B&W Vergadering. 2. in te stemmen met de conceptbegroting 2018 en het meerjarenperspectief

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "B&W Vergadering. 2. in te stemmen met de conceptbegroting 2018 en het meerjarenperspectief"

Transcriptie

1 2.1.8 GR Omnibuzz begroting en begroting 2018 en meerjarenperspectief Dossier 1572 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1572 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 28 maart 2017 Agendapunt Omschrijving GR Omnibuzz begroting en begroting 2018 en meerjarenperspectief Zaaknummer Commissie BS voorstel Commissiedatum (BS) Gemeenteraad Behandeld in Datum B&W Vergadering 28 maart 2017 Voorgesteld besluit Het college heeft besloten 1. in te stemmen met de eerste begrotingswijziging 2017 van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz. De gemeenteraad wordt middels een raadsvoorstel voorgesteld hier eveneens mee in te stemmen en dit middels een zienswijze kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz; 2. in te stemmen met de conceptbegroting 2018 en het meerjarenperspectief van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz. De gemeenteraad wordt middels een raadsvoorstel voorgesteld hier eveneens mee in te stemmen en dit middels een zienswijze kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz. Besluit Het college heeft besloten 1. in te stemmen met de eerste begrotingswijziging 2017 van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz. De gemeenteraad wordt middels een raadsvoorstel voorgesteld hier eveneens mee in te stemmen en dit middels een zienswijze kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz; 2. in te stemmen met de conceptbegroting 2018 en het meerjarenperspectief van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz. De gemeenteraad wordt middels een raadsvoorstel voorgesteld hier eveneens mee in te stemmen en dit middels een zienswijze kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz.

2 2 BW voorstel - begroting en begroting 2018 en meerjarenperspectief docx VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND Onderwerp: Begroting en begroting 2018 en meerjarenperspectief Bijlagen: 1. Concept begroting GR Omnibuzz; 2. Concept begroting 2018 en meerjarenperspectief GR Omnibuzz; 3. Aanbiedingsbrief college van B en W begroting ; 4. Aanbiedingsbrief college van B en W begroting 2018 en meerjarenperspectief ; 5. Concept raadvoorstel GR Omnibuzz begroting en begroting 2018 en meerjarenperspectief ; 6. Concept raadsbesluit GR Omnibuzz begroting en begroting 2018 en meerjarenperspectief ; 7. Concept zienswijze aan dagelijks bestuur Omnibuzz. Toelichting op voorstel: In artikel 17 van de GR Omnibuzz is bepaald dat het Dagelijks Bestuur (DB) vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting geldt, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de raden van de gemeenten zendt. Aangezien de start van vervoer pas is ingegaan op 11 december 2016, is een jaarrekening pas vanaf 2018 aan de orde. In artikel 19 van de GR Omnibuzz is bepaald dat de raden binnen acht weken hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren kunnen brengen bij het DB. Het DB voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het algemeen bestuur (AB) ter vaststelling wordt aangeboden. Voor 15 juli wordt de begroting door het AB vastgesteld. Omnibuzz heeft de procedure verruimd, waardoor de gemeenteraden 10 weken de tijd krijgen om hun zienswijze in te dienen. Toelichting concept begroting Op 17 maart 2017 is de concept begroting ontvangen. Dit betreft de eerste wijziging van de programmabegroting 2017 van de GR Omnibuzz. De begroting richt zich op In 2017 is Omnibuzz nog alleen verantwoordelijk voor de opvolger van Wmo Regiotaxi; het collectief vraagafhankelijk vervoer voor klanten met een indicatie vanuit de Wmo. Sinds 11 december 2016 heet dit Omnibuzz vervoer. Bij het lezen van deze begroting is het verstandig om bedachtzaam te zijn op het onderscheid tussen de daadwerkelijke taakstelling van Omnibuzz in 2017 (eerste fase) en de taken die gericht zijn op het toewerken naar de implementatie van latere fases. Het vervoer is in 2016 aanbesteed en wordt uitgevoerd sinds 11 december De resultaten van de aanbesteding vormen een belangrijke wijziging ten opzichte van de oorspronkelijke begroting Daarnaast zijn de actuele inzichten met betrekking tot de ontwikkeling van de organisatie in deze eerste wijziging opgenomen. De beleidsuitgangspunten zoals opgenomen in bijlage1, hoofdstuk 2; beleidsbegroting, passen bij de uitgangspunten die gemeenten hebben geformuleerd in het kader van de toekomstrichting doelgroepenvervoer.

3 Pagina 2 Onderwerp: Begroting en begroting 2018 en meerjarenperspectief Financiële kaders De concept eerste begrotingswijziging 2017 is samengesteld op basis van de volgende uitgangspunten: 1. De begroting 2017 heeft betrekking op het verlengde boekjaar 2017 dat loopt van 11 december 2016 tot en met 31 december 2017; 2. Het vervoersvolume is gebaseerd op de gerealiseerde cijfers van het boekjaar voorafgaand aan het jaar waarop de begrotingswijziging betrekking heeft (jaar T-1). Voor deze begrotingswijziging worden dus de gerealiseerde cijfers van 1 januari tot en met 10 december 2016 herrekend naar de periode van het verlengde boekjaar; 3. Om te voorkomen dat er door tussentijdse stijgingen (zie punt 4) in het vervoersniveau tekorten ontstaan zijn de gerealiseerde cijfers verhoogd met 5%; 4. Buiten de risico s die reeds benoemd zijn in de paragraaf weerstandsvermogen (bijlage 1, pagina 13), hebben de volgende risico s ook geleid tot een toepassing van een marge op het gerealiseerde vervoersvolume. De invoering van de vernieuwde OV-Visie per 11 december 2016 geeft mogelijk de volgende risico s voor het Omnibuzz vervoer: De lijnvoering verandert in negatieve zin. Dit kan mogelijk leiden tot een extra instroom van nieuwe klanten, alsook een verhoging van het vervoersvolume van bestaande klanten. De verwachting is in dat geval (dat als het risico zich voordoet) dat zowel de instroom als het vervoersvolume zullen toenemen; De bedieningstijden van het OV veranderen in negatieve. Dit kan mogelijk leiden tot een extra instroom van nieuwe klanten, alsook een verhoging van het vervoersvolume van bestaande klanten. De verwachting is in dat geval (dat als het risico zich voordoet) dat zowel de instroom als het vervoersvolume zullen toenemen; De OV-jaarkaart zoals deze voorheen in Noord- en Midden-Limburg gratis aan de Wmo-geïndiceerde klanten werd aangeboden, wordt omgezet in een Voor Elkaar Pas waarbij de Wmo-geïndiceerde klanten tegen een gereduceerd tarief kunnen reizen in het OV in Limburg. De overgang van gratis OV naar betaald OV heeft mogelijk als gevolg dat er meer gebruik van het Omnibuzz vervoer is. De verwachting is in dat geval (dat als het risico zich voordoet) dat zowel de instroom als het vervoersvolume zullen toenemen; De OV-jaarkaart zoals deze voorheen in Westelijke Mijnstreek en Heuvelland tegen een vaste prijs aan de Wmo-geïndiceerde klanten werd aangeboden, wordt omgezet in een Voor Elkaar Pas waarbij de Wmogeïndiceerde klanten tegen een gereduceerd tarief kunnen reizen in het OV in Limburg. De overgang van een vast naar variabel tarief heeft mogelijk tot gevolg dat er meer gebruik van het Omnibuzz vervoer is. De verwachting is in dat geval (dat als het risico zich voordoet) dat zowel de instroom als het vervoersvolume zullen toenemen. 5. De gehanteerde prijs is de prijs zoals die voortvloeit uit de aanbesteding en de afspraken gemaakt in het kader van de afrekensystematiek. Op basis van de in de aanbesteding geoffreerde prijzen in de verschillende percelen is er geen sprake van een afwijking groter dan 10 % tussen de gewogen gemiddelde zoneprijs in de regio Noord-Midden en de regio Zuid. Conform de notitie afrekensystematiek betekent dit dat voor het begrotingsjaar 2017 er sprake zal zijn van één gewogen gemiddelde prijs voor alle gemeenten. Deze prijs is vastgesteld door een gewogen gemiddelde te nemen van alle perceelprijzen. De wegingsfactoren zijn bepaald op basis van de in de begroting 2017 en aanbesteding gehanteerde vervoersvolumes. Op basis van deze berekening resulteert voor het begrotingsjaar 2017: a) een zoneprijs ad 3,71 exclusief BTW; b) de toeslagprijs per zone bedraagt 0,37 exclusief BTW of 0,93 exclusief BTW, afhankelijk van de soort toeslag. c) de eigen bijdrage klant zijn de nu gehanteerde tarieven te weten: 0,71 exclusief BTW voor de Westelijke Mijnstreek en Heuvelland; 0,61 exclusief BTW voor de gemeenten Parkstad en Maastricht; 0,60 exclusief BTW voor Noord- en Midden Limburg. 6. Er is een nieuwe inschatting gemaakt van de diverse kostencomponenten op basis van de meest actuele informatie. 7. Buiten de vernieuwde inschatting van de diverse kostencomponenten is er geen indexering toegepast.

4 Pagina 3 Onderwerp: Begroting en begroting 2018 en meerjarenperspectief Vanaf jaarschijf 2018 wordt de algemene indexatie berekend op basis van het gemiddelde Consumentprijsindexcijfer (CPI) van het Centraal Planbureau (CPB) over de afgelopen 10 jaar, zijnde 2%. 8. Indexatie van de salariscomponent is gebeurd op basis van beschikbare cao informatie over 2017 (CAR- UWO), of inflatievolgende ontwikkeling (voor zover deze nog niet beschikbaar is). Bij het opstellen van de begroting is het standpunt ingenomen dat Omnibuzz niet vennootschapsbelastingplichtig is. Toelichting op de middelen m.b.t. concept begroting Algemeen De begroting 2017 heeft betrekking op het verlengde boekjaar 2017 dat loopt van 11 december 2016 tot en met 31 december In deze begroting worden de door de het Algemeen Bestuur vastgestelde uitgangspunten voor het begrotingstraject gevolgd. Conform het bepaalde in de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz worden alle kosten die verband houden met de uitvoering van het vervoer gedragen door de gemeenten op basis van het werkelijk gebruik daarvan door de inwoners van die gemeenten (vervoersresultaat). Daarnaast worden de kosten van personeel en beheer op basis van de volgende verdeelsleutel toegerekend aan de gemeenten: 50% naar rato van het aantal inwoners per gemeente op 1 januari van het jaar waarop die kosten betrekking hebben (Bron: CBS). 50% naar rato van het aantal gebruikers per gemeente op 1 januari van het jaar waarop die kosten betrekking hebben (Bron: Klantadministratie Omnibuzz). De hoogte van de gemeentelijke bijdrage wordt bepaald door de som van het vervoersresultaat en de lasten voor personeel en beheer, bepaald op basis van bovenstaande verdeelsleutel. Financiële ontwikkeling De aannames en uitgangspunten die in de primitieve begroting 2017 waren opgenomen zijn in de tussentijd gewijzigd als gevolg van hernieuwde inzichten en de uitkomst van de aanbesteding. De financiële kaders voor 2017 en in meerjarenperspectief zijn weergegeven in hoofdstuk 3 van de begroting. De voorliggende eerste begrotingswijziging 2017 geeft de meest actuele inzichten weer. Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage Op grond van de herziene aannames en uitgangspunten is de verwachting dat de gemeentelijke bijdrage voor Roermond zich als volgt ontwikkelt: Primitieve begroting ste begrotingswijziging 2017 Mutatie 2017 Vervoerskosten V Vervoersopbrengsten (eigen bijdrage klanten) -/ / N Vervoersresultaat V Bedrijfsvoeringskosten N

5 Pagina 4 Onderwerp: Begroting en begroting 2018 en meerjarenperspectief Kosten regie en planning N Gemeentelijke bijdrage Roermond V De belangrijkste oorzaken voor de verwachte daling van de gemeentelijke bijdrage voor 2017 zijn: Een positief financieel effect van de aanbesteding (vervoerstarief) en een herrekening van de te verwachten reiszones op basis van recent verbruik (2016) leidt tot voordeliger vervoersresultaat. Een herijking van de verdeelsleutels per 1 januari 2017 leidt, bij ongewijzigde begrote kosten voor regie en planning, tot een nadelig effect voor Roermond. Hogere bedrijfsvoeringskosten (inclusief de herijking van de verdeelsleutels), namelijk aan beheerkosten (voor elkaar pas, aanbestedingskosten, ICT projecten) en aan loonkosten (additionele inhuur) leiden tot een nadelig effect. De begrote gemeentelijke bijdrage 2017 is gedaald tot en kan worden gedekt uit de begrotingspost Wmo Maatwerk dienstverlening 18+, die voldoende ruimte daarvoor biedt. De vervoerskosten zijn afhankelijk van het daadwerkelijke vervoersvolume dat wordt afgenomen door de klanten uit de gemeente Roermond. Het betreft een open-eind regeling. Het risico van overschrijdingen binnen het product maatschappelijke ondersteuning is afgedekt door de gevormde egalisatiereserve Wmo binnen het cluster sociaal domein. Bij het opstellen van de begroting is het uitgangspunt dat Omnibuzz voor haar activiteiten niet vennootschapsbelastingplichtig is. Omnibuzz heeft in een overleg met de Belastingdienst op basis van argumenten dit standpunt verdedigd. De Belastingdienst heeft nog geen besluit genomen rondom dit ingenomen standpunt. Instroom van nieuwe vervoersvormen kan in de toekomst gevolgen hebben voor de fiscale status (VPB en BTW) van Omnibuzz. Voorgestelde zienswijze eerste begrotingswijziging 2017 Gelet op het feit dat de kosten voor Omnibuzz vervoer binnen de gestelde financiële kaders uitgevoerd kunnen worden en de beleidsmatige uitgangspunten aansluiten op het gemeentelijk beleid, wordt de raad voorgesteld om in te stemmen met de eerste begrotingswijziging Toelichting concept begroting 2018 en meerjarenperspectief Op 17 maart 2017 is de concept begroting 2018 en meerjarenperspectief ontvangen. De begroting richt zich op 2018 en meerjaren Ook in 2018 is Omnnibuzz in eerste instantie alleen verantwoordelijk voor de opvolger van Wmo Regiotaxi; het collectief vraagafhankelijk vervoer in het kader van de Wmo. Op basis van de werkzaamheden en resultaten van diverse werkgroepen is de verwachting dat gedurende 2018 het Wmo- BG vervoer (gedeeltelijk) zal instromen. Vanaf 2020 kan per regio het leerlingenvervoer instromen. Parallel wordt de verbinding gezocht met het OV. Intensief overleg met de OV vervoerder moet ertoe bijdragen dat op termijn de mogelijkheden van het OV optimaal benut kunnen worden. Bij het lezen van de begroting is het verstandig om bedachtzaam te zijn op het onderscheid tussen de daadwerkelijke taakstelling van Omnibuzz in 2017 (eerste fase) en de taken die gericht zijn op het toewerken naar de implementatie van latere fases. De resultaten van de aanbesteding 2016 vormen een belangrijke wijziging ten opzichte van de oorspronkelijke inzichten voor de jaren 2018 en verder. Daarnaast zijn de actuele inzichten met betrekking tot de ontwikkeling van de organisatie in de begroting opgenomen. De beleidsuitgangspunten zoals opgenomen in bijlage 2, hoofdstuk 2; beleidsbegroting, passen bij de uitgangspunten die gemeenten hebben geformuleerd in het kader van de toekomstrichting

6 Pagina 5 Onderwerp: Begroting en begroting 2018 en meerjarenperspectief doelgroepenvervoer. Financiële kaders De concept begroting 2018 & meerjarenperspectief is samengesteld op basis van de volgende uitgangspunten: 1. Vanaf 2018 lopen de boekjaren weer gelijk met de kalenderjaren; 2. De gerealiseerde vervoerscijfers in de periode twee jaar voorafgaand aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft (T-2) worden als uitgangspunt genomen. Voor de begroting 2018 wordt het volume gebaseerd op de gerealiseerde cijfers van 1 januari tot en met 10 december 2016, herrekend naar een volledig kalenderjaar; 3. Om een onverwachte stijging in het vervoersvolume (deels) op te vangen is er gekozen om een opslag van 5% op de onder 2. genoemde vervoersvolumes te hanteren. Voor de volgende jaren ( ) is gekozen om deze vervoersvolumes niet verder te indexeren. De onderbouwing van deze opslag is verderop onder het kopje Risico s ten aanzien van de vernieuwde OV-Visie terug te vinden; 4. De gehanteerde vervoersprijs is de prijs zoals die voortvloeit uit de aanbesteding en de afspraken gemaakt in het kader van de afrekensystematiek. Op basis van deze berekening resulteert voor het begrotingsjaar 2018 een zoneprijs ad 3,71 exclusief BTW verhoogd met de geschatte NEA-index (zie punt 6). Dit betekent voor de begroting 2018 een zoneprijs ad 3,76 exclusief BTW. De toeslagprijs per zone bedraagt 0,38 exclusief BTW of 0,94 exclusief BTW, afhankelijk van de soort toeslag; 5. Uitgangspunt voor de klantbijdragen zijn de in 2017 gehanteerde tarieven te weten: 0,71 exclusief BTW voor de Westelijke Mijnstreek en Heuvelland; 0,61 exclusief BTW voor de gemeenten Parkstad en Maastricht; 0,60 exclusief BTW voor Noord- en Midden Limburg. De klantbijdragen worden voor de jaren 2018 tot en met 2021 niet geïndexeerd. 6. Vanaf jaarschijf 2018 wordt de NEA-index jaarlijks toegepast. Deze indexatie vindt voor de begroting 2018 plaats op basis van de historisch gemiddelde NEA-index van de afgelopen drie jaar (welke 3 jaar), zijnde 1,27%. Deze zelfde index zal ook worden toegepast op de jaarschijven van de meerjarenbegroting ( ); 7. De beheerskosten 2018 worden gebaseerd op een nieuwe inschatting van de diverse kostencomponenten op basis van de meest actuele informatie. Vanaf de jaarschijf 2018 wordt de algemene indexatie berekend op basis van het gemiddelde Consumentprijsindexcijfer (CPI) van het Centraal Planbureau (CPB) over de afgelopen 10 jaar, zijnde 2%; 8. Voor de salariskosten is een nieuwe inschatting gemaakt van de diverse kostencomponenten op basis van de meest actuele informatie. Indexatie van de salariscomponent is gebeurd op basis van beschikbare cao informatie (CAR-UWO), of inflatievolgende ontwikkeling (voor zover deze nog niet beschikbaar is); 9. Er is een nieuwe inschatting gemaakt van de kosten regie op basis van de meest actuele informatie. Tevens wordt er vanaf 2018 een indexatie berekend op basis van het gemiddelde Consumentenprijsindexcijfer (CPI) van het Centraal Planbureau (CPB) over de afgelopen 10 jaar, zijnde 2%; 10. Alle vervoerskosten worden conform uitgangspunt notitie afrekensystematiek (alsook gemeenschappelijke regeling) op basis van daadwerkelijk gebruik met de onderscheidene gemeenten afgerekend; 11. De afrekensystematiek voor de overige kosten van beheer, regie en planning gebeurt conform uitgangspunt notitie afrekensystematiek (alsook gemeenschappelijke regeling) op basis van de verdeelsleutel 50% inwoneraantal (per 1 januari 2017, bron CBS) en 50 % op basis van aantal pashouders (per 1 januari 2017, bron klantadministratie Omnibuzz); 12. Er is in de beheerskosten een post onvoorzien opgenomen ad ; 13. Alle bedragen zijn weergegeven exclusief BTW; 14. Er wordt in deze begroting geen rekening gehouden met lasten en/of baten die voortvloeien uit afspraken met: vervoerders (bijv. bonus / malus);

7 Pagina 6 Onderwerp: Begroting en begroting 2018 en meerjarenperspectief gemeenten (bijv. beheer taxipoint); klanten (bijv. hardheidsclausule) 15. Er wordt een algemene reserve aangehouden ter hoogte van Financiële kaders meerjarenperspectief Het vervoersvolume zoals opgenomen in de begroting 2018 vormt de basis voor het meerjarenperspectief. Er wordt uitgegaan van een nul lijn, de vervoersvolumes zoals opgenomen in de begroting 2018 worden derhalve niet verhoogd; 2. In 2018 zal het Wmo-doelgroepenvervoer opnieuw worden aanbesteed, voor de begroting 2019 zullen er nieuwe tarieven beschikbaar komen. In meerjarenperspectief wordt daarom een inschatting gemaakt van dit tarief door de zoneprijs voor 2018 te verhogen met de NEA-index. Op basis van een zoneprijs ad 3,76 (exclusief BTW) en een NEA-index ad 1,27 % resulteert dit in de volgende geschatte tarieven voor de respectievelijke jaarschijven van het meerjarenperspectief: ,80 (toeslag 0,38 / 0,95) ,85 (toeslag 0,39 / 0,96) ,90 (toeslag 0,39 / 0,98) 3. Vanaf jaarschijf 2019 wordt de algemene indexatie berekend op basis van het gemiddelde Consumentprijsindexcijfer (CPI) van het Centraal Planbureau (CPB) over de afgelopen 10 jaar, zijnde 2%. Dit geldt dus ook voor de jaarschijven van de meerjarenbegroting; 4. Indexatie van de salariscomponent is gebeurd op basis van beschikbare cao informatie (CAR-UWO), of inflatievolgende ontwikkeling (voor zover deze nog niet beschikbaar is); 5. Er wordt een nieuwe inschatting gemaakt van de kosten regie en planning op basis van de meest actuele informatie. Kosten planning worden vanaf 2019 niet meer geacht in het tarief van de vervoerders te zijn inbegrepen maar in eigen beheer te zijn gebracht; 6. Alle vervoerskosten worden conform uitgangspunt notitie afrekensystematiek op basis van daadwerkelijk gebruik met de onderscheidene gemeenten afgerekend; 7. De afrekensystematiek voor de overige kosten van beheer, regie en planning gebeurt op basis van de verdeelsleutel 50% inwoneraantal (per 1 januari 2017,bron CBS) en 50 % op basis van aantal pashouders (per 1 januari 2017, bron klantadministratie Omnibuzz); 8. Er wordt in deze begroting geen rekening gehouden met lasten en/of baten die voortvloeien uit afspraken met: vervoerders (bijv. bonus / malus); gemeenten (bijv. beheer taxipoint); klanten (bijv. hardheidsclausule) Risico s ten aanzien van de vernieuwde OV-Visie Buiten de risico s die reeds benoemd zijn in de paragraaf weerstandsvermogen (zie bijlage 2, pagina 11), hebben de volgende risico s ook geleid tot een toepassing van een marge op het gerealiseerde vervoersvolume. De invoering van de vernieuwde OV-Visie per 11 december 2016 geeft mogelijk de volgende risico s voor het Omnibuzz vervoer: De lijnvoering van het openbaar vervoer verandert in negatieve zin. Dit kan mogelijk leiden tot een extra instroom van nieuwe klanten, alsook een verhoging van het vervoersvolume van bestaande klanten. De verwachting is in dat geval (dat als het risico zich voordoet) dat zowel de instroom als het vervoersvolume zullen toenemen; De bedieningstijden van het OV veranderen in negatieve zin. Dit kan mogelijk leiden tot een extra instroom van nieuwe klanten, alsook een verhoging van het vervoersvolume van bestaande klanten. De verwachting is in dat geval (dat als het risico zich voordoet) dat zowel de instroom als het vervoersvolume zullen toenemen; De OV-jaarkaart zoals deze voorheen in Noord- en Midden-Limburg gratis aan de Wmo-geïndiceerde klanten werd aangeboden, wordt omgezet in een Voor Elkaar Pas waarbij de Wmo-geïndiceerde klanten

8 Pagina 7 Onderwerp: Begroting en begroting 2018 en meerjarenperspectief tegen een gereduceerd tarief kunnen reizen in het OV in Limburg. De overgang van gratis OV naar betaald OV heeft mogelijk als gevolg dat er meer gebruik van het Omnibuzz vervoer is. De verwachting is in dat geval (dat als het risico zich voordoet) dat zowel de instroom als het vervoersvolume zullen toenemen; De OV-jaarkaart zoals deze voorheen in Westelijke Mijnstreek en Heuvelland tegen een vaste prijs aan de Wmo-geïndiceerde klanten werd aangeboden, wordt omgezet in een Voor Elkaar Pas waarbij de Wmogeïndiceerde klanten tegen een gereduceerd tarief kunnen reizen in het OV in Limburg. De overgang van een vast naar variabel tarief heeft mogelijk tot gevolg dat er meer gebruik van het Omnibuzz vervoer is. De verwachting is in dat geval (dat als het risico zich voordoet) dat zowel de instroom als het vervoersvolume zullen toenemen. Er is bij het opstellen van de begroting het standpunt ingenomen dat Omnibuzz niet vennootschapsbelastingplichtig zal zijn. Toelichting op de middelen m.b.t. concept begroting 2018 en meerjarenperspectief Algemeen In deze begroting worden de door het Algemeen Bestuur vastgestelde uitgangspunten voor het begrotingstraject gevolgd. Conform het bepaalde in de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz worden alle kosten die verband houden met de uitvoering van het vervoer gedragen door de gemeenten op basis van het werkelijk gebruik daarvan door de inwoners van die gemeenten (vervoersresultaat). Daarnaast worden de kosten van personeel en beheer op basis van de volgende verdeelsleutel toegerekend aan de gemeenten: 50% naar rato van het aantal inwoners per gemeente op 1 januari van het jaar waarop die kosten betrekking hebben (Bron: CBS). 50% naar rato van het aantal gebruikers per gemeente op 1 januari van het jaar waarop die kosten betrekking hebben (Bron: Klantadministratie Omnibuzz). De hoogte van de gemeentelijke bijdrage wordt bepaald door de som van het vervoersresultaat en de lasten voor personeel en beheer bepaald op basis van bovenstaande verdeelsleutel. In de begroting 2018 is een nieuwe programma indeling gehanteerd, die aansluit op het vernieuwde Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De begroting van Omnibuzz bestaat uit een tweetal programma s met daaronder vallende taakvelden: Programma 0 Bestuur en ondersteuning met taakveld 0.4 Overhead en Programma 6 Sociaal domein met taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+, waaronder het Wmo vervoer valt. Financiële ontwikkeling De aannames en uitgangspunten die in de meerjarenbegroting bij de primitieve begroting 2017 waren opgenomen zijn in de tussentijd gewijzigd als gevolg van hernieuwde inzichten en de uitkomst van de aanbesteding. De financiële kaders voor 2018 en de meerjarenraming zijn weergegeven in hoofdstuk 3 van de begroting 2018 en laten een positieve ontwikkeling zien. Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage Op grond van bovenstaande en de in de begroting 2018 opgenomen toelichtingen is voor de gemeente Roermond het volgende begrote meerjarenoverzicht opgesteld: Vervoerskosten Vervoersopbrengsten

9 Pagina 8 Onderwerp: Begroting en begroting 2018 en meerjarenperspectief Vervoersresultaat Kosten regie Kosten planning Bedrijfsvoeringskosten: Beheer Lonen en salarissen Totaal gemeentelijke bijdrage De gemeentelijke bijdrage in de begroting van 2018 ten opzichte van de begroting 2017 ontwikkelt zich als volgt: Gemeentelijke bijdrage Roermond Primitieve begroting Effect eerste begrotingswijziging V Bijgestelde begroting Primitieve begroting Verschil V Het voordelige effect van de eerste begrotingswijziging 2017 is hiervoor reeds nader toegelicht. Het voordelige effect van tussen de gemeentelijke bijdrage 2018 t.o.v wordt enerzijds veroorzaakt doordat oorspronkelijk was gepland om de planning met ingang van 2018 in eigen beheer te gaan uitvoeren. Dit zal nu met ingang van 2019 gaan plaatsvinden. Tot deze tijd zitten deze kosten in het tarief van het vervoer. Vooruitlopend op deze invoering zouden reeds kosten gemaakt moeten worden, die nu dus zijn vrijgevallen. Anderzijds was er in 2017 sprake van een verlengd boekjaar, waardoor het vervoersvolume en de daaraan gerelateerde vervoerskosten incidenteel hoger zijn dan in De begrote gemeentelijke bijdrage 2018 daalt naar verwachting tot en kan worden gedekt uit de begrotingspost Wmo Maatwerk dienstverlening 18+, die voldoende ruimte daarvoor biedt. De vervoerskosten zijn afhankelijk van het daadwerkelijke vervoersvolume dat wordt afgenomen door de klanten uit de gemeente Roermond. Het betreft een open-eind regeling. Het risico van overschrijdingen binnen het product maatschappelijke ondersteuning is afgedekt door de gevormde egalisatiereserve Wmo binnen het cluster sociaal domein. Bij het opstellen van de begroting is het uitgangspunt dat Omnibuzz voor haar activiteiten niet vennootschapsbelastingplichtig is. Omnibuzz heeft in een overleg met de Belastingdienst op basis van argumenten dit standpunt verdedigd. De Belastingdienst heeft nog geen besluit genomen rondom dit ingenomen standpunt. Instroom van nieuwe vervoersvormen kan in de toekomst gevolgen hebben voor de fiscale status (VPB en BTW) van Omnibuzz. Voorgestelde zienswijze begroting 2018 Gelet op het feit dat de kosten voor Omnibuzz vervoer binnen de gestelde financiële kaders uitgevoerd kunnen worden en de beleidsmatige uitgangspunten aansluiten op het gemeentelijk beleid, wordt de raad voorgesteld om in te stemmen met de begroting 2018.

MHW Hartholt. Telefoonnummer: B-1 Raadsbesluit. Omnibuzz en MJP

MHW Hartholt. Telefoonnummer: B-1 Raadsbesluit. Omnibuzz en MJP Raadsvergadering Volgnummer 42-2017 Onderwerp Programmanummer Zienswijze gewijzigde Begroting 2017, Begroting 2018 en Meerjarenperspectief 2019-2021 GR Omnibuzz 5/6 Samenleven Registratienummer 2017-14175

Nadere informatie

B&W Vergadering. Dossiernummer 1637 Vertrouwelijk Vergaderdatum 25 april 2017 Agendapunt Zaaknummer Gemeenteraad

B&W Vergadering. Dossiernummer 1637 Vertrouwelijk Vergaderdatum 25 april 2017 Agendapunt Zaaknummer Gemeenteraad 2.1.6 Begroting Westrom 2018 en Jaarrekening Westrom 2016 1 Dossier 1637 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1637 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 25 april 2017 Agendapunt 2.1.6 Omschrijving Begroting

Nadere informatie

B&W Vergadering. Dossiernummer 1431 Vertrouwelijk Vergaderdatum 21 februari 2017 Agendapunt

B&W Vergadering. Dossiernummer 1431 Vertrouwelijk Vergaderdatum 21 februari 2017 Agendapunt 2.1.10 Annotatie AB Omnibuzz 1 Dossier 1431 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1431 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 21 februari 2017 Agendapunt 2.1.10 Omschrijving Annotatie AB Omnibuzz Zaaknummer

Nadere informatie

B&W Vergadering. B&W Vergadering 22 november 2016

B&W Vergadering. B&W Vergadering 22 november 2016 2.1.8 Financiële verwerking Moties & Amendementen Begroting 2017 1 Dossier 1056 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1056 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 22 november 2016 Agendapunt 2.1.8 Omschrijving

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Concept kadernota 2017 GR Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Brabant Noordoost (Regiotaxi)

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Concept kadernota 2017 GR Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Brabant Noordoost (Regiotaxi) GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 16 februari 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Concept kadernota 2017 GR Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Brabant Noordoost

Nadere informatie

Aan de Raad. Jaarlijkse stukken 2013, 2014 en 2015 Veiligheidsregio Fryslân

Aan de Raad. Jaarlijkse stukken 2013, 2014 en 2015 Veiligheidsregio Fryslân Aan de Raad Agendapunt: 6 Onderwerp: Jaarlijkse stukken 2013, 2014 en 2015 Veiligheidsregio Fryslân Kenmerk: Status: BV/JS Besluitvormend Kollum, 10 juni 2014 Samenvatting De Veiligheidsregio Fryslân (hierna

Nadere informatie

Raadsvoorstel Onderwerp: Jaarstukken 2014 en zienswijze ontwerpbegroting 2016 GR Cocensus

Raadsvoorstel Onderwerp: Jaarstukken 2014 en zienswijze ontwerpbegroting 2016 GR Cocensus Agendapunt : 06. Voorstelnummer : 06-036 Raadsvergadering : 25 juni 2015 Naam opsteller : Dimitri Druiven Informatie op te vragen bij : Dimitri Druiven tst. 269 Portefeuillehouder(s) : R. Zeeman Zaaknummer

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

raadsvoorstel voorstel B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten:

raadsvoorstel voorstel B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten: raadsvoorstel zaak/onderwerp Z-15-07182 / Vaststellen van de zienswijze op de conceptbegroting voor 2016 van de Gemeenschappelijke Regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR-KDB) portefeuillehouder J. Roeffen

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de Raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de Raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : 31 mei 2016 Agendanummer : 14 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : J. (Jasper) Nieuwenhuizen : Bestuurs- en managementondersteuning : M. (Mark) Prijs Voorstel

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0625 B.15.0625 Landgraaf, 1 april 2015 ONDERWERP: Zienswijze ontwerp begroting 2016 BsGW Raadsvoorstelnummer: 24 PROGRAMMA

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Lemmen, Ton CS S0CS RAD: RAD150708 woensdag 8 juli 2015 BW: BW150602 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 8 juli 2015 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend ambtenaar :

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit

Nadere informatie

Algemeen Bestuur SK Dagelijks Bestuur SK Betreft: Kadernota Begroting 2016 en Meerjarenraming Datum: 5 maart 2015

Algemeen Bestuur SK Dagelijks Bestuur SK Betreft: Kadernota Begroting 2016 en Meerjarenraming Datum: 5 maart 2015 Aan: Van: Algemeen Bestuur SK Dagelijks Bestuur SK Betreft: Kadernota Begroting 2016 en Meerjarenraming 2017-2019 Datum: 5 maart 2015 Inleiding Met deze nota worden de uitgangspunten van de begroting 2016

Nadere informatie

Oplegnotitie (Conceptbegroting 2012 WOZL) Gemeenteblad nr. 2011/41

Oplegnotitie (Conceptbegroting 2012 WOZL) Gemeenteblad nr. 2011/41 Maximaal 1 A4 Oplegnotitie (Conceptbegroting 2012 WOZL) Gemeenteblad nr. 2011/41 Rol van de raad De raad krijgt dit raadsvoorstel voorgelegd om - Uitvoering te geven aan de bevoegdheid vastgesteld in artikel

Nadere informatie

Beslispunten in te stemmen met de ontwerpbegroting van Servicepunt71 en het Algemeen Bestuur van Servicepunt71 overeenkomstig te informeren.

Beslispunten in te stemmen met de ontwerpbegroting van Servicepunt71 en het Algemeen Bestuur van Servicepunt71 overeenkomstig te informeren. OPENBAAR Adviseur: F.P.M. Smit (DIR, tst. 870) Portefeuillehouder: E. van Oortmerssen - Schutte 11.08196 1 ADVIESNOTA Raadsvergadering d.d. 27 oktober 2011 Voorstel nr. 103/11 Programma en product 5.8

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Financiën : F. Ooyevaar Voorstel aan de raad Onderwerp : Jaarrekening 2012 (concept),

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/45 Agendapunt nummer: 16 Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio

Nadere informatie

B&W Vergadering. 3. akkoord te gaan met de mogelijkheid dat aanbieders voor 2017 met additionele producten kunnen inschrijven;

B&W Vergadering. 3. akkoord te gaan met de mogelijkheid dat aanbieders voor 2017 met additionele producten kunnen inschrijven; 2.1.10 Toetredingsfase uitvoeringscontracten Wmo 2017 1 Dossier 581 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 581 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 26 juli 2016 Agendapunt 2.1.10 Omschrijving Toetredingsfase

Nadere informatie

Memo. Inleiding. Ontwerpbegroting

Memo. Inleiding. Ontwerpbegroting Memo Aan: Colleges B&W en GS Fryslân Van: Bestuur Mobiliteitsbureau Noordoost Versie: 24 maart 2017 Onderwerp: Ontwerpbegroting vervoersysteem 2017-2018 Inleiding Deze memo geeft een toelichting op de

Nadere informatie

Het dagelijks bestuur van de DCMR Milieudienst Rijnmond over het onder I. genomen besluit te informeren.

Het dagelijks bestuur van de DCMR Milieudienst Rijnmond over het onder I. genomen besluit te informeren. Voordracht aan Provinciale Staten Van commissie Bestuur en Middelen Vergadering Juni 2016 Nummer Onderwerp Zienswijze Provinciale Staten op de begroting 2017 DCMR Milieudienst Rijnmond 1 Ontwerpbesluit

Nadere informatie

[V Heerhugowaard Stad van kansen. Financiële stukken 2012, 2013 en 2014 Recreatieschap Geestmerambacht

[V Heerhugowaard Stad van kansen. Financiële stukken 2012, 2013 en 2014 Recreatieschap Geestmerambacht [V Heerhugowaard Stad van kansen ļ Raadvergadering 7 Besluip p í-íii-źfl Agendanr.: 10 Voorstelnr.: RB2013079 Onderwerp: Financiële stukken 2012, 2013 en 2014 Recreatieschap Geestmerambacht Aan de Raad,

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBAND COLLECTIEF VERVOER ZEEUWSCH-VLAANDEREN

SAMENWERKINGSVERBAND COLLECTIEF VERVOER ZEEUWSCH-VLAANDEREN INHOUDSOPGAVE Beleidsbegroting 1. Programmaplan 1 1.1 Algemeen Bestuur 2 1.2 VTV-vervoer 4 1.3 Leerlingenvervoer 6 1.4 Vervoer WMO-gerechtigden 8 1.5 Het bedrag voor onvoorzien 10 2. Paragrafen 2.1 Weerstandsvermogen

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.16.0984 B.16.0984 Landgraaf, 23 mei 2016 ONDERWERP: Vaststellen zienswijze raad van begroting GGD Zuid Limburg 2017 Raadsvoorstelnummer:

Nadere informatie

Paginanummer opnemen! Ja, de jaarstukken 2015 zijn op 14 april 2016 door de gemeenten ontvangen.

Paginanummer opnemen! Ja, de jaarstukken 2015 zijn op 14 april 2016 door de gemeenten ontvangen. JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders X Openbaar Registratienummer: 210676 Datum voorstel: 28 april 2016 Niet openbaar Portefeuillehouder: De heer E. Vandermeulen Afdeling: LO Samenleving Agendapunt 6 Onderwerp/Titel: Vergadering Algemeen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 2.Wat willen we bereiken?

Raadsvoorstel. 2.Wat willen we bereiken? Raadsvoorstel Agendanr: CS5 Kenmerk: 15-0120932 Datum collegevergadering: 26 mei 2015 Onderwerp: jaarverslag en jaarrekening 2014 en de concept meerjarenbegroting 2016-2019 van Baanbrekers 0.Samenvatting:

Nadere informatie

inzake vaststelling van de uitgangspunten voor de programmabegroting 2017 van de Metropoolregio Eindhoven

inzake vaststelling van de uitgangspunten voor de programmabegroting 2017 van de Metropoolregio Eindhoven Voorstel inzake vaststelling van de uitgangspunten voor de programmabegroting 2017 van de Metropoolregio Eindhoven Vergadering Algemeen Bestuur d.d. 16 december 2015 AGENDAPUNT 7 Aan het Algemeen Bestuur,

Nadere informatie

Kennis te nemen van de ontwerpbegroting van de uitvoeringsorganisatie Peel 6.1. en verder afzien van het indienen van een zienswijze.

Kennis te nemen van de ontwerpbegroting van de uitvoeringsorganisatie Peel 6.1. en verder afzien van het indienen van een zienswijze. Raadsvoorstel Agenda nr.4 Onderwerp: begroting 2014-2015 uitvoeringsorganisatie Peel 6.1 Soort: Besluitvormend Opsteller: A.G.M. Laeven Portefeuillehouder: T.C.W. Maas Zaaknummer: SOM/2014/007808 1. Samenvatting

Nadere informatie

Notitie Wat kost RegioTaxiPlus

Notitie Wat kost RegioTaxiPlus Aan : Het college Van : Robrecht Lentink, afdeling samenleving Betreft : Notitie Wat kost RegioTaxiPlus Datum : 5 april 2012 Notitie Wat kost RegioTaxiPlus ( in relatie tot het Tweede besluit voorzieningen

Nadere informatie

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBAND COLLECTIEF VERVOER ZEEUWSCH-VLAANDEREN

SAMENWERKINGSVERBAND COLLECTIEF VERVOER ZEEUWSCH-VLAANDEREN INHOUDSOPGAVE Beleidsbegroting 1. Programmaplan 1 1.1 Algemeen Bestuur 2 1.2 VTV-vervoer 4 1.3 Leerlingenvervoer 6 1.4 Vervoer WMO-gerechtigden 8 1.5 Het bedrag voor onvoorzien 10 2. Paragrafen 2.1 Weerstandsvermogen

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VII- 20 IBR 23 april 2012 Beleidsplan, begroting 2013 en meerjarenraming Brandweer Zuid-Limburg 846

agendanummer afdeling Simpelveld VII- 20 IBR 23 april 2012 Beleidsplan, begroting 2013 en meerjarenraming Brandweer Zuid-Limburg 846 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VII- 20 IBR 23 april 2012 onderwerp Beleidsplan, begroting 2013 en meerjarenraming Brandweer Zuid-Limburg 846 zaakkenmerk Inleiding Op grond van de Wet op de

Nadere informatie

Naam portefeuillehouder: Naam behandelend ambtenaar: Telefoon behandelend ambtenaar: behandelend ambtenaar:

Naam portefeuillehouder: Naam behandelend ambtenaar: Telefoon behandelend ambtenaar:  behandelend ambtenaar: gemeente Raadsvoorstel Voorstel no: Agendapunt: 140717/13 13 Vergaderdatum 17 juli 2014 Registratie nr Z64103.RD14-00791 Naam portefeuillehouder: Naam behandelend Telefoon behandelend E-mail behandelend

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 11.0054 Rv. nr.: 11.0054 B en W-besluit d.d.: 7-6-2011 B en W-besluit nr.: 11.0596 Naam programma: Welzijn en Zorg Onderwerp: Aanleiding: Het Dagelijks Bestuur van de Regionale Dienst Openbare

Nadere informatie

Onderwerp Ontwerpbegroting 2018 FUMO

Onderwerp Ontwerpbegroting 2018 FUMO Onderwerp Portefeuillehouder Siebenga Datum collegebesluit 14 maart 2017 Opsteller Akke Cloo Registratie GF17.20019 Agendapunt 10 Voorstel 1. De zienswijze over de begroting 2018 van de FUMO zoals verwoord

Nadere informatie

B&W Vergadering. 2. Het college heeft bijlage 1 Berekening definitieve verevening Jeugdhulp 2015 o.b.v. de

B&W Vergadering. 2. Het college heeft bijlage 1 Berekening definitieve verevening Jeugdhulp 2015 o.b.v. de 2.1.3 Grondslagen en Uitwerking definitieve Verevening Jeugdhulp 2015 1 Dossier 2158 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 2158 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 12 september 2017 Agendapunt 2.1.3 Omschrijving

Nadere informatie

Raadsvoorstel. !IL Gemeente Mook en Middelaar. Samenvatting. Voorstel om te besluiten

Raadsvoorstel. !IL Gemeente Mook en Middelaar. Samenvatting. Voorstel om te besluiten !IL Agendapuntnummer : Documentnummer : Raadsvergadering d.d. : Raadscommissie Commissie d.d. Programma Ondetwerp Portefeuillehouder : Bijlagen 12 juli 2017 Commissie Samenleving 28 juni 2017 Sociale en

Nadere informatie

\ raadsvoorstel. Voerendaal, d.d. 29 april Nummer: Portefeuillehouder: P. Verbraak. Afdeling: Beleid. Programma: Leven en welzijn koesteren

\ raadsvoorstel. Voerendaal, d.d. 29 april Nummer: Portefeuillehouder: P. Verbraak. Afdeling: Beleid. Programma: Leven en welzijn koesteren \ raadsvoorstel Voerendaal, d.d. 29 april 2009 Nummer: Portefeuillehouder: P. Verbraak Afdeling: Beleid Programma: Leven en welzijn koesteren Product: Onderwerp: Zuid-Limburg Aan de Raad. \ Voorstel De

Nadere informatie

Toetsingskaders Gemeenschappelijke Regelingen

Toetsingskaders Gemeenschappelijke Regelingen Toetsingskaders Gemeenschappelijke Regelingen JAARREKENING 2012 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort

Nadere informatie

Voorstel aan Algemeen Bestuur

Voorstel aan Algemeen Bestuur Voorstel aan Algemeen Bestuur Datum : 30 november 2016 Agendapunt : 7a Onderwerp : Beheerszaken Zienswijzen concept begroting 2017 en meerjarenperspectief 2018-2020 Voorstel Ter kennisname de ontvangen

Nadere informatie

Begroting 2017 Gemeenschappelijke Regeling: Werkvoorzieningsschap Noord Kennemerland

Begroting 2017 Gemeenschappelijke Regeling: Werkvoorzieningsschap Noord Kennemerland Raadsvoorstel Begroting 2017 Gemeenschappelijke Regeling: Werkvoorzieningsschap Noord Kennemerland Raadsvergadering: 23-06-2016 agendapunt : bijlage nr. : 2016-1052 Commissie: Portefeuillehouder: Sociaal

Nadere informatie

Geen overschrijding Ja, zie risicoparagraaf

Geen overschrijding Ja, zie risicoparagraaf JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja/nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 21-04-2015 Aanwezig:

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 21-04-2015 Aanwezig: Openbare besluitenlijst Collegevergadering 21-04-2015 Aanwezig: Akkermans, D.A.M. (Burgemeester) Custers, Mr. J.E.M. (Wethouder) Willems, J.W. (Wethouder) Bisscheroux, J.W.P.M. (Wethouder) Opreij, Drs.

Nadere informatie

2. GEVRAAGDE BESLISSING:

2. GEVRAAGDE BESLISSING: *Z00F1B8B1E4* Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer Voorstellen Raad Directeur : mevr. S. van Heeren Zaakgericht\351 Behandelend ambtenaar J.E.A. Pin Zaaknummer Z.16-16265 Datum: 9 mei 2016 Afdeling

Nadere informatie

WAPM Wolfs. Telefoonnummer: Jaardocument 2015 Burgernet

WAPM Wolfs. Telefoonnummer: Jaardocument 2015 Burgernet Raadsvergadering 14 juni 2016 Volgnummer 42-2016 Onderwerp Programmanummer 2 Integrale veiligheid Registratienummer 2016.11912 Collegevergadering 17 mei 2016 Portefeuillehouder Organisatieonderdeel Burgemeester

Nadere informatie

STAF/FC/U201000971 Lbr. 10/052

STAF/FC/U201000971 Lbr. 10/052 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Contributievoorstel 2011 uw kenmerk ons kenmerk STAF/FC/U201000971 Lbr. 10/052 bijlage(n) 1 datum 7 mei 2010

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 274625 Datum : 31 mei 2016 Programma : Mobiliteit Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. H.C.V. Veldhuijsen

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE RAAD: VERGADERING 3 juni 2014

VOORSTEL AAN DE RAAD: VERGADERING 3 juni 2014 VOORSTEL AAN DE RAAD: VERGADERING 3 juni 2014 Onderwerp: Conceptbegroting de Risse Agendapunt 13. Raadsvoorstel- 2014-34 nummer Voorstel: 1. Kennis nemen van de conceptbegroting 2015 van het Werkvoorzieningschap

Nadere informatie

Koen van der Aa raad00202 Juni 2012

Koen van der Aa raad00202 Juni 2012 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Koen van der Aa 0402083524 kda@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Opheffing inkomensgrens CVV Medisch. 12raad00202 Juni

Nadere informatie

Zaaknummer : Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie :

Zaaknummer : Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie : Zaaknummer : 94335 Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie : Onderwerp : Begroting 2015 Collegevergadering : Agendapunt : Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer informatie bij : Eric Gussekloo

Nadere informatie

Naam Werkvoorziening Noord-Kennemerland Paginanummer opnemen! Ja, stukken zijn ontvangen. JAARREKENING 2015

Naam Werkvoorziening Noord-Kennemerland Paginanummer opnemen! Ja, stukken zijn ontvangen. JAARREKENING 2015 JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt 15

Raadsvoorstel agendapunt 15 Raadsvoorstel agendapunt 15 Vergadering d.d. 24 mei 2016 Datum B&W 17 mei 2016 Portefeuillehouder Drs. H. Nuijten Document-nr 016-025 Opsteller Mr. M. Olthuis Financiele stukken Veiligheidsregio Brabant-

Nadere informatie

> RETOURADRES Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht BEZOEKADRES Mosae Forum DW Maastricht Aan de dames en heren, leden van de gemeenteraad

> RETOURADRES Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht BEZOEKADRES Mosae Forum DW Maastricht Aan de dames en heren, leden van de gemeenteraad > RETOURADRES Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht BEZOEKADRES Mosae Forum 10 6211 DW Maastricht Aan de dames en heren, leden van de gemeenteraad POSTADRES Postbus 1992 6201 BZ Maastricht ONDERWERP BIJLAGEN

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

B&W Vergadering. 2. Het college heeft besloten in te stemmen met bijbehorend raadsvoorstel en concept raadsbesluit.

B&W Vergadering. 2. Het college heeft besloten in te stemmen met bijbehorend raadsvoorstel en concept raadsbesluit. 2.1.9 Kadernota 2018 ICT NML en Visie ICT NML 1 Dossier 1825 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1825 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 6 juni 2017 Agendapunt 2.1.9 Omschrijving Kadernota 2018 ICT

Nadere informatie

\ raadsvoorstel. Voerendaal, d.d. 20 mei Nummer: Portefeuillehouder: Mevrouw A. Winthagen-Bock. Afdeling: Beleid

\ raadsvoorstel. Voerendaal, d.d. 20 mei Nummer: Portefeuillehouder: Mevrouw A. Winthagen-Bock. Afdeling: Beleid Raadhuisplein 1 T 045-575 33 99 6367 ED Voerendaal F 045-575 11 95 Postbus 23000 E info@voerendaal.nl 6367 ZG Voerendaal W voerendaal.nl \ raadsvoorstel Voerendaal, d.d. 20 mei 2008 Nummer: Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.16.0762 B.16.0762 Landgraaf, 14 april 2016 ONDERWERP: Zienswijze begroting 2017 Kredietbank Limburg Raadsvoorstelnummer: 28

Nadere informatie

Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015 en scenariokeuze transitie werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede).

Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015 en scenariokeuze transitie werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede). Raadsvoorstel Raadsvergadering: 25 september 2014 Agendapunt: september 2014-9 Voorstelnummer: 9 Landsmeer, B&W vergadering 16 september 2014 Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz

Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz Begroting 2017 & Meerjarenperspectief 2018-2020 Datum: 01 september 2016 Status: Concept Voorwoord Voor u ligt de programmabegroting 2017 & meerjarenperspectief 2018-2020

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN PROGRAMMA 2015-2016 De uitgangspunten geven richting aan de op te stellen conceptbegrotingen.

UITGANGSPUNTEN PROGRAMMA 2015-2016 De uitgangspunten geven richting aan de op te stellen conceptbegrotingen. VOORSTEL Adviescommissie 27 oktober 2014 agendapunt 7 Dagelijks bestuur 13 november 2014 Algemeen bestuur 18 december 2014 Voorbereid door Anita Bakker en Jasper Beekhoven, medewerkers programmamanagement

Nadere informatie

Onderwerp Begroting FUMO 2017

Onderwerp Begroting FUMO 2017 Onderwerp Begroting FUMO 2017 Portefeuillehouder Siebenga Datum collegebesluit 12 april 2016 Opsteller mevrouw M.N. de Vries Registratie GF16.20039 Agendapunt 7 Voorstel 1. De zienswijze zoals verwoord

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Laren

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Laren Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Laren 21 maart 2016 Onderwerp: Begrotingswijziging BEL 2016 (BW), agendapunt 7.5 vergadering cie. M&F Technische vragen t.b.v. de behandeling

Nadere informatie

voorstel wijziging gemeenschappelijke regeling Omnibuzz

voorstel wijziging gemeenschappelijke regeling Omnibuzz T.a.v. het College van B&W Geleen, 6 januari 2016 Ons kenmerk: Betreft: PV/LB/2016-001 voorstel wijziging gemeenschappelijke regeling Omnibuzz Geacht college, Vanaf 2013 werken 32 Limburgse gemeenten 1

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL

VOORBLAD RAADSVOORSTEL VOORBLAD RAADSVOORSTEL ONDERWERP De ontwerpbegroting 2013 en jaarrekening 2012 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân. VOORSTEL 1. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2013 van

Nadere informatie

Op 15 april 2015 heeft RMN ons de ontwerpbegroting voor 2016 toegestuurd. RMN vraagt u uw mening te geven over de ontwerpbegroting.

Op 15 april 2015 heeft RMN ons de ontwerpbegroting voor 2016 toegestuurd. RMN vraagt u uw mening te geven over de ontwerpbegroting. Nieuwegein 0 Gemeenteraad 2015-263 Onderwerp Begroting Reinigingsdienst Midden Nederland 2016. Datum 26 mei 2015 Raadsvoorstel kfdeling Duurzame Ontwikkeling Portefeuillehouder mr. ng Peter W.M. Snoeren

Nadere informatie

Datum raadsvergadering 19 maart 2015

Datum raadsvergadering 19 maart 2015 Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 24 februari 2015 Datum raadsvergadering 19 maart 2015 Nummer raadsvoorstel 2015-126 Bijbehorend veld van de programmabegroting Welzijn (incl.

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 8 november 2016 R12S004/z

Datum Agendapunt Documentnummer. 8 november 2016 R12S004/z Datum Agendapunt Documentnummer 8 november R12S004/z160047580 Onderwerp 2e MARAP en 2e (meerjaren)begrotingswijziging Sociale Dienst Veluwerand (SDV) Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect De Participatiewet

Nadere informatie

'O' akkoord. u D Aangehouden. d.d. K ; - I O - Z O ^ \

'O' akkoord. u D Aangehouden. d.d. K ; - I O - Z O ^ \ ... -. 'O' G E M E E N T E B O R N E B en W voorstel 12INT01364 Onderwerp Boekenonderzoek belastingdienst 2008-2011 Samenvatting voorstel Medio 2011 heeft door de Belastingdienst een boekenonderzoek plaatsgevonden

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 1 november Steller Documentnummer Afdeling. J. Cornielje z Samenleving

Burgemeester en Wethouders 1 november Steller Documentnummer Afdeling. J. Cornielje z Samenleving Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling Samenleving Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder Nee G.M. Dijksterhuis Kabinet Brief bijgevoegd Te volgen procedure Nee Rubriek Advies

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 en begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 van de OmgevingsDienst Brabant Noord (ODBN)

Jaarrekening 2014 en begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 van de OmgevingsDienst Brabant Noord (ODBN) Registratiekenmerk: Datum vergadering: Agendapunt: Onderwerp: Portefeuillehouder: Jaarrekening 2014 en begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 van de OmgevingsDienst Brabant Noord (ODBN) Aan: De raad

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND. Onderwerp: Veiligheidsregio Limburg-Noord begroting 2017 en jaarrekening 2015

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND. Onderwerp: Veiligheidsregio Limburg-Noord begroting 2017 en jaarrekening 2015 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND Onderwerp: Veiligheidsregio Limburg-Noord begroting 2017 en jaarrekening 2015 Bijlagen: 1. Aanbiedingsbrief conceptbegroting 2017 Veiligheidsregio

Nadere informatie

BESLUIT: Datum besluit: Paraaf secr.:

BESLUIT: Datum besluit: Paraaf secr.: VOORSTEL AAN B EN W GEMEENTE LOPPERSUM DATUM 22 mei 2014 Raadsvoorstel Betreft brief ingekomen: Van: GGD Groningen Adviesnr 2014-02486 Onderwerp: Jaarrekening 2013, begrotingswijzigingen 2014 en begroting

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden

Gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden Gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden 1 e begrotingswijziging Vaststelling door het Algemeen Bestuur: 29 maart 14 december 2016 Inleiding Aanleiding De primitieve

Nadere informatie

Raadsvoorstel Registratienr: [ 38024] Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant

Raadsvoorstel Registratienr: [ 38024] Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant Agendapuntnummer: Aantal bijlagen: -- Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant Voorgesteld besluit 1. Aan het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

1.1. vaststellen van de programmabegroting 2016 VR BN 2.1. zienswijze kenbaar maken over de jaarrekening 2014 en de verdeling van het resultaat.

1.1. vaststellen van de programmabegroting 2016 VR BN 2.1. zienswijze kenbaar maken over de jaarrekening 2014 en de verdeling van het resultaat. Datum: Onderwerp Zienswijze van de raad op de programmabegroting 2016 en het jaarverslag 2014 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord (lees: VR BN) Status Oordeelvormend Voorstel

Nadere informatie

Hierbij verzoeken wij u om formeel te mogen toetreden tot de (gewijzigde) gemeenschappelijke regeling Omnibuzz per 11 mei 2016.

Hierbij verzoeken wij u om formeel te mogen toetreden tot de (gewijzigde) gemeenschappelijke regeling Omnibuzz per 11 mei 2016. Omnibuzz t.a.v. Algemeen Bestuur Postbus 99 6166 GR Geleen Maatschappelijke ontwikkeling Raadhuisstraat 1 Postbus 500, 5800 AM Venray Telefoon (0478) 52 33 33 Telefax (0478) 52 32 22 E-mail gemeente@venray.nl

Nadere informatie

Onderwerp Extra uitgaven Hulp bij het huishouden op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2009 tot 1 april 2011.

Onderwerp Extra uitgaven Hulp bij het huishouden op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2009 tot 1 april 2011. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 10 september 2008 / 164/2008 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 10 september 2008 Onderwerp Extra uitgaven Hulp bij het huishouden op grond van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Datum raadsvergadering 15 september 2016

Datum raadsvergadering 15 september 2016 Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 23 juni 2016 Datum raadsvergadering 15 september 2016 Nummer raadsvoorstel 2016-318 Bijbehorend veld van de programmabegroting Welzijn (incl.

Nadere informatie

Onderwerp: Zienswijzen op de begrotingen voor 2014 van de Gemeenschappelijke Regelingen

Onderwerp: Zienswijzen op de begrotingen voor 2014 van de Gemeenschappelijke Regelingen Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Sliedrecht, 21 mei 2013 Zaaknummer: 1011614 Onderwerp: Zienswijzen op de begrotingen voor 2014 van de Gemeenschappelijke Regelingen Beslispunten Wij

Nadere informatie

Aanbiedingsformulier voor AB

Aanbiedingsformulier voor AB Aanbiedingsformulier voor AB Bijlage bij agendapunt 6 Datum 4 juli 2016 Onderwerp 2017 en Verseon: 2016056519 meerjarenraming 2018-2020 Vertrouwelijk Nee Doel van agendering Besluitvormend Toelichting

Nadere informatie

Het dagelijks bestuur van de ODWH over het onder I. genomen besluit te informeren.

Het dagelijks bestuur van de ODWH over het onder I. genomen besluit te informeren. Voordracht aan Provinciale Staten Van commissie Bestuur en Middelen Vergadering Juni 2016 Onderwerp Zienswijze Provinciale Staten op de begroting 2017 Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) Nummer 6891 1

Nadere informatie

Advies. Begroting 2016 Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland- Zuid

Advies. Begroting 2016 Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland- Zuid Advies Begroting 2016 Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland- Zuid Gemeente Nijmegen Peggy van Gemert RA/AA Marcel Meier AA Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen September 2015 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Raadsvoorstel VRBZO Kadernota 2018 en gemeentelijke monitor 2016

Raadsvoorstel VRBZO Kadernota 2018 en gemeentelijke monitor 2016 gemeente Eindhoven 17R7121 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00004 B&W Beslisdatum 24 januari 2017 Dossiernummer 17.04.151 Raadsvoorstel VRBZO Kadernota 2018 en gemeentelijke monitor 2016 Inleiding Veiligheidsregio

Nadere informatie

onderwerp Zienswijze SWA ontwerp programmabegroting 2016 en SWA meerjarenbegroting

onderwerp Zienswijze SWA ontwerp programmabegroting 2016 en SWA meerjarenbegroting Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders nieuwkoop raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit vergaderdatum raad jaar/nummer T. Veninga Vergunningen,

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 286734 Datum : 25 april 2016 Programma : Wmo, Jeugd, W&I Blad : 1 van 6 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder: mw. M.J.T.G.

Nadere informatie

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.:

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : WL Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.: 2010004432 Onderwerp : Programma : 5. Welzijn en zorg Commissie : Bestuur en Middelen Agenda nr. : 13, 2010/40 Voorstel tot

Nadere informatie

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit Nieuwegein m S\ Gemeenteraad Onderwerp Programmabegroting 2016 Datum 25 september 2015 Raadsvoorstel Afdeling Financiën Portefeuillehouder mr. J.A.N. Gadella 2015-415 1 Onderwerp Programmabegroting 2016

Nadere informatie

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel ~,,~ Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 40523] Onderwerp Instemmen met het doonoeren van een stelselwijziging voor de verantwoording- en dekkingswijze van investeringen met maatschappelijk

Nadere informatie

JAARREKENING Ja, IPA Acon heeft een goedkeurende verklaring afgegeven.

JAARREKENING Ja, IPA Acon heeft een goedkeurende verklaring afgegeven. JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Begroting 2016. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Begroting 2016. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken INHOUDSOPGAVE 1. Gemeente Bloemendaal 1.1... 4 1.2 Toelichting op de begroting 2016... 5 2. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2.1... 6 2.2 Toelichting op

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling. Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost. Begroting 2015

Gemeenschappelijke Regeling. Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost. Begroting 2015 Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost Begroting 2015 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 4 1. FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN/RANDVOORWAARDEN... 5 1.1. Kosten operationeel beheer

Nadere informatie

B2014/u186 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder W. Stegeman M.J.L.A. Langeslag- Linssen Opsteller/indiener

B2014/u186 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder W. Stegeman M.J.L.A. Langeslag- Linssen Opsteller/indiener Voorstel Algemeen bestuur Vergaderdatum 2 juli 2014 Onderwerp Begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 GBLT Agendapunt 11 Kenmerk B2014/u186 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder W. Stegeman M.J.L.A.

Nadere informatie

Onderwerp: Conceptbegroting 2012 van het Werkvoorzieningschap Weert e.o. De Risse en De Risse Holding BV.

Onderwerp: Conceptbegroting 2012 van het Werkvoorzieningschap Weert e.o. De Risse en De Risse Holding BV. VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK Registratienummer Datum raadsvergadering 14 juni 2011 Datum B&W besluit 26 april 2011 Portefeuillehouder B. Manders Behandelend ambtenaar C. van Hoorn Onderwerp:

Nadere informatie

B&W Vergadering. Dossiernummer 913 Vertrouwelijk Vergaderdatum 1 november 2016 Agendapunt Omschrijving Belastingverordeningen 2017

B&W Vergadering. Dossiernummer 913 Vertrouwelijk Vergaderdatum 1 november 2016 Agendapunt Omschrijving Belastingverordeningen 2017 2.1.3 Belastingverordeningen 2017 1 Dossier 913 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 913 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 1 november 2016 Agendapunt 2.1.3 Omschrijving Belastingverordeningen 2017

Nadere informatie

8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden.

8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden. r^aacte Cfy Agendanr. Voorstelnr Onderwerp *w* 'WvA^ My? 8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden.

Nadere informatie