Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC)"

Transcriptie

1 1 Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC)

2

3 Inhoud Inleiding De Lokale Adviescommissie Opdracht en juridisch kader Drie partijen elk hun rol en verantwoordelijkheid Basisvisie van de LAC De Lokale Adviescommissie, onderdeel van de OCMW-werking Algemene hulpverleningsprincipes Beleidskeuzes in verband met energiearmoede Draaiboek voor een goede LAC-werking De voorbereiding van het LAC-dossier De LAC-zitting De LAC-beslissing De opvolging en nazorg van een LAC-dossier. 30 Tot slot. 30 Bijlage 1: sjabloon voor de opmaak van een draaiboek. 31 Bijlage 2: voorbeeldbrieven. 33 3

4 Inleiding Meer dan tien jaar geleden werd in elke Vlaamse gemeente de Lokale Advies Commissie (LAC) in het leven geroepen. De LAC moet voorkomen dat huishoudelijke klanten afgesloten worden van elektriciteit, gas of water. De LAC vergadert om advies te geven en een oplossing te zoeken wanneer een netbeheerder een verzoek tot afsluiting van elektriciteit of aardgas indient of een klant een verzoek tot heraansluiting indient. 4 De laatste jaren nam het aantal dossiers bij de LAC s toe. De liberalisering van de energiemarkt is hier uiteraard niet vreemd aan. Energiearmoede is een realiteit waar geen enkel OCMW nog omheen kan. Volgens een onderzoek van de CREG 1 is de energiefactuur van een gezin van vier personen in vijf jaar tijd met gemiddeld 700 euro gestegen. Volgende cijfers uit het rapport van de VREG 2 illustreren de problematiek van energiearmoede. Eind december 2007 leverden de netbeheerders elektriciteit aan Vlaamse huishoudelijke klanten nadat hun leverancier hun contract opzegde. Op 31 december 2007 verbruikte 1,31% van alle Vlaamse gezinnen stroom via een budgetmeter. In de loop van 2007 werden nieuwe budgetmeters geplaatst of opnieuw ingeschakeld. De netbeheerders leverden gas aan iets meer dan Vlaamse gezinnen wiens aardgascontract werd opgezegd door de leverancier. Momenteel onderkennen we in Vlaanderen een grote diversiteit in de werking van de LAC s. OCMW s geven een eigen invulling aan de LAC-werking afhankelijk van hun beleidskeuzes, organisatie, cultuur, middelen en mankracht. Het Vlaams project Energie en armoede van Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie vroeg aan Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Steven Vanackere, om een project te ondersteunen dat bestaande goede praktijkvoorbeelden van LAC-werkingen in kaart zou brengen en deze verder zou stimuleren. Op basis van goede praktijkvoorbeelden uit verschillende OCMW-settings ontstond een voorstel tot draaiboek: Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommisie. In mei en juni 2008 stelde Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie dit draaiboek voor op vijf overlegmomenten verspreid in Vlaanderen. Deze overlegmomenten werden georganiseerd met de steun van de Vlaamse overheid, afdeling Welzijn en Samenleving van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Vertegenwoordigers van de distributienetbeheerders en van meer dan 170 OCMW s (maatschappelijk werkers en mandatarissen) waren aanwezig en dachten vanuit hun dagelijkse praktijk kritisch na over het draaiboek. Het resultaat van deze besprekingen vindt u terug in deze leidraad die in de eerste plaats de OCMW s wil inspireren met een aantal goede praktijkvoorbeelden. We 1 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas 2 Rapport van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor Elektriciteits- en Gasmarkt van 12 juni 2008, Statistieken 2007 met betrekking tot huishoudelijke afnemers in het kader van de besluiten op de sociale openbaredienstverplichtingen.

5 beseffen ten volle dat een implementatie van deze praktijk in alle OCMW s pas kan slagen wanneer iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt. Hierbij zijn niet enkel de sociaal werkers en OCMW-raadsleden aan zet. Ook elk overheidsniveau (lokaal, Vlaams en federaal) heeft een verantwoordelijkheid om de OCMW s te ondersteunen bij de uitvoering van hun LAC-opdracht. Deze brochure biedt alvast een houvast om van de LAC een vlot en goeddraaiend instrument te maken. Vanzelfsprekend is elke OCMW-setting anders en verschilt de organisatie en inzet van middelen en mogelijkheden. Maatwerk blijft dus geboden! Oktober 2008 Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie vzw, project energie en armoede, Met de steun van Vlaamse overheid, afdeling Welzijn en Samenleving. 5

6 1. De Lokale Adviescommissie Opdracht en juridisch kader In elke gemeente is een lokale adviescommissie opgericht. 6 In de lokale adviescommissie zetelen de volgende leden: de hoofd-maatschappelijk werker van de sociale dienst van het OCMW of diens afgevaardigde, een lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW dat in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst zit, een vertegenwoordiger van de betrokken distributienetbeheerder en - als de klant begeleid wordt door een erkende instelling voor schuldbemiddeling - eventueel iemand van deze instelling. De lokale adviescommissie vergadert om een gemotiveerd advies te geven wanneer: de inhoud van het LAC-dossier: de aanleiding van het verzoek tot afsluiting en de gevolgen van dit verzoek (bijvoorbeeld de kosten van afsluiting). de klant een verzoek tot heraansluiting van elektriciteit of aardgas indient. De leidraad, die verder voorgesteld wordt, moet steeds bekeken worden vanuit het wettelijk kader dat vastgelegd is in het decreet van 25 mei Op of vindt u een uitgebreide toelichting bij het wettelijk kader van de werking van de LAC s Drie partijen elk hun rol en verantwoordelijkheid De LAC bestaat uit verschillende actoren: de distributienetbeheerder, het OCMW en de klant. Bij het streven naar een goede werking van een LAC is het belangrijk dat elke partij kennis heeft van ieders rol en verantwoordelijkheid. Een goede samenwerking leidt tot betere oplossingen. De distributienetbeheerder Sinds de vrijmaking van de gas- en elektriciteitsmarkt in Vlaanderen op 1 juli 2003 wordt er een onderscheid gemaakt tussen energieleveranciers 4 en netbeheerders 5. De energieleverancier verkoopt energie. De netbeheerder staat in voor het beheer van het distributienet en vervult daarnaast een aantal sociale en andere openbaredienstverplichtingen. In veel regio s verenigden de netbeheerders zich in werkmaatschappijen 6 om deze tweede taak op te nemen. 3 Decreet van 25 mei 2007 tot wijziging van het decreet van 20 december 1996 tot regeling van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en water, wat betreft elektriciteit en gas, van het decreet van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, wat betreft de openbaredienstverplichtingen, en van het decreet van 6 juli 2001 houdende de organisatie van de gasmarkt, wat betreft de openbaredienstverplichtingen. 4 Electrabel, SPE-Luminus, Nuon, Essent, Ecopower, Wase Wind, Lampiris 5 Gaselwest, Imewo, Intergem, Iveka, Imea, Iverlek, Sibelgas Noord, Intermosane, Inter-Energa, IVEG, WVEM, PBE, Agem en het Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen 6 Eandis en Infrax

7 Vanuit hun taak binnen de sociale openbaredienstverplichtingen zijn de netbeheerders betrokken bij de LAC s. Netbeheerders voorzien huishoudelijke klanten tijdelijk van gas en elektriciteit nadat die, omwille van betalingsproblemen, gedropt werden door de commerciële energieleveranciers. Ook netbeheerders worden geconfronteerd met openstaande schulden van hun klanten. Zij moeten dan zoeken naar een evenwicht tussen het economische doel van hun activiteiten en hun rol in het kader van de sociale openbaredienstverplichtingen. Vooraleer de netbeheerder een dossier indient bij de LAC, probeert hij met de klant tot een oplossing te komen. Wanneer er uiteindelijk geen oplossing komt, gaat de netbeheerder naar de LAC met een verzoek tot afsluiting van de nutsvoorziening. Ook op de LAC-vergadering is het in de eerste plaats de bedoeling dat er een oplossing uit de bus komt om zo een effectieve afsluiting van gas of elektriciteit te vermijden. Naast betalingsproblemen zijn er nog andere situaties waarbij de netbeheerders een verzoek tot afsluiting kunnen indienen 7. De netbeheerder beschikt over een afzonderlijk dossier per nutsvoorziening. Huishoudelijke klanten kunnen dus zowel voor gas als voor elektriciteit apart klant zijn bij de netbeheerder. Beide klantendossiers worden ook apart ingebracht en behandeld op de LAC. De netbeheerder zal wel proberen om alle dossiers van een zelfde klant te bundelen op een zelfde LAC-zitting zodat de klant maar één keer moet komen en het OCMW een globaal sociaal onderzoek kan doen. Het OCMW Het OCMW is een belangrijke actor in de strijd tegen energiearmoede. Met inzet van middelen, mensen én centen, neemt zij haar verantwoordelijkheid om de energielevering bij personen met betalingsmoeilijkheden te garanderen. Het OCMW biedt hulpverlening waarbij een cliëntgerichte en emancipatorische aanpak centraal staat. Heel wat OCMW s komen onder zware druk te staan wat de werking van de LAC betreft. Het aantal dossiers neemt toe. Sommige OCMW s krijgen wekelijks tientallen LAC-dossiers te verwerken. Het wordt dan een hele uitdaging om een kwaliteitsvol hulpverleningsaanbod te blijven garanderen. Bovendien dwingt de werking van de LAC een OCMW soms in een moeilijke positie. De hulpverlening die zij bieden in de LAC-context is directief en kan neigen naar gedwongen hulpverlening. Dit terwijl de meeste OCMW-hulpverlening gebeurt op vraag van de cliënt. Omwille van deze moeilijke positie is het belangrijk dat de deelname van het OCMW aan de LAC vertrekt vanuit een doordrongen hulpverleningsstandpunt en een weldoordachte visie. 7 7 Zie wettelijk kader: en

8 8 De klant Naast de distributienetbeheerder en het OCMW is er een derde betrokken partij: de klant. Ofwel nodigt de LAC de klant uit omdat de netbeheerder een verzoek tot afsluiting van de klant indiende. Ofwel doet de klant beroep op de LAC met een verzoek tot heraansluiting nadat de netbeheerder een heraansluiting weigerde. De klant heeft een andere positie dan de netbeheerder en het OCMW. Hij heeft namelijk, in tegenstelling tot de andere partijen, geen beslissingsrecht. Toch is de klant een volwaardige partner en heeft hij, als dusdanig, een aantal rechten. In het bijzonder heeft hij het recht om goed geïnformeerd te worden over: de inhoud van het LAC-dossier: de aanleiding van het verzoek tot afsluiting en de gevolgen van dit verzoek (bijvoorbeeld de kosten van de afsluiting). zijn verantwoordelijkheid, zijn engagement en het belang van zijn betrokkenheid en eventuele aanwezigheid op de LAC-zitting. De klant moet beseffen dat hij kan bijdragen tot een oplossing: vragen stellen en reageren, bereidheid tonen, samen zoeken naar een haalbaar afbetalingsplan het verloop van een LAC-zitting en hoe er met de informatie uit het sociaal onderzoek zal omgesprongen worden. de mogelijkheid om zich te laten bijstaan door een vertrouwenspersoon (familielid, raadsman, buurtwerker... ). De vertrouwenspersoon kan de klant ondersteunen en helpen zijn verhaal te vertellen. Deze mogelijkheid betekent voor veel klanten het ultieme duwtje in de rug om naar de LAC-zitting te (durven) gaan. de mogelijkheid om, na de LAC-zitting, de LAC-actoren te contacteren als zijn sociale en financiële situatie verandert en er problemen zijn bij het naleven van de gemaakte afspraken. Door de klant goed te informeren verhoogt de kans op een goede samenwerking tussen de maatschappelijk werker en de klant. Deze samenwerking is belangrijk om: een degelijk sociaal onderzoek te voeren waarbij de maatschappelijk werker de mogelijkheden van de klant bekijkt en bespreekt. Er wordt immers naar gestreefd om vóór de LAC-zitting tot een haalbare oplossing te komen in overleg met de klant. de aanwezigheid van de klant op de LAC-zitting zelf te bekomen. De inbreng van de klant is onontbeerlijk en heeft een invloed op het tot stand komen van de LAC-beslissing. Wanneer de klant aanwezig is, kan hij zijn kant van het verhaal vertellen. Hij kan zijn mogelijkheden en beperkingen aangeven voor de afspraken die op de LAC-zitting gemaakt worden. Zo kan de LAC rekening houden met zijn situatie en komt er een oplossing op maat uit de bus. Dit verhoogt de haalbaarheid van de oplossing.

9 1. 3. Basisvisie van de LAC De hele LAC-procedure is erop gericht om in die periode intensief contacten proberen te leggen met de klant. Deze contacten hebben tot doel oplossingen te zoeken voor de problemen die ontstaan zijn en zo afsluitingen van nutsvoorzieningen te vermijden. Dit omdat alle partijen ervan overtuigd zijn dat alle mogelijke inspanningen geleverd moeten worden om afsluiting te vermijden. Wanneer mensen afgesloten zijn van gas of elektriciteit kunnen ze immers niet voorzien in hun minimale basisbehoeften. Bovendien brengt het afsluiten van nutsvoorzieningen bijkomende kosten met zich mee. Wanneer er toch een advies tot afsluiten genomen wordt, moeten alle partijen van de LAC ervan overtuigd zijn dat alle mogelijke andere middelen om tot een oplossing te komen uitgeput werden. Afsluiting wordt dan gezien als een ingangspoort om mensen ertoe te bewegen om stappen te zetten en hulp te zoeken. Het wordt beschouwd als een instrument om contact te krijgen met de mensen, opnieuw met de bedoeling om zo snel mogelijk een haalbare oplossing te vinden en zo te komen tot een heraansluiting. Er moet wel aandacht gaan naar het feit dat de reacties die volgen op een (dreiging met) afsluiting vaak onbezonnen zijn. Mensen sluiten persoonlijke leningen af of vragen financiële hulp bij vrienden of familieleden. Om de ene put te delven wordt een andere gegraven. Afsluiten leidt echter niet bij iedereen tot het aanpakken van de problemen en het zoeken naar hulp. Soms is de financiële en persoonlijke draagkracht van mensen zo beperkt en zijn mensen zo benomen door hun overlevingsstrijd dat ze volledig blokkeren en niet reageren. Het is dan essentieel dat deze mensen niet losgelaten worden en dat het OCMW inspanningen blijft doen om deze mensen te bereiken en te stimuleren om stappen te zetten naar het vinden van een oplossing. 9

10 2. De Lokale Adviescommissie, onderdeel van de OCMW-werking Algemene hulpverleningsprincipes In oktober 2006 publiceerde de Federatie van Vlaamse OCMW- Maatschappelijk Werkers een deontologische code voor OCMW-maatschappelijk werkers. Deze code is bedoeld als een referentiekader, als een uitnodiging om het professioneel handelen te versterken. Een aantal principes uit deze code zijn ook relevant voor de werking van de LAC s. Er bestaat immers geen aparte hulpverleningsvisie voor de LAC-werking. Hulpverlening vanuit het OCMW kan niet los gezien worden van de Verklaring van de Rechten van de Mens. Zij roept op om de etnische verschillen, geslacht, religie, taal, politieke en filosofische opvattingen of enige andere opinie van de cliënt te respecteren en iedereen gelijk te behandelen. De OCMW-maatschappelijk werker toont respect voor de zienswijzen en de leefwereld van de hulpvrager. Hij vertrekt vanuit de krachten en de mogelijkheden van de hulpvrager tot het opnemen van verantwoordelijkheid. Mensen in hun waarde laten en het recht op zelfbeschikking van de cliënt zijn belangrijke uitgangspunten. De OCMW-maatschappelijk werker laat zich leiden door art.1 van de organieke wet op de OCMW s van 8 juli 1976: Elke persoon heeft het recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel éénieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Dit artikel roept een organisatiestructuur op die zich laagdrempelig opstelt en outreachend werkt. Dit betekent dat men investeert in het bereiken van mensen van wie de basisrechten in het gedrang komen, maar die geen rechtstreeks beroep doen op dienst- en hulpverlening. Voor de werking van de LAC s vertaalt zich dat in: - het leveren van inspanningen om mensen in energiearmoede te bereiken. Uit de praktijk blijkt dat er heel wat dossiers op de LAC komen van mensen die nog niet gekend zijn bij het OCMW. Er moet voldoende aandacht gaan naar die mensen die de weg naar het OCMW nog niet vonden. LAC-dossiers zijn dan een aanleiding om mensen met problemen die nog niet gekend zijn bij het OCMW te bereiken. - het belang dat men hecht aan preventie van energiearmoede. De OCMW-maatschappelijk werker vertrekt van een cliëntgerichte visie waarbij het welzijn van de cliënt centraal staat en waarbij men de maximale participatie van de cliënt als werkwijze hanteert. Voor de werking van de LAC s vertaalt zich dat in:

11 - het ondernemen van pogingen om een gesprek met de cliënt te voeren vooraleer zijn situatie op de LAC besproken wordt. - het samen met de cliënt - op diens tempo - zoeken naar een haalbare oplossing. De opeenvolgende stappen worden steeds in overleg gezet. - het leveren van inspanningen om de aanwezigheid van de cliënt op de LAC-zitting te bekomen. - het streven dat de cliënt zich betrokken en gehoord voelt op de LAC-bespreking. De maatschappelijk werker werkt als een verbindingsfiguur tussen de noden, de basisrechten en verwachtingen van de hulpvrager en de wettelijke bepalingen, organisatorische mogelijkheden en de samenleving. De maatschappelijk werker heeft de taak zowel de basisrechten van de cliënt te helpen verwezenlijken als de cliënt toe te leiden tot de voorzieningen en diensten die deze rechten kunnen realiseren. Voor de werking van de LAC s vertaalt zich dat in de maatschappelijk assistent die: - de cliënt informeert over zijn rechten en plichten. - zoekt naar een integrale oplossing waarbij het energieprobleem als onderdeel van een globale problematiek behandeld wordt. - de cliënt, voor problemen waar hij niet voor bevoegd is, toeleidt naar diensten die de cliënt wel verder kunnen helpen. - op de LAC-zitting de belangen van de cliënt behartigt en samen met de cliënt naar een haalbare oplossing zoekt. - bewaakt of alles in het dossier van de klant correct is. De maatschappelijk werker voert de nodige onderzoeken ter voorbereiding van de te nemen beslissingen. De OCMW-maatschappelijk werker is als enige bevoegd om het sociaal onderzoek te voeren dat nodig is voor het verkrijgen van bepaalde rechten. Voor de werking van de LAC s vertaalt zich dat in: - het uitvoeren van het sociaal onderzoek zodat er een haalbare oplossing komt die rekening houdt met de mogelijkheden van de cliënt. De OCMW-maatschappelijk werker heeft tijdens het onderzoeks- en begeleidingsproces een dubbele positie. Hij is namelijk hulpverlener en onderzoeker. Hij neemt een observerende en verbindende houding aan van meervoudige partijdigheid tussen de belangen van de hulpvrager en de organisatiedoeleinden. De focus op het realiseren van basisrechten wordt nooit uit het oog verloren. Voor de werking van de LAC s vertaalt zich dat in: - de houding van de OCMW-maatschappelijk werker op de LAC-zitting: de maatschappelijk werker heeft het sociaal onderzoek gevoerd of beslist op basis van het sociaal onderzoek; de maatschappelijk werker vormt een tussenpersoon tussen de klant en de netbeheerder. 11

12 12 - de focus van de OCMW-maatschappelijk werker ligt op het realiseren van basisrechten en op het vinden van een haalbare oplossing voor de cliënt.

13 2. 2. Beleidskeuzes in verband met energiearmoede Een specifieke deskundigheid Energiearmoede is een toenemend probleem dat vraagt om een gepaste aanpak. Om tot een goede werking van de LAC te komen, is het noodzakelijk dat het OCMW deskundigheid opbouwt. Op de provinciale overlegmomenten werd herhaaldelijk het belang van een referentiepersoon binnen het OCMW benadrukt. Een referentiepersoon kan zich verdiepen in de energieproblematiek en zo kennis over het energiebeleid, de sector en de wetgeving verwerven. Hij kan als aanspreekpunt binnen het OCMW fungeren voor alles wat de energieproblematiek betreft. Minimaal is de referentiepersoon op de hoogte van kanalen waar snel en correct informatie gevonden kan worden. Idealiter is de referentiepersoon een permanente helpdesk voor zijn collega s. Hij brieft zijn collega s, geeft informatie, voert besprekingen en evalueert dossiers met collega s. Hoe het OCMW dit concreet organiseert doet eigenlijk minder ter zake. Sommige OCMW s kiezen ervoor een heuse energiecel uit te bouwen. Andere beslissen een maatschappelijk werker of energiewerker (deeltijds) vrij te stellen om zich te verdiepen in de energieproblematiek, energiedossiers op te volgen en de LAC-werking te ondersteunen. De keuze voor specialisatie staat een integrale hulpverlening niet in de weg. Problemen van energiearmoede zijn immers een onderdeel van het gehele hulpverleningstraject dat de maatschappelijk werker met zijn cliënt aflegt. Het betekent wel dat hij met vragen over regelgeving, procedures en concrete aanpak bij een collega- expert terecht kan. Een ander voordeel is de mogelijkheid extra aandacht te besteden aan energiedossiers van mensen die nog niet gekend zijn bij het OCMW. Wanneer er binnen het OCMW iemand vrijgesteld is om deze dossiers ter harte te nemen, verhoogt de kans dat deze mensen bereikt worden en dat er in hun dossier een oplossing gevonden wordt. Tot slot biedt het werken met een referentiepersoon een uitgelezen kans om preventief te werken aan de energieproblematiek. Waarom kunnen klanten hun factuur niet langer betalen? Ligt hun verbruik erg hoog omwille van hun slechte woning? Verouderde huishoudtoestellen? Hun verbruikersgedrag? 13 Inzet van mensen en middelen Het werken aan energiearmoede en in het bijzonder het komen tot een goed functionerend LAC - is niet enkel de verantwoordelijkheid van de sociale dienst. Ook de OCMW-raad en de lokale mandatarissen zijn aan zet. Zij maken immers de lokale beleidskeuzes bij de aanpak van energiearmoede. Hierbij is het in de eerste plaats nodig een duidelijk beeld te krijgen van de lokale realiteit. Wat is de grootte van het werkingsgebied? Hoeveel inwoners hebben energie-

