Vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkt. Nederland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkt. Nederland"

Transcriptie

1 Vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkt

2 Vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkt Inleiding Het thema krapte op de arbeidsmarkt keert in snel tempo terug op de agenda s van overheid, ondernemers en onderwijs. Op landelijk niveau, maar ook regionaal en lokaal. In branches en sectoren, maar ook bij afzonderlijke bedrijven. Vergrijzing kan daarbij een rol spelen, maar is niet de enige mogelijke oorzaak voor het ontstaan van kraptes op de arbeidsmarkt. Het is wel een factor die belangrijker wordt, die nauwelijks te beïnvloeden is en die (mede daardoor) in hoge mate voorspelbaar is. Bovendien werkt vergrijzing door in alle regio s en in alle sectoren, op korte en op langere termijn. Vergrijzing op de arbeidsmarkt stopt niet bij de uittocht van de babyboomers. Redenen genoeg om hier speciaal aandacht te besteden aan de vergrijzing. Werkgevers hebben in dubbel opzicht met vergrijzing te maken. Via een veranderende vraag naar producten en diensten én via de gevolgen op de arbeidsmarkt. Vergrijzing kan bij bedrijven in korte tijd leiden tot een flink verlies van kennis en ervaring. Tegelijkertijd kan het werven van nieuw personeel moeilijker worden doordat geschikt aanbod schaarser wordt. Aan het eind van dit stuk wordt een aantal manieren genoemd hoe werkgevers, individueel of samen met andere partijen, kunnen reageren of anticiperen op kraptes in het algemeen en vergrijzing van de arbeidsmarkt in het bijzonder. Geen kant-en-klaar recept, maar voorbeelden die duidelijk maken dat er uiteenlopende mogelijkheden zijn om te anticiperen of te reageren op kraptes. heid, zekerheid en flexibiliteit. Werkzekerheid is belangrijker dan baanzekerheid. Het gebruik van competenties om vraag en aanbod bij elkaar te brengen vergroot de kansen om vacatures te vervullen en vergroot de inzetbaarheid van mensen op de arbeidsmarkt. De vraag is nu waar, wanneer en waardoor kraptes op de arbeidsmarkt precies gaan optreden en hoe groot ze dan zijn. Het antwoord op deze vraag hangt van verschillende factoren af en kan verschillen per moment, per regio, per sector en zelfs per bedrijf of organisatie. Doordat de arbeidsmarkt een verzameling van deelmarkten is kunnen er ook tegelijkertijd tekorten en overschotten op de arbeidsmarkt bestaan. De rol van vergrijzing daarbij verschilt per regio. Regionale verschillen Bevolkingsprognoses van het CBS uit 2010 tot 2060 laten zien hoe de komende jaren het tempo van de vergrijzing verdubbelt. De totale bevolking groeit nog tot 2040, maar de potentiële beroepsbevolking 2 gaat vanaf 2012 dalen. Of dat leidt tot krapte op de arbeidsmarkt hangt ook af van de vraag naar arbeid. afbeelding 1 Aantal jarigen per 0-15 jarige (2010) Na een gedeelte over algemene ontwikkelingen op de arbeidsmarkt wordt nader ingegaan op de vergrijzing in en de 30 arbeidsmarktregio s 1. Onder andere de volgende vragen worden beantwoord. Hoe sterk is de vergrijzing op de arbeidsmarkt? In welk tempo ontwikkelt de vergrijzing zich? Wat zijn nu de meest vergrijsde sectoren? Spanning en verandering op de arbeidsmarkt Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht zelfs bij een gematigde economische groei dit jaar en volgend jaar een verdere daling van de werkloosheid in. Volgens het CPB is er dan al weer sprake van evenwicht en bijna van krapte op de arbeidsmarkt. Krapte is vaak niet alleen kwantitatief, maar ook en vooral kwalitatief. Hierbij spelen diverse veranderingen een rol. Naast de vergrijzing is dat bijvoorbeeld het groeiend aandeel van werkgelegenheid in dienstensectoren (profit en non-profit). Ook de ontwikkeling naar een kenniseconomie stelt andere en hogere eisen aan medewerkers. De arbeidsmarkt wordt flexibeler en krijgt vorm in steeds meer combinaties van zelfstandig- 1 Voor elk van de 30 arbeidsmarktregio s en voor als geheel is een aparte uitgave gemaakt. Die zijn te vinden op bij de regionale arbeidsmarktinformatie. Bron: CBS Afbeelding 1 laat zien dat de arbeidsmarkt regionaal in verschillende mate vergrijsd is. Dat wordt hier afgemeten aan de verhouding tussen de leeftijdsgroep van jaar en de groep van 0-15 jaar. Dit is globaal het verschil tussen de groep die geleidelijk de arbeidsmarkt verlaat en de groep die daar de komende jaren voor in de plaats komt. De gehanteerde ratio ligt voor Neder- 2 Definitie CBS: de potentiële beroepsbevolking is het deel van de bevolking dat gelet op zijn leeftijd in aanmerking komt voor deelname aan het arbeidsproces. Vergrijzing en krapte, mei 2011 pagina 1

3 land gemiddeld op 1,14 in De groep van jaar is dus groter dan de groep van 0-15 jaar. De vergrijzing is het sterkst in de arbeidsmarktregio s Zuid-Limburg, Noord- en Midden-Limburg, West- Brabant en Groningen. De enige regio waar de groep van 0-15 jaar duidelijk groter is dan de groep van jaar is Flevoland. afbeelding Bevolkingsontwikkeling de beroepsbevolking dempt bij een economische teruggang de werkloosheidsgroei, maar in tijden van economische groei kan het sneller en sterker tot kraptes leiden. Dit kan nog versterkt worden door een uitgaand pendelsaldo. Compensatie is mogelijk door bijvoorbeeld een inkomend pendelsaldo of een hogere arbeidsparticipatie. In de arbeidsmarktregio s, Flevoland, Groot Amsterdam, Haaglanden en Midden-Utrecht komt het snijpunt op termijn juist hoger uit. In deze regio s blijft de potentële beroepsbevolking veel stabieler of groeit zelfs nog. Dat heeft ook te maken met de aantrekkingskracht van deze regio s om te gaan wonen Bron: CBS Bevolking 0-15 jaar Bevolking jaar Bevolking 0-15 jaar (prognose) Bevolking jaar (prognose) 2038 Zo heeft de algemene trend van vergrijzing op de arbeidsmarkt een eigen gezicht per arbeidsmarktregio. Met nuances in tempo en omvang van de vergrijzing. Tegelijkertijd beïnvloeden arbeidsmarktregio s elkaar onderling, doordat veel arbeidsdeelmarkten over regionale grenzen heen werken. Bijvoorbeeld de landelijke arbeidsmarkt voor hoger opgeleiden of pendelstromen tussen plaatsen die net aan verschillende kanten van een regiogrens liggen. In afbeelding 2 is de ontwikkeling van de bevolkingsgroepen van 0-15 jaar en jaar weergegeven tot Sinds 2005 is in de bevolkingsgroep van 0-15 jaar kleiner dan de groep van jaar. Dit verschil groeit verder door de combinatie van vergrijzing en ontgroening. Rond 2022 is het verschil het grootst. De totale bevolking in groeit nog door tot bijna In diezelfde periode, vanaf 2012 wordt de potentiële beroepsbevolking van jaar tot jaar kleiner. In eerste instantie is de daling zeer gering. Ongeveer vanaf 2020 wordt de afname sterker. Of de feitelijke beroepsbevolking 3 ook krimpt als de potentiële beroepsbevolking kleiner wordt, hangt vooral af van de bruto participatie 4. De afgelopen jaren vertoonde die participatie in een opwaartse trend. Dit komt door de toename van het gemiddelde opleidingsniveau (de participatiegraad neemt toe met het opleidingsniveau), maar ook door een inhaalslag bij vrouwen en ouderen. Bij deze twee groepen is nog steeds ruimte voor verhoging van de bruto participatie. Net als bij andere groepen zoals gedeeltelijk arbeidsgeschikten en niet-westerse allochtonen. Het nieuwe snijpunt dat zich in afbeelding 2 rond 2040 aftekent ligt nauwelijks lager dan in In de meeste arbeidsmarktregio s ligt het nieuwe snijpunt een stuk lager dan het oude. Dat duidt op een kleinere beroepsbevolking. Vooral in de Achterhoek, Noord- en Midden- Limburg, Rivierenland en Zuid-Limburg. Een krimp van 3 CBS: de beroepsbevolking omvat personen die ten minste 12 uur per week werken en personen die verklaren dat ze ten minste 12 uur per week willen werken, daarvoor beschikbaar zijn en actief zijn om dat werk te vinden. 4 CBS: bruto-participatie is het aandeel van de werkzame én werkloze beroepsbevolking in de potentiële beroepsbevolking. Het geeft het direct inzetbare arbeidsaanbod weer. In afbeelding 3 wordt ingezoomd op de potentiële beroepsbevolking van 15 tot 65 jaar. De afgelopen tien jaar is in vooral het aandeel van de groep van 15 tot 45 jaar afgenomen en het aandeel 55+ toegenomen. Die tendens zet zich de komende tien jaar verder door. Het aandeel van de groep jaar blijft per saldo gelijk. afbeelding 3 Bron: CBS 21% % 64% Bevolking jaar Potentiële beroepsbevolking naar leeftijd 19% 22% % Bevolking jaar 21% 22% % Bevolking jaar Langer doorwerken, qua leeftijd, impliceert ook langer in mensen investeren om voldoende productief te blijven. Een leven lang leren is ontstaan door de steeds snellere veranderingen in de samenleving. Kennis en kunde verouderen dan ook sneller en moeten tussentijds up to date worden gehouden. Langer doorwerken gaat nog een stapje verder. Investeren in kennis en vaardigheden, maar ook in arbeidsomstandigheden en personeelsbeleid. De ouderen die de arbeidsmarkt verlaten nemen ook hun kennis en ervaring mee. Gezien het tempo en de omvang van de vergrijzing wordt het nog belangrijker voor bedrijven om te zorgen dat kennis en ervaring goed worden overgedragen of vastgelegd. Dat vergt tijd en aandacht. Sectorale verschillen Vergrijzing en krapte, mei 2011 pagina 2

4 Verschillen in de impact van vergrijzing op de regionale arbeidsmarkt hangen ook samen met de verdeling van de werkgelegenheid naar sectoren: hoe groter het aandeel van meer dan gemiddeld vergrijsde sectoren, hoe groter de impact van de vergrijzing. Afbeelding 4 laat zien in welke sectoren in de de vergrijzing het grootst is en waar zij het sterkst is. Het gaat hier om aantallen personen die wonen in en die in loondienst werken (ongeacht het aantal uren werk per week). De grootste sector is de zakelijke dienstverlening, maar de grootste groep 45-plussers zit in de sector zorg en welzijn. In de sectoren handel en overheid werken ongeveer evenveel 45-plussers, maar de totale werkgelegenheid in de handel is eens zo groot als in de sector overheid. De vergrijzing is het sterkst bij de overheid en in het onderwijs. Meer dan de helft van de werknemers in deze sectoren is 45 jaar of ouder. Het landelijk gemiddelde lag eind 2010 op 36%. Relatief het minst vergrijsd zijn de handel en de horeca. Vooral in de landbouw is de feitelijke vergrijzing veel sterker dan deze grafiek laat zien doordat hier zelfstandigen en meewerkende partners niet meetellen. afbeelding 4 Landbouw Industrie Bron: UWV Polisadministratie, Werkenden (in loondienst) per sector naar leeftijdsgroep, oktober 2010 Bouw Handel Horeca Vervoer en telecom Financiële instellingen Zakelijke dienstverlening Overheid Onderwijs Zorg en welzijn Overige dienstverlening aantal x1000 < 27 jaar jaar >= 45 jaar Van de vier grootste sectoren krimpt de werkgelegenheid momenteel in de industrie en de bouw. Dat betekent dat een deel van de mensen die met pensioen gaan niet vervangen hoeft te worden. Het betekent ook dat ouderen die in deze sectoren werkloos worden minder kans hebben om in dezelfde sector weer aan de slag te komen. Omschakeling naar werk in andere sectoren kost meestal extra tijd en inspanning. Zoveel oorzaken, zoveel oplossingen Neutraal geformuleerd is er sprake van krapte op de arbeidsmarkt als op een bepaald moment, in een bepaald gebied het aanbod van arbeid kwantitatief en/of kwalitatief kleiner is dan de vraag naar die arbeid. Alle onderdelen van deze formulering bepalen samen de uitkomst: krapte of geen krapte. Vergrijzing is één van de mogelijke oorzaken voor krapte. Afhankelijk van de oorzaken voor krapte kunnen verschillende oplossingen ingezet worden. Dit vraagt allereerst om een goede probleemanalyse. Voor individuele werkgevers kan dat beginnen bij een productieplanning op basis waarvan hij of zij de (toekomstige) personeelsbehoefte bepaalt: hoeveel mensen en met welke kwaliteiten. Confrontatie met het huidige personeelsbestand laat zien waar eventueel kraptes te verwachten zijn. Hieronder een aantal mogelijke oplossingen en oplossingsrichtingen op uiteenlopende niveaus. In willekeurige volgorde. In veel gevallen helpt afstemming en samenwerking met andere arbeidsmarktpartijen om tot de beste oplossing te komen. Beschikbaar aanbod optimaal benutten Krapte op de arbeidsmarkt biedt extra kansen voor werkzoekenden met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt, mits ze de kans krijgen zich te bewijzen. Met (regionale) arbeidsmarktpartijen zijn vaak arrangementen mogelijk om werklozen en gedeeltelijk arbeidsgeschikten aan een baan te helpen. Voor werkgevers biedt dit extra kansen om vacatures te vervullen met geschikte kandidaten. Arbeidsparticipatie verhogen Meer mensen bewegen om zich aan te bieden op de arbeidsmarkt. Dan neemt het beschikbare aanbod van arbeid toe. De meeste ruimte voor verhoging van de participatiegraad zit nog bij vrouwen, ouderen, niet-westerse allochtonen en gedeeltelijk arbeidsgeschikten. Een andere mogelijkheid is om deeltijders te stimuleren meer uren per week te gaan werken. Waar het in essentie allemaal om gaat is deelname aan de arbeidsmarkt, benadrukte minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dit voorjaar nog op het SZW-congres de arbeidsmarkt in 2020, veranderende paradigma s. Scholing/training van zittend personeel Kan kwalitatieve kraptes oplossen of voorkomen. Voor de effectiviteit is het belangrijk rekening te houden met de verschillende manieren waarop mensen leren. Belangrijk is ook om de opgedane kennis en kunde van medewerkers zo goed mogelijk vast te leggen en te delen binnen het bedrijf. Dat maakt het bedrijf minder kwetsbaar voor groter verloop van personeel in een krappe en flexibele arbeidsmarkt. Arbeidsproductiviteit verhogen Per eenheid arbeid meer produceren. Soms kan dat door werk efficiënter te organiseren, soms door extra inzet van techniek en automatisering. Mobiliteit vergroten Daarbij valt te denken aan het bevorderen van mobiliteit van bedrijvigheid en arbeid tussen regio s en tussen sectoren. Dat kan ook betekenen dat productie naar het buitenland wordt verplaatst of uitbesteed. Op individueel bedrijfsniveau kan juist het inperken van mobiliteit een oplossing zijn door onnodig verloop tegen te gaan. Vergrijzing en krapte, mei 2011 pagina 3

5 Imago/aantrekkelijkheid als werkgever verhogen De tegenhanger van verloop is de werving van nieuw personeel. Als arbeid schaarser wordt neemt in principe de concurrentie tussen werkgevers toe. Om te concurreren is inzicht nodig in wat (potentiële) medewerkers belangrijk vinden. Volgens het TNO-onderzoek Arbeidsvoorwaarden in goede aarde (april 2011) vindt 97 procent van de werknemers in ons land het hebben van een goede leidinggevende net zo belangrijk als het salaris. Daarnaast vindt 71 procent het belangrijk om de eigen werktijden te kunnen bepalen. Veelal vanuit het streven naar een goede combinatie van werk en zorgtaken. Arbeidskrachten uit het buitenland aantrekken Een vorm van vergroting van het aanbod. Het CBS gaat in haar bevolkingsprognoses landelijk uit van een beperkte netto instroom (meer immigranten dan emigranten). Daarnaast kunnen, bij ontbreken van voldoende aanbod in eigen land, tijdelijke krachten uit het buitenland helpen om seizoens- of conjunctuurpieken op te vangen. Echter, ook deze andere landen hebben te maken met een vergrijzende (beroeps)bevolking. Langer doorwerken Dat begon met het ontmoedigen van vervroegde uittreding en wordt uitgebreid met verhoging van de pensioenleeftijd. Dit vergroot in principe het aanbod van arbeid. Zoals gezegd is dit geen uitputtende opsomming. Het gaat er hier om te laten zien dat er een grote diversiteit aan mogelijkheden is om te anticiperen en te reageren op te verwachten gevolgen van kraptes en vergrijzing op de arbeidsmarkt. Eventuele kraptes nemen op termijn af doordat mensen en partijen op de arbeidsmarkt zich aanpassen naar een nieuw evenwicht toe. Afstemmen en samenwerken Het SER-advies Bevolkingskrimp benoemen en benutten (maart 2011) laat zien dat steeds meer regio s zich op tal van terreinen moeten aanpassen aan een situatie van bevolkingskrimp. De uitdaging voor krimpregio s is om met minder mensen ook in de toekomst een vitale economie in stand te houden. De verschillen tussen de (krimp)regio s onderling vragen om ruimte voor regionaal maatwerk in beleid en uitvoering. De SER doet aanbevelingen voor herstructureringen, ook op het terrein van de arbeidsmarkt. Accenten liggen op integraal (krimp)beleid, regionaal samenwerken en tijdig anticiperen. De arbeidsmarkt als geheel wordt krapper, dynamischer en complexer. Bovendien zijn er veel partijen en spelers actief. Die hebben soms gemeenschappelijke belangen, soms tegengestelde belangen. Ze kunnen elkaar helpen en versterken of juist beconcurreren. Een regionale arbeidsmarktagenda kan helpen om het gezamenlijke resultaat te optimaliseren door coördinatie en afstemming op basis van een gedeelde probleemanalyse. Het initiatief hiervoor ligt in beginsel bij gemeenten, maar het kan alleen slagen met actieve inzet van alle belanghebbenden. Vergrijzing op de arbeidsmarkt is op zichzelf niet het probleem, maar kan wel ongewenste gevolgen hebben voor de verhouding tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. De komende jaren krimpt de potentiële beroepsbevolking, terwijl de kwalitatieve eisen aan werknemers gemiddeld toenemen. Daardoor kan het vaker extra moeite kosten en langer duren om voldoende geschikt personeel te vinden. Dat betekent voor werkgevers dat wervingssuccessen uit heden en verleden geen garanties meer bieden voor de toekomst. Colofon Themanummer Vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkt, mei 2011 Dit is een eenmalige uitgave van UWV. Contactpersoon Roland Keiren Redactie Roland Keiren, Jeroen van den Berg. Redactieadres UWV WERKbedrijf, Afdeling Arbeidsmarktinformatie p/a Christiaan Geurtsweg 10 Postbus AB Apeldoorn Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen, echter uitsluitend met bronvermelding. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. UWV WERKbedrijf, Amsterdam Vergrijzing en krapte, mei 2011 pagina 4

6 werk.nl uwv.nl UWV Juni 2011 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkt. Arbeidsmarktregio Noord- en Midden-Limburg

Vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkt. Arbeidsmarktregio Noord- en Midden-Limburg Vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkt Vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkt Inleiding Het thema krapte op de arbeidsmarkt keert in snel tempo terug op de agenda s van overheid, ondernemers en onderwijs.

Nadere informatie

Vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkt. Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg

Vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkt. Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg Vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkt Vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkt Inleiding Het thema krapte op de arbeidsmarkt keert in snel tempo terug op de agenda s van overheid, ondernemers en onderwijs.

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktprognose

Regionale arbeidsmarktprognose Provincie Zeeland Afdeling Economie Regionale arbeidsmarktprognose 2011-2012 Inleiding Begin juni 2011 verscheen de rapportage UWV WERKbedrijf Arbeidsmarktprognose 2011-2012 Met een doorkijk naar 2016".

Nadere informatie

Samenvatting UWV Arbeidsmarktprognose Met een doorkijk naar 2018

Samenvatting UWV Arbeidsmarktprognose Met een doorkijk naar 2018 Samenvatting UWV Arbeidsmarktprognose 2013-2014 Met een doorkijk naar 2018 Samenvatting UWV Arbeidsmarktprognose 2013-2014 Een belangrijke taak van UWV is het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Food Valley

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Food Valley Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Food Valley Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, maar niet in collectieve sector De economie in Food Valley herstelt en dat leidt ook tot meer banen.

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktprognose

Regionale arbeidsmarktprognose Provincie Zeeland Afdeling Economie Regionale arbeidsmarktprognose 2012-2013 Inleiding Begin juni 2012 verscheen de rapportage UWV Arbeidsmarktprognose 2012-2013 Met een doorkijk naar 2017". Hierin worden

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Achterhoek

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Achterhoek Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Achterhoek Samenvatting Meer banen in marktsector, maar minder in collectieve sector De economie in de Achterhoek herstelt, maar de werkgelegenheidsontwikkeling

Nadere informatie

Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juni 2013

Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juni 2013 Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juni 2013 1. Inleiding In 2012 hebben Etil en Research voor Beleid in opdracht van de Provincie Limburg de ontwikkeling van de Limburgse arbeidsmarkt onderzocht

Nadere informatie

Regionale Arbeidsmarktschets. Zuid-Limburg

Regionale Arbeidsmarktschets. Zuid-Limburg Regionale Arbeidsmarktschets Zuid-Limburg Herstel na recessie Regionale arbeidsmarktschets Zuid-Limburg MANAGEMENTSAMENVATTING De arbeidsmarkt in Zuid-Limburg herstelt langzamerhand van de economische

Nadere informatie

Beroepsbevolking 2005

Beroepsbevolking 2005 Beroepsbevolking 2005 De veroudering van de beroepsbevolking is duidelijk zichtbaar in de veranderende leeftijdspiramide van de werkzame beroepsbevolking (figuur 1). In 1975 behoorde het grootste deel

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Gorinchem

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Gorinchem Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Gorinchem Samenvatting Aantal banen neemt in beperkte mate toe, echter niet in collectieve sector In de krimpregio Gorinchem neemt het aantal banen van

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Amersfoort Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Amersfoort groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, maar niet in collectieve sector De economie in Midden-Gelderland groeit en dat leidt ook tot

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

Arbeidsmarktprognoses Noord-Holland 2012

Arbeidsmarktprognoses Noord-Holland 2012 Arbeidsmarktprognoses Noord-Holland 2012 t.b.v. Monitor Arbeidsmarkt en Onderwijs Provincie Noord-Holland IJmuiden, 23 november 2012 Arjan Heyma www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Belangrijkste

Nadere informatie

Ontwikkelingen arbeidsmarkt: Uitzendbureau? Kans op werk!

Ontwikkelingen arbeidsmarkt: Uitzendbureau? Kans op werk! Ontwikkelingen arbeidsmarkt: Uitzendbureau? Kans op werk! UWV-congres Uitzendbranche Zwolle, 15 november 2012, Rob Witjes, Arbeidsmarktinformatie en -advies, UWV 1 Inhoud presentatie Actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In de Gooi en Vechtstreek groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zeeland

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zeeland Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zeeland Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zeeland groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en deeltijd)

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zuid-Kennemerland en IJmond groeit het aantal

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Helmond-De Peel

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Helmond-De Peel Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Helmond-De Peel Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Helmond-De Peel groeit het aantal banen van werknemers (voltijd

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de 5 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud Deze factsheet is de vijfde editie van de Economische Monitor Voorne-Putten en presenteert recente economische ontwikkelingen van Voorne-Putten

Nadere informatie

Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt. Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde

Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt. Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde Aandachtspunten Even voorstellen: Willem van der Craats De werkgelegenheidsstructuur

Nadere informatie

2.1 De keuze tussen werk en vrije tijd

2.1 De keuze tussen werk en vrije tijd 2.1 De keuze tussen werk en vrije tijd Mensen moeten steeds de keuze maken tussen werken en vrije tijd: 1. Werken * Je ontvangt loon in ruil voor je arbeid; * Langer werken geeft meer loon (en dus kun

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari Februari 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktschets 2012. Arbeidsmarktregio Groot Amsterdam

Regionale arbeidsmarktschets 2012. Arbeidsmarktregio Groot Amsterdam Regionale arbeidsmarktschets 2012 Arbeidsmarktregio Vanaf 2014 herstel van arbeidsmarkt Regionale arbeidsmarktschets MANAGEMENTSAMENVATTING In de arbeidsmarktregio groeit het aantal banen licht, ontstaan

Nadere informatie

Samenvatting Twente Index 2016

Samenvatting Twente Index 2016 Samenvatting Twente Index 2016 Kijk voor regionale en lokale data op www.twenteindex.nl INLEIDING De Twente Index wordt door Kennispunt Twente samengesteld in opdracht van de Twente Board. De Board wil

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen maart 2017

Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen maart 2017 Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen maart 2017 Inhoudsopgave Samenvatting: in één oogopslag 2 1. Economie 3 1.1. Nederlandse economie groeit nog steeds verder 3 1.2. Minder verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid daalt

Persbericht. Werkloosheid daalt Persbericht PB14-041 19 juni 09.30 uur Werkloosheid daalt - Werkloosheid is in mei gedaald - Beroepsbevolking krimpt minder snel - Aantal WW-uitkeringen in mei opnieuw afgenomen - Toename WW-uitkeringen

Nadere informatie

Regionale Arbeidsmarktschets. Oost-Utrecht

Regionale Arbeidsmarktschets. Oost-Utrecht Regionale Arbeidsmarktschets Oost-Utrecht Herstel na recessie Regionale arbeidsmarktschets Oost-Utrecht MANAGEMENTSAMENVATTING De arbeidsmarkt in Oost-Utrecht herstelt zich langzamerhand van de economische

Nadere informatie

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren Het aantal mensen met een baan is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren hadden vaker werk. De beroepsbevolking

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe Samenvatting Meer banen in de Stedendriehoek en Noordwest Veluwe, maar niet in alle sectoren In de Stedendriehoek en

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Midden-Utrecht groeit het aantal banen van werknemers (voltijd

Nadere informatie

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014 Een uitdagende arbeidsmarkt Erik Oosterveld 24 juni 2014 Wat waren de gevolgen van de recessie? Hoeveel banen zijn er verloren gegaan? In welke sectoren heeft de recessie het hardst toegeslagen? Werkgelegenheid

Nadere informatie

Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juli 2011

Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juli 2011 Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juli 2011 1 Inleiding In 2011 hebben Etil en Research voor Beleid in opdracht van de Provincie Limburg de ontwikkeling van de Limburgse arbeidsmarkt onderzocht

Nadere informatie

Neimed Krimpbericht. Potentiële beroepsbevolking Limburg MEI 2014

Neimed Krimpbericht. Potentiële beroepsbevolking Limburg MEI 2014 MEI 214 Neimed Krimpbericht Potentiële beroepsbevolking Voor de ontwikkeling van het aanbod van arbeidskrachten is de potentiële beroepsbevolking van belang. Deze leeftijdsgroep daalt in al sinds 1995.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2012 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Overzichtsrapport SER Gelderland

Overzichtsrapport SER Gelderland Overzichtsrapport SER Gelderland Bevolking en participatie In opdracht van SER Gelderland September 2008 Drs. J.D. Gardenier L.T. Schudde CAB Martinikerkhof 30 9712 JH Groningen 050-3115113 cab@cabgroningen.nl

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zuid-Holland Centraal groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Twente

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Twente Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Twente Samenvatting Meer banen in Twente, maar niet in alle sectoren In Twente groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en deeltijd) in 2015 en 2016

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Demografie van de Nederlandse beroepsbevolking

Demografie van de Nederlandse beroepsbevolking Betaling én vervanging van vergrijzende arbeidspopulatie worden een probleem Demografie van de Nederlandse beroepsbevolking Peter Ekamper, Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) Op

Nadere informatie

Regionale Arbeidsmarktschets. Groningen

Regionale Arbeidsmarktschets. Groningen Regionale Arbeidsmarktschets Groningen Herstel na recessie Regionale arbeidsmarktschets Groningen MANAGEMENTSAMENVATTING Het herstel na de recessie wordt de komende jaren zichtbaar in een bescheiden stijging

Nadere informatie

Samenvatting Regio in beeld Gooi en Vechtstreek

Samenvatting Regio in beeld Gooi en Vechtstreek Samenvatting Regio in beeld 2016 Gooi en Vechtstreek Samenvatting Aantal banen neemt toe, vooral in de marktsector In de regio Gooi en Vechtstreek groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en deeltijd)

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Rijnmond

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Rijnmond Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Rijnmond Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Rijnmond groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en deeltijd)

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Noord-Holland Noord groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025

Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025 Persbericht PB13 062 1 oktober 2013 9:30 uur Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025 Tussen 2012 en 2025 groeit de bevolking van Nederland met rond 650 duizend tot 17,4 miljoen

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In IJsselvechtstreek groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Tempo vergrijzing loopt op

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Tempo vergrijzing loopt op Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-083 17 december 2010 9.30 uur Tempo vergrijzing loopt op Komende 5 jaar half miljoen 65-plussers erbij Babyboomers leven jaren langer dan vooroorlogse

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant. UWV Gerald Ahn 9 september 2014

De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant. UWV Gerald Ahn 9 september 2014 De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant UWV Gerald Ahn 9 september 2014 Recente persberichten (CBS) Wisselende berichten over de markt Werkloosheid in juli verder gedaald Stijging WW-uitkeringen Consumptie

Nadere informatie

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) - 471.100 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Daling jonge werkzoekenden - Vooral daling agrarische beroepen en technische/industriële

Nadere informatie

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus September 2012 Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in ustus - - 304.400 lopende WW-uitkeringen, bijna evenveel als in ustus en 21 procent meer dan een jaar geleden Aantal lopende WW-uitkeringen voor jongeren

Nadere informatie

Arbeidsmarktontwikkelingen 2016

Arbeidsmarktontwikkelingen 2016 - Arbeidsmarktontwikkelingen 2016 Factsheet maart 2017 Het aantal banen van werknemers en zelfstandigen in Amsterdam nam het afgelopen jaar toe met bijna 14.000 tot bijna 524.000 banen, een groei van bijna

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen Samenvatting Meer banen in Rijk van Nijmegen, vooral in zakelijke diensten In Rijk van Nijmegen groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio West-Brabant

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio West-Brabant Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio West-Brabant Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In West-Brabant groeit het aantal banen van werknemers (voltijd

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid opnieuw toegenomen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid opnieuw toegenomen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-048 18 juli 9.30 uur Werkloosheid opnieuw toegenomen Werkloosheid in juni gestegen tot 8,5 procent In een half jaar tijd ruim 100 duizend werklozen erbij

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Limburg, augustus 2013

Arbeidsmarktinformatie. Limburg, augustus 2013 Arbeidsmarktinformatie Limburg, augustus 2013 1 Lichte daling WW-uitkeringen in Limburg Nederland heeft al geruime tijd te maken met moeilijke en onzekere economische omstandigheden. Momenteel zijn er

Nadere informatie

Dordrecht in de Atlas 2013

Dordrecht in de Atlas 2013 in de Atlas Een aantrekkelijke stad om in te wonen, maar sociaaleconomisch kwetsbaar Inhoud:. Conclusies. Positie van. Bevolking. Wonen. De Atlas voor gemeenten wordt jaarlijks gepubliceerd. In mei is

Nadere informatie

Een verkenning van de toekomstige arbeidsmarkt van de overheid Samenvatting Karin Jettinghoff maart 2012

Een verkenning van de toekomstige arbeidsmarkt van de overheid Samenvatting Karin Jettinghoff maart 2012 Een verkenning van de toekomstige arbeidsmarkt van de overheid Samenvatting Karin Jettinghoff maart 2012 CAOP Research heeft een samenvatting gemaakt van het rapport Een verkenning van de toekomstige arbeidsmarkt

Nadere informatie

Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren

Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren Persbericht PB14-033 15 mei 9:30 uur Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren - Werkloosheid in april licht gestegen - Arbeidsdeelname afgenomen bij jongeren - Aantal WW-uitkeringen in

Nadere informatie

Samenvatting Regio in beeld Amersfoort

Samenvatting Regio in beeld Amersfoort Samenvatting Regio in beeld 2016 Amersfoort Samenvatting Aantal banen neemt toe, vooral in de marktsector In Amersfoort groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en deeltijd) in 2016 en 2017 met

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Flevoland, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Flevoland, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, augustus 2017 Afvlakking daling WW-uitkeringen in Flevoland In augustus 2017 daalde het aantal WW-uitkeringen in Flevoland nauwlijks. De stijging van de uitkeringen

Nadere informatie

Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen juni 2017

Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen juni 2017 Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen juni 2017 Inhoudsopgave Samenvatting: in één oogopslag 2 1. Economie 3 1.1. Nederlandse economie groeit nog steeds verder 3 1.2. Minder verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400 Augustus 2008 Aantal werkzoekenden daalt in ustus met 8.400 2 Ingediende vacatures 4 Vraag en aanbod bij CWI 5 Ontslagen met toestemming CWI 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW / Toelichting CWI krapte-indicator

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen Maart 2011 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 4 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud 4 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud In 2010 verscheen de eerste editie van de Economische Monitor Voorne-Putten, een gezamenlijk initiatief van de vijf gemeenten Bernisse, Brielle,

Nadere informatie

Regiorapportage Nijmegen

Regiorapportage Nijmegen Regiorapportage Nijmegen In opdracht van SER Gelderland Oktober 2008 Drs. J.D. Gardenier L.T. Schudde M. Nanninga MSc CAB Martinikerkhof 30 9712 JH Groningen 050-3115113 cab@cabgroningen.nl www.cabgroningen.nl

Nadere informatie

VISIE OP WERK. Jeroen Zwinkels 23 november 2015

VISIE OP WERK. Jeroen Zwinkels 23 november 2015 VISIE OP WERK Jeroen Zwinkels 23 november 2015 WAT ZIEN WE IN DE BOUW? 2016 6.000 meer banen in de bouw; ook het aantal vacatures groeit UWV, Jobfeed 38% flexibele contracten in de Beroepsbevolking (landelijk)

Nadere informatie

Hoe staat het er voor? Inclusieve Arbeidsmarkt: Kansen voor iedereen!?!? Inclusieve Arbeidsmarkt: Kansen voor iedereen!

Hoe staat het er voor? Inclusieve Arbeidsmarkt: Kansen voor iedereen!?!? Inclusieve Arbeidsmarkt: Kansen voor iedereen! Inclusieve Arbeidsmarkt: Kansen voor iedereen!?!? Presentatie voor de Conferentie Inclusieve Arbeidsmarkt georganiseerd door Venturaplus en Zowelwerk, De Lawei, Drachten, 4 april 2016 Jouke van Dijk, Hoogleraar

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen Januari 2011 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 4 Ingediende vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Drenthe

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Drenthe Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Drenthe Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Drenthe groeit het aantal banen van werknemers beperkt. Structurele

Nadere informatie

Rondetafelgesprek over Flexibiliteit en Zekerheid Op verzoek van de Vaste commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Rondetafelgesprek over Flexibiliteit en Zekerheid Op verzoek van de Vaste commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid CPB Notitie 20 april 2012 Rondetafelgesprek over Flexibiliteit en Zekerheid Op verzoek van de Vaste commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid CPB Notitie Aan: Vaste commissie van Sociale Zaken en

Nadere informatie

Nieuwsbrief Drenthe, oktober 2012

Nieuwsbrief Drenthe, oktober 2012 Nieuwsbrief, oktober 2012 In opdracht van de Provincie heeft Etil in de tweede helft van 2010 het onderzoek Ontwikkelingen en prognoses op de Drentse Arbeidsmarkt 2011 2014 uitgevoerd. In dit onderzoek

Nadere informatie

Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren Meer dan een half miljoen niet-werkende werkzoekenden (NWW)

Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren Meer dan een half miljoen niet-werkende werkzoekenden (NWW) Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren - 309.900 lopende WW-uitkeringen, 1,8 procent meer dan in tember - Bovengemiddelde stijging lopende WW-uitkeringen horeca (+6,3%)

Nadere informatie

Werkloosheid gedaald, maar minder mensen aan het werk

Werkloosheid gedaald, maar minder mensen aan het werk Persbericht PB14-024 17 april 09.30 uur Werkloosheid gedaald, maar minder mensen aan het werk - Meer mensen trokken zich terug van de arbeidsmarkt - Werkloosheid bij vrouwen toegenomen - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Basiscijfers 50+ Arbeidsmarktregio Haaglanden

Basiscijfers 50+ Arbeidsmarktregio Haaglanden Basiscijfers 50+ Arbeidsmarktregio Haaglanden Wat vindt u in deze rapportage? Deze kwartaalrapportage gaat over alle bij UWV WERKbedrijf geregistreerde werkzoekenden (nww) van 50 jaar en ouder. We bieden

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Zuidoost-Drentse arbeidsmarkt van zorg en welzijn Een regionaal arbeidsmarktonderzoek voor de zorg- en welzijnssector in Zuidoost- Drenthe

Zuidoost-Drentse arbeidsmarkt van zorg en welzijn Een regionaal arbeidsmarktonderzoek voor de zorg- en welzijnssector in Zuidoost- Drenthe Zuidoost-Drentse arbeidsmarkt van zorg en welzijn Een regionaal arbeidsmarktonderzoek voor de zorg- en welzijnssector in Zuidoost- Managementsamenvatting Arbeidsmarktinformatie is belangrijk voor de zorg-

Nadere informatie

Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de Bijna werkzoekenden (NWW) meer dan in juli

Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de Bijna werkzoekenden (NWW) meer dan in juli Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de 300.000 - Lopende WW-uitkeringen met 2 procent gestegen tot 304.000 - Aantal lopende uitkeringen in onderwijssector met 27 procent toegenomen - Uitkeringen

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zuidoost-Brabant groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden - 464.300 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - In i vrijwel evenveel werkzoekenden als in - Van de 55-plus beroepsbevolking is 9,4 procent

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in Holland- Rijnland vanuit economisch pespectief

De arbeidsmarkt in Holland- Rijnland vanuit economisch pespectief De arbeidsmarkt in Holland- Rijnland vanuit economisch pespectief Op basis van het arbeidsmarktonderzoek van Research voor Beleid en EIM Douwe Grijpstra Datum: 7 november 2007 Opbouw presentatie -Inrichting

Nadere informatie

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013 DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013 1 De arbeidsmarkt wordt krapper: alle talent is nodig Evolutie van de vervangingsgraad (verhouding 15-24-jarigen

Nadere informatie

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald - 477.800 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Minder werkzoekenden van 35-45 jaar dan een jaar geleden - Toename werkzoekenden met (para)

Nadere informatie

Rapportage (N)WW 50plus. Juni 2015

Rapportage (N)WW 50plus. Juni 2015 Rapportage (N)WW 50plus Juni 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden 12 Toelichting WW/NWW/WBB 13 Colofon 14 Rapportage (N)WW 50plus 1 WW-uitkeringen WW-uitkeringen

Nadere informatie

Aanleiding. Regio West-Friesland

Aanleiding. Regio West-Friesland Aanleiding Naar aanleiding van een verzoek van het hoofd sociale zaken van Hoorn is de afdeling Arbeidsmarktinformatie en -advies van het UWV gevraagd een korte analyse te maken van de arbeidmarkt in West-Friesland.

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Midden-Holland, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Midden-Holland, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Midden-Holland, augustus 2017 Daling WW-uitkeringen in Midden-Holland minder sterk In augustus blijft het aantal lopende WW-uitkeringen in Midden-Holland nagenoeg gelijk. Van alle

Nadere informatie

V erschenen in: ESB, 83e jaargang, nr. 4149, pagina 344, 24 april 1998 (datum) De arbeidsmarkt voor informatici is krap en zal nog krapper worden.

V erschenen in: ESB, 83e jaargang, nr. 4149, pagina 344, 24 april 1998 (datum) De arbeidsmarkt voor informatici is krap en zal nog krapper worden. Het informatici-tekort A uteur(s): Smits, W. (auteur) Delmee, J. (auteur) Grip, A. de (auteur) De auteurs zijn werkzaam bij het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit

Nadere informatie

Niet-werkende werkzoekenden

Niet-werkende werkzoekenden Januari 2012 Niet-werkende werkzoekenden 2 WW-uitkeringen 3 Vacatures ingediend bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW

Nadere informatie

Regionale Arbeidsmarktschets. Noord- en Midden-Limburg

Regionale Arbeidsmarktschets. Noord- en Midden-Limburg Regionale Arbeidsmarktschets Noord- en Midden-Limburg Herstel na recessie Regionale arbeidsmarktschets Noord- en Midden-Limburg MANAGEMENTSAMENVATTING De arbeidsmarkt in Noord- en Midden-Limburg heeft

Nadere informatie

Factsheet arbeidsmarkt Overijssel (bijlage bij Investeringsvoorstel Iedereen in Overijssel doet mee )

Factsheet arbeidsmarkt Overijssel (bijlage bij Investeringsvoorstel Iedereen in Overijssel doet mee ) Factsheet arbeidsmarkt Overijssel (bijlage bij Investeringsvoorstel Iedereen in Overijssel doet mee 2016-2019 ) Economische kerngetallen uit de begroting (kerntaak 5: Regionale Economie) Er zijn 3 kerngetallen

Nadere informatie

De oplossing voor duurzame inzetbaarheid van uw personeel. Brochure

De oplossing voor duurzame inzetbaarheid van uw personeel. Brochure Brochure Uw situatie Nederlandse werkgevers zijn ervan overtuigd dat een vergrijzende en ontgroenende arbeidsmarkt leidt tot stijgende personeelskosten [bron: CBS/2013]. De kans dat relatief meer ouderen

Nadere informatie

Indicatieve verdeling garantiebanen naar regio s en sectoren

Indicatieve verdeling garantiebanen naar regio s en sectoren Indicatieve verdeling garantiebanen naar regio s en sectoren In deze notitie geeft De Werkkamer een indicatieve verdeling van de garantiebanen over de verschillende arbeidsmarktregio s en sectoren voor

Nadere informatie