Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem"

Transcriptie

1 Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem

2 PvdA Werkt aan de toekomst Vraag aan de mensen op straat wat ze op dit moment persoonlijk bezighoudt en hoor terug over de onzekerheid over werk, inkomen en voorzieningen die vroeger vanzelfsprekend leken. Vraag aan de mensen op straat wat ze op dit moment in hun omgeving bezighoudt en hoor terug dat de verbondenheid tussen mensen van vroeger lijkt te verdwijnen. Maar hoor ook terug over de enorme veerkracht, energie en passie in de dorpen en wijken van Doetinchem. De Partij van de Arbeid Doetinchem sluit met dit verkiezingsprogramma aan bij die veerkracht, energie en passie met een optimistische visie op de toekomst van onze mooie gemeente Doetinchem. Een visie die gaat over de kracht van onze gemeenschap, waar mét elkaar leven en niet naast elkaar leven het vertrekpunt is. Een visie die gaat over ons en niet over ik. Een visie waar niet efficiency en kortetermijnwinst maar wel bestaanszekerheid en sociale rechtvaardigheid de basis zijn. Een visie waarin de gemeentelijke overheid loslaat waar het kan en ruimte geeft aan de energie en het ondernemerschap in de samenleving. Maar ook een betrouwbare gemeentelijke overheid die onvoorwaardelijke steun geeft aan mensen die het zelf niet (meer) redden. Als partij die betrokken is bij de mensen in de straat begrijpt de PvdA Doetinchem daarnaast als geen ander dat in deze onzekere tijden keuzes moeten worden gemaakt die mensen perspectief bieden. Perspectief op het dichterbij brengen van je dromen. De PvdA Doetinchem zet om die reden de komende jaren vol in op werk, werk en nog eens werk! Werk, werk en nog eens werk! Omdat werk naast inkomen de mogelijkheid geeft je talenten te ontwikkelen en je waardevolle sociale contacten oplevert. In deze tijd moeten we hard en slim werken om mensen werkzekerheid te bieden, juist voor diegenen die een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt hebben, zoals uitzendkrachten, bijstandsgerechtigden, jongeren, ouderen, allochtonen en mensen met een arbeidsbeperking. En wanneer mensen tóch hun baan kwijt raken, vindt de PvdA het van groot belang dat mensen zo snel mogelijk aan een andere baan worden geholpen of dat ze via een opleiding de kans krijgen om in de toekomst weer aan het werk te gaan. Maar we realiseren dat soms reguliere arbeid een brug te ver is. Mensen die wellicht wel willen, maar niet kunnen. Alle inzet moet erop gericht zijn om deze mensen via zinvolle (arbeidsmatige) dagbesteding of vrijwilligerswerk deel te laten nemen aan de samenleving. Wij hopen een groeiende groep ouderen, voor wie werk na hun pensionering geen optie meer is, ook te verleiden hun kennis, ervaring en enthousiasme in te zetten via vrijwilligerswerk. De PvdA werkt voor meer! De PvdA werkt ook voor zorg! Waar de grote veranderingen in het systeem nooit ten koste mogen gaan van de kwaliteit van de zorg en de zorg toegankelijk moet blijven voor iedereen die het nodig heeft. De PvdA werkt ook in de wijken en dorpen! Waar we, als het nodig is naast inwoners gaan staan en het leven van alle dag plezierig willen maken. De PvdA werkt voor jong en oud! Iedereen doet mee. De PvdA werkt voor de economie en ondernemerschap! Waar innovatie ons verder brengt en de banen worden gecreëerd. De PvdA werkt voor cultuur, voor sport, voor onderwijs, voor duurzaamheid, voor een betere gemeente! 1

3 De PvdA werkt voor u! En dat doen we allemaal in de wetenschap dat er de komende jaren veel gaat veranderen. Er staan flinke opgaven voor de deur. Taken van de rijksoverheid gaan met een forse korting van het budget naar de gemeenten. Taken die ons allemaal aangaan maar in het bijzonder mensen in een kwetsbare positie. Er moeten keuzes gemaakt gaan worden. Keuzes die pijnlijk kunnen zijn. Wij kunnen ons hier boos over maken, maar daar schieten we niets mee op. Liever stropen wij de mouwen op, zoals u van PvdA Doetinchem gewend bent. Gaan we aan de slag. Wij zijn de Partij van de Aanpak. Met onze raadsleden, wethouders en vrijwilligers hebben we de afgelopen jaren in Doetinchem al heel veel voor elkaar gekregen. En de komende jaren willen wij dat samen met u weer doen! 2

4 De PvdA Werkt voor Werk! Werk geeft je inkomen, ontwikkelt je talenten en biedt je sociale contacten. Natuurlijk ligt het werk in een economisch moeilijke tijd niet voor het oprapen. Maar omdat we niet voor niets de Partij van de Arbeid zijn, accepteren we niet dat mensen die kunnen werken ongewild thuis zitten. Mensen die in het vinden van werk een steuntje in de rug nodig hebben, helpen we met het ontwikkelen van hun talenten via effectieve re-integratie of bijscholingstrajecten. En als dat ook niet voor de hand ligt, kiezen we voor arbeidsmatige dagbesteding onder begeleiding van Wedeo, het Wijkbedrijf of het stimuleren van vrijwilligerswerk. Werk maken van werk Hoewel we de afgelopen jaren naar omstandigheden redelijk succesvol zijn geweest in het helpen van mensen aan werk, moet de samenwerking tussen gemeente, UWV en werkgevers beter. Het Werkplein uit, de bedrijventerreinen op! Daar liggen de vacatures, daar ligt het werk. Via het Praktijkontwikkelcentrum slaan gemeente, Wedeo en het Graafschapcollege de handen ineen om de kansen voor werkzoekenden op de arbeidsmarkt te vergroten. Specifiek voor werkloze jongeren intensiveren en bundelen Wat heeft PvdA Doetinchem bereikt? We strijden voor banenbehoud en doen wat we kunnen als er ontslagen dreigen te vallen. De PvdA heeft zich hard gemaakt voor een lobby richting Den Haag om de gevangenis open te houden, helaas zonder resultaat. Ook heeft de PvdA, regiobreed, hard gevochten voor de arbeidsvoorwaarden van de ontslagen huishoudelijke hulpen. En met succes! We helpen en stimuleren bedrijven die (meer) met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag willen. Begin 2014 opent het stimuleringscentrum voor sociale ondernemingen. In dit kader zijn we in Doetinchem voortrekker op het gebied van sociaal ondernemen. Onze sociale werkplaats Wedeo behaalt nog steeds goede resultaten. Zeventig procent van onze SW ers werkt bij gewone werkgevers. Daarin is Wedeo landelijk koploper We bereiden een fusie voor tussen sociale werkplaatsen en afdelingen Werk en Inkomen van de gemeente we de mogelijkheden voor begeleiding naar werk of (terug naar) school en stimuleren we arbeidsplaatsen door Jongerenvouchers. Om de match van mens naar werk te verbeteren wil de PvdA Doetinchem meer capaciteit vrijmaken voor arbeidsbemiddeling, jobcoaching en het Werkschap (arbeidsritme). Ondernemers moeten hier ook een grotere rol krijgen. We vergeten hierbij niet de groep inwoners die geen recht heeft op een uitkering maar wel aan de kant staat en graag wil werken. Wedeo, misschien wel het bijzonderste bedrijf van Doetinchem, speelt hierin een belangrijke rol voor mensen met wat grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Het blijft de veilige thuishaven voor mensen die alleen beschut kunnen werken of onder begeleiding gedetacheerd worden. De PvdA Doetinchem wil dat Wedeo daarnaast hét Ontwikkelbedrijf wordt voor re-integratie, arbeidsmatige en niet arbeidsmatige dagbesteding. 3

5 Wijkbedrijf Via het Wijkbedrijf van de gemeente Doetinchem hebben medewerkers van de gemeente samen met buurtbewoners en medewerkers van Wedeo de afgelopen jaren de handen uit de mouwen gestoken om het groenonderhoud in de wijken op een hoog peil te houden. De PvdA Doetinchem wil het succes van het Wijkbedrijf voortzetten én verbreden. Door via het Wijkbedrijf ook gemaksdiensten (boodschappendienst, klussen- en reparatiedienst, schoonmaakdienst) aan te bieden en het Wijkbedrijf te koppelen aan het project Wijkwachten wortelt het Wijkbedrijf nog sterker in de Doetinchemse wijken. Bovendien krijgen werkzoekenden zo een springplank naar werk aangeboden. Armoede en schulden Het armoedebeleid van de gemeente Doetinchem werkt. De afgelopen jaren hebben we gezien dat het mensen in staat stelt mee te doen aan de samenleving, bijvoorbeeld via de Meedoenregeling. En de kwijtschelding van gemeentelijke lasten geeft lucht. De PvdA Doetinchem zal bezuinigingen op het armoedebeleid niet accepteren. Maar ook is de PvdA Doetinchem van mening dat het beter kan en beter moet. We houden vast wat we hebben maar stellen een kanteling voor van het armoedebeleid: minder focus op regelingen en meer op doelgroepen: kinderen, ouderen en eenoudergezinnen. Daarnaast gaan wij dat het armoedebeleid activerender maken. Mensen moeten de weg naar dagbesteding en (vrijwilligers-)werk weer vinden. Schuldenproblemen kunnen beter worden aangepakt als we ze vroegtijdig signaleren. De PvdA Doetinchem wil de hulp bij schulden dichterbij de betrokkenen organiseren en minder aan de markt overlaten. Zo vinden wij dat er een Stadsbank moet komen onder gemeentelijke regie. We ondersteunen inwoners met het hanteerbaar maken en oplossen van hun schulden vanuit het vertrekpunt de eigen verantwoordelijkheid. We koppelen hieraan de inzet van (gekwalificeerde) vrijwilligers. Maar we versterken ook het netwerk van organisaties dat zicht heeft op de financiële problemen van onze inwoners. Wat heeft PvdA Doetinchem bereikt? We hebben onze aanval op armoede vol doorgezet. Zoals beloofd hebben we niet bezuinigd op het armoedebeleid Er is een boek verschenen over mensen die in Doetinchem in armoede leven. Door armoede een gezicht te geven hebben we inzicht en begrip gekregen voor de diverse omstandigheden. Deze profielen hebben als input gediend voor ons nieuwe armoedebeleid We hebben de mogelijkheden voor kwijtschelding van de gemeentebelastingen verruimd werden zodat mensen die het niet kunnen betalen, dat ook niet hoeven. We hebben de schulddienstverlening dichterbij georganiseerd zodat een kwetsbare groep Doetinchemmers minder afhankelijk is van marktpartijen We onderzoeken de mogelijkheid een eigen Stadsbank, dus dichter bij de mensen, op te richten We hebben een formulierenbrigade opgericht. Vrijwilligers gaan bij mensen langs die rond het bestaansminimum leven. Ze kijken samen met hen of ze voor voorzieningen in aanmerking komen die hun inkomen verhogen en helpen ze tevens met hun thuisadministratie Vrijwilligerswerk Iets voor je medemens doen zonder er iets voor terug te vragen. Onbetaalbaar! De PvdA Doetinchem is trots op de naar schatting vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor onze samenleving. We moeten vooral helpen de vraag naar en het aanbod van 4

6 vrijwilligerswerk bijeen te brengen. In de wijken en dorpen maar ook op het niveau van de stad. Via de Vrijwilligerscentrale of de succesvolle Doetinchemse Uitdaging die bedrijven verbindt aan maatschappelijke organisaties. We willen dat deze initiatieven de slag naar de wijk gaan maken. Onder andere door de sportverenigingen en culturele instellingen een rol te geven. De gemeente zelf moet vrijwilligers vooral niet in de weg lopen. Vrijwilligersactiviteiten moeten zoveel mogelijk ontzorgd worden: geen regels, geen vergunningen, geen kosten. Met de introductie van de Vrijwilliger van het Jaar geven we het vrijwilligerswerk jaarlijks een gemeentebreed podium en zetten we een vrijwilliger flink in het zonnetje. Uitkering en participatie Is er geen betaald werk, dan mogen van de PvdA Doetinchem andere middelen worden ingezet om mensen te activeren, zodat ze toch een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. Dat is niet alleen winst voor de maatschappij. Door middel van de tegenprestatie verbreden vrijwilligers hun sociale en economische netwerk. En wanneer ze in de eigen wijk aan de slag gaan, pakt dat ook nog eens positief uit voor hun woonomgeving. Dit ontwikkelingsaspect, het gevoel van eigenwaarde en het leggen van nieuwe contacten zijn voor ons belangrijke aspecten. Veel mensen met een uitkering verlenen al tegenprestaties uit eigen beweging. Anderen moeten daartoe worden gemotiveerd. Mensen met een beperkte arbeidshandicap, die vrijgesteld zijn van de sollicitatieplicht, kunnen naar vermogen toch aan de slag. Natuurlijk mag vrijwilligerswerk nooit betaald werk verdringen. Sociaal Aanbesteden en Arbeidsvoorwaarden De Partij van de Arbeid Doetinchem staat voor een sociale economie. En dus geven wij als gemeente het goede voorbeeld en staan wij pal voor goede en gezonde arbeidsvoorwaarden, ook in ons eigen inkoop- en aanbestedingsbeleid. De verzekering van goede arbeidsvoorwaarden, ziektekosten, arbeidsongeschiktheid en pensioenopbouw gaan boven kortetermijnwinst en aanbestedingsvoordeel. We zijn een sociale gemeente die kiest voor sociaal aanbesteden en sociaal ondernemen en kunnen dat bewijzen met de Prestatieladder Sociaal Ondernemen (TNO). We scherpen onze SROI-verplichtingen in ons aankoopbeleid aan: tenminste 5% van de opdrachtsom moet ingezet worden voor het aan het werk helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het Centrum voor Sociaal Ondernemen ontzorgt ondernemers hierbij en krijg ook een plek in ons aanbestedingsbeleid. Bedrijven die zich niet houden aan de afspraak, worden verplicht 5% van de opdrachtsom in het op te richten fonds voor Sociaal Ondernemen te storten. Sociaal ondernemerschap Samen met ondernemers, Wedeo en het CVJO zetten wij de komende periode vol in op het stimuleren van sociaal ondernemerschap. We denken hierbij enerzijds aan bestaande bedrijven die socialer willen gaan ondernemen. Dit betekent dat zij meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst gaan nemen. Anderzijds hebben we het over sociale starters, ondernemers die een bedrijf willen starten met zowel financieel als maatschappelijk rendement als doelstelling. Het stimuleringscentrum voor sociaal ondernemen dat kortgeleden op initiatief van de PvdA Doetinchem is gestart kan uitgroeien tot het centrale punt voor sociaal ondernemen in Nederland. Het centrum wordt daarbij dé plek van waaruit wordt gewerkt aan het aanpassen van landelijke wet- en regelgeving om het ondernemingsklimaat voor sociaal ondernemen te verbeteren. Er is ook een duidelijke link tussen sociaal ondernemen en duurzaamheid. Het één met het ander verbinden werkt versterkend. Een mooi voorbeeld hiervan is stadslandbouw, hierover meer bij het hoofdstuk duurzaamheid. 5

7 Dit gaan we doen (Werk) We verbeteren de samenwerking tussen gemeente, UWV én werkgevers (in het Werkgeverspunt Achterhoek-West) zodat korte lijnen ontstaan tussen werkzoekenden en werkgevers Iedereen die zich bij ons meldt voor een uitkering gaat ook naar buiten met (zicht op) een betaalde baan, een opleiding of een vorm van dagbesteding of vrijwilligerswerk Via het Praktijkontwikkelcentrum versterken we de band tussen onderwijs en arbeidsmarkt en vergroten we de kans van werkzoekenden op werk We zetten vol in op de bestrijding van jeugdwerkloosheid en stimuleren leerwerkplaatsen (meester-gezel) en werk via jongerenvouchers Om de uitstroom naar werk te bevorderen wil de PvdA Doetinchem meer capaciteit vrijmaken voor arbeidsbemiddeling, jobcoaching en het Werkschap (arbeidsritme). Het Wijkbedrijf en Wedeo krijgen een centrale plaats in re-integratie, arbeidsmatige dagbesteding, het opdoen van arbeidsritme en dus de toeleiding naar werk Het armoedebeleid wordt uitgebouwd door meer focus te leggen op kinderen, ouderen en één-oudergezinnen en het activerender te maken De bundeling van gemeentelijke schuldhulp zetten we door, onder andere door de introductie van een Stadsbank We geven alle ruimte aan vrijwilligers en helpen vraag en aanbod beter bij elkaar te brengen Zolang het de weg naar betaald werk niet hindert vinden we het heel normaal om uitkeringsgerechtigden via vrijwilligerswerk en tegenprestatie naar vermogen te vragen De gemeente geeft het goede voorbeeld in haar personeels- en aanbestedingsbeleid en bereikt binnen twee jaar de hoogste trede op de Prestatieladder Sociaal Ondernemen We scherpen ons inkoopbeleid met betrekking tot SROI (sociaal rendement) aan en geven het Centrum voor Sociaal Ondernemen formeel een plek in ons inkoopbeleid om bedrijven te helpen met de invulling van SROI We bouwen verder aan het stimuleringscentrum voor Sociaal Ondernemen het maken het centrum koploper op het gebied van sociaal ondernemen in Nederland 6

8 De PvdA Werkt voor Zorg en Welzijn! Doetinchem is en blijft een sociale gemeente! Volgens een onderzoek van vakbond FNV uit 2012 staat Doetinchem derde op de ranglijst van sociaalste gemeenten in Nederland. In 2010 stond Doetinchem zelfs op de eerste plaats. Hier zijn we trots op. De PvdA gaat er ook voor zorgen dat dat zo blijft! We staan aan de vooravond van grote veranderingen in de zorg. Er komen omvangrijke taken naar Doetinchem op het gebied van ondersteuning, verzorging en begeleiding. Het is een uitdaging om de zorg betaalbaar te houden, maar ook een kans om de zorg simpeler en beter te organiseren. We kunnen veel besparen op onnodige overhead, langdurige bureaucratische processen, ingewikkelde regelgeving en organisaties die dubbel werk doen. We besparen niet op de toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg. Onnodig en onacceptabel. WMO Doetinchem heeft de afgelopen 4 jaar laten zien een voorloper te zijn op het gebeid van de WMO. We waren een van de eerste gemeentes met een WMO-winkel en hebben de Kanteling al succesvol ingezet. Hierdoor zijn we veel meer in staat om mensen bij hun problemen te helpen en adviseren in plaats van volgens protocollen voorzieningen te verstrekken. U heeft recht op een rollator heeft plaatsgemaakt voor U heeft een probleem en we zoeken samen een oplossing, wat heeft u nodig?. Dit zorgt niet alleen voor een meer gelijkwaardige verhouding tussen gemeente en burger maar ook voor veel lagere WMOuitgaven. De komende jaren zetten we deze Wat heeft PvdA Doetinchem bereikt? De WMO-winkel functioneert goed en heeft als voorbeeld gediend voor andere gemeenten. De burger weet de WMO winkel te vinden Op het Zorgplein werken diverse aanbieders van zorg samen zodat de klant minder loketten heeft De uitgaven in de WMO zijn onder controle na het succesvol doorvoeren van de kanteling werkwijze voort. We houden hierbij wel goed in de gaten dat het kwaliteitsniveau hoog blijft. En we beseffen dat de toenemende vergrijzing ervoor kan zorgen dat de WMO-uitgaven weer kunnen toenemen. Sociale wijkteams We gaan de zorg dichtbij en zichtbaar voor de mensen organiseren. In de wijken komen sociale wijkteams bestaande uit buurtcoaches, wijkverpleegkundigen en andere eerste-lijnsprofessionals die nauw samenwerken met bijvoorbeeld de huisarts en het schoolmaatschappelijk werk. Zij bieden ondersteuning, verzorging en begeleiding. Deze teams zorgen ervoor dat mensen zolang mogelijk thuis kunnen wonen en dat er zo min mogelijk sprake is van met wisselende zorgverleners. De buurtcoach is het aanspreekpunt en is eindverantwoordelijk, ook financieel. Er komt een wijkbudget dat de buurtcoach zelf kan inzetten. Een aandachtspunt is preventie. Het wijkteam is de oren en ogen in de wijk en kunnen vroegtijdig signaleren waar behoeftes zijn en problemen ontstaan. Er moet tijd en ruimte zijn om hierop in te spelen zodat we kunnen voorkomen dat mensen in de problemen raken. De buurtcoach is dus een generalist, wat betekent dat de buurtcoach in staat is om veel problemen zelf op te (laten) lossen. De buurtcoach is zo opgeleid dat hij basiskennis heeft van psycho-sociale problematiek, ouderen, jongeren, schulden et cetera. Dit stelt de buurtcoach enerzijds in staat minder vaak door te verwijzen naar de dure 2 e -lijnszorg en anderzijds sneller 7

9 de 2 e -lijnsspecialisten in te schakelen en zo erger te voorkomen. Dit is niet alleen goedkoper, maar ook veel overzichtelijker voor de burger omdat er niet zoveel verschillende hulpverleners over de vloer komen. Daarnaast wordt, als dat echt nodig is, effectieve specialistische hulp sneller ingeschakeld dan nu. De sociale wijkteams en buurtcoach hebben nauwe samenwerking met vrijwilligers. Denk bijvoorbeeld aan de bijna 60 vrijwilligers die inmiddels zijn opgeleid om inwoners te helpen met hun financiële administratie. Tijdig inschakelen van deze vrijwilligers maakt het mogelijk oplossingen buiten de dure 2 e -lijnszorg te vinden. Mantelzorg We zijn ons er van bewust dat een groot deel van de zorg wordt verleend door de naaste omgeving. Deze mensen zijn onmisbaar. Het steunpunt Mantelzorg moet dan ook blijven. Maar wij willen deze mensen extra ondersteuning bieden. Daarom willen wij de zogenaamde respijtzorg, iemand die tijdelijk de zorg overneemt zodat de mantelzorg niet overbelast te raakt, een flinke impuls geven. Dat kan een vrijwilliger zijn of, afhankelijk van de indicatie, een professional. Wat ons betreft wordt dit in de wijk georganiseerd, dichtbij de mantelzorgers en de mensen met een zorgbehoefte. Sportverenigingen (Sportservice Doetinchem) en culturele instellingen worden ingeschakeld om dagbesteding en begeleiding in de wijk te organiseren. Dichtbij huis en gericht op ontspanning en ontlasting van de mantelzorger. Andere ondersteuning voor de mantelzorger en zorgbehoevende waar we meer ruimte voor willen maken zijn de inkomensafhankelijke ondersteuning bij praktische zaken als het huishouden, kinderopvang (via de bijzondere bijstand) en tijdelijk ofwel gedeeltelijke ontheffing van de sollicitatieplicht. We pleiten voor herinvoering van het Mantelzorgcompliment. Er komt bijzondere aandacht voor minderjarige mantelzorgers. We vragen buurtcoach, (basis-)scholen en zorgverleners in kaart te brengen over welke kinderen en jongeren het gaat en met een voorstel te komen hoe we deze jonge mantelzorgers kunnen ondersteunen en ontlasten. De zorgcoöperatie We stimuleren en faciliteren kleinschalige initiatieven als zorgcoöperaties. Deze zorgen ervoor dat zorgbehoevende ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking langer in hun vertrouwde wijk of dorp kunnen blijven wonen. Het gaat daarbij om een mix van kleinschalig wonen, zorg thuis, tuinonderhoud, een eetgroep en dagbesteding. Degenen die zorg afnemen zijn ook lid van de coöperatie en daardoor mede-eigenaar van de coöperatie. De leden bepalen zelf welke zorg het beste bij hen past. De zorg wordt verleend door professionals maar ook door familie en vrijwilligers. In de Achterhoek zijn initiatieven om zorgcoöperaties op te zetten. De PvdA is hier enthousiast over, wij zullen deze coöperaties stimuleren en ondersteunen als daar behoefte aan is. De gemeentepolis Doetinchem De gemeentepolis is een zorgverzekering van de gemeente Doetinchem en zorgverzekeraar Menzis. De polis biedt inwoners met een laag inkomen de mogelijkheid op betaalbare goede zorg. De zorgverzekering bestaat uit een standaard basisverzekering en een aanvullende tandarts- en zorgverzekering. De premie voor de basisverzekering is lager dan die van andere zorgverzekeraars. De aanvullende verzekering wordt op maat gemaakt. Mensen die een eigen bijdrage AWBZ of WMO betalen kunnen dit via de gemeentepolis vergoed krijgen. De polis biedt ook een leefstijlprogramma voor ouderen. Zij krijgen korting op 'Meer bewegen voor Ouderen' aangeboden. Wij vinden het van essentieel belang dat de gezondheidszorg 8

10 toegankelijk is voor alle Doetinchemmers. De gemeentepolis draagt hier aan bij, we bouwen deze uit waar mogelijk. De Sociale Raad De Sociale Raad moet zowel door raad als college beter en structureler worden ingezet. Ze adviseert het college van burgermeester en wethouders en de gemeenteraad maar is ook een cliëntenplatform die de belangen vertegenwoordigt die te maken hebben met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Om veranderingen in de zorg op een juiste en verantwoorde manier door te voeren hebben we de inbreng van degenen die zorg ontvangen en dus de Sociale Raad nodig. Betaalbare zorg Om de zorg betaalbaar te houden kiezen we voor de uitvoerder, de professional, die zorg verleent en niet voor grote bureaucratische organisaties. Bij de inrichting van het sociaal domein zoeken we dan ook naar een manier om de zorg dichtbij de mensen te organiseren met zo min mogelijk overhead en ingewikkelde regels. We zijn tegen marktwerking in de zorg. Het vercommercialiseren van de zorg heeft niet geleid tot betere zorg en de kosten zijn mede hierdoor tot ongekende hoogte gestegen. Het geld moet naar mensen die zorg nodig hebben en degenen die zorg verlenen. De zorg is niet van commerciële instellingen maar van ons allemaal. De PvdA Doetinchem wil zorginstellingen waarmee wij een subsidierelatie hebben, met ingang van 1 januari 2015 korten, als hun bestuurders een salaris krijgen hoger dan de Balkenendenorm. Tot slot vinden we het niet meer dan terecht dat mensen bijdragen aan de zorgkosten indien mogelijk. Wij vinden het niet vreemd om bijvoorbeeld een bijdrage voor huishoudelijke hulp te betalen als er voldoende inkomen of vermogen is. 9

11 Dit gaan we doen (Zorg) We gaan door met de Kanteling binnen de WMO maar waken ervoor dat de kwaliteit op orde blijft. Ook houden we rekening met de vergrijzing en de eventueel oplopende kosten die hiermee gepaard gaan. Er komen zorgteams in elke wijk waar verschillende professionals als buurtcoach, wijkverpleegkundigen in nauw contact staan met bijvoorbeeld huisartsen. Zij zorgen voor goede, snelle en toegankelijke hulp voor iedereen. Mede door deze zorgteams kunnen zowel mensen met een beperking, chronisch zieken, als ouderen zolang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving wonen. Het wijkteam houdt zich ook bezig met preventie. Wij zorgen ervoor dat hier tijd en capaciteit voor is. Mantelzorgers worden waar nodig ondersteund met informatie en advies. Daarnaast zetten we flink in op het organiseren van respijtzorg zodat de mantelzorgers niet overbelast raken, de sportverenigingen en culturele instellingen worden hier bij betrokken. Het Mantelzorgcompliment wordt weer ingevoerd Er komt speciale aandacht voor minderjarige mantelzorgers. In overleg tussen buurtcoach, (basis-)scholen en zorgverleners maken we een aanbod dat deze jonge mantelzorgers gaat ontlasten van hun zware taak Kleinschalige initiatieven als zorgcoöperaties waardoor zorgbehoevende ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen, worden door ons gestimuleerd en ondersteund. We vinden het van essentieel belang dat de gezondheidszorg voor alle Doetinchemmers toegankelijk is, daarom continueren we de gemeentepolis. We willen een belangrijke rol van de Sociale Raad de komende periode in relatie met de decentralisaties van zorgtaken We streven naar een betaalbare zorg door minder overhead en regels We zijn tegen marktwerking in de zorg; zorginstellingen waarvan de bestuurders een salaris krijgen hoger dan de Balkenendenorm, willen we korten op hun subsidie We laten mensen die het kunnen betalen meebetalen aan hun zorg 10

12 De PvdA Werkt voor een sterke economie! Hoewel ook de crisis niet voorbijgaat aan Doetinchem, doet de Doetinchemse economie het verhoudingsgewijs goed. Recent onderzoek wijst uit dat Doetinchem één van de grootste stijgers is in de landelijke lijst met sterkste lokale economieën (van plaats 55 naar 22) en de grote Gelderse steden achter zich laat. De ruim 4000 Doetinchemse bedrijven zijn goed voor een vijfde van de economische activiteit in de Achterhoek en bieden plaats aan bijna werkenden. De PvdA Doetinchem heeft de afgelopen jaren laten zien naast ondernemers en ondernemersverenigingen (IG&D en OVD) te staan en ondernemers de ruimte te willen geven die ze nodig hebben. Door sterk in te zetten op ondernemerschap en innovatie wil de PvdA Doetinchem onze economie een verdere impuls geven. Bedrijfsleven en bedrijventerreinen Onze wethouders hebben het bedrijfsleven de afgelopen jaren ruimte gegeven voor ondernemerschap. MKB-Nederland heeft deze aanpak in 2012 gecertificeerd en beloond met een Bewijs van Goede Dienst. We willen Wat heeft PvdA Doetinchem bereikt? Er zijn economische contracten gesloten met het bedrijfsleven met daarin wederzijdse prestatieafspraken. Wij zijn er trots op dat het bedrijfsleven een actieve rol neemt bij het aan het werk helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt Het bedrijventerrein Verheulsweide is gerevitaliseerd en we zijn bezig met Akkermansweide in Gaanderen Alle bedrijventerreinen hebben een parkmanagementorganisatie met zoveel mogelijk zelfstandigheid. Er is een gemeentelijke adviseur beschikbaar voor het parkmanagement Het Centrum voor Jong Ondernemers is gestart met een steun in de rug van ons. Ondertussen het centrum succesvol en zelfstandig en biedt aan veel starters een plek stappen blijven zetten naar betere dienstverlening en deregulering richting werkgevers. We zijn er trots op dat alle Doetinchemse bedrijventerrein beschikken over eigen parkmanagement-organisatie, die op onze steun en ondersteuning kunnen blijven rekenen. De PvdA Doetinchem is van mening dat bedrijventerrein De Huet in samenwerking met IG&D en parkmanagement zo snel mogelijk moet worden opgeknapt. Daarnaast willen we samen met parkmanagementorganisaties en vastgoedeigenaren een Masterplan Ondernemersklimaat op Bedrijventerreinen opstellen, zodat onder meer de leegstand wordt aangepakt. De PvdA Doetinchem ziet het A18 Bedrijvenpark als een cruciale investering in de economische toekomst van onze regio. Dit bedrijvenpark verdient een economische benadering, géén boekhoudkundige. De acquisitie van nieuwe bedrijven, samen met onze buurgemeenten en IG&D, heeft topprioriteit. Innovatie De Achterhoek is op één na de meest innovatieve regio van Nederland. We hebben hiermee goud in handen. Goud dat we in termen van regio-marketing te weinig benutten, dat moet beter. De PvdA Doetinchem wil ondernemers vooral vrij laten in hun innovatiekracht. Wij zien op twee manieren kansen voor (financiële) ondersteuning. Ten eerste door oprichting van kennisclusters waarin kleine innovatieve MKB-bedrijven worden verbonden om te profiteren van elkaars kennis. Ten tweede door steun te geven aan zogenaamde Innovatiehubs, waar bedrijven voor een laag tarief door studenten (hogescholen en Universiteiten) worden geholpen met hun innovaties. Het mes snijdt voor deze laatste vorm van ondersteuning aan twee kanten want zo vergroten we de kans op aantrekken en behoud van jong talent. 11

13 Starters en groeiers Via het project IkStartSmart en sinds de oprichting van het Centrum voor Jong Ondernemerschap neemt het aantal starters in Doetinchem toe. Maar we bezetten nog geen provinciale toppositie als het gaat om het aantal starters. Een toppositie is wel de ambities van de PvdA Doetinchem omdat starters zorgen voor vernieuwing in onze economie en garant staan voor toekomstige groei van onze economie. Met genoemde partijen maar ook andere partijen (zoals IG&D, OVD en Jongerencentrum) willen we een startersoffensief aangaan. Een offensief dat meer mensen aanzet tot het starten van een onderneming én dat ervoor zorgt dat minder starters noodgedwongen moeten stoppen. Hiervoor willen we de gemeentelijke middelen voor Bbz (Besluit Bijstandsverlening voor Zelfstandigen) betrekken. Starters vanuit de bijstand blijken het namelijk minstens zo goed te doen als gewone starters. We maken zo van de Bbz een belangrijk participatiemiddel. Groeien als starter is soms nog moeilijker dan het starten zelf. Vragen rond personeel en huisvesting waren vaak niet de reden om een onderneming te starten. En toch is het goede antwoord cruciaal. Voor de groeiende onderneming zelf en uiteindelijk ook voor de groei van de werkgelegenheid. De PvdA Doetinchem wil samen met de IG&D een pool van coaches voor startende en groeiende, jonge ondernemers beginnen. Oude rotten die de groeiende ondernemers helpt bij het doormaken van de groei. Daarin maximaal ondersteund door de gemeente bij locatie- en huisvestingsvragen. Dit werkt wat ons betreft ook andersom: jonge honden die bestaande ondernemers helpen bij vernieuwing en innovatie in hun bedrijf. ZZP-ers De ZZP-er of freelancer is niet meer weg te denken uit het economisch landschap. Naast de landelijke zorg van de PvdA voor mensen die soms noodgedwongen voor het zelfstandig ondernemerschap hebben moeten kiezen, ziet de PvdA Doetinchem ook veel kansen. Naast de vrije en creatieve geest herkennen wij ook dat ZZP-ers veel efficiënter werken dan grote organisaties. Dit biedt mogelijkheden om met minder geld toch de kwaliteit te leveren die we zijn gewend, bijvoorbeeld in de ICT, communicatie, in de zorg, en (begeleiding van) werk. De PvdA Doetinchem wil daarom ZZP-ers meer ruimte geven in haar aanbestedingen maar stelt daaraan voor ZZP-ers twee harde, samenhangende randvoorwaarden. Ten eerste onderlinge samenwerking (netwerken) waardoor als collectief kan worden meegedaan in de aanbesteding. En ten tweede dat in dat collectief de ZZP-ers samen goede afspraken maken over een collectieve verzekeringen voor arbeidsongeschiktheid, aansprakelijkheid en pensioen. Wij zien in de Achterhoek gelukkig goede bewegingen in deze richting (o.a. Broodfonds, Pr8Werk). De PvdA Doetinchem is fel tegen gedwongen ZZP-constructies. Waar we als overheid zelf inkopen of aanbesteden werken we hier niet aan mee. Bedrijven die langs deze weg in onze inkoop of aanbestedingen concurreren op prijs sluiten we bij voorkeur uit. Zondagopenstelling supermarkten De PvdA Doetinchem vindt het ronduit teleurstellend dat een conservatieve meerderheid van de gemeenteraad Doetinchem het vrijgeven van de zondagopenstelling supermarkten heeft tegengehouden. Een groot deel van onze inwoners, de klant, is de verliezende partij. Dit geldt ook voor onze supermarktondernemers die zien dat in buurgemeenten de mogelijkheden voor ondernemerschap op zondag wél worden verruimd. De PvdA Doetinchem zal de komende periode het vrijgegeven van openstelling van supermarkten wederom proberen mogelijk te maken. 12

14 Dit gaan we doen (Sterke Economie) Verdere verbetering dienstverlening aan werkgevers, terugdringen overbodige regels op bedrijventerreinen In nauw overleg met IG&D en parkmanagement zo snel mogelijk opknappen van bedrijventerrein De Huet Opstellen van een Masterplan Ondernemersklimaat op Bedrijventerreinen, onder andere om leegstand tegen te gaan Prioriteit aan ontwikkeling A18 Bedrijvenpark, meer capaciteit voor acquisitie Meer kennisclusters en innovatiehubs om de innovatie van het Doetinchemse en Achterhoeks bedrijfsleven een extra impuls te geven Beginnen van een startersoffensief voor meer startende ondernemers, onder andere door effectievere inzet Bbz-gelden Een pool van oude rotten uit het bedrijfsleven die een coachende rol voor groeiende ondernemers gaan oppakken Meer aandacht voor ZZP-ers in lokale aanbestedingen, onder voorwaarde dat de beroepsgroep als collectief de arbeidsvoorwaarden goed regelt. We werken niet mee aan gedwongen ZZP-constructies De zondagopenstelling van supermarkten moet de komende periode wél gerealiseerd worden 13

15 De PvdA Werkt voor Duurzaamheid! De PvdA Doetinchem staat pal voor duurzaamheid. Duurzaamheid prikkelt innovatie en ondernemerschap en draagt bij aan onze welvaart. Bovendien zien wij het als morele plicht zuinig te zijn op onze mooie omgeving en los te komen van onze verslaving aan fossiele brandstoffen. Inzet op duurzaamheid kan tientallen groene banen opleveren voor de Doetinchemse economie. Onze wethouder Steven Kroon heeft hierin de afgelopen periode het goede voorbeeld gegeven door de Achterhoekse Groene Energiemaatschappij (AGEM) op te richten. Deze moet er voor zorgen dat de Achterhoek in 2030 volledig (100%) draait op duurzame energie. Wat heeft PvdA Doetinchem bereikt? De AGEM is een concreet resultaat van Achterhoek We zijn trots op ons eigen Achterhoekse energiebedrijf met Doetinchem als trekker De Floriadetuin is een mooie combinatie van duurzaamheid en economie. Deze samenwerking tussen ondernemers, gemeente en de buurt is een voorbeeld van meerwaarde door verbinding. Het verbetert de uitstraling van de Veentjes ook nog eens aanzienlijk Voor de basisscholen is op initiatief van de PvdA een lespakket ontwikkeld over duurzaamheid. Alle basisscholen doen mee aan de Energieke School! Achterhoekse Groene Energiemaatschappij (AGEM) De AGEM is hét vehikel voor de duurzame ontwikkeling van de Achterhoek. De levering van groene energie, de opwekking van zonne-energie, windenergie en andere vormen van duurzame energieopwekking én -besparing zijn absolute speerpunten de komende jaren. De PvdA Doetinchem wil de AGEM naast de algemene opdracht een concreet speerpunt meegeven. Wij willen dat AGEM samen met de Stichting Achterhoek Duurzaam Verbouwen (ADV) en onze woningcorporatie Sité werk gaat maken van het verlagen van de energielasten van minima. Door energiebesparende maatregelen in het woningbestand van Sité door te voeren en door goedkoper energie te gaan leveren ontstaat er ruimte bij onze minima om beter uit te komen met het inkomen. Bewustwording: de Energieke School Op initiatief van de PvdA Doetinchem is in 2013 het project Energieke School van start gegaan op alle basisscholen in Doetinchem. Een project met als doel kinderen bewust te maken van groene energie én om ze in praktijklessen in aanraking te brengen met techniek. De PvdA Doetinchem wil dit project de komende jaren voortzetten op de basisscholen in Doetinchem. Als het project elders in de Achterhoek aanslaat zou het kunnen worden ondergebracht bij de AGEM. Als spin-off van dit leerlingenproject wil de PvdA Doetinchem zich sterk maken voor energiezuinige scholen. Energiebesparing en zonnepanelen op daken van scholen leveren geld op dat weer kan worden gestoken in het onderwijs. Stimuleren van bewonersinitiatieven duurzaamheid Het bruist in onze gemeente van de bewonersinitiatieven op het terrein van duurzaamheid. De PvdA Doetinchem wil deze kleinschalige initiatieven ondersteunen met kleine, eenmalige bijdragen. Te denken valt aan een repaircafé op wijkniveau. Vrijwilligers (of dagbesteding) repareren daar spullen die mensen anders zouden weggooien. In ruil wordt eventueel een wederdienst aangeboden. We gaan de initiatieven niet opleggen of overnemen. Nee, we kiezen voor gerichte ondersteuning van mooie duurzame initiatieven uit de samenleving. 14

16 Stadslandbouw De PvdA Doetinchem wil werk maken van stadslandbouw. Ook hier is, net als bij energie, zelfvoorzienendheid de achterliggende gedachte. Het telen, oogsten en afzetten van voedsel in de eigen gemeente verkort de lange voedselketen, biedt kansen voor het milieu, de lokale economie, werk, dagbesteding en betrokkenheid van inwoners. Net als de Floriadetuin op de Veentjes kan het een geweldige kwaliteitsimpuls geven aan nu braakliggende terreinen. Ook terreinen die voorzien waren voor woningbouw kunnen (tijdelijk) in gebruik worden genomen voor stadslandbouw. Wij leveren de grond aan initiatiefnemers. Zij realiseren stadslandbouw in samenwerking met bewoners, vrijwilligers, horeca, detailhandel, de Voedselbank, sociale werkvoorziening en anderen. Het goede voorbeeld: duurzaam inkopen en gemeentelijke gebouwen De PvdA Doetinchem vindt dat de gemeentelijke overheid het goede voorbeeld moet geven bij duurzaamheid. De gemeente koopt dagelijks diverse producten in: meubilair, catering maar ook energie. Deze inkoop moet zo snel mogelijk 100% duurzaam worden zodat Doetinchem voldoet aan het convenant Duurzaam Inkopen. Wat betreft energie kiezen we natuurlijk voor inkoop via de Achterhoekse Groene Energiemaatschappij (AGEM). Om het gemeentelijke energieverbruik tot een minimum te beperken moeten onze gebouwen en accommodaties energiezuiniger worden. We helpen stichtingen en verenigingen om hetzelfde doel te bereiken. Dit gaan we doen (Duurzaamheid) De AGEM is de motor van onze brede duurzame ambities. Het terugdringen van de energielasten voor minima is een concreet speerpunt We gaan door met het project Energieke School en verbreden het naar de rest van de Achterhoek en gebruiken het als spin-off voor energiebesparing en opwekking rond scholen We faciliteren bewonersinitiatieven rondom duurzaamheid We stellen gronden beschikbaar voor stadslandbouw en helpen initiatiefnemers dit mooie concept van de grond te krijgen In afzienbare tijd koopt de gemeente 100% duurzaam in en worden gemeentelijke panden energiezuiniger gemaakt 15

17 De PvdA Werkt voor Cultuur! Cultuur heeft artistieke, maatschappelijke en economische waarden. Cultuur is noodzakelijk voor de vorming van onze identiteit, voor de ontplooiing van mensen en voor de ontwikkeling van creativiteit. Cultuur verbindt, biedt plezier en draagt bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. De cultuursector is een sector met een duidelijk economisch belang. Cultuur is voor de PvdA dus meer dan vrijetijdsbesteding. Het hoort bij het DNA van onze stad, onze dorpen en wijken. Wat heeft PvdA Doetinchem bereikt? Er is een netwerk van Achterhoekse culturele instellingen, het servicepunt amateurkunst West Achterhoek De Amphion is af en feestelijk geopend door koningin Beatrix De Gruitpoort heeft het Stedelijk Jongerencentrum onder dak gekregen Het stimuleert bedrijvigheid, creativiteit en levendigheid. Culturele evenementen en uitingen zorgen er bovendien voor dat onze gemeente leefbaar en aantrekkelijk blijft. Aanbod Doetinchem heeft als centrumgemeente veel te bieden op het gebied van cultuur. We denken hierbij bijvoorbeeld aan de Gruitpoort, de bibliotheek, Amphion en de muziekschool, maar ook aan festivals als Buitengewoon en het Stadsfeest. Ondanks dat de afgelopen jaren flink is bezuinigd zien we dat dankzij de nodige creativiteit en flexibiliteit er gelukkig nog steeds sprake is van een gevarieerd aanbod. Hierbij merken we wel op dat het effect van veel bezuinigingen nu pas merkbaar wordt en dat we terdege beseffen dat er een flinke opgave ligt voor de culturele instellingen. We vinden dat deze zo veel mogelijk vrijheid moeten krijgen in hun cultureel ondernemerschap. Anderzijds zien we dat individuele instellingen snel de grenzen van cultureel ondernemerschap zullen bereiken. De PvdA Doetinchem kiest daarom voor niet-vrijblijvende samenwerking tussen door ons gesubsidieerde culturele instellingen, bijvoorbeeld in een Cultuur Coöperatie Doetinchem. Een dergelijk samenwerkingsverband zal de bezuinigingsopgave beter kunnen oppakken, de kwaliteit van het gezamenlijk aanbod beter kunnen garanderen en de mogelijkheden voor cultureel ondernemerschap in Doetinchem maximaal kunnen benutten. Toegankelijkheid Een aandachtspunt voor de PvdA is de toegankelijkheid voor de kwetsbare groepen. De bezuinigingen mogen niet ertoe leiden dat mensen met minder geld of mensen met een beperking niet meer kunnen deelnemen aan culturele activiteiten. In dit verband willen we de kinderen/jongeren apart noemen. Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen in Doetinchem in aanraking komen met kunst en cultuur. De Gruitpoort en de muziekschool moeten in nauwe samenwerking dé spelers worden op het terrein van cultuureducatie. Projecten voor deze groep, vaak via de scholen, hebben voor ons prioriteit. Vandaar dat de Meedoen-regeling op dit punt op zijn minst moet worden verruimd. Verbindingen Maatschappelijke vraagstukken op bijvoorbeeld het gebied van zorg, sociaal ondernemen, energie- en voedselvoorziening, krimp of vergrijzing worden steeds complexer. Voor de aanpak van deze vraagstukken groeit het belang van creativiteit en innovatie. Cultuur kan daaraan een belangrijke bijdrage leveren. We zien concrete voorbeelden van verbindingen die volgens ons kansrijk zijn. De eerste is de verbinding tussen kunst/cultuur en de zorg. We hebben in de Achterhoek veel kunst, muziek 16

18 en cultuurgroepen. Zij willen graag optreden om beter te worden en te laten zien wat ze kunnen. De sterk groeiende populatie van ouderen is bij uitstek geschikt om aan deze behoefte te voldoen. Het mes snijdt aan twee kanten, de groepen kunnen optreden en voor onze oudere inwoner is het een manier om sociaal actief te blijven. De tweede verbinding is die tussen de werkzoekende en de culturele sector. De creatieve, stimulerende omgeving van een culturele instelling leent zich vaak prima voor het op weg helpen van werkzoekenden al dan niet in de vorm van dagbesteding. Dit gaan we doen (cultuur) We ondersteunen en faciliteren initiatieven op het gebied van cultuur die bijdragen aan de levendigheid en leefbaarheid van onze gemeente. We denken hierbij niet zozeer aan financiële steun (alleen), maar meer aan meedenken, faciliteren. Inhaken op lokale initiatieven, zoals het idee van de n8burgemeester We zijn alert op de toegankelijkheid voor kwetsbare doelgroepen. Ondanks de bezuinigingen mag cultuur niet iets van de rijken worden. Projecten of initiatieven met deze doelstelling krijgen voorrang We roepen onze culturele instellingen op tot niet-vrijblijvende samenwerking. Alleen dan kan worden voorkomen dat bezuinigingen leiden tot verschraling van het cultureel aanbod. Bovendien worden de mogelijkheden voor cultureel ondernemerschap in een dergelijk collectief vergroot We bieden alle kinderen/jongeren de gelegenheid om kennis te maken met kunst en cultuur Er is extra aandacht tussen de verbindingen die er gelegd kunnen worden tussen kunst/cultuur en bijvoorbeeld de zorg/welzijn of het jeugdbeleid. De linken tussen amateurkunst, culturele activiteiten en bijvoorbeeld dagbesteding van ouderen/jongeren, krijgt onze speciale aandacht De sector maakt op grote schaal gebruik van vrijwilligers(werk). We stimuleren dit door mensen die niet direct betaald aan de slag kunnen, te motiveren om in deze sector aan het werk te gaan/blijven 17

19 De PvdA Werkt voor Sport! Bijna alle inwoners van onze gemeente komen regelmatig in aanraking met sport. Of omdat ze zelf lid zijn van een vereniging, of omdat ze wekelijks kinderen halen of brengen, of omdat ze naar wedstrijden van de Graafschap gaan. Sport is meer dan alleen gezondheid en bewegen, sport is een deel van het leven van veel mensen. Sportservice Doetinchem Doetinchem heeft een rijk verenigingsleven. Dat vinden wij belangrijk. Door de oprichting van het Sportservice Doetinchem wordt de samenwerking tussen de verenigingen gestimuleerd en kan er efficiënter worden gewerkt. Maar Sportservice Doetinchem signaleert ook waar behoefte aan is in Wat heeft PvdA Doetinchem bereikt? Het Sportservicecentrum is gerealiseerd. Zij ondersteunen verenigingen bij regels en procedures Er zijn buurtsportcoaches aan de slag die zich vooral op kinderen richten. Genoeg bewegen is iets wat je jong leert en wat je gezondheid ten goede komt. Bovendien voorkomt sporten verveling en dus overlast Doetinchem en welke groepen sporten niet of minder en wat willen we bereiken? Sport is voor ons een middel om in beweging te komen én om mee te doen in de samenleving. Sportservice Doetinchem is voor de PvdA Doetinchem hét punt van waaruit een integrale benadering van zorg, welzijn en sport wordt georganiseerd. Sport als middel om zorg te verlenen. Bijvoorbeeld door onze sportaccommodaties op Sportpark Zuid ook te gebruiken als plek waar dagbesteding kan worden georganiseerd. Sportverenigingen die in de wijk met buurtsportcoaches jong en oud in beweging krijgen. De PvdA Doetinchem is er van overtuigd dat als sportverenigingen deze rol in maatschappelijke activering nog meer pakken dan ze nu al doen, het lidmaatschap van de verenigingen automatisch zal stijgen. Van de PvdA krijgen de sportverenigingen ruimte om activiteiten te organiseren die geld in het laatje brengen. Buurtsportcoaches Met het aannemen van buurtsportcoaches hebben we de capaciteit in huis om in de wijk, dichtbij mensen activiteiten te organiseren die mensen aan het sporten en bewegen krijgen. Activiteiten om mensen te enthousiasmeren ook actief te worden. Deze coaches worden aangestuurd door het Sportservice Doetinchem en werken nauw samen met de buurtcoaches. Die laatsten kennen namelijk de behoeftes en problemen van de wijk. Gezondheidsverschillen Een aandachtspunt bij sport is wat ons betreft de gezondheidsverschillen. Een paar jaar geleden bleek uit onderzoek dat er in onze gemeente een groot verschil is tussen de levens- en gezondheidsverwachtingen van arm en rijk. Dit vinden wij onacceptabel dat als je in Doetinchem in een mindere buurt wordt geboren of opgroeit, je minder gezond en oud wordt. Wat ons betreft zetten we de komende jaren met name in op gezonde leefgewoontes en bewegen voor deze groep mensen en dan met name de kinderen omdat zij makkelijker te stimuleren zijn. De Meedoenregeling is hier een belangrijk instrument. Wij vinden dat sportverenigingen waar jong en oud via de Meedoenregeling zich aanmelden ook een korting van tenminste 10% op het lidmaatschap moeten verlenen. Ouderen De snel groeiende groep ouderen heeft onze bijzondere aandacht. Bij deze groep is sport en bewegen erg belangrijk omdat het preventief werkt. Valpreventie is een bekend voorbeeld maar ook in het algemeen leidt een langer (sociaal) actief leven tot lagere zorgkosten. Samen 18

20 met Menzis zijn we de Gemeentepolis gestart waarin ouderen met een krappe beurs worden gestimuleerd te bewegen. Dit blijven we doen. De methodiek willen we bij alle oudere Doetinchemmers onder de aandacht brengen zodat ook zij gebruik kunnen maken van deze stimulans. Topsport De Graafschap, Orion en vele individuele inwoners van onze gemeente draaien mee op het hoogste niveau in hun sport. De PvdA Doetinchem is daar trots op! Waar een kleine stad groot in kan zijn. Wij vinden het belangrijk dat deze topsporters worden ingezet voor de sport- en maatschappelijke doelstellingen van onze gemeente. Dit gaan we doen (Sport): Sportservice Doetinchem ontwikkelt zich tot het aanspreekpunt voor de sportverenigingen. Maar ook als hét instituut voor maatschappelijke activering via sport (sport als middel in zorg en welzijn). De gemeente geeft ze de ruimte om te signaleren waar de behoeften liggen en zelf beleid hierop te maken. Dit hoeft dan niet of minder vanuit het gemeentehuis De Doetinchemse sportaccommodaties, zoals op sportpark Zuid, zijn één van dé plekken in Doetinchem van waaruit dagbesteding kan worden georganiseerd De buurtsportcoaches richten zich met name op het activeren van mensen en kinderen die nu niet met sport in aanraking komen. Ze organiseren dit dichtbij de mensen, in de wijk en op een laagdrempelige manier. Dit doen ze in nauwe samenwerking met de buurtcoach en de sportverenigingen We zetten actief in op het verkleinen van de gezondheidsverschillen de komende periode. We accepteren niet dat die in Doetinchem groter zijn dan in de grote steden. De Meedoenregeling voor kinderen is hier een cruciaal middel. We vragen verenigingen deze doelgroep ook korting te verlenen op het lidmaatschap We stimuleren ideeën en acties van de verenigingen om de gebouwen op te knappen en te verbeteren. We ondersteunen indien mogelijk deze initiatieven De Gemeentepolis, met daarin beweging voor ouderen met een krappe beurs, houden we in stand. De methodiek brengen we ons de aandacht van alle ouderen in Doetinchem Topsporters in Doetinchem helpen mee aan het realiseren van onze sport- en maatschappelijke doelstellingen 19

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Beleidsregel tegenprestatie Participatiewet 2015

Beleidsregel tegenprestatie Participatiewet 2015 Beleidsregel tegenprestatie Participatiewet 2015 Kenmerk: 193113 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op artikel 2, tweede lid van de Verordening tegenprestatie Participatiewet

Nadere informatie

Ook moet gekeken worden wat efficiënter kan. Hierdoor ontstaat inzicht waarop bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd.

Ook moet gekeken worden wat efficiënter kan. Hierdoor ontstaat inzicht waarop bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd. OPA Borsele Speerpunten Ondersteuning van mensen in kwetsbare situaties Mensen met een psychische, verstandelijke of lichamelijke beperking en ouderen worden steeds meer aangesproken op hun eigen kracht

Nadere informatie

Buurthuizen en activiteiten

Buurthuizen en activiteiten Invalshoek: een wijkbudget voor activiteiten We stoppen met de financiering van (een gedeelte van) de huidige activiteiten in de wijk en stellen per wijk een budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners

Nadere informatie

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij De bibliotheek actief in het sociale domein Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij Programma Wetten op een rij: Wet Langdurige Zorg (Wlz) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Onderwerp: social return en inbesteden Datum commissie: 6 juni 2013 Datum raad: Nummer: Documentnummer: Steller: Eric Dammingh Fractie: PvdA-GroenLinks Samenvatting Meedoen

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte.

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte. Het speelveld De wereld om ons heen verandert razend snel. De richting is duidelijk, de sociale zekerheid wordt geprivatiseerd. Samen bouwen we aan een vernieuwende structuur om de arbeidsmarkt essentieel

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

Voortzetting van de subsidieregeling

Voortzetting van de subsidieregeling Voortzetting van de subsidieregeling De huidige regeling Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen is zo succesvol dat deze recht doet aan continuering. De 60 aanvragen bij de laatste tranche van deze

Nadere informatie

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur Geachte lezer, Fijn dat u even tijd neemt om kortweg kennis te maken met het beleid van stichting Welcom. Door het beleid voor de komende vier jaren te omschrijven, laat Welcom zien wat ze in de samenleving

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Werk > flexibelere arbeidsmarkt > verminderen bureaucratie > betere kansen voor startende (jonge) ondernemers Werk Algemeen Op dit moment hebben mensen die langs de kant staan te weinig kans

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij De bibliotheek actief in het sociale domein Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij Programma Wetten op een rij: Wet Langdurige Zorg (Wlz) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo

Nadere informatie

De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen

De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen Inhoudsopgave Titel beleidsnota onder titel (optioneel) De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen Stap voor stap op weg naar een nieuwe samenleving 1 Stap voor stap naar een nieuwe

Nadere informatie

Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf

Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf Visie POC Noord Nederland Visie op de participatiewet en gevolgen sociaal akkoord van de gezamenlijke ondernemingsraden van de SW- bedrijven van

Nadere informatie

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat WMO Rotterdam Van verzorgingstaat naar - stad en - straat Beleidskader Wmo: voor wie? Inwoners van Rotterdam Circa 525.00 zelfredzame burgers Circa 62.000 beperkt zelfredzame burgers Circa 30.000 kwetsbare

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen!

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen! PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma 2014-2018 Gewoon doen! 1 De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten Solidair, samen en een stimulerende (ondersteunende) overheid De PvdA werkt aan een solidaire

Nadere informatie

Vandaag behandelen we de laatste begroting van deze coalitieperiode.

Vandaag behandelen we de laatste begroting van deze coalitieperiode. PvdA Venlo Begroting 2014-2017 Venlo, 7 November 2013 Voorzitter; Vandaag behandelen we de laatste begroting van deze coalitieperiode. Voorzitter, deze begroting kunnen wij op hoofdlijnen goedkeuren. Het

Nadere informatie

Via de wijk aan het werk

Via de wijk aan het werk Via de wijk aan het werk Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en sport.

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Q en A Ouderen. Solidariteit & gemeenschap

Q en A Ouderen. Solidariteit & gemeenschap Q en A Ouderen Solidariteit & gemeenschap 1. Moeten ouderen straks een beroep doen op familie of buren? De PvdA wil een samenleving waarin we ook zorg voor elkaar hebben. Een samenleving waarin we de zorg

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA!

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE 2014-2018 HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal Het kan anders Ons land verandert snel. Niet alleen kennen we op dit moment in Nederland financieel

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Uit vrije wil. Actieplan vrijwilligerswerk

Uit vrije wil. Actieplan vrijwilligerswerk Uit vrije wil Actieplan vrijwilligerswerk ChristenUnie Algemene Politieke Beschouwingen 2008 Inleiding Onbetaalde arbeid en vrijwilligerswerk zijn de smeerolie van de samenleving. Ze verdienen erkenning

Nadere informatie

Wijkteams wijkcoaches (frontlijnaanpak)

Wijkteams wijkcoaches (frontlijnaanpak) Wijkteams wijkcoaches (frontlijnaanpak) 19 september 2013 Dick Laan, sr adviseur Informatievoorziening Soc. Domein, Gemeente Enschede Aanleiding Ontzorgen en normaliseren Benutten talenten en eigen kracht

Nadere informatie

Visie op de vernieuwing van het sociaal domein in de gemeente Nijkerk. Iedereen telt en doet mee

Visie op de vernieuwing van het sociaal domein in de gemeente Nijkerk. Iedereen telt en doet mee Visie op de vernieuwing van het sociaal domein in de gemeente Nijkerk Iedereen telt en doet mee Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De opgave voor het sociaal domein 3. Waar staat Nijkerk nu? 4. Principes voor

Nadere informatie

Deze tijd vraagt om creativiteit

Deze tijd vraagt om creativiteit 12 april 2012 Werkplaats Onderneem met zin! Deze tijd vraagt om creativiteit Participeren/ Meedoen naar vermogen Schakelen en verbinden Wim Roelofs Integrale aanpak en noodzaak om te schakelen en te verbinden

Nadere informatie

Meer kansen, meer banen. SW-bedrijven als banenmakelaar

Meer kansen, meer banen. SW-bedrijven als banenmakelaar Meer kansen, meer banen Inleiding Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben terecht de volle aandacht van de politiek. Vrijwel alle verkiezingsprogramma s besteden er aandacht aan. Het gaat

Nadere informatie

Doel. 1 Gemeenten kunnen met de voorziening beschut werken mensen in een dienstbetrekking laten werken. Het

Doel. 1 Gemeenten kunnen met de voorziening beschut werken mensen in een dienstbetrekking laten werken. Het Naam De ontwikkeling van arbeidsmatige dagbesteding Opdrachtgever Raad/college Trekker Sanne Bloemen Datum 13 januari 2015 Inleiding Vanuit de Wmo 2015 is de opdracht voor de gemeente het bieden van ondersteuning

Nadere informatie

Vrijwilligerswerkbeleid 2016-2020 Gemeente Oss

Vrijwilligerswerkbeleid 2016-2020 Gemeente Oss Vrijwilligerswerkbeleid 2016-2020 Gemeente Oss Project Vrijwilligerswerkbeleid 2016-2020 Datum 24 mei 2016 Auteur S. Dohmen, M. Megens Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2. Huidige situatie 3. Relevante ontwikkelingen

Nadere informatie

!7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG

!7: ZORG 'EHANDICAPTENZORG !7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE De inkoop van gehandicaptenzorg in 2015 1 Als het nodig is heb je recht op langdurige zorg. Denk aan thuiszorg, verblijf in een verpleeg-

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Initiatiefvoorstel Lokaal Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid Inleiding

gemeente Eindhoven Initiatiefvoorstel Lokaal Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid Inleiding gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5074 Inboeknummer Dossiernummer Initiatiefvoorstel Lokaal Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid Inleiding Het tafelzilver is op, de tijd dat we ruim in

Nadere informatie

Discussienota Naar een socialere bijstand GroenLinks Den Haag November 2015

Discussienota Naar een socialere bijstand GroenLinks Den Haag November 2015 Discussienota Naar een socialere bijstand GroenLinks Den Haag November 2015 Inleiding Er is veel in beweging rond de bijstand. Sommige gemeenten experimenteren met een andere uitvoeringspraktijk, met minder

Nadere informatie

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN!

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! DOELEN VAN PARTICIPATIEWET ALLEEN TE HALEN ALS RIJK, PROVINCIE, GEMEENTEN, ONDERWIJS EN SOCIALE PARTNERS GEZAMENLIJK AAN DE SLAG GAAN! DE PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN:

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

Visie Beheer Openbare Ruimte

Visie Beheer Openbare Ruimte Visie Beheer Openbare Ruimte De openbare ruimte bestaat uit de ondergrondse en bovengrondse voorzieningen die in beheer zijn de gemeenten en bestaat uit riolering, plantsoenen, bomen, wegen, straten, pleinen,

Nadere informatie

Transformaties in rijks- en lokaal beleid. 19 september 2013 Jolanda Verbiesen

Transformaties in rijks- en lokaal beleid. 19 september 2013 Jolanda Verbiesen Transformaties in rijks- en lokaal beleid 19 september 2013 Jolanda Verbiesen Waar geven gemeenten geld aan uit? 1. Salarissen ambtenaren 2. Overdrachtsuitgaven (oa. Bijstand) 3. Inkoop tot 2007 ca. 1000,-

Nadere informatie

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans VVD- Best Verkiezingsprogramma 2014-2018 Best in Balans 20 oktober 2013 Best in Balans Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2014-2018 genaamd Best in Balans. Met dit verkiezingsprogramma willen we u laten

Nadere informatie

KADERNOTA Venlo als Übergang in einem intelligenten. Grenzregion

KADERNOTA Venlo als Übergang in einem intelligenten. Grenzregion KADERNOTA 2017 Venlo als Übergang in einem intelligenten Grenzregion 1 Inleiding We bespreken een Kadernota die anders is dan we gewend zijn. Je vraagt je dan af waarom is dat zo? Zij de financiële resultaten

Nadere informatie

SWH laat zich leiden door een heldere visie en een duidelijke strategie. Beiden worden in het visiedocument gepresenteerd.

SWH laat zich leiden door een heldere visie en een duidelijke strategie. Beiden worden in het visiedocument gepresenteerd. Visiedocument Welzijn 2017-2020 Stichting Welzijn Hattem: Dichtbij en in de buurt De missie en visie van Stichting Welzijn Hattem Stichting Welzijn Hattem (SWH) wil de zelfredzaamheid van de inwoners vergroten

Nadere informatie

Kadernota Participatie en Inkomen. Raadsinformatieavond 14 januari 2014

Kadernota Participatie en Inkomen. Raadsinformatieavond 14 januari 2014 Kadernota Participatie en Inkomen Raadsinformatieavond 14 januari 2014 Opbouw 1. Urgentie/aanleiding 2. Gekozen insteek en proces 3. Drieledige veranderstrategie a. Versterken bedrijvigheid en stimuleren

Nadere informatie

KOERSDOCUMENT SOCIAAL DOMEIN VIJFHEERENLANDEN Werkgroep Sociaal Domein Versie 1.0

KOERSDOCUMENT SOCIAAL DOMEIN VIJFHEERENLANDEN Werkgroep Sociaal Domein Versie 1.0 KOERSDOCUMENT SOCIAAL DOMEIN VIJFHEERENLANDEN 2018-2022 Werkgroep Sociaal Domein 22-06-2017 Versie 1.0 Inhoudsopgave Inleiding Visie Sociaal Domein Doelstellingen Sociaal Domein Meedoen in Vijfheerenlanden

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Nieuwsbrief nr. 3, september 2013 Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Amstelveen, donderdagochtend 29 augustus om 7.45 uur s ochtends op het plein voor het raadhuis. Een vriendelijk

Nadere informatie

Ruimte voor initiatief en ondernemerschap

Ruimte voor initiatief en ondernemerschap Ruimte voor initiatief en ondernemerschap Verkiezingsprogramma VVD Winterswijk 2014-2018 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de VVD Winterswijk voor de periode 2014 2018. De VVD wil werken

Nadere informatie

Betreft : Handreiking waardering mantelzorg door gemeenten Datum : 26-03-2014

Betreft : Handreiking waardering mantelzorg door gemeenten Datum : 26-03-2014 Mezzo memo Betreft : Handreiking waardering mantelzorg door gemeenten Datum : 26-03-2014 Waardering mantelzorg In het (concept)wetsvoorstel Wmo 2015 is geregeld dat de huidige grondslag voor het mantelzorgcompliment

Nadere informatie

MO grp_brochure def.indd :06

MO grp_brochure def.indd :06 S ociaal Werkers hebben een uiterst belangrijke rol in de participatiesamenleving. De effecten van het werk van deze professionals zijn niet voor iedereen even zichtbaar. Wel voor degene die hulp kreeg.

Nadere informatie

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-44524496 - email: wmoraad@oss.nl

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-44524496 - email: wmoraad@oss.nl Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-44524496 - email: wmoraad@oss.nl Datum 9 december 2014 Kenmerk 14015aWMOR / AvO Aan het college van B en W van de Gemeente Oss Betreft Advies

Nadere informatie

Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk

Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk Ons visiedocument? www.wilgaerden.nl Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk Bij Wilgaerden draait alles om het welzijn van ouderen met een zorgbehoefte of zorgvraag die samenhangt met het ouder

Nadere informatie

Het verhaal van Careyn Het Dorp

Het verhaal van Careyn Het Dorp Het verhaal van Careyn Het Dorp Het Dorp staat voor een nieuwe manier van werken. Een werkwijze die de klant en kwaliteit van leven centraal stelt en waarbij onze zorgprofessional aan zet is. Het Dorp

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Voor individuele vrijheid Voor sociale rechtvaardigheid Voor maatschappelijke verantwoordelijkheid SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Rotterdam is van oudsher een havenstad, een

Nadere informatie

Tegenprestatie naar Vermogen

Tegenprestatie naar Vermogen Tegenprestatie naar Vermogen Beleidsplan Tegenprestatie in het kader van de Participatiewet 2015 Hof van Twente, oktober 2014-1 - De Tegenprestatie naar Vermogen Inleiding Al vanaf 1 januari 2012 kunnen

Nadere informatie

No. 015.038.0010. besluit vast te stellen de. Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Twenterand

No. 015.038.0010. besluit vast te stellen de. Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Twenterand No. 015.038.0010 Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Twenterand De raad van de gemeente Twenterand; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op artikel

Nadere informatie

November 2014 PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN

November 2014 PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN November 2014 PVDA PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN Een plan van De Partij van de Arbeid Voorne putten Werkgroep Economie & Werk Voorne Putten PvdA Nissewaard Gert-Jan Alberts Kim van de Kant PvdA Hellevoetsluis

Nadere informatie

#Durftevragen en #Durftegeven

#Durftevragen en #Durftegeven #Durftevragen en #Durftegeven Over meedoen, welzijn, eigen kracht en solidariteit Otwin van Dijk wethouder Doetinchem Waar hebben we het over? De toestand volgens Wmo Eigen kracht en solidariteit Minder

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet

Veranderingen in de Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet Veranderingen in de Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet Programma -Uitleg veranderingen Jeugd en algemeen Wmo -Uitleg maatwerkvoorzieningen en Wiz -Uitleg participatiewet -Veelgestelde vragen -Ruimte om

Nadere informatie

Kadernota Wmo Dit is eigen kracht in Hattem!

Kadernota Wmo Dit is eigen kracht in Hattem! Kadernota Wmo 2015 - Dit is eigen kracht in Hattem! Inleiding Er vinden grote veranderingen plaats in zorg en welzijn. Steeds meer taken worden overgedragen aan gemeenten. Met de toenemende verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst zorg & ondersteuning 22 maart 2017

Verslag bijeenkomst zorg & ondersteuning 22 maart 2017 Verslag bijeenkomst zorg & ondersteuning 22 maart 2017 In Zaanstad kan iedereen meedenken én praten over (goede) zorg en ondersteuning. Dit jaar heeft de gemeente haar werkwijze vernieuwd. Om zo beter

Nadere informatie

RIS Werken loont!

RIS Werken loont! Werken loont! Initiatiefvoorstel PVV Den Haag Raadslid Elias van Hees 17 mei 2017 Aanleiding & Analyse De arbeidsmarkt functioneert op basis van vraag en aanbod. Het is hierbij cruciaal dat werkgevers

Nadere informatie

Directie Inwoners Ingekomen stuk D28 (PA 30 maart 2011) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Datum uw brief

Directie Inwoners Ingekomen stuk D28 (PA 30 maart 2011) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Datum uw brief Ingekomen stuk D28 (PA 30 maart 2011) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500

Nadere informatie

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2 Tegenbegroting 2015 Inleiding Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de sociaal-democratie. In deze tegenbegroting 2015 vertaalt de PvdA Utrecht deze

Nadere informatie

Ondernemingsplan Opella

Ondernemingsplan Opella Ondernemingsplan Opella 02 08 Op weg naar 2020 Bijzonder en gewoon Zorgdienstverlener Opella ondersteunt mensen op allerlei manieren, waarbij het zo zelfstandig mogelijk leven en wonen voorop staat. Ondanks

Nadere informatie

Workshop decentralisaties sociaal domein. 30 september 2013

Workshop decentralisaties sociaal domein. 30 september 2013 Workshop decentralisaties sociaal domein 30 september 2013 Inhoud Stimulansz Even voorstellen De 3 decentralisaties Wat kan de meerwaarde van sport zijn? Aan de slag met het kaartspel Stimulansz We zijn

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013.

Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013. Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013. Voorzitter, college, collega raadsleden, mensen op de publieke tribune, luisteraars van de Zuidwest FM en lezers van onze GBWP bijdrage.

Nadere informatie

Manifest. Input voor het coalitieakkoord. Gebaseerd op speerpunten vanuit het Gelderse platteland en de kleine kernen in onze provincie

Manifest. Input voor het coalitieakkoord. Gebaseerd op speerpunten vanuit het Gelderse platteland en de kleine kernen in onze provincie Manifest Input voor het coalitieakkoord Gebaseerd op speerpunten vanuit het Gelderse platteland en de kleine kernen in onze provincie Maart 2015 Geachte heer, mevrouw, Op het PlattelandsParlement Gelderland

Nadere informatie

Meer info over Prisma en WMO?

Meer info over Prisma en WMO? Meer info over Prisma en WMO? wmo@prismanet.nl www.prismanet.nl Plan een bezoekje! U kunt het Prisma-aanbod pas echt ervaren als u het ook met eigen ogen gezien heeft. Prisma heet u van harte welkom voor

Nadere informatie

Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota

Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota 2 Samenvatting van de concept kadernota - Heel het Kind Heel het Kind Op 18 februari 2014 heeft de Eerste Kamer de nieuwe Jeugdwet aangenomen. Daarmee

Nadere informatie

Startnotitie Werken naar Vermogen

Startnotitie Werken naar Vermogen Startnotitie Werken naar Vermogen 1. ACHTERGROND 1.1. Aanleiding Voor u ligt de Startnotitie Werken naar Vermogen. Concrete aanleiding voor deze Startnotitie is de aangenomen motie van het CDA van 15 november

Nadere informatie

Leven in Leiden: Uitkomsten brainstorm Startbijeenkomst Sociaal Maatschappelijke Structuurvisie. Gemeente Leiden 6 april 2011

Leven in Leiden: Uitkomsten brainstorm Startbijeenkomst Sociaal Maatschappelijke Structuurvisie. Gemeente Leiden 6 april 2011 1. In 2025 is een kwart van de Leidse bevolking 65 jaar of ouder De vergrijzing is op dit moment in Leiden nog beperkt ten opzichte van de andere steden: 12% van de bevolking is 65+. Landelijk is dat nu

Nadere informatie

Bijlage 3 behorend bij het initiatief voorstel Aanpak van de recessie. Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid.

Bijlage 3 behorend bij het initiatief voorstel Aanpak van de recessie. Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid. Bijlage 3 behorend bij het initiatief voorstel Aanpak van de recessie. Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid. Inleiding. Het tafelzilver is op, de tijd dat we ruim in onze middelen zaten

Nadere informatie

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 In beweging komen Ontwikkelen Meedoen Met lef! Oktober, 2016 1. Inleiding In 2015 en 2016 gingen wij Meiinoar op reis en die reis gaat verder. De reis wordt intensiever

Nadere informatie

O O * Uitvoeringsregels tegenprestatie Omdat iedereen van toegevoegde waarde is

O O * Uitvoeringsregels tegenprestatie Omdat iedereen van toegevoegde waarde is O16.001265 O16.001265* Uitvoeringsregels tegenprestatie 2017 Omdat iedereen van toegevoegde waarde is 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. In het kort... 3 3. Het idee en de uitgangspunten... 4 4.

Nadere informatie

Stand van zaken Minimabeleid Maart 2016

Stand van zaken Minimabeleid Maart 2016 Minimabeleid Maart 2016 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015-2018 Op 7 juli 2015 heeft de gemeenteraad de nota Meer voor wie minder heeft vastgesteld. De nota richt zich op zes thema s: taboe

Nadere informatie

Verkenning gezamenlijke uitvoering Participatiewet. Informatieve Raad 4 april 2013

Verkenning gezamenlijke uitvoering Participatiewet. Informatieve Raad 4 april 2013 Verkenning gezamenlijke uitvoering Participatiewet Informatieve Raad 4 april 2013 Historie (1) Wet Werken naar Vermogen (Rutte I) : - Iedereen doet mee - Eén regeling onderkant arbeidsmarkt - Wsw voor

Nadere informatie

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting -

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting - Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting DOEN wat nodig is Managementsamenvatting - 1 - Kadernota sociaal domein 2 Doen wat nodig is De gemeente Almere

Nadere informatie

ZO LOKAAL MOGELIJK. Transities sociaal domein per 2015

ZO LOKAAL MOGELIJK. Transities sociaal domein per 2015 ZO LOKAAL MOGELIJK Transities sociaal domein per 2015 Indeling presentatie Laatste stand van zaken transities door Rianne Oomen Aanvullingen op het Wmo-beleidsplan door Stella Terlouw Beleidsplan Jeugdhulp

Nadere informatie

Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s!

Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s! ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s! De drie D s Drie transities in het sociale domein:

Nadere informatie

Buurtsportcoaches en de grote transformaties van het sociale domein. Robby Aldenkamp.

Buurtsportcoaches en de grote transformaties van het sociale domein. Robby Aldenkamp. Buurtsportcoaches en de grote transformaties van het sociale domein Robby Aldenkamp. Drie decentralisaties in het sociale domein: 1. AWBZ WMO 2. Participatiewet 3. Jeugdwet Wat verandert er met ingang

Nadere informatie

redenen om voor Sociaal Werkers te kiezen.

redenen om voor Sociaal Werkers te kiezen. 10 redenen om voor te kiezen. ociaal Werkers hebben een uiterst belangrijke rol in de participatiesamenleving. De effecten van het werk van deze professionals zijn niet voor iedereen even zichtbaar. Wel

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Castricum 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Castricum 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Castricum 2015 De raad van de gemeente Castricum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober [nummer]; gelet op

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Kapelle 2014-2018

Verkiezingsprogramma PvdA Kapelle 2014-2018 Verkiezingsprogramma PvdA Kapelle 2014-2018 De afgelopen jaren hebben zich in onze samenleving veel en verschillende veranderingen voorgedaan, zo ook in Kapelle. We zijn onder andere geconfronteerd met

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

Iedereen in s-hertogenbosch doet volwaardig mee in de samenleving. Breed Welzijn s-hertogenbosch. Nieuwe combinaties in een nieuwe tijd

Iedereen in s-hertogenbosch doet volwaardig mee in de samenleving. Breed Welzijn s-hertogenbosch. Nieuwe combinaties in een nieuwe tijd Nieuwe combinaties in een nieuwe tijd Iedereen in s-hertogenbosch doet volwaardig mee in de samenleving Breed Welzijn s-hertogenbosch Juvans Maatschappelijk Werk en Dienst verlening // Welzijn Divers //

Nadere informatie

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder,

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder, Voorwoord Beste Heerhugowaarder, In dit verkiezingsprogramma 2014 hebben wij onze standpunten en visie in tien thema s kort en bondig weergegeven. Onze visie komen voort uit de sociaalliberale keuzes van

Nadere informatie

Plan van aanpak social return. Gemeente Gouda

Plan van aanpak social return. Gemeente Gouda Plan van aanpak social return Gemeente Gouda Doelstelling: Het doel van het Plan van aanpak social return (SR) is om het aantal inwoners dat via SR aan het werk komt ten minstens te verdubbelen. Dat betekent

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie