WONEN WERKEN WELZIJN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WONEN WERKEN WELZIJN"

Transcriptie

1 DUIVEN WONEN WERKEN WELZIJN Op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen 2014 WAT WIL DE SP? Een samenleving waarin menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit voorop staan. Daarvoor strijden we. Een zware klus, want de grote politieke partijen voeren landelijk en lokaal een beleid dat leidt tot afbraak van het publieke domein en steeds grotere tegenstellingen. Rijken worden rijker en mensen die weinig hebben, krijgen het steeds moeilijker. Van de mogelijkheden die we als samenleving hebben wordt volstrekt onvoldoende gebruik gemaakt. Deden we dat wel, dan konden we iedereen een echte kans geven zijn of haar geluk maximaal na te streven. Dan kon de overheid de omstandigheden tot stand brengen waarin zaken als recht op werk, recht op een fatsoenlijk inkomen of indien nodig een goede sociale uitkering echt bestonden. Net als recht op goed en gratis onderwijs en een goede gezondheidszorg. Het is onzin om te beweren dat zoiets niet kan. Als we mensen op de maan kunnen zetten, moet het in de 21ste eeuw ook mogelijk zijn de samenleving fatsoenlijk in te richten in plaats van steeds verder terug te vallen in 19de-eeuwse wantoestanden. KERNVISIE Wat drijft de leden van de SP, en mensen die SP stemmen? Ze vinden allemaal dat het beter, menselijker en socialer kan, hier én elders op de wereld. Bij het denken en doen staan binnen de SP drie begrippen centraal. Aan de hand van deze drie begrippen bepalen we wat we voorstellen of steunen, en wat we afwijzen en bestrijden. Menselijke waardigheid De overheid kan mensen niet gelukkig maken, maar ze kan wel de omstandigheden zo maken dat mensen met een maximale kans op succes dat geluk kunnen bevorderen. Menselijke waardigheid veronderstelt een menswaardig bestaan, om te beginnen bestaanszekerheid. Maar het betekent bijvoorbeeld ook: recht op vrije meningsuiting, recht op democratie, recht op werk, recht op zorg en onderwijs, en recht op een bejegening die blijkt geeft van respect.

2 Gelijkwaardigheid Een beschaafde samenleving vereist de fundamentele erkenning dat alle mensen gelijkwaardig zijn. De een is nooit méér dan de ander. Willen we iedereen op deze manier bejegenen dan vereist dat de aanwezigheid van brede tolerantie in de hele samenleving, en de afwezigheid van enerzijds elke vorm van discriminatie en achterstelling en anderzijds de ongemotiveerde bevoordeling van sommigen. Solidariteit Als we stellen dat iedereen gelijkwaardig is, zeggen we tevens dat de mensen niet gelijk zijn. De mogelijkheden en omstandigheden van de een zijn immers altijd anders dan die van een ander. Daarom moeten we de solidariteit tussen mensen organiseren, zodat we waar nodig elkaar helpen en voor elkaar zorgen en ieder mens daadwerkelijk een eerlijke kans geven bij het streven naar een gelukkig leven.

3 Verkiezingspunten 1. EEN DEMOCRATISCH DUIVEN (burgerschap en bestuur) 1.1 Transparantie: Er mogen in principe geen vergaderingen achter gesloten deuren plaatsvinden. Iedere gemeenteraad- en commissievergadering moet via internet thuis te volgen zijn. De gemeente moet zich financieel kunnen verantwoorden naar haar burgers door een open boekhouding die voor iedere burger in te zien is. 1.2 Besluitvorming: Bij beslissingen altijd onderzoeken wat de burger wil! Dit kan gebeuren via buurtonderzoek, het raadplegen van de wijkraden, buurtverenigingen, sportclubs en ander hobbyverenigingen. 1.3 Spreekuur college van B & W: De burgers van de gemeente Duiven moeten direct contact kunnen hebben met hun bestuurders. De SP pleit er voor dat burgemeester en wethouders een dag of dagdeel per week een spreekuur houden waarin de burgers in gesprek kunnen met hun bestuurders. 1.4 Een raadgevend referendum bij belangrijke beslissingen: De SP is voorstander van referenda bij belangrijke beslissingen zoals bijvoorbeeld een gemeentelijke herindeling. Het referendum voor het centrumplan liet zien dat, door burgers in besluitvorming te betrekken, er meer draagvlak voor belangrijke en moeilijke beslissingen ontstaat. En op haar beurt laat de gemeente zien rekening te willen houden met de wensen en betrokkenheid van haar inwoners. 2. EEN EERLIJK DELEND DUIVEN( sociale zekerheid) 2.1 Informatie sociale zekerheid: Er moet actief informatie verstrekt worden over de financiële en materiële mogelijkheden voor de mensen met een financieel minimum. Daarnaast moet het de verantwoordelijkheid van de desbetreffende gemeente ambtenaar zijn dat uitkeringsgerechtigden de volledige ondersteuning krijgen die binnen ons rechtssysteem bestaat. Wij pleiten voor een gemeentelijk steunpunt waarin burgers terecht kunnen met vragen en voor ondersteuning in relatie met de gemeentelijke en landelijke sociale voorzieningen. 2.2 Ondersteunen voedselbank en andere particuliere initiatieven: Particuliere initiatieven, die mensen op bijstandsniveau helpen rondkomen, dienen te kunnen rekenen op ondersteuning vanuit de gemeente.

