor de hoofdinfrawegen is overgenomen van het verkeersmodel. In dit model zijn echter niet alle wegen opgenomen, er ontbreken nog de kilometers gereden op het zogenaamde onderliggende wegennet. Binnen de gemeente Utrecht zijn beperkte onderzoeksgegevens aanwezig van deze wegen op het onderliggend wegennet. De voertuigkilometers van het auto - en vrachtverkeer zijn voor deze wegen daarom op een geschematiseerde wijze berekend, waarbij het aantal herkomsten en bestemmingen van het autoverkeer zijn overgenomen van het genoemde verkeersmodel. Hieronder volgt een uitleg van de gekozen schematisering van de verkeersproductie (voertuigkilometers van het auto- en vrachtverkeer op het onderliggend wegennet) van de modelgebieden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de modelgebieden zoals die in het model zijn opgenomen. Uitgangspunten voor een schematische aanpak voor de berekening waarbij gebr uik is gemaakt van het verkeersmodel, zijn: 1. In de woonwijken is het verkeersbeleid er op gericht het doorgaand verkeer te weren cq. voorkomen zodat er in principe alleen sprake is van bestemmingsverkeer dat vanuit de hoofdinfrastructuur de wijk in en uitri jdt; 2. Over het algemeen is per modelgebied van het model (geografische polygoon) maar 1 aantakking op het hoofdwegennet van de 50 km/h wegen; 3. De 759 modelgebieden zijn over het algemeen zo klein dat ook in de werkelijkheid veelal maar 1 aansluiting aanwezig is op het hoofdwegennet van de 50 km/h wegen; 4. De wijken in de stad betreffen veelal een verdichte bebouwing waarbij per wijk meerdere modelgebieden de wijk ontsluiten. 5. De parameters voor de berekening van de autokilometers van een modelgebied betreffen 2 entiteiten; 6

7 1. het aantal aankomsten en vertrekken (intensiteiten) van auto s van het modelgebied die wordt overgenomen uit het model; 2. de gemiddelde ritlengte de wijk in en uit via de ontsluiting van het modelgebied. 6. De gemiddelde ritafstand de wijk in en uit is afhankelijk van de oppervlakte. Globale kenmerken van de modelgebieden van het VRU. De verkeersproductie is overgenomen van de modelgebieden uit het verkeersmodel. De gemeente Utrecht is in het model opgenomen met 759 modelgebieden. Het totale landoppervlak van de gemeente is 95 km 2. Het aantal km 2 land per modelgebied varieert van 0,0578 tot 258 ha en is gemiddeld 95/759=0,125 km 2 of 12,5 ha. Schematisering van het aantal verreden autokilometers per modelgebied. De uitgangspunten hierbij zijn: elke modelgebied heeft 1 ontsluiting (zie figuur 3, B); het stratenpatroon is rastervormig en rechthoekig; de aantallen aankomsten en vertrekken zijn overgenomen uit het verkeersmodel; de bebouwing is gelijkmatig over het modelgebied verdeeld; parkeren is gebonden aan de woningen (dus verspreid), in de binnenstad rond de grote parkeergarages en bij woonflats is dat dus anders; A B A Figuur 3; schematisering ontsluiting wegennet van een zone In figuur 3 is als rekenvoorbeeld een schematisering opgenomen voor een modelzone met een verspreidde bebouwing met een eenheidsmaat per raster van 1 en een verkeersproductie per cel van 1 autorit. Het gebied is vierkant en ligt langs een hoofdinfraweg die ontsluiting geeft bij B. Het aantal autokilometers bedraagt dan van linksboven A naar rechtsonder A naar B gerekend: 2((4,5+3,5+2,5+1,5)+(3,5+2,5+1,5+0,5))=2(12+8)=40 Aankomsten en vertrekken per cel =1, totaal 16. Gemiddelde autokilometers = 40/16 = 2,5 De verhouding ritlengte: rib= 2,5/4= 0,625 Uit rekentechnische kostenbesparingen wordt deze verhouding toegepast voor alle modelgebieden. 7

8 Als de oppervlak wordt gezien als een cirkel dan is zou de gemiddelde ritlengte 1,1 R bedragen. Wijze van de berekening van de motorvoertuigkilometers op het onderliggend wegennet. Op basis van de modelgebiedspolygonen is met behulp van GIS het oppervlak van de zone bepaald in m 2. Vervolgens is daar de vierkantswortel uitgetrokken en deze is met de factor 0,625 vermenigvuldigd en vermenigvuldigd het aantal aankomsten en vertrekken. Gesommeerd leidt dit tot het aantal voertuigkilometers op het onderliggende wegennet. 2.4 Busverkeer Het aantal gereden buskilometers in 2010 en eerdere jaren is overgenomen uit de vorige rapportage in Bussen: Stadsvervoer Voor de verkeersgegevens van de bussen kan onderscheid worden gemaakt in gegevens van het stadsvervoer en gegevens van de streekdiensten. De gegevens van het stadsvervoer komen uit het vervoersplan van het BRU 2009 versie 3.1 (zie bijlage 5) en gaan over de periode 14 december 2008 tot en met 12 december Op basis van expert judgement zal circa 5% van de voertuigkilometers van de stadsbussen buiten de bebouwde kom plaatsvinden. De voertuigkilometers uit het vervoersplan van het BRU zijn inclusief de busr outes in Maarssenbroek en Maarssen en geven daardoor een kleine overschatting. Bussen: Streekdiensten De gegevens van de streekdiensten zijn afgeleid uit een excelspreadsheet met daarin een overzicht van stads- en streekbussen ("busintensiteiten aangepast "). De resultaten van de streekdiensten geven een indicatie van de voertuigkilometers binnen en buiten de bebouwde kom van Utrecht voor het jaar Enkele routes zijn op 2008 gebaseerd. De resultaten geven een worst -case situatie weer, omdat een werkdag jaargemiddelde 'busdag' vermenigvuldigd is met 365 dagen. Feitelijk zullen minder buskilometers verreden worden vanwege bijvoorbeeld de feestdagen en de zomervakantieperiode. In 2013 is voor het bepalen van het aantal gereden buskilometers gebruik gemaakt van het verkeersmodel VRU31u. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen busverkeer binnen en buiten de bebouwde kom. 2.5 Overige uitgangspunten Werkdag versus weekdag Bij de levering van de verkeerscijfers in eerdere jaren (vóór 2013) is g ebruik gemaakt van een correctie om op basis van een jaargemiddelde werkdag een jaartotaal over 365 dagen te kunnen leveren. Hierbij is uitgegaan van de volgende methode. Voor het omrekenen naar kilometers per jaar wordt de jaargemiddelde werkdagwaarde vermenigvuldigt met 365. Middels de correctiefactor 0,92 wordt het totaal aantal kilometers omgerekend naar weekdagen. Deze correctiefactor is overgenomen uit eerder onderzoek van Milieu naar voertuigkilometers. In het verkeersmodel VRU31u is al rekening gehouden met een omrekening van werkdaggemiddelden naar weekdaggemiddelden. Een correctie achteraf van de verkeerscijfers voor 2013 is dan niet meer nodig. Emissiecijfers Op basis van expert judgement is voor de jaren tot en met 2010 de onderstaande CO 2 - uitstoot per voertuigkilometer bepaald: 8

9 - lichte voertuigen: 275 gram per kilometer; - middelzware voertuigen: gram per kilometer; - zware voertuigen: gram per kilometer; - bussen (middelzwaar): gram per kilometer. Voor 2013 is uitgegaan van de volgende waarden die zijn ontleend aan de publicaties van het CBS (StatLine Luchtverontreiniging, feitelijke emissies door wegverkeer, 28 februari 2014, bebouwde kom) en de expert judgement van eertijds: - lichte voertuigen: 250 gram per kilometer; - middelzware voertuigen: gram per kilometer; - zware voertuigen: gram per kilometer; - bussen (middelzwaar): gram per kilometer. Het CBS heeft ook emissiecijfers voor de categorie buitenwegen. Deze categorie wegen is niet vergelijkbaar met de wegen Buiten bebouwde kom (BuBeKo) binnen de gemeentegrenzen van Utrecht en daarom zijn deze CBS cijfers niet gehanteerd. Vanaf december 2013 wordt een groot deel van het openbaar busvervoer in en om Utrecht verzorgd door Q buzz. Q buzz rijdt (vooral voor het stadsvervoer) met nieuwe en CO 2 -vriendelijke bussen. Voor de volgende CO 2 -emissie berekening zal geprobeerd worden de emissiecijfers voor lijnbussen te actualiseren. De huidige cijfers geven mogelijk een kleine overschatting van de CO 2 -uitstoot. In tabel 2 is uitgegaan van de nieuwe, lagere waarden. In tabel 3 zijn voor de berekening van de CO 2 -uitstoot de waarden opgenomen gehanteerd tot en met

