Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem"

Transcriptie

1 Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem

2 PvdA Werkt aan de toekomst Vraag aan de mensen op straat wat ze op dit moment persoonlijk bezighoudt en hoor terug over de onzekerheid over werk, inkomen en voorzieningen die vroeger vanzelfsprekend leken. Vraag aan de mensen op straat wat ze op dit moment in hun omgeving bezighoudt en hoor terug dat de verbondenheid tussen mensen van vroeger lijkt te verdwijnen. Maar hoor ook terug over de enorme veerkracht, energie en passie in de dorpen en wijken van Doetinchem. De Partij van de Arbeid Doetinchem sluit met dit verkiezingsprogramma aan bij die veerkracht, energie en passie met een optimistische visie op de toekomst van onze mooie gemeente Doetinchem. Een visie die gaat over de kracht van onze gemeenschap, waar mét elkaar leven en niet naast elkaar leven het vertrekpunt is. Een visie die gaat over ons en niet over ik. Een visie waar niet efficiency en kortetermijnwinst maar wel bestaanszekerheid en sociale rechtvaardigheid de basis zijn. Een visie waarin de gemeentelijke overheid loslaat waar het kan en ruimte geeft aan de energie en het ondernemerschap in de samenleving. Maar ook een betrouwbare gemeentelijke overheid die onvoorwaardelijke steun geeft aan mensen die het zelf niet (meer) redden. Als partij die betrokken is bij de mensen in de straat begrijpt de PvdA Doetinchem daarnaast als geen ander dat in deze onzekere tijden keuzes moeten worden gemaakt die mensen perspectief bieden. Perspectief op het dichterbij brengen van je dromen. De PvdA Doetinchem zet om die reden de komende jaren vol in op werk, werk en nog eens werk! Werk, werk en nog eens werk! Omdat werk naast inkomen de mogelijkheid geeft je talenten te ontwikkelen en je waardevolle sociale contacten oplevert. In deze tijd moeten we hard en slim werken om mensen werkzekerheid te bieden, juist voor diegenen die een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt hebben, zoals uitzendkrachten, bijstandsgerechtigden, jongeren, ouderen, allochtonen en mensen met een arbeidsbeperking. En wanneer mensen tóch hun baan kwijt raken, vindt de PvdA het van groot belang dat mensen zo snel mogelijk aan een andere baan worden geholpen of dat ze via een opleiding de kans krijgen om in de toekomst weer aan het werk te gaan. Maar we realiseren dat soms reguliere arbeid een brug te ver is. Mensen die wellicht wel willen, maar niet kunnen. Alle inzet moet erop gericht zijn om deze mensen via zinvolle (arbeidsmatige) dagbesteding of vrijwilligerswerk deel te laten nemen aan de samenleving. Wij hopen een groeiende groep ouderen, voor wie werk na hun pensionering geen optie meer is, ook te verleiden hun kennis, ervaring en enthousiasme in te zetten via vrijwilligerswerk. De PvdA werkt voor meer! De PvdA werkt ook voor zorg! Waar de grote veranderingen in het systeem nooit ten koste mogen gaan van de kwaliteit van de zorg en de zorg toegankelijk moet blijven voor iedereen die het nodig heeft. De PvdA werkt ook in de wijken en dorpen! Waar we, als het nodig is naast inwoners gaan staan en het leven van alle dag plezierig willen maken. De PvdA werkt voor jong en oud! Iedereen doet mee. De PvdA werkt voor de economie en ondernemerschap! Waar innovatie ons verder brengt en de banen worden gecreëerd. De PvdA werkt voor cultuur, voor sport, voor onderwijs, voor duurzaamheid, voor een betere gemeente! 1

3 De PvdA werkt voor u! En dat doen we allemaal in de wetenschap dat er de komende jaren veel gaat veranderen. Er staan flinke opgaven voor de deur. Taken van de rijksoverheid gaan met een forse korting van het budget naar de gemeenten. Taken die ons allemaal aangaan maar in het bijzonder mensen in een kwetsbare positie. Er moeten keuzes gemaakt gaan worden. Keuzes die pijnlijk kunnen zijn. Wij kunnen ons hier boos over maken, maar daar schieten we niets mee op. Liever stropen wij de mouwen op, zoals u van PvdA Doetinchem gewend bent. Gaan we aan de slag. Wij zijn de Partij van de Aanpak. Met onze raadsleden, wethouders en vrijwilligers hebben we de afgelopen jaren in Doetinchem al heel veel voor elkaar gekregen. En de komende jaren willen wij dat samen met u weer doen! 2

4 De PvdA Werkt voor Werk! Werk geeft je inkomen, ontwikkelt je talenten en biedt je sociale contacten. Natuurlijk ligt het werk in een economisch moeilijke tijd niet voor het oprapen. Maar omdat we niet voor niets de Partij van de Arbeid zijn, accepteren we niet dat mensen die kunnen werken ongewild thuis zitten. Mensen die in het vinden van werk een steuntje in de rug nodig hebben, helpen we met het ontwikkelen van hun talenten via effectieve re-integratie of bijscholingstrajecten. En als dat ook niet voor de hand ligt, kiezen we voor arbeidsmatige dagbesteding onder begeleiding van Wedeo, het Wijkbedrijf of het stimuleren van vrijwilligerswerk. Werk maken van werk Hoewel we de afgelopen jaren naar omstandigheden redelijk succesvol zijn geweest in het helpen van mensen aan werk, moet de samenwerking tussen gemeente, UWV en werkgevers beter. Het Werkplein uit, de bedrijventerreinen op! Daar liggen de vacatures, daar ligt het werk. Via het Praktijkontwikkelcentrum slaan gemeente, Wedeo en het Graafschapcollege de handen ineen om de kansen voor werkzoekenden op de arbeidsmarkt te vergroten. Specifiek voor werkloze jongeren intensiveren en bundelen Wat heeft PvdA Doetinchem bereikt? We strijden voor banenbehoud en doen wat we kunnen als er ontslagen dreigen te vallen. De PvdA heeft zich hard gemaakt voor een lobby richting Den Haag om de gevangenis open te houden, helaas zonder resultaat. Ook heeft de PvdA, regiobreed, hard gevochten voor de arbeidsvoorwaarden van de ontslagen huishoudelijke hulpen. En met succes! We helpen en stimuleren bedrijven die (meer) met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag willen. Begin 2014 opent het stimuleringscentrum voor sociale ondernemingen. In dit kader zijn we in Doetinchem voortrekker op het gebied van sociaal ondernemen. Onze sociale werkplaats Wedeo behaalt nog steeds goede resultaten. Zeventig procent van onze SW ers werkt bij gewone werkgevers. Daarin is Wedeo landelijk koploper We bereiden een fusie voor tussen sociale werkplaatsen en afdelingen Werk en Inkomen van de gemeente we de mogelijkheden voor begeleiding naar werk of (terug naar) school en stimuleren we arbeidsplaatsen door Jongerenvouchers. Om de match van mens naar werk te verbeteren wil de PvdA Doetinchem meer capaciteit vrijmaken voor arbeidsbemiddeling, jobcoaching en het Werkschap (arbeidsritme). Ondernemers moeten hier ook een grotere rol krijgen. We vergeten hierbij niet de groep inwoners die geen recht heeft op een uitkering maar wel aan de kant staat en graag wil werken. Wedeo, misschien wel het bijzonderste bedrijf van Doetinchem, speelt hierin een belangrijke rol voor mensen met wat grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Het blijft de veilige thuishaven voor mensen die alleen beschut kunnen werken of onder begeleiding gedetacheerd worden. De PvdA Doetinchem wil dat Wedeo daarnaast hét Ontwikkelbedrijf wordt voor re-integratie, arbeidsmatige en niet arbeidsmatige dagbesteding. 3

5 Wijkbedrijf Via het Wijkbedrijf van de gemeente Doetinchem hebben medewerkers van de gemeente samen met buurtbewoners en medewerkers van Wedeo de afgelopen jaren de handen uit de mouwen gestoken om het groenonderhoud in de wijken op een hoog peil te houden. De PvdA Doetinchem wil het succes van het Wijkbedrijf voortzetten én verbreden. Door via het Wijkbedrijf ook gemaksdiensten (boodschappendienst, klussen- en reparatiedienst, schoonmaakdienst) aan te bieden en het Wijkbedrijf te koppelen aan het project Wijkwachten wortelt het Wijkbedrijf nog sterker in de Doetinchemse wijken. Bovendien krijgen werkzoekenden zo een springplank naar werk aangeboden. Armoede en schulden Het armoedebeleid van de gemeente Doetinchem werkt. De afgelopen jaren hebben we gezien dat het mensen in staat stelt mee te doen aan de samenleving, bijvoorbeeld via de Meedoenregeling. En de kwijtschelding van gemeentelijke lasten geeft lucht. De PvdA Doetinchem zal bezuinigingen op het armoedebeleid niet accepteren. Maar ook is de PvdA Doetinchem van mening dat het beter kan en beter moet. We houden vast wat we hebben maar stellen een kanteling voor van het armoedebeleid: minder focus op regelingen en meer op doelgroepen: kinderen, ouderen en eenoudergezinnen. Daarnaast gaan wij dat het armoedebeleid activerender maken. Mensen moeten de weg naar dagbesteding en (vrijwilligers-)werk weer vinden. Schuldenproblemen kunnen beter worden aangepakt als we ze vroegtijdig signaleren. De PvdA Doetinchem wil de hulp bij schulden dichterbij de betrokkenen organiseren en minder aan de markt overlaten. Zo vinden wij dat er een Stadsbank moet komen onder gemeentelijke regie. We ondersteunen inwoners met het hanteerbaar maken en oplossen van hun schulden vanuit het vertrekpunt de eigen verantwoordelijkheid. We koppelen hieraan de inzet van (gekwalificeerde) vrijwilligers. Maar we versterken ook het netwerk van organisaties dat zicht heeft op de financiële problemen van onze inwoners. Wat heeft PvdA Doetinchem bereikt? We hebben onze aanval op armoede vol doorgezet. Zoals beloofd hebben we niet bezuinigd op het armoedebeleid Er is een boek verschenen over mensen die in Doetinchem in armoede leven. Door armoede een gezicht te geven hebben we inzicht en begrip gekregen voor de diverse omstandigheden. Deze profielen hebben als input gediend voor ons nieuwe armoedebeleid We hebben de mogelijkheden voor kwijtschelding van de gemeentebelastingen verruimd werden zodat mensen die het niet kunnen betalen, dat ook niet hoeven. We hebben de schulddienstverlening dichterbij georganiseerd zodat een kwetsbare groep Doetinchemmers minder afhankelijk is van marktpartijen We onderzoeken de mogelijkheid een eigen Stadsbank, dus dichter bij de mensen, op te richten We hebben een formulierenbrigade opgericht. Vrijwilligers gaan bij mensen langs die rond het bestaansminimum leven. Ze kijken samen met hen of ze voor voorzieningen in aanmerking komen die hun inkomen verhogen en helpen ze tevens met hun thuisadministratie Vrijwilligerswerk Iets voor je medemens doen zonder er iets voor terug te vragen. Onbetaalbaar! De PvdA Doetinchem is trots op de naar schatting vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor onze samenleving. We moeten vooral helpen de vraag naar en het aanbod van 4

6 vrijwilligerswerk bijeen te brengen. In de wijken en dorpen maar ook op het niveau van de stad. Via de Vrijwilligerscentrale of de succesvolle Doetinchemse Uitdaging die bedrijven verbindt aan maatschappelijke organisaties. We willen dat deze initiatieven de slag naar de wijk gaan maken. Onder andere door de sportverenigingen en culturele instellingen een rol te geven. De gemeente zelf moet vrijwilligers vooral niet in de weg lopen. Vrijwilligersactiviteiten moeten zoveel mogelijk ontzorgd worden: geen regels, geen vergunningen, geen kosten. Met de introductie van de Vrijwilliger van het Jaar geven we het vrijwilligerswerk jaarlijks een gemeentebreed podium en zetten we een vrijwilliger flink in het zonnetje. Uitkering en participatie Is er geen betaald werk, dan mogen van de PvdA Doetinchem andere middelen worden ingezet om mensen te activeren, zodat ze toch een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. Dat is niet alleen winst voor de maatschappij. Door middel van de tegenprestatie verbreden vrijwilligers hun sociale en economische netwerk. En wanneer ze in de eigen wijk aan de slag gaan, pakt dat ook nog eens positief uit voor hun woonomgeving. Dit ontwikkelingsaspect, het gevoel van eigenwaarde en het leggen van nieuwe contacten zijn voor ons belangrijke aspecten. Veel mensen met een uitkering verlenen al tegenprestaties uit eigen beweging. Anderen moeten daartoe worden gemotiveerd. Mensen met een beperkte arbeidshandicap, die vrijgesteld zijn van de sollicitatieplicht, kunnen naar vermogen toch aan de slag. Natuurlijk mag vrijwilligerswerk nooit betaald werk verdringen. Sociaal Aanbesteden en Arbeidsvoorwaarden De Partij van de Arbeid Doetinchem staat voor een sociale economie. En dus geven wij als gemeente het goede voorbeeld en staan wij pal voor goede en gezonde arbeidsvoorwaarden, ook in ons eigen inkoop- en aanbestedingsbeleid. De verzekering van goede arbeidsvoorwaarden, ziektekosten, arbeidsongeschiktheid en pensioenopbouw gaan boven kortetermijnwinst en aanbestedingsvoordeel. We zijn een sociale gemeente die kiest voor sociaal aanbesteden en sociaal ondernemen en kunnen dat bewijzen met de Prestatieladder Sociaal Ondernemen (TNO). We scherpen onze SROI-verplichtingen in ons aankoopbeleid aan: tenminste 5% van de opdrachtsom moet ingezet worden voor het aan het werk helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het Centrum voor Sociaal Ondernemen ontzorgt ondernemers hierbij en krijg ook een plek in ons aanbestedingsbeleid. Bedrijven die zich niet houden aan de afspraak, worden verplicht 5% van de opdrachtsom in het op te richten fonds voor Sociaal Ondernemen te storten. Sociaal ondernemerschap Samen met ondernemers, Wedeo en het CVJO zetten wij de komende periode vol in op het stimuleren van sociaal ondernemerschap. We denken hierbij enerzijds aan bestaande bedrijven die socialer willen gaan ondernemen. Dit betekent dat zij meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst gaan nemen. Anderzijds hebben we het over sociale starters, ondernemers die een bedrijf willen starten met zowel financieel als maatschappelijk rendement als doelstelling. Het stimuleringscentrum voor sociaal ondernemen dat kortgeleden op initiatief van de PvdA Doetinchem is gestart kan uitgroeien tot het centrale punt voor sociaal ondernemen in Nederland. Het centrum wordt daarbij dé plek van waaruit wordt gewerkt aan het aanpassen van landelijke wet- en regelgeving om het ondernemingsklimaat voor sociaal ondernemen te verbeteren. Er is ook een duidelijke link tussen sociaal ondernemen en duurzaamheid. Het één met het ander verbinden werkt versterkend. Een mooi voorbeeld hiervan is stadslandbouw, hierover meer bij het hoofdstuk duurzaamheid. 5

7 Dit gaan we doen (Werk) We verbeteren de samenwerking tussen gemeente, UWV én werkgevers (in het Werkgeverspunt Achterhoek-West) zodat korte lijnen ontstaan tussen werkzoekenden en werkgevers Iedereen die zich bij ons meldt voor een uitkering gaat ook naar buiten met (zicht op) een betaalde baan, een opleiding of een vorm van dagbesteding of vrijwilligerswerk Via het Praktijkontwikkelcentrum versterken we de band tussen onderwijs en arbeidsmarkt en vergroten we de kans van werkzoekenden op werk We zetten vol in op de bestrijding van jeugdwerkloosheid en stimuleren leerwerkplaatsen (meester-gezel) en werk via jongerenvouchers Om de uitstroom naar werk te bevorderen wil de PvdA Doetinchem meer capaciteit vrijmaken voor arbeidsbemiddeling, jobcoaching en het Werkschap (arbeidsritme). Het Wijkbedrijf en Wedeo krijgen een centrale plaats in re-integratie, arbeidsmatige dagbesteding, het opdoen van arbeidsritme en dus de toeleiding naar werk Het armoedebeleid wordt uitgebouwd door meer focus te leggen op kinderen, ouderen en één-oudergezinnen en het activerender te maken De bundeling van gemeentelijke schuldhulp zetten we door, onder andere door de introductie van een Stadsbank We geven alle ruimte aan vrijwilligers en helpen vraag en aanbod beter bij elkaar te brengen Zolang het de weg naar betaald werk niet hindert vinden we het heel normaal om uitkeringsgerechtigden via vrijwilligerswerk en tegenprestatie naar vermogen te vragen De gemeente geeft het goede voorbeeld in haar personeels- en aanbestedingsbeleid en bereikt binnen twee jaar de hoogste trede op de Prestatieladder Sociaal Ondernemen We scherpen ons inkoopbeleid met betrekking tot SROI (sociaal rendement) aan en geven het Centrum voor Sociaal Ondernemen formeel een plek in ons inkoopbeleid om bedrijven te helpen met de invulling van SROI We bouwen verder aan het stimuleringscentrum voor Sociaal Ondernemen het maken het centrum koploper op het gebied van sociaal ondernemen in Nederland 6

8 De PvdA Werkt voor Zorg en Welzijn! Doetinchem is en blijft een sociale gemeente! Volgens een onderzoek van vakbond FNV uit 2012 staat Doetinchem derde op de ranglijst van sociaalste gemeenten in Nederland. In 2010 stond Doetinchem zelfs op de eerste plaats. Hier zijn we trots op. De PvdA gaat er ook voor zorgen dat dat zo blijft! We staan aan de vooravond van grote veranderingen in de zorg. Er komen omvangrijke taken naar Doetinchem op het gebied van ondersteuning, verzorging en begeleiding. Het is een uitdaging om de zorg betaalbaar te houden, maar ook een kans om de zorg simpeler en beter te organiseren. We kunnen veel besparen op onnodige overhead, langdurige bureaucratische processen, ingewikkelde regelgeving en organisaties die dubbel werk doen. We besparen niet op de toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg. Onnodig en onacceptabel. WMO Doetinchem heeft de afgelopen 4 jaar laten zien een voorloper te zijn op het gebeid van de WMO. We waren een van de eerste gemeentes met een WMO-winkel en hebben de Kanteling al succesvol ingezet. Hierdoor zijn we veel meer in staat om mensen bij hun problemen te helpen en adviseren in plaats van volgens protocollen voorzieningen te verstrekken. U heeft recht op een rollator heeft plaatsgemaakt voor U heeft een probleem en we zoeken samen een oplossing, wat heeft u nodig?. Dit zorgt niet alleen voor een meer gelijkwaardige verhouding tussen gemeente en burger maar ook voor veel lagere WMOuitgaven. De komende jaren zetten we deze Wat heeft PvdA Doetinchem bereikt? De WMO-winkel functioneert goed en heeft als voorbeeld gediend voor andere gemeenten. De burger weet de WMO winkel te vinden Op het Zorgplein werken diverse aanbieders van zorg samen zodat de klant minder loketten heeft De uitgaven in de WMO zijn onder controle na het succesvol doorvoeren van de kanteling werkwijze voort. We houden hierbij wel goed in de gaten dat het kwaliteitsniveau hoog blijft. En we beseffen dat de toenemende vergrijzing ervoor kan zorgen dat de WMO-uitgaven weer kunnen toenemen. Sociale wijkteams We gaan de zorg dichtbij en zichtbaar voor de mensen organiseren. In de wijken komen sociale wijkteams bestaande uit buurtcoaches, wijkverpleegkundigen en andere eerste-lijnsprofessionals die nauw samenwerken met bijvoorbeeld de huisarts en het schoolmaatschappelijk werk. Zij bieden ondersteuning, verzorging en begeleiding. Deze teams zorgen ervoor dat mensen zolang mogelijk thuis kunnen wonen en dat er zo min mogelijk sprake is van met wisselende zorgverleners. De buurtcoach is het aanspreekpunt en is eindverantwoordelijk, ook financieel. Er komt een wijkbudget dat de buurtcoach zelf kan inzetten. Een aandachtspunt is preventie. Het wijkteam is de oren en ogen in de wijk en kunnen vroegtijdig signaleren waar behoeftes zijn en problemen ontstaan. Er moet tijd en ruimte zijn om hierop in te spelen zodat we kunnen voorkomen dat mensen in de problemen raken. De buurtcoach is dus een generalist, wat betekent dat de buurtcoach in staat is om veel problemen zelf op te (laten) lossen. De buurtcoach is zo opgeleid dat hij basiskennis heeft van psycho-sociale problematiek, ouderen, jongeren, schulden et cetera. Dit stelt de buurtcoach enerzijds in staat minder vaak door te verwijzen naar de dure 2 e -lijnszorg en anderzijds sneller 7

9 de 2 e -lijnsspecialisten in te schakelen en zo erger te voorkomen. Dit is niet alleen goedkoper, maar ook veel overzichtelijker voor de burger omdat er niet zoveel verschillende hulpverleners over de vloer komen. Daarnaast wordt, als dat echt nodig is, effectieve specialistische hulp sneller ingeschakeld dan nu. De sociale wijkteams en buurtcoach hebben nauwe samenwerking met vrijwilligers. Denk bijvoorbeeld aan de bijna 60 vrijwilligers die inmiddels zijn opgeleid om inwoners te helpen met hun financiële administratie. Tijdig inschakelen van deze vrijwilligers maakt het mogelijk oplossingen buiten de dure 2 e -lijnszorg te vinden. Mantelzorg We zijn ons er van bewust dat een groot deel van de zorg wordt verleend door de naaste omgeving. Deze mensen zijn onmisbaar. Het steunpunt Mantelzorg moet dan ook blijven. Maar wij willen deze mensen extra ondersteuning bieden. Daarom willen wij de zogenaamde respijtzorg, iemand die tijdelijk de zorg overneemt zodat de mantelzorg niet overbelast te raakt, een flinke impuls geven. Dat kan een vrijwilliger zijn of, afhankelijk van de indicatie, een professional. Wat ons betreft wordt dit in de wijk georganiseerd, dichtbij de mantelzorgers en de mensen met een zorgbehoefte. Sportverenigingen (Sportservice Doetinchem) en culturele instellingen worden ingeschakeld om dagbesteding en begeleiding in de wijk te organiseren. Dichtbij huis en gericht op ontspanning en ontlasting van de mantelzorger. Andere ondersteuning voor de mantelzorger en zorgbehoevende waar we meer ruimte voor willen maken zijn de inkomensafhankelijke ondersteuning bij praktische zaken als het huishouden, kinderopvang (via de bijzondere bijstand) en tijdelijk ofwel gedeeltelijke ontheffing van de sollicitatieplicht. We pleiten voor herinvoering van het Mantelzorgcompliment. Er komt bijzondere aandacht voor minderjarige mantelzorgers. We vragen buurtcoach, (basis-)scholen en zorgverleners in kaart te brengen over welke kinderen en jongeren het gaat en met een voorstel te komen hoe we deze jonge mantelzorgers kunnen ondersteunen en ontlasten. De zorgcoöperatie We stimuleren en faciliteren kleinschalige initiatieven als zorgcoöperaties. Deze zorgen ervoor dat zorgbehoevende ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking langer in hun vertrouwde wijk of dorp kunnen blijven wonen. Het gaat daarbij om een mix van kleinschalig wonen, zorg thuis, tuinonderhoud, een eetgroep en dagbesteding. Degenen die zorg afnemen zijn ook lid van de coöperatie en daardoor mede-eigenaar van de coöperatie. De leden bepalen zelf welke zorg het beste bij hen past. De zorg wordt verleend door professionals maar ook door familie en vrijwilligers. In de Achterhoek zijn initiatieven om zorgcoöperaties op te zetten. De PvdA is hier enthousiast over, wij zullen deze coöperaties stimuleren en ondersteunen als daar behoefte aan is. De gemeentepolis Doetinchem De gemeentepolis is een zorgverzekering van de gemeente Doetinchem en zorgverzekeraar Menzis. De polis biedt inwoners met een laag inkomen de mogelijkheid op betaalbare goede zorg. De zorgverzekering bestaat uit een standaard basisverzekering en een aanvullende tandarts- en zorgverzekering. De premie voor de basisverzekering is lager dan die van andere zorgverzekeraars. De aanvullende verzekering wordt op maat gemaakt. Mensen die een eigen bijdrage AWBZ of WMO betalen kunnen dit via de gemeentepolis vergoed krijgen. De polis biedt ook een leefstijlprogramma voor ouderen. Zij krijgen korting op 'Meer bewegen voor Ouderen' aangeboden. Wij vinden het van essentieel belang dat de gezondheidszorg 8

10 toegankelijk is voor alle Doetinchemmers. De gemeentepolis draagt hier aan bij, we bouwen deze uit waar mogelijk. De Sociale Raad De Sociale Raad moet zowel door raad als college beter en structureler worden ingezet. Ze adviseert het college van burgermeester en wethouders en de gemeenteraad maar is ook een cliëntenplatform die de belangen vertegenwoordigt die te maken hebben met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Om veranderingen in de zorg op een juiste en verantwoorde manier door te voeren hebben we de inbreng van degenen die zorg ontvangen en dus de Sociale Raad nodig. Betaalbare zorg Om de zorg betaalbaar te houden kiezen we voor de uitvoerder, de professional, die zorg verleent en niet voor grote bureaucratische organisaties. Bij de inrichting van het sociaal domein zoeken we dan ook naar een manier om de zorg dichtbij de mensen te organiseren met zo min mogelijk overhead en ingewikkelde regels. We zijn tegen marktwerking in de zorg. Het vercommercialiseren van de zorg heeft niet geleid tot betere zorg en de kosten zijn mede hierdoor tot ongekende hoogte gestegen. Het geld moet naar mensen die zorg nodig hebben en degenen die zorg verlenen. De zorg is niet van commerciële instellingen maar van ons allemaal. De PvdA Doetinchem wil zorginstellingen waarmee wij een subsidierelatie hebben, met ingang van 1 januari 2015 korten, als hun bestuurders een salaris krijgen hoger dan de Balkenendenorm. Tot slot vinden we het niet meer dan terecht dat mensen bijdragen aan de zorgkosten indien mogelijk. Wij vinden het niet vreemd om bijvoorbeeld een bijdrage voor huishoudelijke hulp te betalen als er voldoende inkomen of vermogen is. 9

11 Dit gaan we doen (Zorg) We gaan door met de Kanteling binnen de WMO maar waken ervoor dat de kwaliteit op orde blijft. Ook houden we rekening met de vergrijzing en de eventueel oplopende kosten die hiermee gepaard gaan. Er komen zorgteams in elke wijk waar verschillende professionals als buurtcoach, wijkverpleegkundigen in nauw contact staan met bijvoorbeeld huisartsen. Zij zorgen voor goede, snelle en toegankelijke hulp voor iedereen. Mede door deze zorgteams kunnen zowel mensen met een beperking, chronisch zieken, als ouderen zolang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving wonen. Het wijkteam houdt zich ook bezig met preventie. Wij zorgen ervoor dat hier tijd en capaciteit voor is. Mantelzorgers worden waar nodig ondersteund met informatie en advies. Daarnaast zetten we flink in op het organiseren van respijtzorg zodat de mantelzorgers niet overbelast raken, de sportverenigingen en culturele instellingen worden hier bij betrokken. Het Mantelzorgcompliment wordt weer ingevoerd Er komt speciale aandacht voor minderjarige mantelzorgers. In overleg tussen buurtcoach, (basis-)scholen en zorgverleners maken we een aanbod dat deze jonge mantelzorgers gaat ontlasten van hun zware taak Kleinschalige initiatieven als zorgcoöperaties waardoor zorgbehoevende ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen, worden door ons gestimuleerd en ondersteund. We vinden het van essentieel belang dat de gezondheidszorg voor alle Doetinchemmers toegankelijk is, daarom continueren we de gemeentepolis. We willen een belangrijke rol van de Sociale Raad de komende periode in relatie met de decentralisaties van zorgtaken We streven naar een betaalbare zorg door minder overhead en regels We zijn tegen marktwerking in de zorg; zorginstellingen waarvan de bestuurders een salaris krijgen hoger dan de Balkenendenorm, willen we korten op hun subsidie We laten mensen die het kunnen betalen meebetalen aan hun zorg 10

12 De PvdA Werkt voor een sterke economie! Hoewel ook de crisis niet voorbijgaat aan Doetinchem, doet de Doetinchemse economie het verhoudingsgewijs goed. Recent onderzoek wijst uit dat Doetinchem één van de grootste stijgers is in de landelijke lijst met sterkste lokale economieën (van plaats 55 naar 22) en de grote Gelderse steden achter zich laat. De ruim 4000 Doetinchemse bedrijven zijn goed voor een vijfde van de economische activiteit in de Achterhoek en bieden plaats aan bijna werkenden. De PvdA Doetinchem heeft de afgelopen jaren laten zien naast ondernemers en ondernemersverenigingen (IG&D en OVD) te staan en ondernemers de ruimte te willen geven die ze nodig hebben. Door sterk in te zetten op ondernemerschap en innovatie wil de PvdA Doetinchem onze economie een verdere impuls geven. Bedrijfsleven en bedrijventerreinen Onze wethouders hebben het bedrijfsleven de afgelopen jaren ruimte gegeven voor ondernemerschap. MKB-Nederland heeft deze aanpak in 2012 gecertificeerd en beloond met een Bewijs van Goede Dienst. We willen Wat heeft PvdA Doetinchem bereikt? Er zijn economische contracten gesloten met het bedrijfsleven met daarin wederzijdse prestatieafspraken. Wij zijn er trots op dat het bedrijfsleven een actieve rol neemt bij het aan het werk helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt Het bedrijventerrein Verheulsweide is gerevitaliseerd en we zijn bezig met Akkermansweide in Gaanderen Alle bedrijventerreinen hebben een parkmanagementorganisatie met zoveel mogelijk zelfstandigheid. Er is een gemeentelijke adviseur beschikbaar voor het parkmanagement Het Centrum voor Jong Ondernemers is gestart met een steun in de rug van ons. Ondertussen het centrum succesvol en zelfstandig en biedt aan veel starters een plek stappen blijven zetten naar betere dienstverlening en deregulering richting werkgevers. We zijn er trots op dat alle Doetinchemse bedrijventerrein beschikken over eigen parkmanagement-organisatie, die op onze steun en ondersteuning kunnen blijven rekenen. De PvdA Doetinchem is van mening dat bedrijventerrein De Huet in samenwerking met IG&D en parkmanagement zo snel mogelijk moet worden opgeknapt. Daarnaast willen we samen met parkmanagementorganisaties en vastgoedeigenaren een Masterplan Ondernemersklimaat op Bedrijventerreinen opstellen, zodat onder meer de leegstand wordt aangepakt. De PvdA Doetinchem ziet het A18 Bedrijvenpark als een cruciale investering in de economische toekomst van onze regio. Dit bedrijvenpark verdient een economische benadering, géén boekhoudkundige. De acquisitie van nieuwe bedrijven, samen met onze buurgemeenten en IG&D, heeft topprioriteit. Innovatie De Achterhoek is op één na de meest innovatieve regio van Nederland. We hebben hiermee goud in handen. Goud dat we in termen van regio-marketing te weinig benutten, dat moet beter. De PvdA Doetinchem wil ondernemers vooral vrij laten in hun innovatiekracht. Wij zien op twee manieren kansen voor (financiële) ondersteuning. Ten eerste door oprichting van kennisclusters waarin kleine innovatieve MKB-bedrijven worden verbonden om te profiteren van elkaars kennis. Ten tweede door steun te geven aan zogenaamde Innovatiehubs, waar bedrijven voor een laag tarief door studenten (hogescholen en Universiteiten) worden geholpen met hun innovaties. Het mes snijdt voor deze laatste vorm van ondersteuning aan twee kanten want zo vergroten we de kans op aantrekken en behoud van jong talent. 11

13 Starters en groeiers Via het project IkStartSmart en sinds de oprichting van het Centrum voor Jong Ondernemerschap neemt het aantal starters in Doetinchem toe. Maar we bezetten nog geen provinciale toppositie als het gaat om het aantal starters. Een toppositie is wel de ambities van de PvdA Doetinchem omdat starters zorgen voor vernieuwing in onze economie en garant staan voor toekomstige groei van onze economie. Met genoemde partijen maar ook andere partijen (zoals IG&D, OVD en Jongerencentrum) willen we een startersoffensief aangaan. Een offensief dat meer mensen aanzet tot het starten van een onderneming én dat ervoor zorgt dat minder starters noodgedwongen moeten stoppen. Hiervoor willen we de gemeentelijke middelen voor Bbz (Besluit Bijstandsverlening voor Zelfstandigen) betrekken. Starters vanuit de bijstand blijken het namelijk minstens zo goed te doen als gewone starters. We maken zo van de Bbz een belangrijk participatiemiddel. Groeien als starter is soms nog moeilijker dan het starten zelf. Vragen rond personeel en huisvesting waren vaak niet de reden om een onderneming te starten. En toch is het goede antwoord cruciaal. Voor de groeiende onderneming zelf en uiteindelijk ook voor de groei van de werkgelegenheid. De PvdA Doetinchem wil samen met de IG&D een pool van coaches voor startende en groeiende, jonge ondernemers beginnen. Oude rotten die de groeiende ondernemers helpt bij het doormaken van de groei. Daarin maximaal ondersteund door de gemeente bij locatie- en huisvestingsvragen. Dit werkt wat ons betreft ook andersom: jonge honden die bestaande ondernemers helpen bij vernieuwing en innovatie in hun bedrijf. ZZP-ers De ZZP-er of freelancer is niet meer weg te denken uit het economisch landschap. Naast de landelijke zorg van de PvdA voor mensen die soms noodgedwongen voor het zelfstandig ondernemerschap hebben moeten kiezen, ziet de PvdA Doetinchem ook veel kansen. Naast de vrije en creatieve geest herkennen wij ook dat ZZP-ers veel efficiënter werken dan grote organisaties. Dit biedt mogelijkheden om met minder geld toch de kwaliteit te leveren die we zijn gewend, bijvoorbeeld in de ICT, communicatie, in de zorg, en (begeleiding van) werk. De PvdA Doetinchem wil daarom ZZP-ers meer ruimte geven in haar aanbestedingen maar stelt daaraan voor ZZP-ers twee harde, samenhangende randvoorwaarden. Ten eerste onderlinge samenwerking (netwerken) waardoor als collectief kan worden meegedaan in de aanbesteding. En ten tweede dat in dat collectief de ZZP-ers samen goede afspraken maken over een collectieve verzekeringen voor arbeidsongeschiktheid, aansprakelijkheid en pensioen. Wij zien in de Achterhoek gelukkig goede bewegingen in deze richting (o.a. Broodfonds, Pr8Werk). De PvdA Doetinchem is fel tegen gedwongen ZZP-constructies. Waar we als overheid zelf inkopen of aanbesteden werken we hier niet aan mee. Bedrijven die langs deze weg in onze inkoop of aanbestedingen concurreren op prijs sluiten we bij voorkeur uit. Zondagopenstelling supermarkten De PvdA Doetinchem vindt het ronduit teleurstellend dat een conservatieve meerderheid van de gemeenteraad Doetinchem het vrijgeven van de zondagopenstelling supermarkten heeft tegengehouden. Een groot deel van onze inwoners, de klant, is de verliezende partij. Dit geldt ook voor onze supermarktondernemers die zien dat in buurgemeenten de mogelijkheden voor ondernemerschap op zondag wél worden verruimd. De PvdA Doetinchem zal de komende periode het vrijgegeven van openstelling van supermarkten wederom proberen mogelijk te maken. 12

14 Dit gaan we doen (Sterke Economie) Verdere verbetering dienstverlening aan werkgevers, terugdringen overbodige regels op bedrijventerreinen In nauw overleg met IG&D en parkmanagement zo snel mogelijk opknappen van bedrijventerrein De Huet Opstellen van een Masterplan Ondernemersklimaat op Bedrijventerreinen, onder andere om leegstand tegen te gaan Prioriteit aan ontwikkeling A18 Bedrijvenpark, meer capaciteit voor acquisitie Meer kennisclusters en innovatiehubs om de innovatie van het Doetinchemse en Achterhoeks bedrijfsleven een extra impuls te geven Beginnen van een startersoffensief voor meer startende ondernemers, onder andere door effectievere inzet Bbz-gelden Een pool van oude rotten uit het bedrijfsleven die een coachende rol voor groeiende ondernemers gaan oppakken Meer aandacht voor ZZP-ers in lokale aanbestedingen, onder voorwaarde dat de beroepsgroep als collectief de arbeidsvoorwaarden goed regelt. We werken niet mee aan gedwongen ZZP-constructies De zondagopenstelling van supermarkten moet de komende periode wél gerealiseerd worden 13

15 De PvdA Werkt voor Duurzaamheid! De PvdA Doetinchem staat pal voor duurzaamheid. Duurzaamheid prikkelt innovatie en ondernemerschap en draagt bij aan onze welvaart. Bovendien zien wij het als morele plicht zuinig te zijn op onze mooie omgeving en los te komen van onze verslaving aan fossiele brandstoffen. Inzet op duurzaamheid kan tientallen groene banen opleveren voor de Doetinchemse economie. Onze wethouder Steven Kroon heeft hierin de afgelopen periode het goede voorbeeld gegeven door de Achterhoekse Groene Energiemaatschappij (AGEM) op te richten. Deze moet er voor zorgen dat de Achterhoek in 2030 volledig (100%) draait op duurzame energie. Wat heeft PvdA Doetinchem bereikt? De AGEM is een concreet resultaat van Achterhoek We zijn trots op ons eigen Achterhoekse energiebedrijf met Doetinchem als trekker De Floriadetuin is een mooie combinatie van duurzaamheid en economie. Deze samenwerking tussen ondernemers, gemeente en de buurt is een voorbeeld van meerwaarde door verbinding. Het verbetert de uitstraling van de Veentjes ook nog eens aanzienlijk Voor de basisscholen is op initiatief van de PvdA een lespakket ontwikkeld over duurzaamheid. Alle basisscholen doen mee aan de Energieke School! Achterhoekse Groene Energiemaatschappij (AGEM) De AGEM is hét vehikel voor de duurzame ontwikkeling van de Achterhoek. De levering van groene energie, de opwekking van zonne-energie, windenergie en andere vormen van duurzame energieopwekking én -besparing zijn absolute speerpunten de komende jaren. De PvdA Doetinchem wil de AGEM naast de algemene opdracht een concreet speerpunt meegeven. Wij willen dat AGEM samen met de Stichting Achterhoek Duurzaam Verbouwen (ADV) en onze woningcorporatie Sité werk gaat maken van het verlagen van de energielasten van minima. Door energiebesparende maatregelen in het woningbestand van Sité door te voeren en door goedkoper energie te gaan leveren ontstaat er ruimte bij onze minima om beter uit te komen met het inkomen. Bewustwording: de Energieke School Op initiatief van de PvdA Doetinchem is in 2013 het project Energieke School van start gegaan op alle basisscholen in Doetinchem. Een project met als doel kinderen bewust te maken van groene energie én om ze in praktijklessen in aanraking te brengen met techniek. De PvdA Doetinchem wil dit project de komende jaren voortzetten op de basisscholen in Doetinchem. Als het project elders in de Achterhoek aanslaat zou het kunnen worden ondergebracht bij de AGEM. Als spin-off van dit leerlingenproject wil de PvdA Doetinchem zich sterk maken voor energiezuinige scholen. Energiebesparing en zonnepanelen op daken van scholen leveren geld op dat weer kan worden gestoken in het onderwijs. Stimuleren van bewonersinitiatieven duurzaamheid Het bruist in onze gemeente van de bewonersinitiatieven op het terrein van duurzaamheid. De PvdA Doetinchem wil deze kleinschalige initiatieven ondersteunen met kleine, eenmalige bijdragen. Te denken valt aan een repaircafé op wijkniveau. Vrijwilligers (of dagbesteding) repareren daar spullen die mensen anders zouden weggooien. In ruil wordt eventueel een wederdienst aangeboden. We gaan de initiatieven niet opleggen of overnemen. Nee, we kiezen voor gerichte ondersteuning van mooie duurzame initiatieven uit de samenleving. 14

16 Stadslandbouw De PvdA Doetinchem wil werk maken van stadslandbouw. Ook hier is, net als bij energie, zelfvoorzienendheid de achterliggende gedachte. Het telen, oogsten en afzetten van voedsel in de eigen gemeente verkort de lange voedselketen, biedt kansen voor het milieu, de lokale economie, werk, dagbesteding en betrokkenheid van inwoners. Net als de Floriadetuin op de Veentjes kan het een geweldige kwaliteitsimpuls geven aan nu braakliggende terreinen. Ook terreinen die voorzien waren voor woningbouw kunnen (tijdelijk) in gebruik worden genomen voor stadslandbouw. Wij leveren de grond aan initiatiefnemers. Zij realiseren stadslandbouw in samenwerking met bewoners, vrijwilligers, horeca, detailhandel, de Voedselbank, sociale werkvoorziening en anderen. Het goede voorbeeld: duurzaam inkopen en gemeentelijke gebouwen De PvdA Doetinchem vindt dat de gemeentelijke overheid het goede voorbeeld moet geven bij duurzaamheid. De gemeente koopt dagelijks diverse producten in: meubilair, catering maar ook energie. Deze inkoop moet zo snel mogelijk 100% duurzaam worden zodat Doetinchem voldoet aan het convenant Duurzaam Inkopen. Wat betreft energie kiezen we natuurlijk voor inkoop via de Achterhoekse Groene Energiemaatschappij (AGEM). Om het gemeentelijke energieverbruik tot een minimum te beperken moeten onze gebouwen en accommodaties energiezuiniger worden. We helpen stichtingen en verenigingen om hetzelfde doel te bereiken. Dit gaan we doen (Duurzaamheid) De AGEM is de motor van onze brede duurzame ambities. Het terugdringen van de energielasten voor minima is een concreet speerpunt We gaan door met het project Energieke School en verbreden het naar de rest van de Achterhoek en gebruiken het als spin-off voor energiebesparing en opwekking rond scholen We faciliteren bewonersinitiatieven rondom duurzaamheid We stellen gronden beschikbaar voor stadslandbouw en helpen initiatiefnemers dit mooie concept van de grond te krijgen In afzienbare tijd koopt de gemeente 100% duurzaam in en worden gemeentelijke panden energiezuiniger gemaakt 15

17 De PvdA Werkt voor Cultuur! Cultuur heeft artistieke, maatschappelijke en economische waarden. Cultuur is noodzakelijk voor de vorming van onze identiteit, voor de ontplooiing van mensen en voor de ontwikkeling van creativiteit. Cultuur verbindt, biedt plezier en draagt bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. De cultuursector is een sector met een duidelijk economisch belang. Cultuur is voor de PvdA dus meer dan vrijetijdsbesteding. Het hoort bij het DNA van onze stad, onze dorpen en wijken. Wat heeft PvdA Doetinchem bereikt? Er is een netwerk van Achterhoekse culturele instellingen, het servicepunt amateurkunst West Achterhoek De Amphion is af en feestelijk geopend door koningin Beatrix De Gruitpoort heeft het Stedelijk Jongerencentrum onder dak gekregen Het stimuleert bedrijvigheid, creativiteit en levendigheid. Culturele evenementen en uitingen zorgen er bovendien voor dat onze gemeente leefbaar en aantrekkelijk blijft. Aanbod Doetinchem heeft als centrumgemeente veel te bieden op het gebied van cultuur. We denken hierbij bijvoorbeeld aan de Gruitpoort, de bibliotheek, Amphion en de muziekschool, maar ook aan festivals als Buitengewoon en het Stadsfeest. Ondanks dat de afgelopen jaren flink is bezuinigd zien we dat dankzij de nodige creativiteit en flexibiliteit er gelukkig nog steeds sprake is van een gevarieerd aanbod. Hierbij merken we wel op dat het effect van veel bezuinigingen nu pas merkbaar wordt en dat we terdege beseffen dat er een flinke opgave ligt voor de culturele instellingen. We vinden dat deze zo veel mogelijk vrijheid moeten krijgen in hun cultureel ondernemerschap. Anderzijds zien we dat individuele instellingen snel de grenzen van cultureel ondernemerschap zullen bereiken. De PvdA Doetinchem kiest daarom voor niet-vrijblijvende samenwerking tussen door ons gesubsidieerde culturele instellingen, bijvoorbeeld in een Cultuur Coöperatie Doetinchem. Een dergelijk samenwerkingsverband zal de bezuinigingsopgave beter kunnen oppakken, de kwaliteit van het gezamenlijk aanbod beter kunnen garanderen en de mogelijkheden voor cultureel ondernemerschap in Doetinchem maximaal kunnen benutten. Toegankelijkheid Een aandachtspunt voor de PvdA is de toegankelijkheid voor de kwetsbare groepen. De bezuinigingen mogen niet ertoe leiden dat mensen met minder geld of mensen met een beperking niet meer kunnen deelnemen aan culturele activiteiten. In dit verband willen we de kinderen/jongeren apart noemen. Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen in Doetinchem in aanraking komen met kunst en cultuur. De Gruitpoort en de muziekschool moeten in nauwe samenwerking dé spelers worden op het terrein van cultuureducatie. Projecten voor deze groep, vaak via de scholen, hebben voor ons prioriteit. Vandaar dat de Meedoen-regeling op dit punt op zijn minst moet worden verruimd. Verbindingen Maatschappelijke vraagstukken op bijvoorbeeld het gebied van zorg, sociaal ondernemen, energie- en voedselvoorziening, krimp of vergrijzing worden steeds complexer. Voor de aanpak van deze vraagstukken groeit het belang van creativiteit en innovatie. Cultuur kan daaraan een belangrijke bijdrage leveren. We zien concrete voorbeelden van verbindingen die volgens ons kansrijk zijn. De eerste is de verbinding tussen kunst/cultuur en de zorg. We hebben in de Achterhoek veel kunst, muziek 16

18 en cultuurgroepen. Zij willen graag optreden om beter te worden en te laten zien wat ze kunnen. De sterk groeiende populatie van ouderen is bij uitstek geschikt om aan deze behoefte te voldoen. Het mes snijdt aan twee kanten, de groepen kunnen optreden en voor onze oudere inwoner is het een manier om sociaal actief te blijven. De tweede verbinding is die tussen de werkzoekende en de culturele sector. De creatieve, stimulerende omgeving van een culturele instelling leent zich vaak prima voor het op weg helpen van werkzoekenden al dan niet in de vorm van dagbesteding. Dit gaan we doen (cultuur) We ondersteunen en faciliteren initiatieven op het gebied van cultuur die bijdragen aan de levendigheid en leefbaarheid van onze gemeente. We denken hierbij niet zozeer aan financiële steun (alleen), maar meer aan meedenken, faciliteren. Inhaken op lokale initiatieven, zoals het idee van de n8burgemeester We zijn alert op de toegankelijkheid voor kwetsbare doelgroepen. Ondanks de bezuinigingen mag cultuur niet iets van de rijken worden. Projecten of initiatieven met deze doelstelling krijgen voorrang We roepen onze culturele instellingen op tot niet-vrijblijvende samenwerking. Alleen dan kan worden voorkomen dat bezuinigingen leiden tot verschraling van het cultureel aanbod. Bovendien worden de mogelijkheden voor cultureel ondernemerschap in een dergelijk collectief vergroot We bieden alle kinderen/jongeren de gelegenheid om kennis te maken met kunst en cultuur Er is extra aandacht tussen de verbindingen die er gelegd kunnen worden tussen kunst/cultuur en bijvoorbeeld de zorg/welzijn of het jeugdbeleid. De linken tussen amateurkunst, culturele activiteiten en bijvoorbeeld dagbesteding van ouderen/jongeren, krijgt onze speciale aandacht De sector maakt op grote schaal gebruik van vrijwilligers(werk). We stimuleren dit door mensen die niet direct betaald aan de slag kunnen, te motiveren om in deze sector aan het werk te gaan/blijven 17

19 De PvdA Werkt voor Sport! Bijna alle inwoners van onze gemeente komen regelmatig in aanraking met sport. Of omdat ze zelf lid zijn van een vereniging, of omdat ze wekelijks kinderen halen of brengen, of omdat ze naar wedstrijden van de Graafschap gaan. Sport is meer dan alleen gezondheid en bewegen, sport is een deel van het leven van veel mensen. Sportservice Doetinchem Doetinchem heeft een rijk verenigingsleven. Dat vinden wij belangrijk. Door de oprichting van het Sportservice Doetinchem wordt de samenwerking tussen de verenigingen gestimuleerd en kan er efficiënter worden gewerkt. Maar Sportservice Doetinchem signaleert ook waar behoefte aan is in Wat heeft PvdA Doetinchem bereikt? Het Sportservicecentrum is gerealiseerd. Zij ondersteunen verenigingen bij regels en procedures Er zijn buurtsportcoaches aan de slag die zich vooral op kinderen richten. Genoeg bewegen is iets wat je jong leert en wat je gezondheid ten goede komt. Bovendien voorkomt sporten verveling en dus overlast Doetinchem en welke groepen sporten niet of minder en wat willen we bereiken? Sport is voor ons een middel om in beweging te komen én om mee te doen in de samenleving. Sportservice Doetinchem is voor de PvdA Doetinchem hét punt van waaruit een integrale benadering van zorg, welzijn en sport wordt georganiseerd. Sport als middel om zorg te verlenen. Bijvoorbeeld door onze sportaccommodaties op Sportpark Zuid ook te gebruiken als plek waar dagbesteding kan worden georganiseerd. Sportverenigingen die in de wijk met buurtsportcoaches jong en oud in beweging krijgen. De PvdA Doetinchem is er van overtuigd dat als sportverenigingen deze rol in maatschappelijke activering nog meer pakken dan ze nu al doen, het lidmaatschap van de verenigingen automatisch zal stijgen. Van de PvdA krijgen de sportverenigingen ruimte om activiteiten te organiseren die geld in het laatje brengen. Buurtsportcoaches Met het aannemen van buurtsportcoaches hebben we de capaciteit in huis om in de wijk, dichtbij mensen activiteiten te organiseren die mensen aan het sporten en bewegen krijgen. Activiteiten om mensen te enthousiasmeren ook actief te worden. Deze coaches worden aangestuurd door het Sportservice Doetinchem en werken nauw samen met de buurtcoaches. Die laatsten kennen namelijk de behoeftes en problemen van de wijk. Gezondheidsverschillen Een aandachtspunt bij sport is wat ons betreft de gezondheidsverschillen. Een paar jaar geleden bleek uit onderzoek dat er in onze gemeente een groot verschil is tussen de levens- en gezondheidsverwachtingen van arm en rijk. Dit vinden wij onacceptabel dat als je in Doetinchem in een mindere buurt wordt geboren of opgroeit, je minder gezond en oud wordt. Wat ons betreft zetten we de komende jaren met name in op gezonde leefgewoontes en bewegen voor deze groep mensen en dan met name de kinderen omdat zij makkelijker te stimuleren zijn. De Meedoenregeling is hier een belangrijk instrument. Wij vinden dat sportverenigingen waar jong en oud via de Meedoenregeling zich aanmelden ook een korting van tenminste 10% op het lidmaatschap moeten verlenen. Ouderen De snel groeiende groep ouderen heeft onze bijzondere aandacht. Bij deze groep is sport en bewegen erg belangrijk omdat het preventief werkt. Valpreventie is een bekend voorbeeld maar ook in het algemeen leidt een langer (sociaal) actief leven tot lagere zorgkosten. Samen 18

20 met Menzis zijn we de Gemeentepolis gestart waarin ouderen met een krappe beurs worden gestimuleerd te bewegen. Dit blijven we doen. De methodiek willen we bij alle oudere Doetinchemmers onder de aandacht brengen zodat ook zij gebruik kunnen maken van deze stimulans. Topsport De Graafschap, Orion en vele individuele inwoners van onze gemeente draaien mee op het hoogste niveau in hun sport. De PvdA Doetinchem is daar trots op! Waar een kleine stad groot in kan zijn. Wij vinden het belangrijk dat deze topsporters worden ingezet voor de sport- en maatschappelijke doelstellingen van onze gemeente. Dit gaan we doen (Sport): Sportservice Doetinchem ontwikkelt zich tot het aanspreekpunt voor de sportverenigingen. Maar ook als hét instituut voor maatschappelijke activering via sport (sport als middel in zorg en welzijn). De gemeente geeft ze de ruimte om te signaleren waar de behoeften liggen en zelf beleid hierop te maken. Dit hoeft dan niet of minder vanuit het gemeentehuis De Doetinchemse sportaccommodaties, zoals op sportpark Zuid, zijn één van dé plekken in Doetinchem van waaruit dagbesteding kan worden georganiseerd De buurtsportcoaches richten zich met name op het activeren van mensen en kinderen die nu niet met sport in aanraking komen. Ze organiseren dit dichtbij de mensen, in de wijk en op een laagdrempelige manier. Dit doen ze in nauwe samenwerking met de buurtcoach en de sportverenigingen We zetten actief in op het verkleinen van de gezondheidsverschillen de komende periode. We accepteren niet dat die in Doetinchem groter zijn dan in de grote steden. De Meedoenregeling voor kinderen is hier een cruciaal middel. We vragen verenigingen deze doelgroep ook korting te verlenen op het lidmaatschap We stimuleren ideeën en acties van de verenigingen om de gebouwen op te knappen en te verbeteren. We ondersteunen indien mogelijk deze initiatieven De Gemeentepolis, met daarin beweging voor ouderen met een krappe beurs, houden we in stand. De methodiek brengen we ons de aandacht van alle ouderen in Doetinchem Topsporters in Doetinchem helpen mee aan het realiseren van onze sport- en maatschappelijke doelstellingen 19

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Utrecht, 25 april 2014 Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Samenwerken 030 5 Hoofdstuk 2 Werken aan werk 8 Hoofdstuk 3 Onderwijs 13 Hoofdstuk 4 Mobiliteit

Nadere informatie

Dordrecht Stad die werkt

Dordrecht Stad die werkt Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Inhoudsopgave Voorwoord 6 De VVD-visie: Dordrecht: stad die werkt

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis!

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen 2014-2018 Gulpen-Wittem daar ben ik thuis! Inleiding: Woensdag 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

Nadere informatie

Meedoen doet ertoe. Hoe gemeenten, Sociale Diensten en sociaal werkers samen bijdragen aan participatie

Meedoen doet ertoe. Hoe gemeenten, Sociale Diensten en sociaal werkers samen bijdragen aan participatie Meedoen doet ertoe Hoe gemeenten, Sociale Diensten en sociaal werkers samen bijdragen aan participatie 10 redenen om voor sociaal werkers te kiezen www.sociaalwerkers.nl 2 Meedoen doet ertoe Participatie

Nadere informatie

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Bestuursakkoord Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Emmen, mei 2014 2 Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Preambule Wakker Emmen, de PvdA en het CDA hebben elkaar gevonden in de vorming

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Anders met minder in de Wmo

Anders met minder in de Wmo Anders met minder in de Wmo Zelforganiserend vermogen als kracht voor verandering en continuïteit Ilse Avontuur Ferry Knaack Olaf van Kolck Heleen Rijnkels Alwin Schortinghuis p1 BMC Anders met minder

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Sociale coöperatie: anders denken en doen

Sociale coöperatie: anders denken en doen [1] Sociale coöperatie: anders denken en doen Het kantelen begint langs de randen Suggesties voor burgers, uitvoerders en bestuurders om anders te denken en anders te doen naar aanleiding van een onderzoek

Nadere informatie

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar Inhoud Voorwoord 4 Hoofdstuk 1: Inleiding 5 Hoofdstuk 2: Eenzaam in Rotterdam: Het probleem 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

Over chillen en participeren

Over chillen en participeren Over chillen en participeren www.utrecht.nl/jeugd Visie Jongeren en Vrije Tijd 2009-2012 Jongeren hebben het recht op ontwikkeling, het recht op vrije tijd, spel, kunst en cultuur VN-Verdrag Rechten van

Nadere informatie

Werk en toekomst! Samen.

Werk en toekomst! Samen. Werk en toekomst! Samen. Voor elkaar. Voor Drenthe. PvdA Januari 2015 Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Drenthe 2015-2019 2 Bekijk alle speerpunten op pag. 21 Beste kiezer, In december werd ik gekozen

Nadere informatie

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente Mantelzorgbeleid Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente 2013 Auteur: Afdelingshoofd: Wethouder: Nora Yilmaz Adrie Ouwehand Pieter van Zwanenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Mantelzorg

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET Gemeente Doetinchem Gemeente Oude IJsselstreek ISWI Wedeo februari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Beleid 4 2.1 De participatiewet en de

Nadere informatie

Amsterdammers Maken de Stad Programma voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Amsterdammers Maken de Stad Programma voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Amsterdammers Maken de Stad Programma voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Amsterdammers Maken de Stad Programma voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Colofon Programmacommissie GR2014: Paul Tang (voorzitter),

Nadere informatie

Programmabegroting 2014-2017

Programmabegroting 2014-2017 Programmabegroting 2014-2017 2 3 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Financiële recapitulatie... 9 Programma 1 Samenleving... 17 Programma 2 Werk & Inkomen... 21 Programma 3 - Veiligheid... 27 Programma 4 - Leefomgeving...

Nadere informatie

Dit is een uitgave van Welzijn Bezoekadres Postadres Nieuwe Stijl

Dit is een uitgave van Welzijn Bezoekadres Postadres Nieuwe Stijl Welzijn Nieuwe Stijl Welzijn Nieuwe Stijl 2 Welzijn Nieuwe Stijl Inhoudsopgave Vooraf 5 1. De meerwaarde van Welzijn Nieuwe Stijl 9 2. Acht bakens voor Welzijn Nieuwe Stijl 15 3. De relatie opdrachtgever-opdrachtnemer

Nadere informatie

NIEUW ROTTERDAMS WELZIJN 2016 2019

NIEUW ROTTERDAMS WELZIJN 2016 2019 NIEUW ROTTERDAMS WELZIJN 2016 2019 Kadernotitie Nieuw Rotterdams Welzijn 2016-2019/06-03-2015 1 HOOFDSTUK 1: INLEIDING...4 HOOFDSTUK 2: VISIE OP WELZIJN...7 HOOFDSTUK 3: DE BASISINFRASTRUCTUUR WELZIJN...

Nadere informatie

Kracht in Nederland. Jongeren de kans geven mee te doen, daar draait ons initiatief om

Kracht in Nederland. Jongeren de kans geven mee te doen, daar draait ons initiatief om Kracht in Nederland thema Tijdschrift over de veranderende relatie tussen samenleving en overheid Peter Blokdijk, WerkMeester bij ESFA Rotterdam: Jongeren de kans geven mee te doen, daar draait ons initiatief

Nadere informatie

Actieprogramma. Iedereen doet mee

Actieprogramma. Iedereen doet mee Actieprogramma Iedereen doet mee Inhoud Woord vooraf 3 1. Inleiding 5 2. Waarom is participatie zo belangrijk? 7 3. De doelstellingen: wat willen we bereiken? 11 4. Project Iedereen Doet Mee 13 5. De inzet

Nadere informatie

ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG

ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG 1 ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG Inleiding De ouderen worden min of meer gedwongen om in hun eigen huis te blijven wonen ook als de zorgvraag bij hen toeneemt. De meeste mensen zullen ook graag zelfstandig

Nadere informatie