Leveringsvoorwaarden Novalock b.v.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leveringsvoorwaarden Novalock b.v."

Transcriptie

1 Leveringsvoorwaarden Novalock b.v. Dit zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van NovaLock B.V. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Enschede. Afschrift van deze Algemene Voorwaarden is daarnaast verkrijgbaar door telefonisch contact op te nemen met NovaLock of door naar te gaan. 1. Definities 2. Totstandkoming van de Overeenkomst 3. Telefoon- en Faxbestellingen 4. Prijzen 5. Levering 6. Illustraties en Beschrijvingen 7. Garantie 8. Retournering 9. Betalingstermijn/Bankgegevens 10. Intellectuele Eigendomsrechten 11. Eigendomsvoorbehoud 12. Overmacht 13. Aansprakelijkheid 14. Gegevens 15. Newark Direct Ship 16. Slotbepalingen 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder Bestelformulier: het formulier dat de klant (elektronisch) invult en toezendt aan NovaLock; NovaLock: NovaLock B.V. gevestigd aan de Constructieweg te Holten (NL). Goederen: alle artikelen aan de klant verkocht, inclusief vervanging van defecte goederen, hardware, documentatie en software producten die voor gebruik door de klant zijn gelicenseerd; Klant: degene aan wie op grond van het klantnummer identificatie formulier een klantnummer is toegekend en met wie NovaLock een Overeenkomst is aangegaan waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, of degene die met NovaLock een overeenkomst wenst aan te gaan; Prijs: de prijs of prijzen welke geldig zijn op het moment van moment van verzending van de goederen. Alle prijzen of additionele kosten luiden exclusief BTW. klantnummer: het unieke identificatienummer dat NovaLock aan een klant toekent; Overeenkomst: de afspraken vastgelegd in een formulier, document of op een andere wijze, op grond waarvan NovaLock de goederen levert; Partijen of Partij: klant en NovaLock gezamenlijk en of afzonderlijk; Werkdag: van maandag tot en met vrijdag van uur tot en met 16.45, met uitzondering van wettelijke feestdagen.

2 2. Totstandkoming van de Overeenkomst De Overeenkomst komt tot stand, zodra aanvaarding door een klant van een aanbod door middel van een Bestelformulier NovaLock heeft bereikt en NovaLock akkoord gaat met de acceptatie van haar aanbod door de klant. Om een Overeenkomst met NovaLock te sluiten dient de klant de volgende informatie aan NovaLock te verstrekken: a. een volledig en juist ingevuld Bestelformulier (zie ook de Catalogus); b. een eerste order op briefpapier met vermelding van het registratienummer van de Kamer van Koophandel. Indien door de klant in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van het aanbod van NovaLock worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de Overeenkomst pas tot stand, indien NovaLock aan de klant bericht heeft met deze afwijkingen van haar aanbod in te stemmen. Voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van het aanbod van NovaLock in de Overeenkomst of een afwijking van de Algemene Voorwaarden kan slechts tot stand komen na akkoord van de directie van NovaLock. De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de klant op de Overeenkomst wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. De aanvaarding door NovaLock worden geweigerd indien: a. de klant handelingsonbekwaam is, of hij/zij niet de gevraagde gegevens als bedoeld in dit artikel toont binnen een door NovaLock gestelde termijn; b. de klant een in deze Algemene Voorwaarden gestelde verplichting niet nakomt en die niet-nakoming de weigering rechtvaardigt, of aannemelijk is dat hij/zij een dergelijke verplichting niet zal nakomen; c. de klant financiële verplichtingen uit hoofde van eerdere overeenkomsten jegens NovaLock niet nakomt. NovaLock zal een weigering van de aanvraag desgewenst motiveren. 3. Telefoon- en Faxbestellingen Telefoon- en faxbestellingen worden vanzelfsprekend als dringend behandeld en gewoonlijk en worden verzonden aan de hand van de opgegeven levertijden. Indien de klant nadien een schriftelijke bevestiging stuurt, is het verstandig dat de klant voor efficiënte behandeling ook haar eigen bestelnummer en klantnummer vermeldt en dient de klant op het Bestelformulier uitdrukkelijk de bestelbevestiging te vermelden. 4. Prijzen De prijs van de goederen is de prijs welke geldig is op moment van bestelling van de goederen, tenzij expliciet anders met de klant overeengekomen. Alle door NovaLock aan de klant afgegeven facturen, creditnota s, verzendformulieren en andere documentatie worden slechts éénmaal kostenloos verstrekt. Indien een klant één enkele bestelling doet van goederen met een totaalprijs die beneden de EUR 150,- exclusief BTW ligt, zal voor die bestelling door NovaLock EUR 15,- verwerkingskosten in rekening worden gebracht. 5. Levering NovaLock spant zich in om de door de klant bij NovaLock bestelde goederen, met uitzondering van de goederen waar NovaLock expliciet een

3 voorbehoud op heeft gemaakt, te leveren binnen de afgegeven levertermijn, bij het door de klant opgegeven adres af te leveren of door derden te laten afleveren. Het risico van de goederen gaat over van NovaLock op de klant vanaf het moment dat de goederen het magazijn van NovaLock verlaten. NovaLock zal al het mogelijke in het werk stellen om de afgesproken leverdatum te halen, maar accepteert geen aansprakelijkheid in wat voor vorm dan ook, ingeval zij in gebreke blijft om goederen op tijd te leveren. Wanneer NovaLock voor de verpakking en het transport van de goederen laadborden, pakkisten, kratten, containers enz. ter beschikking heeft gesteld of door een derde - al dan niet tegen voldoening van statiegeld of een waarborgsom - ter beschikking heeft doen stellen, is de klant verplicht (tenzij het om eenmalige verpakking van de goederen gaat) deze laadborden enz. terug te zenden naar het door NovaLock opgegeven adres, bij gebreke waarvan de koper aan de verkoper schadevergoeding verschuldigd is. Zowel vervoerder(s) van NovaLock alsmede NovaLock zelf moeten binnen 3 werkdagen na ontvangst van de goederen, of in geval van niet leveren direct na ontvangst van de factuur, door de klant geïnformeerd worden over enig gebrek en/of aansprakelijkheid op straffe van verval van enige aansprakelijkheid. Door transport beschadigde goederen moeten bewaard blijven voor inspectie of controle door NovaLock of door haar aangewezen agenten. 6. Illustraties en Beschrijvingen Alle specificaties, tekeningen en beschrijvingen van gewicht of andere details die de webshop bevat met inbegrip van en onverminderd verklaringen met betrekking tot nakoming van relevante wet- en regelgeving zijn bedoeld om een algemeen idee van onze producten te geven en zijn geen onderdeel van enige Overeenkomst. Als de beschrijving van niet door NovaLock gefabriceerd goederen in enige correspondentie, folder, factuur of in de catalogus afwijkt van de specificaties van de desbetreffende fabrikant, zullen de specificaties van de fabrikant van de goederen gelden als de juiste specificaties. Afschrift van de specificaties van de fabrikant van een van de door NovaLock aangeboden goederen zijn op verzoek kosteloos verkrijgbaar. NovaLock is niet aansprakelijk voor enige schade, waaronder tevens valt gevolg- en of vertraging schade, letsel direct of indirect, welke het gevolg is van het verstrekken van mogelijk onjuiste specificaties door NovaLock. 7. Garantie Enig defect dat, gedurende correct gebruik, ontstaat in de goederen binnen een periode van 12 maanden na levering, welke het gevolg is van een defect in het materiaal, fabricage of ontwerp van de goederen zal door NovaLock worden verholpen, uitsluitend door hetzij reparatie hetzij (door NovaLock te bepalen) vervanging van de betreffende goederen of defecte onderdelen. Software wordt geleverd onder de uitdrukkelijke bepaling dat NovaLock niet garandeert dat het programma vrij van fouten of defecten is. In het geval van een defect dient de klant binnen 30 dagen na aflevering het defect schriftelijk en gespecificeerd aan NovaLock te melden. NovaLock verstrekt de klant vervolgens per fax of per een RMA-num-

4 mer (zie artikel 8.1). Een kopie van NovaLock s fax of dient samen met de goederen waaraan een defect kleeft, deugdelijk verpakt klaar te worden gezet door de klant op het adres waar de goederen afgeleverd zijn. De klant zal dit schriftelijk of telefonisch aan NovaLock bevestigen. NovaLock zal diezelfde dag een vervoerder opdracht geven de desbetreffende goederen binnen 5 werkdagen op te halen. Alle zaken die door de klant bij en in de defecte goederen zijn toegevoegd of opgenomen moeten voor retournering verwijderd worden. NovaLock accepteert geen aansprakelijkheid bij verlies van, of schade door, deze artikelen. NovaLock is bij retournering gerechtigd deze zaken permanent te verwijderen. Onze garantie wordt uitsluitend door NovaLock gegeven en als dusdanig door de klant geaccepteerd. Alle in overleg met de klant aangenomen of veronderstelde condities en/of fabrieksgaranties welke zouden kunnen gelden ten aanzien van de toestand, kwaliteit, geschiktheid of capaciteit van de goederen of een deel daarvan, worden hiermee uitgesloten. 8. Retournering Voorafgaand aan het - om welke reden dan ook - retourneren van goederen, dient de klant contact op te nemen met NovaLock. Alle goederen dienen onbeschadigd in hun originele verpakking te worden geretourneerd voor rekening en risico van de klant. De klant is verantwoordelijk voor het retourneren van goederen aan NovaLock en voor het verstrekken van een ontvangstbewijs voor een dergelijke retournering. NovaLock hanteert een retourneringsbeleid van 21 kalenderdagen. Om op deze basis voor retournering in aanmerking te komen, dienen de goederen geretourneerd te worden binnen de 21 kalenderdagen na levering. De klant dient de goederen te retourneren aan NovaLock B.V., Constructieweg 12a,, met een duidelijke vermelding van het klantnummer en het ordernummer op de buitenkant van de retourverpakking, maar niet op de originele verpakking van de goederen. Goederen die na 21 kalenderdagen retour worden gezonden en die door de klant niet langer nodig worden geacht of onjuist besteld zijn, kunnen naar het oordeel van NovaLock geaccepteerd worden maar zullen onderhevig zijn aan een Tarief van 20% van de factuurwaarde van de goederen of EUR 10,-, afhankelijk van wat het hoogste bedrag is. Voor defecte goederen is artikel 7.2 van overeenkomstige toepassing. Goederen als softwareprogramma s, of speciaal vervaardigde goederen, zijnde goederen die gefabriceerd of samengesteld zijn naar de specifieke wensen van de klant, of die welke gevaarlijke stoffen bevatten zoals vermeld in Richtlijn 2002/95/EG betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur, zijn uitgesloten van retournering ingevolge dit Artikel 9.

5 9. Betalingstermijn/Bankgegevens De klant is verplicht de factuur binnen dertig dagen na factuurdatum te voldoen. De klant is niet bevoegd op deze koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen. De betaling dient te geschieden op bankrekeningnummer van de Rabobank te Rijssen onder vermelding van het klantnummer en factuurnummer. Indien een betaling niet direct traceerbaar is tot enige factuur, wordt deze geacht verrekend te moeten worden met de oudste openstaande factuur. Indien de klant niet binnen 30 dagen na factuurdatum aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is de klant zonder ingebrekestelling in verzuim en is NovaLock bevoegd de Overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, als ontbonden te beschouwen. In dat geval is de klant aansprakelijk voor de door NovaLock geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, uit transportkosten en enige andere gerelateerde kosten. Indien NovaLock bij wanprestatie van de koper tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor rekening van de klant. Deze kosten bedragen 15% van het factuurbedrag, met een minimum van EUR 50,-. NovaLock behoudt zich het recht om een bestelling van een klant nadere bestellingen vast te houden of te annuleren totdat NovaLock betaling van de klant van de factuur op haar rekening heeft bevestigd. 10. Intellectuele Eigendomsrechten NovaLock heeft al het mogelijk ondernomen om te voorkomen dat goederen geen enkel patent, octrooi, handelsmerk, copyright of andere rechten van derden schenden, maar geeft echter geen garantie op dit punt en accepteert geen enkele aansprakelijkheid hoe dan ook in geval van zulke schending. Eigendomsrechten op softwareprogramma s als onderdeel van NovaLock goederen zijn vastgelegd en niet overdraagbaar. Het gebruik van dergelijke software programma s kan licentieverplichtingen met zich meebrengen. Software programma s onderhevig aan genoemde licenties mogen alleen gebruikt worden zoals aangegeven en mogen niet gekopieerd of gewijzigd worden. Zonder uitzondering zijn al onze overige verkoopvoorwaarden van toepassing op de overeenkomst. 11. Eigendomsvoorbehoud Alle goederen blijven eigendom van NovaLock totdat de klant de volledige factuurprijs en verdere uitstaande schulden aan NovaLock heeft betaald. In geval van niet betalen kan NovaLock 14 dagen na schriftelijke melding alle eerder geleverde goederen terughalen ten einde met de opbrengst het uitstaande bedrag te verminderen. Onverminderd het bepaalde in artikel 9.3 wordt de Overeenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop de klant in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of een verzoek van NovaLock, natuurlijke persoon, door de rechtbank wordt ingewilligd tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling, of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit enige Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

6 Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. 12. Overmacht De in artikel 5.1 bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke NovaLock door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen. Van overmacht aan de zijde van NovaLock is sprake, indien NovaLock na het sluiten van de Overeenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze Overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in-en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machines, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van NovaLock als bij derden, van wie NovaLock de benodigde materialen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van NovaLock ontstaan. Indien de overmacht intreedt, terwijl de Overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de klant, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de Overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder verplichting hetgeen hem reeds geleverd was naar NovaLock terug te zenden voor rekening en risico van de klant, indien de klant kan aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen door de klant niet meer doeltreffend kan worden gebruikt ten gevolge van het niet afleveren van de resterende goederen. 13. Aansprakelijkheid NovaLock is bij de uitvoering van een Overeenkomst behoudens opzet niet aansprakelijk voor directe schade. NovaLock is in elk geval niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen lichamelijke schade, bedrijfsverliezen, gebruiksderving en andere gevolgschade, die de klant lijdt door (mogelijke) tekortkomingen of wanprestatie van NovaLock, bij de uitvoering van de Overeenkomst. De aansprakelijkheid van NovaLock is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de goederen. NovaLock kan onder niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet behalen van prestaties, toleranties of eigenschappen van de producten, tenzij deze specifiek en uitdrukkelijk schriftelijk door NovaLock zijn gegarandeerd. Verantwoordelijkheid of de goederen voldoende geschikt zijn voor het voorgenomen gebruik van de klant is voor de verantwoordelijkheid van de klant zelfs indien NovaLock de klant een advies heeft gegeven over de toepassing. Schade als genoemd in dit artikel dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 (twee) weken na het ontstaan schriftelijk aan NovaLock te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn ter kennis van NovaLock is gebracht, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de klant aannemelijk maakt dat hij/zij de schade niet eerder heeft kunnen melden. NovaLock is niet aansprakelijk voor adviezen of aanbevelingen welke door NovaLock door haar medewerkers of agenten, al dan niet schriftelijk of mondeling, zijn gedaan.

7 De goederen zijn niet ontworpen en goedgekeurd voor, noch wordt er gegarandeerd dat de goederen geschikt zijn voor: i. implantatie in het lichaam of gebruik in medische bewakingsapparatuur, andere medische apparatuur, toepassingen of systemen ten behoeve van alle andere doeleinden waarbij een storing of het niet-functioneren van de goederen naar verwachting redelijkerwijze zou kunnen leiden tot persoonlijk letsel, de dood of aanzienlijke schade aan eigendommen of het milieu; of ii. indien de goederen zijn geproduceerd door NXP Semiconductors en/of door NXP Semiconductors aan het bedrijf zijn geleverd: gebruik in militaire toepassingen, luchtvaarttoepassingen of ruimtevaarttoepassingen. Het gebruik of de opname van de goederen van het bedrijf in dergelijke apparatuur, systemen of toepassingen is ten strengste verboden en dergelijk gebruik is voor eigen risico van de klant. De klant vrijwaart het bedrijf en haar leveranciers van alle aansprakelijkheid en uitgaven (met inbegrip van kosten) voortvloeiend uit een dergelijke opname of een dergelijk gebruik. 14. Gegevens Iedere Partij is verplicht tot geheimhouding jegens derden van alle gegevens van vertrouwelijke aard, in welke vorm dan ook, die zijn verkregen van de andere Partij. Partijen zullen informatie van inhoudelijke aard niet aanwenden ten eigen bate. NovaLock neemt de gegevens van de klant en de door hem/haar verstrekte gegevens op in een gegevensbestand. NovaLock zal de gegevens uit dit bestand gebruiken in overeenstemming met de se privacywetgeving. NovaLock heeft het recht naam- en adresgegevens uit haar bestanden te gebruiken voor commerciële doeleinden, zulks met inachtneming van het gestelde in het eerste lid van dit artikel, tenzij de klant schriftelijk aan NovaLock heeft gemeld dat de door hem/haar verstrekte gegevens hiervoor niet mogen worden gebruikt. 15. Slotbepalingen NovaLock heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde Algemene Voorwaarden op de bestaande Overeenkomst van toepassing te verklaren. Als NovaLock gewijzigde Algemene Voorwaarden op de bestaande Overeenkomst van toepassing verklaart, zullen deze in werking treden op de datum zoals vermeld in de schriftelijke bekendmaking. Indien de klant een wijziging in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren omdat de gewijzigde Algemene Voorwaarden voor hem/haar onredelijke gevolgen hebben, heeft hij/zij het recht de Overeenkomst binnen 21 kalenderdagen na de bekendmaking met onmiddellijke ingang op te zeggen. Uitoefening van dit recht geschiedt door hiervan schriftelijk en gemotiveerd aan NovaLock melding van te maken. Deze Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing op Overeenkomsten waarbij goederen worden geëxporteerd. Geen der Partijen kan haar verplichtingen onder een Overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van de andere Partij overdragen. Het feit dat één der partijen op enig moment niet staat op de strikte uitvoering van één van de artikelen in de Algemene Voorwaarden bij de Overeenkomst leidt niet automatisch tot het algemeen recht om in het vervolg

8 deze Algemene Voorwaarden niet meer van toepassing te verklaren. Op de Overeenkomst is s recht van toepassing. Alle geschillen welke mochten voortvloeien uit enige Overeenkomst zullen worden beslecht door de exclusief bevoegde rechter te Amsterdam. Deze Algemene Voorwaarden vervangen alle voorgaande versies van deze Algemene Voorwaarden.

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden van SHARP Electronics Benelux BV (hierna te noemen: SHARP)

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden van SHARP Electronics Benelux BV (hierna te noemen: SHARP) Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden van SHARP Electronics Benelux BV (hierna te noemen: SHARP) Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden (hierna: Algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DE VERENIGING PLATFORM PROMOTIONAL PRODUCTS,

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DE VERENIGING PLATFORM PROMOTIONAL PRODUCTS, ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DE VERENIGING PLATFORM PROMOTIONAL PRODUCTS, statutair GEVESTIGD TE DEN HAAG EN feitelijk KANTOORHOUDENDE TE (2585 EW) DEN HAAG AAN DE Laan Copes van Cattenburch

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: D. Seepma h.o.d.n. Autobedrijf Seepma Adonisweg 6 A 8938 BJ Leeuwarden

Algemene voorwaarden van: D. Seepma h.o.d.n. Autobedrijf Seepma Adonisweg 6 A 8938 BJ Leeuwarden Algemene voorwaarden van: D. Seepma h.o.d.n. Autobedrijf Seepma Adonisweg 6 A 8938 BJ Leeuwarden (AS 104-10) Inschrijfnummer K.v.K. te Noord-Nederland: 011074860000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland

Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland Artikel 1. TOEPASSING VAN DEZE VOORWAARDEN 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Master

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Dekatel Telecom B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Dekatel Telecom B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Dekatel Telecom B.V. Algemene voorwaarden Dekatel Telecom B.V. 2014, februari. Correspondentieadres: Veldoven 7, 8271 RT, IJsselmuiden Indeling De algemene voorwaarden van Dekatel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Klus- en montagebedrijf Baving Vries

Algemene voorwaarden Klus- en montagebedrijf Baving Vries Algemene voorwaarden Klus- en montagebedrijf Baving Vries Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden. 1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Baving Klus- en Montagebedrijf, gevestigd te Vries,

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- en LEVERINGSVOORWAARDEN van GentleCeph B.V. te ROTTERDAM

ALGEMENE VERKOOP- en LEVERINGSVOORWAARDEN van GentleCeph B.V. te ROTTERDAM ALGEMENE VERKOOP- en LEVERINGSVOORWAARDEN van GentleCeph B.V. te ROTTERDAM Inhoud 1. Definities... 1 2. Algemeen... 2 3. Informatieverstrekking door Afnemer, Offertes... 2 4. Totstandkoming van de Overeenkomst...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Zinger Kozijnen Tjalkstraat 21 1443 JH Purmerend. Inschrijfnummer K.v.K. voor Noordwest-Holland: 536677860000 (AS 100-12 14)

Algemene voorwaarden van: Zinger Kozijnen Tjalkstraat 21 1443 JH Purmerend. Inschrijfnummer K.v.K. voor Noordwest-Holland: 536677860000 (AS 100-12 14) Algemene voorwaarden van: Zinger Kozijnen Tjalkstraat 21 1443 JH Purmerend (AS 100-12 14) Artikel 1: Toepasselijkheid, definities Inschrijfnummer K.v.K. voor Noordwest-Holland: 536677860000 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV

ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud: Algemene Voorwaarden:

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE. Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE. Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn

Nadere informatie

DUIF S FLORIST ARTICLES B.V.

DUIF S FLORIST ARTICLES B.V. Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van DUIF S FLORIST ARTICLES B.V. statutair gevestigd te Aalsmeer, kantoorhoudende te (1432 KC) Aalsmeer aan de Legmeerdijk 281, inschrijving bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van TBK installatietechniek bv

Algemene voorwaarden van TBK installatietechniek bv Algemene voorwaarden van TBK installatietechniek bv ALGEMEEN 1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Het Wapen van Vidaa B.V.

Algemene Voorwaarden Het Wapen van Vidaa B.V. Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Vidaa: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Island of Being, gevestigd te (2661 JL) Bergschenhoek, aan de Hoeksekade 162,

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SMINK FOOD B.V. TE AMERSFOORT

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SMINK FOOD B.V. TE AMERSFOORT ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SMINK FOOD B.V. TE AMERSFOORT Artikel 1: Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden 1. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing in alle gevallen waarin Smink Food

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostingXS B.V.

Algemene Voorwaarden HostingXS B.V. Algemene Voorwaarden HostingXS B.V. Versie: 1.1 - januari 2012 2 Artikel 1 Definities 1.1 HostingXS: HostingXS B.V. gevestigd te Nijmegen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V.

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Contict Connect Page 1 of 8

Algemene Voorwaarden Contict Connect Page 1 of 8 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN CONTICT CONNECT Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, telkens aangeduid met een hoofdletter, de volgende betekenis: Algemene

Nadere informatie

Aanbiedingen/totstandkoming overeenkomst Prijzen Levering

Aanbiedingen/totstandkoming overeenkomst Prijzen Levering Algemene Voorwaarden van ondernemers in de kantoorvakhandel, aangesloten bij de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Novaka Organisatie Kantoorvakhandel, gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SAM DEKKERS TIMMERWERKEN KVK 56025734

ALGEMENE VOORWAARDEN SAM DEKKERS TIMMERWERKEN KVK 56025734 ALGEMENE VOORWAARDEN SAM DEKKERS TIMMERWERKEN KVK 56025734 Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden. 1 1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door SAM DEKKERS TIMMERWERKEN,

Nadere informatie

Algemene (Leverings-) Voorwaarden A.I.S INFORMATION SERVICES B.V. ook optredend als voor RxWorks

Algemene (Leverings-) Voorwaarden A.I.S INFORMATION SERVICES B.V. ook optredend als voor RxWorks Algemene (Leverings-) Voorwaarden A.I.S INFORMATION SERVICES B.V. ook optredend als voor RxWorks 1. Definities 1.1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Mankr8 Groep B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

2. De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 1: Algemeen 1. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten, waaronder ook de Service Level Agreements, die door CODE14 VOF (hierna CODE14 ) en opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012

Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012 Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012 Artikel 1. Definities 1. Versio: Versio B.V. gevestigd te Almere en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 53309979. 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAGEHOSTING

ALGEMENE VOORWAARDEN HAGEHOSTING ALGEMENE VOORWAARDEN HAGEHOSTING Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, telkens aangeduid met een hoofdletter, de volgende betekenis: Algemene Voorwaarden:

Nadere informatie

ONLINY Algemene Voorwaarden

ONLINY Algemene Voorwaarden ONLINY Algemene Voorwaarden 1 Algemene voorwaarden Onliny 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden (hierna voorwaarden) wordt verstaan onder: a) Onliny: bedrijf, gevestigd aan de Marcantilaan 7,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Adfo Groep

Algemene Voorwaarden van Adfo Groep Algemene Voorwaarden van Adfo Groep INHOUDSOPGAVE A. ALGEMENE BEPALINGEN A.1 Definities A.2 Toepasselijkheid A.3 Aanbod, bestelling en totstandkoming van de Overeenkomst A.4 Koop op afstand A.5 Prijzen

Nadere informatie

Artikel 1: Definities. Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden. Artikel 3: Totstandkoming van de Overeenkomst. Artikel 4: Duur en beëindiging

Artikel 1: Definities. Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden. Artikel 3: Totstandkoming van de Overeenkomst. Artikel 4: Duur en beëindiging Artikel 1: Definities 1.1 Algemene Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden van uhost. 1.2 Bestelformulier(en): Het/de bestelformulier(en) op de Websites van uhost. 1.3 De Klant(en): Iedere (rechts)persoon(en)

Nadere informatie

Artikel 2. Definities In deze verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder:

Artikel 2. Definities In deze verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder: Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden Artikel 1. Algemeen "Cédicu", houdt zich bezig met de ontwikkeling, productie, levering en verspreiding van Laat eens zien! lespakketten via diverse mediavormen,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid voorwaarden Artikel 3. Offertes Artikel 4. Prijzen, leveringen en betalingen

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid voorwaarden Artikel 3. Offertes Artikel 4. Prijzen, leveringen en betalingen Algemene Voorwaarden 1. Die Welle bv, handelende onder de naam LVB Networks Vormgeving; 2. Lensink Van Berkel Communicatie bv, handelende onder de namen LVB Networks Redactie en LVB Networks Redactionele

Nadere informatie