10 3. Resultaten 2013 In dit hoofdstuk wordt kort beschreven wat de CO 2 -uitstoot is voor de lichte, middelzware en zware motorvoertuigen en wat de CO 2 -uitstoot is voor de bussen in De berekeningen van voorgaande jaren 2006, 2007 en 2010 zijn opgenomen in bi jlage 1 tot en met Lichte, middelzware en zware motorvoertuigen 2013 Een overzicht van de aantallen voertuigkilometers van een jaargemiddelde weekdag in het jaar 2013 staat in onderstaande tabel 1 voor de voertuigklassen licht, middelzwaar en zwaar verkeer, exclusief bussen. Bibeko staat voor binnen bebouwde kom, bubeko staat voor buiten bebouwde kom. Verder is een onderscheid gemaakt tussen de wegen op het onderliggend wegennet (berekend via methode uit paragraaf 2.3) en de wegen uit het verkeersmodel (dus zonder de wegen op het onderliggend wegennet). Jaargemiddelde weekdag 2013 vtg kms mvt vtg kms licht vtg kms middelzwaar vtg kms zwaar Bibeko exclusief onderliggend wegennet Bibeko onderliggend wegennet Bubeko exclusief onderliggend wegennet Bubeko onderliggend wegennet Totaal Tabel 1: Overzicht voertuigkilometers jaargemiddelde weekdag 2013 (zonder bussen) Omrekening naar CO 2 -uitstoot per jaar 2013 Lichte voertuigen km per dag x 365 dagen x 250 gr CO 2 /km geeft circa ton CO 2 -uitstoot per jaar. Middelzwaar km per dag x 365 dagen x gr CO 2 /km geeft circa ton CO 2 -uitstoot per jaar. Zwaar km per dag x 365 dagen x gr CO 2 /km geeft circa ton CO 2 -uitstoot per jaar. Zoals in paragraaf 2.5 is aangegeven is in het huidige verkeersmodel al rekening gehouden met weekdaggemiddelden, waardoor de eerdere gehanteerde correctie ad 0,92 is vervallen. Totaal worden door lichte, middelzware en zware motorvoertuigen motorvoertuigkilometers per jaar gereden wat resulteert in circa ton CO 2 -uitstoot per jaar. In onderstaande tabel 2 een overzicht van de berekende waarden waarbij gerekend is met lagere emissiewaarden (zie paragraaf 2.5). Voertuigcategorie Omschrijving Licht Middelzwaar Zwaar Totaal Voertuigkilometers per jaar (km) CO 2 -uitstoot per voertuigkilometer CO 2 -uitstoot in tonnen (jaar) Tabel 2: Overzichtstabel totstandkoming CO 2-uitstoot lichte, middelzware en zware motorvoertuigen 2013 (exclusief Bussen). 10

11 Om een vergelijking van de CO 2 -uitstoot ten opzichte van voorgaande jaren inzichtelijk te maken zijn in de onderstaande tabel 3 de waarden berekend met de emissiefactoren zoals in voorheen toegepast. Voertuigcategorie Omschrijving Licht Middelzwaar Zwaar Totaal Voertuigkilometers per jaar (km) CO 2 -uitstoot per voertuigkilometer CO 2 -uitstoot in tonnen (jaar) Tabel 3: Overzichtstabel totstandkoming CO 2-uitstoot lichte, middelzware en zware motorvoertuigen 2013 (exclusief Bussen). 3.2 Bussen Stadsvervoer en streekdiensten 2013 In onderstaande tabel een overzicht van de aantallen voertuigkilometers van het stadsvervoer en de streekdiensten over een heel jaar De cijfers zijn ontleend aan het verkeersmodel VRU31u modeljaar Hierbij is overigens geen onderscheid gemaakt tussen stads- en streekbussen. De gegevens van de streekdiensten zijn afgeleid van gegevens over het jaar Vtg kms bibeko bus Vtg kms bubeko bus Totaal Vtg kms bus Totaal bussen (jaar) Tabel 4: Overzicht voertuigkilometers stadsvervoer en streekdiensten 2013 Omrekening naar CO 2 -uitstoot bussen Aangenomen wordt voor de bussen dat er een CO 2 -uitstoot van gram per kilometer is. Busvervoer voertuigkilometers x gr CO 2 /km geeft circa ton CO 2 -uitstoot per jaar. Totaal worden er voor de het stadsvervoer en de streekdiensten voertuigkilometers per jaar gereden wat resulteert in circa ton CO 2 -uitstoot per jaar. In onderstaande tabel 5 staat een overzicht van de berekende waarden. Bibeko bus Bubeko bus Totaal bus CO 2 -uitstoot in tonnen totaal bussen (jaar) Tabel 5: Overzichtstabel CO 2-uitstoot (in tonnen) stadsvervoer en streekdiensten 2013 Bij de aanbesteding van de concessie van het openbaar vervoer in de Bestuur Regio Utrecht in 2013 is ingezet op een reductie van de CO 2 -emissies. In de volgende rapportage zal, indien beschikbaar, met de nieuwe emissiecijfers worden gewerkt. 11

12 4. Overzicht resultaten 2006 tot en met Motorvoertuigen (exclusief bussen) In onderstaande tabel zijn de totalen voor het aantal motorvoertuigkilometers (exclusief bussen) en de totale CO 2 -uitstoot per weekdag voor de jaren 2006, 2007, 2010 en 2013 opgenomen. Totaal aantal voertuigkilometers motorvoertuigen (werkdag) Correctie werkdagweekdag Totaal aantal voertuigkilometers motorvoertuigen (weekdag) Totaal aantal voertuigkilometers motorvoertuigen (jaar) Totale CO 2 -uitstoot in tonnen (jaar) ,92 0,92 0,92 n.v.t * Tabel 6: Overzichtstabel resultaten motorvoertuigen (zonder bussen) 2006 tot en met 2013 (* = met nieuwe emissiegegevens) 4.2 Bussen In tabel 7 staan de totalen van het aantal voertuigkilometers en de totale CO 2 -uitstoot voor de bussen voor de jaren tot en met 2010 en 2013 over een heel jaar. Totaal aantal voertuigkilometers bussen (jaar) Totale CO 2 -uitstoot in tonnen (jaar) t/m Tabel 7: Overzichtstabel resultaten bussen 2006 tot en met

13 5. Conclusie Voor het totaal aantal voertuigkilometers van de motorvoertuigen is een toename te zien van 2006 naar 2013 van 19%. De totale CO 2 -uitstoot is in de jaren 2006 tot en met 2010 toegenomen met 10%. In 2013 is de totale CO 2 -uitstoot van de motorvoertuigen ten opzichte van 2010 gedaald met 3%. Dit laatste komt door de toepassing van lagere emissiewaarden in de berekeningen dan in voorgaande jaren (zie paragraaf 2.5). Over de gehele periode van 2006 naar 2013 is de totale CO 2 -uitstoot toegenomen met 7%. De verschoning van het wagenpark resulteert niet in een afname van de CO 2 -uitstoot door de toename van het aantal afgelegde voertuigkilometers. De cijfers voor de bussen voor de jaren tot en met 2010 en 2013 zijn op een verschillende wijze bepaald (zie paragraaf 2.4). Dit verklaart de significante afwijkingen. De resultaten voor 2013 zijn afgeleid van het verkeersmodel VRI31u waarin nauwgezet de dienstregelingen van het openbaar vervoer zijn opgenomen. 13

