crm in de praktijk Het succesvol invoeren van een klantgerichte bedrijfsstrategie Sjors van Leeuwen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "crm in de praktijk Het succesvol invoeren van een klantgerichte bedrijfsstrategie Sjors van Leeuwen"

Transcriptie

1 crm in de praktijk

2

3 crm in de praktijk Het succesvol invoeren van een klantgerichte bedrijfsstrategie Sjors van Leeuwen

4 Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice Postbus ea Den Haag tel.: (070) Sdu Uitgevers bv, Den Haag 1e druk, 1e oplage e oplage e druk, 1e oplage 2010 Academic Service is een imprint van Sdu Uitgevers bv. Redactie (nieuwe en herziene passages): Harriët van den Heuvel, Veenhuizen Omslagontwerp: Het Noorden Communiceert Omslagbeeld: istockphoto Ontwerp en opmaak binnenwerk: Holland Graphics, Amsterdam Druk- en bindwerk: Drukkerij Wilco, Amersfoort isbn nur 801 Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers bv. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen, mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16 h Auteurswet, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3051, 2130 kb Hoofddorp, Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet) dient men zich te wenden tot de Stichting pro (Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, Postbus 3060, 2130 kb Hoofddorp, nl/pro). Voor het overnemen van een gedeelte van deze uitgave ten behoeve van commerciële doeleinden dient men zich te wenden tot de uitgever. Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, kan voor de afwezigheid van eventuele (druk)fouten en onvolledigheden niet worden ingestaan en aanvaarden de auteur(s), redacteur(en) en uitgever deswege geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventueel voorkomende fouten en onvolledigheden. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher s prior consent. While every effort has been made to ensure the reliability of the information presented in this publication, Sdu Uitgevers neither guarantees the accuracy of the data contained herein nor accepts responsibility for errors or omissions or their consequences.

5 Voorwoord Uw directie heeft enkele strategische heidesessies achter de rug. Op grond van markt- en concurrentieanalyses is men tot de slotsom gekomen dat een klantgerichte bedrijfsstrategie de enige juiste keuze is om de aanstormende concurrentie voor te blijven. U wordt dan ook gevraagd te helpen bij de invoering van Customer Relationship Management (crm). U hebt inmiddels het nodige over crm gelezen en enkele seminars bijgewoond, maar nog steeds borrelt bij u die ene vraag op: hoe pakken we dit nu aan? Voor u ligt hét crm-boek, een praktische gids voor het succesvol invoeren van Customer Relationship Management (crm) als bedrijfsstrategie in uw organisatie. U vraagt zich ongetwijfeld af alweer een boek over crm? Er zijn inmiddels tientallen zo niet honderden boeken en artikelen over crm verschenen. In al die publicaties komen de verschillende facetten van crm uitgebreid aan de orde. De ene publicatie gaat dieper in op de strategische aspecten van crm, de andere beperkt zich juist weer tot crm als ict-hulpmiddel. Wat tot op heden echter ontbrak was een integrale beschrijving van het fenomeen crm. Een beschrijving waarin alle aspecten aan de orde komen die van belang zijn voor een succesvolle invoering van crm en waarin de lessons learned van de laatste jaren uitgebreid aan bod komen. Dit boek vult die lacune op door een gids te zijn. Een wegwijzer en leidraad voor het succesvol opstellen en implementeren van uw crm-strategie. Een boek vanuit én over de praktijk van crm. crm in de praktijk biedt geen stappenplan dat u blindelings kunt volgen. Uw situatie is daarvoor te uniek en het aantal manieren waarop u uw crmstrategie kunt implementeren te groot. In dit boek komen wel alle relevante onderwerpen aan de orde waarbij aandacht geschonken wordt aan zowel

6 vi crm in de praktijk de theorie als de praktijk. Het boek bevat vele praktijkcasussen, checklists en do s en don ts die u kunt gebruiken bij het opstellen en implementeren van uw crm-strategie. Profiteer van de ervaringen die vele bedrijven inmiddels met crm hebben opgedaan. In 2003 verscheen de eerste uitgave van crm in de praktijk. In de jaren daarna heeft een groot aantal organisaties zich met toenemend succes beziggehouden met crm. Bedrijven en instellingen hebben steeds vaker aandacht voor klantgericht ondernemen en steeds meer organisaties stellen de klant centraal. crm staat dan ook meer dan ooit in de belangstelling. Door de financiële en economische crisis staat de klant bij de meeste bedrijven weer op de eerste plaats en zijn aandeelhouders voor even naar het tweede plan verwezen. Na het bedrijfsleven hebben ook de overheid, gezondheidszorg, wooncorporaties en het onderwijs crm en klantgericht ondernemen ontdekt. Bedrijven, organisaties en instellingen zijn veelal gedwongen door toenemende marktwerking concurrentie en kritischer wordende consumenten, voortdurend bezig om nog klantgerichter en nog succesvoller te worden. Dat dit geen gemakkelijke klus is, bewijst de praktijk van alledag. Steeds vaker wordt crm in de praktijk als leidraad gebruikt bij het uitstippelen van de gewenste marsroute. Velen zijn u dan ook voorgegaan bij de aanschaf van dit boek en steeds meer opleidingsinstituten nemen crm in de praktijk op in hun lesprogramma. De afgelopen jaren heb ik van veel lezers enthousiaste reacties gekregen. Veel suggesties en verbeteringen zijn in deze volledig vernieuwde editie van crm in de praktijk verwerkt. Ook zijn er nieuwe praktijkcasussen en onderzoeksresultaten toegevoegd. In deze nieuwe editie van crm in de praktijk veel aandacht voor nieuwe ontwikkelingen zoals social networks, community s, social media, cocreatie, user generated content, customer experience en mobiel internet. Allemaal ontwikkelingen die kansen bieden om de klantgerichtheid van uw organisatie verder te versterken. Dit crm-boek is net als voorheen de missing link tussen theorie en praktijk, tussen strategie en implementatie en tussen denken en doen. Het is een gids die u helpt bij het succesvol invoeren van crm als bedrijfsstrategie in uw organisatie. crm in de praktijk is actueler dan ooit en dé gids op weg naar een klantgerichte organisatie. Arnhem, voorjaar 2010 Sjors van Leeuwen Indora Managementadvies internet:

7 Inhoud Leeswijzer 1 1 Uw klant als concurrentiewapen! Wat is Customer Relationship Management? crm als concurrentiestrategie Waar komt de aandacht voor crm vandaan? crm: oude wijn in nieuwe zakken? Is crm de oplossing voor uw organisatie? De impact van crm op uw organisatie 38 2 De bouwstenen van crm crm als continu proces Wensen, behoeften, verwachtingen én gedrag van klanten Sturen op klantwaarde en klantaandeel Klanttevredenheid, retentie, loyaliteit en klantenbinding Van doelgroep naar klantgroep naar one-to-one 79

8 viii crm in de praktijk 2.6 Producten en diensten op maat Van relaties naar community s, van diensten naar belevingen Nieuwe media, social media en crossmedia Wat levert crm op? Waarde optimalisatie model Baten, kosten en beïnvloedingsfactoren De business case Het opstellen van een crm-strategie Begin bij het begin: waar hebben we het over? Controleer visie, missie en doelstellingen Vraag het uw klant Stel klantgroepen samen Bepaal de mate van massamaatwerk en individualisatie Wat is uw contactstrategie? Hoe ziet uw relatiestrategie er uit? Welke klantinformatie hebt u nodig? Verbeter uw belangrijkste klantprocessen Hoe ziet een klantgerichte organisatie eruit? Human Resource Management De ict-architectuur Het vaststellen van uw prestatie-indicatoren Het implementeren van een crm-strategie Welke veranderstrategie kiest u? Planning en fasering via plateauplanning Doelgericht sturen via programmamanagement Realiseren van een toekomstvaste ict-architectuur De belangrijkste succes- en faalfactoren op een rij 279 Literatuurlijst 285 Begrippenlijst 291 Index 299

