Brussel, 6 februari _Advies_REG_investeringen Advies Premies voor REG-investeringen in woningen voor niet-of-onvoldoende-belastingbetalers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brussel, 6 februari 2008 080206_Advies_REG_investeringen Advies Premies voor REG-investeringen in woningen voor niet-of-onvoldoende-belastingbetalers"

Transcriptie

1 Brussel, 6 februari _Advies_REG_investeringen Advies Premies voor REG-investeringen in woningen voor niet-of-onvoldoende-belastingbetalers

2 Inhoud Krachtlijnen van het advies... 3 Advies Situering van de adviesvraag Bijkomende gerichte REG-maatregelen voor lage inkomensgroepen zijn nodig Modaliteiten van het voorstel zijn onvoldoende afgestemd op lage inkomens De regeling kan lage inkomensgroepen onvoldoende bereiken Het probleem van prefinanciering blijft bestaan Het voorstel is als REG-maatregel wellicht niet het meest effectief en efficiënt Uitstel van premies voor ketels en beglazing roept vragen op De administratieve lasten zullen aanzienlijk zijn Het voorstel zorgt niet volledig voor gelijkschakeling met de belastingbetalers De voorgestelde regeling zal veel implementatieproblemen veroorzaken De selectie van de begunstigden is moeilijk toepasbaar De administratieve afhandeling door de netbeheerders roept vragen op De handhaving van regeling is problematisch De regeling is moeilijk communiceerbaar Het financieel plaatje is een vraagteken Een retro-actieve inwerkingtreding is geen goede zaak De voorgestelde regeling dreigt bestaande problemen te verergeren Alternatieven moeten uitgewerkt worden Met de federale overheid moet overlegd worden over een belastingkrediet Ook andere slimme financieringsopties moeten bekeken worden Een totaalvisie op energiepremies is nodig Referenties

3 Krachtlijnen van het advies De raad vindt het een goede zaak om bijkomende energiebesparende maatregelen te voorzien voor lage inkomensgroepen. Die kunnen vaak niet of onvoldoende genieten van een belangrijk deel van het energie-ondersteuningsbeleid. Met name komen mensen die geen of onvoldoende belastingen betalen, niet of niet volledig in aanmerking voor de federale belastingsvermindering voor energiebesparende uitgaven. De raad waardeert dan ook dat de Vlaamse regering probeert om een probleem inherent aan deze federale maatregel op te lossen. Toch heeft de raad heel wat bedenkingen bij het voorliggend ontwerpbesluit dat aan deze niet-of-onvoldoende-belastingbetalers compenserende premies voor energiebesparende investeringen in woningen wil toekennen. Zo zal de regeling niet volledig in zijn opzet slagen om de niet-of-onvoldoende-belastingbetalers een premie te geven die vergelijkbaar is met de belastingkorting. Bovendien zijn de modaliteiten van de regeling onvoldoende afgestemd op de lage inkomensgroepen om sociale overwegingen te staven. Ook zijn er twijfels bij de effectiviteit en de efficiëntie van de premieregeling. Vooral door de omschrijving van de begunstigden van de premie zijn de administratieve lasten aanzienlijk en lijkt de regeling moeilijk toepasbaar en nauwelijks handhaafbaar. Er worden verder implementatieproblemen verwacht bij de uitbesteding van de administratieve afhandeling van de premies aan de netbeheerders, de communicatie over de regeling en de financiering. Tot slot maakt de voorgestelde regeling het energiesubsidiebeleid nog ingewikkelder. Ervan uitgaande dat inderdaad gerichte REG-maatregelen voor lage inkomensgroepen nodig zijn en gezien de bedenkingen bij de voorgestelde regeling, vraagt de raad dat nu alternatieven gericht op de lage inkomensgroepen uitgewerkt worden. Vooreerst is overleg met de federale overheid nodig over een belastingkrediet en over de belastingsvermindering voor energiebesparende investeringen. Verder moet er spoedig werk worden gemaakt van slimme financieringsconstructies om de prefinancieringsproblemen van lage inkomensgroepen op te lossen. Tot slot vraagt de raad om totaalvisie op het gebruik van energiepremies. Terzake kondigt de raad verdere initiatieven aan. 3

4 Advies 1. Situering van de adviesvraag De SERV ontving op 18 december 2007 een adviesvraag van Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur over het voorontwerp van besluit van de Vlaamse regering tot toekenning van premies voor het uitvoeren van energiebesparende investeringen in woningen. De adviestermijn bedroeg 30 werkdagen. De regeling wil ervoor zorgen dat personen die niet kunnen genieten van de federale belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven omdat ze geen of onvoldoende belastingen betalen, toch een gelijkaardig voordeel ontvangen. De Vlaamse regering maakt daarom gebruik van de mogelijkheid voorzien in het CO 2 /REG-decreet om aan deze doelgroep een afzonderlijke premie toe te kennen. De premies kunnen toegekend worden voor investeringen in dakisolatie, beglazing met hoge isolerende eigenschappen of een nieuwe stookketel met hoog rendement. De hoogte van de premies zou vergelijkbaar zijn met de belastingkorting die belastingbetalers momenteel genieten en kan eventueel gemoduleerd worden (bijv. in functie van het isolerend vermogend van de materialen). Voor beschermde klanten worden de premiebedragen verhoogd met 20%. Het besluit voorziet dat de minister de aanvraag- en toekenningsprocedures bepaalt en voor de administratieve afhandeling van de dossiers een beroep kan doen op derden. De kosten van de regeling zijn ten laste van het Energiefonds. Het initiatief kadert in de uitvoering van het Energierenovatieprogramma 2020, dat aangekondigd was in het Vlaams Klimaatbeleidsplan De SERV werd niet om advies gevraagd over het Energierenovatieprogramma De historiek van het dossier wordt kort weergegeven in onderstaand kader. 4

5 Kader : Historiek van het dossier Op 5 juli 2006 werd in het Vlaams parlement een verzoekschrift ingediend over de tussenkomst van de Vlaamse overheid in energiebesparende renovatiewerkzaamheden. De indiener van het verzoekschrift stelt vast dat veel energiepremies uitgekeerd worden in de vorm van (federale) belastingverminderingen. Mensen met een zeer laag inkomen, betalen weinig of geen belastingen. De verzoeker vraagt om een parlementair initiatief waardoor mensen die geen federale belastingen betalen, toch recht zouden krijgen op een compenserende energiepremie. Op de vergadering van dinsdag 12 december 2006 nam de commissie akte van het standpunt van de minister:. Het is om grondwettelijke redenen voor het Vlaamse Gewest niet gemakkelijk om een specifieke ondersteuning te creëren die enkel van toepassing is op personen die, gelet op hun lage inkomen, geen belasting betalen. Noch is het praktisch haalbaar om voor iedere federale fiscale maatregel op gewestelijk niveau een vangnet te voorzien voor groepen die om een of andere reden niet ten volle kunnen genieten van deze maatregel. Dit brengt immers een grote administratieve last met zich mee en maakt het Vlaams beleid volledig afhankelijk van het federaal beleid. De Vlaamse overheid tracht bij de uitwerking van nieuwe ondersteuningsinitiatieven op het vlak van energiebesparende maatregelen echter steeds rekening te houden met de sociale dimensie van dergelijke steun. Zo valt te onderzoeken of voor een beperkt aantal zeer kostenefficiënte maatregelen, bijvoorbeeld dakisolatie, bijkomende steun kan worden voorzien voor groepen die elders uit de boot vallen. De commissie was het eens met de elementen van antwoord. In het Actieplan van het Energierenovatieprogramma voor het Vlaamse woningbestand van mei 2007 wordt een premie aangekondigd voor niet-of-onvoldoende-belastingbetalers vergelijkbaar met federale belastingvermindering. Het alternatief voor deze aanpak is de invoering van een belastingskrediet of korting op de factuur... De haalbaarheid van de invoering van een belastingkrediet of korting op de factuur voor de uitvoering van energiebesparende investeringen dient nog te worden onderzocht. Op 29 juli 2007 werd in de Werkgroep gebouwen van de Vlaamse klimaatconferentie de stand van zaken meegedeeld inzake premie voor niet-of-onvoldoende-belastingbetalers. Het ontwerpbesluit van de Vlaamse regering zou klaar zijn; de haalbaarheid van het belastingkrediet moest nog worden onderzocht. Er werden vragen gesteld over alternatieve pistes en uitvoering. De keuze van de piste zal mede afhankelijk zijn van het federaal regeerakkoord. Mogelijks wordt in het federaal regeerakkoord hierover niets opgenomen en zullen we werken via een Vlaamse premieregeling. Het Besluit van de Vlaamse Regering zal het kader vastleggen. Er zullen nog verder concrete uitvoeringsafspraken moeten worden gemaakt met de netbeheerders. Tijdens de Focusdag van de Vlaamse klimaatconferentie op 26 november 2007 werden aan de werkgroep gebouwen vragen gesteld inzake praktische implementatie van een premieregeling voor niet-of-onvoldoendebelastingbetalers 2. Eind november 2007 werd de regeling tevens aangekondigd in de pers. Het ontwerpbesluit werd 7 december 2007 principieel goedgekeurd door de Vlaamse regering. 1 1/gebouwen/energierenovatieprogramma-en-energieprestatiecertificaat-juni- 2007/actieplan_energierenovatieprogramma_2020.pdf: Een premie voor het uitvoeren van energiebesparende investeringen door een geregistreerd aannemer bij een niet-of-onvoldoende-belastingbetaler. 2 Verslag staat nog niet op de website. Presentatie ties/presentaties%20sessie%20g2.pdf 5

