3. Spreekrecht burgers Er zijn geen burgers die gebruik willen maken van het spreekrecht.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "3. Spreekrecht burgers Er zijn geen burgers die gebruik willen maken van het spreekrecht."

Transcriptie

1 Notulen Commissie Vergadering d.d. Voorzitter Griffier Aanwezige leden : Wonen & Werken : 4 september 2012 om uur : dhr. A. Steenbergen : dhr. M.A. Bourdrez : dhr. L.M. Bouman (GroenLinks), dhr. J. Dam (VVD), dhr. H. Kwakernaat (Strijens Belang), dhr. J.A.M. Lagendijk (PvdA), dhr. L.A. Overwater (VVD), dhr. N. de Pijper (CDA), dhr. C.W. van Schelven (CDA), dhr. J. van Westen (ChristenUnie). Afwezig m.k. : dhr. A.P. de Man (VVD), dhr. A.J. van Santen (CDA) dhr. W.J.A. Tempelaars (GroenLinks) Afwezig z.k. : Notulist Verder aanwezig : dhr. A. Plekkenpol : dhr. W.J.L.M. van Tilborg (portefeuillehouder) dhr. J. de Pee, sectorhoofd Wonen en Werken dhr. J. van Alphen (Waterschap Hollandse Delta) 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom bij deze commissievergadering. Hij meldt dat de heer Tempelaars verhinderd is en vervangen wordt door de heer Bouman. Verder is de heer Van Santen verhinderd en wordt vervangen door de heer Van Schelven. Tot slot is de heer De Man verhinderd en wordt vervangen door de heer Overwater. 2. Vaststelling commissieagenda De agenda wordt vastgesteld. 3. Spreekrecht burgers Er zijn geen burgers die gebruik willen maken van het spreekrecht. 4. Presentatie over Dijkversterking bij Strijensas De heer Van Alphen geeft een toelichting over de dijkversterking bij Strijensas. Door de aanwezige commissieleden worden vragen gesteld over de rol van de klankbordgroep in relatie tot de rol van belanghebbenden. Verder wordt gevraagd naar de veiligheidsnorm, de situatie aan de sluis in Strijensas en de opleveringsdatum van de dijkversterkingen. Wethouder Van Tilborg vraagt of de renovatie van de sluis bij Strijensas wordt meegenomen met de dijkversterking De heer Van Alphen geeft aan deze vraag intern uit te zetten en hierop terug te komen. (antwoord is inmiddels bekend: De heer Van Alphen heeft gemeld dat de voorlopige conclusie is dat sluis op veiligheid is afgekeurd. Het waterschap is bezig te bezien of dit kunstwerk binnen de scope van het dijkversterkingsproject Hoeksche Waard Zuid hoort. Dit wordt nu ter beoordeling voorgelegd aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Over de uitkomst hiervan zal hij nog aan de portefeuillehouder berichten.) 5. Vaststellen notulen van de vergadering van 3 juli 2012 Inhoudelijk: Pagina 3: Wethouder Van Tilborg merkt op dat bij de uitleg over de uitvoering van Europese Waleplein CZ Strijen Postbus EA Strijen Tel. (078) Fax (078)

2 - 2 - Regelgeving staat: waarbij de kleinere corporaties en dat moet zijn: waarbij alle woningcorporaties. Er zijn inhoudelijk- en tekstueel verder geen opmerkingen en de notulen worden onder dankzegging van de notulist vastgesteld. 6. Ingekomen stukken en mededelingen Ingekomen stukken: a. Woningmarktcijfers 1e kwartaal 2012 gemeente Strijen De heer Overwater vraagt naar de stand van zaken van het Plan Vink en de Reconstructie van de Oranjewijk? Wethouder Van Tilborg geeft aan dat in oktober van dit jaar gestart wordt met het bouwplan Vink en het bouwen van de woningen in de Oranjewijk. Deze plannen liggen op schema. De heer Kwakernaat vraagt naar de stand van zaken van de bouw van 14 woningen op de locatie Groene Kruisstraat te Strijen? Hij geeft aan iemand van de huuradviescommissie te hebben gesproken en deze heeft laten weten dat HW Wonen plannen heeft om het Groene Kruisgebouw te laten staan. Wethouder Van Tilborg geeft aan dat de gemeente momenteel nog in overleg is met HW Wonen over dit bouwplan. Het is nog niet bekend wanneer met dit plan wordt gestart en het is hem ook niet bekend dat er plannen zijn om het Groene Kruisgebouw te behouden. De commissie neemt kennis van het rapport. b. Benchmark afgifte elektrische apparaten (e-waste) De commissie neemt kennis van de brief van Wecycle en stelt de gemeenteraad dienovereenkomstig voor de brief via de lijst van ingekomen stukken af te handelen. c. Vastgestelde begroting 2013 en Meerjarenbegroting RAD HW De commissie neemt kennis van de vastgestelde begroting 2013 en de meerjarenbegroting en stelt de gemeenteraad dienovereenkomstig voor deze stukken via de lijst van ingekomen stukken af te handelen. d. Beantwoording vraag commissie Wonen & Werken inzake injecteren iepen tegen iepziekte De commissie neemt kennis van het gegeven antwoord. e. Verslag wijkcontactavond Centrum Strijen 11 juni 2012 De commissie neemt het kennis van het verslag. f. Brief VNG inzake stand van zaken Regionale Uitvoeringsdienst juli 2012 De commissie neemt kennis van de ledenbrief van de VNG. g. Brief provincie inzake Inspraak op de Ontwerp Beleidsvisie Duurzaamheid De commissie neemt kennis van de ontwerp beleidsvisie en de bijbehorende bekendmaking. h. Jaarstukken 2011 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid De commissie neemt kennis van de vastgestelde jaarstukken 2011 en de gemeenteraad wordt dienovereenkomstig voorgesteld deze stukken via de lijst van ingekomen stukken af te handelen.

3 - 3 - i. Informatie over weigering bouwvergunning de heer P.H. Bos, Oud-Bonaventurasedijk, Strijen De voorzitter meldt dat de fractie van Strijens Belang een schriftelijke vraag heeft gesteld aan het college. Voorgesteld wordt de beantwoording van het college hierop af te wachten en dit agendapunt in de volgende vergadering te behandelen. Wethouder Van Tilborg bevestigt een schriftelijke vraag te hebben gehad van het Strijens Belang fractie. Maar als de andere fracties ook vragen hebben over deze kwestie dan stelt hij voor om deze gelijk naar voren te brengen zodat deze gelijk in de beantwoording kunnen worden meegenomen. De heer Dam houdt namens de VVD-fractie een betoog over deze kwestie en de paardensport in het algemeen. Dit betoog is als bijlage bij deze notulen ingesloten en wordt aan het college meegegeven ter beantwoording. De heer Van Westen geeft aan dat de ChristenUnie fractie begrip heeft voor de ruimtelijke inpassing en onmogelijkheden in het Buitengebied. De Provincie heeft hierin een regisserende rol zodat de gemeenten in de Hoeksche Waard elkaar ruimtelijk kunnen versterken en niet beconcurreren. Hij geeft aan dat economische, ecologische en demagrafische ontwikkelingen het mogelijk maken om plannen te ontwikkelen voor slopen en nieuwbouw. Hij geeft aan dat kwaliteit en duurzaamheid voorop staan in een nette inpassing in de Hoeksche Waard. In tijde van crisis en krimp wil zijn fractie een verruiming zien van activiteiten in het Buitengebied. Hij vindt dat de volgende generaties in de toekomst mogen blijven werken en recreëren in de Hoeksche Waard. Zijn fractie geeft de portefeuillehouder de boodschap mee het voorgaande in de overleggen met de Provincie ook kenbaar te maken. Uiteraard binnen de kaders die zijn vastgesteld. De heer De Pijper geeft aan dat alle fracties het wel met elkaar eens zullen zijn om de lokale ondernemers te stimuleren zijn bedrijfsvoering te blijven voortzetten. Hij geeft wel mee dat het moet passen binnen de wet en regelgeving. Verder geeft hij aan dat er voldoende mogelijkheden zijn onderzocht voor de familie Bos. Uiteindelijk gaat het hier over de discussie over het hebben van een volwaardig agrarisch bedrijf. Verder sluit hij aan bij de woorden van de heer Van Westen. Uitgezocht moet worden wat er wel mogelijk is en ook haalbaar is. De heer Bouman stelt voor om het antwoord van de bezwarencommissie af te wachten. Maar hij geeft wel mee dat een bestaand bedrijf dat al jaren op die locatie is gevestigd niet belemmerd moet worden in zijn mogelijkheden. Hij stelt het college voor om met familie Bos in overleg te gaan en te bezien onder welke omstandigheden het wel realiseerbaar is. Wethouder Van Tilborg geeft aan niet inhoudelijk op de zaak te willen reageren omdat er binnenkort een zitting is bij de commissie voor bezwaar- en beroepsschriften. Hij is wel verbaasd over de opmerking van een aantal commissieleden om met familie Bos in overleg te gaan. Hij meldt dat de gemeente al 10 jaar lang intensief gesprekken heeft gevoerd met de familie Bos en hierin zijn alle opties besproken. De voorzitter stelt voor de schriftelijke beantwoording van het college af te wachten en sluit hierna dit agendapunt. j. Reconstructie Waleweg Walewegje, Strijen De commissie neemt kennis van de stukken en tekeningen van de Reconstructie Waleweg Walewegje te Strijen. k. Planning realisatie aanvullende verkeersmaatregelen randweg De commissie neemt kennis van de planning van de realisatie van aanvullende verkeersmaatregelen ten behoeve voor de randweg.

4 - 4 - l. Meerjaren Onderhouds Planning (MOP) bruggen en kunstwerken De commissie neemt kennis van het vastgestelde Meerjaren Onderhouds Planning (MOP) bruggen en kunstwerken m. Koersnota Regionaal Verkeer en Vervoersplan (RVVP) De heer Overwater vraagt aandacht voor een goede bewegwijzering voor de grote vrachtauto s in de Hoeksche Waard. Ook vraagt hij aandacht voor de juiste bewegwijzering in de navigatiesystemen. Het komt wel eens voor dat een vrachtauto moet keren als hij niet over de brug in Strijensas mag rijden. De heer Bouman meldt dat de gemeente Binnenmaas momenteel onderzoek doet naar de bewegwijzering van vrachtauto s binnen haar eigen grondgebied. Als dit zo is dan stelt hij het college om hierbij aan te sluiten. Wethouder Van Tilborg geeft aan dat de gemeente Strijen zich positief heeft opgesteld ten aanzien van het voorstel inzake de routering naar de bedrijventerreinen ten behoeve voor het vrachtverkeer. Alleen is het college destijds kritisch geweest ten aanzien van de financiering van dat voorstel. Over de routering naar de bedrijventerreinen wordt binnenkort een notitie opgesteld en hierover zal de commissie binnenkort worden geïnformeerd. Verder meldt hij niet op de hoogte van de plannen van de gemeente Binnenmaas te zijn. De commissie neemt kennis van de vastgestelde Koersnota Regionaal Verkeer en Vervoersplan en stelt de gemeenteraad dienovereenkomstig voor deze nota via de lijst van ingekomen stukken af te handelen. n. Reconstructie Sportlaan, gunning werkzaamheden De commissie neemt kennis van de informatie over de gunning van de werkzaamheden voor de reconstructie van de Sportlaan. Mededelingen: Wethouder Van Tilborg meldt dat de taakstelling van de huisvesting van de statushouders opnieuw naar beneden is bijgesteld. Dat houdt in dat de gemeente nu al aan de taakstelling voor 2012 heeft voldaan. 7. Voorontwerpbestemmingsplan Kerkstraat 19 t/m 31, Strijen De commissie stemt in met het voorstel om het voorontwerp bestemmingsplan vrij te geven voor de inspraak- en overlegprocedure. 8. Voorontwerpbestemmingsplan Keizersdijk 115, Strijen De heer Lagendijk geeft aan dat dit plan de sloop van de drie schuren behelst. Gaat het dan om drie verschillende panden/percelen van dezelfde eigenaar? Hij wil graag uitleg hebben over deze drie panden en of er hiervoor een sloopregeling getroffen kan worden. Wethouder Van Tilborg geeft aan dat de initiatiefnemer eigenaar is van de drie loodsen. Hij geeft aan dat zulke initiatieven juist beloond moeten worden en niet moeten worden gestraft. Tweede termijn De heer Lagendijk wil weten in hoeverre de gemeente een ondernemer kan verplichten een pand te slopen. Hij geeft aan deze vraag al eerder te hebben in het kader van de sloop van de kassen. Wethouder Van Tilborg geeft aan dat de gemeente alleen kan optreden als de veiligheid en de gezondheid in het geding is. Hiervoor zijn er allerlei regelingen zoals het Bouwbesluit om de handhaving te kunnen uitvoeren. De commissie stemt in met het voorstel om het voorontwerp bestemmingsplan vrij te geven voor de inspraak- en overlegprocedure.

5 Structuurvisie gemeente Strijen De heer Lagendijk geeft aan dit geen raadsvoorstel te vinden en geeft aan slechts 2 keer te zijn voorgelicht. Hij zegt destijds aangegeven te hebben tegen een verdeling van de lintbebouwing te zijn. Verder vindt hij dat de vorming van recreatie in Strijensas niet kleinschalig te noemen. In het kort gaat hij in op de genoemde aantallen. Hij wenst van het college een notitie te ontvangen waarin de veranderingen zijn beschreven ten opzichte van het bestaande beleid. Hij vindt dat het document van 77 bladzijdes te veel is om te begrijpen wat er precies gaat gebeuren. Wat zal deze structuurvisie gaan veranderen aan de huidige regelgeving in Strijen. Verder merkt hij op dat het hier gaat om een concept Structuurvisie. Komt er dan nog een definitieve versie naar de raad? De heer De Pijper geeft aan dat deze Structuurvisie een helder beeld geeft wat er in deze gemeente gaat gebeuren. Ook heeft hij kennis genomen van de bezwaren en de beantwoording van die bezwaren. Hij vindt dat de ingekomen bezwaren inhoudelijk goed zijn beantwoord. De CDA-fractie stemt in met dit voorstel. De heer Van Westen geeft aan dat ChristenUnie fractie zich kan aansluiten bij opmerkingen van de heer De Pijper en stemt in met dit voorstel. De heer Overwater geeft aan dat de VVD-fractie kan instemmen met het raadsvoorstel en de bijbehorende stukken. De heer Kwakernaat geeft aan dat de fractie van het Strijens Belang kan instemmen met dit voorstel. De heer Bouman geeft aan dat de GroenLinks fractie met het voorstel kan instemmen. Wethouder Van Tilborg geeft aan dat het een intensief traject is geweest waarbij met alle partijen is gesproken. Er heeft zelfs een extra inspraakronde geweest en uiteindelijk zijn er 2 bezwaarschriften overgebleven. Hij vindt het jammer dat de PvdA-fractie blijft hangen bij het begin van het proces, terwijl deze visie al voldoende is besproken. Daarom neemt hij kennis van de gemaakte opmerkingen van de heer Lagendijk en ziet af van het voorstel om een aparte notitie te maken met daarin de belangrijkste verschillen te noemen. Ten aanzien van de kleinschalige recreatiewoningen geeft hij aan dat het niet verplicht is om 50 tot 100 recreatiewoningen te hebben. Er wordt slechts gesproken over een variant met deze aantallen. Wel positief vindt hij dat de heer Lagendijk in ieder geval mee gaat in deze aantallen. Tweede termijn De heer Lagendijk wil weten of er extra lintbebouwing wordt toegestaan? Hoe zit dat precies? Wethouder Van Tilborg geeft aan dat het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van de lintbebouwing in de Structuurvisie is meegenomen. De voorzitter concludeert dat de commissieleden met uitzondering van de PvdA fractie kunnen instemmen met het concept raadsvoorstel, het concept raadsbesluit en de concept Structuurvisie en dienovereenkomstig wordt de gemeenteraad voorgesteld hiermee eveneens in te stemmen. Aan het Presidium wordt aangegeven dit raadsvoorstel t.b.v. de gemeenteraad aan te merken als een bespreekstuk. 10. Actie- en aandachtslijst t.b.v. de commissie Wonen & Werken Aandachtslijst Wethouder Van Tilborg geeft aan dat punt 406 van de agenda af kan omdat deze zojuist is behandeld en aan de raad wordt aangeboden. Actielijst De heer Van Westen vraagt of de heer Lagendijk actiepunt 480 op zich zou nemen om het te bespreken bij de RAD HW? De heer Lagendijk geeft aan deze mee te zullen nemen naar de eerstvolgende vergadering van de RAD HW.

6 - 6 - Wethouder Van Tilborg meldt dat actiepunt 485 gesproken wordt over een themabijeenkomst over de gevolgen van de krimp in kleine buurtschappen. In oktober zal een regionaal tafeltjesoverleg gaan plaatsvinden over dit onderwerp. Dit onderwerp kan worden geschrapt. De actie- en aandachtslijst wordt voor kennisgeving aangenomen. 11. Rondvraag De heer Van Westen meldt dat de rode brievenbussen van de PTT Post onlangs zijn verplaatst. Deze brievenbussen staan op dit moment te ver van de ouderenvoorzieningen aan de Saturnusstraat en Apollostraat geplaatst. Hij heeft vernomen dat men nu naar het Spui of naar de locatie Albert Heijn moet lopen. Kan de gemeente regelen dat de brievenbussen zodanig worden geplaatst dat oudere mensen en mensen die slecht ter been zijn niet zo ver hoeven te lopen. Wethouder Van Tilborg geeft aan dit intern te zullen uitzoeken en hierop terug te komen. 12. Sluiting Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om uur de vergadering. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Wonen & Werken, gehouden op 4 oktober De griffier, De voorzitter, M.A. Bourdrez A. Steenbergen