WEEK 1: Rekenen met Ongelijkheden bij Foutschattingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WEEK 1: Rekenen met Ongelijkheden bij Foutschattingen"

Transcriptie

1 WEEK 1: Rekenen met Ongelijkheden bij Foutschattingen 1. Beschouw twee stukken touw met lengten, respectievelijk L 1 = 7m en L 2 = 6m. Over deze lengten bestaat onzekerheid: L 1 kan fluctueren met maximaal ±ɛ 1, met ɛ 1 = 0.3m ɛ 2 = 0.5m, L 2 kan fluctueren met maximaal ±ɛ 2, met ɛ 2 = 0.5m. De twee stukken touw worden aan elkaar geknoopt, waardoor een verkorting K = 0.5m optreedt. Echter de verkorting K kan fluctueren met maximaal ±ɛ 3 en ɛ 3 = 0.4m. Bereken het interval waarbinnen de totale lengte van de aan elkaar geknoopte touwen kan fluctueren. 2. Een rechthoekig stuk grond is A km lang en B km breed. A en B zijn niet precies bekend: A = 5 ± 0.3 km, B = 3.5 ± 0.4 km. Bereken een zo zuinig mogelijk interval waarbinnen de oppervlakte van het stuk grond ligt. 3. Een metalen cylinder heeft een diameter D = 5 cm, een lengte L = 20 cm, en gewicht G = 4 kg. Helaas bestaat ook over deze gegevens onzekerheid: D kan fluctueren met maximaal ±d, d = 1 cm, L met maximaal ±l, l = 1 cm, G met maximaal ±γ, γ = 0.5 kg. Bereken het kleinst mogelijke interval waarbinnen het soortelijk gewicht van het metaal ligt. 4. Beantwoord 1. uitsluitend met de letters L 1, L 2, K, ɛ 1, ɛ 2, ɛ Beantwoord 2. uitsluitend met de letters A, B, a, b. Geef zelf aan wat a en b zijn. 6. Beantwoord 3. uitsluitend met de letters D, L, G, d, l, γ. WEEK 2: Toepassingen op 17e eeuwse geometrische optica 1. Reflectie aan een vlakke spiegel De x-as van het xy-vlak beschouwen we als een ideale spiegel. Voorts beschouwen we de rechte lijn beschreven door y = αx + β, met vast gekozen α > 0 en β. Het deel van deze rechte dat in het bovenhalfvlak ligt wensen we te zien als een op de spiegel invallende lichtstraal. Bereken de vergelijking van de gereflecteerde lichtstraal via het principe hoek van inval = hoek van terugkaatsing. 2. Net als bij 1. Nu ligt de ideale spiegel langs de rechte y = Ax. Met A vast gekozen. 3. Reflectie aan een parabolische spiegel. We willen nu rekenen aan een ideale parabolische spiegel. Hierbij gaan we uit van het principe dat een lichtstraal die een kromme treft in een punt P wordt teruggekaatst alsof P een punt is van de vlakke spiegel die zich bevindt op de raaklijn in P aan de kromme. a) Beschouw de parabool gegeven door y = x2 a2, met p > 0 vast gekozen. Laat Q = (a, ) 4p 4p 1

2 een willekeurig punt op de parabool zijn. Bereken de afstand van Q tot het punt (0, p) en ook de afstand van Q tot de rechte y = p. Wat valt U op? b) Bereken het snijpunt met de x-as van de rechte door de punten (0, p) en (a, p). c) Bereken de vergelijking van de rechte door Q en het onder b) gevonden punt. Laat vervolgens zien dat deze rechte in Q raakt aan onze parabool. Bijvoorbeeld door te laten zien dat 4p( 1 x 2 2ax a 2) > 0, als x a. d) Beschouw nu het boven de parabool gelegen deel van de verticale rechte x = a als een invallende straal en bereken de gereflecteerde straal. Aanwijzing: Maak gebruik van een speciale eigenschap van de driehoek met hoekpunten (0, p), Q, (a, p) en de speciale positie van het deel van de raaklijn aan Q dat binnen genoemde driehoek ligt. e) Vind het snijpunt van de gereflecteerden van twee willekeurige verticaal invallende stralen. Wat valt U op? 4. Brandgebied van een parabolische spiegel. We willen onderzoeken of er bij een scheef invallende lichtbundel op een parabolische spiegel ook sprake van een brandpunt is. De spiegel wordt beschreven door de parabool y = x 2 op het interval [ 6 1 3, 1 6 3]. De lichtstralen vallen schuin van rechtsboven in en maken een hoek π met de verticaal (de y-as). Aanwijzing: Bereken de gereflecteerde stralen die 6 de spiegel treffen in, respectievelijk, de punten (0, 0) en ( 6 1 3, 1 ) en bepaal hun snijpunt. 12 Kies nog een geschikte derde straal en kijk waar die de vorige twee snijdt. Is hier ook sprake van een brandpunt? Poog een cirkelschijfje aan te geven waarbinnen de gereflecteerde stralen snijden. WEEK 3: Toepassingen van goniometrische formules 1. Behandel opgave 2 van WEEK 2 onder gebruikmaking van een formule voor tan(x + y). Veronderstel dat de spiegel langs de rechte y = Ax ligt en dat de invallende lichtstraal beschreven wordt door (de helft van) de rechte y = Bx + b. 2. Amplitudemodulatie Een amplitudegemoduleerd signaal wordt wiskundig beschreven door een functie t A(t) sin(ωt). Hierin is de cirkelfrequentie Ω een groot getal, 100 Mhz, bijvoorbeeld. Voorts is A(t) een langzaam variërende amplitude, een audiosignaal bijvoorbeeld. Voor dit audiosignaal neem wij een fluittoon. We komen dan uit op de functie t ( B +b sin(ωt) ) sin(ωt), met B en b constante getallen. Splits de laatstgenoemde functie in 3 termen: De draaggolf + twee nevenfrequenties. 3. Het 3-phasen energienet. We rekenen wat aan het wisselstroom energienet. 2

3 a) Vind getallen A en B zodat bij vast gekozen a en voor alle x geldt sin(x + a) sin(x) = A cos(x + B). b) Electrische energie wordt aan huis afgeleverd via een drie-phasen net: Een nuldraad (0) en drie phasedraden (1, 2, en 3). De wisselspanning tussen de nuldraad en de drie phasedraden wordt respectievelijk gegeven door V 01 (t) = A sin(ωt), V 02 (t) = A sin(ωt + 2π 3 ), V 03 (t) = A sin(ωt + 4π 3 ). Hierin is de amplitude A = 220Volt, ω = 2π50 Hz. De phaseverschuiving is dus telkens 120. Bereken de amplitude B en de phase φ van de wisselspanning tussen de 1e en de 2e phasedraad: V 12 (t) = V 02 (t) V 01 (t) = B sin(ωt + φ). c) Bereken de amplitude B ook numeriek. Komt dit getal U bekend voor? 4. Niet-lineaire Versterkers. Een eenvoudig model voor een (niet-lineaire) versterker. De werking van een versterker beschrijven we, eenvoudigweg, met behulp van een vast gekozen functie F ( ) : IR IR. Als het ingangssignaal beschreven wordt door de functie t x(t), dan is het uitgangssignaal t y(t) = F ( x(t) ). Wij nemen, als speciaal geval, een sinusvormig ingangssignaal x(t) = a + b sin(ωt). Hier is a het instelpunt, ω is een vast gekozen cirkelfrequentie en b is de amplitude. a) Neem F (x) = Ax + B, een lineaire versterker. Bereken het uitgangssignaal en de versterkingsfactor van de amplitude. b) Neem vervolgens F (x) = Cx 2, een niet-lineaire versterker. Bereken het uitgangssignaal. Bereken de versterking van de grondtoon (frequentie ω) en merk op dat het instelpunt nu een grote rol speelt. Door het niet-lineair zijn van F wordt er een boventoon geproduceerd met een frequentie groter dan ω (niet-lineaire vervorming). Bereken de amplitude en de frequentie van deze boventoon. c) Verzin zelf een functie F zodat meerdere boventonen geproduceerd worden. WEEK 4: Physische toepassingen van het limietbegrip De physische concepten (momentane) snelheid en (momentane) versnelling worden gedefiniëerd via het wiskundige begrip afgeleide. Een afgeleide is, op zijn beurt, een bijzonder soort limiet. De opgaven van deze week moeten alle details van dit procedé zichtbaar maken. 3

