Beslissing op bezwaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beslissing op bezwaar"

Transcriptie

1 Beslissing op bezwaar Kenmerk: 25500/25520/ Betreft: Beslissing op bezwaar inzake Het in licentie geven van de woord- en (beeld)merken TROS en Sterren.nl ten behoeve van een column in weekblad Privé Het Commissariaat voor de Media, gezien het besluit van 24 maart 2011, kenmerk 24126/ , waarbij het Commissariaat voor de Media (hierna: het Commissariaat) de TROS toestemming heeft verleend voor de nevenactiviteit Het in licentie geven van de woord- en (beeld)merken TROS en Sterren.nl ten behoeve van een column in weekblad Privé, gezien het daartegen op 17 mei 2011 door T.V. Digitaal B.V. (hierna: T.V. Digitaal) ingediende bezwaarschrift, gezien het daartegen op 19 mei 2011 door RadioCorp B.V. (hierna: RadioCorp) ingediende bezwaarschrift, gelet op de Mediawet 2008, gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb), overweegt als volgt, A. Verloop van de procedure 1. Bij fax van 1 november 2010 heeft de TROS het Commissariaat verzocht toestemming te verlenen voor het in licentie geven van de woord- en (beeld)merken TROS en Sterren.nl ten behoeve van een column in weekblad Privé. 2. Bij besluit van 24 maart 2011 (kenmerk: 24126/ ) heeft het Commissariaat toestemming verleend voor de nevenactiviteit Het in licentie geven van de woord- en (beeld)merken van TROS en Sterren.nl ten behoeve van een column in weekblad Privé. 3. Bij fax van 17 mei 2011 (kenmerk: /MRO/729720) heeft T.V. Digitaal bezwaar gemaakt tegen het besluit van 24 maart Bij brief van 19 mei 2011 (kenmerk: ) heeft RadioCorp bezwaar gemaakt tegen het besluit van 24 maart Bij brieven van 27 mei 2011 heeft het Commissariaat de ontvangst van het bezwaarschrift van T.V. Digitaal (kenmerk: 25500/ ) en RadioCorp (kenmerk: 25520/ ) bevestigd en zijn T.V. Digitaal en RadioCorp uitgenodigd voor een hoorzitting.

2 6. Bij brief van 27 mei 2011 (kenmerk: 25500/ ) heeft het Commissariaat de TROS geïnformeerd over het door T.V. Digitaal en RadioCorp aangetekende bezwaar, en is de TROS uitgenodigd voor een hoorzitting. 7. Per van 15 juni 2011 heeft de TROS het Commissariaat geïnformeerd af te zien van de mogelijkheid te worden gehoord. 8. Per van 30 juni 2011 verzoekt T.V. Digitaal mede namens RadioCorp om inzage in de stukken die aan het bestreden besluit van 24 maart 2011 ten grondslag liggen. 9. Per van 30 juni 2011 heeft de TROS zich verzet tegen verstrekking van de gevraagde stukken wegens de bedrijfsvertrouwelijkheid hiervan. 10. Per van 4 juli 2011 heeft het Commissariaat T.V. Digitaal en RadioCorp de gevraagde stukken doen toekomen, waarbij de bedrijfsvertrouwelijke gegevens onleesbaar zijn gemaakt. Per van gelijke datum heeft het Commissariaat de TROS dienovereenkomstig geïnformeerd. 11. Op 5 juli 2011 heeft ten kantore van het Commissariaat een hoorzitting plaatsgevonden, waarbij T.V. Digitaal en RadioCorp hun bezwaar nader hebben toegelicht. Het verslag van de hoorzitting is als bijlage bij deze beslissing gevoegd. 12. Bij brieven van 11 juli 2011 heeft het Commissariaat aan T.V. Digitaal (kenmerk: 25500/ ) en RadioCorp (kenmerk: 25520/ ) medegedeeld de termijn voor de beslissing op bezwaar te verdagen. 13. Bij brief van 13 juli 2011 (kenmerk: 25500/ ) heeft het Commissariaat aanvullende vragen aan de TROS gesteld en meegedeeld de termijn voor de beslissing op bezwaar te verdagen. 14. Bij brief van 19 juli 2011 (kenmerk: /JuZa JV) heeft de TROS aanvullende informatie aan het Commissariaat toegestuurd. Bij brieven van 25 juli 2011 heeft het Commissariaat T.V. Digitaal (kenmerk: 25500/ ) en RadioCorp (kenmerk: 25520/ ) ter kennisname een afschrift hiervan doen toekomen. 15. Bij brief van 28 juli 2011 (kenmerk: 25500/ ) heeft het Commissariaat, in vervolg op zijn brief van 13 juli 2011, aanvullende vragen aan de TROS gesteld. 16. Bij brief van 29 juli 2011 (kenmerk: ) heeft RadioCorp gereageerd op de brief van de TROS van 19 juli Bij brief van 1 augustus 2011 (kenmerk: 37666/MRO/ ) heeft T.V. Digitaal gereageerd op de brief van de TROS van 19 juli Daarbij heeft T.V. Digitaal verzocht om ter inzage legging van de overeenkomst tussen Kees Tol en de TROS en de overeenkomst tussen TROS en Uitgeversmaatschappij de Telegraaf B.V. (hierna: de Telegraaf)

3 18. Bij brief van 4 augustus 2011 (kenmerk: 25500/ ) heeft het Commissariaat het verzoek van T.V. Digitaal afgewezen. 19. Bij brief van 9 augustus 2011 (kenmerk: /JuZa JV) heeft de TROS gereageerd op de brief van het Commissariaat van 28 juli B. Feiten 20. De nevenactiviteit van de TROS bestaat uit het voor de duur van één jaar in licentie geven van de woord- en (beeld)merken TROS en Sterren.nl aan de Telegraaf ten behoeve van een column in weekblad Privé. 21. Sterren.nl is het digitale themakanaal van de TROS over Nederlandstalige muziek. Sterren.nl biedt 24 uur per dag media-aanbod op radio en televisie. 22. De column in het weekblad Privé ten behoeve waarvan de TROS een licentie voor woorden beeldmerken van TROS en Sterren.nl verleent, zal geschreven worden door Kees Tol. Uit hoofde van een detacheringovereenkomst presenteert Kees Tol diverse programma s op Sterren.nl. De column in het weekblad Privé schrijft Kees Tol uit hoofde van een overeenkomst met de Telegraaf. C. Juridisch kader 23. Artikel Mediawet De publieke media-instellingen mogen alleen na voorafgaande toestemming van het Commissariaat nevenactiviteiten verrichten. 2. Nevenactiviteiten zijn activiteiten, directe of indirecte deelnemingen in rechtspersonen daaronder begrepen, die niet rechtstreeks verband houden met of ten dienste staan van de uitvoering van de publieke media-opdracht, met uitzondering van verenigingsactiviteiten. 3. Toestemming kan alleen worden gegeven als een nevenactiviteit verband houdt met of ten dienste staat van de verwezenlijking van de publieke media-opdracht en direct gerelateerd is aan het media-aanbod van de publieke omroep, op marktconforme wijze wordt verricht en ten minste kostendekkend is. 24. Artikel Mediawet 2008 De NPO en de publieke media-instellingen mogen alleen na voorafgaande toestemming van het Commissariaat nevenactiviteiten verrichten. 25. De Regeling van het Commissariaat van 10 april 2009 houdende beleidregels omtrent nevenactiviteiten publieke media-instellingen (Beleidsregels nevenactiviteiten 2009)

4 D. Ontvankelijkheid 26. T.V. Digitaal en RadioCorp zijn, gelet op bestaande jurisprudentie, 1 aan te merken als belanghebbende in de zin van artikel 1:2, eerste lid, van de Awb. Hiertoe overweegt het Commissariaat als volgt. 27. T.V. Digitaal handelt onder de naam TV Oranje. Sterren.nl en TV Oranje zijn beiden themakanalen met een landelijk bereik, die zich tot dezelfde doelgroep voor kijkers richten en in een concurrentiepositie verkeren. Het belang van TV Oranje onderscheidt zich hiermee met de belangen van themakanalen in het algemeen. Er is sprake van voldoende individueel belang. Dit belang is tevens voldoende actueel en objectief bepaald, nu de nevenactiviteit van de TROS waarvoor op 24 maart 2011 goedkeuring verleend, van invloed kan zijn op de reclame-inkomsten voor en de kijk- en luisterdichtheid van TV Oranje. 28. RadioCorp handelt onder de naam 100% NL. Onderdeel van Sterren.nl is Sterren.nl Radio. Net als Sterren.nl (Radio) heeft 100% NL een landelijke bereik, via kabel, internet en 100% NL bovendien via de ether. 100% NL richt zich tot dezelfde doelgroep van luisteraars die TROS met Sterren.nl (Radio) benadert en Sterren.nl en 100% NL verkeren in een concurrentiepositie. Gelet hierop onderscheidt het belang van 100% NL zich zodanig van de belangen van radio-omroepen in het algemeen, dat sprake is van voldoende individueel belang. Dit belang is tevens voldoende actueel en objectief bepaald, nu de nevenactiviteit van de TROS waarvoor op 24 maart 2011 goedkeuring is verleend, van invloed kan zijn op de reclame-inkomsten voor en de luisterdichtheid van 100% NL. Door de nevenactiviteit van TROS wordt immers meer aandacht gegeven aan de door Sterren.nl ontplooide activiteiten, waaronder het uitzenden van Nederlandstalige muziek. 29. Het bestreden besluit van 24 maart 2011 is op 9 mei 2011 gepubliceerd op de website van het Commissariaat. De bezwaren van T.V. Digitaal en RadioCorp zijn ingediend op respectievelijk 17 mei en 19 mei 2011, binnen de wettelijke bezwaartermijn van zes weken. 30. Aan de vereisten gesteld in artikel 6:5 Awb is voldaan. De bezwaren van T.V. Digitaal en RadioCorp zijn ontvankelijk. E. Bezwaar T.V. Digitaal Zorgvuldigheid 31. Op grond van artikel 4:8 Awb had het Commissariaat T.V. Digitaal over het voorgenomen besluit moeten informeren. Zulks naar aanleiding van de bij het Commissariaat bekend zijnde bezwaren van T.V. Digitaal over de handelwijze van de TROS ten aanzien van Sterren.nl. 1 O.a. ABRvS 18 februari 2004, AB 2004/113, r.o

5 Foutief cluster 32. Het Commissariaat heeft de nevenactiviteit ten onrechte beoordeeld in cluster 2. Het is niet mogelijk dat de TROS geen inhoudelijke bemoeienis zal hebben bij de column. De melding moet door het Commissariaat worden beoordeeld in cluster 8, het inzetten of ter beschikking stellen van personeel of expertise op een bepaald gebied. De verhouding tussen Kees Tol en de TROS dient namelijk gekwalificeerd te worden als dienstbetrekking. Relatietoets 33. Er wordt niet voldaan aan de eisen van artikel 2.132, lid 3, van de Mediawet 2008 omdat de licentie geen verband houdt of ten dienste staat van het verwezenlijken van de publieke media-opdracht. 34. Een licentieovereenkomst voor een column in een commercieel amusementsblad is niet direct gerelateerd aan het media-aanbod van de TROS. Omdat één of meer extra gebruikers naar Sterren.nl zullen kijken omdat Privé een podium voor de betrokken doelgroep zou vormen, is onvoldoende om aan te nemen dat de betrokkenheid bij Sterren.nl wordt vergroot. 35. De nevenactiviteit schaadt daarnaast de publieke media-opdracht in de zin van artikel 6 van Beleidsregels nevenactiviteiten Omdat de Raad van Bestuur van de NPO de nevenactiviteit niet inhoudelijk heeft getoetst, dient het Commissariaat de toets op schade aan de publieke media-opdracht, op zorgvuldige wijze, te verrichten. Marktconformiteit 36. Het Commissariaat heeft ten onrechte geoordeeld dat de licentievergoeding marktconform is. Ongeacht de hoogte van de licentievergoeding wordt Privé onevenredig bevoordeeld in verband met de vereenzelviging met het publieke themakanaal Sterren.nl. Daarnaast verwacht T.V. Digitaal dat publieke middelen zullen weglekken door de inzet van Sterren.nl presentator Kees Tol en de bemoeienissen van de TROS bij de column. 37. De TROS heeft de marktconformiteit van de licentievergoeding niet kunnen onderbouwen met een vergelijkbare casus. T.V. Digitaal verzoekt daarom om inzage in de hoogte van de licentievergoeding, teneinde de hoogte hiervan te toetsen. Dienstbaarheid 38. De aard van licentieverlening brengt mee dat de TROS in het publiek domein aanhakende reclame voor het weekblad Privé gaat maken, hetgeen strijdig is met het dienstbaarheidsverbod. De licentieverlening heeft immers voor zowel de TROS als de Telegraaf als doel de eigen activiteiten te promoten, met als gevolg dat partijen naar elkaar zullen verwijzen. Het Commissariaat heeft zulks ten onrechte niet onderzocht, terwijl eerdere overtredingen van de TROS hiertoe aanleiding geven

6 39. Het Commissariaat heeft daarnaast ten onrechte niet onderzocht of Kees Tol op basis van de licentieovereenkomst onevenredige winst kan maken door als columnist voor de Telegraaf gebruik te mogen maken van de woord- en (beeld)merken van de TROS en Sterren.nl. F. Bezwaar RadioCorp Foutief cluster 40. De verhouding tussen Kees Tol en de TROS moet gekwalificeerd worden als dienstbetrekking. Er is immers een gezagsverhouding tussen de TROS en Kees Tol. De Belastingdienst Hilversum stelt bovendien dat een presentator van een programma per definitie een gezagsverhouding met de publieke media-instelling heeft, waardoor op grond van artikel 3, van de Wet op de Loonbelasting 1964 sprake is van een dienstbetrekking. Nevenactiviteit Sterren.nl 41. RadioCorp stelt ter hoorzitting dat het themakanaal Sterren.nl een nevenactiviteit van de TROS is, waarvoor apart toestemming moet worden gegeven. Ten behoeve van deze nevenactiviteit wordt vervolgens een andere nevenactiviteit verricht, namelijk het in licentie geven van een woord- en (beeld)merk. RadioCorp zet vraagtekens bij de wenselijkheid hiervan. Relatietoets 42. Er wordt niet voldaan aan de eisen van artikel 2.132, lid 3, van de Mediawet 2008 omdat de licentie geen verband houdt of ten dienste staat van het verwezenlijken van de publieke media-opdracht. 43. Het Commissariaat heeft ten onrechte aangenomen dat de nevenactiviteit van de TROS de betrokkenheid van gebruikers bij het media-aanbod of de publieke media-instelling vergroot. Ook al biedt de column volgens TROS een belangrijk podium voor de doelgroep van TROS en Sterren.nl, de betrokkenheid van gebruikers wordt daarmee niet automatisch vergroot. Het Commissariaat dient een verdergaande toets aan te leggen. 44. De nevenactiviteit van de TROS sluit niet inhoudelijk aan bij het media-aanbod en de publieke media-instelling. De nevenactiviteit verschilt qua aard en inhoud teveel van de activiteiten zoals ontplooid op Sterren.nl. Het is een omroepvreemde activiteit. Het plaatsen van een column in een commercieel weekblad kan niet tot de core business van een publieke media-instelling worden gerekend. De nevenactiviteit valt buiten de publieke media-opdracht van de TROS, zoals verwoord in artikel 2.1 van de Mediawet 2008, en kan deze zelfs schaden

7 Marktconformiteit 45. RadioCorp stelt de marktconformiteit van de activiteit ter discussie. De werkzaamheden van Kees Tol bij Sterren.nl worden betaald uit publieke gelden, waarna hij de kennis die hij bij Sterren.nl vergaart ten dienste stelt aan een commerciële derde. Publiek geld vloeit hierdoor weg. Kostendekkendheid 46. Ten onrechte heeft het Commissariaat aangenomen dat de nevenactiviteit kostendekkend wordt verricht. Het is aannemelijk dat zowel uit de totstandkoming van de nevenactiviteit als bij de nevenactiviteit zelf werkzaamheden voor TROS voortvloeien, die bekostigd dienen te worden uit publieke gelden. Dienstbaarheid 47. Het Commissariaat dient te toetsen of sprake is van overtreding van het dienstbaarheidsverbod. De aard van de nevenactiviteit brengt met zich mee dat de TROS zich dienstbaar gaat maken aan winst door derden. Door gebruik van woord- en (beeld)merken van TROS en Sterren.nl tracht de Telegraaf met het commerciële weekblad Privé meer gebruikers te bereiken en daarmee een hogere winst te behalen. G. Overwegingen Commissariaat De activiteit 48. De nevenactiviteit van de TROS bestaat uit het in licentie geven van de woord- en (beeld)merken TROS en Sterren.nl ten behoeve van een column in weekblad Privé en een toestemming van de TROS aan Kees Tol om een column over Sterren.nl te schrijven. 49. De TROS heeft aangegeven dat zij geen partij bij de overeenkomst tussen Kees Tol en de Telegraaf is. Kees Tol schrijft uit hoofde van een overeenkomst met de Telegraaf, op eigen titel, de column over Sterren.nl in het weekblad Privé. Op basis van zijn ervaringen bij Sterren.nl zal hij de inhoud van de column vorm geven en inhoudelijk laten aansluiten bij Sterren.nl. Het Commissariaat is niet gebleken dat de betrokkenheid van de TROS verder gaat dan het verlenen van een merklicentie ten behoeve van de column van Kees Tol. 50. Het Commissariaat was op grond van het bepaalde in artikel 4:8 Awb overigens niet gehouden T.V. Digitaal voor het verlenen van de toestemming voor de nevenactiviteit, hierover te consulteren. Dit artikel regelt een hoorplicht voor gevallen waarin het bestuursorgaan voornemens is ambtshalve een belastende beschikking te nemen. De geadresseerde van de beschikking heeft in een dergelijke situatie veelal het recht zijn zienswijze naar voren te brengen. Van een dergelijke situatie is in het onderhavige geval geen sprake. Daarnaast regelt artikel 4:8 Awb een hoorplicht voor het geval een voor de geadresseerde gunstige beschikking voor derden-belanghebbenden ongunstig uitwerkt

8 De bij het Commissariaat bekend zijnde bezwaren van T.V. Digitaal over de exploitatie van Sterren.nl, geven geen aanleiding om aan te nemen dat goedkeuring voor de licentieverlening van de woord- en (beeld)merken van TROS en Sterren.nl direct belastend voor T.V. Digitaal zou zijn. De omstandigheid dat T.V. Digitaal als belanghebbende wordt aangemerkt in een bezwaarprocedure naar aanleiding van een volgens T.V. Digitaal voor haar belangen nadelig gebleken beschikking, maakt niet dat zij hoe dan ook vooraf in de gelegenheid gesteld diende te worden haar zienswijze naar voren te brengen Naar het oordeel van het Commissariaat gaat de stellingname van T.V. Digitaal en RadioCorp dat sprake zou zijn van cluster 8, Verhuur van personeel of expertise niet op. Het Commissariaat acht hierbij niet van belang of er een dienstbetrekking bestaat tussen Kees Tol en de TROS. Het staat Kees Tol immers vrij naast zijn werkzaamheden bij Sterren.nl, uit eigen beweging overeenkomsten met derde partijen aan te gaan. Het Commissariaat heeft daarnaast, zoals aangegeven in randnummer 49, geen aanwijzingen dat de TROS zich inhoudelijk met de column zal bemoeien of dat er nauwe verwevenheid is tussen het werk van Kees Tol voor de TROS en de column voor Privé. 52. Conform de clusterindeling, zoals vermeld in onze brief van 23 december 2008 (kenmerk SBO yw), valt deze nevenactiviteit in cluster 2; licentieverlening zonder inhoudelijke bemoeienis. Status 53. Volgens artikel 2, onder c, van de Beleidsregels nevenactiviteiten 2009 is een nevenactiviteit een activiteit als bedoeld in artikel 2.132, tweede lid, van de Mediawet Op grond van artikel 2.132, tweede lid, van de Mediawet 2008, worden alle activiteiten, directe of indirecte deelnemingen in rechtspersonen daaronder begrepen, die niet rechtstreeks verband houden met of ten dienste staan van de uitvoering van de publieke media-opdracht, met uitzondering van verenigingsactiviteiten, aangemerkt als nevenactiviteiten. 55. De TROS verzorgt het themakanaal Sterren.nl ter uitvoering van de publieke mediaopdracht. Het in licentie geven van de woord- en (beeld)merken TROS en Sterren.nl ten behoeve van een column in weekblad Privé houdt niet rechtstreeks verband met en staat niet rechtstreeks ten dienste van de uitvoering van de publieke media-opdracht van de TROS en is evenmin een verenigingsactiviteit. 56. De activiteit is derhalve een nevenactiviteit als bedoeld in artikel 2.132, tweede lid, van de Mediawet Toetsing 57. Op grond van artikel 2.132, derde lid, van de Mediawet 2008 kan toestemming alleen worden gegeven als een nevenactiviteit verband houdt met of ten dienste staat van de 2 Vlg. ook Memorie van Antwoord II, Parlementaire Geschiedenis AWB I, p

9 verwezenlijking van de publieke media-opdracht en direct gerelateerd is aan het mediaaanbod van de publieke media-instelling, op marktconforme wijze wordt verricht en ten minste kostendekkend is. Relatietoets 58. Op grond van artikel 3, eerste lid, sub b, van de Beleidsregels nevenactiviteiten 2009, houdt een nevenactiviteit verband met of staat deze ten dienste van de verwezenlijking van de publieke media-opdracht indien er sprake is van het gebruik of in licentie geven van een naam of (beeld)merk van de publieke media-instelling ten behoeve van een product bij het media-aanbod. 59. Ingevolge de Beleidsregels nevenactiviteiten 2009 verstaat het Commissariaat onder producten tastbare goederen die op voorraad geproduceerd kunnen worden. Een column voldoet niet aan deze beschrijving. De column in het weekblad Privé kan derhalve niet als product in de zin van de Beleidsregels nevenactiviteiten 2009 worden gezien. Er is, ondanks de melding van de nevenactiviteit in cluster 2 licentieverlening zonder inhoudelijke bemoeienis geen sprake van een licentieverlening als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder b, van de Beleidsregels nevenactiviteiten Op grond van artikel 3, eerste lid, sub c, van de Beleidsregels nevenactiviteiten 2009, dient de nevenactiviteit voorts de betrokkenheid van gebruikers bij het media-aanbod of de publieke media-instelling te vergroten. In deze gevallen dient de activiteit op grond van artikel 3, tweede lid, van de Beleidsregels nevenactiviteiten 2009, tevens aantoonbaar inhoudelijk aan te sluiten bij het media-aanbod of de publieke media-instelling. 61. Het Commissariaat deelt de mening van T.V. Digitaal en RadioCorp niet dat met de nevenactiviteit de betrokkenheid van gebruikers bij het media-aanbod of de publieke media-instelling niet wordt vergroot. Een samenstel van omstandigheden - te weten dat Sterren.nl en Privé zich op dezelfde doelgroep richten, de inhoud van de column in combinatie met de (beeld)merken van TROS en Sterren.nl en de keuze van de columnist - maakt dat de nevenactiviteit er toe kan leiden dat de gebruiker gebruik gaat of blijft maken van het media-aanbod van de publieke media-instelling. 62. De vergelijking die T.V. Digitaal maakt met de beslissing van het Commissariaat van 7 december 2010 (met kenmerk: 23981/ ) tot weigering van een licentie aan Henkel voor het karakter Mien Dobbelsteen gaat in dit verband niet op, omdat het hierbij om promotiemateriaal ging. Voor zover T.V. Digitaal een beroep doet op het gelijkheidsbeginsel kan dit niet slagen, er is geen sprake van gelijke gevallen. 63. De activiteit dient op grond van artikel 3, tweede lid, van de Beleidsregels nevenactiviteiten 2009, tevens aantoonbaar inhoudelijk aan te sluiten bij het mediaaanbod of de publieke media-instelling. 64. Het bezwaar van T.V. Digitaal en RadioCorp dat de nevenactiviteit qua aard en inhoud teveel verschilt van de activiteiten zoals ontplooit op Sterren.nl gaat naar het oordeel van het Commissariaat niet op. De woord- en (beeld)merken van de TROS en Sterren.nl worden geplaatst bij een column in het weekblad Privé

10 Qua inhoud is deze column een afgeleide van Sterren.nl, zo blijkt uit de licentieovereenkomst tussen TROS en de Telegraaf. Daarnaast is de columnist de presentator van Sterren.nl, die als zodanig herkenbaar zal zijn. 65. Het Commissariaat is dan ook van oordeel dat de nevenactiviteit verband houdt met of ten dienste staat van de verwezenlijking van de publieke media-opdracht zoals bedoeld in artikel 2.132, derde lid, van de Mediawet T.V. Digitaal en RadioCorp stellen zich voorts op het standpunt dat het Commissariaat goedkeuring dient te onthouden aan de nevenactiviteit omdat de nevenactiviteit de publieke media-opdracht schaadt in de zin van artikel 6, van de Beleidsregels nevenactiviteiten Het Commissariaat deelt dit standpunt niet en overweegt hiertoe als volgt. 67. De Raad van Bestuur van de NPO heeft op grond van artikel juncto artikel 2.111, eerste lid, van de Mediawet 2008 de bevoegdheid nevenactiviteiten die er toe strekken om rechten op en de bekendheid van media-aanbod dat voor de landelijke publieke mediadienst is verzorgd of daaraan verbonden namen en merken buiten de publieke media-dienst te exploiteren te toetsen op schade aan het gemeenschappelijk belang. In het onderhavige geval is sprake van een dergelijke nevenactiviteit. Ingevolge artikel 6, tweede lid, van de Beleidsregels nevenactiviteiten 2009 betrekt het Commissariaat bij toetsing van de relatie in dit geval niet of een nevenactiviteit schade toebrengt aan de verwezenlijking van de publieke media-opdracht. 68. De Raad van Bestuur heeft onderhavige nevenactiviteit echter niet getoetst. In de Beleidslijn nevenactiviteiten NPO 2009 heeft de NPO haar toetsingsbevoegdheid namelijk beperkt tot de activiteiten Het verkopen of in licentie geven van programma s of programmaformats van (media)bedrijven en Het inzetten of ter beschikking stellen van personeel of expertise op een bepaald gebied. 69. Omdat de Raad van Bestuur de nevenactiviteit niet inhoudelijk heeft getoetst, dient het Commissariaat volgens T.V. Digitaal en RadioCorp de toets op schade aan de publieke media-opdracht te verrichten. T.V. Digitaal en RadioCorp baseren zich hierbij kennelijk op hetgeen bepaald is in de toelichting op artikel 6, van de Beleidsregels nevenactiviteiten De Beleidslijn nevenactiviteiten NPO 2009 dateert echter van een latere datum dan de Beleidsregels nevenactiviteiten Dat de NPO in de praktijk slechts ten aanzien van een beperkt aantal nevenactiviteiten een schadetoets uitvoert, was ten tijde van opstelling van de Beleidsregels nevenactiviteiten 2009 niet te voorzien. Het Commissariaat voert niet alleen geen schadetoets uit ten aanzien van de activiteiten waarover de Raad van Bestuur een oordeel geeft, maar ook niet ten aanzien van de activiteiten die de Raad van Bestuur op grond van artikel van de Mediawet 2008 kan beoordelen. Een andere uitleg zou afbreuk doen aan de bedoeling van de Mediawet en de Beleidsregels nevenactiviteiten 2009 en een ongewenste samenloop 3 In die gevallen dat de Raad van Bestuur op grond van artikel van de wet een oordeel geeft over of de nevenactiviteit in strijd is met het gemeenschappelijk belang van de landelijke publieke mediadienst beoordeelt het Commissariaat niet of de nevenactiviteit op andere wijze schade toebrengt aan de verwezenlijking van de publieke media-opdracht. 4 Memorie van Toelichting, 31326, nr. 3, p. 55, en Nota n.a.v. het verslag, , nr. 7, blz. 6 en

11 betekenen van de bevoegdheden van het Commissariaat en de Raad van Bestuur van de NPO. Deze zienswijze wordt ook bevestigd in de nieuwe Beleidslijn nevenactiviteiten NPO Hierin behoudt de NPO zich expliciet het recht voor om andere activiteiten nader te toetsen indien de melding hiertoe aanleiding geeft Het Commissariaat is dan ook van oordeel dat de omstandigheid dat de Raad van Bestuur van de NPO onderhavige nevenactiviteit niet heeft getoetst, terwijl daartoe op grond van de Mediawet 2008 wel de bevoegdheid bestond, niet meebrengt dat het Commissariaat de toets op schade aan de publieke media-opdracht in het onderhavige geval had moeten betrekken. Marktconformiteit 71. Overeenkomstig artikel 7, van de Beleidsregels nevenactiviteiten 2009 wordt bij de beoordeling of het verrichten van de nevenactiviteit marktconform is, de hoogte van de licentievergoeding als uitgangspunt genomen. Een publieke media-instelling dient voor haar nevenactiviteiten een marktconforme licentievergoeding te hanteren. De publieke media-instelling heeft derhalve een zorgplicht om deze eis van marktconformiteit mee te nemen in de onderhandelingen voorafgaand aan de totstandkoming van de nevenactiviteit. Op grond van artikel 7, tweede lid, van de Beleidsregels nevenactiviteiten 2009 kan het Commissariaat bij de beoordeling of het verrichten van de nevenactiviteit marktconform is, ook het imago van de publieke media-instelling betrekken. Onder imago wordt in ieder geval verstaan beeldmerk of logo. 72. Voor de licentieverlening van de woord- en (beeld)merken TROS en Sterren.nl ontvangt de TROS een licentievergoeding. Bij de melding van de nevenactiviteit heeft de TROS aangegeven dat de marktconformiteit van de licentievergoeding niet te bepalen is omdat de TROS niet eerder een dergelijke activiteit heeft aangevraagd. Volgens de TROS moet de vergoeding echter als redelijk worden bestempeld. In het bestreden besluit van 24 maart 2011 zag het Commissariaat voorshands geen reden om aan te nemen dat de licentievergoeding niet marktconform zou zijn. 73. T.V. Digitaal en RadioCorp hebben in de bezwaarschriften de marktconformiteit van de licentievergoeding betwist. Ter hoorzitting hebben zij dit nader toegelicht. De bezwaren van T.V. Digitaal en RadioCorp geven derhalve aanleiding de marktconformiteit nader te onderzoeken. 74. Op grond van artikel 2.134, derde lid, Mediawet 2008 is het aan de publieke mediainstelling om aan te tonen dat een nevenactiviteit voldoet aan het bepaalde bij of krachtens artikel Mediawet Het is dus aan de TROS om aan te tonen dat de licentievergoeding die zij ontvangt marktconform is. Het Commissariaat heeft de TROS opdracht gegeven een waardebepaling te verrichten op basis waarvan de marktconformiteit van de licentievergoeding voor de TROS blijkt. 5 Beleidslijn nevenactiviteiten NPO 2011, p

12 Volgens de TROS is de waarde van de merken TROS en Sterren.nl echter niet vast te stellen nu dit afhankelijk is van het platform, en voor het onderhavig platform geen aansluiting bij een identieke casus uit het verleden gezocht kan worden. 75. Door het enkel stellen door de TROS dat dit een unieke casus betreft en dat daardoor de waarde van de merken TROS en Sterren.nl niet kan worden vastgesteld, heeft de TROS onvoldoende aangetoond dat de licentievergoeding marktconform is. Het besluit van 24 maart 2011 kan om deze reden niet in stand blijven. De TROS had bijvoorbeeld de marktwaarde van de bewuste licentie voor de merken TROS en Sterren.nl door een deskundige kunnen laten bepalen, of een marktonderzoek kunnen verrichten. 76. Nu aan de toets van marktconformiteit niet is voldaan, komt het Commissariaat niet toe aan de toets van kostendekkendheid. Kostendekkendheid 77. Geheel ten overvloede overweegt het Commissariaat dat het bezwaar van RadioCorp ten aanzien van de kostendekkendheid geen hout snijdt. Het is het Commissariaat niet gebleken dat bij de totstandkoming van de nevenactiviteit en de uitvoering hiervan werkzaamheden voor de TROS voortvloeien die uit publieke gelden bekostigd worden zodat de nevenactiviteit niet kostendekkend zou worden verricht. Door de TROS is ter toelichting aangegeven dat de nevenactiviteit tot stand komt voor eigen rekening en risico van de licentienemer. De TROS loopt geen enkel financieel risico. 78. Het Commissariaat heeft in het bestreden besluit terecht geoordeeld dat de nevenactiviteit kostendekkend wordt verricht zoals bedoeld in artikel 2.132, derde lid, van de Mediawet H. Beslissing op bezwaar Het Commissariaat: I. verklaart de bezwaren van T.V. Digitaal en RadioCorp tegen het oordeel van het Commissariaat dat de vergoeding die de TROS ontvangt marktconform zou zijn, gegrond; II. herroept het primaire besluit van 24 maart 2011, met dien verstande dat de nevenactiviteit Het in licentie geven van de woord- en (beeld)merken TROS en Sterren.nl ten behoeve van een column in weekblad Privé niet is toegestaan op grond van artikel 2.132, derde lid, van de Mediawet

13 Hilversum, 6 september 2011 COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA, prof. dr. Tineke Bahlmann voorzitter prof. mr. dr. Madeleine de Cock Buning commissaris Belanghebbenden die zich met dit besluit niet kunnen verenigen, kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt beroep instellen bij de Rechtbank van het arrondissement waarbinnen zijn woonplaats zich bevindt

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer DGP/1201031 26607/2012000514 mr. Nienke Meester +31 (0)35 773 77 54

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer DGP/1201031 26607/2012000514 mr. Nienke Meester +31 (0)35 773 77 54 AANTEKENEN Stichting NTR T.a.v. het bestuur Postbus 29000 1202 MA HILVERSUM Datum Onderwerp 27 januari 2012 Nevenactiviteit toestemming cluster 4 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer DGP/1201031

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 27908/2012010785 mr. Nienke Meester +31 (0)35 773 77 54

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 27908/2012010785 mr. Nienke Meester +31 (0)35 773 77 54 AANTEKENEN De Evangelische Omroep T.a.v. het bestuur Postbus 21000 1202 BA HILVERSUM Datum Onderwerp 30 augustus 2012 Nevenactiviteit toestemming cluster 4 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 25331/2011008553

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 25331/2011008553 Stichting NTR T.a.v. het bestuur Postbus 29000 1202 MA HILVERSUM Datum Onderwerp 14 juni 2011 Nevenactiviteit toestemming cluster 4 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 25331/2011008553

Nadere informatie

DGP/ /

DGP/ / AANTEKENEN Nederlandse Programma Stichting T.a.v. het Bestuur Postbus 29000 1202 MA HILVERSUM Datum Onderwerp 31 augustus 2010 Nevenactiviteit toestemming cluster 4 Uw kenmerk Ons kenmerk DGP/1007022 23044/2010013260

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer Canon WO II 20552/

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer Canon WO II 20552/ AANTEKENEN De Evangelische Omroep T.a.v. het bestuur Postbus 21000 1202 BA HILVERSUM Datum Onderwerp 16 maart 2010 Nevenactiviteit toestemming cluster 4 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer DGP/1009031 23553/2010016219

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer DGP/1009031 23553/2010016219 AANTEKENEN Nederlandse Programma Stichting T.a.v. het bestuur Postbus 29000 1202 MA HILVERSUM Datum Onderwerp 9 november 2010 Nevenactiviteit toestemming cluster 2 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure. C. Status van de activiteit

Besluit. A. Verloop van de procedure. C. Status van de activiteit Besluit Kenmerk: 631288/633618 Betreft: toestemming voor nevenactiviteit Het verlenen van een licentie van het woord- en beeldmerk Kinderen voor Kinderen voor zeven merchandise producten die tijdens de

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Status van de activiteit

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Status van de activiteit Besluit Kenmerk: 651307/656344 Betreft: toestemming voor nevenactiviteit Het digitaal op de markt (laten) brengen van de muziek uit de televisieserie De IJzeren Eeuw in de vorm van download en streaming

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Status van de activiteit

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Status van de activiteit Besluit Kenmerk: 637217/638482 Betreft: toestemming voor nevenactiviteit Het in licentie geven van fragmenten aan mediabedrijven buiten de publieke mediadienst overeenkomstig de fragmentenregeling zoals

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Status van de activiteit

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Status van de activiteit Besluit Kenmerk: 634521/636894 Betreft: toestemming voor nevenactiviteit Het verlenen van een licentie van het (beeld)merk NPO Radio 5 Nostalgia ten behoeve van het verzamelalbum Het beste van de Evergreen

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Status van de activiteit

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Status van de activiteit Besluit Kenmerk: 660766/662033 Betreft: toestemming voor nevenactiviteit Het in licentie geven van het programma Zusjes ten behoeve van beschikbaarstelling via video on demand in cluster 4 A. Verloop van

Nadere informatie

AANTEKENEN Algemene Omroepvereniging AVRO T.a.v. het bestuur Postbus JA HILVERSUM. Geacht bestuur,

AANTEKENEN Algemene Omroepvereniging AVRO T.a.v. het bestuur Postbus JA HILVERSUM. Geacht bestuur, AANTEKENEN Algemene Omroepvereniging AVRO T.a.v. het bestuur Postbus 2 1200 JA HILVERSUM Datum Onderwerp 31 mei 2011 Nevenactiviteit toestemming cluster 2- licentieverlening naam en logo AVRO tbv cd BBQ

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer DGP/1101111 24690/2011003600

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer DGP/1101111 24690/2011003600 AANTEKENEN Stichting NTR T.a.v. het bestuur Postbus 29000 1202 MA HILVERSUM Datum Onderwerp 29 maart 2011 Nevenactiviteit toestemming cluster 4 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer DGP/1101111

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 25868/

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 25868/ Stichting NTR T.a.v. het bestuur Postbus 29000 1202 MA HILVERSUM Datum Onderwerp 6 september 2011 Nevenactiviteit toestemming cluster 2 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 25868/2011012219

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 25745/

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 25745/ AANTEKENEN Nederlandse Omroep Stichting T.a.v. het bestuur Postbus 26600 1202 JT HILVERSUM Datum Onderwerp 9 augustus 2011 Nevenactiviteit toestemming cluster 4 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 619318/619583

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 619318/619583 AANTEKENEN Nederlandse Omroep Stichting (NOS) T.a.v. het bestuur Postbus 26600 1202 JT HILVERSUM Datum Onderwerp 14 februari 2014 Nevenactiviteiten toestemming cluster 4 en 9 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Status van de activiteit

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Status van de activiteit Besluit Kenmerk: 649504/652022 Betreft: toestemming voor nevenactiviteiten Het digitaal op de markt (laten) brengen van Kinderen voor Kinderen editie 36 Raar maar waar in de vorm van download en streaming

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Status van de activiteit

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Status van de activiteit Besluit Kenmerk: 636370/638001 Betreft: toestemming voor nevenactiviteit het in licentie geven van het tweedelige programma Archief van tranen ten behoeve van de DVD-box Oorlog in Indië in cluster 4 A.

Nadere informatie

6. De activiteit is derhalve een nevenactiviteit als bedoeld in artikel 2.132, tweede lid, van de Mediawet 2008.

6. De activiteit is derhalve een nevenactiviteit als bedoeld in artikel 2.132, tweede lid, van de Mediawet 2008. Besluit Kenmerk: 628219/628964 Betreft: afwijzing aanvraag nevenactiviteit Het in licentie geven van beeldfragmenten uit het NOS Jeugdjournaal aan Uitgeverij Zwijsen ten behoeve van het online lesprogramma

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa/nevenactiviteiten/ BIS

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa/nevenactiviteiten/ BIS AANTEKENEN Nederlandse Omroep Stichting (NOS) T.a.v. het bestuur Postbus 26600 1202 JT HILVERSUM Datum Onderwerp 20 maart 2014 Nevenactiviteit toestemming cluster 4 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 27959/2012013694 mr. drs. Ronald van den Broek +31 (0) 35 773 77 53

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 27959/2012013694 mr. drs. Ronald van den Broek +31 (0) 35 773 77 53 AANTEKENEN WNL omroepvereniging T.a.v. het bestuur Rietlandpark 301 1019 DW AMSTERDAM Datum Onderwerp 22 januari 2013 Nevenactiviteit toestemming cluster 4 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Status van de activiteit

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Status van de activiteit Besluit Kenmerk: 658054/658750 Betreft: toestemming voor nevenactiviteiten Licentieverlening aan het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid ten behoeve van het organiseren van Top 2000 arrangementen

Nadere informatie

Bij van 23 oktober 2013 heeft de NPO om goedkeuring verzocht voor de nevenactiviteit Het uitgeven van het Top 2000 magazine (editie 2013).

Bij  van 23 oktober 2013 heeft de NPO om goedkeuring verzocht voor de nevenactiviteit Het uitgeven van het Top 2000 magazine (editie 2013). AANTEKENEN Nederlandse Publieke Omroep (NPO) T.a.v. het bestuur Postbus 26444 1202 JJ HILVERSUM Datum Onderwerp 26 november 2013 Nevenactiviteit toestemming cluster 11 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer /617012

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer /617012 AANTEKENEN Stichting NTR T.a.v. het bestuur Postbus 29000 1202 MA HILVERSUM Datum Onderwerp 7 november 2013 Nevenactiviteit - toestemming cluster 2 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 25126/

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 25126/ AANTEKENEN Katholieke Radio Omroep T.a.v. het bestuur Postbus 23000 1202 EA HILVERSUM Datum Onderwerp 12 april 2011 Nevenactiviteit toestemming cluster 2 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Status van de activiteit

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Status van de activiteit Besluit Kenmerk: 646729/647855 Betreft: toestemming voor de nevenactiviteit Het in licentie geven van fragmenten van het tv programma De Nalatenschap aan de co-financiers van het programma ten behoeve

Nadere informatie

Besluit toestemming nevenactiviteit

Besluit toestemming nevenactiviteit Besluit toestemming nevenactiviteit Kenmerk: 630918/632779 Betreft: toestemming voor nevenactiviteit Licentieverlening voor het gebruik van het woorden beeldmerk van NCRV en SpangaS ten behoeve van een

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Status van de activiteit

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Status van de activiteit Besluit Kenmerk: 655667/655849 Betreft: Geen toestemming voor nevenactiviteit van KRO-NCRV Het in licentie geven van de titel Over de Streep aan RTL Nederland in cluster 2 A. Verloop van de procedure 1.

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 616529/617346 +

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 616529/617346 + AANTEKENEN Katholieke Radio Omroep (KRO) T.a.v. de directie P/a postbus 200 1202 AE HILVERSUM Datum Onderwerp 20 februari 2014 Nevenactiviteiten cluster 2 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Status van de activiteit

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Status van de activiteit Besluit Kenmerk: 649963/650830 Betreft: toestemming voor nevenactiviteit Het in licentie geven van de dansfilm De getekende huid aan Stichting UTOPA ten behoeve van een tentoonstelling in cluster 4. A.

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Status van de activiteit

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Status van de activiteit Besluit Kenmerk: 657971/657983 Betreft: toestemming voor nevenactiviteit Het in licentie geven van een opname van het lied Blame van Selah Sue in het programma Giel! ten behoeve van de CD van Selah Sue

Nadere informatie

Besluit toestemming nevenactiviteit

Besluit toestemming nevenactiviteit Besluit toestemming nevenactiviteit Kenmerk: 652056/652069 Betreft: toestemming voor nevenactiviteit Het in licentie geven van de samenvatting van de registratie van de Canal Parade 2015 aan OUTTV Media

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 24582/ mr. drs. Ronald van den Broek +31 (0)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 24582/ mr. drs. Ronald van den Broek +31 (0) AANTEKENEN De Evangelische Omroep T.a.v. het bestuur Postbus 21000 1202 BA HILVERSUM Datum Onderwerp 8 maart 2011 Nevenactiviteit toestemming cluster 4 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Bij van 14 maart 2013 heeft de NTR om goedkeuring verzocht voor de nevenactiviteit Licentieverlening van Koninginnedagconcerten aan BravaNL.

Bij  van 14 maart 2013 heeft de NTR om goedkeuring verzocht voor de nevenactiviteit Licentieverlening van Koninginnedagconcerten aan BravaNL. AANTEKENEN Stichting NTR T.a.v. het bestuur Postbus 29000 1202 MA HILVERSUM Datum Onderwerp 18 april 2013 Nevenactiviteit toestemming cluster 4 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer DGP/1303141

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Status van de activiteit

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Status van de activiteit Besluit Kenmerk: 633868/634388 Betreft: toestemming voor nevenactiviteit Het in licentie geven van een beeldfragment van het programma Nederland van Boven aan reclamebureau Wenneker ten behoeve van een

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer DGP/ /

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer DGP/ / AANTEKENEN Stichting NTR T.a.v. het bestuur Postbus 29000 1202 MA HILVERSUM Datum Onderwerp 5 maart 2013 Nevenactiviteit toestemming cluster 4 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer DGP/1212131

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure

Besluit. A. Verloop van de procedure Besluit Kenmerk: 634458/636120 Betreft: toestemming voor de nevenactiviteit Het op de markt (laten) brengen van de televisieseries Dwars door Afrika en Achter de Bergen van Sotsji op DVD en Video on Demand

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Status van de activiteit

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Status van de activiteit Besluit Kenmerk: 643368/643583 Betreft: toestemming voor nevenactiviteit Het in licentie geven van de aflevering Klokhuis- Cacao aan stichting Max Havelaar voor educatieve doeleinden in cluster 4 A. Verloop

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer DGP/IG/130605.b1 603185/614669

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer DGP/IG/130605.b1 603185/614669 Stichting NTR T.a.v. het bestuur Postbus 29000 1202 MA HILVERSUM Datum Onderwerp 26 november 2013 Nevenactiviteit toestemming cluster 5 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer DGP/IG/130605.b1

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Status van de activiteit

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Status van de activiteit Besluit Kenmerk: 654459/658783 Betreft: toestemming voor nevenactiviteit Het in licentie geven van de documentaire Het Uur van de Wolf Paolo Ventura ten behoeve van een expositie in stichting museum Het

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Status van de activiteit

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Status van de activiteit Besluit Kenmerk: 632056/634252 Betreft: toestemming voor nevenactiviteiten Het op de markt (laten) brengen van Guilty Pleasures in de vorm van streaming, Het op de markt (laten) brengen van De Beste Singer

Nadere informatie

Besluit toestemming nevenactiviteiten

Besluit toestemming nevenactiviteiten Besluit toestemming nevenactiviteiten Kenmerk: 618467/632751 Betreft: toestemming voor de nevenactiviteiten (1) "Het in licentie geven van de serie Ramses ten behoeve van vertoning in vliegtuigen en op

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Juridisch kader. C. Status van de activiteit

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Juridisch kader. C. Status van de activiteit Besluit Kenmerk: 672595/675022 Betreft: toestemming voor de nevenactiviteit Het in licentie geven van de series Wij Alexander, De Brug en Ha Die Pa voor openbaarmaking via het themakanaal ONS in cluster

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Status van de activiteit

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Status van de activiteit Besluit Kenmerk: 635867/639959 Betreft: toestemming voor nevenactiviteit Het in licentie geven van fragmenten van AVROTROS die ouder zijn dan 10 jaar aan YouTubekanaal Expoza voor de duur van één jaar

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 613534/616593

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 613534/616593 AANTEKENEN De Evangelische Omroep T.a.v. het bestuur Postbus 21000 1202 BA HILVERSUM Datum Onderwerp 19 november 2013 Nevenactiviteit - toestemming cluster 8 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Bij email van 12 oktober 2010 verzocht u ons om goedkeuring voor de nevenactiviteit verhuren van een medewerker.

Bij email van 12 oktober 2010 verzocht u ons om goedkeuring voor de nevenactiviteit verhuren van een medewerker. AANTEKENEN Stichting Omroep Gelderland T.a.v. het bestuur Postbus 747 6800 AS ARNHEM Datum Onderwerp 1 februari 2011 Nevenactiviteit verhuren van een medewerker Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Kenmerk: 654974/658752 Betreft: afwijzing aanvraag nevenactiviteit Het exploiteren van twee digitale reclameschermen langs de Rijksweg.

Kenmerk: 654974/658752 Betreft: afwijzing aanvraag nevenactiviteit Het exploiteren van twee digitale reclameschermen langs de Rijksweg. Besluit Kenmerk: 654974/658752 Betreft: afwijzing aanvraag nevenactiviteit Het exploiteren van twee digitale reclameschermen langs de Rijksweg. A. Verloop van de procedure 1. Bij e-mail van 2 september

Nadere informatie

Bij van 8 april 2010 verzocht u ons om goedkeuring voor Deelneming in het productiebedrijf Stokvis Content B.V.

Bij  van 8 april 2010 verzocht u ons om goedkeuring voor Deelneming in het productiebedrijf Stokvis Content B.V. AANTEKENEN De Evangelische Omroep T.a.v. het bestuur Postbus 21000 1202 BA HILVERSUM Datum Onderwerp 12 augustus 2010 Nevenactiviteit Deelneming in een bedrijf van een derde Uw kenmerk Ons kenmerk 23142/2010012380

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 628387/629399 mr. Margreet Verhoef +31 (0) 35 773 77 77

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 628387/629399 mr. Margreet Verhoef +31 (0) 35 773 77 77 AANTEKENEN AVROTROS t.a.v. het bestuur p/a postbus 2 1200 JA HILVERSUM Datum Onderwerp 8 juli 2014 Nevenactiviteit - toestemming cluster 7 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 628387/629399

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Status van de activiteit

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Status van de activiteit Besluit Kenmerk: 640866/660607 Betreft: toestemming voor nevenactiviteit Het op aanvraag verkopen van CD s en DVD s met video- en audiofragmenten uit door RTV Oost geproduceerde en uitgezonden radio- en

Nadere informatie

gezien het daartegen op 3 september 2014, bij het Commissariaat binnengekomen op 5 september 2014, door de NOS ingediende bezwaarschrift,

gezien het daartegen op 3 september 2014, bij het Commissariaat binnengekomen op 5 september 2014, door de NOS ingediende bezwaarschrift, Besluit op bezwaar Kenmerk: 633118/636427 Betreft: besluit op het bezwaar van de NOS tegen het besluit van het Commissariaat voor de Media (hierna: het Commissariaat) van 29 juli 2014 waarin het de NOS

Nadere informatie

Besluit toestemming nevenactiviteiten

Besluit toestemming nevenactiviteiten Besluit toestemming nevenactiviteiten Kenmerk: 606648/632810 Betreft: toestemming nevenactiviteit De verkoop van de formatrechten door BNNVARA van de serie Overspel aan ABC, en van de serie Vuurzee aan

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa/Nevenactiviteiten/ Huur 614581/617605

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa/Nevenactiviteiten/ Huur 614581/617605 AANTEKENEN Nederlandse Omroep Stichting (NOS) T.a.v. het bestuur Postbus 26600 1202 JT HILVERSUM Datum Onderwerp 26 november 2013 Nevenactiviteit - toestemming cluster 7 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer /618281

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer /618281 AANTEKENEN Katholieke Radio Omroep (KRO) T.a.v. de directie Postbus 23000 1202 EA HILVERSUM Datum Onderwerp 17 december 2013 Nevenactiviteit - toestemming cluster 11 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon

Nadere informatie

AANGETEKEND Teleac/NOT

AANGETEKEND Teleac/NOT toestemming 11111111111111111111 Hoge Naarderweg 78 11111 1217 AH Hilversum 11111 Postbus 1426 11111 1200 BK Hilversum 11111 cvdm@cvdm.nl 11111 www.cvdm.nlllill T 035 773 77 00 11111 F 035 773 77 99 11111

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Juridisch kader. C. Status van de activiteit

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Juridisch kader. C. Status van de activiteit Besluit Kenmerk: 683548/684062 Betreft: toestemming voor nevenactiviteit Het verhuren van kantoorruimte met studio (801m²) door de NOS aan Stichting Regionaal Opleidingscentrum Amsterdam voor de duur van

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Juridisch kader. C. Status van de activiteit

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Juridisch kader. C. Status van de activiteit Besluit Kenmerk: 672592/674153 Betreft: toestemming voor nevenactiviteit Het in licentie geven van fragmenten van het NOS Jeugdjournaal en het produceren van aanvullend audiovisueel materiaal ten behoeve

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Juridisch kader. C. Status van de activiteit

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Juridisch kader. C. Status van de activiteit Besluit Kenmerk: 685444/685747 Betreft: toestemming voor nevenactiviteit Het cultureel en commercieel verhuren van ruimtes in het pand aan het Vondelpark 3 te Amsterdam door AVROTROS voor de periode van

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Juridisch kader. C. Status van de activiteit

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Juridisch kader. C. Status van de activiteit Besluit Kenmerk: 660205/683814 Betreft: afwijzing aanvraag nevenactiviteit Het oprichten en exploiteren van de Businessclub L1Business en het organiseren van evenementen voor de leden van L1Business in

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Status van de activiteit

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Status van de activiteit Besluit Kenmerk: 630757/638445 (en de zaaknummers 630758, 623791, 625391, 627482 en 624132) Betreft: toestemming voor de nevenactiviteiten Het verhuren van kantoorruimtes in de NOS-gebouwen aan Pro Sport

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Kenmerk: 26146/2011014629 Betreft: beslissing op bezwaar inzake het besluit tot publicatie van het besluit betreffende het leveren van programmagegevens van de landelijke publieke

Nadere informatie

14 februari 2013 Nevenactiviteit toestemming het verhuren van personeel en materiaal aan derden

14 februari 2013 Nevenactiviteit toestemming het verhuren van personeel en materiaal aan derden AANTEKENEN Stichting RTV Drenthe T.a.v. het bestuur Postbus 999 9400 AZ ASSEN Datum Onderwerp 14 februari 2013 Nevenactiviteit toestemming het verhuren van personeel en materiaal aan derden Uw kenmerk

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 27200/2012009744 mr. Nancy van den Brink 035 773 77 67

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 27200/2012009744 mr. Nancy van den Brink 035 773 77 67 AANTEKENEN Stichting RTV Oost T.a.v. het bestuur Postbus 1000 7550 BA HENGELO OV Datum Onderwerp 14 augustus 2012 Beoordeling nevenactiviteit oprichting vof cluster 13 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer /618794

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer /618794 AANTEKENEN Stichting RTV Noord-Holland T.a.v. het bestuur Postbus 9823 1006 AM AMSTERDAM Datum Onderwerp 14 februari 2014 Nevenactiviteiten - toestemming Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

gezien het daartegen op 25 januari 2016, bij het Commissariaat binnengekomen op 28 januari 2016, door Omroep Zeeland ingediende bezwaarschrift,

gezien het daartegen op 25 januari 2016, bij het Commissariaat binnengekomen op 28 januari 2016, door Omroep Zeeland ingediende bezwaarschrift, Besluit op bezwaar Kenmerk: 661500/664746 Betreft: besluit op het bezwaar van Stichting Omroep Zeeland tegen het besluit van het Commissariaat voor de Media van 3 december 2015 waarin het Stichting Omroep

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Status van de activiteit

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Status van de activiteit Besluit Kenmerk: 660455/661537 Betreft: toestemming voor nevenactiviteit Het op de markt (laten) brengen van 15 edities van het Boer Zoekt Vrouw Magazine 2016-2019 in cluster 11 A. Verloop van de procedure

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 27979/2012015751

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 27979/2012015751 AANTEKENEN Stichting Samenwerkende Publieke Omroepen Midden Nederland T.a.v. het bestuur Postbus 1012 3500 BA UTRECHT Datum Onderwerp 11 december 2012 Nevenactiviteit - toestemming Uw kenmerk Ons kenmerk

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Status van de activiteit

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Status van de activiteit Besluit Kenmerk: 638213/639993 Betreft: toestemming voor nevenactiviteit Het op de markt (laten) brengen van het Boer Zoekt Vrouw Magazine 2015 in cluster 11 A. Verloop van de procedure 1. Bij brief van

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 64 4 januari 2016 Generiek toestemmingsbesluit nevenactiviteiten cluster 4, het verkopen van producten of diensten van

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Kenmerk: 15848/2009011532 Betreft: bezwaarschriften van de TROS en van TV Oranje inzake de sanctiebeschikking TROS Alle fans aan dek. Het Commissariaat voor de Media, gezien het besluit

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Kenmerk: 651703/654149 Betreft: beslissing op bezwaar tegen het besluit van 22 mei 2015 (kenmerk: 648328) waarin de toezichtskosten over 2013 en 2014 die Weert Televisie v.o.f. als

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Feiten

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Feiten Besluit Kenmerk: 631534/633364 Betreft: I. toestemming voor de nevenactiviteit Het door RTV Oost via de vof verlenen van licenties voor deelname aan het platform OverUit in cluster 13 II. afwijzing van

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Kenmerk: 26212/2011016210 Betreft: verzoek om bestuursrechtelijke handhaving op grond van artikel 6.13, tweede lid, aanhef en onder a, van de Mediawet 2008 Beslissing op bezwaar inzake

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Kenmerk: 24055/2010018942 Betreft: Beslissing op bezwaar inzake Wob besluit naar aanleiding van verzoek om openbaarmaking door de VARA Het Commissariaat voor de Media, gezien het

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Kenmerk: 631501/645034 Betreft: Beslissing op bezwaar Sapphire Media International B.V. Het Commissariaat voor de Media, gezien het besluit van 10 juni 2014, verzonden op 19 juni

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Kenmerk: 621648/628545 Betreft: vaststelling toezichtskosten 2013 Het Commissariaat voor de Media, gezien zijn besluit van 13 december 2013, kenmerk 617495/619195, waarbij het Commissariaat

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer SBO jnt Mevr. drs. J. Terpstra (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer SBO jnt Mevr. drs. J. Terpstra (035) Algemene Omroepvereniging AVRO T.a.v. het bestuur Postbus 2 1200 JA HILVERSUM Datum Onderwerp 19 februari 2008 Festival Classique 2007 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer SBO-000045-jnt

Nadere informatie

3. Voor de relevante bepalingen wordt verwezen naar bijlage 1.

3. Voor de relevante bepalingen wordt verwezen naar bijlage 1. Besluit Kenmerk: 614897/631256 Betreft: Toestemming voor de publiek-private samenwerking tussen stichting TV-Meierij en Mooi Rooi B.V. en in dat kader uitwisselen van informatie en content A. Verloop van

Nadere informatie

Algemene Omroepvereniging AVRO t.a.v. Directie en Bestuur Postbus JA HILVERSUM. Onderwerp Beoordeling melding nevenactiviteit

Algemene Omroepvereniging AVRO t.a.v. Directie en Bestuur Postbus JA HILVERSUM. Onderwerp Beoordeling melding nevenactiviteit Algemene Omroepvereniging AVRO t.a.v. Directie en Bestuur Postbus 2 1200 JA HILVERSUM Onderwerp Beoordeling melding nevenactiviteit Geachte Directie en Bestuur, Op 18 juli jl. heeft u ingevolge artikel

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer SBO-000717-jnt Mevr. drs. J. Terpstra (035) 7737 707

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer SBO-000717-jnt Mevr. drs. J. Terpstra (035) 7737 707 Nederlandse Christelijke Radio Vereniging T.a.v. het bestuur Postbus 25000 1202 HB HILVERSUM Datum Onderwerp 26 februari 2008 Licentieverstrekking schoolartikelen bij jeugdserie Spangas Uw kenmerk Ons

Nadere informatie

EO t.a.v. Directie en Bestuur Postbus BA Hilversum. Geachte Directie en Bestuur,

EO t.a.v. Directie en Bestuur Postbus BA Hilversum. Geachte Directie en Bestuur, EO t.a.v. Directie en Bestuur Postbus 21000 1202 BA Hilversum Uit21938 Onderwerp Beoordeling nevenactiviteit Behandeld door Email Telefoonnummer Bijlagen Kopie aan Geachte Directie en Bestuur, Op 25 september

Nadere informatie

Het verlenen van een uitzendlicentie voor een onverkorte vastlegging van de AVRO (Canal Pride 2013).

Het verlenen van een uitzendlicentie voor een onverkorte vastlegging van de AVRO (Canal Pride 2013). Algemene Omroepvereniging AVRO T.a.v. Directie en Bestuur Postbus 2 1200 JA Hilversum Onderwerp Beoordeling melding nevenactiviteit AVRO Geachte Directie en Bestuur, Op 23 juli jl. heeft u ingevolge artikel

Nadere informatie

Bij e-mail van 4 maart 2013 heeft de AVRO om goedkeuring verzocht voor de nevenactiviteit Het uitgeven van het magazine UitCetera.

Bij e-mail van 4 maart 2013 heeft de AVRO om goedkeuring verzocht voor de nevenactiviteit Het uitgeven van het magazine UitCetera. AANTEKENEN Algemene Omroepvereniging AVRO T.a.v. het bestuur Postbus 2 1200 JA HILVERSUM Datum Onderwerp 9 juli 2013 Nevenactiviteit toestemming cluster 11 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Kenmerk: / Betreft: ontheffingsverzoek ex artikel 3.20, tweede lid, artikel 3.24, tweede lid, en artikel 3.25 van de Mediawet 2008

Kenmerk: / Betreft: ontheffingsverzoek ex artikel 3.20, tweede lid, artikel 3.24, tweede lid, en artikel 3.25 van de Mediawet 2008 Besluit Kenmerk: 685232/685756 Betreft: ontheffingsverzoek ex artikel 3.20, tweede lid, artikel 3.24, tweede lid, en artikel 3.25 van de Mediawet 2008 Besluit van het Commissariaat voor de Media betreffende

Nadere informatie

gezien het daartegen bij brief van 28 april 2014 ingediende bezwaarschrift,

gezien het daartegen bij brief van 28 april 2014 ingediende bezwaarschrift, Besluit op bezwaar Kenmerk: 626460/629141 Betreft: bezwaar vaststelling toezichtskosten 2013 Het Commissariaat voor de Media, gezien zijn besluit van 4 maart 2014, kenmerk 617495/623250, waarbij het Commissariaat

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Kenmerk: 636810/639136 Betreft: beslissing op bezwaar tegen het besluit van 29 september 2014 (kenmerk 632202/634181) op het verzoek xxxxx (hierna: bezwaarde) om openbaarmaking op

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Kenmerk: 642747/642931 Betreft: beslissing op bezwaar tegen het besluit van 23 februari 2015 (kenmerk 642601) waarin de toezichtskosten over 2014 die Stichting wijzijn.tv zijn als

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Kenmerk: 678208/679078 Betreft: bezwaar tegen besluit op Wob-verzoek en besluit tot openbaarmaking daarvan Beschikking van het Commissariaat voor de Media betreffende het bezwaar

Nadere informatie

Het verlenen van een licentie voor het gebruik van fragmenten van De Notenkraker aan het Nationaal Ballet ten behoeve van een promotiespot.

Het verlenen van een licentie voor het gebruik van fragmenten van De Notenkraker aan het Nationaal Ballet ten behoeve van een promotiespot. NTR T.a.v. Directie en Bestuur Postbus 29000 1202 MA HILVERSUM Onderwerp Beoordeling nevenactiviteit NTR Geachte Directie en Bestuur, Op 3 april jl. heeft u ingevolge artikel 2.133 Mediawet de volgende

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Kenmerk: 29771/2013008925 Betreft: beslissing op bezwaar van Young City Media B.V. tegen de vaststelling toezichtkosten 2012 Het Commissariaat voor de Media, gezien zijn besluit van

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer B&P jnt Mevr. drs. J. Terpstra (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer B&P jnt Mevr. drs. J. Terpstra (035) Nederlandse Christelijke Radio Vereniging T.a.v. het bestuur Postbus 25000 1202 HB HILVERSUM Datum Onderwerp 11 september 2007 Licentieverstrekking t.b.v. schoolagenda Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Kenmerk: 26574/2012006262 Betreft: Beslissing op bezwaar tegen de vaststelling toezichtskosten 2011 NostalgieNet b.v. Het Commissariaat voor de Media, gezien het besluit van 9 december

Nadere informatie

gezien het daartegen op 24 september 2012 ingediende pro forma bezwaarschrift, aangevuld bij brief van 11 september 2013,

gezien het daartegen op 24 september 2012 ingediende pro forma bezwaarschrift, aangevuld bij brief van 11 september 2013, Besluit op bezwaar Kenmerk: 612321/630377 Betreft: Radio Decibel Het Commissariaat voor de Media, gezien zijn beslissing van 17 maart 2009, kenmerk 15300/2009002841, waarbij de namen van drie radioprogrammakanalen

Nadere informatie

KRO T.a.v. Directie en Bestuur Postbus EA Hilversum. Onderwerp Toetsingsbesluit nevenactiviteit KRO. Geachte Directie en Bestuur,

KRO T.a.v. Directie en Bestuur Postbus EA Hilversum. Onderwerp Toetsingsbesluit nevenactiviteit KRO. Geachte Directie en Bestuur, KRO T.a.v. Directie en Bestuur Postbus 23000 1202 EA Hilversum Onderwerp Toetsingsbesluit nevenactiviteit KRO Geachte Directie en Bestuur, Op 16 juli jl. heeft u ingevolge artikel 2.133 Mediawet uw voornemen

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer SBO-004888-jnt Mevr. drs. J. Terpstra (035) 7737 707

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer SBO-004888-jnt Mevr. drs. J. Terpstra (035) 7737 707 Omroepvereniging VARA T.a.v. het bestuur Postbus 175 1200 AD HILVERSUM Datum Onderwerp 11 september 2008 Uitgifte van het tijdschrift Kassa Magazine Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer SBO-000616-lvdz Mevr. drs. L.E. van der Zee (035) 7737 708

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer SBO-000616-lvdz Mevr. drs. L.E. van der Zee (035) 7737 708 Stichting Regionale Omroep Brabant t.a.v. de heer G. Bielderman Postbus 108 5600 AC EINDHOVEN Datum Onderwerp 26 februari 2008 Nevenactiviteiten Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer SBO-000616-lvdz

Nadere informatie

Nederlandse Omroep Stichting T.a.v. Directie en Bestuur Postbus JT Hilversum. Onderwerp Beoordeling nevenactiviteit NOS

Nederlandse Omroep Stichting T.a.v. Directie en Bestuur Postbus JT Hilversum. Onderwerp Beoordeling nevenactiviteit NOS Nederlandse Omroep Stichting T.a.v. Directie en Bestuur Postbus 26600 1202 JT Hilversum Onderwerp Beoordeling nevenactiviteit NOS Geachte Directie en Bestuur, Op 20 december 2011 heeft de NOS ingevolge

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u ons besluit inzake het beschikbaar stellen van audiovisueel materiaal ten behoeve van het project Leraar24.

Hierbij ontvangt u ons besluit inzake het beschikbaar stellen van audiovisueel materiaal ten behoeve van het project Leraar24. TELEAC/NOT T.a.v. het bestuur Postbus 1070 1200 BB HILVERSUM Datum Onderwerp 11 september 2008 Ter beschikking stellen van programmamateriaal t.b.v. het project Leraar24 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon

Nadere informatie

14 mei 2013 Nevenactiviteiten inzake dienstverlening aan Amstel Televisie Vijf BV

14 mei 2013 Nevenactiviteiten inzake dienstverlening aan Amstel Televisie Vijf BV AANTEKENEN Stichting RTV Noord-Holland T.a.v. het bestuur Postbus 9823 1006 AM AMSTERDAM Datum Onderwerp 14 mei 2013 Nevenactiviteiten inzake dienstverlening aan Amstel Televisie Vijf BV Uw kenmerk Ons

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer B&P sv S.J. Varga (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer B&P sv S.J. Varga (035) Stichting Ether Reclame t.a.v. het bestuur Postbus 344 1200 AH HILVERSUM Datum Onderwerp 21 juli 2006 Acquisitie voor FunX Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer B&P-004174-sv S.J. Varga

Nadere informatie