4 2.3 Gelrepas: De Gelrepas is in 2010 ingevoerd ten koste van de eenmalige jaarlijkse uitkering voor de burgers die met minder dan 110% bijstandsniveau moeten rondkomen. Bij deze Gelrepas, die nu nog vooral op Arnhem gericht is, zouden ook meer Duivense (sport)verenigingen en organisaties aangesloten moeten zijn. De gemeente dient hier voor zorg te dragen. Wij zien graag, net als in Westervoort, dat de Gelrepas voor alle burgers beschikbaar wordt die moeten rondkomen met een inkomen van tot 120% bijstandsniveau. 2.4 Participatiewet: Met de invoering van de participatiewet worden gemeenten verantwoordelijk voor mensen met een arbeidsbeperking. Ook wordt door deze wet de bijstand verder aangescherpt en zal worden opgenomen dat ieder bijstandsgerechtigde een tegenprestatie moet leveren. De SP is van mening dat er niet gekort mag worden op inkomens, begeleiding en opleiding van mensen met een arbeidsbeperking. Ook willen wij de sociale werkplaatsen open houden. Wij zien graag een quotum voor werkgevers om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Investeer in eerlijke banen en werkgelegenheid in plaats van werkelozen te straffen. Werken moet lonen dus geen werk met behoud van uitkering tenzij er sprake is van training of opleiding voor een baan met uitzicht op een reguliere baan. 3. EEN GEZOND DUIVEN(gezondheidszorg en welzijn) 3.1 Eerstelijns zorg in alle drie de dorpskernen: Door de toenemende vergrijzing in deze dorpskernen is de behoefte groot aan eerstelijns zorg zoals huisarts, fysiotherapie en thuiszorg. De SP vind daarom dat er in Groessen en Loo een huisarts op vaste momenten aanwezig moet zijn. Daarnaast moeten er voorwaarden geschapen worden dat bewoners van Groessen en Loo op een makkelijke manier gebruik kunnen maken van de zorg in de gemeente Duiven. Het behoud van de buurtbus of een andere vorm van lokaal vervoer zou daarvoor een uitkomst kunnen zijn. 3.2 Intramurale zorg: De SP is voor kleinschalige verzorgings- en verpleeghuizen. Hierdoor verliezen ouderen niet de band, die zij hebben, met hun dorp en versterk je het saamhorigheidsgevoel. Ook de mantelzorgers profiteren mee en hebben niet het gevoel in een grote en logge organisatie hun zorg aan te bieden. Er moeten mogelijkheden zijn voor zogenaamde kangoeroe voorzieningen die het mogelijk maken dat mantelzorg zo dicht mogelijk bij degene is die er gebruik van maakt. 3.3 Kinderopvang: Gelijkwaardigheid is een van de drie kernpunten van de SP visie. Daarom moet werken voor beide ouders altijd mogelijk zijn. Door kinderopvang te stimuleren bij het werk en/of in de wijk kun je dit mogelijk maken. De kinderopvang moet betaald worden naar draagkracht van de ouders.

