Samenvatting Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (juli 2016)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (juli 2016)"

Transcriptie

1 Samenvatting Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (juli 2016) Kindermishandeling; iedereen weet dat het bestaat, maar veel mensen beseffen niet dat het heel vaak voorkomt. Veel vaker dan u denkt! Meer dan kinderen zijn in Nederland jaarlijks slachtoffer van een dergelijk misdrijf. Vaak kunnen en mogen slachtoffertjes niet praten over hetgeen hen wordt aangedaan. Hiervoor is het van belang dat u tijdig de signalen ziet die zij uitzenden. We werken daarom met de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling; een stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. De officiële meldcode is te vinden op onze websites: onder downloads. Wat is Kindermishandeling? Kindermishandeling is elke vorm van, voor de minderjarige, bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief, opdringen waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel. ( Wet op de jeugdzorg, 2005) Wat is Huiselijk geweld? Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke of familiekring van het slachtoffer wordt gepleegd. Hieronder valt lichamelijke en seksuele geweldpleging, belaging en bedreiging (al dan niet door middel van, of gepaard gaand met, beschadiging van goederen in en om het huis). Vormen van Huiselijk geweld/ Kindermishandeling: - Lichamelijke mishandeling: Het verwonden van het kind of staan toe dat het kind verwond wordt. - Lichamelijke verwaarlozing: Het kind onthouden wat het voor zijn lichamelijke gezondheid en ontwikkeling nodig heeft. - Psychische mishandeling: Het toebrengen van schade aan de emotionele en/of persoonlijkheidsontwikkeling van het kind. - Psychische verwaarlozing: Het kind onthouden wat het voor zijn geestelijke gezondheid en ontwikkeling nodig heeft. - Seksueel misbruik: Seksueel contact met een kind hebben of pogen te hebben, ter bevrediging van de seksuele gevoelens van de ouder/verzorger of anderen en/of uit geldelijk gewin. - Eergerelateerd geweld: Geestelijk of lichamelijk geweld dat wordt gepleegd vanuit een collectieve mentaliteit in reactie op een schending van de eer van een man, vrouw of familie. Taken en verantwoordelijkheden / Wie doet wat: - Gastouder: Signaleren, herkennen. Doorgeven aan (consulent of aandachtsfunctionaris van) Gastouderbureau Roodkapje. - Bemiddelingsmedewerker/consulent: Gastouder bespreekt signalen met consulent en/of aandachtsfunctionaris. Als gastouder signalen besproken heeft met consulent bespreekt consulent de signalen met de aandachtsfunctionaris. - Aandachtsfunctionaris. Volgt de stappen uit de officiële meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

2 Signalenlijst Als kinderen mishandeld, verwaarloosd en/of misbruikt worden, kunnen ze signalen uitzenden. Het gebruik van een signalenlijst kan zinvol zijn, maar biedt ook een zekere mate van schijnzekerheid. De meeste signalen zijn namelijk stressindicatoren, die aangeven dat er iets met het kind aan de hand is. Dit kan ook iets anders zijn dan kindermishandeling (echtscheiding, overlijden van een familielid, enz.). Hoe meer signalen van deze lijst een kind te zien geeft, hoe groter de kans dat er sprake zou kunnen zijn van kindermishandeling. Het is niet de bedoeling om aan de hand van een signalenlijst het 'bewijs' te leveren van de mishandeling. Het is wel mogelijk om een vermoeden van mishandeling meer te onderbouwen naarmate er meer signalen uit deze lijst geconstateerd worden. Een goed beargumenteerd vermoeden is voldoende om in actie te komen! Om na signalering een volgende stap te kunnen zetten, is het aan te bevelen dat een instelling beschikt over een handleiding ten aanzien van kindermishandeling. De signalenlijst kan dan als bijlage aan de handleiding worden toegevoegd. Een observatielijst kan een instrument zijn om de signalen beter in kaart te brengen. De lijst dient als hulpmiddel te worden gebruikt (de observatielijst is terug te vinden op onze website onder pedagogiek ). Wat is de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling? De meldcode is een overzichtelijk stappenplan (de volgorde is geen vast gegeven) waarin staat wat u moet doen als u verwaarlozing, mishandeling of misbruik signaleert. Doel van de meldcode is niet om tot meer meldingen te komen, maar om u te helpen bij het herkennen en handelen als u kindermishandeling of huiselijk geweld vermoedt. U als gastouder kunt de eerste stap zijn; het herkennen, signaleren van huiselijk geweld/ kindermishandeling. Sinds juli 2013 is er een gewijzigde versie van de meldcode in werking getreden. In de meldcode zijn 3 routes opgenomen en uitgewerkt, te weten: Route 1 Route bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling: u als gastouder vermoedt/signaleert iets bij een (opvang)kind. Route 2 Route bij signalen van mogelijk geweld- of zedendelict door een collega jegens een kind: een bemiddelingsmedewerker van het gastouderbureau vermoedt/signaleert grensoverschrijdend gedrag bij een aangesloten gastouder jegens een (opvang)kind. Route 3 Route bij signalen van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling.