14 14 problemen? Welke inzet van mensen en middelen is nodig om een kwaliteitsvolle aanpak van energiearmoede uit te bouwen? Vervolgens staat elk OCMW voor de uitdaging hiervoor in de nodige middelen te voorzien én om die middelen op een onderbouwde manier in te zetten in de strijd tegen energiearmoede. Op welke lokale of andere middelen kan het OCMW beroep doen? Doet men beroep op het federaal sociaal fonds? En zo ja, worden deze middelen expliciet gebruikt voor de begeleiding en ondersteuning van mensen met energieproblemen? Met de wet van 4 september verleent de federale overheid immers volgende opdrachten aan de OCMW s om te werken aan energiearmoede: 1) De noodzakelijke ondersteuning en sociale en budgettaire begeleiding verstrekken aan personen die betalingsmoeilijkheden ondervinden, inzonderheid met hun rekeningen voor gas, water en elektriciteit. Het federaal sociaal energiefonds voorziet per OCMW (beperkte) middelen om personeel hiervoor vrij te stellen. Door samen te werken kunnen (kleinere) OCMW s hun krachten bundelen om een gespecialiseerde energiewerker in te zetten op deze problematiek. 2) Financiële maatschappelijke steun toekennen aan personen waarvan de schuldenlast van die aard is dat zij, ondanks hun persoonlijke inspanningen, hun gas- en elektriciteitsrekeningen niet meer kunnen betalen. De middelen uit het sociaal energiefonds kunnen door het OCMW dus ook aangewend worden om energierekeningen aan te zuiveren. Zowel op de provinciale overlegmomenten als bij vele besprekingen met OCMW s, de VVSG en de netbeheerders werd duidelijk gesteld dat de middelen van OCMW s voor het uitvoeren van hun LAC opdracht ontoereikend zijn. In dit kader verwijzen we ook naar de resolutie van het Vlaams parlement dd. 18 april 2008 waarbij het Vlaams parlement aan de Vlaamse regering vraagt: daarbij ook in het kader van de aanpak van de globale schuldenproblematiek,, Vlaamse middelen te voorzien voor de OCMW s om deze in staat te stellen in elk dossier dat wordt gestuurd naar de LAC een voorafgaand sociaal onderzoek te kunnen voeren. Netwerking biedt kansen In de strijd tegen energiearmoede en het uitbouwen van een goede LAC-werking staat het OCMW niet alleen. Op het lokale actieveld zijn er heel wat spelers die partner kunnen zijn bij de preventieve aanpak van energiearmoede of bij het zoeken naar manieren om mensen in armoede te bereiken: de gemeentelijke communicatiedienst, de woonwinkel of -wijzer, de wijkwerking, de energiesnoeiers, het buurtopbouwwerk, 8 Federale wet van 4/9/2002 houdende de toewijzing van een opdracht aan de OCMW s inzake de begeleiding en de financiële maatschappelijke steunverlening aan de meest hulpbehoevenden voor wat betreft de energielevering.

15 vormingsinstellingen, begeleiders van klimaatwijken, verenigingen waar armen het woord nemen De energiewerker kan een centraal aanspreekpunt vormen en tegelijkertijd voor het OCMW contacten uitbouwen met organisaties die andere, minder problematische, ingangspoorten bieden om mensen te bereiken. 15

16 3. Draaiboek voor een goede LAC-werking 16 Vanuit de provinciale overlegmomenten en vanuit besprekingen met mensen in armoede, OCMW-medewerkers en de distributienetbeheerders, stelden we voorliggend draaiboek op. Het belicht een aantal elementen die bij het streven naar een goede LAC werking ieders aandacht verdienen. Natuurlijk bestaat er niet één zaligmakende aanpak. Met dit draaiboek bieden we wel een instrument aan om de eigen werking onder de loep te nemen en te verbeteren. Bijlage 1 bevat een sjabloon dat als een leidraad kan dienen bij het opstellen van uw eigen draaiboek. Meer inspiratie vindt u ook op en die een aantal voorbeelden van draaiboeken weergeven die OCMW s opstelden en gebruiken binnen hun praktijk. Het samenstellen van zo n LAC-draaiboek binnen het OCMW is essentieel. Het vertrekt vanuit het hulpverleningsperspectief, is gericht op detectie van hulpvragen en zoekt naar de gepaste antwoorden in samenwerking met de betrokkenen. Bij de opmaak van een draaiboek is afstemming en het maken van duidelijke afspraken met de distributienetbeheerders zeer belangrijk. De distributienetbeheerders hebben immers procedures ontwikkeld en bieden vaak standaardbrieven die de OCMW s kunnen gebruiken. Omdat de werking van de LAC niet alleen een zaak is van de sociale dienst maar van het hele OCMW, kan naast het draaiboek ook een jaarrapport opgesteld worden met een evaluatie van de werking en de inzet van financiële middelen. Het bespreken van dit rapport op het Bijzonder Sociaal Comité, het Vast Bureau en/of de OCMW-raad draagt ongetwijfeld bij tot het uitbouwen van een meer onderbouwde OCMW-werking op het vlak van energiearmoede. Concreet geeft het draaiboek een overzicht van: opdracht en juridisch kader het organisatorisch kader de voorbereiding van het LAC-dossier de LAC-zitting zelf de beslissing opvolging en nazorg De voorbereiding van het LAC-dossier In de voorbereiding van het LAC-dossier vervult de netbeheerder een belangrijke rol. Wanneer de klant betalingsproblemen heeft bij de netbeheerder is het de netbeheerder die de allereerste contacten met de klant legt. Het is belangrijk dat deze contacten zorgvuldig verlopen. Korte zinnen en eenvoudige taal moeten ervoor zorgen dat de

17 briefwisseling van de netbeheerder verstaanbaar is. De klant wordt er al op gewezen dat hij het OCMW kan contacteren voor informatie en begeleiding. In de brief staat dat de klant de netbeheerder kan contacteren voor de concrete contactgegevens van het OCMW. De distributienetbeheerder bezorgt het dossier aan de LAC-voorzitter De netbeheerder bezorgt de LAC-dossiers tijdig aan de LAC-voorzitter, dat wil zeggen minstens één maand vóór de eigenlijke LAC-zitting. Elk dossier is vergezeld van een verantwoordingsnota of een dossier lokale adviescommissie. Het bevat volgende gegevens: de klantgegevens, de reden van doorsturen van het dossier, de actuele toestand van de leveringen, de facturatiegegevens en een overzicht van de onbetaalde energiefacturen en de betalingen, de toegestane betaalplannen, de ingebrekestellingen, eerdere LAC-beslissingen, een overzicht van de ondernomen acties. De distributienetbeheerder actualiseert de dossiers en verantwoordingsnota s een drietal dagen vóór de LAC-datum. Zo kan de klant intussen betalingen gedaan hebben, een afspraak gemaakt hebben voor het plaatsen van een budgetmeter, overgestapt zijn naar een commerciële leverancier, extra schulden gemaakt hebben Voorbereidend werk door het OCMW Door het tijdig verzenden van de dossiers krijgt het OCMW voldoende ruimte om sociaal werk naar de klant toe te verrichten. Zo kunnen problemen samen met de betrokkene opgelost geraken vóór de LAC-zitting. In dat geval zorgt het OCMW voor de verdere afhandeling en administratie met de netbeheerder. Het voorbereidend werk is gericht op het verzamelen van zoveel mogelijk actuele gegevens en het leren kennen van de (sociale) achtergrond van de betrokkene. Er worden o.a. bevolkingsgegevens opgezocht zoals het domicilieadres en de gezinssamenstelling. De voorbereiding kan gebeuren door de LAC-voorzitter, de energiereferentiepersoon, een maatschappelijk werker die het dossier krijgt toegewezen of de maatschappelijk werker die de cliënt reeds begeleidt. Het OCMW gaat immers na wie reeds een actief begeleidingsdossier heeft. De maatschappelijk werkers van deze dossiers worden op de hoogte gebracht van de indiening van het LAC-dossier door de netbeheerder. Hen wordt gevraagd contact op te nemen met hun cliënt en samen met hem naar een oplossing te zoeken vóór de LAC-zitting. 17 De uitnodiging Klanten worden schriftelijk uitgenodigd voor de LAC-zitting, bij voorkeur zowel met een aangetekend schrijven als met een gewone brief. De brief wijst op de ernst van de situatie en biedt de mogelijkheid om de netbeheerder of het OCMW te contacteren. De brief bevat duidelijk de reden die aanleiding gaf tot het oproepen van de klant voor de LAC (bijvoorbeeld niet opladen budgetmeterkaart, openstaande schuld, weigering

18 om een budgetmeter te plaatsen). De klant wordt er tevens op gewezen dat hij zich kan laten vergezellen door een vertrouwenspersoon en wie dat kan zijn. De brief is gepersonaliseerd en bevat geen dubbele, onbegrijpelijke boodschappen. 18 Het contacteren van de klant Het OCMW probeert zo snel mogelijk in contact te komen met de klant. Daarbij is het belangrijk dat het OCMW duidelijk communiceert over haar rol en waarom zij contact opneemt. Streefdoel is samen naar een oplossing te zoeken (bij voorkeur vóór de LAC-zitting) en zo een afsluiting te voorkomen. Het sociaal onderzoek en de pogingen om klanten te bereiken bieden kansen om verdoken armoede op te sporen. Via de energieproblemen kan het OCMW immers in contact komen met mensen die zelf (nog) geen hulp zoeken voor hun financiële problemen. Toegang krijgen tot nieuwe klanten is echter geen eenvoudige zaak. De drempels blijken nog vaak hoog. Het inzetten van verschillende middelen naast elkaar verhoogt de kans dat de klant bereikt wordt. Het ene middel werkt immers voor de ene klant goed, het andere voor een andere klant. Mogelijke communicatiemiddelen zijn: Brieven (voorbeeldbrieven in bijlage 2). Over het al dan niet gebruiken van een logo voor de brieven in verband met de LAC bestaan verschillende standpunten. Essentieel is dat de briefwisseling discretie garandeert. De buitenzijde van de brief mag niet aangeven dat het om een brief in verband met de LAC gaat. Briefwisseling kan - zonder OCMW-logo - met OCMW-logo Verschillende overwegingen spelen hier: - de ene klant wordt tot actie aangezet als hij ziet dat een brief van het OCMW komt. - de andere klant wordt afgeschrikt door een brief van het OCMW (ongeacht de boodschap en teneur van de brief) en reageert net niet. - in huizen of appartementen met gezamenlijke brievenbussen ziet iedereen wie er brieven van het OCMW krijgt. De schaamte daarvoor leeft nog erg. - zonder logo van het OCMW is de situering van de LAC niet duidelijk. - het OCMW-bestuur beslist over het al dan niet gebruik van het OCMW-logo. Brieven van de LAC zijn ondertekend door de LAC-voorzitter.

19 Over de inhoud van de brieven: - brieven zijn dwingend maar respectvol. Ze geven de ernst van de situatie (risico op afsluiting) duidelijk aan. - brieven geven duidelijk het adres en telefoon van de contactpersonen weer, alsook de momenten waarop ze bereikbaar zijn. - de belangrijkste boodschappen in de brief vallen op door het gebruik van kleuren of vette tekst. - brieven zijn steeds gepersonaliseerd in die zin dat de aard van het dossier en het eigenlijke probleem wordt vermeld, bv. gaat het over de gas- of de elektriciteitslevering, over het niet opladen van de budgetmeter Heel wat OCMW s zoeken creatief naar oplossingen om de klanten te bereiken. Een greep uit het aanbod: - naast een aangetekende brief stuurt men best ook een gewone brief: een aangetekende brief voorspelt vaak niet veel goeds en wordt niet afgehaald. - op de achterzijde van de brief kan de klant zijn situatie uitleggen. Er wordt gevraagd dat de klant die brief in de brievenbus van het OCMW steekt. - het achterlaten van een handgeschreven kaartje (in een omslag) met een vriendelijke uitnodiging tot gesprek in de brievenbus leidt tot meer respons dan een officiële, aangetekende brief in een gesloten omslag (!privacy). - briefwisseling persoonlijk bezorgen biedt al kansen op een eerste contact. - na veel loze pogingen om de klant te bereiken een dwingendere boodschap achterlaten op een kaartje: Vrijdag wordt beslist of u al dan niet afgesloten wordt van elektriciteit. Contacteer mij a.u.b. zodat we een oplossing voor uw situatie kunnen vinden en een afsluiting kunnen vermijden Telefonisch contact Als de klant telefonisch bereikt wordt, kan er kort op de bal gespeeld worden. Er kan aan de klant gevraagd worden om onmiddellijk langs te komen voor een gesprek. Mail Wanneer een klant per mail bereikbaar is, kan dat een snelle manier zijn om tot afspraken te komen met de klant. Gebruik mail niet als enige communicatiemiddel en ga er niet van uit dat klanten hun mail dagelijks bekijken. Huisbezoeken Sommige OCMW medewerkers geven aan dat het hen aan de nodige tijd ontbreekt om op huisbezoek te gaan. Toch kan een huisbezoek een zeer zinvol instrument zijn. Het kan bijdragen tot een kwalitatief sociaal onderzoek ter voorbereiding van de LAC-zitting. De maatschappelijk werker kan ook inschatten dat een huisbezoek nodig is in het kader van een integrale kwaliteitsvolle hulpverlening. 19

20 20 Huisbezoeken hebben meerdere voordelen: - op briefwisseling wordt dikwijls niet gereageerd. Met een huisbezoek is de kans groter dat er stappen vooruit gezet worden. - het gebeurt dat een huisbezoek als controlerend wordt ervaren maar vaak appreciëren klanten dat het OCMW de eerste stap zet en hen een helpende hand aanreikt. Een drempel minder te overwinnen. - huisbezoeken geven een vollediger beeld van de situatie: - terwijl het voor de klant soms moeilijk is zijn complexe leefsituatie en woonomstandigheden te verwoorden, worden die tijdens een huisbezoek snel zichtbaar. - bij een huisbezoek kan het duidelijk worden waarom het energieverbruik van de klant zo hoog ligt. Dat biedt kansen om preventief te werken of huisvestingsproblemen aan te pakken, bv. tips geven over energiebesparing, doorverwijzen voor een energiescan of het uitvoeren van energieaudit. Ook andere energieproblemen kunnen besproken worden, bv. schulden van vóór de liberalisering, de drop door een commerciële leverancier - eventuele vergissingen omtrent bewoning worden rechtgezet: leegstand, adresfouten - huisbezoeken vragen tijd, niet in het minst omdat vaak meerdere pogingen nodig zijn vooraleer klanten bereikt worden. Het is belangrijk dat het OCMW haar personeel de ruimte geeft om daarin te investeren. - na een eerste poging wordt een opvallend kaartje (bijvoorbeeld in een felle kleur zodat het kaartje opvalt) in de bus gestoken met de uitnodiging voor een nieuwe afspraak én de contactgegevens van het OCMW. - een tweede huisbezoek wordt gepland op een andere dag. Een derde op een ander uur, bv. s avonds. Andere ideeën om mensen te bereiken: - ervaringsdeskundigen in de armoede inschakelen - een tolk inschakelen bij taalproblemen Het sociaal onderzoek Uit het Decreet van 25 mei 2007: Art Voor wat de ononderbroken toevoer van elektriciteit en gas betreft, bedoeld in artikel 18ter van het Elektriciteitsdecreet en artikel 17bis van het Aardgasdecreet, neemt de lokale adviescommissie binnen dertig kalenderdagen na ontvangst van het verzoek en na een contradictoir onderzoek, dat een antwoord geeft op de vraag of de huishoudelijke afnemer niet in een situatie verkeert waardoor afsluiting onverantwoord zou zijn, een beslissing aangaande onderstaande gevallen:

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD INHOUDSTAFEL VOORWOORD 2 WERKING 2014 3 FINANCIËLE EN SOCIALE HULP 5 INKOMEN 1 ONDERSTEUNING EN OPVOEDING 1 VOORDELEN EN PREMIES 1 JURIDISCH ADVIES 1 SCHULDEN 1 CRISISOPVANG 1 SOCIAAL HUREN 1 ASIELZOEKERS

Nadere informatie

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen Minder betalen voor elektriciteit en aardgas 2 In deze bundel vindt u het antwoord op veel vragen over energie. P 05 P 09 P 14 P 17 P

Nadere informatie

maak je sterk tegen armoede op school

maak je sterk tegen armoede op school maak je sterk tegen armoede op school Stappenplan voor een beter armoedebeleid op school. Inhoudstafel Voorwoord 3 Inleiding 4 Hoofdstuk 1: Naar een goed schoolkostenbeleid 6 (1) Richt een werkgroep kostenbeheersing

