CONCEPT. Diabetesvereniging Nederland WERKPLAN 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CONCEPT. Diabetesvereniging Nederland WERKPLAN 2012"

Transcriptie

1 Ledenraad 10 december 2011 Agendapunt 5.1 CONCEPT Diabetesvereniging Nederland WERKPLAN 2012 Voluit leven met diabetes Colofon Werkplan 2012 Van Diabetesvereniging Nederland Uitgebracht op 10 december 2011 aan de Ledenraad van Diabetesvereniging Nederland Fokkerstraat 17 Postbus AM Leusden Telefoon: Telefax: Website: Versiebeheer Versienummer Versiedatum Samenvatting auteur september Compilatie afdelingswerkplannen JD oktober Voorwoord JD oktober 2011 Tekstuele redactie JD

2 2011 Diabetesvereniging Nederland te Leusden Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd, opgeslagen, in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enig andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Diabetesvereniging Nederland. Concept Werkplan 2012 DVN 2

3 INHOUDSOPGAVE Inleiding Hoofdstuk 1 Vereniging Hoofdstuk 2 Advies Hoofdstuk 3 Steun Hoofdstuk 4 Voordeel Hoofdstuk 5 Informatie Hoofdstuk 6 Bedrijfsvoering en P&O Projecten Concept Werkplan 2012 DVN 3

4 INLEIDING Voor u ligt het werkplan van Diabetesvereniging Nederland voor het jaar In 2011 is DVN een proces gestart van heroriëntatie op haar strategische koers. Op het moment van de totstandkoming van dit werkplan zijn de gevolgen hiervan nog niet te overzien. In het voorliggende werkplan is om die reden uitgegaan van voortzetting van het huidige beleids-/meerjarenplan en is nog geen rekening gehouden met ingrijpende strategische keuzes zoals deze kunnen volgen uit de lopende strategiediscussie. Daarom noemen wij deze versie van het Werkplan: Werkplan bij ongewijzigde strategie. Naar verwachting zal in de komende maanden meer duidelijkheid komen over de koers van DVN en de gevolgen die dit heeft voor de activiteiten uit dit werkplan. Op basis daarvan zal een bijgesteld werkplan en bijbehorende begroting worden opgesteld. Missie: goede zorg en een beter leven De toekomst is ongewis. Allerlei ontwikkelingen, zowel intern als extern hebben invloed op DVN en op de activiteiten die zij ontplooit. Niettemin staat voor DVN een ding vast: wij blijven ons inzetten voor goede zorg en een beter leven voor alle mensen met diabetes. Dat is en blijft onze missie. We geloven dat meer regie door patiënten de zorg en het leven verbetert. De mens met diabetes zal hierdoor beter zijn leven leiden en bijvoorbeeld zorgverleners en zorgverzekeraars hebben een tegenwicht dat hen positief prikkelt. Wij willen dat alles wat mogelijk is voor een beter leven met diabetes, ook gedaan wordt. Voluit leven met diabetes realiseren we o.a. door middel van (gelegenheids)coalities, belangenbehartiging, implementatie en financiering van beleid, certificering en een voortrekkersrol bij innovatieve projecten. Leeswijzer In de volgende hoofdstukken treft u een opsomming van alle acties om onze missie in 2012 vorm te geven. Deze zijn afgestemd op het beleidsplan en hangen samen met de begroting Op het Centraal Bureau zijn alle acties uitgewerkt in werkplannen. Voor sommige projecten is subsidie gevonden, andere projecten hebben nog financiering nodig. Het voorliggende werkplan is kort en bondig. Per onderwerp wordt een beknopte toelichting op de geplande activiteiten gegeven. De precieze aanpak en resultaten bespreekt het Algemeen Bestuur met de directeur. De Raad van Toezicht vergadert met het Algemeen Bestuur over de lopende zaken. De regio s van DVN maken op basis van dit werkplan een eigen regiowerkplan. Concept Werkplan 2012 DVN 4

5 Hoofdstuk 1 Vereniging 1.1 Bestuur / Organisatie Ledenraden Tenminste tweemaal per jaar wordt een ledenraadsvergadering gehouden, in juni en december. Algemeen Bestuur Het Algemeen Bestuur vergadert in de regel negen maal per jaar. Daarnaast worden twee bestuursdagen gehouden. Raad van Toezicht De Raad van Toezicht vergadert in de regel tweemaal per jaar met het Algemeen Bestuur. Het Centraal Bureau draagt zorg voor de voorbereiding van agenda s, verslaglegging en follow up van Ledenraads-, Bestuurs- en Raad van Toezichtvergaderingen. Koers DVN In 2011 heeft het Algemeen Bestuur de commissie Toekomst Vereniging ingesteld. Deze commissie adviseert het bestuur over de toekomstige koers van DVN. Implementatie van genomen besluiten vindt vanaf 2012 plaats. 1.2 Uitvoering beleidscyclus (zie ook 6.1) Werkplan en begroting Werkplan en begroting worden door het Centraal Bureau voorbereid en geagendeerd voor ledenraadvergadering van december. Rapportages, jaarverslagen Per kwartaal wordt een inhoudelijk en financiële rapportage opgesteld t.b.v. het Algemeen Bestuur en Raad van Toezicht. Jaarrekening en intern en extern jaarverslag De jaarrekening en het interne en externe jaarverslag worden door het Centraal Bureau voorbereid en geagendeerd voor ledenraadvergadering van juni. Beheersplan p&c cyclus regio In 2011 is een beheersplan voor de p&c cyclus in de regio s opgesteld. De uitvoering hiervan wordt door het Centraal Bureau ondersteund. Concept Werkplan 2012 DVN 5

6 1.3 Overige centrale overleggen Vrijwilligersdag: In het najaar wordt door het Centraal Bureau een centrale vrijwilligersdag georganiseerd. Voorzittersoverleg: tweemaal per jaar vindt een voorzittersoverleg plaats (regiovoorzitters en Algemeen Bestuur) waarin actuele zaken worden besproken. Secretarisoverleg: In 2011 is gestart met een secretarisoverleg. Voornemen is dit in 2012 te continueren. Penningmeesterdag: Tweemaal per jaar wordt een penningmeesterdag georganiseerd. In dit overleg worden begroting en jaarrekening besproken. 1.4 Regio s Het Centraal Bureau ondersteunt de regio s onder meer bij bestuurlijke zaken en de taakstelling van de regio s (zoals thema-avonden, prikacties, cursussen en ervaringsdeskundigen diabetes). Contributieafdracht De contributieafdracht aan de regio s wordt gerealiseerd. Thema-avonden ontwikkelen en beschikbaar stellen Onderwerpen voor thema avonden worden geactualiseerd. Tevredenheidsonderzoek vrijwilligers Tevredenheidsonderzoek vrijwilligers uitvoeren in Vrijwilligersverzekering De huidige vrijwilligersverzekeringen worden in 2012 kritisch bezien en indien nodig geactualiseerd. Communicatie/PR o Het Centraal Bureau draagt zorg voor een actuele vrijwilligerssite. o In 2011 zijn regio websites gelanceerd. De regio s dragen zorg voor actuele inhoud. o Maandelijks verschijnt een vrijwilligersnieuwsbrief (digitaal). o Overlegmomenten als Grote Steden Overleg, Regiobezoek CB, klankbordgroep worden gecontinueerd. o Voor de verbetering van lokale zichtbaarheid is een plan gereed en zijn twee pilots actief. o Digitalisering van vereniging en Centraal Bureau wordt bevorderd. Wervingsplan vrijwilligers Concept Werkplan 2012 DVN 6

7 Een wervingsprogramma gericht op specifieke vrijwilligersgroepen wordt opgesteld en uitgevoerd. Dit geldt ook voor specifieke dienstverlening t.b.v. Sugarkidsclub (kampen, stranddag etc.). Nieuwe doelgroepen In 2012 worden in samenwerking met Movisie vier pilotprojecten opgezet, gericht op de binding van migranten. Dit vraagt nadrukkelijk samenwerking met regio s. 1.5 Scholing vrijwilligers Scholingsplan 2012 o Uitvoeren. o Certificering inhoudelijk deskundigen is onderdeel van scholingsplan. o Actuele certificering diabetes ervaringsdeskundigen en prikkers. 1.6 P&O vrijwilligersbeleid Een competentiebank voor vrijwilligersbeleid t.o.v. scholing, kwaliteitsbewaking wordt ingericht en onderhouden. 1.7 Ambassadeursschap o Vrijwilligers zijn belangrijke ambassadeurs van DVN. De vrijwiligers in de regio s worden ondersteund door onder meer middelen (promotiemateriaal) en informatie beschikbaar te stellen. o Zorgverleners benaderen om te komen tot ambassadeurs en intermediairs met als doel het werven van nieuwe leden en promotie van DVN-producten en diensten. Ook hier zijn contactmomenten en aanspreekpunten van belang. Concept Werkplan 2012 DVN 7

8 Hoofdstuk 2 Advies 2.1 Diabeteslijn Diabeteslijn 7 x 24 uur; leven met diabetes o Continueren van de technische en inhoudelijke ondersteuning van de centralisten. o Ontwikkeling dienstverlening passend bij de missie/visie en de keuzes die tijdens het transformatieproces worden gemaakt en verantwoorde financiering Advies van ervaringsdeskundige vrijwilligers: Inhoudelijke kennis inzetten voor: o projecten o voorlichting(smateriaal) o Diabeteslijn o beoordelen advertenties o Diabc o scholing vrijwilligers o websites en winkel o opstellen richtlijnen/protocollen 2.2 Diabetes Consultancy Advies van inhoudelijke experts (juridisch, lifestyle, voeding) van Centraal Bureau o Inhoudelijke kennis inzetten voor o.a. o beoordelen verzoeken/diensten/producten van buitenaf (bv. productpresentaties) o geven van trainingen, lezingen, cursussen, spreekbeurten o deelname aan commissies, stuurgroepen, werkgroepen o Tarieven en tegenprestaties bepalen. o Criteria voor accordering opstellen. o Resultaten en vorderingen communiceren. o Opstarten pool van vrijwilligers voor deze werkzaamheden lokaal en regionaal. Advies aan externen/individuele belangenbehartiging o advisering over individuele vragen over o.m. verzekeringen, arbeid, keuringen o onderzoeken of en hoe voortzetten dienstverlening gewenst is o Procesomschrijving afhandeling vragen opstellen. 2.3 Kennismanagement Concept Werkplan 2012 DVN 8

9 Binnen DVN is veel (ervaringsdeskundige) kennis aanwezig. In 2012 wordt gewerkt aan het inrichten van een kennisdatabase alsmede aan de inrichting van processen voor het voeden, onderhouden en ontsluiten hiervan. Parallel hieraan wordt de mogelijkheid van het vermarkten van deze database onderzocht. 2.4 Educatie o Aanbod digitale cursussen actueel houden o Scholing vrijwilligers zie Landelijke activiteiten SugarKidsclub: (zie ook 5.3) o Ook in 2012 worden kinder- en jongerenkampen en de jaarlijkse stranddag georganiseerd. o De mogelijkheid van samenwerking met andere aanbieders van jongerenactiviteiten wordt onderzocht. o In samenwerking met Stichting Diakidzz wordt een gezinsweekend georganiseerd. o Voor jongeren van jaar wordt een aantal pilots gestart met activiteiten gericht op deze doelgroep. Concept Werkplan 2012 DVN 9

10 Hoofdstuk 3. Steun 3.1 Persbeleid Voor externe partijen moet duidelijk zijn wat de belangen van mensen met diabetes zijn en waar DVN voor staat. Mensen met diabetes met wie DVN nog geen relatie heeft maar voor wie DVN wel interessant is, willen we bereiken. Een actief persbeleid en een duidelijke boodschap zijn hiervoor instrumenten. Dit versterkt de zichtbaarheid van DVN. 3.2 Belangenbehartiging DVN signaleert knelpunten en geeft hier vervolgens krachtig geluid aan. De collectieve belangenbehartiging is gericht op de belangen van alle mensen met diabetes. Hiertoe worden standpunten geformuleerd over actuele onderwerpen en deze worden vervolgens krachtig voor de bühne gebracht. Standpunten: o actuele diabetesinformatie en trends delen o standpunten formuleren over relevante onderwerpen: o criteria herijken o plan van aanpak ledenpanels o resultaten frequent communiceren met gebruikmaking sociale media. o Met name van belang voor corporate communicatie, belangenbehartiging en pr. Van reactief naar proactief. Spreekbeurten, aan debatten deelnemen, interviews afgeven, opiniërende artikelen, blogs Lobby-activiteiten, stimuleren innovatieve projecten, deelname aan netwerken. Individuele belangenbehartiging zie Nationale- en Internationale contacten DVN wil hèt landelijke aanspreekpunt zijn voor de overheid, de politiek en alle instanties die zich bewegen op het terrein van diabetes. Internationaal heeft DVN Nederland een voorbeeldfunctie als het gaat om diabetes. o Deelname aan diverse landelijke commissies en werkgroepen o Contributie(s); CG-Raad, NDF, IDF-Global, IDF-Europe o Nationale en internationale lobby Concept Werkplan 2012 DVN 10

11 3.4 Diabetesontwikkelingshulp DVN besteedt jaarlijks 0,5 procent van de begroting aan projecten voor ontwikkelingssamenwerking, waaronder het project Life for a Child. o Besteding ontwikkelingsbudget coördineren en zichtbaar maken voor leden. o Evaluatie en plan van aanpak komende jaar/drie jaar. o Verzorgen betaling, communicatie met projecten die worden ondersteund, beoordelen correcte besteding, coördineren en communicatie naar leden. Concept Werkplan 2012 DVN 11

12 Hoofdstuk 4. Voordeel In haar activiteiten oriënteert DVN zich steeds op de mens met diabetes. DVN speelt in op de behoeften van de klant zoals veiligheid, gemak, betaalbaarheid en beschikbaarheid. Dit doet DVN op verschillende manieren. Zo wil DVN winkel (DVN Regie BV) de kosten van de zorg waar mogelijk verminderen door middel van lage(re) prijzen voor diabeteshulpmiddelen. 4.1 Verzekeringen Verzekeringen inzetten als commercieel product; verkopen, registreren, acties en folders herzien. o Insulinepompverzekering o Reis- en annuleringsverzekering o Rechtsbijstandverzekering o Uitvaartverzekering o Ongevallenverzekering o Autoverzekering o Onderzoek mogelijkheid levensverzekering 4.2 Collectieve contracten met verzekeraars o Afsluiten collectieve verzekeringen icm met MijnZorgpagina o Beslissing over criteria: voordeel of inhoud (niche) o Gesprekken en onderhandelingen zorgverzekeraars Concept Werkplan 2012 DVN 12

13 Hoofdstuk 5. Informatie 5.1 Redactioneel Websites o Corporate website: inrichten op werving en belangenbehartiging, inrichten op doelgroepinformatie (de klant) o Diabetesforum: beheer en groei forumleden/boards o SugarKidssite: tweewekelijkse update o Vrijwilligerssite: coördinatie, update, ontwikkeling, ten minste maandelijks o adviseren, afstemmen met andere websites DVN en DVN winkel o Diabeteswiki: proces inrichten, beheren o Sugarhyves: beheer en beperkte groei aantal leden Digitale nieuwsbrieven o Segmenteren (zorgverleners, ouders, leden, e-leden, vrijwilligers, relaties) o Integreren (van de verschillende producten) o Organiseren (proces) Diabc o Diabc: tweemaandelijks inclusief drie (gefinancierde) themanummers o Inhoud, interviews, vormgeving (extern), coördinatie proces, uitzetten onderwerpen en beeld, indeling, eindredactie SugarKids (SKC) o Sugarkidsmagazine tweemaal per jaar (ook voor werving via dvk s en kinderartsen) o Promotiemateriaal, welkomspakket Redactioneel Op verzoek check teksten, inhoud, maken kleinere teksten van presentaties, brieven, mailings, linkbrief, uitnodigingen, voorstellen, projecten, versiebeheer plannen en content etc. Sociale media Ontwikkelen en integreren van sociale media in communicatieplannen, werkzaamheden en werkprocessen Vormgeving en beeld o Vormgeven van de meeste eigen uitingen binnen projecten en op verzoek, banners, flyers, boekjes, brochures, inclusief briefings/beoordeling volgens huisstijl o Huisstijlhandboek/ontwikkeling Concept Werkplan 2012 DVN 13

14 o Nieuw beeldmateriaal realiseren voor eigen uitingen 5.2 Promotiemiddelen Folders en voorlichtingsmateriaal Onder andere ledenwerffolder, verzekeringsfolders, serie voluit leven met diabetes, tariefkaart. Nieuw: folder voor erfenissen en legaten, introductiefolder, folders voor doelgroepen. Jaarverslag Online jaarverslag en offline boekje (vertalen en verhalen van visie) als visitekaartje voor relaties/zorgverleners. Welkomstpakketten Actualiseren inhoud en brieven, per doelgroep. 5.3 Werving en behoud Marktonderzoek o Resultaten marktonderzoeken 2011 implementeren. SugarKidsclub (SKC) In het wervingsplan SugarKidsclub (2011) staat opgenomen de uitbouw van de SKC naar een hogere leeftijdscategorie: jongeren vanaf 16-jaar. Dit om jongere leden betrokken te laten blijven bij DVN. In 2012 wordt hiermee een start gemaakt door het ontwikkelingen van een eigen clubimago en passende activiteiten. Daarnaast worden ook de reguliere activiteiten van de SKC uitgevoerd (zie ook 2.5). o Organiseren activiteiten o Organiseren proces o Realisatie middelen o Promotie van de SKC Ambassadeursschap vrijwiligers en zorgverleners: zie 1.7. Relatiebeheer donateurs Donateurs zijn een nieuwe mogelijkheid voor DVN om financiële middelen te verwerven. We richten ons bij deze doelgroep op de omgeving van onze leden: op mensen die een maatschappelijk doel willen steunen. o donateursinformatiepakket o beheer online donatiemodule o uitvoering wervingsplan donateurs o CRM systeem inrichten. Relatiebeheer e-leden (geregistreerde gebruikers website) Concept Werkplan 2012 DVN 14

15 Plan van aanpak naar aanleiding van marktonderzoek; wat is en wil een e-lid. Adviserend en ondersteunend ism mijn diabetes/mijn zorgpagina: afhankelijk van marktonderzoek. Uitvoerend: widgets. Werving en behoud: klantenpanels Voortzetting marktonderzoek, structureel onder onze klanten. Zoeken, installeren, opstellen vragenlijsten, benaderen, verwerken gegevens. Werving en behoud: Marketing(budget) o Ontwikkelen thema s/acties o Doorvoeren in materialen, advertenties in- en extern, banners en onlinecampagnes, beloningsmateriaal huidige leden, etc. o Low-profile in eigen media, pr, nichegericht Sponsorpakketten Financiele steun van sponsors en adverteerders is onontbeerlijk om de activiteiten van DVN te bekostigen. o Presenteren en afsluiten van sponsorpakketten, inclusief advertenties. o Sponsor- en advertentiebeleid regionaal implementeren o Plan van aanpak uitvoeren voor nieuwe benadering sponsors/klanten: meer op maat, minder algemeen. Klantenservice Eerste aanspreekpunt, optimale dienstverlening, reactie binnen drie werkdagen, overzicht over hele pakket, in staat tot geven van informatie op maat. 5.4 Medisch adviseur DVN beschikt over een medicus, die het Algemeen Bestuur adviseert op medische aangelegenheden. 5.5 Leerstoelen o Interne geneeskunde, diabetologie (gerealiseerd) o Gedragskunde/psychologie (onderzoeken) o Organisatiekunde/samenwerking professionals (onderzoeken) o Wetenschapsfilosofie (roldefiniëring en wereldbeeld relatie zorgverlener-zorgvrager) (onderzoeken) o Kindergeneeskunde, diabetologie/ict (onderzoeken) Concept Werkplan 2012 DVN 15

16 Hoofdstuk 6. Bedrijfsvoering en P&O 6.1 Bedrijfsvoering De afdeling Bedrijfsvoering staat voor: o Betrouwbare en efficiënte financieel-administratieve processen voor bestaande activiteiten en streven naar continue verbetering; o Deskundige advisering bij en servicegerichte financieel-administratieve ondersteuning o Meedenken om de financiën op orde te houden: kritisch voor kostenbeheersing en creatief voor omzetverbetering; o Betrouwbare en tijdige financiële rapportages (zowel periodieke als adhoc stuurinformatie) in een dynamische en veranderende omgeving. Activiteiten: o Debiteuren/crediteuren/kas/bank o Relatiebeheer/ledenadministratie o Programmamanagement (uren/project administratie) o Financiële administratie en externe verslaggeving: inspelen op nieuwe wet- en regelgeving. o Planning & control / interne verslaggeving: adequate en tijdige financiële rapportages o Functioneel beheer Navision o Ondersteuning financieel beheer Regio s: o.m. verder ontwikkelen Planning & controlcyclus o Doelgericht en gestructureerd informatiemanagement binnen DVN. o Doorlichten en verbeteren van verzekeringsportefeuille; o Ondersteuning acties voor ledenwerving en -behoud; o Invoeren centraal contractenregister o Ondersteuning bij projecten 6.2 Beheer & ict Ict-ondersteuning o Optimale ict-ondersteuning voor medewerkers en vrijwilligers (diabeteslijn) o Optimaal ICT beheer. o CRM-tool en Navision: gebruiksmogelijkheden geherdefinieerd. Navision en speciale CRM-tool wisselen onderling profielgegevens en relaties uit. CRM geeft nieuwe marketing en relatiemanagement mogelijkheden. Inkoopmanagement Evaluatie huidige leveranciers, scherp(er) sturen op kosten. Concept Werkplan 2012 DVN 16

17 Voorraadbeheer o Werkproces voorraadbeheer aangescherpt o Opslagruimte CB optimaal benut Onderhoud en beheer gebouw Centraal Bureau o Interne verhuizing uitgevoerd. o Noodzakelijk onderhoud wordt uitgevoerd. 6.3 Personeel en Organisatie Interne communicatie o Het projectplan interne communicatie wordt geactualiseerd en geïmplementeerd in de organisatie Medewerkerstevredenheidsonderzoek o Medewerkerstevredenheidsonderzoek uitvoeren en resultaten implementeren Beoordelingssysteem o Beoordelingssysteem medewerkers evalueren en verbeterpunten invoeren. Scholing (o.v.v. financiering) o Het scholingsbudget wordt niet overschreden in 2012 o Het scholingsbeleid is geëvalueerd en eventueel aangepast Arbobeleid o Het arbobeleid (inclusief BHV) is geïmplementeerd en wordt conform de wettelijke richtlijnen uitgevoerd. o BHV evalueren en actualiseren o Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RIE) up-to-date houden o Arbo-arts evalueren Ziekteverzuim o Het ziekteverzuimpercentage bedraagt maximaal 5% o Het frequent verzuim wordt teruggedrongen naar 1,5 keer per medewerker per jaar Vitaliteitsmanagement Onderzoek mogelijkheden vitaliteitsmanagement (gesubsideerd). CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening Ontwikkelingen/wijzigingen CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening zijn onderzocht en intern gecommuniceerd Concept Werkplan 2012 DVN 17

Inhoudsopgave. Voorwoord. 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s. 2 Opzet jaarplan

Inhoudsopgave. Voorwoord. 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s. 2 Opzet jaarplan Jaarplan 2015 Inhoudsopgave 5 Voorwoord 6 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s 7 6 7 8 2 Opzet jaarplan 3 Missie, visie, kernwaarden 3.1 Missie 3.2 Visie 3.3 Kernwaarden

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Vereniging Wikimedia Nederland Jaarplan 2013 - deel 2 Activiteitenbeschrijving

Vereniging Wikimedia Nederland Jaarplan 2013 - deel 2 Activiteitenbeschrijving Vereniging Wikimedia Nederland Jaarplan 2013 - deel 2 Activiteitenbeschrijving vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Wikimedia Nederland op 23 september 2013 1 I. COMMUNITY: ondersteunen

Nadere informatie

Bankieren om mensen vooruit te helpen

Bankieren om mensen vooruit te helpen SNS BANK N.V. Bankieren om mensen vooruit te helpen Jaarverslag 2014 1 SNS BANK N.V. Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 1 SNS Bank in vogelvlucht 6 1.1 Missie 6 1.2 Strategie 6 1.3 Geschiedenis 6 1.4 Ontvlechting

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig Jaarverslag 2013 Snel en slagvaardig Bestuursverslag 2013 Snel en slagvaardig Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: (030) 789 2300, e-mail: info@vilans.nl Website: www.vilans.nl Utrecht, mei 2014

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Colofon. Vereniging NOV, april 2012

Colofon. Vereniging NOV, april 2012 In veilige handen Hoe begeleid ik vrijwilligersorganisaties bij het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag? Voor steunpunten en ondersteuners Colofon Tekst: Saskia Daru, Ronald Hetem, Wendela

Nadere informatie

Toolkit. Goed bestuur. Fonds PGO

Toolkit. Goed bestuur. Fonds PGO Toolkit Goed bestuur Fonds PGO Voorwoord Na het symposium Versterking van het Bestuur in Slot Zeist in 2005 is gebleken dat er bij de door het Fonds PGO gesubsidieerde organisaties behoefte bestaat aan

Nadere informatie

Rapportage Organisatievernieuwing nr. 4 - Voorjaar 2013

Rapportage Organisatievernieuwing nr. 4 - Voorjaar 2013 Rapportage Organisatievernieuwing nr. 4 - Voorjaar 2013 www.utrecht.nl Rapportage Organisatievernieuwing nr. 4 - Voorjaar 2013 College van Burgemeester & Wethouders Mei 2013 2 Voortgangsrapportage 2013

Nadere informatie

Versterkingsplan Brandweeronderwijs in Nederland

Versterkingsplan Brandweeronderwijs in Nederland Versterkingsplan Brandweeronderwijs in Nederland Werkgroep Versterking Brandweeronderwijs d.d. 18 juni 2012 Harry Bovens en Heide Gramser Inhoud Oplegnotitie 1. Managementsamenvatting 3 2. Wat het voor

Nadere informatie

IMPACT JAARVERSLAG 2005

IMPACT JAARVERSLAG 2005 IMPACT JAARVERSLAG 2005 Colofon Auteur: Imkje Cancrinus Uitgiftedatum: april 2006 Uitgever: Impact Bestellen: Impact, Postbus 78, 1110 AB DIEMEN 2 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 1 Impact... 6 2 Algemene

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Inhoudelijk verslag 2011

Inhoudelijk verslag 2011 Inhoudelijk verslag 2011 Utrecht, juni 2012 Inleiding In het Activiteitenplan 2011 staat per activiteit een aantal doelen omschreven. In het Inhoudelijk Verslag 2011 is per voorgenomen doel aangegeven

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

INFORMATIEPLAN DE HOLLANDSCHE MOLEN Vereniging tot behoud van molens in Nederland

INFORMATIEPLAN DE HOLLANDSCHE MOLEN Vereniging tot behoud van molens in Nederland INFORMATIEPLAN DE HOLLANDSCHE MOLEN Vereniging tot behoud van molens in Nederland Kinderdijk REEKX ADVIES, GRONINGEN/ALMERE AGNALIZE NIJMAN EN LIZZY JONGMA NOVEMBER 2008 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 5 DEEL

Nadere informatie

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs > Personeelsmanagement, een nieuwe kijk op integraal personeelsbeleid > Wijzigingen

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument. Jaarverslag NZa 2012

Verantwoordingsdocument. Jaarverslag NZa 2012 Verantwoordingsdocument Jaarverslag NZa 2012 maart 2013 Inhoud 1. Inleiding 5 1.1 Jaarverantwoording 5 1.2 Systematiek en opzet jaarverslag 5 1.3 Opbouw jaarverslag 5 2. De NZa 7 2.1 De Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Kwaliteit Jaarverslag 2014

Kwaliteit Jaarverslag 2014 Kwaliteit Jaarverslag 2014 Organisatie Arbeid Zorg Werkt het, deugt het en doet het deugd? * *Uit Macht ten goede?! Sterke arm in een complexe samenleving. Politieacademie, Apeldoorn, p.9 1 Vooraf Voor

Nadere informatie

ICT Meerjarenplan 2012-2015

ICT Meerjarenplan 2012-2015 ICT Meerjarenplan 2012-2015 Bij ons leer je de wereld kennen 2 ICT Meerjarenplan 2012-2015 Vastgesteld door het College van Bestuur op 13 december 2011 3 ICT meerjarenplan 2012-2015 Inhoud ICT MJP 1. Samenvatting

Nadere informatie

Evaluatie Zorginstituut Nederland

Evaluatie Zorginstituut Nederland Evaluatie Zorginstituut Nederland Eindrapport Amsterdam, oktober 2014 Inhoud Managementsamenvatting 3 1 Inleiding 5 2 Onderzoeksopzet 6 2.1 Doelstelling evaluatie en onderzoeksvragen 6 2.2 Onderzoeksmethodologie

Nadere informatie

novak accountants magazine Ambitie

novak accountants magazine Ambitie novak accountants Verschijnt vier keer per jaar - 3e kwartaal - september 2014 Uitgave van de Nederlandse Organisatie van Accountantskantoren magazine Ambitie Ambities van de mkb-accountant Een kijkje

Nadere informatie

VNG HANDREIKING. De openbare bibliotheek in het digitale tijdperk

VNG HANDREIKING. De openbare bibliotheek in het digitale tijdperk VNG HANDREIKING De openbare bibliotheek in het digitale tijdperk VNG Handreiking De openbare bibliotheek in het digitale tijdperk Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. LAT doelen 2008. Jaarplan 2008. LAT jaarplan 2008 versie 0.4 1/15. juni 2008, versie 0.4 Reeshmi

1. Inleiding. 2. LAT doelen 2008. Jaarplan 2008. LAT jaarplan 2008 versie 0.4 1/15. juni 2008, versie 0.4 Reeshmi Jaarplan 2008 juni 2008, versie 0.4 Reeshmi 1. Inleiding Het LAT-BRZO heeft zich na de oprichting in de afgelopen anderhalf jaar gevormd tot een overkoepelende organisatievorm waarin landelijk richtinggevende

Nadere informatie

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1 18 juli 2012 CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 De CO₂-Prestatieladder is eigendom van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. De

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen. Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief

Jaarplan 2014. Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen. Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief Jaarplan 2014 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Kerncijfers en Prestatie-indicatoren... 5

Nadere informatie