3 Kort samengevat zien de 5 stappen van route 1 er als volgt uit: 1. U brengt de signalen in kaart waarop uw niet-pluisgevoel is gebaseerd; 2. U bespreekt deze signalen met uw bemiddelingsmedewerker van Gastouderbureau Roodkapje. Gastouderbureau Roodkapje schakelt zo nodig Veilig Thuis in; 3. Er volgt een gesprek met de ouders en indien mogelijk met het kind; 4. Samen met Gastouderbureau Roodkapje wordt de ernst van de situatie afgewogen. Bij twijfel kan Veilig Thuis helpen. 5. De laatste stap is de beslissing: gaat u hulp (al dan niet in samenwerking met Gastouderbureau Roodkapje) inschakelen of doet u een officiële melding van kindermishandeling bij Veilig Thuis? Indien u als gastouder iets vermoedt/signaleert, zal dit veelal ondergebracht kunnen worden onder route 1. Voor de andere routes en/of meer achtergrondinformatie verwijzen wij u naar de volledige Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling op en Signalen zijn niet altijd even duidelijk. Twijfelt u of uw niet-pluisgevoel te maken heeft met mishandeling? Zoek dan eens op signalen kindermishandeling op de website (Nederlands Jeugdinstituut). Maar bij Gastouderbureau Roodkapje is eveneens een signalenlijst op te vragen. Voor u als gastouder geldt vooral dat u altijd moet overleggen met Gastouderbureau Roodkapje als u vermoedt dat een van uw opvangkinderen hulp nodig heeft. Gastouderbureau Roodkapje staat te allen tijde tot uw beschikking voor vragen en advies. Dit kan telefonisch via telefoonnummer of via

4 Signalenlijst De signalen die in deze lijst vermeld worden, hebben betrekking op alle vormen van mishandeling. Onder een apart kopje zijn nog enkele signalen opgenomen die meer specifiek zijn voor seksueel misbruik. Om een duidelijk beeld te krijgen van wat er aan de hand zou kunnen zijn, is het van belang de hele context van het gezin erbij te betrekken. Daarom worden ook een aantal signalen van ouders en gezin genoemd. Signalenlijst kindermishandeling 0- tot 12-jarigen 1 PSYCHOSOCIALE PROBLEMEN Ontwikkelingsstoornissen achterblijven in taal-, spraak-, motorische, emotionele en/of cognitieve ontwikkeling schijnbare achterstand in verstandelijke ontwikkeling * regressief gedrag niet zindelijk op leeftijd waarvan men het verwacht Relationele problemen - ten opzichte van de ouders: totale onderwerping aan de wensen van de ouders sterk afhankelijk gedrag ten opzichte van de ouders onverschilligheid ten opzichte van de ouders kind is bang voor ouder kind vertoont heel ander gedrag als ouders in de buurt zijn - ten opzichte van andere volwassenen: bij oppakken houdt het kind zich opvallend stijf bevriezing bij lichamelijk contact allemansvriend lege blik in ogen en vermijden van oogcontact waakzaam, wantrouwend. - ten opzichte van andere kinderen: speelt niet met andere kinderen is niet geliefd bij andere kinderen wantrouwend terugtrekken in eigen fantasiewereld. Gedragsproblemen plotselinge gedragsverandering geen of nauwelijks spontaan spel, geen interesse in spel labiel, nerveus, gespannen depressief angstig passief, in zichzelf gekeerd, meegaand, apathisch, lusteloos

5 agressief hyperactief destructief schuld- en schaamtegevoelens zelfverwondend gedrag niet lachen, niet huilen niet tonen van gevoelens, zelfs niet bij lichamelijke pijn eetproblemen eetstoornis (anorexia/boulimia) slaapstoornissen vermoeidheid, lusteloosheid bedplassen/broekpoepen 2. MEDISCHE SIGNALEN Lichamelijke kenmerken (specifiek voor lichamelijke mishandeling) blauwe plekken krab-, bijt- of brandwonden botbreuken littekens Voedingsproblemen ondervoeding voedingsproblemen bij baby's: steeds wisselen van voeding veel spugen weigeren van voeding achterblijven in lengtegroei Verzorgingsproblemen slechte hygiëne ernstige luieruitslag onvoldoende kleding onvoldoende geneeskundige en tandheelkundige zorg veel ongevallen door onvoldoende toezicht herhaalde ziekenhuisopnamen recidiverende ziekten door onvoldoende zorg traag herstel door onvoldoende zorg Overige medische signalen matig groeien of groeiachterstand, ondanks voldoende hoeveelheid voeding psychosomatische klachten zoals buikpijn, misselijkheid, hoofdpijn etc.

6 3. KENMERKEN OUDERS/GEZIN Ouder/kind relatiestoornis ouder draagt kind als een 'postpakketje' ouder troost kind niet bij huilen ouder klaagt overmatig over het kind ouder heeft irreële verwachtingen ten aanzien van het kind ouder toont weinig belangstelling voor het kind Signalen ouder geweld in eigen verleden apathisch en (schijnbaar) onverschillig onzeker, nerveus en gespannen onderkoeld brengen van eigen emoties negatief zelfbeeld steeds naar andere artsen/ziekenhuizen gaan ('shopping') afspraken niet nakomen kind opeens van peuterspeelzaal/kinderdagverblijf/school afhalen aangeven het bijna niet meer aan te kunnen ouder met psychiatrische problemen verslaafde ouder Gezinskenmerken multi-problem gezin ouder die er alleen voorstaat regelmatig wisselende samenstelling van gezin isolement vaak verhuizen sociaal-economische problemen: werkloosheid, slechte behuizing, migratie, etc. veel ziekte in het gezin draaglast gezin gaat draagkracht te boven geweld wordt gezien als middel om problemen op te lossen 4. SIGNALEN SPECIFIEK VOOR SEKSUEEL MISBRUIK Lichamelijke kenmerken verwondingen aan genitaliën vaginale infecties en afscheiding jeuk bij vagina en/of anus problemen bij het plassen recidiverende urineweginfecties pijn in de bovenbenen pijn bij lopen en/of zitten seksueel overdraagbare ziekten

7 Relationele problemen angst voor mannen of vrouwen in het algemeen of voor een man of vrouw in het bijzonder sterk verzorgend gedrag, niet passend bij de leeftijd van het kind (parentificatie) Gedragsproblemen afwijkend seksueel gedrag: excessief en/of dwangmatig masturberen angst voor lichamelijk contact of juist zoeken van seksueel getint lichamelijk contact niet leeftijdsadequaat seksueel spel seksueel agressief en dwingend gedrag ten opzichte van andere kinderen niet leeftijdsadequate kennis van seksualiteit angst om zich uit te kleden angst om op de rug te liggen angst voor zwangerschap negatief lichaamsbeeld: ontevredenheid over, boosheid op of schaamte voor eigen lichaam schrikken bij aangeraakt worden houterige motoriek (onderlichaam 'op slot') geen plezier in bewegingsspel 5.SIGNALEN HUISELIJK GEWELD Gedragsproblemen agressie: kopiëren van gewelddadig gedrag van vader (sommige kinderen, m.n. jongens kopiëren hun vaders gedrag door hun moeder of jongere broertjes/zusjes te slaan) opstandigheid alcohol- of drugsgebruik angst depressie negatief zelfbeeld passiviteit en teruggetrokkenheid zichzelf beschuldigen verlegenheid zelfmoordneigingen (suïcidaliteit) Problemen in sociaal gedrag en competentie wantrouwen ten aanzien van de omgeving gebrek aan sociale vaardigheden sociaal isolement: proberen thuissituatie geheim te houden en ondertussen aansluiting te vinden met leeftijdsgenoten (zonder deze mee naar huis te nemen) Schoolproblemen moeite met concentreren overcompenseren (opvallend extra inzet op school) schooluitval

8 Route bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling 1 In kaart brengen van de signalen, wat geeft u het niet-pluis gevoel?: Wat zijn de signalen? Maak hierbij onderscheid tussen feiten en veronderstellingen. Gebruik hiervoor eventueel de signalenlijst en observatielijst huiselijk geweld en kindermishandeling (Bijlage in handleiding meldcode op Verantwoordelijke: Gastouder 2 Bespreking van vermoeden: Bespreking van de signalen met de pedagogische helpdesk of directie van Roodkapje Verantwoordelijke: Consulente + Aandachtsfunctionaris 3 Plan van aanpak bepalen: Aandacht functionaris neemt evt. contact op met Veilig Thuis of Centrum voor Jeugd en Gezin. Verantwoordelijke: Aandachtsfunctionaris 4 Gesprek met de gast- en vraagouder: Leg alle partijen doel van het gesprek uit Beschrijf de waargenomen feiten Laat de vraag- en gastouder hierop reageren Geef indien nodig een interpretatie van de feiten adhv de reacties. Verantwoordelijke: Consulente 5 Weging van het geweld of de mishandeling: De vermoedens zijn na overleg niet bevestigd. Bespreek dit met de gast- en vraagouders. Sluit de zaak af. Er blijft twijfel bestaan Het vermoeden blijkt gegrond. Verantwoordelijke: Consulente in samenspraak met de aandachtsfunctionaris 6 Vervolg plan van aanpak: Geen melding bij Veilig Thuis, evt wel hulp organiseren Wel melding doen bij Veilig Thuis -Bespreek dit met de gast- en vraagouder Verantwoordelijke: Consulente & Aandachtsfunctionaris 7 Afsluiting: Evalueer hoe het proces gegaan is. Stel zo nodig afspraken bij Registreer Blijf alert op het welzijn van het kind/de kinderen Verantwoordelijk: Consulente samen met aandachtsfunctionaris

Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Signalenlijst 0 4 jaar. Bijlage 1. Signalenlijst kindermishandeling 0-tot 4-jarigen

Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Signalenlijst 0 4 jaar. Bijlage 1. Signalenlijst kindermishandeling 0-tot 4-jarigen : Signalenlijst 0 4 jaar Bijlage 1. Signalenlijst kindermishandeling 0-tot 4-jarigen Voorwoord Als kinderen mishandeld, verwaarloosd en/of misbruikt worden, kunnen ze signalen uitzenden. Het gebruik van

Nadere informatie

Bijlage F: Signalen per ontwikkelingsgebied/ per leeftijd

Bijlage F: Signalen per ontwikkelingsgebied/ per leeftijd Bijlage F: Signalen per ontwikkelingsgebied/ per leeftijd 1. SIGNALENLIJST KINDERMISHANDELING 0-4 JARIGEN Voorwoord Als kinderen mishandeld, verwaarloosd en/of misbruikt worden, kunnen ze signalen uitzenden.

Nadere informatie

ZorgOog_versie juni 2013 Pagina 1

ZorgOog_versie juni 2013 Pagina 1 ZorgOog_versie juni 2013 Pagina 1 A. Verdiepingslijst Vroegsignalering Opvallend gedrag Naam kind: Ingevuld door: Gedrag waarover ik me zorgen maak: Maak een keuze. Aan welk gedrag ga ik werken? ZorgOog_versie

Nadere informatie

Checklist Vroegsignalering

Checklist Vroegsignalering Checklist Vroegsignalering Invullen KOR De score is negatief Je maakt je zorgen? Bespreek zorgen met collega De score is positief Je hebt bij dit kind toch zorgen niet pluis gevoel Blijf de KOR invullen

Nadere informatie

Protocol kindermishandeling en huiselijk geweld.

Protocol kindermishandeling en huiselijk geweld. Protocol kindermishandeling en huiselijk geweld. Doel: Binnen Kinderopvang Babbeloes wordt de Meldcode Kindermishandeling zoals opgesteld door de branchevereniging Kinderopvang gehanteerd. In dit protocol

Nadere informatie

Signalenlijst kindermishandeling 4-12 jaar

Signalenlijst kindermishandeling 4-12 jaar Signalenlijst kindermishandeling 4-12 jaar Voorwoord Als een kind mishandeld, verwaarloosd en/of misbruikt wordt, kan hij signalen uitzenden. Het gebruik van een signalenlijst kan zinvol zijn, maar biedt

Nadere informatie

Signalenlijst kindermishandeling 4-12 jaar

Signalenlijst kindermishandeling 4-12 jaar Signalenlijst kindermishandeling 4-12 jaar Voorwoord Als een kind mishandeld, verwaarloosd en/of misbruikt wordt, kan hij signalen uitzenden. Het gebruik van een signalenlijst kan zinvol zijn, maar biedt

Nadere informatie

Signalenlijst kindermishandeling 0-4 jarigen

Signalenlijst kindermishandeling 0-4 jarigen Signalenlijst kindermishandeling 0-4 jarigen Voorwoord Als een kind mishandeld, verwaarloosd en/of misbruikt wordt, kan hij signalen uitzenden. Het gebruik van een signalenlijst kan zinvol zijn, maar biedt

Nadere informatie

A. Signalenlijst kindermishandeling 0- tot 4-jarigen

A. Signalenlijst kindermishandeling 0- tot 4-jarigen A. Signalenlijst kindermishandeling 0- tot 4-jarigen Voorwoord Als kinderen mishandeld, verwaarloosd en/of misbruikt worden, kunnen ze signalen uitzenden. Het gebruik van een signalenlijst kan zinvol zijn,

Nadere informatie

Bijlage : Signalenlijst kindermishandeling 4- tot 12-jarigen

Bijlage : Signalenlijst kindermishandeling 4- tot 12-jarigen Bijlage : Signalenlijst kindermishandeling 4- tot 12-jarigen Als kinderen mishandeld, verwaarloosd en/of misbruikt worden, kunnen ze signalen uitzenden. Het gebruik van een signalenlijst kan zinvol zijn,

Nadere informatie

SAMENVATTING PROTOCOL MELDCODE KINDERMISHANDELING

SAMENVATTING PROTOCOL MELDCODE KINDERMISHANDELING SAMENVATTING PROTOCOL MELDCODE KINDERMISHANDELING Kindermishandeling is geen eenduidig begrip. Wat iemand kindermishandeling noemt, heeft te maken met eigen normen en waarden, de manier waarop men zelf

Nadere informatie

SAMENVATTING PROTOCOL MELDCODE KINDERMISHANDELING

SAMENVATTING PROTOCOL MELDCODE KINDERMISHANDELING SAMENVATTING PROTOCOL MELDCODE KINDERMISHANDELING Kindermishandeling is geen eenduidig begrip. Wat iemand kindermishandeling noemt, heeft te maken met eigen normen en waarden, de manier waarop men zelf

Nadere informatie

Signalenlijst kindermishandeling 4 tot 12-jarigen

Signalenlijst kindermishandeling 4 tot 12-jarigen Als kinderen mishandeld, verwaarloosd en/of misbruikt worden, kunnen er signalen zijn. Het gebruik van een signalenlijst kan zinvol zijn, maar biedt ook een zekere mate van schijnzekerheid. De meeste signalen

Nadere informatie

1. Psychosociale signalen

1. Psychosociale signalen Bijlage 1. Signalenlijst kindermishandeling 0- tot 4-jarigen Als kinderen mishandeld, verwaarloosd en/of misbruikt worden, kunnen ze signalen uitzenden. Het gebruik van een signalenlijst kan zinvol zijn,

Nadere informatie

Signalenlijst kindermishandeling 12-18 jaar

Signalenlijst kindermishandeling 12-18 jaar Signalenlijst kindermishandeling 12-18 jaar Het gebruik van een signalenlijst kan zinvol zijn, maar biedt ook een zekere mate van schijnzekerheid. De meeste signalen zijn namelijk stress-indicatoren, die

Nadere informatie

Handelingsprotocol Meldcode Kindermishandeling Versie: 30 april 2015

Handelingsprotocol Meldcode Kindermishandeling Versie: 30 april 2015 Handelingsprotocol Meldcode Kindermishandeling Versie: 30 april 2015 Inleiding Jaarlijks zijn tienduizenden kinderen het slachtoffer van kindermishandeling. In ongeveer 50 gevallen per jaar heeft de mishandeling

Nadere informatie

SAMENVATTING VERNIEUWDE MELDCODE HUISELIJK GEWELD & KINDERMISHANDELING

SAMENVATTING VERNIEUWDE MELDCODE HUISELIJK GEWELD & KINDERMISHANDELING Pagina 1van 7 SAMENVATTING VERNIEUWDE MELDCODE HUISELIJK GEWELD & KINDERMISHANDELING Protocol kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag voor de kinderopvang Kindermishandeling; iedereen weet dat

Nadere informatie

Signalenlijst 12-18 jarigen

Signalenlijst 12-18 jarigen Signalenlijst 12-18 jarigen Het gebruik van een signalenlijst kan zinvol zijn, maar biedt ook een zekere mate van schijnzekerheid. De meeste signalen zijn namelijk stress-indicatoren, die aangeven dat

Nadere informatie

Signaleringswaaier kindermishandeling. Beweging Limburg tegen Kindermishandeling

Signaleringswaaier kindermishandeling. Beweging Limburg tegen Kindermishandeling Signaleringswaaier kindermishandeling. Beweging Limburg tegen Kindermishandeling LET OP EN STOP Er is maar één iemand nodig om kindermishandeling te stoppen Niet de aandacht en zorg krijgen die je nodig

Nadere informatie

Protocol Vermoeden Kindermishandeling

Protocol Vermoeden Kindermishandeling Protocol Vermoeden Kindermishandeling Kindermishandeling komt overal voor. In Nederland zijn naar schatting minstens 80.000 kinderen per jaar slachtoffer van kindermishandeling. Tussen de 50 en 80 kinderen

Nadere informatie

Kindermishandeling Inleiding protocol Definitie van kindermishandeling Verantwoordelijkheden van de gastouder:

Kindermishandeling Inleiding protocol Definitie van kindermishandeling Verantwoordelijkheden van de gastouder: Kindermishandeling Kindermishandeling komt overal voor. Kinderen die mishandeld worden hebben recht op hulp en liefst in een zo vroeg mogelijk stadium. De schade kan dan beperkt blijven. De gastouders

Nadere informatie

Kindermishandeling komt voor in verschillende vormen. In gezinnen waarin kindermishandeling plaatsvindt gaat het vaak om meer vormen tegelijk.

Kindermishandeling komt voor in verschillende vormen. In gezinnen waarin kindermishandeling plaatsvindt gaat het vaak om meer vormen tegelijk. Kindermishandeling Kindermishandeling komt voor in verschillende vormen. In gezinnen waarin kindermishandeling plaatsvindt gaat het vaak om meer vormen tegelijk. Lichamelijke mishandeling Onder lichamelijke

Nadere informatie

Signalenlijst kindermishandeling

Signalenlijst kindermishandeling Signalenlijst kindermishandeling Voorwoord Als kinderen mishandeld, verwaarloosd en/of misbruikt worden, kunnen ze signalen uitzenden. Het gebruik van een signalenlijst kan zinvol zijn, maar biedt ook

Nadere informatie

Gastouderbureau BumbleBee. Protocol Kindermishandeling. 1 P a g e. BumbleBee. 1 P a g e

Gastouderbureau BumbleBee. Protocol Kindermishandeling. 1 P a g e. BumbleBee. 1 P a g e 1 P a g e Protocol Kindermishandeling 1 P a g e BumbleBee Protocol kindermishandeling versie April 2016 1 2 P a g e Inleiding Minstens 80.000 kinderen zijn per jaar het slachtoffer van kindermishandeling.

Nadere informatie

NASLAGWERK THEMA AVOND SIGNALEREN EN PREVENTIE KINDERMISHANDELING 25 JUNI 2013. De verschilllende vormen van kindermishandeling:

NASLAGWERK THEMA AVOND SIGNALEREN EN PREVENTIE KINDERMISHANDELING 25 JUNI 2013. De verschilllende vormen van kindermishandeling: NASLAGWERK THEMA AVOND SIGNALEREN EN PREVENTIE KINDERMISHANDELING 25 JUNI 2013 De verschilllende vormen van kindermishandeling: 1) Lichamelijke mishandeling: het toebrengen van verwondingen zoals kneuzingen,

Nadere informatie

SAMENVATTING VERNIEUWDE MELDCODE HUISELIJK GEWELD & KINDERMISHANDELING

SAMENVATTING VERNIEUWDE MELDCODE HUISELIJK GEWELD & KINDERMISHANDELING Pagina 1 van 8 SAMENVATTING VERNIEUWDE MELDCODE HUISELIJK GEWELD & KINDERMISHANDELING Protocol kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag voor de kinderopvang Kindermishandeling; iedereen weet dat

Nadere informatie

R.K. BASISSCHOOL DE ESTER St. Machutusweg 2a 0486-472256 5364 RB Escharen info@de-ester.nl

R.K. BASISSCHOOL DE ESTER St. Machutusweg 2a 0486-472256 5364 RB Escharen info@de-ester.nl R.K. BASISSCHOOL DE ESTER St. Machutusweg 2a 0486-472256 5364 RB Escharen info@de-ester.nl Zelf denken, samen doen! www.de-ester.nl Protocol meldcode kindermishandeling Sinds 1 juli 2013 zijn alle beroepskrachten

Nadere informatie

Hieronder vallen ook verwaarlozing en onthouden van essentiële hulp, medische zorg en onderwijs en het getuige zijn van huiselijk geweld.

Hieronder vallen ook verwaarlozing en onthouden van essentiële hulp, medische zorg en onderwijs en het getuige zijn van huiselijk geweld. Protocol Kindermishandeling Definitie van kindermishandeling Kindermishandeling is elke vorm van, voor de minderjarige, bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard,

Nadere informatie

Protocol Vermoeden Kindermishandeling Gastouderbureau Hollen & Dollen

Protocol Vermoeden Kindermishandeling Gastouderbureau Hollen & Dollen Dit protocol is afgeleid van de landelijke versie die tot stand is gekomen in samenwerking met de MOgroep en met de Branchevereniging voor Ondernemers in de Kinderopvang. Dit protocol gaat in op de aanpak

Nadere informatie

Protocol kindermishandeling. Gastouderbureau Maat

Protocol kindermishandeling. Gastouderbureau Maat Protocol kindermishandeling Gastouderbureau Maat Inhoudsopgave Pagina Inleiding protocol...1 Definitie kindermishandeling en verschillende vormen van kindermishandeling...1 Verdeling verantwoordelijkheden...3

Nadere informatie

Vermoeden kindermishandeling Protocol kindermishandeling voor gastouders

Vermoeden kindermishandeling Protocol kindermishandeling voor gastouders Gastouderbureau IN Kleur Vermoeden kindermishandeling Protocol kindermishandeling voor gastouders 1 Inhoudsopgave Voorblad 1 Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Wet meldcode huiselijk geweld 3 en kindermishandeling

Nadere informatie

Bijlage 2. Signalenlijst kindermishandeling 4- tot 12-jarigen

Bijlage 2. Signalenlijst kindermishandeling 4- tot 12-jarigen Bijlage 2. Signalenlijst kindermishandeling 4- tot 12-jarigen Als kinderen mishandeld, verwaarloosd en/of misbruikt worden, kunnen ze signalen uitzenden. Het gebruik van een signalenlijst kan zinvol zijn,

Nadere informatie

Meldcode. Huiselijk Geweld. Kindermishandeling

Meldcode. Huiselijk Geweld. Kindermishandeling Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling VCBO Kollumerland Maart 2018 Inhoud 1.Inleiding... 2 2. Huiselijk geweld en kindermishandeling... 2 3. Verantwoordelijkheid en taken... 2 4. De stappen van

Nadere informatie

Hoe om te gaan bij (een vermoeden van) Kindermishandeling

Hoe om te gaan bij (een vermoeden van) Kindermishandeling Hoe om te gaan bij (een vermoeden van) Kindermishandeling Protocol voor gastouderburo Saartje Kindermishandeling komt té vaak voor. Zo n 80.000 kinderen zijn in Nederland jaarlijks slachtoffer van een

Nadere informatie

GASTOUDERBUREAU PIEKFIJN PROTOCOL KINDERMISHANDELING

GASTOUDERBUREAU PIEKFIJN PROTOCOL KINDERMISHANDELING GASTOUDERBUREAU PIEKFIJN PROTOCOL KINDERMISHANDELING VERSIE : 1.0 DATUM : 10-2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Definitie van kindermishandeling... 4 2.1 Vormen van kindermishandeling... 4 3. Verdeling

Nadere informatie

Vermoeden kindermishandeling. Protocol De Gouvernante

Vermoeden kindermishandeling. Protocol De Gouvernante Vermoeden kindermishandeling Protocol De Gouvernante Inhoudsopgave 1. Inleiding protocol... 3 2. Definitie van kindermishandeling... 4 3. Verdeling verantwoordelijkheden... 6 Stappenschema 1. De vraagouder

Nadere informatie

VERMOEDEN KINDERMISHANDELING PROTOCOL VOOR GASTOUDERBUREAU 'ALS THUIS'

VERMOEDEN KINDERMISHANDELING PROTOCOL VOOR GASTOUDERBUREAU 'ALS THUIS' VERMOEDEN KINDERMISHANDELING PROTOCOL VOOR GASTOUDERBUREAU 'ALS THUIS' Hoe om te gaan bij (een vermoeden van) Kindermishandeling Protocol voor gastouderbureau 'Als thuis' Kindermishandeling komt té vaak

Nadere informatie

Protocol vermoeden kindermishandeling Gastouderbureau Sjoepkar

Protocol vermoeden kindermishandeling Gastouderbureau Sjoepkar 2012 Protocol vermoeden kindermishandeling Gastouderbureau Sjoepkar Versie 2.0, 24-05-2012 Metagegevens Auteur Zef Knooren, Houder Goedkeuring Dennis Gelissen, Manager kinderopvang Eline Köpp, Pedagogisch

Nadere informatie

Vermoeden kindermishandeling. Protocol Nanny Association

Vermoeden kindermishandeling. Protocol Nanny Association Vermoeden kindermishandeling Protocol Nanny Association Inhoudsopgave 1. Inleiding protocol... 3 2. Definitie van kindermishandeling... 4 3. Verdeling verantwoordelijkheden... 6 Stappenschema 1. De vraagouder

Nadere informatie

MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING KWEST SIGNALENLIJSTEN bijlagen 1 t/m 4 uit de Handleiding

MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING KWEST SIGNALENLIJSTEN bijlagen 1 t/m 4 uit de Handleiding MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING KWEST SIGNALENLIJSTEN bijlagen 1 t/m 4 uit de Handleiding Versie december 2015, versie 06 (handleiding) Verantwoordelijke Beleidsmedewerker Kwaliteit Aantal

Nadere informatie

Best practice eigen meldcode Prezens

Best practice eigen meldcode Prezens Best practice eigen meldcode Prezens Doel: Informeren van alle medewerkers met betrekking tot werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Werkwijze: Organisatie specifieke meldcode Goed:

Nadere informatie

MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING. Gastouderbureau Maatwerk Bemiddeling

MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING. Gastouderbureau Maatwerk Bemiddeling MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Gastouderbureau Maatwerk Bemiddeling Laura Hofman November 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Definities... 1 Stappen... 1 Signaleren... 1 Rol van de

Nadere informatie

Bijlage 1. Signalenlijst kindermishandeling 0- tot 4-jarigen

Bijlage 1. Signalenlijst kindermishandeling 0- tot 4-jarigen Bijlage 1. Signalenlijst kindermishandeling 0- tot 4-jarigen Als kinderen mishandeld, verwaarloosd en/of misbruikt worden, kunnen ze signalen uitzenden. Het gebruik van een signalenlijst kan zinvol zijn,

Nadere informatie

Protocol Vermoeden kindermishandeling

Protocol Vermoeden kindermishandeling Protocol Vermoeden kindermishandeling Dit protocol is tot stand gekomen naar aanleiding van het landelijke voorbeeldprotocol van de MO-groep en de Branchevereniging voor Ondernemers in de Kinderopvang.

Nadere informatie

Protocol bij vermoeden van Kindermishandeling en/of Seksueel misbruik KDV HappyKidzzz Kinderopvang Inhoudsopgave

Protocol bij vermoeden van Kindermishandeling en/of Seksueel misbruik KDV HappyKidzzz Kinderopvang Inhoudsopgave 1 Protocol bij vermoeden van Kindermishandeling en/of Seksueel misbruik KDV HappyKidzzz Kinderopvang Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Definitie Kindermishandeling...3 2.1 De definitie omvat verschillende

Nadere informatie

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Inhoudsopgave Doel en functie van de meldcode en de toelichting... 3 Signaleringprotocol huiselijk geweld... 4 Signalen van kindermishandeling: kinderen

Nadere informatie

Protocol kindermishandeling SKOBOS

Protocol kindermishandeling SKOBOS Protocol kindermishandeling SKOBOS Algemeen Een groot aantal kinderen is jaarlijks slachtoffer van kindermishandeling. Gezien de landelijke cijfers is er op elke basisschool in Nederland een aantal kinderen

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Gebaseerd op Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Gebaseerd op Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Protocol Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Gebaseerd op Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Handelingsprotocol bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Handelingsprotocol bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Stichting Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard Handelingsprotocol bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Biezenvijver 5 3297 GK Puttershoek Telefoon: (078) 629

Nadere informatie

Protocol bij vermoeden van Kindermishandeling en/of Seksueel misbruik KDV Polderpret

Protocol bij vermoeden van Kindermishandeling en/of Seksueel misbruik KDV Polderpret Protocol bij vermoeden van Kindermishandeling en/of Seksueel misbruik KDV Polderpret Inhoudsopgave 1 1 Inleiding... 3 2 Definitie Kindermishandeling... 3 2.1 De definitie omvat verschillende vormen van

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling april 2016 Inhoud Kindermishandeling...... 2 Definitie... 2 Vormen van kindermishandeling.... 2 Herkenning..... 2 Risicofactoren... 2 Aanwijzingen bij het

Nadere informatie

Protocol Kindermishandeling

Protocol Kindermishandeling Protocol Kindermishandeling Inleiding protocol Kindermishandeling is geen eenduidig begrip. Wat iemand kindermishandeling noemt, heeft te maken met eigen normen en waarden, de manier waarop men zelf is

Nadere informatie

Vermoeden kindermishandeling

Vermoeden kindermishandeling Vermoeden kindermishandeling Inhoudsopgave Pagina Achtergrondinformatie 1 Inleiding protocol... 2 Definitie kindermishandeling en verschillende vormen van kindermishandeling... 2 Verdeling verantwoordelijkheden...

Nadere informatie

Vermoeden kindermishandeling Protocol gastouderbureau Kind-Zijn

Vermoeden kindermishandeling Protocol gastouderbureau Kind-Zijn Vermoeden kindermishandeling Protocol gastouderbureau Kind-Zijn Dit protocol is tot stand gekomen naar aanleiding van het landelijke voorbeeldprotocol van de MOgroep en de Branchevereniging voor Ondernemers

Nadere informatie

Protocol Vermoeden Kindermishandeling en huiselijk geweld voor gastouders

Protocol Vermoeden Kindermishandeling en huiselijk geweld voor gastouders Protocol Vermoeden Kindermishandeling en huiselijk geweld voor gastouders Jelle is bijna 2 jaar en wordt vanaf zijn derde maand opgevangen door een gastouder. Hij is een druk en chaotisch jongetje, dat

Nadere informatie

Vermoeden kindermishandeling

Vermoeden kindermishandeling Vermoeden kindermishandeling Protocol voor buitenschoolse opvang De Pretletters januari 2012 Dit landelijke voorbeeldprotocol is tot stand gekomen in samenwerking met de MOgroep, de Branchevereniging voor

Nadere informatie

bestemd voor alle beroepskrachten werkzaam in de branche kinderopvang

bestemd voor alle beroepskrachten werkzaam in de branche kinderopvang Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling bestemd voor alle beroepskrachten werkzaam in de branche kinderopvang Kinderopvang Funny Kids maakt gebruik van het landelijke protocol dat tot stand is

Nadere informatie

Meldcode kindermishandeling

Meldcode kindermishandeling Meldcode kindermishandeling & huiselijk geweld Versie 16-07-2015 Inhoudsopgave Pagina Achtergrondinformatie 2 Inleiding meldcode en definitie kindermishandeling 3 Verschillende vormen van kindermishandeling

Nadere informatie

MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING BIJLAGEN

MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING BIJLAGEN MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING BIJLAGEN BSO+ De Sterren Peutergroep de Sterren KDV De Sterren Bijlage 1. Signalenlijst kindermishandeling 0- tot 4-jarigen Als kinderen mishandeld, verwaarloosd

Nadere informatie

Vermoeden kindermishandeling

Vermoeden kindermishandeling Vermoeden kindermishandeling Protocol voor kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang Dit landelijke voorbeeldprotocol is tot stand gekomen in samenwerking met de MOgroep, de Branchevereniging

Nadere informatie

Vermoeden kindermishandeling

Vermoeden kindermishandeling Vermoeden kindermishandeling Protocol voor kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang Dit landelijke voorbeeldprotocol is tot stand gekomen in samenwerking met de MOgroep, de Branchevereniging

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Door: Rilana van Straten en Monique van den Bulk 1 Inhoudsopgave Stappenplan

Nadere informatie

Vermoeden kindermishandeling

Vermoeden kindermishandeling Vermoeden kindermishandeling Inhoudsopgave Pagina Achtergrondinformatie... 1 Inleiding protocol... 2 Verdeling verantwoordelijkheden... 4 Stappenschema... 5 Toelichting op stappenschema... 6 Bijlagen 1.

