Van verticaal toezicht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van verticaal toezicht"

Transcriptie

1 P. 184 Van verticaal toezicht Frank Barnhoorn naar horizontale verantwoording (Foto: Stadgenoot)

2 P. 185 Het Rijk heeft de financiële banden met de corporaties in 1995 doorgesneden, maar de sturingsdrang blijft onverminderd groot. Nieuwe wet- en regelgeving, een Woonautoriteit en een bijna jaarlijkse aanscherping van verantwoordingsregels zijn daar voorbeelden van. Woningcorporaties klagen over deze regeldruk, maar zullen zichzelf eerst moeten bewijzen door nadrukkelijker te opereren in wisselwerking met de samenleving. Dit vraagt zowel om een andere manier van denken, namelijk van buiten naar binnen, als een branchebrede ondersteuning van dit denken. Direct gevolg is dat de overheid slechts algemene kaders hoeft te stellen. Woningcorporaties zijn in het begin van de vorige eeuw ontstaan door particuliere initiatieven en waren meestal gekoppeld aan verschillende religieuze zuilen of beroepsgroepen. Corporaties waren verenigingen, waarbij verantwoording werd afgelegd aan de leden. Leden hadden een materieel voordeel: op basis van hun lidmaatschap konden zij een woning van de corporatie huren. Vanaf de jaren twintig van de vorige eeuw ontstond een proces van collectivisering. De corporaties bleven private ondernemingen, maar kwamen voor publieke financiering in aanmerking. De jaren zestig en zeventig kenmerkten zich door ontzuiling en meer controle door de overheid, waardoor corporaties min of meer uitvoerders werden van het overheidsbeleid. Vanaf de jaren negentig is met de bruteringsoperatie de verzelfstandiging ingezet en daarmee werden het maatschappelijk gedreven, financieel zelfstandige ondernemingen (Aedes, 2006). De centrale overheid heeft zich met name financieel teruggetrokken. Er zijn geen objectgebonden subsidies meer, maar wel een overvloed aan wet- en regelgeving, zoals de Woningwet, het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH), de Overlegwet huurders-verhuurders, verplichte visitatie, prestatieafspraken met lokale overheden en controle door het Rijk via het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Ook zijn er allerlei instrumenten waarmee corporaties hun prestaties laten meten en afzetten tegen prestaties van collega s, zoals kwaliteitslabels en verschillende benchmarks. De zelfstandigheid is daarmee betrekkelijk te noemen en staat ter discussie, niet in de laatste plaats veroorzaakt door incidenten, zoals de affaire bij Rochdale en uit de hand lopende investeringen bij Sint Servatius en Woonbron. Die incidenten hebben geleid tot steeds meer negatieve aandacht in de media en in politiek Den Haag, met als resultaat een slecht imago van de gehele corporatiesector. Gaandeweg verschuift de aandacht van de pers van wat corporaties geacht worden te produceren naar degenen die geacht worden te presteren. Directeuren zijn het mikpunt van kritiek (zakkenvullers) en willekeur en hobbyisme lijken de branche in de publieke opinie te tekenen. Met het terugtreden van de overheid is een uitgebreid stelsel van toezichts- en verantwoordingsarrangementen ontstaan. Verschillende instanties houden tegenwoordig toezicht op de kwaliteit en doelmatigheid van de dienstverlening en kunnen bijsturen indien het publiek belang in het geding dreigt te raken. Omdat het handelen van corporaties onderwerp is van politieke en publieke discussie, blijft de drang bij

3 P. 186 de overheid om tot in de details te blijven controleren en risico s af te dekken groot (Werkgroep Publieke Verantwoording, 2008). Dit wordt ook wel de Haagse regelreflex (Netwerk Toekomst Maatschappelijke Onderneming, 2008) genoemd. Besturen van maatschappelijke instellingen met publieke functies hebben daardoor steeds minder grip op hun eigen agenda. De toenemende sectorale regelgeving past echter slecht bij de trend dat maatschappelijke organisaties meer sectoroverschrijdend samenwerken met lokale en regionale belanghouders. Het Netwerk Toekomst Maatschappelijke Onderneming (NTMO) noemt deze horizontalisering de enige kansrijke manier van werken, omdat het leidt tot maatschappelijk draagvlak en lokale verankering. De samenleving legitimeert de maatschappelijke organisaties (NTMO, 2008). Het huidige stelsel van toezicht en centrale, verkokerde regelgeving van de Rijksoverheid sluit hier niet bij aan en biedt onvoldoende mogelijkheden om sectoroverschrijdend te kunnen opereren. De Stuurgroep Meijerink (2008) merkt op dat de publieke regelgeving ten aanzien van het werkdomein van woningcorporaties de ruimte moet bieden voor de brede zorg voor het wonen. Alleen dan kunnen zij goed inspelen op lokale vraagstukken, variërend van het enkel voorzien in betaalbare huisvesting tot de fysieke, sociale en economische verbetering van wijken en buurten. Verdere aanscherping van toezicht en regelgeving door het Rijk betekent een verdere beperking van de lokale mogelijkheden van corporaties. Dat betekent dat de arrangementen waarmee toezicht en verantwoording in de sector plaatsvinden aan verandering toe zijn. In dit artikel wordt met behulp van een kwadrantenmodel de verschillende vormen van toezicht en verantwoording geordend, de bewegingen die gaande zijn en wordt inzichtelijk gemaakt hoe maatschappelijke verankering kan plaatsvinden. In figuur 1 wordt onderscheid gemaakt tussen verantwoording (van binnen naar buiten) en toezicht (van buiten naar binnen). Verantwoording door corporaties vindt verticaal plaats (Ministerie van BZK, CFV, WSW, gemeenten en regio s) en horizontaal (voornamelijk de huurderskoepel). Daarnaast is er intern toezicht (Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen, ondernemingsraad en eventueel ledenraad) en extern toezicht (Ministerie van BZK, CFV en WSW). Verticaal en extern Extern toezicht op woningcorporaties is gefragmenteerd. Het berust deels bij de minister van Binnenlandse Zaken, deels bij het CFV en deels bij het WSW. Het Centraal Fonds onderscheidt vier toezichtvelden: toezicht op prestaties, de inzet van het vermogen, governance en rechtmatigheid. Dit gebeurt op basis van verantwoordingsdocumenten die door het CFV worden beoordeeld. Corporaties ontvangen op basis van deze documenten jaarlijks het zogeheten individuele prestatieoordeel van het CFV en de beoordeling van het weerstandsvermogen. De minister beoordeelt uiteindelijk de volkshuisvestelijke prestaties en de rechtmatigheid. Het WSW beoordeelt of een corporatie aan haar financiële verplichtingen kan voldoen en als dat het geval is, staat het WSW borg voor de leningen tegen een gunstig rentepercentage van corporaties. Daarnaast heeft de sector de Governancecode en de Aedescode vastgesteld en worden er met lokale overheden prestatieafspraken gemaakt. Over de geleverde prestaties wordt periodiek verantwoording afgelegd. Verder passen corporaties in toenemende mate instrumenten toe waarmee zij zichzelf een spiegel voorhouden, zoals visitatie en benchmarking. Bij visitatie staat het maatschappelijk functioneren centraal; benchmarking heeft veelal betrekking op de interne bedrijfsvoering. Tot slot kent de corporatiesector sinds kort ook regelgeving vanuit Brussel met het dossier staatssteun.

4 P VERTICALE VERANTWOORDING Ministerie CFV, WSW Aedescode, Governancecode (niet verplichtend) Prestatieafspraken met lokale overheden 2 INTERN TOEZICHT Raad van toezicht en Raad van commissarissen Ondernemingsraad Ledenraad (bij verenigingen) corporatie 3 EXTERN TOEZICHT Ministerie CFV, WSW 4 MAATSCHAPPELIJKE VERANKERING DOOR HORIZONTALE VERANTWOORDING EN DIALOOG Huurders (koepel) Belanghouders (gemeente, welzijns-/zorginstellingen, onderwijs, politie) Het bovenstaande heeft volgens de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) geresulteerd in een opeenstapeling van instrumenten, waardoor een bouwwerk van georganiseerd wantrouwen is ontstaan. De vele monitoring- en verantwoordingsinstrumenten hebben geleid tot een ware auditexplosie die de handelingsruimte voor instellingen en professionals danig inperkt (RMO, 2002, p. 37). Het huidige kabinet lijkt echter eerder van plan het toezicht verder te verscherpen dan meer afstand te nemen. Het regeerakkoord meldt dat het functioneren van de corporaties verbeterd moet worden, met nadruk op hun maatschappelijke taak en het externe toezicht. Daartoe moet een onafhankelijke Woonautoriteit in het leven worden geroepen. Intern toezicht Het intern toezicht op woningcorporaties vindt primair plaats door de Raad van Commissarissen (RvC) of Raad van Toezicht (RvT). Met de invoering van het BBSH in 1993 is de instelling van een dergelijk intern toezichthoudend orgaan verplicht gesteld. De RvC heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en staat het bestuur met raad ter zijde. In de afgelopen jaren was er veel aandacht voor de kwaliteit van het interne toezicht bij woningcorporaties en de sector heeft initiatieven genomen om het interne toezicht te verbeteren. Dat heeft, mede naar aanleiding van de adviezen van verschillende commissies (Glasz in 1998, Tabaksblat in 2003, Schilder in 2008 en Winter in 2006), geleid tot de zogenaamde Governancecode voor Woningcorporaties, met daarin regels voor de samenstelling en het functioneren van de RvC en de oprichting van de koepel Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties. Verantwoording en dialoog Corporaties worden volgens Minderman (2008a) steeds meer gelegitimeerd door de samenleving in plaats van door de wet en de overheid. Legitimiteit houdt dan in dat de samenleving de corporatie herkent en erkent als organisatie die geëigend is om haar taak uit voeren. Er wordt een zogenaamde license to operate afgegeven. Dat betekent dat de toekomstwaarde van de corporatiesector in kwadrant vier ligt. Minderman noemt dit maatschappelijke verankering. Maatschappelijke verankering vindt primair plaats door dialoog met de vertegenwoordiging van de meest direct belanghebbenden, namelijk de huurders via de huurderskoepel. Deze dialoog is verankerd in de Overlegwet huurders-verhuurders, die rechten geeft aan de huurderskoepel en bewonerscommissies

5 Jg. 44 / Nr. 3 / 2011 Van verticaal toezicht naar horizontale verantwoording P. 188 (van informatie- tot instemmingsrecht), waarmee zij al een formele positie binnen de corporatie hebben. Verankering houdt ten tweede in dat er een constante dialoog is tussen de corporatie en de belanghouders over de missie en visie, strategie en doelstellingen van de corporatie; vooraf door dialoog met en voeding vanuit de samenleving en achteraf via verantwoording. Dat betekent dat de corporatie aan de belanghouders vraagt of ze de goede dingen doet en of ze die dingen ook goed doet. Deze dialoog is (nog) niet wettelijk voorgeschreven. Het concept-wetsvoorstel voor de maatschappelijke onderneming is door het huidige kabinet ingetrokken. In dit wetsvoorstel was een bepaling opgenomen dat elke corporatie een belanghoudersvertegenwoordiging zou moeten installeren die bepaalde bevoegdheden zou krijgen. Tekenend is dat Aedes zich verzette tegen het wetsvoorstel, omdat het een verdere opeenstapeling van regels zou betekenen die de bedrijfsvoering van corporaties alleen maar moeilijker zou maken. Ondanks het verzet van Aedes en het terugtrekken van de wet zijn er inmiddels toch corporaties die de dialoog met de belanghouders formaliseren door het installeren van een Maatschappijraad of Maatschappelijke adviesraad. De bevoegdheden van een dergelijke raad gaan verder dan het één keer per jaar overleg voeren met de belanghouders van de corporatie (zoals in de Governancecode is opgenomen). Bevoegdheden kunnen variëren van adviseren, zoals gekwalificeerd adviesrecht voor het jaarplan en jaarverslag, tot de mogelijkheid om beleid mede te bepalen. Dat is meer dan de bevoegdheden die huurdersorganisaties hebben gekregen met de invoering van de Overlegwet, die slechts gericht zijn op onderwerpen die direct de huurders aangaan. Een voorbeeld van een vooruitstrevende corporatie is Wonen Limburg. Directeur Rudy de Jong is zeer uitgesproken: de enige oplossing is het maatschappelijk kapitaal terug geven aan de samenleving. Houd de overheid op gepaste afstand, maar maak de echte belanghebbenden eigenaar. Maak bewoners (mede)eigenaar van hun woning of complex en maak beleggers aandeelhouder (De Jong, 2011). De dialoog wordt door veel corporaties al op informele wijze georganiseerd met bijvoorbeeld buurtpanels of discussietafels, waarbij alle bewoners en overige belanghouders aanschuiven. Ook ontstaan er steeds meer interactieve websites waar bewoners kunnen meepraten over hun buurt. Dergelijke initiatieven betekenen overigens niet automatisch dat corporaties maatschappelijke verankering serieus nemen. Naar nieuwe verhoudingen De RMO (2009) signaleert bij de overheid een spagaat van terugtreden en optreden en heeft twee ontwikkelingslijnen geformuleerd voor de overheid: kaderstelling en horizontalisering. Kaderstelling betekent een terugtredende overheid die kaders stelt waarbinnen ruimte ontstaat voor corporaties, andere instellingen en burgers. Die kaders worden gevormd door de doelen van het overheidsbeleid, de periode waarbinnen die moeten worden bereikt, enkele minimumeisen over hoe de doelen te bereiken en het beschikbare budget. Daarmee wordt helder wie de eigenaar van welk vraagstuk is (RMO, 2002). Minderman formuleert het als volgt: De terugtredende overheid moet het eigen afscheid organiseren: de voorwaarden voor succesvolle decentralisatie vragen aan de overheid wetgeving op de context van dit proces, zonder dat dit vervalt in nieuwe regelzucht (2008b, p. 48). Een nieuwe verhouding tussen overheid en corporaties die is gebaseerd op onderling vertrouwen kan leiden tot minimale sectorale regelgeving (NTMO, 2008). Door de ruimte die ontstaat op het operationele niveau kunnen corporaties hun oriëntatie op andere instellingen, partners in een netwerk en op burgers (horizontalisering) versterken. Er ontstaat onderhandelingsruimte om goed werkbare arrangementen te treffen met klanten en andere maatschappelijke partijen. Interne