14 6. Bijlagen 14

15 Bijlage 1: Resultaten 2006 Lichte, middelzware en zware motorvoertuigen Een overzicht van de aantallen voertuigkilometers van een jaargemiddelde werkdag in het jaar 2006 staat in onderstaande tabel 8 voor de voertuigklassen licht, middelzwaar en zwaar verkeer, exclusief bussen. Bibeko staat voor binnen bebouwde kom, bubeko staat voor buiten bebouwde kom. Verder is een onderscheid gemaakt tussen de wegen op het onderliggend wegennet (berekend via methode uit paragraaf 2.3) en de wegen uit het verkeersmodel (dus exclusief de wegen op het onderliggend wegennet). Jaargemiddelde werkdag 2006 Bibeko exclusief onderliggend wegennet vtg kms mvt vtg kms licht vtg kms middelzwaar vtg kms zwaar Bibeko onderliggend wegennet Bubeko exclusief onderliggend wegennet Bubeko onderliggend wegennet Totaal Tabel 8: Overzicht voertuigkilometers jaargemiddelde werkdag 2006 (exclusief bussen) Omrekening naar CO 2 -uitstoot per jaar 2006 Lichte voertuigen km per dag x 365 dagen x 0,92 (correctie feest/zon/zaterdagen) x 275 gr CO 2 /km geeft circa ton CO 2 - uitstoot per jaar. Middelzwaar Zwaar km per dag x 365 dagen x 0,92 (corr. Feest/zon/zaterdagen) x 1100 gr CO 2 /km geeft circa ton CO 2 -uitstoot per jaar km per dag x 365 dagen x 0,92 (corr. Feest/zon/zaterdagen) x 1100 gr CO 2 /km geeft circa ton CO 2 -uitstoot per jaar. Totaal worden door lichte, middelzware en zware motorvoertuigen motorvoertuigkilometers per jaar gereden wat resulteert in circa ton CO 2 -uitstoot per jaar. In onderstaande tabel 9 een overzicht van de berekende waarden. Voertuigcategorie Omschrijving Licht Middelzwaar Zwaar Totaal Voertuigkilometers per jaar (km) correctie 0,92 (km) CO 2 -uitstoot in tonnen Tabel 9: Overzichtstabel totstandkoming CO 2-uitstoot lichte, middelzware en zware motorvoertuigen 2006 (exclusief bussen). 15

16 Bijlage 2: Resultaten 2007 Lichte, middelzware en zware motorvoertuigen Een overzicht een overzicht van de aantallen voertuigkilometers van een jaargemiddelde werkdag in het jaar 2007 staat in onderstaande tabel 10 voor de voertuigklassen licht, middelzwaar en zwaar verkeer, exclusief bussen. Bibeko staat voor binnen bebouwde kom, bubeko staat voor buiten bebouwde kom. Verder is een onderscheid gemaakt tussen de wegen op het onderliggend wegennet (berekend via methode uit paragraaf 2.3) en de wegen uit het verkeersmodel (dus exclusief de wegen op het onderliggend wegennet). Jaargemiddelde werkdag 2007 Bibeko exclusief onderliggend wegennet vtg kms mvt vtg kms licht vtg kms middelzwaar vtg kms zwaar Bibeko onderliggend wegennet Bubeko exclusief onderliggend wegennet Bubeko onderliggend wegennet Totaal Tabel 10: Overzicht voertuigkilometers jaargemiddelde werkdag 2007 (exclusief bussen) Omrekening naar CO 2 -uitstoot per jaar 2007 Lichte voertuigen km per dag x 365 dagen x 0,92 (correctie feest/zon/zaterdagen) x 275 gr CO 2 /km geeft circa ton CO 2 - uitstoot per jaar. Middelzwaar Zwaar km per dag x 365 dagen x 0,92 (corr. Feest/zon/zaterdagen) x 1100 gr CO 2 /km geeft circa ton CO 2 -uitstoot per jaar km per dag x 365 dagen x 0,92 (corr. Feest/zon/zaterdagen) x 1100 gr CO 2 /km geeft circa ton CO 2 -uitstoot per jaar. Totaal worden door lichte, middelzware en zware motorvoertuigen motorvoertuigkilometers per jaar gereden wat resulteert in circa ton CO 2 -uitstoot per jaar. In onderstaande tabel 11 een overzicht van de berekende waarden. Voertuigcategorie Omschrijving Licht Middelzwaar Zwaar Totaal Voertuigkilometers per jaar (km) correctie 0,92 (km) CO 2 -uitstoot in tonnen Tabel 11: Overzichtstabel totstandkoming CO 2-uitstoot lichte, middelzware en zware motorvoertuigen 2007 (exclusief bussen). 16

17 Bijlage 3: Resultaten 2010 Lichte, middelzware en zware motorvoertuigen Een overzicht van de aantallen voertuigkilometers van een jaargemiddelde werkdag in het jaar 2010 staat in onderstaande tabel 12 voor de voertuigklassen licht, middelzwaar en zwaar verkeer, exclusief bussen. Bibeko staat voor binnen bebouwde kom, bubeko staat voor buiten bebouwde kom. Verder is een onderscheid gemaakt tussen de wegen op het onderliggend wegennet (berekend via methode uit paragraaf 2.3) en de wegen uit het verkeersmodel (dus exclusief de wegen op het onderliggend wegennet). Jaargemiddelde werkdag 2010 Bibeko exclusief onderliggend wegennet vtg kms mvt vtg kms licht vtg kms middelzwaar vtg kms zwaar Bibeko onderliggend wegennet Bubeko exclusief onderliggend wegennet Bubeko onderliggend wegennet Totaal Tabel 12: Overzicht voertuigkilometers jaargemiddelde werkdag 2010 (exclusief bussen) Omrekening naar CO 2 -uitstoot per jaar 2010 Lichte voertuigen km per dag x 365 dagen x 0,92 (correctie feest/zon/zaterdagen) x 275 gr CO 2 /km geeft circa ton CO 2 - uitstoot per jaar. Middelzwaar Zwaar km per dag x 365 dagen x 0,92 (corr. Feest/zon/zaterdagen) x 1100 gr CO 2 /km geeft circa ton CO 2 -uitstoot per jaar km per dag x 365 dagen x 0,92 (corr. Feest/zon/zaterdagen) x 1100 gr CO 2 /km geeft circa ton CO 2 -uitstoot per jaar. Totaal worden door lichte, middelzware en zware motorvoertuigen motorvoertuigkilometers per jaar gereden wat resulteert in circa ton CO 2 -uitstoot per jaar. In onderstaande tabel 13 een overzicht van de berekende waarden. Voertuigcategorie Omschrijving Licht Middelzwaar Zwaar Totaal Voertuigkilometers per jaar (km) correctie 0,92 (km) CO 2 -uitstoot in tonnen Tabel 13: Overzichtstabel totstandkoming CO 2-uitstoot lichte, middelzware en zware motorvoertuigen 2010 (exclusief Bussen). 17

18 Bijlage 4: Resultaten Bussen 2010 en eerder Stadsvervoer en streekdiensten In onderstaande tabel een overzicht van de aantallen voertuigkilometers van het stadsvervoer en de streekdiensten over een heel jaar 200X. De cijfers zijn zoals eerder vermeld afgeleid uit diverse bronnen waardoor niet specifiek gesproken kan worden over een bepaald jaar. De gegevens van het stadsvervoer komen uit 2009 en representeren een aantal voertuigkilometers voor een heel jaar (365 dagen). De gegevens van de streekdiensten zijn afgeleid van gegevens over het jaar Vtg kms bibeko bus Vtg kms bubeko bus Totaal Vtg kms bus Stadsvervoer Streekdiensten Totaal bussen Tabel 14: Overzicht voertuigkilometers stadsvervoer en streekdiensten Omrekening naar CO 2 -uitstoot bussen Aangenomen wordt voor de bussen dat er een CO 2 -uitstoot van gram per kilometer is. Stadvervoer voertuigkilometers x gr CO 2 /km geeft circa ton CO 2 -uitstoot per jaar. Streekdiensten voertuigkilometers x gr CO 2 /km geeft circa ton CO 2 -uitstoot per jaar. Totaal worden er voor de het stadsvervoer en de streekdiensten voertuigkilometers per jaar gereden wat resulteert in circa ton CO 2 -uitstoot per jaar. In onderstaande tabel 15 een overzicht van de berekende waarden. Bibeko bus Bubeko bus Totaal bus Stadsvervoer Streekdiensten CO 2 -uitstoot in tonnen totaal bussen Tabel 15: Overzichtstabel CO 2-uitstoot (in tonnen) stadsvervoer en streekdiensten 18

19 Bijlage 5: Voertuigkilometers stadsvervoer 2010 en eerder 19

20 20

Emissieontwikkeling op onderliggend wegennet ten gevolge van realisatie Tweede Coentunnel en Westrandweg

Emissieontwikkeling op onderliggend wegennet ten gevolge van realisatie Tweede Coentunnel en Westrandweg Notitie Laan van Westenenk 501 Postbus 342 7300 AH Apeldoorn Aan RWS Noord Holland ir. E. Tenkink Van Ir. P.W.H.G. Coenen Kopie aan www.tno.nl T 055 549 34 93 F 055 541 98 37 Onderwerp Emissie ontwikkeling

Nadere informatie

VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN

VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN

Nadere informatie

N204 - reconstructie ter hoogte van Linschoten. Luchtkwaliteitsonderzoek

N204 - reconstructie ter hoogte van Linschoten. Luchtkwaliteitsonderzoek N204 - reconstructie ter hoogte van Linschoten Luchtkwaliteitsonderzoek N204 - reconstructie ter hoogte van Linschoten Luchtkwaliteitsonderzoek Rapportnummer: 20155031.R04.V01 Document: 14067 Status: definitief

Nadere informatie

Notitie. : Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam : P.R. Beaujean Datum : 12 oktober 2007 : M. Zieltjens Onze referentie : 9S6248.01/N0003/902610/Nijm

Notitie. : Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam : P.R. Beaujean Datum : 12 oktober 2007 : M. Zieltjens Onze referentie : 9S6248.01/N0003/902610/Nijm Notitie Aan : Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam Van : P.R. Beaujean Datum : 12 oktober 2007 Kopie : M. Zieltjens Onze referentie : 9S6248.01/N0003/902610/Nijm Betreft : Luchtkwaliteitsonderzoek Tiendhove

Nadere informatie

: Wim Noom (buro) : William van Genugten (Royal HaskoningDHV) : Arjan de Vries (Synchroon BV)

: Wim Noom (buro) : William van Genugten (Royal HaskoningDHV) : Arjan de Vries (Synchroon BV) HaskoningDHV Nederland B.V. Logo MEMO Aan : Wim Noom (buro) Van : William van Genugten (Royal HaskoningDHV) Kopie : Arjan de Vries (Synchroon BV) Dossier : AC7968-102-103 Project : Babberspolder-Oost Betreft

Nadere informatie

Verhoging maximumsnelheid 80km zones naar 100 km/h

Verhoging maximumsnelheid 80km zones naar 100 km/h Verhoging maximumsnelheid 80km zones naar 100 km/h Effecten op luchtkwaliteit Datum November 2011 Status Definitief Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart Informatie DVS

Nadere informatie

Referentienummer Datum Kenmerk 8 februari 2011 297914

Referentienummer Datum Kenmerk 8 februari 2011 297914 Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 8 februari 2011 297914 Betreft Berekening en beoordeling van verkeersgeneratie en parkeerberekening zuidelijke bouwstrook Wageningen Campus (De Goor) 1 Inleiding

Nadere informatie

memo Gemeente Oegstgeest Onderzoek verkeersafwikkeling MEOB terrein Datum: 18 februari 2016

memo Gemeente Oegstgeest Onderzoek verkeersafwikkeling MEOB terrein Datum: 18 februari 2016 memo Postbus 150, 3000 AD Rotterdam Telefoon: 010 2018555 Fax: 010 4121039 E mail: info@rho.nl Aan: Onderwerp: Gemeente Oegstgeest Onderzoek verkeersafwikkeling MEOB terrein Datum: 18 februari 2016 Referte:

Nadere informatie

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN T HOUT - KOEVELDSESTR AAT 10 Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: 2014-01 Eigenaar: SB/Mi/GGD Revisienummer: 1 Status: definitief Datum:

Nadere informatie

RBOI-Rotterdam B.V. Stikstofdepositieonderzoek. bedrijventerrein Oosteind

RBOI-Rotterdam B.V. Stikstofdepositieonderzoek. bedrijventerrein Oosteind RBOI-Rotterdam B.V. Stikstofdepositieonderzoek bedrijventerrein Oosteind INHOUDSOPGAVE blz. 1. ACHTERGROND 1 2. UITGANGSPUNTEN 3 2.1. Beoordelingsmethode 3 2.2. Beoordelingslocaties 5 3. RESULTATEN

Nadere informatie

Roetmemo Roetkaart december 2014

Roetmemo Roetkaart december 2014 Roetmemo Roetkaart december 2014 Colofon Uitgave Gemeente Utrecht, Ontwikkelorganisatie/ sector Milieu & Mobiliteit Afdeling Expertise Milieu Auteur Wiet Baggen Projectnaam Roetmemo - Roetkaart Datum 18

Nadere informatie

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN BRANDEVOORT OOST - LOCHTENBURG Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: 2014-02 Eigenaar: SB/Mi/GGD Revisienummer: 1 Status: definitief Datum:

Nadere informatie

Scholencomplex Missiehuis Hoorn

Scholencomplex Missiehuis Hoorn De Nijs Hoorn Participatie BV Eindrapport Scholencomplex Missiehuis Hoorn Verkenning luchtkwaliteit De Nijs Hoorn Participatie BV Eindrapport Scholencomplex Missiehuis Hoorn Verkenning luchtkwaliteit Datum

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. Scope 3 CO 2- emissies

Voortgangsrapportage. Scope 3 CO 2- emissies Voortgangsrapportage Scope 3 CO 2- emissies 2014 Wijzigingsblad Versie Datum Auteur Wijzigingen 0.1 24-02-2015 P.P. Lamers Eerste versie 0.2 05-03-2015 K. de Waard Tabellen aangepast 0.3 10-03-2015 P.P.

Nadere informatie

CO 2 -uitstoot 2008-2014 gemeente Delft

CO 2 -uitstoot 2008-2014 gemeente Delft CO 2 -uitstoot 28-214 gemeente Delft Notitie Delft, april 215 Opgesteld door: L.M.L. (Lonneke) Wielders C. (Cor) Leguijt 2 April 215 3.F78 CO 2-uitstoot 28-214 1 Woord vooraf In dit rapport worden de tabellen

Nadere informatie

memo Verkeersanalyse Wellness/Spa Ameland Datum: 7 mei 2015

memo Verkeersanalyse Wellness/Spa Ameland Datum: 7 mei 2015 BIJLAGE 2 memo Postbus 81. 9062 ZJ Oenkerk Tel: 058-2562525 E-mail: oenkerk@rho.nl Onderwerp: Verkeersanalyse Wellness/Spa Ameland Datum: 7 mei 2015 Referte: ing. Hanno Hommel In dit memo wordt een aantal

Nadere informatie

Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland

Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland Indicatie van het potentieel van Mobility Mixx wanneer toegepast op het gehele Nederlandse bedrijfsleven Notitie Delft, november 2010 Opgesteld door: A.

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Uitgangspunten. Ontwikkeling Winthonlaan 4-6 4. te Utrecht. 2.1 Toelichting programma. BJZ.nu bestemmingsplannen

1 Inleiding. 2 Uitgangspunten. Ontwikkeling Winthonlaan 4-6 4. te Utrecht. 2.1 Toelichting programma. BJZ.nu bestemmingsplannen Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 april 2011 20110073-02 211x04850 J. van Rooij

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 april 2011 20110073-02 211x04850 J. van Rooij Notitie 20110073-02 Bouwplan Ringbaan West 15 te Weert Inventarisatie luchtkwaliteitsaspecten Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 april 2011 20110073-02 211x04850 J. van Rooij 1 Inleiding

Nadere informatie

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED PEELEIK NAAST 32 Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: 2012-02 Eigenaar: SB/Mi/GGD Revisienummer: 1 Status: definitief Datum:

Nadere informatie

Actualisatie verkeerskundige analyse camping de Kolibrie. Actualisatie verkeerskundige analyse camping de Kolibrie

Actualisatie verkeerskundige analyse camping de Kolibrie. Actualisatie verkeerskundige analyse camping de Kolibrie NOTITIE Onderwerp Actualisatie verkeerskundige analyse camping de Kolibrie Project Actualisatie verkeerskundige analyse camping de Kolibrie Opdrachtgever gemeente Schagen Projectcode SGN18-1 Status Definitief

Nadere informatie

Gemeente Delft. Doc./bijlage. Pft^unthr

Gemeente Delft. Doc./bijlage. Pft^unthr f A CE Delft 9 Committed to the Environment Gemeente Delft Wijk- en Stadszaken, Vakteam Milieu Mevrouw M. Kaiser Postbus 78 2600 ME DELFT Gemeente Delft 14 JAN 2013 Doc./bijlage Pft^unthr Onskenmerk: Betreft:

Nadere informatie

Luchtkwaliteit t.g.v. wegverkeer. parkeren Spoorzone

Luchtkwaliteit t.g.v. wegverkeer. parkeren Spoorzone Luchtkwaliteit t.g.v. wegverkeer parkeren Spoorzone te Winterswijk Versie 2 december 2008 opdrachtnummer 08-159lucht datum 2 december 2008 opdrachtgever Gemeente Winterswijk Postbus 101 7100 AC Winterswijk

Nadere informatie

Bijlage 4 bij toelichting Bestemmingsplan Verbreding N444 en reconstructie Nagelbrug, Voorhout. Onderzoek luchtkwaliteit

Bijlage 4 bij toelichting Bestemmingsplan Verbreding N444 en reconstructie Nagelbrug, Voorhout. Onderzoek luchtkwaliteit Bijlage 4 bij toelichting Bestemmingsplan Verbreding N444 en reconstructie Nagelbrug, Voorhout Onderzoek luchtkwaliteit Onderzoek luchtkwaliteit Datum 3 februari 2015 Kenmerk ZHA289/Kzj/2349.01 Eerste

Nadere informatie

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING Ons kenmerk : 10.115b1 BJZ.NU T.a.v. Wim Bekke Twentepoort Oost 61-15 7609 RG Almelo Betreft : akoestisch onderzoek 4 woningen Om de Kamp Ansen Oldenzaal, 8 december

Nadere informatie

MER Waterfront. Opdrachtgever. Documentatie Verkeersprognoses. Gemeente Harderwijk Postbus AC HARDERWIJK

MER Waterfront. Opdrachtgever. Documentatie Verkeersprognoses. Gemeente Harderwijk Postbus AC HARDERWIJK MER Waterfront Documentatie Verkeersprognoses projectnr. 202094 revisie 01 22 september 2009 Opdrachtgever Gemeente Harderwijk Postbus 149 3840 AC HARDERWIJK datum vrijgave beschrijving revisie 01 goedkeuring

Nadere informatie

Onderzoek Trappers. rapportage. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen

Onderzoek Trappers. rapportage. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen Onderzoek Trappers rapportage Opdrachtgever Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen Opdrachtnemer DTV Consultants B.V. Ruben van den Hamsvoort en Alex van Ingen POM 8267 Breda, maart 2009

Nadere informatie

Bijlage 13 bij het MER Akoestisch onderzoek A2 Maastricht

Bijlage 13 bij het MER Akoestisch onderzoek A2 Maastricht Bijlage 13 bij het Akoestisch onderzoek A2 Maastricht 34051v2 AV2-TP01-RAP-00022 Deel 4 november 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1 Inleiding... 5 2 Uitgangspunten... 7 2.1 Vastgoedprogramma... 7

Nadere informatie

2 Toename verkeersbewegingen op de Rondweg

2 Toename verkeersbewegingen op de Rondweg Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

memo Verkeersgeneratie bestemmingsplan Rembrandtlaan Datum: 2 juni 2014

memo Verkeersgeneratie bestemmingsplan Rembrandtlaan Datum: 2 juni 2014 memo Postbus 0, 3000 AD Rotterdam Telefoon: 010-2055 Fax: 010-21039 E-mail: info@rho.nl Onderwerp: Verkeers bestemmingsplan Rembrandtlaan Datum: 2 juni 2014 Referte: ing. Hanno Hommel De verkeers van de

Nadere informatie

bal : Verkeerskundige aspecten herontwikkeling Datum : 8 december 2015 Opdrachtgever : BRO Projectnummer : 211x07628 Opgesteld door : Arjan ter Haar

bal : Verkeerskundige aspecten herontwikkeling Datum : 8 december 2015 Opdrachtgever : BRO Projectnummer : 211x07628 Opgesteld door : Arjan ter Haar bal Memo : Verkeerskundige aspecten herontwikkeling Spoorlaan Groesbeek Datum : 8 december 2015 Opdrachtgever : BRO Projectnummer : 211x07628 Opgesteld door : Arjan ter Haar Het voornemen bestaat om de

Nadere informatie

Verkeersonderzoek bereikbaarheid Medisch Centrum Slotervaart

Verkeersonderzoek bereikbaarheid Medisch Centrum Slotervaart Verkeersonderzoek bereikbaarheid Medisch Centrum Slotervaart Opdrachtgever: Stadsdeel Nieuw West Uitvoering:, hoofdafdeling Strategie & Beleid, afdeling Verkeersonderzoek Contact: verkeersonderzoek@ivv.amsterdam.nl

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. Scope 3 CO 2- emissies. Tweede halfjaar 2015

Voortgangsrapportage. Scope 3 CO 2- emissies. Tweede halfjaar 2015 Voortgangsrapportage Scope 3 CO 2- emissies Tweede halfjaar 2015 Inleiding Dit is de voortgangsrapportage van de scope 3, keten analyse. In 2011 zijn twee ketens geanalyseerd. Eén keten is in 2013 vervallen.

Nadere informatie

Dorpsschool te Rozendaal. Luchtkwaliteitsonderzoek

Dorpsschool te Rozendaal. Luchtkwaliteitsonderzoek Dorpsschool te Rozendaal Luchtkwaliteitsonderzoek Dorpsschool te Rozendaal Luchtkwaliteitsonderzoek Rapportnummer: 20155173.R02.V01 Document: 13478 Status: definitief Datum: 7 december 2015 In opdracht

Nadere informatie

Compensatie CO 2 - emissie gemeentelijke organisatie Den Haag over 2012

Compensatie CO 2 - emissie gemeentelijke organisatie Den Haag over 2012 Compensatie CO 2 - emissie gemeentelijke organisatie Den Haag over 2012 Inhoud 1 Aanleiding 1 2 Werkwijze 2 2.1. Bronnen 2 2.2. Kentallen 2 3 CO 2 -emissie gemeentelijke organisatie 3 4 Ontwikkeling 5

Nadere informatie

Rapport: L. Datum: 22 april 2011

Rapport: L. Datum: 22 april 2011 Rapport: 080185.08L Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Hollandscheveld Datum: 22 april 2011 Opdrachtgever: Gemeente Hoogeveen Postbus 20.000 7900 PA Hoogeveen t: 0528 291911 f: 0528 291325 e: info@hoogeveen.nl

Nadere informatie

Uitgangspunten depositieberekeningen

Uitgangspunten depositieberekeningen Passende Beoordeling Verruiming Vaarweg Eemshaven Noordzee 3 december 2013 Bijlage E. Uitgangspunten depositieberekeningen 177 van 181 Passende Beoordeling Verruiming Vaarweg Eemshaven Noordzee 3 december

Nadere informatie

Nu heeft het Klooster nog 42 personeelsleden, waarvan het grootste deel parttime werkt. Er wonen circa 65 nonnen op het Kloosterterrein.

Nu heeft het Klooster nog 42 personeelsleden, waarvan het grootste deel parttime werkt. Er wonen circa 65 nonnen op het Kloosterterrein. Notitie Referentienummer Datum Kenmerk M1 Concept 25 oktober 2010 Definitief 18 december 2013 PN 297506 Betreft verkeerkundige toets Kloosterterrein Bergen In deze notitie wordt de woningbouwontwikkeling

Nadere informatie

Aanleg parallelweg N248

Aanleg parallelweg N248 Aanleg parallelweg N248 Onderzoek luchtkwaliteit Definitief Provincie Noord-Holland Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 14 juli 2014 Verantwoording Titel : Aanleg parallelweg N248 Subtitel : Onderzoek luchtkwaliteit

Nadere informatie

ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT

ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT 1 december 2008 Algemeen Op 15 november 2007 is de Wet tot wijziging van de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) in werking getreden. Vanaf dat moment zijn in de Wet milieubeheer

Nadere informatie

1 Inleiding. Bestemmingsplan Wimbledon te Overveen. 1.1 Aanleiding. Figuur 1.1: Bestemmingsplankaart gemeente Bloemendaal (1982) Hallvard

1 Inleiding. Bestemmingsplan Wimbledon te Overveen. 1.1 Aanleiding. Figuur 1.1: Bestemmingsplankaart gemeente Bloemendaal (1982) Hallvard Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

1 Achtergrond en vraagstelling

1 Achtergrond en vraagstelling Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van gegevens die door de gemeenten zijn aangeleverd:

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van gegevens die door de gemeenten zijn aangeleverd: Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Luchtkwaliteit Nieuwegein in 2014

Luchtkwaliteit Nieuwegein in 2014 Luchtkwaliteit Nieuwegein in 2014 Luchtkwaliteit Nieuwegein 2014 dbvision 2/37 Samenvatting Dit rapport doet verslag van de luchtkwaliteit van 2014 binnen de gemeente Nieuwegein. De concentraties zijn

Nadere informatie

Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del

Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del Rapportage maart-2014 / DO okt 2014 28 oktober 2014 versie 4 1 Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del opdrachtgever Gemeente Rozendaal

Nadere informatie

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Notitie verkeersaantrekkende werking bestemmingsplan Hotel Gronsveld

Notitie verkeersaantrekkende werking bestemmingsplan Hotel Gronsveld Bijlage 1 Notitie verkeersaantrekkende werking bestemmingsplan Hotel Gronsveld Datum en plaats: Projectnummer Kenmerk: Born, 18 december 2007 07.106 07.106.M001.PG INLEIDING Wyckerveste BV is voornemens

Nadere informatie

Voorburg, 21 januari 197~ Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV

Voorburg, 21 januari 197~ Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV CONSULT aan Rijkswaterstaat MOGELIJKE VERMINDERING VAN HET BENZINEVERBRUIK DOOR DE INSTELLING VAN SNELHEIDSBEPERKINGEN R-7~-3 Voorburg, 21 januari 197~ Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Burgemeester Sloblaan 15a. Gemeente Zederik

Akoestisch onderzoek Burgemeester Sloblaan 15a. Gemeente Zederik Akoestisch onderzoek Burgemeester Sloblaan 15a Gemeente Zederik Opdrachtgever: Aannemersbedrijf P. van Leeuwen Contactpersoon opdrachtgever: P. van Leeuwen Projectleider Buro SRO: M. Geerts Projectnummer

Nadere informatie

mêçàéåíåìããéê= W 2009089 mêçàéåí= léçê~åüíöéîéê= låçéêïéêé=ãéãç= W Verkeerskundig advies rev. 2

mêçàéåíåìããéê= W 2009089 mêçàéåí= léçê~åüíöéîéê= låçéêïéêé=ãéãç= W Verkeerskundig advies rev. 2 1. Inleiding De gemeente Lingewaard is voornemens om de begraafplaats De Hoeve in Huissen uit te breiden. Tevens zijn er plannen om een crematorium te bouwen op deze locatie. Voor beide plannen zijn reeds

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Hameinde te Loenen

Akoestisch onderzoek Hameinde te Loenen 16 februari 2015 Akoestisch onderzoek Hameinde te Loenen Geluidbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai www.deerns.nl Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of

Nadere informatie

Luchtkwaliteit Vicarielaan te IJsselstein

Luchtkwaliteit Vicarielaan te IJsselstein Luchtkwaliteit Vicarielaan te IJsselstein Toelichting Gegevens opdrachtgever Provides Postbus 72 3400 AB IJsselstein Contactpersoon: dhr. M. Teuns CSO Adviesbureau Koningsbergenstraat 2 7418 ER Deventer

Nadere informatie

BUREAUSTUDIE FASE 1, BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD VERKEER

BUREAUSTUDIE FASE 1, BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD VERKEER BUREAUSTUDIE FASE 1, BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD VERKEER GEMEENTE HAAKSBERGEN juni 2009 110301.001599 Inhoud 1 Inleiding 2 1.1 Aanleiding 2 1.2 Ligging bedrijventerrein 2 2 Ontsluiting in de eerste fase

Nadere informatie

Module: Ontbrekende schakel in netwerk

Module: Ontbrekende schakel in netwerk Module: Ontbrekende schakel in netwerk Invullen In de onderstaande tabel staat een toelichting op de in te vullen gegevens. Onderdeel Invoervariabelen Investeringen Meerkosten beheer- en onderhoud Reductie

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Situatie

1. Inleiding. 2. Situatie Esprit bv, 4 e studentenhuis Parc Spelderholt, Beekbergen NOTITIE Nr. : V.2009.1135.00.N001 Versie : 002 DEFINITIEF Project : Esprit bv, 4e studentenhuis Parc Spelderholt, Beekbergen Betreft : Akoestisch

Nadere informatie

MEMO DHV B.V. Logo. : De heer P.T. Westra : Ramon Nieborg, Alex Bouthoorn : Ceciel Overgoor

MEMO DHV B.V. Logo. : De heer P.T. Westra : Ramon Nieborg, Alex Bouthoorn : Ceciel Overgoor Logo MEMO Aan : De heer P.T. Westra Van : Ramon Nieborg, Alex Bouthoorn Kopie : Ceciel Overgoor Dossier : BA4962-100-100 Project : Milieuonderzoeken bedrijventerrein de Flier Nijkerk Betreft : Onderzoek

Nadere informatie

Verkeerscirculatie & parkeren ontwikkeling Mierlo s Welkom - definitief

Verkeerscirculatie & parkeren ontwikkeling Mierlo s Welkom - definitief Onderwerp Verkeerscirculatie & parkeren ontwikkeling Mierlo s Welkom - definitief Aan Bouwbedrijf Van Gerven onze referentie 17054.1 D14 mem01-4 dhe Verzend datum 26 juni 2017 projectnummer 17054.1 Opgesteld

Nadere informatie

Ketenanalyse Duo-label retail advies

Ketenanalyse Duo-label retail advies Ketenanalyse Duo-label retail advies Search Consultancy Oktober 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Doelstelling van het onderzoek... 3 1.2. Projectafbakening... 3 2. Uitgangspunten... 4 3. Beschrijving

Nadere informatie

Allereerst zal ingegaan worden op de huidige verkeersintensiteit. Daarna wordt de verkeersgeneratie van het initiatief gegegeven.

Allereerst zal ingegaan worden op de huidige verkeersintensiteit. Daarna wordt de verkeersgeneratie van het initiatief gegegeven. Memo Verkeersintensiteiten en verkeersgeneratie bij visie stadsentree Boekhorstlaan Aan: Mark Lorist / Martijn Koppert Van: Maarten Bosman / Mette Corsel Datum: 6 september 2015 1. Inleiding Een initiatiefnemer

Nadere informatie

Barendrecht. Akoestisch onderzoek. Uitbreiding Vrijenburgschool. 048900.15162.00 02-02-2010 (versie 1.0) drs. R.A.P. Effting.

Barendrecht. Akoestisch onderzoek. Uitbreiding Vrijenburgschool. 048900.15162.00 02-02-2010 (versie 1.0) drs. R.A.P. Effting. Barendrecht Akoestisch onderzoek Uitbreiding Vrijenburgschool projectnummer: datum: 048900.15162.00 02-02-2010 (versie 1.0) opdrachtleider: opdrachtgever: drs. R.A.P. Effting Gemeente Barendrecht auteur(s):

Nadere informatie

2 Verkeersgeneratie en routekeuze

2 Verkeersgeneratie en routekeuze Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

1 Inleiding. Effecten aansluiten Ter Borch op A7. Gemeente Tynaarlo. 4 december 2015 TYN002/Ksg/

1 Inleiding. Effecten aansluiten Ter Borch op A7. Gemeente Tynaarlo. 4 december 2015 TYN002/Ksg/ Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Memo Aan Contactpersoon Kopie aan Datum Ons kenmerk Onderwerp Inleiding Opzet onderzoek Emissies

Memo Aan Contactpersoon Kopie aan Datum Ons kenmerk Onderwerp Inleiding Opzet onderzoek Emissies Memo Aan Bart Jan Elders Kopie aan Contactpersoon Berend Hoekstra Datum 27 maart 2015 Onderwerp Luchtkwaliteit Parallelweg Haaksbergen Inleiding Nabij de Parallelweg in Haaksbergen vindt voorbereiding

Nadere informatie

Uitbreiding poppodium 013 Tilburg. Luchtkwaliteitsonderzoek in het kader van de bestemmingsplanwijziging

Uitbreiding poppodium 013 Tilburg. Luchtkwaliteitsonderzoek in het kader van de bestemmingsplanwijziging Uitbreiding poppodium 013 Tilburg Luchtkwaliteitsonderzoek in het kader van de bestemmingsplanwijziging Rapportnummer TH 630-1-RA-001 d.d. 30 juli 2014 Uitbreiding poppodium 013 Tilburg Luchtkwaliteitsonderzoek

Nadere informatie

Inleiding. Project: Centrum Chaam 2016 Onderwerp: Stikstofdepositieonderzoek Kenmerk: M Datum

Inleiding. Project: Centrum Chaam 2016 Onderwerp: Stikstofdepositieonderzoek Kenmerk: M Datum Project: Centrum Chaam 2016 Onderwerp: Stikstofdepositieonderzoek Kenmerk: M2016-28 Auteurs: A.E. Klein Datum 6-5-2016 Inleiding Ten behoeve van het bestemmingsplan Centrum Chaam 2016 is voor het onderdeel

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek. Helmond West Wijkhuis Brede School

Akoestisch Onderzoek. Helmond West Wijkhuis Brede School Akoestisch Onderzoek Helmond West Wijkhuis Brede School AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN HELMOND WEST-WIJKHUIS BREDE SCHOOL Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: Eigenaar:

Nadere informatie

Bijlage 1: Verkeersgeneratie en afwikkeling defensie-eiland te Woerden

Bijlage 1: Verkeersgeneratie en afwikkeling defensie-eiland te Woerden Bijlage 1: Verkeersgeneratie en afwikkeling defensie-eiland te Woerden Datum : 15 februari 2012 Opdrachtgever : Projectnummer : 211x0759 Opgesteld door : L. van Oort 1. Uitgangspunten De kern Woerden is

Nadere informatie

Afbeelding 1.2. Plan Kloosterplantsoen met parkeervoorziening langs de Panoven

Afbeelding 1.2. Plan Kloosterplantsoen met parkeervoorziening langs de Panoven Afbeelding 1.2. Plan Kloosterplantsoen met parkeervoorziening langs de Panoven Witteveen+Bos doet een verkeersonderzoek naar de gevolgen van deze ontwikkeling als onderbouwing van het bestemmingsplan.

Nadere informatie

het college van burgemeester en wethouders van Skarsterlân t.a.v. de heer S.M. Dijkstra Postbus AC JOURE Uw kenmerk:

het college van burgemeester en wethouders van Skarsterlân t.a.v. de heer S.M. Dijkstra Postbus AC JOURE Uw kenmerk: Uw kenmerk: Ons nummer: Ska-woningen Stobbegasterpaad-Hasjerdijken-11a Behandeld door: de heer A.G. Faber Telefoon: 0515-489722 het college van burgemeester en wethouders van Skarsterlân t.a.v. de heer

Nadere informatie

Ontwikkeling De Driehoek en Struikakkers te Ermelo

Ontwikkeling De Driehoek en Struikakkers te Ermelo Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan *1024661* Gemeenteraad Gemeente Hengelo Postbus 18 7550 AA Hengelo Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan 1010707 Geachte gemeenteraad, In de commissie Fysiek zijn vragen

Nadere informatie

Compensatie CO 2 -emissie gemeentelijke organisatie Den Haag over 2013

Compensatie CO 2 -emissie gemeentelijke organisatie Den Haag over 2013 Compensatie CO 2 -emissie gemeentelijke organisatie Den Haag over 2013 Inhoud 1 Aanleiding 1 2 Werkwijze 2 2.1. Bronnen 2 2.2. Kentallen 2 3 CO 2 -emissie gemeentelijke organisatie 3 4 Ontwikkeling 5 5

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 - reductiedoelstellingen scope 1 & 2 -emissies

Voortgangsrapportage CO 2 - reductiedoelstellingen scope 1 & 2 -emissies Voortgangsrapportage CO 2 - reductiedoelstellingen scope 1 & 2 -emissies BESIX Nederland Branch 17 oktober 2011 Definitief rapport BESIX Nederland Branch Trondheim 22-24 Postbus 8 2990 AA Barendrecht

Nadere informatie

OUD-TURNHOUT RUP De Hoogt Aanvulling screeningsnota

OUD-TURNHOUT RUP De Hoogt Aanvulling screeningsnota OUD-TURNHOUT RUP De Hoogt Aanvulling screeningsnota December 2010 COLOFON Opdrachtgever: Turnhout Project: RUP De Hoogt Opdrachthouder: Projectteam: Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen

Nadere informatie

Mobiliteit bestemmingsplan Woongebied Andijk. In opdracht van Kuiper Compagnons

Mobiliteit bestemmingsplan Woongebied Andijk. In opdracht van Kuiper Compagnons Mobiliteit bestemmingsplan Woongebied Andijk In opdracht van Kuiper Compagnons Mobiliteit bestemmingsplan Woongebied Andijk Kuiper Compagnons Delft, 8 december 2006 Versie 1.0 ir. E.R. Hooglander ir. R.

Nadere informatie

Hoe gebeurt de beoordeling van de verschillende alternatieven?

Hoe gebeurt de beoordeling van de verschillende alternatieven? Hoe gebeurt de beoordeling van de verschillende alternatieven? De beoordeling voor de discipline MENS-MOBILITEIT gebeurde op vlak van de doelstellingen van het MASTERPLAN 2020: verbeteren van de bereikbaarheid

Nadere informatie

Voortgangsrapportage eerste half jaar CO2 prestatieladder, niveau 3

Voortgangsrapportage eerste half jaar CO2 prestatieladder, niveau 3 Voortgangsrapportage eerste half jaar CO2 prestatieladder, niveau 3 T&A Survey BV - APG Dynamostraat 48 1001 NR Amsterdam T&A Survey BV Bedrijvenpark Twente 305 7602 KL Almelo Laatste wijzigingen : juli

Nadere informatie

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint.

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint. Derde voortgangsrapportage CO₂-emissie reductie Hierbij informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO₂ -emissie inventarisatie, betreffende de periode van juni 2014 tot en

Nadere informatie

Rekenen aan luchtkwaliteit langs autosnelwegen

Rekenen aan luchtkwaliteit langs autosnelwegen Rekenen aan luchtkwaliteit langs autosnelwegen 2 Rijkswaterstaat Waarom deze folder? De luchtkwaliteit langs autosnelwegen, of om preciezer te zijn de concentraties van NO2 en PM10, is al enige jaren een

Nadere informatie

Luchtkwaliteit aansluiting. 2 rotondes Hamelandweg

Luchtkwaliteit aansluiting. 2 rotondes Hamelandweg aansluiting 2 rotondes Hamelandweg te Lichtenvoorde Versie opdrachtgever Gemeente Oost Gelre Postbus 17 7130 AA Lichtenvoorde auteur drs. A.D. Postma INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... I SAMENVATTING... 1

Nadere informatie

BEREKENING GEVELBELASTING. Schey 11 te Noorbeek 11/25637/B/M/JZ M Aelmans Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu

BEREKENING GEVELBELASTING. Schey 11 te Noorbeek 11/25637/B/M/JZ M Aelmans Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu Rapportnummer Dossiernummer 11/25637/B/M/JZ M16959.07 Aelmans Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu Aelmans Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu is een handelsnaam van Triple A adviseurs B.V. Kerkstraat 4,

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie.

