CONCEPT. Diabetesvereniging Nederland WERKPLAN 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CONCEPT. Diabetesvereniging Nederland WERKPLAN 2012"

Transcriptie

1 Ledenraad 10 december 2011 Agendapunt 5.1 CONCEPT Diabetesvereniging Nederland WERKPLAN 2012 Voluit leven met diabetes Colofon Werkplan 2012 Van Diabetesvereniging Nederland Uitgebracht op 10 december 2011 aan de Ledenraad van Diabetesvereniging Nederland Fokkerstraat 17 Postbus AM Leusden Telefoon: Telefax: Website: Versiebeheer Versienummer Versiedatum Samenvatting auteur september Compilatie afdelingswerkplannen JD oktober Voorwoord JD oktober 2011 Tekstuele redactie JD

2 2011 Diabetesvereniging Nederland te Leusden Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd, opgeslagen, in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enig andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Diabetesvereniging Nederland. Concept Werkplan 2012 DVN 2

3 INHOUDSOPGAVE Inleiding Hoofdstuk 1 Vereniging Hoofdstuk 2 Advies Hoofdstuk 3 Steun Hoofdstuk 4 Voordeel Hoofdstuk 5 Informatie Hoofdstuk 6 Bedrijfsvoering en P&O Projecten Concept Werkplan 2012 DVN 3

4 INLEIDING Voor u ligt het werkplan van Diabetesvereniging Nederland voor het jaar In 2011 is DVN een proces gestart van heroriëntatie op haar strategische koers. Op het moment van de totstandkoming van dit werkplan zijn de gevolgen hiervan nog niet te overzien. In het voorliggende werkplan is om die reden uitgegaan van voortzetting van het huidige beleids-/meerjarenplan en is nog geen rekening gehouden met ingrijpende strategische keuzes zoals deze kunnen volgen uit de lopende strategiediscussie. Daarom noemen wij deze versie van het Werkplan: Werkplan bij ongewijzigde strategie. Naar verwachting zal in de komende maanden meer duidelijkheid komen over de koers van DVN en de gevolgen die dit heeft voor de activiteiten uit dit werkplan. Op basis daarvan zal een bijgesteld werkplan en bijbehorende begroting worden opgesteld. Missie: goede zorg en een beter leven De toekomst is ongewis. Allerlei ontwikkelingen, zowel intern als extern hebben invloed op DVN en op de activiteiten die zij ontplooit. Niettemin staat voor DVN een ding vast: wij blijven ons inzetten voor goede zorg en een beter leven voor alle mensen met diabetes. Dat is en blijft onze missie. We geloven dat meer regie door patiënten de zorg en het leven verbetert. De mens met diabetes zal hierdoor beter zijn leven leiden en bijvoorbeeld zorgverleners en zorgverzekeraars hebben een tegenwicht dat hen positief prikkelt. Wij willen dat alles wat mogelijk is voor een beter leven met diabetes, ook gedaan wordt. Voluit leven met diabetes realiseren we o.a. door middel van (gelegenheids)coalities, belangenbehartiging, implementatie en financiering van beleid, certificering en een voortrekkersrol bij innovatieve projecten. Leeswijzer In de volgende hoofdstukken treft u een opsomming van alle acties om onze missie in 2012 vorm te geven. Deze zijn afgestemd op het beleidsplan en hangen samen met de begroting Op het Centraal Bureau zijn alle acties uitgewerkt in werkplannen. Voor sommige projecten is subsidie gevonden, andere projecten hebben nog financiering nodig. Het voorliggende werkplan is kort en bondig. Per onderwerp wordt een beknopte toelichting op de geplande activiteiten gegeven. De precieze aanpak en resultaten bespreekt het Algemeen Bestuur met de directeur. De Raad van Toezicht vergadert met het Algemeen Bestuur over de lopende zaken. De regio s van DVN maken op basis van dit werkplan een eigen regiowerkplan. Concept Werkplan 2012 DVN 4

5 Hoofdstuk 1 Vereniging 1.1 Bestuur / Organisatie Ledenraden Tenminste tweemaal per jaar wordt een ledenraadsvergadering gehouden, in juni en december. Algemeen Bestuur Het Algemeen Bestuur vergadert in de regel negen maal per jaar. Daarnaast worden twee bestuursdagen gehouden. Raad van Toezicht De Raad van Toezicht vergadert in de regel tweemaal per jaar met het Algemeen Bestuur. Het Centraal Bureau draagt zorg voor de voorbereiding van agenda s, verslaglegging en follow up van Ledenraads-, Bestuurs- en Raad van Toezichtvergaderingen. Koers DVN In 2011 heeft het Algemeen Bestuur de commissie Toekomst Vereniging ingesteld. Deze commissie adviseert het bestuur over de toekomstige koers van DVN. Implementatie van genomen besluiten vindt vanaf 2012 plaats. 1.2 Uitvoering beleidscyclus (zie ook 6.1) Werkplan en begroting Werkplan en begroting worden door het Centraal Bureau voorbereid en geagendeerd voor ledenraadvergadering van december. Rapportages, jaarverslagen Per kwartaal wordt een inhoudelijk en financiële rapportage opgesteld t.b.v. het Algemeen Bestuur en Raad van Toezicht. Jaarrekening en intern en extern jaarverslag De jaarrekening en het interne en externe jaarverslag worden door het Centraal Bureau voorbereid en geagendeerd voor ledenraadvergadering van juni. Beheersplan p&c cyclus regio In 2011 is een beheersplan voor de p&c cyclus in de regio s opgesteld. De uitvoering hiervan wordt door het Centraal Bureau ondersteund. Concept Werkplan 2012 DVN 5

6 1.3 Overige centrale overleggen Vrijwilligersdag: In het najaar wordt door het Centraal Bureau een centrale vrijwilligersdag georganiseerd. Voorzittersoverleg: tweemaal per jaar vindt een voorzittersoverleg plaats (regiovoorzitters en Algemeen Bestuur) waarin actuele zaken worden besproken. Secretarisoverleg: In 2011 is gestart met een secretarisoverleg. Voornemen is dit in 2012 te continueren. Penningmeesterdag: Tweemaal per jaar wordt een penningmeesterdag georganiseerd. In dit overleg worden begroting en jaarrekening besproken. 1.4 Regio s Het Centraal Bureau ondersteunt de regio s onder meer bij bestuurlijke zaken en de taakstelling van de regio s (zoals thema-avonden, prikacties, cursussen en ervaringsdeskundigen diabetes). Contributieafdracht De contributieafdracht aan de regio s wordt gerealiseerd. Thema-avonden ontwikkelen en beschikbaar stellen Onderwerpen voor thema avonden worden geactualiseerd. Tevredenheidsonderzoek vrijwilligers Tevredenheidsonderzoek vrijwilligers uitvoeren in Vrijwilligersverzekering De huidige vrijwilligersverzekeringen worden in 2012 kritisch bezien en indien nodig geactualiseerd. Communicatie/PR o Het Centraal Bureau draagt zorg voor een actuele vrijwilligerssite. o In 2011 zijn regio websites gelanceerd. De regio s dragen zorg voor actuele inhoud. o Maandelijks verschijnt een vrijwilligersnieuwsbrief (digitaal). o Overlegmomenten als Grote Steden Overleg, Regiobezoek CB, klankbordgroep worden gecontinueerd. o Voor de verbetering van lokale zichtbaarheid is een plan gereed en zijn twee pilots actief. o Digitalisering van vereniging en Centraal Bureau wordt bevorderd. Wervingsplan vrijwilligers Concept Werkplan 2012 DVN 6

7 Een wervingsprogramma gericht op specifieke vrijwilligersgroepen wordt opgesteld en uitgevoerd. Dit geldt ook voor specifieke dienstverlening t.b.v. Sugarkidsclub (kampen, stranddag etc.). Nieuwe doelgroepen In 2012 worden in samenwerking met Movisie vier pilotprojecten opgezet, gericht op de binding van migranten. Dit vraagt nadrukkelijk samenwerking met regio s. 1.5 Scholing vrijwilligers Scholingsplan 2012 o Uitvoeren. o Certificering inhoudelijk deskundigen is onderdeel van scholingsplan. o Actuele certificering diabetes ervaringsdeskundigen en prikkers. 1.6 P&O vrijwilligersbeleid Een competentiebank voor vrijwilligersbeleid t.o.v. scholing, kwaliteitsbewaking wordt ingericht en onderhouden. 1.7 Ambassadeursschap o Vrijwilligers zijn belangrijke ambassadeurs van DVN. De vrijwiligers in de regio s worden ondersteund door onder meer middelen (promotiemateriaal) en informatie beschikbaar te stellen. o Zorgverleners benaderen om te komen tot ambassadeurs en intermediairs met als doel het werven van nieuwe leden en promotie van DVN-producten en diensten. Ook hier zijn contactmomenten en aanspreekpunten van belang. Concept Werkplan 2012 DVN 7

8 Hoofdstuk 2 Advies 2.1 Diabeteslijn Diabeteslijn 7 x 24 uur; leven met diabetes o Continueren van de technische en inhoudelijke ondersteuning van de centralisten. o Ontwikkeling dienstverlening passend bij de missie/visie en de keuzes die tijdens het transformatieproces worden gemaakt en verantwoorde financiering Advies van ervaringsdeskundige vrijwilligers: Inhoudelijke kennis inzetten voor: o projecten o voorlichting(smateriaal) o Diabeteslijn o beoordelen advertenties o Diabc o scholing vrijwilligers o websites en winkel o opstellen richtlijnen/protocollen 2.2 Diabetes Consultancy Advies van inhoudelijke experts (juridisch, lifestyle, voeding) van Centraal Bureau o Inhoudelijke kennis inzetten voor o.a. o beoordelen verzoeken/diensten/producten van buitenaf (bv. productpresentaties) o geven van trainingen, lezingen, cursussen, spreekbeurten o deelname aan commissies, stuurgroepen, werkgroepen o Tarieven en tegenprestaties bepalen. o Criteria voor accordering opstellen. o Resultaten en vorderingen communiceren. o Opstarten pool van vrijwilligers voor deze werkzaamheden lokaal en regionaal. Advies aan externen/individuele belangenbehartiging o advisering over individuele vragen over o.m. verzekeringen, arbeid, keuringen o onderzoeken of en hoe voortzetten dienstverlening gewenst is o Procesomschrijving afhandeling vragen opstellen. 2.3 Kennismanagement Concept Werkplan 2012 DVN 8

9 Binnen DVN is veel (ervaringsdeskundige) kennis aanwezig. In 2012 wordt gewerkt aan het inrichten van een kennisdatabase alsmede aan de inrichting van processen voor het voeden, onderhouden en ontsluiten hiervan. Parallel hieraan wordt de mogelijkheid van het vermarkten van deze database onderzocht. 2.4 Educatie o Aanbod digitale cursussen actueel houden o Scholing vrijwilligers zie Landelijke activiteiten SugarKidsclub: (zie ook 5.3) o Ook in 2012 worden kinder- en jongerenkampen en de jaarlijkse stranddag georganiseerd. o De mogelijkheid van samenwerking met andere aanbieders van jongerenactiviteiten wordt onderzocht. o In samenwerking met Stichting Diakidzz wordt een gezinsweekend georganiseerd. o Voor jongeren van jaar wordt een aantal pilots gestart met activiteiten gericht op deze doelgroep. Concept Werkplan 2012 DVN 9

10 Hoofdstuk 3. Steun 3.1 Persbeleid Voor externe partijen moet duidelijk zijn wat de belangen van mensen met diabetes zijn en waar DVN voor staat. Mensen met diabetes met wie DVN nog geen relatie heeft maar voor wie DVN wel interessant is, willen we bereiken. Een actief persbeleid en een duidelijke boodschap zijn hiervoor instrumenten. Dit versterkt de zichtbaarheid van DVN. 3.2 Belangenbehartiging DVN signaleert knelpunten en geeft hier vervolgens krachtig geluid aan. De collectieve belangenbehartiging is gericht op de belangen van alle mensen met diabetes. Hiertoe worden standpunten geformuleerd over actuele onderwerpen en deze worden vervolgens krachtig voor de bühne gebracht. Standpunten: o actuele diabetesinformatie en trends delen o standpunten formuleren over relevante onderwerpen: o criteria herijken o plan van aanpak ledenpanels o resultaten frequent communiceren met gebruikmaking sociale media. o Met name van belang voor corporate communicatie, belangenbehartiging en pr. Van reactief naar proactief. Spreekbeurten, aan debatten deelnemen, interviews afgeven, opiniërende artikelen, blogs Lobby-activiteiten, stimuleren innovatieve projecten, deelname aan netwerken. Individuele belangenbehartiging zie Nationale- en Internationale contacten DVN wil hèt landelijke aanspreekpunt zijn voor de overheid, de politiek en alle instanties die zich bewegen op het terrein van diabetes. Internationaal heeft DVN Nederland een voorbeeldfunctie als het gaat om diabetes. o Deelname aan diverse landelijke commissies en werkgroepen o Contributie(s); CG-Raad, NDF, IDF-Global, IDF-Europe o Nationale en internationale lobby Concept Werkplan 2012 DVN 10

11 3.4 Diabetesontwikkelingshulp DVN besteedt jaarlijks 0,5 procent van de begroting aan projecten voor ontwikkelingssamenwerking, waaronder het project Life for a Child. o Besteding ontwikkelingsbudget coördineren en zichtbaar maken voor leden. o Evaluatie en plan van aanpak komende jaar/drie jaar. o Verzorgen betaling, communicatie met projecten die worden ondersteund, beoordelen correcte besteding, coördineren en communicatie naar leden. Concept Werkplan 2012 DVN 11

12 Hoofdstuk 4. Voordeel In haar activiteiten oriënteert DVN zich steeds op de mens met diabetes. DVN speelt in op de behoeften van de klant zoals veiligheid, gemak, betaalbaarheid en beschikbaarheid. Dit doet DVN op verschillende manieren. Zo wil DVN winkel (DVN Regie BV) de kosten van de zorg waar mogelijk verminderen door middel van lage(re) prijzen voor diabeteshulpmiddelen. 4.1 Verzekeringen Verzekeringen inzetten als commercieel product; verkopen, registreren, acties en folders herzien. o Insulinepompverzekering o Reis- en annuleringsverzekering o Rechtsbijstandverzekering o Uitvaartverzekering o Ongevallenverzekering o Autoverzekering o Onderzoek mogelijkheid levensverzekering 4.2 Collectieve contracten met verzekeraars o Afsluiten collectieve verzekeringen icm met MijnZorgpagina o Beslissing over criteria: voordeel of inhoud (niche) o Gesprekken en onderhandelingen zorgverzekeraars Concept Werkplan 2012 DVN 12

13 Hoofdstuk 5. Informatie 5.1 Redactioneel Websites o Corporate website: inrichten op werving en belangenbehartiging, inrichten op doelgroepinformatie (de klant) o Diabetesforum: beheer en groei forumleden/boards o SugarKidssite: tweewekelijkse update o Vrijwilligerssite: coördinatie, update, ontwikkeling, ten minste maandelijks o adviseren, afstemmen met andere websites DVN en DVN winkel o Diabeteswiki: proces inrichten, beheren o Sugarhyves: beheer en beperkte groei aantal leden Digitale nieuwsbrieven o Segmenteren (zorgverleners, ouders, leden, e-leden, vrijwilligers, relaties) o Integreren (van de verschillende producten) o Organiseren (proces) Diabc o Diabc: tweemaandelijks inclusief drie (gefinancierde) themanummers o Inhoud, interviews, vormgeving (extern), coördinatie proces, uitzetten onderwerpen en beeld, indeling, eindredactie SugarKids (SKC) o Sugarkidsmagazine tweemaal per jaar (ook voor werving via dvk s en kinderartsen) o Promotiemateriaal, welkomspakket Redactioneel Op verzoek check teksten, inhoud, maken kleinere teksten van presentaties, brieven, mailings, linkbrief, uitnodigingen, voorstellen, projecten, versiebeheer plannen en content etc. Sociale media Ontwikkelen en integreren van sociale media in communicatieplannen, werkzaamheden en werkprocessen Vormgeving en beeld o Vormgeven van de meeste eigen uitingen binnen projecten en op verzoek, banners, flyers, boekjes, brochures, inclusief briefings/beoordeling volgens huisstijl o Huisstijlhandboek/ontwikkeling Concept Werkplan 2012 DVN 13

14 o Nieuw beeldmateriaal realiseren voor eigen uitingen 5.2 Promotiemiddelen Folders en voorlichtingsmateriaal Onder andere ledenwerffolder, verzekeringsfolders, serie voluit leven met diabetes, tariefkaart. Nieuw: folder voor erfenissen en legaten, introductiefolder, folders voor doelgroepen. Jaarverslag Online jaarverslag en offline boekje (vertalen en verhalen van visie) als visitekaartje voor relaties/zorgverleners. Welkomstpakketten Actualiseren inhoud en brieven, per doelgroep. 5.3 Werving en behoud Marktonderzoek o Resultaten marktonderzoeken 2011 implementeren. SugarKidsclub (SKC) In het wervingsplan SugarKidsclub (2011) staat opgenomen de uitbouw van de SKC naar een hogere leeftijdscategorie: jongeren vanaf 16-jaar. Dit om jongere leden betrokken te laten blijven bij DVN. In 2012 wordt hiermee een start gemaakt door het ontwikkelingen van een eigen clubimago en passende activiteiten. Daarnaast worden ook de reguliere activiteiten van de SKC uitgevoerd (zie ook 2.5). o Organiseren activiteiten o Organiseren proces o Realisatie middelen o Promotie van de SKC Ambassadeursschap vrijwiligers en zorgverleners: zie 1.7. Relatiebeheer donateurs Donateurs zijn een nieuwe mogelijkheid voor DVN om financiële middelen te verwerven. We richten ons bij deze doelgroep op de omgeving van onze leden: op mensen die een maatschappelijk doel willen steunen. o donateursinformatiepakket o beheer online donatiemodule o uitvoering wervingsplan donateurs o CRM systeem inrichten. Relatiebeheer e-leden (geregistreerde gebruikers website) Concept Werkplan 2012 DVN 14

15 Plan van aanpak naar aanleiding van marktonderzoek; wat is en wil een e-lid. Adviserend en ondersteunend ism mijn diabetes/mijn zorgpagina: afhankelijk van marktonderzoek. Uitvoerend: widgets. Werving en behoud: klantenpanels Voortzetting marktonderzoek, structureel onder onze klanten. Zoeken, installeren, opstellen vragenlijsten, benaderen, verwerken gegevens. Werving en behoud: Marketing(budget) o Ontwikkelen thema s/acties o Doorvoeren in materialen, advertenties in- en extern, banners en onlinecampagnes, beloningsmateriaal huidige leden, etc. o Low-profile in eigen media, pr, nichegericht Sponsorpakketten Financiele steun van sponsors en adverteerders is onontbeerlijk om de activiteiten van DVN te bekostigen. o Presenteren en afsluiten van sponsorpakketten, inclusief advertenties. o Sponsor- en advertentiebeleid regionaal implementeren o Plan van aanpak uitvoeren voor nieuwe benadering sponsors/klanten: meer op maat, minder algemeen. Klantenservice Eerste aanspreekpunt, optimale dienstverlening, reactie binnen drie werkdagen, overzicht over hele pakket, in staat tot geven van informatie op maat. 5.4 Medisch adviseur DVN beschikt over een medicus, die het Algemeen Bestuur adviseert op medische aangelegenheden. 5.5 Leerstoelen o Interne geneeskunde, diabetologie (gerealiseerd) o Gedragskunde/psychologie (onderzoeken) o Organisatiekunde/samenwerking professionals (onderzoeken) o Wetenschapsfilosofie (roldefiniëring en wereldbeeld relatie zorgverlener-zorgvrager) (onderzoeken) o Kindergeneeskunde, diabetologie/ict (onderzoeken) Concept Werkplan 2012 DVN 15

