1.2. Klant: degene die bij Qubevalet.nl een reservering plaatst voor de parkeerfaciliteit t.b.v. qubevalet.nl.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1.2. Klant: degene die bij Qubevalet.nl een reservering plaatst voor de parkeerfaciliteit t.b.v. qubevalet.nl."

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden Voorwaarden Qubevalet.nl / totaal 6 pagina s. Artikel 1:- Begripsbepalingen 1.1. Qube Valet is onderdeel van I.B.R. Investment B.V Klant: degene die bij Qubevalet.nl een reservering plaatst voor de parkeerfaciliteit t.b.v. qubevalet.nl Parkeerperiode: de vooraf in de reservering aangegeven periode door de klant, wanneer het voertuig moet worden geparkeerd, zijnde de periode gelegen tussen de ingangsdatum (inclusief deze datum) en de einddatum (inclusief deze datum) van het parkeren. Artikel 2: De parkeerfaciliteit 2.1. De klant kan door het maken van een boeking bij qubevalet.nl waarin de exacte parkeerperiode en aankomst- en retourtijden dienen te worden aangegeven, een parkeerplaats t.b.v. qubevalet.nl reserveren De reservering geeft uitsluitend recht het voertuig gedurende de reserveringsperiode te parkeren Voor deze parkeerfaciliteit zijn een specifiek aantal parkeerplaatsen gereserveerd Qubevalet.nl heeft het recht om zonder opgaaf van reden reserveringen niet te accepteren Qubevalet.nl heeft het recht voertuigen te verplaatsen naar andere parkeerterreinen Qubevalet.nl heeft het recht om indien de verkeersveiligheid dat vraagt een andere route te rijden met het voertuig Qubevalet is nooit te nimmer aansprakelijk voor extra parkeer kosten of het missen van een vlucht door welke oorzaak dan ook. Artikel 3 Reserveren, betalen, wijzigen en annuleren 3.1. De reiziger dient te betalen na de online reservering. Er kan op de locatie niet contant of per pin betaald worden Qube Valet behoudt het recht de tarieven tussentijds te wijzigen. 3.3 Door te reserveren via de website qubevalet.nl gaat u akkoord met ons kortingsbeleid. Qubevalet.nl zal u maximaal 5x per jaar per een aanbieding doen toekomen. Wilt u geen aanbiedingen ontvangen kunt u de ontvangen met nee beantwoorden.betaalde boekingskosten en extra dagen zijn niet opeisbaar door de klant bij een annulering. 1

2 Artikel 4: Parkeren, retourneren en klachten: 4.1 Parkeren: Bij aankomst dienen de autosleutels te worden afgegeven aan de medewerker van qubevalet.nl Retourneren: De klant dient Qubevalet.nl, op het daarvoor bestemde telefoonnummer, te bellen als zij geland is. Het voertuig en de sleutels worden aan klant geretourneerd na het tonen van een kopie van de parkeerovereenkomst en geldige legitimatie die aantoont dat de parkeerovereenkomst door klant is aangegaan. Qube Valet behoudt zich het recht voor een fotokopie te maken van de legitimatie. Qube Valet behoudt zich het recht voor het voertuig van klant niet af te geven, indien bovenstaande documenten niet kunnen worden overlegd. Vertraging: De in de reservering vermelde terugvlucht, tenzij niet vooraf bekend, is bepalend voor het gereed zetten van het voertuig bij terugkomst. Qube Valet heeft een inspanningsverplichting om het voertuig van de klant zoveel als mogelijk bij aankomst gereed te zetten, echter het kan voorkomen dat klant bij terugkomst op het voertuig dient te wachten door onvoorziene omstandigheden. Qube Valet kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. De klant is verplicht te melden wanneer er met een andere vlucht retour gereisd wordt. Wachten: Er is een standaard wachttijd opgenomen in de tarieven. Bij vertraging wordt door Qube Valet geen wachtgeld in rekening gebracht. Klachten over de dienstverlening van Qubevalet.nl daaronder begrepen vermeende schades, dienen door de klant of de chauffeur ten tijde van het retourneren van het voertuig zo spoedig mogelijk gemeld worden per naar Bij gebreke hiervan kan Qubevalet.nl de klacht niet meer in behandeling nemen. Het uiten van een klacht ontslaat de klant niet van zijn betalingsverplichting. 2

3 Artikel 5: Verplichtingen klant. Klant is gehouden: 5.1 Er voor te zorgen dat alle apparatuur (elektronica) is uitgeschakeld. Qube Valet zal slechts gebruik maken van de elektronica die nodig is voor het verwijderen van het voertuig (o.a. verlichting, spiegelbediening, stoel). Indien het voertuig van de klant niet start, zal Qube Valet geen actie ondernemen om het voertuig te starten, tenzij de klant dit wenst. Het risico ligt dan bij de klant die Qube Valet opdracht heeft gegeven. Dat er geen waardevolle spullen in de auto worden achtergelaten. 5.2 Er voor zorg te dragen dat het voertuig tijdens de boekingsperiode, voldoende verzekerd is. Verplicht cascoverzekering. 5.3 Eventuele aanwezige schade en/of andere (technische) gebreken van het voertuig aan de chauffeur, die het voertuig aanneemt, kenbaar te maken, bij gebreke waarvan het klachtrecht op hiermee verband houdende schades vervalt. Vermeende schades moeten direct dus op Schiphol g d worden naar Heeft u geen telefoon met mobiele data kunt u mailen met het zakelijke toestel van de chauffeur. Tevens in deze graag de foto s van de schade. U bent verplicht om het instructie boekje in uw dashboardkastje van uw auto te laten. Tevens bent u verplicht om ervoor te zorgen dat u een reservewiel of thuiskommer in uw auto aanwezig is. 5.4 Qubevalet is niet aansprakelijk voor schade aan draaiende onderdelen Wielen en velgen vallen hier ook onder. 3

4 Artikel 6: Verplichtingen en bevoegdheden Qube Valet 6.1. Qube Valet is verplicht en bevoegd de auto van de klant te parkeren De Qube Valet medewerker is verplicht aan de klant op diens verzoek zijn rijbewijs en legitimatie te tonen Qube Valet is bevoegd wijzigingen aan te brengen, in onder andere de stand van de stoel en spiegel, welke noodzakelijk zijn voor een veilig gebruik van het voertuig Qube Valet is verplicht zorgvuldig om te gaan met de persoonlijke gegevens verkregen in verband met de reservering of anderzijds conform de Wet Persoonsregistratie Qube Valet verplicht zich met gekwalificeerd en vakbekwaam personeel, het voertuig van de klant te parkeren (omgeving Aalsmeer). 6.6 Qube Valet verplicht zich deze werkzaamheden op deugdelijke en nette wijze te verrichten. Dit betekent dat medewerkers, voldoende pauzeren tijdens de werkzaamheden en twaalf uur voor aanvang en tijdens de werkzaamheden geen stimulerende middelen (inclusief alcoholhoudende dranken) tot zich nemen. Artikel 7: Aansprakelijkheid 7.1. Voor directe dan wel indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, immateriële schade, letsel, gederfde winst en/of milieuschade, veroorzaakt aan (goederen) van de klant of aan derden, door een aantoonbare niet volledige of niet behoorlijke uitvoering van de werkzaamheden van Qube Valet is Qube Valet slechts aansprakelijk indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel dient een casco verzekerde klant voorrang te geven aan en gebruik te maken van haar casco verzekering indien deze mogelijkheid open staat. Onverminderd het bepaalde in artikel in lid 1 en lid 2 van dit artikel is Qube Valet niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan het voertuig tijdens de dienstverlening, voor verlies of vermindering van no-claim korting en/of voor vermindering van bonusmalus korting op de autoverzekering van de klant Onverminderd het bepaalde in lid 4 van dit artikel sluit Qube Valet aansprakelijkheid uit ter zake van (schade door) diefstal, verduistering of inbraak voor, tijdens of na de parkeerperiode De klant vrijwaart Qube Valet tegen alle aanspraken van derden voortvloeiende uit en/of verband houdende met de door Qube Valet verrichte werkzaamheden. 4

5 Artikel 8: Privacy beleid Dit privacyreglement is van toepassing op alle activiteiten van Qube Valet. Door gebruik te maken van de diensten die Qube Valet u aanbiedt gaat u akkoord met de voorwaarden zoals die in dit reglement zijn opgenomen. Qube Valet gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens van haar klanten. Als u een reservering plaatst, hebben wij uw naam, adres, woonadres, autogegevens, reisgegevens en betaalgegevens nodig om uw reservering uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Alle gegevens die u bij het aanmaken van uw account of op andere momenten bekend heeft gemaakt worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van optimale dienstverlening door Qube Valet Uw gegevens worden niet verkocht aan derden. Indien justitiële diensten of andere officiële instanties op juridische gronden inzage eisen in persoonlijke gegevens kan Qube Valet hiertoe overgaan. Voor het aanpassen en of annuleren van een boeking kunt u contact opnemen met Dit geldt tevens voor het verwijderen van persoonlijke gegevens. Opslag en beveiliging gegevens: Alle persoonlijke gegevens van klanten zijn beveiligd opgeslagen in de klantendatabase van Qube Valet. Die database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Qube Valet voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. Deze Privacy Policy is effectief vanaf 1 oktober Qube Valet behoudt zich het recht voor te allen tijde veranderingen in dit reglement aan te brengen. Elk gewijzigd reglement zal alleen van toepassing zijn op persoonlijke informatie verkregen na de publicatiedatum van het gewijzigde reglement. Bezoekers aan de site zijn zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de juiste versie van het privacyreglement. 5

6 Artikel 9 Reservering, wijziging en annulering 9.1 De Gereserveerd Parkeer boeking geldt onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de voor het betreffende Gereserveerd Parkeren product toegewezen aantal parkeerplaatsen. Indien de parkeerplaatsen niet (meer) beschikbaar blijken te zijn, zal Qub Valet.nl de boeking niet accepteren en de Parkeerder daarvan zo spoedig mogelijk per op de hoogte stellen. 9.2 De cliënt kan tot 7 dagen na het maken van de boeking kosteloos annuleren, tenzij het een reservering binnen 7 dagen na boekingsdatum betreft, dan gelden onderstaande annuleringsvoorwaarden. 9.3 De annuleringskosten voor annuleringen tot 3 maanden voor reservering bedragen 50% met een minimum van 30, De annuleringskosten voor annuleringen tot 2 weken voor reservering bedragen 80% met een minimum van 50, De annuleringskosten voor annuleringen binnen 2 weken voor reservering bedragen 100% Artikel 10: Slotbepaling Op alle rechtsverhoudingen tussen Qube Valet en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit, dan wel verband houden met de rechtsverhouding tussen partijen, waar deze algemene voorwaarden op van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen Qube Valet is gevestigd, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven Wijzigingen: wijzigingen in de overeenkomst kunnen alleen schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen. 6

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING PRESENTER.

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING PRESENTER. ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING PRESENTER. Versie: 2.0 Datum: juli 2013 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Presenter : de handelsnaam van Lubbers Internet

Nadere informatie

Algemene voorwaarden v 2.0

Algemene voorwaarden v 2.0 Artikel 1. Definities 1. Mijn-Sleutel gevestigd te Oosterhout en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09139651. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Mijn-Sleutel

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Algemene voorwaarden In dit document zijn de algemene voorwaarden van vrijwilligerscentraleamstelland.nl beschreven. Vrijwilligerscentrale-amstelland.nl is onderdeel van een netwerk van websites voor vraag

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn opgebouwd uit de volgende Modules:

Deze algemene voorwaarden zijn opgebouwd uit de volgende Modules: ALGEMENE VOORWAARDEN REDANT BV, UTRECHT In dit document staan onze algemene voorwaarden overzichtelijk bij elkaar. Vanzelfsprekend kunt u altijd contact met ons opnemen voor meer informatie. Deze algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V.

Algemene voorwaarden. voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V. Algemene voorwaarden voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V. november 2009 Algemene voorwaarden voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V., november

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Janszen Advocaten

Algemene voorwaarden Janszen Advocaten Algemene voorwaarden Janszen Advocaten 1. Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.a. Cliënt: de opdrachtgever of contractpartij van het advocatenkantoor 1.b. Het kantoor: de behandelend

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding Artikel 1. Definities 1. Serveo: gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30212937. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Serveo een Overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Jouwhost

Algemene Voorwaarden Jouwhost Algemene Voorwaarden Jouwhost Artikel 1 Definities 1.1. Jouwhost: Jouwhost gevestigd te Den Burg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 52328295 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl.

Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl. Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl. 1. DEFINITIES 1.1. Mijndomein.nl: mijndomein.nl B.V. gevestigd aan de Albert

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V.

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Artikel 1. Definities 1.1. Leverancier: Vyrex Solutions gevestigd te Houten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 59320532, tevens handelend

Nadere informatie

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V.

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. D.O.e.N. BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid D.O.e.N. B.V. gevestigd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Offertes en/of aanbiedingen

Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Offertes en/of aanbiedingen Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV, gevestigd aan Beilerstraat 24, 9401 PL te Assen, ingeschreven bij de KvK te Meppel onder nummer 01128727 Artikel 1. Definities

Nadere informatie

Bleukens Verzekeringen

Bleukens Verzekeringen Bleukens Verzekeringen ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden aan van Bleukens Verzekeringen Versie 2010-01 Algemene voorwaarden Bleukens Verzekeringen versie 2010-01 Pagina 1 van 9 Artikel

Nadere informatie

Artikel 1. Algemeen. Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Artikel 1. Algemeen. Artikel 2 Offertes en aanbiedingen Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Plasti Protection, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostingXS B.V.

Algemene Voorwaarden HostingXS B.V. Algemene Voorwaarden HostingXS B.V. Versie: 1.1 - januari 2012 2 Artikel 1 Definities 1.1 HostingXS: HostingXS B.V. gevestigd te Nijmegen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group. 1. Algemeen

Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group. 1. Algemeen Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft. 1.2 Opdrachtnemer: Bridge Consulting Group B.V.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden a matter of TASTE catering & organisatie.

Algemene voorwaarden a matter of TASTE catering & organisatie. Algemene voorwaarden a matter of TASTE catering & organisatie. ARTIKEL 1 - DEFINITIES Opdrachtnemer Is a matter of TASTE BV die haar bedrijf inzet voor het verlenen van haar diensten. Opdrachtgever De

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011

Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011 Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011 Artikel 1 Definities In onze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 BnB Hosting: De vennootschap onder firma BnB Hosting vof, gevestigd

Nadere informatie

Afnemer: de rechtspersoon of natuurlijke persoon met wie EUN een Overeenkomst heeft gesloten.

Afnemer: de rechtspersoon of natuurlijke persoon met wie EUN een Overeenkomst heeft gesloten. ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Afnemer: de rechtspersoon of natuurlijke persoon met wie EUN een Overeenkomst heeft gesloten. Algemene Voorwaarden: deze algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden van cswebhosted, gevestigd in Leidschendam. Laatste wijziging: 15-03-2015. 1.

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden van cswebhosted, gevestigd in Leidschendam. Laatste wijziging: 15-03-2015. 1. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden van cswebhosted, gevestigd in Leidschendam. Laatste wijziging: 15-03-2015 1. Definities 1) Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden, ongeacht

Nadere informatie

BGN/ Beslim ALGEMENE VOORWAARDEN

BGN/ Beslim ALGEMENE VOORWAARDEN BGN/ Beslim ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1, Definities In de algemene voorwaarden (hierna AV) wordt verstaan onder: Gewichtsconsulent: BeSlim, lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland,

Nadere informatie

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN VERHUURDER

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN VERHUURDER ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN VERHUURDER Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten die Alberts & Muus

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Totstandkoming Overeenkomst 4. Duur van de Overeenkomst

Nadere informatie

Voor dienstverlening en producten van ICTMediaGroep gevestigd en kantoorhoudende te (9714 JZ) Groningen aan de Oosterhamriklaan 14b.

Voor dienstverlening en producten van ICTMediaGroep gevestigd en kantoorhoudende te (9714 JZ) Groningen aan de Oosterhamriklaan 14b. Algemene Voorwaarden Voor dienstverlening en producten van ICTMediaGroep gevestigd en kantoorhoudende te (9714 JZ) Groningen aan de Oosterhamriklaan 14b. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE. Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE. Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn

Nadere informatie

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN HUURDER

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN HUURDER Artikel 1: Toepasselijkheid, definities ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN HUURDER 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten die Housing Totaal, hierna

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Freek Webdesign Opgemaakt 2013, te Nijmegen

Algemene voorwaarden Freek Webdesign Opgemaakt 2013, te Nijmegen Algemene voorwaarden Freek Webdesign Opgemaakt 2013, te Nijmegen Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie