Risem Verzonden vanaf mijn BlackBerry 10 smartphone.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Risem Verzonden vanaf mijn BlackBerry 10 smartphone."

Transcriptie

1 From: Ineke Alferink Sent: 22 Oct :38:46 To: Postregistrator Cc: Subject: FW: Toezending vastgesteld verslag AB-vergadering 25 juni Attachments:2a - Vastgesteld verslag AB pdf Risem Verzonden vanaf mijn BlackBerry 10 smartphone. Van: Riemer, Mieke de Verzonden: donderdag 22 oktober :05 Aan: Griffie; Onderwerp: Toezending vastgesteld verslag AB-vergadering 25 juni Geachte griffiers, Bijgaand doe ik u toekomen, het verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur GGD Gelderland-Zuid, d.d dat in de laatste AB-vergadering van is vastgesteld. Met vriendelijke groet, Mieke de Riemer Directiesecretaresse Werkdagen: di-, wo- do- en vrij-ochtend Mijn nieuwe telefoonnummer: (088) GGD Gelderland-Zuid Groenewoudseweg TV Nijmegen Postbus BC Nijmegen T (088)

2 Verslag - concept bespreking Algemeen Bestuur GGD Gelderland-Zuid datum/tijd bespreking 25 juni uur Locatie Toverbaltheater Beneden-Leeuwen Aanwezig dhr. G. Bel (Lingewaal), mw. M. Blaauwhof (Maasdriel), dhr. J. van Dongen (Druten), dhr. H. Driessen (Tiel), dhr. R. Engels (Wijchen), dhr. G. Hendriks (Beuningen), dhr. B. Frings, voorzitter (Nijmegen), mw. S. Klein-de Jong (Buren), dhr. K. Krook (Neerijnen), dhr. H. Looijen (Zaltbommel), Ellen de Swart (Heumen), dhr. V. van Neerbos (Neder-Betuwe), dhr. F. Sidali (Culemborg), dhr. B. van Swam (West Maas en Waal), dhr. S. Thijssen (Groesbeek), mw. M. Pieters, dhr. M. Hoff, mw. G. Hubers, mw. Van Daal en dhr. J. van Wijngaarden afwezig dhr. N. Wiendels (Geldermalsen), dhr. T. van Balken (Zaltbommel) en dhr. B. van Swam (West Maas en Waal) kopie aan OR van Mieke de Riemer afdeling Directie doorkiesnummer (088) ons kenmerk GGD/DIR/0298/15/mr datum 15 juli 2015 Onderwerp / Besluit Actie 1. Opening Dhr. Frings opent de vergadering. Berichten van verhindering ontvangen van de heren Wiendels en Van Balken. Vaststelling van de agenda De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. 2. Verslag AB-vergadering GGD Gelderland-Zuid 11 december 2014 Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 3. Mededelingen Punt 8. Samenwerkingsovereenkomst huisarts en gemeente. In het oostelijk deel gaat dit al vorm krijgen. Mw. Pieters houdt zich aanbevolen voor suggesties van huisartsen in regio Rivierenland om een intensievere samenwerking mee te bespreken. Punt 13. Ter vergadering wordt de uitgave Seksuele Gezondheid Thermometer 2014 in 2-voud uitgereikt, waarvan 1 exemplaar voor de ambtenaar bestemd is. 4. Financieel 4.1 Financiering Veilig Thuis In opdracht van de gemeenten in Gelderland-Zuid en gemeente Mook en Middelaar is vanuit GGD Gelderland-Zuid per 1 januari 2015 Veilig Thuis (AMHK) operationeel. Veilig Thuis bevindt zich in een ontwikkelingsfase. Nu blijkt dat Veilig Thuis, dat is samengesteld uit vier verschillende bloedgroepen niet doelmatig kan werken door het werken in verschillende registratiesystemen, verschillende werkwijzen, een krappe locatie en afstemmingsproblemen met de sociale wijkteams en het Veiligheidshuis. Door de hoge werkdruk is uitbreiding van capaciteit nodig, waarmee in de begroting 2015 en in de conceptbegroting 2016 geen rekening is gehouden. Nu ligt het verzoek van het DB aan het AB voor om tot een herbestemming van het positieve resultaat 2014 ten gunste van de financiering van Veilig Thuis over Centraal postadres Postbus BC Nijmegen Hoofdvestigingen GGD Gelderland-Zuid Regio Nijmegen (Nijmegen) Rivierenland (Tiel) Bezoekadres Regio Nijmegen Groenewoudseweg TV Nijmegen T: (024) F: (024)

3 pagina 2 van 4 te gaan. Na inventarisatie komt de voorzitter tot de conclusie, dat het voorstel van het DB wordt aangenomen, met de volgende opmerkingen: Neerijnen: gaat inhoudelijk akkoord met het voorstel van het DB, maar vindt procesmatig dat de koninklijke weg gevolgd moet worden. Culemborg: vindt dat het in tweeën opgedeeld moet worden; acute inzet van tijdelijke extra capaciteit akkoord, maar voor de langere termijn zijn twijfels of dit met extra geld/fte wordt opgelost, en stelt voor om eerst de ketenaanpak nader bekijken Neder-Betuwe: kan zich vinden in deze incidentele aanpak voor 2015 met de opmerking dat ook de netwerksamenwerking goed opgepakt moet worden. Buren: gaat akkoord met het voorstel op korte termijn, maar nog niet in structurele zin. Beuningen: sluit zich aan bij Culemborg en Neerijnen. Lingewaal: gaat akkoord met het voorstel op korte termijn, maar vindt dat voor de langere termijn een oplossing gevonden moet worden volgens de koninklijke weg. Maasdriel: geeft complimenten voor de probleemanalyse, maar kan nog niet akkoord gaan met het voorstel en is voor gestaffeld inzetten en een jaar wachten. Zaltbommel (bij monde van wethouder Looijen) sluit zich aan bij het standpunt van Maasdriel 1. Kennis te nemen van de stand van zaken. 2. Akkoord te gaan met personele uitbreiding van Veilig Thuis in 2015: totaal In te stemmen dat een deel van de resultaatbestemming GGD Gelderland Zuid 2014 ad ,- ingezet wordt voor de dekking van de extra kosten Veilig Thuis In te stemmen met een verwacht negatief resultaat Veilig Thuis van minimaal In te stemmen met het ontwikkelen van een structureel plan voor Veilig Thuis met begroting en inventarisatie van risico s, waarbij Veilig Thuis in de context van de gehele keten wordt bezien en dit plan te agenderen voor de ABvergadering van 1 oktober a.s. 6. Voor een structurele oplossing in de gehele keten naar mogelijkheden te zoeken (substitutiemogelijkheid). 7. Met spoed een verkorte memo aan te leveren, welke de portefeuillehouders aan de raad kunnen voorleggen. Hierin zal tevens worden vermeld, de toezegging van de voorzitter om de gehanteerde handelwijze (wijzigen van winstbestemmingen om tekorten in een lopend boekjaar te dekken) voortaan niet meer toe te passen. MP 4.2 Jaarstukken 2014 De jaarrekening 2014 is aangeboden aan deelnemende gemeenten om hun zienswijze kenbaar te maken. De adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen regio Nijmegen heeft een advies uitgebracht. De meest recente versie van het overzicht van de zienswijzen wordt ter vergadering uitgereikt. Vanwege nieuwe inzichten, ligt nu een andere resultaatbestemming voor dan bij het aanbieden van de jaarstukken met het verzoek om zienswijze gemeenten, werd voorgesteld. Opmerkingen: - Dhr. Hendriks meldt dat de zienswijze van Beuningen was, akkoord te gaan met het oude voorstel, maar niet met het nieuwe. - Dhr. Van Neerbos: de gemeenteraad van Neder-Betuwe vindt het voorwaarde dat de accountantsverklaring van een handtekening is voorzien, dus verzoek om in het vervolg de getekende versie aan de raden aan te bieden.

4 pagina 3 van 4 - T.a.v. de vorming van de bestemde reserve Individueel Keuze Budget (IKB) gaan de gemeenten Maasdriel, Zaltbommel, Tiel, Lingewaal, Neerijnen en Culemborg niet akkoord, waardoor dit voorstel niet wordt aangenomen. - T.a.v. de vorming bestemde reserve Toezicht WMO gaan Maasdriel, Zaltbommel en Culemborg niet akkoord, maar op basis van de stemverhouding wordt dit voorstel wel aangenomen. 1. De jaarrekening 2014 vast te stellen. 2. Niet akkoord te gaan met de vorming bestemde reserve Individueel Keuze Budget (IKB) ,-. Aan alle gemeenten zal terugbetaling plaatsvinden. Akkoord te gaan met: - vorming bestemde reserve Toezicht WMO ,-. - uitbetalen van ,- aan gemeenten uit regio Nijmegen. - reservering incidentele last Afboeking vordering M&M ,- - vorming bestemde reserve Veilig Thuis ,- met de opmerking dat de voorzitter toezegt om in het vervolg de zuivere systematiek te hanteren 3. Bijgaande brief ondertekend en voorzien van de vereiste overige stukken, aan te bieden bij het Centraal Bureau voor de Statistiek in verband met vaststelling van de subsidie voor coördinatie en hulpverlening inzake aanvullende seksuele gezondheidszorg. 4.3 Aanbesteding accountant Het contract met de accountant van GGD Gelderland-Zuid en Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (Deloitte) voor de periode is verlopen. Derhalve moet er aanbesteed worden. Het traject is arbeidsintensief omdat voorafgaand aan de aanbesteding de financiële verordeningen (financiële verordening, controleverordening en treasurystatuut) actualisatie behoeven. Het aanbestedingstraject zelf vraagt ook veel inzet, zo is het belangrijk om zorgvuldig een programma van eisen en wensen op te stellen. 1. Het contract met accountant Deloitte voor 1 jaar (2015) te verlengen. 2. Te starten met actualisatie van de financiële verordening, controleverordening en treasurystatuut. 3. Voorbereidingen te treffen om gezamenlijk met de VRGZ het traject aanbesteding accountant te starten. 5. Registratie en lichte handhaving kinderopvang Sinds 2013 voert GGD Gelderland-Zuid voor gemeente Nijmegen de registratie en lichte handhaving kinderopvang uit. De overeenkomst met gemeente Nijmegen is recent geëvalueerd; de overeenkomst is verlengd met 2 jaar tot 1 april 2017, waarna de overeenkomst steeds met één jaar kan worden verlengd. De GGD staat op het punt om ook een overeenkomst voor deze taken af te sluiten met gemeente Druten. Ook andere gemeenten oriënteren zich op het afnemen van de registratie en lichte handhaving bij de GGD: gemeente Heumen heeft een offerte aangevraagd; gemeenten Culemborg en Neder-Betuwe hebben informatie opgevraagd. Aan het AB wordt gevraagd om er mee in te stemmen dat de GGD zowel de taak toezicht als registratie en lichte handhaving uit blijft voeren c.q. uitbreidt. 1. In te stemmen met de conclusie dat - in het licht van Good Governance - de registratie en lichte handhaving kinderopvang in het verlengde van de taak toezicht kinderopvang door de GGD goed kan worden uitgevoerd en dat het de GGD ook anderszins niet schaadt. 2. In te stemmen met het uitbreiden van de taak registratie en lichte handhaving als facultatieve taak door de GGD in opdracht van betreffende gemeenten. 6. Informatieve bespreking concept Meerjarenbeleidsplan GGD Gelderland-Zuid Mw. Pieters geeft een toelichting over het proces en de routing. In dit concept is nog ruimte voor opmerkingen van het AB en de RAO (uiterlijk 05/08). Er worden complimenten gemaakt over de opzet en prettige leesbaarheid. De GGD wordt verzocht om concreter te duiden wat de consequenties (kunnen) zijn van het hanteren van deze meerjarenstrategie. Naar aanleiding van het verzoek om de raden eerder in het proces te betrekken, vindt

5 pagina 4 van 4 een discussie plaats met als uiteindelijke conclusie dat er geen wijzigingen aangebracht worden in het huidige proces. Het is nu een 80%-versie, waarvoor nog bestuurlijk en ambtelijk suggesties meegegeven kunnen worden. De 100% conceptversie komt 01/10 in het AB en wordt vervolgens met verzoek om zienswijze aan de raden aangeboden. De definitieve versie komt dan ter vaststelling in de decembervergadering van het AB. 1. Kennis te nemen van de concept Meerjarenstrategie GGD De opmerkingen over de concept Meerjarenstrategie in het algemeen en de focus, strategie en ambities in het bijzonder mee te nemen evenals het commentaar en suggesties ter aanscherping en verbetering en de wensen/suggesties ten aanzien van ambtelijke consultatie. 3. De meerjarenstrategie te illustreren met de consequenties van doorwerking. 7. Rondvraag Er zijn geen vragen. 8. Sluiting De voorzitter sluit om uur de vergadering onder dankzegging aan de deelnemers voor hun bijdrage aan deze vergadering.