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

GAS-bemiddeling: stap per stap

GAS-bemiddeling: stap per stap Gemeentelijke administratieve sancties Sanctions administratives communales GAS-bemiddeling: stap per stap Dankwoord Graag danken we alle personen die ons geholpen hebben bij het tot stand komen van deze

Nadere informatie

Schulden lossen we samen op

Schulden lossen we samen op Schulden lossen we samen op Visie op schuldhulpverlening in Deventer vastgesteld door het college van B&W op 3 mei 2011 1 Voorwoord Wie kan het belang van schuldhulpverlening beter verwoorden dan iemand

Nadere informatie

werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen

werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen - Visietekst - inhoud inleiding werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen 3 deel 1 visie 5 1 Inleiding 5 2 Algemene doelstelling 5 2.1 Wie: Kind en Gezin

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD

PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD Algemeen Belgisch Vakverbond Hoogstraat 42 1000 Brussel www.abvv.be PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD Leeswijzer Bij het afsluiten van de redactie van

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Mag de arbeidsgeneesheer informatie opvragen bij mijn huisarts? Wat als ik niet akkoord ga met de beslissing van de arbeidsgeneesheer? Kan de controlearts

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 212 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet in verband met nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer Nr. 11 AMENDEMENT

Nadere informatie

KADER EN RANDVOORWAARDEN:

KADER EN RANDVOORWAARDEN: SVK DE POORT VZW DAMASTWEVERSSTRAAT 3 8500 KORTRIJK INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Het intern huurreglement is openbaar en kan dus door iedereen worden

Nadere informatie

Preventie binnen de schuldenproblematiek

Preventie binnen de schuldenproblematiek Departement Sociaal-Agogisch Werk Optie: Maatschappelijk Werk Preventie binnen de schuldenproblematiek Een goede oplossing of verkwisting van het geld? Door: Silvia Creemers Eindwerk aangeboden tot het

Nadere informatie

Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan.

Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan. Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan. Onraedt Lien Promotor: Prof. Jo Goedhuys Co-Promotor: Dr. Danielle

Nadere informatie

Protocol van Moed: Durven samenwerken rond kindermishandeling: grensverleggend, moedig en uitdagend. Draaiboek voor hulpverleners

Protocol van Moed: Durven samenwerken rond kindermishandeling: grensverleggend, moedig en uitdagend. Draaiboek voor hulpverleners Protocol van Moed: Durven samenwerken rond kindermishandeling: grensverleggend, moedig en uitdagend. Draaiboek voor hulpverleners Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 5 Deel I: Theoretisch kader. 6 1.1. Een confrontatie

Nadere informatie

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Wie heeft recht op de sociale maximumprijs voor elektriciteit en aardgas? Welke maatregelen beschermen je tegen afsluiting? Sociale maatregelen

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN juli, 2010 Inhoud Inleiding... 2 1 Wat is competentiemanagement?... 3 2 Het competentiemodel...

Nadere informatie

houdende de werk- en zorgtrajecten

houdende de werk- en zorgtrajecten stuk ingediend op 2442 (2013-2014) Nr. 1 31 januari 2014 (2013-2014) Voorstel van decreet van de heer Bart Van Malderen en de dames Sonja Claes, Goedele Vermeiren, Güler Turan, Katrien Schryvers en Helga

Nadere informatie

Naar een stedelijk opvangbeleid voor mensen zonder wettig verblijf

Naar een stedelijk opvangbeleid voor mensen zonder wettig verblijf Naar een stedelijk opvangbeleid voor mensen zonder wettig verblijf De8 vzw VAKA/Hand in hand Vluchtelingenwerk Antwerpen vzw - 1 Inhoudstafel Verantwoording 1. Argumenten voor een stedelijk opvangbeleid

Nadere informatie

Ik wil wel maar ik kan het niet Faalangst bij leerlingen L.O. en S.O. De aanpak vanuit CLB Groeninge

Ik wil wel maar ik kan het niet Faalangst bij leerlingen L.O. en S.O. De aanpak vanuit CLB Groeninge Ik wil wel maar ik kan het niet Faalangst bij leerlingen L.O. en S.O. De aanpak vanuit CLB Groeninge Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Sociaal Werk Optie Individueel Maatschappelijk Werk Academiejaar

Nadere informatie

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef Mens sana in corpore sano Juvenal Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef

Nadere informatie

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Praktische tips voor het verhogen van de kwaliteit van zorgteams en ZAT's in het primair onderwijs Handreiking voor een effectief en efficiënt

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

INFRAX EN STEBO, PARTNERS IN EEN SOCIAAL ENERGIEBELEID IN LIMBURG

INFRAX EN STEBO, PARTNERS IN EEN SOCIAAL ENERGIEBELEID IN LIMBURG Erwin De bruyn Stebo Joachim de Wijs Stebo INFRAX EN STEBO, PARTNERS IN EEN SOCIAAL ENERGIEBELEID IN LIMBURG Infrax als sociale netbeheerder Als netbedrijf vervult Infrax een belangrijke sociale rol. Zo

Nadere informatie

kinderen in afzondering

kinderen in afzondering checklist kinderen in afzondering Kinderrechtencommissariaat dossier Hoe gaan voorzieningen om met het afzonderen van kinderen en jongeren? Welke vragen en bekommernissen leven er? Is er een juridisch

Nadere informatie

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 2 < FNV BONDGENOTEN < VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN Inhoud Veelvoorkomende werkzaamheden; kadergroep en contactpersonen 1 Organiseren van bijeenkomsten 7

Nadere informatie