2.3. Registratie van deelnemers Ieder ander dan de in artikel 2.2 genoemde personen kan aan de wedstrijd deelnemen onder de volgende voorwaarden:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2.3. Registratie van deelnemers Ieder ander dan de in artikel 2.2 genoemde personen kan aan de wedstrijd deelnemen onder de volgende voorwaarden:"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden Artikel 1 Organiserende bedrijven VisitDenmark, kantoorhoudende aan de Schipholweg 96a te Leiden (hierna te noemen: VisitDenmark), organiseert in samenwerking met NOVASOL, kantoorhoudende aan de Ringbaan Oost 8-5 te Tilburg (hierna te noemen: NOVASOL ) in verband met de campagne Eurovision Song Contest 2014 een wedstrijd (hierna: de wedstrijd ) ter promotie van vakantieland Denemarken. Artikel 2 Voorwaarden van de wedstrijd 2.1 Duur van de wedstrijd De wedstrijd wordt gehouden gedurende de periode april Deelname aan de wedstrijd is mogelijk door het juiste antwoord in te vullen op het wedstrijdformulier op en naam en adres achter te laten. Aan het einde van de campagneperiode worden de prijswinnaars getrokken. Deelname aan de wedstrijd is mogelijk tot en met zondag 27 april. Antwoorden die na dit tijdstip worden ingestuurd worden niet in behandeling genomen en komen niet in aanmerking voor prijzen. 2.2 Gekwalificeerde deelnemers Deelnemers aan de actie die jonger zijn dan 18 jaar dienen goedkeuring te hebben van ouders of voogd. De volgende personen zullen niet aan de wedstrijd kunnen deelnemen: 1) zij die niet voldoen aan de in deze algemene voorwaarden opgenomen voorwaarden; en/of 2) personen te omschrijven als: a. medewerkers van VisitDenmark en NOVASOL b. personen die direct of indirect bij de organisatie van deze actie betrokken zijn c. familieleden van de onder a en b genoemde personen (onder familie wordt hier verstaan personen wonend onder hetzelfde dak). d. personen die niet woonachtig zijn in Nederland Een deelname in strijd met de bepalingen van artikel 2.2 van deze voorwaarden is van rechtswege nietig Registratie van deelnemers Ieder ander dan de in artikel 2.2 genoemde personen kan aan de wedstrijd deelnemen onder de volgende voorwaarden: 1. De deelnemer moet zijn / haar contactgegevens online invullen in het wedstijdformulier op Te weten: zijn/haar naam en adres. De deelnemer zal enkel contactgegevens invullen die zijn/haar identiteit betreffen. 2. De deelnemer kan maximaal 1 keer zijn/haar gegevens invullen op het hiervoor bedoelde inschrijfformulier. 3. Na ontvangst van een registratie die aan de voorwaarden zoals in artikel 2.2 genoemd voldoet, is de betreffende persoon deelnemer van de wedstrijd, tenzij de contactgegevens niet volledig en niet te goeder trouw zijn ingevuld. VisitDenmark en NOVASOL kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor het verstrekken van incorrecte informatie door de deelnemer. Evenzo is