6 2. Bijkomende gerichte REG-maatregelen voor lage inkomensgroepen zijn nodig De raad vindt het een goede zaak om bijkomende REG-beleidsmaatregelen te voorzien voor lage inkomensgroepen. Er is vooral bij gezinnen met lage inkomens, vaak bestaande uit lager geschoolden of ouderen, nog steeds een aanzienlijk CO 2 -emissiereductiepotentieel dat dringend aangeboord moet worden. Deze gezinnen wonen vaak in minder goed geïsoleerde huizen met verouderde verwarmingsinstallaties. Ook nemen de energiekosten een relatief grotere hap uit het gezinsinkomen van lage inkomensgroepen dan voor hogere inkomensgroepen. Energiebesparende investeringen kunnen samen met de sociale (energie)beleidsmaatregelen helpen om de energiefactuur voor deze doelgroep te verlichten en dus fuel poverty aan te pakken. REG-beleidsmaatregelen zetten bewoners aan om energiebesparende investeringen te doen en hebben ook effect. Zo beïnvloeden ze de keuze van energiebesparende technologieën en vervroegen ze bepaalde vervangingsinvesteringen. Maar het REG-ondersteuningsbeleid komt vooral ten goede aan hogere inkomensgroepen, eigenaars en mensen die reeds begaan waren met het milieu. De lage inkomensgroepen worden niet goed bereikt: zij maken relatief minder gebruik van de subsidies die het REG-ondersteuningsbeleid voorziet (cf. infra) 3. Hieruit volgt dat de eventuele bijkomende beleidsmaatregelen meer specifiek gericht en afgestemd moeten worden op de kenmerken van deze lagere inkomensdoelgroep. Eén van de redenen voor de beperkte participatie van lage inkomensgroepen aan het REGondersteuningsbeleid is dat gezinnen met lage inkomens vaak niet of niet volledig kunnen genieten van de federale belastingsvermindering voor energiebesparende uitgaven omdat zij geen of onvoldoende belastingen betalen. De financiële steun via de federale belastingsvermindering is ten opzichte van de andere steunmaatregelen in omvang het meest substantieel 4. De raad waardeert dan ook dat de Vlaamse regering probeert om een probleem inherent aan deze federale maatregel op te lossen. 3 deel statistieken. 4 Fiscaal voordeel voor REG: Voor 2007 wordt het toegekende fiscale voordeel voor energiebesparende investeringen geschat op 200 tot 400 miljoen euro voor geheel België. Verondersteld dat hiervan eenzelfde aandeel naar Vlaamse belastingbetalers gaat als het voorgaande jaar, namelijk 67%, dan zou in 2007 voor 134 à 268 miljoen euro fiscaal voordeel toegekend zijn aan Vlaamse belastingbetalers. Bron: ENOVER/CONCERE (2007) REG-Premies van de netbeheerders: De Vlaamse netbeheerders spendeerden in ,37 miljoen euro aan de REG openbare dienstverplichtingen. Bron: CREG, persbericht 19 januari

7 3. Modaliteiten van het voorstel zijn onvoldoende afgestemd op lage inkomens De aanpak van energiearmoede is expliciet een doelstelling van de voorgestelde regeling 5. Toch lijken de modaliteiten van het voorstel onvoldoende afgestemd op lage inkomensgroepen, om sociale overwegingen te staven De regeling kan lage inkomensgroepen onvoldoende bereiken Verschillende elementen in de voorgestelde premieregeling zorgen ervoor dat de regeling de lage inkomensgroepen onvoldoende zal bereiken. De regeling is verbonden met de federale belastingvermindering en de administratieve afhandeling ervan zou aansluiten bij de premies van de netbeheerders. Cijfers tonen echter aan dat beide regelingen relatief weinig bekend zijn en gebruikt worden, in het bijzonder door huurders en laagst geschoolden, vaak ook de lage inkomensgroepen. Er treedt als het ware een Mattheüseffect op in verband met de bestaande overheidsmaatregelen. Eigenaars die behoren tot de hoogste sociale groep, zijn het best geïnformeerd over de bestaande maatregelen en alhoewel ze al een meer kwaliteitsvolle woning hebben, doen zij meer energiebesparende investeringen. Eigenaars die behoren tot de laagste sociale groep, betrekken een woning die qua energiezuinigheid lager scoort, zijn minder goed op de hoogte van de bestaande overheidsmaatregelen en doen minder energiebesparende investeringen 6. 55% van de Vlamingen kent bijv. de premies van netbeheerders, één op drie Vlamingen kent de fiscale aftrek. Bij huurders en laagst geschoolden ligt deze bekendheid een factor 2 tot 6 lager 7. Het voorliggende dossier bevat geen elementen die aangeven dat de voorgestelde premie de lage inkomensgroepen beter zal bereiken dan de premies van de netbeheerders op dit moment doen. Het eerst komt, eerst maalt- principe, dat samengaat met het eindig budget, kan ervoor zorgen dat zij die te laat hun aanvraag indienden, niet meer in aanmerking komen voor de premie. Dit principe kan mensen in financiële problemen brengen die rekenden op deze premie. De regeling gaat gepaard met administratieve verplichtingen (zie ook deel over administratieve lasten) en het zijn vooral lage inkomensgroepen die hierdoor afgeschrikt worden om een premie aan te vragen. Lage inkomensgroepen wonen daarenboven relatief vaker in appartementsgebouwen, waarvoor de administratie voor het verkrijgen van premies doorgaans ingewikkelder is dan voor individuele gebouwen. 5 De RIA stelt en anderzijds voor minder fuel poverty in uitvoering van het aan de Europese Commissie voorgestelde actieplan energie-efficiëntie. 6 Resultaten enquête in opdracht van VEA. 7 Resultaten enquête in opdracht van VEA

8 3.2. Het probleem van prefinanciering blijft bestaan De belangrijkste verklaring voor de beperkte participatie van lagere inkomensgroepen aan het REG-ondersteuningsbeleid is het probleem van prefinanciering. De hoogte van de initiële investering is namelijk een sterke rem op de investeringsbereidheid van lagere inkomensgroepen; zij hebben vaak onvoldoende middelen om de initiële REG-investering te doen, ook al verdient de investering zich door de premies en de gerealiseerde energiebesparingen vaak op korte termijn terug. Dat prefinancieringsprobleem wordt door de voorgestelde regeling niet aangepakt. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat het financiële voordeel van de voorgestelde premieregeling de begunstigden veel sneller zal bereiken dan bij de belastingsvermindering, al blijft er een periode van vermoedelijk enkele maanden 8 vooraleer het dossier behandeld is en de premie gestort wordt. 4. Het voorstel is als REG-maatregel wellicht niet het meest effectief en efficiënt Met de premieregeling wil de Vlaamse regering bijkomende klimaatmaatregelen implementeren die bijdragen tot de verbetering van de energieprestatie van het Vlaamse woningbestand en het verbeteren van de kansen voor een betere leefkwaliteit en dit kostenefficiënte wijze. De voorgestelde subsidieerbare investeringen zijn vanuit het oogpunt van de investeerders ongetwijfeld allemaal zeer effectief en kostenefficiënt, maar dat betekent niet automatisch dat de voorgestelde premieregeling en zijn modaliteiten dat ook vanuit het oogpunt van de overheid zijn Uitstel van premies voor ketels en beglazing roept vragen op De compenserende premies kunnen worden toegekend voor investeringen in dakisolatie, beglazing met hoge isolerende eigenschappen of een nieuwe stookketel met hoog rendement. Maar de nota aan de Vlaamse regering en de bijgevoegde RIA geven aan dat deze premies wellicht niet tegelijkertijd in werking zullen worden gesteld: in 2008 zou vermoedelijk prioriteit verleend worden aan dakisolatie, vanaf 2009 ook aan beglazing en ketels. De raad heeft enkele vragen bij de keuze om prioriteit te geven aan dakisolatie ten nadele van beglazing en ketels: 8 Dit is afhankelijk van de termijnen voor dossierafhandeling, maar die zijn nog niet vastgelegd. 8

