Gemeente Voerendaal dinsdag 7 februari :12

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Voerendaal dinsdag 7 februari :12"

Transcriptie

1 1 Kern, Marijn Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Opvolgingsmarkering: Markeringsstatus: 2017/10703 Gemeente Voerendaal dinsdag 7 februari : GRIF _staten [Gemeente Voerendaal - Zaak e0042a] Reactie Voerendaal Open Overleg ARHI Opvolgen Gemarkeerd Geachte leden van provinciale staten van Limburg, Bijgevoegd treft u een afschrift aan van de reactie van de gemeente Voerendaal aan gedeputeerde staten ten aanzien van het initiatief Open overleg in het kader van de Wet ARHI. Deze brief is gisteren besproken in het overleg met gedeputeerde Koopmans. Een kopie van deze brief zal tevens per post worden verstuurd. Met vriendelijke groeten, Namens de gemeente Voerendaal, Chris Janssen I Provincie Limburg PS ï

2 ertndaal \ gemeente voerendaal (Raadhuisplein ED Voerendaal Postbus ZG Voerendaal T F E W voerendaal.nl Provincie Limburg T.a.v. het college van Gedeputeerde Staten van Limburg i.a.a. Provinciale Staten van Limburg Postbus MA Maastricht Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Voerendaal 07-februari-2017 Onderwerp reactie op open overleg wet Arhi Behandeld door Bijlagen Geacht college, Uw besluit om het open overleg (art. 8 wet Arhi) met de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal te starten, heeft ons onaangenaam verrast. Het besluit druist in tegen alle eerdere door u in dit verband genomen besluiten, vastgesteld(e) beleid(skaders) en bestuurlijke uitspraken waardoor u in strijd met het rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel handelt. Onze opvattingen over het door u opgestarte Arhi overleg lichten we toe vanuit twee perspectieven. Ten eerste vanuit het perspectief van een zelfstandig Voerendaal dat nadrukkelijk in verbinding is met de regio en ten tweede vanuit een eerder door u vastgesteld beleidskader over intensivering van samenwerking. I. Een zelfstandig Voerendaal in verbinding. De gemeenteraad van Voerendaal heeft in haar vergadering van 7 juli 2016 een besluit genomen over haar toekomstoriëntatie. Deze ligt primair in het zelfstandig blijven in combinatie met het streven naar functionele integratie met de gemeente Simpelveld. Een weg die volgens het visiedocument van de provincie "besturen blijft vooruitzien (als bijlage bij de brief van 26 oktober 2016, waarin het provinciaal standpunt is verwoord inzake bestuurlijke ontwikkelingen in Zuid Limburg) de komende tijd met belangstelling door de provincie wordt gevolgd. NL77 BNGH Pagina 1 van 5

3 Dit inzicht en de overtuiging over ons toekomstperspectief - zelfstandig en gericht op regionale samenwerking - is ingegeven vanuit een 6-tal invalshoeken: 1. Basisprincipe. Het is één van de belangrijkste eigenstandige verantwoordelijkheden van het lokale politieke bestuur te bepalen wat de noodzakelijke gemeentelijke schaalgrootte is. In het provinciaal beleid wordt nadrukkelijk aangegeven dat herindeling van onderop moet komen. Daarbij wordt dus die eigenstandige verantwoordelijkheid van de gemeenteraden ernstig genomen. Herindeling van onderop is geen loze kreet, maar doet een sterk beroep op het verantwoordelijkheidsgevoel van het lokale politieke bestuur! Er is op dit moment geen enkele noodzaak en er zijn ook geen argumenten om een bestuurlijke fusie te forceren. Qua ambities, ambtelijke en bestuurlijke formatie, financiële positie, bestuurskracht en doorzettingsmacht heeft Voerendaal geen enkel probleem. Indien dit onverhoopt op middellange of lange termijn gaat spelen, zal de gemeenteraad dienovereenkomstig moeten acteren. 2. Functionele integratie is resultante van een langdurig proces. De VONSS-gemeenten zijn, naast Eijsden-Margraten, de enige Zuid-Limburgse gemeenten geweest die nieuwe stappen hebben gezet en doorgezet. Met de door BMC opgestelde analyses stuurden wij aanvankelijk aan op een functionele integratie van de 5 gemeenten. Evenwel kozen Onderbanken en Schinnen voor een fusie, waarbij Nuth zich na een paar maanden aansloot. Overigens leidde dit aldaar, evenals in Landgraaf, tot het uiteenvallen van de coalitie en het vertrek van het zittende college. Dit geeft aan dat er uiterste voorzichtigheid moet worden betracht bij dit soort broze trajecten. Functionele integratie met de overgebleven gemeenten Voerendaal en Simpelveld gebeurt niét omdat het moét, niét omdat het noodzakelijk is, maar als maatregel om de kwetsbaarheid te verkleinen en de kwaliteit te verhogen. Zaken die al heel lang voor alle kleinere gemeenten gelden, worden nu aangepakt, omdat wij ervan overtuigd zijn dat functionele integratie goed voor Voerendaal en Simpelveld is. Op basis van een onderzoek door BMC voor de VONSS-samenwerking is een adviesrapport uitgebracht - gedegen onderbouwd en gecommuniceerd met stakeholders - waarin de functionele integratie als perspectief wordt geadviseerd. De overtuiging destijds (en nog steeds) is, dat wij in nauwe samenwerking c.q. integratie van taken, meerwaarde kunnen genereren met de gemeente Simpelveld. Niet onbelangrijk is daarbij dat beide gemeenten qua opgaven en karakteristiek vergelijkbaar zijn. Dit jaar worden forse stappen gezet in het integratietraject, waarvan de resultaten per 1 januari 2018 zichtbaar zullen zijn. Hiervoor is geld en capaciteit vrijgemaakt en is het beleidskader door de colleges vastgesteld. Beide gemeenteraden hebben unaniem ingestemd met de ingezette koers. 3. Wij zijn goed toegerust om onze taken uit te voeren en ambities waar te maken. Als redenen voor noodzakelijke herindelingen worden motieven genoemd als de decentralisatie van taken gaat maar door en dat kunnen wij niet meer aan of we trekken het financieel niet meer". Praktijk is dat veel gemeenten al decennialang geconfronteerd worden met nieuwe taken en bezuinigingen of ombuigingen, maar de meeste gemeenten hebben aangetoond over voldoende veerkracht te beschikken om de problemen aan te kunnen. Voerendaal is zo n gemeente. Waar het gaat over de kwaliteit van onze openbare ruimte, het niveau van beheertaken, het voorzieningenniveau, dienstverlening, gedecentraliseerde taken (lokale en regionale dimensie), vermogen om te anticiperen et cetera, heeft Voerendaal altijd een goede performance kunnen laten zien. Onze ambities zijn in balans met de kwaliteit en kwantiteit van onze bestuurlijke en ambtelijke organisatie. Verbetering van kwaliteit en vermindering van kwetsbaarheid is altijd mogelijk en daar richt zich de functionele integratie met Simpelveld op. Hier verwachten wij meerwaarde te genereren voor wat Pagina 2 van 5

4 betreft efficiency en effectiviteit van onze bedrijfsvoering. Daarenboven kan er ook worden inverdiend bij beleidsontwikkeling. Als gemeentebestuur staven we onze resultaten en indrukken aan de hand van monitoring, zoals de tevredenheid van onze burgers blijkend uit de Parkstadmonitor. Zo is er grote waardering voor ons woon-, leef-, en verblijfsklimaat, de kwaliteit van onze openbare ruimte en het voorzieningenniveau. En ook onze dienstverlening haalt een hoge tevredenheidsscore. Kijkend naar onze dienstverlening richting bedrijfsleven, zijn wij zeer ingenomen met de toekenning van het predicaat "MKB vriendelijkste gemeente van Limburg in 2016 We kijken ook naar het door de rekenkamer uitgevoerde onderzoek naar de wijze waarop de decentralisaties sociaal domein zijn uitgevoerd. Daarin komt een zeer positief beeld naar voren als het gaat om inzicht in de cliënten en de wijze waarop ondersteuning wordt geboden. Maar zeker óók zo belangrijk is dat we in control zijn en in staat zijn gebleken de jeugdzorg, arbeidsparticipatie en WMO met elkaar te verbinden. Uit de gemeentelijke monitor Sociaal Domein uit de landelijke databank Waar staatje gemeente? blijkt dat de waardering van WMO-cliënten over de geboden kwaliteit van ondersteuning met 75% aansluit bij het landelijk gemiddelde. 4. Een meerjarig gezonde financiële basis. Het door de Provincie uitgevoerde Verdiepingsonderzoek van medio 2016 bevestigt de gezonde financiële basis voor Voerendaal. Daaruit blijkt dat de financiële positie en de financiële functie van de gemeente Voerendaal als adequaat wordt beoordeeld en dat er sprake is van meerjarig repressief toezicht. 5. Overtuigde samenwerking binnen Parkstad en Zuid-Limburg. Wij zijn overtuigde samenwerkers inzake de regionale problematiek en regionale uitdagingen. Er is inhoudelijk en financieel commitment binnen de Parkstadsamenwerking en wij nemen deel aan tal van gemeenschappelijke regelingen (verbonden partijen), zoals dat overigens ook geldt voor grotere gemeenten, een bewijs dat er kerntaken zijn bij gemeenten (groot én klein) die in alle gevallen binnen grotere verbanden beter af zijn.. Wij identificeren ons met de bovengemeentelijke schaal waarop uitdagingen voor onze regio moeten worden aangepakt. De weg die is ingeslagen met de hernieuwde Parkstadsamenwerking (na het vervallen van de WGR+ status) onderschrijven wij van harte en is zelfs landelijk als uniek en waardevol bestempeld. De onlangs uitgevoerde evaluatie Parkstadsamenwerking bevestigt de tevredenheid van de Parkstadgemeenten over de nieuwe samenwerkingsvorm, waarin vooral slagkracht is georganiseerd voor de bestuurscommissies waarin portefeuillehouders met mandaat aan zet zijn. En natuurlijk is er aandacht voor de democratische legitimatie van het op afstand organiseren van taken. Hiertoe is binnen de Parkstadgemeenten een ambtelijke werkgroep aan de slag die in opdracht van de gemeentesecretarissen een implementatieplan opstelt voor verbeterde informatievoorziening, verankering van gezamenlijke ambtelijke voorbereiding(synergie) en verbeteren van stuurinformatie voor colleges en raden met betrekking tot verbonden partijen. 6. Vooruitzien. Wij hebben ook onze ambities en uitdagingen de komende jaren. De rol van de lokale overheid verandert en meer en meer acteren we vanuit verbinding met onze samenleving om zo gezamenlijk problemen aan te pakken. Dit betekent: de burger in zijn kracht zetten en betrekken bij vraagstukken die zijn directe leefomgeving en leefbaarheid betreffen. En dit impliceert óók burgers, verenigingen en organisaties dragers te laten zijn van gemeenschapsvoorzieningen en de instandhouding hiervan voor de lange termijn een gemeenschappelijke opgave te doen zijn. Dit vraagt een wendbare organisatie en andere competenties van bestuur en ambtenaren. Een uitdaging die wij vol overtuiging aan gaan! Pagina 3 van 5

5 I II. Provinciaal beleidskader: Besturen blijft vooruitzien. In uw rapport Besturen blijft vooruitzien van oktober 2016 staat dat u de intensivering van de bestuurlijke samenwerking niet alleen als passend en binnen de lijnen van het provinciale coalitieakkoord beschouwt, maar dat u in deze opvatting wordt gesterkt door de uitkomsten van de vorig jaar door de provincie onder de Parkstadgemeenten gehouden gespreksronde. Op basis hiervan concludeerde u dat gemeenten volop aan de slag zijn met de blik naar voren, hetgeen ruimte bood voor het hanteren van de 5 provinciale uitgangspunten: 1. Fusies van gemeenten op vrijwillige basis dienen op initiatief van de gemeenten zelf plaats te vinden. De Provincie neemt de verantwoordelijkheid van het lokaal openbaar bestuur niet over; 2. Voor de bestuurlijke organisatie zijn dan ook de opgaven en de slagkracht van partners leidend en niet de structuren of administratieve gemeentelijke of regionale indelingen; 3. Een nieuw te vormen gemeente bepaalt zelf op welke wijze zij samenwerking met andere partijen aangaat en op welke schaal dat gebeurt, voor zover dat niet wettelijk is vastgelegd; 4. Na de eerste besluitvorming door een betrokken gemeenteraad zien wij deze stap als een onomkeerbaar proces tot de voorgenomen fusie; 5. De Provincie biedt alleen ondersteuning aan die gemeenten die een breed onderzoek willen laten uitvoeren naar de mogelijkheden voor toekomstige samenwerking waarbij ook gekeken wordt naar de mogelijkheden van herindeling. Dit bestuurlijke standpunt is altijd uitgedragen door de portefeuillehouder bestuurlijke organisatie, gedeputeerde Koopmans, zoals onder meer blijkt uit zijn mededeling van 9 september 2015 (2015/66510) aan Provinciale Staten: Het college van GS heeft als lijn dat fusies van gemeenten oo vrijwillige basis en op initiatief van de gemeenten zelf dienen plaats te vinden. Dit sluit aan op de passage op bladzijde 10 van het coalitieakkoord, (...) Na besluitvorming door de betrokken gemeenteraden zien wij deze stap als een onomkeerbaar proces tot de voorgenomen fusie. Op basis hiervan concluderen wij dat u in strijd handelt met het rechtzekerheidsbeginsel, omdat u niet consequent en in lijn handelt met het geldend recht (wetten en beleidsregels) en deze niet consequent toepast. Daarenboven schendt u het vertrouwensbeginsel daar wij, gelet op het eerder aangehaald rapport Besturen blijft vooruitzien alsmede de bestuurlijke uitspraken hieromtrent in de media en persoonlijke gesprekken, er gerechtvaardigd op konden en mochten vertrouwen dat de eerder door ons genomen besluiten door u gerespecteerd en geëerbiedigd zouden worden. Niet duidelijk is waarom u afwijkt van uw eigen beleid en u zich distantieert van gedane bestuurlijke uitspraken dienaangaande. Immers, in de overwegingen van uw besluit worden enkel uit de context geplaatste stellingen geponeerd en ontbreekt een valide onderbouwing. Actieve en daadkrachtige regio. Het door gedeputeerde Koopmans geschetste beeld van "verlamde regio zonder politieke doorzettingsmacht is niet correct. Dit getuige het feit dat de regio Parkstad op onderdelen voorop loopt en de uitdagingen aangaat. IBA Parkstad en het Parkstadbureau als kenniscentrum, bijvoorbeeld op het gebied van krimp en ten behoeve van de te maken bestuursafspraken in het kader van het POL, worden door u als voorbeeld in de rest van de provincie gebruikt en bejubeld. U heeft zelfs, vorig jaar nog, de door Parkstad gewonnen prestigieuze toerismeprijs, de Tourism for Tomorrow Award in Dallas mede in ontvangst genomen. Resultaten op het gebied van herstructurering, economische ontwikkeling, toerisme en duurzaamheid zijn voorbeelden, waaruit blijkt dat de regio allerminst verlamd is of dat het aan politieke doorzettingsmacht ontbreekt. Onbegrijpelijk dat door u, met voorbijgaan aan deze wapenfeiten, datzelfde Parkstad thans in dezelfde media wordt verguisd. Pagina 4 van 5

6 Conclusie. Is er wat gewijzigd sedert de presentatie van de bevindingen van Gedeputeerde Koopmans op 25 oktober 2016? Voor Voerendaal niet. Wij verzoeken u gelet op vorenstaande het eerder ingenomen standpunt van de gemeente Voerendaal tot behoud van zelfstandigheid te respecteren. Hoogachtend, BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN VOERENDAAL, de secretaris, de burgemeester, Pagina 5 van 5