2 een onvolledige inschrijving van rechtswege nietig Toegangsvoorwaarden Om aan de wedstrijd deel te nemen is het noodzakelijk het online wedstrijdformulier naar volledigheid in te vullen (zie voorwaarden artikel 2.3). Alle manieren van deelname anders dan omschreven in artikel 2.1 en 2.3, zijn uitgesloten. VisitDenmark en NOVASOL hebben het recht om zeker te stellen dat de bepalingen van dit artikel worden nageleefd. Maatregelen kunnen worden getroffen indien een deelnemer fraudeert/de regels overtreedt dan wel dit probeert. VisitDenmark en NOVASOL zullen om die reden verschillende controles uitvoeren. Indien een deelnemer fraudeert of probeert te frauderen of de bepalingen van deze algemene voorwaarden overtreedt (een en ander uitsluitend ter beoordeling van VisitDenmark en NOVASOL) zijn VisitDenmark en NOVASOL bevoegd deze deelnemer van deelname aan de wedstrijd uit te sluiten Selectie van de winnaar en de prijs De winnaar wordt na 27 april 2014 geselecteerd op basis van het gegeven antwoord ingevuld in het wedstrijdformulier op De winnaar zal op 28 april 2014 persoonlijk bericht ontvangen. Over de uitslag van de wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd. Het invullen van het wedstrijdformulier en daaropvolgende reactie van VisitDenmark en NOVASOL geeft geen enkel recht op uitkering van een prijs. De hoofdprijs is als volgt: 2 entreekaarten voor de finale van het Eurovision Songfestival in Kopenhagen op 10 mei a.s. Daarnaast stelt NOVASOL Vakantiehuizen het vakantiehuis Liseleje - E11048 ter beschikking vanaf vrijdag 9 mei tot en met maandag 12 mei. 2x VIP Copenhagen Cards geldig 72 uur Benzinevergoeding op basis van de heen- en terugreis vanuit de woonplaats van prijswinnaar naar Kopenhagen in Denemarken tot een maximum van 250, - De reis die door VisitDenmark en NOVASOL wordt aangeboden bevat alleen de elementen/activiteiten aangegeven in de omschrijving van de reis. De reis is op basis van eigen vervoer (auto). Brandstofkosten worden vergoed tot een bedrag van maximaal 250, -. (Kopie)bonnen van de brandstofkosten dienen hiervoor opgestuurd te worden naar VisitDenmark, Schipholweg 96a, 2316XD Leiden. Zonder deze bonnen worden geen brandstofkosten uitbetaald. De reis is o.b.v. logies. VisitDenmark en NOVASOL zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor ongevallen, schade, letsel, vermissing en/of diefstal tijdens de reis. Deelnemers dienen derhalve zelf te beschikken over een ziektekostenverzekering en een reisverzekering. Alle deelnemers aan de reis dienen tijdens de reis in bezit te zijn van een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart. Indien een winnaar geen aanspraak wenst te maken op de toegewezen prijs,

3 hebben VisitDenmark en NOVASOL het recht om een andere winnaar te loten. De deelnemer kan de bovengenoemde prijzen niet inwisselen voor contanten en de prijzen zijn niet-restitueerbaar of overdraagbaar Bekendmaking van de uitslag Met de winnaars van de wedstrijd zal contact worden opgenomen via het adres aangegeven op het wedstrijdformulier. Hij/zij zal vervolgens de volledige contactgegevens naar VisitDenmark en NOVASOL versturen. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd en mogelijke bezwaren tegen de uitslag hebben geen juridisch effect Publicatie van de winnaar Alle deelnemers aanvaarden met het accepteren van deze voorwaarden dat de ten behoeven van de wedstrijd verstrekte gegevens door VisitDenmark en NOVASOL (exclusief voor de organisaties van de wedstrijd) zullen worden gebruikt. Specifiek aanvaarden zij dat deze informatie kan worden gebruikt in verband met het publiceren van de winnaar(s). Na afloop van de wedstrijd/campagne ontvangen alle deelnemers eenmalig een van VisitDenmark en NOVASOL, ongeacht of de deelnemer zich ingeschreven heeft voor de nieuwsbrief. De rechten van de deelnemers/winnaars als bepaald in artikel 4 zullen hierbij in acht worden genomen. Artikel 3 Acceptatie van het wedstrijdreglement Door het invullen van het wedstrijdformulier op door haar bepaalde wijze, neemt een persoon deel aan de wedstrijd en accepteert daarmee deze voorwaarden. VisitDenmark en NOVASOL hebben het recht iedere deelnemer welke nalatig is de bepalingen in deze algemene voorwaarden na te leven van de wedstrijd uit te sluiten. Dit geldt ook in het geval de gelijkheid in kansen door een van de deelnemers negatief wordt beïnvloed. Dit uitsluitend ter beoordeling van VisitDenmark en NOVASOL. In het geval de deelnemer onjuiste en/of onvolledige informatie aan VisitDenmark en NOVASOL verstrekt c.q. heeft verstrekt, een en ander uitsluitend ter beoordeling van VisitDenmark en NOVASOL, zijn VisitDenmark en NOVASOL steeds bevoegd deze deelnemer uit te sluiten van deelname aan de wedstrijd. Door uitsluiting vervallen alle aanspraken op eventueel gewonnen prijzen en vervallen deze aan VisitDenmark en NOVASOL. Artikel 4 Recht van data verwerking De door de deelnemers verstrekte persoonlijke gegevens - voorafgaand aan en/of tijdens de wedstrijd - zullen worden gebruikt voor registratie van deelnames. VisitDenmark en NOVASOL zullen er zorg voor dragen dat deze persoonlijke gegevens vertrouwelijk blijven. In overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens heeft degene die zijn persoonsgegevens heeft verstrekt het recht VisitDenmark en NOVASOL te verzoeken deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Een dergelijk verzoek dient schriftelijk door

4 de deelnemer te worden gedaan aan VisitDenmark, Schipholweg 96a, 2316 XD te Leiden, t.a.v. Marketing. Persoonsgegevens verzameld voor het doel van de wedstrijd zullen exclusief door VisitDenmark en NOVASOL worden gebruikt. Geen van de gegevens zullen worden verkocht of overgedragen aan een derde partij. Iedere deelnemer die schriftelijk verzoekt zijn/haar persoonsgegevens te laten verwijderen, bewerkstelligt hiermee zijn/haar uitsluiting van de wedstrijd. Artikel 5 Aansprakelijkheid en overmacht 1. VisitDenmark en NOVASOL verlenen geen garantie op de prijzen. VisitDenmark en NOVASOL zijn niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor gebreken of schade aan de prijzen of voor enig(e) schade of letsel als gevolg van het gebruik van de prijzen. VisitDenmark en NOVASOL zijn niet aansprakelijk voor eventuele gebreken in de verdere afhandeling van de verzending na versturen. 2. VisitDenmark en NOVASOL verklaren hierbij, dat de kenmerken van het internet in ogenschouw nemende, het onmogelijk is het gebruik van de opgegeven informatie door de deelnemer, die op onvoorziene wijze bij een derde terechtkomt, te controleren. VisitDenmark en NOVASOL kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor enig frauduleus gebruik via internet door derden, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van VisitDenmark en NOVASOL. 3. VisitDenmark en NOVASOL verwerpen elke aansprakelijkheid in het geval van enig disfunctioneren van het internet, telefoonverbindingen en andere ontvangende apparatuur die deelname aan de wedstrijd kunnen tegenhouden. Aanvullend hierop kunnen VisitDenmark en NOVASOL niet aansprakelijk worden gehouden ten aanzien van problemen met verbindingen, het verloren raken van s of poststukken. 4. VisitDenmark en NOVASOL verwerpen tevens alle aansprakelijkheid voor fouten van welke aard dan ook die de hardware, software (virussen etc.), computers of data opslag van deelnemers aantasten, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van VisitDenmark en NOVASOL. 5. VisitDenmark en NOVASOL zijn niet aansprakelijk in het geval overmacht aan de zijde van VisitDenmark de organisatie van de wedstrijd in de weg staat, doet beëindigen, verlengen, vertraagt, verandert of annuleert. In dergelijke gevallen zal VisitDenmark al hetgeen doen dat van haar in redelijkheid kan worden verwacht om de deelnemers via de website van VisitDenmark hierover te informeren. 6. VisitDenmark zal iedere redelijke commerciële inspanning leveren om de wedstrijd op ieder tijdstip toegankelijk te houden, hierbij de juridische verplichtingen in acht nemende. VisitDenmark mag de toegang tot de wedstrijd onderbreken in geval van technische redenen, zoals technisch onderhoud. In geen geval is VisitDenmark aansprakelijk voor dergelijke storingen of de gevolgen daarvan. Het is niet mogelijk op basis van het bovenstaande in lid 6 schadevergoeding te vorderen. 7. VisitDenmark en NOVASOL hebben het recht de wedstrijd te verruimen, veranderen of annuleren indien de omstandigheden dit verlangen. Dit uitsluitend ter beoordeling van VisitDenmark en NOVASOL. VisitDenmark en NOVASOL kunnen niet voor de gevolgen hiervan aansprakelijk worden gehouden. Het is niet mogelijk

5 op basis van het bovenstaande in lid 7 schadevergoeding te vorderen. Artikel 6 Vergoedingen voor participatie Deelname aan de wedstrijd verplicht de deelnemers niet tot enige aankoop van producten of diensten aangeboden door VisitDenmark en NOVASOL. De wedstrijd is alleen toegankelijk via de website Deelname aan de wedstrijd is vrijwillig, de deelname kan op elk moment schriftelijk ingetrokken worden. Indien de deelnemer kosten moet maken voor deelname aan de wedstrijd, bijvoorbeeld de kosten voor de internetverbinding, dan worden deze kosten niet door VisitDenmark of NOVASOL vergoed. VisitDenmark en NOVASOL hebben de noodzakelijke technische maatregelen getroffen om er zorg voor te dragen dat iedereen deel kan nemen aan de wedstrijd. Artikel 7 Bezwaar In geval van bezwaar betreffende de bovenstaande bepalingen kunnen deze verstuurd worden aan: VisitDenmark, Schipholweg 96a, 2316 XD te Leiden t.a.v. Marketing. Artikel 8 Toepasselijk recht Op deze bepalingen is het Nederlandse recht van toepassing. Deze actie is in overeenstemming met de gedragscode van klein promotioneel kansspel.

