Leveringsvoorwaarden Novalock b.v.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leveringsvoorwaarden Novalock b.v."

Transcriptie

1 Leveringsvoorwaarden Novalock b.v. Dit zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van NovaLock B.V. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Enschede. Afschrift van deze Algemene Voorwaarden is daarnaast verkrijgbaar door telefonisch contact op te nemen met NovaLock of door naar te gaan. 1. Definities 2. Totstandkoming van de Overeenkomst 3. Telefoon- en Faxbestellingen 4. Prijzen 5. Levering 6. Illustraties en Beschrijvingen 7. Garantie 8. Retournering 9. Betalingstermijn/Bankgegevens 10. Intellectuele Eigendomsrechten 11. Eigendomsvoorbehoud 12. Overmacht 13. Aansprakelijkheid 14. Gegevens 15. Newark Direct Ship 16. Slotbepalingen 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder Bestelformulier: het formulier dat de klant (elektronisch) invult en toezendt aan NovaLock; NovaLock: NovaLock B.V. gevestigd aan de Constructieweg te Holten (NL). Goederen: alle artikelen aan de klant verkocht, inclusief vervanging van defecte goederen, hardware, documentatie en software producten die voor gebruik door de klant zijn gelicenseerd; Klant: degene aan wie op grond van het klantnummer identificatie formulier een klantnummer is toegekend en met wie NovaLock een Overeenkomst is aangegaan waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, of degene die met NovaLock een overeenkomst wenst aan te gaan; Prijs: de prijs of prijzen welke geldig zijn op het moment van moment van verzending van de goederen. Alle prijzen of additionele kosten luiden exclusief BTW. klantnummer: het unieke identificatienummer dat NovaLock aan een klant toekent; Overeenkomst: de afspraken vastgelegd in een formulier, document of op een andere wijze, op grond waarvan NovaLock de goederen levert; Partijen of Partij: klant en NovaLock gezamenlijk en of afzonderlijk; Werkdag: van maandag tot en met vrijdag van uur tot en met 16.45, met uitzondering van wettelijke feestdagen.

2 2. Totstandkoming van de Overeenkomst De Overeenkomst komt tot stand, zodra aanvaarding door een klant van een aanbod door middel van een Bestelformulier NovaLock heeft bereikt en NovaLock akkoord gaat met de acceptatie van haar aanbod door de klant. Om een Overeenkomst met NovaLock te sluiten dient de klant de volgende informatie aan NovaLock te verstrekken: a. een volledig en juist ingevuld Bestelformulier (zie ook de Catalogus); b. een eerste order op briefpapier met vermelding van het registratienummer van de Kamer van Koophandel. Indien door de klant in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van het aanbod van NovaLock worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de Overeenkomst pas tot stand, indien NovaLock aan de klant bericht heeft met deze afwijkingen van haar aanbod in te stemmen. Voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van het aanbod van NovaLock in de Overeenkomst of een afwijking van de Algemene Voorwaarden kan slechts tot stand komen na akkoord van de directie van NovaLock. De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de klant op de Overeenkomst wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. De aanvaarding door NovaLock worden geweigerd indien: a. de klant handelingsonbekwaam is, of hij/zij niet de gevraagde gegevens als bedoeld in dit artikel toont binnen een door NovaLock gestelde termijn; b. de klant een in deze Algemene Voorwaarden gestelde verplichting niet nakomt en die niet-nakoming de weigering rechtvaardigt, of aannemelijk is dat hij/zij een dergelijke verplichting niet zal nakomen; c. de klant financiële verplichtingen uit hoofde van eerdere overeenkomsten jegens NovaLock niet nakomt. NovaLock zal een weigering van de aanvraag desgewenst motiveren. 3. Telefoon- en Faxbestellingen Telefoon- en faxbestellingen worden vanzelfsprekend als dringend behandeld en gewoonlijk en worden verzonden aan de hand van de opgegeven levertijden. Indien de klant nadien een schriftelijke bevestiging stuurt, is het verstandig dat de klant voor efficiënte behandeling ook haar eigen bestelnummer en klantnummer vermeldt en dient de klant op het Bestelformulier uitdrukkelijk de bestelbevestiging te vermelden. 4. Prijzen De prijs van de goederen is de prijs welke geldig is op moment van bestelling van de goederen, tenzij expliciet anders met de klant overeengekomen. Alle door NovaLock aan de klant afgegeven facturen, creditnota s, verzendformulieren en andere documentatie worden slechts éénmaal kostenloos verstrekt. Indien een klant één enkele bestelling doet van goederen met een totaalprijs die beneden de EUR 150,- exclusief BTW ligt, zal voor die bestelling door NovaLock EUR 15,- verwerkingskosten in rekening worden gebracht. 5. Levering NovaLock spant zich in om de door de klant bij NovaLock bestelde goederen, met uitzondering van de goederen waar NovaLock expliciet een

3 voorbehoud op heeft gemaakt, te leveren binnen de afgegeven levertermijn, bij het door de klant opgegeven adres af te leveren of door derden te laten afleveren. Het risico van de goederen gaat over van NovaLock op de klant vanaf het moment dat de goederen het magazijn van NovaLock verlaten. NovaLock zal al het mogelijke in het werk stellen om de afgesproken leverdatum te halen, maar accepteert geen aansprakelijkheid in wat voor vorm dan ook, ingeval zij in gebreke blijft om goederen op tijd te leveren. Wanneer NovaLock voor de verpakking en het transport van de goederen laadborden, pakkisten, kratten, containers enz. ter beschikking heeft gesteld of door een derde - al dan niet tegen voldoening van statiegeld of een waarborgsom - ter beschikking heeft doen stellen, is de klant verplicht (tenzij het om eenmalige verpakking van de goederen gaat) deze laadborden enz. terug te zenden naar het door NovaLock opgegeven adres, bij gebreke waarvan de koper aan de verkoper schadevergoeding verschuldigd is. Zowel vervoerder(s) van NovaLock alsmede NovaLock zelf moeten binnen 3 werkdagen na ontvangst van de goederen, of in geval van niet leveren direct na ontvangst van de factuur, door de klant geïnformeerd worden over enig gebrek en/of aansprakelijkheid op straffe van verval van enige aansprakelijkheid. Door transport beschadigde goederen moeten bewaard blijven voor inspectie of controle door NovaLock of door haar aangewezen agenten. 6. Illustraties en Beschrijvingen Alle specificaties, tekeningen en beschrijvingen van gewicht of andere details die de webshop bevat met inbegrip van en onverminderd verklaringen met betrekking tot nakoming van relevante wet- en regelgeving zijn bedoeld om een algemeen idee van onze producten te geven en zijn geen onderdeel van enige Overeenkomst. Als de beschrijving van niet door NovaLock gefabriceerd goederen in enige correspondentie, folder, factuur of in de catalogus afwijkt van de specificaties van de desbetreffende fabrikant, zullen de specificaties van de fabrikant van de goederen gelden als de juiste specificaties. Afschrift van de specificaties van de fabrikant van een van de door NovaLock aangeboden goederen zijn op verzoek kosteloos verkrijgbaar. NovaLock is niet aansprakelijk voor enige schade, waaronder tevens valt gevolg- en of vertraging schade, letsel direct of indirect, welke het gevolg is van het verstrekken van mogelijk onjuiste specificaties door NovaLock. 7. Garantie Enig defect dat, gedurende correct gebruik, ontstaat in de goederen binnen een periode van 12 maanden na levering, welke het gevolg is van een defect in het materiaal, fabricage of ontwerp van de goederen zal door NovaLock worden verholpen, uitsluitend door hetzij reparatie hetzij (door NovaLock te bepalen) vervanging van de betreffende goederen of defecte onderdelen. Software wordt geleverd onder de uitdrukkelijke bepaling dat NovaLock niet garandeert dat het programma vrij van fouten of defecten is. In het geval van een defect dient de klant binnen 30 dagen na aflevering het defect schriftelijk en gespecificeerd aan NovaLock te melden. NovaLock verstrekt de klant vervolgens per fax of per een RMA-num-

4 mer (zie artikel 8.1). Een kopie van NovaLock s fax of dient samen met de goederen waaraan een defect kleeft, deugdelijk verpakt klaar te worden gezet door de klant op het adres waar de goederen afgeleverd zijn. De klant zal dit schriftelijk of telefonisch aan NovaLock bevestigen. NovaLock zal diezelfde dag een vervoerder opdracht geven de desbetreffende goederen binnen 5 werkdagen op te halen. Alle zaken die door de klant bij en in de defecte goederen zijn toegevoegd of opgenomen moeten voor retournering verwijderd worden. NovaLock accepteert geen aansprakelijkheid bij verlies van, of schade door, deze artikelen. NovaLock is bij retournering gerechtigd deze zaken permanent te verwijderen. Onze garantie wordt uitsluitend door NovaLock gegeven en als dusdanig door de klant geaccepteerd. Alle in overleg met de klant aangenomen of veronderstelde condities en/of fabrieksgaranties welke zouden kunnen gelden ten aanzien van de toestand, kwaliteit, geschiktheid of capaciteit van de goederen of een deel daarvan, worden hiermee uitgesloten. 8. Retournering Voorafgaand aan het - om welke reden dan ook - retourneren van goederen, dient de klant contact op te nemen met NovaLock. Alle goederen dienen onbeschadigd in hun originele verpakking te worden geretourneerd voor rekening en risico van de klant. De klant is verantwoordelijk voor het retourneren van goederen aan NovaLock en voor het verstrekken van een ontvangstbewijs voor een dergelijke retournering. NovaLock hanteert een retourneringsbeleid van 21 kalenderdagen. Om op deze basis voor retournering in aanmerking te komen, dienen de goederen geretourneerd te worden binnen de 21 kalenderdagen na levering. De klant dient de goederen te retourneren aan NovaLock B.V., Constructieweg 12a,, met een duidelijke vermelding van het klantnummer en het ordernummer op de buitenkant van de retourverpakking, maar niet op de originele verpakking van de goederen. Goederen die na 21 kalenderdagen retour worden gezonden en die door de klant niet langer nodig worden geacht of onjuist besteld zijn, kunnen naar het oordeel van NovaLock geaccepteerd worden maar zullen onderhevig zijn aan een Tarief van 20% van de factuurwaarde van de goederen of EUR 10,-, afhankelijk van wat het hoogste bedrag is. Voor defecte goederen is artikel 7.2 van overeenkomstige toepassing. Goederen als softwareprogramma s, of speciaal vervaardigde goederen, zijnde goederen die gefabriceerd of samengesteld zijn naar de specifieke wensen van de klant, of die welke gevaarlijke stoffen bevatten zoals vermeld in Richtlijn 2002/95/EG betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur, zijn uitgesloten van retournering ingevolge dit Artikel 9.

5 9. Betalingstermijn/Bankgegevens De klant is verplicht de factuur binnen dertig dagen na factuurdatum te voldoen. De klant is niet bevoegd op deze koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen. De betaling dient te geschieden op bankrekeningnummer van de Rabobank te Rijssen onder vermelding van het klantnummer en factuurnummer. Indien een betaling niet direct traceerbaar is tot enige factuur, wordt deze geacht verrekend te moeten worden met de oudste openstaande factuur. Indien de klant niet binnen 30 dagen na factuurdatum aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is de klant zonder ingebrekestelling in verzuim en is NovaLock bevoegd de Overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, als ontbonden te beschouwen. In dat geval is de klant aansprakelijk voor de door NovaLock geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, uit transportkosten en enige andere gerelateerde kosten. Indien NovaLock bij wanprestatie van de koper tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor rekening van de klant. Deze kosten bedragen 15% van het factuurbedrag, met een minimum van EUR 50,-. NovaLock behoudt zich het recht om een bestelling van een klant nadere bestellingen vast te houden of te annuleren totdat NovaLock betaling van de klant van de factuur op haar rekening heeft bevestigd. 10. Intellectuele Eigendomsrechten NovaLock heeft al het mogelijk ondernomen om te voorkomen dat goederen geen enkel patent, octrooi, handelsmerk, copyright of andere rechten van derden schenden, maar geeft echter geen garantie op dit punt en accepteert geen enkele aansprakelijkheid hoe dan ook in geval van zulke schending. Eigendomsrechten op softwareprogramma s als onderdeel van NovaLock goederen zijn vastgelegd en niet overdraagbaar. Het gebruik van dergelijke software programma s kan licentieverplichtingen met zich meebrengen. Software programma s onderhevig aan genoemde licenties mogen alleen gebruikt worden zoals aangegeven en mogen niet gekopieerd of gewijzigd worden. Zonder uitzondering zijn al onze overige verkoopvoorwaarden van toepassing op de overeenkomst. 11. Eigendomsvoorbehoud Alle goederen blijven eigendom van NovaLock totdat de klant de volledige factuurprijs en verdere uitstaande schulden aan NovaLock heeft betaald. In geval van niet betalen kan NovaLock 14 dagen na schriftelijke melding alle eerder geleverde goederen terughalen ten einde met de opbrengst het uitstaande bedrag te verminderen. Onverminderd het bepaalde in artikel 9.3 wordt de Overeenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop de klant in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of een verzoek van NovaLock, natuurlijke persoon, door de rechtbank wordt ingewilligd tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling, of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit enige Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

6 Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. 12. Overmacht De in artikel 5.1 bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke NovaLock door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen. Van overmacht aan de zijde van NovaLock is sprake, indien NovaLock na het sluiten van de Overeenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze Overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in-en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machines, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van NovaLock als bij derden, van wie NovaLock de benodigde materialen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van NovaLock ontstaan. Indien de overmacht intreedt, terwijl de Overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de klant, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de Overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder verplichting hetgeen hem reeds geleverd was naar NovaLock terug te zenden voor rekening en risico van de klant, indien de klant kan aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen door de klant niet meer doeltreffend kan worden gebruikt ten gevolge van het niet afleveren van de resterende goederen. 13. Aansprakelijkheid NovaLock is bij de uitvoering van een Overeenkomst behoudens opzet niet aansprakelijk voor directe schade. NovaLock is in elk geval niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen lichamelijke schade, bedrijfsverliezen, gebruiksderving en andere gevolgschade, die de klant lijdt door (mogelijke) tekortkomingen of wanprestatie van NovaLock, bij de uitvoering van de Overeenkomst. De aansprakelijkheid van NovaLock is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de goederen. NovaLock kan onder niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet behalen van prestaties, toleranties of eigenschappen van de producten, tenzij deze specifiek en uitdrukkelijk schriftelijk door NovaLock zijn gegarandeerd. Verantwoordelijkheid of de goederen voldoende geschikt zijn voor het voorgenomen gebruik van de klant is voor de verantwoordelijkheid van de klant zelfs indien NovaLock de klant een advies heeft gegeven over de toepassing. Schade als genoemd in dit artikel dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 (twee) weken na het ontstaan schriftelijk aan NovaLock te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn ter kennis van NovaLock is gebracht, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de klant aannemelijk maakt dat hij/zij de schade niet eerder heeft kunnen melden. NovaLock is niet aansprakelijk voor adviezen of aanbevelingen welke door NovaLock door haar medewerkers of agenten, al dan niet schriftelijk of mondeling, zijn gedaan.

7 De goederen zijn niet ontworpen en goedgekeurd voor, noch wordt er gegarandeerd dat de goederen geschikt zijn voor: i. implantatie in het lichaam of gebruik in medische bewakingsapparatuur, andere medische apparatuur, toepassingen of systemen ten behoeve van alle andere doeleinden waarbij een storing of het niet-functioneren van de goederen naar verwachting redelijkerwijze zou kunnen leiden tot persoonlijk letsel, de dood of aanzienlijke schade aan eigendommen of het milieu; of ii. indien de goederen zijn geproduceerd door NXP Semiconductors en/of door NXP Semiconductors aan het bedrijf zijn geleverd: gebruik in militaire toepassingen, luchtvaarttoepassingen of ruimtevaarttoepassingen. Het gebruik of de opname van de goederen van het bedrijf in dergelijke apparatuur, systemen of toepassingen is ten strengste verboden en dergelijk gebruik is voor eigen risico van de klant. De klant vrijwaart het bedrijf en haar leveranciers van alle aansprakelijkheid en uitgaven (met inbegrip van kosten) voortvloeiend uit een dergelijke opname of een dergelijk gebruik. 14. Gegevens Iedere Partij is verplicht tot geheimhouding jegens derden van alle gegevens van vertrouwelijke aard, in welke vorm dan ook, die zijn verkregen van de andere Partij. Partijen zullen informatie van inhoudelijke aard niet aanwenden ten eigen bate. NovaLock neemt de gegevens van de klant en de door hem/haar verstrekte gegevens op in een gegevensbestand. NovaLock zal de gegevens uit dit bestand gebruiken in overeenstemming met de se privacywetgeving. NovaLock heeft het recht naam- en adresgegevens uit haar bestanden te gebruiken voor commerciële doeleinden, zulks met inachtneming van het gestelde in het eerste lid van dit artikel, tenzij de klant schriftelijk aan NovaLock heeft gemeld dat de door hem/haar verstrekte gegevens hiervoor niet mogen worden gebruikt. 15. Slotbepalingen NovaLock heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde Algemene Voorwaarden op de bestaande Overeenkomst van toepassing te verklaren. Als NovaLock gewijzigde Algemene Voorwaarden op de bestaande Overeenkomst van toepassing verklaart, zullen deze in werking treden op de datum zoals vermeld in de schriftelijke bekendmaking. Indien de klant een wijziging in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren omdat de gewijzigde Algemene Voorwaarden voor hem/haar onredelijke gevolgen hebben, heeft hij/zij het recht de Overeenkomst binnen 21 kalenderdagen na de bekendmaking met onmiddellijke ingang op te zeggen. Uitoefening van dit recht geschiedt door hiervan schriftelijk en gemotiveerd aan NovaLock melding van te maken. Deze Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing op Overeenkomsten waarbij goederen worden geëxporteerd. Geen der Partijen kan haar verplichtingen onder een Overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van de andere Partij overdragen. Het feit dat één der partijen op enig moment niet staat op de strikte uitvoering van één van de artikelen in de Algemene Voorwaarden bij de Overeenkomst leidt niet automatisch tot het algemeen recht om in het vervolg

8 deze Algemene Voorwaarden niet meer van toepassing te verklaren. Op de Overeenkomst is s recht van toepassing. Alle geschillen welke mochten voortvloeien uit enige Overeenkomst zullen worden beslecht door de exclusief bevoegde rechter te Amsterdam. Deze Algemene Voorwaarden vervangen alle voorgaande versies van deze Algemene Voorwaarden.

Algemene Verkoop- en Servicevoorwaarden Graphic Supports (Netherlands)

Algemene Verkoop- en Servicevoorwaarden Graphic Supports (Netherlands) Algemene Verkoop- en Servicevoorwaarden Graphic Supports (Netherlands) Dit zijn de algemene verkoop-, Service- en leveringsvoorwaarden ( Algemene Voorwaarden ) Graphic Supports (Netherlands). Afschrift

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringvoorwaarden van Tech. Handelsonderneming Bredewold

Algemene verkoop- en leveringvoorwaarden van Tech. Handelsonderneming Bredewold Betaling Bij vooruitbetaling van het totale bedrag, dient u het bedrag zoals vermeld op de orderbevestiging, de volgende werkdag (er kan nog een correctie volgen, bv andere prijs, niet leverbaar enz.)

Nadere informatie

Toepasselijkheid Algemene voorwaarden en totstandkoming van de overeenkomst

Toepasselijkheid Algemene voorwaarden en totstandkoming van de overeenkomst Algemene voorwaarden van Instruct B.V. gevestigd te Bodegraven, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rijnland onder nummer 29048575. Algemeen 1.1 In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder

Nadere informatie

Onder 'koper' dient te worden verstaan de afnemer van verkoper in welke zin dan ook.

Onder 'koper' dient te worden verstaan de afnemer van verkoper in welke zin dan ook. ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID EN DEFINITIES Onder 'verkoper' dient te worden verstaan Bedopmaat.nl te Tilburg. Onder 'koper' dient te worden verstaan de afnemer van verkoper in welke zin dan ook. Op alle

Nadere informatie

ter beoordeling van S&S.

ter beoordeling van S&S. ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het verrichten van werkzaamheden voor partijen in Nederland S&S Facility Services BV, gedeponeerd bij de Rechtbank te s-hertogenbosch onder nummer 46/2009. 1 Definities Onder

Nadere informatie

Algemene Handelsvoorwaarden De Bever B.V., handelend onder de naam Blue Wonder!, gevestigd te Uitgeest.

Algemene Handelsvoorwaarden De Bever B.V., handelend onder de naam Blue Wonder!, gevestigd te Uitgeest. Algemene Handelsvoorwaarden De Bever B.V., handelend onder de naam Blue Wonder!, gevestigd te Uitgeest. Artikel 1: Geldigheid van deze voorwaarden. 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties

Nadere informatie

Progé: Algemene voorwaarden

Progé: Algemene voorwaarden Progé: Algemene voorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Progé binnenafwerking Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Alle transacties zijn onderworpen aan de navolgende voorwaarden. 2. Indien de opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties die plaatsvinden tussen Quality Line International en haar klanten. In die gevallen waar (ten dele) wordt afgeweken van deze

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden VisserDesign Expo Styling

Algemene leveringsvoorwaarden VisserDesign Expo Styling Algemene leveringsvoorwaarden VisserDesign Expo Styling Algemeen artikel 1 1a In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder expo styling ieder die diensten verricht onder toepasselijkheidsverklaring

Nadere informatie

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Algemene Voorwaarden Dividino Group B.V. 1. Toepasselijkheid a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten die worden gesloten tussen Dividino Group

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties die plaatsvinden tussen Paint Seal Solutions, hierna (PSS) te noemen, en haar klanten. In die gevallen

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN JOEP TUERLINGS AGENTUREN B.V. h.o.d.n. TUERLINGS FASHION GROUP TE TILBURG (Tuerlings)

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN JOEP TUERLINGS AGENTUREN B.V. h.o.d.n. TUERLINGS FASHION GROUP TE TILBURG (Tuerlings) ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN JOEP TUERLINGS AGENTUREN B.V. h.o.d.n. TUERLINGS FASHION GROUP TE TILBURG (Tuerlings) Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

groothandelmineralen.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

groothandelmineralen.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van groothandelmineralen.nl en op alle met groothandelmineralen.nl aangegane overeenkomsten.

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Artikel 1 Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN van de besloten vennootschap STEENSMA B.V., gevestigd te Leeuwarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leeuwarden op 26 januari 2015. Artikel

Nadere informatie

Mijn Yes Vergadernummer

Mijn Yes Vergadernummer Per 1 februari 2015 Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Apparatuur: de systemen waarmee Participanten deel kunnen nemen aan de Dienst; Mijn Yes Vergadernummer:

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden 2source4 B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer

Algemene verkoopvoorwaarden 2source4 B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer Algemene verkoopvoorwaarden 2source4 B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32088879 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden (de Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing

Nadere informatie

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN MAMMOET GROEP JUNI 2006 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID 1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Mammoet Groep": de groep van vennootschappen, gevestigd

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: voorwaarden) wordt verstaan onder: 1.1 Afnemer: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met SportsKing.nl in contact treedt

Nadere informatie

Deze algemene verkoopvoorwaarden van ITH Connect B.V., gevestigd te Beverwijk, zijn gedeponeerd bij de KvK te Haarlem.

Deze algemene verkoopvoorwaarden van ITH Connect B.V., gevestigd te Beverwijk, zijn gedeponeerd bij de KvK te Haarlem. Algemene Verkoop en Leveringsvoorwaarden van ITH Connect B.V. ingeschreven onder nr.56699034 bij de KvK te Haarlem. ITH Connect B.V. is gevestigd op Biesland 17, 1948 RJ te Beverwijk. Deze algemene verkoopvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN van BRAMMER NEDERLAND B.V., gevestigd te Haarlem Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke door Brammer Nederland B.V. te

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars)

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015 Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 61580198. Statutair

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: A. YouMagine: gevestigd en kantoorhoudende te Emmen aan de Bargies 25. B. Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

4. schriftelijk $% &#% ' #(

4. schriftelijk $% &#% ' #( 1. koper De partij vermeld in de overeenkomst als zijnde de koper en/of opdrachtgever, alsmede alle voor haar werkzame en door haar, zowel direct als indirect, ingeschakelde personen, alsmede de entiteiten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RUBBER MAALINDUSTRIE LIMBURG B.V. (afgekort Rumal Voorwaarden)

ALGEMENE VOORWAARDEN RUBBER MAALINDUSTRIE LIMBURG B.V. (afgekort Rumal Voorwaarden) ALGEMENE VOORWAARDEN RUBBER MAALINDUSTRIE LIMBURG B.V. (afgekort Rumal Voorwaarden) 1. Definities 1.1 Verkoper : Rubber Maalindustrie Limburg B.V. 1.2 Koper : de wederpartij van Verkoper 2. Totstandkoming

Nadere informatie

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties.

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. ALGEMENE VOORWAARDEN Qloods Artikel 1: begripsomschrijving Qloods: koper: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. de wederpartij

Nadere informatie

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN Artikel 1 - Toepasselijkheid van de voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Cumlingua

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: -"Webwinkel" : Lindsay's kousenwinkel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN EERLIJK TROPISCH HOUT B.V. GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL VOOR MIDDEN- NEDERLAND dossiernummer 30266434

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN EERLIJK TROPISCH HOUT B.V. GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL VOOR MIDDEN- NEDERLAND dossiernummer 30266434 ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN EERLIJK TROPISCH HOUT B.V. GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL VOOR MIDDEN- NEDERLAND dossiernummer 30266434 1 Definities In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden POB Groep B.V. / Bewegingsvisie

Algemene Leveringsvoorwaarden POB Groep B.V. / Bewegingsvisie Artikel 1: definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden; b. Bewegingsvisie: Bewegingsvisie is een groep van samenwerkende orthopedische leveranciers

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01)

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01) Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01) Artikel 1 Definities 1.1 AllweCare: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AllweCare Medical B.V., ingeschreven

Nadere informatie

Algemene in en verkoopvoorwaarden Angstelgoud. Artikel 1 Definities

Algemene in en verkoopvoorwaarden Angstelgoud. Artikel 1 Definities Algemene in en verkoopvoorwaarden Angstelgoud Artikel 1 Definities 1. Koper, de partij vermeld in de overeenkomst als zijnde de koper en/of opdrachtgever, alsmede alle voor haar werkzame en door haar,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 1.1 Alle overeenkomsten, opdrachten, aanbiedingen, offertes en facaturen waarbij ScriptieScreening diensten van welke aard ook levert

Nadere informatie

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen GerLing Translations te Wijchen, hierna te noemen: opdrachtnemer, en een opdrachtgever

Nadere informatie

TRADUCIR.NL ALGEMENE VOORWAARDEN

TRADUCIR.NL ALGEMENE VOORWAARDEN TRADUCIR.NL ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere offerte en iedere overeenkomst tussen traducir.nl en een opdrachtgever, met uitsluiting van de algemene

Nadere informatie

De in deze algemene voorwaarden gehanteerde begrippen worden gebruikt in de navolgende betekenis:

De in deze algemene voorwaarden gehanteerde begrippen worden gebruikt in de navolgende betekenis: Artikel 1 Definitie De in deze algemene voorwaarden gehanteerde begrippen worden gebruikt in de navolgende betekenis: 1. Onder Opdrachtgever wordt verstaan de rechtspersoon of natuurlijk persoon die met

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015

Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015 Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015 Artikel 1 Definities 1.1 Spanplafond Zelf Plaatsen: gevestigd te Almelo en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid

Artikel 1. Toepasselijkheid Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van OnderhoudShop.nl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het

Nadere informatie

Keuken-& interieurmontage groep, gevestigd aan de Tom Mandersstraat 82, 7558 MR Hengelo.

Keuken-& interieurmontage groep, gevestigd aan de Tom Mandersstraat 82, 7558 MR Hengelo. Algemene Voorwaarden Keuken-& interieurmontage groep, gevestigd aan de Tom Mandersstraat 82, 7558 MR Hengelo. Artikel 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte

Nadere informatie

Vennootschap onder firma ESO, Eindhovense Schoonmaak Onderneming Gevestigd en kantoorhoudende Aalshortsweide SJ te Helmond

Vennootschap onder firma ESO, Eindhovense Schoonmaak Onderneming Gevestigd en kantoorhoudende Aalshortsweide SJ te Helmond Algemene Voorwaarden van Schoonmaakbedrijf Vennootschap onder firma ESO, Eindhovense Schoonmaak Onderneming Gevestigd en kantoorhoudende Aalshortsweide 6 5709 SJ te Helmond Artikel 1 Definities a. Onder

Nadere informatie

Verkoopvoorwaarden. Van Halder Labels & Packaging Gompenstraat 13 5145 RM Waalwijk. 1. Algemene bepaling :

Verkoopvoorwaarden. Van Halder Labels & Packaging Gompenstraat 13 5145 RM Waalwijk. 1. Algemene bepaling : Verkoopvoorwaarden Van Halder Labels & Packaging Gompenstraat 13 5145 RM Waalwijk 1. Algemene bepaling : Deze verkoopvoorwaarden gelden voor alle door ons te sluiten overeenkomsten en door ons gedane aanbiedingen,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V.

Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V. Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V. Artikel 1. Algemeen Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Reboost-Energy B.V. betreffende de verkoop

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN W. SCHUTTEN GEREEDSCHAPPENHANDEL B.V./TECHMAG

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN W. SCHUTTEN GEREEDSCHAPPENHANDEL B.V./TECHMAG ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN W. SCHUTTEN GEREEDSCHAPPENHANDEL B.V./TECHMAG Artikel 1: Toepassing 1. Deze voorwaarden (gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 06051984) zijn van

Nadere informatie

Info@megasnel.nl 036 52 98 447 Verfmolenstraat 4, 1333 AV Almere ALGEMENE VOORWAARDEN

Info@megasnel.nl 036 52 98 447 Verfmolenstraat 4, 1333 AV Almere ALGEMENE VOORWAARDEN Info@megasnel.nl 036 52 98 447, ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene Voorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Op alle offertes en leveringen van MegaSnel zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden DHZ spanplafonds Versie geldig vanaf: 20 september 2012

Algemene voorwaarden DHZ spanplafonds Versie geldig vanaf: 20 september 2012 Algemene voorwaarden Versie geldig vanaf: 20 september 2012 Artikel 1 Definities 1.1 : gevestigd te Westerhaar en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 55165117. 1.2 Klant: een natuurlijk-

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Rowin Enckhof Personal Training webshop

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Rowin Enckhof Personal Training webshop Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Rowin Enckhof Personal Training webshop Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Rowin Enckhof Personal Training: De onderneming

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN BUITING VERTAALBUREAU ARNHEM, NEDERLAND

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN BUITING VERTAALBUREAU ARNHEM, NEDERLAND ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN BUITING VERTAALBUREAU ARNHEM, NEDERLAND Artikel 1 Toepasselijkheid van de voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst

Nadere informatie

Verkoopvoorwaarden Artikel 1. Toepasselijkheid

Verkoopvoorwaarden Artikel 1. Toepasselijkheid Verkoopvoorwaarden Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Filipucci Juweliers zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. Door gebruik te maken van onze diensten geeft de wederpartij aan kennis te hebben genomen en in te stemmen met de algemene voorwaarden. 1. ALGEMEEN 1.1 Al

Nadere informatie

2. Afwijkingen van deze voorwaarden binden Groener Gras Producties eerst, indien zulks door Groener Gras Producties schriftelijk wordt bevestigd.

2. Afwijkingen van deze voorwaarden binden Groener Gras Producties eerst, indien zulks door Groener Gras Producties schriftelijk wordt bevestigd. Algemene Voorwaarden Artikel 1 Toepassing. 1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn op alle activiteiten, prijsopgaven, offertes, afspraken en overeenkomsten de onderhavige voorwaarden

Nadere informatie

1. Sportunie is gevestigd te Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 60254688

1. Sportunie is gevestigd te Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 60254688 Algemene Voorwaarden Opdrachtgever SportUnie 1-3-2014 Artikel 1 Algemeen 1. Sportunie is gevestigd te Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 60254688 2. Deze voorwaarden maken

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webwinkel Werkman Horseshoes. Artikel 1. Definities

Algemene voorwaarden Webwinkel Werkman Horseshoes. Artikel 1. Definities Algemene voorwaarden Webwinkel Werkman Horseshoes Artikel 1. Definities Werkman: Werkman Horseshoes Webwinkel: website van Werkman waarop zij zaken te koop aanbiedt Overeenkomst: de overeenkomst van koop

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Middeljans Sport en Reclame

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Middeljans Sport en Reclame Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Middeljans Sport en Reclame Definities: In deze algemene voorwaarden wordt onder Middeljans verstaan Geesje Middeljans- Boekholt, handelend onder de naam Middeljans

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden:

Artikel 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden: Definities: In deze algemene voorwaarden wordt onder Oriental Wines, handelend onder de naam Oriental Wines, gevestigd te Wilgenburg 6 te Sint Willebrord. Onder opdrachtgever wordt verstaan een ieder (natuurlijk

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 1.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 1. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 1. ALGEMEEN 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGSVOORWAARDEN Artikel 1. Algemeen 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: BEDU : de afnemer: de overeenkomst: het geleverde: de besloten vennootschap BEDU POMPEN

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS-/BETALINGSVOORWAARDEN VOOR ONLINE BESTELLINGEN. CrossXvest International ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

ALGEMENE LEVERINGS-/BETALINGSVOORWAARDEN VOOR ONLINE BESTELLINGEN. CrossXvest International ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. ALGEMENE LEVERINGS-/BETALINGSVOORWAARDEN VOOR ONLINE BESTELLINGEN CrossXvest International ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 1. Definities In deze algemene voorwaarden zal de volgende betekenis

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Liberteit

Algemene Voorwaarden Liberteit Algemene Voorwaarden Liberteit Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle met Liberteit gesloten overeenkomsten en zijn van toepassing op al haar aanbiedingen. Van deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SmartPhort

Algemene voorwaarden SmartPhort Algemene voorwaarden SmartPhort Artikel 1 Definities 1. SmartPhort: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan J.F. Kennedylaan 19F, 5555XC te Valkenswaard, ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden. 1. Aanbiedingen. Tenzij daarbij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld zijn onze offertes, prijscouranten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHÖNE EDELMETAAL B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHÖNE EDELMETAAL B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN SCHÖNE EDELMETAAL B.V. Artikel 1: definities 1. koper de partij vermeld in de overeenkomst als zijnde de koper en/of opdrachtgever, alsmede alle voor haar werkzame en door haar, zowel

Nadere informatie

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Colorsuite een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Colorsuite een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten. Colorsuite Marnixstraat 52 2023 RG Haarlem Mail : info@colorsuite.nl Website: www.colorsuite.nl Grafische vormgeving webdesign DTP Fotografie Print-service Mail : info@colorsuite.nl Algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van:

Algemene voorwaarden van: Algemene voorwaarden van: Köhlen Consulting Bouwkundig Advies Glacisweg 34 F 6212 BP Maastricht Artikel 1 Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMEEN Artikel 1. -----------

ALGEMEEN Artikel 1. ----------- Algemene Levering- en betalingsvoorwaarden F.J.L.M. van Heteren h.o.d.n. General Bikes Beemsterstraat 69 1023 TK AMSTERDAM Hierna verder te noemen General Bikes -- ALGEMEEN Artikel 1. -- 1. Alle orders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Pintip Versie geldig vanaf: 4 december 2012. Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden Pintip Versie geldig vanaf: 4 december 2012. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden Pintip Versie geldig vanaf: 4 december 2012 Artikel 1 Definities 1.1 Pintip: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, de vennootschap onder firma Pintip. Statutair gevestigd te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPSVOORWAARDEN WOODFIX 1. DEFINITIES 1.1 Onder Leverancier wordt in deze voorwaarden verstaan WoodFix, onder Afnemer wordt in deze voorwaarden verstaan

Nadere informatie

1. Alle door Steviger! in offertes, opdrachtbevestigingen of aan de andere kant genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting.

1. Alle door Steviger! in offertes, opdrachtbevestigingen of aan de andere kant genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting. gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rijnland onder nummer 28097926. Art. 1: Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle, ook precontractuele en toekomstige, rechtsverhoudingen tussen Steviger!

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014. Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014 Artikel 1 Definities 1.1 Rootsmann: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. De eenmanszaak Rootsmann, statutair gevestigd te Vinkeveen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HOLLAND COVERS ZEILMAKERIJ B.V. te Etten-Leur

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HOLLAND COVERS ZEILMAKERIJ B.V. te Etten-Leur ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HOLLAND COVERS ZEILMAKERIJ B.V. te Etten-Leur 1. Definities 1.1 Holland Covers: Gebruiker van deze algemene voorwaarden Holland Covers Zeilmakerij B.V., gevestigd aan de Oude Kerkstraat

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN COACH&JACKETS B.V. In deze voorwaarden, hier te noemen â œalgemene Voorwaardenâ, wordt verstaan onder:

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN COACH&JACKETS B.V. In deze voorwaarden, hier te noemen â œalgemene Voorwaardenâ, wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN COACH&JACKETS B.V. Artikel 1. Identiteit partijen In deze voorwaarden, hier te noemen â œalgemene Voorwaardenâ, wordt verstaan onder: Verkoper: COACH&JACKETS

Nadere informatie

Algemene Verkoopvoorwaarden Douwe Egberts Webshop

Algemene Verkoopvoorwaarden Douwe Egberts Webshop Algemene Verkoopvoorwaarden Douwe Egberts Webshop Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden ( de Verkoopvoorwaarden ) zijn van toepassing op alle bestellingen die via de Douwe Egberts

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Kunst & Canvas. Artikel 1. Definities

Algemene voorwaarden Kunst & Canvas. Artikel 1. Definities Algemene voorwaarden Kunst & Canvas Artikel 1. Definities 1.1 Kunst&Canvas: Kunst&Canvas, een product van Denkwolk, gevestigd in de Havenstraat nr. 78 2871 EB Schoonhoven, ingeschreven bij de Kamer van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Sales&Company (onderdeel van Salesmagazine Recruitment)

Algemene voorwaarden van Sales&Company (onderdeel van Salesmagazine Recruitment) Algemene voorwaarden van Sales&Company (onderdeel van Salesmagazine Recruitment) Artikel 1 / DEFINITIES Sales&Compay is een officiële handels naam van Salesmagazine, gevestigd in Berkel en Rodenrijs, ingeschreven

Nadere informatie

1.1 Onder Algemene Voorwaarden worden verstaan de onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

1.1 Onder Algemene Voorwaarden worden verstaan de onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. 1. DEFINITIES 1.1 Onder Algemene Voorwaarden worden verstaan de onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. 1.2 Onder verkoper wordt verstaan My Medical Shop BV, gevestigd te s-gravenhage. 1.3

Nadere informatie

1.1 Lpg-vulnippel.nl: gebruiker van deze algemene voorwaarden

1.1 Lpg-vulnippel.nl: gebruiker van deze algemene voorwaarden Leveringsvoorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Hodam mede handelend onder de naam lpg-vulnippel.nl Inschrijvingsnummer KvK: 58634215 1. Definities 1.1 Lpg-vulnippel.nl: gebruiker van deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015 1. Definities 1.1. LeadsTown: LeadsTown is een handelsnaam van BME International. BME International: BME International B.V. i.o. is een besloten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1 mei 2014

Algemene Voorwaarden 1 mei 2014 ALGEMENE VOORWAARDEN van Heijblom Koffie, gevestigd te Etten-Leur Artikel 1: toepasselijkheid Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en offertes en verkoopovereenkomsten

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden Steenwijkerdiep 48A 8331 LT Steenwijk KVK 01183330 hierna te noemen: Brouwer Trading Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy Artikel 1 - Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Van der Laarse Consultancy (verder Opdrachtnemer)

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Toepasselijkheid 1.1. Op alle offertes en leveringen van Pro Camerabewaking zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden / Collectief onderhoud

Algemene voorwaarden / Collectief onderhoud Algemene voorwaarden met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden door Collectief Onderhoud bv, hierna te noemen Collectief Onderhoud bv. 1. Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden 1. Algemeen 2. Levering

Leveringsvoorwaarden 1. Algemeen 2. Levering Leveringsvoorwaarden 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, aanbiedingen en overeenkomsten van Across4/DeGriekseWinkel handelend onder de handelsnaam De Griekse

Nadere informatie

1. Algemeen. 2. Toepasselijkheid. 3. Aanbiedingen/ Overeenkomsten

1. Algemeen. 2. Toepasselijkheid. 3. Aanbiedingen/ Overeenkomsten 1. Algemeen Door bij FotoVakPrintNaarden een bestelling te plaatsen, geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden van FotoVakPrintNaarden akkoord gaat. FotoVakPrintNaarden heeft het

Nadere informatie

Algemene Verkoopvoorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden Algemene Verkoopvoorwaarden 1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen verkoopt Metaalhandel Broersen B.V. uitsluitend onder de voorwaarden, zoals die hierna zijn geformuleerd. Deze algemene verkoopvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden (hierna verder te noemen de Algemene Voorwaarden ) zijn van toepassing op elk gebruik van de websites van AkkermansM: www.akkermansm.com

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Collect Club

Algemene voorwaarden. Collect Club Algemene voorwaarden Collect Club Inhoud 1. Definities 3 2. Overeenkomst 4 3. Toepasselijkheid, Algemene voorwaarden 5 4. Registratie, Bestelling en Abonnement 6 5. Totstandkoming Overeenkomst 7 6. De

Nadere informatie

Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van Learn it B.V.

Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van Learn it B.V. Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van Learn it B.V. Hieronder vindt u de algemene voorwaarden die betrekking hebben op diensten afgenomen bij Learn it B.V. De volledige algemene voorwaarden zijn

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Van de besloten vennootschap STEENSMA B.V., gevestigd te Leeuwarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leeuwarden op 1 januari 2005. Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden van Spirit Wings met ingang van

Algemene verkoopvoorwaarden van Spirit Wings met ingang van Algemene verkoopvoorwaarden van Spirit Wings met ingang van 01-01-2014 Artikel 1. Toepasselijkheid Op alle aanbiedingen,bestellingen en overeenkomsten van Spirit Wings zijn bij uitsluiting van eventuele

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie