WONEN WERKEN WELZIJN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WONEN WERKEN WELZIJN"

Transcriptie

1 DUIVEN WONEN WERKEN WELZIJN Op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen 2014 WAT WIL DE SP? Een samenleving waarin menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit voorop staan. Daarvoor strijden we. Een zware klus, want de grote politieke partijen voeren landelijk en lokaal een beleid dat leidt tot afbraak van het publieke domein en steeds grotere tegenstellingen. Rijken worden rijker en mensen die weinig hebben, krijgen het steeds moeilijker. Van de mogelijkheden die we als samenleving hebben wordt volstrekt onvoldoende gebruik gemaakt. Deden we dat wel, dan konden we iedereen een echte kans geven zijn of haar geluk maximaal na te streven. Dan kon de overheid de omstandigheden tot stand brengen waarin zaken als recht op werk, recht op een fatsoenlijk inkomen of indien nodig een goede sociale uitkering echt bestonden. Net als recht op goed en gratis onderwijs en een goede gezondheidszorg. Het is onzin om te beweren dat zoiets niet kan. Als we mensen op de maan kunnen zetten, moet het in de 21ste eeuw ook mogelijk zijn de samenleving fatsoenlijk in te richten in plaats van steeds verder terug te vallen in 19de-eeuwse wantoestanden. KERNVISIE Wat drijft de leden van de SP, en mensen die SP stemmen? Ze vinden allemaal dat het beter, menselijker en socialer kan, hier én elders op de wereld. Bij het denken en doen staan binnen de SP drie begrippen centraal. Aan de hand van deze drie begrippen bepalen we wat we voorstellen of steunen, en wat we afwijzen en bestrijden. Menselijke waardigheid De overheid kan mensen niet gelukkig maken, maar ze kan wel de omstandigheden zo maken dat mensen met een maximale kans op succes dat geluk kunnen bevorderen. Menselijke waardigheid veronderstelt een menswaardig bestaan, om te beginnen bestaanszekerheid. Maar het betekent bijvoorbeeld ook: recht op vrije meningsuiting, recht op democratie, recht op werk, recht op zorg en onderwijs, en recht op een bejegening die blijkt geeft van respect.

2 Gelijkwaardigheid Een beschaafde samenleving vereist de fundamentele erkenning dat alle mensen gelijkwaardig zijn. De een is nooit méér dan de ander. Willen we iedereen op deze manier bejegenen dan vereist dat de aanwezigheid van brede tolerantie in de hele samenleving, en de afwezigheid van enerzijds elke vorm van discriminatie en achterstelling en anderzijds de ongemotiveerde bevoordeling van sommigen. Solidariteit Als we stellen dat iedereen gelijkwaardig is, zeggen we tevens dat de mensen niet gelijk zijn. De mogelijkheden en omstandigheden van de een zijn immers altijd anders dan die van een ander. Daarom moeten we de solidariteit tussen mensen organiseren, zodat we waar nodig elkaar helpen en voor elkaar zorgen en ieder mens daadwerkelijk een eerlijke kans geven bij het streven naar een gelukkig leven.

3 Verkiezingspunten 1. EEN DEMOCRATISCH DUIVEN (burgerschap en bestuur) 1.1 Transparantie: Er mogen in principe geen vergaderingen achter gesloten deuren plaatsvinden. Iedere gemeenteraad- en commissievergadering moet via internet thuis te volgen zijn. De gemeente moet zich financieel kunnen verantwoorden naar haar burgers door een open boekhouding die voor iedere burger in te zien is. 1.2 Besluitvorming: Bij beslissingen altijd onderzoeken wat de burger wil! Dit kan gebeuren via buurtonderzoek, het raadplegen van de wijkraden, buurtverenigingen, sportclubs en ander hobbyverenigingen. 1.3 Spreekuur college van B & W: De burgers van de gemeente Duiven moeten direct contact kunnen hebben met hun bestuurders. De SP pleit er voor dat burgemeester en wethouders een dag of dagdeel per week een spreekuur houden waarin de burgers in gesprek kunnen met hun bestuurders. 1.4 Een raadgevend referendum bij belangrijke beslissingen: De SP is voorstander van referenda bij belangrijke beslissingen zoals bijvoorbeeld een gemeentelijke herindeling. Het referendum voor het centrumplan liet zien dat, door burgers in besluitvorming te betrekken, er meer draagvlak voor belangrijke en moeilijke beslissingen ontstaat. En op haar beurt laat de gemeente zien rekening te willen houden met de wensen en betrokkenheid van haar inwoners. 2. EEN EERLIJK DELEND DUIVEN( sociale zekerheid) 2.1 Informatie sociale zekerheid: Er moet actief informatie verstrekt worden over de financiële en materiële mogelijkheden voor de mensen met een financieel minimum. Daarnaast moet het de verantwoordelijkheid van de desbetreffende gemeente ambtenaar zijn dat uitkeringsgerechtigden de volledige ondersteuning krijgen die binnen ons rechtssysteem bestaat. Wij pleiten voor een gemeentelijk steunpunt waarin burgers terecht kunnen met vragen en voor ondersteuning in relatie met de gemeentelijke en landelijke sociale voorzieningen. 2.2 Ondersteunen voedselbank en andere particuliere initiatieven: Particuliere initiatieven, die mensen op bijstandsniveau helpen rondkomen, dienen te kunnen rekenen op ondersteuning vanuit de gemeente.

4 2.3 Gelrepas: De Gelrepas is in 2010 ingevoerd ten koste van de eenmalige jaarlijkse uitkering voor de burgers die met minder dan 110% bijstandsniveau moeten rondkomen. Bij deze Gelrepas, die nu nog vooral op Arnhem gericht is, zouden ook meer Duivense (sport)verenigingen en organisaties aangesloten moeten zijn. De gemeente dient hier voor zorg te dragen. Wij zien graag, net als in Westervoort, dat de Gelrepas voor alle burgers beschikbaar wordt die moeten rondkomen met een inkomen van tot 120% bijstandsniveau. 2.4 Participatiewet: Met de invoering van de participatiewet worden gemeenten verantwoordelijk voor mensen met een arbeidsbeperking. Ook wordt door deze wet de bijstand verder aangescherpt en zal worden opgenomen dat ieder bijstandsgerechtigde een tegenprestatie moet leveren. De SP is van mening dat er niet gekort mag worden op inkomens, begeleiding en opleiding van mensen met een arbeidsbeperking. Ook willen wij de sociale werkplaatsen open houden. Wij zien graag een quotum voor werkgevers om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Investeer in eerlijke banen en werkgelegenheid in plaats van werkelozen te straffen. Werken moet lonen dus geen werk met behoud van uitkering tenzij er sprake is van training of opleiding voor een baan met uitzicht op een reguliere baan. 3. EEN GEZOND DUIVEN(gezondheidszorg en welzijn) 3.1 Eerstelijns zorg in alle drie de dorpskernen: Door de toenemende vergrijzing in deze dorpskernen is de behoefte groot aan eerstelijns zorg zoals huisarts, fysiotherapie en thuiszorg. De SP vind daarom dat er in Groessen en Loo een huisarts op vaste momenten aanwezig moet zijn. Daarnaast moeten er voorwaarden geschapen worden dat bewoners van Groessen en Loo op een makkelijke manier gebruik kunnen maken van de zorg in de gemeente Duiven. Het behoud van de buurtbus of een andere vorm van lokaal vervoer zou daarvoor een uitkomst kunnen zijn. 3.2 Intramurale zorg: De SP is voor kleinschalige verzorgings- en verpleeghuizen. Hierdoor verliezen ouderen niet de band, die zij hebben, met hun dorp en versterk je het saamhorigheidsgevoel. Ook de mantelzorgers profiteren mee en hebben niet het gevoel in een grote en logge organisatie hun zorg aan te bieden. Er moeten mogelijkheden zijn voor zogenaamde kangoeroe voorzieningen die het mogelijk maken dat mantelzorg zo dicht mogelijk bij degene is die er gebruik van maakt. 3.3 Kinderopvang: Gelijkwaardigheid is een van de drie kernpunten van de SP visie. Daarom moet werken voor beide ouders altijd mogelijk zijn. Door kinderopvang te stimuleren bij het werk en/of in de wijk kun je dit mogelijk maken. De kinderopvang moet betaald worden naar draagkracht van de ouders.

5 3.4 Gezond op school: De SP vindt logopedie, diëtist en jeugdarts op school van groot belang. Deze disciplines moeten voor de ouders en kinderen laagdrempelig en dus makkelijk toegankelijk zijn. Sport in het onderwijs moet door docenten met speciale sportbevoegdheid gegeven worden. Kinderen die speciale aandacht nodig hebben moeten dit krijgen van speciaal gekwalificeerd personeel in niet te grote klassen. Kinderen moeten onderwijs krijgen in een school met een goede luchtkwaliteit, schone toiletten en klaslokalen. Het onderhoud en schoonmaak van de scholen is iets waar niet op bezuinigd mag worden. 3.5 Gezonde vrije tijdsbesteding: Er is een toenemende mate sprake van een ongezonde levensstijl bij jong en oud. Obesitas (extreem overgewicht) als gevolg van te weinig bewegen en ongezond eten is een ernstig probleem aan het worden. Door onze kinderen goede voorlichting te geven, grenzen te stellen aan de kantinesnacks op de scholen en sport laagdrempelig aan te bieden kan dit probleem effectief worden aangepakt. Ook pleiten wij voor terugkeer van zwemles op school. Voor de ouders die met minder dan 120% bijstandsniveau moeten rondkomen is de "Gelrepas" een mogelijkheid om met het hele gezin te sporten. 3.6 WMO, AWBZ, dagbesteding en jeugdzorg: Er komt vanuit de landelijke en provinciale overheid steeds meer op de gemeenten af. Onder het mom van dichter bij de burger wordt er enorm bezuinigd op de WMO, dagbesteding, jeugdzorg en AWBZ. De SP vindt dat de gebruikers van deze voorzieningen nooit de dupe mogen worden van deze van bovenaf opgelegde bezuinigingen. De SP is van mening dat de gelden die van het rijk komen voor de (jeugd)zorg ook geoormerkt worden zodat het op de juiste plek terecht komt. Korting op het budget voor de (jeugd)zorg wijzen wij af. Marktwerking in de (jeugd)zorg werkt niet. De gemeente moet zoveel mogelijk de zorg in eigen hand houden, waarbij aanbestedingen zo veel mogelijk worden vermeden. Er mag geen "loondump" plaats vinden, door steeds goedkopere arbeidskrachten in te zetten. Ook het inzetten van mensen uit de bijstand in de zorg met behoud van uitkering is uit den boze. Recht op (jeugd)zorg moet gegarandeerd blijven. De SP is voor verregaande samenwerking binnen de Liemerse gemeenten om zo de vereiste expertise en efficiency te bewerkstelligen. 4. EEN VEILIG DUIVEN(politie en justitie) 4.1 Toezicht op station: De SP is blij met het de komst van de toezichthouders en wil graag uitbreiding van dit project met toezichthoudende/serviceteams bij het NS station van Duiven. Dit UWV project is op het station van Zevenaar en Duiven al een groot succes waardoor er een afname is van criminaliteit, het goed beheersbaar houden van het fietsenstallingprobleem en een toename van veiligheid. Door uitbreiding naar de avonduren tot na de laatste trein kan er een nog beter resultaat geboekt worden want het komt heel geregeld voor dat fietsen moedwillig beschadigd worden. Een bewaakte fietsenstalling zou hiervoor een uitkomst zijn. 4.2 Veiligheid op de weg: Veiligheid op de weg begint door de jeugd al vroeg te wijzen op de gevaren van het hedendaags verkeer. Het basisonderwijs heeft verkeersonderwijs maar op het moment

6 dat kinderen naar het voortgezet onderwijs gaan heeft dit geen vervolg. Scholieren fietsen vaak in het donker zonder licht, krijgen daarvoor direct een bekeuring, en fietsen vervolgens verder zonder licht. Wanneer je een mobiel service team organiseert, in samenwerking met de politie, die de scholen bezoekt, fietsen controleert en daar waar mogelijk repareert, bevorder je de fietsveiligheid. Dit werkt beter dan het direct bekeuren van fietsers en scooters. 4.3 Behoud van de gebiedsagent: Meer blauw op straat vergroot het gevoel van veiligheid. De gebiedsagent kent zijn buurt en haar bewoners en kan vaak signalen, die hij van de bewoners krijgt, doorspelen naar politiek of naar hulpverleningsinstanties. Een zichtbare gebiedsagent draagt bij aan het leefbaarder houden van de buurt. 4.4 Behoud van de politiepost: In het verlengde van de gebiedsagent is goed bereikbare politiepost een noodzaak. Er moet een loket zijn waar snel en simpel zaken geregeld kunnen worden zoals bijvoorbeeld aangifte doen. Een politiepost moet laagdrempelig zijn met de juiste openingstijden. Daarnaast zou de gebiedsagent via een centrale plek spreekuur moeten kunnen houden. Dit zou bijvoorbeeld kunnen in het Huis van Droo. 5. EEN LEREND DUIVEN(onderwijs en wetenschap) 5.1 Onderwijs voor iedereen: De SP vindt dat iedereen, ongeacht geloof, kleur of afkomst, recht heeft op onderwijs en staat openbaar onderwijs voor. 5.2 Integratie onderwijs en werken: De SP wil stages van leerlingen in de zorg/bedrijfsleven in en rond Duiven bevorderen. Hiervoor is het van belang dat er een goed contact is tussen de onderwijsinstanties, bedrijfsleven en de gemeente. Uitbreiding van de roefeldag van basisschool naar voortgezet onderwijs kan ertoe bijdragen dat leerlingen zich duidelijker een beeld vormen van wat zij met hun studie willen bereiken. 5.3 Integratie onderwijs en nieuwe media De SP vindt dat er volop gebruik gemaakt moet worden van de kansen die nieuwe media en technologieën bieden. E-learning en BYOD (Bring Your Own Device) maken dit onder andere mogelijk. 6. EEN SAMENWERKEND DUIVEN(werk, economie en financieel beleid) 6.1 Stimuleren van werkgelegenheid in Duiven: Werken daar waar je woont! De SP wil er alles aan doen om de werkgelegenheid in en rond Duiven te stimuleren. Dit levert meer banen, minder files en tevreden burgers op. Ook wil de SP social return bevorderen voor mensen met een beperking of mensen die

7 langdurig werkeloos zijn en daardoor minder makkelijk kunnen participeren op de arbeidsmarkt. De gemeente kan dit door projecten in samenwerking met het MKB en de grootwinkelbedrijven te initiëren waardoor er makkelijker werkervaring en terugkeer naar arbeidsmarkt mogelijk is. "Social return" mag nooit leiden tot verdringing van bestaande arbeidsplaatsen. DE SP wil daarom een brede discussie in de gemeenteraad waarin de kaders worden vastgesteld. 6.2 Bevorderen van de kleine middenstand: De kleine middenstand is een bedreigde bedrijfstak. Grote ondernemingen bepalen tegenwoordig het straatbeeld omdat kleine bedrijven niet op kunnen tegen de oneerlijke concurrentie. Daarom pleiten wij voor maatregelen die het starten van kleine ondernemingen stimuleren. Dan denken we onder andere aan huursubsidie mogelijkheden, erfpacht voor beginnende ondernemers en maximale maten voor supermarkten. Het succes van het nieuwe centrumplan is namelijk afhankelijk van het MBK. Door de permanente zondagsopenstelling, waar de SP overigens geen voorstander van is, kan het voor de kleine middenstander noodzakelijk zijn om naar andere manieren van ondernemen te kijken. Wij vinden dat de gemeente hierin een adviserende en coachende rol mag spelen. 6.3 Investeer in mensen: Duiven is een welvarende gemeente, zeker met de miljoenen van de verkoop van de NUON. Wij willen dat er niet alleen geïnvesteerd wordt in allerlei luxe en commerciële projecten maar vooral ook in mensen. Wij willen investeringen in buurten, veiligheid, zorg, werkervaring en jeugd. Een gezonde economie begint met een gezonde leefomgeving. 6.4 Transparantie financieel beleid: Het financieel plaatje moet voor iedere Duivenaar inzichtelijk zijn. Het zou mooi zijn wanneer de burgers door zowel de Duivenpost als de website van de gemeente maandelijks op de hoogte gesteld worden van inkomsten en uitgaven en welke bedragen er met investeringen gemoeid zijn. Ook moet het duidelijk welke financiële potjes er in Duiven zijn. Daarnaast vinden wij het noodzakelijk dat er voor belangrijke en omvangrijke investeringen referenda gehouden worden. 6.5 Liemerse herindelingsvisie : SP Duiven is, net als de SP afdelingen in Westervoort en Zevenaar van mening dat intensieve samenwerking tussen de Liemerse gemeenten enorm belangrijk is om het huidige niveau van serviceverlening voor haar burgers in stand te houden. Er komen vanuit de landelijke overheid steeds meer taken richting gemeenten (decentralisaties van participatiewet, AWBZ en jeugdzorg) waardoor kleinere gemeenten in de problemen komen als het gaat om geld en kennis. Door de krachten te bundelen sta je sterker en is er geen verlies van kennis. Voor de SP is het belangrijk dat de voorzieningen voor de burger makkelijk en laagdrempelig te bereiken zijn en daarom zijn wij niet direct voorstander van een gemeentelijke herindeling. Als die er toch moet komen vinden wij dat er een raadgevend referendum plaats moet vinden in de gemeenten die het aangaan alvorens tot herindeling over te gaan. En mocht de burger besluiten dat een Liemerse herindeling een goede zaak is dan zien wij een herindeling tussen Westervoort, Duiven, Zevenaar en Rijnwaarden als de meest ideale optie. Een tussenstap zoals die nu ter tafel ligt (Duiven wil nu alleen met Westervoort samen) is in onze ogen zonde van tijd, inspanning en geld. De overheid stuurt namelijk aan op een grote Liemerse gemeente.

8 7. EEN BEWOONBAAR DUIVEN(woningbouw en vervoer) 7.1 Visie op wonen: Duiven moet een visie ontwikkelen over een langere periode over wonen en welke richting zij daarmee wil ingaan. Daarbij moet de demografische ontwikkeling centraal staan zodat Duiven voor iedereen een aantrekkelijke gemeente is om in te wonen, voor jong en oud, voor iedere portemonnee, met voldoende en betaalbare huur- en koopwoningen en uitgebreide doorstromingsmogelijkheden. Er moet een actief antileegstandbeleid komen waarbij de gemeente een leegstandsverordening vaststelt. 7.2 Meer voorzieningen in Groessen en Loo: Groessen en Loo zijn twee dorpskernen met een eigen karakter. De bewoners vormen een hechte gemeenschap met veel activiteiten. Wat er ontbreekt is een aantal voorzieningen die het leven, voor met name ouderen, wat aangenamer kunnen maken. Wat wij graag gerealiseerd willen zien is dat de bewoners de mogelijkheid hebben geld op te nemen middels een pinautomaat. Wij willen het behoud van de buurtbus of een alternatieve mogelijkheid van lokaal vervoer stimuleren zodat ook inwoners van Groessen en Loo gemakkelijk het centrum van Duiven kunnen bereiken. Ook jongeren dienen er een plek te hebben met goedkope huur-en koopwoningen. 7.3 Verkeersveiligheid: Rotonden dragen bij aan de veiligheid van de verkeersdeelnemer. Daarom vinden wij dat op belangrijke kruispunten, zoals op de rijksweg t.h.v. de Lidl en op de Zuidsingel, een rotonde gerealiseerd wordt. Daarnaast moet het verkeersonderwijs niet beperkt blijven tot het basisonderwijs maar ook uitgebreid worden naar het voortgezet onderwijs. (zie punt 4.2) 7.4 Stimuleren inspraak bewoners bij besluiten over hun leefomgeving: Elke wijk in Duiven moet een visie hebben, een soort masterplan, opgesteld in samenspraak met haar bewoners. In dit masterplan moet de leefbaarheid centraal staan, waarbij er bij financiële investeringen er in de eerste plaats naar bewoners en buurt geluisterd wordt. 7.5 De fiets heeft voorrang in Duiven: Duiven moet het nummer 1 fietsdorp worden. Fietsvriendelijkheid staat daarom voorop bij beslissingen met betrekking tot het centrumplan, station, toegankelijkheid bedrijfsterreinen en verkeerswegen. Er moeten meer voorrangs oversteek gelegenheden zijn voor voetgangers en fietsers aan de grote wegen in Duiven, zoals bijvoorbeeld de Rijksweg en de Vergertlaan. Ook kan door het splitsen van de bestaande fietspaden de veiligheid verhogen zodat er in twee richtingen gefietst kan worden. Hierdoor hoeft er niet overgestoken te worden. In het nieuw te bouwen centrum moeten er voldoende mogelijkheden zijn om je fiets te parkeren. 7.6 Openbaar vervoer verminderd files: Dit is een simpel feit, meer forensen in trein of bus verminderen de files. Openbaar vervoer moet voor studenten en 65 plussers gratis zijn.

9 Daarnaast moeten forensen gestimuleerd worden om gebruik te maken van het openbaar vervoer. Ook moet het openbaar vervoer voldoende capaciteit hebben en goed georganiseerd zijn. De SP heeft op provinciaal niveau goede plannen voorgesteld die voor een deel al zijn overgenomen. De A15 hoeft, bij adequaat vervoer en aanpassing bestaand wegennet, niet doorgetrokken te worden. 7.7 Stimuleren sociale woningbouw: De SP vindt dat er bij nieuwbouw tenminste 50% sociale woningbouw moet plaatsvinden. Er moet voldoende betaalbare huisvesting zijn voor jong en oud, waarvan de wachtlijst niet langer is dan een jaar. Huurwoningen hoeven niet altijd gesloopt te worden, maar kunnen vaak ook goed gerenoveerd worden. Graag zien wij dat Vivare het voortouw neemt bij het ontwikkelen van een project met betrekking tot kangoeroewoningen. Voor elke verkochte sociale woningbouwwoning zou er een nieuwe gebouwd moeten worden. Hierdoor weten we zeker dat er betaalbare woningen zullen blijven in Duiven. 7.8 Onderhoud van openbaar groen: Duiven is een groene gemeente en dat willen we graag zo houden. Het openbaar groen is een van de eerste vereisten om een buurt of een wijk leefbaar te houden. Op het onderhoud ervan is inmiddels al veel bezuinigd hetgeen tot veel klachten heeft geleid. Slecht groenonderhoud geeft al snel een verpaupert buurtbeeld en een onveilig gevoel. Wij zien graag het groenonderhoud weer terug op het niveau van voor Bij openbaar groen denk je ook aan een speelweide of speeltuin. Wij vinden dat er voldoende speelmogelijkheden voor de kinderen in de buurt of wijk moeten zijn. (Zie punt 10.3) 8. EEN DUURZAAM DUIVEN(landbouw, natuurbeheer en milieu) 8.1 Alternatieve energie: De SP is voor ontwikkeling en gebruik van alternatieve energie. Wij zijn voorstander van het gebruik van zonnepanelen, zoals dat bijvoorbeeld in Duitsland gebeurd. Openbare gebouwen lenen zich prima voor het plaatsen van zonnepanelen. De gemeente kan hiervoor zelf het goede voorbeeld geven door het initiatief te nemen om het gemeentehuis CO2 neutraal te laten zijn. De gemeente zou gebruik moeten maken van de lokale groene energieleverancier, de AGEM, de Achterhoekse Groene Energie Maatschappij. Door het plaatsen van meer oplaadpunten voor elektrische auto s zou de gemeente een positieve bijdrage kunnen leveren in de ontwikkeling van het elektrisch vervoer. 8.2 Diervriendelijkheid: De SP wil geen megastallen in de gemeente Duiven. Los van het feit dat het de diervriendelijkheid teniet doet, zorgt het ook voor stank, fijnstof, gezondheidsproblemen en vervoersoverlast van de woonomgeving. Een megastal moet gesitueerd worden in een zogenaamd LOG, landbouwontwikkelingsgebied.

10 8.3 Duiven schoon: Het openbaar groen moet beter onderhouden worden i.p.v. verminderen van onderhoud. Er moet strijd gevoerd worden tegen het zwerfvuil, hondenpoep en onkruid. Jong geleerd is oud gedaan. Het onderwijs moet milieu en samenleving uitgebreid opnemen in het lespakket. Jongeren (en ook ouderen) die betrapt worden op onbeschoft wegwerpgedrag moeten in een programma komen waarin zij gaan opruimen. Er zouden in Duiven op alle centrale plekken afvalbakken moeten staan. De SP is van mening dat er in Duiven nooit geboord mag worden naar schaliegas zolang het niet duidelijk is wat de gevolgen zijn van het zogenaamde Fracking. Met de mogelijke komst van de A15 pleit de SP voor een fijnstofmeetpunt in Duiven, temeer er nu steeds meer aan het licht komt hoe schadelijk fijnstof, afkomstig van de auto's en vrachtwagens op de snelwegen, kan zijn voor mensen. 9. EEN CULTUREEL DUIVEN (kunst, cultuur sport en vrije tijd) 9.1 Geef jongeren de ruimte!: De gemeente heeft al veel werk gemaakt om jongeren te voorzien van hun eigen stekkie, getuige jongerencentrum Alpha, de voetbalkooien, de skatebanen in park, de Nieuweling en bij het spoor. Toch vinden wij het belangrijk dat er meer mogelijkheden zijn waar jongeren zich kunnen bezighouden met cultuur en sport. Maak een jongerensoos waar optredens gehouden kunnen worden. Maak oefenruimte voor jonge muzikanten. Open podia in bijvoorbeeld in het Horsterpark. Hierbij denken wij aan een muziektent. Ook het uitgaanscentrum in Duiven moet sterk verbeterd worden en wij vinden dat die disco er nu ook eens moet komen! 9.2 Kunst, sport en cultuur voor iedereen: Herzien van het subsidie beleid (eerlijk delen). Stimuleer het gebruik van de Gelrepas voor uitoefening van hobby s, sport en bezoek aan theater en bioscoop. Voor de SP is Liemerse gemeentelijke samenwerking ook in geval van sport, kunst en cultuur onontbeerlijk en kunnen burgers gebruik maken van elkaars faciliteiten. We zien graag uitbreiding van de vakantiesportweek naar alle schoolvakanties. Sportverenigingen, kunst- en cultuurorganisaties en de bibliotheek in de Liemers dienen zo nodig te kunnen rekenen op ondersteuning vanuit de betrokken gemeenten. 9.3 Facilitair beheer: Sportverenigingen zouden beter gebruik kunnen maken van de bestaande faciliteiten. Daarnaast moeten de verenigingen gebruik maken van elkaars faciliteiten. 10. EEN GEINTREGEERD DUIVEN(ouderen, jongeren, gehandicapten en integratie) 10.1 Weg met de negatieve en repressieve benadering van jongeren: Geef jongeren de ruimte, want met de huidige ontwikkelingen jaag je ze het dorp uit. (Zie punt 4.2, 9.1 en 9.2) Betrek jongeren meer bij gemeentelijke beslissingen die betrekking hebben op hen.

11 10.2 Ouderen: Geen prijsverhoging voedselverstrekking door Mikado. Daarnaast moet door de eerder genoemde zorgvuldige toepassing van de WMO een eerlijke verdeling van de middelen voor ouderen nagestreefd worden Buurtzorg: Bij het reorganiseren van oude wijken of het realiseren van nieuwe moet er voldoende rekening gehouden worden met publieke ruimte. Kinderen van alle leeftijden moeten de ruimte hebben om te kunnen spelen maar er moet ook gedacht worden aan een ontmoetingsplek voor ouderen. Dit moet 3% van het bouw oppervlak bedragen. Terugblik SP Raadswerk De problematiek rondom de megastal terug op de agenda gekregen waarbij er eindelijk knopen doorgehakt zijn. Er mogen geen megastallen in Duiven gebouwd of uitgebreid worden. SP Duiven voert al sinds 2008 voor toiletvoorzieningen in trein en op station, toezicht, een servicepunt en een bewaakte fietsenstalling. Sinds 2011 is er toezicht op het station en komt er binnenkort een toiletvoorziening en een servicepunt op het station. De boodschappen-plusbus rijdt tussen Groessen, Loo en Duiven mede dankzij een initiatief van SP Duiven De afbraak van ziekenhuis Zevenaar en de voorgenomen sluiting van GGNet gebouw is door de SP uitgebreid op de agenda gezet, samen met de SP afdelingen van Westervoort en Zevenaar. Onze acties met o.a. tweede kamerlid Renske Leijten hebben in ieder geval voorkomen dat de langdurige zorg van GGNet gesloten werd. 700 kinderen leven in Duiven onder de armoedegrens! Dit heeft de SP in Duiven in kaart gebracht en besproken met de verantwoordelijk wethouder die beloofd heeft er alles aan te willen gaan doen wat in zijn vermogen ligt om dit voor die kinderen te veranderen. Duiven is dankzij de SP "kernafvalvrij" verklaard. Nadat de SP aandacht heeft gevraagd dat Duiven als een van de plaatsen was die genoemd is voor opslag van kernafval is er flinke beroering geweest onder de burgers. Dit heeft onder meer geleid tot een protestactie waarbij het college onder vuur lag van verontruste burgers. De motie van SP om Duiven kernafvalvrij te verklaren is destijds ook aangenomen. Momenteel probeert de SP draagvlak te krijgen voor het houden van een referendum alvorens tot gemeentelijke herindeling over te gaan. Uit recent onderzoek van de SP blijkt dat 81% van de burgers een referendum wil om op die manier te kunnen meebeslissen.

DUIVEN JIJ EN IK ZIJN WIJ! KERNVISIE WAT WIL DE SP? Niet denken in termen van wat het kost maar WAT HET OPLEVERT!

DUIVEN JIJ EN IK ZIJN WIJ! KERNVISIE WAT WIL DE SP? Niet denken in termen van wat het kost maar WAT HET OPLEVERT! DUIVEN JIJ EN IK ZIJN WIJ! Niet denken in termen van wat het kost maar WAT HET OPLEVERT! Op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen 2010 WAT WIL DE SP? Een samenleving waarin menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid

Nadere informatie

Afdeling Westervoort. Verkiezingsprogramma. Het kan anders

Afdeling Westervoort. Verkiezingsprogramma. Het kan anders Afdeling Westervoort Verkiezingsprogramma Het kan anders Gemeenteraadsverkiezingen 2014 KERNVISIE Wat drijft de leden van de SP, en mensen die SP stemmen? Ze vinden allemaal dat het beter, menselijker

Nadere informatie

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma "Naar een transparante en eerlijke toekomst"

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma Naar een transparante en eerlijke toekomst Verkiezingsprogramma 2014 2018 "Naar een transparante en eerlijke toekomst" Inleiding De afgelopen vier jaar heeft Liberaal Hardenberg als eenmansfractie steeds de strijd aangebonden met gevestigde opvattingen

Nadere informatie

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN.

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. De 50PLUS-partij doet voor de tweede keer in haar bestaan mee aan de verkiezingen voor Provinciale Staten. Daarbij wil de partij in alle provincies haar aanwezigheid

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Voor individuele vrijheid Voor sociale rechtvaardigheid Voor maatschappelijke verantwoordelijkheid SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Rotterdam is van oudsher een havenstad, een

Nadere informatie

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen 2014 - Enkhuizen Hieronder vind je het SP-verkiezingsprogramma voor gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Enkhuizen

Nadere informatie

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo, 5 november 2010 Begroting 2011-2014 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo moet bezuinigen. Bezuinigen betekent dat de gemeenteraad vandaag besluit te stoppen met wat we gisteren

Nadere informatie

Samen voor jouw Toekomst!

Samen voor jouw Toekomst! Verkiezingsprogramma SGP Zederik 2014 2018 Jongeren editie Samen voor jouw Toekomst! Een principiële keus, voor nu en later V e r k i e z i n g s p r o g r a m m a S G P Z e d e r i k 2 0 1 4 2018 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma 2014-2018 Algemeen: De Partij van de Arbeid in de Noord-Bevelandse samenleving De leidende gedachte voor de PvdA is een mensvriendelijke samenleving,

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

AMSTERDAMMERS AAN HET WERK. Gemeentelijk werk voor tenminste het minimumloon

AMSTERDAMMERS AAN HET WERK. Gemeentelijk werk voor tenminste het minimumloon AMSTERDAMMERS AAN HET WERK Gemeentelijk werk voor tenminste het minimumloon 1 Samenvatting De weg uit armoede is werk. De vraag hoe mensen weer aan het werk geholpen kunnen worden is actueel. De flinke

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Voor individuele vrijheid Voor sociale rechtvaardigheid Voor maatschappelijke verantwoordelijkheid OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Rotterdam is van oudsher een havenstad, een werkstad waar mensen van vele

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma. Oldambt Aktief

Verkiezingsprogramma. Oldambt Aktief Verkiezingsprogramma Oldambt Aktief 2014 Voor u ligt het verkiezingsprogramma van Oldambt Aktief. Met dit verkiezingsprogramma willen wij proberen om een plek in de gemeenteraad van Oldambt te krijgen

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder,

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder, Voorwoord Beste Heerhugowaarder, In dit verkiezingsprogramma 2014 hebben wij onze standpunten en visie in tien thema s kort en bondig weergegeven. Onze visie komen voort uit de sociaalliberale keuzes van

Nadere informatie

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg RHENEN IS VAN ONS ALLEMAAL! PROGRAMMA RAADSPERIODE 2014 2018 De PvdA wil dat Rhenen een gemeente is waar - iedereen gelijke kansen heeft - het veilig leven, wonen en werken is - het kwetsbare wordt beschermd

Nadere informatie

Vinkel. Wijk- en buurtmonitor 2016

Vinkel. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Vinkel Vinkel grenst in het noorden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Na een herindeling in 1993 viel het grootste gedeelte onder de gemeente Maasdonk. Begin

Nadere informatie

Transformaties in rijks- en lokaal beleid. 19 september 2013 Jolanda Verbiesen

Transformaties in rijks- en lokaal beleid. 19 september 2013 Jolanda Verbiesen Transformaties in rijks- en lokaal beleid 19 september 2013 Jolanda Verbiesen Waar geven gemeenten geld aan uit? 1. Salarissen ambtenaren 2. Overdrachtsuitgaven (oa. Bijstand) 3. Inkoop tot 2007 ca. 1000,-

Nadere informatie

De economie zit in de lift, maar wat merkt Stadskanaal hiervan?

De economie zit in de lift, maar wat merkt Stadskanaal hiervan? Inleiding Voorzitter Voorjaarsnota 2017 De economie zit in de lift, maar wat merkt Stadskanaal hiervan? Het scenario ziet er voor de gemeente Stadskanaal een stuk minder rooskleurig uit. De transitie jaren

Nadere informatie

MONITOR BURGERPARTICIPATIE 2013 ENQUÊTE

MONITOR BURGERPARTICIPATIE 2013 ENQUÊTE MONITOR BURGERPARTICIPATIE 2013 ENQUÊTE De Monitor Burgerparticipatie wordt tweejaarlijks uitgevoerd om het gemeentelijk beleid en activiteiten op het gebied van burgerparticipatie landelijk in kaart te

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO Wat is de naam van uw partij? PvdA Hillegom Wie is uw lijsttrekker? Annemieke van Dijk en Fred van Loenen Wie is uw wethouderskandidaat? De PvdA heeft in Hillegom

Nadere informatie

Gelukkig Heerhugowaard!

Gelukkig Heerhugowaard! Gelukkig Heerhugowaard! De VVD-agenda voor Heerhugowaard voor het geluk van de Heerhugowaarder. November 2015 Heerhugowaard, 5 november 2015 Beste lezer, U leest het goed; wij zetten het op de agenda!

Nadere informatie

Domino-avond: Leefbaarheid op de Haart anno 2020. Samenvatting / conclusies

Domino-avond: Leefbaarheid op de Haart anno 2020. Samenvatting / conclusies Domino-avond: Leefbaarheid op de Haart anno 2020 Samenvatting / conclusies Domino-avond: Leefbaarheid op de Haart anno 2020 Om de leefbaarheid anno 2020 op de Haart te kunnen waarborgen hebben we met elkaar

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren in eenvoudige taal Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Utrecht

Verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren in eenvoudige taal Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Utrecht Jouw idealen in Utrecht Verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren in eenvoudige taal Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Utrecht 1 Jouw idealen in Utrecht Verkiezingsprogramma van de Partij voor de

Nadere informatie

Gemeentelijke dienstverlening. *gematigde tevredenheid over dienstverlening score 6,5 (54% score 7 of hoger)

Gemeentelijke dienstverlening. *gematigde tevredenheid over dienstverlening score 6,5 (54% score 7 of hoger) Resultaten per thema Woon en leefomgeving Relatie burgergemeente Gemeentelijke dienstverlening Zorg en Welzijn burgerparticipatie *tevredenheid eigen buurt scoort 7,9 (90% score 7 of * tevredenheid leefbaarheid

Nadere informatie

Debat: regionaal en nationaal

Debat: regionaal en nationaal Debat: regionaal en nationaal Korte omschrijving werkvorm In deze werkvorm debatteren leerlingen over het verschil tussen een regionale of lokale partij en een landelijke partij. Leerdoelen Leerlingen

Nadere informatie

Met hart voor ouderen

Met hart voor ouderen Met hart voor ouderen Beste kiezer, Bij alle onzekerheden in de wereld van vandaag is één ding zeker: Nederland telt steeds meer ouderen. Het is een grote, sociale verworvenheid dat steeds meer mensen

Nadere informatie

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ!

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! 1 NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! WaterlandNatuurlijk, lokaal onderscheidend van de landelijke partijen door onafhankelijke politiek. De inwoners van Waterland zijn heel goed in staat om zelf te kiezen waar

Nadere informatie

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt.

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij vinden dat de overheid zich daarom minder met jou moet bemoeien en dat bedrijven minder invloed moeten hebben. Wij willen de overheid

Nadere informatie

NissewaardPanel over opvang vluchtelingen, maart 2016

NissewaardPanel over opvang vluchtelingen, maart 2016 NissewaardPanel overopvang vluchtelingen, NissewaardPanel over opvang vluchtelingen, Deze nieuwsbrief beschrijft in het kort de resultaten van een peiling over de opvang van vluchtelingen in Nissewaard.

Nadere informatie

Q en A Ouderen. Solidariteit & gemeenschap

Q en A Ouderen. Solidariteit & gemeenschap Q en A Ouderen Solidariteit & gemeenschap 1. Moeten ouderen straks een beroep doen op familie of buren? De PvdA wil een samenleving waarin we ook zorg voor elkaar hebben. Een samenleving waarin we de zorg

Nadere informatie

Uit vrije wil. Actieplan vrijwilligerswerk

Uit vrije wil. Actieplan vrijwilligerswerk Uit vrije wil Actieplan vrijwilligerswerk ChristenUnie Algemene Politieke Beschouwingen 2008 Inleiding Onbetaalde arbeid en vrijwilligerswerk zijn de smeerolie van de samenleving. Ze verdienen erkenning

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht)

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) De vier cursisten, die aanwezig waren, begonnen zich aan elkaar voor te stellen onder leiding van de cursusleidster. Van de vier cursisten waren

Nadere informatie

Begroting 2014 Meerjarenbegroting

Begroting 2014 Meerjarenbegroting Begroting 2014 Meerjarenbegroting 2015-2017 Het is de kunst om het geld dat je beschikbaar hebt optimaal in te zetten! GBWP wil als grootste coalitiepartij de burger niet extra laten betalen voor de Haagse

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Kapelle 2014-2018

Verkiezingsprogramma PvdA Kapelle 2014-2018 Verkiezingsprogramma PvdA Kapelle 2014-2018 De afgelopen jaren hebben zich in onze samenleving veel en verschillende veranderingen voorgedaan, zo ook in Kapelle. We zijn onder andere geconfronteerd met

Nadere informatie

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Na jaren is er de laatste 4 jaar een echt sociaal geluid in Roermond te horen: Dat van de SP Om ook in de toekomst te zorgen

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

Voor een gezond Smallingerland!

Voor een gezond Smallingerland! Voor een gezond Smallingerland! CDA verkiezingsprogramma 2010 2014 Op dinsdag 3 maart 2010 wordt er een nieuwe gemeenteraad gekozen. Het CDA wil met dit verkiezingsprogramma laten zien wat het de komende

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

26 augustus Onderzoek: Leefbaarheid en veiligheid in uw buurt en plannen Rotterdam

26 augustus Onderzoek: Leefbaarheid en veiligheid in uw buurt en plannen Rotterdam 26 augustus 2017 Onderzoek: Leefbaarheid en veiligheid in uw buurt en plannen Rotterdam Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 55.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten

Nadere informatie

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Meerjarenplan Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Inleiding Dit meerjarenplan is het vervolg op het meerjarenplan 2009 2012. Veel uit het vorige plan is gerealiseerd, maar er zijn ook projecten

Nadere informatie

Lesmateriaal voor het (V)MBO

Lesmateriaal voor het (V)MBO Lesmateriaal voor het (V)MBO Binnenkort nemen uw leerlingen deel aan een Jongerengemeenteraad. Het project Jongerengemeenteraad laat jongeren in de leeftijd van 14 19 jaar zien hoe beleid tot stand komt

Nadere informatie

Thema-workshop Tegenprestatie

Thema-workshop Tegenprestatie Thema-workshop Tegenprestatie LCR- project Cliëntenraden aan zet met de Participatiewet december 2014 Stimulansz Jetske de Jong / Wilma Kuiper Programma Tegenprestatie Werk met behoud van uitkering Verdringing

Nadere informatie

WAT VIND JIJ BELANGRIJK?

WAT VIND JIJ BELANGRIJK? WAT VIND JIJ BELANGRIJK? Inkomen? Werk? Onderwijs? Zorg? Wonen? MAAK DAN EENS KENNIS MET PVDA/GROENLINKS Wij zijn constructieve mensen die kiezen voor progressieve, sociale en duurzame politiek in Zeewolde.

Nadere informatie

GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014/2018

GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014/2018 GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014/2018 VRIJHEID//VOORUITGANG//DAADKRACHT Bruggenbouwers ALGEMEEN Nederland zit al enige tijd in economisch zwaar weer. Ook Reimerswaal merkt daarvan de gevolgen. Er komt minder

Nadere informatie

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO 29 juni 2011 1 / 5 Kadernota 2012-2015 PvdA Venlo 29 juni 2011 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant in Venlo. Bezuinigen

Nadere informatie

Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities

Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities De drie transities Jeugdwet, Wmo 2015 en Participatiewet Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities Nieuwe verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt.

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij vinden dat de overheid zich daarom minder met jou moet bemoeien en dat bedrijven minder invloed moeten hebben. Wij willen de overheid

Nadere informatie

JONGEREN IN GELDERLAND OVER

JONGEREN IN GELDERLAND OVER JONGEREN IN GELDERLAND OVER een sterk bestuur en hun gemeente Aanleiding De provincie Gelderland werkt samen met VNG Gelderland aan het project Sterk Bestuur Gelderland (SBG). In het project wordt het

Nadere informatie

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans VVD- Best Verkiezingsprogramma 2014-2018 Best in Balans 20 oktober 2013 Best in Balans Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2014-2018 genaamd Best in Balans. Met dit verkiezingsprogramma willen we u laten

Nadere informatie

Sociaal Rapport en de Jeugdmonitor Provincie Groningen

Sociaal Rapport en de Jeugdmonitor Provincie Groningen Groningen, 1 maart 2011 Persbericht nr. 34 Sociaal Rapport en de Jeugdmonitor Provincie Groningen SPECIALE AANDACHT VOOR KRIMPGEBIEDEN EN VOOR JEUGD De Groninger bevolking groeit nog door tot 2020, en

Nadere informatie

Ontwikkelingen in het sociale domein

Ontwikkelingen in het sociale domein Ontwikkelingen in het sociale domein Wat zijn de gevolgen van de decentralisaties September 2013 Welkom De 3 decentralistatie in het sociale domein AWBZ naar Wmo Participatiewet Jeugdwet De 3 decentralistatie

Nadere informatie

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening DE VRAGEN VOOR HET BURGERBEGROTINSGFORUM OP 30 OKTOBER 2010 Groep 1: Leefbaarheid A. Zaal: Loungezaal. Gespreksleider: Jan Finkenflügel. 1 Het idee in de begroting is dat een goed voorzieningenniveau van

Nadere informatie

Workshop decentralisaties sociaal domein. 30 september 2013

Workshop decentralisaties sociaal domein. 30 september 2013 Workshop decentralisaties sociaal domein 30 september 2013 Inhoud Stimulansz Even voorstellen De 3 decentralisaties Wat kan de meerwaarde van sport zijn? Aan de slag met het kaartspel Stimulansz We zijn

Nadere informatie

Toen wij als CDA samen met onze coalitiepartners aan de afgelopen periode begonnen, stonden er voor ons twee zaken voorop:

Toen wij als CDA samen met onze coalitiepartners aan de afgelopen periode begonnen, stonden er voor ons twee zaken voorop: Ruben Mink: Rotterdam staat er na 4 jaar beter voor! De fundamentele vraag die wat betreft het CDA centraal staat is of Rotterdam er BETER voorstaat dan vier jaar geleden. En of het stadsbestuur daaraan

Nadere informatie

Bijlage 6. Consultatie moskee Omar El Faroek en Moskee Anwar-e-Quba

Bijlage 6. Consultatie moskee Omar El Faroek en Moskee Anwar-e-Quba Bijlage 6 Consultatie moskee Omar El Faroek en Moskee Anwar-e-Quba Samenvatting en reacties uit "Moskee-project" Consultatie inwoners de Gagel via interviews, de Surinaamse Anwar-e-Quba moskee en de Omar

Nadere informatie

VOORSTELLING DE KINDER- & JEUGDBURGEMEESTER DEN HAAG

VOORSTELLING DE KINDER- & JEUGDBURGEMEESTER DEN HAAG VOORSTELLING DE KINDER- & JEUGDBURGEMEESTER DEN HAAG Kom op bezoek bij Kinder- & Jeugdburgemeester YoZyAsz en zijn gevolg en word even raadslid van Den Haag. Maak, met jouw partij, jullie eigen plan voor

Nadere informatie

Inleiding. Onderzoekstechnische- of andere vragen over dit rapport kunt mailen naar

Inleiding. Onderzoekstechnische- of andere vragen over dit rapport kunt mailen naar Inleiding Gemeente Oss moet de komende jaren miljoen bezuinigen. Om dit te kunnen realiseren wil het gemeentebestuur graag van de inwoners weten hoe zij denken over deze bezuinigingen. Daarom heeft zij

Nadere informatie

Uitzicht op een betere wijk

Uitzicht op een betere wijk Uitzicht op een betere wijk Deze visie is tot stand gekomen in bijeenkomsten met verschillende partijen. We danken de deelnemers hartelijk voor hun inzet. Wilt u meer weten? Heeft u na het lezen van deze

Nadere informatie

WMO Raad Duiven Postbus AD Duiven JAARVERSLAG Participeren is gewoon meedoen

WMO Raad Duiven Postbus AD Duiven JAARVERSLAG Participeren is gewoon meedoen JAARVERSLAG 2014 Participeren is gewoon meedoen Duiven, maart 2015 VOORWOORD Grote veranderingen wierpen in 2014 hun schaduw vooruit. De kranten stonden er vol van; de grootste politiek-bestuurlijke verbouwing

Nadere informatie

KIES LOKAAL LEEFBAARHEID, LASTENVERLICHTING EN SOLIDARITEIT IN DIEMEN

KIES LOKAAL LEEFBAARHEID, LASTENVERLICHTING EN SOLIDARITEIT IN DIEMEN KIES LOKAAL LEEFBAARHEID, LASTENVERLICHTING EN SOLIDARITEIT IN DIEMEN Programma 2014-2018 STERK VOOR DIEMEN - LEEFBAARHEID EN SOLIDARITEIT Inleiding Diemen moet de komende jaren heftige beslissingen nemen!

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? 1 Wie bestuurt de gemeente? 2 De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat

Nadere informatie

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen!

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen! PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma 2014-2018 Gewoon doen! 1 De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten Solidair, samen en een stimulerende (ondersteunende) overheid De PvdA werkt aan een solidaire

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

Het Pact van Oost: Samen het talent van Oost ontwikkelen

Het Pact van Oost: Samen het talent van Oost ontwikkelen Het Pact van Oost: Samen het talent van Oost ontwikkelen Schiedam-Oost is een wijk vol mogelijkheden, barstensvol talent. Wat moet het maatschappelijk middenveld wel én niet doen opdat de bewoners van

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

Jeugdzorg. Wat is de rol van CJG binnen deze decentralisatie?

Jeugdzorg. Wat is de rol van CJG binnen deze decentralisatie? Jeugdzorg Er gebeurd veel in het onderwijs, klassen worden steeds voller, meer kinderen met meer rugzakjes in de klas! Passend onderwijs gemixt. Hoe worden de leraren ondersteund? Willen de leraren het

Nadere informatie

BEELDVERSLAG 20 SEPTEMER 2017 VOOR DE TOEKOMST VAN SCHAIJK

BEELDVERSLAG 20 SEPTEMER 2017 VOOR DE TOEKOMST VAN SCHAIJK BEELDVERSLAG 20 SEPTEMER 2017 VOOR DE TOEKOMST VAN SCHAIJK SCHAIJK IN ÉÉN WOORD 3 EVEN OPWARMEN AAN TAFEL! 7 8 9 ANALYSE VAN DE OPBRENGST Trots Samenwerking Werelddorp Verbreden Normen En Waarden Zorg

Nadere informatie

B en W-nummer 15.0379; besluit d.d. 12-5-2015. Onderwerp

B en W-nummer 15.0379; besluit d.d. 12-5-2015. Onderwerp B en W-nummer 15.0379; besluit d.d. 12-5-2015 Onderwerp Beantwoording van schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van het raadslid A. Van den Boogaard (PvdA) inzake Arbeidsparticipatie

Nadere informatie

Agendapuntnr.: Renswoude, 27 oktober Nr.: Behandeld door: M.H.T. Jansen Onderwerp: Verordening Tegenprestatie Renswoude 2015

Agendapuntnr.: Renswoude, 27 oktober Nr.: Behandeld door: M.H.T. Jansen Onderwerp: Verordening Tegenprestatie Renswoude 2015 Agendapuntnr.: Nr.: 149997 Behandeld door: M.H.T. Jansen Onderwerp: Verordening Tegenprestatie Renswoude 2015 Renswoude, 27 oktober 2015 Aan de gemeenteraad Geachte raad, Inleiding Sinds 2012 beschikken

Nadere informatie

2. Hoeveel jaar in totaal bent u wethouder in uw huidige gemeente?

2. Hoeveel jaar in totaal bent u wethouder in uw huidige gemeente? Geachte mevrouw, heer, Mijn naam is Sebastiaan van Niele. Ik ben student aan de Universiteit van Amsterdam in de laatste fase van mijn studie. Op het moment doe ik onderzoek naar de gevolgen van decentralisatie

Nadere informatie

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Engelen De wijk Engelen ligt ten noordwesten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit de dorpen Engelen en Bokhoven. Ook staat de wijk bekend om de kastelen. Engelen heeft zich

Nadere informatie

Fietsen, lopen en veiligheid

Fietsen, lopen en veiligheid Uitkomsten stellingendebat Als onderdeel van de Startbijeenkomst Verkeersbeleidsplan Bunnik (datum: 10-10-2013) is een Stellingendebat gehouden. Er waren circa 18 mensen aanwezig die hebben meegedaan met

Nadere informatie

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA!

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE 2014-2018 HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal Het kan anders Ons land verandert snel. Niet alleen kennen we op dit moment in Nederland financieel

Nadere informatie

De bieb in De buurt 2

De bieb in De buurt 2 De bieb in de buurt 2 Inleiding De bibliotheek is een plek waar kennis, informatie, mooie verhalen en inspiratie voor het oprapen liggen. De bibliotheek dient als trefpunt in de buurt. Het is een plek

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Vervoer > doelgroepvervoer bundelen > verbetering fietsverbindingenov > ringentarief voor parkeren Vervoer Door de ligging in het Maasdal en tussen grote industriegebieden is de luchtkwaliteit

Nadere informatie

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort Het sociaal domein Renate Richters Els van Enckevort Om te beginnen vijf stellingen Zijn ze waar of niet waar? - 2 - Stelling 1 Ongeveer 5% van de jeugdigen in Nederland heeft met (een vorm van) jeugdzorg

Nadere informatie

Nog steeds in. Helmond 77%

Nog steeds in. Helmond 77% De trends volgens de Helmonders Bijlage 4 Resultaten enquête Stadspanel Onderzoek en Statistiek Gooitske Marsman Augustus 2011 Inleiding Helmond heeft een start gemaakt met het project dat uiteindelijk

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter!

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter! Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018 Meppel verdient Beter! Vastgesteld op de ledenvergadering van 25 november 2013 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van het CDA voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Veldwerkopdracht Utrecht in ontwikkeling

Veldwerkopdracht Utrecht in ontwikkeling Veldwerkopdracht Utrecht in ontwikkeling Herstructurering van de Schepenbuurt en omgeving Maarten Seerden Inleiding Schepenbuurt en omgeving Bouwperiode: jaren 40-50 van de 20e eeuw Wijk is verouderd behoefte

Nadere informatie

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert!

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert! Zozijn en de Stelselwijzigingen Zozijn participeert! Doel van deze bijeenkomst Informeren over belangrijke veranderingen De impact hiervan op de dienstverlening en cliënten De aanpak van Zozijn Vragen

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet

Veranderingen in de Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet Veranderingen in de Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet Programma -Uitleg veranderingen Jeugd en algemeen Wmo -Uitleg maatwerkvoorzieningen en Wiz -Uitleg participatiewet -Veelgestelde vragen -Ruimte om

Nadere informatie

1 Is er uit jouw huishouden in de afgelopen vijf jaar wel eens een fiets gestolen?

1 Is er uit jouw huishouden in de afgelopen vijf jaar wel eens een fiets gestolen? Fietsendiefstal Onderzoeksresultaten TIPHorstaandeMaas.nl Fietsendiefstal Fietsendiefstal is in Nederland de meest voorkomende vorm van criminaliteit (bron: politie). 8 7 6 1 Is er uit jouw huishouden

Nadere informatie

Amsterdammers over het gemeentelijk armoedebeleid

Amsterdammers over het gemeentelijk armoedebeleid Amsterdammers over het gemeentelijk armoedebeleid Hoe denken Amsterdammers over het gemeentelijk armoedebeleid? Dit is het onderwerp van een peiling van OIS in opdracht van AT onder Amsterdammers. Methode

Nadere informatie

Lokaal FNV West Brabant

Lokaal FNV West Brabant Aan de colleges van B&W en de leden van de Gemeenteraden Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal. Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht Lokaal FNV West Brabant Post- en bezoek adres Bergrand 222

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Nieuwsbrief nr. 3, september 2013 Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Amstelveen, donderdagochtend 29 augustus om 7.45 uur s ochtends op het plein voor het raadhuis. Een vriendelijk

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Rosmalen zuid Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 BEÏNVLOEDING TOEKOMSTIG PROVINCIAAL BELEID In maart 2015 zijn er weer provinciale statenverkiezingen. Het is daarom van belang dat u nu al begint met het uitoefenen van belangenbehartiging

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2014 2018 Inhoudsopgave Algemeen... 2 Visie... 2 Missie... 2 Doelen van de vereniging... 2 Inhoudelijke thema s... 3 Samen sociaal... 3 Decentralisaties... 3 Wet maatschappelijke ondersteuning...

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot Inhoudsopgave Inleiding... 4 Leeswijzer... 5 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 6 De gemeente... 6 Het Wmoloket... 6 Het gesprek... 7 2. Het gesprek voorbereiden... 8 Woonsituatie... 9 Huishouden...

Nadere informatie

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen Op VVD Aalsmeer kun je rekenen De lokale VVD-fractie Aalsmeer/Kudelstaart Verkiezingsprogramma 2018-2022 1 Wat heeft VVD Aalsmeer de afgelopen jaren voor jou bereikt? Vanaf 2010 heeft de gemeenteraadsfractie

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 1 De landelijke ontwikkelingen Regeerakkoord: Decentralisaties naar gemeenten: 1. AWBZ begeleiding,inkomensondersteuning,

Nadere informatie