Risem Verzonden vanaf mijn BlackBerry 10 smartphone.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Risem Verzonden vanaf mijn BlackBerry 10 smartphone."

Transcriptie

1 From: Ineke Alferink Sent: 22 Oct :38:46 To: Postregistrator Cc: Subject: FW: Toezending vastgesteld verslag AB-vergadering 25 juni Attachments:2a - Vastgesteld verslag AB pdf Risem Verzonden vanaf mijn BlackBerry 10 smartphone. Van: Riemer, Mieke de Verzonden: donderdag 22 oktober :05 Aan: Griffie; Onderwerp: Toezending vastgesteld verslag AB-vergadering 25 juni Geachte griffiers, Bijgaand doe ik u toekomen, het verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur GGD Gelderland-Zuid, d.d dat in de laatste AB-vergadering van is vastgesteld. Met vriendelijke groet, Mieke de Riemer Directiesecretaresse Werkdagen: di-, wo- do- en vrij-ochtend Mijn nieuwe telefoonnummer: (088) GGD Gelderland-Zuid Groenewoudseweg TV Nijmegen Postbus BC Nijmegen T (088)

2 Verslag - concept bespreking Algemeen Bestuur GGD Gelderland-Zuid datum/tijd bespreking 25 juni uur Locatie Toverbaltheater Beneden-Leeuwen Aanwezig dhr. G. Bel (Lingewaal), mw. M. Blaauwhof (Maasdriel), dhr. J. van Dongen (Druten), dhr. H. Driessen (Tiel), dhr. R. Engels (Wijchen), dhr. G. Hendriks (Beuningen), dhr. B. Frings, voorzitter (Nijmegen), mw. S. Klein-de Jong (Buren), dhr. K. Krook (Neerijnen), dhr. H. Looijen (Zaltbommel), Ellen de Swart (Heumen), dhr. V. van Neerbos (Neder-Betuwe), dhr. F. Sidali (Culemborg), dhr. B. van Swam (West Maas en Waal), dhr. S. Thijssen (Groesbeek), mw. M. Pieters, dhr. M. Hoff, mw. G. Hubers, mw. Van Daal en dhr. J. van Wijngaarden afwezig dhr. N. Wiendels (Geldermalsen), dhr. T. van Balken (Zaltbommel) en dhr. B. van Swam (West Maas en Waal) kopie aan OR van Mieke de Riemer afdeling Directie doorkiesnummer (088) ons kenmerk GGD/DIR/0298/15/mr datum 15 juli 2015 Onderwerp / Besluit Actie 1. Opening Dhr. Frings opent de vergadering. Berichten van verhindering ontvangen van de heren Wiendels en Van Balken. Vaststelling van de agenda De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. 2. Verslag AB-vergadering GGD Gelderland-Zuid 11 december 2014 Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 3. Mededelingen Punt 8. Samenwerkingsovereenkomst huisarts en gemeente. In het oostelijk deel gaat dit al vorm krijgen. Mw. Pieters houdt zich aanbevolen voor suggesties van huisartsen in regio Rivierenland om een intensievere samenwerking mee te bespreken. Punt 13. Ter vergadering wordt de uitgave Seksuele Gezondheid Thermometer 2014 in 2-voud uitgereikt, waarvan 1 exemplaar voor de ambtenaar bestemd is. 4. Financieel 4.1 Financiering Veilig Thuis In opdracht van de gemeenten in Gelderland-Zuid en gemeente Mook en Middelaar is vanuit GGD Gelderland-Zuid per 1 januari 2015 Veilig Thuis (AMHK) operationeel. Veilig Thuis bevindt zich in een ontwikkelingsfase. Nu blijkt dat Veilig Thuis, dat is samengesteld uit vier verschillende bloedgroepen niet doelmatig kan werken door het werken in verschillende registratiesystemen, verschillende werkwijzen, een krappe locatie en afstemmingsproblemen met de sociale wijkteams en het Veiligheidshuis. Door de hoge werkdruk is uitbreiding van capaciteit nodig, waarmee in de begroting 2015 en in de conceptbegroting 2016 geen rekening is gehouden. Nu ligt het verzoek van het DB aan het AB voor om tot een herbestemming van het positieve resultaat 2014 ten gunste van de financiering van Veilig Thuis over Centraal postadres Postbus BC Nijmegen Hoofdvestigingen GGD Gelderland-Zuid Regio Nijmegen (Nijmegen) Rivierenland (Tiel) Bezoekadres Regio Nijmegen Groenewoudseweg TV Nijmegen T: (024) F: (024)

3 pagina 2 van 4 te gaan. Na inventarisatie komt de voorzitter tot de conclusie, dat het voorstel van het DB wordt aangenomen, met de volgende opmerkingen: Neerijnen: gaat inhoudelijk akkoord met het voorstel van het DB, maar vindt procesmatig dat de koninklijke weg gevolgd moet worden. Culemborg: vindt dat het in tweeën opgedeeld moet worden; acute inzet van tijdelijke extra capaciteit akkoord, maar voor de langere termijn zijn twijfels of dit met extra geld/fte wordt opgelost, en stelt voor om eerst de ketenaanpak nader bekijken Neder-Betuwe: kan zich vinden in deze incidentele aanpak voor 2015 met de opmerking dat ook de netwerksamenwerking goed opgepakt moet worden. Buren: gaat akkoord met het voorstel op korte termijn, maar nog niet in structurele zin. Beuningen: sluit zich aan bij Culemborg en Neerijnen. Lingewaal: gaat akkoord met het voorstel op korte termijn, maar vindt dat voor de langere termijn een oplossing gevonden moet worden volgens de koninklijke weg. Maasdriel: geeft complimenten voor de probleemanalyse, maar kan nog niet akkoord gaan met het voorstel en is voor gestaffeld inzetten en een jaar wachten. Zaltbommel (bij monde van wethouder Looijen) sluit zich aan bij het standpunt van Maasdriel 1. Kennis te nemen van de stand van zaken. 2. Akkoord te gaan met personele uitbreiding van Veilig Thuis in 2015: totaal In te stemmen dat een deel van de resultaatbestemming GGD Gelderland Zuid 2014 ad ,- ingezet wordt voor de dekking van de extra kosten Veilig Thuis In te stemmen met een verwacht negatief resultaat Veilig Thuis van minimaal In te stemmen met het ontwikkelen van een structureel plan voor Veilig Thuis met begroting en inventarisatie van risico s, waarbij Veilig Thuis in de context van de gehele keten wordt bezien en dit plan te agenderen voor de ABvergadering van 1 oktober a.s. 6. Voor een structurele oplossing in de gehele keten naar mogelijkheden te zoeken (substitutiemogelijkheid). 7. Met spoed een verkorte memo aan te leveren, welke de portefeuillehouders aan de raad kunnen voorleggen. Hierin zal tevens worden vermeld, de toezegging van de voorzitter om de gehanteerde handelwijze (wijzigen van winstbestemmingen om tekorten in een lopend boekjaar te dekken) voortaan niet meer toe te passen. MP 4.2 Jaarstukken 2014 De jaarrekening 2014 is aangeboden aan deelnemende gemeenten om hun zienswijze kenbaar te maken. De adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen regio Nijmegen heeft een advies uitgebracht. De meest recente versie van het overzicht van de zienswijzen wordt ter vergadering uitgereikt. Vanwege nieuwe inzichten, ligt nu een andere resultaatbestemming voor dan bij het aanbieden van de jaarstukken met het verzoek om zienswijze gemeenten, werd voorgesteld. Opmerkingen: - Dhr. Hendriks meldt dat de zienswijze van Beuningen was, akkoord te gaan met het oude voorstel, maar niet met het nieuwe. - Dhr. Van Neerbos: de gemeenteraad van Neder-Betuwe vindt het voorwaarde dat de accountantsverklaring van een handtekening is voorzien, dus verzoek om in het vervolg de getekende versie aan de raden aan te bieden.

4 pagina 3 van 4 - T.a.v. de vorming van de bestemde reserve Individueel Keuze Budget (IKB) gaan de gemeenten Maasdriel, Zaltbommel, Tiel, Lingewaal, Neerijnen en Culemborg niet akkoord, waardoor dit voorstel niet wordt aangenomen. - T.a.v. de vorming bestemde reserve Toezicht WMO gaan Maasdriel, Zaltbommel en Culemborg niet akkoord, maar op basis van de stemverhouding wordt dit voorstel wel aangenomen. 1. De jaarrekening 2014 vast te stellen. 2. Niet akkoord te gaan met de vorming bestemde reserve Individueel Keuze Budget (IKB) ,-. Aan alle gemeenten zal terugbetaling plaatsvinden. Akkoord te gaan met: - vorming bestemde reserve Toezicht WMO ,-. - uitbetalen van ,- aan gemeenten uit regio Nijmegen. - reservering incidentele last Afboeking vordering M&M ,- - vorming bestemde reserve Veilig Thuis ,- met de opmerking dat de voorzitter toezegt om in het vervolg de zuivere systematiek te hanteren 3. Bijgaande brief ondertekend en voorzien van de vereiste overige stukken, aan te bieden bij het Centraal Bureau voor de Statistiek in verband met vaststelling van de subsidie voor coördinatie en hulpverlening inzake aanvullende seksuele gezondheidszorg. 4.3 Aanbesteding accountant Het contract met de accountant van GGD Gelderland-Zuid en Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (Deloitte) voor de periode is verlopen. Derhalve moet er aanbesteed worden. Het traject is arbeidsintensief omdat voorafgaand aan de aanbesteding de financiële verordeningen (financiële verordening, controleverordening en treasurystatuut) actualisatie behoeven. Het aanbestedingstraject zelf vraagt ook veel inzet, zo is het belangrijk om zorgvuldig een programma van eisen en wensen op te stellen. 1. Het contract met accountant Deloitte voor 1 jaar (2015) te verlengen. 2. Te starten met actualisatie van de financiële verordening, controleverordening en treasurystatuut. 3. Voorbereidingen te treffen om gezamenlijk met de VRGZ het traject aanbesteding accountant te starten. 5. Registratie en lichte handhaving kinderopvang Sinds 2013 voert GGD Gelderland-Zuid voor gemeente Nijmegen de registratie en lichte handhaving kinderopvang uit. De overeenkomst met gemeente Nijmegen is recent geëvalueerd; de overeenkomst is verlengd met 2 jaar tot 1 april 2017, waarna de overeenkomst steeds met één jaar kan worden verlengd. De GGD staat op het punt om ook een overeenkomst voor deze taken af te sluiten met gemeente Druten. Ook andere gemeenten oriënteren zich op het afnemen van de registratie en lichte handhaving bij de GGD: gemeente Heumen heeft een offerte aangevraagd; gemeenten Culemborg en Neder-Betuwe hebben informatie opgevraagd. Aan het AB wordt gevraagd om er mee in te stemmen dat de GGD zowel de taak toezicht als registratie en lichte handhaving uit blijft voeren c.q. uitbreidt. 1. In te stemmen met de conclusie dat - in het licht van Good Governance - de registratie en lichte handhaving kinderopvang in het verlengde van de taak toezicht kinderopvang door de GGD goed kan worden uitgevoerd en dat het de GGD ook anderszins niet schaadt. 2. In te stemmen met het uitbreiden van de taak registratie en lichte handhaving als facultatieve taak door de GGD in opdracht van betreffende gemeenten. 6. Informatieve bespreking concept Meerjarenbeleidsplan GGD Gelderland-Zuid Mw. Pieters geeft een toelichting over het proces en de routing. In dit concept is nog ruimte voor opmerkingen van het AB en de RAO (uiterlijk 05/08). Er worden complimenten gemaakt over de opzet en prettige leesbaarheid. De GGD wordt verzocht om concreter te duiden wat de consequenties (kunnen) zijn van het hanteren van deze meerjarenstrategie. Naar aanleiding van het verzoek om de raden eerder in het proces te betrekken, vindt

5 pagina 4 van 4 een discussie plaats met als uiteindelijke conclusie dat er geen wijzigingen aangebracht worden in het huidige proces. Het is nu een 80%-versie, waarvoor nog bestuurlijk en ambtelijk suggesties meegegeven kunnen worden. De 100% conceptversie komt 01/10 in het AB en wordt vervolgens met verzoek om zienswijze aan de raden aangeboden. De definitieve versie komt dan ter vaststelling in de decembervergadering van het AB. 1. Kennis te nemen van de concept Meerjarenstrategie GGD De opmerkingen over de concept Meerjarenstrategie in het algemeen en de focus, strategie en ambities in het bijzonder mee te nemen evenals het commentaar en suggesties ter aanscherping en verbetering en de wensen/suggesties ten aanzien van ambtelijke consultatie. 3. De meerjarenstrategie te illustreren met de consequenties van doorwerking. 7. Rondvraag Er zijn geen vragen. 8. Sluiting De voorzitter sluit om uur de vergadering onder dankzegging aan de deelnemers voor hun bijdrage aan deze vergadering.

Risem en evt. afdeling

Risem en evt. afdeling From: Ineke Alferink Sent: maandag 4 januari 2016 13:56:51 To: Postregistrator Cc: Subject: FW: Toezending vastgestelde verslagen resp. AB-vergadering 1 oktober en 23 november 2015 Attachments: 2a - Vastgesteld

Nadere informatie

Verslag - concept. Onderwerp / Besluit

Verslag - concept. Onderwerp / Besluit Verslag - concept bespreking Algemeen Bestuur GGD Gelderland-Zuid datum/tijd bespreking Donderdag 29 juni 2017 van 14.00 16.00 uur Locatie Gemeentehuis in Beneden-Leeuwen Aanwezig dhr. G. Bel (Lingewaal),

Nadere informatie

Verslag - concept. Onderwerp / Besluit

Verslag - concept. Onderwerp / Besluit Verslag - concept bespreking Algemeen Bestuur GGD Gelderland-Zuid datum/tijd bespreking 1 oktober 2015 10.00-12.00 uur Locatie Gemeentehuis Beneden-Leeuwen (eenmalig) Aanwezig dhr. T. van Balken (Zaltbommel),

Nadere informatie

Verslag - concept. Onderwerp / Besluit

Verslag - concept. Onderwerp / Besluit Verslag - concept bespreking Algemeen Bestuur GGD Gelderland-Zuid datum/tijd bespreking 6 april 2017 van 10.00-12.00 uur Locatie Gemeentehuis in Beneden-Leeuwen Aanwezig dhr. S. Buwalda (Zaltbommel), dhr.

Nadere informatie

dhr. R. Engels (Wijchen) en dhr. N. Wiendels (Geldermalsen), met kennisgeving kopie aan Onderwerp / Besluit

dhr. R. Engels (Wijchen) en dhr. N. Wiendels (Geldermalsen), met kennisgeving kopie aan Onderwerp / Besluit Verslag - concept bespreking Algemeen Bestuur GGD Gelderland-Zuid datum/tijd bespreking 6 oktober 2016 10.00-12.00 uur Locatie Het Toverbaltheater in Beneden-Leeuwen Aanwezig dhr. S. Buwalda (Zaltbommel),

Nadere informatie

VEILIG THUIS GELDERLAND ZUID. Probleemanalyse en afspraken Verkorte memo t.b.v. portefeuillehouders. 2 juli 2015

VEILIG THUIS GELDERLAND ZUID. Probleemanalyse en afspraken Verkorte memo t.b.v. portefeuillehouders. 2 juli 2015 VEILIG THUIS GELDERLAND ZUID Probleemanalyse en afspraken Verkorte memo t.b.v. portefeuillehouders 2 juli 2015 Uitgave GGD Gelderland-Zuid Datum 2 juli 2015 1 2 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is Veilig

Nadere informatie

33S Gelderland-Zuid. 1 S mi 7015. la. IN1S.01436 HHIIIIIMIII

33S Gelderland-Zuid. 1 S mi 7015. la. IN1S.01436 HHIIIIIMIII 33S Gelderland-Zuid IN1S.01436 HHIIIIIMIII la. 1 S mi 7015 Aan de gemeenteraden van de gemeenten die deelnemen in de GR GGD Gelderland-Zuid en gemeente Mook en Middelaar afdeling: Directie datum: 16 maart

Nadere informatie

Verslag. Bijlage bij punt 2. Onderwerp / Besluit

Verslag. Bijlage bij punt 2. Onderwerp / Besluit Bijlage bij punt 2 Verslag bespreking Algemeen Bestuur GGD Gelderland-Zuid datum/tijd bespreking 12 december 2013 10.00-12.00 uur Locatie Gemeentehuis West Maas en Waal, Beneden Leeuwen Aanwezig dhr. L.C.M.

Nadere informatie

Denk aan het milieu - dit mailtje printen is niet altijd nodig. Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen:

Denk aan het milieu - dit mailtje printen is niet altijd nodig. Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen: Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen: Griffie vrijdag 9 juni 2017 8:48 'Griffie Culemborg'; Griffie Berg en Dal; Griffie; Griffie Druten; Griffie Heumen; Griffier Mook en Middelaar;

Nadere informatie

Verslag. Bijlage bij punt 6. Onderwerp / Besluit

Verslag. Bijlage bij punt 6. Onderwerp / Besluit Bijlage bij punt 6 Verslag bespreking Algemeen Bestuur GGD Gelderland-Zuid datum/tijd bespreking 13 maart 2014 10.00-12.00 uur Locatie Gemeentehuis West Maas en Waal, Beneden Leeuwen Aanwezig dhr. L.C.M.

Nadere informatie

REGISTER GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN GEMEENTE TIEL

REGISTER GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN GEMEENTE TIEL REGISTER GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN GEMEENTE TIEL Register e regelingen gemeente Tiel Inhoud van het register Burgemeester en wethouders zijn verplicht een register bij te houden van de e regelingen

Nadere informatie

Advies. Begroting 201G Gemeenschappel üke Regel i ng GGD Gelderland- Zuid. mesen. Gemeente Nijmegen. Gt.ir8ßH. Peggy van Gemert RA/AA

Advies. Begroting 201G Gemeenschappel üke Regel i ng GGD Gelderland- Zuid. mesen. Gemeente Nijmegen. Gt.ir8ßH. Peggy van Gemert RA/AA Advies Begroting 201G Gemeenschappel üke Regel i ng GGD Gelderland- Zuid Gt.ir8ßH mesen Gemeente Nijmegen Peggy van Gemert RA/AA Marcel Meier AA Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen September 2015

Nadere informatie

mw. K. Peters (Mook en Middelaar) - met kennisgeving Kopie aan

mw. K. Peters (Mook en Middelaar) - met kennisgeving Kopie aan Verslag - concept Bespreking Algemeen Bestuur GGD Gelderland-Zuid Datum/tijd bespreking Donderdag 5 oktober 2017 van 14.30 15.55 uur Locatie Gemeentehuis in Beneden-Leeuwen Aanwezig dhr. G. Bel (Lingewaal),

Nadere informatie

382,40 per inwoner 2/5 WMO 14.127.768,00 382,40 per inwoner 2/5 werk 14.127.768,00

382,40 per inwoner 2/5 WMO 14.127.768,00 382,40 per inwoner 2/5 werk 14.127.768,00 Gelderland Gemeente Aalten Inwoners 27.025 extra gelden 3D voor gemeenten 956,00 per inwoner 25.835.900,00 per jaar 191,20 per inwoner 1/5 jeugd 5.167.180,00 382,40 per inwoner 2/5 WMO 10.334.360,00 382,40

Nadere informatie

Register gemeenschappelijke regelingen gemeente 2017 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- Burgemeester

Nadere informatie

Toverbaltheater, Waterstraat 7, 6658 AA Beneden-Leeuwen Leden Algemeen Bestuur GGD Gelderland-Zuid M.

Toverbaltheater, Waterstraat 7, 6658 AA Beneden-Leeuwen  Leden Algemeen Bestuur GGD Gelderland-Zuid M. Agenda vergadering Algemeen Bestuur GGD Gelderland-Zuid datum 17 december 2015 begin en eindtijd 10:00-12:00 uur locatie Toverbaltheater, Waterstraat 7, 6658 AA Beneden-Leeuwen http://www.toverbaltheater.nl

Nadere informatie

Advies. Begroting 2016 Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland- Zuid

Advies. Begroting 2016 Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland- Zuid Advies Begroting 2016 Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland- Zuid Gemeente Nijmegen Peggy van Gemert RA/AA Marcel Meier AA Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen September 2015 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Toverbaltheater, Waterstraat 7, 6658 AA Beneden-Leeuwen aan. 1. Opening en vaststelling agenda Mondeling

Toverbaltheater, Waterstraat 7, 6658 AA Beneden-Leeuwen  aan. 1. Opening en vaststelling agenda Mondeling Agenda vergadering Algemeen Bestuur GGD Gelderland-Zuid datum 30 juni 2016 begin en eindtijd 14.00 16.00 uur locatie Toverbaltheater, Waterstraat 7, 6658 AA Beneden-Leeuwen http://www.toverbaltheater.nl

Nadere informatie

Advies. Jaarrekening 2015 Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland-Zuid

Advies. Jaarrekening 2015 Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland-Zuid Advies Jaarrekening 2015 Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland-Zuid Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Marcel Meier AA Peggy van Gemert RA/AA April 2016 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Bijlage bij punt 2. Algemeen Bestuur GR Gezondheidszorg Regio Nijmegen d.d. 7 maart 2013

Bijlage bij punt 2. Algemeen Bestuur GR Gezondheidszorg Regio Nijmegen d.d. 7 maart 2013 Bijlage bij punt 2 Algemeen Bestuur GR Gezondheidszorg Regio Nijmegen d.d. 7 maart 2013 Aanwezig: dhr. L.C.M. Frings (Nijmegen), dhr. G. Hendriks (Beuningen), dhr. W.J.J. Spaan (Groesbeek), dhr. R.W.M.

Nadere informatie

Middels deze brief informeren wij u over de publiciteitscampagne(s) rondom het Advies-en Steunpunt Huiselijk Geweld (ASHG) Gelderland-Zuid.

Middels deze brief informeren wij u over de publiciteitscampagne(s) rondom het Advies-en Steunpunt Huiselijk Geweld (ASHG) Gelderland-Zuid. Directie Inwoners Beleid & Realisatie Beleidsrealisatie & verantwoording Ingekomen stuk D12 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024)

Nadere informatie

Werkafspraken samenwerkende gemeenten in de politieregio Gelderland-Zuid en Bureau BIBOB inzake de uitvoering van de wet BIBOB.

Werkafspraken samenwerkende gemeenten in de politieregio Gelderland-Zuid en Bureau BIBOB inzake de uitvoering van de wet BIBOB. REGIONAAL OVEREENGEKOMEN WERKAFSPRAKEN BIBOB Regelende de werkafspraken inzake de uitvoering van de wet BIBOB tussen de gemeenten in de politieregio Gelderland Zuid en het landelijk bureau BIBOB Beuningen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie H.L. Klomberg M. Olij

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie H.L. Klomberg M. Olij Titel Nummer 13/39 Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD Datum 15 mei 2013 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie Zienswijze over de jaarrekening 2012 van de GGD Zaanstreek-Waterland

Nadere informatie

1. Opening en vaststelling agenda Mondeling. 2. Inspectierapport Veilig Thuis Gelderland Zuid Bijgevoegd. 3. Verbeterplan Veilig Thuis Bijgevoegd

1. Opening en vaststelling agenda Mondeling. 2. Inspectierapport Veilig Thuis Gelderland Zuid Bijgevoegd. 3. Verbeterplan Veilig Thuis Bijgevoegd Agenda vergadering Algemeen Bestuur GGD Gelderland-Zuid datum 23 november 2015 begin en eindtijd 20.00-22.00 uur locatie Gemeentehuis West Maas en Waal Dijkstraat 11 6658 Beneden-Leeuwen aan Leden Algemeen

Nadere informatie

Onderwerp Nazorg ex-gedetineerden: Subsidie casemanagement 2013 St.Moria en Reclassering Nederland / brief aan raad regionale coördinatie

Onderwerp Nazorg ex-gedetineerden: Subsidie casemanagement 2013 St.Moria en Reclassering Nederland / brief aan raad regionale coördinatie Openbaar Onderwerp Nazorg ex-gedetineerden: Subsidie casemanagement 2013 St.Moria en Reclassering Nederland / brief aan raad regionale coördinatie Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer

Nadere informatie

Advies. Begroting Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN)

Advies. Begroting Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) Advies Begroting 2017 Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Peggy van Gemert RA/AA Rob Jilisen

Nadere informatie

21 november CVS Aanvullende subsidie TBW - versie 14nov17

21 november CVS Aanvullende subsidie TBW - versie 14nov17 X 21 november 2017 4.2 CVS Aanvullende subsidie TBW - versie 14nov17 Collegevoorstel 1 Vooruitlopend op deze subsidie heeft de GGD al extra personeel aangenomen omdat het probleem van de wachttijden acuut

Nadere informatie

Openbaar. Uitvoering SP motie Horen, zien, maar niet zwijgen

Openbaar. Uitvoering SP motie Horen, zien, maar niet zwijgen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitvoering SP motie Horen, zien, maar niet zwijgen Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting In de raadsvergadering van 11 februari

Nadere informatie

Raadadviescommissie Welzijn BESLUITENLIJST

Raadadviescommissie Welzijn BESLUITENLIJST BESLUITENLIJST (17549\...) Datum : dinsdag 2 december 2014 Tijd : 19.30 uur Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig : de heer C. Nijhoff (commissievoorzitter), de heer G.J. van Weelden (raadslid

Nadere informatie

gelezen de brief van het Dagelijks Bestuur van de Regio Rivierenland van 24 juni 2015;

gelezen de brief van het Dagelijks Bestuur van de Regio Rivierenland van 24 juni 2015; BIJLAGE 3 bij Integraal voorstel over afsplitsing Avri De kleuren van de arceringen geven aan wat de aanleiding is voor een wijziging. Geel staat voor Avri-gerelateerd Groen is vanwege de wijziging Wgr

Nadere informatie

Toverbaltheater, Waterstraat 7, Beneden-Leeuwen Leden Algemeen Bestuur GGD Gelderland-Zuid M.

Toverbaltheater, Waterstraat 7, Beneden-Leeuwen  Leden Algemeen Bestuur GGD Gelderland-Zuid M. Agenda - concept vergadering Algemeen Bestuur GGD Gelderland-Zuid datum 2 april 2015 begin en eindtijd 10:00-12:00 uur locatie Toverbaltheater, Waterstraat 7, Beneden-Leeuwen http://www.toverbaltheater.nl/

Nadere informatie

Ambitiedocument

Ambitiedocument Ambitiedocument 2016-2020 Bestuurlijke context Financiële context oud Regiocontract Tussen Regio en Provincie Contract voor uitvoering regionale programma s 15 miljoen Regie Regio Verdeling over 10 gemeenten

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

1. Opening en vaststelling agenda Mondeling. 2. Verslag vergadering 25 juni 2015 Bijgevoegd. 3. Mededelingen Bijgevoegd

1. Opening en vaststelling agenda Mondeling. 2. Verslag vergadering 25 juni 2015 Bijgevoegd. 3. Mededelingen Bijgevoegd Agenda vergadering Algemeen Bestuur GGD Gelderland-Zuid datum 1 oktober 2015 begin en eindtijd 10:00-12:00 uur locatie Gemeentehuis West Maas en Waal Dijkstraat 11 6658 Beneden-Leeuwen aan Leden Algemeen

Nadere informatie

1. Opening en vaststelling agenda Mondeling. 2. Aanpak Schoolverzuim / Presentatie Emilie Ruiter (stafarts) en Hannelore Hoogeveen (manager JGZ)

1. Opening en vaststelling agenda Mondeling. 2. Aanpak Schoolverzuim / Presentatie Emilie Ruiter (stafarts) en Hannelore Hoogeveen (manager JGZ) Agenda vergadering Algemeen Bestuur GGD Gelderland-Zuid datum 5 oktober 2017 begin en eindtijd 14.30 16.30 uur locatie Gemeentehuis West Maas en Waal, Dijkstraat 11 6658 AG Beneden-Leeuwen aan Leden Algemeen

Nadere informatie

Zienswijzen Jaarstukken 2016 Avri

Zienswijzen Jaarstukken 2016 Avri Zienswijzen Jaarstukken 2016 Avri Inleiding: De Jaarstukken 2016 van de Gemeenschappelijke Regeling Avri (Avri) is op 13 april 2017 aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten. De gemeenten hebben

Nadere informatie

Agenda. Openbare vergadering van. Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur. Algemeen Bestuur GR Bleizo

Agenda. Openbare vergadering van. Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur. Algemeen Bestuur GR Bleizo Agenda Openbare vergadering van Algemeen Bestuur GR Bleizo Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur Gemeente Lansingerland - Dhr. A. Abee (voorzitter) - Dhr. J. Heuvelink - Dhr. S.A.F. Fortuyn Gemeente

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 11.0054 Rv. nr.: 11.0054 B en W-besluit d.d.: 7-6-2011 B en W-besluit nr.: 11.0596 Naam programma: Welzijn en Zorg Onderwerp: Aanleiding: Het Dagelijks Bestuur van de Regionale Dienst Openbare

Nadere informatie

BESLUITENLIJST (22) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 20 juni 2017

BESLUITENLIJST (22) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 20 juni 2017 BESLUITENLIJST (22) Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 20 juni 2017 OPENBAAR AANWEZIG: Burgemeester : J.P. Rehwinkel Wethouder : C.A.H. Zondag Wethouder :

Nadere informatie

Onderwerp Verzoek tot afgeven van verklaring van geen bedenkingen (VVGB) voor de omgevingsvergunning Stichting Biomassa Heilouw, Oudenhof 1 te Hellouw

Onderwerp Verzoek tot afgeven van verklaring van geen bedenkingen (VVGB) voor de omgevingsvergunning Stichting Biomassa Heilouw, Oudenhof 1 te Hellouw Omgevingsdienst 26 NQ]/ % Retouradres: Postbus 6267, 4000 HG Tiel Gemeente Neerijnen T.a.v. de gemeenteraad Postbus 30 4180 BA Waardenburg Onderwerp Verzoek tot afgeven van verklaring van geen bedenkingen

Nadere informatie

Ons kenmerk. Datum uw brief

Ons kenmerk. Datum uw brief Aan de colleges en de gemeenteraden van Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Nijmegen, West Maas en Waal en Wijchen Datum 7 juli 2016 Ons kenmerk Contactpersoon Onderwerp Opheffing/liquidatieplan Breed

Nadere informatie

Herbo Groenleven B.V. t.a.v. mevrouw M. Bolink De Ynfaert GM HEEREVEEN. Geachte mevrouw Bolink,

Herbo Groenleven B.V. t.a.v. mevrouw M. Bolink De Ynfaert GM HEEREVEEN. Geachte mevrouw Bolink, Retouradres: Postbus 6267, 4000 HG Tiel Herbo Groenleven B.V. t.a.v. mevrouw M. Bolink De Ynfaert 7 400 8447 GM HEEREVEEN Onderwerp Ontwerpbesluit - Verlening Geachte mevrouw Bolink, Op 20 mei 2016 ontvingen

Nadere informatie

KOPIE VOOR ADMINISTRATF

KOPIE VOOR ADMINISTRATF GESCAND ~ ~ A~R, '[~lr; KOPIE VOOR ADMINISTRATF VERZONDEN 18 ~j ':;, iu'll Aan de leden van de Vereniging Amsterdam. 17 april 2012 VvE nr: D9299 VvE: Hof van Hoytema Te: AMSTERDAM Geachte leden, Met referte

Nadere informatie

Op 27 november 2016 ontvingen wij uw uitgebreide vergunning aanvraag voor het plaatsen van lichtmasten aan de Greffelingsestraat 7 te Alphen.

Op 27 november 2016 ontvingen wij uw uitgebreide vergunning aanvraag voor het plaatsen van lichtmasten aan de Greffelingsestraat 7 te Alphen. Retouradres: Postbus 6267, 4000 HG Tiel Tennisclub Alphen t.a.v. de heer C.G. Veenendaal Brouwershof 1 6626 AM ALPHEN Onderwerp Ontwerpbesluit - Verlening Geachte heer Veenendaal, Op 27 november 2016 ontvingen

Nadere informatie

1. Opening en vaststelling agenda. 2. Verslag vergadering 30 juni 2016 Bijgevoegd. 3. Mededelingen Bijgevoegd

1. Opening en vaststelling agenda. 2. Verslag vergadering 30 juni 2016 Bijgevoegd. 3. Mededelingen Bijgevoegd Agenda vergadering Algemeen Bestuur datum 6 oktober 2016 begin en eindtijd 10.00 12.00 uur locatie Toverbaltheater, Waterstraat 7, 6658 AA Beneden-Leeuwen http://www.toverbaltheater.nl Aan Leden Algemeen

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VOOR DE VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LINGEWAAL

BESLUITENLIJST VOOR DE VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LINGEWAAL Aanwezig: burgemeester Van Ruijven, wets Van Bezooijen, Van Sambeek en Bel secretaris Verweij Vastgesteld op: 13-09-2016 BESPREEKSTUKKEN 1. Secretaris B. en w.-besluitenlijst van 30 augustus 2016. Met

Nadere informatie

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 *ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 Agendanr. 13. Aan de Raad No.ZA.15-33292/DV.15-498, afdeling Samenleving. Sellingen, 18 juni 2015 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2014, Actualisatie

Nadere informatie

Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 22-05-2012

Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 22-05-2012 Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 22-05-2012 Registratienummer: 2012/7540 Aanwezig : Burgemeester L.C. Poppe-de Looff N Weth. M.H.M.R. de Hoon-Veelenturf (voorzitter) J Weth. W. van Hees

Nadere informatie

Besluitenlijst (39) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 26 november 2013

Besluitenlijst (39) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 26 november 2013 Besluitenlijst (39) Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 26 november 2013 OPENBAAR AANWEZIG: Burgemeester : A. van den Bosch Wethouder : A.C. van Balken Wethouder

Nadere informatie

Agendapunt 6 Raadsvergadering 19 november 2014 Portefeuillehouder H. Driessen Begrotingsprogramma Conceptbegroting 2015 GGD Gelderland-Zuid

Agendapunt 6 Raadsvergadering 19 november 2014 Portefeuillehouder H. Driessen Begrotingsprogramma Conceptbegroting 2015 GGD Gelderland-Zuid Raadsvoorstel Agendapunt 6 Raadsvergadering 19 november 2014 Portefeuillehouder H. Driessen Begrotingsprogramma Onderwerp Conceptbegroting 2015 GGD Gelderland-Zuid Besluit om: 1. Kennis te nemen van de

Nadere informatie

Vaststellen formatie nieuwe taken Wmo, Jeugdzorg en Beschermd Wonen en samenwerkingsovereenkomst ROB

Vaststellen formatie nieuwe taken Wmo, Jeugdzorg en Beschermd Wonen en samenwerkingsovereenkomst ROB Openbaar Onderwerp Vaststellen formatie nieuwe taken Wmo, Jeugdzorg en Beschermd Wonen en samenwerkingsovereenkomst ROB Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder B. Frings, B. van Hees Samenvatting In

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Belastingsamenwerking. BW-nummer

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Belastingsamenwerking. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Belastingsamenwerking Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting De PvdA fractie heeft de toezegging dat

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VOOR DE VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LINGEWAAL

BESLUITENLIJST VOOR DE VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LINGEWAAL Aanwezig: burgemeester Van Ruijven, wets Van Bezooijen, Van Sambeek en Bel (gedeeltelijk) BESPREEKSTUKKEN 1. Secretaris B. en w.-besluitenlijst van 31 maart 2015. Met de besluitenlijst akkoord te gaan.

Nadere informatie

Voorzitter Secretaris Lid Lid Lid Lid Wethouder Accountant Financiën Hoofd Financiën Rekenkamercommissie

Voorzitter Secretaris Lid Lid Lid Lid Wethouder Accountant Financiën Hoofd Financiën Rekenkamercommissie Raadsnummer 2014-432 Nieuwegein Auditcom missie Vergaderdatum Maandag 27 oktober 2014 Begin- en eindtijd 18.30-20.00 uur Aantal bijlagen verslag Voorzitter G. Bamberg Notulist Y. Mes Aanwezi Afwezig (m.k.)

Nadere informatie

GEMEENTE BEUNINGEN INGEKOMEN U FEB 2012

GEMEENTE BEUNINGEN INGEKOMEN U FEB 2012 iederl gelijk Bureau Gelijke Behandeling Gelderland Zuid GEMEENTE BEUNINGEN INGEKOMEN U FEB 2012 Arend Noorduijnstraat 15 6512 BK Nijmegen T (024) 324 04 00 info@ieder1gelijk.nl www.ieder1gelijk.nl Het

Nadere informatie

Regio Rivierenland, Programmabureau Participerend/ POA RAAK

Regio Rivierenland, Programmabureau Participerend/ POA RAAK Regio Rivierenland, Programmabureau Participerend/ POA RAAK OVEREENKOMST Projectplan "toegerust uit de startblokken" Rivierenland tussen Regio Rivierenland en LANDER, betreffende uitvoering van activiteiten

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.0004., d.d. 12-1-2010 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Advies aanbesteding accountant BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1. Kennis te nemen van het aan de Gemeenteraad uit te brengen

Nadere informatie

BESLUIT: Datum besluit: Paraaf secr.:

BESLUIT: Datum besluit: Paraaf secr.: VOORSTEL AAN B EN W GEMEENTE LOPPERSUM DATUM 22 mei 2014 Raadsvoorstel Betreft brief ingekomen: Van: GGD Groningen Adviesnr 2014-02486 Onderwerp: Jaarrekening 2013, begrotingswijzigingen 2014 en begroting

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie M. Boutsma T. Schaafsma

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie M. Boutsma T. Schaafsma Titel Nummer 14/47 Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland Datum 22 mei 2014 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie Zienswijze over de jaarrekening 2013 van de GGD Zaanstreek Waterland

Nadere informatie

aan kopie van datum raad college 1-11-2011

aan kopie van datum raad college 1-11-2011 Memo aan kopie van datum raad college 1112011 betreft Regioraad 16 november 2011 Geachte raadsleden, Met het oog op de voorbereiding op de Regioraadsvergadering van 16 november aanstaande treft u in dit

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLU I

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLU I RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLU I Registratienummer raad: 1195908 Datum: 28 april 2015 Behandeld door: Mark Jan Prins Afdeling/Team: Maatschappelijke Ontwikkeling/Team Beleidsontwikkeling Onderwerp: Zienswijze

Nadere informatie

1. Opening en vaststelling agenda Mondeling

1. Opening en vaststelling agenda Mondeling Agenda vergadering Algemeen Bestuur GGD Gelderland-Zuid datum 14 april 2016 begin en eindtijd 09:30-12:00 uur locatie Hotel Restaurant De Twee Linden Zandstraat 100, 6658 CX Beneden-Leeuwen aan Leden Algemeen

Nadere informatie

BIG Machinery B.V. t.a.v. de heer B. van den Biggelaar Schiemerik NL VELDDRIEL. Geachte heer Van den Biggelaar,

BIG Machinery B.V. t.a.v. de heer B. van den Biggelaar Schiemerik NL VELDDRIEL. Geachte heer Van den Biggelaar, Retouradres: Postbus 6267, 4000 HG Tiel BIG Machinery B.V. t.a.v. de heer B. van den Biggelaar Schiemerik 1 5334 NL VELDDRIEL Onderwerp Besluit intrekken omgevingsvergunning Geachte heer Van den Biggelaar,

Nadere informatie

Stand van zaken inning eigen bijdrage Wmo en herbeoordeling pgb's

Stand van zaken inning eigen bijdrage Wmo en herbeoordeling pgb's Openbaar Onderwerp Stand van zaken inning eigen bijdrage Wmo en herbeoordeling pgb's Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Met bijgaande raadsinformatiebrief informeren

Nadere informatie

Aanwezig H.W.C.G. Keereweer (Burgemeester) M.A. Barber (Wethouder) J.G.M. Thijssen (Wethouder) J.W. Looijen (Secretaris)

Aanwezig H.W.C.G. Keereweer (Burgemeester) M.A. Barber (Wethouder) J.G.M. Thijssen (Wethouder) J.W. Looijen (Secretaris) VB/15/00116 Openbare besluitenlijst collegevergadering 03-02-2015 VB/15/00053 is aangevuld met (het ontbrekende) beslispunt 3. Verder ongewijzigd akkoord. VB/15/00091 Agenda MGR Kennis nemen van de agenda

Nadere informatie

: Uittreding gemeente Mook en Middelaar uit GR Gezondheidszorg Regio Nijmegen

: Uittreding gemeente Mook en Middelaar uit GR Gezondheidszorg Regio Nijmegen Com p Routingformulier B&W- en Raadsvoorstel GEMEENTE BEUNINGEN Onderwerp Auteur : Sonja van Kampen \J B&W-vergadering : 14 augustus 2012 Portefeuillehouder : G.J.M. Hendriks : Uittreding gemeente Mook

Nadere informatie

BESLUITENLIJST B&W-VERGADERING 6 juni 2017, week 23

BESLUITENLIJST B&W-VERGADERING 6 juni 2017, week 23 BESLUITENLIJST B&W-VERGADERING 6 juni 2017, week 23 Aanwezig zijn: De heer R.J. v.d. Zwaag, burgemeester De heer J. Melse, wethouder De heer R.M.A. Molenaar, wethouder De heer C. Maas, wethouder De heer

Nadere informatie

Zienswijze kaderbrief MGR

Zienswijze kaderbrief MGR Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Zienswijze kaderbrief MGR 2017-2018 Programma Economie & Werk / Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder J. Zoetelief / H. Bruls / B. van Hees Samenvatting De

Nadere informatie

21 mei 2013 RV/13/ mei 2013 RV/13/

21 mei 2013 RV/13/ mei 2013 RV/13/ Datum vergadering Gemeenteraad 1 Voorstelnummer Agendapunt 21 mei 2013 RV/13/00298 Datum vergadering Voorbereidende Voorstelnummer Agendapunt gemeenteraad 7 mei 2013 RV/13/00298 7 Voorstel ingebracht door

Nadere informatie

Graag doorsturen aan de AB leden (collegeleden) en ter informatie aan de raadsleden.

Graag doorsturen aan de AB leden (collegeleden) en ter informatie aan de raadsleden. Van: Marionne van Dongen Verzonden: donderdag 14 juni 2012 14:09 Aan: Marionne van Dongen; H.G.M. van de Vondervoort; H. Tuerlings; Harrie Timmermans; Jos van Hout; Paula Perriens; Ruud Severijns; Swachten,

Nadere informatie

Tot slot Heeft u vragen, neem dan contact op met de heer W. Merx, bereikbaar op telefoonnummer

Tot slot Heeft u vragen, neem dan contact op met de heer W. Merx, bereikbaar op telefoonnummer Retouradres: Postbus 6267, 4000 HG Tiel BIG Machinery B.V. t.a.v. de heer B. van den Biggelaar Schiemerik 1 5334 NL VELDDRIEL Onderwerp Ontwerpbesluit intrekking omgevingsvergunning Geachte heer Van den

Nadere informatie

Gemeente Tiel. Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d volgnr. voorstel beslissing

Gemeente Tiel. Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d volgnr. voorstel beslissing Gemeente Tiel - 1 - Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. (Onderwerpen voorzien van * zijn vertrouwelijk/niet openbaar) 27 september 2011 vanaf 10.00 uur volgnr. voorstel

Nadere informatie

Besluitenlijst (1) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 7 januari 2014

Besluitenlijst (1) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 7 januari 2014 Besluitenlijst (1) Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 7 januari 2014 OPENBAAR AANWEZIG: Burgemeester : A. van den Bosch Wethouder : A.C. van Balken Wethouder

Nadere informatie

Algemeen Bestuur Avri

Algemeen Bestuur Avri Algemeen Bestuur Avri OPENBARE VERGADERING - CONCEPT verslag 22 december 2016 (Vergaderzaal Avri te Geldermalsen) Aanwezige AB-leden gemeente Buren De heer H. de Ronde Lid AB gemeente Culemborg De heer

Nadere informatie

3 Afscheid van de heer R. Crouwers als lid van de raad van de gemeente Cuijk. 4 Voorstel inzake toelating en beëdiging van raadslid Müskens

3 Afscheid van de heer R. Crouwers als lid van de raad van de gemeente Cuijk. 4 Voorstel inzake toelating en beëdiging van raadslid Müskens Agenda Gemeenteraad Deze vergadering wordt live uitgezonden via internet. Ga voor deze of andere uitzendingen naar onze streamingsite. De meeste voorstellen zijn aan de orde geweest in een van de commissies.

Nadere informatie

1. Onderwerp Jaarstukken 2013 van Holland Rijnland

1. Onderwerp Jaarstukken 2013 van Holland Rijnland In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VOOR DE VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LINGEWAAL

BESLUITENLIJST VOOR DE VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LINGEWAAL Aanwezig: burgemeester Van Ruijven, wets Van Bezooijen, Van Sambeek en Bel secretaris Verweij Vastgesteld op: 29-03-2016 BESPREEKSTUKKEN 1. Secretaris B. en w.-besluitenlijst van 15 maart 2016 Met de besluitenlijst

Nadere informatie

Gemeente Haarlem. Griffie. Aan de leden van de Commissie Ontwikkeling en de leden van het college van B&W

Gemeente Haarlem. Griffie. Aan de leden van de Commissie Ontwikkeling en de leden van het college van B&W Gemeente Haarlem Griffie Retouradres Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden van de Commissie Ontwikkeling en de leden van het college van B&W Datum Onderwerp Contactpersoon Doorkiesnummer E-mail adres

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, mei 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, mei 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, mei 2017 WW daalt in Gelderland sterker dan landelijk In mei is het aantal WW uitkeringen in Gelderland met 2.040 verder afgenomen tot 44.486. Dat is 4,4% minder dan

Nadere informatie

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 september 2009 / 159/2009. Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t.

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 september 2009 / 159/2009. Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 september 2009 / 159/2009 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Wsw-financiën opnemen in de begroting Programma / Programmanummer Werk &

Nadere informatie

V e rg ad e ri ng v an h et colleg e v an burgemeest e r en w ethouders v an de g em e ent e K a ag en

V e rg ad e ri ng v an h et colleg e v an burgemeest e r en w ethouders v an de g em e ent e K a ag en V e rg ad e ri ng v an h et colleg e v an burgemeest e r en w ethouders v an de g em e ent e K a ag en Braass e m gehouden op: 13 januari 2009, om 9.30 uur in het Gemeentehuis te Kaag en Braassem Aanwezig:

Nadere informatie

Wmo-toezicht Jaarverslag

Wmo-toezicht Jaarverslag Wmo-toezicht 2015 Jaarverslag De basis is gelegd! Sinds 1 januari 2015 is GGD Gelderland- Zuid verantwoordelijk voor het toezicht op maatschappelijke voorzieningen in de regio Gelderland Zuid. Deze taak

Nadere informatie

Opmerking bij driejaarsgemiddelden Continu Vakantie Onderzoek (CVO)

Opmerking bij driejaarsgemiddelden Continu Vakantie Onderzoek (CVO) Opmerking bij driejaarsgemiddelden Continu Vakantie Onderzoek (CVO) Bij de interpretatie van de uitkomsten van het CVO moet men er rekening mee houden dat een steekproef geen exacte uitkomsten oplevert,

Nadere informatie

Regionale Visie Afval en Grondstoffen Algemeen Bestuur Avri 8 september 2016

Regionale Visie Afval en Grondstoffen Algemeen Bestuur Avri 8 september 2016 Regionale Visie Afval en Grondstoffen 2017-2020 Algemeen Bestuur Avri 8 september 2016 Inhoud Aanleiding nieuwe Regionale Visie Proces totstandkoming Visie Inhoud Regionale Visie Afval en Grondstoffen

Nadere informatie

Agenda voor de vergadering van het algemeen bestuur van 24 september 2015, in het kantoor van het Recreatieschap Westfriesland.