5 3.4 Gezond op school: De SP vindt logopedie, diëtist en jeugdarts op school van groot belang. Deze disciplines moeten voor de ouders en kinderen laagdrempelig en dus makkelijk toegankelijk zijn. Sport in het onderwijs moet door docenten met speciale sportbevoegdheid gegeven worden. Kinderen die speciale aandacht nodig hebben moeten dit krijgen van speciaal gekwalificeerd personeel in niet te grote klassen. Kinderen moeten onderwijs krijgen in een school met een goede luchtkwaliteit, schone toiletten en klaslokalen. Het onderhoud en schoonmaak van de scholen is iets waar niet op bezuinigd mag worden. 3.5 Gezonde vrije tijdsbesteding: Er is een toenemende mate sprake van een ongezonde levensstijl bij jong en oud. Obesitas (extreem overgewicht) als gevolg van te weinig bewegen en ongezond eten is een ernstig probleem aan het worden. Door onze kinderen goede voorlichting te geven, grenzen te stellen aan de kantinesnacks op de scholen en sport laagdrempelig aan te bieden kan dit probleem effectief worden aangepakt. Ook pleiten wij voor terugkeer van zwemles op school. Voor de ouders die met minder dan 120% bijstandsniveau moeten rondkomen is de "Gelrepas" een mogelijkheid om met het hele gezin te sporten. 3.6 WMO, AWBZ, dagbesteding en jeugdzorg: Er komt vanuit de landelijke en provinciale overheid steeds meer op de gemeenten af. Onder het mom van dichter bij de burger wordt er enorm bezuinigd op de WMO, dagbesteding, jeugdzorg en AWBZ. De SP vindt dat de gebruikers van deze voorzieningen nooit de dupe mogen worden van deze van bovenaf opgelegde bezuinigingen. De SP is van mening dat de gelden die van het rijk komen voor de (jeugd)zorg ook geoormerkt worden zodat het op de juiste plek terecht komt. Korting op het budget voor de (jeugd)zorg wijzen wij af. Marktwerking in de (jeugd)zorg werkt niet. De gemeente moet zoveel mogelijk de zorg in eigen hand houden, waarbij aanbestedingen zo veel mogelijk worden vermeden. Er mag geen "loondump" plaats vinden, door steeds goedkopere arbeidskrachten in te zetten. Ook het inzetten van mensen uit de bijstand in de zorg met behoud van uitkering is uit den boze. Recht op (jeugd)zorg moet gegarandeerd blijven. De SP is voor verregaande samenwerking binnen de Liemerse gemeenten om zo de vereiste expertise en efficiency te bewerkstelligen. 4. EEN VEILIG DUIVEN(politie en justitie) 4.1 Toezicht op station: De SP is blij met het de komst van de toezichthouders en wil graag uitbreiding van dit project met toezichthoudende/serviceteams bij het NS station van Duiven. Dit UWV project is op het station van Zevenaar en Duiven al een groot succes waardoor er een afname is van criminaliteit, het goed beheersbaar houden van het fietsenstallingprobleem en een toename van veiligheid. Door uitbreiding naar de avonduren tot na de laatste trein kan er een nog beter resultaat geboekt worden want het komt heel geregeld voor dat fietsen moedwillig beschadigd worden. Een bewaakte fietsenstalling zou hiervoor een uitkomst zijn. 4.2 Veiligheid op de weg: Veiligheid op de weg begint door de jeugd al vroeg te wijzen op de gevaren van het hedendaags verkeer. Het basisonderwijs heeft verkeersonderwijs maar op het moment

6 dat kinderen naar het voortgezet onderwijs gaan heeft dit geen vervolg. Scholieren fietsen vaak in het donker zonder licht, krijgen daarvoor direct een bekeuring, en fietsen vervolgens verder zonder licht. Wanneer je een mobiel service team organiseert, in samenwerking met de politie, die de scholen bezoekt, fietsen controleert en daar waar mogelijk repareert, bevorder je de fietsveiligheid. Dit werkt beter dan het direct bekeuren van fietsers en scooters. 4.3 Behoud van de gebiedsagent: Meer blauw op straat vergroot het gevoel van veiligheid. De gebiedsagent kent zijn buurt en haar bewoners en kan vaak signalen, die hij van de bewoners krijgt, doorspelen naar politiek of naar hulpverleningsinstanties. Een zichtbare gebiedsagent draagt bij aan het leefbaarder houden van de buurt. 4.4 Behoud van de politiepost: In het verlengde van de gebiedsagent is goed bereikbare politiepost een noodzaak. Er moet een loket zijn waar snel en simpel zaken geregeld kunnen worden zoals bijvoorbeeld aangifte doen. Een politiepost moet laagdrempelig zijn met de juiste openingstijden. Daarnaast zou de gebiedsagent via een centrale plek spreekuur moeten kunnen houden. Dit zou bijvoorbeeld kunnen in het Huis van Droo. 5. EEN LEREND DUIVEN(onderwijs en wetenschap) 5.1 Onderwijs voor iedereen: De SP vindt dat iedereen, ongeacht geloof, kleur of afkomst, recht heeft op onderwijs en staat openbaar onderwijs voor. 5.2 Integratie onderwijs en werken: De SP wil stages van leerlingen in de zorg/bedrijfsleven in en rond Duiven bevorderen. Hiervoor is het van belang dat er een goed contact is tussen de onderwijsinstanties, bedrijfsleven en de gemeente. Uitbreiding van de roefeldag van basisschool naar voortgezet onderwijs kan ertoe bijdragen dat leerlingen zich duidelijker een beeld vormen van wat zij met hun studie willen bereiken. 5.3 Integratie onderwijs en nieuwe media De SP vindt dat er volop gebruik gemaakt moet worden van de kansen die nieuwe media en technologieën bieden. E-learning en BYOD (Bring Your Own Device) maken dit onder andere mogelijk. 6. EEN SAMENWERKEND DUIVEN(werk, economie en financieel beleid) 6.1 Stimuleren van werkgelegenheid in Duiven: Werken daar waar je woont! De SP wil er alles aan doen om de werkgelegenheid in en rond Duiven te stimuleren. Dit levert meer banen, minder files en tevreden burgers op. Ook wil de SP social return bevorderen voor mensen met een beperking of mensen die

7 langdurig werkeloos zijn en daardoor minder makkelijk kunnen participeren op de arbeidsmarkt. De gemeente kan dit door projecten in samenwerking met het MKB en de grootwinkelbedrijven te initiëren waardoor er makkelijker werkervaring en terugkeer naar arbeidsmarkt mogelijk is. "Social return" mag nooit leiden tot verdringing van bestaande arbeidsplaatsen. DE SP wil daarom een brede discussie in de gemeenteraad waarin de kaders worden vastgesteld. 6.2 Bevorderen van de kleine middenstand: De kleine middenstand is een bedreigde bedrijfstak. Grote ondernemingen bepalen tegenwoordig het straatbeeld omdat kleine bedrijven niet op kunnen tegen de oneerlijke concurrentie. Daarom pleiten wij voor maatregelen die het starten van kleine ondernemingen stimuleren. Dan denken we onder andere aan huursubsidie mogelijkheden, erfpacht voor beginnende ondernemers en maximale maten voor supermarkten. Het succes van het nieuwe centrumplan is namelijk afhankelijk van het MBK. Door de permanente zondagsopenstelling, waar de SP overigens geen voorstander van is, kan het voor de kleine middenstander noodzakelijk zijn om naar andere manieren van ondernemen te kijken. Wij vinden dat de gemeente hierin een adviserende en coachende rol mag spelen. 6.3 Investeer in mensen: Duiven is een welvarende gemeente, zeker met de miljoenen van de verkoop van de NUON. Wij willen dat er niet alleen geïnvesteerd wordt in allerlei luxe en commerciële projecten maar vooral ook in mensen. Wij willen investeringen in buurten, veiligheid, zorg, werkervaring en jeugd. Een gezonde economie begint met een gezonde leefomgeving. 6.4 Transparantie financieel beleid: Het financieel plaatje moet voor iedere Duivenaar inzichtelijk zijn. Het zou mooi zijn wanneer de burgers door zowel de Duivenpost als de website van de gemeente maandelijks op de hoogte gesteld worden van inkomsten en uitgaven en welke bedragen er met investeringen gemoeid zijn. Ook moet het duidelijk welke financiële potjes er in Duiven zijn. Daarnaast vinden wij het noodzakelijk dat er voor belangrijke en omvangrijke investeringen referenda gehouden worden. 6.5 Liemerse herindelingsvisie : SP Duiven is, net als de SP afdelingen in Westervoort en Zevenaar van mening dat intensieve samenwerking tussen de Liemerse gemeenten enorm belangrijk is om het huidige niveau van serviceverlening voor haar burgers in stand te houden. Er komen vanuit de landelijke overheid steeds meer taken richting gemeenten (decentralisaties van participatiewet, AWBZ en jeugdzorg) waardoor kleinere gemeenten in de problemen komen als het gaat om geld en kennis. Door de krachten te bundelen sta je sterker en is er geen verlies van kennis. Voor de SP is het belangrijk dat de voorzieningen voor de burger makkelijk en laagdrempelig te bereiken zijn en daarom zijn wij niet direct voorstander van een gemeentelijke herindeling. Als die er toch moet komen vinden wij dat er een raadgevend referendum plaats moet vinden in de gemeenten die het aangaan alvorens tot herindeling over te gaan. En mocht de burger besluiten dat een Liemerse herindeling een goede zaak is dan zien wij een herindeling tussen Westervoort, Duiven, Zevenaar en Rijnwaarden als de meest ideale optie. Een tussenstap zoals die nu ter tafel ligt (Duiven wil nu alleen met Westervoort samen) is in onze ogen zonde van tijd, inspanning en geld. De overheid stuurt namelijk aan op een grote Liemerse gemeente.

8 7. EEN BEWOONBAAR DUIVEN(woningbouw en vervoer) 7.1 Visie op wonen: Duiven moet een visie ontwikkelen over een langere periode over wonen en welke richting zij daarmee wil ingaan. Daarbij moet de demografische ontwikkeling centraal staan zodat Duiven voor iedereen een aantrekkelijke gemeente is om in te wonen, voor jong en oud, voor iedere portemonnee, met voldoende en betaalbare huur- en koopwoningen en uitgebreide doorstromingsmogelijkheden. Er moet een actief antileegstandbeleid komen waarbij de gemeente een leegstandsverordening vaststelt. 7.2 Meer voorzieningen in Groessen en Loo: Groessen en Loo zijn twee dorpskernen met een eigen karakter. De bewoners vormen een hechte gemeenschap met veel activiteiten. Wat er ontbreekt is een aantal voorzieningen die het leven, voor met name ouderen, wat aangenamer kunnen maken. Wat wij graag gerealiseerd willen zien is dat de bewoners de mogelijkheid hebben geld op te nemen middels een pinautomaat. Wij willen het behoud van de buurtbus of een alternatieve mogelijkheid van lokaal vervoer stimuleren zodat ook inwoners van Groessen en Loo gemakkelijk het centrum van Duiven kunnen bereiken. Ook jongeren dienen er een plek te hebben met goedkope huur-en koopwoningen. 7.3 Verkeersveiligheid: Rotonden dragen bij aan de veiligheid van de verkeersdeelnemer. Daarom vinden wij dat op belangrijke kruispunten, zoals op de rijksweg t.h.v. de Lidl en op de Zuidsingel, een rotonde gerealiseerd wordt. Daarnaast moet het verkeersonderwijs niet beperkt blijven tot het basisonderwijs maar ook uitgebreid worden naar het voortgezet onderwijs. (zie punt 4.2) 7.4 Stimuleren inspraak bewoners bij besluiten over hun leefomgeving: Elke wijk in Duiven moet een visie hebben, een soort masterplan, opgesteld in samenspraak met haar bewoners. In dit masterplan moet de leefbaarheid centraal staan, waarbij er bij financiële investeringen er in de eerste plaats naar bewoners en buurt geluisterd wordt. 7.5 De fiets heeft voorrang in Duiven: Duiven moet het nummer 1 fietsdorp worden. Fietsvriendelijkheid staat daarom voorop bij beslissingen met betrekking tot het centrumplan, station, toegankelijkheid bedrijfsterreinen en verkeerswegen. Er moeten meer voorrangs oversteek gelegenheden zijn voor voetgangers en fietsers aan de grote wegen in Duiven, zoals bijvoorbeeld de Rijksweg en de Vergertlaan. Ook kan door het splitsen van de bestaande fietspaden de veiligheid verhogen zodat er in twee richtingen gefietst kan worden. Hierdoor hoeft er niet overgestoken te worden. In het nieuw te bouwen centrum moeten er voldoende mogelijkheden zijn om je fiets te parkeren. 7.6 Openbaar vervoer verminderd files: Dit is een simpel feit, meer forensen in trein of bus verminderen de files. Openbaar vervoer moet voor studenten en 65 plussers gratis zijn.

9 Daarnaast moeten forensen gestimuleerd worden om gebruik te maken van het openbaar vervoer. Ook moet het openbaar vervoer voldoende capaciteit hebben en goed georganiseerd zijn. De SP heeft op provinciaal niveau goede plannen voorgesteld die voor een deel al zijn overgenomen. De A15 hoeft, bij adequaat vervoer en aanpassing bestaand wegennet, niet doorgetrokken te worden. 7.7 Stimuleren sociale woningbouw: De SP vindt dat er bij nieuwbouw tenminste 50% sociale woningbouw moet plaatsvinden. Er moet voldoende betaalbare huisvesting zijn voor jong en oud, waarvan de wachtlijst niet langer is dan een jaar. Huurwoningen hoeven niet altijd gesloopt te worden, maar kunnen vaak ook goed gerenoveerd worden. Graag zien wij dat Vivare het voortouw neemt bij het ontwikkelen van een project met betrekking tot kangoeroewoningen. Voor elke verkochte sociale woningbouwwoning zou er een nieuwe gebouwd moeten worden. Hierdoor weten we zeker dat er betaalbare woningen zullen blijven in Duiven. 7.8 Onderhoud van openbaar groen: Duiven is een groene gemeente en dat willen we graag zo houden. Het openbaar groen is een van de eerste vereisten om een buurt of een wijk leefbaar te houden. Op het onderhoud ervan is inmiddels al veel bezuinigd hetgeen tot veel klachten heeft geleid. Slecht groenonderhoud geeft al snel een verpaupert buurtbeeld en een onveilig gevoel. Wij zien graag het groenonderhoud weer terug op het niveau van voor Bij openbaar groen denk je ook aan een speelweide of speeltuin. Wij vinden dat er voldoende speelmogelijkheden voor de kinderen in de buurt of wijk moeten zijn. (Zie punt 10.3) 8. EEN DUURZAAM DUIVEN(landbouw, natuurbeheer en milieu) 8.1 Alternatieve energie: De SP is voor ontwikkeling en gebruik van alternatieve energie. Wij zijn voorstander van het gebruik van zonnepanelen, zoals dat bijvoorbeeld in Duitsland gebeurd. Openbare gebouwen lenen zich prima voor het plaatsen van zonnepanelen. De gemeente kan hiervoor zelf het goede voorbeeld geven door het initiatief te nemen om het gemeentehuis CO2 neutraal te laten zijn. De gemeente zou gebruik moeten maken van de lokale groene energieleverancier, de AGEM, de Achterhoekse Groene Energie Maatschappij. Door het plaatsen van meer oplaadpunten voor elektrische auto s zou de gemeente een positieve bijdrage kunnen leveren in de ontwikkeling van het elektrisch vervoer. 8.2 Diervriendelijkheid: De SP wil geen megastallen in de gemeente Duiven. Los van het feit dat het de diervriendelijkheid teniet doet, zorgt het ook voor stank, fijnstof, gezondheidsproblemen en vervoersoverlast van de woonomgeving. Een megastal moet gesitueerd worden in een zogenaamd LOG, landbouwontwikkelingsgebied.

10 8.3 Duiven schoon: Het openbaar groen moet beter onderhouden worden i.p.v. verminderen van onderhoud. Er moet strijd gevoerd worden tegen het zwerfvuil, hondenpoep en onkruid. Jong geleerd is oud gedaan. Het onderwijs moet milieu en samenleving uitgebreid opnemen in het lespakket. Jongeren (en ook ouderen) die betrapt worden op onbeschoft wegwerpgedrag moeten in een programma komen waarin zij gaan opruimen. Er zouden in Duiven op alle centrale plekken afvalbakken moeten staan. De SP is van mening dat er in Duiven nooit geboord mag worden naar schaliegas zolang het niet duidelijk is wat de gevolgen zijn van het zogenaamde Fracking. Met de mogelijke komst van de A15 pleit de SP voor een fijnstofmeetpunt in Duiven, temeer er nu steeds meer aan het licht komt hoe schadelijk fijnstof, afkomstig van de auto's en vrachtwagens op de snelwegen, kan zijn voor mensen. 9. EEN CULTUREEL DUIVEN (kunst, cultuur sport en vrije tijd) 9.1 Geef jongeren de ruimte!: De gemeente heeft al veel werk gemaakt om jongeren te voorzien van hun eigen stekkie, getuige jongerencentrum Alpha, de voetbalkooien, de skatebanen in park, de Nieuweling en bij het spoor. Toch vinden wij het belangrijk dat er meer mogelijkheden zijn waar jongeren zich kunnen bezighouden met cultuur en sport. Maak een jongerensoos waar optredens gehouden kunnen worden. Maak oefenruimte voor jonge muzikanten. Open podia in bijvoorbeeld in het Horsterpark. Hierbij denken wij aan een muziektent. Ook het uitgaanscentrum in Duiven moet sterk verbeterd worden en wij vinden dat die disco er nu ook eens moet komen! 9.2 Kunst, sport en cultuur voor iedereen: Herzien van het subsidie beleid (eerlijk delen). Stimuleer het gebruik van de Gelrepas voor uitoefening van hobby s, sport en bezoek aan theater en bioscoop. Voor de SP is Liemerse gemeentelijke samenwerking ook in geval van sport, kunst en cultuur onontbeerlijk en kunnen burgers gebruik maken van elkaars faciliteiten. We zien graag uitbreiding van de vakantiesportweek naar alle schoolvakanties. Sportverenigingen, kunst- en cultuurorganisaties en de bibliotheek in de Liemers dienen zo nodig te kunnen rekenen op ondersteuning vanuit de betrokken gemeenten. 9.3 Facilitair beheer: Sportverenigingen zouden beter gebruik kunnen maken van de bestaande faciliteiten. Daarnaast moeten de verenigingen gebruik maken van elkaars faciliteiten. 10. EEN GEINTREGEERD DUIVEN(ouderen, jongeren, gehandicapten en integratie) 10.1 Weg met de negatieve en repressieve benadering van jongeren: Geef jongeren de ruimte, want met de huidige ontwikkelingen jaag je ze het dorp uit. (Zie punt 4.2, 9.1 en 9.2) Betrek jongeren meer bij gemeentelijke beslissingen die betrekking hebben op hen.

11 10.2 Ouderen: Geen prijsverhoging voedselverstrekking door Mikado. Daarnaast moet door de eerder genoemde zorgvuldige toepassing van de WMO een eerlijke verdeling van de middelen voor ouderen nagestreefd worden Buurtzorg: Bij het reorganiseren van oude wijken of het realiseren van nieuwe moet er voldoende rekening gehouden worden met publieke ruimte. Kinderen van alle leeftijden moeten de ruimte hebben om te kunnen spelen maar er moet ook gedacht worden aan een ontmoetingsplek voor ouderen. Dit moet 3% van het bouw oppervlak bedragen. Terugblik SP Raadswerk De problematiek rondom de megastal terug op de agenda gekregen waarbij er eindelijk knopen doorgehakt zijn. Er mogen geen megastallen in Duiven gebouwd of uitgebreid worden. SP Duiven voert al sinds 2008 voor toiletvoorzieningen in trein en op station, toezicht, een servicepunt en een bewaakte fietsenstalling. Sinds 2011 is er toezicht op het station en komt er binnenkort een toiletvoorziening en een servicepunt op het station. De boodschappen-plusbus rijdt tussen Groessen, Loo en Duiven mede dankzij een initiatief van SP Duiven De afbraak van ziekenhuis Zevenaar en de voorgenomen sluiting van GGNet gebouw is door de SP uitgebreid op de agenda gezet, samen met de SP afdelingen van Westervoort en Zevenaar. Onze acties met o.a. tweede kamerlid Renske Leijten hebben in ieder geval voorkomen dat de langdurige zorg van GGNet gesloten werd. 700 kinderen leven in Duiven onder de armoedegrens! Dit heeft de SP in Duiven in kaart gebracht en besproken met de verantwoordelijk wethouder die beloofd heeft er alles aan te willen gaan doen wat in zijn vermogen ligt om dit voor die kinderen te veranderen. Duiven is dankzij de SP "kernafvalvrij" verklaard. Nadat de SP aandacht heeft gevraagd dat Duiven als een van de plaatsen was die genoemd is voor opslag van kernafval is er flinke beroering geweest onder de burgers. Dit heeft onder meer geleid tot een protestactie waarbij het college onder vuur lag van verontruste burgers. De motie van SP om Duiven kernafvalvrij te verklaren is destijds ook aangenomen. Momenteel probeert de SP draagvlak te krijgen voor het houden van een referendum alvorens tot gemeentelijke herindeling over te gaan. Uit recent onderzoek van de SP blijkt dat 81% van de burgers een referendum wil om op die manier te kunnen meebeslissen.

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

Dordrecht Stad die werkt

Dordrecht Stad die werkt Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Inhoudsopgave Voorwoord 6 De VVD-visie: Dordrecht: stad die werkt

Nadere informatie

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis!

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen 2014-2018 Gulpen-Wittem daar ben ik thuis! Inleiding: Woensdag 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

Nadere informatie

SAM staat voor kwaliteit van leven in onze plattelandsgemeente, voor kwaliteit van onderwijs, wonen en werken

SAM staat voor kwaliteit van leven in onze plattelandsgemeente, voor kwaliteit van onderwijs, wonen en werken 1 Vol energie gaat SAM de uitdaging aan om ook de komende jaren een bijdrage te leveren aan een samenleving met aandacht voor de menselijke maat en de gemeenschap waarin we wonen. De komende veranderingen

Nadere informatie

OPA, ALTIJD DICHTBIJ Verkiezingsprogramma 2014-2018 Onafhankelijke Partij Alkmaar

OPA, ALTIJD DICHTBIJ Verkiezingsprogramma 2014-2018 Onafhankelijke Partij Alkmaar OPA, ALTIJD DICHTBIJ Verkiezingsprogramma 2014-2018 Onafhankelijke Partij Alkmaar Verkiezingsprogramma Onafhankelijke Partij Alkmaar - OPA 0 Over de Onafhankelijke Partij Alkmaar De Onafhankelijke Partij

Nadere informatie

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Utrecht, 25 april 2014 Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Samenwerken 030 5 Hoofdstuk 2 Werken aan werk 8 Hoofdstuk 3 Onderwijs 13 Hoofdstuk 4 Mobiliteit

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014-2018. Zó! Zoetermeer. Voorwoord. Heeft u ook zo n zin in de tijd na de crisis?

Verkiezingsprogramma 2014-2018. Zó! Zoetermeer. Voorwoord. Heeft u ook zo n zin in de tijd na de crisis? Verkiezingsprogramma 2014-2018 Zó! Zoetermeer Voorwoord Heeft u ook zo n zin in de tijd na de crisis? Op het moment dat we dit verkiezingsprogramma samenstellen weten we nog niet hoe lang het gaat duren

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Bestuursakkoord Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Emmen, mei 2014 2 Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Preambule Wakker Emmen, de PvdA en het CDA hebben elkaar gevonden in de vorming

Nadere informatie

VISIE VOOR DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN MAART 2014-2018 SOEVEREIN ONAFHANKELIJKE PIONIERS NEDERLAND AFDELING GEMEENTE EMMEN

VISIE VOOR DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN MAART 2014-2018 SOEVEREIN ONAFHANKELIJKE PIONIERS NEDERLAND AFDELING GEMEENTE EMMEN VISIE VOOR DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN MAART 2014-2018 SOEVEREIN ONAFHANKELIJKE PIONIERS NEDERLAND AFDELING GEMEENTE EMMEN 100% openheid 100% transparantie 100% beslissingsrecht DE TIJD VAN VERNIEUWING

Nadere informatie

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Meer stad, minder gemeente

Meer stad, minder gemeente Meer stad, minder gemeente Voorstellen voor een sterk, leefbaar en veilig Den Haag Verkiezingsprogramma 2014-2018 Voorwoord Beste Hagenaar, U kunt op 19 maart uw stem uitbrengen voor de gemeenteraad. Met

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

:HUNHQ DDQ :HUN =RUJHQ YRRU =RUJ

:HUNHQ DDQ :HUN =RUJHQ YRRU =RUJ Inhoud Werken aan Werk, Zorgen voor Zorg 3 De ambities van deze coalitie 4 1. Bestuur en dienstverlening 5 2. Regionale samenwerking 8 3. Sociaal-maatschappelijk domein 10 4. Economie 14 5. Ruimte, wonen

Nadere informatie

Heel de mens. Kernvisie van de SP, zoals vastgesteld door het 9e congres op 18 december 1999

Heel de mens. Kernvisie van de SP, zoals vastgesteld door het 9e congres op 18 december 1999 Heel de mens Kernvisie van de SP, zoals vastgesteld door het 9e congres op 18 december 1999 Op weg naar Brutopia? De staat van Nederland, Europa en de wereld bij het begin van de 21e eeuw Het laatste kwart

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

Werk en toekomst! Samen.

Werk en toekomst! Samen. Werk en toekomst! Samen. Voor elkaar. Voor Drenthe. PvdA Januari 2015 Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Drenthe 2015-2019 2 Bekijk alle speerpunten op pag. 21 Beste kiezer, In december werd ik gekozen

Nadere informatie

Het wordt zomer Coalitieakkoord 2015-2018 OPA, VVD, CDA, D66

Het wordt zomer Coalitieakkoord 2015-2018 OPA, VVD, CDA, D66 Het wordt zomer Coalitieakkoord 2015-2018 OPA, VVD, CDA, D66 Coalitieakkoord 2015/2018 Inhoudsopgave Inleiding..2 1. Zorg....4 2. Veiligheid......6 3. Bereikbaarheid...8 4. Parkeren..9 5. Economie 10

Nadere informatie

Dit verkiezingsprogramma is opgesteld door de programmacommissie van de Haagse Stadspartij.

Dit verkiezingsprogramma is opgesteld door de programmacommissie van de Haagse Stadspartij. Verantwoording Dit verkiezingsprogramma is opgesteld door de programmacommissie van de Haagse Stadspartij. Het programma is op interactieve wijze tot stand gekomen in samenspraak met de leden van de Haagse

Nadere informatie

Programmabegroting 2014-2017

Programmabegroting 2014-2017 Programmabegroting 2014-2017 2 3 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Financiële recapitulatie... 9 Programma 1 Samenleving... 17 Programma 2 Werk & Inkomen... 21 Programma 3 - Veiligheid... 27 Programma 4 - Leefomgeving...

Nadere informatie

GOED VOOR ELKAAR Verkiezingsprogramma 2015 2018 1

GOED VOOR ELKAAR Verkiezingsprogramma 2015 2018 1 GOED VOOR ELKAAR Verkiezingsprogramma 2015 2018 1 Vereniging Gemeente Belang Krimpenerwaard De Vereniging Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK ) is een lokale politiek partij die opkomt voor de inwoners

Nadere informatie

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna 2 Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Meer Werk Beter Onderwijs Minder Belastingen

Meer Werk Beter Onderwijs Minder Belastingen Meer Werk Beter Onderwijs Minder Belastingen Verkiezingsprogramma 2014-2018 D66 Nijmegen Versie november 2013: Definitief programma, zonder opmaak 1 TOP 10 1. D66 verbindt ondernemers, onderwijs en overheid

Nadere informatie

Initiatiefnota Regionale Verschillen Omgaan met krimp - Samenvatting

Initiatiefnota Regionale Verschillen Omgaan met krimp - Samenvatting Initiatiefnota Regionale Verschillen Omgaan met krimp - Samenvatting De PvdA wil meer aandacht voor de zogenaamde krimpregio s. Dit zijn gebieden die te maken hebben met leegloop. Bijvoorbeeld wanneer

Nadere informatie

Basisprogramma 20100-2014

Basisprogramma 20100-2014 Basisprogramma ChristenUnie Binnenmaas 20100-2014 STABIEL EN BETROKKEN WWW.BINNENMAASKIEST.NL pagina 1 van 22 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 DIENSTBARE OVERHEID... 4 2.1 ROL VAN GEMEENTE... 5 2.2 VEILIGHEID...

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie