NIBE-SVV, juni Oefenexamen VP aansprakelijkheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIBE-SVV, juni 2013. Oefenexamen VP aansprakelijkheid"

Transcriptie

1 NIBE-SVV, juni 2013 Oefenexamen VP aansprakelijkheid

2 1. Vermogensrechtelijke verbintenissen bestaan uit rechten en plichten die op geld waardeerbaar kunnen zijn. Waaruit vloeien deze verbintenissen voort? 2. Wat is een pool? 3. Moria helpt haar vriendin Sara met het ophangen van een schilderij. Omdat Moria de spijker niet goed bevestigt in de muur, valt het schilderij naar beneden op de parketvloer. Hierbij raakt de parketvloer beschadigd. Is Moria aansprakelijk voor de schade aan de vloer? Motiveer uw antwoord. 4. Geef in de volgende situaties aan of artikel 185 WVW van toepassing is. Motiveer uw antwoorden. - Op een uitrit wordt een fietser geschept door een maaimachine die achter een tractor gekoppeld is. - Een auto rolt van de hefbrug in de garage waardoor een monteur letsel oploopt. - Kasper is in dienst van de gemeente en rijdt met een motorgrasmaaier een loslopende hond aan. 5. Fietser Tino (13 jaar) verleent op een kruispunt geen voorrang aan automobilist Max. Als gevolg van de aanrijding raakt de fiets van Tino beschadigd en loopt bestuurder Max ernstig letsel op. Het weggedrag van Max heeft voor 20% bijgedragen aan het ontstaan van de aanrijding. a.in hoeverre is Max aansprakelijk voor de schade aan de fiets? Motiveer uw antwoord. b.in hoeverre kan Max zijn letselschade verhalen op de ouders van Tino? Motiveer uw antwoord. 6. Een werknemer van bouwbedrijf De Jong brengt golfplaten aan op het dak van een loods. Hij loopt tijdens de montage over de platen om ze aan het dak te bevestigen. Directeur De Jong waarschuwt de medewerker dat de platen NIET sterk genoeg zijn om hem te dragen. De medewerker zegt dat hij dit werk ALTIJD op deze manier doet en dat er nog NOOIT iets is gebeurd. Hij gaat door met zijn werk. Kort hierna zakt hij door de dakplaten en heeft hij zwaar lichamelijk letsel. De werknemer spreekt bouwbedrijf De Jong aan voor de letselschade op grond van artikel 7:658 BW. Bouwbedrijf De Jong wijst de vordering af met de stelling dat de medewerker de schade aan zichzelf te wijten heeft. Kan bouwbedrijf De Jong zich met deze stelling vrijpleiten van aansprakelijkheid? Motiveer uw antwoord en geef daarbij aan welke verweermiddelen de werkgever heeft bij werkgeversaansprakelijkheid. NIBE-SVV, juni

3 7. Margriet van Duin bestelt bij De Keukenspeciaalzaak een keuken. Deze wordt op 10 november geleverd en geïnstalleerd. De keuken is niet in orde, de keukendeurtjes zijn verschillend van kleur en zowel de oven als de afwasmachine werken niet. Twee dagen na installatie van de keuken stuurt Margriet meteen een aan De Keukenspeciaalzaak, waarin zij opsomt welke gebreken aan de keuken kleven. Naar aanleiding daarvan komt een medewerker van De Keukenspeciaalzaak langs om de gebreken op te nemen. Met Margriet wordt afgesproken dat de gebreken binnen een termijn van zes weken worden hersteld. De Keukenspeciaalzaak laat twee dagen later weten dat ondertussen de factuur wel gewoon betaald moet worden. Na ontvangst van dat bericht ontbindt Margriet direct de overeenkomst en koopt zij elders een nieuwe keuken. a. Is hier sprake van contractuele aansprakelijkheid van De Keukenspeciaalzaak? Motiveer uw antwoord b. Kan Margriet de overeenkomst ontbinden? Motiveer uw antwoord 8. Verzekeraar Zeist-Arnhem wikkelt een schade af met een tegenpartij van een autoverzekering. De tegenpartij was zelf casco verzekerd. Zeist-Arnhem specificeert de schade als volgt: a EUR b EUR 248,- c EUR 135,- eigen risico kosten vervangend vervoer minus 25% korting 372,- waardevermindering d EUR 1.000,- smartengeld e EUR 29, - wettelijke rente EUR 1.784,- totaal Geef bij elk van de schadeposten a t/m e aan of er sprake is van een concrete of van een abstracte schadeberekening. Motiveer uw antwoord. NIBE-SVV, juni