16 Hoofdstuk 6. Bedrijfsvoering en P&O 6.1 Bedrijfsvoering De afdeling Bedrijfsvoering staat voor: o Betrouwbare en efficiënte financieel-administratieve processen voor bestaande activiteiten en streven naar continue verbetering; o Deskundige advisering bij en servicegerichte financieel-administratieve ondersteuning o Meedenken om de financiën op orde te houden: kritisch voor kostenbeheersing en creatief voor omzetverbetering; o Betrouwbare en tijdige financiële rapportages (zowel periodieke als adhoc stuurinformatie) in een dynamische en veranderende omgeving. Activiteiten: o Debiteuren/crediteuren/kas/bank o Relatiebeheer/ledenadministratie o Programmamanagement (uren/project administratie) o Financiële administratie en externe verslaggeving: inspelen op nieuwe wet- en regelgeving. o Planning & control / interne verslaggeving: adequate en tijdige financiële rapportages o Functioneel beheer Navision o Ondersteuning financieel beheer Regio s: o.m. verder ontwikkelen Planning & controlcyclus o Doelgericht en gestructureerd informatiemanagement binnen DVN. o Doorlichten en verbeteren van verzekeringsportefeuille; o Ondersteuning acties voor ledenwerving en -behoud; o Invoeren centraal contractenregister o Ondersteuning bij projecten 6.2 Beheer & ict Ict-ondersteuning o Optimale ict-ondersteuning voor medewerkers en vrijwilligers (diabeteslijn) o Optimaal ICT beheer. o CRM-tool en Navision: gebruiksmogelijkheden geherdefinieerd. Navision en speciale CRM-tool wisselen onderling profielgegevens en relaties uit. CRM geeft nieuwe marketing en relatiemanagement mogelijkheden. Inkoopmanagement Evaluatie huidige leveranciers, scherp(er) sturen op kosten. Concept Werkplan 2012 DVN 16

17 Voorraadbeheer o Werkproces voorraadbeheer aangescherpt o Opslagruimte CB optimaal benut Onderhoud en beheer gebouw Centraal Bureau o Interne verhuizing uitgevoerd. o Noodzakelijk onderhoud wordt uitgevoerd. 6.3 Personeel en Organisatie Interne communicatie o Het projectplan interne communicatie wordt geactualiseerd en geïmplementeerd in de organisatie Medewerkerstevredenheidsonderzoek o Medewerkerstevredenheidsonderzoek uitvoeren en resultaten implementeren Beoordelingssysteem o Beoordelingssysteem medewerkers evalueren en verbeterpunten invoeren. Scholing (o.v.v. financiering) o Het scholingsbudget wordt niet overschreden in 2012 o Het scholingsbeleid is geëvalueerd en eventueel aangepast Arbobeleid o Het arbobeleid (inclusief BHV) is geïmplementeerd en wordt conform de wettelijke richtlijnen uitgevoerd. o BHV evalueren en actualiseren o Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RIE) up-to-date houden o Arbo-arts evalueren Ziekteverzuim o Het ziekteverzuimpercentage bedraagt maximaal 5% o Het frequent verzuim wordt teruggedrongen naar 1,5 keer per medewerker per jaar Vitaliteitsmanagement Onderzoek mogelijkheden vitaliteitsmanagement (gesubsideerd). CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening Ontwikkelingen/wijzigingen CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening zijn onderzocht en intern gecommuniceerd Concept Werkplan 2012 DVN 17

Activiteitenplan 2010-2013. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant

Activiteitenplan 2010-2013. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Activiteitenplan - 2013 Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Werkplan - 2013 Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan

Nadere informatie

Werkplan Osteoporose Vereniging 2017

Werkplan Osteoporose Vereniging 2017 AAN: VAN: Algemene Leden Vergadering (ALV) Bestuur ONDERWERP: Werkplan 2017 (behorende bij begroting 2016) Datum: 9 juni 2016 Agendapunt: 11 Vastgesteld door bestuur d.d. 8 april 2015 Werkplan Osteoporose

Nadere informatie

Verbeterplan inkoopfunctie

Verbeterplan inkoopfunctie Verbeterplan inkoopfunctie Artikel 213a onderzoek team control Gemeente Goeree-Overflakkee Team Inkoop April 2017 In het kader van het periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

"Alle kinderen mogen meedoen; ook in Deurne"!

Alle kinderen mogen meedoen; ook in Deurne! "Alle kinderen mogen meedoen; ook in Deurne" Beleidsplan van de Stichting Leergeld Deurne 2014-2018. Versie 3 juli 2014 1. INLEIDING: Participeren in de samenleving kunnen meedoen is voor kinderen en jongeren

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

Prestatiedocument management Ronald McDonald Huis Zuidoost-Brabant 2016

Prestatiedocument management Ronald McDonald Huis Zuidoost-Brabant 2016 Prestatiedocument management Ronald McDonald Huis Zuidoost-Brabant 2016 Achtergrond: Jaarplan Diensten Huizen is gedestilleerd uit het Jaarplan Ronald McDonald 2016. Ontwikkelingen Huis Ontwikkelingen

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Facilitair accountmanager

Facilitair accountmanager Facilitair accountmanager Doel Inventariseren en analyseren van de wensen en ervaringen van klanten van de dienst ten aanzien van de dienstverlening en het uitzetten van daaruit voorvloeiende activiteiten,

Nadere informatie

PALLIATIEVE ZORG OP KOERS. De landelijke plannen van de integrale kankercentra voor 2008

PALLIATIEVE ZORG OP KOERS. De landelijke plannen van de integrale kankercentra voor 2008 PALLIATIEVE ZORG OP KOERS De landelijke plannen van de integrale kankercentra voor 2008 2 PALLIATIEVE ZORG OP KOERS De landelijke plannen van de integrale kankercentra voor 2008 Sinds het ministerie van

Nadere informatie

Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 (inclusief financiel inzicht)

Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 (inclusief financiel inzicht) Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 (inclusief financiel inzicht) Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 Inleiding Met die jaarplan geeft het bestuur van de Vereniging Oud Valkenburg aan wat de plannen

Nadere informatie

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave Planning & Control Inleiding Planning & Control is de Engelse benaming voor coördinatie en afstemming. Het is gericht op interne plannings- en besturingsactiviteiten. Een heldere Planning & Control functie

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602 Functieprofiel: Communicatie Functiecode: 0602 Doel Verzorgen van activiteiten op het gebied van communicatie en/of voorlichting voor Hogeschool Utrecht of onderdelen daarvan, aan verschillende in- en

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Medewerker bureau buitenland

Medewerker bureau buitenland Medewerker bureau buitenland Doel Ontwikkelen en beheren van mobiliteit- en beurzenprogramma s en samenwerkingsverbanden met andere onderwijsinstellingen op het gebied van uitwisseling en/of ontwikkelingssamenwerking,

