Verslag raadscommissie Bestuur en Samenleving d.d.: 20 maart Aanwezig: Dhr. R. van Lavieren voorzitter. Mw. M.J.H.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag raadscommissie Bestuur en Samenleving d.d.: 20 maart Aanwezig: Dhr. R. van Lavieren voorzitter. Mw. M.J.H."

Transcriptie

1 Verslag raadscommissie Bestuur en Samenleving d.d.: 20 maart 2012 Aanvang Einde Plaats : uur : uur : burgerzaal Aanwezig: Dhr. R. van Lavieren voorzitter Mw. M.J.H. Barra-Leenheer Dhr. L. Verwoert Dhr. J. Lok Dhr. Th. de Gelder Dhr. mr. A. Boele Dhr. dr.ir. H. Boersma Dhr. F.C. de Gier Mw. C.E.J. Leeuwis Dhr. A.J. Zwaan Dhr. J.R. Pardo Kruidenier Dhr. M. van der Plaat Mw. A.D. Zandvliet Dhr. S.J. Veerman Dhr. drs. P.J. Verheij RA Mw. Bleeker lid PvdA lid PvdA burgerlid PvdA lid CDA lid SGP lid SGP lid VVD lid VVD lid ChristenUnie lid D66 lid D66 griffier wethouder wethouder afd. RMO Verslaggever: Mw. P.L. van der Net griffiemedewerker Tribune : 7, incl. pers en ambt. 1. Vaststelling verslagen: a. Verslag raadscommissie Bestuur 14 februari 2012 b. Verslag raadscommissie Samenleving 14 februari 2012 c. Verslag raadscommissie Bestuur 21 februari 2012 a. vastgesteld b. met wijzigingen vastgesteld c. vastgesteld 2. Mondelinge mededelingen door het college informerend Bij dit punt is er voor collegeleden gelegenheid mondeling procedurele mededelingen te doen over lopende zaken. Aan de hand van deze mededelingen kan de commissie aan het college vragen om verdere informatie schriftelijk te verstreken of afspreken het punt op een volgende commissieagenda te plaatsen. Wethouder Verheij: het bezwaar bij de Raad van State over het containertransferium is ingetrokken zodat de vaststelling van het bestemmingsplan is zekergesteld. 3. Horecabeleid bedrijventerreinen ( ) Portefeuillehouder S.J. Veerman Voorstel college Vaststellen van de notitie horecabeleid bedrijventerreinen

2 - 2 - Het college heeft bij besluit van 19 oktober 2010 aangegeven te willen beschikken over een horecabeleid voor de bedrijventerreinen in Alblasserdam op basis waarvan individuele aanvragen om vestiging van een zelfstandig horecabedrijf kunnen worden beoordeeld. Op 22 november 2010 hebben wij ingestemd met het procesvoorstel. Bijgaand treft u aan de notitie Horecabeleid bedrijventerreinen. Fractie VVD: kunnen het college volgen in de duiding van risicovolle bedrijven. Vragen of ook lichte horeca aan de zuidzijde van de rijksweg onmogelijk of onwenselijk wordt gevonden. Willen dat gekeken wordt naar mogelijke beweging van vrachtwagenchauffeurs die bij het containertransferium moeten zijn en, om wat te eten, naar het dorp rijden. Dat vinden zij, gezien de verkeersbeweging, niet wenselijk zijn. Fractie D66: hebben zich hardgemaakt voor plannen om in de nabijheid van Alblasserdam voorzieningen te hebben voor de Alblasserdamse en Papendrechtse jeugd. Zijn voor vestiging van een discotheek aan de Edisonweg. Fractie PvdA: vinden dit voorstel een goede zaak en merken op dat omwonenden niet gereageerd hebben. Fractie CDA: kunnen instemmen met deze beleidskaders. Vinden spijkerharde grens opvallend. Zien spanningsveld: horeca op bedrijventerreinen biedt voordelen maar ook nadelen en bij horeca binnen de bebouwde kom is dat ook zo. Fractie ChristenUnie: zijn benieuwd naar de mogelijkheid voor chauffeurs om ergens wat te eten. Portefeuillehouder: door regels over externe veiligheid kunnen bedrijven als Schenk daar nauwelijks functioneren. Mensen die in het bedrijf zijn vallen onder de Arbo, alles wat van buiten komt maakt bedrijfsvoering onmogelijk. Bedrijven die er zijn willen we niet wegpesten. Gehoopt wordt dat Maat dit jaar een milieuvergunning kan krijgen. Bij Maat kunnen eigen mensen wel eten maar er mogen geen mensen van buiten worden binnengehaald. Er is een keuze gemaakt voor bedrijvigheid aan de overkant van de rijksweg en aan deze kant komt er, volgens het Plan werkgebied, een gemengde functie. Fractie VVD: verwijzen naar tankstations die ook binnen de bebouwde kom zijn en de afstand naar MacDonalds. Pleiten horecamogelijkheid in overweging te nemen. Verwijzen naar de situatie in het Rotterdamse havengebied. Portefeuillehouder: eigen personeel kan gebruik maken van de bedrijfskantine. Fractie PvdA en Christenunie: is ventvergunning mogelijk? Portefeuillehouder: het huidige horecabeleid staat dit niet toe; is op grond van de APV. Fractie D66: wethouder zegt dat ten noorden van de A15 mogelijkheden komen voor ondernemers voor een discotheek. De commissie stelt de raad voor dit voorstel als bespreekstuk op de agenda van de raad te plaatsen. 4. Voorbereidingskrediet zwembad ( ) Portefeuillehouder S.J. Veerman Voorstel college Een voorbereidingskrediet van beschikbaar te stellen voor de voorbereiding van de realisatie van het nieuwe zwembad en het vaststellen van bijgaande begrotingswijziging 2012/2. Op 08 november 2011 heeft de raad zich unaniem uitgesproken over te willen gaan tot de realisatie van een zwembad conform het 2521-concept. Dit raadsvoorstel geeft invulling aan de opdracht om een projectopdracht op te stellen. Op basis hiervan wordt de raad in dit voorstel verzocht een krediet af te geven voor de voorbereiding van het project. Dhr. Van Leeuwen (Wiekslag/natte groep): zijn blij dat het, na jaren van overleg, nu zover is gekomen. Ze zijn druk bezig met de voorbereidingen zoals begroting Kijken uit naar het slaan van de eerste paal. Fractie D66: onderstrepen de vreugde van dhr. Van Leeuwen. Zijn benieuwd naar de beantwoording van hun vragen over duurzaamheid en multifunctionele ruimte. Welke ideeën zijn besproken met partners? Boodschap: kijk zoveel mogelijk naar het combineren van functionaliteit en inkomstenverruiming. Ook naar de combinatie met particuliere verhuur. Graag informatie over sluiting van sportcafe Blokweer. Betrekken omwonenden:

3 - 3 - hoe doet u dat en wanneer? Hoe houdt u ons op de hoogte over punten 1a t/m 1e? Graag toelichting over sociaal plan medewerkers en over gevolgen van vertraging plan Hof en Singel in relatie tot de oplevering van het zwembad. Fractie PvdA: danken de natte groep voor hun inspanning. Hopen op goede samenwerking in de toekomst. Fijn dat hierdoor zwemonderwijs behouden wordt in het dorp. Stemmen in met dit voorstel. Vragen: wordt inpassing personeel in huidige concept onderzocht of komt er een goed sociaal plan? Is het tijdpad realistisch? Heeft ontwikkeling Hof en Singel invloed op de realisatietermijn? Fractie CDA: sluiten zich aan bij de gemaakte complimenten aan de natte groep. Kunnen instemmen met het voorstel. Voor de projectopdracht wordt geen besluit gevraagd; nemen aan dit wel gebeurt bij de uitvoering van het besluit. Heeft de voorgestane fasering van Hof en Singel invloed op de planning van het zwembad? Fractie ChristenUnie: complimenten voor de voortvarendheid van de natte groep. Stemmen in met voorstel voorbereidingskrediet. Graag informatie over Hof en Singel. Fractie SGP: zijn blij met alle blije mensen. We moeten wel scherp blijven, ook in financieel opzicht. Welke toets is er bij go/no go? Is de besparing in 2013 ook te realiseren voor reserveringen? Is de actuele stand financiële zaken en prognose onveranderd? Voor de projectorganisatie en beheerstichting lijkt draagvlak te zijn. Herkent het college dat en ook de draagkracht? Fractie VVD: zijn positief, ook over het onderzoek. Sluiten aan bij de opmerkingen van de fractie SGP om scherp te blijven. Bij het onderdeel risico en kansen missen zij de kansen. Hoe wordt omgegaan met de sloop van het zwembad. Zijn nieuwsgierig naar de constructie met de vereniging. Portefeuillehouder: er wordt positief nagedacht over duurzaamheid, multifunctionele ruimten en het betrekken van Drechtwerk. Over het opzeggen van de pacht voor het sportcafe wordt al een aantal jaren over nagedacht; er zijn wat juridische complicaties. Het café wordt volgens de planning begin volgend jaar gesloten. Op die plaats komt de ingang van het zwembad. Er komt een communicatieplan waarbij partijen, ook omwonenden en het zittend personeel, worden betrokken. Gedacht wordt aan afvloeiing en er is een regionaal sociaal plan. Hof en Singel heeft geen invloed op de realisatie van het zwembad. Het zal eerder zo zijn dat het zwembad al weg is voordat daarvoor gebouwd wordt. In het kader van de proeftuin wordt gewerkt met de start van een beheerstichting. Go of no/go: elke overeenkomst is een tweezijdig afspraak. Moet nog uitgewerkt worden. Als blijkt dat het juridisch niet goed komt dan hoeven we niet te tekenen. Actuele prognose: er zijn geen wijziging in de cijfers sinds november. Volgens onderzoek kan de natte groep het zwembad beheren, er is daar voldoende potentieel. Twee organisaties zijn krachtig en de derde wat minder maar die heeft ook een goede rol. Het boek van de heer De Gier is aan de projectleidster, mw. Bleeker, gegeven. Duurzaamheid is een kwestie van kosten/baten, onderzocht wordt wat mogelijk en rendabel is. Daarover wordt de raad geïnformeerd. Multifunctionele ruimte, daar komt een plan voor dat in samenwerking met de natte groep en de beheerstichting wordt gemaakt. De commissie stelt de raad voor het voorstel als akkoordstuk op de agenda te plaatsen. 5. Drechtwerk ( ) Portefeuillehouder P.J. Verheij Voorstel college 1. Kennis te nemen van de herstructureringsplannen zoals die bij het rijk worden ingediend. 2. Ons college goedkeuring te verlenen om de gemeenschappelijke regeling aan te passen. 3. Geen wensen of bedenkingen in te brengen tegen de voorgenomen aanpassing van de begroting. Wel in de toekomst aandacht vragen voor een aanpassing van de inrichting van de administratieve organisatie in verband met de koppeling met het WWB budget. In de vergadering van 16 februari 2012 heeft het Algemeen Bestuur van Drechtwerk een drietal documenten vastgesteld: 1. de aanvraag voor de herstructureringsfaciliteit 2. de gewijzigde begroting 2012

4 een wijziging van de gemeenschappelijke regeling. Voor elk van deze documenten geldt een eigen gemeentelijk besluitvormingstraject. 1. De aanvraag voor de herstructureringsfaciliteit wordt vastgesteld door het college maar wordt, volgens wettelijk voorschrift, besproken met de gemeenteraad. 2. Over de begrotingswijziging 2012 kan de raad haar gevoelen laten blijken door middel van wensen of bedenkingen. 3. Voor de aanpassing van de gemeenschappelijke regeling geldt eveneens de route richting gemeenteraad om deze toestemming te vragen tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling. De samenhang tussen de documenten is evident, maar voor een volledige samenhang ontbreekt echter vooralsnog een belangrijk document te weten de rapportage van de door het dagelijks bestuur van de Drechtsteden ingestelde projectgroep inzake de invoering van de WWNV. Deze rapportage zal uitsluitsel moeten geven over de wijze waarop zowel Drechtwerk als de SDD een rol zullen / kunnen gaan spelen in de uitvoering van de Wet werken naar vermogen (Wwnv), maar zal eerst na behandeling in de Drechtraad aan u kunnen worden voorgelegd. Fractie CDA: na de antwoorden op de technische vragen kan ingestemd worden met het voorstel. Vragen zich af wat in de toekomst nog de waarde en de rol is van Drechtwerk. Fractie SGP: ondersteunen in beginsel het beleid om te kijken naar wat mensen kunnen. Er moet gewaakt worden voor doorslaand marktdenken. Jammer dat er nog geen inzicht is in de visie van het Drechtstedenbestuur, SDD en anderen. Moet de conclusie worden getrokken dat Drechtwerk er niet is voor mensen met meer dan 20% terugverdiencapaciteit? Waar blijven die mensen? Waar zijn de mensen gebleven die vroeger in kassen en de metaal werkten? Wat heeft deconcentratie met verdienen en markt te maken. Is dit niet het failliet van de wet? Is er binnen nieuwe Drechtwerk voldoende aandacht voor mensontwikkeling? Er is nu voldoende dekking in de stelpost; welke andere kosten voorziet het college? Bij bezoek aan de locatie viel de luxe op. Fractie ChristenUnie: er is veel geld nodig om Drechtwerk overeind te houden. We moeten er zorg en ruimte voor blijven houden. Beweging deconcentratie naar gemeente is misschien wat prematuur. De genoemde mogelijkheden hebben hun bestaansrecht nog niet bewezen. Wat is het risicoprofiel wet werken naar vermogen? Fractie VVD: hebben geen wensen en bedenkingen maar wel zorg over de besteding van 4 ton. De resultaten van de nieuwe koers van Drechtwerk zijn nog niet verwerkt. Wachten op de notitie van Drechtwerk en SDD. Staan ook achter de idealen en het nut van in ieder geval dagbesteding; willen daar geld voor op tafel leggen. Ieder moet naar vermogen meedoen en dat waarderen. Hoe verhoudt zich de loondispensatie tegen de WWB? Fractie D66: Zien uit naar de getallen over doorstroming en financiële effect en de maatregelen over herstructurering. Wat houdt deconcentratie in bij gevallen waar geen bezwaar tegen is? Is afstemming SDD en Drechtwerk voldoende en hoe heeft dat plaatsgevonden? Fractie PvdA: betreuren dat de door hen gewenste wijziging van de organisatiestructuur, waarbij sturing door deskundigen gebeurt en niet door de politiek, er nog niet is. De werkplekken zijn duurder dan begroot en er wordt nu een forse bijdrage gevraagd voor het ontmantelen daarvan. Biedt de loondispensatie voldoende soulaas? Hoe gaat de financiering van de extra bijdrage de komende jaren? Is het verzoek om trekkingsrechten door ons aangevraagd? Zullen morrend akkoord gaan met voorstel. Portefeuillehouder: met deze directeur gaat het beter met Drechtwerk. Ondanks dat de NVvorming niet is doorgegaan is er wel een betere sturing doordat deskundigheid is binnengehaald. Er wordt behoorlijk ingegrepen bij de bedrijfsvoering. Besluiten van het kabinet in de sociale zekerheid zijn ingrijpend. Vroeger was de rijkssubsidie voldoende voor de te betalen lonen. Voor de rol van Drechtwerk in de toekomst wordt verwezen naar de carrousel in april. Betekenis deconcentratie: het is goed om de mens centraal zetten. Goed voorbeeld is het mfc. Dit concept kan niet zondermeer gekopieerd worden. Mfc als businesscase moet nog verder uitgewerkt. Mogelijk om in juni met de raad te praten over de toekomstvisie en hoe het gaat met mfc. De huidige huisvesting van Drechtwerk gaat uit van het oude model met concentratie op 1 werkplek. Luxe: het oude pand voldeed absoluut niet meer aan de eisen. Het huurcontract voor dit pand is voor 30 jaar en is een van de grootste vraagstukken bij deconcentratie. Visie: dit gaat over een bestaande groep waarvoor detachering al lang is geprobeerd. Nieuwe wetgeving gaat er ook vanuit dat gekeken wordt naar wat de mensen wel kunnen; plaatsing is lastig. Het laten werken in de kassen en de

5 - 5 - metaal was erg duur. Mensen uit de kassen konden gedeeltelijk via leerbedrijven aan de slag en de mensen uit de metaal konden gedeeltelijk via detachering in het overgenomen metaalbedrijf werken. Door een grote order van een chocoladefabriek is werk binnengehaald. Voor de vraag over de stelpost wordt verwezen naar de beantwoording van de vragen die door mevrouw Leeuwis zijn gesteld. Er is nog geen indicatie van andere effecten van de andere aspecten. Er is voldoende bewijs dat het werkt en verder te gaan met uitvoering van werk in het eigen dorp. Er is afgestemd met de werkgroep Wet werken naar vermogen. Voor de gemeente is het laten werken voordeliger dan dat mensen een bijstandsuitkering hebben. Voorzitter: heeft de wethouder een aanbod horen doen over een BIO over decentralisatie. Fractie SGP: kunnen instemmen met de beslispunten en grijpen het initiatief van de wethouder aan voor een BIO. Fractie ChristenUnie: uitstekend als er een BIO komt. Fractie CDA: na uitleg portefeuillehouder over de voordelen van deconcentratie en andere zaken, wat is dan nog de meerwaarde van Drechtwerk. Kunnen zich niet veel voorstellen bij de paraplurol. Vragen zich af of afslanking van het kantoor naar 110 niet erg veel is. Graag daarvoor aandacht in de BIO. Fractie PvdA: hebben gevraagd naar het tekort door begrotingswijziging Drechtsteden. Moet daar niet een begrotingswijziging bij van Alblasseredam? Portefeuillehouder: dekking daarvoor heeft hij niet nu paraat en die komt bij eerste burap. De commissie stelt de raad voor het voorstel als akkoordstuk op de agenda op te nemen. 6. Drechtsteden (informerend) Leden Drechtraad: M.J. van Lavieren, H. Boersma, A.C. van t Zelfde, F.C. de Gier, A.G. Clements, M. van der Plaat en A.B. Blase en S.J. Veerman (tevens lid Drechtstedenbestuur) Stukken Zie bijgevoegd overzicht. Het presidium stelt voor de stukken voor kennisgeving aan te nemen. Eventuele andere zaken met betrekking tot de regio Drechtsteden kunnen bij dit agendapunt besproken worden. Fractie VVD: merken op dat het beter zou zijn wanneer de stukken voor de Drechtraad van 6 april voor die datum geagendeerd zou zijn zodat het Alblasserdamse standpunt zou kunnen worden besproken.. Voorzitter: daar moeten we nog eens over nadenken. 7. Regio Zuid-Holland Zuid (informerend) Raadsledenplatform: H.F. Verweij Portefeuillehouder: S.J. Veerman Stukken Geen Het presidium stelt voor de stukken voor kennisgeving aan te nemen. Eventuele andere zaken met betrekking tot de regio Zuid-Holland Zuid kunnen bij dit agendapunt besproken worden. Fractie D66; klopt het dat door het college geen zienswijze is ingediend op het toekomststuk dat in het algemeen bestuur is vastgesteld en binnenkort wordt toegezonden? Fractie VVD: er is uitgebreid in de commissie van december over gesproken en er zijn toezeggingen gedaan. Zijn teleurgesteld na het lezen van de nagestuurde aangevulde versie van de lijst met toezeggingen. Portefeuillehouder: het stuk is in november, praktisch ongewijzigd, overgenomen en

6 - 6 - daarom was er geen aanleiding voor zienswijzen. Het stuk komt nog voor bespreking naar u toe. Er komt een derde voorstel, die reflectie is in de maak. Fractie D66: sluiten zich aan bij de kritische noot van de fractie VVD. Hechten er veel waarde aan om als gemeente Alblasserdam mee te denken over punten die kunnen worden meegegeven aan het dagelijks bestuur voor zienswijze. Portefeuillehouder: u heeft de raadsinformatiebrief ontvangen. 8. Ingekomen stukken conform bijgevoegd overzicht Voorstel presidium De stukken voor kennisgeving aan te nemen. Stuk 88: College; raadsinformatiebrief diaconaal platform (stuk 97 vervalt) Fractie D66: jammer dat de goede dingen beperkt worden tot binnen het diaconaal platvorm. Er wordt niet gesproken over overdracht van taken. Is er vanuit het college een agenda om daarover met het platvorm na te denken? Voor 2012 zijn er bijeenkomst over een bepaald thema. Waaruit bestaat de koppeling van netwerk kerken en gemeenten? Fractie SGP: vragen aan fractie D66 welke private instellingen worden gemist. Vraag aan de wethouder: goed dat de gemeente vanuit de publieke taak contact zoekt met instellingen met een private rol. Lukt het om de hele breedte van kerkelijke samenleving, incl. moskee, mee te nemen in deze ontwikkeling? Fractie D66: allerlei verenigingen op sociaal terrein, thuiszorgorganisatie. Diaconaal platvorm is ingegeven vanuit kerkelijke organisaties en sluit anderen uit. Fractie ChristenUnie: we leven met verschillende gemeenschappen. Wethouder Verheij: dit is een netwerk naast andere netwerken. Dit wordt toegevoegd. Niemand hoeft zich gepasseerd te voelen. Er is niet over overdracht van taken gesproken. Het gaat over de breedte van de kerkelijke gemeenschappen en de moskee. 9. Openstaande toezeggingen conform bijgevoegd overzicht Voorstel presidium ter bespreking Fractie D66: toezegging , cultuurnota en motie: wordt opgenomen in bestuurlijke planner. Hoe verhoudt dit zich tot de mooie actie van de fractie PvdA: doen de kunst de das om? De partij van de wethouder maakt zich sterk om de kunst te behouden en de wethouder schuift dit voor zich uit. Wethouder Veerman: het doorschuiven komt door capaciteitproblemen. Komen er op terug. Fractie D66: toezegging , medio 2012 duidelijkheid over KDO, persbericht over sloop LTS met sportaccommodatie. Manen tot spoed om de verenigingen en gebruikers van sportaccommodatie duidelijkheid te geven en te zorgen voor voldoende accommodaties voor het volgende seizoen. Wethouder Veerman: verenigingen zijn ingelicht over de sloop. Voor een van de verenigingen is het lastig een oplossing te vinden en daarvoor is overleg met Papendrecht. Door CKC en KDO is gezamenlijk een principeverzoek ingediend en daarvoor komt een eerste juridische toets. Fractie D66: hopen op gezamenlijk oppakken en zijn teleurgesteld dat een Alblasserdamse vereniging uit moet wijken naar een andere gemeente. Fractie VVD: doorschuiven heeft zo geen effect. Voorzitter: stelt voor dit in presidium te bespreken. 10. Rondvraag en sluiting Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Ingekomen stukken 074 A Best Gemeente Opmeer; initiatiefvoorstel i.v.m. meldpunt Midden- en Oost-Europeanen. 079 A Best Gemeente Hardinxveld-Giessendam; toezending motie A15, ter instemming

7 C SL College; raadsinformatiebrief diaconaal platform 097 C SL College; raadsinformatiebrief diaconaal platform Ingekomen stukken Regio Zuid-Holland-Zuid 066 D Regio Zuid-Holland Zuid; ter kennisname, uitnodiging vergadering Raadsledenplatform 15 februari Ingekomen stukken Drechtsteden 043 D Drechtsteden; ter kennisname, brief aan Raad van Commissarissen van ROM-D, Visie op Raadsinformatie betreffende ROM-D 078 D Drechtsteden; uitnodiging Drechtstedendinsdag 6 maart.