Verslag vergadering HPT Trivire Wonen d.d. 10 april 2017

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag vergadering HPT Trivire Wonen d.d. 10 april 2017"

Transcriptie

1 Verslag vergadering HPT Trivire Wonen d.d. 10 april Opening, mededelingen en vaststellen agenda Trivire opent de vergadering en heet iedereen welkom. - De voorman van Dolmans is weg bij deze schoonmaker. Vernomen is dat er inmiddels een andere voorman is. 2. Verslag bijeenkomst 26 januari en 9 maart januari N.a.v. de voorlaatste alinea op blz. 1 vraagt de HPT of er al goedkeuring is. De vaststelling van de gemeenteraad Zwijndrecht is half mei. - Op blz. 2 staat: Daaruit moet de conclusie getrokken worden dat er niet zomaar gesloopt moet worden. Dit moet vervangen worden door: Uit onderzoek moet blijken of sloop verstandig is of niet. - Daaronder moet het volgende aangepast worden: De bestuurder van Trivire heeft aangegeven dat het belangrijk is te spreiden in de Drechtsteden. - N.a.v. de tweede alinea op blz. 3 zegt de HPT, dat 70% van de huurders in een complex het eens moet zijn over bv. een renovatie, anders gaat het niet door (wettelijke regels). Wettelijk zal dan ook toegevoegd worden. - Vorige vergadering is afgesproken dat het verslag zo mogelijk binnen een week aangeleverd zal worden. - In november zal er met de HPT verder gesproken worden over het Lean traject (volgens de jaaragenda). Actielijst 26 januari Ronde langs kwetsbare buurten in Zwijndrecht zal gepland worden. - MT en HPT zullen één keer per kwartaal overleg hebben over de communicatielijnen. 9 maart Trivire zegt dat er overeenstemming is bereikt met de HC van het P.J. Oudplein/Gerbrandyplein in Zwijndrecht over de huismeester. Iedere bewoner betaalt maandelijks 3,40 waardoor de huismeester zal blijven. De HC zal een voorzet maken voor het takenpakket van de huismeester. Actielijst 9 maart SO en overlegwet in het kader van participatie komt op deze vergadering (10 april) aan de orde. - Privacygegevens was n.a.v. de adressen voor een BAG. Dit is besproken met de bestuurder. HPT zal dit uitzoeken en contact opnemen met de juridisch medewerker van Trivire. - De HPT zal kijken naar een onderwerp voor een informeel extern werkbezoek. 3. Toelichting Bijzondere Doelgroepen en Doe-Tafel Trivire geeft een toelichting op deze onderwerpen. De sheets hiervan worden toegezonden. Zij heeft als ketenregisseur de opgave rondom bijzondere doelgroepen. In de PALT-afspraken onder hoofdstuk 4.2 zijn de bijzondere doelgroepen benoemd. Het is de vraag hoe partijen (gemeente, corporaties, hulpverlening) omgaan met het plaatsen van bijzondere doelgroepen en hoe er gezorgd kan worden voor spreiding. De gemeente Dordrecht is als centrumgemeente verantwoordelijk voor de opgave Thuis in de wijk. In juni wordt er een plenaire bijeenkomst georganiseerd voor alle huurdersvertegenwoordigingen in de regio. Vermoedelijk valt deze afspraak samen met de reguliere overleggen van de PALT. 1

2 In 2016 zijn er bij Trivire 78 voorrangskandidaten geplaatst, waarvan 4 met een DG&J contract (preventief contract) en 10 met een pluscontract. Ook zijn er in taakstellers geplaatst en 5 mensen in het kader van Housing First. Als een woningzoekende via de PUV (Platform Uitvoering Voorrangsregeling) wordt geplaatst, kan de DG&J een preventief contract adviseren. Die contracten worden betaald door de gemeente. Een pluscontract, waarbij Trivire rechtstreeks afspraken met de huurders maakt, wordt vaak afgesloten met woningzoekenden die via het reguliere kanaal (Woonkeus) reageren op woningen. Dit gebeurt wanneer bij de intake blijkt (of de indruk bestaat) dat er meer aan de hand is. Deze afspraken worden meestal gemaakt om het woongenot van de omwonenden te garanderen. Doe-Tafel De Doe-Tafel komt iedere 3 weken bij elkaar en wordt voorgezeten door de Gemeente Dordrecht. Het was de bedoeling dat er een pilot zou zijn in 2016, maar besloten is de pilot ook in 2017 door te laten gaan, omdat er niet genoeg casuïstiek was behandeld om een goed beeld te krijgen. Er worden casussen behandeld, die via de reguliere wegen geen huisvesting krijgen. Deze casussen worden ingebracht via de hulpverlening. Eind 2017 wordt de Doe-Tafel wel opgeheven en zullen er, aan de hand van de uitkomsten, mogelijk voorrangsregelingen worden aangepast en wordt er gekeken wat er mist aan opvangvoorzieningen e.d. HPT geeft aan dat hier in november 2016 een vergadering over geweest is, maar de HPT over de Doe-Tafel daarna niets meer heeft gehoord. Hierover zal de Gemeente benaderd worden (actie Trivire). HPT geeft aan dat afgesproken was dat de huurdersorganisaties aan mochten sluiten bij een Doe-Tafel overleg. Trivire geeft aan dat zij hier niet van op de hoogte was. Op de reguliere vergaderingen de casuïstiek wordt besproken, maar er zijn ook verdiepingssessies, dat zou interessant kunnen zijn voor HO s. Trivire zegt dat er meerdere kanalen zijn waarbij kwetsbare groepen toegang krijgen tot huisvesting, maar er zijn mensen die tussen de wal en het schip vallen. Trivire geeft aan dat de hulpverlening ook aanwezig is bij de Doe-Tafel. Zij vertellen over een casus wat er aan de hand is een ook hoeveel geld er mee gemoeid is. HPT vindt het van belang dat de HPT hier meer over geïnformeerd wordt. Bij huurachterstanden wordt vaak gezegd dat er ontruimd moet worden, maar de kosten die dit met zich meebrengt zijn niet inzichtelijk. Trivire zegt toe een overzicht van dergelijke kosten met de HPT te zullen delen Trivire verwacht dat er na 2017 een aantal beleidsaanpassingen zullen komen. De kans bestaat dat de Doe-Tafel geïntegreerd zal worden in de PUV. De directeur Bestuurder Stichting Woonkeus is ook aanwezig bij de Doe-Tafel. Vraag en aanbod moet beter in beeld gebracht worden en er zou meer centralisatie moeten komen, zodat er niet te veel processen tegelijk zijn. De PUV heeft iedere vergadering veel casussen. Soms is het nodig dieper op een dossier in te gaan. De taak van de corporaties bij de Doe-Tafel is de huisvesting. Het gebeurt dat er een casus komt van iemand die bij bv. Trivire ontruimd is. Het is prettig dat er dan een toelichting gegeven kan worden. Verder is het informatieverstrekking en meedenken of en waar iemand het beste geplaatst kan worden. Officieel zijn de corporaties alleen aanwezig voor de huisvesting, maar zij informeren de hulpverlening ook over bv. overlastverleden. Dit weet een hulpverlener niet. Het plaatsen van mensen kan een risico met zich meebrengen. Overigens worden cliënten, die via de Doe- Tafel een woning krijgen, vrijwel altijd geplaatst met een preventief of pluscontract. Vroeger betaalden corporaties voor de preventieve contracten, dit is overgenomen door de gemeente. Corporaties zijn alleen voor huisvesting. 2

3 Housing First Als iemand dak- of thuisloos is, wordt hem in samenwerking met het Leger des Heils een woning aangeboden om van daaruit zijn leven weer op de rit te krijgen. De ervaring met HF zijn bij Trivire heel erg positief, er zijn goede ervaringen. Het slagingspercentage is 90%. Omwonenden worden niet actief geïnformeerd. Trivire heeft in overleg met het LdH mensen gehuisvest en het blijkt dat deze cliënten weer iets hebben om voor te vechten wat een positieve draai aan hun leven geeft. Trivire zegt dat het soms goed is om omwonenden vooraf te informeren (bij een bepaald ziektebeeld hoort een bepaald gedrag), maar het labelt wel direct iemand. Hierin moet altijd een afweging gemaakt worden. HPT denkt dat huurders het wel graag zouden willen weten. Het is niet prettig als er eerst veel overlast moet zijn. Trivire zegt dat, als de HPT hier bepaalde ideeën over heeft, zij dit graag zou willen weten. Dan kan dit bespreekbaar gemaakt worden. HPT vindt dat er ook een bepaalde verantwoordelijkheid is naar de andere huurders, om het woongenot te waarborgen. Het mooiste zou zijn als iemand zichzelf gaat introduceren bij de medehuurders (buren bv.). Platform 31 Het thema is: Weer thuis in de wijk. Er zijn 4/5 sessies met verschillende corporaties uit Nederland om kennis uit te wisselen rondom het plaatsen van bijzondere doelgroepen (doorstroom vanuit Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang). Tijdens de eerste sessie is gekeken naar de beschikbare woningvoorraad. Er komt een behoorlijke stroom uit BW naar buurten en wijken. Daar moet opvang voor komen. Er is informatie uitgewisseld hoe er aan betrouwbare cijfers gekomen kan worden. Als de vraag goed in beeld is, zal gekeken worden of dit lokaal of regionaal opgevangen moet worden. In Amersfoort is het zo dat als iemand, die uit BW komt en het niet redt, hij weer een indicatie voor BW krijgt. De gemeente staat dus garant voor die huurder. HPT vraagt hoe mensen evenredig over de wijken kunnen worden verdeeld. Het probleem zit hem in passend toewijzen. Hierdoor kan oververtegenwoordiging ontstaan in bepaalde buurten en wijken. Hierover zal wel gesproken worden. Voorheen bleven mensen lang in BW. Nu keren ze weer terug in de wijken. Dit vraagt ook iets van de hulpverlening. De gemeente heeft een woningmarktonderzoek gedaan. Dit is niet in het bezit van de HPT. De HPT heeft een nieuwe rol binnen de Overlegwet. Donderdag is er PALT-overleg. HPT zal aangeven dat de HPT bij dit onderwerp meer betrokken wil worden. 4. Bereikbaarheid van de wijkregisseurs Op de laatste HPT-vergadering is de klacht naar voren gekomen dat sommige wijkregisseurs nauwelijks reageren op s of telefoons. Men was van mening dat vragen via de afdeling Wonen moesten gaan. Trivire zegt dat er altijd de mogelijkheid van een klachtenprocedure is, als er meerdere pogingen ondernomen zijn om iemand te bereiken. De informatie komt dan ook bij zijn direct leidinggevende terecht. HPT vindt dat, na de betrokkene, de direct leidinggevende aangesproken moet worden en daarna het betreffende MT-lid. Trivire geeft aan dat het de afspraak is dat wijkregisseurs in principe hun mobiele nummer niet doorgeven aan bewoners. In de toekomst moet alles via het KCC gaan lopen. Ook aan HC s zullen mobiele nummers niet doorgegeven worden, maar in de praktijk zal dit misschien wel gebeuren, omdat de wijkregisseur het zelf prettig vindt. Besluit: Werkafspraak in de samenwerkingsovereenkomst: mobiele nummers wel voor HC s met de afspraak dat deze niet doorgegeven mogen worden aan de bewoners. 5. Klantenpanel en BAG 3

4 Trivire heeft een notitie rondgestuurd met een format over de mogelijke inrichting van een klantenpanel. Dit zou ook als format voor een BAG kunnen dienen. HPT wil bij het organiseren van een BAG kijken naar het doel om zo veel mogelijk informatie te horen van de klanten. HPT denkt zo n format niet nodig te hebben. Een BAG moet wel tot stand komen met de kennis van Trivire. De afspraak loopt om een volgende vergadering te kijken naar het wat en hoe van een BAG. HPT wil geen kaders. HPT geeft aan dat er geen klantenpanel moet komen over het afschaffen van kasten. De intentie van een klantenpanel vanuit Trivire was om de mogelijkheden voor zelfbeheer te bespreken. HPT stelt voor te kijken naar overzetting naar niet-daeb, zoals garages. Dan blijft de huur betaald worden. Trivire zegt toe dit punt intern te delen. 6. Terugkoppeling van de HPT n.a.v. huurdersbijeenkomst 27 maart 2017 Op de vergadering is aangegeven dat de HPT een eigen stichting is en geen onderdeel van Trivire. Ook is aangegeven dat alleen onderwerpen met een gezamenlijk belang worden besproken met Trivire. Het was een goede vergadering met veel interactie. Er is gesproken over de taken van de HC, evenementen mogen niet meer gefinancierd worden uit gelden, die beschikbaar zijn gesteld door Trivire. Het hebben van een zakelijke bankrekening is uitgelegd (ING). De vraag voor een vergoeding van het openen van de zakelijke rekening zal waarschijnlijk via de wijkregisseur komen. Met Trivire is het verslag niet gedeeld. De HPT zal na de vakantie ook een keer een vergadering van alle HC s gaan bijwonen. Als er een overleg is met Trivire, waar zich probleempunten voordoen, wil de HPT ook aanschuiven. 7. Financiering van de HC s Volgens de HPT mogen de HC s een kleine spaarpot hebben en is hier jurisprudentie over. Trivire wil dit verder onderzoeken. Het geld mag echter niet gebruikt worden voor evenementen in de wijk of complex, wel voor het organiseren van een vergadering of de jaarvergadering met de leden. Twee commissies hebben in de servicekosten iets opgenomen voor een bijdrage aan de commissie. De HPT is van mening dat Trivire dit niet mag. Besluit: Trivire zal nakijken hoe dit precies zit en of dit uit de servicekosten gehaald kan worden. Gezien de drukte met de huurverhoging, komt er terugkoppeling op 5 oktober bij de themabijeenkomst Service- en Stookkosten. 8. Implementatie samenwerkingsovereenkomst. Trivire heeft n.a.v. de SO gekeken of zaken gaan, zoals afgesproken. Ze geeft een eerste aanzet om gezamenlijk te kijken naar de afspraken die opgenomen zijn in de SO en hieraan bij een aankomende vergadering aandacht aan te schenken. Trivire wil meer werkafspraken praktisch maken. Trivire vraagt hoe stukken het best aangeleverd kunnen worden. De secretaris van de HPT is contactpersoon. Hij stuurt stukken door naar de overige leden. Het adres van de participatieraad wordt ook gelezen door de voorzitter, dus bij afwezigheid of ziekte worden stukken toch doorgestuurd. Als het werkgroepen betreft, kunnen de stukken ook direct naar de werkgroepleden gestuurd worden, maar graag een cc naar de secretaris voor de volledigheid van het archief. Dit zal bekend gemaakt worden aan alle MT-leden. Besloten wordt dat Trivire met de voorzitter en secretaris van de HPT, duidelijke werkafspraken zullen maken. Adviesaanvragen graag ondertekent door een MT-lid. Trivire zegt echter dat als andere medewerkers iets sturen, dit gedekt is door een MT-lid. De HPT dringt toch aan op ondertekening door een MT-lid. Verder vraagt de HPT of adviesaanvragen via de mail én via de post verzonden kunnen worden. Trivire benoemt dat dit als werkafspraak is opgenomen in de SO. Als een verslag 4

5 vastgesteld is in de volgende vergadering komt het op de website. Trivire krijgt alle stukken om te archiveren. Het secretariaat ondersteunt. Trivire zegt dat er nog gezocht wordt naar de juiste invulling van de rol van ketenregisseur in deze. Als blijkt dat het anders moet, zal daarover gesproken worden. Besloten wordt t.a.v. de SO te kijken of zaken goed verlopen. Het werkgebied van de HC s is volgens wettelijke kaders, dit in de geest van de SO om de HPT hierin ook te positioneren. Voor de accountant moet dit ook transparant zijn. Trivire heeft erover nagedacht welke werkafspraken aanvullend nodig zijn om de HPT en de HC s zoveel mogelijk duidelijkheid te bieden. Trivire stelt voor de werkafspraken volgende vergadering te agenderen. Voorgesteld wordt ook om een vergadering te beleggen met de HC s (Trivire) om ze te bedanken en de werkkaders daar te presenteren. HPT stelt voor dat Trivire met een voorstel komt, de HPT dit intern bespreekt en dit op de volgende vergadering terug zal komen. In de SO staat ook dat de HPT een activiteitenplan moet presenteren. HPT zegt dat de geplande activiteiten opgenomen zijn in de begroting. Financieel gezien is er een kascommissie en is er de jaaropgave naar Trivire, waarin aangegeven wordt wat de HPT gedaan heeft. Verder staan de activiteiten genoemd in de begroting. HPT geeft aan dat men geen activiteitenplan gaat maken. Trivire bespreekt dit intern. 9. Rondvraag HPT zegt dat er een voorstel ingediend wordt bij de gemeente om de huisvestingsverordening aan te passen aan PALT. De rol van de huurdersorganisaties wordt hierin niet genoemd. In 2018 wil de HPT de coördinatie van het Trivire Tientje overnemen. Trivire stelt voor hierover in keer overleg te hebben over de kaders. 5

Verslag overleg /Trivire d.d. 16 januari 2017, uur

Verslag overleg /Trivire d.d. 16 januari 2017, uur Verslag overleg /Trivire d.d. 16 januari 2017, 19.00 uur 1. Opening Trivire opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 2. Mededelingen Trivire bedankt HPT voor het eerste jaar samenwerking. Het

Nadere informatie

Verslag vergadering HPT / Trivire d.d. 17 november 2016, uur

Verslag vergadering HPT / Trivire d.d. 17 november 2016, uur Verslag vergadering HPT / Trivire d.d. 17 november 2016, 14.00 uur 1. Opening en vaststellen agenda Trivire opent de vergadering en heet iedereen welkom. De contractbeheerder bij Trivire komt iets vertellen

Nadere informatie

Verslag vergadering HPT/Trivire d.d. 8 mei 2017, uur

Verslag vergadering HPT/Trivire d.d. 8 mei 2017, uur Verslag vergadering HPT/Trivire d.d. 8 mei 2017, 19.00 uur 1. Opening, mededelingen, vaststellen agenda Trivire opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er volgt een voorstelrondje. De agenda wordt

Nadere informatie

Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011)

Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011) Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011) Datum : donderdag 25 november 2010, 19.00 uur Aanwezig : Annemarie Reintjes, voorzitter Bertus Damen en Michèl Post (bewonersvereniging

Nadere informatie

Stichting Huurdersparticipatieraad. Trivire

Stichting Huurdersparticipatieraad. Trivire Stichting Huurdersparticipatieraad Trivire JAARVERSLAG 2016 Inhoudsopgave Onderwerp Pagina 1. Inleiding 2 2. Samenstelling en organisatie van de HPT 2 3. Behandelde onderwerpen in 2016 2 Advies Raad van

Nadere informatie

vernieuwing, versterking en innovatie

vernieuwing, versterking en innovatie Activiteitenplan HRHM 2017 vernieuwing, versterking en innovatie Gouda januari 2017 1 Activiteitenplan HRHM 2017 Inleiding Voor u ligt het Activiteitenplan 2017 van de Stichting Huurdersorganisatie Regio

Nadere informatie

Verslag vergadering HPT en Trivire d.d. 13 december 2016, uur

Verslag vergadering HPT en Trivire d.d. 13 december 2016, uur Verslag vergadering HPT en Trivire d.d. 13 december 2016, 19.30 uur 1. Opening en vaststellen agenda Trivire opent de vergadering en heet iedereen welkom. Als agendapunt 8 zal toegevoegd worden: Uitleg

Nadere informatie

J1,11!ILIKIJij.,131J1 G D Tf(V(Ce

J1,11!ILIKIJij.,131J1 G D Tf(V(Ce J1,11!ILIKIJij.,131J1 G D2 02.11.2015 0035 Tf(V(Ce Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dordrecht Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Behandeld door: mevrouw C. Geenen-ter Hoeven Kenmerk:

Nadere informatie

Een bewonerscommissie opzetten, iets voor u?

Een bewonerscommissie opzetten, iets voor u? Een bewonerscommissie opzetten, iets voor u? Meedenken en meedoen Portaal wil graag dat u tevreden bent over uw woning en woonomgeving. Om dit goed te organiseren, is informatie over uw woonomgeving erg

Nadere informatie

Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012

Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012 Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012 Aanwezig: Huurdersvereniging Brummen: De heer B. van Boven, mevrouw E. Groot, mevrouw B. ten Hoeve, de

Nadere informatie

Reglement participatie van Bewonerscommissies

Reglement participatie van Bewonerscommissies Reglement participatie van Bewonerscommissies Definities Omnia Wonen: Stichting Omnia Wonen, gevestigd te Harderwijk Bewoner of huurder: een meerderjarig persoon die met betrekking tot een woongelegenheid

Nadere informatie

Agenda. Agenda OPR Koers VO

Agenda. Agenda OPR Koers VO Agenda OPR Koers VO Datum : 14 november 2013 Tijd : 16.00 uur 17.45 uur Plaats : Bureau Koers VO, Marshallweg 17, Rotterdam Zaal : vergaderzaal 3 Agenda 1. Welkom en mededelingen (5 minuten) 2. Kennismaking

Nadere informatie

Spoorboekje voor bewonerscommissies

Spoorboekje voor bewonerscommissies Spoorboekje voor bewonerscommissies INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Waarom dit spoorboekje 2 2. Bewonerscommissies in het kort 2 2.1 Aantal leden bewonerscommissie 2.2 Externe adviseurs 2.3 Werkzaamheden 3. Mozaïek

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE CULTURELE RAAD DER GEMEENTE MAASSLUIS, GEHOUDEN OP: 10 DECEMBER 2002 OM UUR

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE CULTURELE RAAD DER GEMEENTE MAASSLUIS, GEHOUDEN OP: 10 DECEMBER 2002 OM UUR VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE CULTURELE RAAD DER GEMEENTE MAASSLUIS, GEHOUDEN OP: 10 DECEMBER 2002 OM 20.00 UUR Aanwezige leden Secretaris Notulist(e) Dhr. F. van Dalum, Dhr. E.A. Druppel,

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 NA INSPRAAK Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen.

Nadere informatie

B en W. nr d.d Onderwerp Brief aan de raad over ontwikkelingen in de huisvesting Maatschappelijke opvang 2012

B en W. nr d.d Onderwerp Brief aan de raad over ontwikkelingen in de huisvesting Maatschappelijke opvang 2012 B en W. nr. 12.0685 d.d. 3-7-2012 Onderwerp Brief aan de raad over ontwikkelingen in de huisvesting Maatschappelijke opvang 2012 Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. bijgaande brief aan de raad

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

Verslag vergadering HPT en Management Trivire d.d. 12 januari 2016, uur

Verslag vergadering HPT en Management Trivire d.d. 12 januari 2016, uur Verslag vergadering HPT en Management Trivire d.d. 12 januari 2016, 16.00 uur Servicekostenbeleid Trivire zegt dat het 2 jaar geleden is gelukt om de afrekening servicekosten af te ronden voor 1 juli.

Nadere informatie

Procedure overlast: burenoverlast bij zelfstandig wonen

Procedure overlast: burenoverlast bij zelfstandig wonen Procedure overlast: burenoverlast bij zelfstandig wonen Als HVO-Querido hebben we de taak om passende begeleiding/ ondersteuning te bieden aan onze cliënten, ook rondom wonen en overlast. Daarnaast hebben

Nadere informatie

Verslag van de jaarvergadering van de SHW en de Bewonerscommissies en Huurdersorganisaties

Verslag van de jaarvergadering van de SHW en de Bewonerscommissies en Huurdersorganisaties Verslag van de jaarvergadering van de SHW en de Bewonerscommissies en Huurdersorganisaties Locatie Cantershoef Datum 14 november 2013 Aanvang 19,30 uur Voorzitter Marlies van den Akker Aanwezig bestuur

Nadere informatie

Verslag Wmo-raad vergadering Lochem d.d. 11 mei werkgroepen Wmo, Basismobiliteit

Verslag Wmo-raad vergadering Lochem d.d. 11 mei werkgroepen Wmo, Basismobiliteit Verslag Wmo-raad vergadering Lochem d.d. 11 mei 2016 Aanwezig: Alize van Engelen, Secretaris Corry Giesen, 2 de secretaris Dinie Roeterdink, Penningmeester Ella Boere Dineke van Es Eric Hendriks Alie Hebing

Nadere informatie

Onderwerp Dekking coalitieakkoord 2014 vanuit maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid

Onderwerp Dekking coalitieakkoord 2014 vanuit maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid Collegevoorstel Sector : MO Reg.nr. : 4432920 Opsteller : H. Pesser Telefoon : (033) 469 4802 Datum : 1 oktober 2013 User-id : PES1 www Onderwerp Dekking coalitieakkoord 2014 vanuit maatschappelijke opvang

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2017

ACTIVITEITENPLAN 2017 ACTIVITEITENPLAN 2017 Definitieve versie dd. 20-4-2017 Wmo-adviesraad/ Sociale Raad Dordrecht T: 078 617 69 82 E: wmo-adviesraaddordrecht@zorgbelang-zuidholland.nl W: wmo-adviesraaddordrecht.nl 1. Inleiding

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1. In deze nieuwsbrief. Huurdersbelangenvereniging Sint-Oedenrode. stelt zich voor Samenwerking met Wovesto Wist u dat Spreekuur

Nieuwsbrief 1. In deze nieuwsbrief. Huurdersbelangenvereniging Sint-Oedenrode. stelt zich voor Samenwerking met Wovesto Wist u dat Spreekuur Nieuwsbrief 1 Huurdersbelangenvereniging Sint-Oedenrode december 2013 jaargang 1 In deze nieuwsbrief Huurdersbelangenvereniging Sint-Oedenrode stelt zich voor Samenwerking met Wovesto Wist u dat Spreekuur

Nadere informatie

Jaarplan 2016 concept HBV Leiden

Jaarplan 2016 concept HBV Leiden Jaarplan 2016 concept HBV Leiden CONCEPT Jaarplan HBV Leiden 2016 1 Actuele ontwikkelingen Nieuwe Woningwet De nieuwe Woningwet heeft grote impact op de corporaties. De corporatie moet zich richten op

Nadere informatie

Verslag HVO-WBO. 1. Opening

Verslag HVO-WBO. 1. Opening Verslag HVO-WBO Aanwezig: HVO: De heer J.G.B.M. Schulte, de heer W.J.M. Hofman, de heer J. Lansink, de heer G.J.A. Kogelman, de heer A.G. Teunissen WBO: De heer H.H.J. Tossaint, mevrouw K. van der Linden

Nadere informatie

Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn

Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn 01. Communicatiemiddelen en wanneer en / of waarom. Communicatiemiddel Mondeling Bijeenkomst Wmo-raad Circa een keer per zes weken regulier overleg over zaken aangaande

Nadere informatie

Stichting Huurdersparticipatieraad Trivire

Stichting Huurdersparticipatieraad Trivire A: VASTSTELLING Huishoudelijk Reglement Artikel 1: Gelet op de artikelen 9, 15 en 22 van de statuten van de Stichting Huurdersparticipatieraad Trivire is onderstaand huishoudelijk reglement op 30-11-2015

Nadere informatie

Driehoek Schaerweijdelaan

Driehoek Schaerweijdelaan September 2015 Driehoek Schaerweijdelaan Zeisteroever 1, 3704 GB Zeist T 030 69 40 200 www.seysterveste.nl Eind 2014 / begin 2015 informeerde Seyster Veste de bewoners van de driehoek Schaerweijdelaan

Nadere informatie

VERSLAG. 4. Bestuursrapportage Doel/beslispunt(en): de leden van het algemeen bestuur wordt gevraagd: 1. De concept-bestuursrapportage te bespreken.

VERSLAG. 4. Bestuursrapportage Doel/beslispunt(en): de leden van het algemeen bestuur wordt gevraagd: 1. De concept-bestuursrapportage te bespreken. VERSLAG Vergadering: Algemeen Bestuur RUD Utrecht Vergaderdatum: 11 december 2014 Deelnemers: Provincie Utrecht Gemeente Amersfoort de heer R. de Vries (voorzitter) de heer M. Tigelaar Gemeente Baarn Mevrouw

Nadere informatie

Handleiding voor bewonerscommissies

Handleiding voor bewonerscommissies Handleiding voor bewonerscommissies I. Inleiding... 3 II. Visie op participatie... 3 III. Een bewonerscommissie oprichten... 3 A. Oprichten, hoe doe ik dat?... 4 B. De leden... 4 IV. Overleg... 5 A. Overleg

Nadere informatie

Een bewonerscommissie starten, hoe doe ik dat?

Een bewonerscommissie starten, hoe doe ik dat? Een bewonerscommissie starten, hoe doe ik dat? Nieuwezijds Voorburgwal 21- I 1012 RC Amsterdam tel. 020-625 80 46 e-mail: info@huurdersymere.amsterdam website: www.huurdersymere.amsterdam Huurders Ymere

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. Notulen MR vergadering 18 mei 2015 Aanwezig: Michiel, Sanne, Joep, Annet, Natascha, Ellen en Marielle. Afwezig: --- Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 31 mei 2015 1. Welkom: Michiel heet iedereen

Nadere informatie

Verslag vergadering HPT/Trivire d.d. 29 september 2016, uur

Verslag vergadering HPT/Trivire d.d. 29 september 2016, uur Verslag vergadering HPT/Trivire d.d. 29 september 2016, 13.30 uur 1. Opening en vaststellen agenda Trivire opent de vergadering en heet iedereen welkom. Toevoegen aan de agenda: - Het clusteren van vergaderingen

Nadere informatie

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Woonzorg Nederland Bewonerscommissies Ankerhof, Peelerhof en Binnenveste

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Woonzorg Nederland Bewonerscommissies Ankerhof, Peelerhof en Binnenveste Prestatieafspraken Gemeente Assen Woonzorg Nederland Bewonerscommissies Ankerhof, Peelerhof en Binnenveste 2017 Prestatieafspraken Gemeente Assen Woonzorg Nederland Bewonerscommissies Ankerhof, Peelerhof

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 601 Initiatiefnota van de leden Berckmoes-Duindam en Van der Linde over beschermd wonen Nr. 3 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN

Nadere informatie

Leden Huurders Participatieraad

Leden Huurders Participatieraad Leden Huurders Participatieraad Datum: 30 maart 2016 Behandeld door: De heer Edwin Ouwens Kenmerk: KAS/EO Bijlage(n): Geen Onderwerp: Onze reactie op uw gekwalificeerd advies over de jaarlijkse huurverhoging

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Bent u niet tevreden? Naar de Klachtenadviescommissie, zo werkt het

Bent u niet tevreden? Naar de Klachtenadviescommissie, zo werkt het Bent u niet tevreden? Naar de Klachtenadviescommissie, zo werkt het 100% wonen Meld het ons! De Klachtenadviescommissie is er voor alle klanten van SallandWonen. Wonen 3 Klachten zijn welkom Heeft u een

Nadere informatie

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 1. De vereniging 1.1 Algemeen De HuurdersBelangenvereniging (HBV) Van Alckmaer komt op voor de belangen van de mensen die een huis huren bij de

Nadere informatie

Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein

Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein Gemeente Haarlem Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein Retouradres Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden van de

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

handleiding

handleiding Er zijn op dit moment ongeveer 110 bewonerscommissies die samen met Eigen Haard actief zijn. De meeste bewonerscommissies zijn actieve, zelfstandige groepen die niet alleen met Eigen Haard samenwerken,

Nadere informatie

Prestatieafspra ken. Gemeente Assen Woonconcept

Prestatieafspra ken. Gemeente Assen Woonconcept Prestatieafspra ken Gemeente Assen Woonconcept 2017 Prestatieafspraken Gemeente Assen Woonconcept 2017 Gemeente Assen n oncept Colofon Assen, december 2016 Status: definitief 07 12 2016 Prestatieafspraken

Nadere informatie

Concept advies Communicatie

Concept advies Communicatie John van Veen senior adviseur Woonbond Kennis- en Adviescentrum juni 2012 Concept advies Communicatie Inleiding Op 23 mei 2012 is een groep van elf huurders van Ons Huis van start gegaan om in een viertal

Nadere informatie

Notulen van de 19 e vergadering van de Adviesraad WMO van Haren gehouden op 9 september 2009

Notulen van de 19 e vergadering van de Adviesraad WMO van Haren gehouden op 9 september 2009 Notulen van de 19 e vergadering van de Adviesraad WMO van Haren gehouden op 9 september 2009 Aanwezig: dhr.p.k.blanksma (secretaris), dhr.b.boersma, mw.p.van Driesum, M. Folkerts (voorzitter), dhr.t.a.m.louwe,

Nadere informatie

Verslag en afspraken overleg Klankbordgroep Grevenstraat e.o.

Verslag en afspraken overleg Klankbordgroep Grevenstraat e.o. Verslag en afspraken overleg Klankbordgroep Grevenstraat e.o. Datum: 16 maart 2017 Agenda: 1. Opening 2. Voorstelronde 3. Stand van zaken en planning 4. Sociaal Statuut; wat is dat? En wat is belangrijk

Nadere informatie

uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting

uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting 2017 www.lefier.nl 1 Lefier gaat uw woning slopen. In deze brochure leest u wat uw rechten en plichten zijn als uw woning wordt gesloopt. inleiding Lefier

Nadere informatie

Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen

Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen Inleiding. Preambule De Participatieraad heeft als visie: iedere burger van de gemeente Heerenveen moet zijn of haar leven op eigen wijze kunnen inrichten

Nadere informatie

Gemeentelijk beleid wonen en zorg

Gemeentelijk beleid wonen en zorg Informatieblad 2. Wonen en zorg April 2015 Gemeentelijk beleid wonen en zorg Gemeentelijk beleid over wonen en zorg wordt vormgegeven in de woonvisie van een gemeente. Concrete afspraken over doelstellingen

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMERSFOORT

ACTIVITEITEN AMERSFOORT ACTIVITEITEN AMERSFOORT Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 5.462 3.588 3.119 598 12.767 Bovenstaand woningbezit is exclusief 540 onzelfstandige

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

Ingekomen stuk D12. Datum uw brief n.v.t.

Ingekomen stuk D12. Datum uw brief n.v.t. Directie Inwoners Beleid & Realisatie Beleidsontwikkeling Ingekomen stuk D12 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail

Nadere informatie

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Aanwezig: Afwezig met afmelding: Afwezig zonder afmelding: E. van Aalzum (vz. Rekenkamer) P. van Vliet (lid Rekenkamer) P. de Goede (lid Rekenkamer) J. Smink (secr. Rekenkamer)

Nadere informatie

: Danny Groenenboom, Monique Markus, Dion van Bladel, Dieke Maatman, Els Albronda, Marije Luiten, Sonja Heeren en Hetty de Waal

: Danny Groenenboom, Monique Markus, Dion van Bladel, Dieke Maatman, Els Albronda, Marije Luiten, Sonja Heeren en Hetty de Waal Medezeggenschapsraad Notulen MR vergadering Aanwezig Notulist Gast : Danny Groenenboom, Monique Markus, Dion van Bladel, Maatman, Els Albronda, Marije Luiten, Sonja Heeren en Hetty de Waal : Maatman :

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. Notulen MR vergadering 23 maart 2015 Aanwezig: Michiel, Sanne, Joep, Annet, Natascha en Marielle. Afwezig: Ellen Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 1 april 2015 1. Welkom: Michiel heet iedereen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Januari 2014 Concept versie 6, oktober 2013 Huurdersvereniging InterWhere Kometenstraat 6 A, 1443 BA Purmerend. tel. 0299-770 014 E-mail: info@interwhere.nl internet www.interwhere.nl

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen. Dit komt

Nadere informatie

Verslag van de Bestuursvergadering van HuurdersBelangenVereniging Valkenswaard Op 7 september2015 In De Hofnar te Valkenswaard. Aanvang 19.

Verslag van de Bestuursvergadering van HuurdersBelangenVereniging Valkenswaard Op 7 september2015 In De Hofnar te Valkenswaard. Aanvang 19. Valentijndal 3 5551 CT Valkenswaard Tel. 0402019753 Website: www.hbvvalkenswaard.nl email: info@hbvvalkenswaard.nl Verslag van de Bestuursvergadering van HuurdersBelangenVereniging Valkenswaard Op 7 september2015

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Notulen MR-vergadering OBS De Regenboog Breukelen

Notulen MR-vergadering OBS De Regenboog Breukelen Notulen MR-vergadering OBS De Regenboog Breukelen Datum: 15-09-2014 Tijd: 20:00 21:50 uur Locatie: teamkamer Aanwezig: Directie: Teamgeleding: Oudergeleding: Afwezig: Directie: Teamgeleding: Oudergeleding:

Nadere informatie

Sloop- en Renovatiereglement Ymere

Sloop- en Renovatiereglement Ymere Sloop- en Renovatiereglement Ymere Definitief 2016-11-15 Inhoud 1 Reglement bij sloop en renovatie... 3 2 Communicatie en informatie... 4 3 Herhuisvesting... 5 4 Financiële regelingen... 6 Verhuiskostenvergoeding...

Nadere informatie

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen Prestatieafspraken Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen 2017 Prestatieafspraken Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen 2017 Omni~ Wonen S1ichl1ng Huurdersorganisalie Omnia

Nadere informatie

Verslag. 1.1. Opening.

Verslag. 1.1. Opening. Verslag Verzenddatum 17 januari 2008 Onderwerp Vergadering van het 'nieuwe' Drechtstedenbestuur Vergaderdatum 16 januari 2008, 20.00 uur Locatie Lokaal 'de Luchtbode' (1738) Aanwezig de heer L. (Leen)

Nadere informatie

Wonen in het Land van Heusden en Altena. Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015

Wonen in het Land van Heusden en Altena. Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015 Wonen in het Land van Heusden en Altena Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015 Agenda P. van den Heuvel: De nieuwe Woningwet hoofdpunten W. Bijl: Regionale verankering in het Land van Heusden

Nadere informatie

VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld

VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld 12 november 2015 19.30 uur tot ca. 21.00 uur Aanwezig: Bestuur Huurdersvereniging Domesta Hoogeveen - Alya Assen - Karin Koers (Domesta) - Huurders: dhr.

Nadere informatie

1 Opening: Muriël van der Spek heet iedereen van harte welkom.

1 Opening: Muriël van der Spek heet iedereen van harte welkom. Verslag Vergadering Wmo adviesraad 14 oktober 2011 Van: 9:30 11:30 uur Plaats: Gemeentehuis Winsum Aanwezig: Muriël van der Spel (vz.), Jan de Groot, Gerda Boersma, Jacqueline Brons, Gerda Harssema, en

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Participatieraad Goirle. Inleiding

Huishoudelijk reglement van de Participatieraad Goirle. Inleiding Huishoudelijk reglement van de Participatieraad Goirle Inleiding De Participatieraad (PR) bestaat uit betrokken burgers, door het College benoemd, die zich inzetten om de kwaliteit te verbeteren van de

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE. Artikel 1: Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder:

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE. Artikel 1: Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Klachtencommissie Wij proberen al onze klanten zo snel en correct mogelijk te helpen. Er gaat daarbij helaas wel eens wat mis. Indien er in uw ogen door ons fouten worden gemaakt, zullen we die zo snel

Nadere informatie

Verslag oudercommissie 12 juni 2014

Verslag oudercommissie 12 juni 2014 Verslag oudercommissie 12 juni 2014 Metagegevens Leden (aanwezig) Ouder Ouder Ouder John Menge (voorzitter) Jolanda van Weeren (notulist) Monica da Silva Fabeiro (penningmeester) Leden (afwezig) Ouder

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 11 februari 2016.

Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 11 februari 2016. Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 11 februari 2016. Aanwezig: Alphons Olthof(voorzitter); Truus Sieders-Wassink; Maria Rosa Schellevis; Annie Ligtenbarg; Dorine Wes-Meinders;

Nadere informatie

Ans Smits (vz); Marcel Vis (sec); Hans van Duren; Willie Pluijm; Miranda Vugts (Regio- Politie B.O.S.);

Ans Smits (vz); Marcel Vis (sec); Hans van Duren; Willie Pluijm; Miranda Vugts (Regio- Politie B.O.S.); NOTULEN Bewonersoverleg De Leeuwerik K.v.K. 56652739 Klompenmaker 42 5683 NE Best secretaris@bodeleeuwerik.nl www.bodeleeuwerik.nl Locatie: Datum: Aanwezig: Afwezig: De Boei, Leemkuilen 101, 5683 BT Best

Nadere informatie

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Wat heeft Intermaris besloten? Intermaris heeft besloten uw woning niet te renoveren, maar om de 26

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 22 juni 2015

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 22 juni 2015 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 22 juni 2015 Aanwezig: Dhr. H. Vrieze Mw. H. Sijm-Wissink Mw. F. Fikry Mw. E. Singer Dhr. F. Kummer Dhr. C. Bakker Dhr. C. van Putten Mw.

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE HUURDERSRAADPLEGING. 27 oktober Raadhuis (burgerzaal) Gemeente Hilversum. (Aantal aanwezigen huurders 125)

VERSLAG VAN DE HUURDERSRAADPLEGING. 27 oktober Raadhuis (burgerzaal) Gemeente Hilversum. (Aantal aanwezigen huurders 125) VERSLAG VAN DE HUURDERSRAADPLEGING 27 oktober 2016 Raadhuis (burgerzaal) Gemeente Hilversum (Aantal aanwezigen huurders 125) 1. Welkom namens de drie HBV s van de Alliantie, Dudok Wonen en Gooi & Omstreken

Nadere informatie

Concept advies Participatie

Concept advies Participatie John van Veen senior adviseur Woonbond Kennis- en Adviescentrum november 2011 Concept advies Participatie Inleiding Op 18 oktober 2011 is een groep van 21 huurders van Lefier van start gegaan om in een

Nadere informatie

2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUURDERSVERENIGING "DE VESTE".

2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUURDERSVERENIGING DE VESTE. 2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUURDERSVERENIGING "DE VESTE". ALGEMEEN Artikel 1. 1. Het huishoudelijk reglement heeft de bedoeling, nadere richtlijnen te geven ten aanzien van het bestuur van de Huurdersvereniging

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016 Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion 23 juni 2016 Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion (HVS) Partijen Verhuurder Stichting Staedion hierna te noemen

Nadere informatie

afwezig Mw. D. Schmalschläger Gemeente Heiloo Mw. C. Portegies Gemeente Castricum

afwezig Mw. D. Schmalschläger Gemeente Heiloo Mw. C. Portegies Gemeente Castricum Notulen PORA Wonen Donderdag 16 mei 2013 10.30-12.30 Besognekamer, Langestraat 97 Alkmaar deelnemers : Mw. M. Hamberg Gemeente Alkmaar (voorzitter) Dhr. J. Klukhuhn Gemeente Graft-De Rijp Dhr. J.W. de

Nadere informatie

Openbaar Jaarverslag Klachten Ouders en Oudercommissie 2017

Openbaar Jaarverslag Klachten Ouders en Oudercommissie 2017 Openbaar Jaarverslag Klachten Ouders en Oudercommissie 2017 Inhoudsopgave Voorwoord blz. 3 De interne klachtenregeling voor ouders blz. 3 De interne klachtenregeling voor oudercommissies blz. 3 De rol

Nadere informatie

Welkom voor Sanne, die vanaf heden de oudergeleding compleet maakt.

Welkom voor Sanne, die vanaf heden de oudergeleding compleet maakt. Notulen MR vergadering Aan : Leden MR de Heydonck Datum : 18 februari 2014 Locatie : Heydonck Naastenbest Tijd : 19.30.uur 21.30 uur Aanwezig : Nicole, Paul, Sharon, Theo, Ton, Yvonne, Sanne Afwezig :

Nadere informatie

*Welkom door de voorzitter; In het bijzonder Paul Drost die voor de eerste keer aanwezig is. Manon, Miranda, Marja en John hebben zich afgemeld.

*Welkom door de voorzitter; In het bijzonder Paul Drost die voor de eerste keer aanwezig is. Manon, Miranda, Marja en John hebben zich afgemeld. Notulen MR vergadering 15-12-2014 *Welkom door de voorzitter; In het bijzonder Paul Drost die voor de eerste keer aanwezig is. Manon, Miranda, Marja en John hebben zich afgemeld. *Notulen vorige vergadering

Nadere informatie

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD-VERGADERING 2 april 2013

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD-VERGADERING 2 april 2013 NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD-VERGADERING 2 april 2013 Aanwezig Rol Inge Stassar Y Team Coby Markerink Y Team Remy Janssen Y Ouder Sven Peters Y Ouder Danielle Lambour Y Ouder Cock v. Velthoven Y Ouder

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Subsidierelatie MEE Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team: Afdelingshoofd: Welzijn Bremmers, P.H.M. Auteur: Bankers, J. Datum vergadering: 27 juni 2016 1. Aanleiding In het Sociaal Deelfonds

Nadere informatie

3. Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De toelichting bij agendapunt 3, hoort bij agendapunt 4.

3. Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De toelichting bij agendapunt 3, hoort bij agendapunt 4. Verslag Overleg Commissie Bestuur en Middelen Datum 10 mei 2011 Registratienummer 11.011045 Aanwezig J. Doeland (voorzitter), E.R. Goossens (Dorpsbelangen), A. van Maanen (SGP), J.P. van den Broek (PvdA),

Nadere informatie

Sloop- en Renovatiereglement. Herstructureringsprojecten van de woningcorporaties in Almere

Sloop- en Renovatiereglement. Herstructureringsprojecten van de woningcorporaties in Almere Sloop- en Renovatiereglement Herstructureringsprojecten van de woningcorporaties in Almere Vastgesteld op 24 november 2016 Inhoud 1 Reglement bij sloop en renovatie... 3 2 Communicatie en informatie...

Nadere informatie

Bent u tevreden? Of juist niet?

Bent u tevreden? Of juist niet? Bent u tevreden? Of juist niet? Trivire zet zich in voor goede dienstverlening aan iedere klant. Wij horen graag wat u van ons vindt. Als we een compliment verdienen, maar óók als er iets misgaat. Want

Nadere informatie

Praktische afspraken na toepassing woonplaatsbeginsel Jeugd en Wmo. Convenant

Praktische afspraken na toepassing woonplaatsbeginsel Jeugd en Wmo. Convenant Praktische afspraken na toepassing woonplaatsbeginsel Jeugd en Wmo Convenant 1 Inleiding 1.1 Convenant In dit convenant zijn afspraken te vinden die de partijen (gemeente De Bilt, Bunnik, Wijk bij Duurstede,

Nadere informatie

Sandra de W, Sandra H, Margo, Merel, Joyce, Simone, Gwen, Conny, Suzanne, Sjef, Joost en Antoinette

Sandra de W, Sandra H, Margo, Merel, Joyce, Simone, Gwen, Conny, Suzanne, Sjef, Joost en Antoinette Notulen vergadering ouderraad, 1 oktober 2014 Aanwezigen: Sandra de W, Sandra H, Margo, Merel, Joyce, Simone, Gwen, Conny, Suzanne, Sjef, Joost en Antoinette Namens de MR sloot Hadeline het eerste half

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Talis Bewonerscommissie..

Samenwerkingsovereenkomst Talis Bewonerscommissie.. Samenwerkingsovereenkomst Talis Bewonerscommissie.. De ondergetekenden: Woningcorporatie Talis, gevestigd te Nijmegen en vertegenwoordigd door.., hierna te noemen Talis en Bewonerscommissie werkzaam in

Nadere informatie

Huren. De leukste plekjes in de buurt

Huren. De leukste plekjes in de buurt Huren De leukste plekjes in de buurt De groeiplek Helemaal je eigen plek Elke woning en buurt heeft z n eigen charme. Het is maar net waar je van houdt en wat op dat moment het best past in je leven. En

Nadere informatie

Bent u niet tevreden? Laat het ons weten!

Bent u niet tevreden? Laat het ons weten! Bent u niet tevreden? Laat het ons weten! Klachtencommissie Woningcorporaties Regio Utrecht (KWRU) 2 Klachtencommissie Woningcorporaties Regio Utrecht Bent u niet tevreden? Laat het ons weten! Bent u als

Nadere informatie

De woonladder in de subregio Bommelerwaard. Samenwerkingsovereenkomst. De Woonladder. %go: regio rivierenland

De woonladder in de subregio Bommelerwaard. Samenwerkingsovereenkomst. De Woonladder. %go: regio rivierenland De woonladder in de subregio Bommelerwaard Samenwerkingsovereenkomst. i 1 De Woonladder / %go: regio rivierenland Ondertekenaars : Gemeente Maasdriel, gemeente Zaltbommel, Woonlinie, De Kernen, Woningstichting

Nadere informatie

KLACHTEN REGLEMENT PERCURIS

KLACHTEN REGLEMENT PERCURIS KLACHTEN REGLEMENT PERCURIS Inleiding Als een opdrachtgever, een cliënt van Percuris of een werkgever waar een cliënt een nieuw dienstverband is aangegaan, het niet eens is met de wijze waarop hij/zij

Nadere informatie

Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat

Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat Afdeling Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat Be z o e k a d r e s Kreupelstraat 1 Leden van de gemeenteraad O p e n i n g s t i j d

Nadere informatie

Verslag Cliëntenraad Langedijk Datum: 1 september 2010

Verslag Cliëntenraad Langedijk Datum: 1 september 2010 Verslag Cliëntenraad Langedijk Datum: 1 september 2010 Aanwezig: Betty Groot (voorzitter) Anna van der Plas-D Apice (secretaris) Ria Hes Ingrid Stroet Jacqueline van der Neut Jan Toet Richard Saelman Esther

Nadere informatie