Jaarverslag Stichting Milieuvrienden Duiven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013. Stichting Milieuvrienden Duiven"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013 Stichting Milieuvrienden Duiven

2

3 Stichting Milieuvrienden Duiven De Milieuvrienden Duiven zetten zich in voor het behouden en verbeteren van de natuur en de landschappelijke en natuurhistorische waarden in en rond de gemeente Duiven. De flora en fauna, en de kwaliteit van het milieu waaronder bodem, lucht, water en de gezondheid van mensen en een goede ruimtelijke ordening zijn onze speerpunten. Wij zijn geen actie-groep tegen, maar een behartiger voor het behoud en de kwaliteit van leefbaarheid en voor een duurzaam behoud van natuur en landschap in onze mooie Liemers. De Stichting is opgericht in november 1988 en is sinds november 1989 een kerngroep van Milieudefensie en tevens aangesloten bij de Gelderse Natuur-en Milieufederatie. In 2013 bestond de MVD uit 6 leden. De functie van voorzitter is vacant. Rennie Verhagen, Gildedreef JJ Duiven Secretariaat. Tel Bessel Hartogsveld, Boschstraat 4, 6921 MD Duiven Penningmeester. Tel Baukje Boschker, Wilhelminastraat 13, 6921 ZL Duiven Lid. Tel Hanneke Spaans, Achtergaardsestraat 9, 6923 BE Groessen Lid.Tel Syb Feenstra, Zilverschoon 8, 6922GV Duiven Lid. Tel Hielko Plantenga, Neptunes 108, 6922 LB Duiven Lid. Tel Website:

4 Voorwoord In november bestonden we 25 jaar. Terugkijkend op die 25 jaar valt op dat lid zijn van een milieugroep vooral een kwestie is van enthousiasme, doorzettingsvermogen en liefde voor de natuur en dan met name onze mooie maar o zo bedreigde Liemers. Veel onderwerpen waar wij ons mee bezig houden vergen een lange adem. Een kleine greep uit al onze activiteiten: Tropisch Hardhout een van onze eerste acties, wat nu weer actueel is in verband met palmolie. De Bult van Putman werd in 1990 gesloten maar er is nog steeds geen oplossing voor gevonden. Verbrandingsoven (dioxine) scheiden van afval, verpakkingen, reclamedrukwerk. Meedenken zonodig bezwaar aantekenen tegen bestemmingsplannen, streekplannen, structuurplannen. Aanleg nieuwe bedrijventerreinen en bedrijven. De aanleg van de Betuweroute en de A15 die grote gevolgen heeft voor mens, natuur en milieu. Van alle kanten, zowel van de Gemeente, de Provincie en het Rijk worden plannen gemaakt waarbij we grote twijfels hebben over de nut en noodzaak, maar die grote gevolgen hebben voor het buitengebied en daardoor het woon- en leefklimaat. Tevens blijven wij de activiteiten van bedrijven volgen en treden zonodig in overleg.

5 Samenvatting We hebben ons in 2013 bezig gehouden met het Landschapsontwikkelingsplan (LOP), tuinproject, wandelroutes, dorpsvisie Groessen. Verder zijn we actief betrokken het proces van de doortrekking van de A15 tussen Ressen en Zevenaar; het voornemen van provincie en rijksoverheid. De plannen bedreigen het woon - en leefklimaat, flora en fauna en de fraaie landschappen van de Betuwe en de Liemers. De beschermde natuurgebieden bij het Pannerdensch Kanaal en de Rijnstrangen lijken te worden opgeofferd, en omwonenden, bewoners van de regio Duiven-Groessen-Loo zullen worden geconfronteerd met geluidsoverlast, fijn stof en lichtvervuiling. Milieuvrienden blijft zich tegen de aanleg verzetten in een samenwerkingsverband met de Gelderse Natuur en Milieufederatie en bewonersverenigingen vanuit de regio Lingewaard, Groessen, Loo, Duiven en Zevenaar. Milieuvrienden Duiven is actief betrokken geweest bij de aanleg en exploitatie van een groentetuin in Groessen waarvan de opbrengst naar de Voedselbank in de regio gaat. Vrijwilligers en leerlingen van Candea (maatschapelijke stage) hebben mee gewerkt aan een groot succes.

6 Onze activiteiten in 2013 Op onze wesite staat informatie over leefbaarheid en milieu in en om Duiven. Informatie over milieuthema s als duurzaamheid, klimaatverandering, verrommeling van het landschap enz. We maken gebruik van de informatie van plaatselijke, provinciale, landelijke en globale bronnen en websites. In 2013 heeft Milieuvrienden Duiven zich bezig gehouden met de volgende onderwerpen en activiteiten: Bijeenkomsten en vergaderingen In 2013 Gemeente Duiven: Commissie en gemeenteraadsvergaderingen. Bijeenkomsten ViA15. Vergaderingen Bewonersoverleg Groessen A15 en samenwerkingsverband A15. Gemeente Duiven. Toekomst van het Buitengebied. Bijeenkomst Klankbordgroep Bestemmingsplan Buitengebied. Bijeenkomst Omgevingsvisie Provincie Gelderland. Informatief gesprek met studenten Larenstein over wandelroutes in Duiven. Bijeenkomst Zo!Diva en studenten Larenstein over wandelroutes in Duiven. Maatschappelijk Tuinproject: planning, samenwerking met Candea, Mikado, sponsoren. Bijeenkomst AGEM over verduurzaming van de energiesector en lokale duurzame energie. Bezoek Solab Cool een bedrijf dat restwarmte omzet in koeling. Bezocht De wind in de rug wandeling en miniconferentie georganiseerd door de Voortgroep Westervoort. Spreekbeurt André Kuipers. Relatiedag Gelderse Natuur en Milieufederatie. Bijeenkomst Gelderse Natuur en Milieufederatie. Presentatie {ver}nieuwbouwplannen Alliander.

7 Overleg Alliander over terreinontwerp. Workshop Lobbyen. Cursus juridische zaken. Vrijwilligersavond gemeente Duiven. Ontwikkelen Dorpsvisie Groessen. Opening Recreatie plaatsen Groessen. Commissies, werkgroepen, klankbordgroepen Gelderse Natuur en Milieufederatie Voor heel veel zaken kunnen we terecht bij de GNMF. Met hun aanwezige deskundigheid zijn wij in staat om problemen adequaat aan te pakken. Zij werken met ons samen en ondersteunen ons en in het protest tegen de voorgenomen doortrekking van de A15. Wij ontvangen de GNMF nieuwsbrief, zodat we goed op de hoogte blijven wat er zoal speelt op natuur en milieugebied in Gelderland, en hierop kunnen reageren. Dit jaar heeft GNMF een helpdesk voor inlichtingen over lokale duurzame energie geopend en een meldpunt voor bomenkap. Een van de leden van MVD heeft zitting in de Raad van Advies van de GNMF. Vereniging Milieudefensie Als kerngroep van de Vereniging Milieudefensie ondervinden wij ondersteuning vanuit de hoofdvestiging in Amsterdam. Indien het voor ons relevant is doen wij mee aan de landelijke acties. In 2013 hebben wij deelgenomen aan de workshop lobbyen en de cursus juridische zaken. Intratuin hebben we benaderd ivm bijensterfte, men heeft toegezegd om labels op het gif te plakken. Foldermateriaal verspreid van de Kleine Hoefprint om de consument op te roepen kaasjes te bestellen. Dit om mensen bewust te maken van de teelt van

8 soja in Zuid Amerika waar op zeer grote schaal de natuur verwoest wordt, om de soja in krachtvoer voor onze koeien te verwerken. Knotploeg Duiven De Knotploeg Duiven is een zeer enthousiaste groep. De vrijwilligers blijven goed op de hoogte door middel van de nieuwsbrief en een prachtige website Zij verzorgen hun eigen jaarverslagen. Een van onze leden is tevens lid van de knotploeg. Het is de wens van de knotploeg om in 2014 als zelfstandige groep verder te gaan. Milieugroep Westervoort Als er onderwerpen zijn die ons beide aangaan hebben we contact met de milieugroep Westervoort. Plannen voor doortrekking A-15 Maandelijkse vergaderingen Bewonersoverleg Groessen A15 bijgewoond. Hierin wordt onder andere de voorbereidingen inspraakprocedure Ontwerp Tracé Besluit (OTB) besproken; waar zitten de hiaten, wat is belangrijk met name voor natuur en milieu. Het projectbureau ViA15 heeft advies gevraagd over de organisatie van de inloopdagen aan Bewonersoverleg Groessen A15. Verder nemen we deel aan de regionale groep juridische acties ter voorbereiding van het verwachte OTB. Voormalige Stortplaats IJsseldijk (Bult van Putman) In opdracht van de Provincie Gelderland heeft onderzoeksbureau Arcadis een saneringsplan geschreven. Men gaat daarin uit van de huidige bestemming van de bult van Putman. Men stelt voor te controleren door monitoring, omdat schoonmaken amper meer effect sorteert maar wel veel duurder is. Het grondwater zal zich dan langzaam verspreiden richting de IJssel. Ons standpunt is: saneren is beter dan monitoren. Houdt het vuil constant in de gaten, als het zich verspreid naar plekken die je niet wilt moeten er maatregelingen genomen worden. Via projectradar.ijsseldijk. westervoort worden we geïnformeerd over de stand van zaken. Overleg met Gemeente Duiven Regelmatig hebben wij contact met de medewerker groenbeheer. Onderwerpen die aan de orde zijn geweest:

9 Landschapontwikkelingsplan. De inbreng van de Milieuvrienden is de wandelroute deze is opgenomen als kans in het LOP. Wij hebben gekeken naar de mogelijkheden in de noordzuid verbindingen en bereikbaarheid vanuit de bebouwde kom naar het buitengebied het zgn. wiel met spaken. Er is een verschil in visie in de aanpak in het kommengebied. De landschaparchitect heeft als aanplant langs de wetering hoge populieren opgenomen. Zowel Milieuvrienden de LTO als de vogelwerkgroep vinden dat er geen hoge aanplant in het Broek moet komen. Wij pleiten voor bijv. knotwilgen. Tijdens de uitvoering van het LOP blijft de klankbordgroep gehandhaafd waarin wij zitting hebben. Bomenkap. Openbaar Groen. Renovatie openbaar groen. De tuin van Duiven. Tijdelijke natuur. A15 inpassing in het Landschapsplan. Belangrijkste activiteiten Maatschappelijk Tuinproject Milieuvrienden heeft meegewerkt aan de maatschappelijke stage voor leerlingen uit de onderbouw van het Candea college. Het doel van deze maatschappelijke stage was jonge mensen in contact te brengen met het belang van de voedselketen (weet wat je eet, vertrouwde veilige voeding) en het groeiproces. De leerlingen kennis te laten maken met en zelf mee te laten werken aan het kweken van seizoens gebonden producten als groenten, fruit en aardappelen. In overleg met dhr. Blij, de eigenaar van de grond, is er voor gekozen de oogst aan de voedselbank te geven. Hiermee wordt een maatschappelijk doel gediend Leerlingen kunnen zich per seizoen aanmelden voor een maatschappelijke stage en brengen tijdens die stage een bezoek aan de voedselbank. Voor

10 deze maatschappelijke stage is samengewerkt met Sandie te Pas van het Candea college en Dick Duimel beleidsambtenaar van de gemeente Duiven. Voor het tuinproject zijn er ook samenwerkingscontacten geweest met de voedselbank, het Liemers Service team, het RIBW en Stichting Thuiszorg Midden Gelderland. Synerlogic (Centerpoort Zuid) Bezoek gebracht aan Synerlogic. Rondleiding door het bedrijf gehad waarbij de procesgang werd toegelicht, en de veiligheids - en milieumaatregelen werden besproken. Ons is toegezegd dat wij zullen worden uitgenodigd voor de eerstvolgende brandoefening. Alliander Een aantal gebouwen van Alliander ondergaan een ingrijpende verbouwing. Waarbij veel aandacht besteedt wordt aan duurzaamheid o.a. door toepassing van gerecycled afvalmateriaal, oude steiger en palletplanken ook zal zonne-energie een belangrijke rol spelen. Wij zijn gevraagd om mee te denken m.b.t. de aanleg van een ecologische oever. Wandelroute Studenten van de hogeschool Larensteyn hebben in opdracht van Zo!Diva gekeken naar nieuwe verrassende wandelroutes in en om Duiven. Wij hebben tekst en uitleg gegeven over onze wandelroute die we in 2011 in het kader van het Landschapontwikkelingsplan op verzoek van de gemeente hebben gemaakt. We hebben de studenten gevraagd vooral te kijken naar de verbindingen van de verschillende wandelroutes van bijv. Historische Kring en Milieuvrienden. Het Duivenpad op initiatief van Zo!Diva bestaat uit twee wandelroutes een van 5,5 km. in de bebouwde kom en een route van 20 km. in het buitengebied. Telefoon, Er komen regelmatig per telefoon en per verzoeken om informatie binnen bij het secretariaat en de andere leden van onze stichting. Die gaan ondermeer over: open haarden en vuurkorfen, kapvergunningen, vuilverbrander AVR enz. Veel vragen kunnen direct beantwoord worden.

11 Geplande activiteiten 2014 Gepland zijn 10 eigen vergaderingen. Bijwonen commissievergaderingen en raadsvergaderingen en indien nodig gebruik maken van het inspreekrecht. Bijeenkomsten juridische groep A15, vergaderingen van bewonersoverleg Groessen A15 Bezwaar maken tegen OTB (ontwerp tracé besluit) voorgenomen doortrekking A15 Overleg met Gemeente Duiven over Groenbeleid en implementatie van het LOP. Het volgen van de ontwikkelingen op de bedrijventerreinen. Bijeenkomsten Gelderse Natuur en Milieufederatie. Deelname campagnes Vereniging Milieudefensie. Deelname aan trainingen van Milieudefensie Bijwonen voorlichtingsbijeenkomsten, congressen, symposia e.d

12

SAM staat voor kwaliteit van leven in onze plattelandsgemeente, voor kwaliteit van onderwijs, wonen en werken

SAM staat voor kwaliteit van leven in onze plattelandsgemeente, voor kwaliteit van onderwijs, wonen en werken 1 Vol energie gaat SAM de uitdaging aan om ook de komende jaren een bijdrage te leveren aan een samenleving met aandacht voor de menselijke maat en de gemeenschap waarin we wonen. De komende veranderingen

Nadere informatie

Zo zijn we aan de slag

Zo zijn we aan de slag Zo zijn we aan de slag Na 19 maart is er een procesakkoord opgesteld en een werkakkoord gesloten. In beide akkoorden wordt één ding helder: college en raad gaan anders werken. De samenleving wordt nauw

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Geen kop zonder eiland

Geen kop zonder eiland Geen kop zonder eiland Bestuurskrachtonderzoek Goeree-Overflakkee Gemeente Goedereede Bestuur & Management Consultants juni 2007 Projectteam BKO Goeree-Overflakkee Projectnummer: 336003 INHOUD SAMENVATTING,

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

Klimaatverbond Nederland gaat voor transitie

Klimaatverbond Nederland gaat voor transitie Klimaatverbond Nederland gaat voor transitie Jaarverslag 2013/2014 Klimaatverbond Nederland Mei 2015 COLOFON Klimaatverbond Nederland Oude Kraan 72, 6811 LL Arnhem Postbus 9, 6800 AA Arnhem Telefoon: 026-8450826

Nadere informatie

Handleiding voor het opzetten van een buurtmoestuin. multifunctioneel

Handleiding voor het opzetten van een buurtmoestuin. multifunctioneel Handleiding voor het opzetten van een buurtmoestuin multifunctioneel 2014 Wageningen, Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO). Uitgave Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE VRAAG ex artikel 40 van het RvO

SCHRIFTELIJKE VRAAG ex artikel 40 van het RvO SCHRIFTELIJKE VRAAG ex artikel 40 van het RvO Vraag van de VVD-fractie Datum: 7 februari 2015 Nr.: 15.03771 Aan de voorzitter van de raad. Steller vragen: Mw. W. Luchjenbroers namens de VVD fractie Onderwerp:

Nadere informatie

acht verdiepende interviews

acht verdiepende interviews WENSEN EN BEHOEFTEN VAN LEDEN van HARTEN TWEE acht verdiepende interviews Blaauwbroek bureau voor Vraaggestuurde Zorg Nieuwstad 100c 1381 CE WEESP tel.: 0294 491400 e-mail: info@bbvz.nl www.bbvz.nl Colofon

Nadere informatie

MILIEU & KLIMAAT UITVOERINGSPROGRAMMA BERKELLAND

MILIEU & KLIMAAT UITVOERINGSPROGRAMMA BERKELLAND 6 september 2011 MILIEU & KLIMAAT UITVOERINGSPROGRAMMA BERKELLAND 2011-2014 INHOUDSOPGAVE Samenvatting... 3 1 Inleiding... 5 1.1 Doelstelling... 5 1.2 Wettelijk kader en besluitvorming... 5 1.3 Verantwoording...

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011 Net als in het aanbod voor het voorjaar 2011, maken we in het najaar graag met u een pas op de plaats na 5 jaar LEA. We staan stil bij hoe de LEA zich heeft ontwikkeld en kijken van daaruit vooruit naar

Nadere informatie

Modder aan je broek. Verhalen over het aanleggen van natuurlijke speelplekken samen met bewoners

Modder aan je broek. Verhalen over het aanleggen van natuurlijke speelplekken samen met bewoners Een natuurlijke speelplek in de woonwijk biedt kinderen de kans om dichtbij huis en school heerlijk buiten te spelen. Boompje klimmen, vlotje varen, bloemen plukken, verstoppertje spelen in de struiken;

Nadere informatie

Van hoogveen tot hoofdpijndossier De kwestie over het grondwaterpeil in de Blauwe Hel

Van hoogveen tot hoofdpijndossier De kwestie over het grondwaterpeil in de Blauwe Hel Figuur 1: Natura 2000-gebied de Blauwe Hel, gezien vanaf industrieterrein Nijverkamp (Bron: Sjoerd Nanninga) Van hoogveen tot hoofdpijndossier De kwestie over het grondwaterpeil in de Blauwe Hel Auteurs:

Nadere informatie

Landschapsprojecten gezocht

Landschapsprojecten gezocht Gemeente Nieuws Landschapsprojecten gezocht De gemeente stelt samen met de provincie Gelderland geld beschikbaar voor het versterken van het landschap, het verbeteren van kleinschalige recreatieve mogelijkheden

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Een tuin van de hele buurt

Een tuin van de hele buurt Een tuin van de hele buurt 'De weg tot een gemeenschappelijke tuin Leonore Noorduyn en Arjen Wals Wageningen Universiteit en Researchcentrum Leerstoelgroep Communicatie- en innovatiestudies Wetenschapswinkel

Nadere informatie

BusinessPARK jaargang 9, oktober 2010

BusinessPARK jaargang 9, oktober 2010 3 BusinessPARK jaargang 9, oktober 2010 magazine Platform voor duurzaam ondernemen en lokale economie BIZ op Spoorzicht Samen Lokaal Ondernemen Roadmap voor verzakelijking Masterclass Industrieel Erfgoed

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA ALGEMEEN BELANG 2014-2018

VERKIEZINGSPROGRAMMA ALGEMEEN BELANG 2014-2018 VERKIEZINGSPROGRAMMA ALGEMEEN BELANG 2014-2018 PROFIEL VAN ALGEMEEN BELANG (AB) - AB is een lokale partij, die dicht bij de burgers staat; - AB is een sociale partij, die opkomt voor de sociaal-kwetsbare

Nadere informatie

Raadsvoorstel. : Strategische Verkenning Breedbandinfrastructuur

Raadsvoorstel. : Strategische Verkenning Breedbandinfrastructuur Raadsvoorstel Steller : Sedee Tel. : (073) 615 56 67 Portefeuille : Hoskam/Van Olden Agenda nr. : E-mail : l.sedee@shertogenbosch.nl B&W : 24 september 2013 Reg.nr. : 3178310 Openbaar : Commissie : FES

Nadere informatie

2003 Burgerjaarverslag. Naar een nieuw evenwicht

2003 Burgerjaarverslag. Naar een nieuw evenwicht 2003 Burgerjaarverslag Naar een nieuw evenwicht 1 Naar een nieuw evenwicht De titel van dit tweede Burgerjaarverslag naar een nieuw evenwicht suggereert dat wij uit evenwicht zijn. En dat is ook zo. Ik

Nadere informatie

Gert Jongeneel onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Gert Jongeneel onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau In het nieuwsd juni/juli 2012 In deze uitgave: Kick off WD SecretaresseNetwerk bij Van Leeuwen Algemene Ledenvergadering bij HVC Drechtsteden: de maritieme topregio Provincie en Drechtsteden investeren

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Commissie Omgeving Aanwezig: Voorzitter : dhr. N. Zarroy CDA : dhr. J. Roefs, dhr. M. Heesakkers, dhr. T. van Wetten VVD : dhr. J. Möllmann, dhr. R. Michiels PvdA

Nadere informatie

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Windpark Oostermoer. en samenhang met Windpark De Drentse Monden. 711020 11 januari 2012

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Windpark Oostermoer. en samenhang met Windpark De Drentse Monden. 711020 11 januari 2012 711020 11 januari 2012 Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark Oostermoer en samenhang met Windpark De Drentse Monden Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Basisprogramma 20100-2014

Basisprogramma 20100-2014 Basisprogramma ChristenUnie Binnenmaas 20100-2014 STABIEL EN BETROKKEN WWW.BINNENMAASKIEST.NL pagina 1 van 22 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 DIENSTBARE OVERHEID... 4 2.1 ROL VAN GEMEENTE... 5 2.2 VEILIGHEID...

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Jaarverslag 2011 0 Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Voorwoord Pagina 1. Inleiding 3 2. De CJG ontwikkeling in breder perspectief 4 2.1. Landelijke ontwikkelingen 4 2.2.

Nadere informatie

INITIATIEFVOORSTEL JONGERENRAAD

INITIATIEFVOORSTEL JONGERENRAAD INITIATIEFVOORSTEL JONGERENRAAD INITIATIEFVOORSTEL JONGERENRAAD 1 Inleiding. De gemeenteraad van Leeuwarden vindt het erg belangrijk dat de jeugd goed geïnformeerd wordt over wat de gemeente en de politiek

Nadere informatie

Plannen ontwikkelen en concretiseren

Plannen ontwikkelen en concretiseren VacatureMatch! Klik hier voor het volledige vacatureaanbod van GemeenteBanen.nl >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 4 - april 2010 kandidaat belicht Automonteur, banketbakker of toch brand

Nadere informatie

Hoeksche Waard. Jaarstukken 2014. DB 7april 2015. Deloïtte. Deloitte untants B.V. BhdbofltrceVerkIariflg d.d.: IS

Hoeksche Waard. Jaarstukken 2014. DB 7april 2015. Deloïtte. Deloitte untants B.V. BhdbofltrceVerkIariflg d.d.: IS Hoeksche Waard Deloitte untants B.V. BhdbofltrceVerkIariflg d.d.: IS Deloïtte. DB 7april 2015 Jaarstukken 2014 Deloitte. Deloitte untants B.V. 2 tni O.fRLL 20 IS INHOUDSOPGAVE LEESWIJZER 5 SAMENVATTEND

Nadere informatie