9 Investeringen in dakisolatie zijn minder populair dan investeringen in ketels en beglazing, zeker bij 65-plussers. Naar de toekomst toe hebben vooral eigenaars van woningen zonder dubbele beglazing en eigenaars die niet beschikken over een energiezuinige verwarmingsketel de grootste intentie om te investeren. Dit is te verklaren doordat investeringen in dakisolatie bij bestaande woningen over het algemeen moeilijker te realiseren zijn dan het vervangen van de ketel of de beglazing. Dit weerspiegelt zich in de concrete plannen van de Vlamingen 9, maar ook in de aangevraagde premies bij de netbeheerders 10 en in het gebruik van de fiscale aftrek 11. Onderzoek toont aan dat subsidies vooral effect hebben bij vervangingsinvesteringen (de keuze voor een bepaald apparaat of materiaal) en minder effect hebben bij aanpassingsinvesteringen (b.v. wel of geen na-isolatie). Dakisolatiepremies zullen bovendien vooral effect hebben op het soort isolatiemateriaal dat gekozen wordt, maar veel minder op de keuze om tot isolatie over te gaan. Cijfers over verspreiding van dakisolatie over de jaren tonen trouwens geen noemenswaardig effect van fiscale belastingvermindering aan. Voor dakisolatie spelen blijkbaar andere factoren (aangrijpingspunt zoals verbouwing, bouw, aankoop, ). Fiscale aftrek lijkt daarentegen wel effect te hebben op het gebruik van betere beglazing 12. Het attentie-effect van de regeling dit effect wijst op de rol die een regeling speelt bij het richten van de aandacht op bepaalde maatregelen - is wellicht beperkt, aangezien dakisolatie een zeer evidente technologie betreft, waarvan de toepassing overigens in vele gevallen verplicht is. Onderzoek toont aan dat vooral bij dakisolatie de waargenomen besparingen sterk afwijken van de theoretische besparingen. Zo zou de waargenomen besparing 5 keer kleiner zijn dan theoretisch berekend, wellicht door onvolledig of onjuiste toepassing in de praktijk De administratieve lasten zullen aanzienlijk zijn Volgens de raad zijn de administratieve kosten van de voorgestelde regeling aanzienlijk, vooral door de moeilijk hanteerbare afbakening van de doelgroep als de niet-of-onvoldoendebelastingbetalers. Deze administratieve kosten bedreigen de kosten/batenverhouding en dus de efficiëntie van de regeling. De omvang van de administratieve kosten kan weliswaar nog niet precies worden ingeschat omdat de modaliteiten voor de regeling, de eventuele vereiste documenten, verklaringen en 9 In 2005 plande 9% in de komende 5 jaar investeringen in dakisolatie, 10% in beglazing en 17% in ketels. (Significant 2005). De cijfers van 2007 zijn afkomstig van een andere bron en wellicht niet vergelijkbaar: 36% dakisolatie, 46% beglazing, 30% ketels (Dimarso 2007), waarvan bij 65 plussers 17% voor dakisolatie en 22% voor beglazing. 10 In 2006 kenden de netbeheerders ongeveer 5000 premies toe voor dakisolatie (aannemers, inclusief doe het zelf), premies voor ketels en premies voor beglazing. 11 Volgens de energieenquête 2005 maakte 14% die de fiscale aftrek kende gebruik van de regeling voor dakisolatie, 15% voor de vervanging van stookolieketels (niet ter vervanging van gasketels), 17% voor HR-glas. Enquête energiegebruik in huishoudens in Vlaanderen in opdracht VEA: 12 Enquête energiegebruik in huishoudens in Vlaanderen en onderzoek energierenovatieprogramma (oktober 2007), in opdracht VEA:

10 vereisten, de controlemodaliteiten, enz. nog niet volledig vastliggen. Niettemin meent de raad dat de RIA de administratieve lasten voor de aanvragers ernstig onderschat en onterecht geen rekening houdt met de administratieve lasten langs de kant van de overheid en de netbeheerders indien deze belast zouden worden met de administratieve afhandeling. Aanvrager: Administratieve lasten voor de aanvragers worden in de RIA ernstig onderschat door te veronderstellen dat dit slechts 5 minuten per dossier zal vergen. Geïnteresseerden zullen de modaliteiten van de regeling moeten opzoeken, de wens om voor de premie in aanmerking te komen op de formulieren van de netbeheerder moeten aankruisen, (eventueel) moeten zorgen voor de nodige vermeldingen op de factuur, het aanslagbiljet 14 moeten opzoeken en bestuderen of een bewijs moeten opvragen dat geen belastingen worden betaald, eventueel een bewijs van beschermde klant moeten opvragen, kopies van de bewijsstukken moeten maken en versturen, eventueel na twee jaar opnieuw een aanslagbiljet of bewijs opzoeken en versturen om aan te tonen dat men effectief geen gebruik maakte van de fiscale aftrek, enz. Zeker voor de doelgroep van deze regeling zal het uitvoeren van deze taken en het eventueel beroep doen op derden hiervoor, aanzienlijk meer tijd in beslag nemen dan de RIA voorziet. Netbeheerder: De netbeheerders zullen bijkomend ten opzichte van hun gebruikelijke dossierafhandeling vragen moeten beantwoorden, de aanslagbiljetten moeten bekijken, de compenserende premies moeten berekenen en uitbetalen, etc. Bovenop de administratieve lasten voor de afhandeling van de toegekende premies dreigen bovendien onbedoeld bijkomende administratieve lasten voor de netbeheerder te ontstaan. Immers, wellicht zullen zeer veel aanvragers voor een premie van de netbeheerder aangeven dat zij voor de voorliggende premie in aanmerking willen komen, ook al toont hun aangifte misschien aan dat ze hiervoor niet in aanmerking komen. Ook al deze aanvragen zullen bekeken en afgehandeld moeten worden. Daarbij rijst de vraag of ook deze laatste kosten zullen worden vergoed door het Energiefonds. Overheid: Het is onduidelijk hoe de overheid de netbeheerders zal controleren en welke administratieve lasten hiermee gepaard zullen gaan. In ieder zal heel wat informatieuitwisseling tussen de netbeheerders en VEA nodig zijn opdat de uitvoering door de netbeheerders gecontroleerd kan worden en opdat VEA de nodige informatie zou krijgen om de regeling op te volgen en waar nodig bij te sturen. Eventueel moet ook een klachtenprocedure worden voorzien. 5. Het voorstel zorgt niet volledig voor gelijkschakeling met de belastingbetalers De RIA stelt dat een doel van de subsidiemaatregel is om een hiaat in de bestaande subsidieregelgeving te dichten en uitvoering te geven aan het op het verzoekschrift door het Vlaamse Gewest verstrekte antwoord Het bedoelde antwoord op het verzoekschrift stelde: Zo valt te onderzoeken of voor een beperkt aantal zeer kostenefficiënte maatregelen, bijvoorbeeld dakisolatie, bijkomende steun kan worden voorzien voor groepen die elders uit de boot vallen. 14 De RIA vermeldt het bijvoegen van een kopie van de belastingsaangifte in plaats van het aanslagbiljet. 10

11 Over de stand van zaken van een aangekondigde haalbaarheidsstudie voor alternatieven voor een compenserende premie wordt nergens bericht. Volgens de nota aan de Vlaamse regering wil de regeling meer concreet de niet-ofonvoldoende-belastingbetaler een premie geven die vergelijkbaar is met de belastingkorting. Het is echter duidelijk dat een gelijkschakeling niet volledig wordt gerealiseerd. Ten eerste komen niet alle energiebesparende uitgaven die in aanmerking komen voor belastingvermindering ook in aanmerking voor de premie. Enkel dakisolatie, condensatieketels en hoogrendementsbeglazing komen in aanmerking voor de premie. Zonneboilers, fotovoltaïsche zonnepanelen, geothermische warmtepompen, thermostatische kranen op radiatoren of kamerthermostaten met tijdsinschakeling en energieaudits komen in aanmerking voor belastingvermindering, maar niet voor de premie. Voor hoogrendementsbeglazing zou de premie enkel toegekend worden voor vervanging van beglazing, de belastingvermindering geldt ook plaatsing van hoogrendementsbeglazing voor woningen in aanbouw. Ten tweede zal de hoogte van de energiepremies vermoedelijk niet steeds volledig vergelijkbaar zijn met de belastingkorting. De energiepremies zouden gebaseerd zijn op de forfaitair bedrag in / m² of per installatie, terwijl de belastingvermindering berekend wordt als een percentage op de investeringskosten. Om het forfaitair maximumbedrag te bepalen, werden daarom berekeningen gemaakt op basis van standaardkosten van investeringen. Bij deze werkwijze kunnen kanttekeningen worden geplaatst: Bij de berekeningen van de hoogtes van de energiepremies werd geen rekening gehouden met het feit dat er bij de fiscale aftrekregeling door de belastingvermindering ook minder gemeentebelasting betaald dient te worden. Om een gelijkaardige tegemoetkoming te bekomen als uit de belastingsvoordelen voor belastingbetalers zouden de premies dus verhoogd moeten worden. De berekende premies worden in het ontwerpbesluit gemarkeerd als maximumbedragen: de minister kan dus lagere premies voorzien. De premie bij de vervanging van enkelglas door hoogrendementsglas is wellicht beperkter dan de belastingvermindering, aangezien de prijs voor glas en raamvervanging waarmee gerekend wordt eerder aan de lage kant is. Anderzijds is de premie voor dubbelglas vervanging indien geen raamvervanging nodig is, veel hoger dan de fiscale aftrek. Tot slot verschillen ook de voorwaarden van beide regelingen: De selectie van de begunstigden gebeurt bij de belastingsvermindering op basis van gegevens in het jaar van de uitgaven en voor de voorliggende premie wellicht op basis van de situatie twee jaren voor de uitgaven. Dit zorgt voor ongelijkheden in de gevallen waar de situatie (gezinssituatie, inkomen, andere aftrekposten, ) in die tussentijd is gewijzigd. 11

12 Art. 8 van het ontwerpbesluit lijkt een beperking te leggen op de cumulatie van de voorgestelde premie met andere premies 15, terwijl de belastingvermindering onbeperkt cumuleerbaar is met premies van het gewest, de netbeheerders, provincies, gemeenten. Wellicht is art. 8 terzake te strikt geformuleerd en werd het volgende bedoeld: het gecumuleerde premiebedrag dat per kalenderjaar in uitvoering van dit besluit wordt toegekend, mag niet meer bedragen dan. De spreidbaarheid van uitgaven over verschillende jaren zoals mogelijk bij de belastingvermindering, is wellicht niet zo eenvoudig te realiseren via een koppeling aan de premies van de netbeheerders. 6. De voorgestelde regeling zal veel implementatieproblemen veroorzaken Het voorliggend dossier inzake de premie voor energiebesparende uitgaven van niet-ofonvoldoende-belastingbetalers blijft onduidelijk over een aantal aspecten inzake de implementatie van de regeling: Hoe zal de regeling precies werken? Het ontwerpbesluit is erg summier. Het geeft de minister een ruime bevoegdheid om nadere voorwaarden te bepalen. Ook met de informatie opgenomen in de RIA (reguleringsimpactanalyse), in de nota aan de Vlaamse regering en in andere documenten (Energierenovatieprogramma, verslagen klimaatconferentie, e.d.) blijven een aantal aspecten van de regeling onduidelijk. Hierdoor is het moeilijk om louter op basis van het ontwerpbesluit een inschatting te maken van de concrete werking van de voorgestelde regeling. Nochtans is de effectiviteit en efficiëntie van de regeling in belangrijke mate afhankelijk van de praktisch uitwerking. Wat zijn de verwachte effecten van de regeling? De effecten van voorgestelde regeling zijn in de RIA slechts zeer beknopt en onvolledig in kaart gebracht. Er gebeurde geen of onvoldoende ex ante evaluatie. Op basis van de verstrekte informatie is het niettemin duidelijk dat de voorgestelde regeling heel wat implementatieproblemen zal veroorzaken De selectie van de begunstigden is moeilijk toepasbaar De premie gaat naar natuurlijke personen die niet of maar gedeeltelijk in aanmerking komen voor de fiscale aftrekregeling, vermeld in artikel 145/24, eerste lid, 5, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (art. 2). Reeds in deel werd aangegeven dat door de omschrijving van de mogelijke begunstigden van de premie de administratieve lasten van de regeling 15 Het gecumuleerde premiebedrag dat per kalenderjaar aan een begunstigde wordt toegekend, mag niet meer bedragen dan het maximale bedrag dat voor de fiscale aftrekregeling, voor dat kalenderjaar van toepassing is. 12

13 aanzienlijk zijn. Daarnaast heeft de formulering bijkomende nadelen, o.a. voor de toepasbaarheid en hanteerbaarheid van de regeling. Ten eerste is het voor de overheid zeer moeilijk in te schatten wie onder de regeling zal vallen en wat bijgevolg de mogelijke budgettaire impact van de regeling is (cf. deel ). Ten tweede zal deze formulering problemen veroorzaken bij de doelgroep. Volgens de raad is het namelijk niet eenvoudig te weten of iemand voor deze premieregeling in aanmerking komt. Kandidaten zullen hun aanslagbiljet moeten opzoeken en moeten nagaan welke bedragen in bepaalde posten vermeld staan. De afbakening van de doelgroep niet-of-onvoldoende-belastingbetalers sluit ook niet aan bij bestaande definiëringen 16 en vormt een nieuwe catalogering van een sociale doelgroep. De afbakening van doelgroep is niet stabiel, aangezien deze afhankelijk werd gemaakt van de federale regels inzake belastingsvermindering. Als de federale regels wijzigen, dan wijzigt ook de doelgroep. Ingeval belastingen worden betaald, maar onvoldoende om volledig van de belastingsvermindering te kunnen genieten, zal de betrokkene zelf moeten uitmaken of het voordeliger is gebruik te maken van de compenserende premie, dan wel van de federale aftrekregeling. Ook dat is niet zo gemakkelijk. Overigens lijkt de formulering voor de afbakening van de doelgroep in het ontwerpbesluit te summier, hetgeen voor rechtsonzekerheid zorgt. Zo bepaalt het ontwerpbesluit niet expliciet op welk moment zal worden afgetoetst of men al dan niet in aanmerking komt voor de fiscale aftrekregeling. Volgens het dossier lijkt het de bedoeling dat men kijkt naar de belastingsafrekening en dus naar de situatie twee jaar voor de investering. De formulering in het ontwerpbe- 16 Zoals netto belastbaar inkomen drie jaar voor de aanvraagdatum niet meer dan: euro voor een alleenstaande; euro voor een alleenstaande met een persoon ten laste euro voor samenwonenden, te verhogen met 2800 euro per persoon. (renovatiepremie) beschermde afnemers: Beschermde afnemers zijn de afnemers die kunnen bewijzen dat zij of elke andere persoon die onder hetzelfde dak leeft, behoort tot een van de volgende categorieën: Iedereen die van de sociale maximumprijs voor elektriciteit en aardgas kan genieten (Attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid ), Personen met een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (Attest van het ziekenfonds), Personen in collectieve schuldenregeling (Attest van de beslagrechter of van de aangestelde schuldbemiddelaar), Personen in budgetbegeleiding bij het OCMW (Attest van het OCMW) (bepaalde sociale ODV), mensen met beperkte inkomens, alsook voor alle mensen die schulden hebben (stookoliefonds), mensen die moeilijkheden ervaren om hun gas en elektriciteitsrekening te betalen», en «mensen wiens schuldenlast zodanig is dat ze ondanks hun inspanningen, onmogelijk hun elektriciteit- en gasrekening nog kunnen betalen». (Sociaal energiefonds) De bewoner is de particulier die de door hem verbeterde woning op de aanvraagdatum bewoont op grond van een zakelijk recht, of op grond van een huurovereenkomst met betrekking tot een hoofdverblijfplaats waarvan de duur meer dan drie jaar bedraagt; De verhuurder is de natuurlijke persoon die eigenaar-verhuurder is van de woning waarvoor de aanvraag wordt ingediend, en die een huurovereenkomst heeft afgesloten met een sociaal verhuurkantoor voor de duur van minstens negen jaar. (verbeteringspremie) 13

REG-premies 2011. REG-premies? Stimuleren Rationeel EnergieGebruik. Verkleinen. Meerdere premies voor éénzelfde investering. Soms maak je winst!