Nadere informatie

Werkplan 2011. Cliëntenraad Stichting Pergamijn. Redactie: De secretaris H.A.Janssens

Werkplan 2011. Cliëntenraad Stichting Pergamijn. Redactie: De secretaris H.A.Janssens Werkplan 2011 Cliëntenraad Stichting Pergamijn Geactualiseerd op: 1 februari-2011 Redactie: De secretaris H.A.Janssens 1 Werkwijze van de Cliëntenraad De cliëntenraad van de Stichting Pergamijn stelt de

Nadere informatie

Social Media Recruitment. Een strategisch en praktisch adviesrapport. Auteur : Jacco Valkenburg Datum : 18 april 2010 Versie : 3

Social Media Recruitment. Een strategisch en praktisch adviesrapport. Auteur : Jacco Valkenburg Datum : 18 april 2010 Versie : 3 Social Media Recruitment Een strategisch en praktisch adviesrapport Auteur : Jacco Valkenburg Datum : 18 april 2010 Versie : 3 2 Inhoud: Social Media Recruitment...3 Enorm bereik, feiten en cijfers...fout!bladwijzer

Nadere informatie

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012 Paleis van de Verdraagzaamheid Jaarplan 2012 Voorwoord Door een zeer succesvolle eerste editie van de jaarlijkse verkiezing van Ambassade en Ambassadeur van de Verdraagzaamheid was 2011 voor het Paleis

Nadere informatie

Reglement Verenigingsmanager NVLF

Reglement Verenigingsmanager NVLF Reglement Verenigingsmanager NVLF 2011 1 Inhoud Artikel 1 grondslag 3 Artikel 2 - uitgangspunten voor taakverdeling tussen bestuur en verenigingsmanager 3 2.1 Plaats van de directie in de organisatie 3

Nadere informatie

Regeling Lokale Netwerken

Regeling Lokale Netwerken Regeling Lokale Netwerken Binnen de BNA functioneren vanaf 2017 lokale netwerken. Deze netwerken opereren vanuit een door de landelijke organisatie gedragen missie, waaraan lokaal (en regionaal) vorm en

Nadere informatie

doelstelling acties middelen Verantwoordelijke persoon Uitvoeren projectplan 1. Mail, telefonisch contact, netwerk binnen gemeente en Max kinderopvang

doelstelling acties middelen Verantwoordelijke persoon Uitvoeren projectplan 1. Mail, telefonisch contact, netwerk binnen gemeente en Max kinderopvang 1 Werkplan Onderdeel: algemene zaken Opgesteld door: Gabriëlle Kluwen d.d.: 11 mei 09 doelstelling acties middelen Verantwoordelijke evaluatie d.d. 1:samenwerking met BSO wordt definitief Uitvoeren projectplan

Nadere informatie

Jaarplan Johanniter Nederland 2017

Jaarplan Johanniter Nederland 2017 Jaarplan Johanniter Nederland 2017 Introductie Dit jaarplan is tot stand gekomen in overleg en met input van de medewerkers. Het draagvlak is groot en het eigenaarschap voor het totaal is onderstreept

Nadere informatie

Beleidsplan. Voor de jaren 2008-2009

Beleidsplan. Voor de jaren 2008-2009 Beleidsplan Voor de jaren 2008-2009 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Doe Wat. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten en geeft inzicht in de werving en het

Nadere informatie

beste online marketing voor jouw kantoor.

beste online marketing voor jouw kantoor. Een review is de beste online marketing voor jouw kantoor. HOGERE OPBRENGSTEN LAGERE KOSTEN POSITIEVE EFFECTEN VOORWOORD INHOUD Je moet grondig je best doen om online goed gevonden te worden. Het internet

Nadere informatie

Freya Beleidsplan 2015-2018

Freya Beleidsplan 2015-2018 Freya Beleidsplan 2015-2018 Freya is de enige landelijk werkende patiëntenorganisatie in Nederland op het gebied van vruchtbaarheidsproblemen. We hebben een grote achterban van mensen met vruchtbaarheidsproblemen,

Nadere informatie

8 april 2010. Van harte welkom. Regio Rotterdam/Zeeland

8 april 2010. Van harte welkom. Regio Rotterdam/Zeeland 8 april 2010 Van harte welkom Regio Rotterdam/Zeeland Agenda 8 april 2010 13.30-14.45 uur 1. Opening en vaststelling van de agenda 2. Vaststellen verslagen vergadering 14-4-2009 en 3-11-2009 3. Jaarverslag

Nadere informatie

Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen

Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen De VASMO (Vereniging voor Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen) heeft een 3 deling in de niveaus voor ambtelijk secretarissen

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Consulent Vrijwilligerswerk en Vrij wi11 igersvaca tu reba n k. in de gemeenten. Scherpenzeel en Renswoude

Jaarverslag 2012. Consulent Vrijwilligerswerk en Vrij wi11 igersvaca tu reba n k. in de gemeenten. Scherpenzeel en Renswoude Jaarverslag 2012 Consulent Vrijwilligerswerk en Vrij wi11 igersvaca tu reba n k in de gemeenten Scherpenzeel en Renswoude Inleiding De gemeente Renswoude en Scherpenzeel vinden het belangrijk dat het vrijwilligerswerk

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan

Strategisch beleidsplan Stichting Jongerencentrum De Werf - voor een mooie zinvolle toekomst - Strategisch beleidsplan 2017-2021 Strategisch beleidsplan 2017-2021 Pagina 1 Strategisch plan De missie, visie en strategie en focus

Nadere informatie

BIJ12. Meerjarenagenda 2015-2018 & Jaarplan 2015 Versie 0.6 (10 juli 2016)

BIJ12. Meerjarenagenda 2015-2018 & Jaarplan 2015 Versie 0.6 (10 juli 2016) BIJ12 Meerjarenagenda 2015-2018 & Jaarplan 2015 Versie 0.6 (10 juli 2016) 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Opzet gecombineerde Meerjarenagenda & Jaarplan Pagina 2 Thema s 2.1 Natuurinformatie

Nadere informatie

Werkplan HRM Datum: 16 november 2016 Auteur: Jolanda de Jong Versie 2.0 Werkplan HRM Pagina 1 van 5

Werkplan HRM Datum: 16 november 2016 Auteur: Jolanda de Jong Versie 2.0 Werkplan HRM Pagina 1 van 5 Werkplan HRM 2017 Datum: 16 november 2016 Auteur: Jolanda de Jong Versie 2.0 Werkplan HRM 2017 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave: Inleiding 3 1. Human Resource Management en Personeel & Organisatie 2016 3 2.

Nadere informatie

regie in eigen hand b. krachtenbundeling verspreiden van kennis stimuleren van onderzoek en ontwikkeling

regie in eigen hand b. krachtenbundeling verspreiden van kennis stimuleren van onderzoek en ontwikkeling Artikel 1. Visie (1) 1.1 De Parkinson Vereniging ontwikkelt zich tot een onmisbare professionele steun voor en door mensen die zelf of in hun directe omgeving te maken hebben met de ziekte van Parkinson

Nadere informatie

Algemeen profiel bestuurskandidaat

Algemeen profiel bestuurskandidaat Algemeen profiel bestuurskandidaat Ieder bestuurslid heeft functiespecifieke taken. Daarnaast vervult hij taken in het algemeen belang van de afdeling of de regio. Elk bestuurslid is in die optiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

Jaarplan 2016/2017. V&VN Verpleegkundigen Maatschappij & Gezondheid

Jaarplan 2016/2017. V&VN Verpleegkundigen Maatschappij & Gezondheid V&VN Verpleegkundigen Maatschappij & Gezondheid Inhoud Inleiding 3 1 Belangenbehartiging 3 2 Communicatie en ledenwerving 3 3 Deskundigheidsbevordering 4 4 Zorgen voor kwaliteit 6 5 Consolideren van de

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

I INLEIDING 3 II KORTE TERUGBLIK 2013 EN III DOELEN, FUNCTIES EN ACTIVITEITEN IV FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 EN BEGROTING

I INLEIDING 3 II KORTE TERUGBLIK 2013 EN III DOELEN, FUNCTIES EN ACTIVITEITEN IV FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 EN BEGROTING Jaarverslag 2014 Namens de Stuurgroep Samenwerkingsverband Autisme Zuidoost Brabant, Marianne Jacobs, coördinator Samenwerkingsverband Autisme november 2014 www.autismezuidoostbrabant.nl mjacobs@meezuidoostbrabant.nl

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant 1 Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan de volgende activiteiten

Nadere informatie

VBK Groep. Naam document Auteur Datum Communicatieplan V01 I. Hessels 08-10-2010

VBK Groep. Naam document Auteur Datum Communicatieplan V01 I. Hessels 08-10-2010 Communicatieplan CO 2 VBK Groep Naam document Auteur Datum Communicatieplan V01 I. Hessels 08-10-2010 Goedgekeurd H.J. Kloosterman Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder voorafgaande

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de stichting gevormd door de directeur. De directeur is belast

Nadere informatie

Directeur onderwijsinstituut

Directeur onderwijsinstituut Directeur onderwijsinstituut Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het facultair en uitvoering en organisatie van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande

Nadere informatie

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard)

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Functie-informatie Functienaam: Directeur samenwerkingsverband Organisatie: Samenwerkingsverband 28.05 Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Werkterrein: Management

Nadere informatie

Redacteur. Context. Doel

Redacteur. Context. Doel Redacteur Doel (Doen) uitvoeren van redactionele werkzaamheden voor de totstandkoming van diverse in- en/of externe publicaties, alsmede het bewaken van de kwaliteit van de publicaties, conform de vastgelegde

Nadere informatie

Voorzitter en twee Leden Bestuur. Diabetesvereniging Nederland

Voorzitter en twee Leden Bestuur. Diabetesvereniging Nederland Voorzitter en twee Leden Bestuur Diabetesvereniging Nederland Aanleiding Ambities van Diabetesvereniging Nederland (DVN) in combinatie met een steeds sneller veranderende omgeving eisen een heldere focus,

Nadere informatie

DVN Wegwijzer. Wat heeft DVN u te bieden?

DVN Wegwijzer. Wat heeft DVN u te bieden? DVN Wegwijzer Wat heeft DVN u te bieden? 3 Colofon Deze brochure is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch kunnen zich tussentijds wijzigingen voordoen, waardoor sommige prijzen of

Nadere informatie

Jaarplan 2016 Inhoudsopgave:

Jaarplan 2016 Inhoudsopgave: Jaarplan 2016 Inhoudsopgave: Missie en kerndoel Subdoelen om kerndoel te bereiken Doelen en acties 2016 naar aanleiding van de subdoelen Begroting Missie en kerndoel Heerenveen brengt een beweging op gang

Nadere informatie

Strategisch plan 2013-2018

Strategisch plan 2013-2018 Strategisch plan 2013-2018 Strategisch plan De missie, visie en strategie of focus van Christ s Hope International zijn: Missie Bringing the life-changing message of Jesus Christ to people infected with

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 0 Inhoudsopgave: Inleiding 2 1. Visie 3 2. Kernwaarden en Huishoudelijk reglement 3 3. Doelstelling 3 4. Beleidsplan 2016-2019 4 5. Vrijwilligersbeleid 4 6. PR en Fondsenwerving 5

Nadere informatie

Directeur onderzoeksinstituut

Directeur onderzoeksinstituut Directeur onderzoeks Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het van het en uitvoering en organisatie van onderzoek en onderzoeksondersteuning binnen het, uitgaande van het faculteitsplan

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma 16/17. 3 november 2016

Ontwikkelprogramma 16/17. 3 november 2016 Ontwikkelprogramma 16/17 3 november 2016 1 Inhoud Naar een professioneel en zichtbaar Procesmodel Organisatiemodel Programma Status: concept 2 Ontwikkelprogramma Naar een professioneel en zichtbaar 3 Procesmodel

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), dienst(en) of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Strategisch plan 2013-2017

Strategisch plan 2013-2017 Strategisch plan 2013-2017 Strategisch plan De missie, visie en strategie of focus van Christ s Hope International zijn: Missie Bringing the life-changing message of Jesus Christ to people infected with

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR 2/6 FUNCTIEBESCHRIJVING: Adjunct - Directeur Datum opmaak: 22-01-2012 Door: Nancy Cantens (Mentor consult) Datum bijwerking: Door: Reden

Nadere informatie

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor adequaat beheer en onderhoud van systemen en applicaties, voor tijdige en effectieve ondersteuning van en kennisontwikkeling

Nadere informatie

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Beleidsplan stichting Hof van Nagele beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Missie, Visie, Doelen 2 Doelen 2 Bestuur 3 Werkwijze 3 Beheer en besteding van gelden

Nadere informatie

WERKPLAN STICHTING HERSENLETSEL.NL ZUID HOLLAND 2017

WERKPLAN STICHTING HERSENLETSEL.NL ZUID HOLLAND 2017 WERKPLAN STICHTING HERSENLETSEL.NL ZUID HOLLAND 2017 Stichting Hersenletsel.nl Zuid Holland Pagina 1 Inhoud Inleiding Pag. 3 Organisatievorm Pag. 5 Speerpunten 2016 Pag. 6 Actiepunten Pag. 7 Financiële

Nadere informatie

CRM voor Goede Doelen organisaties

CRM voor Goede Doelen organisaties CRM voor Goede Doelen organisaties 23 juni 2015 Eric Wijman eric@crmsoftwareadvies.nl 06 52526375 Agenda 23 juni Agenda 23 juni 2015 15.00 uur Opening, introductie en trends 15.30 uur CRM als strategie

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), diensten of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL FORMULIER FUNCTIEPROFIEL Basisgegevens Datum 9-6-2015 Naam van de functie: HR Manager Plaats in de organisatie Rapporteert aan of werkt onder leiding van: directie Geeft leiding aan: afdeling P&O Doel

Nadere informatie

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Thema/Bron/Beleid Ondersteuning vrijwilligers/ mantelzorgers, WMO prestatieveld 4 Begroting 2015 Bedrag Notitie Mantelzorg Notitie Vrijwilligers AWBZ Pakketmaatregel

Nadere informatie

ROLVERDELING BIJ CONTRACTMANAGEMENT

ROLVERDELING BIJ CONTRACTMANAGEMENT ROLVERDELING BIJ CONTRACTMANAGEMENT (onderdeel van Handboek voor contractmanagement bij DFB) 1. Inleiding. In het kader van het project leveranciersmanagement zijn ten behoeve van het beheer van contracten

Nadere informatie

Technisch projectmedewerker

Technisch projectmedewerker Technisch projectmedewerker Doel Bijdragen aan de uitvoering van projecten vanuit de eigen discipline, uitgaande van een projectplan en onder verantwoordelijkheid van een Projectmanager/ -leider, zodanig

Nadere informatie

CO 2 COMMUNICATIEPLAN

CO 2 COMMUNICATIEPLAN Versie 1.2 Datum: 2 juli 2015 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES - AANDRIJFSYSTEMEN - TECHNISCHE AUTOMATISERING PANELENBOUW - SERVICE EN ONDERHOUD - PLAATWERK - TECHNISCHE DIENSTVERLENING DOMOTICA - ENERGIEMANAGEMENT

Nadere informatie

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap Inleiding In het omgevingsrecht worden regels gesteld waar de overheden zich aan moeten houden bij het uitvoeren van vergunningverlening,

Nadere informatie

Voorlegger. LR1603.Voorlegger invulling vacature(s) Landelijk Bestuur

Voorlegger. LR1603.Voorlegger invulling vacature(s) Landelijk Bestuur Voorlegger Onderwerp Verantwoordelijke Aanleiding Korte inhoud Voorgesteld besluit Procedure vacature(s) landelijk bestuur Landelijk bestuur Er is per direct een vacature ontstaan door het vertrek van

Nadere informatie

Beleidsplan De landelijke Depressie Vereniging is dé patiëntenvereniging van én voor mensen met een depressie en hun naasten.

Beleidsplan De landelijke Depressie Vereniging is dé patiëntenvereniging van én voor mensen met een depressie en hun naasten. Beleidsplan 2017 2019 De landelijke Depressie Vereniging is dé patiëntenvereniging van én voor mensen met een depressie en hun naasten. 1. De vereniging De Depressie Vereniging is erkend door het Ministerie

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

Normen Erkenningsregeling - versie 9 december Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017

Normen Erkenningsregeling - versie 9 december Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017 Normen Erkenningsregeling - versie 9 december 2016 Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017 INHOUDSOPGAVE Bijsluiter bij de normen... 3 Categorie A: 1. Missie/maatschappelijke

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK

PLAN VAN AANPAK KBO CUIJK CENTRUM PLAN VAN AANPAK 2018 2022 1 P a g i n a INHOUD: Pagina 1: Pagina 2: Pagina 3: Pagina 4: Voorblad Inhoud Inleiding lijke taken en Pagina 5: Pagina 6: Ouderenbeleid PR en Communicatie Scholing

Nadere informatie

Stichting Hulp Oost-Europa, gevestigd te Barneveld. Huishoudelijk Reglement. Versie: vastgesteld op 25 september 2013 Hoofdstuk I. Begripsbepalingen.

Stichting Hulp Oost-Europa, gevestigd te Barneveld. Huishoudelijk Reglement. Versie: vastgesteld op 25 september 2013 Hoofdstuk I. Begripsbepalingen. Pagina 1 van 6 Stichting Hulp Oost-Europa, gevestigd te Barneveld. Huishoudelijk Reglement. Versie: vastgesteld op 25 september 2013 Hoofdstuk I. Begripsbepalingen. Artikel I.1. Statuten. Onder statuten

Nadere informatie

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsaanbod najaar 2013 voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Webmaster... 5 3.2 Workshop Beleidsbeïnvloeding Wmo... 6 3.3 Workshop

Nadere informatie

Nederlandse Culturele Sportbond

Nederlandse Culturele Sportbond Bestuursprofielen Type bestuur De NCS heeft een collegiaal bestuur. Alle bestuursleden zijn gelijk verantwoordelijk voor het totale beleid. Binnen het bestuur is er een portefeuilleverdeling, waarbij de

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Doel Voorbereiden en uitvoeren van het beleid van in het algemeen en van de eigen service in het bijzonder, alsmede het leidinggeven aan de werkzaamheden

Nadere informatie

Vacature Hoofd Financiën

Vacature Hoofd Financiën Vacature Hoofd Financiën Gezocht: Krachtig Hoofd Financiële en Salarisadministratie Voelt u zich aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Voortgezet Onderwijs? Bent u de krachtige, financiële

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Compagnon

Klanttevredenheidsonderzoek. Compagnon Klanttevredenheidsonderzoek Compagnon 1-4-2016 Inhoudsopgave A. Cedeo-erkenning B. Klanttevredenheidsonderzoek Opdrachtgevers C. Conclusie Cedeo 2016 Compagnon 2 A. Cedeo-erkenning 1. Achtergrond Er zijn

Nadere informatie

Cursussen & Congressen

Cursussen & Congressen Cursussen & Congressen BAANBREKEND. BETROUWBAAR. Bohn Stafleu van Loghum. BAANBREKEND. BETROUWBAAR. Bohn Stafleu van Loghum Bohn Stafleu van Loghum Cursussen & Congressen Als u een cursus of een congres

Nadere informatie

Cursussen & Congressen

Cursussen & Congressen Cursussen & Congressen BAANBREKEND. BETROUWBAAR. Bohn Stafleu van Loghum. BAANBREKEND. BETROUWBAAR. Bohn Stafleu van Loghum Cursussen & Congressen Als u een cursus of een congres organiseert, moet alles

Nadere informatie

Communicatieplan m.b.t. CO2

Communicatieplan m.b.t. CO2 Communicatieplan m.b.t. CO2 Opgesteld door : H. van Roode en Y. van der Vlies Datum : 20 februari 2014 Goedgekeurd door : H. van Roode Datum: 20 februari 2014 Blad 2 van 11 Inhoudsopgave Inleiding... 3

Nadere informatie

DVN-lid Toon van Engelen met zijn kleindochter. Nalaten aan DVN

DVN-lid Toon van Engelen met zijn kleindochter. Nalaten aan DVN DVN-lid Toon van Engelen met zijn kleindochter Nalaten aan DVN Inhoud Voorwoord pagina 3 Waar staan wij voor? pagina 4 Waar wordt uw gift voor gebruikt? pagina 6 Nalaten, hoe zit dat? pagina 8 Contact

Nadere informatie

Onderzoek naar digitale dienstverlening van de gemeente Hoogeveen

Onderzoek naar digitale dienstverlening van de gemeente Hoogeveen Onderzoek naar digitale dienstverlening van de gemeente Hoogeveen Juni 2008 Rekenkamercommissie gemeente Hoogeveen Samenstelling: Drs. E. de Haan (voorzitter) A.W. Hiemstra J. Steenbergen Drs. F. Galesloot

Nadere informatie

Concerncontrol Velsen Concerncontrol in de gemeente Velsen: de praktijk

Concerncontrol Velsen Concerncontrol in de gemeente Velsen: de praktijk Concerncontrol Velsen Concerncontrol in de gemeente Velsen: de praktijk Jörg Schlunke jorgschlunke@bmc.nl 06-506 908 92 12 juni 2014 Inhoud Opdracht concerncontroller Velsen Visie op control Rol, taken

Nadere informatie

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Doel Initiëren, coördineren, stimuleren en bewaken van Arbo- en Milieuwerkzaamheden binnen een, binnen de bevoegdheid van de leidinggevende,

Nadere informatie

4 Beleid en Organisatie 4.4.1 Externe Communicatie Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6. EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014

4 Beleid en Organisatie 4.4.1 Externe Communicatie Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6. EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014 Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6 EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014 Concept 9 januari 2014 Blad 2 van 6 INHOUD 1. INLEIDING 3 2. COMMUNICATIEDOELSTELLINGEN 3 3. COMMUNICATIEBOODSCHAP

Nadere informatie

> 2 INTRODUCTIES > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE

> 2 INTRODUCTIES > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE > 2 INTRODUCTIES 29 STE SAMBO-ICT CONFERENTIE - 16 JANUARI 2014 - DOETINCHEM > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > DUBBELMAN@GLR.NL > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE

Nadere informatie

Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering. Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs?

Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering. Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs? Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs? Ben jij de krachtige, financiële duizendpoot die behalve

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

Administrateur. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd

Administrateur. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd Administrateur Doel Realiseren van beheersmatige, adviserende en managementondersteunende administratieve werkzaamheden ten behoeve van de instelling, dan wel onderdelen daarvan, binnen vastgestelde procedures

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING YOU!NG 2014-2016

BELEIDSPLAN STICHTING YOU!NG 2014-2016 BELEIDSPLAN STICHTING YOU!NG 2014-2016 Inhoudsopgave Inleiding... Pagina 3 Missie, visie en strategie... Pagina 4 Doelstellingen, activiteiten en randvoorwaarden... Pagina 5 Begroting... Pagina 8 Tot slot...

Nadere informatie

ORGANIGRAM AFD. GYMNASTIEK

ORGANIGRAM AFD. GYMNASTIEK P a g i n a 1 ORGANIGRAM AFD. GYMNASTIEK Met ingang van 06-05-2014 1.1 VOORZITTER (Marike Smit) 3 PROJECTEN 1.2 COMMUNICATIE (Marian Bonhof) 1.5 SECRETARIS (Lars Timmermans) 1.3 PERSONEEL & ORGANISATIE

Nadere informatie

Unitmanager EAD. Resultaatgebieden: 1. Organisatie 2. Maatschappelijke omgeving 3. Bedrijfsvoering 4. Leiderschap 5. Planning en control

Unitmanager EAD. Resultaatgebieden: 1. Organisatie 2. Maatschappelijke omgeving 3. Bedrijfsvoering 4. Leiderschap 5. Planning en control Unitmanager EAD Organisatiecontext Het Baken wil een werkomgeving bieden die plezierig, inspirerend en lerend is. Wij zien onze medewerkers als mensen met talenten, competenties, passie en ambities, die

Nadere informatie

Recruitment Process Outsourcing

Recruitment Process Outsourcing Recruitment Process Outsourcing Whitepaper : Recruitment Process Outsourcing Auteur : Jacco Valkenburg RPO: Recruitment Process Outsourcing Nu organisaties weer aan groei durven denken kan het aantrekkelijk

Nadere informatie

BEGROTINGSWIJZIGING PARK VAN LUNA

BEGROTINGSWIJZIGING PARK VAN LUNA BEGROTINGSWIJZIGING PARK VAN LUNA 2013 Velsen-Zuid, 29-3-2013 Inhoudsopgave Blz. 1. PROGRAMMABEGROTING 1.1 Programmabegroting 2013 3 2. BEGROTING PER DEELPROGRAMMA 2.1 Gebiedsbeheer 5 2.2 Toezicht 7 2.3

Nadere informatie

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012 Functioneel (informatie) beheerder Doel Zorgdragen voor het inrichten, aanpassen, vernieuwen en onderhouden van de informatievoorziening (processen, procedures en/of systemen), passend binnen het informatiebeleid

Nadere informatie

4.8. Aanvullende communicatiediensten

4.8. Aanvullende communicatiediensten 4.8. Aanvullende communicatiediensten De afdeling Communicatie acteert als een full service communicatiebureau voor strategie en creatie zowel offline als online. Door de jarenlange ervaring van onze professionals

Nadere informatie

Jaarplan 2014 op hoofdlijnen

Jaarplan 2014 op hoofdlijnen Jaarplan 2014 op hoofdlijnen Multiple Sclerose Vereniging Nederland Algemeen In Nederland is per ziekte/aandoening slechts één patiëntenvereniging. Voor Multiple Sclerose is dat MS Vereniging Nederland,

Nadere informatie

Communicatieadviseur. Context. Doel

Communicatieadviseur. Context. Doel Communicatieadviseur Doel Medevormgeven van het communicatiebeleid van de instelling of faculteit(en) en doen realiseren van de uitvoering daarvan, binnen de beleids- en besluitvormingskaders, gericht

Nadere informatie

Samenhangende palliatieve zorg in de regio Gelderse Vallei

Samenhangende palliatieve zorg in de regio Gelderse Vallei Samenhangende palliatieve zorg in de regio Gelderse Vallei Klankbordbijeenkomst september 2015 Kien Smulders Programma 1. Welkom 2. Missie, visie, waarden & organisatie van het netwerk 3. Presentatie bestuur

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context

Nadere informatie