4 We maken, ondermeer, gebruik van het binomium: (x + a) n = x n + nx n 1 a + 1n(n 2 1)xn 2 a 2 + 1n(n 1)(n 6 2)xn 3 a a n, } {{ } n+1 termen hierin is n IN, x IR en a IR. 1. Schrijf het binomium uit voor n = 2, 3, Gemiddelde Snelheid. Veronderstel dat de positie ten tijde t op de x-as van een massapunt P beschreven wordt door de functie t x(t). De gemiddelde snelheid van P op het tijdsinterval [t h, t + h] wordt gegeven door x(t + h) x(t h) v gem, h (t) = a) Neem x(t) = t 3, bereken v gem, h (t) en vereenvoudig de verkregen uitdrukking zoveel als mogelijk is. b) Laat vervolgens in de verkregen uitdrukking h naar 0 naderen. De verkregen functie is de (momentane) snelheid v(t) ten tijde t. Herkent U de verkregen uitdrukking voor lim h 0 v gem, h (t)? c) Beantwoord de vragen a) en b) ook voor het geval x(t) = 1 t 3. d) Idem voor x(t) = At n, met A IR en n IN beide vast gekozen. e) Idem voor x(t) = Bt m, met B IR en m IN beide vast gekozen. 3. Gemiddelde Versnelling. We definiëren een gemiddelde versnelling van het massapunt P op het interval [t h, t + h] door a gem, h (t) = v gem, h(t + h) v gem, h (t h) = x(t+) x(t) x(t) x(t ) a) Neem x(t) = t 3, bereken a gem, h (t) en vereenvoudig de verkregen uitdrukking zoveel als mogelijk is. b) Laat vervolgens in de verkregen uitdrukking h naar 0 naderen. De verkregen functie is de (momentane) versnelling a(t) ten tijde t. Herkent U de verkregen uitdrukking voor lim h 0 a gem, h (t)? v(t+h) v(t) c) Ga na dat ook a(t) = lim h 0, met v(t) uit 2b). h d) Beantwoord de vragen a), b) en c) ook voor het geval x(t) = 1. t 3 e) Idem voor x(t) = At n, met A IR en n IN beide vast gekozen. f) Idem voor x(t) = Bt m, met B IR en m IN beide vast gekozen.. 4

5 WEEK 5: De regels van Leibniz en de kettingregel in de physica De physische concepten (momentane) snelheid en (momentane) versnelling komen nogmaals ter sprake. Bij onderstaande problemen mag/moet U gebruik maken van de sin(ξ) standaardlimiet : lim = 1. ξ 0 ξ 1. We beschouwen een massapunt P dat een harmonische trilling uitvoert: De positie x(t) ten tijde t op de x-as wordt beschreven door de functie t x(t) = 5 sin(7t). a) Schrijf een uitdrukking op voor de gemiddelde snelheid van P op de, respectievelijke, tijdsintervallen [ h, h], [ h, ] en [T, T + h]. Hierin zijn h > 0 en T willekeurige getallen (tijdstippen). b) Vereenvoudig de onder a) verkregen uitdrukkingen en neem de limiet voor h 0. U vindt dan telkens een (momentane) snelheid v(t) op de tijdstippen t = 0, dan wel t = T. Wat zijn uw conclusies? 2. We nemen vervolgens x(t) = 5t cos(7t), een trilling waarvan de amplitude aanzwelt. a) Schrijf een uitdrukking op voor de gemiddelde snelheid op de tijdsintervallen [h, 3h] en [T h, T ]. b) Vereenvoudig de onder a) verkregen uitdrukkingen en neem, teneinde uitdrukkingen voor momentane snelheden te vinden de limiet voor h 0. Wat zijn uw conclusies? 3. We nemen vervolgens x(t) = 5 sin(7t 2 ), een trillende beweging waarvan de amplitude gelijk blijft, maar die steeds heftiger wordt. a) Schrijf een uitdrukking op voor de gemiddelde snelheid op de tijdsintervallen [0, h], [ h, h] en [T, T + h]. b) Vereenvoudig de onder a) verkregen uitdrukkingen en vind momentane snelheden ten tijde t = 0 en t = T door de limiet voor h 0 te nemen. Wat zijn uw conclusies? 4. We keren terug naar geval 1. Neem dus x(t) = 5 sin(7t). a) bereken de gemiddelde versnelling van het massapunt P op het interval [t h, t + h] door a gem, h (t) = v x(t+) x(t) gem, h(t + h) v gem, h (t h) x(t) x(t ) =. b) Vereenvoudig de verkregen uitdrukking zoveel als mogelijk is en laat vervolgens in de verkregen uitdrukking h naar 0 naderen. De verkregen functie beschrijft de (momentane) versnelling a(t) ten tijde t. Herkent U de verkregen uitdrukking voor lim h 0 a gem, h (t)? v(t+h) v(t) c) Ga na dat ook a(t) = lim h 0, met v(t) uit 1b). h 5