REG-premies 2011. REG-premies? Stimuleren Rationeel EnergieGebruik. Verkleinen. Meerdere premies voor éénzelfde investering. Soms maak je winst! REG-premies 2011 Dries Bruyneel Duurzaamheidsambtenaar Stad Deinze Infoavond V.T.I. Deinze 06.10.2011 REG-premies? Stimuleren Rationeel EnergieGebruik Verkleinen Investering Terugverdientijd Meerdere premies

Nadere informatie

Vlaamse premie voor energiebesparende investeringen. folder niet-belastingbetalers vo1 1

Vlaamse premie voor energiebesparende investeringen. folder niet-belastingbetalers vo1 1 8 Vlaamse premie voor energiebesparende investeringen door niet-belastingbetalers Inleiding Komt u in aanmerking? Algemene voorwaarden De Vlaamse overheid wil dat elke woning tegen beschikt over een geïsoleerd

Nadere informatie

Studiedag energie. Energielening en sociale isolatie huurwoningen. 18 september 2017

Studiedag energie. Energielening en sociale isolatie huurwoningen. 18 september 2017 Studiedag energie Energielening en sociale isolatie huurwoningen 18 september 2017 REG-maatregelen: historiek Energierenovatieprogramma 2020: geen energieverslindende woningen in Vlaanderen in 2020 (dakisolatie,

Nadere informatie

REG-premie voor HOOGRENDEMENTSBEGLAZING (huishoudelijk) Aanvraagformulier

REG-premie voor HOOGRENDEMENTSBEGLAZING (huishoudelijk) Aanvraagformulier REG-premie voor HOOGRENDEMENTSBEGLAZING (huishoudelijk) Aanvraagformulier Gegevens aanvrager Naam... Straat en nummer.... Postcode en gemeente... Telefoon of GSM.. E-mail... Bankrekening nr.... EAN-nummer

Nadere informatie

2. Op welke manier/via welke criteria worden de ingediende dossiers door de dnb s gecontroleerd?

2. Op welke manier/via welke criteria worden de ingediende dossiers door de dnb s gecontroleerd? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 204 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 27 februari 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Premies

Nadere informatie

de woonkantoren van de stad Antwerpen

de woonkantoren van de stad Antwerpen de woonkantoren van de stad Antwerpen Woonkantoor stad Antwerpen A. Wie zijn wij? B. Wie is onze klant? C. Wat doen wij? D. de Groene Lening E. verbouwingspremies voor eigenaar-bewoner F. verbouwingspremies

Nadere informatie

Premies voor energiebesparende investeringen in 2014

Premies voor energiebesparende investeringen in 2014 Premies voor energiebesparende investeringen in 2014 Inhoud Premies voor energiebesparende investeringen in 2014... Een overzicht van de premies die sinds 1 januari van kracht zijn.... Nieuw in 2014...

Nadere informatie

DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER

DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE PREMIE VAN JETTE DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER Voor wie? Voor alle natuurlijke personen (huurders, erfpachters of eigenaars) die dakisolatie plaatsen in een bestaand gebouw gelegen op het

Nadere informatie

Na-isolatie van spouwmuren premies en communicatie 2012

Na-isolatie van spouwmuren premies en communicatie 2012 Na-isolatie van spouwmuren premies en communicatie 2012 7 februari 2012 Geert Flipts Energierenovatieprogramma 2020 Prioriteiten: dak/glas/verwarming/muur Premies 2011 bestaande woningen Ruim 60.000 dakisolatiepremies

Nadere informatie

Subsidiedossier Dakisolatie

Subsidiedossier Dakisolatie Gemeente Sint-Amands Milieudienst Kristin Moens Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 Subsidiedossier Dakisolatie Aanvraagformulier vind je op het einde van dit

Nadere informatie

Subsidiedossier dakisolatie

Subsidiedossier dakisolatie Milieudienst Femke Kennis Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 Subsidiedossier dakisolatie Aanvraagformulier vind je op het einde van dit document GEMEENTELIJK

Nadere informatie

REG-premie voor BUITENZONWERING (huishoudelijk) Aanvraagformulier

REG-premie voor BUITENZONWERING (huishoudelijk) Aanvraagformulier REG-premie voor BUITENZONWERING (huishoudelijk) Aanvraagformulier Gegevens aanvrager Naam... Straat en nummer... Postcode en gemeente... Telefoon en GSM... E-mail.. Bankrekening nr.... EAN-nummer (zie

Nadere informatie

Advies. Besluit micro-warmtekrachtinstallaties en warmtepompen

Advies. Besluit micro-warmtekrachtinstallaties en warmtepompen Brussel, 10 september 2008 100908 Advies besluit micro-warmtekrachtinstallaties en warmtepompen Advies Besluit micro-warmtekrachtinstallaties en warmtepompen Inhoud 1. Situering... 3 2. Algemene beoordeling...

Nadere informatie

2 de uitwerking en uitvoering van de in artikel 8 bedoelde openbare dienstverplichtingen

2 de uitwerking en uitvoering van de in artikel 8 bedoelde openbare dienstverplichtingen Advies van de WaterRegulator met betrekking tot het ontwerp Ministerieel besluit houdende nadere regels tot uitvoering van artikel 27/3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2011 houdende

Nadere informatie

De nieuwe energiepremies

De nieuwe energiepremies De nieuwe energiepremies PERSBERICHT 23/1/2012 VLAANDEREN VERNIEUWT PREMIEAANBOD De Vlaamse regering heeft op 1 januari nieuwe premies ingevoerd voor energiebesparende investeringen in woningen. Dankzij

Nadere informatie

1. Situering. 2. Opzet van het ontwerpbesluit

1. Situering. 2. Opzet van het ontwerpbesluit Vlaamse Woonraad Koning Albert II-laan 19 bus 23 1210 Brussel vlaamse.woonraad@rwo.vlaanderen.be www.vlaamsewoonraad.be Advies 2014/06 bestemmeling datum 13 oktober 2014 Mevrouw Liesbeth Homans, Viceminister-president

Nadere informatie

SUBSIDIES PREMIES BELASTINGVOORDELEN

SUBSIDIES PREMIES BELASTINGVOORDELEN SUBSIDIES PREMIES BELASTINGVOORDELEN RENOVEREN ENERGIEZUINIG MAKEN AANPASSEN Fiscaal voordeel Verbeterings- en aanpassingspremie Renovatiepremie Vlaamse dakisolatiepremie Infrax-premies Fiscaal voordeel

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad

Zitting van de gemeenteraad 1 zvvegeni Zitting van de gemeenteraad ZITTING VAN 23 NOVEMBER 2009 Agendapunt: Onderwerp: Aanpassing van het subsidiereglement inzake de gemeentelijke renovatieprem ie De Raad, Overwegende dat een actief

Nadere informatie

Infonamiddag Wonen en Energie Workshop energiepremies

Infonamiddag Wonen en Energie Workshop energiepremies 12 maart 2015 Infonamiddag Wonen en Energie Workshop energiepremies Inhoud Wie zijn we, hoe zijn we georganiseerd? Energiebeleid, premies Wat hebben jullie (clienteel) nodig? Wonen in de Stadsregio IGS

Nadere informatie

Infofiche wonen. Hoogrendementsbeglazing

Infofiche wonen. Hoogrendementsbeglazing Infofiche wonen Hoogrendementsbeglazing Inhoud 1. Een woordje uitleg 2. Premies 3. FRGE-lening 4. Contactgegevens 1. Een woordje uitleg Hoogrendementsglas isoleert vijf maal beter dan enkel glas en twee

Nadere informatie

Premies 2011. Vlaams Energieagentschap

Premies 2011. Vlaams Energieagentschap Premies 2011 Vlaams Energieagentschap Fiscale voordelen 2011 Sinds 2010: heel duidelijk onderscheid tussen bestaande woningen (al 5 jaar in gebruik bij de start van de werken) en nieuwbouw. Bij bestaande

Nadere informatie

Advies Over de waarborgregeling voor het Fonds ter reductie van de globale energiekost

Advies Over de waarborgregeling voor het Fonds ter reductie van de globale energiekost Advies Over de waarborgregeling voor het Fonds ter reductie van de globale energiekost SERV DB, 25 juni 2010 Minaraad, 24 juni 2010 Contactpersoon SERV: Peter Van Humbeeck Contactpersoon Minaraad: Francis

Nadere informatie

Advies Reparatiebesluit energiepremies

Advies Reparatiebesluit energiepremies Advies Reparatiebesluit energiepremies SERV, 20 januari 2010 Minaraad, 28 januari 2010 Contactpersoon SERV: Peter Van Humbeeck Contactpersoon Minaraad: Francis Noyen 1 Wetstraat 34-36, B- 1040 Brussel

Nadere informatie

Energiepremies 2014. Energiepremies 2014. De drie bedragcategorieën voor de energiepremies. A - Energiestudies. B - Isolatie en verluchting

Energiepremies 2014. Energiepremies 2014. De drie bedragcategorieën voor de energiepremies. A - Energiestudies. B - Isolatie en verluchting De drie bedragcategorieën voor de energiepremies Energiepremies 2014 A - basispremie: voor alle types aanvragers B - premie "gemiddeld inkomen": voor gezinnen met een inkomen tussen 30.000/jaar en 60.000/jaar

Nadere informatie

REG-premie voor DAKISOLATIE (huishoudelijk) Aanvraagformulier

REG-premie voor DAKISOLATIE (huishoudelijk) Aanvraagformulier REG-premie voor DAKISOLATIE (huishoudelijk) Aanvraagformulier Gegevens aanvrager Naam... Straat en nummer... Postcode en gemeente... Telefoon of GSM.. E-mail... Bankrekening nr.... EAN-nummer (zie factuur

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening

Energiebesparende uitgaven Groene lening JAAR 2013 (AANSLAGJAAR 2014): a. Belastingvermindering voor uitgaven = overdracht van het vorige jaar: Saldo vorig jaar: 190 Maximumbedrag van de vermindering is niet bereikt: 3 810 Geen saldo meer b.

