Toch willen over even een aantal zaken nog een kanttekening plaatsen, hetgeen heeft geleid tot de volgende zienswijze.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toch willen over even een aantal zaken nog een kanttekening plaatsen, hetgeen heeft geleid tot de volgende zienswijze."

Transcriptie

1 Inspraakpunt Stroomgebiedbeheerplannen Postbus GH Den Haag Roermond: 3 april 2009 Betreft: Inspraak Ontwerp Stroomgebiedbeheerplan Maas Van: J. H. Heijnen Kenmerk: / hh / Bijlage(n): Geachte dames en heren, Met grote belangstelling namen we kennis van uw Ontwerp Stroomgebiedbeheerplan Maas als invulling van de Kaderrichtlijn Water. In het voorliggende plan wordt een groot aantal maatregelen voorgesteld die zullen leiden tot een betere bescherming van het grond- en oppervlakte water in het stroomgebied van de Maas. Aangezien natuur en milieu hier aanmerkelijk van zullen profiteren zijn wij hierover zeer verheugd. Toch willen over even een aantal zaken nog een kanttekening plaatsen, hetgeen heeft geleid tot de volgende zienswijze. 1. Waterlichamen 1.1 Begrenzing De waterlichamen zijn te groot begrensd. Nederland hanteert samen met Frankrijk de grootste oppervlaktewaterlichamen van de gehele EU (KRW-implementatierapoport, Europese Commissie, 23 maart 2007). Dit kan leiden tot een onvoldoende specifieke uitwerking van de opgestelde doelen, maatregelen en monitoring voor deze waterlichamen, waardoor ecologische waarden buiten beeld blijven en dus verloren kunnen gaan. Bij sommige natuurgebieden zijn geen waterlichamen in het gebied begrensd, terwijl er wel waterlichamen in de buurt liggen die een hydrologische relatie hebben met het aangrenzende natuurgebied, bijvoorbeeld via grondwaterstromingen. Kleine wateren zoals vennen zijn bij de begrenzing van de waterlichamen buiten beschouwing gelaten. Vele van deze wateren zijn van groot belang voor het watersysteem in Limburg. Het Rijk,IPO, Unie van Waterschappen en VNG hebben gezamenlijk afgesproken dat zij in het proces van vaststellen van doelen en maatregelen zich naast de natuur in de Natura 2000 gebieden ook richten op de realisatie van de water- en milieucondities in de rest van de EHS, inclusief kleine ecologisch waardevolle wateren, de zogenaamde waterparels (Decembernota KRW-WB , pag. 109 en 147(actie 6.1)). In het kader hiervan gelden voor de EHS scherpere ambities dan voor gebieden buiten de EHS. Voor de zogenaamde waterparels zijn in het kader van de KRW geen doelen en maatregelen opgesteld. Daarnaast zijn wij van mening dat een beekdalbrede benadering de basis dient te zijn voor de doelen, begrenzing en maatregelen van alle waterlichamen. Wij vragen u de waterparels alsnog op te nemen in de begrenzing van de waterlichamen. 1

2 1.2 Status De status van de oppervlaktewaterlichamen is gebaseerd op een inventarisatie van hydromorfologische ingrepen en een inschatting in hoeverre deze ongedaan te maken zijn. In uw Waterplan wordt aan 5 waterlichamen de status natuurlijk, aan 29 de status sterk veranderd en aan 4 de status kunstmatig gegeven. In de KRW artikel 5 rapportage Karakterisering Maasstroomgebied (2000/60/EG) is uitgegaan van een worst-case scenario met 5 aangewezen natuurlijke wateren in Limburg. Het bevreemd ons dat dit aandeel in het provinciaal waterplan gelijk is gebleven. Vele nu als sterk veranderd aangemerkte wateren, zoals de Geleenbeek en de Geul hebben een ecologische doelstelling voor macrofauna, vegetatie en vis van 0,6. Dit houdt in dat voor deze wateren de Goede Ecologische toestand (GET) gehaald kan worden en kunnen niet als sterk veranderd worden aangemerkt. Daarnaast ontbreekt een degelijke motivatie voor de status per waterlichaam. Als argument worden hierbij de hydromorfologische ingrepen in het verleden genoemd die niet volledig kunnen worden teruggedraaid zonder het optreden van significante schade aan het milieu. Zijn hierbij echter de maatschappelijke baten van ecologische herstelmaatregelen voldoende meegewogen en is er overheidscompensatie overwogen? De status van het waterlichaam bepaalt mede het ambitieniveau. Bij het bepalen van de status van de oppervlaktewateren wordt er in het stroomgebiedbeheerplan géén onderscheid gemaakt in ambities. Dit is ons inziens wel noodzakelijk, daar in gebieden met een hoge ambitie ten aanzien van natuur anders met het begrip significante schade kan worden omgegaan dan in gebieden met een lage ambitie. Reeds uitgevoerde beekherstelprojecten in Limburg laten zien dat hermeandering wel degelijk zeer succesvol is. Wij pleiten er dan ook voor om aan meer waterlichamen de status natuurlijk toe te kennen. 1.3 Grondwaterlichamen Momenteel zijn er in de provincie drie grote grondwaterlichamen begrenst, namelijk Krijt-Maas, Zand- Maas en Slenk-diep Maas. Daarbinnen bevinden zich meerdere kleine grondwaterlichamen, de inzijggebieden ten behoeve van de drinkwaterwinning. De invloed die drinkwaterwinning uitoefent op verdroging in de omgeving is echter veel groter dan de begrensde kleine grondwaterlichamen. In relatie tot de grondwaterafhankelijke natuur is dan ook van groot belang niet de inzijggebieden maar de gehele beinvloedingsgebieden van de winningen op kaart aan te geven. Wij willen u vragen om de grote grondwaterlichamen kleiner te begrenzen, zoals dat ook in Duitsland het geval is. 2. Relatie KRW en N2000 Alle N2000 gebieden zijn opgenomen in het register Beschermde gebieden. De watercondities moeten hiervoor in 2015 op orde zijn. Voor deze gebieden kunnen geen exemptions gelden. Toch constateren wij dat in het N2000 gebied Maasduinen beekherstel aan de Wellse Molenbeek pas zal plaatsvinden in de planperiode Dit geldt ook voor maatregelen in het N2000 gebied het Geuldal. Wij willen u vragen er voor te zorgen dat maatregelen in N2000 gebieden voor 2015 worden uitgevoerd. 2

3 3. Grensoverschrijdende doelen en maatregelen Er ontbreken concrete doelen en maatregelen voor de aanpak van (provincie)grens overschrijdende natuur- en stroomgebieden. Wel is bij de bepaling van de status van grensoverschrijdende waterlichamen en het bepalen van doelen en maatregelen van deze waterlichamen zoveel als mogelijk met het buitenland afgestemd. 4. Maatregelen 4.1 Algemeen : relatie doel en maatregel Door de praagmatische methode verdwijnt geleidelijk de relatie tussen doel en maatregel uit beeld. Een goede uitvoering van de KRW maatregelen vereist een duidelijke relatie tussen doel en maatregel opdat niet alleen haalbare en betaalbare maatregelen worden uitgevoerd die reeds via een ander beleidspoor waren voorzien. 4.2 Diffuse bronnen De KRW vraagt om het stroomgebied Maas als geheel te bekijken. De afwenteling van grensoverschrijdende wateren (bovenlopen van beken in Noord-Brabant en Limburg, grote rivieren) en wateren binnen Nederland is niet of nauwelijks in kaart gebracht. Wij willen u vragen deze afstemming dient alsnog plaats te vinden. Daarnaast bestaat de indruk dat moeilijke diffuse verontreinigingen waaronder zware metalen, bestrijdingsmiddelen en andere organische verbindingen vanuit het stedelijke gebied onvoldoende aangepakt worden. Het Stroomgebiedbeheerplan volgt de effecten van het rijksbeleid.(actieprogramma snitraatrichtlijn). De hier mee samenhangende generieke maatregelen waaronder mestbeleid en bestrijdingsmiddelenbeleid, zijn onvoldoende om voor meststoffen, koper en zink, bestrijdingsmiddelen in 2015 de GET te bereiken. Wij willen u vragen om het genoemde generieke beleid aan te scherpen zodat de GET in 2015 kan worden bereikt. 4.3 Overstorten Wij gaan ervan uit dat er daadwerkelijk geld vrijkomt ter financiering van de aanpak van overstorten om de overstortfrequentie te realiseren van T=2 (of T=5 indien nodig). 5. Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse De waterschappen dienen in het kader van de KRW een maatschappelijke kosten en baten analyse te maken tot op waterlichaamniveau rond de gebiedsgerichte maatregelen. Dan kan beter worden onderbouwd waarom er fasering plaatsvindt van bepaalde maatregelen. 3

4 Wij verzoeken u vriendelijk bovenstaande opmerkingen en aanbevelingen mee te nemen bij het opstellen van het Ontwerp Stroomgebiedbeheerplan Maas en rekenen erop dat wij worden betrokken bij de verdere invulling en uitvoering daarvan. Met vriendelijke groet, Stichting Milieufederatie Limburg, mede namens Staatsbosbeheer Regio Zuid, Vereniging Natuurmonumenten, Limburgs Landschap, Ir. J.H. Heijnen Directeur 4

5 Bijlage 1. Zienswijze Ontwerp Provinciaal Waterplan Limburg Met grote belangstelling namen we kennis van uw Ontwerp Provinciaal Waterplan Limburg Uw navolgende beleidsuitgangspunten ondersteunen wij van harte. - Het ordenend principe van water vormt een essentiële bouwsteen voor het provinciale omgevingsbeleid, waarbij de kwetsbaarheid en herstelmogelijkheden van de huidige en potentiële ecologische kwaliteit en veiligheid vanuit de watersystemen belangrijke uitgangspunten zijn om de kwaliteit van de leefomgeving te vergroten. - Herstel van de natuurlijke sponswerking van het watersysteem door meer ruimte voor water en natuurlijke processen beschikbaar te stellen, vooral in beekdalen en andere natte laagten in het landschap, bij voorkeur via een beekdalbrede aanpak. - Als afwegingsprincipe geldt: vasthouden, bergen, afvoeren. - Alle (grond)waterafhankelijke natuurgebieden, zoals vennen, hoogvenen, moerassen, bronnen en kwelgebieden hebben een Specifiek Ecologische Functie en vormen een onderdeel van de EHS en POG. De hoogste prioriteit bij het herstel van de natte natuurwaarden is toegekend aan 21 Vogel- en Habitatrichtlijngebieden en de 27 overige verdroogde Natuurgebieden In deze 48 Limburgse TOP-gebieden is de natte natuur in 2015 hersteld. - Conform het provinciale Kader GGOR (2006) dient het GGOR in alle (grond)waterafhankelijk natuurgebieden zoveel mogelijk samen te vallen met het voor de natuur Optimale Grond en Oppervlaktewater Regime (OGOR). - Bij het ecologisch herstel van beken en kanalen hebben waterlopen met een specifiek ecologische functie voorrang. De hoogste prioriteit daarbij geldt voor de SEF-beken, die zijn aangewezen als waterlichaam binnen de stroomgebieden van de Niers, Swalm, Tungelroyse beek, Roer, Vlootbeek, Geleenbeek, Rode beek en Geul. De herinrichting van beken met een specifiek ecologische functie is in 2023 afgerond. - Alle watersystemen dienen in beginsel in 2015 en uiterlijk in 2027, conform de KRW in een goede ecologische en chemische toestand te zijn. 5

6 Over de volgende onderwerpen willen wij graag onze zienswijze kenbaar maken. * Waterlichamen Begrenzing De waterlichamen zijn te groot begrensd. Nederland hanteert samen met Frankrijk de grootste oppervlaktewaterlichamen van de gehele EU (KRW-implementatierapoport, Europese Commissie, 23 maart 2007). Dit kan leiden tot een onvoldoende specifieke uitwerking van de opgestelde doelen, maatregelen en monitoring voor deze waterlichamen, waardoor ecologische waarden buiten beeld blijven en dus verloren kunnen gaan. Bij sommige natuurgebieden zijn geen waterlichamen in het gebied begrensd, terwijl er wel waterlichamen in de buurt liggen die een hydrologische relatie hebben met het aangrenzende natuurgebied, bijvoorbeeld via grondwaterstromingen. Kleine wateren zoals vennen zijn bij de begrenzing van de waterlichamen buiten beschouwing gelaten. Vele van deze wateren zijn van groot belang voor het watersysteem in Limburg. Het Rijk,IPO, Unie van Waterschappen en VNG hebben gezamenlijk afgesproken dat zij in het proces van vaststellen van doelen en maatregelen zich naast de natuur in de Natura 2000 gebieden ook richten op de realisatie van de water- en milieucondities in de rest van de EHS, inclusief kleine ecologisch waardevolle wateren, de zogenaamde waterparels (Decembernota KRW-WB , pag. 109 en 147(actie 6.1)). In het kader hiervan gelden voor de EHS scherpere ambities dan voor gebieden buiten de EHS. Voor de zogenaamde waterparels zijn in het kader van de KRW geen doelen en maatregelen opgesteld. Daarnaast zijn wij van mening dat een beekdalbrede benadering de basis dient te zijn voor de doelen, begrenzing en maatregelen van alle waterlichamen. Wij vragen u de waterparels op te nemen in de begrenzing van de waterlichamen. Status De status van de oppervlaktewaterlichamen is gebaseerd op een inventarisatie van hydromorfologische ingrepen en een inschatting in hoeverre deze ongedaan te maken zijn. In uw Waterplan wordt aan 5 waterlichamen de status natuurlijk, aan 29 de status sterk veranderd en aan 4 de status kunstmatig gegeven. In de KRW artikel 5 rapportage Karakterisering Maasstroomgebied (2000/60/EG) is uitgegaan van een worst-case scenario met 5 aangewezen natuurlijke wateren in Limburg. Het bevreemd ons dat dit aandeel in het provinciaal waterplan gelijk is gebleven. Vele nu als sterk veranderd aangemerkte wateren, zoals de Geleenbeek en de Geul hebben een ecologische doelstelling voor macrofauna, vegetatie en vis van 0,6. Dit houdt in dat voor deze wateren de Goede Ecologische toestand (GET) gehaald kan worden en kunnen niet als sterk veranderd worden aangemerkt. Daarnaast ontbreekt een degelijke motivatie voor de status per waterlichaam. Als argument worden hierbij de hydromorfologische ingrepen in het verleden genoemd die niet volledig kunnen worden teruggedraaid zonder het optreden van significante schade aan het milieu. Zijn hierbij echter de maatschappelijke baten van ecologische herstelmaatregelen voldoende meegewogen en is er overheidscompensatie overwogen? De status van het waterlichaam bepaalt mede het ambitieniveau. Bij het bepalen van de status van de oppervlaktewateren wordt er in het provinciaal waterplan géén onderscheid gemaakt in ambities. Dit is 6

7 ons inziens wel noodzakelijk, daar in gebieden met een hoge ambitie ten aanzien van natuur anders met het begrip significante schade kan worden omgegaan dan in gebieden met een lage ambitie. Reeds uitgevoerde beekherstelprojecten in Limburg laten zien dat hermeandering wel degelijk zeer succesvol is. Wij pleiten er dan ook voor om aan meer waterlichamen de status natuurlijk toe te kennen. Grondwaterlichamen Momenteel zijn er in de provincie drie grote grondwaterlichamen begrenst, namelijk Krijt-Maas, Zand- Maas en Slenk-diep Maas. Daarbinnen bevinden zich meerdere kleine grondwaterlichamen, de inzijggebieden ten behoeve van de drinkwaterwinning. De invloed die drinkwaterwinning uitoefent op verdroging in de omgeving is echter veel groter dan de begrensde kleine grondwaterlichamen. In relatie tot de grondwaterafhankelijke natuur is dan ook van groot belang niet de inzijggebieden maar de gehele beinvloedingsgebieden van de winningen op kaart aan te geven. De provincie zou de nationale overheid er dan ook op moeten aandringen de grote grondwaterlichamen kleiner te begrenzen, zoals dat ook in Duitsland het geval is. * N2000 en TOP gebieden In de Programmaovereenkomst ILG heeft u met het Rijk afspraken gemaakt over het herstel van de natte natuur in de 48 Limburgse TOP-gebieden uiterlijk Conform uw Kader GGOR (2006) dient het GGOR in alle (grond)waterafhankelijke natuurgebieden zoveel mogelijk samen te vallen met het voor de natuur Optimale Grond en Oppervlaktewater Regime (OGOR). Wij verzoeken actief regie te voeren over de realisatie van deze doelen. Het Ontwerp Provinciaal Waterplan gaat niet in op de vraag of het gebiedsgericht waterbeleid tegemoet komt aan de watergebonden soortbeschermingsdoelen van de Vogel en Habitatrichtlijn. Voor N2000 gebieden dienen de scherpste doelstellingen, bijna altijd instandhoudingdoelstellingen voor wat betreft KRW, te zijn gerealiseerd in EHS en watercondities In 2018 dient de EHS gerealiseerd te zijn. Dat is officieel rijksbeleid. De Provincie sluit bij de onderbouwing van haar fasering van het doelbereik voor de oppervlaktelichamen echter niet aan bij de daaraan verbonden doelen en maatregelen voor realisering van de EHS in In het waterplan is wel een blauwe waardenkaart met daarop alle wateren en EHS opgenomen (kaart 2). Hierop zijn echter geen robuuste ecologische verbindingszones aangegeven. Deze zijn onderdeel van de EHS. Hierdoor is niet na te gaan welke oppervlaktewaterlichamen in robuuste ecologische verbindingszones en daarmee in de EHS liggen. * Maatregelen Waterkwantiteit, veiligheid en klimaatverandering Door de klimaatverandering zullen geschikte leefgebieden voor flora en fauna gaan verschuiven. Alleen de realisatie van de EHS is niet voldoende om toekomstige klimaatveranderingen het hoofd te bieden. Eén van de mogelijkheden om achteruitgang in de watergebonden biodiversiteit buiten de EHS aan te pakken is de realisatie van zogenaamde natte klimaat corridors (PBL, Natuurbalans 7

8 2008). In enkele delen van het maastroomgebied betekent dit een extra ruimtelijke opgave voor klimaatrobuuste natte natuur. In het Provinciaal Waterplan ontbreekt een verwijzing naar deze klimaat corridor voor Limburg. Praagmatische methode Door de praagmatische methode verdwijnt geleidelijk de relatie tussen doel en maatregel uit beeld. Een goede uitvoering van de KRW maatregelen vereist een duidelijke relatie tussen doel en maatregel opdat niet alleen haalbare en betaalbare maatregelen worden uitgevoerd die reeds via een ander beleidspoor waren voorzien. Er ontbreken concrete doelen en maatregelen voor de aanpak van (provincie)grens overschrijdende natuur- en stroomgebieden. Diffuse bronnen en fasering De KRW vraagt om het stroomgebied Maas als geheel te bekijken. De afwenteling van grensoverschrijdende wateren (bovenlopen van beken in Noord-Brabant en Limburg, grote rivieren) en wateren binnen Nederland is niet of nauwelijks in kaart gebracht. Deze afstemming dient alsnog plaats te vinden. Daarnaast bestaat de indruk dat moeilijke diffuse verontreinigingen waaronder zware metalen, bestrijdingsmiddelen en andere organische verbindingen vanuit het stedelijke gebied onvoldoende aangepakt worden. Provincie volgt de effecten van het rijksbeleid en heeft haar chemische doelen voorlopig gefaseerd. Ze sluit zich aan bij het 4de nitraatactieprogramma van het rijk, vanwege onvoldoende eigen bevoegdheden. De provincie geeft echter in haar ontwerp plan (pag. 63, onderbouwingpunt 5) aan dat de generieke maatregelen waaronder mestbeleid en bestrijdingsmiddelenbeleid, onvoldoende zijn om voor meststoffen, koper en zink, bestrijdingsmiddelen in 2015 de GET te bereiken. Om het ambitieniveau niet omlaag te halen zou de provincie, samen met een goede motivering, bij haar fasering kunnen aangeven wanneer zij haar chemische doelen wel denkt te kunnen bereiken. Wij verzoeken u vriendelijk bovenstaande opmerkingen en aanbevelingen mee te nemen bij het opstellen van het definitieve provinciaal waterplan en rekenen erop dat wij worden betrokken bij de verdere invulling en uitvoering daarvan. Met vriendelijke groet, Stichting Milieufederatie Limburg, mede namens Staatsbosbeheer Regio Zuid, Vereniging Natuurmonumenten, Limburgs Landschap, Ir. J.H. Heijnen Directeur 8

9 9

10 Bijlage 2 Zienswijze Ontwerp Waterbeheerplan Waterschap Peel en Maas Met grote belangstelling namen we kennis van uw Ontwerp Waterbeheerplan Ten eerste willen wij de volgende aspecten uit het waterbeheerplan van harte onderschrijven: Het waterschap hanteert een integrale benadering voor het bereiken van haar waterdoelen. Water wordt hierbij gezien als een ordenend principe, waarbij alle gebruiksfuncties en waterbelangen via het ruimtelijke ordeningsspoor op elkaar worden afgestemd. Het waterschap heeft per hoofdstuk haar ambities en waterdoelen voor eind 2015 geformuleerd. Om taken ten aan zien van het afvoeren en zuiveren van afvalwater efficiënter en doelmatiger op te pakken stuurt het waterschap op provinciaal niveau sterk aan op samenwerking in de waterketen. Dit doet zij door middel van studies naar optimalisatie in de afvalwaterketen. In 2018 wil het waterschap alle drainages in haar beheersgebied peilgestuurd hebben. Stimulering van venherstel in de TOP-gebieden door middel van een financiële bijdrage. De waterdoelen in de N2000-gebieden worden met voorrang gerealiseerd. Beekherinrichting wordt integraal opgepakt in samenhang met wateropgaven in het kader van WB21/GGOR/KRW. Het waterschap anticipeert op de klimaatverandering door bij de uitvoering van haar projecten te werken volgens het principe vasthouden-bergen-afvoeren. Over onderstaande punten willen wij graag onze zienswijze kenbaar maken. * Waterlichamen Begrenzing De waterlichamen zijn te groot begrensd. Nederland hanteert samen met Frankrijk de grootste oppervlaktewaterlichamen van de gehele EU (KRW-implementatierapport, Europese Commissie, 23 maart 2007). Dit kan leiden tot een onvoldoende specifieke uitwerking van de opgestelde doelen, maatregelen en monitoring voor deze waterlichamen, waardoor ecologische waarden buiten beeld blijven en dus verloren kunnen gaan. Bij sommige natuurgebieden zoals Sarsven en de Banen, Kaldenbroek, Deurnse peel/mariapeel zijn geen waterlichamen in het gebied begrensd, terwijl er wel waterlichamen in de buurt liggen die een hydrologische relatie hebben met het aangrenzende natuurgebied, bijvoorbeeld via grondwaterstromingen. Kleine wateren zoals vennen zijn bij de begrenzing van de waterlichamen buiten beschouwing gelaten. Vele van deze wateren zijn van groot belang voor het watersysteem in Limburg. Het Rijk,IPO, Unie van Waterschappen en VNG hebben gezamenlijk afgesproken dat zij in het proces van vaststellen van doelen en maatregelen zich naast de natuur in de Natura 2000 gebieden ook richten op de realisatie van de water- en milieucondities in de rest van de EHS, inclusief kleine ecologisch waardevolle wateren, de zogenaamde waterparels (Decembernota KRW-WB , pag. 109 en 147(actie 6.1)). In het kader hiervan gelden voor de EHS scherpere ambities dan voor gebieden buiten de EHS. Voor de zogenaamde waterparels zijn in het kader van de KRW geen doelen en maatregelen opgesteld. Wij vragen u de waterparels op te nemen in de begrenzing van de 10

11 waterlichamen. Daarnaast zijn wij van mening dat een beekdalbrede benadering de basis dient te zijn voor de doelen, begrenzing en maatregelen van alle waterlichamen. Ook voor de verlandingsvegetaties en inundatie afhankelijke vegetaties in de beekdalen moeten doelen en maatregelen worden opgesteld. Status waterlichamen Vele wateren hebben de status sterk veranderd gekregen. Slechts 2 waterlichamen zijn in het beheerplan aangewezen als natuurlijk. Een degelijke motivatie voor de status per waterlichaam ontbreekt. Het bevreemdt ons dan ook dat niet meer wateren de status natuurlijk hebben verkregen. Als argument worden hierbij de hydromorfologische ingrepen in het verleden genoemd die niet volledig kunnen worden teruggedraaid zonder het optreden van significante schade aan het milieu. Zijn hierbij echter de netto kosten en maatschappelijke baten van ecologische herstelmaatregelen voldoende meegewogen? Indien het waterschap voortvarend investeert in beekherstel zal het landschap aantrekkelijker worden voor de toerist, waardoor er meer mensen naar het gebied komen. De status van het waterlichaam bepaalt mede het ambitieniveau. Bij het bepalen van de status van de oppervlaktewateren wordt er in het waterbeheerplan géén onderscheid gemaakt in ambities. Dit is ons inziens wel noodzakelijk, daar in gebieden met een hoge ambitie ten aanzien van natuur anders met het begrip significante schade kan worden omgegaan dan in gebieden met een lage ambitie. Reeds uitgevoerde beekherstelprojecten in Limburg laten zien dat hermeandering wel degelijk zeer succesvol is. Wij pleiten er dan ook voor om aan meerdere waterlichamen de status natuurlijk toe te kennen. * N2000 en TOP gebieden Er ontbreekt een tabel/kaart met daarin de N2000 -gebieden in het beheergebied van WPM, waaruit blijkt welke waterlichamen gedeeltelijk of geheel in welke N2000-gebied voorkomen. De doelen en maatregelen voor grond- en oppervlaktewaterafhankelijke Natura2000 gebieden zijn niet opgenomen in het waterbeheerplan. Er ontbreekt een beschrijving van ecologische doelen per N2000 gebied en de maatregelen om die doelen te halen. Ook worden er geen maatregelen getroffen voor N2000/EHS gebieden waar geen waterlichamen zijn aangewezen dan wel N2000 en EHS-gebieden die buiten de TOP-lijst vallen. Deze gebieden dienen na 2015 met prioriteit te worden aangepakt. Uit kaart 4 van de bijlage (beekhersteltrajecten) blijkt dat in het N2000 gebied Maasduinen beekherstel aan de Wellse Molenbeek zal plaatsvinden in de planperiode Voor N2000 gebieden dienen de scherpste doelstellingen, bijna altijd instandhoudingdoelstellingen voor wat betreft KRW, te zijn gerealiseerd in Het is onduidelijk waarom hiervan afgeweken wordt. Een gedegen motivering ontbreekt. Daarnaast heeft het waterschap met de provincie de afspraak dat in 2015 de verdroging in alle 48 TOP-gebieden is aangepakt. Er ontbreekt hier een goede onderbouwing voor de fasering van een deel van de GGOR maatregelen na Indien ecologische doelen vóór 2015 voor bepaalde N2000 gebieden niet gehaald worden, dienen er lange termijndoelen te worden opgesteld voor deze gebieden. Op pagina 40, eerste regel van het Provinciaal Waterplan wordt vermeld: Op grond van instructiebepalingen uit de Provinciale verordening Waterhuishouding dienen de waterschappen in hun verordening een stand-still voor beregening in Noord- en Midden-limburg op te nemen. In de tabel met een overzicht van maatregelen ten behoeve van het Nieuw Limburgs Peil op pagina 14 van 11

12 het waterbeheerplan ontbreekt onder de gebiedsdekkende maatregelen echter een verwijzing naar een stand-still voor beregening in het beheergebied van het waterschap. Gelieve deze verwijzing alsnog op te nemen in het definitieve waterbeheerplan. Wij ervaren het als positief dat er een financiële bijdrage wordt geleverd ter stimulering van het herstel van vennen in de TOP-gebieden. Echter niet alleen stimulering maar tevens actief herstel van vennen is naast de terreinbeherende organisaties ook een taak voor het waterschap. De Top gebieden moeten in 2015 hydrologisch hersteld zijn. De waterschappen zullen maatregelen nemen om hieraan te voldoen (Provinciaal Meerjaren Plan (pmjp) ). Hieronder verstaan wij tevens het herstel van vennen in de Top gebieden. In totaal is er volgens het pmjp een budget beschikbaar van 31,51 mln., waarvan de waterschappen 11% voor hun rekening nemen. Er wordt in het waterbeheerplan niet ingegaan op de vraag of het gebiedsgericht waterbeleid tegemoet komt aan de watergebonden soortbeschermingsdoelen van de Vogel en Habitatrichtlijn. EHS en watercondities Bij uitstel van maatregelen na 2015 dient te worden aangesloten bij het nationale beleidsdoel dat de EHS in 2018 zowel kwalitatief als kwantitatief gerealiseerd is. Het is niet duidelijk welke natuurdoelen uit het provinciale beleid verbonden zijn met de EHS in het beheergebied van het waterschap. In het waterbeheerplan dient inzichtelijk te worden gemaakt welke waterlichamen in de EHS en daarmee samenhangende robuuste verbindingszones liggen. Robuuste verbindingszones maken namelijk deel uit van de EHS en dienen bij de ecologische doelen en maatregelen te worden betrokken. * Maatregelen Grondbeleid Het waterschap geeft aan actief gronden te gaan verwerven om via een betere grondpositie tot een snellere uitvoer van projecten te komen. Afstemming met de terreinbeheerders (TBO s) is hierbij van wezenlijk belang. Daarnaast is het onduidelijk in hoeverre rekening wordt gehouden met de EHSdoelstellingen. Deze dienen niet versnipperd te raken. Waterkwantiteit, veiligheid en klimaatverandering Het waterschap zal in het kader van de GGOR regenwaterbuffers aanleggen. Voor regenwaterbuffers gelegen in de EHS moeten ons inziens alternatieven ontwikkeld worden die recht doen aan de doelen van de EHS. Door de klimaatverandering zullen geschikte leefgebieden voor flora en fauna gaan verschuiven. Alleen de realisatie van de EHS is niet voldoende om toekomstige klimaatveranderingen het hoofd te bieden. Eén van de mogelijkheden om achteruitgang in de watergebonden biodiversiteit buiten de EHS aan te pakken is de realisatie van zogenaamde natte klimaat corridors (PBL, Natuurbalans 2008). In enkele delen van het maastroomgebied betekent dit een extra ruimtelijke opgave voor klimaatrobuuste natte natuur. In het Waterbeheerplan ontbreekt echter een verwijzing naar deze klimaat corridor. 12

13 Overstortproblematiek Wij gaan ervan uit dat er daadwerkelijk geld vrijkomt ter financiering van de aanpak van overstorten om de overstortfrequentie te realiseren van T=2 (of T=5 indien nodig). Diffuse bronnen Er zijn weinig maatregelen in het beheerplan opgenomen die verontreiniging bij de bron tegengaan. Maatregelen voor aanpak diffuse bronnen en bestrijdingsmiddelen worden afgewenteld op het rijk, o.a. het verwachte 4de nitraatactieprogramma. Wij ervaren het als positief dat specifieke lokale en regionale problemen door het waterschap zelf worden opgepakt middels speerpunten. Er zijn geen concrete maatregelen voorzien voor het terugdringen van bestrijdingsmiddelen. In het beheerplan worden geen concrete maatregelen genoemd om de bovenstroomse diffuse emissies/bronnen vanuit de regio of het buitenland aan te pakken. Op bladzijde 39 voorlaatste alinea, geeft u aan dat de generieke maatregelen voor het mestbeleid en bestrijdingsmiddelenbeleid onvoldoende zijn om voor meststoffen, koper en zink, bestrijdingsmiddelen in 2015 de GET te bereiken. Om het ambitieniveau niet omlaag te halen zoudt u samen met een goede motivering bij uw fasering kunnen aangeven wanneer u de chemische doelen wel denkt te kunnen bereiken. Grensoverschrijdende doelen en maatregelen Er ontbreken concrete doelen en maatregelen voor de aanpak van (provincie)grens overschrijdende natuur- en stroomgebieden. Wel heeft het waterschap bij de bepaling van de status van grensoverschrijdende waterlichamen en het bepalen van doelen en maatregelen van deze waterlichamen zoveel als mogelijk met het buitenland afgestemd. Fasering Er ontbreekt een motivatie van fasering per waterlichaam met suggesties voor alternatieve maatregelen en een afweging van de netto kosten en maatschappelijke baten van maatregelen, zoals ecologische herstelmaatregelen. Het waterschap wentelt haar medeverantwoordelijkheid voor de onderbouwing van fasering van regionale maatregelen te gemakkelijk af op de provincie, zoals omschreven in bijlage 1 van het waterbeheerplan (pag. 29, derde alinea, eerste regel): De provincie is verantwoordelijk voor het vaststellen van de status, type, begrenzing van waterlichamen, doelen, provinciale maatregelen en de onderbouwing van de fasering van het totaalpakket van alle regionale maatregelen. Het waterschap zou meer zelf de regie over moeten voeren over de onderbouwing van de fasering van regionale maatregelen om zo haar ambities hoog te houden. Daarnaast zou zij samen met een gedegen motivering lange termijn doelen kunnen opstellen. Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse De waterschappen dienen in het kader van de KRW een maatschappelijke kosten en baten analyse te maken tot op waterlichaamniveau rond de gebiedsgerichte maatregelen. Dan kan beter worden onderbouwd waarom er fasering plaatsvindt van bepaalde maatregelen. Wij verzoeken u vriendelijk bovenstaande opmerkingen en aanbevelingen mee te nemen bij het opstellen van het definitieve waterbeheerplan en rekenen erop dat wij worden betrokken bij de verdere invulling en uitvoering daarvan. 13

14 Met vriendelijke groet, Stichting Milieufederatie Limburg, mede namens Staatsbosbeheer Regio Zuid, Vereniging Natuurmonumenten, Limburgs Landschap, Ir. J.H. Heijnen Directeur 14

15 Bijlage 3 Zienswijze Ontwerp Waterbeheerplan Waterschap Roer en Overmaas Met grote belangstelling namen we kennis van uw Ontwerp Waterbeheerplan Ten eerste willen wij de volgende aspecten uit het waterbeheerplan van harte onderschrijven: Waterschap Roer en Overmaas hanteert een brede kijk op het waterbeheer. Om taken ten aanzien van het afvoeren en zuiveren van afvalwater efficiënter en doelmatiger op te pakken stuurt het waterschap zowel landelijk als op provinciaal niveau sterk aan op samenwerking in de waterketen. Dit doet zij door middel van studies naar optimalisatie in de afvalwaterketen. Er wordt een gebiedsdekkende GGOR opgesteld waarvan de maatregelen vóór 2015 gerealiseerd zullen zijn. Het waterschap hanteert een integrale benadering voor het bereiken van haar waterdoelen. Ze hanteert samen met betrokken partijen een brongerichte duurzame aanpak van wateroverlast en erosie. Het waterschap zal in het kader van de landinrichting graften en andere lijnvormige elementen aanleggen. Op basis van het regionale beleid worden ook buiten de KRW-waterlichamen waterstaatkundige- en kwaliteitsmaatregelen uitgevoerd als uitwerking van de reguliere waterschapstaak. Op onderstaande punten willen wij graag onze zienswijze kenbaar maken. * Waterlichamen Begrenzing De waterlichamen zijn ons inziens te groot begrensd. Nederland hanteert samen met Frankrijk de grootste oppervlaktewaterlichamen van de gehele EU (KRW-implementatierapport, Europese Commissie, 23 maart 2007). Dit kan leiden tot een onvoldoende specifieke uitwerking van de opgestelde doelen, maatregelen en monitoring voor deze waterlichamen, waardoor ecologische waarden buiten beeld blijven en dus verloren kunnen gaan. Bij sommige natuurgebieden zijn geen waterlichamen in het gebied begrensd, terwijl er wel waterlichamen in de buurt liggen die een hydrologische relatie hebben met het aangrenzende natuurgebied, bijvoorbeeld via grondwaterstromingen. Kleine wateren zoals vennen zijn bij de begrenzing van de waterlichamen buiten beschouwing gelaten. Vele van deze wateren zijn van groot belang voor het watersysteem in Limburg. Het Rijk,IPO, Unie van Waterschappen en VNG hebben gezamenlijk afgesproken dat zij in het proces van vaststellen van doelen en maatregelen zich naast de natuur in de Natura 2000 gebieden ook richten op de realisatie van de water- en milieucondities in de rest van de EHS, inclusief kleine ecologisch waardevolle wateren, de zogenaamde waterparels (Decembernota KRW-WB , pag. 109 en 147(actie 6.1)). In het kader hiervan gelden voor de EHS scherpere ambities dan voor gebieden buiten de EHS. Voor de zogenaamde waterparels zijn in het kader van de KRW geen doelen en maatregelen opgesteld. Wij vragen u de waterparels op te nemen in de begrenzing van de waterlichamen. Daarnaast zijn wij van mening dat een beekdalbrede benadering de basis dient te zijn 15

16 voor de doelen, begrenzing en maatregelen van alle waterlichamen. Ook voor de verlandingsvegetaties en inundatie afhankelijke vegetaties in de beekdalen moeten doelen en maatregelen worden opgesteld. Status De status van de oppervlaktewaterlichamen is gebaseerd op een inventarisatie van hydromorfologische ingrepen en een inschatting in hoeverre deze ongedaan te maken zijn. In uw waterbeheerplan wordt aan 3 waterlichamen de status natuurlijk gegeven. Een degelijke motivatie voor de status per waterlichaam ontbreekt. Vele nu als sterk veranderd aangemerkte wateren, zoals de Geleenbeek en de Geul hebben een ecologische doelstelling voor macrofauna, vegetatie en vis van 0,6. Dit houdt in dat voor deze wateren de Goede Ecologische toestand (GET) gehaald kan worden en kunnen niet als sterk veranderd worden aangemerkt. Het bevreemdt ons dan ook dat niet meer wateren de status natuurlijk hebben verkregen. Als argument worden hierbij de hydromorfologische ingrepen in het verleden genoemd die niet volledig kunnen worden teruggedraaid zonder het optreden van significante schade aan het milieu. Zijn hierbij echter de netto kosten en maatschappelijke baten van ecologische herstelmaatregelen voldoende meegewogen? Indien het waterschap voortvarend investeert in beekherstel zal het landschap aantrekkelijker worden voor de toerist, waardoor er meer mensen naar het gebied komen. De status van het waterlichaam bepaalt mede het ambitieniveau. Bij het bepalen van de status van de oppervlaktewateren wordt er in het waterbeheerplan géén onderscheid gemaakt in ambities. Dit is ons inziens wel noodzakelijk, daar in gebieden met een hoge ambitie ten aanzien van natuur anders met het begrip significante schade kan worden omgegaan dan in gebieden met een lage ambitie. Reeds uitgevoerde beekherstelprojecten in Limburg laten zien dat hermeandering wel degelijk zeer succesvol is. Wij pleiten er dan ook voor om aan meerdere waterlichamen de status natuurlijk toe te kennen. * N2000 en TOP gebieden De doelen en maatregelen voor grond- en oppervlaktewaterafhankelijke Natura2000 gebieden zijn niet opgenomen in het waterbeheerplan. Er ontbreekt een beschrijving van ecologische doelen per N2000 gebied en de maatregelen om die doelen te halen. Ook worden er geen maatregelen getroffen voor N2000/EHS gebieden waar geen waterlichamen zijn aangewezen dan wel N2000 en EHS-gebieden die buiten de TOP-lijst vallen. Deze gebieden dienen na 2015 met prioriteit te worden aangepakt. Op pagina 11, par. 2.5 van de hoofdtekst van het beheerplan wordt gesteld dat een deel van de maatregelen voor de N2000- en TOP-gebieden mogelijk na 2015 gerealiseerd wordt. Uit kaart 5 van de bijlage (in voorbereiding en te nemen maatregelen in planperiode) blijkt dat in het N2000 gebied het Geuldal beekherstel zal plaatsvinden in de planperiode Op pagina 28 par. 5.4 van de hoofdtekst wordt vermeld dat niet alle maatregelen voor N2000-beken vóór 2015 kunnen worden uitgevoerd en deels in de volgende stroomgebiedsbeheerplannen worden opgenomen. Voor N2000 gebieden dienen de scherpste doelstellingen, bijna altijd instandhoudingdoelstellingen voor wat betreft KRW, te zijn gerealiseerd in Het is onduidelijk waarom hiervan afgeweken wordt. Een gedegen motivering ontbreekt. Daarnaast heeft het waterschap met de provincie de afspraak dat in 2015 de verdroging in alle 48 TOP-gebieden is aangepakt. Er ontbreekt hier een goede onderbouwing voor de fasering van een deel van de GGOR maatregelen na Indien ecologische doelen vóór 2015 voor 16

17 bepaalde N2000 gebieden niet gehaald worden, dienen er lange termijndoelen te worden opgesteld voor deze gebieden. Op pagina 40, eerste regel van het Provinciaal Waterplan wordt vermeld: Op grond van instructiebepalingen uit de Provinciale verordening Waterhuishouding dienen de waterschappen in hun verordening een stand-still voor beregening in Noord- en Midden-limburg op te nemen. In het waterbeheerplan ontbreekt echter een verwijzing naar een stand-still voor beregening in het beheergebied van het waterschap. Gelieve deze verwijzing alsnog op te nemen in het definitieve waterbeheerplan. Daarnaast wordt er in het beheerplan niet ingegaan op de vraag of het gebiedsgericht waterbeleid tegemoet komt aan de watergebonden soortbeschermingsdoelen van de Vogel en Habitatrichtlijn. Zo dient in dit kader de rivierdonderpad te worden beschermd. Deze bestaat in Limburg uit twee soorten, namelijk de rivier- en de beekdonderpad. De beekdonderpad is veel zeldzamer en zal door de rivierdonderpad worden verdreven indien de Geul in Zuid-Limburg voor vissen geheel optrekbaar wordt gemaakt. Om de beekdonderpad hiertegen te beschermen dient alleen de watermolen bij Meerssen niet passeerbaar te worden gemaakt. EHS en watercondities Bij uitstel van maatregelen na 2015 dient te worden aangesloten bij het nationale beleidsdoel om de EHS in 2018 gerealiseerd te hebben. Het is niet duidelijk welke natuurdoelen uit het provinciale beleid verbonden zijn met de EHS in het beheergebied van het waterschap. In het waterbeheerplan dient inzichtelijk te worden gemaakt welke waterlichamen in de EHS en daarmee samenhangende robuuste verbindingszones liggen. Robuuste verbindingszones maken deel uit van de EHS en dienen bij de ecologische doelen en maatregelen te worden betrokken. * Maatregelen Waterbeheer Zoals het waterschap aangeeft is water een belangrijke drager van het landschap en het ecologisch functioneren. Wij verwachten dan ook dat dit waterschap zijn verantwoordelijkheid hiervoor draagt en conform uitvoer aan verleent. Hierbij willen wij nogmaals benadrukken dat alle doelstellingen vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW) gerealiseerd dienen te worden. Mede in het kader hiervan gaan wij ervan uit dat er daadwerkelijk geld wordt vrijgemaakt voor het terugbrengen van de overstortfrequentie. Het waterschap heeft een brede kijk op het waterbeheer en geeft uitvoer aan het geformuleerde beleid hieromtrent. Hierbij willen wij de kanttekening plaatsen dat bij uitvoering van dit beleid alle belangen te dienen worden meegewogen, onafhankelijk van de bestuurlijke procesvorming van dit moment. Grondbeleid Wij vragen het waterschap bij de opstelling van haar nieuw grondbeleid rekening te houden met de EHS-doelstellingen. Deze dienen niet versnipperd te raken. Het waterschap geeft aan dat gronden met een EHS status aan de terreinbeherende organisaties (TBO s) kunnen worden overgedragen. 17

18 Deze zienswijze onderschrijven we, temeer daar de doelstellingen van het waterschap en van de TBO s op het gebied van natuur en SEF-beken eensluidend zijn. Hierdoor kan door de TBO s efficiënt worden beheerd en worden tegelijkertijd kosten bij het waterschap bespaard. Waterkwantiteit, veiligheid en klimaatverandering Het waterschap zal in de planperiode tot 2018 regenwaterbuffers vergroten, danwel aanleggen. Voor regenwaterbuffers gelegen in de EHS moeten ons inziens alternatieven ontwikkeld worden die recht doen aan de doelen van de EHS. Erosieproblematiek en wateroverlast dienen boven in het landschap, door middel van bronmaatregelen te worden aangepakt om infiltratie te bevorderen en het afstromen van water te voorkomen. Een end of pipe maatregel zoals waterbuffers pakt het probleem niet aan bij de bron aan en is dan ook geen constructieve oplossing. Voor deze bronmaatregelen is volgens het Provinciaal Meerjaren Programma (pmjp) voor de periode ,25 Mln beraamd, waarvan 38% voor rekening van de waterschappen komt. In het kader van de landinrichting zal het waterschap in het landschap van Zuid-Limburg graften en en andere lijnvormige elementen aanleggen. Deze gaan erosie tegen en vormen een karakteristiek element van het Limburgse landschap. Met name ecologisch en landschappelijk waardevolle graften dragen bij aan een leefbaar platteland. Wij ondersteunen deze maatregel dan ook van harte. Door de klimaatverandering zullen geschikte leefgebieden voor flora en fauna gaan verschuiven. Alleen de realisatie van de EHS is niet voldoende om toekomstige klimaatveranderingen het hoofd te bieden. Eén van de mogelijkheden om achteruitgang in de watergebonden biodiversiteit buiten de EHS aan te pakken is de realisatie van zogenaamde natte klimaat corridors (PBL, Natuurbalans 2008). In enkele delen van het maastroomgebied betekent dit een extra ruimtelijke opgave voor klimaatrobuuste natte natuur. In het Waterbeheerplan ontbreekt echter een verwijzing naar deze klimaat corridor. Diffuse bronnen Er zijn weinig maatregelen opgenomen in de waterbeheerplannen die verontreiniging bij de bron tegengaan. Maatregelen voor aanpak diffuse bronnen en bestrijdingsmiddelen worden afgewenteld op het rijk, o.a. het verwachte 4de nitraatactieprogramma. Het waterschap zou niet alleen moeten aansluiten bij het generieke beleid, maar tevens bij haar regiobeleid zelf de regie hierover moeten blijven voeren. Er zijn geen concrete maatregelen voorzien voor het terugdringen van bestrijdingsmiddelen. In het beheerplan worden geen concrete maatregelen genoemd om de bovenstroomse diffuse emissies/bronnen vanuit de regio of het buitenland aan te pakken. Grensoverschrijdende doelen en maatregelen Er ontbreken in alle waterplannen concrete doelen en maatregelen voor de aanpak van (provincie)grens overschrijdende natuur- en stroomgebieden. Zo wordt op pagina 29, laatste regel vermeld dat er voor diverse grensscheidende waterlichaamtrajecten nog overleg moet plaatsvinden met Duitsland. Fasering Er ontbreekt een motivatie van fasering per waterlichaam met suggesties voor alternatieve maatregelen, zoals opgenomen in het provinciaal waterplan. Voor de maatregelen in het kader van NBW / WB21 geldt dat een behoorlijke mate van fasering naar de naplanperiode plaatsvindt. Zoals het waterschap aangeeft zal volgens de huidige inschatting ongeveer 70 % van de benodigde 18

19 maatregelen in de planperiode worden gerealiseerd, wat leidt tot een verlenging van de benodigde tijdperiode tot ongeveer Een gedegen motivering met afweging van de netto kosten en maatschappelijke baten ontbreekt echter. Daarnaast zou het waterschap ten behoeve van een goede motivering lange termijn doelen kunnen opstellen, waardoor ze tevens haar ambitie hoog houdt. Maatschappelijke Kosten- en Baten Analyse De waterschappen dienen in het kader van de KRW een maatschappelijke kosten en baten analyse te maken tot op waterlichaamniveau rond de gebiedsgerichte maatregelen. Dan kan beter worden onderbouwd waarom er fasering plaatsvindt van bepaalde maatregelen. De duurzame missie van het waterschap richt zich naar wij aannemen zowel op groene, blauwe als grijze aspecten. Wij verzoeken u vriendelijk bovenstaande opmerkingen en aanbevelingen mee te nemen bij het opstellen van het definitieve waterbeheerplan en rekenen erop dat wij worden betrokken bij de verdere invulling en uitvoering daarvan. Met vriendelijke groet, Stichting Milieufederatie Limburg, mede namens Staatsbosbeheer Regio Zuid, Vereniging Natuurmonumenten, Limburgs Landschap, Ir. J.H. Heijnen Directeur 19

Bestuursrapportage 2014 waterschap Vechtstromen Versie 24 november 2015

Bestuursrapportage 2014 waterschap Vechtstromen Versie 24 november 2015 Bestuursrapportage 204 Vechtstromen Versie 24 november 205 Deze rapportage bevat een overzicht op hoofdlijnen van de voortgang van de uitvoering van het waterbeleid en dient als basis voor jaarlijks bestuurlijk

Nadere informatie

Inspraaknota Waterbeheerplan concept waterbeheerplan "Orde in water, water in Orde" 2010-2015

Inspraaknota Waterbeheerplan concept waterbeheerplan Orde in water, water in Orde 2010-2015 Inspraaknota Waterbeheerplan concept waterbeheerplan "Orde in water, water in Orde" 2010-2015 Opgesteld door: G.H. Middel, Waterschap Peel en Maasvallei Versie: 1.7 d.d. 17 augustus 2009 Vastgesteld door

Nadere informatie

Plan ontkluizen Rode Beek t.p.v. Mijnsteenberg Hendrik Brunssum

Plan ontkluizen Rode Beek t.p.v. Mijnsteenberg Hendrik Brunssum Plan ontkluizen Rode Beek t.p.v. Mijnsteenberg Hendrik Brunssum 1 Project: Plan ontkluizing Rode Beek t.p.v. Mijnsteenberg Hendrik Brunssum Gemeente Brunssum Waterschap Roer en Overmaas Oktober 2008, variant

Nadere informatie

Integrale projecten in het Demerbekken. Jan Vanvelk Bekkencoördinator Demerbekken

Integrale projecten in het Demerbekken. Jan Vanvelk Bekkencoördinator Demerbekken Integrale projecten in het Demerbekken Jan Vanvelk Bekkencoördinator Demerbekken 1 Kaderrichtlijn Water Goede toestand waterlichamen Nood aan Puntlozingen Diffuse instroom Structuurkwaliteit Overstromingsrichtlijn

Nadere informatie

Het waterbeleid van de provincie Limburg is beschreven in het Provinciaal Waterplan Limburg, dd. 20 november 2009.

Het waterbeleid van de provincie Limburg is beschreven in het Provinciaal Waterplan Limburg, dd. 20 november 2009. Memo Ter attentie van Project management Den Dekker B.V. Datum 03 januari 2013 Distributie Projectnummer 111850-01 Onderwerp Parkeerterrein Jumbo Heythuysen Geachte heer Bosman, 1 WATERBELEID Het streven

Nadere informatie

Regionale Implementatie KRW

Regionale Implementatie KRW Regionale Implementatie KRW Bepaling Huidige toestand waterlichamen Dommel Martijn Antheunisse, Vakgroep Ecologie, Ws De Dommel Inhoud Ws. De Dommel - 26 KRW waterlichamen Huidige situatie 2009: Biologische

Nadere informatie

Informatieve presentatie Waterplan Land van Cuijk

Informatieve presentatie Waterplan Land van Cuijk Waterplan Land van Cuijk 1 Inhoud Waterplan land van Cuijk: 1. Waarom het 2. Wat is het 3. Totstandkoming 4. Communicatie over 5. Uitvoeringsprogramma 6. Vragen 2 1 Raad gemeente Heeft u nog iets te kiezen?

Nadere informatie

Water nu en... KRW De Europese. Kaderrichtlijn water. Een grote kans voor. de verbetering van de. waterkwaliteit. en daarmee ook voor de

Water nu en... KRW De Europese. Kaderrichtlijn water. Een grote kans voor. de verbetering van de. waterkwaliteit. en daarmee ook voor de KRW De Europese Kaderrichtlijn water Een grote kans voor de verbetering van de waterkwaliteit en daarmee ook voor de drinkwatervoorziening. Water nu en... Vereniging van Waterbedrijven in Nederand KRW

Nadere informatie

Factsheet: NLGWSC0005 Grondwater in diepe zandlagen

Factsheet: NLGWSC0005 Grondwater in diepe zandlagen Factsheet: NLGWSC0005 -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 25 april 2014. Deze factsheet dient gezien te worden als een werkversie ten behoeve van

Nadere informatie

VBNE over natuur en water Aandachtspunten voor de geborgde waterschapbestuurders natuurterreineigenaren Bestuursperiode 2015-2019

VBNE over natuur en water Aandachtspunten voor de geborgde waterschapbestuurders natuurterreineigenaren Bestuursperiode 2015-2019 VBNE over natuur en water Aandachtspunten voor de geborgde waterschapbestuurders natuurterreineigenaren Bestuursperiode 2015-2019 Versie 23 oktober 2014 Inleiding Water is voor de Vereniging van Bos- en

Nadere informatie

Waterbeheerplan Aa en Maas

Waterbeheerplan Aa en Maas Waterbeheerplan Aa en Maas Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 25 februari 2015 / rapportnummer 2871 26 1. Oordeel over het Milieueffectrapport (MER) Het Waterschap Aa en Maas stelt een nieuw

Nadere informatie

Vigerend beleid voor ruimtelijke onderbouwingen

Vigerend beleid voor ruimtelijke onderbouwingen B i j l a g e 2 : G e l d e n d w a t e r b e l e i d Vigerend beleid voor ruimtelijke onderbouwingen Inhoudsopgave Vigerend beleid voor ruimtelijke onderbouwingen 1 Inhoudsopgave 1 1 Europees Waterbeleid

Nadere informatie

Opbouw. Het belang van natuurvriendelijke oevers. EU Kaderrichtlijn Water (KRW) Waterbeleid. Doel KRW voor oevers. EU Kaderrichtlijn Water Maatregelen

Opbouw. Het belang van natuurvriendelijke oevers. EU Kaderrichtlijn Water (KRW) Waterbeleid. Doel KRW voor oevers. EU Kaderrichtlijn Water Maatregelen Het belang van natuurvriendelijke oevers Christa Groshart Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard Opbouw Beleid en Maatregelen Verwachtingen Knelpunten KRW innovatie-onderzoek Waterbeleid Europese

Nadere informatie

E u r o p e e s w a t e r b e l e i d N a t i o n a a l W a t e r b e l e i d

E u r o p e e s w a t e r b e l e i d N a t i o n a a l W a t e r b e l e i d B i j l a g e 1 : Beleidskader water Europees waterbeleid Kaderrichtlijn Water (KRW) De kaderrichtlijn Water richt zich op de bescherming van landoppervlaktewater, overgangswater, kustwater en grondwater.

Nadere informatie

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Verordening vastgesteld: 26-06-2003 In werking getreden: 15-09-2003 COMPENSATIEVERPLICHTING Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan

Nadere informatie

: *14IT026339* Aanvraag uitvoeringskrediet maatregelen in het Markdal

: *14IT026339* Aanvraag uitvoeringskrediet maatregelen in het Markdal Behandelend ambtenaar: P.A.M. Janssen Beleidsveldbeheerder: A. Meuleman Portefeuillehouder: J. van der Aa Ambtenaar aanwezig bij het DT: Ja Zaaknr. : 14.ZK08934/14.B0287 Kenmerk : 14IT026339 Barcode :

Nadere informatie

Factsheet: NL43_13 Oude IJssel

Factsheet: NL43_13 Oude IJssel Factsheet: NL43_13 Oude IJssel -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met het moment van het aanmaken van deze factsheet, zoals vermeld in de voettekst.

Nadere informatie

Strategie Water en Natura 2000

Strategie Water en Natura 2000 Strategie Water en Natura 2000 Regiebureau Natura 2000 en Voorbereidingsgroep Water en Natura 2000 I Kader In een groot deel van de Natura 2000 beheerplannen speelt water een vitale rol. Bij het opstellen

Nadere informatie

Waterschap De Dommel. Waterberging. De visie tot 2050 op hoofdpunten

Waterschap De Dommel. Waterberging. De visie tot 2050 op hoofdpunten Waterschap De Dommel Waterberging De visie tot 2050 op hoofdpunten Inhoud 2 De waterbergingsvisie van Waterschap De Dommel; doel, kader en status 4 Werknormen wat zijn dat? 5 Waterschap De Dommel kan niet

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3. Oppervlaktewater

HOOFDSTUK 3. Oppervlaktewater HOOFDSTUK 3 Oppervlaktewater Het oppervlaktewater in het Schelde-stroomgebied wordt ingedeeld in waterlichamen. Deze indeling is belangrijk, want voor ieder waterlichaam moeten doelstellingen geformuleerd

Nadere informatie

Karakterisering stroomgebied Schelde

Karakterisering stroomgebied Schelde NOVEMBER 2004 Karakterisering stroomgebied Schelde rapportage van nederland over de invulling van de kaderrichtlijn water in het stroomgebied schelde NOVEMBER 2004 Karakterisering stroomgebied Schelde

Nadere informatie

Natuurbeleid in Zuid-Holland

Natuurbeleid in Zuid-Holland Natuurbeleid in Zuid-Holland Wat staat de natuur de komende jaren te wachten? Achterbanbijeenkomst Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland 13 december 2011 20.00 Opening en welkom voorzitter Susanne Kuijpers

Nadere informatie

Integraal waterbeheer

Integraal waterbeheer lesdag onderwerp docent(en) Ochtend module 1: Waterkwantiteit & Middag module 2: Waterkwaliteit Lesdag 1 Ochtend - Integraal waterbeheer - Historisch perspectief - Modern waterbeheer, WB21 en KRW - Integrale

Nadere informatie

Waterbeheerplan Veluwe Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport

Waterbeheerplan Veluwe Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport Waterbeheerplan Veluwe 2010-2015 Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport 18 september 2008 / rapportnummer 2128-17 1. HOOFDPUNTEN VAN HET ADVIES Het Waterschap Veluwe heeft

Nadere informatie

Afleiding biologische doelen voor vrijwel ongestoorde, sterk veranderde en kunstmatige waterlichamen...

Afleiding biologische doelen voor vrijwel ongestoorde, sterk veranderde en kunstmatige waterlichamen... BIJLAGE F Afleiding biologische doelen voor vrijwel ongestoorde, sterk veranderde en kunstmatige waterlichamen....................................................................... De milieudoelstellingen

Nadere informatie

Visie Water en Ruimtelijke Ontwikkeling bijlage 1

Visie Water en Ruimtelijke Ontwikkeling bijlage 1 Visie Water en Ruimtelijke Ontwikkeling bijlage 1 Kaarten Waterbelangen DM: 303052 1 Wateropgaven 2015 / 2027 Kaart 1. Gebieden met een WB21 wateropgave In 2005 is een studie wateropgave uitgevoerd (conform

Nadere informatie

In de beslisnota wordt aan u gevraagd in te stemmen met de vastgestelde doelen en maatregelen.

In de beslisnota wordt aan u gevraagd in te stemmen met de vastgestelde doelen en maatregelen. Nummer Onderwerp : B-3.11.2008 : Beslisnota Kaderrichtlijn Water Korte inhoud : Water Beheer 21 e eeuw, 2008, Schoon en gezond water in Noord-Nederland 1. Implementatie Europese Kaderrichtlijn Water in

Nadere informatie

Handreiking stedelijke wateropgave VNG-UvW. Ledenbrief van de VNG behorend bij de presentatie van Evert van der Meide op de RIONED-dag 2006, sessie 3

Handreiking stedelijke wateropgave VNG-UvW. Ledenbrief van de VNG behorend bij de presentatie van Evert van der Meide op de RIONED-dag 2006, sessie 3 Handreiking stedelijke wateropgave VNG-UvW Ledenbrief van de VNG behorend bij de presentatie van Evert van der Meide op de RIONED-dag 2006, sessie 3 Brief aan de leden T.a.v. het college frontoffice tel.

Nadere informatie

voorstel aan dagelijks bestuur Onderwerp Deelname van WPM in projecten voor 2 e tender innovatieprogramma KRW

voorstel aan dagelijks bestuur Onderwerp Deelname van WPM in projecten voor 2 e tender innovatieprogramma KRW voorstel aan dagelijks bestuur routing met data: overleg portefeuillehouder : Jan Classens dagelijks bestuur : 9 september algemeen bestuur adviserend : algemeen bestuur besluitvormend : steller : Vivian

Nadere informatie

Factsheet: NLGWSC0004 Zout grondwater in ondiepe zandlagen

Factsheet: NLGWSC0004 Zout grondwater in ondiepe zandlagen Factsheet: NLGWSC0004 Zout grondwater in ondiepe zandlagen -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 25 april 2014. Deze factsheet dient gezien te worden

Nadere informatie

: Schoon en gezond water in Noord Nederland. Adviesnota 2007 Kaderrichtlijn Water/Water Beheer 21 e eeuw.

: Schoon en gezond water in Noord Nederland. Adviesnota 2007 Kaderrichtlijn Water/Water Beheer 21 e eeuw. Nummer Onderwerp : B-3.01.2008 : Schoon en gezond water in Noord Nederland. Adviesnota 2007 Kaderrichtlijn Water/Water Beheer 21 e eeuw. Korte inhoud : Voorgesteld wordt: 1. In te stemmen met de verwoorde

Nadere informatie

Factsheet: NL05_Westerbouwlandl

Factsheet: NL05_Westerbouwlandl Factsheet: NL05_Westerbouwlandl Westerbouwlandleiding De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met het moment van het aanmaken van deze factsheet, zoals vermeld in de

Nadere informatie

Factsheet: NL43_11 Bussloo

Factsheet: NL43_11 Bussloo Factsheet: NL43_11 Bussloo -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met het moment van het aanmaken van deze factsheet, zoals vermeld in de voettekst. Deze

Nadere informatie

Het Natura 2000 beheerplan Drentsche Aa-gebied: wat houdt het in, wat gaat er gebeuren? Programma

Het Natura 2000 beheerplan Drentsche Aa-gebied: wat houdt het in, wat gaat er gebeuren? Programma Het Natura 2000 beheerplan Drentsche Aa-gebied: wat houdt het in, wat gaat er gebeuren? Informatieavond, 9 december 2014 De Aanleg, Deurze 1 Programma 1. Welkom (Hendrik Oosterveld) 2. Doel van de avond

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : M.M. Kool AB CATEGORIE : B-STUK (Beleidsstuk) VERGADERING D.D. : 26 november 2013 NUMMER : WS/WRM/CR/JEs/7985 OPSTELLER : ing. J. Esenkbrink, 0522-276829 FUNCTIE

Nadere informatie

PROVINCIAAL WATERPLAN LIMBURG 2010-2015

PROVINCIAAL WATERPLAN LIMBURG 2010-2015 PROVINCIAAL WATERPLAN LIMBURG 2010-2015 W A T E R I N B E W E G I N G PROVINCIALE STATEN VAN LIMBURG MAASTRICHT, 20 NOVEMBER 2009 Colofon Uitgave: Provincie Limburg Afdeling Landelijk Gebied Postbus 5700

Nadere informatie

Titel : Provinciaal Waterplan en Deelplan Kaderrichtlijn Water Ontwerpbesluit pag. 5. Toelichting pag. 7

Titel : Provinciaal Waterplan en Deelplan Kaderrichtlijn Water Ontwerpbesluit pag. 5. Toelichting pag. 7 PS2009RGW23-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 23 november 2009 Nummer PS :PS2009RGW23 Afdeling : BEW Commissie : RGW Registratienummer: 2009INT247142 Portefeuillehouder : Binnekamp

Nadere informatie

Samenvatting van de watertoets. Hieronder vindt u een samenvatting van de door u ingevulde gegevens.

Samenvatting van de watertoets. Hieronder vindt u een samenvatting van de door u ingevulde gegevens. Samenvatting van de watertoets De toets is uitgevoerd op een ruimtelijke ontwikkeling in het beheergebied van het waterschap Regge en Dinkel. Voor algemene informatie over de watertoets van Regge en Dinkel

Nadere informatie

Stroomgebiedbeheerplan voor de Maas

Stroomgebiedbeheerplan voor de Maas Stroomgebiedbeheerplan voor de Maas 2016-2021 Kaartenatlas bij het beheerplan voor het Vlaams deel van het internationaal stroomgebieddistrict Planonderdelen Stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 Beheerplannen

Nadere informatie

1. Voorstel voor behandeling Aangeven of u kunt instemmen met de door g.s. genomen besluiten onder 1 tot en met 5

1. Voorstel voor behandeling Aangeven of u kunt instemmen met de door g.s. genomen besluiten onder 1 tot en met 5 Nota PS-commissie Vergaderdatum : 28 september 2005 Commissie voor : NLWM Agendapunt nr. : B agenda Commissienr. : NLWM 2005 159 Onderwerp : Europese Kaderrichtlijn Water Start fase beleidsontwikkeling

Nadere informatie

Hierdense Beek: building with nature in een Veluws beeksysteem. Peter van Beers Waterschap Vallei en Veluwe 3 maart 2016

Hierdense Beek: building with nature in een Veluws beeksysteem. Peter van Beers Waterschap Vallei en Veluwe 3 maart 2016 Hierdense Beek: building with nature in een Veluws beeksysteem Peter van Beers Waterschap Vallei en Veluwe 3 maart 2016 Overzicht presentatie Overzicht presentatie: 1. Systeem & gebied 2. Wat speelt er

Nadere informatie

Natte natuurparels: ook uw zorg? Brabantse waterschappen en Provincie Noord-Brabant pakken verdroging natte natuurparels aan.

Natte natuurparels: ook uw zorg? Brabantse waterschappen en Provincie Noord-Brabant pakken verdroging natte natuurparels aan. Natte natuurparels: ook uw zorg? Brabantse waterschappen en Provincie Noord-Brabant pakken verdroging natte natuurparels aan. Deze folder gaat over het herstellen van natte natuurparels in Noord-Brabant.

Nadere informatie

MEMO. Sweerts de Landasstraat 50 6814 DG Arnhem 026 35 23 125 arnhem@buro-sro.nl www.buro-sro.nl. - Gemeente Gemert-Bakel

MEMO. Sweerts de Landasstraat 50 6814 DG Arnhem 026 35 23 125 arnhem@buro-sro.nl www.buro-sro.nl. - Gemeente Gemert-Bakel MEMO Aan: - Gemeente Gemert-Bakel Van: - Buro SRO Datum: - 20-11-2012 Onderwerp: - Watermemo De Hoef 16 Gemert Sweerts de Landasstraat 50 6814 DG Arnhem 026 35 23 125 arnhem@buro-sro.nl www.buro-sro.nl

Nadere informatie

Factsheet: NLGW0019. Naam: Krijt Zuid-Limburg Code: NLGW0019 Stroomgebied: Maas

Factsheet: NLGW0019. Naam: Krijt Zuid-Limburg Code: NLGW0019 Stroomgebied: Maas Factsheet: -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 1 april 2013. Deze factsheet dient gezien te worden als een werkversie ten behoeve van het opstellen

Nadere informatie

1 BELEIDSMONITORING MET BEHULP VAN DE VOORTGANGSRAPPORTAGE

1 BELEIDSMONITORING MET BEHULP VAN DE VOORTGANGSRAPPORTAGE 1 BELEIDSMONITORING MET BEHULP VAN DE VOORTGANGSRAPPORTAGE 1.1 Inleiding In deel 1 van deze nota is aangegeven dat de provincie Utrecht met behulp van de (jaarlijkse) voortgangsrapportage monitort in welke

Nadere informatie

Afstemming waterbeheer op functies en gebieden

Afstemming waterbeheer op functies en gebieden Afstemming op functies en gebieden Functie / Algemeen van toepassing op alle functies en en Landbouw Landbouw en landschap Natuur en landbouw Natuur en bos EHS Waterbeheer maakt het bedoelde gebruik van

Nadere informatie

Leden van Provinciate Staten

Leden van Provinciate Staten www.overijssel.nl Leden van Provinciate Staten Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Telefax 038 425 48 60 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk LNL/2006/2975 Datum

Nadere informatie

Effectiviteit KRW maatregelen. Halen we met de geplande maatregelen de ecologische doelen?

Effectiviteit KRW maatregelen. Halen we met de geplande maatregelen de ecologische doelen? Effectiviteit KRW maatregelen Halen we met de geplande maatregelen de ecologische doelen? 1 Maatregelen Kaderrichtlijn Water Kwaliteit Doelstelling Beleidstekort Maatregelen 2 Welke maatregelen worden

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN NATURA 2000

VEEL GESTELDE VRAGEN NATURA 2000 VEEL GESTELDE VRAGEN NATURA 2000 1. Algemeen...1 2. Gebieden...3 3. Beheerplan...4 4. Gevolgen...5 5. Europa...6 6. Relatie met andere wetgeving...6 7. Belanghebbende...7 8. Financiering...8 1. Algemeen

Nadere informatie

Voorstel aan de commissie Integraal Waterbeheer van 30 november 2011:

Voorstel aan de commissie Integraal Waterbeheer van 30 november 2011: Datum: 16-11-2011 Voorstelnummer: I8025 Onderwerp: voorstel peilgestuurde drainage Voorstel aan de commissie Integraal Waterbeheer van 30 november 2011: 1. het dagelijks bestuur te adviseren over bijgevoegd

Nadere informatie

Landelijk gebied, percelen rond Kiebergerweg 2

Landelijk gebied, percelen rond Kiebergerweg 2 Landelijk gebied, percelen rond Kiebergerweg 2 NL.IMRO.0037.BP1303-vs01 25 augustus 2014 blz. 2 Gemeente Stadskanaal Inhoudsopgave Toelichting 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Plangebied

Nadere informatie

BIODIVERSITEIT. RECHTSTREEKSE BEDREIGING DOOR DE MENS VERsnippering, VER. ONRECHTSTREEKSE BEDREIGING DOOR DE MENS Klimaatsverandering

BIODIVERSITEIT. RECHTSTREEKSE BEDREIGING DOOR DE MENS VERsnippering, VER. ONRECHTSTREEKSE BEDREIGING DOOR DE MENS Klimaatsverandering BIODIVERSITEIT RECHTSTREEKSE BEDREIGING DOOR DE MENS VERsnippering, VER ONRECHTSTREEKSE BEDREIGING DOOR DE MENS Klimaatsverandering DUURZAME ONTWIKKELING INTEGRAAL WATERBEHEER BIODIVERSITEIT Wat? Belang?

Nadere informatie

Projectnummer 111769 Bedrijventerrein Smilde aspect Water"

Projectnummer 111769 Bedrijventerrein Smilde aspect Water Memo Ter attentie van Gemeente Midden-Drenthe Datum 4 december 2012 Opgesteld door Maarten van Vierssen Projectnummer 111769 Onderwerp Bedrijventerrein Smilde aspect Water" In deze memo zijn de watertoetsen

Nadere informatie

Natuur- en waterbeleid Zeeland

Natuur- en waterbeleid Zeeland Natuur- en waterbeleid Zeeland EHS, Natura 2000,KRW en VIS.. Reinier van Nispen, provincie Zeeland Inhoud: Kenmerken Zeeland. Natuurbeleid, o.a.: - Natuurgebiedsplan Zeeland, EHS. - Natte ecologische verbindingszones.

Nadere informatie

ANTWOORDNOTA Ontwerp Natuurbeheerplan Flevoland 2016

ANTWOORDNOTA Ontwerp Natuurbeheerplan Flevoland 2016 FLEVOLAND R U I M T E VOOR OPLOSSINGEN ANTWOORDNOTA Ontwerp Natuurbeheerplan Flevoland 2016 ANTWOORDNOTA ONTWERP NATUURBEHEERPLAN FLEVOLAND 2016 Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben op 16 december

Nadere informatie

Verzoek wijziging bestemmingsplan

Verzoek wijziging bestemmingsplan Verzoek wijziging bestemmingsplan Percelen Rucphen O 225 en O 433 Ruimtelijke onderbouwing kwaliteitsverbetering omgeving Rozenven Inleiding Sinds 2011 is Vereniging Natuurmonumenten eigenaar van natuurgebied

Nadere informatie

Plan van aanpak Natuurvisie Gelderland

Plan van aanpak Natuurvisie Gelderland Bijlage bij Statenbrief Plan van aanpak Natuurvisie- zaaknummer 2016-012209 Plan van aanpak Natuurvisie Gelderland 1. Aanleiding In 2012 hebben Provinciale Staten de Beleidsuitwerking Natuur en Landschap

Nadere informatie

Factsheet: NL43_04 Puttenerbeek

Factsheet: NL43_04 Puttenerbeek Factsheet: NL43_04 Puttenerbeek -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met het moment van het aanmaken van deze factsheet, zoals vermeld in de voettekst.

Nadere informatie

Raadsvoorstel 144. Gemeenteraad. Vergadering 4 december Onderwerp

Raadsvoorstel 144. Gemeenteraad. Vergadering 4 december Onderwerp Vergadering 4 december 2007 Gemeenteraad Onderwerp : Vaststellen Waterplan 2006-2010 inclusief de nota van zienswijzen en reacties. B&W vergadering : 30 oktober 2007 Dienst / afdeling : SB.BOR.WA Aan de

Nadere informatie

Aanbeveling 6: Stimuleer behoud en herstel biodiversiteit in eigen land

Aanbeveling 6: Stimuleer behoud en herstel biodiversiteit in eigen land Aanbeveling 6: Stimuleer behoud en herstel biodiversiteit in eigen land De Taskforce Biodiversiteit & Natuurlijke Hulpbronnen adviseert: Stimuleer in eigen land reeds gestelde doelen voor het behoud en

Nadere informatie

DB-vergadering 07-06-2011 Agendapunt 7

DB-vergadering 07-06-2011 Agendapunt 7 DB-vergadering 07-06-2011 Agendapunt 7 Onderwerp Intentieovereenkomst Gebiedsontwikkeling Middelsgraaf e.o. Portefeuillehouder(s) J.H.J. van der Linden Afdeling Beleid, Onderzoek en Advies Bestuursprogramma

Nadere informatie

Onderwerp: Definitief inrichtingsplan Peelvenen Mariapeel

Onderwerp: Definitief inrichtingsplan Peelvenen Mariapeel Onderwerp: Definitief inrichtingsplan Peelvenen Mariapeel Algemeen Bestuur Portefeuillehouder: Sjraar Roelofs Datum: 24-04-2013 Vergaderingnummer: 2 Agendapunt: 8 Registratienummer: 2013.09414 Voorstel

Nadere informatie

Factsheet: NL43_10 Fliert

Factsheet: NL43_10 Fliert Factsheet: NL43_10 Fliert -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met het moment van het aanmaken van deze factsheet, zoals vermeld in de voettekst. Deze

Nadere informatie

Besluit Europese Kaderrichtlijn Water provincie Drenthe (2016 2021) Vastgesteld door Provinciale Staten op 23 september 2015

Besluit Europese Kaderrichtlijn Water provincie Drenthe (2016 2021) Vastgesteld door Provinciale Staten op 23 september 2015 Besluit Europese Kaderrichtlijn Water provincie Drenthe (2016 2021) Vastgesteld door Provinciale Staten op 23 september 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Oppervlaktewaterlichamen in Drenthe 2.1 Oppervlaktewaterlichamen

Nadere informatie

Planherziening omgevingsplan Zeeland Europese Kaderrichtlijn Water 2010-2015: PLANTEKST

Planherziening omgevingsplan Zeeland Europese Kaderrichtlijn Water 2010-2015: PLANTEKST Planherziening omgevingsplan Zeeland Europese Kaderrichtlijn Water 2010-2015: PLANTEKST www.zeeland.nl Planherziening omgevingsplan Zeeland Europese Kaderrichtlijn Water 2010-2015: PLANTEKST Hoofdstuk3

Nadere informatie

Waterveiligheid in Limburg Succesvol realiseren met maatwerk en tempo

Waterveiligheid in Limburg Succesvol realiseren met maatwerk en tempo Taskforce Deltatechnologie Waterveiligheid in Limburg Succesvol realiseren met maatwerk en tempo Patrick van der Broeck, dijkgraaf 24/10/2017 Waterschap Limburg Ontstaan na fusie Roer en Overmaas en Peel

Nadere informatie

Kenmerk Contact Telefoon TED Ton Ewout van Dalen

Kenmerk Contact Telefoon  TED Ton Ewout van Dalen Waterparagraaf Prinsenpolder 65 te Made Kenmerk Contact Telefoon Email TED20100923.1711 Ton Ewout van Dalen 0162-684336 ted@lat.nl Betreft Aantal pagina s Datum Waterparagraaf 14 19 maart 2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

(2007-2013). Met het huidige vordering van beekherstel staat dit doel zwaar onder druk. Sterker, achten wij dit doel niet haalbaar.

(2007-2013). Met het huidige vordering van beekherstel staat dit doel zwaar onder druk. Sterker, achten wij dit doel niet haalbaar. voorstel aan dagelijks bestuur routing met data: overleg portefeuillehouder : 10 juni 2009 dagelijks bestuur : 1 juli 2009 algemeen bestuur adviserend : algemeen bestuur besluitvormend : steller : Jan

Nadere informatie

APPÈL VAN MAASTRICHT

APPÈL VAN MAASTRICHT APPÈL VAN MAASTRICHT SAMEN WERKEN AAN EEN MOOIER LIMBURG De groene ruimte in Limburg is van betekenis voor álle Limburgers. De afgelopen decennia is er door diverse overheden, maatschappelijke organisaties

Nadere informatie

Factsheet: NLGW0013 Zout Maas

Factsheet: NLGW0013 Zout Maas Factsheet: NLGW0013 Zout Maas -DISCLAIMER- Deze factsheet behoort bij het ontwerp water(beheer)plan. De hier weergegeven 2014 en de realisatie van de maatregelen in de periode 2010-2015 zijn gebaseerd

Nadere informatie

* * Onderwerp: Maasgaard. Algemeen Bestuur. Voorstel

* * Onderwerp: Maasgaard. Algemeen Bestuur. Voorstel Voorstel aan Algemeen Bestuur Voorstel aan Algemeen Bestuur M aasg aar d *2013.17412* Onderwerp: Maasgaard 721480 Algemeen Bestuur Portefeuillehouder: Sjraar Roelofs Datum: 02-08-2013 Vergaderingnummer:

Nadere informatie

Conserverend Drijber, 8 nieuwe woningen

Conserverend Drijber, 8 nieuwe woningen WATERTOETSDOCUMENT Conserverend Drijber, 8 nieuwe woningen Doel en inhoud van het document Het watertoetsdocument is opgesteld op basis van het door u op 20 mei 2010 ingediende digitale formulier. Op 6

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/120

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/120 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/120 Officiële naam regeling: Citeertitel: Naam ingetrokken regeling: Besloten door: Onderwerp: Wijziging van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg

Nadere informatie

Stroomgebiedbeheerplannen 2015

Stroomgebiedbeheerplannen 2015 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Werkprogramma Diederik van der Molen KRW coördinator DG Water Producten tbv KRW in de komende jaren Uitvoering van maatregelen door rijk en regionale partijen Activiteit

Nadere informatie

lk ~ Ik' 'Is JJ: Qqti m- 3

lk ~ Ik' 'Is JJ: Qqti m- 3 lk ~ Ik' 'Is JJ: Qqti m- 3 Colofon In opdracht van Commissie Regionaal Waterbeheer (Regionaal Bestuurlijk Overleg Schelde) Uitvoering Projectgroep IKS (Regionaal Ambtelijk Overleg Schelde) Redactie Projectbureau

Nadere informatie

Schoon, mooi, veilig en voldoende water Geef uw mening over onze voorstellen! Provincie Noord-Brabant

Schoon, mooi, veilig en voldoende water Geef uw mening over onze voorstellen! Provincie Noord-Brabant Schoon, mooi, veilig en voldoende water Geef uw mening over onze voorstellen! Provincie Noord-Brabant Water als onmisbare bron Water is de onmisbare bron van al het leven. Mensen, dieren en planten zijn

Nadere informatie

Deel 1: algemene aspecten (door Harry van Buggenum)

Deel 1: algemene aspecten (door Harry van Buggenum) 20 JAAR BEEKHERSTEL door Waterschap Roer en Overmaas Met vallen, opstaan en weer doorgaan.. # Succesfactoren # Faalfactoren Deel 1: algemene aspecten (door Harry van Buggenum) Harry van Buggenum & Rob

Nadere informatie

Voortgang KRW: maatregelen, doelbereik en innovatie. 13 december 2012; Frank van Gaalen

Voortgang KRW: maatregelen, doelbereik en innovatie. 13 december 2012; Frank van Gaalen Voortgang KRW: maatregelen, doelbereik en innovatie 1 Rapport Evaluatie waterkwaliteit Op 21 december beschikbaar (www.pbl.nl) Samenvatting opgenomen in KRW-rapport Belangrijke waterbeheerkwesties Bijdragen

Nadere informatie

Visie op Zuid-Holland. Verordening Ruimte. Wijzigingsbesluit behorende bij ontwerpherziening Herijking EHS

Visie op Zuid-Holland. Verordening Ruimte. Wijzigingsbesluit behorende bij ontwerpherziening Herijking EHS Visie op Zuid-Holland Verordening Ruimte Wijzigingsbesluit behorende bij ontwerpherziening Herijking EHS GS 21 mei 2013 ONTWERP VERORDENING TOT WIJZIGING VAN DE VERORDENING RUIMTE Provinciale Staten van

Nadere informatie

KRW-verkenner in gebruik

KRW-verkenner in gebruik KRW-verkenner in gebruik 4 praktijkvoorbeelden Johan Bode Gis-analist /medewerker onderzoek Waterschap Peel en Maasvallei Inhoud Wat is de KRW-verkenner? Inhoud KRW-verkenner Gebiedsdatabase Kennisdatabase

Nadere informatie

De Waterwet en waterbodems De Waterwet. en waterbodems

De Waterwet en waterbodems De Waterwet. en waterbodems De Waterwet en waterbodems De Waterwet en waterbodems Waterbodembeheer Waterbodembeheer onderdeel onderdeel watersysteembeheer watersysteembeheer Een nieuwe, integrale Een nieuwe, integrale Waterwet Waterwet

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle

Provinciale Staten van Overijssel Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle veri $se www.overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 48 41 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum

Nadere informatie

Beekherstel Dommel door Eindhoven tot het Wilhelminakanaal

Beekherstel Dommel door Eindhoven tot het Wilhelminakanaal Inhoud presentatie Beekherstel Dommel door Eindhoven tot het Wilhelminakanaal 1. Aanleiding 2. Het gebied 3. Doel van het project 4. Ontwerpproces en uitdagingen 5. Voorbeelden Frank Gerritsen, projectmanager

Nadere informatie

Oppervlaktewateren (lijn) in Overijssel

Oppervlaktewateren (lijn) in Overijssel Identificatie Contacten Metametadata Dekking Kwaliteit Inhoud Distributie Identificatie Oppervlaktewateren (lijn) in Overijssel Alternatieve titel: water_arc (b3\b35) Versie: lijnen Unieke Identifier:

Nadere informatie

Statenfractie PVV De heer A.W.J.A. van Hattem Postbus 90151 5200 MC S-HERTOGENBOSCH

Statenfractie PVV De heer A.W.J.A. van Hattem Postbus 90151 5200 MC S-HERTOGENBOSCH Statenfractie PVV De heer A.W.J.A. van Hattem Postbus 90151 5200 MC S-HERTOGENBOSCH Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl

Nadere informatie

Het Brabantse natuurbeleid onder de loep Bijstelling noodzakelijk?

Het Brabantse natuurbeleid onder de loep Bijstelling noodzakelijk? Het Brabantse natuurbeleid onder de loep Bijstelling noodzakelijk? Conclusie Er zijn veel ontwikkelingen in het natuurbeleid sinds 2010 Er zijn aanpassingen doorgevoerd of noodzakelijk Natuurbeleid in

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu DG Ruimte en Water. Kaderrichtlijn Water: samen verder! Elaine Alwayn directeur Water en Bodem

Ministerie van Infrastructuur en Milieu DG Ruimte en Water. Kaderrichtlijn Water: samen verder! Elaine Alwayn directeur Water en Bodem Ministerie van Infrastructuur en Milieu DG Ruimte en Water Kaderrichtlijn Water: samen verder! Elaine Alwayn directeur Water en Bodem Inhoud 1. Stand van zaken: Water in Beeld 2. Rapportcijfer van de Europese

Nadere informatie

Leidt de economische crisis tot een watercrisis? De betekenis van Europese verplichtingen voor het Nederlandse waterbeheer

Leidt de economische crisis tot een watercrisis? De betekenis van Europese verplichtingen voor het Nederlandse waterbeheer Crisis, what crisis? Leidt de economische crisis tot een watercrisis? De betekenis van Europese verplichtingen voor het Nederlandse waterbeheer Actualiteitendag Vereniging voor Milieurecht 31 maart 2011

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PVDD) Nummer Onderwerp Hoogheemraadschap van Delfland.

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PVDD) Nummer Onderwerp Hoogheemraadschap van Delfland. van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PVDD) (d.d.) 3 april 2012) Nummer 2644 Onderwerp Hoogheemraadschap van Delfland. Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting vragensteller De

Nadere informatie

Water in Eindhoven. Studiedag Lokaal waterbeleid water in balans. 28 september Water in Eindhoven - Studiedag Lokaal waterbeleid, Antwerpen

Water in Eindhoven. Studiedag Lokaal waterbeleid water in balans. 28 september Water in Eindhoven - Studiedag Lokaal waterbeleid, Antwerpen Water in Eindhoven Studiedag Lokaal waterbeleid water in balans 28 september 2010 Aanleiding voor de stedelijke wateropgaven Maatregelen Effecten van maatregelen Omgaan met nieuwe extremen 1835 1921 2004

Nadere informatie

KADERRICHTLIJN WATER, DE VAART ERIN! De Europese Kaderrichtlijn Water en gemeenten

KADERRICHTLIJN WATER, DE VAART ERIN! De Europese Kaderrichtlijn Water en gemeenten KADERRICHTLIJN WATER, DE VAART ERIN! De Europese Kaderrichtlijn Water en gemeenten DE EUROPESE KADERRICHTLIJN WATER Wat gaat die de komende jaren allemaal betekenen voor gemeenten? Het waterbeleid is volop

Nadere informatie

Factsheet: NLGWSC0004 Zout grondwater in ondiepe zandlagen

Factsheet: NLGWSC0004 Zout grondwater in ondiepe zandlagen Factsheet: NLGWSC0004 Zout grondwater in ondiepe zandlagen -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met het moment van het aanmaken van deze factsheet, zoals

Nadere informatie

Vraag en antwoord Ecologische Hoofdstructuur

Vraag en antwoord Ecologische Hoofdstructuur Vraag en antwoord Ecologische Hoofdstructuur Maart 2013 Wat is de ecologische hoofdstructuur (EHS)? De ecologische hoofdstructuur is een samenhangend netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen belangrijke

Nadere informatie

Factsheet: NLGW0019 Krijt Zuid-Limburg

Factsheet: NLGW0019 Krijt Zuid-Limburg Factsheet: NLGW0019 Krijt Zuid-Limburg -DISCLAIMER- Deze factsheet behoort bij het ontwerp water(beheer)plan. De hier weergegeven Toestand 2014 en de realisatie van de maatregelen in de periode 2010-2015

Nadere informatie

Water in Bebouwd gebied

Water in Bebouwd gebied Presentatie 20-06 - 2007 1 Water in Bebouwd gebied (relatie gemeente en waterschap) Judith Calmeyer Meijburg-Van Reekum Wat wil ik u vertellen? 2 Status Quo Aa en Maas De stip op de horizon Voorbeeld Geerpark

Nadere informatie

Factsheet: NL04_NOORD-ZUIDLEIDING

Factsheet: NL04_NOORD-ZUIDLEIDING Factsheet: NL04_NOORD-ZUIDLEIDING Noord-Zuidleiding De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met het moment van het aanmaken van deze factsheet, zoals vermeld in de voettekst.

Nadere informatie

het lozen van grondwater bij de realisatie van een WKO systeem

het lozen van grondwater bij de realisatie van een WKO systeem CTF Amsterdam bv Prinsengracht 436 in Amsterdam Datum 21 april 2017 Casecode W-17.00767 Kenmerk 17.070654 Watervergunning het lozen van grondwater bij de realisatie van een WKO systeem Uw kenmerk / projectcode:

Nadere informatie

KRW- doelen voor de overige wateren in Noord- Brabant: een pragma:sche uitwerking

KRW- doelen voor de overige wateren in Noord- Brabant: een pragma:sche uitwerking KRWdoelen voor de overige wateren in NoordBrabant: een pragma:sche uitwerking Frank van Herpen (Royal HaskoningDHV), Marco Beers (waterschap Brabantse Delta), Ma>hijs ten Harkel en Doesjka Ertsen (provincie

Nadere informatie

Commissie voor Ecologie en Handhaving

Commissie voor Ecologie en Handhaving Griffie Commissie voor Ecologie en Handhaving Datum commissievergadering : - Document nummer : 3000044 Behandelend ambtenaar : F.B.A. van Lamoen Directie/bureau : Ecologie/ Bureau Oppervlaktewater Nummer

Nadere informatie

Huis "De Horte" Poppenatlee KW Dalfsen Telefoon: Fax:

Huis De Horte Poppenatlee KW Dalfsen Telefoon: Fax: Landschap Overijssel Huis "De Horte" Poppenatlee 39 7722 KW Dalfsen Telefoon: 0529-401731 Fax: 0529-401252 info@landschapoverijssel.nl www.landschapoverijssel.nl A» * * *. \ e 'm U>wacWeu«w: atotetdan«0

Nadere informatie