6 WEEK 6 en 7: Impliciet Differentëren en Kinematica 1. Beweging langs een cirkel. Een (massa)punt P beweegt langs de cirkelomtrek x 2 +y 2 = R 2 in het xy-vlak. De straal R van de cirkel is een gegeven constante. De beweging van P wordt beschreven met functies t X(t) en t Y (t). Hier staat t voor de tijd. Er wordt (natuurlijk!) voldaan aan de relatie X 2 (t) + Y 2 (t) = R 2, op alle tijdstippen t. De 1e en 2e afgeleiden van de functies X en Y noteren we, zoals in de mechanica gebruikelijk is, met Ẋ, Ẏ, Ẍ en Ÿ. Deze grootheden betreffen de snelheid, respectievelijk versnelling, in de x-richting en de y-richting. a) Vind, door differentiëren, een verband tussen X, Y, Ẋ, Ẏ. b) Vind, door verder differentiëren, een verband tussen X, Y, Ẋ, Ẏ, Ẍ, Ÿ. c) Controleer de bij a) en b) gevonden relaties aan de hand van de concrete keuze X(t) = R cos(7t), Y (t) = R sin(7t). Dit is een eenparige cirkelbeweging. Bereken voorts de grootte van de snelheid: v(t) = Ẋ2 (t) + Ẏ 2 (t), de tangentiële versnelling: dv(t) dt en de centripetale versnelling: v2 (t) op ieder tijdstip t. R d) Controleer de bij a) en b) gevonden relaties aan de hand van de concrete keuze X(t) = R cos(5t 2 ), Y (t) = R sin(5t 2 ). Dit betreft een eenparig versnelde cirkelbeweging. Bereken ook de overige, onder c) genoemde, grootheden. e) De grootte van de totale versnelling wordt gegeven door a(t) = Ẍ2 (t) + Ÿ 2 (t). Laat zien dat in bovenstaande gevallen geldt: a 2 (t) = ( dv(t) ) 2 +( v2 (t) dt R )2. Waarom volgt hieruit dat de tangentiële versnellingsvector en de centripetale versnellingsvector loodrecht op elkaar staan? f) Het onder e) doorgevoerde programma werkt ook voor de algemene cirkelbeweging. Ga dit na! Dit kan met de boven gevonden relaties. Een mogelijk, en eenvoudiger, alternatief is: Beschrijf de algemene cirkelbeweging via X(t) = R cos(α(t)) en Y (t) = R sin(α(t)), met t α(t) een willekeurige gladde functie. 2. De perkenwet van Kepler. Een massapunt ( komeet ) Q beschrijft een paraboolbaan, gegeven door y = x2 a. Hierin 4a is a > 0 een constante. Merk op dat de beschrijving van de paraboolbaan zodanig gekozen is dat het brandpunt van de parabool in de oorsprong ligt. De beweging van Q wordt beschreven met functies t X(t) en t Y (t). Hier staat t voor de tijd. Voor elk tijdstip t is (X(t), Y (t)) een punt op de parabool. a) Geef op elk tijdstip t twee verbanden tussen X, Y, Ẋ, Ẏ, Ẍ, Ÿ. b) We gaan ervan uit dat tijdens de beweging het impulsmoment behouden blijft. Meetkundig betekent dit dat het lijnsegment dat de oorsprong met Q verbindt (= de voerstraal) 6

7 gedurende gelijke tijdsintervallen gelijke oppervlakken veegt. In wiskundige notatie : XẎ Y Ẋ = L = Constant. Geef een uitdrukking voor de snelheden Ẋ en Ẏ als functie van X en Y. In de te vinden uitdrukking zullen ook de constanten a en L figureren. c) Veronderstel X(0) = 0. Vind t als functie van x gedurende de beweging. d) Laat met (impliciet) differentiëren zien dat Ÿ Ẍ = Y. Overtuig U ervan dat dit betekent X dat, op elk punt van de baankromme, de versnellingsvector naar de oorsprong toe, of juist van de oorsprong af, wijst. e) Bereken Ẍ en Ÿ, elk afzonderlijk, als functies van X en Y. f) Bereken de grootte van de versnelling Ẍ2 + Ÿ 2 als functie van X en Y op elk tijdstip t. Blijkbaar geldt Ẍ2 + Ÿ 1 2 = c X 2 + Y. 2 Bereken c. Die hangt blijkbaar alleen af van a en L. Blijkbaar is de grootte van de uitgeoefende kracht omgekeerd evenredig met het kwadraat van de afstand tot het brandpunt. Aanwijzing: Het is comfortabel eerst een eenvoudige uitdrukking te vinden voor de afstand tussen de oorsprong en een punt op onze parabool. Opm 1: De constante c is, practisch, vaak het product van twee massa s en de gravitatieconstante. Dus op voorhand gegeven. Dit betekent dat je L en a niet los van elkaar kunt kiezen. Opm 2: Bovenstaande beschouwingen kunnen ook gehouden worden met parabolen en hyperbolen. De Perkenwet van Kepler, modern gezegd het constant zijn van L, was ten tijde van Newton bekend uit astronomische waarnemingen. Newton leidde daar, als eerste, zijn gravitatiewet uit af. 3. Gedwongen trilling van een vrij deeltje De positie (als functie van de tijd) op de x-as van een massapunt met massa m, onder invloed van een voorgeschreven kracht F, wordt beschreven door m d2 x(t) d t 2 = F (t). a) Neem F (t) = sin(ωt) met ω een constante. Neem voor de beginpositie x(0) = x 0 en voor de beginsnelheid ẋ(0) = v 0. Bereken de positie x(t) voor alle tijdstippen t door F twee maal te primitiveren en geschikte integratieconstanten te kiezen. b) Voer dezelfde opdracht uit voor F (t) = e at, met a > 0 een constante. Bereken ook de limietsnelheid van het deeltje als t. 7

8 WEEK 8: Functies Toepassingen van Cyclometrische en Hyperbolische 1. De kettinglijn (Catenoïde). We beschouwen een vrij hangende homogene ketting die slechts onder invloed van zijn eigen gewicht verkeert. We pogen de vorm die de ketting aanneemt te beschrijven met behulp van de grafiek van een gladde functie F : I IR : x F (x), hier is I = [a, b] een geschikt gekozen interval op de x-as. De y-as wordt verticaal verondersteld. Het gewicht per lengte-eenheid van de ketting noteren we met σ. De trekkracht ter plekke (x, F (x)) in de ketting, dus loodrecht boven het punt x, noteren we met S(x). De hoek die de raaklijn aan de ketting ter plekke (x, F (x)) maakt met de horizontaal noteren we met α(x). Behalve de functie F hebben we dus ook nog de functies S : I IR en α : I IR. a) Maak een schets en geef, per x, het verband tussen F (x) en α(x). Schrijf α als iets met F. b) Beschouw een piepklein stukje van de ketting boven het interval [x, x + h]. Dit stukje ketting verkeert in evenwicht. Ontbind de respectievelijke krachten S(x) en S(x + h) op de eindpunten in horizontale en verticale componenten. In de te vinden uitdrukkingen speelt de waarde van α ter plekke van de eindpunten een rol. c) Het beschouwde stukje ketting verkeert in evenwicht. Deel de som van de horizontaal werkende krachten door h en neem de limiet h 0. Waarom komt U tot de conclusie dat S(x) cos ( α(x) ) = C, met C een, vooralsnog, onbekende constante? d) Bereken het gewicht van het beschouwde stukje ketting onder de aanname dat h zo klein is dat de grafiek van F, nabij (x, F (x)), best wel beschreven mag worden door de raaklijn ter plekke. Druk dit gewicht uit in σ, h en α. e) Ook de som van de verticaal werkende krachten is 0. Dit betreft de krachten die op de eindpunten werken + het gewicht van het stukje ketting. Deel ook deze som door h en neem de lim h 0. f) Laat zien dat c), d) en e) te combineren zijn tot met als gevolg d d x arcsinh{tan ( α(x) ) } = σ C, F (x) = C σ cosh{ σ x + D} + E. (1) C Hierin zijn C, D en E onbekende constanten, vooralsnog. Genoemde drie constanten worden vast gelegd door de positie van de ophangpunten (a, F (a)) en (b, F (b)) en door de totale lengte L van de ketting. Ook daar gaan we wat aan rekenen. g) Kies a = A en b = A, met A > 0 en F ( A) = F (A) = 0. Beredeneer dat D = 0 en druk de constante E uit in de constanten A en C. (Het soortelijk gewicht σ van de ketting is van te voren gegeven!) h) Poog tenslotte de waarde van C uit de gegeven lengte L van de ketting te vinden. 8

9 Daartoe hebt U de volgende formule nodig ter bepaling van de lengte van een kromme: A L = 1 + { df d x }2 dx. (2) A Deze vergelijking is niet expliciet op te lossen. Ga wel na voor welke gegeven L er een C gevonden kan worden die voldoet. Aanwijzing: Maak een ruwe schets van de functie x sinh x x. i) Bereken bij gegeven C de trekspanning S(x) in elk punt van de ketting. j) Kies de ophangpunten willekeurig en schrijf de vergelijkingen op voor de drie constanten C, D en E. WEEK 9: Toepassingen van Lineaire 2e orde GDV met constante coëfficiënten. 1. Vrij vallend massapunt met visceuze wrijving Kies een positieve x-as die naar het middelpunt van de aarde wijst. Een vrij vallend voorwerp onder invloed van visceuze wrijving (denk aan man aan parachute of regendruppel ) wordt beschreven door de gewone differentiaalvergelijking mẍ = κẋ + mg. Hierin is m de massa, κ de visceuze wrijvingscoëfficiënt en g de versnelling van de zwaartekracht. a) Vind de algemene oplossing van de homogene vergelijking. b) Vind één particuliere oplossing. c) Vind de beweging t x(t) als de beginpositie x(0) = 0 en de beginsnelheid ẋ(0) = v 0 gegeven zijn. d) Bereken de limietsnelheid lim t ẋ(t). e) Bereken het hoogste punt van het deeltje als v 0 < 0 genomen wordt. 3. Gedwongen trilling van een vrij deeltje De positie (als functie van de tijd) op de x-as van een massapunt met massa m, onder invloed van een voorgeschreven kracht F, wordt beschreven door m d2 x(t) = F (t). d t 2 a) Neem F (t) = sin(ωt) met ω een constante. Neem voor de beginpositie x(0) = x 0 en voor de beginsnelheid ẋ(0) = v 0. Bereken de positie x(t) voor alle tijdstippen t door F twee maal te primitiveren en geschikte integratieconstanten te kiezen. b) Voer dezelfde opdracht uit voor F (t) = e at, met a > 0 een constante. Bereken ook de limietsnelheid van het deeltje als t. 9

3 Rekenen aan lijnen

3 Rekenen aan lijnen 3 Rekenen aan lijnen Dit is een bewerking van Meetkunde met coördinaten lok Lijnen, richtingen en waaiers van ad Goddijn ten behoeve van het nieuwe programma (015) wiskunde vwo. pgaven met dit merkteken

Nadere informatie

WERKWINKEL 11 ONDERZOEKSCOMPETENTIES WISKUNDE DERDE GRAAD ASO

WERKWINKEL 11 ONDERZOEKSCOMPETENTIES WISKUNDE DERDE GRAAD ASO DAG VAN WISKUNDE TE KORTRIJK TWEEDE EN DERDE GRAAD ZATERDAG 14 NOVEMBER WERKWINKEL 11 ONDERZOEKSCOMPETENTIES WISKUNDE DERDE GRAAD ASO Samenstelling syllabus en leiding Luc De Wilde Onderzoekscompetenties_Luc

Nadere informatie

J A N D E Z I D E R K E E S K O O M E N - M A J E R N I K I N L E I D I N G T O T D E K W A N T U M M E C H A N I C A

J A N D E Z I D E R K E E S K O O M E N - M A J E R N I K I N L E I D I N G T O T D E K W A N T U M M E C H A N I C A J A N D E Z I D E R K E E S K O O M E N - M A J E R N I K I N L E I D I N G T O T D E K W A N T U M M E C H A N I C A 2 jan dezider kees koomen-majernik Fundamentele vergelijkingen De Schrödingervergelijking:

Nadere informatie

Stochastiek voor Informatici Sara van de Geer voorjaar 2000

Stochastiek voor Informatici Sara van de Geer voorjaar 2000 Stochastiek voor Informatici Sara van de Geer voorjaar 2000 1 Inhoud hoofdstuk 1 t/m 3 1. Uniforme verdeling, transformaties, wet van de grote aantallen. 1.1. Discrete uniforme verdeling. 1.2. Realisaties.

Nadere informatie

Meten aan melkwegstelsels

Meten aan melkwegstelsels Meten aan melkwegstelsels " Plots realiseerde ik me dat die kleine, mooie blauwe 'erwt' de Aarde was. Ik stak mijn duim op, sloot één oog, en mijn duim bedekte de Aarde volledig. Ik voelde me niet als

Nadere informatie

Schuifspanningen loodrecht op een cilindrisch gat

Schuifspanningen loodrecht op een cilindrisch gat Schuifspanningen loodrecht op een cilindrisch gat Colin van Weelden CT3000 Bachelor Eindwerk Begeleiders: 1379550 TU Delft P.C.J. Hoogenboom Delft, Juni 2010 C.B.M. Blom Voorwoord Dit rapport is het eindresultaat

Nadere informatie

Golven en tsunami s. universiteit Twente. Wiskunde in wetenschap vwo D

Golven en tsunami s. universiteit Twente. Wiskunde in wetenschap vwo D Wiskunde in wetenschap vwo D Golven en tsunami s Wiskundig modelleren: Golven en tsunami s 1. Golven en tsunami s 2. Golfsnelheid 2.1.De snelheid van watergolven 2.2.Korte golven 2.3.ange golven 3. Verandering

Nadere informatie

Lineaire differentiaalvergelijkingen met constante coëfficienten

Lineaire differentiaalvergelijkingen met constante coëfficienten Lineaire differentiaalvergelijkingen met constante coëfficienten 1 Differentiaalvergelijkingen Als we een functie y : t y(t) expliciet, in formulevorm, kennen, dan is het niet zo moeilijk hiervan de afgeleide

Nadere informatie

bachelor Kennisbasis wiskunde 3

bachelor Kennisbasis wiskunde 3 Kennisbasis docent wiskunde bachelor Kennisbasis wiskunde 3 Voorwoord De kwaliteit van ons bachelor onderwijs moet goed zijn, dit is niet alleen belangrijk voor onze studenten en het afnemende werkveld