Bosch Car Service 2015 Actievoorwaarden Nederland

Bosch Car Service 2015 Actievoorwaarden Nederland Bosch Car Service 2015 Actievoorwaarden Nederland «Laat een APK uitvoeren en maak kans op 10.000* voor een auto naar keuze» Inhoud «Laat een APK uitvoeren en maak kans op 10.000* voor een auto naar keuze»...

Nadere informatie

Laat dit lezen aan je ouders als je 16 jaar of jonger bent!

Laat dit lezen aan je ouders als je 16 jaar of jonger bent! Laat dit lezen aan je ouders als je 16 jaar of jonger bent! Artikel 1 Algemeen 1. Deze actievoorwaarden ( Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op de actie Zet scouting in de zon en maak kans op een Waka

Nadere informatie

2. Aanbieder De Actie wordt, tenzij anders vermeld, georganiseerd door (een groepsmaatschappij van):

2. Aanbieder De Actie wordt, tenzij anders vermeld, georganiseerd door (een groepsmaatschappij van): ALGEMENE ACTIEVOORWAARDEN TMG 1. Toepasselijkheid a) Deze Algemene Actievoorwaarden zijn van toepassing op alle door Telegraaf Media Groep of een van haar groepsmaatschappijen (hierna: TMG ) te organiseren

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Algemene voorwaarden In dit document zijn de algemene voorwaarden van vrijwilligerscentraleamstelland.nl beschreven. Vrijwilligerscentrale-amstelland.nl is onderdeel van een netwerk van websites voor vraag

Nadere informatie

538 SPELVOORWAARDEN. Algemeen

538 SPELVOORWAARDEN. Algemeen 538 SPELVOORWAARDEN Algemeen Deze spelvoorwaarden zijn van toepassing op de promotionele actie Ed & Breakfast (hierna te definiëren en verder te noemen: de Actie ) van Radio 538 B.V., gevestigd aan Bergweg

Nadere informatie

Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl.

Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl. Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl. 1. DEFINITIES 1.1. Mijndomein.nl: mijndomein.nl B.V. gevestigd aan de Albert

Nadere informatie

Telfort. Goedkoper. Dus leuker.

Telfort. Goedkoper. Dus leuker. Algemene Voorwaarden Telfort B.V. pagina 1 van 8 Deze algemene voorwaarden van Telfort voldoen aan het referentiemodel voor Algemene voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel is tot stand gekomen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie

8.3 Localhosting vrijwaart wederpartij tegen iedere actie van derden gebaseerd op de stelling dat hetgeen door haar is geleverd, dan wel ter

8.3 Localhosting vrijwaart wederpartij tegen iedere actie van derden gebaseerd op de stelling dat hetgeen door haar is geleverd, dan wel ter ALGEMENE VOORWAARDEN van Localhosting Panhuis 25, 6305 AR, schin op Geul, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Maastricht onder nummer 14078397. Artikel 1 Toepasselijkheid voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden

Nadere informatie

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten.

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten. Voorwaarden 1. Definities 1. Gratiswebshopbeginnen.nl handelt onder de naam " " en is gevestigd te Coevorden. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder dossiernummer: 01143533 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Totstandkoming Overeenkomst 4. Duur van de Overeenkomst

Nadere informatie

Pagina nummering: 1 / 14

Pagina nummering: 1 / 14 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan waarbij Grift IT goederen en/of diensten van welke aard

Nadere informatie

Voor dienstverlening en producten van ICTMediaGroep gevestigd en kantoorhoudende te (9714 JZ) Groningen aan de Oosterhamriklaan 14b.

Voor dienstverlening en producten van ICTMediaGroep gevestigd en kantoorhoudende te (9714 JZ) Groningen aan de Oosterhamriklaan 14b. Algemene Voorwaarden Voor dienstverlening en producten van ICTMediaGroep gevestigd en kantoorhoudende te (9714 JZ) Groningen aan de Oosterhamriklaan 14b. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Vuurenvaart B.V. 1

Algemene voorwaarden Vuurenvaart B.V. 1 Artikel 1: Definities Algemene Voorwaarden Vuurenvaart B.V. 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: A. Opdrachtgever: de partij die opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. GlasvezelZakelijk.nl. augustus 2012

Algemene Voorwaarden. GlasvezelZakelijk.nl. augustus 2012 Algemene Voorwaarden GlasvezelZakelijk.nl augustus 2012 INHOUDSOPGAVE: 1. DEFINITIES EN BEGRIPSBEPALING...3 2. DE DIENSTEN...3 3. TOTSTANDKOMING VAN EEN SERVICE CONTRACT...4 4. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT...4

Nadere informatie

Artikel 1: Definities. Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden. Artikel 3: Totstandkoming van de Overeenkomst. Artikel 4: Duur en beëindiging

Artikel 1: Definities. Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden. Artikel 3: Totstandkoming van de Overeenkomst. Artikel 4: Duur en beëindiging Artikel 1: Definities 1.1 Algemene Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden van uhost. 1.2 Bestelformulier(en): Het/de bestelformulier(en) op de Websites van uhost. 1.3 De Klant(en): Iedere (rechts)persoon(en)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding Artikel 1. Definities 1. Serveo: gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30212937. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Serveo een Overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Artikel 1. Definities 1.1. Leverancier: Vyrex Solutions gevestigd te Houten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 59320532, tevens handelend

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden v 2.0

Algemene voorwaarden v 2.0 Artikel 1. Definities 1. Mijn-Sleutel gevestigd te Oosterhout en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09139651. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Mijn-Sleutel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEELDSCHERM ADVERTEREN

ALGEMENE VOORWAARDEN BEELDSCHERM ADVERTEREN Versie 1.0-12 mei 2014 ALGEMENE VOORWAARDEN BEELDSCHERM ADVERTEREN Inhoudsopgave Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van NLSS Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De

Nadere informatie

Actievoorwaarden Usher s #URXTour Concert op 4 maart

Actievoorwaarden Usher s #URXTour Concert op 4 maart Actievoorwaarden Usher s #URXTour Concert op 4 maart De Actie 1. De actie Win tickets voor Usher s concert op 4 maart wordt aangeboden door MasterCard Nederland, gevestigd te (1082 MS) Amsterdam, Nederland,

Nadere informatie

Voorwaarden bij Hostingcontract

Voorwaarden bij Hostingcontract Voorwaarden bij Hostingcontract Artikel A.1. Toepasselijkheid, rangorde en definities A.1.1. Deze Algemene Voorwaarden en de Module Algemeen zijn van toepassing op iedere aanbieding of offerte van Kees

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN INZAKE GEBRUIK SPARKHOLDER

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN INZAKE GEBRUIK SPARKHOLDER ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN INZAKE GEBRUIK SPARKHOLDER Artikel 1 // Definities In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: Afnemer : de Persoon met wie Sparkholder een Overeenkomst heeft

Nadere informatie

Algemene voorwaarden HostingDirect.nl

Algemene voorwaarden HostingDirect.nl Algemene voorwaarden HostingDirect.nl Inhoudsopgave Module A. Algemeen... 1 Definities... 9 Module B. Hostingdiensten... 11 Module C. Domeinnaamregistratie... 16 Module D. Reselling... 19 Module A. Algemeen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS 1. Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: E-Business

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Oxxa.com

Algemene voorwaarden Oxxa.com Algemene voorwaarden Oxxa.com Inhoudsopgave Module A. Algemeen... 1 Definities... 9 Module B. Hostingdiensten... 11 Module C. Domeinnaamregistratie... 16 Module D. Reselling... 19 Module A. Algemeen Artikel

Nadere informatie

Algemene (Leverings-) Voorwaarden A.I.S INFORMATION SERVICES B.V. ook optredend als voor RxWorks

Algemene (Leverings-) Voorwaarden A.I.S INFORMATION SERVICES B.V. ook optredend als voor RxWorks Algemene (Leverings-) Voorwaarden A.I.S INFORMATION SERVICES B.V. ook optredend als voor RxWorks 1. Definities 1.1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012

Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012 Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012 Artikel 1. Definities 1. Versio: Versio B.V. gevestigd te Almere en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 53309979. 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie