Verslag raadscommissie Bestuur en Samenleving d.d.: 20 maart Aanwezig: Dhr. R. van Lavieren voorzitter. Mw. M.J.H.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag raadscommissie Bestuur en Samenleving d.d.: 20 maart Aanwezig: Dhr. R. van Lavieren voorzitter. Mw. M.J.H."

Transcriptie

1 Verslag raadscommissie Bestuur en Samenleving d.d.: 20 maart 2012 Aanvang Einde Plaats : uur : uur : burgerzaal Aanwezig: Dhr. R. van Lavieren voorzitter Mw. M.J.H. Barra-Leenheer Dhr. L. Verwoert Dhr. J. Lok Dhr. Th. de Gelder Dhr. mr. A. Boele Dhr. dr.ir. H. Boersma Dhr. F.C. de Gier Mw. C.E.J. Leeuwis Dhr. A.J. Zwaan Dhr. J.R. Pardo Kruidenier Dhr. M. van der Plaat Mw. A.D. Zandvliet Dhr. S.J. Veerman Dhr. drs. P.J. Verheij RA Mw. Bleeker lid PvdA lid PvdA burgerlid PvdA lid CDA lid SGP lid SGP lid VVD lid VVD lid ChristenUnie lid D66 lid D66 griffier wethouder wethouder afd. RMO Verslaggever: Mw. P.L. van der Net griffiemedewerker Tribune : 7, incl. pers en ambt. 1. Vaststelling verslagen: a. Verslag raadscommissie Bestuur 14 februari 2012 b. Verslag raadscommissie Samenleving 14 februari 2012 c. Verslag raadscommissie Bestuur 21 februari 2012 a. vastgesteld b. met wijzigingen vastgesteld c. vastgesteld 2. Mondelinge mededelingen door het college informerend Bij dit punt is er voor collegeleden gelegenheid mondeling procedurele mededelingen te doen over lopende zaken. Aan de hand van deze mededelingen kan de commissie aan het college vragen om verdere informatie schriftelijk te verstreken of afspreken het punt op een volgende commissieagenda te plaatsen. Wethouder Verheij: het bezwaar bij de Raad van State over het containertransferium is ingetrokken zodat de vaststelling van het bestemmingsplan is zekergesteld. 3. Horecabeleid bedrijventerreinen ( ) Portefeuillehouder S.J. Veerman Voorstel college Vaststellen van de notitie horecabeleid bedrijventerreinen

2 - 2 - Het college heeft bij besluit van 19 oktober 2010 aangegeven te willen beschikken over een horecabeleid voor de bedrijventerreinen in Alblasserdam op basis waarvan individuele aanvragen om vestiging van een zelfstandig horecabedrijf kunnen worden beoordeeld. Op 22 november 2010 hebben wij ingestemd met het procesvoorstel. Bijgaand treft u aan de notitie Horecabeleid bedrijventerreinen. Fractie VVD: kunnen het college volgen in de duiding van risicovolle bedrijven. Vragen of ook lichte horeca aan de zuidzijde van de rijksweg onmogelijk of onwenselijk wordt gevonden. Willen dat gekeken wordt naar mogelijke beweging van vrachtwagenchauffeurs die bij het containertransferium moeten zijn en, om wat te eten, naar het dorp rijden. Dat vinden zij, gezien de verkeersbeweging, niet wenselijk zijn. Fractie D66: hebben zich hardgemaakt voor plannen om in de nabijheid van Alblasserdam voorzieningen te hebben voor de Alblasserdamse en Papendrechtse jeugd. Zijn voor vestiging van een discotheek aan de Edisonweg. Fractie PvdA: vinden dit voorstel een goede zaak en merken op dat omwonenden niet gereageerd hebben. Fractie CDA: kunnen instemmen met deze beleidskaders. Vinden spijkerharde grens opvallend. Zien spanningsveld: horeca op bedrijventerreinen biedt voordelen maar ook nadelen en bij horeca binnen de bebouwde kom is dat ook zo. Fractie ChristenUnie: zijn benieuwd naar de mogelijkheid voor chauffeurs om ergens wat te eten. Portefeuillehouder: door regels over externe veiligheid kunnen bedrijven als Schenk daar nauwelijks functioneren. Mensen die in het bedrijf zijn vallen onder de Arbo, alles wat van buiten komt maakt bedrijfsvoering onmogelijk. Bedrijven die er zijn willen we niet wegpesten. Gehoopt wordt dat Maat dit jaar een milieuvergunning kan krijgen. Bij Maat kunnen eigen mensen wel eten maar er mogen geen mensen van buiten worden binnengehaald. Er is een keuze gemaakt voor bedrijvigheid aan de overkant van de rijksweg en aan deze kant komt er, volgens het Plan werkgebied, een gemengde functie. Fractie VVD: verwijzen naar tankstations die ook binnen de bebouwde kom zijn en de afstand naar MacDonalds. Pleiten horecamogelijkheid in overweging te nemen. Verwijzen naar de situatie in het Rotterdamse havengebied. Portefeuillehouder: eigen personeel kan gebruik maken van de bedrijfskantine. Fractie PvdA en Christenunie: is ventvergunning mogelijk? Portefeuillehouder: het huidige horecabeleid staat dit niet toe; is op grond van de APV. Fractie D66: wethouder zegt dat ten noorden van de A15 mogelijkheden komen voor ondernemers voor een discotheek. De commissie stelt de raad voor dit voorstel als bespreekstuk op de agenda van de raad te plaatsen. 4. Voorbereidingskrediet zwembad ( ) Portefeuillehouder S.J. Veerman Voorstel college Een voorbereidingskrediet van beschikbaar te stellen voor de voorbereiding van de realisatie van het nieuwe zwembad en het vaststellen van bijgaande begrotingswijziging 2012/2. Op 08 november 2011 heeft de raad zich unaniem uitgesproken over te willen gaan tot de realisatie van een zwembad conform het 2521-concept. Dit raadsvoorstel geeft invulling aan de opdracht om een projectopdracht op te stellen. Op basis hiervan wordt de raad in dit voorstel verzocht een krediet af te geven voor de voorbereiding van het project. Dhr. Van Leeuwen (Wiekslag/natte groep): zijn blij dat het, na jaren van overleg, nu zover is gekomen. Ze zijn druk bezig met de voorbereidingen zoals begroting Kijken uit naar het slaan van de eerste paal. Fractie D66: onderstrepen de vreugde van dhr. Van Leeuwen. Zijn benieuwd naar de beantwoording van hun vragen over duurzaamheid en multifunctionele ruimte. Welke ideeën zijn besproken met partners? Boodschap: kijk zoveel mogelijk naar het combineren van functionaliteit en inkomstenverruiming. Ook naar de combinatie met particuliere verhuur. Graag informatie over sluiting van sportcafe Blokweer. Betrekken omwonenden:

3 - 3 - hoe doet u dat en wanneer? Hoe houdt u ons op de hoogte over punten 1a t/m 1e? Graag toelichting over sociaal plan medewerkers en over gevolgen van vertraging plan Hof en Singel in relatie tot de oplevering van het zwembad. Fractie PvdA: danken de natte groep voor hun inspanning. Hopen op goede samenwerking in de toekomst. Fijn dat hierdoor zwemonderwijs behouden wordt in het dorp. Stemmen in met dit voorstel. Vragen: wordt inpassing personeel in huidige concept onderzocht of komt er een goed sociaal plan? Is het tijdpad realistisch? Heeft ontwikkeling Hof en Singel invloed op de realisatietermijn? Fractie CDA: sluiten zich aan bij de gemaakte complimenten aan de natte groep. Kunnen instemmen met het voorstel. Voor de projectopdracht wordt geen besluit gevraagd; nemen aan dit wel gebeurt bij de uitvoering van het besluit. Heeft de voorgestane fasering van Hof en Singel invloed op de planning van het zwembad? Fractie ChristenUnie: complimenten voor de voortvarendheid van de natte groep. Stemmen in met voorstel voorbereidingskrediet. Graag informatie over Hof en Singel. Fractie SGP: zijn blij met alle blije mensen. We moeten wel scherp blijven, ook in financieel opzicht. Welke toets is er bij go/no go? Is de besparing in 2013 ook te realiseren voor reserveringen? Is de actuele stand financiële zaken en prognose onveranderd? Voor de projectorganisatie en beheerstichting lijkt draagvlak te zijn. Herkent het college dat en ook de draagkracht? Fractie VVD: zijn positief, ook over het onderzoek. Sluiten aan bij de opmerkingen van de fractie SGP om scherp te blijven. Bij het onderdeel risico en kansen missen zij de kansen. Hoe wordt omgegaan met de sloop van het zwembad. Zijn nieuwsgierig naar de constructie met de vereniging. Portefeuillehouder: er wordt positief nagedacht over duurzaamheid, multifunctionele ruimten en het betrekken van Drechtwerk. Over het opzeggen van de pacht voor het sportcafe wordt al een aantal jaren over nagedacht; er zijn wat juridische complicaties. Het café wordt volgens de planning begin volgend jaar gesloten. Op die plaats komt de ingang van het zwembad. Er komt een communicatieplan waarbij partijen, ook omwonenden en het zittend personeel, worden betrokken. Gedacht wordt aan afvloeiing en er is een regionaal sociaal plan. Hof en Singel heeft geen invloed op de realisatie van het zwembad. Het zal eerder zo zijn dat het zwembad al weg is voordat daarvoor gebouwd wordt. In het kader van de proeftuin wordt gewerkt met de start van een beheerstichting. Go of no/go: elke overeenkomst is een tweezijdig afspraak. Moet nog uitgewerkt worden. Als blijkt dat het juridisch niet goed komt dan hoeven we niet te tekenen. Actuele prognose: er zijn geen wijziging in de cijfers sinds november. Volgens onderzoek kan de natte groep het zwembad beheren, er is daar voldoende potentieel. Twee organisaties zijn krachtig en de derde wat minder maar die heeft ook een goede rol. Het boek van de heer De Gier is aan de projectleidster, mw. Bleeker, gegeven. Duurzaamheid is een kwestie van kosten/baten, onderzocht wordt wat mogelijk en rendabel is. Daarover wordt de raad geïnformeerd. Multifunctionele ruimte, daar komt een plan voor dat in samenwerking met de natte groep en de beheerstichting wordt gemaakt. De commissie stelt de raad voor het voorstel als akkoordstuk op de agenda te plaatsen. 5. Drechtwerk ( ) Portefeuillehouder P.J. Verheij Voorstel college 1. Kennis te nemen van de herstructureringsplannen zoals die bij het rijk worden ingediend. 2. Ons college goedkeuring te verlenen om de gemeenschappelijke regeling aan te passen. 3. Geen wensen of bedenkingen in te brengen tegen de voorgenomen aanpassing van de begroting. Wel in de toekomst aandacht vragen voor een aanpassing van de inrichting van de administratieve organisatie in verband met de koppeling met het WWB budget. In de vergadering van 16 februari 2012 heeft het Algemeen Bestuur van Drechtwerk een drietal documenten vastgesteld: 1. de aanvraag voor de herstructureringsfaciliteit 2. de gewijzigde begroting 2012

4 een wijziging van de gemeenschappelijke regeling. Voor elk van deze documenten geldt een eigen gemeentelijk besluitvormingstraject. 1. De aanvraag voor de herstructureringsfaciliteit wordt vastgesteld door het college maar wordt, volgens wettelijk voorschrift, besproken met de gemeenteraad. 2. Over de begrotingswijziging 2012 kan de raad haar gevoelen laten blijken door middel van wensen of bedenkingen. 3. Voor de aanpassing van de gemeenschappelijke regeling geldt eveneens de route richting gemeenteraad om deze toestemming te vragen tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling. De samenhang tussen de documenten is evident, maar voor een volledige samenhang ontbreekt echter vooralsnog een belangrijk document te weten de rapportage van de door het dagelijks bestuur van de Drechtsteden ingestelde projectgroep inzake de invoering van de WWNV. Deze rapportage zal uitsluitsel moeten geven over de wijze waarop zowel Drechtwerk als de SDD een rol zullen / kunnen gaan spelen in de uitvoering van de Wet werken naar vermogen (Wwnv), maar zal eerst na behandeling in de Drechtraad aan u kunnen worden voorgelegd. Fractie CDA: na de antwoorden op de technische vragen kan ingestemd worden met het voorstel. Vragen zich af wat in de toekomst nog de waarde en de rol is van Drechtwerk. Fractie SGP: ondersteunen in beginsel het beleid om te kijken naar wat mensen kunnen. Er moet gewaakt worden voor doorslaand marktdenken. Jammer dat er nog geen inzicht is in de visie van het Drechtstedenbestuur, SDD en anderen. Moet de conclusie worden getrokken dat Drechtwerk er niet is voor mensen met meer dan 20% terugverdiencapaciteit? Waar blijven die mensen? Waar zijn de mensen gebleven die vroeger in kassen en de metaal werkten? Wat heeft deconcentratie met verdienen en markt te maken. Is dit niet het failliet van de wet? Is er binnen nieuwe Drechtwerk voldoende aandacht voor mensontwikkeling? Er is nu voldoende dekking in de stelpost; welke andere kosten voorziet het college? Bij bezoek aan de locatie viel de luxe op. Fractie ChristenUnie: er is veel geld nodig om Drechtwerk overeind te houden. We moeten er zorg en ruimte voor blijven houden. Beweging deconcentratie naar gemeente is misschien wat prematuur. De genoemde mogelijkheden hebben hun bestaansrecht nog niet bewezen. Wat is het risicoprofiel wet werken naar vermogen? Fractie VVD: hebben geen wensen en bedenkingen maar wel zorg over de besteding van 4 ton. De resultaten van de nieuwe koers van Drechtwerk zijn nog niet verwerkt. Wachten op de notitie van Drechtwerk en SDD. Staan ook achter de idealen en het nut van in ieder geval dagbesteding; willen daar geld voor op tafel leggen. Ieder moet naar vermogen meedoen en dat waarderen. Hoe verhoudt zich de loondispensatie tegen de WWB? Fractie D66: Zien uit naar de getallen over doorstroming en financiële effect en de maatregelen over herstructurering. Wat houdt deconcentratie in bij gevallen waar geen bezwaar tegen is? Is afstemming SDD en Drechtwerk voldoende en hoe heeft dat plaatsgevonden? Fractie PvdA: betreuren dat de door hen gewenste wijziging van de organisatiestructuur, waarbij sturing door deskundigen gebeurt en niet door de politiek, er nog niet is. De werkplekken zijn duurder dan begroot en er wordt nu een forse bijdrage gevraagd voor het ontmantelen daarvan. Biedt de loondispensatie voldoende soulaas? Hoe gaat de financiering van de extra bijdrage de komende jaren? Is het verzoek om trekkingsrechten door ons aangevraagd? Zullen morrend akkoord gaan met voorstel. Portefeuillehouder: met deze directeur gaat het beter met Drechtwerk. Ondanks dat de NVvorming niet is doorgegaan is er wel een betere sturing doordat deskundigheid is binnengehaald. Er wordt behoorlijk ingegrepen bij de bedrijfsvoering. Besluiten van het kabinet in de sociale zekerheid zijn ingrijpend. Vroeger was de rijkssubsidie voldoende voor de te betalen lonen. Voor de rol van Drechtwerk in de toekomst wordt verwezen naar de carrousel in april. Betekenis deconcentratie: het is goed om de mens centraal zetten. Goed voorbeeld is het mfc. Dit concept kan niet zondermeer gekopieerd worden. Mfc als businesscase moet nog verder uitgewerkt. Mogelijk om in juni met de raad te praten over de toekomstvisie en hoe het gaat met mfc. De huidige huisvesting van Drechtwerk gaat uit van het oude model met concentratie op 1 werkplek. Luxe: het oude pand voldeed absoluut niet meer aan de eisen. Het huurcontract voor dit pand is voor 30 jaar en is een van de grootste vraagstukken bij deconcentratie. Visie: dit gaat over een bestaande groep waarvoor detachering al lang is geprobeerd. Nieuwe wetgeving gaat er ook vanuit dat gekeken wordt naar wat de mensen wel kunnen; plaatsing is lastig. Het laten werken in de kassen en de

5 - 5 - metaal was erg duur. Mensen uit de kassen konden gedeeltelijk via leerbedrijven aan de slag en de mensen uit de metaal konden gedeeltelijk via detachering in het overgenomen metaalbedrijf werken. Door een grote order van een chocoladefabriek is werk binnengehaald. Voor de vraag over de stelpost wordt verwezen naar de beantwoording van de vragen die door mevrouw Leeuwis zijn gesteld. Er is nog geen indicatie van andere effecten van de andere aspecten. Er is voldoende bewijs dat het werkt en verder te gaan met uitvoering van werk in het eigen dorp. Er is afgestemd met de werkgroep Wet werken naar vermogen. Voor de gemeente is het laten werken voordeliger dan dat mensen een bijstandsuitkering hebben. Voorzitter: heeft de wethouder een aanbod horen doen over een BIO over decentralisatie. Fractie SGP: kunnen instemmen met de beslispunten en grijpen het initiatief van de wethouder aan voor een BIO. Fractie ChristenUnie: uitstekend als er een BIO komt. Fractie CDA: na uitleg portefeuillehouder over de voordelen van deconcentratie en andere zaken, wat is dan nog de meerwaarde van Drechtwerk. Kunnen zich niet veel voorstellen bij de paraplurol. Vragen zich af of afslanking van het kantoor naar 110 niet erg veel is. Graag daarvoor aandacht in de BIO. Fractie PvdA: hebben gevraagd naar het tekort door begrotingswijziging Drechtsteden. Moet daar niet een begrotingswijziging bij van Alblasseredam? Portefeuillehouder: dekking daarvoor heeft hij niet nu paraat en die komt bij eerste burap. De commissie stelt de raad voor het voorstel als akkoordstuk op de agenda op te nemen. 6. Drechtsteden (informerend) Leden Drechtraad: M.J. van Lavieren, H. Boersma, A.C. van t Zelfde, F.C. de Gier, A.G. Clements, M. van der Plaat en A.B. Blase en S.J. Veerman (tevens lid Drechtstedenbestuur) Stukken Zie bijgevoegd overzicht. Het presidium stelt voor de stukken voor kennisgeving aan te nemen. Eventuele andere zaken met betrekking tot de regio Drechtsteden kunnen bij dit agendapunt besproken worden. Fractie VVD: merken op dat het beter zou zijn wanneer de stukken voor de Drechtraad van 6 april voor die datum geagendeerd zou zijn zodat het Alblasserdamse standpunt zou kunnen worden besproken.. Voorzitter: daar moeten we nog eens over nadenken. 7. Regio Zuid-Holland Zuid (informerend) Raadsledenplatform: H.F. Verweij Portefeuillehouder: S.J. Veerman Stukken Geen Het presidium stelt voor de stukken voor kennisgeving aan te nemen. Eventuele andere zaken met betrekking tot de regio Zuid-Holland Zuid kunnen bij dit agendapunt besproken worden. Fractie D66; klopt het dat door het college geen zienswijze is ingediend op het toekomststuk dat in het algemeen bestuur is vastgesteld en binnenkort wordt toegezonden? Fractie VVD: er is uitgebreid in de commissie van december over gesproken en er zijn toezeggingen gedaan. Zijn teleurgesteld na het lezen van de nagestuurde aangevulde versie van de lijst met toezeggingen. Portefeuillehouder: het stuk is in november, praktisch ongewijzigd, overgenomen en

6 - 6 - daarom was er geen aanleiding voor zienswijzen. Het stuk komt nog voor bespreking naar u toe. Er komt een derde voorstel, die reflectie is in de maak. Fractie D66: sluiten zich aan bij de kritische noot van de fractie VVD. Hechten er veel waarde aan om als gemeente Alblasserdam mee te denken over punten die kunnen worden meegegeven aan het dagelijks bestuur voor zienswijze. Portefeuillehouder: u heeft de raadsinformatiebrief ontvangen. 8. Ingekomen stukken conform bijgevoegd overzicht Voorstel presidium De stukken voor kennisgeving aan te nemen. Stuk 88: College; raadsinformatiebrief diaconaal platform (stuk 97 vervalt) Fractie D66: jammer dat de goede dingen beperkt worden tot binnen het diaconaal platvorm. Er wordt niet gesproken over overdracht van taken. Is er vanuit het college een agenda om daarover met het platvorm na te denken? Voor 2012 zijn er bijeenkomst over een bepaald thema. Waaruit bestaat de koppeling van netwerk kerken en gemeenten? Fractie SGP: vragen aan fractie D66 welke private instellingen worden gemist. Vraag aan de wethouder: goed dat de gemeente vanuit de publieke taak contact zoekt met instellingen met een private rol. Lukt het om de hele breedte van kerkelijke samenleving, incl. moskee, mee te nemen in deze ontwikkeling? Fractie D66: allerlei verenigingen op sociaal terrein, thuiszorgorganisatie. Diaconaal platvorm is ingegeven vanuit kerkelijke organisaties en sluit anderen uit. Fractie ChristenUnie: we leven met verschillende gemeenschappen. Wethouder Verheij: dit is een netwerk naast andere netwerken. Dit wordt toegevoegd. Niemand hoeft zich gepasseerd te voelen. Er is niet over overdracht van taken gesproken. Het gaat over de breedte van de kerkelijke gemeenschappen en de moskee. 9. Openstaande toezeggingen conform bijgevoegd overzicht Voorstel presidium ter bespreking Fractie D66: toezegging , cultuurnota en motie: wordt opgenomen in bestuurlijke planner. Hoe verhoudt dit zich tot de mooie actie van de fractie PvdA: doen de kunst de das om? De partij van de wethouder maakt zich sterk om de kunst te behouden en de wethouder schuift dit voor zich uit. Wethouder Veerman: het doorschuiven komt door capaciteitproblemen. Komen er op terug. Fractie D66: toezegging , medio 2012 duidelijkheid over KDO, persbericht over sloop LTS met sportaccommodatie. Manen tot spoed om de verenigingen en gebruikers van sportaccommodatie duidelijkheid te geven en te zorgen voor voldoende accommodaties voor het volgende seizoen. Wethouder Veerman: verenigingen zijn ingelicht over de sloop. Voor een van de verenigingen is het lastig een oplossing te vinden en daarvoor is overleg met Papendrecht. Door CKC en KDO is gezamenlijk een principeverzoek ingediend en daarvoor komt een eerste juridische toets. Fractie D66: hopen op gezamenlijk oppakken en zijn teleurgesteld dat een Alblasserdamse vereniging uit moet wijken naar een andere gemeente. Fractie VVD: doorschuiven heeft zo geen effect. Voorzitter: stelt voor dit in presidium te bespreken. 10. Rondvraag en sluiting Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Ingekomen stukken 074 A Best Gemeente Opmeer; initiatiefvoorstel i.v.m. meldpunt Midden- en Oost-Europeanen. 079 A Best Gemeente Hardinxveld-Giessendam; toezending motie A15, ter instemming

7 C SL College; raadsinformatiebrief diaconaal platform 097 C SL College; raadsinformatiebrief diaconaal platform Ingekomen stukken Regio Zuid-Holland-Zuid 066 D Regio Zuid-Holland Zuid; ter kennisname, uitnodiging vergadering Raadsledenplatform 15 februari Ingekomen stukken Drechtsteden 043 D Drechtsteden; ter kennisname, brief aan Raad van Commissarissen van ROM-D, Visie op Raadsinformatie betreffende ROM-D 078 D Drechtsteden; uitnodiging Drechtstedendinsdag 6 maart.

Verslag raadscommissie Bestuur d.d.: 14 februari Aanwezig: Dhr. A.J. Zwaan voorzitter. Dhr. R. van Lavieren. Dhr. J.H.

Verslag raadscommissie Bestuur d.d.: 14 februari Aanwezig: Dhr. A.J. Zwaan voorzitter. Dhr. R. van Lavieren. Dhr. J.H. Verslag raadscommissie Bestuur d.d.: 14 februari 2012 Aanvang Einde Plaats : 20.45 uur : 21.50 uur : burgerzaal Aanwezig: Dhr. A.J. Zwaan voorzitter Afwezig: Dhr. R. van Lavieren Dhr. O. Yilmaz Dhr. J.H.

Nadere informatie

3 Inspreekrecht burgers 4 Actualiteiten 5 Bekrachtiging geheimhouding Besluit tot bekrachtiging van geheimhouding op de volgende stukken:

3 Inspreekrecht burgers 4 Actualiteiten 5 Bekrachtiging geheimhouding Besluit tot bekrachtiging van geheimhouding op de volgende stukken: BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 24 april 2013 van 19.30 uur - 20.20 uur in het gemeentehuis. Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer

Nadere informatie

Verslag gecombineerde raadscommissie Grondgebied, Bestuur en Samenleving d.d.: 17 mei 2011. Aanwezig: Dhr. mr. A. Boele voorzitter

Verslag gecombineerde raadscommissie Grondgebied, Bestuur en Samenleving d.d.: 17 mei 2011. Aanwezig: Dhr. mr. A. Boele voorzitter Verslag gecombineerde raadscommissie Grondgebied, Bestuur en Samenleving d.d.: 17 mei 2011 Aanvang Einde Plaats : 20.55 uur : 22.10 uur : burgerzaal Aanwezig: Dhr. mr. A. Boele voorzitter Mw. M.J.H. Barra-Leenheer

Nadere informatie

Verslag raadscommissie Samenleving, Grondgebied en Bestuur d.d.: 18 januari 2011. Aanwezig: Dhr. A.J. Zwaan Voorzitter* Mw. M.J.H.

Verslag raadscommissie Samenleving, Grondgebied en Bestuur d.d.: 18 januari 2011. Aanwezig: Dhr. A.J. Zwaan Voorzitter* Mw. M.J.H. Verslag raadscommissie Samenleving, Grondgebied en Bestuur d.d.: 18 januari 2011 Aanvang Einde Plaats : 19.30 uur : 22.50 uur : burgerzaal Aanwezig: Dhr. A.J. Zwaan Voorzitter* Dhr. mr. A. Boele Voorzitter**

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 4 mei 2009. nummer 18

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 4 mei 2009. nummer 18 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van 4 mei 2009 nummer 18 L.M. Huizer, A.L. Cardon, S.J. Veerman, J.M. Dekker, A.B. Blase, burgemeester wethouder wethouder

Nadere informatie

Verslag raadscommissie Samenleving d.d.: 4 oktober Aanwezig: Dhr. R. van Lavieren voorzitter. Dhr. Th. de Gelder

Verslag raadscommissie Samenleving d.d.: 4 oktober Aanwezig: Dhr. R. van Lavieren voorzitter. Dhr. Th. de Gelder Verslag raadscommissie Samenleving d.d.: 4 oktober 2010 Aanvang Einde Plaats : 19.30 uur : 22.00 uur : raadzaal Aanwezig: Dhr. R. van Lavieren voorzitter Dhr. O. Yilmaz Dhr. L. Verwoert Dhr. Th. de Gelder

Nadere informatie

Verslag raadscommissie Samenleving d.d.: 9 juni Aanwezig: Dhr. R. van Lavieren voorzitter. Mw. M.J.H. Barra-Leenheer. Dhr. Th.

Verslag raadscommissie Samenleving d.d.: 9 juni Aanwezig: Dhr. R. van Lavieren voorzitter. Mw. M.J.H. Barra-Leenheer. Dhr. Th. Verslag raadscommissie Samenleving d.d.: 9 juni 2011 Aanvang Einde Plaats : 21.20 uur : 22.45 uur : burgerzaal Aanwezig: Dhr. R. van Lavieren voorzitter Mw. M.J.H. Barra-Leenheer Dhr. O. Yilmaz Dhr. Th.

Nadere informatie

Verslag raadscommissie Samenleving en Bestuur d.d.: 30 september 2009. Aanwezig: Dhr. A.C.C.M. Ruikes voorzitter. Mw. M.J.H.

Verslag raadscommissie Samenleving en Bestuur d.d.: 30 september 2009. Aanwezig: Dhr. A.C.C.M. Ruikes voorzitter. Mw. M.J.H. Verslag raadscommissie Samenleving en Bestuur d.d.: 30 september 2009 Aanvang Einde Plaats : 19.30 uur : 20.30 uur : raadzaal Aanwezig: Dhr. A.C.C.M. Ruikes voorzitter Mw. M.J.H. Barra-Leenheer Dhr. J.J.G.

Nadere informatie

Verslag raadscommissie Bestuur d.d.: 27 september 2011

Verslag raadscommissie Bestuur d.d.: 27 september 2011 Aanvang : 19.30 Einde : 21.20 Plaats : burgerzaal Verslag raadscommissie Bestuur d.d.: 27 september 2011 Aanwezig: Dhr. A.J. Zwaan voorzitter Dhr. R. van Lavieren Dhr. L. Verwoert Dhr. J.H. Wesselius Dhr.

Nadere informatie

Verslag gezamenlijke raadscommissie Grondgebied en Bestuur d.d.: 13 april Aanwezig: Dhr. mr. A. Boele voorzitter. Mw. M.J.H.

Verslag gezamenlijke raadscommissie Grondgebied en Bestuur d.d.: 13 april Aanwezig: Dhr. mr. A. Boele voorzitter. Mw. M.J.H. Verslag gezamenlijke raadscommissie Grondgebied en Bestuur d.d.: 13 april 2010 Aanvang Einde Plaats : 19.30 uur (geschorst van 20.50-21.15 uur) : 22.15 uur : raadzaal Aanwezig: Dhr. mr. A. Boele voorzitter

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 18 november 2008. nummer 45

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 18 november 2008. nummer 45 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van 18 november 2008 nummer 45 A.L. Cardon, S.J. Veerman, J.M. Dekker, A.B. Blase, loco-burgemeester wethouder wethouder

Nadere informatie

Verslag raadscommissie Bestuur d.d.: 25 november 2009. Aanwezig: Dhr. A.C.C.M. Ruikes voorzitter. Dhr. R. van Lavieren

Verslag raadscommissie Bestuur d.d.: 25 november 2009. Aanwezig: Dhr. A.C.C.M. Ruikes voorzitter. Dhr. R. van Lavieren Verslag raadscommissie Bestuur d.d.: 25 november 2009 Aanvang Einde Plaats : 19.30 uur : 21.40 uur : raadzaal Aanwezig: Dhr. A.C.C.M. Ruikes voorzitter Dhr. R. van Lavieren Dhr. L. Verwoert Dhr. O. Yilmaz

Nadere informatie

Wethouders: de heer S.J. Veerman (CDA), de heer drs. P.J. Verheij RA (SGP), dhr. A.L. Cardon (PvdA) Griffier: mevrouw A.D.

Wethouders: de heer S.J. Veerman (CDA), de heer drs. P.J. Verheij RA (SGP), dhr. A.L. Cardon (PvdA) Griffier: mevrouw A.D. BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 28 mei 2013 om 19.30 uur in het raadhuis. Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA), de heer R.

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst voor informatie en opinie op 15 maart 2011 van uur

Verslag bijeenkomst voor informatie en opinie op 15 maart 2011 van uur Verslag bijeenkomst voor informatie en opinie op 15 maart 2011 van 19.30 20.30 uur Aanwezigen: Dhr. A. Boele, voorzitter Mw. M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA) Dhr. O. Yilmaz (PvdA) Dhr. L. Verwoert (PvdA) Dhr.

Nadere informatie

Aanwezig: Dhr. A.L. Cardon voorzitter. Mw. M.J.H. Barra-Leenheer tot punt 3 Dhr. R. van Lavieren

Aanwezig: Dhr. A.L. Cardon voorzitter. Mw. M.J.H. Barra-Leenheer tot punt 3 Dhr. R. van Lavieren Verslag raadscommissie Samenleving d.d.: 3 april 2006 Aanvang Einde Plaats : 19.30 uur : 21.15 uur : raadzaal Aanwezig: Dhr. A.L. Cardon voorzitter Mw. M.J.H. Barra-Leenheer tot punt 3 Dhr. R. van Lavieren

Nadere informatie

Verslag raadscommissie Samenleving, Grondgebied en Bestuur d.d.: 9 februari Dhr. R. van Lavieren

Verslag raadscommissie Samenleving, Grondgebied en Bestuur d.d.: 9 februari Dhr. R. van Lavieren Verslag raadscommissie Samenleving, Grondgebied en Bestuur d.d.: 9 februari 2010 Aanvang Einde Plaats : 19.30 uur : 23.00 uur : raadzaal Dhr. mr. A. Boele Dhr. A.C.C.M. Ruikes Dhr. R. van Lavieren Dhr.

Nadere informatie

Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie 14 juni 2010 van 19.30 uur tot 22.00 uur

Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie 14 juni 2010 van 19.30 uur tot 22.00 uur Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie 14 juni 2010 van 19.30 uur tot 22.00 uur Aanwezigen: Dhr. mr. A. Boele, voorzitter Dhr. J.H. Wesselius, CDA Dhr. Th. De Gelder, CDA Dhr. A.C. van t

Nadere informatie

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008 Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën d.d.

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 15 september nummer 38

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 15 september nummer 38 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en s van 15 september 2009 nummer 38 L.M. Huizer, A.L. Cardon, S.J. Veerman, C.E.J. Leeuwis, S.G.M. van Hout, burgemeester loco secretaris

Nadere informatie

Verslag raadscommissie Samenleving en Grondgebied d.d.: 30 november 2010. Aanwezig: Dhr. mr. A. Boele voorzitter. Dhr. R.

Verslag raadscommissie Samenleving en Grondgebied d.d.: 30 november 2010. Aanwezig: Dhr. mr. A. Boele voorzitter. Dhr. R. Verslag raadscommissie Samenleving en Grondgebied d.d.: 30 november 2010 Aanvang Einde Plaats : 19.30 uur : 23.05 uur : raadzaal Aanwezig: Dhr. mr. A. Boele voorzitter Dhr. O. Yilmaz Dhr. R. van Lavieren

Nadere informatie

NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van maandag 1 juni 2015. nummer 22. Aanwezig: P.J. Verheij wethouder. A.

NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van maandag 1 juni 2015. nummer 22. Aanwezig: P.J. Verheij wethouder. A. NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van maandag 1 juni 2015 nummer 22 Aanwezig: P.J. Verheij wethouder A.D. Zandvliet wethouder A. Kraijo wethouder A.M. van den Berg secretaris Afwezig:

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 24 november 2009. nummer 48

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 24 november 2009. nummer 48 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van 24 november 2009 nummer 48 A.B. Blase, A.L. Cardon, S.J. Veerman, C.E.J. Leeuwis, A.M. van den Berg, burgemeester wethouder

Nadere informatie

Aanwezig: Dhr. A.J. Zwaan voorzitter. Dhr. R. van Lavieren*

Aanwezig: Dhr. A.J. Zwaan voorzitter. Dhr. R. van Lavieren* Verslag raadscommissie Bestuur d.d.: 22 juni 2010 Aanvang Einde Plaats : 18.55 uur : 22.55 uur : raadzaal Aanwezig: Dhr. A.J. Zwaan voorzitter Dhr. R. van Lavieren* Dhr. L. Verwoert Dhr. O. Yilmaz** Dhr.

Nadere informatie

Verslag raadscommissie Samenleving d.d.: 2 juni Aanwezig: Dhr. R. van Lavieren voorzitter. Mw. M.J.H. Barra-Leenheer. Dhr. A.C.C.M.

Verslag raadscommissie Samenleving d.d.: 2 juni Aanwezig: Dhr. R. van Lavieren voorzitter. Mw. M.J.H. Barra-Leenheer. Dhr. A.C.C.M. Verslag raadscommissie Samenleving d.d.: 2 juni 2008 Aanvang Einde Plaats : 20.10 uur : 22.30 uur : raadzaal Aanwezig: Dhr. R. van Lavieren voorzitter Mw. M.J.H. Barra-Leenheer Mw. P.M. Wennekes Dhr. A.C.C.M.

Nadere informatie

Verslag raadscommissie Samenleving d.d.: 1 december 2008. Aanwezig: Dhr. R. van Lavieren voorzitter. Mw. M.J.H. Barra-Leenheer. Dhr. A.C.C.M.

Verslag raadscommissie Samenleving d.d.: 1 december 2008. Aanwezig: Dhr. R. van Lavieren voorzitter. Mw. M.J.H. Barra-Leenheer. Dhr. A.C.C.M. Verslag raadscommissie Samenleving d.d.: 1 december 2008 Aanvang Einde Plaats : 19.30 uur : 21.15 uur : raadzaal Aanwezig: Dhr. R. van Lavieren voorzitter Mw. M.J.H. Barra-Leenheer Dhr. L. Verwoert Mw.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de raad van de gemeente Sliedrecht. Agendapunt: 19 Sliedrecht, 19 mei 2010

Raadsvoorstel. Aan de raad van de gemeente Sliedrecht. Agendapunt: 19 Sliedrecht, 19 mei 2010 Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: 19 Sliedrecht, 19 mei 2010 Onderwerp: Opheffing Gemeenschappelijke Regeling sociale werkvoorziening Drechtsteden en principebesluit oprichting

Nadere informatie

Dit verslag moet nog worden vastgesteld.

Dit verslag moet nog worden vastgesteld. Verslag gezamenlijke raadscommissie d.d.: 6 september 2010 Aanvang Einde Plaats : 19.30 uur : 22.55 uur : raadzaal Aanwezig: Dhr. A.J. Zwaan voorzitter Dhr. R. van Lavieren Dhr. L. Verwoert Dhr. O. Yilmaz

Nadere informatie

Verslag raadscommissie Grondgebied en Bestuur d.d.: 18 mei 2010. Aanwezig: Dhr. mr. A. Boele* voorzitter. Dhr. R. van Lavieren

Verslag raadscommissie Grondgebied en Bestuur d.d.: 18 mei 2010. Aanwezig: Dhr. mr. A. Boele* voorzitter. Dhr. R. van Lavieren Verslag raadscommissie Grondgebied en Bestuur d.d.: 18 mei 2010 Aanvang Einde Plaats : 19.30 uur : 22.55 uur : raadzaal Aanwezig: Dhr. mr. A. Boele* voorzitter Dhr. R. van Lavieren Dhr. L. Verwoert Dhr.

Nadere informatie

Aanwezig: Dhr. A.C.C.M. Ruikes voorzitter. Dhr. R. van Lavieren Dhr. S.C. van Reeuwijk. Dhr. J.H. Wesselius. Dhr. mr. A. Boele (vanaf 20.

Aanwezig: Dhr. A.C.C.M. Ruikes voorzitter. Dhr. R. van Lavieren Dhr. S.C. van Reeuwijk. Dhr. J.H. Wesselius. Dhr. mr. A. Boele (vanaf 20. Verslag raadscommissie Bestuur d.d.: 29 november 2006 Aanvang Einde Plaats : 19.30 uur : 21.00 uur : raadzaal Aanwezig: Dhr. A.C.C.M. Ruikes voorzitter Dhr. R. van Lavieren Dhr. S.C. van Reeuwijk Dhr.

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 12 april 2011. nummer 14

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 12 april 2011. nummer 14 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van 12 april 2011 nummer 14 A.B. Blase, A.L. Cardon, S.J. Veerman, P.J. Verheij, A.M. van den Berg, burgemeester wethouder

Nadere informatie

Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie 13 januari 2010 van 19.30 uur tot 20.10 uur

Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie 13 januari 2010 van 19.30 uur tot 20.10 uur Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie 13 januari 2010 van 19.30 uur tot 20.10 uur Aanwezigen: R. van Lavieren, voorzitter Dhr. S.J. Veerman, wethouder Mw. P.M. Wennekes, PvdA Dhr. dr.ir.

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 16 december 2008. nummer 49

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 16 december 2008. nummer 49 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van 16 december 2008 nummer 49 L.M. Huizer, A.L. Cardon, S.J. Veerman, J.M. Dekker, A.B. Blase, burgemeester wethouder wethouder

Nadere informatie

NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van maandag 26 januari nummer 04. Aanwezig: P.J.

NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van maandag 26 januari nummer 04. Aanwezig: P.J. NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van maandag 26 januari 2015 nummer 04 Aanwezig: P.J. Verheij wethouder A.D. Zandvliet wethouder A. Kraijo wethouder A.M. van den Berg secretaris

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 16 februari 2010. nummer 07

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 16 februari 2010. nummer 07 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en s van 16 februari 2010 nummer 07 A.B. Blase, A.L. Cardon, S.J. Veerman, C.E.J. Leeuwis, A.M. van den Berg, burgemeester secretaris

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 16 september nummer 36

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 16 september nummer 36 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en s van 16 september 2008 nummer 36 A.L. Cardon, S.J. Veerman, J.M. Dekker, A.B. Blase, secretaris Afwezig: L.M. Huizer, (privé-omstandigheden)

Nadere informatie

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 1 Nr. 5.16 Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, voorzitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA De heer

Nadere informatie

Verslag gezamenlijke raadscommissies Samenleving en Grondgebied d.d.: 23 juni 2008. Aanwezig: Dhr. R. van Lavieren voorzitter

Verslag gezamenlijke raadscommissies Samenleving en Grondgebied d.d.: 23 juni 2008. Aanwezig: Dhr. R. van Lavieren voorzitter Verslag gezamenlijke raadscommissies Samenleving en Grondgebied d.d.: 23 juni 2008 Aanvang Einde Plaats : 19.30 uur : 22.25 uur : raadzaal Aanwezig: Dhr. R. van Lavieren voorzitter Mw. M.J.H. Barra-Leenheer

Nadere informatie

M.b.t. agendapunt 12, Groot Bijstervelt, wordt gebruik gemaakt van het inspreekrecht door:

M.b.t. agendapunt 12, Groot Bijstervelt, wordt gebruik gemaakt van het inspreekrecht door: Agenda Gemeenteraad Vervolg besluitvormende raadsvergadering van 21 april 2015 Uitnodiging voor de vergadering op woensdag 22 april 2015 20:00-23:00 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud Severijns 12

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 6 december 2006 / 219/2006

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 6 december 2006 / 219/2006 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 6 december 2006 / 219/2006 Onderwerp Begrotingswijziging ivm opheffen reserve commissies Programma / Programmanummer Burger & Bestuur / 2110 Portefeuillehouder

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 2 december 2008. nummer 47

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 2 december 2008. nummer 47 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van 2 december 2008 nummer 47 L.M. Huizer, A.L. Cardon, S.J. Veerman, J.M. Dekker, A.B. Blase, burgemeester wethouder wethouder

Nadere informatie

RAAD. BESLUITENLIJST 11 december 2013

RAAD. BESLUITENLIJST 11 december 2013 RAAD BESLUITENLIJST 11 december 2013 Afwezig mkg.: de heer Boerma (CGB) en mevrouw Anninga (CGB) Ag.punt Onderwerp 1. 2. 3. 4. 5. 6. Inspraak burgers over geagendeerde onderwerpen De heer Albert Haar spreekt

Nadere informatie

Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie op 13 september 2011 van 21.00 uur 21.35 tot uur

Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie op 13 september 2011 van 21.00 uur 21.35 tot uur Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie op 13 september 2011 van 21.00 uur 21.35 tot uur Aanwezigen: R. van Lavieren, voorzitter Dhr. A.L. Cardon (wethouder) Mw. M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA)

Nadere informatie

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Datum : 26 mei 2015 10.00 15.00 uur Aanwezig : Dhr. G.F. Naafs Dhr. D. van der Sleen Dhr. J.J.W. van Dongen (D66) Dhr. H. Veldhuizen (CDA) Dhr. J.A. Nijhof (GroenLinks/PvdA)

Nadere informatie

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA BESLUITEN- EN ACTIELIJST GEMEENTERAADSVERGADERING Datum 8 juni 2017 vergadering Aanwezig: Ing R.M.M.J. Duijm, mw. K. 't Hart-Tekamp, ing. P. Kraamer, drs. C.W.G.J. van Leeuwen, A.K. Quist, ing. C. Verloop,

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 1 juni 2010. nummer 22

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 1 juni 2010. nummer 22 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van 1 juni 2010 nummer 22 A.B. Blase, A.L. Cardon, S.J. Veerman, P.J. Verheij, A.M. van den Berg, burgemeester wethouder

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 26 mei 2015

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 26 mei 2015 Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wets d.d. 26 mei 2015 Aanwezig: Dhr. drs. A. Mans, burgemeester Mw. mr. C.A. Peters, secretaris Dhr. H. Klijnstra MBA, wet Dhr. L. van Schoonhoven,

Nadere informatie

Aanwezig: Dhr. A.J. Zwaan voorzitter. Dhr. R. van Lavieren. Dhr. J.H. Wesselius Dhr. A.C. van t Zelfde

Aanwezig: Dhr. A.J. Zwaan voorzitter. Dhr. R. van Lavieren. Dhr. J.H. Wesselius Dhr. A.C. van t Zelfde Verslag raadscommissie Bestuur d.d.: 21 februari 2012 Aanvang Einde Plaats : 20.10 uur : 23.30 uur : burgerzaal Aanwezig: Dhr. A.J. Zwaan voorzitter Dhr. R. van Lavieren Dhr. L. Verwoert Dhr. J. Lok Dhr.

Nadere informatie

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur.

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. 0. verslag Aanwezig zijn: De heer A. van Leeuwen, voorzitter. De heren W. Goudriaan, E.A.R. Meesters (vanaf

Nadere informatie

Aanwezig: Dhr. R. van Lavieren voorzitter. Mw. M.J.H. Barra-Leenheer Dhr. S.C. van Reeuwijk

Aanwezig: Dhr. R. van Lavieren voorzitter. Mw. M.J.H. Barra-Leenheer Dhr. S.C. van Reeuwijk Verslag raadscommissie Samenleving d.d.: 16 april 2007 Aanvang Einde Plaats : 19.30 uur : 22.00 uur : raadzaal Aanwezig: Dhr. R. van Lavieren voorzitter Mw. M.J.H. Barra-Leenheer Dhr. S.C. van Reeuwijk

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. van de vergadering van burgemeester en wethouders. van 6 februari 2007. nummer 07

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. van de vergadering van burgemeester en wethouders. van 6 februari 2007. nummer 07 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN van de vergadering van burgemeester en wethouders van 6 februari 2007 nummer 07 A.D. van den Bergh, A.L. Cardon, burgemeester wethouder T. de Gelder, wethouder J.M. Dekker,

Nadere informatie

: MB/ : Agenda vergadering Strijen, 24 januari 2008

: MB/ : Agenda vergadering Strijen, 24 januari 2008 Agenda commissie Aan de leden van de commissie Wonen & Werken van de gemeente S t r i j e n Kenmerk Onderwerp : MB/ : Agenda vergadering Strijen, 24 januari 2008 Geachte commissieleden, Namens de plv.

Nadere informatie

Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit op donderdag 10 december 2015 in het gemeentehuis van Hardinxveld-Giessendam.

Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit op donderdag 10 december 2015 in het gemeentehuis van Hardinxveld-Giessendam. gemeente Hardinxveld-Giessendam Datum raadsvergadering: 28 januari 2016 (Het Debat en Het Besluit) Agendapuntnummer: 3 (Het Debat) en 10 (Het Besluit) Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit

Nadere informatie

Verslag raadscommissie Samenleving d.d.: 22 september 2008. Aanwezig: Dhr. R. van Lavieren voorzitter. Mw. M.J.H. Barra-Leenheer

Verslag raadscommissie Samenleving d.d.: 22 september 2008. Aanwezig: Dhr. R. van Lavieren voorzitter. Mw. M.J.H. Barra-Leenheer j Verslag raadscommissie Samenleving d.d.: 22 september 2008 Aanvang : 19.30 Einde : 22.30 uur Plaats : raadzaal Aanwezig: Dhr. R. van Lavieren voorzitter Mw. M.J.H. Barra-Leenheer Mw. P.M. Wennekes Dhr.

Nadere informatie

Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie 24 november 2010 van 19.30 uur tot 22.00 uur

Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie 24 november 2010 van 19.30 uur tot 22.00 uur Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie 24 november 2010 van 19.30 uur tot 22.00 uur Aanwezigen: Dhr. A.J. Zwaan, voorzitter Dhr. J.H. Wesselius, CDA Dhr. Th. De Gelder, CDA Dhr. A.C. van

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad Sliedrecht. Hierbij bieden wij u bijgevoegde stukken aan voor: besluitvorming zienswijze kennisname

Aan de leden van de gemeenteraad Sliedrecht. Hierbij bieden wij u bijgevoegde stukken aan voor: besluitvorming zienswijze kennisname Aan de leden van de gemeenteraad Sliedrecht Datum 31 mei 2012 Hierbij bieden wij u bijgevoegde stukken aan voor: besluitvorming zienswijze kennisname Geheimhouding op grond van de Wet openbaarheid van

Nadere informatie

Besluitenlijst Bespreekstukken B&W vergadering (behorende tot agendapunt 5) Datum: 13 december 2011

Besluitenlijst Bespreekstukken B&W vergadering (behorende tot agendapunt 5) Datum: 13 december 2011 Aanwezig: de heren T.J. van der Zwan, L. Buwalda, S. Siebenga, A. Hartsuiker, mevrouw C. van der Laan en F.H. Perdok secretaris. Agendapunt Onderwerp Advies Beslissing 1 Besluitenlijst bespreekstukken

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Datum : 22 september 2015 10.00 15.00 uur Aanwezig : Mevr. Drs. M.J.T.H. Havekes Dhr. J.J.W. van Dongen (D66) Dhr. H. Veldhuizen (CDA) Dhr. J.A. Nijhof (GroenLinks/PvdA)

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 24 mei 2005. nummer 22

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 24 mei 2005. nummer 22 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van 24 mei 2005 nummer 22 A.D. van den Bergh, Burgemeester J. de Gruijter, wethouder P.A. Zevenbergen, J.M. Dekker, H.H.

Nadere informatie

3. Spreekrecht burgers Er zijn geen burgers die gebruik willen maken van het spreekrecht.

3. Spreekrecht burgers Er zijn geen burgers die gebruik willen maken van het spreekrecht. Notulen Commissie : Wonen & Werken Vergadering : 6 maart 2012 om 20.00 uur d.d. Voorzitter : dhr. A. Steenbergen Griffier : dhr. M. Bourdrez Aanwezige : dhr. L. van Capel (PvdA), dhr. J. Dam (VVD), dhr.

Nadere informatie

De agenda wordt vastgesteld met inachtneming van deze wijziging. De besluitenlijst van 4 en 5 oktober 2016 wordt ongewijzigd vastgesteld.

De agenda wordt vastgesteld met inachtneming van deze wijziging. De besluitenlijst van 4 en 5 oktober 2016 wordt ongewijzigd vastgesteld. Besluitenlijst opiniërende vergadering van de raad d.d. 22 november 2016, aanvang 19.30 uur Gemeente Woudrichem Voorzitter: Griffier: de heer A. de Graaf mevrouw P. Paulides Aanwezig: CDA: mevrouw N.G.

Nadere informatie

: 12 november 2013, stadhuis Grave, raadszaal : Gemeenteraad

: 12 november 2013, stadhuis Grave, raadszaal : Gemeenteraad Verslag Onderwerp : Besluitenlijst van de raadsvergadering van 12 november 2013 Datum, tijd & locatie Bestuursorgaan : 12 november 2013, stadhuis Grave, raadszaal : Gemeenteraad Aanwezig : dhr. W.T.H.

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst College B&W Cuijk

Openbare besluitenlijst College B&W Cuijk 3 ADV/C/17/02828 Z/C/16/38280 Secretaris W.A.G. Hillenaar Uitnodigingen d.d. 1 maart 2017 1. Regionale raadsbijeenkomst transformatieopgaven Jeugdzorg, dinsdag 14 maart 2017 van 18.30-21.30 uur te Cuijk.

Nadere informatie

21v 0t Aangenomen College: neemt de motie over.

21v 0t Aangenomen College: neemt de motie over. OVERZICHT STATUS AANGEHOUDEN EN AANGENOMEN MOTIES (vanaf 2006) PERIODE 2010-2014 Behorend bij de Lijst van Ingekomen Stukken bij de raadsvergadering van 31 maart 2011 Raadsvergadering Door Onderwerp Stemming

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Registratienummer: 349007 zienswijze concept begroting 203 Atlant Groep Op voorstel van B&W d.d.: dinsdag 4 september 202 Datum vergadering: dinsdag 6 november 202

Nadere informatie

Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders. Periode: maandag 26 november tot en met vrijdag 30 november 2012

Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders. Periode: maandag 26 november tot en met vrijdag 30 november 2012 Lijst nr. 48 Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders Periode: maandag 26 november tot en met vrijdag 30 november 2012 PUBLIEKSDIENST Aanwijzingsbesluiten veiligheidsrisicogebied in Apeldoorn Voorstel

Nadere informatie

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 26-09-2007

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 26-09-2007 Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 26-09-2007 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën d.d.

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM. Notulen. van de vergadering van burgemeester en wethouders. van 29 juli 2008. nummer 29

GEMEENTE ALBLASSERDAM. Notulen. van de vergadering van burgemeester en wethouders. van 29 juli 2008. nummer 29 GEMEENTE ALBLASSERDAM Notulen van de vergadering van burgemeester en s van 29 juli 2008 nummer 29 A.L. Cardon, S.J. Veerman, J.M. Dekker, A.B. Blase, secretaris Afwezig: L.M. Huizer - burgemeester 1. Vaststellen:

Nadere informatie

Als stemcijfer wordt getrokken nr. 15, mevrouw Ineke Sollewijn Gelpke.

Als stemcijfer wordt getrokken nr. 15, mevrouw Ineke Sollewijn Gelpke. Agenda Gemeenteraad Besluitvormende raadsvergadering. Uitnodiging voor de vergadering op dinsdag 24 februari 2015 20:00-23:00 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud Severijns 1 Opening De voorzitter

Nadere informatie

gemeente?all Zoetermeer I I Instemming en publicatie ontwerpbestemmingsplan Wattstraat Zaaknummer Documentnummer DOC

gemeente?all Zoetermeer I I Instemming en publicatie ontwerpbestemmingsplan Wattstraat Zaaknummer Documentnummer DOC gemeente?all Zoetermeer I I B&W-voorstel Onderwerp Instemming en publicatie ontwerpbestemmingsplan Wattstraat 64-68 Zaaknummer -2016-000644 Documentnummer DOC-2016-004837 AKKOORD Versie Auteur Gemeentesecretaris

Nadere informatie

Besluitenlijst van het College van B&W

Besluitenlijst van het College van B&W enlijst van het College van B&W Datum: 3 maart 2015 Aanvang: 9:00 uur Vergaderlocatie: Commissiekamer Voorzitter: J.J. Luteijn Secretaris: G.P. Boluijt Aanwezig: B. Boelhouwers, G.P. Boluijt, H.J. Flieringa,

Nadere informatie

1. Korte samenvatting van de inhoud en voorstel Op 10 juli 2015 stelde het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid bijgaand

1. Korte samenvatting van de inhoud en voorstel Op 10 juli 2015 stelde het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid bijgaand Raadsvoorstel: 2015-1402 Onderwerp: Derde wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Datum: 3 november 2015 Portefeuillehouder: A.J. Rijsdijk Raadsbijeenkomst: 10 november

Nadere informatie

VERSLAG COLLEGEVERGADERING D.D. 3 NOVEMBER 2015

VERSLAG COLLEGEVERGADERING D.D. 3 NOVEMBER 2015 VERSLAG COLLEGEVERGADERING D.D. 3 NOVEMBER 2015 Aanwezig: burgemeester Hans Janssen, wethouders Ina Batenburg, Sjef Verhoeven en Peter Smit en gemeentesecretaris Ineke Depmann BESPREEKPUNTEN Vaststelling

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 25 oktober 2011 Registratienummer: 2011/69 Agendapunt nummer: 8

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 25 oktober 2011 Registratienummer: 2011/69 Agendapunt nummer: 8 Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 25 oktober 2011 Registratienummer: 2011/69 Agendapunt nummer: 8 Onderwerp Restant boekwaarde Paulusschool en Korenbloem Inleiding/aanleiding

Nadere informatie

Verslag raadscommissie Grondgebied d.d.: 6 december 2011. Aanwezig: Dhr. mr. A. Boele voorzitter. Dhr. Th. de Gelder Dhr. J.H.

Verslag raadscommissie Grondgebied d.d.: 6 december 2011. Aanwezig: Dhr. mr. A. Boele voorzitter. Dhr. Th. de Gelder Dhr. J.H. Verslag raadscommissie Grondgebied d.d.: 6 december 2011 Aanvang Einde Plaats : 19.30 uur : 21.30 uur : burgerzaal Aanwezig: Dhr. mr. A. Boele voorzitter Dhr. L. Verwoert Dhr. Th. de Gelder Dhr. J.H. Wesselius

Nadere informatie

Voorstel Portefeuillehouder 1. B Vaststellen van de openbare besluitenlijsten van 29 november 2016 en 30 november 2016.

Voorstel Portefeuillehouder 1. B Vaststellen van de openbare besluitenlijsten van 29 november 2016 en 30 november 2016. ergadering van burgemeester en wethouders oorstel 1. B aststellen van de openbare besluitenlijsten van 29 november 2016 en 30 november 2016. De besluitenlijsten vaststellen. 2. B ---- Uitnodigingen Ter

Nadere informatie

vastgesteld /openbaar

vastgesteld /openbaar vastgesteld 02-11-2009/openbaar VERSLAG van de vergadering van de Bestuurscommissie Sociale Dienst Drechtsteden van 5 oktober 2009 Aanwezig: De heer H. Spigt Gemeente Dordrecht De heer A. Cardon Gemeente

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 14 april nummer 15

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 14 april nummer 15 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en s van 14 april 2009 nummer 15 L.M. Huizer, A.L. Cardon, S.J. Veerman, J.M. Dekker, A.B. Blase, burgemeester secretaris Afwezig: --

Nadere informatie

Deel A Het Debat. Aanwezige woordvoerders zijn:

Deel A Het Debat. Aanwezige woordvoerders zijn: gemeente Hardinxveld-Giessendam Datum raadsvergadering: 26 maart 2015 (Het Debat en Het Besluit) Agendapuntnummer: 3 (Het Debat) en 10 (Het Besluit) Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit

Nadere informatie

OpenbareBesluitenlijst uoor de raad van de gemeente Eindhoven

OpenbareBesluitenlijst uoor de raad van de gemeente Eindhoven gemeente Eindhoven Agendanummer rz 20 oktober 2oro OpenbareBesluitenlijst uoor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering op 19 oktober 2010, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 17 oktober nummer 42

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 17 oktober nummer 42 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van 17 oktober 2006 nummer 42 A.D. van den Bergh, A.L. Cardon, J.M. Dekker, G.H. Tamminga, burgemeester wethouder wethouder

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur A gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur Definitieve

Nadere informatie

Besluitenlijst van commissie Fysieke Leefomgeving 24 oktober 2017

Besluitenlijst van commissie Fysieke Leefomgeving 24 oktober 2017 enlijst van commissie Fysieke Leefomgeving 24 oktober 2017 Agendadeel 1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 2 Vaststellen besluitenlijst adviescommissie

Nadere informatie

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING VOORSTEL BIJKOMENDE INFO BIJ HET BESLUIT BIJLAGE DIE INTEGRAAL DEEL UITMAAKT VAN HET BESLUIT

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING VOORSTEL BIJKOMENDE INFO BIJ HET BESLUIT BIJLAGE DIE INTEGRAAL DEEL UITMAAKT VAN HET BESLUIT VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 6 oktober 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00750 Onderwerp: Besluitenlijst openbaar - Beknopte samenvatting: Zie onderwerp Bevoegd portefeuillehouder: Carla Breuer HET COLLEGE

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 2 SEPTEMBER 2008 Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer J.A. Lavooi, wethouder de heer J.P. Tanis, wethouder

Nadere informatie

Besluitenlijst van het College van B&W

Besluitenlijst van het College van B&W enlijst van het College van B&W Datum: 4 november 2014 Aanvang: 9:00 uur Vergaderlocatie: Commissiekamer Voorzitter: J.J. Luteijn Secretaris: G.P. Boluijt Aanwezig: B. Boelhouwers, G.P. Boluijt, H.J. Flieringa,

Nadere informatie

Communicatieplan Uitbreiding Ontmoetingshuis 2 8 fase

Communicatieplan Uitbreiding Ontmoetingshuis 2 8 fase Communicatieplan Uitbreiding Ontmoetingshuis 2 8 fase Antoinette Kooistra September 2015 1. Inleiding Het Ontmoetingshuis is sinds 1 september 2014 in bedrijf. Naast de drie basisscholen Tamim (p.c. onderwijs),

Nadere informatie

Voorafgaand aan de bijeenkomst staat er vanaf uur in de raadsontmoetingsruimte een kop koffie/thee voor u klaar.

Voorafgaand aan de bijeenkomst staat er vanaf uur in de raadsontmoetingsruimte een kop koffie/thee voor u klaar. De voorzitter van de opiniërende bijeenkomst nodigt u uit voor de opiniërende bijeenkomst van dinsdag 25 februari. Aanvang 20.00 uur, raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht Voorafgaand

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ECONOMIE. VAN 17 april 2014. dhr. B. van den Berg B 97 mevr. P.

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ECONOMIE. VAN 17 april 2014. dhr. B. van den Berg B 97 mevr. P. BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ECONOMIE VAN 17 april 2014 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: dhr. R. Kluijtmans Mevr. M. Hertogh Leden: dhr. D. Quaars VVD mevr. M. Vermeer

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 16 OKTOBER 2007 Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer H. van Kooten, wethouder de heer J.A. Lavooi, wethouder

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga, W.

Nadere informatie

Gemeente Oirschot. Agenda Gemeenteraad 1 / 7. Besluitvormende raadsvergadering Let op! Concept-agenda tbv Presidium

Gemeente Oirschot. Agenda Gemeenteraad 1 / 7. Besluitvormende raadsvergadering Let op! Concept-agenda tbv Presidium Agenda Gemeenteraad Besluitvormende raadsvergadering Let op! Concept-agenda tbv Presidium Uitnodiging voor de vergadering op dinsdag 29 november 2016 20:00-23:00 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud

Nadere informatie

Agenda Commissie Economie en Mobiliteit

Agenda Commissie Economie en Mobiliteit Griffie gemeenteraad Secretariaat Agenda Commissie Economie en Mobiliteit Betreft vergadering van dinsdag 6 oktober 2015, locatie Raadszaal/Commissiekamer, aanvang 20:15 uur Wijzigingenregister: 13-10:

Nadere informatie

Zaaknummer: Sliedrecht, 31 maart Onderwerp: Benoeming (plaatsvervangende) leden Drechtraad en toekenning van de stemgewichten

Zaaknummer: Sliedrecht, 31 maart Onderwerp: Benoeming (plaatsvervangende) leden Drechtraad en toekenning van de stemgewichten Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Zaaknummer: Sliedrecht, 31 maart 2014 Onderwerp: Benoeming (plaatsvervangende) leden Drechtraad en toekenning van de stemgewichten Beslispunten De heren

Nadere informatie

Als stemcijfer wordt getrokken nr. 15, de heer Ad van de Sande.

Als stemcijfer wordt getrokken nr. 15, de heer Ad van de Sande. Agenda Gemeenteraad Besluitvormende raadsvergadering. Uitnodiging voor de vergadering op dinsdag 25 november 2014 20:00-23:00 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud Severijns 1 Opening De voorzitter

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 27 MEI 2008 Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer J.P. Tanis, wethouder de heer J.A. Lavooi, wethouder

Nadere informatie

Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 22-05-2012

Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 22-05-2012 Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 22-05-2012 Registratienummer: 2012/7540 Aanwezig : Burgemeester L.C. Poppe-de Looff N Weth. M.H.M.R. de Hoon-Veelenturf (voorzitter) J Weth. W. van Hees

Nadere informatie

Gemeente Tiel. Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. dinsdag 2 mei 2017 om 9.00 uur

Gemeente Tiel. Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. dinsdag 2 mei 2017 om 9.00 uur Gemeente Tiel Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. dinsdag 2 mei 2017 om 9.00 uur Afwezig: burgemeester Beenakker en wethouder Melissen (verlof) Onderwerpen voorzien van

Nadere informatie

De voorzitter van de raad van de gemeente Terschelling roept de leden van de raad op tot het houden van een openbare vergadering op:

De voorzitter van de raad van de gemeente Terschelling roept de leden van de raad op tot het houden van een openbare vergadering op: Agenda Raad De voorzitter van de raad van de gemeente Terschelling roept de leden van de raad op tot het houden van een openbare vergadering op: Dinsdag 22 december 2015, aanvang 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

Gemeente jñ Bergen op Zoom. RAADSVKGADERļNĢ. d.d. r^slissing: cru^ì - GRIFFIE ìergeņfl^zcof RVB Voorlegger Raadsvoorstel

Gemeente jñ Bergen op Zoom. RAADSVKGADERļNĢ. d.d. r^slissing: cru^ì - GRIFFIE ìergeņfl^zcof RVB Voorlegger Raadsvoorstel Gemeente jñ Bergen op Zoom Voorlegger Raadsvoorstel Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Portefeuillehouder(s) Contactpersoon Afdeling Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummer en

Nadere informatie