Nadere informatie

Inhoudsopgave pagina Voorwoord 3

Inhoudsopgave pagina Voorwoord 3 Inhoudsopgave pagina Voorwoord 3 Inhoudsopgave 5 1. Inleiding 7 2. Voorbeelden van Onderzoekspractica Overzicht 9 1 Basis De Dichtheid van een Materiaal - leerlinginstructie 10 docentinstructie 12 2 Verwerven

Nadere informatie

SOM- en PRODUCTGRAFIEK van twee RECHTEN

SOM- en PRODUCTGRAFIEK van twee RECHTEN SOM- en PRODUCTGRAFIEK van twee RECHTEN 1. SOMGRAFIEK Walter De Volder Breng onder Y 1 en Y 2 de vergelijking van een rechte in. Stel Y 3 = Y 1 + Y 2. Construeer de drie grafieken. Onderzoek verschillende

Nadere informatie

Havo wiskunde D Vectoren en meetkunde

Havo wiskunde D Vectoren en meetkunde Havo wiskunde D Vectoren en meetkunde Inhoudsopgave Vectoren en meetkunde 1 Vectoren 1 2 Vectoren in een assenstelsel 7 3 Vlakken en lijnen in de ruimte 13 4 Rekenen in de ruimte 17 5 De cosinusregel 27

Nadere informatie

Niet-euclidische meetkunde

Niet-euclidische meetkunde Keuzeonderdeel Wiskunde D Hans van Ballegooij Maaslandcollege, Oss Dictaat Versie: 15 februari 2013 Een Wiskunde D-module voor HAVO/VWO 5 leerlingen die: Meer willen weten over Niet-euclidische meetkunde

Nadere informatie

Constructies met passer en liniaal, origami en meccano. Een wiskunde-d module geschreven door Luuk Hoevenaars van de Hogeschool Utrecht

Constructies met passer en liniaal, origami en meccano. Een wiskunde-d module geschreven door Luuk Hoevenaars van de Hogeschool Utrecht Constructies met passer en liniaal, origami en meccano Een wiskunde-d module geschreven door Luuk Hoevenaars van de Hogeschool Utrecht Deze module is in ontwikkeling en wordt uitgeprobeerd in het najaar

Nadere informatie

Licht. 1 Schaduw 2 Terugkaatsing van licht 3 Beeldpunt, beeld, gezichtsveld 4 Kleuren 5 Elektromagnetische golven

Licht. 1 Schaduw 2 Terugkaatsing van licht 3 Beeldpunt, beeld, gezichtsveld 4 Kleuren 5 Elektromagnetische golven Licht 1 Schaduw 2 Terugkaatsing van licht 3 Beeldpunt, beeld, gezichtsveld 4 Kleuren 5 Elektromagnetische golven Bijlage: Gebruik van de geodriehoek bij de spiegelwet 1 Schaduw Eigenschappen van lichtstralen

Nadere informatie

Uit een handschrift gedateerd 26 Oktober 1675

Uit een handschrift gedateerd 26 Oktober 1675 Hoe een genie dacht. Van Leibniz zijn een groot aantal wiskundige handschriften bewaard. Leibniz deed wiskunde met de pen in zijn hand, en schreef al zijn gedachten direct op. Daardoor kunnen we zien hoe

Nadere informatie

Dynamische modellen VWO Een lesmodule voor Wiskunde en Natuur, Leven & Technologie

Dynamische modellen VWO Een lesmodule voor Wiskunde en Natuur, Leven & Technologie Dynamische modellen VWO Een lesmodule voor Wiskunde en Natuur, Leven & Technologie Ook geschikt als startmodule voor modelleren bij natuurkunde en/of biologie Versie 1.2 september 2008 Werkgroep Dynamische

Nadere informatie

Uitwijking-tijddiagram

Uitwijking-tijddiagram Trillingen en geluid 1 Amplitude, trillingstijd en frequentie 2 Vrije en gedwongen trillingen; resonantie 3 Geluid van bron naar ontvanger 4 Toonhoogte en frequentie 5 Luidheid en geluidsniveau 6 Geluidssnelheid

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Sommen van kwadraten. 12.1 Sommen van twee kwadraten

Hoofdstuk 12. Sommen van kwadraten. 12.1 Sommen van twee kwadraten Hoofdstuk 12 Sommen van kwadraten 12.1 Sommen van twee kwadraten In Hoofdstuk 11 hebben we gezien dat als p een oneven priemdeler van a 2 + b 2 is, en p deelt niet zowel a als b, dan is p gelijk aan 1

Nadere informatie

HOE ONSTAAN GETIJDEN? Het getij

HOE ONSTAAN GETIJDEN? Het getij HOE ONSTAAN GETIJDEN? Het getij Het getij, de beweging van eb en vloed in de zee. Dit is een verschijnsel dat door iedereen die ooit aan de kust is geweest wel eens is gezien. Regelmatig komt het water

Nadere informatie

Betekenis en Ontdekking van het Higgs-deeltje

Betekenis en Ontdekking van het Higgs-deeltje Betekenis en Ontdekking van het Higgs-deeltje Lezing bij de afsluiting van het studiejaar 2012-2013 van HOVO Universiteit Leiden op 13 mei 2013 Door prof. dr. Jos Engelen Universiteit van Amsterdam/NIKHEF

Nadere informatie

Moderne wiskunde. Docentenhandleiding bij: Klas 2 Deel 2 vwo. inhoudelijke structuur planning beschrijving per hoofdstuk

Moderne wiskunde. Docentenhandleiding bij: Klas 2 Deel 2 vwo. inhoudelijke structuur planning beschrijving per hoofdstuk Moderne wiskunde Docentenhandleiding bij: Klas 2 Deel 2 vwo inhoudelijke structuur planning beschrijving per hoofdstuk Moderne wiskunde, docentenhandleiding - klas 2 vwo 1 Inhoudelijke structuur Opstap

Nadere informatie

Einstein s Relativiteits theorie Een uitleg met middelbare school wiskunde Andrré van der Hoeven Docent natuurkunde Emmauscollege Rotterdam

Einstein s Relativiteits theorie Een uitleg met middelbare school wiskunde Andrré van der Hoeven Docent natuurkunde Emmauscollege Rotterdam Einstein s Relativiteits theorie Een uitleg met middelbare school wiskunde André van der Hoeven Docent natuurkunde Emmauscollege Rotterdam Einstein s speciale relativiteitstheorie, maarr dan begrijpelijk

Nadere informatie

ABSTRACT INHOUD VAN DE SYLLABUS SITUERING IN TELEGRAMSTIJL

ABSTRACT INHOUD VAN DE SYLLABUS SITUERING IN TELEGRAMSTIJL WIE NIET ZOEKT, NIET VINDT. HEURISTIEKEN OM WISKUNDIGE PROBLEMEN OP TE LOSSEN SYLLABUS DAG VAN DE WISKUNDE 22 NOVEMBER 2014 MICHEL ROELENS (UC LEUVEN-LIMBURG; MARIA-BOODSCHAPLYCEUM; UITWISKELING) ABSTRACT

Nadere informatie

Vertaling van Hoofdstuk 9 van de vierde verhandeling, Over

Vertaling van Hoofdstuk 9 van de vierde verhandeling, Over Vertaling van Hoofdstuk 9 van de vierde verhandeling, Over het meten van al-kāshī, Sleutel tot de Rekenkunde (Miftāḥ al- Ḥisāb). 1 Het negende hoofdstuk over de afmetingen van bouwwerken en gebouwen. De

Nadere informatie

Warrants. The first option in the warrant market

Warrants. The first option in the warrant market Warrants The first option in the warrant market Een optimaal rendement met de topfondsen van de wereld Inhoudsopgave Zijn warrants iets voor mij? 2 Waarom gedekte warrants van Commerzbank kopen? 5 Hoe

Nadere informatie

Hoofdstuk 9: Transistorschakelingen

Hoofdstuk 9: Transistorschakelingen Elektronica: Tweede kandidatuur industrieel ingenieur 1 Hoofdstuk 9: Transistorschakelingen 1: Inleiding Na in het voorgaande hoofdstuk het gedrag van de transistor zelf beschreven te hebben, zullen we

Nadere informatie

Opstroommodules van vmbo naar havo voor het vak wiskunde

Opstroommodules van vmbo naar havo voor het vak wiskunde Opstroommodules van vmbo naar havo voor het vak wiskunde Doorlopende leerlijnen voor het vak wiskunde Handleiding voor docenten Voortgezet onderwijs Doorlopende leerlijnen Opstroommodules van vmbo naar

Nadere informatie

Gebruikershandleiding SAM 6.0. De ideale hulp bij het ontwerpen van mechanismen. ARTAS - Engineering Software

Gebruikershandleiding SAM 6.0. De ideale hulp bij het ontwerpen van mechanismen. ARTAS - Engineering Software Gebruikershandleiding SAM 6.0 De ideale hulp bij het ontwerpen van mechanismen ARTAS - Engineering Software ARTAS - Engineering Software Het Puyven 162 NL - 5672 RJ Nuenen The Netherlands tel/fax: +31

Nadere informatie