Verslag vergadering HPT Trivire Wonen d.d. 10 april 2017

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag vergadering HPT Trivire Wonen d.d. 10 april 2017"

Transcriptie

1 Verslag vergadering HPT Trivire Wonen d.d. 10 april Opening, mededelingen en vaststellen agenda Trivire opent de vergadering en heet iedereen welkom. - De voorman van Dolmans is weg bij deze schoonmaker. Vernomen is dat er inmiddels een andere voorman is. 2. Verslag bijeenkomst 26 januari en 9 maart januari N.a.v. de voorlaatste alinea op blz. 1 vraagt de HPT of er al goedkeuring is. De vaststelling van de gemeenteraad Zwijndrecht is half mei. - Op blz. 2 staat: Daaruit moet de conclusie getrokken worden dat er niet zomaar gesloopt moet worden. Dit moet vervangen worden door: Uit onderzoek moet blijken of sloop verstandig is of niet. - Daaronder moet het volgende aangepast worden: De bestuurder van Trivire heeft aangegeven dat het belangrijk is te spreiden in de Drechtsteden. - N.a.v. de tweede alinea op blz. 3 zegt de HPT, dat 70% van de huurders in een complex het eens moet zijn over bv. een renovatie, anders gaat het niet door (wettelijke regels). Wettelijk zal dan ook toegevoegd worden. - Vorige vergadering is afgesproken dat het verslag zo mogelijk binnen een week aangeleverd zal worden. - In november zal er met de HPT verder gesproken worden over het Lean traject (volgens de jaaragenda). Actielijst 26 januari Ronde langs kwetsbare buurten in Zwijndrecht zal gepland worden. - MT en HPT zullen één keer per kwartaal overleg hebben over de communicatielijnen. 9 maart Trivire zegt dat er overeenstemming is bereikt met de HC van het P.J. Oudplein/Gerbrandyplein in Zwijndrecht over de huismeester. Iedere bewoner betaalt maandelijks 3,40 waardoor de huismeester zal blijven. De HC zal een voorzet maken voor het takenpakket van de huismeester. Actielijst 9 maart SO en overlegwet in het kader van participatie komt op deze vergadering (10 april) aan de orde. - Privacygegevens was n.a.v. de adressen voor een BAG. Dit is besproken met de bestuurder. HPT zal dit uitzoeken en contact opnemen met de juridisch medewerker van Trivire. - De HPT zal kijken naar een onderwerp voor een informeel extern werkbezoek. 3. Toelichting Bijzondere Doelgroepen en Doe-Tafel Trivire geeft een toelichting op deze onderwerpen. De sheets hiervan worden toegezonden. Zij heeft als ketenregisseur de opgave rondom bijzondere doelgroepen. In de PALT-afspraken onder hoofdstuk 4.2 zijn de bijzondere doelgroepen benoemd. Het is de vraag hoe partijen (gemeente, corporaties, hulpverlening) omgaan met het plaatsen van bijzondere doelgroepen en hoe er gezorgd kan worden voor spreiding. De gemeente Dordrecht is als centrumgemeente verantwoordelijk voor de opgave Thuis in de wijk. In juni wordt er een plenaire bijeenkomst georganiseerd voor alle huurdersvertegenwoordigingen in de regio. Vermoedelijk valt deze afspraak samen met de reguliere overleggen van de PALT. 1

2 In 2016 zijn er bij Trivire 78 voorrangskandidaten geplaatst, waarvan 4 met een DG&J contract (preventief contract) en 10 met een pluscontract. Ook zijn er in taakstellers geplaatst en 5 mensen in het kader van Housing First. Als een woningzoekende via de PUV (Platform Uitvoering Voorrangsregeling) wordt geplaatst, kan de DG&J een preventief contract adviseren. Die contracten worden betaald door de gemeente. Een pluscontract, waarbij Trivire rechtstreeks afspraken met de huurders maakt, wordt vaak afgesloten met woningzoekenden die via het reguliere kanaal (Woonkeus) reageren op woningen. Dit gebeurt wanneer bij de intake blijkt (of de indruk bestaat) dat er meer aan de hand is. Deze afspraken worden meestal gemaakt om het woongenot van de omwonenden te garanderen. Doe-Tafel De Doe-Tafel komt iedere 3 weken bij elkaar en wordt voorgezeten door de Gemeente Dordrecht. Het was de bedoeling dat er een pilot zou zijn in 2016, maar besloten is de pilot ook in 2017 door te laten gaan, omdat er niet genoeg casuïstiek was behandeld om een goed beeld te krijgen. Er worden casussen behandeld, die via de reguliere wegen geen huisvesting krijgen. Deze casussen worden ingebracht via de hulpverlening. Eind 2017 wordt de Doe-Tafel wel opgeheven en zullen er, aan de hand van de uitkomsten, mogelijk voorrangsregelingen worden aangepast en wordt er gekeken wat er mist aan opvangvoorzieningen e.d. HPT geeft aan dat hier in november 2016 een vergadering over geweest is, maar de HPT over de Doe-Tafel daarna niets meer heeft gehoord. Hierover zal de Gemeente benaderd worden (actie Trivire). HPT geeft aan dat afgesproken was dat de huurdersorganisaties aan mochten sluiten bij een Doe-Tafel overleg. Trivire geeft aan dat zij hier niet van op de hoogte was. Op de reguliere vergaderingen de casuïstiek wordt besproken, maar er zijn ook verdiepingssessies, dat zou interessant kunnen zijn voor HO s. Trivire zegt dat er meerdere kanalen zijn waarbij kwetsbare groepen toegang krijgen tot huisvesting, maar er zijn mensen die tussen de wal en het schip vallen. Trivire geeft aan dat de hulpverlening ook aanwezig is bij de Doe-Tafel. Zij vertellen over een casus wat er aan de hand is een ook hoeveel geld er mee gemoeid is. HPT vindt het van belang dat de HPT hier meer over geïnformeerd wordt. Bij huurachterstanden wordt vaak gezegd dat er ontruimd moet worden, maar de kosten die dit met zich meebrengt zijn niet inzichtelijk. Trivire zegt toe een overzicht van dergelijke kosten met de HPT te zullen delen Trivire verwacht dat er na 2017 een aantal beleidsaanpassingen zullen komen. De kans bestaat dat de Doe-Tafel geïntegreerd zal worden in de PUV. De directeur Bestuurder Stichting Woonkeus is ook aanwezig bij de Doe-Tafel. Vraag en aanbod moet beter in beeld gebracht worden en er zou meer centralisatie moeten komen, zodat er niet te veel processen tegelijk zijn. De PUV heeft iedere vergadering veel casussen. Soms is het nodig dieper op een dossier in te gaan. De taak van de corporaties bij de Doe-Tafel is de huisvesting. Het gebeurt dat er een casus komt van iemand die bij bv. Trivire ontruimd is. Het is prettig dat er dan een toelichting gegeven kan worden. Verder is het informatieverstrekking en meedenken of en waar iemand het beste geplaatst kan worden. Officieel zijn de corporaties alleen aanwezig voor de huisvesting, maar zij informeren de hulpverlening ook over bv. overlastverleden. Dit weet een hulpverlener niet. Het plaatsen van mensen kan een risico met zich meebrengen. Overigens worden cliënten, die via de Doe- Tafel een woning krijgen, vrijwel altijd geplaatst met een preventief of pluscontract. Vroeger betaalden corporaties voor de preventieve contracten, dit is overgenomen door de gemeente. Corporaties zijn alleen voor huisvesting. 2

3 Housing First Als iemand dak- of thuisloos is, wordt hem in samenwerking met het Leger des Heils een woning aangeboden om van daaruit zijn leven weer op de rit te krijgen. De ervaring met HF zijn bij Trivire heel erg positief, er zijn goede ervaringen. Het slagingspercentage is 90%. Omwonenden worden niet actief geïnformeerd. Trivire heeft in overleg met het LdH mensen gehuisvest en het blijkt dat deze cliënten weer iets hebben om voor te vechten wat een positieve draai aan hun leven geeft. Trivire zegt dat het soms goed is om omwonenden vooraf te informeren (bij een bepaald ziektebeeld hoort een bepaald gedrag), maar het labelt wel direct iemand. Hierin moet altijd een afweging gemaakt worden. HPT denkt dat huurders het wel graag zouden willen weten. Het is niet prettig als er eerst veel overlast moet zijn. Trivire zegt dat, als de HPT hier bepaalde ideeën over heeft, zij dit graag zou willen weten. Dan kan dit bespreekbaar gemaakt worden. HPT vindt dat er ook een bepaalde verantwoordelijkheid is naar de andere huurders, om het woongenot te waarborgen. Het mooiste zou zijn als iemand zichzelf gaat introduceren bij de medehuurders (buren bv.). Platform 31 Het thema is: Weer thuis in de wijk. Er zijn 4/5 sessies met verschillende corporaties uit Nederland om kennis uit te wisselen rondom het plaatsen van bijzondere doelgroepen (doorstroom vanuit Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang). Tijdens de eerste sessie is gekeken naar de beschikbare woningvoorraad. Er komt een behoorlijke stroom uit BW naar buurten en wijken. Daar moet opvang voor komen. Er is informatie uitgewisseld hoe er aan betrouwbare cijfers gekomen kan worden. Als de vraag goed in beeld is, zal gekeken worden of dit lokaal of regionaal opgevangen moet worden. In Amersfoort is het zo dat als iemand, die uit BW komt en het niet redt, hij weer een indicatie voor BW krijgt. De gemeente staat dus garant voor die huurder. HPT vraagt hoe mensen evenredig over de wijken kunnen worden verdeeld. Het probleem zit hem in passend toewijzen. Hierdoor kan oververtegenwoordiging ontstaan in bepaalde buurten en wijken. Hierover zal wel gesproken worden. Voorheen bleven mensen lang in BW. Nu keren ze weer terug in de wijken. Dit vraagt ook iets van de hulpverlening. De gemeente heeft een woningmarktonderzoek gedaan. Dit is niet in het bezit van de HPT. De HPT heeft een nieuwe rol binnen de Overlegwet. Donderdag is er PALT-overleg. HPT zal aangeven dat de HPT bij dit onderwerp meer betrokken wil worden. 4. Bereikbaarheid van de wijkregisseurs Op de laatste HPT-vergadering is de klacht naar voren gekomen dat sommige wijkregisseurs nauwelijks reageren op s of telefoons. Men was van mening dat vragen via de afdeling Wonen moesten gaan. Trivire zegt dat er altijd de mogelijkheid van een klachtenprocedure is, als er meerdere pogingen ondernomen zijn om iemand te bereiken. De informatie komt dan ook bij zijn direct leidinggevende terecht. HPT vindt dat, na de betrokkene, de direct leidinggevende aangesproken moet worden en daarna het betreffende MT-lid. Trivire geeft aan dat het de afspraak is dat wijkregisseurs in principe hun mobiele nummer niet doorgeven aan bewoners. In de toekomst moet alles via het KCC gaan lopen. Ook aan HC s zullen mobiele nummers niet doorgegeven worden, maar in de praktijk zal dit misschien wel gebeuren, omdat de wijkregisseur het zelf prettig vindt. Besluit: Werkafspraak in de samenwerkingsovereenkomst: mobiele nummers wel voor HC s met de afspraak dat deze niet doorgegeven mogen worden aan de bewoners. 5. Klantenpanel en BAG 3

4 Trivire heeft een notitie rondgestuurd met een format over de mogelijke inrichting van een klantenpanel. Dit zou ook als format voor een BAG kunnen dienen. HPT wil bij het organiseren van een BAG kijken naar het doel om zo veel mogelijk informatie te horen van de klanten. HPT denkt zo n format niet nodig te hebben. Een BAG moet wel tot stand komen met de kennis van Trivire. De afspraak loopt om een volgende vergadering te kijken naar het wat en hoe van een BAG. HPT wil geen kaders. HPT geeft aan dat er geen klantenpanel moet komen over het afschaffen van kasten. De intentie van een klantenpanel vanuit Trivire was om de mogelijkheden voor zelfbeheer te bespreken. HPT stelt voor te kijken naar overzetting naar niet-daeb, zoals garages. Dan blijft de huur betaald worden. Trivire zegt toe dit punt intern te delen. 6. Terugkoppeling van de HPT n.a.v. huurdersbijeenkomst 27 maart 2017 Op de vergadering is aangegeven dat de HPT een eigen stichting is en geen onderdeel van Trivire. Ook is aangegeven dat alleen onderwerpen met een gezamenlijk belang worden besproken met Trivire. Het was een goede vergadering met veel interactie. Er is gesproken over de taken van de HC, evenementen mogen niet meer gefinancierd worden uit gelden, die beschikbaar zijn gesteld door Trivire. Het hebben van een zakelijke bankrekening is uitgelegd (ING). De vraag voor een vergoeding van het openen van de zakelijke rekening zal waarschijnlijk via de wijkregisseur komen. Met Trivire is het verslag niet gedeeld. De HPT zal na de vakantie ook een keer een vergadering van alle HC s gaan bijwonen. Als er een overleg is met Trivire, waar zich probleempunten voordoen, wil de HPT ook aanschuiven. 7. Financiering van de HC s Volgens de HPT mogen de HC s een kleine spaarpot hebben en is hier jurisprudentie over. Trivire wil dit verder onderzoeken. Het geld mag echter niet gebruikt worden voor evenementen in de wijk of complex, wel voor het organiseren van een vergadering of de jaarvergadering met de leden. Twee commissies hebben in de servicekosten iets opgenomen voor een bijdrage aan de commissie. De HPT is van mening dat Trivire dit niet mag. Besluit: Trivire zal nakijken hoe dit precies zit en of dit uit de servicekosten gehaald kan worden. Gezien de drukte met de huurverhoging, komt er terugkoppeling op 5 oktober bij de themabijeenkomst Service- en Stookkosten. 8. Implementatie samenwerkingsovereenkomst. Trivire heeft n.a.v. de SO gekeken of zaken gaan, zoals afgesproken. Ze geeft een eerste aanzet om gezamenlijk te kijken naar de afspraken die opgenomen zijn in de SO en hieraan bij een aankomende vergadering aandacht aan te schenken. Trivire wil meer werkafspraken praktisch maken. Trivire vraagt hoe stukken het best aangeleverd kunnen worden. De secretaris van de HPT is contactpersoon. Hij stuurt stukken door naar de overige leden. Het adres van de participatieraad wordt ook gelezen door de voorzitter, dus bij afwezigheid of ziekte worden stukken toch doorgestuurd. Als het werkgroepen betreft, kunnen de stukken ook direct naar de werkgroepleden gestuurd worden, maar graag een cc naar de secretaris voor de volledigheid van het archief. Dit zal bekend gemaakt worden aan alle MT-leden. Besloten wordt dat Trivire met de voorzitter en secretaris van de HPT, duidelijke werkafspraken zullen maken. Adviesaanvragen graag ondertekent door een MT-lid. Trivire zegt echter dat als andere medewerkers iets sturen, dit gedekt is door een MT-lid. De HPT dringt toch aan op ondertekening door een MT-lid. Verder vraagt de HPT of adviesaanvragen via de mail én via de post verzonden kunnen worden. Trivire benoemt dat dit als werkafspraak is opgenomen in de SO. Als een verslag 4

5 vastgesteld is in de volgende vergadering komt het op de website. Trivire krijgt alle stukken om te archiveren. Het secretariaat ondersteunt. Trivire zegt dat er nog gezocht wordt naar de juiste invulling van de rol van ketenregisseur in deze. Als blijkt dat het anders moet, zal daarover gesproken worden. Besloten wordt t.a.v. de SO te kijken of zaken goed verlopen. Het werkgebied van de HC s is volgens wettelijke kaders, dit in de geest van de SO om de HPT hierin ook te positioneren. Voor de accountant moet dit ook transparant zijn. Trivire heeft erover nagedacht welke werkafspraken aanvullend nodig zijn om de HPT en de HC s zoveel mogelijk duidelijkheid te bieden. Trivire stelt voor de werkafspraken volgende vergadering te agenderen. Voorgesteld wordt ook om een vergadering te beleggen met de HC s (Trivire) om ze te bedanken en de werkkaders daar te presenteren. HPT stelt voor dat Trivire met een voorstel komt, de HPT dit intern bespreekt en dit op de volgende vergadering terug zal komen. In de SO staat ook dat de HPT een activiteitenplan moet presenteren. HPT zegt dat de geplande activiteiten opgenomen zijn in de begroting. Financieel gezien is er een kascommissie en is er de jaaropgave naar Trivire, waarin aangegeven wordt wat de HPT gedaan heeft. Verder staan de activiteiten genoemd in de begroting. HPT geeft aan dat men geen activiteitenplan gaat maken. Trivire bespreekt dit intern. 9. Rondvraag HPT zegt dat er een voorstel ingediend wordt bij de gemeente om de huisvestingsverordening aan te passen aan PALT. De rol van de huurdersorganisaties wordt hierin niet genoemd. In 2018 wil de HPT de coördinatie van het Trivire Tientje overnemen. Trivire stelt voor hierover in keer overleg te hebben over de kaders. 5