De Volkshuisvestelijke agenda - opmaat naar nieuwe prestatieafspraken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Volkshuisvestelijke agenda - opmaat naar nieuwe prestatieafspraken"

Transcriptie

1 Presentatie wethuder SWDC in werkbespreking Cmmissie Ruimte 17 december 2014 De Vlkshuisvestelijke agenda - pmaat naar nieuwe prestatieafspraken bij sheets Sheet 1 De vlkshuisvestelijke agenda presentatie Geen Sheet 2 Crpratiebezit Recente kaart met het bezit van Haagse crpraties Wijken met veel crpratiebezit staan bekend als eenzijdig samengestelde crpratiewijken ( Den Haag eenzijdig ). Op de kaart is ged te zien waar deze wijken zich bevinden. Het (anti)segregatiebeleid (vanuit de Wnvisie) is er p gericht m het crpratiebezit in nieteenzijdige wijken te versterken (b.v. in Vinex) én m in Den Haag -eenzijdig andere (inkmens)grepen aan te trekken. Meer crpratiewningen in Den Haag niet-eenzijdig is hierbij een delstelling. Dit betekent autmatisch een lagere grndpbrengst. Het bezit van Haagse crpraties in aantallen: Staedin: HaagWnen: Vestia: Duw: Wninvest: Enkele andere crpraties met relatief weinig wningbezit. Sheet 3 VH-agenda Parlementaire Enquête Cmmissie Van Vliet biedt haar rapprt Ver van Huis aan aan Tweede Kamervrzitter Anuchka van Miltenburg De aanbevelingen uit het rapprt Ver van huis en de, net in de Tweede Kamer aangenmen Nvelle p de Herziene Wningwet, vrmen de basis vr deze VH-agenda. De rute naar nieuwe prestatieafspraken die hierin wrdt vrgesteld willen we als gemeente DH vlgen. De sprekers van BZK en Delitte hebben e.e.a. tegelicht ver de Nvelle. Enkele (aanvullende) nties: Gemeente wil in de prestatieafspraken anticiperen p herziening Wningwet (die geeft een meer sturende rl aan de gemeente)

2 Dit vraagt van de gemeente: definieer uw vraag aan crprties (= VH-agenda) Crpratie: geef (meer) inzicht in (n)mgelijkheden, wees transparant(er) ver uw investerend vermgen Huurders krijgen vanuit de Nvelle een sterkere rl. Gemeente: betrek huurders bij het pstellen van uw VH-beleid en nieuwe prestatieafspraken. Wnvisie vrmt ng steeds het uitgangspunt vr de langere termijn. Met de VHagenda maken we een vertaling (en actualisatie) naar de kmende vier jaar: welke presentatie vragen we de kmende vier jaar van crpraties. Wnvisie zet een stip p de hrizn, met een fcus p structurele ntwikkelingen VH-agenda heeft g vr cnjuncturele ntwikkelingen en fcust p middellange termijn (4-5 jaar) Ambities prestatieafspraken Ambities en mgelijkheden zijn niet hetzelfde In de VH-agenda staan vlkshuisvestelijke ambities van de gemeente en afspraken uit het cllegeakkrd centraal Ambities wrden hierbij niet p vrhand bijgesteld Sheet 4 Betaalbaarheid en wnlasten Tabel uit presentatie van de directeur van het NIBUD, Gerjke Wilmink, die zij hield p het Wncngres 2014 (van OTB/Platfrm 31) in de Haagse Hgeschl, 12 nv. jl. Het plaatje laat zien: Waarm betaalbaarheid z n grt issue is; Dat k huishudens met kinderen het lastig hebben, k met een huishudeninkmen van per jaar Naast huurlasten zijn k energielasten een belangrijke kstenpst. Naast betaalbaarheid is de kernvrraad een belangrijk item: Deze is vldende maar krap ( wningen, 69,750 vr Vestia, Staedin en Haag Wnen). Resterende ruimte bedraagt z n wningen. Het Cllege kiest ervr de huidige kernvrraad p peil te huden Om de kernvrraad en betaalbaarheid van het wnen in Den Haag te brgen wil de gemeente met crpraties aanbiedingsafpraken maken (in aantallen) Over de kernvrraad (aantal wningen beneden de huurprijsrgrens van 710 eur) Over een minimaal aantal wningen nder de kwaliteitkrtings- (403 eur) en aftppingsgrens (567 eur) Daarbij wil de gemeente k nadere afspraken maken ver dr crpraties te harmniseren en te liberaliseren wningen De rekening van de financiële situatie bij crpraties mag niet terecht kmen p de schuders van Haagse huurders Er is meer inzet van crpraties ndig p vrlichting ver wnlasten & budgetvrlichting (met f via Haagse huurdersrganisaties) Sheet 5 Duurzaamheid <> crpraties Energielabels in Den Haag

3 De heveelheid rde (label F&G) en ranje vlekken (label D&E) p de kaart is verntrustend. De pgave ligt vral in cmplexen in Den Haag Zuidwest, Scheveningen en Mariaheve. In ttaal zijn er crpratiewningen, waarvan: Label D Label E Label F Label G Landelijke afspraak vanuit het energieakkrd tussen Aedes en het Rijk is dat de crpratiesectr streeft naar gemiddeld label B in Aandachtspunt bij deze pgave is de betaalbaarheid vr huurders. Berekeningen van Haagse crpraties vr de sprng naar label B leidt in smmige cmplexen tt nacceptabel hge huren. Er is een heldere strategie ndig he m te gaan met F- en G-labels. Dit is een belangrijk item vr nieuwe prestatieafspraken. Sheet 6 Duurzaam wnen Wningvrraad naar label B en aanleg warmtenet Ambitie van de crpraties (vanuit het cnvenant tussen Aedes/BZK): wningvrraad gemiddeld naar label B in 2020 Ambitie gemeente: wningvrraad gemiddeld B Hge pririteit aanpak label F en G Huur + energie = wnlasten Energetische maatregelen leidt in veel gevallen tt een hgere huur, maar een lagere energierekening (mits het energiegedrag hetzelfde blijft) Bewners hebben zelf invled p de hgte van hun energierekening. Oprep aan crpraties: ndersteun bewnersinitiatief p het thema duurzaamheid en geef huurders (die willen) mgelijkheden zelf maatregelen in (f rnd) de wningen te treffen. Warmtenet lijkt ged initiatief vr langere termijn Tegelijk mag de aanpak en islatie van gevels en wningen niet achterblijven, k dit vraagt aandacht Er is een landelijke STEP-regeling (Stimuleringsregeling energieprestatie huursectr) vr crpraties. Bij de start was 400 miljen beschikbaar. Aanvragen vanuit de grte steden valt tegen. Ok vanuit Den Haag. Crpraties hebben meite met label B. Regeling wrdt, mede n.a.v. signalen vanuit de G4, dr het Rijk ng eens kritisch tegen het licht gehuden. Sheet 7 Haagse Kracht Krantenartikel wncöperatie Rggeveenstraat en ft van gst huurdersbijeenkmst p 27 nvember 2014 Rl huurders verandert. Haagse kracht = de kracht en het talent van huurders benutten! Gemeente en crpraties willen samen met huurders ptrekken. Rl huurders/crpraties is al wettelijk geregeld (in de verlegwet huurders en verhuurders)

4 In de geest van de Nvelle wil de gemeente de rl van huurders te versterken bij nieuwe prestatieafspraken. Daar is mee gestart in een bijeenkmst met huurders p 27 nvember jl. Wncöperatie ged nieuw initiatief: Dit srt nieuwe ntwikkelingen vragen tijd Wncöperatie in lijn met Duijvestein vral richten p kansen lage inkmens Wncöperatie is geen del p zich, maar gemeente wil initiatieven bewners ndersteunen/faciliteren Cöperatie niet gebruiken als variant p uitverkp crpratievrraad, financiering van dit srt initiatieven is cmplexe materie Hgere inkmens zijn nu al in staat cöperatie p te richten Sheet 8 Nieuwbuw Nieuwbuwprject Cuperus (Ypenburg) Tt 2040 ca nieuwbuwwningen ndig m grei p te vangen. Grei faciliteren betekent naar verwachting ca wningen per jaar realiseren. Cllege-akkrd = 30% sciaal 450 sciale wningen per jaar. Bevlkingstename leidt (lgischerwijs) k tt een tename van lagere inkmens. Vrkmen met wrden dat er een aantal jaar geen nieuwbuw in het sciale segment plaatsvindt (timegap in de prductie). 30% sciaal: Expliciete definitie 30% sciaal ntbrak afgelpen jaren, drdat er vldende nieuwbuwprductie dr crpraties werd gepleegd. Hierdr zijn de definities gedkp en sciaal dr elkaar gaan lpen. Gedkpe wningen zijn wningen met huurprijs < huurprijsgrens Sciale wningen zijn wningen van een crpratie met een huurprijs < huurprijsgrens Crpraties hebben een wettelijk vastgelegd takenpakket (vastgelegd in het BBSH) en met hen maken we prestatieafspraken, dit nderscheidt ze van andere wningeigenaren. Sciale kp (incl. Kleinschalig Opdrachtgeverschap) is sciaal vr 1e bewner, maar vr de langere termijn niet per definitie sciaal (f gedkp). Bij sterk stijgende huizenprijzen wrdt de kpwning van een sciale/gedkpe kpwning een middeldure kpwning. Sheet 9 Herstructurering buw van prject Quattr WOM DHZW In 2003 is dr de gemeente en crpraties een gezamenlijke herstructureringspgave gefrmuleerd. HaagWnen en Staedin hebben vervlgens hun ambities eenzijdig bijgesteld (waarmee financiële afspraken tussen de gemeente en crpraties zijn kmen te vervallen) Ok Vestia heeft haar ambities in de herstructurering bijgesteld. Met Vestia zijn in het kader van WOM Den Haag Zuid West afspraken gemaakt ver het vlttrekken van prjecten. In 2013 hebben de crpraties aangegeven dat er in ttaal > wningen uit hun herstructureringsprgramma geschrapt zijn. De Cmmissie is hierver geïnfrmeerd (RIS

5 260886). Op 1 cmplex na, bevnden alle dr de crpraties uit- f afgestelde prjecten zich in Den Haag Zuidwest. Keus vr grt nderhud i.p.v. slp-nieuwbuw betekent uitstel van herstructurering van 15/20 jaar. Dit vraagt m intensiever beheer dr crpraties. Cmplexen tijdelijk terug in beheer nemen betekent NIET tijdelijk niets den. Afspraken ver beheer en nderhud zijn ndig, zeker bij cmplexen die niet geslpt wrden. De uitdaging is nu m mgelijkheden te vinden m de herstructurering,na de peride van stagnatie, weer p gang te krijgen. Uitbreiding van de WOM biedt mgelijkheden, maar k de Nvelle biedt wellicht een pening. Sheet 10 Transfrmatie Transfrmatie ministeries JuBi en transfrmatie verzrgingshuis Op de Laan Crpraties zien vr zichzelf niet direct een rl weggelegd in de transfrmatiepgave: Crpraties zien zich gedwngen terug te keren naar hun kernactiviteiten. Transfrmatie is vr crpraties meilijk rnd te rekenen, zeker wanneer huren < huurprijsgrens meten blijven. Crpraties hebben zelf weinig leegkmend vastged in bezit, dus velen de pijn van leegstand niet direct in de eigen prtemnnee. Uitzndering is het zrgvastged. De helft van 62 verpleeg- en verzrgingshuizen is in eigendm van crpraties. Deel hiervan zal een andere bestemming meten krijgen de kmende jaren. Er zijn bepaalde delgrepen die (grtendeels) aangewezen zijn p huisvesting dr crpraties, waarvr transfrmatie van kantren f ander vastged een kans kan bieden. Gemeente vraagt crpratie daarm alert te zijn p mgelijkheden Vrbeelden van deze delgrepen zijn: statushuders, bijzndere zrgdelgrepen, studenten, singles, stellen f andere kleine huishudens. Gemeente spant zich zwel vr de transfrmatie van leegstaande kantren als vr zrgvastged zelf k actief in. Bijvrbeeld dr de pgave/leegstand in beeld te brengen, directe aanspreekpunten te bieden, kennis te delen, partijen bij elkaar te brengen en mee te denken ver tekmstige mgelijkheden. Sheet 11 Bestaande vrraad Kaart met kantrtransfrmatielcaties (telichting bij sheet 10) en ft prtest tegen verkp sciale wningen Kwaliteit wningvrraad is een belangrijk thema. Duidelijke afspraken beheer en nderhud vr cmplexen tijdelijke verhuur is erg belangrijk Veel nderhudsklachten vanuit huurders ver schimmel Schimmel kan meerdere rzaken hebben: bewnersgedrag (te weinig ventileren), maar k buwkundig, dr de indeling van de wning (inpandige badkamer) Belangrijk m de vrlichting te intensiveren, hier kunnen Gemeente (GGD), crpraties en huurders(rganisaties) elkaar versterken Open verbrandingstestellen in versneld temp vervangen

6 Ok bij cmplexen in tijdelijke verhuur met de vlksgezndheid zrgvuldig dr crpraties gewaarbrgd wrden. Verkp crpratiewningen Uitbreiding verkpmgelijkheden alleen als daar prestaties tegenver staan Financiële argumenten crpraties niet relevant vr gemeente. Tch verkp? Dan Vh-belang tetsingskader: Kernvrraad als ndergrens Geen eengezinswningen verkpen Geen grte wningen verkpen Geen wningen vr bijzndere delgrepen verkpen Geen wningen die tekmstige gebiedsntwikkelingen frustreren verkpen Sheet 12 Delgrepen en van delgrepen en graphic DAEB-niet DAEB Middensegment Niet-DAEB wrdt vanuit de Nvelle p de Herziene Wningwet meilijk gemaakt vr crpraties (k al is er bij de behandeling van de herziene Wningwet een amendement aangenmen dat iets meer mgelijkheden biedt) Behefte aan middeldure huurwningen ( eur) is nverminderd grt Studenten en ex-studenten Studentenwning = campuscntract Pas-afgestudeerden: Willen we graag behuden vr de stad Kunnen zrgen vr differentiatie in kwetsbare gebieden (Schilderswijk) Qua inkmen (vaak) delgrep, pas afgestudeerden krijgen vaak geen vast cntracten, beginnen met een bescheiden startsalaris Schrijven zich vaak te laat (f niet) in vr een wning van een crpratie Arbeidsmigranten Huisvesting van arbeidsmigranten is een reginale pgave, met name in Den Haag wrden cncrete resultaten gebekt,.a. de afgelpen jaren dr de inzet van crpraties (kamergewijze verhuur van bestaande wningen). Regi p verantwrdelijkheden aanspreken - huisvesting arbeidsmigranten is niet alleen een taak van Den Haag Sciale vrraad wrdt z langzamerhand te krap vr kamergewijze verhuur aan arbeidsmigranten Markt pakt deel van de vraag p (Lzerlaan, Rieff). Inmiddels vindt een deel van de arbeidsmigranten zijn f haar weg in de reguliere (crpratie)vrraad Ouderen Ouderen wnen langer zelfstandig De gemiddelde leeftijd van de crpratiehuurder is hg: ruim 51 jaar De gemeente is alert p de delgrep, k vanwege alle veranderingen in de zrg. Onder andere de betaalbaarheid en kwaliteit van het aanbd vr uderen wrden daarm ng

7 beter in beeld gebracht. In Escamp is een eerste gebiedsscan gemaakt m specifieke pgave en kansen in beeld te brengen. Sheet 13 Sciaal dmein Cartn wachtlijsten en ft delgrepen Wnruimteverdeling en link (reginale) huisvestingsverrdening Om betaalbaarheid te brgen willen we met crpraties aanbiedingsafspraken maken ver aantallen wningen beneden de huurprijsgrens, aftppingsgrens en kwaliteitskrtingsgrens. De nieuwe huisvestingswet schrijft vr dat afspraken ver wnruimteverdeling NIET in gemeentelijke prestatieafspraken maar in een lkale f reginale huisvestingsverrdening wrden vastgelegd. Omdat het stadsgewest phudt te bestaan vindt een TECHNISCHE AANPASSING van de reginale huisvestingsverrdening plaats (staat vandaag p de advieslijst van de Cie Ruimte). Inhudelijk verandert in deze verrdening niks, het is puur een juridische kwestie m te anticiperen p de pheffing van het Stadsgewest. Vr 1/7/2015 wrdt een nieuwe gemeentelijke verrdening vrbereidt, waarin de nieuwe Huisvestingswet wrdt geïmplementeerd. Inzet is te kmen tt een lkale verrdening, met vr alle Haaglanden-gemeenten dezelfde (wnruimteverdeel)regels, maar die lkaal, per gemeente, zal wrden vastgesteld. De Cie (& Raad) zal bij deze (inhudelijke) herziening van de huisvestingsrdening nauw wrden betrkken. Reguliere en bijzndere grepen Veel tewijzingen van vrijkmende sciale huurwningen (41%) vinden plaats buiten het regulier verdeelsysteem m. Aantal daarvan (herstructureringskandidaten, statushuders) is een verplichte taakstelling. Met crpraties meten we p zek naar meer evenwicht en herverwegen welke bijzndere delgrepen vrrang krijgen. Belangrijk item vr nieuwe prestatieafspraken. Scheefwnen/drstrming Scheefwnen is vral een landelijk item (Nrdvleugel) Landelijk ligt het percentage scheefwners p 15% in Den Haag 12% (brn: nderzek ABF: Analyse Scheefwnen, juni 2013) In A dam wrdt 1 p de 6 wningen scheef bewnd, in Den Haag 1 p de 8 wningen. De gemiddelde wachttijd vr een sciale huurwning is in Amsterdam 10 jaar, in Den Haag minder dan 2 (22 maanden) Scheefwnen is te gedkp en te grt wnen Vrig cllege heeft zich ingezet m scheefwnen tegen te gaan Fcus niet alleen p mensen die te veel verdienen, maar k p kleine huishudens in grte sciale huurwningen. Dit vanuit het gpunt: te grt wnen is k vrm van scheefwnen en de slaagkansen vr grte huishudens in Den Haag zijn structureel te laag. Er is in de sciale vrraad veel behefte aan grte wningen

8 Wningcrpraties Vidmes maakt gebruik van een senirenmakelaar, die in 2 jaar tijd 96 grte wningen wist vrij te spelen. Dit biedt kansen. Haagse crpraties kunnen ng meer den m grte wningen vrij te spelen. Meer betaalbaar aanbd in de middeldure huur ( eur) is ndig. Passend aanbd met vldende kwaliteit is ndig m drstrming van scheefwners met een hger inkmen te stimuleren. Sheet 14 Leefbaarheid en veiligheid Lg schn/heel/veilig & buurttuin Spinzahf Veiligheid en KVW (Keurmerk Veilig Wnen) Gemeente werkt aan veiligheid Crpraties werken aan veiligheid Tt nu te ng vrij ngecördineerd = 3, partijen kunnen elkaar hier meer versterken Vr nieuwe prestatieafspraken wrdt afstemming gezicht met de stadsdelen en aangeslten bij de uitgangspunten van het gebiedsgericht werken (zie cllegeprgramma). Fcus vanuit stadsdelen ligt p: Wnruimteverdeling is belangrijk. Let p instrm van kwetsbare huishudens in cmplexen en straten waar de leefbaarheid nder druk staat. Rep m selectieve(re) tewijzing in cmplexen, straten en buurten (p een laag schaalniveau): b.v. via het zgn. stplichtenmdel Samenwerking en afstemming tussen crpraties biedt kansen m de 10% vrije beleidsruimte die wningcrpraties vanuit Brussel hebben (m wningen te te wijzen aan huurders met een hger inkmen) in te zetten m hgere inkmens in kwetsbare cmplexen, buurten f straten te laten instrmen. Cncreet: Vestia, Vidmes, DUWO f WnInvest zuden best een paar prcent vrije ruimte kunnen afstaan aan Haag Wnen m extra wningen in de Schilderswijk aan middeninkmens te te wijzen. Gemeente en Haag Wnen zijn hierver k met Rijk in gesprek, maar crpraties kunnen k nderling het verschil maken. Fcus p het verbeteren van de wningen Hartekreet vanuit de stadsdelen aan crpraties: zrg vr vldende aanspreekpunten in de wijk (nu servicepunten wrden geslten en k de inzet van huismeesters en prfessinals links en rechts nder druk staan) Verbeter de leefbaarheid. Zet in p: schn, heel en veilig, dit is een gemeenschappelijke pgave. Benut het talent in de wijk (creëer banen vr werkzekende buurtbewners) Sheet 15 Traject prestatie-afspraken Ft handen en graphic puzzel Del is te kmen tt een nieuwe set prestatieafspraken vr het zmerreces

9 Prcedure daarbij is van belang. Er is ng een aantal stappen te drlpen: Cnceptteksten VH-agenda afrnden Bespreking VH-agenda in Cmmissie (14 januari 2015) Crpraties gelegenheid geven tt den van een bd. In gesprek met huurders Onderhandelingen gemeente crpraties, in samenspraak met huurders. NIEUW! Gemeente is vrnemens de VH-agenda k te sturen naar crpraties met minder bezit in Den Haag, zals Arcade, DUWO, WnInvest en Vidmes. Ok aan hun wrdt straks gevraagd naar redelijkheid bij te dragen aan het vlkshuisvestelijk beleid van de gemeente Den Haag. Vr gemeente en crpraties is er een bestuurlijk traject te drlpen m afspraken vast te leggen. Krtm, veel te den in krt tijdbestek. Sheet 16 Reacties Graphic reacties Geen

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost Bijlage 4 Tetsingskader ntwerp levenslpbestendig Zeist-Ost 1. Opzet Het tetsingskader Levenslpbestendig Zeist-Ost bestaat uit een aantel nderdelen. Een algemeen deel gaat ver de levenslpbestendige wijk:

Nadere informatie

Bedrijfsjaarplan 2016

Bedrijfsjaarplan 2016 Bedrijfsjaarplan 2016 Gedgekeurd dr Raad van Cmmissarissen en vastgesteld dr directeur-bestuurder d.d. 26 nvember 2015 2 Vrwrd Mzaïek Wnen laat zien waar ze vr staat! Na een paar jaar van frsere huurverhgingen,

Nadere informatie

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 Resultaten penbare marktcnsultatie Verkp klster Grt Bijstervelt Gemeente Oirscht BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 1. Inleiding 1.1 Aanleiding De gemeente Oirscht is sinds nvember 2009 eigenaar

Nadere informatie

Sterk in Wonen. Koersplan Havensteder 2013 tot en met 2017. CONCEPT, 20 september 2013

Sterk in Wonen. Koersplan Havensteder 2013 tot en met 2017. CONCEPT, 20 september 2013 Sterk in Wnen Kersplan Havensteder 2013 tt en met 2017 CONCEPT, 20 september 2013 1 KOERSPLAN 2013 2017 Inhud 1. Inleiding 4 2. Trends en ntwikkelingen 5 3. Missie, visie en kernwaarden 6 3.1. Missie en

Nadere informatie

Boschveld on Tour. Herijking Sociale Visie Boschveld 2015-2019

Boschveld on Tour. Herijking Sociale Visie Boschveld 2015-2019 Bschveld n Tur Herijking Sciale Visie Bschveld 2015-2019 Inleiding Vr u ligt het verslag van de herijking van de sciale visie van Bschveld vr de peride 2015 2019. In 2007 is de sciale visie van Bschveld

Nadere informatie

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden.

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden. Telichting huurcntract Tijdelijke verhuur p basis Leegstandwet behrende bij het huurcntract p de website van Vereniging Eigen Huis datum van pstellen telichting: 14 december 2012 Inleiding Het verhuren

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

4.9 Gemeente Moerdijk

4.9 Gemeente Moerdijk 4.9 Gemeente Merdijk 4.9.1 Fijnaart In de gemeente Merdijk wrden 11 kernen nderscheiden. In 9 daarvan heeft Brabantse Waard wningen: Fijnaart, Heijningen, Helwijk, Merdijk, Klundert, Langeweg, Willemstad,

Nadere informatie

Inschrijfvoorwaarden. Inschrijfprotocol regio Haaglanden. Algemene bepalingen

Inschrijfvoorwaarden. Inschrijfprotocol regio Haaglanden. Algemene bepalingen Inschrijfvrwaarden Inschrijfprtcl regi Haaglanden Algemene bepalingen 1. De algemene inschrijfvrwaarden zijn van tepassing p alle inschrijvingen van wningzekenden in het wningzekendenregister van Wnnet-Haaglanden.nl

Nadere informatie

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN 1. Inleiding De pdracht van het AB VrZW bij de vaststelling van het dekkingsplan fase 1 p 18 ktber 2013 luidde: nderzek de mgelijkheden

Nadere informatie

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag Beweeg Mee! De gecmbineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de cllectieve verzekering vr de minima van de gemeente Den Haag Mensen niet alleen aan het bewegen brengen, maar k aan het bewegen huden. Dat

Nadere informatie

: Subsidieaanvraag Transformatie en innovatieplannen SW bedrijf (Motie Kerstens cs.)

: Subsidieaanvraag Transformatie en innovatieplannen SW bedrijf (Motie Kerstens cs.) Betreft: Van : Subsidieaanvraag Transfrmatie en innvatieplannen SW bedrijf (Mtie Kerstens cs.) : DZB Leiden, SWA Alphen aan den Rijn en Maregrep NV te Vrhut Arbeidsmarktregi Hlland Rijnland Aanvrager :

Nadere informatie

Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting. Q and A s: update d.d.

Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting. Q and A s: update d.d. Tijdelijke regeling diensten van algemeen ecnmisch belang tegelaten instellingen vlkshuisvesting Q and A s: update d.d. februari 2013 Aanbesteding Hebben wningcrpraties de plicht m maatschappelijk vastged

Nadere informatie

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs Cursussen CJG (samenwerking tussen De Meerpaal en het nderwijs in Drnten) Vrtgezet Onderwijs 1 Faalangst (vrtgezet nderwijs) Faalangsttraining is vr jngeren die gespannen zijn en (te) veel nadenken ver

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020 Vrdracht Prvinciale Staten van Nrd-Hlland Vrdracht Haarlem, juli 2012 Onderwerp: Uitveringsprgramma 2012-2015 Visie Openbaar Verver 2020 Bijlage: Prjectmschrijvingen van het Uitveringsprgramma 2012-2015

Nadere informatie

Start duurzame inzetbaarheid

Start duurzame inzetbaarheid Start duurzame inzetbaarheid Een praktijkcasus Dr: Rlf Weijers, Pauline Miedema Hewel duurzame inzetbaarheid een veelbesprken thema is, blijft het lastig m het cncreet te maken en er handen aan veten aan

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

KENNISBANK - PROJECTPLANNEN

KENNISBANK - PROJECTPLANNEN KENNISBANK - PROJECTPLANNEN BIJEENKOMST OPEN CLUB STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting De afgelpen jaren rganiseerde Meer dan Vetbal samen met een BVO en de KNVB diverse Open Club-bijeenkmsten. Del

Nadere informatie

een huurwoning of een zelfstandige wooneenheid van een woningcorporatie of

een huurwoning of een zelfstandige wooneenheid van een woningcorporatie of Inschrijfvrwaarden Wnnet Haaglanden Algemene bepalingen 1. De algemene inschrijfvrwaarden zijn van tepassing p alle inschrijvingen van wningzekenden in het wningzekendenregister van Wnnet-Haaglanden.nl

Nadere informatie

Hebben woningcorporaties de plicht om maatschappelijk vastgoed boven een bepaalde drempel Europees aan te besteden?

Hebben woningcorporaties de plicht om maatschappelijk vastgoed boven een bepaalde drempel Europees aan te besteden? Tijdelijke regeling diensten van algemeen ecnmisch belang tegelaten instellingen vlkshuisvesting Q and A s: update d.d. December 2011 Aanbesteding Hebben wningcrpraties de plicht m maatschappelijk vastged

Nadere informatie

Convenant Samenwerking 2015 + 2016 gemeente Rotterdam en Woningbouwvereniging Hoek van Holland

Convenant Samenwerking 2015 + 2016 gemeente Rotterdam en Woningbouwvereniging Hoek van Holland Cnvenant Samenwerking 2015 + 2016 gemeente Rtterdam en Wningbuwvereniging Hek van Partijen: - Wningbuwvereniging Hek van, ten deze rechtsgeldig vertegenwrdigd dr de directeur-bestuurder de heer F. Claessens

Nadere informatie

Procesdocument Klankbordgroep Schakenbosch

Procesdocument Klankbordgroep Schakenbosch Prcesdcument Klankbrdgrep Schakenbsch Tijdens de klankbrdgrepvergadering van 23 juni 2010 is de afspraak gemaakt met de leden van de klankbrdgrep m duidelijkheid te geven ver het prces, de kaders, de verschillende

Nadere informatie

Advies DUWO Werkplan 2011 en Meerjarenbegroting 2011-2015

Advies DUWO Werkplan 2011 en Meerjarenbegroting 2011-2015 Advies DUWO Werkplan 2011 en Meerjarenbegrting 2011-2015 Dr E. Meijerman Inleiding Vr het advies is naar drie zaken gekeken: 1. Wat is het beleid. Welke vragen zijn daarbij denkbaar vr een bewnersrganisatie.

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

Excellente werving, Excellente studenten. Studentenwerving

Excellente werving, Excellente studenten. Studentenwerving Excellente werving, Excellente studenten Studentenwerving Ondersteuningstraject werving Vraag vanuit de Centres en Centra Gebaseerd p ndersteuningsvraag Individuele benadering, inzichten vr iedereen 2

Nadere informatie

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen:

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen: Graaf Jan van Mntfrtschl Beleid ter vrkming en/f regulering van pestgedrag 1. 1 Inleiding: Iedere schl heeft een veilig schlklimaat ndig. Op de Graaf Jan van Mntfrtschl zijn wij ns ervan bewust dat veiligheid

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 tot en met 2016

Beleidsplan 2014 tot en met 2016 Blessed Generatin Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Beleidsplan 2014 tt en met 2016 Blessed Generatin Nederland (0511) 47 21 37 - www.blessedgeneratin.nl - inf@blessedgeneratin.nl KvK 01100560

Nadere informatie

O.a. in deze nieuwsbrief: Hoe is het om te leven met Hiv of Aids in Tanzania?

O.a. in deze nieuwsbrief: Hoe is het om te leven met Hiv of Aids in Tanzania? Nummer 3 april 2006 He is het m te leven met Hiv f Aids in Tanzania? Aids is een ziekte die helaas ng niet te genezen is. Ok is Aids een ziekte met veel sciale cnsequenties met name in Afrika. Vaak raken

Nadere informatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie Duurzaam inzetbaar in een vitale rganisatie Vitaliteit en bevlgenheid vrmen sleutelbegrippen vr het ptimaal en duurzaam inzetten van medewerkers. Vitale medewerkers bruisen van energie, velen zich fit

Nadere informatie

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard Werkblad ntwikkelwijzer Guden Standaard Beeld van de leerling Vraag Opmerkingen/antwrden Actie He brengen wij nze leerlingen in beeld? (met g p telating tt gymnasiumstrm) Op welke manier maken wij ptimaal

Nadere informatie

Sociaal akkoord arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Stedendriehoek en Noord-Veluwe

Sociaal akkoord arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Stedendriehoek en Noord-Veluwe Sciaal akkrd arbeidsmarkt Zrg en Welzijn Stedendriehek en Nrd-Veluwe De aanleiding tt het vrmen van een sciaal akkrd In 2013 waren ruim 57860 (brn: WGV Zrg en Welzijn) inwners in de regi s Stedendriehek

Nadere informatie

4.4 Gemeente Woensdrecht

4.4 Gemeente Woensdrecht 4.4 Gemeente Wensdrecht De gemeente Wensdrecht bestaat uit vijf kernen: Wensdrecht, Hgerheide, Hui j- bergen, Putte en Ossendrecht. Er wnen circa 21.500 mensen in ngeveer 8.900 wningen, waarvan ruim 75%

Nadere informatie

Verslag 2 e Debatavond Zeepeil

Verslag 2 e Debatavond Zeepeil Verslag 2 e Debatavnd Zeepeil Uitkmsten digitaal nderzek her/nevenbestemming kerkgebuwen West-Zeeuws-Vlaanderen Wensdag 29 ktber 2014 PKN-kerk De Verbinding in Schndijke (verslaglegging E. Hilgers, namens

Nadere informatie

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan Handleiding Het pstellen van een diacnaal beleidsplan Versie 1.0 Generale diacnale cmmissie Datum: augustus 2015 Generale diacnale cmmissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefn (0318) 505541 Website:

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

De voorraad fossiele brandstoffen is eindig. Op termijn zullen we andere bronnen voor onze energievoorziening moeten gebruiken.

De voorraad fossiele brandstoffen is eindig. Op termijn zullen we andere bronnen voor onze energievoorziening moeten gebruiken. 5.2.7 Energie Wat is het thema en waarm is het belangrijk? Het thema energie gaat ver het gebruik van energie in de gebuwde mgeving vr verwarming, keling, verlichting en industriële en agrarische prcessen.

Nadere informatie

Kiezen of delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhoven

Kiezen of delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhoven Kiezen f delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhven Dr Paul J.G. Tang & Rbert-Jaap Vrn Eindhven, 11 december 2012 Dit rapprt is bestemd vr de rganisatie van de pdrachtgever. Verspreiding

Nadere informatie

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 Inhud Respns... 1 Samenvatting van de resultaten... 1 Vragen ver de pleiding... 2 Vragen ver de stagiair... 3 Wat ziet u als sterke punten van de pleiding CMD?... 4 Wat

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid Reglement Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland Zuid DEFINITIES Artikel 1: Dit reglement verstaat nder: crpratie: de bij de Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland zuid aangeslten rganisatie p wiens handelen

Nadere informatie

Steenbergen. woensdrecht. Woningstichting Dinteloord Stadlander Woningstichting Woensdrecht Bernardus Wonen Brabantse Waard

Steenbergen. woensdrecht. Woningstichting Dinteloord Stadlander Woningstichting Woensdrecht Bernardus Wonen Brabantse Waard merdijk Steenbergen Halderberge Thlen Bergen p Zm Rsendaal rucphen wensdrecht Visie p wnen en leven in west-brabant en thlen 2030 Wningstichting Dintelrd Stadlander Wningstichting Wensdrecht Bernardus

Nadere informatie

Verdiepend onderzoek Wmoinkoopproces

Verdiepend onderzoek Wmoinkoopproces Verdiepend nderzek Wminkpprces Kwalitatief nderzek nder 24 gemeenten Petra Ebben de Jng & Myriam Martens 1 september 2014 Disclaimer en leeswijzer Het ministerie van VWS heeft Q-Cnsult pdracht gegeven

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW V-ICT-OR begeleidt besturen in hun infrmatiehuishuding vr ptimaal verlp van samenveging gemeente en OCMW De infrmatica in steden en gemeenten greide sinds de jaren 80 rganisch. Dat stapje bij stapje greien

Nadere informatie

Fit for Work - achtergrondinformatie Maatschappelijke ontwikkelingen rond werk en gezondheid

Fit for Work - achtergrondinformatie Maatschappelijke ontwikkelingen rond werk en gezondheid Fit fr Wrk - achtergrndinfrmatie Maatschappelijke ntwikkelingen rnd werk en gezndheid 26 april 2013 Samenvatting Er zijn ntwikkelingen p het gebied van maatschappelijke wet- en regelgeving die effect hebben

Nadere informatie

Beleidsnotitie 2013-2016. 100, uw welzijns- en zorgnetwerk. Vastgesteld op 26 april 2013

Beleidsnotitie 2013-2016. 100, uw welzijns- en zorgnetwerk. Vastgesteld op 26 april 2013 Beleidsntitie 2013-2016 100, uw welzijns- en zrgnetwerk Vastgesteld p 26 april 2013 1 1 Inleiding Begin 2012 maakte 100, uw welzijns- en zrgnetwerk een drstart, na vier jaar nder de naam Zwel NN vanuit

Nadere informatie

IKZ DEEL II : De informatieronde

IKZ DEEL II : De informatieronde Vanuit het standpunt van de zn is de schaduw nzichtbaar (Gethe) IKZ DEEL II : De infrmatiernde Het is méér dan een cliché f butade: m aan een breed kwaliteitsbeleid te werken, heb je écht steun, inbreng

Nadere informatie

Onderwerp Vervolg Programma Eigen Kracht - het stimuleren van laagopgeleide vrouwen naar werk

Onderwerp Vervolg Programma Eigen Kracht - het stimuleren van laagopgeleide vrouwen naar werk Cllegevrstel Openbaar Onderwerp Vervlg Prgramma Eigen Kracht - het stimuleren van laagpgeleide vruwen naar werk Prgramma / Prgrammanummer Werk & Inkmen / 1061 BW-nummer Prtefeuillehuder T. Tankir Samenvatting

Nadere informatie

re-integratie jobcaoching praktijkleerwerktraject De Pastorie diverse branches social return

re-integratie jobcaoching praktijkleerwerktraject De Pastorie diverse branches social return jbcaching praktijkleerwerktraject De Pastrie scial return Stichting MatchWinners Rermnd jbcaching praktijkleerwerktraject De Pastrie scial return Stichting Matchwinners Rermnd 1. Intr Sinds 2009 biedt

Nadere informatie

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Gouda van 29 november 2011;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Gouda van 29 november 2011; I 00007777 besluit van de gemeenteraad vrstelnummer 723668 nderwerp Teslagenverrdening Wet werk en bijstand Guda 2012 de raad van de gemeente guda 29 nvember 2011 Gezien het vrstel van burgemeester en

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE. Huurdersvereniging Woonbelang

INFORMATIEBOEKJE. Huurdersvereniging Woonbelang INFORMATIEBOEKJE Huurdersvereniging Wnbelang 16 e jaargang december 2012 ONS KANTOOR: Detinchemsestraat 4 3241 AA Middelharnis Telefn 0187-486390 E-Mail: inf@hvwflakkee.nl www:hvwflakkee.nl OPENINGSTIJDEN:

Nadere informatie

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest Asbestbeleidsplan Beleid en beheer asbest Dcumenttitel. Asbestbeleidsplan Status. Cncept Definitief Versie. 1.1 Datum. 22-03-2014 Organisatie. Wningcrpratie Rentree Opstellers. Wningcrpratie Rentree i.s.m.

Nadere informatie

Chic, zo n gedragspatroongrafiek!

Chic, zo n gedragspatroongrafiek! Chic, z n gedragspatrngrafiek! Leerdelen: De leerlingen kunnen nder begeleiding de verwevenheid tussen ecnmische, sciale en eclgische aspecten in duurzaamheidsvraagstukken herkennen. De leerlingen krijgen

Nadere informatie

Dienstverlening in Dampoort en Sint-Amandsberg

Dienstverlening in Dampoort en Sint-Amandsberg Dienstverlening in Damprt en Sint-Amandsberg 14 nvember 2013 Activiteit Tijdens een lunchgesprek ging schepen en OCMW-vrzitter Rudy Cddens in gesprek met bewners ver de zrg en dienstverlening in Damprt

Nadere informatie

van Samen werken naar Samenwerken Kernteam Platform Water Vallei en Eem

van Samen werken naar Samenwerken Kernteam Platform Water Vallei en Eem van Samen werken naar Samenwerken Kernteam Platfrm Water Vallei en Eem Del & Opbuw presentatie! Infrmeren ver de stand van zaken van de factsheet drntwikkeling rganisatie. Terugblik - parapluplan Factsheet

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

VGSO Nieuwsbrief extra editie over komende gemeenteraadsverkiezingen

VGSO Nieuwsbrief extra editie over komende gemeenteraadsverkiezingen VGSO Nieuwsbrief extra editie ver kmende gemeenteraadsverkiezingen Hierbij ntvangt u een extra nieuwsbrief van de VGSO. Deze nieuwsbrief staat vrijwel geheel in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

'De kracht van Ede' Kaders voor het nader uit te werken beleidsplan Wmo 2012-2015

'De kracht van Ede' Kaders voor het nader uit te werken beleidsplan Wmo 2012-2015 'De kracht van Ede' Kaders vr het nader uit te werken beleidsplan Wm 2012-2015 Samenvatting...2 1. Inleiding...4 1.1. Leeswijzer...4 2. Ontwikkelingen...5 2.1. De invering van de Wm...5 2.2. De kanteling

Nadere informatie

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD Sinds 1 september 2004 kan elke schl een uderraad prichten vlgens het participatiedecreet. Het schlbestuur is verplicht m een uderraad p te richten als 10% van de uders er

Nadere informatie

Hasselt Het Kerspel 14. Ons kantoor. Vraagprijs: 145.000,- k.k. Aanvaarding: in overleg

Hasselt Het Kerspel 14. Ons kantoor. Vraagprijs: 145.000,- k.k. Aanvaarding: in overleg Hasselt Het Kerspel 14 Vraagprijs: 145.000,- k.k. Aanvaarding: in verleg Ons kantr Hasselt Nieuwstraat 4 Tel. 038-4772040 Fax 038-4772118 E-mail inf@bertleistra.nl Internet www.bertleistra.nl Het Kerspel

Nadere informatie

Agendanummer: Begrotingswijz.: Onderwerp : doorontwikkeling windenergie. Aan de raad van de gemeente Waalwijk Waalwijk, 18 september 2012

Agendanummer: Begrotingswijz.: Onderwerp : doorontwikkeling windenergie. Aan de raad van de gemeente Waalwijk Waalwijk, 18 september 2012 Agendanummer: Begrtingswijz.: CR2 Onderwerp : drntwikkeling windenergie Kenmerk: 12-0024868 Aan de raad van de gemeente Waalwijk Waalwijk, 18 september 2012 0. Samenvatting Uw Raad heeft vr de ambitie

Nadere informatie

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers Handreiking functinerings- en berdelingsgesprekken griffiers September 2014 Functineringsgesprek Als de griffier is aangesteld, is het verstandig m met elkaar te blijven reflecteren p het functineren.

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, mede name;j(s,^hr. W. .CM. Schellekens, hoofdinspecteur curatieve zorg.

Met vriendelijke groet, mede name;j(s,^hr. W. .CM. Schellekens, hoofdinspecteur curatieve zorg. WERKGEBIED ZUIDWEST Bezekadres Pstadres Telefeen Telefax Internet Wilhelmina van Pruisenweg 52 Den Haag Pstbus 90700 2509 LS Den Haag (070)304 15 00 (070) 304 15 00 www.igz.nl STAATSTOEZICHT OP DE VOLKSGEZONDHEID

Nadere informatie

ALS OUDERS GAAN SCHEIDEN. BILOCATIE ALS KANS? Visie van de vereniging Bemiddeling vzw *

ALS OUDERS GAAN SCHEIDEN. BILOCATIE ALS KANS? Visie van de vereniging Bemiddeling vzw * ALS OUDERS GAAN SCHEIDEN. BILOCATIE ALS KANS? Visie van de vereniging Bemiddeling vzw * Wanneer uders bij een scheiding cnflicten hebben, dan heeft dat vaak grte gevlgen vr de ntwikkeling van de kinderen.

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

Eerstelijns ServicePunt B.V.

Eerstelijns ServicePunt B.V. WebsiteService 2015 Eerstelijns ServicePunt B.V. Eerstelijns ServicePunt B.V. Trenallee 20, Videlab Strijp-S 5617 BC Eindhven inf@eerstelijnsservicepunt.nl www.eerstelijnsservicepunt.nl De WebsiteService

Nadere informatie

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden?

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden? Omgevingsscan Achtergrnd prject De gemeente Drdrecht heeft het plan pgevat de prblematiek rndm (merendeels verslaafde) dak- en thuislze mensen in haar stad aan te pakken. In dit kader heeft de gemeente

Nadere informatie

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces list Veranderaanpak Inhud en Prces AdMva 2011 www.admva.nl www.arbcatalgusvvt.nl list Veranderaanpak Inhud en Prces www.arbcatalgusvvt.nl Clfn Sturen p Werkdrukbalans en Energie AdMva 2011 Erna van der

Nadere informatie

Accountmanagers laten veel kansen liggen

Accountmanagers laten veel kansen liggen Vndelstraat 35e Accuntmanagers laten veel kansen liggen Sinds de crisis zijn de financiële markten structureel veranderd. Vr de crisis kregen de banken veel aanvragen, was het kapitaal veel gedkper en

Nadere informatie

Samenvatting. Evaluatierapport Buurt in Actie December 2006 2

Samenvatting. Evaluatierapport Buurt in Actie December 2006 2 Evaluatierapprt Samenvatting Dit rapprt bevat de resultaten van de evaluatie van Buurt in Actie (BIA). Deze evaluatie is uitgeverd m inzicht te krijgen in het functineren van het prject en aanbevelingen

Nadere informatie

SPREEKBEURT DWERGPAPEGAAI

SPREEKBEURT DWERGPAPEGAAI l a n d e l i j k i n f r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT DWERGPAPEGAAI VOGELS OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE DWERGPAPEGAAI

Nadere informatie

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 06 oktober 2014

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 06 oktober 2014 Aan: de gemeenteraad Vergadering: 06 ktber 2014 Onderwerp: Vaststelling: gemeente ntwikkelt zelf kpwningen Agendapunt: STATUS RAADSVOORSTEL 1. Beslten werkvergadering van de gemeenteraad en gemeenteraad.

Nadere informatie

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om?

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om? Het Grte Geldnderzek: he ga je met je geld m? Natinaal Instituut vr Budgetvrlichting (Nibud) Tijdsduur: één les Werkvrm: individueel met een discussie in de klas Niveau: bedeld vr alle leerlingen van klas

Nadere informatie

1. SW OFFICE (ALGEMEEN)

1. SW OFFICE (ALGEMEEN) 1. SW OFFICE (ALGEMEEN) SW Office is een belangrijk instrument, niet alleen m inzicht te krijgen, maar k m infrmatie te geven ver het gebruik van de dienstverlening aan de klanten van WnenPlus. In verleg

Nadere informatie

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kp van Nrd-Hlland Er is sprake van hgbegaafdheid, blijkens uit: Een ttale intelligentie gelijk f hger dan 130 N.B.: bij een intelligentienderzek wrdt nrmaliter

Nadere informatie

Ons kenmerk MO10/15.0006656. Datum uw brief --

Ons kenmerk MO10/15.0006656. Datum uw brief -- Beleidsntwikkeling Aan de gemeenteraad van Nijmegen Krte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefn 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Pstbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 1 september 2015

Nadere informatie

We doen het samen. Nota Mantelzorg en Vrijwillige inzet 2016-2019. Datum: oktober 2015 Afdeling: Samenlevingszaken

We doen het samen. Nota Mantelzorg en Vrijwillige inzet 2016-2019. Datum: oktober 2015 Afdeling: Samenlevingszaken We den het samen Nta Mantelzrg en Vrijwillige inzet 2016-2019 Datum: ktber 2015 Afdeling: Samenlevingszaken Inhudspgave Inleiding... 2 Hfdstuk 1: Kaders nta... 5 1.1 Wettelijk kader... 5 1.2 Beleidsmatig

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/341

Statenvoorstel nr. PS/2014/341 Statenvrstel nr. PS/2014/341 Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke Participatie Datum Inlichtingen bij 23 april 2014 mevruw G.J. Overmeen-Bakhuis Aan Prvinciale Staten Onderwerp Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke

Nadere informatie

Chemelot, directeur Marketing en Business Development

Chemelot, directeur Marketing en Business Development Verslag achtste bijeenkmst NSI Denktank 14 nvember 2012 Lcatie: Service Science Factry, Universiteit Maastricht, Tngersestraat 6 Deelnemers: Jchen Barth Maurice Benneker Lex Brghans Hetty van Emmerik Anita

Nadere informatie

Het is ook mogelijk om deze training op maat op locatie uit te voeren.

Het is ook mogelijk om deze training op maat op locatie uit te voeren. CURSUSAANBOD NAJAAR 2010 VRIJWILLIGERS 1. SWOFFICE SWOffice is een belangrijk instrument m inzicht te verkrijgen in je resultaten, maar k m infrmatie te geven ver het gebruik van de dienstverlening aan

Nadere informatie

Bomen over Bomen. Bomen en de APV

Bomen over Bomen. Bomen en de APV Bmen ver Bmen Bmen en de APV Apeldrn, december 2007 Bmen en de APV Inhud Pagina Bmen en de APV...3 1. Inleiding...5 1.1 Aanleiding...5 1.2 Del...5 1.3 Prduct...5 1.4 Plangebied...6 1.5 Status...6 1.6

Nadere informatie

Convenant Samenwerking 2015 + 2016 gemeente Rotterdam en Havensteder

Convenant Samenwerking 2015 + 2016 gemeente Rotterdam en Havensteder Cnvenant Samenwerking 2015 + 2016 gemeente Rtterdam en Havensteder Partijen: - Havensteder, ten deze rechtsgeldig vertegenwrdigd dr de directeur-bestuurder, mevruw H. van den Berk - Gemeente Rtterdam,

Nadere informatie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie Cnvenant brancherganisatie berepsverenigingen in het kader van: Versterking berepsvereniging Berepenregister en Berepsregistratie De ndergetekenden, I. De rganisatie van brancherganisatie MOgrep Jeugdzrg

Nadere informatie

Samenvatting van de Jaarrapportage Welzijn 2014. AKROS: ISO gecertificeerd Kwaliteit in dienstverlening en organisatie

Samenvatting van de Jaarrapportage Welzijn 2014. AKROS: ISO gecertificeerd Kwaliteit in dienstverlening en organisatie Samenvatting van de Jaarrapprtage Welzijn 2014 AKROS: ISO gecertificeerd Kwaliteit in dienstverlening en rganisatie Maart 2015 Algemeen Dit is de samenvatting van de Jaarrapprtage Welzijn 2014 van Stichting

Nadere informatie

Meer koopkracht door echte banen

Meer koopkracht door echte banen Meer kpkracht dr echte banen Centen en prcenten vr een gelijkwaardige samenleving Arbeidsvrwaardenagenda FNV in Beweging 2015 Een gelijkwaardige samenleving werkt beter. Een samenleving waarin de verschillen

Nadere informatie

Vragenformulier Klanten Profiel

Vragenformulier Klanten Profiel Vragenfrmulier Klanten Prfiel U heeft ns verzcht, m gezamenlijk, een gedegen vrstel ten aanzien van uw hyptheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilsfie is, m samen met nze relaties, een inventarisatie te

Nadere informatie

Windenergie met beleid

Windenergie met beleid Windenergie met beleid Inhud I n h u d 2 Fe ite n wi n de n er g ie M er dij k 3 Fe ite n wi n de n er g ie en r eg i 4 Fe ite n wi n de n er g ie i n N r d Br a b a nt 5 Be lei d v a n c l le ge v a n

Nadere informatie

ENQUÊTE GIETHOORN. Beste meneer/mevrouw,

ENQUÊTE GIETHOORN. Beste meneer/mevrouw, ENQUÊTE GIETHOORN Beste meneer/mevruw, Welkm bij de enquête van dit nderzek, wat de eerste stap met wrden naar een tekmstprf Giethrn. Dit nderzek gaat ver het waarbrgen van de leefbaarheid en kwaliteit

Nadere informatie

Zwartsluis Verlengde Sportlaan 16. Ons kantoor. Vraagprijs: 229.000,- k.k. Aanvaarding: in overleg

Zwartsluis Verlengde Sportlaan 16. Ons kantoor. Vraagprijs: 229.000,- k.k. Aanvaarding: in overleg Zwartsluis Verlengde Sprtlaan 16 Vraagprijs: 229.000,- k.k. Aanvaarding: in verleg Ons kantr Hasselt Nieuwstraat 4 Tel. 038-4772040 Fax 038-4772118 E-mail inf@bertleistra.nl Internet www.bertleistra.nl

Nadere informatie

U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen.

U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Vragenfrmulier Klant Beeld U heeft ns verzcht, m gezamenlijk, een gedegen vrstel ten aanzien van uw hyptheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilsfie is, m samen met nze relaties, een inventarisatie te maken

Nadere informatie

Grote practische opdracht klas 3 1

Grote practische opdracht klas 3 1 1 Aardrijkskunde Praktische pdracht Aardrijkskunde. Dit schljaar met je een praktische pdracht maken vr het vak aardrijkskunde. Hiermee met je tenminste 10 klkuren bezig zijn geweest, ftewel 14 lesuren.

Nadere informatie

KOUDEBRUGGEN BEPERKEN

KOUDEBRUGGEN BEPERKEN KOUDEBRUGGEN BEPERKEN Details ntwerpen die de cntinuïteit van de thermische islatie garanderen, een crrecte tepassing p de werf garanderen en de bestaande kudebruggen pheffen PRINCIPES BENADERING Kudebruggen

Nadere informatie

Bijlage 1. Gedragscode vrijwilligers en leden B.S.V. Amsterdam - Zuid

Bijlage 1. Gedragscode vrijwilligers en leden B.S.V. Amsterdam - Zuid Bijlage 1 Gedragscde vrijwilligers en leden B.S.V. Amsterdam - Zuid Als B.S.V. vinden wij het belangrijk m afspraken te maken ver de manier waarp we met elkaar mgaan. Daarm hebben we een aantal mgangsregels

Nadere informatie