Zorgplicht bij bomen langs Rijkswegen in Noord-Brabant

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorgplicht bij bomen langs Rijkswegen in Noord-Brabant"

Transcriptie

1 0 / K -D048 NB

2 it Z o r gp\icht UU Opdrachtgever: D.A.S. Eindhoven: Contactpersoon Desiree Bruls Opdrachtnemer: Onderafdeling Specialismen en Ondersteuning Contactpersoon Peer Meyboom Klankbordgroep Regionaal Groenoverleg.

3 Zorgplicht bij bomen langs Rijkswegen in Noord-Brabant x*0o*v Opdrachtgever: D.A.S. Eindhoven: contactpersoon Desiree Bruls. Opdrachtnemer: Onderafdeling Specialismen en Ondersteuning: Contactpersoon Peer Meyboom. Getoetst door afd. Bestuurlijke en Juridische zaken L.A.G. Verduijn Lunel d.d. 9 September 1998 Klankbordgroep Regionaal Groenoverleg d.d. 21 oktober 1998 Onderafdeling Specialismen en Ondersteuning Postbus MJ 's-hertogenbosch Telefoon I

4 INHOUDSOPGAVE biz. 1 INLEIDING 3 2 JURIDISCHE ASPECTEN VOORAF 2.2 DE HOOFDREGEL 2.3 AANSPRAKELIJKHEDEN AANSPRAKELIJKHEDEN IN SOORTEN BEWIJSLAST-VERDELING 2.4 KENMERKEN VAN ONRECHTMATIGE DAAD ONRECHTMATIGHEID VAN DAAD TOEREKENBARE SCHADE SCHADE CAUSALITEIT RELATIVITEIT 2.5 ZORGPLICHTEN VOORWAARDEN 3.1 DE KEUZE VAN BOMEN 3.2 DE FREQUENTIE VAN KEUREN 3.3 DE WIJZE VAN REGISTRATIE EN ARCHIVERING 3.4 KENNIS VAN AANLEG EN ONDERHOUD GROENVOORZIENINGEN 4 SAMENVATTING EN CONCLUSIES 12 BIJ LAGEN 1. Procedure bij schade/letsel door bomen Checklist op standvastheid en late onverenigbaarheid Wetgeving en rechtspraak 17 2

5 1 INLEIDING Deze notitie wordt geschreven op verzoek van de dienstkring autosnelwegen Eindhoven. De vraag die de dienstkring beantwoord wenst te hebben is: "Welke frequentie van controle dient men te hanteren bij bomen van verschillende ouderdom, zodat de kans dat men juridisch aansprakelijk gesteld kan worden het kleinst is." Deze notitie is erop gericht schade door bomen bij derden zoveel mogelijk te voorkomen. Mocht er mogelijk toch schade zijn, dan geeft deze notitie de weg aan om aansprakelijkheid te toetsen. Waaraan dient de controle te voldoen en hoe leg je een en ander vast." Om deze vraag te beantwoorden is door mij enige literatuurstudie gedaan. De notitie van OMEGAM Groenadvies d.d. September 1996 van de Gemeente Amsterdam is door mij geschikt bevonden als basis te gebruiken voor het schrijven van de notitie "Zorgplicht bij bomen langs Rijkswegen in Noord-Brabant." Met "zorg" wordt hier, behoudens het normale onderhoud, 66k en met name bedoeld: het nagaan van de toestand van een boom ter voorkoming van materiele schade of persoonlijk letsel. Men denke hierbij niet alleen aan afbrekende takken, maar ook aan het omvallen van een volledige boom. Getracht is om zowel vanuit het juridische hoofdstuk als vanuit het technische, de beheerder praktische richtlijnen en voorwaarden aan te reiken, teneinde de gestelde vraag zo goed mogelijk te beantwoorden. In deze nota is niet ingegaan op benodigde personele capaciteit, methoden en gereedschap, de kosten en hoeveelheden. Dat is maatwerk (de ene boomsoort is de andere niet, de ene situatie is de andere niet) en dient per dienstkring per situatie nader uitgewerkt te worden. Graag wil ik samen met de dienstkringen en boomtaxateurs dit maatwerk vorm geven. In de huidige situatie wordt reeds gewerkt met systematisch opgezette landschapsplannen en beheersplannen Groen en met het automatiseringssysteem GROBIS. De wegen en daarbij ook de beplanting worden dagelijks door de inspecteurs op schade gecontroleerd. Echter geen systeem zal zo goed zijn dat schade ten alle tijde uit te sluiten is. Ook niet als alle aanwijzingen uit dit rapport opgevolgd zijn. Even is overwogen de volgende titel aan dit rapport te geven: "Zorgplicht van bomen Rupsje Nooit Genoeg?". Maar voor een zo'n serieuze zaak als deze, leek me deze naam iets te ludiek. 3

6 2 JURIDISCHE ASPECTEN 2.1 VOORAF In deze paragraaf zal eerst het algemeen juridische kader van wet en rechtspraak aan de orde komen. Daarna wordt ingegaan op de consequenties daarvan voor de dagelijkse praktijk. Om het verhaal niet al te abstract te maken, wordt eerst het algemene kader geschetst aan de hand van de hoofdregel voor aansprakelijkheid bij schade door bomen en takken (2.2). Deze hoofdregel wordt vervolgens in een algemener wettelijk systeem van aansprakelijkheden geplaatst (2.3). Daarna wordt de hoofdregel in zijn verschillende onderdelen ontleed (2.4). Daarop volgen de zorgplichten van de boomeigenaar (2.5). 2.2 DE HOOFDREGEL Als er sprake is van ingetreden schade door een afgebroken tak of een omgevallen stam van een boom in eigendom van de staat (lees Rijkswaterstaat), is in beginsel Rijkswaterstaat aansprakelijk voor de veroorzaakte schade, tenzij Rijkswaterstaat kan aantonen voldoende zorg aan de onderhavige boom te hebben besteed. Onder voldoende zorg, die Rijkswaterstaat moet opbrengen om zijn aansprakelijkheid te kunnen afwentelen, moet worden verstaan: zowel het normale onderhoud van de boom als het controleren op uitwendig zichtbare gebreken aan de boom. Indien bijvoorbeeld blijkt dat de schade veroorzakende tak bij normaal onderhoud opgemerkt en verwijderd had moeten worden, zal Rijkswaterstaat haar aansprakelijkheid niet ku nnen ontlopen. Kan echter Rijkswaterstaat, in een ander geval, aantonen dat een omgevallen boom uitwendig geen zichtbare gebreken vertoonde en dit onlangs nog gecontroleerd is, dan zal Rijkswaterstaat haar aansprakelijkheid kunnen afweren. Tot zover beknopt samengevat de inhoud van de algemene hoofdregel over schade door bomen uit ons recht, zoals die op grond van de wet (het leerstuk van de onrechtmatige daad: artikel 6:162 e.v. Burgerlijk Wetboek) en rechtspraak in de loop der jaren is ontwikkeld. 2.3 AANSPRAKELIJKHEDEN De aansprakelijkheden voor schade door bomen is in beginsel een schuldaansprakelijkheid. Dat is belangrijk om twee redenen: enerzijds ter afbakening van risicoaansprakelijkheid (5.3.1.), anderzijds terzake van de bewijslast-verdeling (5.3.2.) AANSPRAKELIJKHEDFN IN SOORTEN Schuldaansprakelijkheid betekent dat het schade-voorval aan de schade veroorzaker verwijtbaar moet zijn. Bijvoorbeeld als een boomeigenaar slechts eenmaal in de zes jaar zijn bomen onderhoudt en controleert (komt overigens nog voor!). Bij risicoaansprakelijkheid is de schuldvraag niet meer relevant: altijd wanneer het schade voorval voldoet aan bepaalde, in de wet vastgelegde, voorwaarden is de schade veroorzaker aansprakelijk. Zo is op grond van artikel 6:174 lid 2 Burgerlijk Wetboek een openbare wegbeheerder altijd aansprakelijk voor gebreken aan het wegdek, zoals bijvoorbeeld losliggende klinkers. Tenslotte kennen we de laatste jaren ook een bijzondere vorm van schuldaansprakelijkheid, de pseudo-risico-aansprakelijkheid (nog geen bestaande vastgelegde juridische term), die ook voor schade door bomen in de praktijk zeer relevant is. Deze term wordt gebruikt om aan te geven dat risico-aansprakelijkheid door de "tenzij" clausule eigenlijk schuldaansprakelijkheid is. 4

7 Bij pseudo-risico-aansprakelijkheid betreft het schade voorvallen in zogenaamde gevaarzettingsituaties; behoeft er dan minder bewezen te worden om de aansprakelijkheid aan de schade veroorzaker toe te rekenen. Een goed voorbeeld hiervan zijn bomen langs een autosnelweg: als er ook maar enigszins een gefundeerd vermoeden is, dat er sprake is van achterstallig onderhoud of uitwendig zichtbare gebreken aan een boom aldaar, zal de boomeigenaar al snel de aansprakelijkheid toegerekend worden, omdat het een op voor-hand gevaarzettende situatie is. Een boom of tak op een autosnelweg zal immers vrijwel altijd aanleiding zijn tot (zeer) grote schade. Schade door bomen betreft dus schuld- of psuedorisico-aansprakelijkheid afhankelijk van de mate van de gevaarzetting in de concrete situatie. In de praktijk zijn er juristen (met name in de verzekering- en bouw-branche), die ook voor de rechter wel eens beweren dat het bij schade door bomen gaat, of in het voorliggende geval zou moeten gaan, om een risico-aansprakelijkheid. De Nederlandse rechter heeft dit echter steeds afgewezen. Het maatschappelijke belang hiervan blijkt uit de gevolgen van een uitspraak van een rechter in Duitsland (OLG Koln): toen de Duitse rechter meende dat er sprake was van risicoaansprakelijkheid voor bomen langs bepaalde hoofdwegen, werden daarna massaal bomen langs deze wegen gekapt door de aanwonende eigenaren. Ook zijn er juristen, die vinden dat, op grond van artikel 6:174 lid 2 en 5 BW, er een risico aansprakelijkheid voor bomen langs de openbare wegen geldt. Deze visie wordt echter door de toonaangevende literatuur niet gedeeld. Wij beperken ons hier tot de opmerking dat zonder bomen een weg ook een weg is (in die zin van artikel 6:174 lid 4 BW) en er dus geen sprake kan zijn van risicoaansprakelijkheid. Bomen behoren dus niet tot de weguitrusting, zoals bedoeld in lid 5 van artikel 6:174 BW BEWIJSLAST-VERDELING Ook voor de bewijslast-verdeling is het onderscheid tussen de verschillende soorten aansprakelijkheden van belang. In geval van schuld- (en pseudo-risico-) aansprakelijkheid ligt de bewijslast op de benadeelde. Anders gezegd: degene, die schade heeft geleden als gevolg van een afgebroken tak of omgevallen boom, moet bewijzen dat de boomeigenaar tekort is geschoten in voldoende zorg aan de concrete boom (tak). Bij risicoaansprakelijkheid ligt de bewijslast in principe bij de eigenaar; bijvoorbeeld: de wegbeheerder moet bewijzen voldoende zorg aan het wegdek te hebben besteed. In het geval van pseudo-risico-aansprakelijkheid ligt dus de bewijslast ook op de benadeelde, maar die kan volstaan met een summier bewijs vanwege de gevaarzetting-situatie, waarin verhoogde inspanning van de boomeigenaar verwacht mocht worden. 2.4 KENMERKEN VAN ONRECHTMATIGE DAAD De hierna te noemen algemene kenmerken van de onrechtmatige daad geven beknopt aan wanneer wel of niet sprake is van een onrechtmatigheid. Tegelijk zijn het ook de aandachtspunten, die iedere goede jurist standaard naloopt in een dergelijk geval. De navolgende kenmerken zijn in de wet geregeld in met name de artikelen 6:162 t/m 6:197 van het Burgerlijk Wetboek en zijn verder verfijnd door de specifieke rechtspraak op het gebied van schade door bomen en takken. Het betreft de volgende kenmerken: 5

8 1. onrechtmatigheid van de daad 2. schuld/toerekening aan de schadeveroorzaker 3. schade 4. causaliteit 5. relativiteit Als een van de vijf voornoemde kenmerken ontbreekt of onvoldoende aangetoond kan worden in een concreet geval, is er geen sprake van een onrechtmatige daad en zal i.e. de boomeigenaar niet aansprakelijk zijn ONRECHTMATIGHEID VAN DE DAAD In het geval van schade door een boom of tak bestaat de "daad" uit een "niet doen", namelijk: het nalaten van voldoende zorg aan betreffende boom of tak. De onrechtmatigheid-toets bestaat uit de check of er sprake kan zijn van rechtvaardigingsgronden, met name: overmacht, dwang, bevel en/of strijdige plichten. Kan de boomeigenaar aantonen dat er sprake is van een rechtvaardigingsgrond dan ontneemt deze het onrechtmatige karakter aan het gebeurde en is de boomeigenaar vrij van aansprakelijkheid. Vaak voorkomend bij "boomschade" is een beroep op overmacht vanwege (zware) storm. De rechtspraak leert dat de gemiddelde Nederlandse boom toch redelijk stormbestendig behoort te zijn, want stormen zijn in ons land niet ongebruikelijk. Pas als er sprake is van windkracht elf en hoger ("orkaankracht") heeft men veel kans dat het beroep op overmacht erkend wordt. (Zie uitspraak Hof Arnhem 8 oktober 1991 bijlage 3). Hierbij kan gedacht worden aan overmacht situaties bijvoorbeeld: Ontwortelde bomen door aardbeving, extreem hoge waterstanden, meteoriet-inslag en volgens vele verzekerings-polissen ook: volksopstanden, rellen en dergelijke TOEREKENBARE SCHADF Hier bekijkt men of er sprake is van (een zekere mate/percentage van) eigen schuld aan de kant van de benadeelde. Een klassiek voorbeeld van eigen schuld is iemand, die met zware storm (rondvliegende takken en omwaaiende bomen) gaat wandelen in het park/bos of de auto parkeert onder diep doorbuigende bomen. Overigens kwalificeert de Hoge Raad de laatste jaren dergelijke gevallen altijd als eigen schuld van benadeelde en niet meer als risico-aanvaarding of medeschuld. Soms wordt de aansprakelijkheid gedeeld tussen benadeelde en schadeveroorzaker afhankelijk van het totaalbeeld 50-50% of 25-75%. Ook aan de persoon van de benadeelde en van schadeveroorzaker kan de rechter waarde hechten: van een boombeheerder van Rijkswaterstaat mag een zekere basiskennis van boom(veiligheid) worden verwacht, terwijl dat voor een particuliere boomeigenaar minder geldt. Sommigen menen dat ook de ene benadeelde de andere niet is, maar met uitzondering van bijvoorbeeld, de parkerende boomverzorger of dendroloog, lijkt enige kennis van boomveiligheid van de "normale en oplettende burger" niet te eisen SCHADE Schade kan vele vormen hebben, bijvoorbeeld enkel hinder: bedrijfsauto's kunnen niet rijden vanwege een boom over de oprit (die overigens niets beschadigde). Dit voorbeeld van hinder is rechtens relevante schade. Anders wordt het als een tak in een tuin op het grasveld valt of de inrit blokkeerde, terwijl niets beschadigd werd en er niemand thuis was. Op grond van artikel 6:97 BW kan de rechter de hoogte van de geleden schade soms

9 inschatten. Ook op grond van bijzondere omstandigheden kan de rechter het schadebedrag matigen ( art. 6:109 BW). Zowel voor 6:97 als voor 6:109 BW geldt dat de rechter rekening mag houden met de aard van de schade. Met "aard van de schade" wordt een onderscheid gemaakt naar de mate van "persoonlijke betroffenheid" volgens de categorieen: - personen- of letselschade - zaakschade - bedrijfs-/abstracte schade CAUSALITFIT Het omvangrijke leerstuk van de causaliteit betreft de vraag naar de oorzaak van de schade en de nog (normale) gevolgen daarvan. Hierbij geldt allereerst het aloude "conditio sine qua non" oftewel: was het schade-voorval/feit een noodzakelijke voorwaarde voor het ontstaan van de schade. Bijvoorbeeld was het gedurende twee maanden droogleggen van het kanaal de noodzakelijke oorzaak van het omvallen van de boom? Vaak gaat deze vraag over in de vraag- Was deze schade redelijkerwijze te voorzien? Bij schade door bomen en takken is deze vraag vertaald naar: Waren er uitwendig zichtbare gebreken aan de boom? Daarbij dient men niet alleen te letten op de boom zelf, maar ook op de omgeving (weg-reconstructie, zieke bomen in de omgeving, enzovoorts). Een inwendige controle van de boom is in de eerste instantie niet nodig (zie onder zorgplichten hierna). Pas bij twijfel aan de stabiliteit van de boom is dit noodzakelijk RELATIVITEIT Het (gecompliceerde) leerstuk van de relativiteit betreft de vraag of de geschonden norm strekt ter bescherming van het belang van de benadeelde (vgl. art. 6:163 BW). Bijvoorbeeld een schadevordering van een benadeelde op grond van artikel 209h (oud) Gemeentewet moest de rechter afwijzen, omdat dit artikel wel de gemeentelijke zorg voor o.a. de plantsoenen beschrijft, maar dit artikel strekt ter bescherming van andere belangen dan die van schade geleden door een benadeelde particulier. Omgekeerd zal de overtreding van een benadeelde van een bordje "verboden toegang" niet leiden tot uitsluiting, maar hoogstens tot matiging van de gemeentelijke aansprakelijkheid voor bomen. De verboden-toegang norm is niet relatief ten opzichte van het wel of niet aansprakelijk zijn voor schade door takken of bomen. 2.5 ZORGPLICHTEN In de praktijk heeft men de volgende zorgplichten voor de boomeigenaar afgeleid op grond van wet en rechtspraak: A. Algemene zorgplicht: Regelmatig moet er gecontroleerd worden op uitwendig zichtbare gebreken aan de bomen. Bij een dergelijke, gewone rondgang is inwendig controle niet vereist. Vaak wordt er wel af en toe met de klophamer gewerkt. Deze regelmatig controle dient vanuit verschillende perspectieven te gebeuren; Het controleren vanuit een rijdende auto is, als te eenzijdig (slechts een zijde van de boom betreffend) door de rechter afgekeurd. De controle moet uitgevoerd worden door iemand met een redelijke kennis van bomen. 7

10 B. Verhoogde zorgplicht: In geval van situaties van verhoogde gevaarzetting dient extra vaak en zorgvuldig gecontroleerd te worden. In deze gevallen dient men te kunnen aantonen minimaal eenmaal per jaar deze bomen te controleren. Het is verstandig een objectief, toetsbaar criterium voor de bepaling van dergelijke gevaarzettings zones aan te houden, met name de verkeersintensiteit (gemiddelde hoeveelheden voorbijkomende auto's, fietsers, voetgangers). Bijvoorbeeld langs autosnelwegen dienen tamelijk perfecte bomen te staan. C. Onderzoeksplicht: Indien men door de reguliere controle of anderszins twijfelt aan de veiligheid van een of meer bepaalde bomen, dan heeft men de plicht om een nader, vaak inwendig, onderzoek in te stellen en zodoende snel meer duidelijkheid te hebben over de handhaafbaarheid van deze bomen. Een beroep op de hoge kosten van een dergelijk onderzoek is door de rechter verworpen. 3 VOORWAARDEN Rijkswaterstaat dient er rekening mee te houden dat ze voor schade aansprakelijk is. Tenzij ze kan aantonen dat voldoende zorg aan de onderhavige boom is besteed en het gebrek bij controle van de boom redelijkerwijze niet geconstateerd kon worden. In dit hoofdstuk worden voorwaarden behandeld, welke gelden voor een goede zorg aan het bomenbestand. Achtereenvolgens: 3.1 De keuze van de bomen; 3.2 De frequentie van keuren; 3.3 De wijze van registratie en archivering; 3.4 De kennis van de boombeheerder/verzorger/controleur. DE KEUZE VAN DE BOMEN De criteria die hierbij een rol spelen, kunnen van diverse aard zijn; ze zijn in onderstaand schema verdeeld in LOCATIE, BOOM en HISTORIE. Redenen om een bomenbestand in aanmerking te laten komen voor een bepaalde keuringsfrequentie kunnen voort komen uit de aard van de LOCATIE waar de bomen zich bevinden. Reeds genoemd is de afweging dat bomen langs een snelweg een intensievere zorg eisen dan dezelfde bomen langs een afgelegen gedeelte van een park. Dit geldt ook voor bomen langs doorgaande fietsroutes, langs verkeerspleinen, verzorgingsplaatsen en carpoolplaatsen. De eigenschappen die rechtstreeks de BOOM betreffen, zijn in het schema ingedeeld onder formaat, conditie en opmerkingen. De categorie opmerkingen omvat alle opmerkenswaardige zaken die de standvastheid of breukvastheid van een boom zouden kunnen bemvloeden. Ook de boomsoort dient hierbij genoemd te worden. Kanttekeningen die tijdens een voorgaande keuring bij een bepaalde boom geplaatst zijn, vormen tevens een belangrijke reden om een boom in het daaropvolgende jaar wederom te controleren. 8

11 Tenslotte is HISTORIE genoemd. Onverwachte boomongevallen hebben vaak een relatie met menselijk ingrijpen. De conditie van een boom en/of zijn standvastheid kan 'onverwachts' veranderen door werkzaamheden in zijn directe omgeving. Denk aan kabel- en leidingtraces, bouwactiviteiten en vele andere werken van doorgaans civieltechnische aard. Ronduit verraderlijk daarbij zijn de ingrepen die geleidelijk voortschrijdende processen bij een boom teweeg brengen; bijvoorbeeld: bodemverdichting, wortelamputatie, grondwaterfluctuatie, enzovoorts. Dergelijke processen kunnen een negatieve invloed op de standvastheid hebben, die zich niet of vertraagd manifesteert in de zintuiglijk waarneembare conditie. SCHEMA: Criteria frequentie van keuren. KEURINGSFREQUENTIE 1 keer per jaar. KEURINGSFREQUENTIE 1 keer per 2 jaar. KEURINGSFREQUENTIE Onderhoud van boom is voldoende. BOOM LOCATIE FORMAAT Bij omvallen boom komt stam met doorsnede van meer dan 20 cm. Op wegverharding. Vallende takken met doorsnede van meer dan 10 cm. uit de boom komen op wegverharding. Bij omvallen boom komen takken op wegverharding met een doorsnede van meer dan 10 cm. Als in kolom 1 doch bomen hebben een goede conditie. Bij omvallen boom kunnen geen stam en takken met een doorsnede van meer dan 10 cm. op wegverharding komen. CONDITIE goed goed goed OPMERKINGEN & HISTORIE Bijvoorbeeld: Schade aan wortels boom door leggen kabel d.d. mei DE FREQUENTIE VAN KEUREN In hoofdstuk 2.5., "Zorgplichten", wordt genoemd dat op locaties met een verhoogde gevaarzetting een keuring minimaal eenmaal per jaar vereist is. Van verhoogde gevaarzetting is bijvoorbeeld sprake als er regelmatig veel verkeer gebruik maakt van de route. Denk aan: snelwegen, in- en uitvalswegen, doorgaande fietsroutes, openbaar vervoerlijnen, vaarroutes, enz.. Een beheerder dient van zijn gebied een overzicht te hebben van dergelijke locaties en routes. Daar waar vanwege de locatie, vanwege de boom of vanwege de historic een verhoogde gevaarzetting aan de orde is, zal een maximum-interval van een jaar voor de boomcontrole dienen te gelden. 9

12

13 In een situatie waarin alleen takken op de weg kunnen komen met een doorsnede van minder dan 10 cm., waarbij alleen materiele schade te verwachten is, is een keuring eens in de twee jaar voldoende. Voor zware maar gezonde bomen in een open-grond-situatie (met geringe kans op wortelschade of parkeerschade, bijvoorbeeld op een carpoolplaats of verzorgingsplaats) is een onderhoudsfrequentie van eens in de drie jaar voldoende. In een lus van een verkeersknooppunt met vrijstaande gezonde populieren hoeft niet gekeurd te worden, mits er geen sprake is van slechte conditie of historische gegevens die een keuring noodzakelijk maken. In het hiervoor beschrevene is een aanzet gegeven tot een verdeling van een bomenbestand in vereiste keuringsfrequenties van 1,2 jaar of normaal onderhoud. Een categorie van locaties/bomen met een keuringsinterval groter dan twee jaar, wordt als niet zinvol beschouwd. Tenslotte is het dagelijkse reguliere beheer en onderhoud van groenvoorzieningen de primaire vorm van het voldoen aan de zorgplicht. Bij het stellen van een interval van twee jaar op basis van gezonde en onbeschadigde bomen, wordt er vanuit gegaan dat gebeurtenissen, die op korte termijn verhoging van risico kunnen brengen, gesignaleerd worden door de Inspecteur van de weg. DE WIJZE VAN REGISTRATIE EN ARCHIVERING Eenmaal in de tien jaar actualiseert de beheerder het landschapsplan voor de Rijksweg of het kanaal. Op basis van dit landschapsplan wordt een groenbeheerplan opgesteld. Per object wordt het onderhoud voor een periode van 10 jaar vastgesteld. Bomen met risico dienen met de juiste frequentie (zie schema) door of in opdracht van de beheerder individueel gekeurd te worden en de bevindingen dienen per boom in een systeem geregistreerd te worden. Tot nu toe wordt daarvoor het systeem G.R.O.B.I.S. gebruikt. Het onderhoudsplan is basis voor de groenbestekken. Met de uitvoering van de groenbestekken wordt vastgelegd, welke werkzaamheden zoals controle/onderhoud zijn uitgevoerd. Het inspectierapport van de bomen wordt geparafeerd door het hoofd van de afdeling dagelijks beheer en onderhoud. Dit hoofd is verantwoordelijk voor de dagelijkse veiligheid van de weg. De beheerder kan nu te alien tijde een overzicht overleggen van de meest recente keuring van een bepaalde boom. Zowel via het systeem GROBIS als via het keuringsrapport. De gegevens van een boomkeuring en de registratie van GROBIS dienen tenminste tien jaar te worden bewaard. Met het GROBIS is een historisch overzicht over de kwaliteit van de controle en de kwaliteit van de beplanting op een snelle manier te produceren. KENNIS VAN AANLEG EN ONDERHOUD GROENVOORZIENINGEN Kennis van groenbeheer De dagelijkse controle van de weg en de groenvoorzieningen wordt gedaan door de Inspecteurs. Deze Inspecteurs hebben algemene basiskennis van groenbeheer, door het gevolgd hebben van de basiscursus "Beheer Groenvoorzieningen" en een aanvullende cursus "controle boombestanden". Deze ken nis is in ieder geval voldoende om een oordeel te vormen over de conditie van een boom en over de zichtbare aanwijzingen dat er iets aan de hand kan zijn met de standvastheid 10

14 en/of breukvastheid van een boom. Indien geconstateerd wordt dat er zichtbare gebreken zijn, dan dient de Inspecteur mondeling en schriftelijk te melden aan zijn opdrachtgever dat het gewenst is dat een boom deskundige wordt ingeschakeld voor nader onderzoek van de boom. De deskundige die dan ingeschakeld wordt, dient gegarandeerde specifieke boom deskundigheid te bezitten. Deze deskundige dient ook de inspectie van het gevaarzettende bomenbestand te doen. Het meest geschikt hiervoor wordt geacht een controle door boom deskundigen onder leiding van een beedigd boom taxateur. De boom taxateur is in deze eind verantwoordelijk. De opdrachtgever voor uitbesteding groenvoorzieningen aan derden dient voldoende kennis te hebben van aanleg en onderhoud groenvoorzieningen. Hierbij dient gedacht te worden aan een opleiding op minimaal MBO niveau Groenvoorzieningen. Deze kennis is nodig om het rapport van de beedigd boomtaxateur op zijn waarde te kunnen beoordelen en voor het nemen van passende maatregelen om schade aan derden te voorkomen. Ook het onderhoud aan beplanting dient door voldoende gekwalificeerden te worden uitgevoerd. Men denke hierbij aan gekwalificeerden met het certificaat "Uitvoeren boomverzorging" of vergelijkbaar. Op de hoogte zijn De geschiedenis leert dat het afkeuren van bomen vaak een relatie heeft met werkzaamheden (van civieltechnische aard) van enkele jaren oud. De tussenliggende periode kan wel 5 a 10 jaar bedragen. Behalve theoretische en praktische kennis van en ervaring met bomen, dient de verantwoordelijke boombeheerder daarom op de hoogte te zijn met hetgeen er random de bomen aan activiteiten wordt ontplooid aan civiel technische werkzaamheden. De deskundige Natuur en Landschapsbeheerder van de dienstkring afdeling Dagelijks Beheer dient primair schade door civieltechnische werkzaamheden random bomen te voorkomen. 11

15 SAMENVATTING EN CONCLUSIES Het komt regelmatig voor dat (delen van) bomen schade of zelfs letsel veroorzaken. Zowel in het oude als in het nieuwe Burgerlijk Wetboek (er zijn wat dat betreft geen veranderingen) is er bij schade of letsel door bomen sprake van schuldaansprakelijkheid, of, in situaties met een verhoogde gevaarzetting, van een pseudo-risicoaansprakelijkheid. Er is dus geen sprake van risicoaansprakelijkheid. De bewijslast rust in principe bij de eisende partij. De benadeelde kan de boomeigenaar aansprakelijk stellen indien aantoonbaar te weinig zorg aan de boom is besteed. Rijkswaterstaat kan echter de aansprakelijkheid afwenden indien aantoonbaar is dat er daarentegen voldoende zorg aan de bomen is besteed, met andere woorden: dat er is voldaan aan de zorgplicht. Voor de uitvoering in de praktijk is het daarbij essentieel te beseffen dat het recht niet om een maximale zorg aan bomen vraagt, maar een zorg, die redelijkerwijze voldoende is. De rechter begrijpt ook wel dat het enerzijds mensenwerk is, en anderzijds om bomen, dus levende materie gaat, maar eist wel een logische aanpak van risico-minimalisering. De eisen die gesteld worden aan de zorg voor bomen, of het nu gaat om de frequentie van keuren, om de wijze van registratie of om de in te zetten techniek/deskundigheid, zijn in principe niet zwaarder dan in het verleden. Echter doordat er steeds meer kennis beschikbaar komt in zowel de vorm van apparatuur als in de vorm van opleidingen, zoals boomtaxateur, neemt de verantwoordelijkheid van de wegbeheerder toe om van deze middelen gebruik te maken om zo risico-minimalisering te bewerkstelligen. De zwaarte van de eisen hangt af van de mate van gevaarzetting. Bij de afweging van de gevaarzetting dient de boombeheerder uit te gaan van een viertal aspecten: Gevaar vanwege de locatie, bijvoorbeeld de verkeersintensiteit; Gevaar vanwege soort, formaat, leeftijd, conditie, enz. van de boom; Gevaar vanwege resultaten uit eerdere keuringen, (historie); En gevaar vanwege ingrepen bij/rondom een boom (historie). De mate van gevaarzetting kan ertoe leiden dat voor bepaalde bomen of locaties niet de algemene zorgplicht geldt, maar de verhoogde zorgplicht of zelfs de onderzoeksplicht. Zodoende is het logisch en verantwoord dat in een bos of park de bomen minder intensief worden gekeurd dan langs de Rijkswegen. Het systeem G.R.O.B.I.S. geeft voldoende mogelijkheden de bomen te registreren en de historie vast te leggen. De ervaring leert dat ongelukken met bomen vaak zijn te herleiden op menselijk ingrijpen uit het verleden. Bij het opzetten van een boom-controle-systeem verdient het aspect historie, het op de hoogte zijn van wat er bij een boom is gebeurd en het op de hoogte zijn van wat er nog gaat gebeuren, dan ook veel meer de inspanningen van de boombeheerder dan de kennis van de apparatuur. De bedreigingen voor een straatboom, vanwege leggen kabels en leidingen, het drukke verkeer, de verdroging en gladheidsbestrijding zijn legio. Een goede zorg voor landschappelijk groen is meer 12

16 gebaat bij een volwaardige positie van de boom te midden van de overige verkeersfuncties, dan bij een ongebreidelde inzet van apparatuur om onze eigen fouten op te sporen! Voorkomen is beter dan genezen. 13

17 BIJ LAGEN 1. Procedure bij schade/letsel door bomen 2. Checklist op standvastheid en late onverenigbaarheid 3. Wetgeving en rechtspraak 14

18 Bijlage 1 1 PROCEDURE BIJ SCHADE/LETSEL DOOR BOMEN A: PROCEDURE: (minimale maatregelen) 1. Politie-en/of brandweerassistentie aanvragen. 2. Foto's, allemaal (vanuit verschillende perspectieven/vier windrichtingen) en situatie schetsen. 3. Procesverbaal laten opmaken door de politie (met daarin nr. 2). 4. Tak/boom (laten) verwijderen en opslaan op aparte plaats voor nader onderzoek. (Dit laatste is belangrijk in verband met het verwijt van vernietiging van bewijsmateriaal.) 5. In geval van storm: opvragen exacte windsterkte ter plaatse bij K.N.M.I. B: GEGEVENS (minimale data) 1. Datum en tijdstip schade voorval. 2. Categorie boom/controle frequentie. 3. Datum laatste controle. 4. Naam controleur. 5. Datum laatste onderhoud. 6. Naam onderhoud-verantwoordelijke. 7. Uitwendig zichtbare gebreken. 8. Exacte windkracht. 9. Bijzondere omstandigheden. 10. (Te verwachten) Hoge schadevorderingen. 11. Aard van de schade: - personenschade/letsel. - zaakschade/beschadiging. - bedrijfs/abstractere schade. 15

19 Bijlage 2 2 CHECKLIST OP STANDVASTHEID EN HET VOORKOMEN VAN LATE ONVERENIGBAARHEID A. VISUELE INSPECTIE. (methode J. Kopinga. Methode zal na toetsing geevalueerd worden.) 1. Vertoont de boom een afwijkende, d.w.z. lichtere bladkleur ter opzichte van de direct in de nabijheid staande bomen van dezelfde soort (cultivar)? Toelichting: Er zijn aanwijzingen dat bij wortelsterfte de magnesiumvoorziening van de bomen op plaatsen waar deze toch al mondjesmaat is, in de verdrukking komt. Dit kan zich uiten in een lichtere bladkleur, die vooral in de tweede helft van de zomer goed waarneembaar zal zijn. 2. Vertoont de boom afwijkende, d.w.z. geringere schotlengte, ten opzichte van de direct in de nabijheid staande bomen van dezelfde soort (cultivar) en leeftijd? 3. Heeft de boom in het voorjaar opvallend uitbundiger gebloeid dan de direct in de nabijheid staande bomen van dezelfde soort (cultivar) en leeftijd? Toelichting: Deze vraag is gebaseerd op de opvatting van 'noodbloei' van bomen vanaf het moment dat ze in de verdrukking komen. In hoeverre dit voor iepen opgaat is nog niet bekend, maar het lijkt me verstandig om dit als aanvullend aspect in de inspectie mee te nemen. 4. Zijn er (recentelijk) vruchtlichamen van schimmels waargenomen op of in de nabijheid van de stamvoet? Toelichting: Vruchtlichamen van schimmels bij de stamvoet zijn een duidelijk teken dat er in de boom of de beworteling 'iets aan de hand is'. De schimmel dient dan te worden gedetermineerd, zodat bekend is of het om een schadelijke vorm gaat. Inschakelen DWW Peter Jan Keizer voor determineren boomschimmel. B. AANVULLENDE CONTROLE CQ. MAATREGELEN ad A4 Wanneer het gaat om een houtparasiterende schimmel is er sprake van een voortschrijdende verzwakking die vroeg of laat problemen zal geven m.b.t. stabiliteit. Per situatie zal een inschatting dienen te worden gemaakt in hoeverre het verantwoord is de boom te laten staan. Het voert te ver om iedere boom met zwamvorming zonder meer te verwijderen. De locatie zal hierin ook medebepalend zijn. 16

20 Bijlage 3 3 WETGEVING EN RECHTSPRAAK * WEGBEHEER ALGEMEEN Met de herziening van het Burgerlijk Wetboek in 1992 is op de wegbeheerder een risicoaansprakelijkheid gelegd. Bij een gebrek aan de weg gaat het nog louter om de vraag wie er voor het wegbeheer verantwoordelijk is. De aansprakelijkheid staat al vast. Artikel 6:174 (lid 1) luidt: "De bezitter van een opstal (uit lid 2 en 5 blijkt dat onder opstal tevens de openbare weg- waaronder mede begrepen het weglichaam alsmede de weguitrusting- valt) die niet voldoet aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen, en daardoor gevaar voor personen of zaken oplevert, is, wanneer dit gevaar zich verwezenlijkt, aansprakelijk, tenzij aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou hebben ontbroken indien hij dit gevaar op het tijdstip van het ontstaan ervan zou hebben gekend." De ratio van de "tenzij clausule" beoogt de risico aansprakelijkheid te beperken tot gebrek situaties. Gevallen waarin niet sprake is van een gebrekkige toestand van enige duur, maar van een van buitenkomende gebeurtenis, waarin het gebrek en de schade min of meer tegelijkertijd beiden hun oorzaak vinden. De wegbeheerder is niet aansprakelijk als hij niets had kunnen doen om gevaar af te wenden, zelfs als hij bekend was met het gebrek.) Artikel 6: 174 (Lid 5) luidt: "Voor de toepassing van dit artikel wordt onder openbare weg mede begrepen het weglichaam, alsmede de weguitrusting." De wegbeheerder is derhalve aansprakelijk als een weg niet meer voldoet aan de eisen die daaraan in de gegeven omstandigheden gesteld kunnen worden en waardoor een gevaar ontstaat. Die omstandigheden kunnen betrekking hebben op de soort weg (klinkers of asfalt) en de functie (Kerkstraat in Appelscha of het Damrak in Amsterdam) maar ook op de weersomstandigheden: bij ijzel zijn de eisen voor veilig weggebruik anders dan bij zonnig weer. We moeten ons dus steeds afvragen of aan de veiligheidseisen wordt voldaan. In het ontkennende geval is de vraag echter of dit gevaar oplevert voor de normale, oplettende weggebruiker. Door die vraag is een groot grijs gebied ontstaan. Wanneer is een uitstekend putdeksel gevaarlijk? Bij 2 cm? Bij 10 cm? Hoe zacht moet de berm zijn wil deze gevaar opleveren? Enzovoort! Dat zal uiteindelijk door de rechter moeten worden bepaald. Het ziet er vooralsnog naar uit dat de rechter de bedoelde slachtoffer bescherming van dit artikel ver doorvoert en dus eerder de kant van de schadelijder dan van de wegbeheerder kiest, zoals uit de rechtspraak blijkt. Een lichtpunt in de jurisprudentie over artikel 6:174 BW: Inmiddels is in de rechtspraak duidelijk geworden wat onder "weguitrusting" (lid 5) wordt verstaan, of liever: wat er niet onder wordt verstaan. Artikel 6:174 is slechts toepasselijk indien er sprake is van een gebrek aan het wegdek, -lichaam of de weguitrusting en niet, indien de gebrekkigheid bestaat in de aanwezigheid op het wegdek van een voorwerp dat daarop niet thuis hoort (er geen verband mee houdt), zoals olie, een uitlaat of een autoband, afgevallen lading van een vrachtauto etc... (NB: Rijkswaterstaat kan wel op grond van artikel 6:162 BW aansprakelijk zijn indien sprake mocht zijn van onvoldoende beheer en/of onderhoud ten aanzien van de litigieuze weg. Als bijvoorbeeld afvallende lading te lang op de weg blijft liggen en er ontstaat een schade. Er is dan sprake van een onrechtmatige daad aan de zijde van Rijkswaterstaat ten opzichte van de schadelijder. Deugdelijk onderhoud/controle en tijdig repareren van gebreken blijven de meest geeigende wapens om schadeclaims te voorkomen.) 17

Pagina 17 Asbest en aansprakelijkheid scholen

Pagina 17 Asbest en aansprakelijkheid scholen piv Bulletin 3 Inhoud Pagina 4 Toegang tot en bewaking privacy van medische gegevens Pagina 10 Verzekeringsplicht werkgever Pagina 14 Overlijdensschade en berekening daarvan Pagina 17 Asbest en aansprakelijkheid

Nadere informatie

ELK BESLUIT KENT Z N NADEEL

ELK BESLUIT KENT Z N NADEEL ELK BESLUIT KENT Z N NADEEL Een onderzoek naar een beoordelingskader voor de afhandeling van schadeclaims ter zake van (on)rechtmatige besluiten bij de gemeente Rijssen-Holten R.A. Habing ELK BESLUIT KENT

Nadere informatie

Van hulpverlener naar verdachte. Een onderzoek naar de juridische aspecten van ongevallen met voorrangsvoertuigen

Van hulpverlener naar verdachte. Een onderzoek naar de juridische aspecten van ongevallen met voorrangsvoertuigen Van hulpverlener naar verdachte Een onderzoek naar de juridische aspecten van ongevallen met voorrangsvoertuigen Van hulpverlener naar verdachte Een onderzoek naar de juridische aspecten van ongevallen

Nadere informatie

Het medisch traject. Dr. mr. A.J. Van Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam Senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam

Het medisch traject. Dr. mr. A.J. Van Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam Senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam Het medisch traject 4210 1 Het medisch traject Dr. mr. A.J. Van Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam Senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam 1. Inleiding 4210 3 2. De medisch adviseur

Nadere informatie

Antilliaanse normen, Nederlandse waarden? Enkele opmerkingen over aansprakelijkheid en verzekering op Curaçao 1

Antilliaanse normen, Nederlandse waarden? Enkele opmerkingen over aansprakelijkheid en verzekering op Curaçao 1 Antilliaanse normen, Nederlandse waarden? Enkele opmerkingen over aansprakelijkheid en verzekering op Curaçao 1 1. Inleiding Honorable rector magnificus, Presidente i otro miembronan di Hunta di Supervishon,

Nadere informatie

De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV)

De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV) De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV) 12 Mevrouw mr. P. Oskam Kennedy Van der Laan Iets later dan in PIV-Bulletin 2012, 1 aangekondigd bespreek ik in dit vierde artikel sinds

Nadere informatie

Naar een andere verdeling verantwoordelijkheid in de bouw

Naar een andere verdeling verantwoordelijkheid in de bouw Naar een andere verdeling van verantwoordelijkheid in de bouw Onderzoek naar privaatrechtelijke verbeteringsmogelijkheden van de bouwkwaliteit Instituut voor Bouwrecht Februari 2013 EINDRAPPORT INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A

14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A 14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A Beslissing van 17 februari 2015 in de zaak 14-297A en 298A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken

Nadere informatie

Het WAS gewogen Beleidsevaluatie Warenwetbesluit attractie en speeltoestellen

Het WAS gewogen Beleidsevaluatie Warenwetbesluit attractie en speeltoestellen Het WAS gewogen Beleidsevaluatie Warenwetbesluit attractie en speeltoestellen André Oostdijk Maarten van Noort Annick van Kollenburg Martine Hoofwijk (Consument en Veiligheid) 21 december 2011 Het WAS

Nadere informatie

Ontslagzaken via de kantonrechter

Ontslagzaken via de kantonrechter Ontslagzaken via de kantonrechter periode 2003-2008 Tilburg, september 2009 Dr. ir. Marijke von Bergh Dr. mr. Mirjam Siesling Mr. André van Rijs IVA beleidsonderzoek en advies ii Ontslagzaken via de kantonrechter

Nadere informatie

11-11-11, de Hoge Raad en 7:611

11-11-11, de Hoge Raad en 7:611 11-11-11, de Hoge Raad en 7:611 Duidelijk, maar onvermijdelijk arbitrair M e v r o u w m r. A. K r i s p i j n * Het gebruik van artikel 7:611 Burgerlijk Wetboek (BW) als grondslag voor werkgeversaansprakelijkheid

Nadere informatie

Wanneer is er sprake van een verzekering?

Wanneer is er sprake van een verzekering? Wanneer is er sprake van een verzekering? mr. B.M. Jonk-van Wijk en mr. N. de Boer * Op 18 november 2011 hield de Vereniging voor Verzekeringswetenschap haar najaarsbijeenkomst met als onderwerp Verzekering,

Nadere informatie

Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen

Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen Bouwprocesmanagement Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen Richtlijn zorgvuldig graafproces P u b l i c a t i e 2 5 0 CROW is het nationale kennisplatform voor infra structuur, verkeer, vervoer

Nadere informatie

Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999

Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999 Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999 Colofon LAT RB postbus 93144 2509 AC Den Haag www.latrb.nl lat@rws.nl Den Haag, 14 januari 2013 1 Voorwoord Deze handhavingstrategie Brzo is opgesteld door de werkgroep

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 892 Regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (Wet bescherming persoonsgegevens) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1 INHOUDSOPGAVE Algemeen

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie

de tenuitvoerlegging van de voorwaardelijke gevangenisstraf

de tenuitvoerlegging van de voorwaardelijke gevangenisstraf wetenschappelijk onderzoek- en documentatie centrum de tenuitvoerlegging van de voorwaardelijke gevangenisstraf 35 1:C Ra 2817 2@i5F _ msterieyan justitie MINISTERIE VAN JUSTITIE l!frienschaxliik Ocifzr,Iceli

Nadere informatie

Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding?

Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding? Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding? Een benadeelde kan ten gevolge van het door hem opgelopen letsel gedurende een groot gedeelte van zijn leven noodgedwongen op

Nadere informatie

Toetsen met open vragen

Toetsen met open vragen Toetsen met open vragen Een handleiding voor het construeren van toetsen met open vragen T.T.M.G. Erkens H.A. Moelands Citogroep Arnhem, januari xxxx Grafische vormgeving, opmaak en productie: Afdeling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 936 Regels inzake beëdiging, kwaliteit en integriteit van beëdigd vertalers en van gerechtstolken die werkzaam zijn binnen het domein van justitie

Nadere informatie

Schadeverhaal na een strafbaar feit via de kantonrechter

Schadeverhaal na een strafbaar feit via de kantonrechter Schadeverhaal na een strafbaar feit via de kantonrechter Een verkennend dossieronderzoek Dr. R.S.B. Kool Mr. M.R. Hebly Drs. D.P. van Uhm L. Orvini LLB C.R.R. Loeve LLB Prof. mr. I. Giesen Ten verzoeke

Nadere informatie

Jaarverslag Klachtencommissie 1998-2000

Jaarverslag Klachtencommissie 1998-2000 Jaarverslag Klachtencommissie 1998-2000 Dutch Securities Institute Inhoudsopgave Voorwoord door Prof. mr. M.R. Mok, Voorzitter Klachtencommissie DSI 2 1 Oprichting van het Dutch Securities Institute (DSI)

Nadere informatie

Docent in dienstbetrekking of zelfstandig?

Docent in dienstbetrekking of zelfstandig? Docent in dienstbetrekking of zelfstandig? juni 2009 Versie 1.4 Over de mogelijkheden en onmogelijkheden voor een docent om als zelfstandige in een andere (onderwijs-) organisatie te werken. Door: Mr.

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene wet inzake rijksbelastingen ter bevordering van het gebruik van mediation in het bestuursrecht

Nadere informatie

Bestaat de tweede fase uit Plas/Valburg nog?

Bestaat de tweede fase uit Plas/Valburg nog? Bestaat de tweede fase uit Plas/Valburg nog? Mr. dr. M.R. Ruygvoorn* Bestaat de tweede fase uit Plas/Valburg nog? Deze vraag houdt de gemoederen al geruime tijd bezig, met name na het arrest JPO/CBB. 1

Nadere informatie

Op weg naar een uniforme uitvoering van de afnameplicht

Op weg naar een uniforme uitvoering van de afnameplicht Op weg naar een uniforme uitvoering van de afnameplicht Francis Riethoff stagiaire bij de Raad voor Rechtsbijstand, afdeling Bureau Wbtv. Een onderzoek naar een uniforme toepassing van de afnameplicht

Nadere informatie

Regel die burgerinitiatieven

Regel die burgerinitiatieven Regel die burgerinitiatieven Hoe gemeenten en maatschappelijke initiatieven in de openbare ruimte en publiek toegankelijke gebouwen omgaan met aansprakelijkheid December 2013 1 2 Voorwoord Ont-regel die

Nadere informatie

De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting op de Rechtsverhouding opdrachtgever

De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting op de Rechtsverhouding opdrachtgever De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting op de Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur BNA NL ingenieurs De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting

Nadere informatie

DE LAST ONDER DWANGSOM

DE LAST ONDER DWANGSOM HOOFDSTUK 10 DE LAST ONDER DWANGSOM J.R. van Angeren 1 10.1 Inleiding De last onder dwangsom is, ook buiten het financiële recht, een effectief handhavingsinstrument. In de algemene bestuursrechtpraktijk

Nadere informatie