6 Jg. 44 / Nr. 3 / 2011 Van verticaal toezicht naar horizontale verantwoording P. 189 toezichthouders van corporaties (RvC of RvT) zullen zich in dit proces nadrukkelijk moeten richten op de legitimering van de corporatie door de samenleving. Dat is nu nog niet het geval. De kwaliteit van het interne toezicht neemt toe als toezichthouders formeel aanspreekbaar zijn door de belanghouders en het externe toezicht. Bij een goed functionerend intern toezicht kan het extern toezicht minder intensief zijn (Commissie de Boer, 2005). Verankerd vertrouwen Er kan de komende jaren een verschuiving plaatsvinden van extern toezicht en externe verantwoording naar horizontale verantwoording en voeding, oftewel een verschuiving van de kwadranten één en drie naar kwadrant vier. Dit vereist in de eerste plaats een overheid die minder regels oplegt aan de sector, maar zich beperkt tot het stellen van kaders. De laatste jaren is echter een tegengestelde beweging te zien: wet- en regelgeving worden uitgebreid en er worden gedetailleerde eisen aan verantwoording gesteld. Minder regelgeving door de overheid biedt corporaties de ruimte om de dialoog aan te gaan met de samenleving. Er kan dan een verschuiving plaatsvinden van georganiseerd wantrouwen naar verankerd vertrouwen, van legitimering door de overheid naar legitimering door de samenleving. Het zijn de corporaties die het voortouw moeten nemen om het vertrouwen van de overheid en de belanghouders te herwinnen en uit de huidige impasse te komen. Dat kan door de dialoog met de samenleving aan te gaan en dus de belanghouders een positie geven bij het opstellen van beleid en het verantwoorden van het beleid. Als corporaties echt werk willen maken van maatschappelijke verankering dan betekent dit ook dat zij een zelfcorrigerend en regulerend vermogen moeten tonen. Aedes zal zich nadrukkelijk moeten profileren en corporaties moeten aansporen om de dialoog structureel vorm te geven. Dat kan door het aanscherpen van de nog te vrijblijvende Aedescode ( we voeren actief en open overleg met onze belanghouders ) (Aedes, 2007, p. 2) en de Governancecode ( van het bestuur en de raad van commissarissen mag verder worden verwacht dat zij keuzes om af te wijken van sommige bepalingen verantwoorden en open staan voor het aangaan van een dialoog met belanghebbenden ) (Aedes, 2006, p. 5). Verder moeten corporaties zich meer laten voeden door en verantwoording afleggen aan de maatschappij. Als dat niet gebeurt, dan wordt het vertrouwen niet heroverd en zal een gestructureerde, formele dialoog wettelijk worden voorgeschreven via de nieuwe Woningwet. Dat zou een brevet van onvermogen zijn voor de gehele sector. Frank Barnhoorn is manager maatschappelijke verankering bij woningcorporatie Stadgenoot in Amsterdam en lid van de Raad van Commissarissen van Stek Wonen in Lisse. Literatuur Aedes (2006) Governancecode woningcorporaties, Hilversum Aedes (2007) Aedescode, Hilversum Commissie De Boer (2005) Lokaal wat kan, centraal wat moet, Nieuw bestel voor woningcorporaties, Den Haag Jong, R. de (2011) Gestript, Aedesnet, Aedesnet.nl, Minderman G.D. (2008a) Legitimatie en Verankering, uitdagingen voor de maatschappelijke ondernemer, VU public controllingreeks, Enschede/Amsterdam Minderman, G.D. (2008b) Vormloos verantwoorden (in het voortgezet onderwijs), TPC, Tijdschrift voor Public Governance, Audit & Control, maart, p. 11-e.v. Netwerk Toekomst Maatschappelijke Onderneming (2008) Een volwassen relatie. Voorstel NTMO inzake de verankering van de maatschappelijke onderneming in het burgerlijk wetboek, Den Haag Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (2002) Bevrijdende Kaders, Sturen op verantwoordelijkheid, Sdu uitgevers, Den Haag Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (2009) Stem geven aan verankering, Over de legitimering van maatschappelijke dienstverlening, Den Haag Stuurgroep Meijerink (2008) Nieuw arrangement overheidwoningcorporaties, Den Haag Werkgroep Publieke Verantwoording (2008) Vertrouwen in verantwoording, Den Haag

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 Woningcorporaties staan voor het huisvesten van mensen met een bescheiden inkomen en voor kwetsbare groepen. Woningcorporaties

Nadere informatie

GOVERNANCE CORPORATIES

GOVERNANCE CORPORATIES GOVERNANCE CORPORATIES GOVERNANCE SEMI-PUBLIEKE SECTOR Bert Keijts Breukelen, 4 november 2013 GOVERNANCE CORPORATIES 1. Overzicht governance corporatiestelsel 2. Laatste ontwikkelingen versterking governance

Nadere informatie

6 september Zomerbloeii.

6 september Zomerbloeii. 6 september Zomerbloeii. Themabijeenkomst: Maatschappelijk Rendement Raeflex Catharijnesingel 56, 3511 GE Utrecht Postbus 8068, 3503 Utrecht (030) 230 31 50 www.raeflex.nl Visitaties van Raeflex Gestart

Nadere informatie

Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem

Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem Versie: 9 juni 2017 Vastgesteld door Raad van Toezicht en Raad van Bestuur: 21 juni 2017 Inleiding Met de Invoering

Nadere informatie

MEMO HERZIENING WONINGWET

MEMO HERZIENING WONINGWET MEMO HERZIENING WONINGWET Nieuwe corporatiebestel van kracht op 1 juli 2015 Op 17 maart 2015 heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met de gewijzigde Woningwet 1 die tot doel heeft het functioneren van

Nadere informatie

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Inleiding Goed Wonen Gemert staat als corporatie midden in de samenleving en opereert vanuit haar missie: Wij zijn een maatschappij gedreven organisatie.

Nadere informatie

VOORBEELD. Woningwet 2015. Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties. Eerste druk, mei 2015

VOORBEELD. Woningwet 2015. Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties. Eerste druk, mei 2015 Woningwet 2015 Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties Eerste druk, mei 2015 WONINGWET 2015 Eerste druk, mei 2015 2015 Nederlandse Woonbond Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde.

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde. Governance handboek Besturingsmodel Havensteder Inleiding Het besturingsmodel van woningcorporatie Havensteder maakt de verbanden zichtbaar tussen missie, visie en strategie. En de daarvan afgeleide doelstellingen,

Nadere informatie

Toezichtkaders Woningstichting Het Grootslag

Toezichtkaders Woningstichting Het Grootslag Toezichtkaders Woningstichting Het Grootslag Inhoud Inhoud... 1 1 Uitgangspunten besturing, toezicht en responsiviteit... 2 1.1 Generiek kader en systeem-ankers van de governance... 2 1.2 Spelers en rolverdeling...

Nadere informatie

Maatschappelijke aandeelhouders. Nijmegenaren als volwaardige gesprekspartners van corporaties, zorg- en onderwijsinstellingen

Maatschappelijke aandeelhouders. Nijmegenaren als volwaardige gesprekspartners van corporaties, zorg- en onderwijsinstellingen Maatschappelijke aandeelhouders Nijmegenaren als volwaardige gesprekspartners van corporaties, zorg- en onderwijsinstellingen Debatstuk GroenLinks Nijmegen Pepijn Boekhorst Juni 2014 Woningcorporaties,

Nadere informatie

Ver van huis? 26 maart 2015. Pieter Schut Notaris vastgoed

Ver van huis? 26 maart 2015. Pieter Schut Notaris vastgoed Ver van huis? 26 maart 2015 Pieter Schut Notaris vastgoed Ver van huis Parlementaire enquête Woningcorporaties Commissie van Vliet: "Het was een giftige cocktail van overambitieuze directeuren, falend

Nadere informatie

Verbindingenstatuut Stichting Wonen Zuid

Verbindingenstatuut Stichting Wonen Zuid Verbindingenstatuut Stichting Wonen Zuid Vastgesteld door bestuurder op d.d. 10-3-2015 Goedgekeurd door Raad van Commissarissen op d.d. 26-03-2015 INHOUD VERBINDINGENSTATUUT 1. INLEIDING... 2 1.1 INTERNE

Nadere informatie

Participatie en zelfbeheer. ALV STOK Trevor James 31 mei 2016

Participatie en zelfbeheer. ALV STOK Trevor James 31 mei 2016 Participatie en zelfbeheer ALV STOK Trevor James 31 mei 2016 Woningwet 2015 Woonvisie & prestatieafspraken Verandering in relatie huurdersorganisatie, woningcorporatie en gemeente Woonvisie en prestatieafspraken:

Nadere informatie

TRIAS LEGITIMATIE- CHECK DENKRAAM

TRIAS LEGITIMATIE- CHECK DENKRAAM TRIAS LEGITIMATIE- CHECK DENKRAAM THEORIE: HET DENKRAAM VAN DE TRIAS LEGITIMATIECHECK Wat is en hoe krijgt u er grip op binnen uw corporatie? Lees hier meer over het concept en de -uitingen, aspecten,

Nadere informatie

Woningwet Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties. Tweede druk, februari 2016

Woningwet Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties. Tweede druk, februari 2016 Woningwet 2015 Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties Tweede druk, februari 2016 WONINGWET 2015 Tweede druk, februari 2016 2016 Nederlandse Woonbond Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist 1. Inleiding De RvC van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist heeft drie taken: - toezicht houden op het bestuur en op de gang van zaken

Nadere informatie

Belanghouders beleid De Woonplaats

Belanghouders beleid De Woonplaats Belanghouders beleid De Woonplaats Juni 2017 1. Aanleiding De Woonplaats staat midden in de maatschappij. Daarom hechten wij aan een goede relatie met onze belanghouders. Wij willen graag begrijpen wat

Nadere informatie

Toezichts- en Toetsingskader Nijestee

Toezichts- en Toetsingskader Nijestee Toezichts- en Toetsingskader Nijestee Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 8 februari 2017 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 2 2 Aanleiding en inleiding... 3 3 Toezichtskader...

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

Nieuwe Woningwet. Wat verandert er in de sociale huursector?

Nieuwe Woningwet. Wat verandert er in de sociale huursector? Nieuwe Woningwet Wat verandert er in de sociale huursector? NIEUWE WONINGWET Maart 2015 Nederlandse Woonbond Samenstelling Nederlandse Woonbond Voor de tekst in deze brochure is gebruikt gemaakt van gegevens

Nadere informatie

Profiel inkomend voorzitter Raad van Toezicht SVWN

Profiel inkomend voorzitter Raad van Toezicht SVWN Profiel inkomend voorzitter Raad van Toezicht SVWN De Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) is als onafhankelijke stichting opgericht door het Ministerie van Binnenlandse Zaken (voorheen

Nadere informatie

Visie op besturen en toezicht houden

Visie op besturen en toezicht houden Visie op besturen en toezicht houden Inleiding In dit document legt de Raad van Commissarissen en het bestuur van Stichting Stadgenoot beknopt haar visie vast op besturen en toezicht houden, zoals bedoeld

Nadere informatie

Visitaties van Raeflex

Visitaties van Raeflex 24 mei 2012 Netwerkbijeenkomst 10 jaar visitatie: Balans tussen leren en verantwoorden Catharijnesingel 56, 3511 GE Utrecht Postbus 8068, 3503 Utrecht (030) 230 31 50 www.raeflex.nl Visitaties van Gestart

Nadere informatie

Visie Raad van Commissarissen op toezicht houden bij SSW

Visie Raad van Commissarissen op toezicht houden bij SSW 12-3-2017 Visie Raad van Commissarissen op toezicht houden bij SSW ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Inleiding Wet-

Nadere informatie

Visie op toezicht en besturen

Visie op toezicht en besturen Visie op toezicht en besturen Versie: 2017.02 Vastgesteld door RvC en bestuurder: 16 maart 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Visie op toezicht... 3 2.1 Rolinvulling... 3 2.2 Toegevoegde waarde...

Nadere informatie

Toezichtskader Raad van Commissarissen Patrimonium Barendrecht

Toezichtskader Raad van Commissarissen Patrimonium Barendrecht Toezichtskader Raad van Commissarissen Patrimonium Barendrecht 15 maart 2012 Over dit toezichtskader Dit toezichtskader is een document van de Raad van Commissarissen (RvC) van woonvereniging Patrimonium

Nadere informatie

Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid. Werk in uitvoering

Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid. Werk in uitvoering Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid Werk in uitvoering Vastgesteld door de Bestuurder op 17-06-2014 Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 26-03-2015 INHOUD INVESTERINGSSTATUUT INLEIDING...

Nadere informatie

Domein en financiering

Domein en financiering Congres 19-04-2011 Domein en financiering 1. Keuzes voor de toekomst De komende periode worden besluiten genomen die cruciaal zijn voor de toekomst van corporaties. De Europese Beschikking en de daaruit

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief Geacht bestuur, L1875 Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken t.a.v. het bestuur Postbus 329 1200 AH HILVERSUM Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief

Nadere informatie

KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK

KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK ALGEMEEN Woningstichting Wonen Vierlingsbeek is een kleine woningcorporatie (ca. 500 vhe) met een sterke lokale binding. De stichting wordt bestuurd door een

Nadere informatie

TOETSINGSKADER VERBINDINGEN. Woonstad Rotterdam. 3-12-2013 1 van 10

TOETSINGSKADER VERBINDINGEN. Woonstad Rotterdam. 3-12-2013 1 van 10 TOETSINGSKADER VERBINDINGEN Woonstad Rotterdam 3-12-2013 1 van 10 Inleiding De IAD heeft in het auditprogramma een IC opgenomen op de verbindingen. In 2009/2010 was er, ten gevolge van fusie- en integratiewerkzaamheden,

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid G.J. Bakker. sv RIS Regnr. DSO/ Den Haag, 7 juni 2012

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid G.J. Bakker. sv RIS Regnr. DSO/ Den Haag, 7 juni 2012 Gemeente Den Haag BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid G.J. Bakker sv 2012.221 RIS 248267 Regnr. DSO/2012.538 Den Haag, 7 juni 2012 Inzake: toezicht op woningcorporaties De gemeenteraad

Nadere informatie

Directiestatuut Domijn

Directiestatuut Domijn Directiestatuut Domijn 4 mei 2012 Diskisnr.: 1972042 Inhoudsopgave 1. Directiestatuut Domijn 3 1.1. Inleiding 3 1.2. Doel van de functies 3 1.3. Plaats in de organisatie 4 1.4. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Samenvatting visitatierapport

Samenvatting visitatierapport Samenvatting visitatierapport Visitatie, de voorbereiding Visitatie is, als onderdeel van de Aedescode, voor leden van branchevereniging Aedes verplicht. Naast een verantwoordingsinstrument is visitatie

Nadere informatie

Samenvatting herziene Woningwet

Samenvatting herziene Woningwet Samenvatting herziene Woningwet 1. Algemeen De Tweede Kamer stemde op 5 juli unaniem in met de herziening van de Woningwet. In het najaar van 2012 wordt het wetsvoorstel door de Eerste Kamer besproken.

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw kenmerk 2016Z22662

Nadere informatie

Visitatieraad Sociale Huisvestingsmaatschappijen. Workshop Evalueren door Visiteren 7 december 2012 Gerard van Bortel, Voorzitter Visitatieraad

Visitatieraad Sociale Huisvestingsmaatschappijen. Workshop Evalueren door Visiteren 7 december 2012 Gerard van Bortel, Voorzitter Visitatieraad Visitatieraad Sociale Huisvestingsmaatschappijen 1 Workshop Evalueren door Visiteren 7 december 2012 Gerard van Bortel, Voorzitter Visitatieraad Opbouw 1. Vergelijking sociaal wonen in Nederland en Vlaanderen

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief Geacht bestuur, L0884 Woningstichting Goed Wonen Koedijk Sint-Pancras t.a.v. het bestuur Bovenweg 180 A 1834 CJ SINT PANCRAS Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief

Nadere informatie

Stuknummer: AM2.06095

Stuknummer: AM2.06095 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. uw kenmerk bijlagefn) (070) 373 8393 1 betreft ons kenmerk datum Ontwikkelingen FLO/U201200941 22 juni 2012 woningcorporatiesector

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR WONINGSTICHTING ROCHDALE

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR WONINGSTICHTING ROCHDALE REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR WONINGSTICHTING ROCHDALE 1 Dit reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 19 april 2010 en vastgesteld door de Raad van Bestuur op 26 april 2010. Algemeen Status

Nadere informatie

Toezichtvisie l escaut woonservice

Toezichtvisie l escaut woonservice Toezichtvisie l escaut woonservice De maatschappelijke context waarbinnen woningcorporaties acteren is de afgelopen jaren erg aan dynamiek onderhevig. Meer dan voorheen ligt er een grotere nadruk op de

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting. Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk

Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting. Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk Programma Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting:

Nadere informatie

Stakeholdersstatuut. Achtereenvolgens wordt ingegaan op

Stakeholdersstatuut. Achtereenvolgens wordt ingegaan op Stakeholdersstatuut Corporaties zijn maatschappelijke ondernemingen. Zij waarborgen de maatschappelijke bestemming van hun vermogen door effectief toezicht, een transparante inrichting van de organisatie,

Nadere informatie

Woningwet op weg: Workshop spoedcursus corporatiefinanciën 30 september 2015. Eindhoven

Woningwet op weg: Workshop spoedcursus corporatiefinanciën 30 september 2015. Eindhoven Woningwet op weg: Workshop spoedcursus corporatiefinanciën 30 september 2015 Eindhoven Natasja Georgius-van Dijk Adviseur BNG Advies 30 september 2015 BNG Advies ondersteunt haar cliënten bij het maken

Nadere informatie

Online vragenlijst. Interne organisatie van woningcorporaties

Online vragenlijst. Interne organisatie van woningcorporaties Online vragenlijst Interne organisatie van woningcorporaties Deze vragenlijst gaat over de interne organisatie van uw woningcorporatie in 2013. Met uw antwoorden beogen we een momentopname te maken van

Nadere informatie

Gevolgen van Woningwet en Regeerakkoord voor het lokale speelveld

Gevolgen van Woningwet en Regeerakkoord voor het lokale speelveld Gevolgen van Woningwet en Regeerakkoord voor het lokale speelveld Futuraplatform - vrijdag 16 november 2012 Leo Gerrichhauzen Gerrichhauzen en Partners 2012 Van verzelfstandiging naar publieke sturing

Nadere informatie

Huurincasso: sociaal en efficient? Ontwikkelingen in de sociale huursector

Huurincasso: sociaal en efficient? Ontwikkelingen in de sociale huursector Huurincasso: sociaal en efficient? Ontwikkelingen in de sociale huursector Marja Elsinga Delft University of Technology Challenge the future Huurincasso Woningcorporaties: Sociaal Bedrijfmatige/efficient

Nadere informatie

Wonen in het Land van Heusden en Altena. Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015

Wonen in het Land van Heusden en Altena. Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015 Wonen in het Land van Heusden en Altena Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015 Agenda P. van den Heuvel: De nieuwe Woningwet hoofdpunten W. Bijl: Regionale verankering in het Land van Heusden

Nadere informatie

2. De achtergrond: het Wetsvoorstel MO; stand van zaken en algemeen

2. De achtergrond: het Wetsvoorstel MO; stand van zaken en algemeen MEMO Aan : Leden Woningbouwvereniging Amerongen Leden Adviesraad Volkshuisvesting Amerongen Leden Raad van Toezicht Woningbouwvereniging Amerongen Bestuur Woningbouwvereniging Amerongen Leden Geschillencommissie

Nadere informatie

Woningwet op weg: Workshop corporatiefinanciën 17 september 2015. Zwolle

Woningwet op weg: Workshop corporatiefinanciën 17 september 2015. Zwolle Woningwet op weg: Workshop corporatiefinanciën 17 september 2015 Zwolle Gabriël de Groot Senior adviseur BNG Advies 17 september 2015 BNG Advies ondersteunt haar cliënten bij het maken van afwegingen bij

Nadere informatie

De controller in de Circle of Trust (Hoe) kan de controller bouwen aan vertrouwen?

De controller in de Circle of Trust (Hoe) kan de controller bouwen aan vertrouwen? De controller in de Circle of Trust (Hoe) kan de controller bouwen aan vertrouwen? De controller in de Circle of Trust VRC Midzomer Event 19 juni 2014 drs. Daphne Braal*Verhoog Directeur Centraal Fonds

Nadere informatie

Goed bestuur (ook) in de ogen van belanghouders Een zorg van bestuurder (en RvC)

Goed bestuur (ook) in de ogen van belanghouders Een zorg van bestuurder (en RvC) Museumlaan 2 3581 HK Utrecht T 030 2328760 E office.gs@governancesupport.com Corporate governance en de rol van de RvC Goed bestuur (ook) in de ogen van belanghouders Een zorg van bestuurder (en RvC) MKW

Nadere informatie

Het maatschappelijke harder.

Het maatschappelijke harder. Het maatschappelijke harder. Het rendement van de huismeester Moeten we dat wel doen, een extra huismeester? Het is wél goed voor de leefbaarheid in die buurt. En misschien dat ie ook nog wat klusjes kan

Nadere informatie

Implementatie herziene Woningwet Woningcorporaties in een veranderend krachtenveld

Implementatie herziene Woningwet Woningcorporaties in een veranderend krachtenveld Implementatie herziene Woningwet Woningcorporaties in een veranderend krachtenveld Futura - maandag 8 oktober 2012 Gerrichhauzen en Partners Gerrichhauzen en Partners 2012 Opzet van de middag Aanleiding

Nadere informatie

Toezichtsvisie Toezichts- en toetsingskader Informatiereglement

Toezichtsvisie Toezichts- en toetsingskader Informatiereglement Toezichtsvisie Toezichts- en toetsingskader Informatiereglement Versie: 2016.01 Vastgesteld door RvT: 31 oktober 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Toezicht visie Woonkwartier... 3 3. Toezichtkader

Nadere informatie

Rotterdam. Stook je rijk 2015. Monitoring Energiebesparing Huursector

Rotterdam. Stook je rijk 2015. Monitoring Energiebesparing Huursector Rotterdam Stook je rijk 2015 Monitoring Energiebesparing Huursector 9-10-2015 Inhoud Nieuwe Woningwet per 1 juli 2015 Doelstellingen landelijke Energieakkoord Stand van Zaken in Nederland Rotterdamse doelstellingen

Nadere informatie

Actieplan visitatie 2014

Actieplan visitatie 2014 Actieplan visitatie 2014 0 Inleiding In 2014 is WEL voor de derde keer gevisiteerd. Deze keer door Cognitum. Hierbij is gekeken naar de opgaven, de ambities en de maatschappelijke prestaties van WEL. Voor

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

De toekomst van de corporatiesector: de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties. Wooncongres

De toekomst van de corporatiesector: de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties. Wooncongres De toekomst van de corporatiesector: de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties en Wonen 6.0 (Peter Boelhouwer, Marja Elsinga, Vincent Gruis, Hugo Priemus, Jan van der Schaar & Andre Thomsen)

Nadere informatie

10 PUNTEN VOOR DE WOON AGENDA 2014 2018. Corporaties en gemeente in dialoog over wonen in Nijmegen

10 PUNTEN VOOR DE WOON AGENDA 2014 2018. Corporaties en gemeente in dialoog over wonen in Nijmegen 10 PUNTEN VOOR DE WOON AGENDA 2014 2018 Corporaties en gemeente in dialoog over wonen in Nijmegen Voorwoord Volgend voorjaar zijn nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. Wonen in Nijmegen is een belangrijk onderdeel

Nadere informatie

toezicht en toetsing - Raad van Commissarissen Stadgenoot; pagina 1 van 6

toezicht en toetsing - Raad van Commissarissen Stadgenoot; pagina 1 van 6 TOEZICHT EN TOETSING 2014 Raad van Commissarissen Stadgenoot Het toezichtskader Het toezichtskader beschrijft op hoofdlijnen het speelveld en de taken van de corporatie en omvat het geheel van spelregels

Nadere informatie

Bestuursreglement. Stichting VELISON WONEN

Bestuursreglement. Stichting VELISON WONEN Bestuursreglement Stichting VELISON WONEN Status: Definitief Versie: 28 februari 2014 Versie: Aangepast 1 september 2014 Bestuursreglement stichting Velison Wonen, versie 1 september 2014 1 Doel en reikwijdte

Nadere informatie

Resolutie Corporatiesector

Resolutie Corporatiesector Resolutie Corporatiesector Indiener: Woordvoerder: Auteurs: David Struik (PC Wonen en Ruimtelijke Ordening) David Struik (PC Wonen en Ruimtelijke Ordening) Maarten van t Hek, Paul Le Doux, David Struik,

Nadere informatie

HOOFDPUNTEN IMPLEMENTATIE WONINGWET

HOOFDPUNTEN IMPLEMENTATIE WONINGWET HOOFDPUNTEN IMPLEMENTATIE WONINGWET DAEB portefeuille Niet-DAEB portefeuille DE GEHELE ORGANISATIE KRIJGT TE MAKEN MET DE WONINGWET RvT Bestuur Strategie en beleid Vastgoed Financiën en control Wonen -

Nadere informatie

Toezichtsvisie WormerWonen

Toezichtsvisie WormerWonen Pagina 1 van 8 Toezichtsvisie WormerWonen Vastgesteld: 12 maart 2016 Goedgekeurd RvT: 24-03-2016 Revisie goedgekeurd: 19-05-2016 Pagina 2 van 8 1. Inleiding Met invoering van de herzieningswet toegelaten

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie

In contact met belanghouders!

In contact met belanghouders! In contact met belanghouders! met zestien bewezen werkvormen voor corporaties Inleiding Iedere corporatiebestuurder vraagt zich weleens af welke methoden er bestaan om contacten met belanghouders te managen.

Nadere informatie

KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL

KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL 1 Inleiding INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Kwaliteit 3 KWH- huurlabel 3 Enquête 4 Visitatie 4 Aedes-code 5 Overige kwaliteitssystemen 5 Onderhoud 5 Keuzemogelijkheden 6 Bewonersparticipatie

Nadere informatie

Governance in Inleiding. Het bestuur

Governance in Inleiding. Het bestuur Governance in 2014 Inleiding In dit hoofdstuk is beschreven hoe Parteon inhoud geeft aan de principes van de per 1 juli 2007 in werking getreden en per 1 juli 2011 gewijzigde Governancecode (GC). De GC

Nadere informatie

KWALITEIT & INTEGRITEIT

KWALITEIT & INTEGRITEIT KWALITEIT & INTEGRITEIT Maatschappelijk ondernemer Haag Wonen is een woningcorporatie die marktconform wil opereren in een brede maatschappelijke context. Wij willen op een professionele en bedrijfsmatige

Nadere informatie

Inhoud. Visitatierapport en bestuurlijke reactie V0Visitatiekader. Samenvatting eindoordeel in EY-visitatiescorekaart

Inhoud. Visitatierapport en bestuurlijke reactie V0Visitatiekader. Samenvatting eindoordeel in EY-visitatiescorekaart Visitatie 2015 Visitatierapport en bestuurlijke reactie V0Visitatiekader Inhoud Samenvatting eindoordeel in EY-visitatiescorekaart Presteren naar opgaven en ambities Presteren volgens belanghebbenden Aandachtspunten

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur, L0705 Veenendaalse Woningstichting t.a.v. het bestuur Postbus 168 3900 AD VEENENDAAL Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009 Geacht bestuur,

Nadere informatie

Toezichts- en toetsingskader

Toezichts- en toetsingskader Toezichts- en toetsingskader Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d 7 juli 2014. 1 1. Aanleiding Poort6 hecht groot belang aan een goede governance, dat wil zeggen een structuur

Nadere informatie

Toezichtvisie, toezicht- en toetsingskader TOEZICHTSVISIE TOEZICHT- EN TOETSINGSKADER. FidesWonen

Toezichtvisie, toezicht- en toetsingskader TOEZICHTSVISIE TOEZICHT- EN TOETSINGSKADER. FidesWonen TOEZICHTSVISIE TOEZICHT- EN TOETSINGSKADER FidesWonen Versie 1.0 Sommelsdijk, 10 november 2015 1 A. ALGEMEEN 1. Omgeving 1.1 FidesWonen FidesWonen is een wooncorporatie met ongeveer 2.350 woningen en is

Nadere informatie

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 1. De vereniging 1.1 Algemeen De HuurdersBelangenvereniging (HBV) Van Alckmaer komt op voor de belangen van de mensen die een huis huren bij de

Nadere informatie

Verkort rapport van bevindingen

Verkort rapport van bevindingen Verkort rapport van bevindingen Financiële beoordeling voorstel tot fusie Ymere De Woningbouw 5 maart 2013 Geachte werkgroep, In navolging op onze opdracht, zoals door u op 7 januari 2013 aan BAAS Management

Nadere informatie

FidesWonen BELEID DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING & OPLEIDINGEN. Wie oude kennis koestert en voortdurend nieuwe vergaart, mag een leraar van anderen zijn.

FidesWonen BELEID DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING & OPLEIDINGEN. Wie oude kennis koestert en voortdurend nieuwe vergaart, mag een leraar van anderen zijn. BELEID DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING & OPLEIDINGEN FidesWonen Wie oude kennis koestert en voortdurend nieuwe vergaart, mag een leraar van anderen zijn. Confucius Versie 1.0 Middelharnis, 25 maart 2015 Inleiding

Nadere informatie

Hoe wordt ik lid van de raad van toezicht?

Hoe wordt ik lid van de raad van toezicht? Leerkring toezicht Hoe wordt ik lid van de raad van toezicht? Een diepgaande oriëntatie op toezicht, aspiraties en het proces om toezichthouder te worden! Goos Minderman, Arno Geurtsen, Willem van Leeuwen

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Situatie Laurentius

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Situatie Laurentius Raadsinformatiebrief Onderwerp Situatie Laurentius Inleiding/aanleiding Op 1 februari jl. hebt u een raadsinformatiebrief ontvangen over de situatie bij Laurentius naar aanleiding van een publicatie in

Nadere informatie

Statuten(wijzigingen) woningcorporaties. Algemeen

Statuten(wijzigingen) woningcorporaties. Algemeen Statuten(wijzigingen) woningcorporaties Algemeen Artikel 23, derde lid, Woningwet (verzoek goedkeuring) De toegelaten instelling en een met haar verbonden onderneming behoeft voor de wijziging van haar

Nadere informatie

Nieuw arrangement overheidwoningcorporaties

Nieuw arrangement overheidwoningcorporaties Nieuw arrangement overheidwoningcorporaties Stuurgroep Meijerink Den Haag, 27 november 2008 1. Inleiding 1.1. Voorgeschiedenis In 2007 is overleg gestart tussen het ministerie voor WWI en de brancheorganisatie

Nadere informatie

Toezichtvisie & toezicht- en toetsingskader en informatieprotocol

Toezichtvisie & toezicht- en toetsingskader en informatieprotocol Toezichtvisie & toezicht- en toetsingskader en informatieprotocol Raad van Commissarissen en het Bestuur van woningstichting Berg en Terblijt April 2017 Wst. Berg&Terblijt 1 Inleiding Intern toezicht is

Nadere informatie

Maatschappelijke visitatie. aanpak Ecorys

Maatschappelijke visitatie. aanpak Ecorys aanpak Ecorys 2014 Inhoud presentatie 1.Maatschappelijke visitatie a. Algemeen b. Beoordelingskader c. Resultaten/eindproducten d. Verschil methodiek 3.0 en 5.0 2. Aanpak Ecorys 3. Organisatie en tijdplanning

Nadere informatie

Colofon : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Vastgesteld door College van Bestuur : 9 februari 2016

Colofon : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Vastgesteld door College van Bestuur : 9 februari 2016 Reglement Adviesraad Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Vastgesteld door College van Bestuur : 9 februari 2016 Kenmerk CvB : 2016/000171/CvB-REG Woord vooraf Dit reglement heeft

Nadere informatie

Januari 2011. Visiedocument Bestuurdersaansprakelijkheid Woningcorporaties. Governance, Risk & Compliance

Januari 2011. Visiedocument Bestuurdersaansprakelijkheid Woningcorporaties. Governance, Risk & Compliance Januari 2011 Visiedocument Bestuurdersaansprakelijkheid Woningcorporaties - Governance, Risk & Compliance Agenda Bespreken ontwikkelingen Governance, Risk & Compliance Invloed op bestuurdersaansprakelijkheid

Nadere informatie

Goed bestuur in de zorg

Goed bestuur in de zorg Goed bestuur in de zorg Fenna van Dijk Puck Dinjens IVVU 26 mei 2015 Inhoud workshop i. Bestuur en toezicht: de stand van zaken ii. Hoe werkt toezicht in de zorg? iii. Vergrootte aansprakelijkheid bestuurder

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting De Volmacht te Gieten

Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting De Volmacht te Gieten Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting De Volmacht te Gieten In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen binnen het kader

Nadere informatie

Profiel voor de directeur-bestuurder van SWZ

Profiel voor de directeur-bestuurder van SWZ Profiel voor de directeur-bestuurder van SWZ Korte samenvatting SWZ heeft de komende jaren behoefte aan een maatschappelijk geëngageerde directeurbestuurder die zich kan identificeren met het profiel van

Nadere informatie

Overzicht en stemmingsuitslagen bij moties Novelle op Herzieningswet

Overzicht en stemmingsuitslagen bij moties Novelle op Herzieningswet Overzicht en stemmingsuitslagen bij moties Novelle op Herzieningswet Dertien moties ingediend bij debat op 9 december 2014. Drie moties verworpen en tien aangenomen. 1. De motie-karabulut over de sociale

Nadere informatie

ALV 17 januari 2017 Uitkomsten besturingsmodel

ALV 17 januari 2017 Uitkomsten besturingsmodel ALV 17 januari 2017 Uitkomsten besturingsmodel Aanleiding onderzoek besturingsmodel Inrichting oude bestuur Bestuurscrises 2014 en voorjaar 2016 Nieuwe regelgeving en druk van rijkstoezichthouders Besluit

Nadere informatie

Toezicht vergt afstand. Woningcorporaties hebben recht op vreemde ogen

Toezicht vergt afstand. Woningcorporaties hebben recht op vreemde ogen Toezicht vergt afstand. Woningcorporaties hebben recht op vreemde ogen Vincent Smit en Peter Boelhouwer 1 Woningcorporaties en de rijksoverheid: een moeizame verhouding De brutering van de woningcorporaties

Nadere informatie

Notitie Pas toe of leg uit

Notitie Pas toe of leg uit Notitie Pas toe of leg uit Deze notitie is vastgesteld in de gezamenlijke vergadering Bestuur en RvT d.d.10 april 2015. Gelijk met de vaststelling van deze notitie is ook de Governancecode Het Grootslag

Nadere informatie

Functieprofiel. Directeur-bestuurder. bij WVH

Functieprofiel. Directeur-bestuurder. bij WVH Functieprofiel Directeur-bestuurder bij WVH De organisatie Woningbouwvereniging Hoek van Holland (WVH) heeft in Hoek van Holland een goed onderhouden en aantrekkelijk woningbezit van ruim 2000 woningen.

Nadere informatie

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014 Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 PROFIEL RAAD VAN COMMISSARISSEN 1. Kerntaken van de raad van commissarissen

Nadere informatie

VISIE TOEZICHT & BESTUUR. van STICHTING MAASKANT WONEN

VISIE TOEZICHT & BESTUUR. van STICHTING MAASKANT WONEN VISIE op TOEZICHT & BESTUUR van STICHTING MAASKANT WONEN 1 ALGEMEEN Maaskant Wonen is een woningcorporatie met circa 1.850 woningen in beheer. We zijn actief in de gemeente Stein in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

toezicht en toetsing - Raad van Commissarissen Stadgenoot; pagina 1 van 6

toezicht en toetsing - Raad van Commissarissen Stadgenoot; pagina 1 van 6 TOEZICHT EN TOETSING Raad van Commissarissen Stadgenoot Het toezichtskader Het toezichtskader beschrijft op hoofdlijnen het speelveld en de taken van de corporatie en omvat het geheel van spelregels die

Nadere informatie

Totale beoordeling. Presteren naar Opgaven en Ambities 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0. Presteren naar Vermogen

Totale beoordeling. Presteren naar Opgaven en Ambities 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0. Presteren naar Vermogen C Samenvatting Visitatie De Woonmensen Deze visitatie is uitgevoerd op basis van de 5.0-versie van de Methodiek Maatschappelijke Visitatie Woningcorporaties (Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland,

Nadere informatie

samenwerking regie verbonden partijen

samenwerking regie verbonden partijen Geacht raadslid, U bepaalt de hoofdlijnen van het beleid. U controleert het college. U vertegenwoordigt daarin de inwoners van Delft. Geen gemakkelijke taak. Vraagstukken zijn vaak niet binnen de eigen

Nadere informatie

Opdracht aan de commissie inzake kaderstelling en toezicht woningcorporaties. Geachte voorzitter en leden van de commissie,

Opdracht aan de commissie inzake kaderstelling en toezicht woningcorporaties. Geachte voorzitter en leden van de commissie, Opdracht aan de commissie inzake kaderstelling en toezicht woningcorporaties Geachte voorzitter en leden van de commissie, De afgelopen jaren is het wettelijke stelsel met betrekking tot de woningcorporaties

Nadere informatie