4 9. Marie overkomt een verkeersongeval waarvoor Berend aansprakelijk is. Marie loopt daardoor letselschade op en heeft acht weken lang last van pijn en ongemak. In totaal is Marie vier weken lang arbeidsongeschikt. De zorgverzekeraar vergoedt de kosten voor ambulance en medische behandelingen. De werkgever van Marie betaalt haar salaris tijdens haar arbeidsongeschiktheid door. De moeder van Marie, die in een bejaardenhuis woont waar Marie haar voor het ongeval dagelijks bezocht, is door het ongeval van haar dochter geheel ontredderd. Zij ontvangt in de herstelperiode van Marie meer bezoek dan gewoonlijk. Iedereen wil de moeder van Marie troosten en haar bezoekers eten vaak mee. De kosten van levensonderhoud zijn daardoor voor de moeder van Marie gestegen. Beschrijf wie van de hier genoemde personen of instanties een vorderingsrecht hebben en wie niet. Geef telkens aan voor welke schadepost(en) een partij vorderingsrecht heeft. Motiveer uw antwoord. 10. Victor is betrokken bij een verkeersongeval waarvoor een derde aansprakelijk is. Ten gevolge van dit ongeval lijdt hij schade aan zijn auto. Omdat de auto al 12 jaar oud is, wil Victor de schade NIET laten repareren. Wel wil Victor zijn schade verhalen op de schadeveroorzaker. Hij vraagt zijn garage om de omvang van de schade vast te stellen. De garage brengt hiervoor EUR 50,- in rekening. Kan Victor met succes de kosten ad EUR 50,- (naast de begrote schade) verhalen op de schadeveroorzaker? Motiveer uw antwoord. 11. Wanneer een schade mede een gevolg is van een omstandigheid die aan de benadeelde kan worden toegerekend, wordt de vergoedingsplicht verminderd door de schade over de benadeelde en de vergoedingsplichtige te verdelen in evenredigheid met de mate waarin de aan een ieder toe te rekenen omstandigheden tot de schade hebben bijgedragen (artikel 6:101 BW eerste zin) Is er in de onderstaande gevallen a en b sprake van een omstandigheid die aan de benadeelde kan worden toegerekend? Motiveer uw antwoorden. a.bij het darten krijgt één van de spelers een duw, juist op het moment dat hij een pijltje gooit. Het pijltje treft een toeschouwer in het oog. b.een aspirant-koper inspecteert een te koop aangeboden paard. Op een gegeven moment loopt hij achter het paard langs. Het paard trapt naar achteren en treft hem in de borst. 12. Niet alle schade waarvoor men aansprakelijk gesteld kan worden is verzekerd op een AVP. Noem één schadesoort waarvoor geen dekking bestaat. Er wordt GEEN voorbeeld gevraagd. NIBE-SVV, juni

5 13. Willem heeft een AVP gesloten met een contractstermijn van twee jaar. Willem veroorzaakt na één jaar een forse schade die door de AVP-verzekeraar wordt vergoed. De verzekeraar wil in verband met deze schade de premie voor de verzekering van Willem verhogen met 10%. Mag de verzekeraar de premie verhogen? Motiveer uw antwoord. 14. Noem drie (en niet meer dan drie) specifiek voor de AVP geldende factoren die van invloed zijn op de hoogte van de jaarpremie van een AVP. 15. Dave en Simone hebben twee kinderen in de leeftijd van twee en vier jaar. Ze hebben een AVP met gezinsdekking. Ze gaan scheiden. De kinderen blijven bij Simone wonen en gaan eens in de 14 dagen een weekend naar Dave. Omdat de polis op naam staat van Dave, wordt afgesproken dat Simone een eigen AVP zal sluiten. Dave geeft een adreswijziging door aan zijn verzekeraar en verzoekt daarbij tevens de dekking om te zetten in een alleenstaandendekking. De verzekeraar voert zijn verzoek uit. Tijdens een weekend bij Dave veroorzaakt zijn oudste dochtertje een schade van 1.800,-- aan een geparkeerde auto. Is de schade gedekt op de AVP van Dave? Motiveer uw antwoord De nog thuis wonende zoon Toine helpt zijn vader bij het ophangen van een nieuwe CVketel. Door een onhandige manoeuvre stoot hij zijn vader aan die daardoor van een trap valt en zijn heup breekt. Zijn bril raakt door de val ook beschadigd. Is de letselschade van vader en de schade aan zijn bril gedekt op de gezins- AVP? Motiveer uw antwoord. 17. Welk moment is bepalend voor dekking in: a.het loss-occurencesysteem? b.het claims-madesysteem? 18. Boer Dussen heeft een AVB-verzekering gesloten. Hij ziet door de toenemende regels vanuit Brussel zijn inkomsten uit het boerenbedrijf teruglopen. Om dit te compenseren besluit hij een deel van zijn weiland in gebruik te nemen als camping. Hij legt onder meer een grote speeltuin aan met de nodige speeltoestellen. Een van deze speeltoestellen blijkt ondeugdelijk. Joke, het kind van een campinggast loopt ernstig letsel op. Voor het eerst na de opening van zijn camping neemt boer {naam} contact op met de verzekeraar. Is de aansprakelijkheid van boer Dussen voor deze schade verzekerd op zijn AVBverzekering? Motiveer uw antwoord. 19. Wat houden de begrippen vrijwaringbeding en exoneratiebeding in? NIBE-SVV, juni

6 20. De belangrijkste factoren voor het aansprakelijkheidsrisico bij AVB-verzekeringen zijn de aard en de omvang van het bedrijf. Hoe komen deze twee risicofactoren in de premieberekening terug? 21. Romario heeft een aannemer opdracht gegeven het dak van zijn woning te voorzien van een nieuwe mastieklaag. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een gasfles en open vuur. Door onzorgvuldigheid van een van de dakdekkers ontstaat er brand. De schade is ,-. Romario stelt de aannemer aansprakelijk voor de schade. Romario s verzekeraar vergoedt de volledige schade aan hem. Kan Romario s verzekeraar met succes de schade verhalen op de aannemer? Motiveer uw antwoord en betrek daarin de van toepassing zijnde bedrijfsregeling van het Verbond van Verzekeraars. NIBE-SVV, juni

7 NIBE-SVV, juni

8 CORRECTIEMODEL 1. De wet (1 punt) een overeenkomst. (1 punt) 2. Een pool is een samenwerkingsverband tussen een aantal verzekeraars (1 punt) voor het dragen van één bepaald soort risico. (1 punt) 3. Nee. (0 punten) Er is hier sprake van een vriendendienst. (2 punten) Hiervoor gelden aangepaste zorgvuldigheidsnormen. (2 punten) Omdat hier geen sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid is Moria niet aansprakelijk.( 1 punt) 4. Ja, Een uitrit is een deel van de openbare weg en artikel 185 WVW geldt ook bij een botsing met een gekoppelde aanhangwagen/tractor (1 punt) Nee, een garage is geen terrein met een verkeersfunctie. (1 punt) Nee, artikel 185 WVW geldt niet bij een aanrijding met een loslopend dier. (1 punt) 5. a. Er is sprake van een aanrijding tussen een fietser jonger dan 14 jaar en een bestuurder van een motorrijtuig. (1 punt) Omdat Max geen beroep op overmacht kan doen, (1 punt) zal hij op grond van de 100%-regel de volledige schade aan de fiets moeten vergoeden. (1 punt) b.max krijgt, gelet op de causale verdeling, 80% van de schade vergoed, (1 punt) tenzij de billijkheid een andere verdeling vereist. (1 punt) 6. Nee. (0 punten) Er is een functioneel verband tussen de schade en de werkzaamheden. (1 punt) De werkgever kan zich alleen vrijpleiten als hij aantoont dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet (1 punt) of bewuste roekeloosheid. (1 punt) Daarvan is hier geen sprake. (0 punten) Een ander mogelijk verweermiddel van de werkgever is dat hij niet tekort geschoten is in zijn zorgverplichtingen. In dat geval moet De Jong aantonen dat hij niet tekort is geschoten in het geven van instructies, controle op naleving e.d. (1 punt) 7. Ja. (0 punten) Er is sprake van een tekortkoming in de nakoming van de verbintenis, (1 punt) Deze tekortkoming is aan De Keukenspeciaalzaak toe te rekenen. (1 punt) Er is dus sprake van wanprestatie. (1 punt) Nee, (0 punten) Correcte nakoming was in dit geval nog mogelijk, (1 punt) Margriet kan alleen ontbinden als De Keukenspeciaalzaak in verzuim verkeerde. Dat is niet het geval. (1 punt) Er is een datum afgesproken waarop de gebreken hersteld moesten zijn. Na het verstrijken van die termijn zou De Keukenspeciaalzaak in verzuim zijn. Margriet heeft de overeenkomst echter al voor het verstrijken van die termijn ontbonden. (1 punt) NIBE-SVV, juni

9 8. a. Eigen risico is een concrete schadeberekening, omdat deze post exact te berekenen is. (1 punt) b. Vervangend vervoer is een abstracte schadeberekening, omdat de besparing geschat is. (1 punt) c. Waardevermindering is een abstracte schadeberekening, omdat deze geschat is. (1 punt) d. Smartengeld is een abstracte schadeberekening, omdat deze geschat is. (1 punt) e. Wettelijke rente is een concrete schadeberekening, omdat deze exact te berekenen is. (1 punt) 9. De zorgverzekeraar is in de rechten van zijn verzekerde getreden en kan de kosten voor de ambulance en medische behandelingen op Berend verhalen. (1 punt) De werkgever heeft op grond van de wet een vorderingsrecht voor het doorbetaalde loon. (1 punt) Marie kan als gelaedeerde (slachtoffer /gedupeerde) de kosten voor haar letselschade vorderen alsmede smartengeld. (1 punt) 10. Ja. (0 punten) Het gaat hier om buitengerechtelijke kosten. Het is redelijk dat Victor deze kosten heeft gemaakt ter vaststelling van de schade. (1 punt) Ook de hoogte van de kosten zijn redelijk. (1 punt) Aan de dubbele redelijkheidstoets is dus voldaan. (1 punt) 11. Nee.(0 punten) Bij darten worden pijltjes naar een bord gegooid: de toeschouwer hoeft er geen rekening mee te houden dat een pijltje hem zou kunnen treffen. (2 punten) Ja. (0 punten) Dit is een redelijkerwijs voorzienbaar risico, zeker nu het een onbekend paard betreft. (2 punten) 12. Zuivere vermogensschade. (2 punten). 13. Nee, dit is niet toegestaan. (0 punten) Alleen en bloc verhogingen van de premie zijn tijdens de looptijd van de verzekering toegestaan. (2 punten) 14. Let op: drie gevraagd! 3 x 1 punt 1.Gezinssamenstelling / gezin of alleenstaande. 2.Wel of geen kindereigenrisico. 3.Wel of geen jachtrisico. 4. Wel of geen verhuur vakantiewoning / onroerende zaken. Correctievoorschrift:alleen specifiek voor de AVP geldende factoren honoreren. 15. Ja. (0 punten) Bij kinderen onder de 14 jaar is niet het kind, maar de ouder aansprakelijk. (2 punten) De aansprakelijkheid van Dave is gedekt op de AVP. (2 punten) Correctievoorschrift: Logé s is fout, omdat het logerende kind niet zelf aansprakelijk is. Noot voor correctoren: de AVP voor alleenstaanden bevat geen uitsluiting voor schade door kinderen. NIBE-SVV, juni

10 16. Letselschade: Ja. (0 punten) Onderling toegebrachte letselschade is subsidiair gedekt. (2 punten) Schade aan bril: Nee. (0 punten) Op de AVP is schade aan zaken tussen verzekerden onderling uitgesloten. (2 punten) 17. a. Het moment van ontstaan van de schade. (2 punten) b. Het moment waarop de aanspraak tot schadevergoeding is ingesteld. (2 punten) 18. Nee. (0 punten) Er is sprake van een grote verzwaring van het risico. (2 punten) Nu Dussen deze wijziging niet heeft doorgegeven aan zijn verzekeraar is hij voor deze aansprakelijkheid niet verzekerd.(2 punten) 19. Vrijwaringbeding: dit zorgt er voor dat als de ene contractspartij door een derde wordt aangesproken, de andere contractspartij bij aansprakelijkheid de schade moet dragen.. (2 punten) Exoneratiebeding: door dit beding wordt de aansprakelijkheid voor eventuele schade beperkt of uitgesloten jegens de contractspartij. (2 punten) 20. De aard van het bedrijf wordt omgezet naar een bepaalde gevarenklasse. (1 punt) De omvang van het bedrijf wordt gemeten aan de omzet (1 punt) en het jaarloon van het bedrijf (1 punt) 21. Ja. (0 punten) De Bedrijfsregeling Brandregres is hier van toepassing. (1 punt) Reden hiervoor is dat het hier gaat om een bedrijf, (1 punt) onzorgvuldig is gehandeld (1 punt) het schadebedrag het maximum van EUR ,- niet overschrijdt. (1 punt). NIBE-SVV, juni

Oefenexamen Juridische aspecten van de motorrijtuigenverzekeringen

Oefenexamen Juridische aspecten van de motorrijtuigenverzekeringen Oefenexamen Juridische aspecten van de motorrijtuigenverzekeringen NIBE-SVV, april 2014 Dit proefexamen telt 18 opgaven. U kunt hiervoor maximaal 98 punten behalen. Uw examen kan uit meer of minder opgaven

Nadere informatie

Oefenexamen Het Verzekeren Van Motorrijtuigrisico s

Oefenexamen Het Verzekeren Van Motorrijtuigrisico s Oefenexamen Het Verzekeren Van Motorrijtuigrisico s NIBE-SVV, Januari 2015 1. 4 punten Een verzekeringsadviseur zegt, op grond van zijn bevoegdheid, aan Harmen op 3 januari 2014 een voorlopige dekking

Nadere informatie

Toelichting Bedrijfsregeling 7: Schaderegeling schuldloze derde

Toelichting Bedrijfsregeling 7: Schaderegeling schuldloze derde Toelichting Bedrijfsregeling 7: Schaderegeling schuldloze derde De Raad van Toezicht Verzekeringen heeft in een groot aantal uitspraken stelling genomen tegen de verwijzing van een schuldloze derde door

Nadere informatie

Voorwaarden Personenautoverzekering 2014

Voorwaarden Personenautoverzekering 2014 Voorwaarden Personenautoverzekering 2014 Inhoud 1. Wat bedoelen wij met? 4 2. Algemeen 6 Wat gebeurt er bij opzettelijk veroorzaakte schade? 6 In welke andere gevallen biedt de verzekering geen dekking?

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV

Delta Lloyd Schadeverzekering NV POLISVOORWAARDEN Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model M 03.2.30 F INHOUDSOPGAVE ALGEMENE VOORWAARDEN AUTOVERZEKERING Waar is deze verzekering voor? 2 Voor wie is deze verzekering?

Nadere informatie

Schade tijdens rampen, calamiteiten en incidenten. Onderzoek naar de aansprakelijkheid van (zelf)redzame burgers

Schade tijdens rampen, calamiteiten en incidenten. Onderzoek naar de aansprakelijkheid van (zelf)redzame burgers Schade tijdens rampen, calamiteiten en incidenten Onderzoek naar de aansprakelijkheid van (zelf)redzame burgers INHOUDSOPGAVE Samenvatting... 3 Inleiding... 4 Leeswijzer... 5 Hoofdstuk 1: Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Informatie over uw Motorrijtuigverzekering. WA oldtimer. Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren

Informatie over uw Motorrijtuigverzekering. WA oldtimer. Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren Informatie over uw Motorrijtuigverzekering WA oldtimer Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren pagina Leeswijzer, Uw verzekering in het kort 3 Polisvoorwaarden Motorrijtuigverzekering WA oldtimer

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + van De Clinic is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Daarmee staan we je toe om dit werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en

Nadere informatie

Voorwaarden Gerust Op Weg Autoverzekering

Voorwaarden Gerust Op Weg Autoverzekering Voorwaarden Gerust Op Weg Autoverzekering Voorwaarden Gerust op Weg Autoverzekering In dit document staan de voorwaarden die horen bij de autoverzekering die u bij ons heeft afgesloten. Zo weet u waar

Nadere informatie

Bleukens Verzekeringen

Bleukens Verzekeringen Bleukens Verzekeringen ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden aan van Bleukens Verzekeringen Versie 2010-01 Algemene voorwaarden Bleukens Verzekeringen versie 2010-01 Pagina 1 van 9 Artikel

Nadere informatie

Stappenplan. ter beoordeling van onrechtmatigheid en eigen schuld in het kader van de artikelen 6:162 en 6.101 BW

Stappenplan. ter beoordeling van onrechtmatigheid en eigen schuld in het kader van de artikelen 6:162 en 6.101 BW Stappenplan ter beoordeling van onrechtmatigheid en eigen schuld in het kader van de artikelen 6:162 en 6.101 BW Wettelijke aansprakelijkheid Aansprakelijkheid kan voortvloeien uit de wet of uit overeenkomst.

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd Xclusief Autoverzekering Belgisch Casco (Bonus Malus variant) M 03.2.28 C

Voorwaarden Delta Lloyd Xclusief Autoverzekering Belgisch Casco (Bonus Malus variant) M 03.2.28 C Voorwaarden Delta Lloyd Xclusief Autoverzekering Belgisch Casco (Bonus Malus variant) M 03.2.28 C Voorwaarden Xclusief Autoverzekering Belgisch Casco Deze voorwaarden beschrijven uw Xclusief Autoverzekering

Nadere informatie

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden Inhoud Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Begrippenlijst Hoofdstuk 2 Te verzekeren risico Artikel 2 Wat is het doel van de verzekering? Artikel 3 Welke documenten horen bij de verzekering? Hoofdstuk

Nadere informatie

Voorwaarden Bedrijfswagenverzekering WBW 13

Voorwaarden Bedrijfswagenverzekering WBW 13 Voorwaarden Bedrijfswagenverzekering fsw ns WBW 13 Inhoudsopgave Rubriek 1 Algemeen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van de verzekering Artikel 3 Verzekeringsgebied Artikel 4 Algemene

Nadere informatie

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering)

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering) Productwijzer Motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de motorrijtuigenverzekering. Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

Privé Pakket Online Klassieke auto

Privé Pakket Online Klassieke auto Versie 2.0 Informatie voor de klant Belangrijk De Aanvullende Voorwaarden Klassieke Auto vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden van het. De Algemene Voorwaarden zijn op het hele pakket van toepassing.

Nadere informatie

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering Motorrijtuigenverzekering Productwijzer Motorrijtuigenverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de motorrijtuigenverzekering. Welke risico s

Nadere informatie

Personenautoverzekering particulieren. Bijzondere Voorwaarden

Personenautoverzekering particulieren. Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering particulieren Bijzondere Voorwaarden PPP 01012014 Bijzondere Voorwaarden personenautoverzekering particulieren U heeft een personenautoverzekering bij ons afgesloten of u wilt dit

Nadere informatie

Polisvoorwaarden RED-VC-4 Voorwaarden Verzuimverzekering Conventioneel Uitgebreid. Inhoudsopgave. Clausule 95N WIA-Bodemverzekering.

Polisvoorwaarden RED-VC-4 Voorwaarden Verzuimverzekering Conventioneel Uitgebreid. Inhoudsopgave. Clausule 95N WIA-Bodemverzekering. In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de verzuimverzekering conventioneel uitgebreid. In de algemene voorwaarden van uw verzekering

Nadere informatie

CompleetVerzekerd Mijn bedrijf Bestelauto

CompleetVerzekerd Mijn bedrijf Bestelauto CompleetVerzekerd Mijn bedrijf Versie 1.0 Informatie voor de ondernemer Belangrijk De vormen één geheel met de Algemene voorwaarden. De Algemene voorwaarden zijn op het hele pakket van toepassing. In dit

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Aangevuld met de Algemene Voorwaarden van Accord Uitzendbureau B.V. De Algemene Voorwaarden van de ABU zijn gedeponeerd ter griffie

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel) verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Wat leest u in deze productwijzer?

Nadere informatie

MV 03.2.30 D MV 03.2.30-0412 BLAD

MV 03.2.30 D MV 03.2.30-0412 BLAD polisvoorwaarden Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model MV 03.2.30 D Inhoud Algemene voorwaarden Artikel 1 Wat bent u verplicht mee te delen bij aanvang van de verzekering? 2

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigverzekering

Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigverzekering Model 20276 blad 1 Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigverzekering wettelijke aansprakelijkheid Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan

Nadere informatie

Voorwaarden verzekering Schade Inzittenden

Voorwaarden verzekering Schade Inzittenden Voorwaarden verzekering Schade Inzittenden 1/6 Inhoud 1 Wie zijn er verzekerd?...pag. 2 Schade Inzittenden Basis...Pag. 2 Schade Inzittenden Uitgebreid eenpersoons...pag. 2 Schade Inzittenden Uitgebreid

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden nr. 3007

Bijzondere Voorwaarden nr. 3007 AEGON Aansprakelijkheidsverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 3007 U heeft bij ons een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Daarmee bent u verzekerd voor schade waarvoor u of uw gezinsleden aansprakelijk

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor Loondoorbetaling

Nadere informatie

Rechtsbijstand Particulier

Rechtsbijstand Particulier Hoeksche Waard Totaalpakket Rechtsbijstand Particulier Aanvullende voorwaarden Hoeksche Waard Assuradeuren Versie 1.0 - U wordt ontslagen. Zomaar. Van de een op de andere dag. - Uw nieuwe badkamer is geïnstalleerd.

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering WA-dekking Versie 0302

Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering WA-dekking Versie 0302 Deze Bijzondere Voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden en de Algemene Begripsomschrijvingen. Veel verzekeringsbegrippen lichten wij toe in de Algemene Begripsomschrijvingen. Een aantal

Nadere informatie

Voorwaarden Schade Inzittendenverzekering

Voorwaarden Schade Inzittendenverzekering Voorwaarden Schade Inzittendenverzekering D SI 2013-01 Inhoud 1 Wie zijn er verzekerd? 3 2 Waar ben je verzekerd? 3 3 Waarvoor ben je verzekerd? 3 Verkeersongeval tijdens deelname aan het verkeer met de

Nadere informatie