Agenda voor de vergadering van het algemeen bestuur van 24 september 2015, in het kantoor van het Recreatieschap Westfriesland. Agenda voor de vergadering van het algemeen bestuur van 24 september 2015, in het kantoor van het Recreatieschap Westfriesland. Aanvang: 16.00 uur 1. Opening 2. Verslag van de vergadering van het algemeen

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 17 mei 2016

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 17 mei 2016 Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wets d.d. 17 mei 2016 Aanwezig: Afwezig: Dhr. drs. A. Mans, burgemeester Dhr. G.A. Suanet QC, loco-secretaris Dhr. C.P.M. Rood Dhr. M. Steeman Dhr.

Nadere informatie

Zienswijze conceptbegroting 2017 Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem Nijmegen. Onze zienswijze is dat wij instemmen met de conceptbegroting 2017.

Zienswijze conceptbegroting 2017 Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem Nijmegen. Onze zienswijze is dat wij instemmen met de conceptbegroting 2017. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Zienswijze conceptbegroting 2017 Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem Nijmegen Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Wij

Nadere informatie

Collegevoorstel Onderwerp Programma BW-nummer Portefeuillehouder Samenvatting Ter besluitvorming door het college

Collegevoorstel Onderwerp Programma BW-nummer Portefeuillehouder Samenvatting Ter besluitvorming door het college Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Begrotingsrichtlijnen Regio Nijmegen 2018 Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Jaarlijks stellen de regionale Portefeuillehouders

Nadere informatie

Nr. Afdeling Zaak Poho Onderwerp Samenvatting Advies Besluit BP 0.1 Secretaris B&W besluitenlijst 1 nov. 2016

Nr. Afdeling Zaak Poho Onderwerp Samenvatting Advies Besluit BP 0.1 Secretaris B&W besluitenlijst 1 nov. 2016 Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders. Dinsdag 8 november 2016 om 9.30 uur in de kamer van de burgemeester, gemeentehuis te Neerijnen Aanwezig: Nr. Burgerparticipatie Burgemeester

Nadere informatie

Register gemeenschappelijke regelingen gemeente Druten. bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen

Register gemeenschappelijke regelingen gemeente Druten. bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen Register van Gemeenschappelijke regelingen gemeente Druten als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen Toelichting Gemeenten kunnen ter behartiging van één of meerdere belangen overgaan

Nadere informatie

4. Vaststellen verslag en actielijst Het verslag en de actielijst van worden ongewijzigd vastgesteld.

4. Vaststellen verslag en actielijst Het verslag en de actielijst van worden ongewijzigd vastgesteld. Verslag Overleg Commissie Bestuur en Middelen Datum 12 februari 2013 Registratienummer 13.003287 Aanwezig E. Goossens (voorzitter), J Van den Broek (PvdA), J Doelend (CDA), K. de Heus (Dorpsbelangen),

Nadere informatie

Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp OBGZ financiële situatie. BW-nummer. Programma / Programmanummer Cultuur / 9530. Portefeuillehouder H.

Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp OBGZ financiële situatie. BW-nummer. Programma / Programmanummer Cultuur / 9530. Portefeuillehouder H. Openbaar Onderwerp OBGZ financiële situatie Programma / Programmanummer Cultuur / 9530 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting De Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid (OBGZ) kende in 2009 een

Nadere informatie

nieuwkoop jljn 2016 vr: R 7 0N'OE.N., Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland Postbus AN LEIDEN

nieuwkoop jljn 2016 vr: R 7 0N'OE.N., Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland Postbus AN LEIDEN nieuwkoop Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland Postbus 558 2300 AN LEIDEN vr: R 7 0N'OE.N., ",_, Li! I L 4 jljn 2016 datum 23 juni 2016 uw brief/kenmerk registratienummer G16.0923 behandeld door

Nadere informatie

Onderwerp Wijziging Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) en GR WNO (Breed)

Onderwerp Wijziging Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) en GR WNO (Breed) Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel Fatale termijn: besluitvorming vóór: Onderwerp Wijziging Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) en GR WNO (Breed) Programma Economie & Werk Portefeuillehouder

Nadere informatie

Routingformulier raadsvoorstel

Routingformulier raadsvoorstel GEMEENTE i/ Routingformulier raadsvoorstel Onderwerp BftW-ver gader ing Portefeuillehouder oprichting Omgevingsdienst Regio Nijmegen Henrie Janssen \ ř P.J.M. de Klein 1. Toestemming te verlenen tot het

Nadere informatie

Advies. Jaarrekening 2012 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Advies. Jaarrekening 2012 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Advies Jaarrekening 2012 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Peggy van Gemert RA/AA April 2013 1. Inleiding. 3 2.

Nadere informatie

2. De van het rijk ontvangen bonus begeleid werken over 2011 ter hoogte van aan Breed verstrekken.

2. De van het rijk ontvangen bonus begeleid werken over 2011 ter hoogte van aan Breed verstrekken. Openbaar Onderwerp Subsidie Breed 2014 Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Het SW-bedrijf Breed voert de Wsw uit voor de gemeente Nijmegen

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. 4. Besluitenlijst van de vergadering van 16 juni 2016, inclusief Lijst toezeggingen De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

BESLUITENLIJST. 4. Besluitenlijst van de vergadering van 16 juni 2016, inclusief Lijst toezeggingen De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld. vormende raad (21525\...) BESLUITENLIJST Datum : donderdag 7 juli 2016 Tijd : aansluitend aan de Oordeelsvormende raad (23.40 uur) Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig Afwezig : de heer H.H.

Nadere informatie

Sterk en Toekomstbestendig bestuur Regio Gelderland

Sterk en Toekomstbestendig bestuur Regio Gelderland Sterk en Toekomstbestendig bestuur Regio Gelderland Inspelen op een veranderende omgeving Roel Wever 7 april 2014 Rivierenland Een samenwerkingsproject van Provincie Gelderland en VNG Gelderland 1 De essenties

Nadere informatie