9 Leeswijzer Waarom is dit boek geschreven? Het doel van dit boek is u als lezer te helpen bij het opstellen en implementeren van een succesvolle crm-strategie. Dit crm-boek geeft dan ook antwoord op drie vragen: Wat is crm? Hoe stel ik een crm-strategie op? Hoe implementeer ik een crm-strategie? Met andere woorden: hoe kom ik van A naar B? Iedere onderneming is uniek in haar markten, producten, diensten, bedrijfsprocessen en klanten. U moet dit boek dan ook zien als een leidraad voor het opstellen en implementeren van uw eigen crm-strategie. Een leidraad waarin alle aspecten die op uw eigen situatie van toepassing kunnen zijn in samenhang aan de orde komen. Er is bewust voor gekozen om niet één aspect van crm te bespreken. U treft dan ook geen diepgaande analyses en uitputtende beschrijvingen aan. Voor al die aspecten afzonderlijk liggen namelijk al tal van boeken in de winkel. U treft wel een compleet overzicht aan van alle onderwerpen die te maken hebben met crm. De kracht en toegevoegde waarde van dit boek is dat het alle relevante aspecten combineert, in logische samenhang be-

10 2 crm in de praktijk schrijft en daarmee een pad uitstippelt om van A naar B te kunnen komen. Een pad dat inmiddels door meerdere organisaties met succes is afgelegd. Voor wie is dit boek bestemd? Dit boek is bestemd voor denkers en doeners! Voor iedereen die meer wil weten over crm en het opstellen en implementeren van een crm-strategie. Bent u marketingmanager, verkoopmanager, servicemanager, ict-manager, afdelingsmanager, teamleider, projectleider, staffunctionaris of consultant dan levert dit boek u tal van nuttige inzichten, praktijkervaringen en do s en don ts op. crm in de praktijk is ook zeer geschikt voor studenten in het hbo en universitair onderwijs. Dit boek behandelt crm op strategisch, tactisch en operationeel niveau en combineert theoretische beschouwingen met relevante praktijkervaringen. Hoe is dit boek opgebouwd? De hoofdstukken 1, 2 en 3 geven antwoord op de vraag wat crm is. In hoofdstuk 1 komt het begrip crm uitgebreid aan de orde. Er wordt dieper ingegaan op wat crm nu precies is, waar de aandacht voor crm vandaan komt, wat de impact van crm op uw organisatie is en, niet onbelangrijk, in hoeverre crm een oplossing is voor uw onderneming. Hoofdstuk 2 gaat dieper in op de bouwstenen van crm. Weet u wat uw klanten drijft, wat hun wensen en behoeften zijn en wat zij van u verwachten? Wat verstaan we onder klantwaarde, hoe berekent u de klantwaarde en wat betekent het sturen op klantaandeel? Ook wordt het geheim achter klanttevredenheid, klantbehoud en klantloyaliteit onthuld en wordt de ontwikkeling van de klassieke doelgroepbenadering naar de moderne klantgroep- en ultieme één-op-één benadering besproken. Verder komt het aspect massamaatwerk aan de orde. Waar moet u rekening mee houden als u iedere klant als koning wilt behandelen? Als laatste gaat hoofdstuk 2 in op nieuwe ontwikkelingen als de opkomst van social networks en community s, de omslag van diensten naar belevingen (customer experiences), de toepassing van nieuwe media en de kansen die dit biedt voor uw crmstrategie. Maar hoofdstuk 2 begint met de wetenschap dat crm geen eenmalig project is, maar een continu proces. De kernvraag is natuurlijk wat de invoering van crm uw organisatie oplevert. Dit komt uitgebreid aan de orde in hoofdstuk 3. U krijgt meer inzicht in de baten en kosten van crm en de wijze waarop u dit kunt beïnvloeden. In dit hoofdstuk bespreken we ook wat een business case inhoudt en hoe u een business case opstelt.

11 leeswijzer 3 In hoofdstuk 4 wordt stap voor stap besproken hoe een crm-strategie wordt opgesteld, van het creëren van bewustwording binnen uw organisatie tot het in kaart brengen van alle benodigde veranderingen in uw organisatie, bedrijfsprocessen, ict-systemen en medewerkers. In hoofdstuk 5 wordt de laatste vraag Hoe implementeer ik een crm-strategie? beantwoord. In dit hoofdstuk komen alle vraagstukken aan de orde waarmee u te maken krijgt als u crm met succes wilt invoeren in uw organisatie. Hoe voert u de benodigde veranderingen met succes door, waar moet u op letten en wat zijn de belangrijkste succes- en faalfactoren? Achter in het boek is een uitgebreide begrippenlijst opgenomen. De aandacht voor crm heeft geleid tot een groot aantal nieuwe begrippen. Het is aan te raden om eerst deze begrippenlijst te bekijken voordat u verder gaat met lezen. Tip voor de slimme lezer Laat u niet op het verkeerde been zetten door de rechttoe rechtaan aanpak in dit boek. U zult merken dat de praktijk vele malen weerbarstiger is dan de theorie. De slimme lezer gebruikt dit boek dan ook om zijn eigen ideeën en plannen op crm-gebied verder aan te scherpen en te verbeteren.

12

13 1 Uw klant als concurrentiewapen! An invasion of armies can be resisted, but not an idea whose time has come. Victor Hugo 5% meer klantbehoud kan de winstgevendheid, afhankelijk van de branche, verhogen van 25% tot 95%. Frederick Reichheld Globaal zorgt 5% van de klanten voor 75% van de winst en kosten 80% van de klanten meer dan ze opbrengen. Jay Curry

14 6 crm in de praktijk 1.1 Wat is Customer Relationship Management? Wat is Customer Relationship Management (crm)? Stel deze vraag aan honderd personen en u krijgt honderd verschillende antwoorden. Er wordt in de praktijk nogal verschillend tegen crm aangekeken. Sommigen zien crm als een bedrijfsstrategie, anderen zien het als een marketingproces of softwaresysteem. Er zijn dan ook tientallen definities in omloop. Laten we eens kijken naar drie bekende definities waarin crm als een bedrijfsstrategie wordt beschouwd: crm is een bedrijfsstrategie die erop gericht is om relaties met individuele klanten aan te gaan, te onderhouden en uit te bouwen op een wijze die waarde creëert voor zowel de onderneming als de klant (Beltman, Peelen & Waalewijn, 2000). crm is a business strategy that combines skilled customer facing personal, optimal processes and enabling technologies to balance enterprise revenues and profits with maximum customer satisfaction (Gartner, 2005). crm is de implementatie van een strategie waarmee een bedrijf of instelling beoogt (klant)relaties te optimaliseren in termen van klantrendement en klanttevredenheid. crm wordt daarbij gezien als een continue en systematische, organisatieomvattende activiteit. Daarbij wordt ict als een ondersteunende factor gezien (crm Association, 2010). Deze definities bevatten een aantal gezamenlijke elementen: het centraal staan van de individuele klant; een opbrengst- en winstvergroting door het verhogen van de klanttevredenheid; de inzet van ict voor het realiseren van optimale en kostenefficiënte bedrijfsprocessen; een win-winsituatie met wederzijdse voordelen voor onderneming en klant. Kijken we naar de praktijk dan kunnen we concluderen dat deze definities de lading maar gedeeltelijk dekken, en wel om de volgende drie redenen. Groeidoelstellingen staan voorop Organisaties voeren primair een klantgerichte bedrijfsstrategie in om hun groeidoelstellingen in omzet, winst en aandeelhouderswaarde waar te kunnen maken. De meeste ondernemingen opereren in een verdringings-

15 1 uw klant als concurrentiewapen! 7 markt met weinig groeimogelijkheden en zien een klantgerichte bedrijfsstrategie als enige uitweg om hun doelstellingen te kunnen realiseren. De klant is het concurrentiewapen Bijna alle ondernemingen hebben door talrijke ontwikkelingen te maken met sterk toenemende concurrentie. Product, prijs en kwaliteit zijn steeds minder onderscheidend in het gevecht om de klant. Dienstverlening op maat is het toverwoord. Bedrijven proberen met een klantgerichte bedrijfsstrategie klanten sterker aan zich te binden om daarmee duurzaam concurrentievoordeel te behalen. Sturen op klantwaarde is het middel Bedrijven zijn er achter gekomen dat niet iedere klant evenveel oplevert. Aan sommige klanten wordt goed verdiend, bij andere klanten moet er geld worden bijgelegd. Met andere woorden: klanten verschillen in de waarde die zij voor de onderneming hebben. Banken en telecombedrijven hebben dit al veel eerder ontdekt en nemen op grote schaal afscheid van verliesgevende klanten of proberen klanten op een goedkopere manier te bedienen. Bijvoorbeeld door kantoorbalies te sluiten en transacties alleen nog via internet af te handelen. Ook zijn organisaties druk bezig met het verhogen van de klantwaarde door het gerichter aanbieden van producten en diensten aan individuele klanten op basis van opgebouwde klantkennis. CRM in de praktijk R abobank stuurt aan op hogere klantwaarde Rabobank wil de klantwaarde verhogen en dichtbij en betrokken zijn. De bank heeft daarvoor de ommezwaai gemaakt van bank-denken naar klant-denken op basis van kenmerken en karakteristieken van klanten en hun gedrag. Voor bijna 50 producten zijn scorecards gebouwd die aangeven wat de kans is dat een klant positief op een aanbod reageert en wat de gemiddelde bruto bijdrage is. Medewerkers krijgen het best passende aanbod voor de klant op hun scherm. Dat aanbod wordt bepaald door de scoringskans te vermenigvuldigen met de gemiddelde bruto bijdrage en de strategische waarde. Voor virtuele kanalen zijn speciale modellen gebouwd. Klanten worden herkend en er wordt geanalyseerd of ze voor bepaalde producten in aanmerking komen. Nieuwe kanalen zoals internet, (mobiele) telefonie en RaboTV worden steeds belangrijker. Rabobank wil meer doen met community s, die belangrijk zijn in het oriëntatieproces, en met real time decisioning waarbij op basis van de klantbehoefte direct het best passende aanbod wordt gedaan. Het resultaat wordt verwerkt in

16 8 crm in de praktijk het model, waardoor dit steeds beter wordt. Mailings op basis van een model leveren veel meer respons op dan mailings zonder model. Na een positieve reactie op de mailing volgt er een afspraak met de klant. 40 tot 60% van deze afspraken wordt positief afgesloten met als resultaat een hogere klantwaarde. Bron: Blinkz.nl, 2009 Bent u ooit wel eens als klant geweigerd? Ik wel, en dat was een hele vreemde gewaarwording. Enkele jaren geleden werd ik door een grote Nederlandse bank als zakelijke klant geweigerd, omdat ik niet voldeed aan het gewenste klantprofiel. Gelukkig schatte een andere bekende bank mijn potentiële klant-waarde stukken hoger in en werd ik daar met open armen ontvangen. Het weigeren van klanten, het bedienen van klanten via goedkopere kanalen en het afstoten van verliesgevende klanten heeft weinig te maken met het streven naar maximum customer satisfaction, zoals onderzoeksbureau Gartner ons wil doen geloven, maar alles met winstmaximalisatie. De praktijk laat zien dat de huidige definities van crm niet meer voldoen. Er is een nieuwe definitie nodig die meer recht doet aan de wijze waarop crm als bedrijfsstrategie wordt ingezet. In dit boek hanteren we daarom de volgende definitie van crm: crm is een bedrijfsstrategie die zich richt op het realiseren van bedrijfsdoelstellingen en het creëren van duurzaam concurrentievoordeel door relaties met individuele klanten aan te gaan, te onderhouden, te maximaliseren en indien onvoldoende rendabel te beëindigen. Bij de invoering van crm als bedrijfsstrategie staan vier vragen centraal: Hoe trekken we de juiste klanten aan? Hoe houden we die klanten vast? Hoe kunnen we maximaal aan die klanten verdienen? Hoe gaan we om met onrendabele klanten? Hier komt de klant pas om de hoek kijken. Om maximaal aan klanten te kunnen verdienen moeten klanten tevreden gesteld worden en langdurig aan de organisatie verbonden worden. Vandaar de grote aandacht voor klanttevredenheid en klantbehoud. Maar waarom zou een klant een langdurige relatie met uw organisatie aangaan? Klanten zijn daar vaak helemaal niet in geïnteresseerd. De kunst is dan ook om een situatie te creëren waardoor klanten voor lange tijd aan uw organisatie verbonden willen zijn. De gedachte achter crm als bedrijfsstrategie is eenvoudig, maar de invoering van crm blijkt uitermate lastig. Door goed in te spelen op de wensen en behoeften van klanten kan de onderneming de klanttevredenheid ver-

17 1 uw klant als concurrentiewapen! 9 groten. Tevreden klanten blijven de onderneming langer trouw (klantbehoud), nemen vaker producten en diensten af (retentie) en worden uiteindelijk ambassadeur van de onderneming (loyaliteit). Maar is dat wel zo? Blijven tevreden klanten langer klant en kopen zij meer? Wat is de stand van zaken in Nederland en wat zijn de ervaringen tot op heden? Nederlandse bedrijven actief met CRM CRM wint terrein bij het streven naar klanttevredenheid, klantbehoud en klantgericht ondernemen. Onderzoek onder 200 grotere Nederlandse bedrijven laat zien dat CRM steeds serieuzer wordt opgepakt. Er zijn steeds meer bedrijven (56%) die CRM projecten starten en steeds meer bedrijven (15%) die melden CRM-projecten te hebben afgerond. De belangrijkste doelstellingen die worden genoemd zijn: klantbehoud, verhogen klanttevredenheid en verhogen klantgerichtheid. CRM wordt steeds meer een synoniem voor klantgericht ondernemen. Men ziet CRM vooral (74%) als een praktische aanpak voor het verbeteren van klantrelaties. Meer dan de helft (57%) van de bedrijven die met CRM bezig zijn, heeft een business case opgesteld en driekwart (73%) daarvan schakelt daarbij externe CRM-expertise in. In een ander onderzoek onder 1000 bedrijven en instellingen zegt 70% van de respondenten bezig te zijn met klantgericht ondernemen. 40% doet dat onder de noemer CRM. De meest genoemde doelstellingen zijn hier klanttevredenheid verhogen (69%), klantbehoud (68%) en werven van nieuwe klanten (56%). Nederlandse bedrijven zijn actief bezig met CRM en investeren steeds meer in klantgericht ondernemen. Bron: CRMassociation.nl, 2009 De afgelopen jaren is het aantal succesvolle crm-initiatieven steeds meer toegenomen. Hoe vaak ontvangt u een aanbod op maat, op het moment dat u het wenst en via het kanaal dat uw voorkeur heeft? Volgens diverse onderzoeksbureaus mislukt echter nog steeds een groot deel van alle crmprojecten. De invoering van crm als bedrijfsstrategie blijkt na jaren pionieren voor de meeste ondernemingen lastiger dan verwacht. Veel bedrijven willen (te) snel resultaat boeken of zien crm louter als een ict-aangelegenheid. Ondernemingen onderschatten structureel het strategisch karakter van crm en de consequenties die dat met zich meebrengt voor de eigen organisatie. De stelling crm is voor negentig procent organisatie en voor tien procent techniek wordt inmiddels breed onderschreven. crm is meer dan alleen een marketingactiviteit of informatiesysteem. Het is een bedrijfsstrategie die een organisatie in al haar geledingen raakt. Het

18 10 crm in de praktijk is een strategie gericht op het realiseren van de langetermijndoelstellingen van de organisatie. De invoering van crm als bedrijfsstrategie betekent een langdurig veranderingsproces dat veel doorzettingsvermogen vereist. Een klus die niet onderschat moet worden en die niet van vandaag op morgen geklaard is. Het crm-project van Rabobank Nederland is daar een goed voorbeeld van. Rabobank Nederland startte in 2000 haar crm-project. Het doel was één multichannel klantsysteem voor alle 162 lokale banken. Dat betekende een cultuuromslag, de invoering van een nieuwe werkwijze voor alle bankkantoren en bankmedewerkers en de invoering van een crm-systeem. Rabobank Nederland won acht jaar later de crm-award 2008 toen dit doel bereikt was. crm kan concrete meerwaarde voor uw bedrijf opleveren als het gezien wordt als een bedrijfsstrategie en een on going proces. Meer omzet, meer winst, meer tevreden klanten, meer continuïteit voor uw bedrijf. Daar draait het toch om? U zult zich er wel van bewust moeten zijn dat het invoeren van crm de nodige investeringen met zich mee brengt. Maar dat is niets nieuws. Al in de 17e eeuw sprak Jacob Cats de legendarische woorden de cost gaet voor de baet uit. SellaBand zet platenindustrie op zijn kop I n 2006 ging SellaBand van start en zette daarmee de platenindustrie op zijn kop. SellaBand is een website waarop muziekfans ( believers ) kunnen investeren in artiesten zonder platencontract. Wanneer een band genoeg believers heeft en $ bij elkaar heeft gebracht, kan men via SellaBand de studio in om een CD op te nemen en uit te brengen. Van het geld worden de huur van de studio, de producer en de productie betaald. Op SellaBand staan eind 2009 meer dan drieduizend artiesten geregistreerd met meer dan potentiële believers. Ook is er al meer dan drie miljoen euro geïnvesteerd in muziektalent. De artiesten hebben een eigen webpagina met een biografie, een aantal foto s of video s en natuurlijk een aantal muzieknummers. Aan de artiest de taak om vijfduizend believers van tien dollar (of een veelvoud daarvan) bijeen te brengen. Ondanks de download cultuur blijken fans en believers nog steeds geld over te hebben voor een CD als tastbaar bewijs van hun betrokkenheid en geloof in hun ontdekking. Alle opbrengsten van de CD worden verdeeld onder de investeerders, SellaBand en de artiesten zelf. SellaBand werkt samen met partners voor promotie en distributie. Belangrijke les van start-up SellaBand: de weg is altijd langer dan je eerst dacht. Bron: SellaBand.com, 2009

19 1 uw klant als concurrentiewapen! 11 Customer Relationship Management is een: bedrijfsstrategie gericht op het realiseren van de langetermijndoelstellingen van de organisatie en het creëren van duurzaam concurrentievoordeel; marketingvisie waarin niet de onderneming en het product, maar de wensen en behoeften van de individuele klant centraal staan; veranderingsproces dat alle geledingen van de organisatie raakt en veel doorzettingsvermogen vereist. 1.2 CRM als concurrentiestrategie Als je geen concurrentievoordeel hebt, moet je niet concurreren. Jack Welch, General Electric Skate to where the puck is going, not to where it is. Wayne Gretzky Het enige blijvende concurrentievoordeel is waarschijnlijk het vermogen om sneller te leren dan de omgeving. Arie de Geus Uw organisatie is niet alleen op deze wereld. Net als de meeste andere ondernemingen bent u zeer waarschijnlijk ook geen monopolist en hebt u te maken met steeds sterker wordende concurrentie. De vraag is dan ook in hoeverre crm als concurrentiewapen ingezet kan worden om duurzaam concurrentievoordeel te creëren. Met andere woorden: blijft u met crm de concurrentie twee stappen voor? Treacy en Wiersema (2007) onderscheiden drie basisstrategieën op grond waarvan ondernemingen kunnen concurreren. Ze spreken van operational excellence, product leadership en customer intimacy. Treacy en Wiersema stellen dat een onderneming die leidend wil zijn in haar markt, moet uitblinken in een van deze drie strategieën, terwijl de andere twee op niveau moeten zijn. Hoe zien deze concurrentiestrategieën eruit? Operational excellence Uw onderneming levert betrouwbare producten en diensten tegen concurrerende prijzen met zo weinig mogelijk ongemak voor de klant. Dit

20 12 crm in de praktijk wordt gerealiseerd door het optimaliseren van bedrijfsprocessen, het reduceren van transactiekosten en het minimaliseren van de overhead. Product leadership Uw onderneming innoveert voortdurend op basis van creativiteit en brengt regelmatig nieuwe innovatieve producten en diensten op de markt. Daarbij gaat het om flexibele productie, focus op het innoverend vermogen van de organisatie en het verkorten van productietijden en time-tomarket. Customer intimacy Uw onderneming richt zich op het voortdurend aanpassen van het aanbod aan de wensen van de individuele klant. Belangrijk bij deze strategie is het voortdurend investeren in klantenbinding (customer loyalty), het sturen op klantwaarde (customer lifetime value) en het doen van een gedifferentieerd aanbod op maat (mass customization). Deze drie strategieën (zie figuur 1.1) zijn in principe allemaal klantgericht, alleen de mate waarin verschilt. De keuze voor een bepaalde strategie betekent namelijk niet dat alle andere noodzakelijke zaken er niet meer toe doen. Als u voor operational excellence kiest moet u ook aan productontwikkeling en relatiebeheer doen. Kiest u voor customer intimacy dan moeten uw operationele processen wel op orde zijn. Uw organisatie moet uitblinken in de gekozen strategie en bij de andere disciplines voldoen aan de algemeen gangbare eisen van de markt. Bedrijven die operational excellence als concurrentiestrategie hanteren gaan uit van de beste prijs-kwaliteitverhouding. Deze organisaties bieden klanten met name lage prijzen, betrouwbaarheid en gemak. Zo n organisatie zorgt er voor dat de uitvoering van productie-, distributie- en serviceprocessen gesmeerd loopt om zo de laagste prijs te kunnen garanderen. Hierbij ligt de focus op de korte, efficiënte lijnen met klanten. Grönroos (1994) spreekt in dit verband over een transactiegerichte strategie en Porter (1980) over een lage kostenstrategie. crm sluit qua uitgangspunten het minste aan op operational excellence. Aan de ene kant is de klant vaak meer geïnteresseerd in aanbieders met de laagste prijs ( economy buyers ) dan in een langdurige relatie met het bedrijf. Aan de andere kant werkt relatiemarketing en het ontwikkelen van klantloyaliteit kostenverhogend waardoor het doel ( de laagste prijs ) in gevaar komt. Bedrijven als Aldi, EasyJet en Tango zijn succesvol, omdat zij hun strategie van operational excellence (lage kosten en lage prijzen) consequent doorvoeren. Bij product leadership is een organisatie erop gebrand om haar klanten de beste, state-of-the-art producten en diensten aan te bieden. De pijlers

DE ESSENTIE VAN CRM. Customer Relationship Management, wat is het en wat kunt u ermee? Auteur: Sjors van Leeuwen [Indora Informatisering]

DE ESSENTIE VAN CRM. Customer Relationship Management, wat is het en wat kunt u ermee? Auteur: Sjors van Leeuwen [Indora Informatisering] DE ESSENTIE VAN CRM Customer Relationship Management, wat is het en wat kunt u ermee? Auteur: Sjors van Leeuwen [Indora Informatisering] Vraag honderd personen naar de definitie van CRM en u krijgt honderd

Nadere informatie

RESULTAATGERELATEERDE

RESULTAATGERELATEERDE erde OVER NO CURE NO PAY RESULTAATGERELATEERDE BELONING Resultaatgerelateerde beloning Over no cure no pay OVER NO CURE NO PAY RESULT AATGERELATEERDE BELONING RESULTAATGERELATEERDE BELONING 02 Resultaatgerelateerde

Nadere informatie

Emotie Detective WERKBOEK - OUDERS

Emotie Detective WERKBOEK - OUDERS Emotie Detective WERKBOEK - OUDERS Groepstraining Emotie Detective 2015 - Simone van Geel & Paulien Foekens Ontwerp, omslag en binnenwerk: Simone van Geel, Paulien Foekens, Joep Deiman Opmaak: Simone van

Nadere informatie

De basis van het Boekhouden

De basis van het Boekhouden De basis van het Boekhouden Werkboek Niveau 3 BKB/elementair boekhouden Hans Dijkink de basis van het boekhouden Niveau 3 BKB/elementair boekhouden Werkboek Hans Dijkink Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

Hou het eenvoudig Effectief communiceren in organisaties

Hou het eenvoudig Effectief communiceren in organisaties Hou het eenvoudig 30-09-2008 09:10 Pagina 1 Hou het eenvoudig Effectief communiceren in organisaties Hou het eenvoudig 30-09-2008 09:10 Pagina 2 Hou het eenvoudig 30-09-2008 09:10 Pagina 3 Arie Quik Hou

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie MBA

Bedrijfsadministratie MBA Bedrijfsadministratie MBA Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren UITWERKINGEN Tweede druk Bedrijfsadministratie MBA Uitwerkingen Bedrijfsadministratie MBA Uitwerkingen Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Tweede

Nadere informatie

Elementaire praktijk van de Financiering Werkboek

Elementaire praktijk van de Financiering Werkboek Elementaire praktijk van de Financiering Werkboek Niveau 4 PDB Mariëlle de Kock elementaire praktijk van de financiering Niveau 4 PDB Werkboek Mariëlle de Kock Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Ontwerp

Nadere informatie

Blommaert. Bedrijfseconomische Analyses OPGAVEN. Blommaert & Bedrijfseconomie vanuit managementperspectief. Zevende druk

Blommaert. Bedrijfseconomische Analyses OPGAVEN. Blommaert & Bedrijfseconomie vanuit managementperspectief. Zevende druk Blommaert Blommaert & Bedrijfseconomische Analyses Bedrijfseconomie vanuit managementperspectief OPGAVEN Zevende druk Bedrijfseconomische Analyses Opgaven en uitwerkingen Bedrijfseconomische Analyses

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie

Bedrijfsadministratie Bedrijfsadministratie Opgaven Niveau 5 MBA Peter Kuppen Frans van Luit Bedrijfsadministratie MBA Niveau 5 Opgaven Opgaven Bedrijfsadminstratie MBA Niveau 5 P. Kuppen F. van Luit Eerste druk Noordhoff

Nadere informatie

Belastingwetgeving 2015

Belastingwetgeving 2015 Belastingwetgeving 2015 Opgaven Niveau 5 MBA Peter Dekker RA Ludie van Slobbe RA Uitgeverij Educatief Belastingwetgeving Opgaven Niveau 5 MBA Peter Dekker RA Ludie van Slobbe RA Eerste druk Uitgeverij

Nadere informatie

Jaarrekening. Henk Fuchs OPGAVEN- EN WERKBOEK. Tweede druk

Jaarrekening. Henk Fuchs OPGAVEN- EN WERKBOEK. Tweede druk Jaarrekening Henk Fuchs OPGAVEN- EN WERKBOEK Tweede druk Jaarrekening Opgaven- en werkboek Jaarrekening Opgaven- en werkboek Henk Fuchs Tweede druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Opmaak binnenwerk:

Nadere informatie

12 merken, 13 ongelukken

12 merken, 13 ongelukken 12 merken, 13 ongelukken Karel Jan Alsem & Robbert Klein Koerkamp Eerste druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Ontwerp omslag: G2K Designers, Groningen/Amsterdam Aan de totstandkoming van deze uitgave

Nadere informatie

ARBOMANAGEMENT EN DUURZAAM WERKEN

ARBOMANAGEMENT EN DUURZAAM WERKEN ARBOMANAGEMENT EN DUURZAAM WERKEN 43 ARBO informatie Ongevallenonderzoek De eerste stap in het leren van ongevallen Auteurs: dr. W.J.T. van Alphen, Stichting Post Hoger Onderwijs Veiligheidskunde (PHOV)

Nadere informatie

Financiële rapportage en analyse MBA

Financiële rapportage en analyse MBA Financiële rapportage en analyse MBA Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren UITWERKINGEN Tweede druk Financiële rapportage en analyse Uitwerkingen Financiële rapportage en analyse Uitwerkingen Henk Fuchs Sarina

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd

Boekhouden geboekstaafd Boekhouden geboekstaafd Drs. H. Fuchs S.J.M. van Vlimmeren OPGAVEN Zevende druk Boekhouden geboekstaafd 2 Opgaven Boekhouden geboekstaafd 2 Opgaven Drs. H. Fuchs S. J. M. van Vlimmeren Zevende druk Noordhoff

Nadere informatie

DE INVLOED VAN HET INTERNET OP DE NEDERLANDSE EXPORT HOE HOUDEN WIJ ONZE VOORSPRONG VAST?

DE INVLOED VAN HET INTERNET OP DE NEDERLANDSE EXPORT HOE HOUDEN WIJ ONZE VOORSPRONG VAST? DE INVLOED VAN HET INTERNET OP DE NEDERLANDSE EXPORT HOE HOUDEN WIJ ONZE VOORSPRONG VAST? COLOFON Voor lezingen en meer informatie over deze uitgave benadert u de auteur: Geert J. Nijkamp Apartado de Correos

Nadere informatie

Inleiding Administratieve Organisatie. Opgavenboek

Inleiding Administratieve Organisatie. Opgavenboek Inleiding Administratieve Organisatie Opgavenboek Inleiding Administratieve Organisatie Opgavenboek drs. J.P.M. van der Hoeven Vierde druk Stenfert Kroese, Groningen/Houten Wolters-Noordhoff bv voert

Nadere informatie

Basiskennis Calculatie

Basiskennis Calculatie Basiskennis Calculatie Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren UITWERKINGEN Derde druk Basiskennis Calculatie Uitwerkingen Basiskennis Calculatie Uitwerkingen Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Derde druk Noordhoff

Nadere informatie

Model Inkoopbeleid voor de (semi)overheid

Model Inkoopbeleid voor de (semi)overheid Model Inkoopbeleid voor de (semi)overheid Model Inkoopbeleid voor de (semi)overheid Mr. drs. T.H.G. Robbe model inkoopbeleid voor de (semi)overheid Berghauser Pont Publishing Postbus 14580 1001 LB Amsterdam

Nadere informatie

Business Parter en OE in Finance

Business Parter en OE in Finance Strategic Management Centre Business Parter en OE in Finance match of mismatch Jaarcongres Controlling 2009 1 Is de combinatie een reële optie: een inventarisatie Eenstemmigheid troef 21 April, 2009 Ja,

Nadere informatie

opgaven- en werkboek GECONSOLIDEERDE JAARREKENING Henk Fuchs 1e druk

opgaven- en werkboek GECONSOLIDEERDE JAARREKENING Henk Fuchs 1e druk opgaven- en werkboek Henk Fuchs GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 1e druk Geconsolideerde jaarrekening Opgaven- en werkboek Geconsolideerde jaarrekening Opgaven- en werkboek Henk Fuchs Eerste druk Noordhoff

Nadere informatie

2013 Sdu Uitgevers, Den Haag Academic Service is een imprint van Sdu Uitgevers bv. Artikelnummer 26583SH

2013 Sdu Uitgevers, Den Haag Academic Service is een imprint van Sdu Uitgevers bv. Artikelnummer 26583SH Studiehulp bij Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice Postbus 20014 2500 EA Den Haag tel.: (070) 378 98 80 www.sdu.nl/service 2013 Sdu Uitgevers, Den Haag

Nadere informatie

Elementaire praktijk van de Kostencalculatie Werkboek

Elementaire praktijk van de Kostencalculatie Werkboek Elementaire praktijk van de Kostencalculatie Werkboek Niveau 4 P Mariëlle de Kock elementaire praktijk van de kostencalculatie Niveau 4 (P) Werkboek Mariëlle de Kock Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd Opgaven

Boekhouden geboekstaafd Opgaven Boekhouden geboekstaafd Wim Broerse, Derk Jan Heslinga, Wim Schauten 13 e druk Boekhouden geboekstaafd 1 Drs. W.J. Broerse Drs. D.J.J. Heslinga Drs. W.M.J. Schauten Dertiende druk Noordhoff Uitgevers

Nadere informatie

fiscale geschriften Goed koopmansgebruik Editie 2012 prof. dr. a.o. lubbers inkomstenbelasting

fiscale geschriften Goed koopmansgebruik Editie 2012 prof. dr. a.o. lubbers inkomstenbelasting 19 fiscale geschriften Goed koopmansgebruik Editie 2012 prof. dr. a.o. lubbers inkomstenbelasting Goed koopmansgebruik prof.dr. A.O. Lubbers Editie 2012 Sdu Uitgevers Den Haag, 2012 Meer informatie over

Nadere informatie

Periodeafsluiting. Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren OPGAVEN- EN WERKBOEK. Tweede druk

Periodeafsluiting. Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren OPGAVEN- EN WERKBOEK. Tweede druk Periodeafsluiting Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren OPGAVEN- EN WERKBOEK Tweede druk Periodeafsluiting Opgaven- en werkboek Periodeafsluiting Opgaven- en werkboek Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Tweede

Nadere informatie

Bedrijfseconomie. Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren UITWERKINGEN. Tweede druk

Bedrijfseconomie. Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren UITWERKINGEN. Tweede druk Bedrijfseconomie Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren UITWERKINGEN Tweede druk Bedrijfseconomie Uitwerkingen Bedrijfseconomie Uitwerkingen Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Tweede druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

Grondexploitatiewet. vraag & antwoord

Grondexploitatiewet. vraag & antwoord Grondexploitatiewet vraag & antwoord Grondexploitatiewet vraag & antwoord drs. P.C. van Arnhem J.W. Santing Msc RE MRICS mr. G.I. Sheer Mahomed GRONDEXPLOITATIEWET - VRAAG & ANTWOORD Berghauser Pont Publishing

Nadere informatie

12 merken, 13 ongelukken KarelJan Alsem en Robbert Klein Koerkamp

12 merken, 13 ongelukken KarelJan Alsem en Robbert Klein Koerkamp 12 merken, 13 ongelukken KarelJan Alsem en Robbert Klein Koerkamp Eerste druk 12 merken, 13 ongelukken 12 merken, 13 ongelukken Karel Jan Alsem & Robbert Klein Koerkamp Eerste druk Noordhoff Uitgevers

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie MBA

Bedrijfsadministratie MBA Bedrijfsadministratie MBA Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren OPGAVEN- EN WERKBOEK Tweede druk Bedrijfsadministratie MBA Opgaven- en werkboek Bedrijfsadministratie MBA Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Tweede

Nadere informatie

Fiscale Jaarrekening. Henk Fuchs Yvonne van de Voort UITWERKINGEN. Tweede druk

Fiscale Jaarrekening. Henk Fuchs Yvonne van de Voort UITWERKINGEN. Tweede druk Fiscale Jaarrekening Henk Fuchs Yvonne van de Voort UITWERKINGEN Tweede druk Fiscale jaarrekening Uitwerkingen opgaven Fiscale jaarrekening Uitwerkingen opgaven Henk Fuchs Yvonne van de Voort Tweede

Nadere informatie

De waarde(n) van het arbeidsrecht

De waarde(n) van het arbeidsrecht De waarde(n) van het arbeidsrecht Liber amicorum voor prof. mr. Paul F. van der Heijden Guus Heerma van Voss en Evert Verhulp (red.) 2013 ) Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen

Nadere informatie

Leerboek verpleegkunde maatschappij en gezondheid

Leerboek verpleegkunde maatschappij en gezondheid Leerboek verpleegkunde maatschappij en gezondheid Verpleegkundig redeneren en CanMEDS-rollen in de eerste lijn Henk Rosendal Reed Business Education, Amsterdam Reed Business, Amsterdam 2015 Omslagontwerp

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING uitwerkingen Henk Fuchs GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 1e druk Geconsolideerde jaarrekening Uitwerkingen opgaven Geconsolideerde jaarrekening Uitwerkingen opgaven Henk Fuchs Eerste druk Noordhoff Uitgevers

Nadere informatie

Arbeidsovereenkomst 2016/2017

Arbeidsovereenkomst 2016/2017 Arbeidsovereenkomst en aanverwante regelgeving 2016/2017 Redactie: Ars Aequi Libri Ars Aequi Libri Nijmegen 2016 ISBN: 978-90-6916-839-5 NUR 825 2016 Ars Aequi Libri, Nijmegen. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Fiscale Jaarrekening. Henk Fuchs Yvonne van de Voort OPGAVEN- EN WERKBOEK. Tweede druk

Fiscale Jaarrekening. Henk Fuchs Yvonne van de Voort OPGAVEN- EN WERKBOEK. Tweede druk Fiscale Jaarrekening Henk Fuchs Yvonne van de Voort OPGAVEN- EN WERKBOEK Tweede druk Fiscale jaarrekening Opgaven- en werkboek Fiscale jaarrekening Opgaven- en werkboek Henk Fuchs Yvonne van de Voort

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd

Boekhouden geboekstaafd Boekhouden geboekstaafd Drs. H. Fuchs S.J.M. van Vlimmeren OPGAVEN Achtste druk Boekhouden geboekstaafd 2 Opgaven Boekhouden geboekstaafd 2 Opgaven Drs. H. Fuchs S. J. M. van Vlimmeren Achtste druk Noordhoff

Nadere informatie

Basisstudie in het boekhouden

Basisstudie in het boekhouden OPGAVEN Basisstudie in het boekhouden M.H.A.F. van Summeren, P. Kuppen, E. Rijswijk Zevende druk Basisstudie in het boekhouden Opgavenboek Opgavenboek Basisstudie in het boekhouden M.H.A.F. van Summeren

Nadere informatie

Customer relationship management

Customer relationship management Customer relationship management Overheid versus bedrijfsleven Dr. Marije L. Teerling 2 CRM versus CiRM Customer relationship management (Schellong, 2008) Holistisch management concept Mogelijk gemaakt

Nadere informatie

Praktisch Verbintenissenrecht

Praktisch Verbintenissenrecht Praktisch Verbintenissenrecht Mr. dr. C. Phillips 2 e druk Toegang tot online studiehulp Als koper van dit e-book kun je een unieke code aanmaken die toegang geeft tot de website bij het e-book. 1. Ga

Nadere informatie

Ted Knoester. Contractmanagement in de praktijk

Ted Knoester. Contractmanagement in de praktijk Ted Knoester Contractmanagement in de praktijk Ted Knoester Contractmanagement in de praktijk Derde druk ISBN 978-90-368-0384-7 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2013 Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Elementaire praktijk van de Bedrijfsadministratie

Elementaire praktijk van de Bedrijfsadministratie Elementaire praktijk van de Bedrijfsadministratie Werkboek Niveau 4 PDB Hans Dijkink Elementaire praktijk van de Bedrijfsadministratie Niveau 4 PDB Werkboek Hans Dijkink Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

Cultureel erfgoed en ruimte

Cultureel erfgoed en ruimte Cultureel erfgoed en ruimte gebieds- en ontwikkelingsgerichte erfgoedzorg in de ruimtelijke ordening Mr. J. Poelstra, Ir. A. E. de Graaf en Ir. R.J.M.M. Schram Mr. T.H.H.A. van der Schoot (eindredactie)

Nadere informatie

Marketing voor ondernemers

Marketing voor ondernemers Marketing voor ondernemers Managers en ondernemers zien zich geconfronteerd met talrijke ontwikkelingen, die zich in een nog steeds versnellend tempo voltrekken. Door decentralisatie en afslanking van

Nadere informatie

Leven met ongewenste kinderloosheid

Leven met ongewenste kinderloosheid nadia garnefski vivian kraaij maya schroevers Leven met ongewenste kinderloosheid Boom Hulpboek amsterdam mmxiii 2013 N. Garnefski, V. Kraaij & M. J. Schroevers p / a Uitgeverij Boom, Amsterdam Behoudens

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd Uitwerkingen

Boekhouden geboekstaafd Uitwerkingen Boekhouden geboekstaafd Uitwerkingen Wim Broerse, Derk Jan Heslinga, Wim Schauten 13 e druk Boekhouden geboekstaafd 1 Uitwerkingen Drs. W.J. Broerse Drs. D.J.J. Heslinga Drs. W.M.J. Schauten Dertiende

Nadere informatie

Geld verdienen in de drukkerij Slimmer werken dankzij Lean Printmanagement

Geld verdienen in de drukkerij Slimmer werken dankzij Lean Printmanagement Geld verdienen in de drukkerij Slimmer werken dankzij Lean Printmanagement Richard van Hoorn & Alex Kunst Geld verdienen in de drukkerij Slimmer werken dankzij Lean Printmanagement Richard van Hoorn &

Nadere informatie

Juridische handreiking relatie BIM-protocol en de DNR 2011 (voor adviseurs en opdrachtgevers) prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis

Juridische handreiking relatie BIM-protocol en de DNR 2011 (voor adviseurs en opdrachtgevers) prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis Juridische handreiking relatie BIM-protocol en de DNR 2011 (voor adviseurs en opdrachtgevers) prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis s-gravenhage, 2015 Omslagfoto Het voorbereiden van renovatiewerkzaamheden

Nadere informatie

OENOE WOENOE NOE WOENOE

OENOE WOENOE NOE WOENOE NOE WOENOE ENOE WOENOE OENOE WOENOE NOE WOENOE WOENOE WOE WOENOE WOENO WOENOE WO WOENOE IN WOENO DE OR Wel over eens, niet over eens Een luchtige inleiding in OR-land A. Maat Samensteller(s) en uitgever

Nadere informatie

Van big data naar smart data. Stappenplan voor B2B leadgeneratie.

Van big data naar smart data. Stappenplan voor B2B leadgeneratie. Van big data naar smart data. Stappenplan voor B2B leadgeneratie. Van big data naar smart data Door big data te verzamelen en om te zetten in werkelijk bruikbare smart data creëert u nieuwe inzichten,

Nadere informatie

Business & IT Alignment deel 1

Business & IT Alignment deel 1 Business & IT Alignment deel 1 Informatica & Economie Integratie 1 Recap Opdracht 1 Wat is integratie? Organisaties Strategie De omgeving van organisaties AH Bonuskaart AH Bonuskaart Economisch Geïntegreerd

Nadere informatie

Projecthandleiding marketingcommunicatieplan

Projecthandleiding marketingcommunicatieplan Basisboek marketingcommunicatie Projecthandleiding marketingcommunicatieplan Esther de Berg (red.) Elyn Doornenbal Werner Kleiss Gabriëlle Kuiper Rutger Mackenbach bussum 2011 1/8 Deze hoort bij Basisboek

Nadere informatie

De Kern van Veranderen

De Kern van Veranderen De Kern van Veranderen #DKVV De kern van veranderen marco de witte en jan jonker Alle rechten voorbehouden: niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

BiSL Scenario s. Informatiebeleid. Bijlage I Best practice Beoordelen exploitatiekwaliteit. Hans van der Linden, Remko van der Pols

BiSL Scenario s. Informatiebeleid. Bijlage I Best practice Beoordelen exploitatiekwaliteit. Hans van der Linden, Remko van der Pols BiSL Scenario s Informatiebeleid Best practice Beoordelen exploitatiekwaliteit Hans van der Linden, Remko van der Pols 2016 Hans van der Linden, erven Remko van der Pols Boom uitgevers Amsterdam Alle rechten

Nadere informatie

Jaarrekening. Henk Fuchs UITWERKINGEN OPGAVEN. Tweede druk

Jaarrekening. Henk Fuchs UITWERKINGEN OPGAVEN. Tweede druk Jaarrekening Henk Fuchs UITWERKINGEN OPGAVEN Tweede druk Jaarrekening Uitwerkingen opgaven Jaarrekening Uitwerkingen opgaven Henk Fuchs Tweede druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Opmaak binnenwerk:

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Customer Relationship Management De cursus Customer Relationship Management (CRM) duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van

Nadere informatie

Georges Dockx JUISTE MARKETING. Voor kmo s en zelfstandigen die meer resultaat willen met minder budget

Georges Dockx JUISTE MARKETING. Voor kmo s en zelfstandigen die meer resultaat willen met minder budget Georges Dockx DE JUISTE MARKETING Voor kmo s en zelfstandigen die meer resultaat willen met minder budget Uitgegeven door Georges Dockx in samenwerking met BOEK MAKERIJ.be D/2015/Georges Dockx, auteur-uitgever

Nadere informatie

Belg in de boardroom

Belg in de boardroom Belg in de boardroom Belgen weten meer, Nederlanders weten beter Gerd De Smyter BELG IN DE BOARDROOM De Belgische aanpak voor ambitieuze managers GERD DE SMYTER Meer informatie over deze en andere uitgaven

Nadere informatie

FYSIEKE BELASTING EN PSA

FYSIEKE BELASTING EN PSA FYSIEKE BELASTING EN PSA 08 ARBO informatie Zittend en staand werken Richtlijnen voor een goede inrichting van de werkplek Arbo-Informatie De reeks Arbo-Informatie bestaat uit 60 thematische praktijkboeken.

Nadere informatie

Eerste druk maart Meer informatie over deze uitgave kunt u verkrijgen bij: Uitgever: Broosz. Broosz Bosrand ZN Ede

Eerste druk maart Meer informatie over deze uitgave kunt u verkrijgen bij: Uitgever: Broosz. Broosz Bosrand ZN Ede Eerste druk maart 2016 Uitgever: Broosz Meer informatie over deze uitgave kunt u verkrijgen bij: Broosz Bosrand 28 6718 ZN Ede info@broosz.nl www.broosz.nl Redactie en samenstelling: Georgette Kempink,

Nadere informatie

Manja de Neef. Negatief zelfbeeld. Boom Hulpboek. amsterdam mmxi

Manja de Neef. Negatief zelfbeeld. Boom Hulpboek. amsterdam mmxi Manja de Neef Negatief zelfbeeld Boom Hulpboek amsterdam mmxi 2010 M. de Neef p /a Uitgeverij Boom, Amsterdam Tweede oplage, augustus 2010 Derde oplage, februari 2011 Vierde oplage, december 2011 Behoudens

Nadere informatie

SYLLABUS SECURITY AWARENESS WORKSHOP Personeel

SYLLABUS SECURITY AWARENESS WORKSHOP Personeel 3/10/2012 TRIO SMC SYLLABUS SECURITY AWARENESS WORKSHOP Personeel Pagina 1 van 9 Verantwoording 2012 Uniformboard te Vianen en 2012 Trio SMC te Almere. Copyright 2012 voor de cursusinhoud Trio SMC te Almere

Nadere informatie

2015, Uitgeverij Boom, Amsterdam

2015, Uitgeverij Boom, Amsterdam 2015, Uitgeverij Boom, Amsterdam Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Co-makership rond Leven Lang Leren in het hbo. Dr. Harm van Lieshout (redactie)

Co-makership rond Leven Lang Leren in het hbo. Dr. Harm van Lieshout (redactie) Co-makership rond Leven Lang Leren in het hbo Dr. Harm van Lieshout (redactie) Co-makership rond Leven Lang Leren in het hbo Januari 2012 Hanzehogeschool Groningen Colofon Titel Co-makership rond Leven

Nadere informatie

Routeboek Onderleggers voor de ISK

Routeboek Onderleggers voor de ISK Routeboek Onderleggers voor de ISK ISK Utrecht Boom, Amsterdam Deze uitgave is gemaakt in opdracht van ISK Utrecht. Tweede herziene uitgave 2014 2011 ISK Utrecht Behoudens de in of krachtens de Auteurswet

Nadere informatie

Klantgerichte financiële dienstverlening!

Klantgerichte financiële dienstverlening! Klantgerichte financiële dienstverlening! 2008-01 / WhitePaper De financiële wereld verandert in snel tempo. Door toenemende globalisering, branchevervaging, marktregulering en Internet wordt de concurrentie

Nadere informatie

Antwoorden op de meerkeuzevragen

Antwoorden op de meerkeuzevragen Antwoorden op de meerkeuzevragen bij Dit is marketing! Loek ten Berge Johan van Kooten met medewerking van Esther de Berg Tweede, herziene druk u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2012 Deze antwoorden

Nadere informatie

Financiële Administratie

Financiële Administratie Financiële Administratie Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren UITWERKINGEN Tweede druk Financiële administratie Uitwerkingen Financiële administratie Uitwerkingen Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Tweede druk

Nadere informatie

Vincie van Gils. Klantencommunicatie. Zo krijg je en houd je u tevreden klanten. Spectrum. Uitgeverij Unieboek Het Spectrum bv, Houten Antwerpen

Vincie van Gils. Klantencommunicatie. Zo krijg je en houd je u tevreden klanten. Spectrum. Uitgeverij Unieboek Het Spectrum bv, Houten Antwerpen Vincie van Gils Klantencommunicatie Zo krijg je en houd je u tevreden klanten Spectrum Uitgeverij Unieboek Het Spectrum bv, Houten Antwerpen Spectrum maakt deel uit van Uitgeverij Unieboek Het Spectrum

Nadere informatie

POLITIE ALMANAK

POLITIE ALMANAK POLITIE ALMANAK 2014-2015 PAL2014-2015_BOEK.indb 1 15-09-14 15:32 PAL2014-2015_BOEK.indb 2 15-09-14 15:32 POLITIE ALMANAK 2014-2015 Handboek voor de Politie in haar gehele omvang, de Rechterlijke Macht,

Nadere informatie

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Werk aan de winkel wat betreft openheid, onderscheidingsvermogen en communicatiekanalen from Accenture and Microsoft 1 Werk aan de winkel wat betreft

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd

Boekhouden geboekstaafd Boekhouden geboekstaafd Drs. H. Fuchs S.J.M. van Vlimmeren UITWERKINGEN Achtste druk Boekhouden geboekstaafd 2 Uitwerkingen Boekhouden geboekstaafd 2 Uitwerkingen Drs. H. Fuchs S. J. M. van Vlimmeren

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Sturen op kosten, kwaliteit of klantwaarde?

Sturen op kosten, kwaliteit of klantwaarde? Sturen op kosten, kwaliteit of klantwaarde? Theorie en praktijk Wim-Peter de Raadt, directeur Cvision pagina 1 Cvision Customer, Communication, Contact Opzetten / interim management / projectmanagement

Nadere informatie

Privaatrechtelijke Bouwregelgeving Editie 2013

Privaatrechtelijke Bouwregelgeving Editie 2013 Privaatrechtelijke Bouwregelgeving Editie 2013 Privaatrechtelijke Bouwregelgeving Editie 2013 samengesteld door: prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis ISBN 978-90-78066-82-8 NUR 822 2013, Stichting Instituut

Nadere informatie

Spelenderwijs bewegen. voor 0 tot 4 jaar

Spelenderwijs bewegen. voor 0 tot 4 jaar Spelenderwijs bewegen voor 0 tot 4 jaar Spelenderwijs bewegen voor 0 tot 4 jaar Leuke, prikkelende beweegprogramma s bevat onderdelen ontleend aan Beweegkriebels van het Nederlands Instituut voor Sport

Nadere informatie

Aanbestedingsrecht 2016/2018

Aanbestedingsrecht 2016/2018 Aanbestedingsrecht 2016/2018 Aanbestedingsrecht 2016/2018 onder redactie van: Prof. mr. G.W.A. van de Meent en Mr. A. Stellingwerff Beintema Ars Aequi Libri Nijmegen 2016 ISBN: 978-90-6916-767-1 NUR 823

Nadere informatie

Nederlands in beeld bevat een tekstboek met een cd en een cd-rom. Op www.nederlandsinbeeld.nl vindt u extra informatie.

Nederlands in beeld bevat een tekstboek met een cd en een cd-rom. Op www.nederlandsinbeeld.nl vindt u extra informatie. Nederlands in beeld Nederlands in beeld bevat een tekstboek met een cd en een cd-rom. Op www.nederlandsinbeeld.nl vindt u extra informatie. Vervolgmogelijkheid: Basiscursus 1 ISBN 9789461057228 www.nt2.nl

Nadere informatie

Klantonderzoek: de laatste inzichten!

Klantonderzoek: de laatste inzichten! : de laatste inzichten! Hoe tevreden bent u over de door ons bedrijf geleverde producten en diensten? Veel bedrijven gebruiken deze vraag om de klanttevredenheid te meten. Op een schaal van zeer ontevreden

Nadere informatie

GELD VERDIENEN AAN CRM

GELD VERDIENEN AAN CRM GELD VERDIENEN AAN CRM Wat levert Customer Relationship Management uw organisatie op? Auteur: Sjors van Leeuwen [Indora Informatisering] De invoering van CRM als bedrijfsstrategie betekent een investering

Nadere informatie

Leercoaching in het hbo. Leercoach

Leercoaching in het hbo. Leercoach Leercoaching in het hbo Leercoach Leercoaching in het hbo Een kapstok om studenten uit te dagen zelf de regie te nemen Jette van der Hoeven 2e druk Bohn Stafleu van Loghum Houten 2009 Ó 2009 Bohn Stafleu

Nadere informatie

Oefentekst voor het Staatsexamen

Oefentekst voor het Staatsexamen Oefentekst voor het Staatsexamen Staatsexamen NT2, programma I, onderdeel lezen bij Hoofdstuk 9 van Taaltalent NT2-leergang voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny Taks Eefke

Nadere informatie

Dokters voor de rechter

Dokters voor de rechter Dokters voor de rechter Tien jaar tuchtuitspraken in Medisch Contact Paul Rijksen Reed Business, Amsterdam Medisch Contact, Utrecht Inleiding.indd 1 Reed Business, Amsterdam 2011 Medisch Contact, Utrecht

Nadere informatie

Mijn kind een Kanjer!

Mijn kind een Kanjer! Mijn kind een Kanjer! Mijn kind een Kanjer! Help je kind bij het ontwikkelen van sociale vaardigheden Herberd Prinsen Bohn Stafleu van Loghum Houten 2009 2009 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer

Nadere informatie

Basiscursus Nederlands voor buitenlanders Delftse methode. Oefenboek

Basiscursus Nederlands voor buitenlanders Delftse methode. Oefenboek Basiscursus Nederlands voor buitenlanders Delftse methode Oefenboek Beginners NT2-niveau 0 1 Delftse methode Basiscursus 1 Nederlands voor buitenlanders Oefenboek A.G. Sciarone P.J. Meijer Boom, Amsterdam

Nadere informatie

bouwen aan rendement customer relationship management www.crmcompany.nl

bouwen aan rendement customer relationship management www.crmcompany.nl bouwen aan rendement customer relationship management www.crmcompany.nl welkom bij CRMCompany CRMCompany is een jong bedrijf boordevol ervaring. Vanuit onze vestiging in Oost Nederland bedienen wij de

Nadere informatie

Denkbeelden over kleinschalig wonen voor mensen met dementie

Denkbeelden over kleinschalig wonen voor mensen met dementie Denkbeelden over kleinschalig wonen voor mensen met dementie Denkbeelden over kleinschalig wonen voor mensen met dementie Hugo van Waarde (red.) Bohn Stafleu van Loghum Houten 2008 Ó 2008 Bohn Stafleu

Nadere informatie

ABC voor Raadsleden INKIJKEXEMPLAAR

ABC voor Raadsleden INKIJKEXEMPLAAR ABC voor Raadsleden ABC voor Raadsleden Termen, woorden en uitdrukkingen in en om de raadzaal toegelicht en verduidelijkt mr. O. Schuwer abc voor raadsleden Berghauser Pont Publishing Postbus 14580 1001

Nadere informatie

ONDERSTEUNEND COMMUNICEREN BIJ DEMENTIE

ONDERSTEUNEND COMMUNICEREN BIJ DEMENTIE ONDERSTEUNEND COMMUNICEREN BIJ DEMENTIE ISBN 978-90-368-1699-1 ISBN 978-90-368-1700-4 (ebook) 2017 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media BV Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

De kunst van cultuurmarketing. Discussievragen en stellingen

De kunst van cultuurmarketing. Discussievragen en stellingen De kunst van cultuurmarketing Discussievragen en stellingen Ruurd Mulder Tweede, herziene druk u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2013 Deze discussievragen en stellingen horen bij De kunst van cultuurmarketing

Nadere informatie

POLITIE ALMANAK

POLITIE ALMANAK POLITIE ALMANAK 2015-2016 POLITIE ALMANAK 2015-2016 Handboek voor de Politie in haar gehele omvang, de Rechterlijke Macht, de Gemeentebesturen en verdere Overheidsorganen Reed Business Information, Amsterdam

Nadere informatie

Ondernemen in de fysiotherapie

Ondernemen in de fysiotherapie Ondernemen in de fysiotherapie FM.indd 1 5/13/11 4:32:56 PM Reed Business, Amsterdam 2011 Omslagontwerp: Annelies Bast, Amsterdam Basisontwerp binnenwerk: Mariël Lam bno. s-hertogenbosch Foto s : Jeroen

Nadere informatie

Pubers van Nu! Praktijkboek voor iedereen die met pubers werkt. Klaas Jan Terpstra en Herberd Prinsen

Pubers van Nu! Praktijkboek voor iedereen die met pubers werkt. Klaas Jan Terpstra en Herberd Prinsen Pubers van Nu! Pubers van Nu! Praktijkboek voor iedereen die met pubers werkt Klaas Jan Terpstra en Herberd Prinsen Bohn Stafleu van Loghum Houten 2009 2009 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer

Nadere informatie

06950181_voorw 01-03-2005 15:47 Pagina I. Een Goed. Feedbackgesprek. Tussen kritiek en compliment. Wilma Menko

06950181_voorw 01-03-2005 15:47 Pagina I. Een Goed. Feedbackgesprek. Tussen kritiek en compliment. Wilma Menko 06950181_voorw 01-03-2005 15:47 Pagina I Een Goed Feedbackgesprek Tussen kritiek en compliment Wilma Menko 06950181_voorw 01-03-2005 15:47 Pagina II Een goede reeks ISBN Een goede vergadering 90 06 95017

Nadere informatie

Zevende, herziene druk, derde oplage Illustraties Richard Flohr. C.E. Zegwaart-Braam

Zevende, herziene druk, derde oplage Illustraties Richard Flohr. C.E. Zegwaart-Braam verzorging/biologie 1 Zevende, herziene druk, derde oplage 2010 Illustraties Richard Flohr C.E. Zegwaart-Braam ISBN 978-90-76612-84-3 Spondi, Didam, The Netherlands Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Kansrijke E-business toepassingen

Kansrijke E-business toepassingen Kansrijke E-business toepassingen 2001-03 / WhitePaper E-business kan op verschillende manieren toegepast worden. In deze whitepaper wordt een kort overzicht gegeven van de verschillende soorten E-business

Nadere informatie

Nicolien van Halem Inge Müller. Handboek studievaardigheden voor het hbo

Nicolien van Halem Inge Müller. Handboek studievaardigheden voor het hbo Nicolien van Halem Inge Müller Handboek studievaardigheden voor het hbo Toegang tot de website Op deze website vindt u het ondersteunend materiaal behorende bij Handboek studievaardigheden voor het hbo.

Nadere informatie

Juridische aspecten van ketensamenwerking. Naar een multidisciplinaire benadering

Juridische aspecten van ketensamenwerking. Naar een multidisciplinaire benadering Juridische aspecten van ketensamenwerking. Naar een multidisciplinaire benadering Preadviezen voor de Vereniging voor Bouwrecht Nr. 41 Juridische aspecten van ketensamenwerking Naar een multidisciplinaire

Nadere informatie

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant!

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Klantenbinding is essentieel voor organisaties om te overleven. Klanten worden steeds veeleisender; naast een goede functionele

Nadere informatie