Nadere informatie

Energiebesparende investeringen. Inkomsten 2008 (aanslagjaar 2009) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende investeringen. Inkomsten 2008 (aanslagjaar 2009) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende investeringen Inkomsten 2008 (aanslagjaar 2009) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren worden

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2011 (aangifte 2012) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

Advies. Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning

Advies. Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning Brussel, 9 juli 2008 070908 Advies decreet hypotheekvestiging Advies Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning 1. Toelichting

Nadere informatie

Advies. Wijzigingsbesluit REG-ODV

Advies. Wijzigingsbesluit REG-ODV Brussel, 15 april 2009 041509_Advies_wijzigingsbesluit_REG_ODV Advies Wijzigingsbesluit REG-ODV voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van 2 maart 2007 inzake de

Nadere informatie

REG-premie voor CONDENSATIEKETEL OP AARDGAS (huishoudelijk) Aanvraagformulier

REG-premie voor CONDENSATIEKETEL OP AARDGAS (huishoudelijk) Aanvraagformulier REG-premie voor CONDENSATIEKETEL OP AARDGAS (huishoudelijk) Aanvraagformulier Gegevens aanvrager Naam... Straat en nummer... Postcode en gemeente... Telefoon of GSM.. E-mail... Bankrekening nr.... EAN-nummer

Nadere informatie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN AFDELING 1. Artikel 1. VOORWERP VAN HET SUBSIDIEREGLEMENT DOEL EN DOELGROEP Binnen de perken van

Nadere informatie

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u!

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Stap 1 : Vraag snel een gratis energiescan aan. Stap 2 : Isoleer het dak van een private huurwoning en geniet van een extra hoge premie van 23 euro per m 2. Bekijk

Nadere informatie

REG-premie voor HOOGRENDEMENTSBEGLAZING (huishoudelijk) Aanvraagformulier

REG-premie voor HOOGRENDEMENTSBEGLAZING (huishoudelijk) Aanvraagformulier REG-premie voor HOOGRENDEMENTSBEGLAZING (huishoudelijk) Aanvraagformulier Gegevens aanvrager Naam... Straat en nummer... Postcode en gemeente... Telefoon of GSM.. E-mail... Bankrekening nr.... EAN-nummer

Nadere informatie

REG. Hoogrendementsbeglazing. REG-premieaanvraag 2014 (*) Niet-woongebouwen. Een premie aanvragen in 5 stappen. Afhandeling premie.

REG. Hoogrendementsbeglazing. REG-premieaanvraag 2014 (*) Niet-woongebouwen. Een premie aanvragen in 5 stappen. Afhandeling premie. REG 2014 REG-premieaanvraag 2014 (*) Niet-woongebouwen Hoogrendementsbeglazing Een premie aanvragen in 5 stappen 1. Lees aandachtig de algemene voorwaarden en de actievoorwaarden. 2. Vul het aanvraagformulier

Nadere informatie

REG-premie voor VLOERISOLATIE (huishoudelijk) Aanvraagformulier

REG-premie voor VLOERISOLATIE (huishoudelijk) Aanvraagformulier Gegevens aanvrager REG-premie voor VLOERISOLATIE (huishoudelijk) Aanvraagformulier Naam... Straat en nummer... Postcode en gemeente... Telefoon of GSM... E-mail.. Bankrekening nr... EAN-nummer (zie factuur

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEPREMIES VOOR DE INDIVIDUELE WONINGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEPREMIES VOOR DE INDIVIDUELE WONINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEPREMIES VOOR DE INDIVIDUELE WONINGEN Deze algemene voorwaarden betreffen alle energiepremies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Naast deze voorwaarden gelden de bijzondere

Nadere informatie

Advies. Besluit energieprestatiecertificaat verkoop en verhuur residentiële gebouwen

Advies. Besluit energieprestatiecertificaat verkoop en verhuur residentiële gebouwen Brussel, 5 september 2007 090507 Advies EPB-certificaat residentiële gebouwen Advies Besluit energieprestatiecertificaat verkoop en verhuur residentiële gebouwen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding en krachtlijnen...

Nadere informatie

REG-premie voor ventilatiesysteem met warmterecuperatie (huishoudelijk) Aanvraagformulier

REG-premie voor ventilatiesysteem met warmterecuperatie (huishoudelijk) Aanvraagformulier REG-premie voor ventilatiesysteem met warmterecuperatie (huishoudelijk) Aanvraagformulier Gegevens aanvrager Naam... Straat en nummer... Postcode en gemeente... Telefoon of GSM.. E-mail... Bankrekening

Nadere informatie

REG. Individuele condensatieketel op aardgas, propaan of stookolie. REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning of wooneenheid

REG. Individuele condensatieketel op aardgas, propaan of stookolie. REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning of wooneenheid Art.nr. 43874 : REGpremie condensatieketel besch.kl.2013 REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning of wooneenheid REG 2013 Individuele condensatieketel op aardgas, propaan of stookolie Een premie aanvragen

Nadere informatie

PERSBERICHT. Annemie Turtelboom Vlaams Viceminister-president Annemie Turtelboom Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie

PERSBERICHT. Annemie Turtelboom Vlaams Viceminister-president Annemie Turtelboom Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie PERSBERICHT Annemie Turtelboom Vlaams Viceminister-president Annemie Turtelboom Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie Brussel, 11/2/2016 Energiebesparende renovatie in Vlaanderen zet door

Nadere informatie

ZORGELOOS VERHUREN. Premies en steunmaatregelen voor verhuurders. Katja Calsyn projectcoördinator Beter Wonen aan de Gete

ZORGELOOS VERHUREN. Premies en steunmaatregelen voor verhuurders. Katja Calsyn projectcoördinator Beter Wonen aan de Gete ZORGELOOS VERHUREN Premies en steunmaatregelen voor verhuurders Katja Calsyn projectcoördinator 9 oktober 2014 CC De Kruisboog Sint-Jorisplein20, 3300 Tienen Premies en Steunmaatregelen Particulier verhuurder

Nadere informatie

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie.

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en Doel van de premie. Artikel 1: 1. Om jonge gezinnen te ondersteunen in de aankoop van een woning op het grondgebied van de gemeente Middelkerke,

Nadere informatie

Subsidiereglement voor rationeel energiegebruik

Subsidiereglement voor rationeel energiegebruik Subsidiereglement voor rationeel energiegebruik (Gemeenteraadsbeslissing: 21.02.2011) Afdeling 1 : Aanwending van alternatieve energievormen. Artikel 1: Definities Voor toepassing in afdeling 1 gelden

Nadere informatie

REG-premie voor ZONNEBOILERS (huishoudelijk) Aanvraagformulier

REG-premie voor ZONNEBOILERS (huishoudelijk) Aanvraagformulier REG-premie voor ZONNEBOILERS (huishoudelijk) Aanvraagformulier Gegevens aanvrager Naam... Straat en nummer... Postcode en gemeente... Telefoon of GSM... E-mail.. Bankrekening nr.... EAN-nummer (zie factuur

Nadere informatie

Energiepremies 2012 Gemeente Dilbeek

Energiepremies 2012 Gemeente Dilbeek Energiepremies 2012 Gemeente Dilbeek Zoals goedgekeurd door de Gemeenteraad van 22 november 2011 Premie voor fotovoltaïsche zonnepanelen Voor het plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen kan u van de gemeente

Nadere informatie

Artikel 1 Definities Artikel 2 Subsidiebedragen

Artikel 1 Definities Artikel 2 Subsidiebedragen SUBSIDIEREGLEMENT Subsidie voor de plaatsing van een thermische zonne-installatie, vloerisolatie, muurisolatie, dak- en zoldervloerisolatie, superisolerende beglazing, een condensatieketel op aardgas of

Nadere informatie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT RATIONEEL ENERGIEVERBRUIK GROTE INGREPEN

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT RATIONEEL ENERGIEVERBRUIK GROTE INGREPEN GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT RATIONEEL ENERGIEVERBRUIK GROTE INGREPEN Artikel 1 Definities en begrippen Bestaande woning: een woning die voor 2006 aan het elektriciteitsnet werd gekoppeld. Lambdawaarde

Nadere informatie

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 oktober 2003

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 oktober 2003 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Advies

Nadere informatie

Mijn bedrijf en mijn energie

Mijn bedrijf en mijn energie Mijn bedrijf en mijn energie Staden, zondag 30 november 2014 arch. Luc Dedeyne energieconsulent Bouwunie Subsidies voor bedrijven Bedrijven kunnen genieten van financiële ondersteuning indien zij investeren

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR VAN SINT-JOOST-TEN-NODE PREMIES VOOR DE RENOVATIE VAN WONINGEN GELEGEN OP HET GRONDGEBIED VAN DE GEMEENTE SINT-JOOST-TEN-NODE

GEMEENTEBESTUUR VAN SINT-JOOST-TEN-NODE PREMIES VOOR DE RENOVATIE VAN WONINGEN GELEGEN OP HET GRONDGEBIED VAN DE GEMEENTE SINT-JOOST-TEN-NODE GEMEENTEBESTUUR VAN SINT-JOOST-TEN-NODE PREMIES VOOR DE RENOVATIE VAN WONINGEN GELEGEN OP HET GRONDGEBIED VAN DE GEMEENTE SINT-JOOST-TEN-NODE GEMEENTELIJK REGLEMENT HOOFDSTUK I PREMIE VOOR GEVELVERFRAAIING

Nadere informatie

ADVIES OVER HET ONTWERPBESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE ERKENNINGS- EN SUBSIDIEVOORWAARDEN VAN SOCIALE VERHUURKANTOREN. Advies / 6.09.

ADVIES OVER HET ONTWERPBESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE ERKENNINGS- EN SUBSIDIEVOORWAARDEN VAN SOCIALE VERHUURKANTOREN. Advies / 6.09. < ADVIES OVER HET ONTWERPBESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE ERKENNINGS- EN SUBSIDIEVOORWAARDEN VAN SOCIALE VERHUURKANTOREN Advies 2016-11 / 6.09.2016 www.vlaamsewoonraad.be INHOUD 1 Situering... 3 2 Beknopte

Nadere informatie

Wonen & energie. Beleidsinstrumenten op federaal en gewestelijk niveau. Provinciehuis Vlaams-Brabant Bart Martens 26 juni 2006

Wonen & energie. Beleidsinstrumenten op federaal en gewestelijk niveau. Provinciehuis Vlaams-Brabant Bart Martens 26 juni 2006 Beleidsinstrumenten op federaal en gewestelijk niveau Provinciehuis Vlaams-Brabant Bart Martens 26 juni 2006 ANIMO Winteruniversiteit LEEFMILIEU & ENERGIE 18 februari 2006 Energiezuiniger wonen: heel wat

Nadere informatie

VCB Roadshow Energie. 12 januari 2016 PATRICK STEURBAUT

VCB Roadshow Energie. 12 januari 2016 PATRICK STEURBAUT Energie 12 januari 2016 PATRICK STEURBAUT Agenda REG-Premies Premies: facts en figures Waar staan we nu? Waar loopt het fout bij premie-aanvraag? Wat brengt de toekomst? 2 2/3/2016 REG-Premies Vóór 1 juli

Nadere informatie

VCB Roadshow 12 januari 2016

VCB Roadshow 12 januari 2016 VCB Roadshow 12 januari 2016 Agenda REG-Premies Premies: facts en figures Waar staan we nu? Waar loopt het fout bij premie-aanvraag? Wat brengt de toekomst? REG-Premies REG-Premies Vóór 1 juli 2016 zal

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET VERKRIJGEN VAN EEN GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR HET PLAATSEN VAN EEN CONDENSATIEKETEL OP STOOKOLIE

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET VERKRIJGEN VAN EEN GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR HET PLAATSEN VAN EEN CONDENSATIEKETEL OP STOOKOLIE BIJLAGE 2 lijk subsidiereglement van condensatieketels op stookolie ter vervanging van een oude verwarmingsketel in een bestaande woning of appartement. Artikel 1 Algemeen Binnen de perken van de jaarlijks

Nadere informatie

REG. Individuele condensatieketel. op aardgas, propaan of stookolie. enkel voor beschermde klanten

REG. Individuele condensatieketel. op aardgas, propaan of stookolie. enkel voor beschermde klanten Art.nr. 45746: REGpremie condensatieketel besch. kl. 2014 REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning of wooneenheid REG 2014 Individuele condensatieketel op aardgas, propaan of stookolie enkel voor beschermde

Nadere informatie

Energiepremies en energieleningen. Seminarie CIB - Ecohuis 26 april 2013

Energiepremies en energieleningen. Seminarie CIB - Ecohuis 26 april 2013 Energiepremies en energieleningen Seminarie CIB - Ecohuis 26 april 2013 Overzicht - Doelstelling - Knelpunten - Ondersteuning door de stad Antwerpen - Premies - Leningen - Voorbeelden 2 Doelstelling -

Nadere informatie

Brussel, 13 juni 2007 Advies uitvoeringsbesluit rentetoelage bij hinder door openbare werken. Advies

Brussel, 13 juni 2007 Advies uitvoeringsbesluit rentetoelage bij hinder door openbare werken. Advies Brussel, 13 juni 2007 Advies uitvoeringsbesluit rentetoelage bij hinder door openbare werken Advies Ontwerp van besluit tot toekenning van een rentetoelage voor ondernemingen die lijden onder de verstoorde

Nadere informatie

Nieuwe beglazing met een Ug-waarde van maximaal 1,1 W/m²K

Nieuwe beglazing met een Ug-waarde van maximaal 1,1 W/m²K Premieaanvraag 2017 Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw Deze premie komt in aanmerking voor de BENO-pass. Je vindt hier meer info over in de informatiefolder op www.eandis.be Nieuwe beglazing met

Nadere informatie

Zoom in op uw dak: voor verhuurders

Zoom in op uw dak: voor verhuurders Zoom in op uw dak: voor verhuurders Thermografische foto stad Antwerpen Met 20 buurgemeenten De warmteverliezen van woningen kunnen zichtbaar gemaakt worden U krijgt een indicatie van de warmteverliezen

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE. De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken:

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE. De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken: AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE voorwaarden De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken: - een gemeentelijke aanvullende premie op de verbeterings-

Nadere informatie

De eerste prioriteit ligt bij isoleren en luchtdicht bouwen

De eerste prioriteit ligt bij isoleren en luchtdicht bouwen De eerste prioriteit ligt bij isoleren en luchtdicht bouwen In goed isoleren ligt een belangrijke sleutel voor het behalen van de 2020-doelstellingen van Europa. Hoever staan we vandaag in het behalen

Nadere informatie

Waar vind ik de verplichte bijlagen? Achtergrondinfo bij deze bijlagen!

Waar vind ik de verplichte bijlagen? Achtergrondinfo bij deze bijlagen! Waar vind ik de verplichte bijlagen? Achtergrondinfo bij deze bijlagen! A) PERSOONSGEGEVENS: 1. Kopie identiteitskaart 2. Bewijs van burgerlijke staat Dit bewijs kan worden geleverd met het gemeentelijk

Nadere informatie

Luc Maes, Schepen voor Energiebeleid, Beveren. Welkom

Luc Maes, Schepen voor Energiebeleid, Beveren. Welkom Welkom 2. Beleggen in energiebesparing en alternatieve energie Een rendabele uitdaging Luc Maes, schepen van energiebeleid Gemeente Beveren Programma 1. Introductie 2. Overzicht fiscale aftrekken en premies

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING

AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING Gegevens van de kredietaanvrager Persoonlijke gegevens Aanspreking: Dhr. Mvr. Naam:... Voornaam:... Postcode:... Stad / gemeente:... Rijksregisternummer: Telefoon:... Gsm:...

Nadere informatie

Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing

Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing Inhoudstafel Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing 1. Voor wie?... 3 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen........

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende het preventief sociaal energiebeleid in het kader van het Gas- en Elektriciteitsfonds.

Omzendbrief betreffende het preventief sociaal energiebeleid in het kader van het Gas- en Elektriciteitsfonds. Heeft u vragen? Nood aan bijkomende info? Mail naar onze frontdesk via vraag@mi-is.be Of bel naar 02 508 85 85 Aan de dames en heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Datum:

Nadere informatie

SOCIALE ACCENTEN IN HET REG-beleid

SOCIALE ACCENTEN IN HET REG-beleid - workshop- SOCIALE ACCENTEN IN HET REG-beleid 26/11/2010 VEA - Brussel Situering Consumptie, mobiliteit, voeding, werk,, maar zeker ook wonen vragen ENERGIE aangeboden via vrije markt energiearmoede =

Nadere informatie

5.2. Hoe groot is het voordeel?

5.2. Hoe groot is het voordeel? 5.2. Hoe groot is het voordeel? Be ta l i n g e n in 2012 é n ov e r e e n ko m s t a f g e s l ot e n t o t e n m e t 27.11.2011: Pe r c e n tage belastingv e r m i n d e r i n g Ov e r d r a agba a r

Nadere informatie

REG-premie voor woningen/appartementen vanaf 1 januari 2010 met een verlaagd E peil met zonneboiler (max. E 60) Aanvraagformulier

REG-premie voor woningen/appartementen vanaf 1 januari 2010 met een verlaagd E peil met zonneboiler (max. E 60) Aanvraagformulier REG-premie voor woningen/appartementen vanaf 1 januari 2010 met een verlaagd E peil met zonneboiler (max. E 60) Aanvraagformulier Gegevens aanvrager Naam... Straat en nummer... Postcode en gemeente...

Nadere informatie

VR DOC.1230/1TER

VR DOC.1230/1TER VR 2016 2511 DOC.1230/1TER DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN TERNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering over de regels betreffende

Nadere informatie

Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven

Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven 31 maart 2011 Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven 1. Inleiding: samenstelling energiefactuur In de verbruiksfactuur van de energieleverancier zijn de kosten van verschillende marktspelers

Nadere informatie

VR DOC.0282/1BIS

VR DOC.0282/1BIS VR 2017 2403 DOC.0282/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk

Nadere informatie

Advies. Besluit haalbaarheidsstudie alternatieve energiesystemen

Advies. Besluit haalbaarheidsstudie alternatieve energiesystemen Brussel, 12 september 2007 091207 Advies besluit haalbaarheidsstudie alternatieve energie Advies Besluit haalbaarheidsstudie alternatieve energiesystemen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding en krachtlijnen...

Nadere informatie

Brussel, 10 oktober _Advies_ontwerpbesluit_gratis_elektriciteit. Advies. ontwerpbesluit gratis elektriciteit

Brussel, 10 oktober _Advies_ontwerpbesluit_gratis_elektriciteit. Advies. ontwerpbesluit gratis elektriciteit Brussel, 10 oktober 2003 101003_Advies_ontwerpbesluit_gratis_elektriciteit Advies ontwerpbesluit gratis elektriciteit Inhoud Inhoud... 2 1. Situering van de adviesvraag... 3 2. Krachtlijnen van het advies...

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - BESLUIT

GEMEENTERAAD - BESLUIT GEMEENTERAAD - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 27 april 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00305 Onderwerp: Subsidiereglement voor energiebesparende maatregelen voor de periode 2014-2019 - Wijziging Beknopte

Nadere informatie

Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen

Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen Energie voor iedereen! met steun van de Koning Boudewijnstichting Inhoud Samenwerkingsverband Dakisolatie waarom? Probleemstelling Project Troeven, uitdagingen

Nadere informatie

Opleidingscyclus/debat voor maatschappelijke werkers

Opleidingscyclus/debat voor maatschappelijke werkers Opleidingscyclus/debat voor maatschappelijke werkers Perfectioneringsmodule 04 Werkdocument Caroline GRÉGOIRE Financiële hulp en financieringen Tr@me bvba Doelstellingen De bestaande financiële hulp voorstellen

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Art.nr. 43653 : REGpremie hoogrendementsbeglazing2013 REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw Hoogrendementsglas

Art.nr. 43653 : REGpremie hoogrendementsbeglazing2013 REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw Hoogrendementsglas Art.nr. 43653 : REGpremie hoogrendementsbeglazing2013 REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw REG 2013 Hoogrendementsglas Een premie aanvragen in 5 stappen 1. Lees aandachtig

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING VR 2016 2312 DOC.1539/1BIS DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristische logiezen

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristische logiezen Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristische logiezen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 18 juli

Nadere informatie

Voordeelgids 2015. Profiteer nu van 100 tot 700 cashback. Vervang uw verwarmingsketel en bespaar tot 35% op uw energieverbruik

Voordeelgids 2015. Profiteer nu van 100 tot 700 cashback. Vervang uw verwarmingsketel en bespaar tot 35% op uw energieverbruik Voordeelgids 2015 Profiteer nu van 100 tot 700 cashback Vervang uw verwarmingsketel en bespaar tot 35% op uw energieverbruik Krijg 100 tot 700 retour met de Viessmann Energiecheque 2015 Overzicht energiepremies

Nadere informatie

Reguleringsimpactanalyse voor

Reguleringsimpactanalyse voor Reguleringsimpactanalyse voor Aanpassing verdeelsleutel voor het budget opleidingsfonds dienstencheques 1 Gegevens van het advies 1.1 Gegevens van de regelgeving nummer taalen wetgevingstechnisch advies

Nadere informatie

Dakwerken (geen isolatie)

Dakwerken (geen isolatie) Dakwerken (geen isolatie) - Draagstructuur - Dakbedekking - Goten & randaansluitingen - Dak(vlak)ramen - Werken uitgevoerd door aannemer - Verhuurders: 57.460 (verhoging met 1.500 per persoon ten laste)

Nadere informatie

Uitvoeringsadres (Indien verschillend van adres aanvrager) Straat:... Nr.:... Busnr.:... Postcode:... Gemeente:...

Uitvoeringsadres (Indien verschillend van adres aanvrager) Straat:... Nr.:... Busnr.:... Postcode:... Gemeente:... Premie voor de plaatsing van hoogrendementsbeglazing Maatschappelijk kwetsbare doelgroepen AANVRAAGFORMULIER PREMIE Dit document volledig in BLOKLETTERS invullen, ondertekenen en terugsturen naar: Dienst

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIEN EN ENERGIE EN DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: -

Nadere informatie

Voornaam: Straat + nummer:. Postcode en woonplaats:... Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit: Rijksregisternummer:. Identiteitskaartnummer:.

Voornaam: Straat + nummer:. Postcode en woonplaats:... Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit: Rijksregisternummer:. Identiteitskaartnummer:. Kredietaanvraag Vlaamse Energielening I. Persoonlijke gegevens Persoonlijke gegevens (kredietaanvrager 1) Aanspreking : Dhr. Mevr. Naam: Voornaam:.. Straat + nummer:. Postcode en woonplaats:.... Geboortedatum:

Nadere informatie

Verbeterings- en aanpassingspremie: aanpassing gemeentenlijke reglementering aan nieuwe reglementering Vlaams gewest.

Verbeterings- en aanpassingspremie: aanpassing gemeentenlijke reglementering aan nieuwe reglementering Vlaams gewest. Verbeterings- en aanpassingspremie: aanpassing gemeentenlijke reglementering aan nieuwe reglementering Vlaams gewest. Gelet op de noodzaak de kwaliteit van het woningbestand te stimuleren; Gelet op de

Nadere informatie

Welkom. Premies en REG-acties

Welkom. Premies en REG-acties Welkom Premies en REG-acties 2017-2018 Welkom Stijn Turcksin Energieadviseur Project Collectieve projectbegeleiding Contact www.eandis.be Stroomlijn: 078 35 35 34 Sociale media Stijn.Turcksin@eandis.be

Nadere informatie

NATIONAAL. Particulier : Belastingsvermindering van 30% van de uitgaven met een max. = 750 Mogelijk voor zowel eigenaar als huurder VLAANDEREN

NATIONAAL. Particulier : Belastingsvermindering van 30% van de uitgaven met een max. = 750 Mogelijk voor zowel eigenaar als huurder VLAANDEREN Bij plaatsing inbraakwerende beglazing NATIONAAL Particulier : Belastingsvermindering van 30% van de uitgaven met een max. = 750 Mogelijk voor zowel eigenaar als huurder Ondernemer : Bijkomende aftrek

Nadere informatie

ENERGIEPREMIEWIJZER Januari 2011

ENERGIEPREMIEWIJZER Januari 2011 ENERGIEPREMIEWIJZER Januari 2011 Copyright - samenstelling 2011 - Vlaamse Confederatie Bouw (VCB), Brussel Alles uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk,

Nadere informatie

Rationeel EnergieGebruik

Rationeel EnergieGebruik aanvraagformulier voor REG-subsidie voor huishoudelijke klanten 2011 Rationeel EnergieGebruik Aanvraagformulier voor dakisolatie in bestaande woning of appartement (HH23) 1.) Gegevens van de aanvrager

Nadere informatie

Premies Wonen Vlaanderen

Premies Wonen Vlaanderen Hoofdtitel Premies in Ant. Reg. Premies Wonen Vlaanderen Steeds aan te vragen NA de werken op basis van facturen Renovatiepremie: Geen inkomens- en eigendomsvoorwaarden. Facturen maximum 2 jaar oud Woning

Nadere informatie

Advies. REG stimuleren in woningen. Brussel, 19 oktober 2015

Advies. REG stimuleren in woningen. Brussel, 19 oktober 2015 Advies REG stimuleren in woningen Brussel, 19 oktober 2015 SERV_20151019_energiebesparing gebouwen_adv Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36, 1040 Brussel T +32 2 209 01 11 info@serv.be

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER GOEDKOPE ENERGIELENINGEN

AANVRAAGFORMULIER GOEDKOPE ENERGIELENINGEN AANVRAAGFORMULIER GOEDKOPE ENERGIELENINGEN Voor wie? U kan als eigenaar-bewoner, eigenaar-verhuurder of huurder (mede-eigenaar-bewoner of mede-huurder-bewoner) de goedkope energielening aanvragen voor

Nadere informatie

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 22 april 2003

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 22 april 2003 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Advies

Nadere informatie

nr. 674 van GWENNY DE VROE datum: 10 augustus 2016 aan LIESBETH HOMANS Renovatiepremie - Stand van zaken

nr. 674 van GWENNY DE VROE datum: 10 augustus 2016 aan LIESBETH HOMANS Renovatiepremie - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 674 van GWENNY DE VROE datum: 10 augustus 2016 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie