3. Spreekrecht burgers Er zijn geen burgers die gebruik willen maken van het spreekrecht.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "3. Spreekrecht burgers Er zijn geen burgers die gebruik willen maken van het spreekrecht."

Transcriptie

1 Notulen Commissie Vergadering d.d. Voorzitter Griffier Aanwezige leden : Wonen & Werken : 4 september 2012 om uur : dhr. A. Steenbergen : dhr. M.A. Bourdrez : dhr. L.M. Bouman (GroenLinks), dhr. J. Dam (VVD), dhr. H. Kwakernaat (Strijens Belang), dhr. J.A.M. Lagendijk (PvdA), dhr. L.A. Overwater (VVD), dhr. N. de Pijper (CDA), dhr. C.W. van Schelven (CDA), dhr. J. van Westen (ChristenUnie). Afwezig m.k. : dhr. A.P. de Man (VVD), dhr. A.J. van Santen (CDA) dhr. W.J.A. Tempelaars (GroenLinks) Afwezig z.k. : Notulist Verder aanwezig : dhr. A. Plekkenpol : dhr. W.J.L.M. van Tilborg (portefeuillehouder) dhr. J. de Pee, sectorhoofd Wonen en Werken dhr. J. van Alphen (Waterschap Hollandse Delta) 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom bij deze commissievergadering. Hij meldt dat de heer Tempelaars verhinderd is en vervangen wordt door de heer Bouman. Verder is de heer Van Santen verhinderd en wordt vervangen door de heer Van Schelven. Tot slot is de heer De Man verhinderd en wordt vervangen door de heer Overwater. 2. Vaststelling commissieagenda De agenda wordt vastgesteld. 3. Spreekrecht burgers Er zijn geen burgers die gebruik willen maken van het spreekrecht. 4. Presentatie over Dijkversterking bij Strijensas De heer Van Alphen geeft een toelichting over de dijkversterking bij Strijensas. Door de aanwezige commissieleden worden vragen gesteld over de rol van de klankbordgroep in relatie tot de rol van belanghebbenden. Verder wordt gevraagd naar de veiligheidsnorm, de situatie aan de sluis in Strijensas en de opleveringsdatum van de dijkversterkingen. Wethouder Van Tilborg vraagt of de renovatie van de sluis bij Strijensas wordt meegenomen met de dijkversterking De heer Van Alphen geeft aan deze vraag intern uit te zetten en hierop terug te komen. (antwoord is inmiddels bekend: De heer Van Alphen heeft gemeld dat de voorlopige conclusie is dat sluis op veiligheid is afgekeurd. Het waterschap is bezig te bezien of dit kunstwerk binnen de scope van het dijkversterkingsproject Hoeksche Waard Zuid hoort. Dit wordt nu ter beoordeling voorgelegd aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Over de uitkomst hiervan zal hij nog aan de portefeuillehouder berichten.) 5. Vaststellen notulen van de vergadering van 3 juli 2012 Inhoudelijk: Pagina 3: Wethouder Van Tilborg merkt op dat bij de uitleg over de uitvoering van Europese Waleplein CZ Strijen Postbus EA Strijen Tel. (078) Fax (078)

2 - 2 - Regelgeving staat: waarbij de kleinere corporaties en dat moet zijn: waarbij alle woningcorporaties. Er zijn inhoudelijk- en tekstueel verder geen opmerkingen en de notulen worden onder dankzegging van de notulist vastgesteld. 6. Ingekomen stukken en mededelingen Ingekomen stukken: a. Woningmarktcijfers 1e kwartaal 2012 gemeente Strijen De heer Overwater vraagt naar de stand van zaken van het Plan Vink en de Reconstructie van de Oranjewijk? Wethouder Van Tilborg geeft aan dat in oktober van dit jaar gestart wordt met het bouwplan Vink en het bouwen van de woningen in de Oranjewijk. Deze plannen liggen op schema. De heer Kwakernaat vraagt naar de stand van zaken van de bouw van 14 woningen op de locatie Groene Kruisstraat te Strijen? Hij geeft aan iemand van de huuradviescommissie te hebben gesproken en deze heeft laten weten dat HW Wonen plannen heeft om het Groene Kruisgebouw te laten staan. Wethouder Van Tilborg geeft aan dat de gemeente momenteel nog in overleg is met HW Wonen over dit bouwplan. Het is nog niet bekend wanneer met dit plan wordt gestart en het is hem ook niet bekend dat er plannen zijn om het Groene Kruisgebouw te behouden. De commissie neemt kennis van het rapport. b. Benchmark afgifte elektrische apparaten (e-waste) De commissie neemt kennis van de brief van Wecycle en stelt de gemeenteraad dienovereenkomstig voor de brief via de lijst van ingekomen stukken af te handelen. c. Vastgestelde begroting 2013 en Meerjarenbegroting RAD HW De commissie neemt kennis van de vastgestelde begroting 2013 en de meerjarenbegroting en stelt de gemeenteraad dienovereenkomstig voor deze stukken via de lijst van ingekomen stukken af te handelen. d. Beantwoording vraag commissie Wonen & Werken inzake injecteren iepen tegen iepziekte De commissie neemt kennis van het gegeven antwoord. e. Verslag wijkcontactavond Centrum Strijen 11 juni 2012 De commissie neemt het kennis van het verslag. f. Brief VNG inzake stand van zaken Regionale Uitvoeringsdienst juli 2012 De commissie neemt kennis van de ledenbrief van de VNG. g. Brief provincie inzake Inspraak op de Ontwerp Beleidsvisie Duurzaamheid De commissie neemt kennis van de ontwerp beleidsvisie en de bijbehorende bekendmaking. h. Jaarstukken 2011 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid De commissie neemt kennis van de vastgestelde jaarstukken 2011 en de gemeenteraad wordt dienovereenkomstig voorgesteld deze stukken via de lijst van ingekomen stukken af te handelen.

3 - 3 - i. Informatie over weigering bouwvergunning de heer P.H. Bos, Oud-Bonaventurasedijk, Strijen De voorzitter meldt dat de fractie van Strijens Belang een schriftelijke vraag heeft gesteld aan het college. Voorgesteld wordt de beantwoording van het college hierop af te wachten en dit agendapunt in de volgende vergadering te behandelen. Wethouder Van Tilborg bevestigt een schriftelijke vraag te hebben gehad van het Strijens Belang fractie. Maar als de andere fracties ook vragen hebben over deze kwestie dan stelt hij voor om deze gelijk naar voren te brengen zodat deze gelijk in de beantwoording kunnen worden meegenomen. De heer Dam houdt namens de VVD-fractie een betoog over deze kwestie en de paardensport in het algemeen. Dit betoog is als bijlage bij deze notulen ingesloten en wordt aan het college meegegeven ter beantwoording. De heer Van Westen geeft aan dat de ChristenUnie fractie begrip heeft voor de ruimtelijke inpassing en onmogelijkheden in het Buitengebied. De Provincie heeft hierin een regisserende rol zodat de gemeenten in de Hoeksche Waard elkaar ruimtelijk kunnen versterken en niet beconcurreren. Hij geeft aan dat economische, ecologische en demagrafische ontwikkelingen het mogelijk maken om plannen te ontwikkelen voor slopen en nieuwbouw. Hij geeft aan dat kwaliteit en duurzaamheid voorop staan in een nette inpassing in de Hoeksche Waard. In tijde van crisis en krimp wil zijn fractie een verruiming zien van activiteiten in het Buitengebied. Hij vindt dat de volgende generaties in de toekomst mogen blijven werken en recreëren in de Hoeksche Waard. Zijn fractie geeft de portefeuillehouder de boodschap mee het voorgaande in de overleggen met de Provincie ook kenbaar te maken. Uiteraard binnen de kaders die zijn vastgesteld. De heer De Pijper geeft aan dat alle fracties het wel met elkaar eens zullen zijn om de lokale ondernemers te stimuleren zijn bedrijfsvoering te blijven voortzetten. Hij geeft wel mee dat het moet passen binnen de wet en regelgeving. Verder geeft hij aan dat er voldoende mogelijkheden zijn onderzocht voor de familie Bos. Uiteindelijk gaat het hier over de discussie over het hebben van een volwaardig agrarisch bedrijf. Verder sluit hij aan bij de woorden van de heer Van Westen. Uitgezocht moet worden wat er wel mogelijk is en ook haalbaar is. De heer Bouman stelt voor om het antwoord van de bezwarencommissie af te wachten. Maar hij geeft wel mee dat een bestaand bedrijf dat al jaren op die locatie is gevestigd niet belemmerd moet worden in zijn mogelijkheden. Hij stelt het college voor om met familie Bos in overleg te gaan en te bezien onder welke omstandigheden het wel realiseerbaar is. Wethouder Van Tilborg geeft aan niet inhoudelijk op de zaak te willen reageren omdat er binnenkort een zitting is bij de commissie voor bezwaar- en beroepsschriften. Hij is wel verbaasd over de opmerking van een aantal commissieleden om met familie Bos in overleg te gaan. Hij meldt dat de gemeente al 10 jaar lang intensief gesprekken heeft gevoerd met de familie Bos en hierin zijn alle opties besproken. De voorzitter stelt voor de schriftelijke beantwoording van het college af te wachten en sluit hierna dit agendapunt. j. Reconstructie Waleweg Walewegje, Strijen De commissie neemt kennis van de stukken en tekeningen van de Reconstructie Waleweg Walewegje te Strijen. k. Planning realisatie aanvullende verkeersmaatregelen randweg De commissie neemt kennis van de planning van de realisatie van aanvullende verkeersmaatregelen ten behoeve voor de randweg.

4 - 4 - l. Meerjaren Onderhouds Planning (MOP) bruggen en kunstwerken De commissie neemt kennis van het vastgestelde Meerjaren Onderhouds Planning (MOP) bruggen en kunstwerken m. Koersnota Regionaal Verkeer en Vervoersplan (RVVP) De heer Overwater vraagt aandacht voor een goede bewegwijzering voor de grote vrachtauto s in de Hoeksche Waard. Ook vraagt hij aandacht voor de juiste bewegwijzering in de navigatiesystemen. Het komt wel eens voor dat een vrachtauto moet keren als hij niet over de brug in Strijensas mag rijden. De heer Bouman meldt dat de gemeente Binnenmaas momenteel onderzoek doet naar de bewegwijzering van vrachtauto s binnen haar eigen grondgebied. Als dit zo is dan stelt hij het college om hierbij aan te sluiten. Wethouder Van Tilborg geeft aan dat de gemeente Strijen zich positief heeft opgesteld ten aanzien van het voorstel inzake de routering naar de bedrijventerreinen ten behoeve voor het vrachtverkeer. Alleen is het college destijds kritisch geweest ten aanzien van de financiering van dat voorstel. Over de routering naar de bedrijventerreinen wordt binnenkort een notitie opgesteld en hierover zal de commissie binnenkort worden geïnformeerd. Verder meldt hij niet op de hoogte van de plannen van de gemeente Binnenmaas te zijn. De commissie neemt kennis van de vastgestelde Koersnota Regionaal Verkeer en Vervoersplan en stelt de gemeenteraad dienovereenkomstig voor deze nota via de lijst van ingekomen stukken af te handelen. n. Reconstructie Sportlaan, gunning werkzaamheden De commissie neemt kennis van de informatie over de gunning van de werkzaamheden voor de reconstructie van de Sportlaan. Mededelingen: Wethouder Van Tilborg meldt dat de taakstelling van de huisvesting van de statushouders opnieuw naar beneden is bijgesteld. Dat houdt in dat de gemeente nu al aan de taakstelling voor 2012 heeft voldaan. 7. Voorontwerpbestemmingsplan Kerkstraat 19 t/m 31, Strijen De commissie stemt in met het voorstel om het voorontwerp bestemmingsplan vrij te geven voor de inspraak- en overlegprocedure. 8. Voorontwerpbestemmingsplan Keizersdijk 115, Strijen De heer Lagendijk geeft aan dat dit plan de sloop van de drie schuren behelst. Gaat het dan om drie verschillende panden/percelen van dezelfde eigenaar? Hij wil graag uitleg hebben over deze drie panden en of er hiervoor een sloopregeling getroffen kan worden. Wethouder Van Tilborg geeft aan dat de initiatiefnemer eigenaar is van de drie loodsen. Hij geeft aan dat zulke initiatieven juist beloond moeten worden en niet moeten worden gestraft. Tweede termijn De heer Lagendijk wil weten in hoeverre de gemeente een ondernemer kan verplichten een pand te slopen. Hij geeft aan deze vraag al eerder te hebben in het kader van de sloop van de kassen. Wethouder Van Tilborg geeft aan dat de gemeente alleen kan optreden als de veiligheid en de gezondheid in het geding is. Hiervoor zijn er allerlei regelingen zoals het Bouwbesluit om de handhaving te kunnen uitvoeren. De commissie stemt in met het voorstel om het voorontwerp bestemmingsplan vrij te geven voor de inspraak- en overlegprocedure.

5 Structuurvisie gemeente Strijen De heer Lagendijk geeft aan dit geen raadsvoorstel te vinden en geeft aan slechts 2 keer te zijn voorgelicht. Hij zegt destijds aangegeven te hebben tegen een verdeling van de lintbebouwing te zijn. Verder vindt hij dat de vorming van recreatie in Strijensas niet kleinschalig te noemen. In het kort gaat hij in op de genoemde aantallen. Hij wenst van het college een notitie te ontvangen waarin de veranderingen zijn beschreven ten opzichte van het bestaande beleid. Hij vindt dat het document van 77 bladzijdes te veel is om te begrijpen wat er precies gaat gebeuren. Wat zal deze structuurvisie gaan veranderen aan de huidige regelgeving in Strijen. Verder merkt hij op dat het hier gaat om een concept Structuurvisie. Komt er dan nog een definitieve versie naar de raad? De heer De Pijper geeft aan dat deze Structuurvisie een helder beeld geeft wat er in deze gemeente gaat gebeuren. Ook heeft hij kennis genomen van de bezwaren en de beantwoording van die bezwaren. Hij vindt dat de ingekomen bezwaren inhoudelijk goed zijn beantwoord. De CDA-fractie stemt in met dit voorstel. De heer Van Westen geeft aan dat ChristenUnie fractie zich kan aansluiten bij opmerkingen van de heer De Pijper en stemt in met dit voorstel. De heer Overwater geeft aan dat de VVD-fractie kan instemmen met het raadsvoorstel en de bijbehorende stukken. De heer Kwakernaat geeft aan dat de fractie van het Strijens Belang kan instemmen met dit voorstel. De heer Bouman geeft aan dat de GroenLinks fractie met het voorstel kan instemmen. Wethouder Van Tilborg geeft aan dat het een intensief traject is geweest waarbij met alle partijen is gesproken. Er heeft zelfs een extra inspraakronde geweest en uiteindelijk zijn er 2 bezwaarschriften overgebleven. Hij vindt het jammer dat de PvdA-fractie blijft hangen bij het begin van het proces, terwijl deze visie al voldoende is besproken. Daarom neemt hij kennis van de gemaakte opmerkingen van de heer Lagendijk en ziet af van het voorstel om een aparte notitie te maken met daarin de belangrijkste verschillen te noemen. Ten aanzien van de kleinschalige recreatiewoningen geeft hij aan dat het niet verplicht is om 50 tot 100 recreatiewoningen te hebben. Er wordt slechts gesproken over een variant met deze aantallen. Wel positief vindt hij dat de heer Lagendijk in ieder geval mee gaat in deze aantallen. Tweede termijn De heer Lagendijk wil weten of er extra lintbebouwing wordt toegestaan? Hoe zit dat precies? Wethouder Van Tilborg geeft aan dat het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van de lintbebouwing in de Structuurvisie is meegenomen. De voorzitter concludeert dat de commissieleden met uitzondering van de PvdA fractie kunnen instemmen met het concept raadsvoorstel, het concept raadsbesluit en de concept Structuurvisie en dienovereenkomstig wordt de gemeenteraad voorgesteld hiermee eveneens in te stemmen. Aan het Presidium wordt aangegeven dit raadsvoorstel t.b.v. de gemeenteraad aan te merken als een bespreekstuk. 10. Actie- en aandachtslijst t.b.v. de commissie Wonen & Werken Aandachtslijst Wethouder Van Tilborg geeft aan dat punt 406 van de agenda af kan omdat deze zojuist is behandeld en aan de raad wordt aangeboden. Actielijst De heer Van Westen vraagt of de heer Lagendijk actiepunt 480 op zich zou nemen om het te bespreken bij de RAD HW? De heer Lagendijk geeft aan deze mee te zullen nemen naar de eerstvolgende vergadering van de RAD HW.

6 - 6 - Wethouder Van Tilborg meldt dat actiepunt 485 gesproken wordt over een themabijeenkomst over de gevolgen van de krimp in kleine buurtschappen. In oktober zal een regionaal tafeltjesoverleg gaan plaatsvinden over dit onderwerp. Dit onderwerp kan worden geschrapt. De actie- en aandachtslijst wordt voor kennisgeving aangenomen. 11. Rondvraag De heer Van Westen meldt dat de rode brievenbussen van de PTT Post onlangs zijn verplaatst. Deze brievenbussen staan op dit moment te ver van de ouderenvoorzieningen aan de Saturnusstraat en Apollostraat geplaatst. Hij heeft vernomen dat men nu naar het Spui of naar de locatie Albert Heijn moet lopen. Kan de gemeente regelen dat de brievenbussen zodanig worden geplaatst dat oudere mensen en mensen die slecht ter been zijn niet zo ver hoeven te lopen. Wethouder Van Tilborg geeft aan dit intern te zullen uitzoeken en hierop terug te komen. 12. Sluiting Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om uur de vergadering. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Wonen & Werken, gehouden op 4 oktober De griffier, De voorzitter, M.A. Bourdrez A. Steenbergen

3. Spreekrecht burgers Er zijn geen burgers die gebruik willen maken van het spreekrecht.

3. Spreekrecht burgers Er zijn geen burgers die gebruik willen maken van het spreekrecht. Notulen Commissie : Wonen & Werken Vergadering : 6 maart 2012 om 20.00 uur d.d. Voorzitter : dhr. A. Steenbergen Griffier : dhr. M. Bourdrez Aanwezige : dhr. L. van Capel (PvdA), dhr. J. Dam (VVD), dhr.

Nadere informatie

Notulen. Waleplein CZ Strijen Postbus EA Strijen Tel. (078) Fax (078)

Notulen. Waleplein CZ Strijen Postbus EA Strijen Tel. (078) Fax (078) Notulen Commissie : Wonen & Werken Vergadering d.d. : 2 oktober 2012 om 20.00 uur Voorzitter : dhr. A. Steenbergen Griffier : dhr. M.A. Bourdrez Aanwezige leden : dhr. H. Kwakernaat (Strijens Belang),

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De heer Bouman is afwezig en wordt vervangen door de heer Tempelaars.

1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De heer Bouman is afwezig en wordt vervangen door de heer Tempelaars. Notulen Commissie : Financiën & Economische Zaken Vergadering d.d. : 8 februari 2012 om 20:00 uur Voorzitter : De heer D. de Fonkert Griffier : De heer M.A. Bourdrez Aanwezige leden : Mevrouw P. Rijsdijk-Mudde

Nadere informatie

3. Spreekrecht burgers Van het spreekrecht voor burgers wordt geen gebruik gemaakt.

3. Spreekrecht burgers Van het spreekrecht voor burgers wordt geen gebruik gemaakt. Notulen Commissie : Wonen & Werken Vergadering : 4 februari 2014 d.d. Voorzitter : dhr. A. Steenbergen Griffier : dhr. M.A. Bourdrez Aanwezige : dhr. L. van Capel (PvdA), dhr. J. Dam (VVD), dhr. H. Kwakernaat

Nadere informatie

Notulen. 2. Vaststelling commissieagenda De agenda wordt vastgesteld.

Notulen. 2. Vaststelling commissieagenda De agenda wordt vastgesteld. Notulen Commissie :Wonen & Werken Vergadering d.d. :2 november 2010 om 20.00 uur Voorzitter :dhr. A. Steenbergen Griffier :dhr. M.A. Bourdrez Aanwezige leden :dhr. L. van Capel (PvdA), dhr. H. Kwakernaat

Nadere informatie

: MB/ : Agenda vergadering Strijen, 24 januari 2008

: MB/ : Agenda vergadering Strijen, 24 januari 2008 Agenda commissie Aan de leden van de commissie Wonen & Werken van de gemeente S t r i j e n Kenmerk Onderwerp : MB/ : Agenda vergadering Strijen, 24 januari 2008 Geachte commissieleden, Namens de plv.

Nadere informatie

: MB/ : Agenda vergadering Strijen, 29 mei 2008

: MB/ : Agenda vergadering Strijen, 29 mei 2008 Agenda commissie Aan de leden van de commissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden van de gemeente S t r i j e n Kenmerk Onderwerp : MB/ : Agenda vergadering Strijen, 29 mei 2008 Geachte commissieleden,

Nadere informatie

2. Vaststelling commissieagenda Agendapunt 7 en 8 worden gezamenlijk behandeld. Met inachtneming van deze wijziging wordt de agenda vastgesteld.

2. Vaststelling commissieagenda Agendapunt 7 en 8 worden gezamenlijk behandeld. Met inachtneming van deze wijziging wordt de agenda vastgesteld. Commissie Vergadering d.d. Voorzitter Griffier Aanwezige leden Afwezig m.k. Afwezig z.k. Notulist Verder aanwezig : Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden : 9 mei om 20.00 uur : De heer A. Steenbergen :

Nadere informatie

Notulen. 3. Spreekrecht burgers Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

Notulen. 3. Spreekrecht burgers Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Notulen Commissie : Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden Vergadering d.d. : 7 november 2013 om 20.00 uur Voorzitter : dhr. W.J. Tuijnman (VVD) Griffier : dhr. M.A. Bourdrez Aanwezige leden : dhrn. F.J.M.

Nadere informatie

: MB/ : Agenda vergadering Strijen, 23 oktober 2008

: MB/ : Agenda vergadering Strijen, 23 oktober 2008 Agenda commissie Aan de leden van de commissie Wonen & Werken van de gemeente S t r i j e n Kenmerk Onderwerp : MB/ : Agenda vergadering Strijen, 23 oktober 2008 Geachte commissieleden, Namens de voorzitter

Nadere informatie

Notulen. Commissie Vergadering Voorzitter Plv. Griffier Aanwezige leden

Notulen. Commissie Vergadering Voorzitter Plv. Griffier Aanwezige leden Notulen Commissie Vergadering Voorzitter Plv. Griffier Aanwezige leden : Wonen & Werken : 4 december 2012, 20:00 uur : De heer A. Steenbergen : De heer J. de Pee : De heren J. Dam (VVD), J.A.M. Lagendijk

Nadere informatie

Notulen. : Mevrouw J.J. Nagtzaam

Notulen. : Mevrouw J.J. Nagtzaam Notulen Commissie : Wonen & Werken (t/m punt 4 zijn tevens de leden van de commissie Maatschappelijke zaken bij de vergadering aanwezig) Vergadering d.d. : 7 mei 2013 om 20:00 uur Voorzitter : De heer

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom bij deze commissievergadering.

1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom bij deze commissievergadering. Notulen Commissie : Wonen & Werken Vergadering d.d. : 1 februari 2011 om 20.00 uur Voorzitter : dhr. A. Steenbergen Griffier : dhr. M.A. Bourdrez Aanwezige leden : dhr. J. Dam (VVD), dhr. H. Kwakernaat

Nadere informatie

Notulen. Commissie : Wonen & Werken Vergadering : 2 juni 2009 om uur

Notulen. Commissie : Wonen & Werken Vergadering : 2 juni 2009 om uur Notulen Commissie : Wonen & Werken Vergadering : 2 juni 2009 om 20.00 uur d.d. Voorzitter : dhr. J.H.W. Schilt Griffier : dhr. M.A. Bourdrez Aanwezige : dhr. A. Steenbergen (CDA), dhr. E. Groenhoff (VVD),

Nadere informatie

Notulen. 2. Vaststelling commissieagenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 3. Spreekrecht burgers Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

Notulen. 2. Vaststelling commissieagenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 3. Spreekrecht burgers Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Notulen Commissie : Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden Vergadering d.d. : 10 mei 2012 om 20.00 uur Voorzitter : dhr. W.J. Tuijnman (VVD) Griffier : dhr. M.A. Bourdrez Aanwezige leden : dhrn. L.M. Bouman

Nadere informatie

Notulen. 2. Vaststelling commissieagenda De agenda wordt vastgesteld.

Notulen. 2. Vaststelling commissieagenda De agenda wordt vastgesteld. Notulen Commissie : Wonen & Werken Vergadering d.d. : 30 november 2010 om 20.00 uur Voorzitter : dhr. A.P. de Man Griffier : dhr. M.A. Bourdrez Aanwezige leden : dhr. J. Dam (VVD), dhr. J.A.M. Lagendijk

Nadere informatie

3. Spreekrecht burgers Van het spreekrecht voor burgers wordt geen gebruik gemaakt.

3. Spreekrecht burgers Van het spreekrecht voor burgers wordt geen gebruik gemaakt. Notulen Commissie : Financiën en Economische Zaken Vergadering d.d. : 7 oktober 2009 om 20.00 uur Voorzitter : De heer H. Kwakernaat Griffier : De heer M.A. Bourdrez Aanwezige leden : De heren J.H. van

Nadere informatie

Agenda commissie. Aan de leden van de commissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden van de gemeente S t r i j e n. Geachte commissieleden,

Agenda commissie. Aan de leden van de commissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden van de gemeente S t r i j e n. Geachte commissieleden, Agenda commissie Aan de leden van de commissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden van de gemeente S t r i j e n Kenmerk : MB/ Onderwerp : Agenda vergadering Strijen, 26 augustus 2010 Geachte commissieleden,

Nadere informatie

: MB : Agenda vergadering Strijen, 15 mei 2012

: MB : Agenda vergadering Strijen, 15 mei 2012 Agenda commissie Aan de leden van de commissie Wonen & Werken van de gemeente S t r i j e n Kenmerk Onderwerp : MB : Agenda vergadering Strijen, 15 mei 2012 Geachte commissieleden, Namens de voorzitter

Nadere informatie

3. Spreekrecht burgers/ reacties vanuit commissie inzake spreekrecht burgers Er zijn geen burgers die gebruik willen maken van het spreekrecht.

3. Spreekrecht burgers/ reacties vanuit commissie inzake spreekrecht burgers Er zijn geen burgers die gebruik willen maken van het spreekrecht. Notulen Commissie : Wonen & Werken Vergadering d.d. : 10 november 2015 Voorzitter : dhr. J.A.M. Lagendijk Griffier : dhr. M.A. Bourdrez Aanwezige leden : dhr. D. de Fonkert (CU/SGP), mevr. M.C. van Heugten-Blom

Nadere informatie

Griffierr : Aanwezige leden : dhr. J. Dam Afwezig. m.k. : Afwezig. z.k. : Notulistt : Wonen. 4. Presentatie HW. onderzoek.

Griffierr : Aanwezige leden : dhr. J. Dam Afwezig. m.k. : Afwezig. z.k. : Notulistt : Wonen. 4. Presentatie HW. onderzoek. Notulen Commissie : Vergadering d.d. : Voorzitter : Griffierr : Aanwezige leden : Afwezig m.k. : Afwezig z.k. : Notulistt : Verder aanwezig : Wonen & Werken 10 mei 2011 om 20.00 uur dhr. A. Steenbergen

Nadere informatie

Notulen. 2. Vaststelling commissieagenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Notulen. 2. Vaststelling commissieagenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Notulen Commissie : Maatschappelijke Zaken Vergadering d.d. : 6 september 2010 om 20.00 uur Voorzitter : de heer W.J. Tuijnman Griffier : de heer M.A. Bourdrez Aanwezige leden : de dames E.B. Kooijman-Gross

Nadere informatie

Notulen. Commissie : Wonen & Werken Vergadering : 5 februari 2013 om uur

Notulen. Commissie : Wonen & Werken Vergadering : 5 februari 2013 om uur Notulen Commissie : Wonen & Werken Vergadering : 5 februari 2013 om 20.00 uur d.d. Voorzitter : dhr. A. Steenbergen Griffier : dhr. M.A. Bourdrez Aanwezige : dhr. J. Dam (VVD), mevrouw E.B. Kooijman-Gross

Nadere informatie

Notulen. 2. Vaststelling commissieagenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Notulen. 2. Vaststelling commissieagenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Notulen Commissie : Wonen & Werken Vergadering d.d. : 4 november 2008 om 20.00 uur Voorzitter : dhr. J.A.M. Lagendijk (plv) Griffier : dhr. A.O. Mol (wnd) Aanwezige leden : dhr. A. Steenbergen (CDA), dhr.

Nadere informatie

3. Spreekrecht burgers/ reacties vanuit commissie inzake spreekrecht burgers Er zijn geen burgers die gebruik willen maken van het spreekrecht.

3. Spreekrecht burgers/ reacties vanuit commissie inzake spreekrecht burgers Er zijn geen burgers die gebruik willen maken van het spreekrecht. Notulen Commissie : Wonen & Werken Vergadering d.d. : 2 februari 2016 Voorzitter : dhr. J.A.M. Lagendijk Griffier : dhr. M.A. Bourdrez Aanwezige leden : dhr. D. de Fonkert (CU/SGP), mevr. M.C. van Heugten-Blom

Nadere informatie

Notulen. Commissie : Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden Vergadering d.d. : 8 oktober 2009 om uur Voorzitter : dhr. F.J.M. van t Hof Griffier

Notulen. Commissie : Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden Vergadering d.d. : 8 oktober 2009 om uur Voorzitter : dhr. F.J.M. van t Hof Griffier Notulen Commissie : Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden Vergadering d.d. : 8 oktober 2009 om 20.00 uur Voorzitter : dhr. F.J.M. van t Hof Griffier : dhr. M.A. Bourdrez Aanwezige leden : dhr. F.J.M. van

Nadere informatie

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 1 Nr. 5.16 Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, voorzitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA De heer

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent de vergadering en deelt mee dat de heer Paaij is verhinderd.

1. Opening De voorzitter opent de vergadering en deelt mee dat de heer Paaij is verhinderd. Notulen Commissie : Maatschappelijke Zaken Vergadering d.d. : 3 november 2008 om 20.00 uur Voorzitter : de heer W.J. Tuijnman Griffier : de heer M.A. Bourdrez Aanwezige leden : mevrouw C. Loendersloot-Hoogwerf

Nadere informatie

Notulen. Commissie : Wonen & Werken Vergadering : 14 april 2015

Notulen. Commissie : Wonen & Werken Vergadering : 14 april 2015 Notulen Commissie : Wonen & Werken Vergadering : 14 april 2015 d.d. Voorzitter : dhr. J.A.M. Lagendijk Griffier : dhr. M.A. Bourdrez Aanwezige : dhr. D. de Fonkert (CU/SGP), mevr. Van Heugten (PvdA), dhr.

Nadere informatie

3. Spreekrecht burgers De voorzitter geeft aan dat er alleen insprekers zijn voor de hoorzitting bij agendapunt 4.

3. Spreekrecht burgers De voorzitter geeft aan dat er alleen insprekers zijn voor de hoorzitting bij agendapunt 4. Notulen Commissie :Wonen & Werken Vergadering d.d. :7 september 2010 om 20.00 uur Voorzitter :dhr. A. Steenbergen Griffier :dhr. M.A. Bourdrez Aanwezige leden :dhr. J.A.M. Lagendijk (PvdA), dhr. A.P. De

Nadere informatie

Notulen. 2. Vaststelling commissieagenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Notulen. 2. Vaststelling commissieagenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Notulen Commissie : Financiën & Economische Zaken Vergadering d.d. : Woensdag 1 juni 2011 om 20:00 uur Voorzitter : De heer C.W. van Schelven (plaatsvervangend voorzitter) Griffier : De heer M.A. Bourdrez

Nadere informatie

3. Spreekrecht burgers Van het spreekrecht voor burgers wordt geen gebruik gemaakt.

3. Spreekrecht burgers Van het spreekrecht voor burgers wordt geen gebruik gemaakt. Notulen Commissie : Financiën & Economische Zaken Vergadering d.d. : 4 juni 2014, 21:00 uur Plv. voorzitter : De heer A. Steenbergen Griffier : De heer M.A. Bourdrez Aanwezige leden : Mevrouw P. Rijsdijk-Mudde

Nadere informatie

Agenda commissie. Aan de leden van de commissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden van de gemeente S t r i j e n. Geachte commissieleden,

Agenda commissie. Aan de leden van de commissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden van de gemeente S t r i j e n. Geachte commissieleden, Agenda commissie Aan de leden van de commissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden van de gemeente S t r i j e n Kenmerk : MB/ Onderwerp : Agenda vergadering Strijen, 21 januari 2010 Geachte commissieleden,

Nadere informatie

3. Spreekrecht burgers Van het spreekrecht voor burgers wordt geen gebruik gemaakt.

3. Spreekrecht burgers Van het spreekrecht voor burgers wordt geen gebruik gemaakt. Notulen Commissie : Wonen & Werken Vergadering d.d. : 26 november 2013 om 20:00 uur Plv. Voorzitter : De heer A. de Man Griffier : De heer M.A. Bourdrez Aanwezige leden : De heren L. van Capel (PvdA),

Nadere informatie

mevr. P.G. Tanja, portefeuillehouder dhr. W.J.L.M. van Tilborg, portefeuillehouder dhr. J. de Pee, sectorhoofd Wonen en Werken

mevr. P.G. Tanja, portefeuillehouder dhr. W.J.L.M. van Tilborg, portefeuillehouder dhr. J. de Pee, sectorhoofd Wonen en Werken Notulen Commissie : Wonen & Werken Vergadering d.d. : 1 maart 2016 Voorzitter : dhr. J.A.M. Lagendijk Griffier : dhr. M.A. Bourdrez Aanwezige leden : dhr. J.F. Oosterkamp (Strijens Belang), dhr. D. de

Nadere informatie

Notulen. 2. Vaststelling commissieagenda De agenda wordt vastgesteld. 3. Spreekrecht burgers De voorzitter geeft aan dat er 6 insprekers zijn.

Notulen. 2. Vaststelling commissieagenda De agenda wordt vastgesteld. 3. Spreekrecht burgers De voorzitter geeft aan dat er 6 insprekers zijn. Notulen Commissie :Wonen & Werken Vergadering d.d. :8 juli 2008 om 20.00 uur Voorzitter :dhr. J.H.W. Schilt Griffier :dhr. M.A. Bourdrez Aanwezige leden :dhr. A. Steenbergen (CDA), dhr. N.A. de Pijper

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent de vergadering om uur en heet de leden van de raad welkom.

1. Opening De voorzitter opent de vergadering om uur en heet de leden van de raad welkom. Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Strijen, gehouden op dinsdag 14 juni 2011 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis Voorzitter : de heer J.P.M. Klijs, burgemeester

Nadere informatie

4. Vaststellen notulen van de vergadering van 6 oktober 2010 De notulen van de vergadering van 6 oktober 2010 worden ongewijzigd vastgesteld.

4. Vaststellen notulen van de vergadering van 6 oktober 2010 De notulen van de vergadering van 6 oktober 2010 worden ongewijzigd vastgesteld. Notulen Commissie : Financiën & Economische Zaken Vergadering d.d. : woensdag 1 december 2010 om 20.00 uur Plv. voorzitter : de heer C.W. van Schelven (CDA) Griffier : de heer M.A. Bourdrez Aanwezige leden

Nadere informatie

Notulen. 3. Spreekrecht burgers Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

Notulen. 3. Spreekrecht burgers Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Notulen Commissie : Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden Vergadering d.d. : 7 juli 2011 om 20.00 uur Voorzitter : dhr. W.J. Tuijnman Griffier : dhr. M.A. Bourdrez Aanwezige leden : dhrn. D. de Fonkert

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent de vergadering om uur. Mevrouw De Klerk is afwezig, de notulen worden gemaakt door mevrouw Wendt.

1. Opening De voorzitter opent de vergadering om uur. Mevrouw De Klerk is afwezig, de notulen worden gemaakt door mevrouw Wendt. Notulen Commissie : Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden Vergadering d.d. : 30 mei 2013 om 20.00 uur Voorzitter : de heer W.J. Tuijnman Griffier : de heer M.A. Bourdrez Aanwezige leden : de heren H. Kwakernaat

Nadere informatie

5. Ingekomen stukken en mededelingen Er zijn geen stukken ingekomen en zowel de commissieleden als de portefeuillehouder hebben geen mededelingen.

5. Ingekomen stukken en mededelingen Er zijn geen stukken ingekomen en zowel de commissieleden als de portefeuillehouder hebben geen mededelingen. Notulen Commissie : Wonen & Werken Vergadering d.d. : 18 januari 2011om 20.00 uur Voorzitter : dhr. A. Steenbergen Griffier : dhr. M.A. Bourdrez Aanwezige leden : dhr. J. Dam (VVD), dhr. F.J.M. van t Hof

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom en opent de vergadering met een speciaal woord van welkom aan de heer Van der Meer.

1. Opening De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom en opent de vergadering met een speciaal woord van welkom aan de heer Van der Meer. Notulen Commissie : Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden Vergadering d.d. : 8 september 2011 Voorzitter : dhr. W.J. Tuijnman Griffier : dhr. M. Bourdrez Aanwezige leden : dhrn. D. de Fonkert (CU), F.J.M.

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. ONTWERPVERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN Gramserweg 37 te Austerlitz

RAADSVOORSTEL. ONTWERPVERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN Gramserweg 37 te Austerlitz RAADSVOORSTEL ONTWERPVERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN Gramserweg 37 te Austerlitz Portefeuillehouder Dhr. S. Jansen Ronde Tafel 24 januari 2017 Opsteller Mevrouw Y.W.E.P Kerkhof Debat 07 februari 2017 Zaak/stuknummer

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga, W.

Nadere informatie

Raadscommissie KDK/4675 i.1574 Agendapunt 4

Raadscommissie KDK/4675 i.1574 Agendapunt 4 Raadscommissie KDK/4675 i.1574 Agendapunt 4 Van 3 februari 2015 Besluiten c.q. afsprakenlijst Voorzitter: Griffier: Leden: College van B & W: dhr. R. Zwijgers (CDA) mevr. A. Goslings de heren A. de Bruin

Nadere informatie

Notulen. 1. Opening De voorzitter opent de vergadering. Er is geen bericht van verhindering ontvangen van de heer Paaij.

Notulen. 1. Opening De voorzitter opent de vergadering. Er is geen bericht van verhindering ontvangen van de heer Paaij. Notulen Commissie : Maatschappelijke Zaken Vergadering d.d. : 2 november 2009 om 20.00 uur Voorzitter : de heer W.J. Tuijman Griffier : de heer M.A. Bourdrez Aanwezige leden : mevrouw C. Loendersloot-Hoogwerf

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de openbare oriënterende raadsbijeenkomst van de gemeente Borger-Odoorn

BESLUITENLIJST van de openbare oriënterende raadsbijeenkomst van de gemeente Borger-Odoorn BESLUITENLIJST van de openbare oriënterende raadsbijeenkomst van de gemeente Borger-Odoorn Datum: 21 april 2016 Locatie: Raadzaal van het gemeentehuis te Exloo Aanvang: 19.00 uur Sluiting: 20.05 uur Voorzitter:

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom en opent de vergadering.

1. Opening De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom en opent de vergadering. Notulen Commissie : Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden Vergadering d.d. : 5 april 2012 om 20.00 uur Voorzitter : dhr. W.J. Tuijnman Griffier : dhr. M.A. Bourdrez Aanwezige leden : dhrn. D. de Fonkert

Nadere informatie

Met kennisgeving afwezig: de heren F.A. van Zuilen, G.J. Wensink (CDA) en R. Prins (PvdA) en de heer J.E. de Graaf (wethouder CU)

Met kennisgeving afwezig: de heren F.A. van Zuilen, G.J. Wensink (CDA) en R. Prins (PvdA) en de heer J.E. de Graaf (wethouder CU) Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 10 december 2013, 20.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: De leden de

Nadere informatie

Nevenfuncties: A.J. Moerkerke raadsvoorzitter / burgemeester. * Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond / onbezoldigd. W.

Nevenfuncties: A.J. Moerkerke raadsvoorzitter / burgemeester. * Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond / onbezoldigd. W. Nevenfuncties leden gemeenteraad en raadscommissies gemeente Strijen Het begrip nevenfunctie moet ruim worden uitgelegd. Het gaat hier om alle functies die naast het raadslidmaatschap of commissielidmaatschap

Nadere informatie

Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente Strijen, gehouden op dinsdag 27 mei 2014 om uur in de raadzaal van het gemeentehuis

Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente Strijen, gehouden op dinsdag 27 mei 2014 om uur in de raadzaal van het gemeentehuis Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente Strijen, gehouden op dinsdag 27 mei 2014 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis Voorzitter Griffier Notulist Aanwezigen Afwezig m.k Afwezig

Nadere informatie

Hilversum. De Vereniging Vrienden van 't Gooi t.a.v. het bestuur Postbus BB HUIZEN. Geacht bestuur,

Hilversum. De Vereniging Vrienden van 't Gooi t.a.v. het bestuur Postbus BB HUIZEN. Geacht bestuur, De Vereniging Vrienden van 't Gooi t.a.v. het bestuur Postbus 1080 1270 BB HUIZEN POSTBUS 9900 1201 GM HILVERSUM AFDELING BELEIDSONTWIKKELING BEZOEKADRES: OUDE ENGHWEG 23 DATUM 30 juni 2014 ONS KENMERK

Nadere informatie

Notulen. 2. Vaststelling commissieagenda Agendapunt 9 wordt verplaatst naar agendapunt 3b. Hiermee is de agenda vastgesteld.

Notulen. 2. Vaststelling commissieagenda Agendapunt 9 wordt verplaatst naar agendapunt 3b. Hiermee is de agenda vastgesteld. Notulen Commissie : Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden Vergadering d.d. : 4 oktober 2012 om 20.00 uur Voorzitter : dhr. W.J. Tuijnman (VVD) Griffier : dhr. M.A. Bourdrez Aanwezige leden : dhrn. A.P.

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 4 mei 2009. nummer 18

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 4 mei 2009. nummer 18 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van 4 mei 2009 nummer 18 L.M. Huizer, A.L. Cardon, S.J. Veerman, J.M. Dekker, A.B. Blase, burgemeester wethouder wethouder

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013 Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013 Agendapunt Voorstel Besluit / toezegging Actie 1 a) Opening en mededelingen De voorzitter, de heer De Vree,

Nadere informatie

De voorzitter van de commissie van de gemeente Terschelling roept de leden van de commissie op tot het houden van een openbare vergadering op:

De voorzitter van de commissie van de gemeente Terschelling roept de leden van de commissie op tot het houden van een openbare vergadering op: Agenda De voorzitter van de commissie van de gemeente Terschelling roept de leden van de commissie op tot het houden van een openbare vergadering op: Dinsdag 3 november 2015 aanvang 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT. Datum vergadering : 10 juni 2004

CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT. Datum vergadering : 10 juni 2004 CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT Datum vergadering : 10 juni 2004 Tijdstip : 19.00 uur Aanwezig voorzitter : mevr. J.A. Ie/de heer J.M. Janssen notulist : mevr. W. van de Laar leden : de heer

Nadere informatie

Onderwerp : Uitgangspuntennotitie bestemmingsplan "Buitengebied Berkelland 2016"

Onderwerp : Uitgangspuntennotitie bestemmingsplan Buitengebied Berkelland 2016 Zaaknummer : 126519 Raadsvergaderin : 12 januari 2016 agendapunt : g Commissie : Bestuur en Ruimte Onderwerp : Uitgangspuntennotitie bestemmingsplan "Buitengebied Berkelland 2016" Collegevergadering :

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent de vergadering. Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Paaij.

1. Opening De voorzitter opent de vergadering. Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Paaij. Notulen Commissie : Maatschappelijke Zaken Vergadering d.d. : 30 november 2009 om 20.00 uur Voorzitter : de heer W.J. Tuijnman Griffier : de heer M.A. Bourdrez Aanwezige leden : mevrouw C. Loendersloot-Hoogwerf

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent de vergadering. Bericht van verhindering is ontvangen van de heren Bok en Van de Graaf.

1. Opening De voorzitter opent de vergadering. Bericht van verhindering is ontvangen van de heren Bok en Van de Graaf. Notulen Commissie : Maatschappelijke Zaken Vergadering d.d. : 31 mei 2010 om 20.00 uur Voorzitter : de heer W.J. Tuijnman Griffier : de heer M.A. Bourdrez Aanwezige leden : de dames E.B. Kooijman-Gross

Nadere informatie

3. Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De toelichting bij agendapunt 3, hoort bij agendapunt 4.

3. Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De toelichting bij agendapunt 3, hoort bij agendapunt 4. Verslag Overleg Commissie Bestuur en Middelen Datum 10 mei 2011 Registratienummer 11.011045 Aanwezig J. Doeland (voorzitter), E.R. Goossens (Dorpsbelangen), A. van Maanen (SGP), J.P. van den Broek (PvdA),

Nadere informatie

Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg

Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg Datum: 10 oktober 2017, 9.30 uur in het Gemeentehuis (kamer D1.03) te Leidschendam 1. Opening Agendapunten 6C en 9C

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk :

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : Afsprakenlijst opinieraad GEMEENTE REIMERSWAAL Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : 16.028114 Onderwerp Overzicht van conclusies en handelingen in de vergadering van de opinieraad van

Nadere informatie

5. Ingekomen stukken en mededelingen

5. Ingekomen stukken en mededelingen Notulen Commissie : Maatschappelijke Zaken Vergadering d.d. : 4 oktober 2010 om 20.00 uur Voorzitter : de heer W.J. Tuijnman Griffier : de heer M.A. Bourdrez Aanwezige leden : de dames E.B. Kooijman-Gross

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

gemeente eijsdervmargraten

gemeente eijsdervmargraten gemeente eijsdervmargraten Aan de gemeenteraad Raadsvoorstel Nummer: 11IN002555 1. Vermelding onderwerp en beslispunten Voorstel tot vaststelling 'Partiële herziening bestemmingsplan Kern Cadier en Keer

Nadere informatie

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering.

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering. CONCEPT BESLUITENLIJST BEHORENDE BIJ DE OPENBARE VERGADE- RING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM, GEHOUDEN IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS TE GULPEN DATUM 23 juni 2016 AANWEZIG wnd. Voorzitter

Nadere informatie

Openbaar. Notulen. 25 januari 2011 nummer 04. van de vergadering van burgemeester en wethouders

Openbaar. Notulen. 25 januari 2011 nummer 04. van de vergadering van burgemeester en wethouders 25 januari 2011 nummer 04 Openbaar Notulen van de vergadering van burgemeester en wethouders Aanwezig: de burgemeester de waarnemend secretaris J. van Belzen L.J. Gebben B.J. Nootenboom C. Versendaal S.J.A.

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 23 AUGUSTUS 2016

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 23 AUGUSTUS 2016 OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 23 AUGUSTUS 2016 Samenstelling: Zijn aanwezig: De heer Jan Lonink, burgemeester De heer Frank van Hulle, wethouder; de heer Frank Deij, wethouder;

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn

BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn Datum 15 oktober 2015 Locatie: Raadzaal van het gemeentehuis te Exloo Aanvang: 22.00 uur Sluiting: 22.45 uur

Nadere informatie

Notulen. : Maatschappelijke Zaken : 14 september 2015 om uur. Commissie Vergadering d.d. Voorzitter : de heer W.J.

Notulen. : Maatschappelijke Zaken : 14 september 2015 om uur. Commissie Vergadering d.d. Voorzitter : de heer W.J. Notulen Commissie Vergadering d.d. : Maatschappelijke Zaken : 14 september 2015 om 20.00 uur Voorzitter : de heer W.J. Tuijnman Griffier : de heer M.A. Bourdrez Aanwezige leden : de dames F. Brongers-Lugt

Nadere informatie

INHOUDELIJKE TOELICHTING (waaronder beoogde doelen en/of maatschappelijke effecten)

INHOUDELIJKE TOELICHTING (waaronder beoogde doelen en/of maatschappelijke effecten) Agendapunt: 8 No. 94/'10 Dokkum, 8 november 2010 ONDERWERP: Vaststellen bestemmingsplan Ee-Skieppereed 26 SAMENVATTING: Zoals u weet zijn de twee vigerende bestemmingsplannen voor het buitengebied sterk

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent de vergadering. De heer Paaij is verhinderd en wordt vervangen door mevrouw Van Heugten.

1. Opening De voorzitter opent de vergadering. De heer Paaij is verhinderd en wordt vervangen door mevrouw Van Heugten. Notulen Commissie : Maatschappelijke Zaken Vergadering d.d. : 1 februari 2010 om 20.00 uur Voorzitter : de heer W.J. Tuijnman Griffier : de heer M.A. Bourdrez Aanwezige leden : de dames M.C. van Heugten-Blom

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM UUR.

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM UUR. VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM 20.00 UUR. Aanwezige leden Secretaris Notulist(e) Afwezige leden Tevens aanwezig Mw. J.

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om 19.30 uur in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga,

Nadere informatie

RAAD. BESLUITENLIJST 11 december 2013

RAAD. BESLUITENLIJST 11 december 2013 RAAD BESLUITENLIJST 11 december 2013 Afwezig mkg.: de heer Boerma (CGB) en mevrouw Anninga (CGB) Ag.punt Onderwerp 1. 2. 3. 4. 5. 6. Inspraak burgers over geagendeerde onderwerpen De heer Albert Haar spreekt

Nadere informatie

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Datum : 19 mei 2015 10.00 15.00 uur Aanwezig : Dhr. G.F. Naafs Dhr. J.J.W. van Dongen (D66) Dhr. H. Veldhuizen (CDA) Dhr. J.A. Nijhof (GroenLinks/PvdA) Dhr.

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent de vergadering. Hij heet de aanwezigen welkom en deelt mee dat de heer Berkheij verhinderd is.

1. Opening De voorzitter opent de vergadering. Hij heet de aanwezigen welkom en deelt mee dat de heer Berkheij verhinderd is. Notulen Commissie : Maatschappelijke Zaken Vergadering d.d. : 29 mei 2012 om 20.00 uur Voorzitter : W.J. Tuijnman Griffier : M.A. Bourdrez Aanwezige leden : De dames E.B. Kooijman-Gross (GroenLinks) en

Nadere informatie

Voorstellen aan de raad van de gemeente Wester-Koggenland jaar 2006 VoorsteInr.: Agendapunt: Vergadering: 8 juni 2006

Voorstellen aan de raad van de gemeente Wester-Koggenland jaar 2006 VoorsteInr.: Agendapunt: Vergadering: 8 juni 2006 ~. Voorstellen aan de raad van de gemeente Wester-Koggenland jaar 2006 Voorstenr.: Agendapunt: Vergadering: 8 juni 2006, Vaststelling intememeentelijk DlÎmtelijk structuurplan voor de gemeenten Obdam Wester

Nadere informatie

Raad KDK/4311i2275 Agendapunt 5

Raad KDK/4311i2275 Agendapunt 5 Raad KDK/4311i2275 Agendapunt 5 Van 7 juli 2015 Besluiten- c.q. afsprakenlijst Voorzitter: de heer S. Stoop (burgemeester) Griffier: mevrouw A. Goslings Leden: de heren A. de Bruin (SGP), A. van der Linden

Nadere informatie

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD)

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD) - C O N C E P T - KORT VERSLAG VAN DE EXTRA OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR, GEHOUDEN OP WOENSDAG 24 MAART 2010 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Visienota bestemmingsplan Buitengebied. Leefomgeving Ontwerp Vaststelling Visienota bestemmingsplan Buitengebied Oostzaan

Raadsvoorstel. Visienota bestemmingsplan Buitengebied. Leefomgeving Ontwerp Vaststelling Visienota bestemmingsplan Buitengebied Oostzaan Titel Visienota bestemmingsplan Buitengebied Nummer 11 38 Datum 29 juni 2011 Programma Fase Onderwerp Leefomgeving Ontwerp Vaststelling Visienota bestemmingsplan Buitengebied Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres

Nadere informatie

Datum vergadering Aanvang Contactpersoon. 21 mei uur B.J. Schouten. Raadzaal

Datum vergadering Aanvang Contactpersoon. 21 mei uur B.J. Schouten. Raadzaal Vergadering Presidium Datum vergadering Aanvang Contactpersoon 21 mei 2013 20.00 uur B.J. Schouten Plaats vergadering Doorkiesnummer Raadzaal 5229499 Verslag Zeewolde Agendapunt Onderwerp 1. Opening 2

Nadere informatie

Notulen. Commissie : Maatschappelijke Zaken Vergadering d.d. : 31 januari 2011 om 20.00 uur

Notulen. Commissie : Maatschappelijke Zaken Vergadering d.d. : 31 januari 2011 om 20.00 uur Notulen Commissie : Maatschappelijke Zaken Vergadering d.d. : 31 januari 2011 om 20.00 uur Voorzitter : de heer W.J. Tuijnman Griffier : de heer M.A. Bourdrez Aanwezige leden : De dames E.B. Kooijman-Gross

Nadere informatie

3. Spreekrecht burgers/reacties vanuit commissie inzake spreekrecht burgers Er hebben zich geen sprekers aangemeld.

3. Spreekrecht burgers/reacties vanuit commissie inzake spreekrecht burgers Er hebben zich geen sprekers aangemeld. Notulen Commissie : Maatschappelijke Zaken Vergadering d.d. : 12 september 2016 om 20.00 uur Voorzitter : de heer W.J. Tuijnman Griffier : de heer M.A. Bourdrez Aanwezige leden : de dames A. Butter (GroenLinks)

Nadere informatie

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA BESLUITEN- EN ACTIELIJST GEMEENTERAADSVERGADERING Datum 8 juni 2017 vergadering Aanwezig: Ing R.M.M.J. Duijm, mw. K. 't Hart-Tekamp, ing. P. Kraamer, drs. C.W.G.J. van Leeuwen, A.K. Quist, ing. C. Verloop,

Nadere informatie

Besluitenlijst Not

Besluitenlijst Not Besluitenlijst Not14-0161 Onderwerp: Aanwezigen: Afwezigen: Bestuurlijk: Raadscommissie Middelen/Stadsbeheer d.d. 12 mei 2014, 20.00 uur De heer A. Harren (voorzitter), mevrouw E.A.Schreiner raadsgriffier

Nadere informatie

BESLUITENLIJST RAADSCOMMISSIE OMGEVING. Datum: 12 januari 2011 AANWEZIG: Voorzitter: Mw. A.D.W. Dijkhuis-Dieleman

BESLUITENLIJST RAADSCOMMISSIE OMGEVING. Datum: 12 januari 2011 AANWEZIG: Voorzitter: Mw. A.D.W. Dijkhuis-Dieleman BESLUITENLIJST RAADSCOMMISSIE OMGEVING Datum: 12 januari 2011 AANWEZIG: Voorzitter: Mw. A.D.W. Dijkhuis-Dieleman Commissiegriffier: Mw. mr. N.G.E. Haars Commissieleden: Mw. M.P.E. de Feijter-de Feijter

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van commissie Economie en Omgeving op maandag 1 september 2008

Besluitenlijst van de vergadering van commissie Economie en Omgeving op maandag 1 september 2008 Besluitenlijst van de vergadering van commissie Economie en Omgeving op maandag 1 september 2008 Aanwezig: A. Tulmans, F. Verdonschot, P. Nouwen, J. op de Ven, M. Janssen-Tijssen, J. Lucassen, C. Verhaegh

Nadere informatie

Besluitenlijst B&W - 1 -

Besluitenlijst B&W - 1 - Besluitenlijst B&W - 1-0. ALGEMEEN 1. Uitnodigingen. Uitnodiging van Hoekschewaards Landschap inzake de Oeverloop op 12, 13 en 14 augustus 2011. Besluit: Voor kennisgeving aannemen. 2. B&W concept besluitenlijst

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

3. Spreekrecht burgers Niemand heeft zich aangemeld voor het spreekrecht.

3. Spreekrecht burgers Niemand heeft zich aangemeld voor het spreekrecht. Notulen Commissie : Maatschappelijke Zaken Vergadering d.d. : 6 oktober 2014 om 20.00 uur Voorzitter : de heer W.J. Tuijnman Griffier : de heer M.A. Bourdrez Aanwezige leden : mevrouw C.R.J. Smeets (GroenLinks)

Nadere informatie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie Aan: de fractievoorzitters, collegeleden en sectordirecteuren Van: de raadsgriffier Datum: 28 mei 2008 I.a.a.: Concernstaf, Communicatie, R. ter Braak, website-beheer, infranet-beheer, raadsgriffier en

Nadere informatie

Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente Strijen, gehouden op dinsdag 25 september 2012 om uur in de raadzaal van het gemeentehuis

Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente Strijen, gehouden op dinsdag 25 september 2012 om uur in de raadzaal van het gemeentehuis Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente Strijen, gehouden op dinsdag 25 september 2012 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis Voorzitter Griffier Notulist Aanwezigen Afwezig m.k

Nadere informatie

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 26-09-2007

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 26-09-2007 Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 26-09-2007 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën d.d.

Nadere informatie

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014 POLITIEKE MARKT APELDOORN Voorzitter: G.L.Y. Bos Secretaris: A. Oudbier Notulist: J. Versteeg Onderwerp Voorstel Subsidieaanvraag i.h.k.v. de Beleidslijn gemeenten Datum 9 januari 2014 Tijdstip 19.00 20.00

Nadere informatie