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO 2 Emissie-inventarisatie, dit alles over 2014. Hierin zijn de hoeveelheden

Nadere informatie

Notitie. Luchtkwaliteit Paleis het Loo. 1 Inleiding. 2 Werkwijze en uitgangspunten

Notitie. Luchtkwaliteit Paleis het Loo. 1 Inleiding. 2 Werkwijze en uitgangspunten Notitie Contactpersoon Sander Kamp Datum 7 februari 2017 Kenmerk N001-1233768KMS-evp-V03-NL Luchtkwaliteit Paleis het Loo 1 Inleiding Paleis het Loo is voornemens uit te breiden en een groei te realiseren

Nadere informatie

Berekening stikstofdepositie wijzigingsgebieden Bestemmingsplan Centrum Hillegom

Berekening stikstofdepositie wijzigingsgebieden Bestemmingsplan Centrum Hillegom Notitie Contactpersoon ir. Marike Aalbers Datum 4 november 2013 Kenmerk N001-1213701XMA-rlk-V03-NL Berekening stikstofdepositie wijzigingsgebieden Bestemmingsplan Centrum Hillegom 1 Inleiding In het Bestemmingsplan

Nadere informatie

GEMEENTE NIJKERK ONDERWERP: BESTEMMINGSPLAN DOORNSTEEG DATUM: 4 JULI Algemeen

GEMEENTE NIJKERK ONDERWERP: BESTEMMINGSPLAN DOORNSTEEG DATUM: 4 JULI Algemeen AAN: VAN: GEMEENTE NIJKERK J. HAVEMAN ONDERWERP: BESTEMMINGSPLAN DOORNSTEEG DATUM: 4 JULI 2014 1. Algemeen Aan de westzijde van Nijkerk wordt uitbreiding van het woningbouwcontingent voorzien. Het plangebied

Nadere informatie

Bestemmingsplan Makado. Onderdeel verkeer

Bestemmingsplan Makado. Onderdeel verkeer Bestemmingsplan Makado Onderdeel verkeer Bestemmingsplan Makado Onderdeel verkeer Datum 13 mei 2014 Kenmerk FIM005/Mnr/0014.01 Eerste versie 18 februari 2013 www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl Documentatiepagina

Nadere informatie

Luchtkwaliteit Nieuwegein 2009

Luchtkwaliteit Nieuwegein 2009 Luchtkwaliteit Nieuwegein 2009 datum 24 februari 2011 status definitief opdrachtgever Gemeente Nieuwegein Contactpersoon: de heer Willie van Dam uw referentie 2011/322 opdrachtnemer dbvision Groenmarktstraat

Nadere informatie

Bijlage 1: Achtergrond, verantwoording en rekenresultaten

Bijlage 1: Achtergrond, verantwoording en rekenresultaten Pagina 2 limieten zijn er immers niet voor niets. Zo blijft van de ruim 9.000 km autosnelweg en autoweg, ruim 4.000 km over waar een snelheidsverhoging is toegepast. Dit zijn vooral autosnelwegen buiten

Nadere informatie

Verkeerseffecten drive-in Hornbach Tilburg

Verkeerseffecten drive-in Hornbach Tilburg Hornbach Nederland BV Verkeerseffecten drive-in Hornbach Tilburg Eindrapport Rapportnummer: 203X00373.042541_5 Datum: 21 mei 2008 Contactpersoon opdrachtgever: Mevrouw M. van Hilten-Koolhaas Projectteam

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek project:

Akoestisch onderzoek project: Akoestisch onderzoek project: Woningsplitsing Ottersumseweg 64 Gennep Twan Toonen Management en Advies Ruimtelijke ordening Projectontwikkeling Projectmanagement Amersfoort 11 augustus 2011 Gewijzigd T.Toonen

Nadere informatie

CO 2 emissie scope 3. Emissie-soort Scope 2010 2011 2012 2013 2014 reductie 2014-2013. Totaal 2.815 2.677 2.370 2.383 2.214 7,1% Reductie 169

CO 2 emissie scope 3. Emissie-soort Scope 2010 2011 2012 2013 2014 reductie 2014-2013. Totaal 2.815 2.677 2.370 2.383 2.214 7,1% Reductie 169 Werk Bewust! Antea Group en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen projectnr. 080365 Onderdeel CO2 prestatieladder 12 juni 2015 Bijlage bij - 3.B.2 Energiemanagementsprogramma Monitoring scope 3 1 Periode:

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder twee woningen aan de Gelriaweg 4 te Epe.

Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder twee woningen aan de Gelriaweg 4 te Epe. Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder twee woningen aan de Gelriaweg 4 te Epe. Rapportnummer: SRO.11.01 Datum: 22 maart 2011 Opdrachtgever: buro SRO, drs. M. Geerts Adviesbureau Weel Ing. C.M. Weel Van

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN HELMOND WEST HERTOGSTRAAT/TOURNOOISTRAAT

AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN HELMOND WEST HERTOGSTRAAT/TOURNOOISTRAAT AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN HELMOND WEST HERTOGSTRAAT/TOURNOOISTRAAT Dienst Stedelijke ontwikkeling en Beheer Team Milieu Behandeld door : G.J.H. Groot Dengerink Datum : 26 november 2010 Rapportnummer

Nadere informatie

Deelrapport Luchtkwaliteit Aanvulling

Deelrapport Luchtkwaliteit Aanvulling Deelrapport Luchtkwaliteit Aanvulling Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie Postbus 299-4600 AG Bergen op Zoom + 31 (0)164 212 800 nieuwesluisterneuzen@vnsc.eu www.nieuwesluisterneuzen.eu Rapport Vlaams

Nadere informatie

Bogermanschool Houten

Bogermanschool Houten Gemeente Houten Bogermanschool Houten Akoestisch onderzoek Gemeente Houten Bogermanschool Houten Akoestisch onderzoek Datum 7 december 2011 Kenmerk HTN466\Bxt/6355 Eerste versie www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl

Nadere informatie

Luchtkwaliteit t.g.v. wegverkeer. van en naar uitbreiding. bedrijventerrein Moesdijk

Luchtkwaliteit t.g.v. wegverkeer. van en naar uitbreiding. bedrijventerrein Moesdijk Luchtkwaliteit t.g.v. wegverkeer van en naar uitbreiding bedrijventerrein Moesdijk te Weert Versie 24 maart 2011 opdrachtnummer 11-060 datum 24 maart 2011 opdrachtgever Econsultancy bv Rijksweg Noord 39

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER De Elf Provincien / Gemeente Utrecht

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER De Elf Provincien / Gemeente Utrecht memo aan: van: De Elf Provincien / Gemeente Utrecht Johan van der Burg / Mariël Gerritsen datum: 3 juli 2015 betreft: Luchtkwaliteit Kaatstraat 1, Pijlsweerd project: 130445 INLEIDING In het pand Kaatstraat

Nadere informatie

NOTITIE VERKEER EN PARKEREN MFC LANGESTRAAT 36 TE HEEREWAARDEN GEMEENTE MAASDRIEL

NOTITIE VERKEER EN PARKEREN MFC LANGESTRAAT 36 TE HEEREWAARDEN GEMEENTE MAASDRIEL NOTITIE VERKEER EN PARKEREN MFC LANGESTRAAT 36 TE HEEREWAARDEN GEMEENTE MAASDRIEL Notitie verkeer en parkeren MFC Langestraat 36 te Heerewaarden in de gemeente Maasdriel Opdrachtgever Gemeente Maasdriel

Nadere informatie

W.815. Onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing van de voorzieningencluster Beek in de gemeente Laarbeek

W.815. Onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing van de voorzieningencluster Beek in de gemeente Laarbeek W.815 Onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing van de voorzieningencluster Beek in de gemeente Laarbeek Opdrachtgever Gemeente Laarbeek Wissing stedebouw en ruimtelijke vormgeving

Nadere informatie

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu AKOESTISCH ONDERZOEK UITWERKINGSPLAN BRANDEVOORT II LIVERDONK - OOST Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: 2012-16 Eigenaar: SB/Mi/GGD Revisienummer: 1 Status: definitief

Nadere informatie