Nadere informatie

Vermoeden kindermishandeling

Vermoeden kindermishandeling Vermoeden kindermishandeling Protocol voor kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang Dit landelijke voorbeeldprotocol is tot stand gekomen in samenwerking met de MOgroep, de Branchevereniging

Nadere informatie

Vermoeden kindermishandeling

Vermoeden kindermishandeling Vermoeden kindermishandeling Protocol voor kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang Dit landelijke voorbeeldprotocol is tot stand gekomen in samenwerking met de MOgroep, de Branchevereniging

Nadere informatie

Protocol kindermishandeling

Protocol kindermishandeling Gastouderbureau zo thuis & Protocol kindermishandeling Protocol kindermishandeling thuis& zo november 2008 1 Protocol Kindermishandeling voor gastouders Dit protocol gaat in op de aanpak van kindermishandeling

Nadere informatie

Vermoeden kindermishandeling. Protocol voor kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang

Vermoeden kindermishandeling. Protocol voor kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang Vermoeden kindermishandeling Protocol voor kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang Dit landelijke voorbeeldprotocol is tot stand gekomen in samenwerking met de MOgroep, de Branchevereniging

Nadere informatie

Protocol Vermoeden Kindermishandeling

Protocol Vermoeden Kindermishandeling Protocol Vermoeden Kindermishandeling Kinderdagverblijf Duimelot maakt gebruik van het landelijke protocol dat tot stand is gekomen in samenwerking met de MO-groep, de Branchevereniging voor Ondernemers

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Vijf stappen uit de meldcode 3 3. Privacy 4 4. Telefoonnummers / adressen 5 5. Bijlagen: 1. Observatiepunten 6 2. Signaleringslijst

Nadere informatie

Definitie van kindermishandeling

Definitie van kindermishandeling Inleiding Kindermishandeling is geen eenduidig begrip. Wat iemand kindermishandeling noemt, heeft te maken met eigen normen en waarden, de manier waarop men zelf is opgevoed en de cultuur waarin men leeft.

Nadere informatie

Protocol kindermishandeling. Gastouderbureau Noorderlicht

Protocol kindermishandeling. Gastouderbureau Noorderlicht Versie 12 januari 2013 Inhoudsopgave Pagina Achtergrondinformatie 2 Inleiding protocol en definitie kindermishandeling 3 Verschillende vormen van kindermishandeling 4 Verdeling verantwoordelijkheden 6

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Unicoz Basisonderwijs

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Unicoz Basisonderwijs Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Unicoz Basisonderwijs 1 Deze meldcode voor het basisonderwijs is gebaseerd op de basismeldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, ministerie van Volksgezondheid,

Nadere informatie

Achtergrondinformatie... 1 Inleiding protocol... 2 Verdeling verantwoordelijkheden... 4 Stappenschema... 5 Toelichting op stappenschema...

Achtergrondinformatie... 1 Inleiding protocol... 2 Verdeling verantwoordelijkheden... 4 Stappenschema... 5 Toelichting op stappenschema... Protocol Kindermishandeling Hummelstee bso Villa Kakelbont, bso het Vossenhol en bso Knabbel en Babbel Versie 2014/2015 Protocol Kindermishandeling Hummelstee bso Villa Kakelbont, bso het Vossenhol en

Nadere informatie

Protocol vermoeden kindermishandeling

Protocol vermoeden kindermishandeling Protocol vermoeden kindermishandeling Inhoudsopgave Pagina Achtergrondinformatie... 1 Inleiding protocol... 2 Verdeling verantwoordelijkheden... 4 Stappenschema... 5 Toelichting op stappenschema... 6 Bijlagen

Nadere informatie

Protocollen BSO Sporten. Van toepassing op: ALLE LOCATIES. Contactpersoon kindermishandeling: Hans Zwartkruis (alle locaties)

Protocollen BSO Sporten. Van toepassing op: ALLE LOCATIES. Contactpersoon kindermishandeling: Hans Zwartkruis (alle locaties) Protocol Vermoeden kindermishandeling voor kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang. Van toepassing op: ALLE LOCATIES Contactpersoon kindermishandeling: Hans Zwartkruis (alle locaties)

Nadere informatie

Protocol kindermishandeling

Protocol kindermishandeling Protocol kindermishandeling Achtergrondinformatie Scholen hebben eigen verantwoordelijkheid voor het signaleren van kindermishandeling en voor het ondernemen van actie na signalering. Onze leerkrachten

Nadere informatie

PEUTERSPEELZAAL KLEIN DUIMPJE. Meldcode huiselijk geweld En kindermishandeling

PEUTERSPEELZAAL KLEIN DUIMPJE. Meldcode huiselijk geweld En kindermishandeling PEUTERSPEELZAAL KLEIN DUIMPJE Meldcode huiselijk geweld En kindermishandeling Inhoudsopgave 1. Achtergrondinformatie 2. Inleiding protocol 3. Verdeling verantwoordelijkheden 4. Stappenschema 5. Toelichting

Nadere informatie

Protocol Kindermishandeling. OppaslinQ. Gastouderbureau

Protocol Kindermishandeling. OppaslinQ. Gastouderbureau Protocol Kindermishandeling OppaslinQ Gastouderbureau Gastouderbureau OppaslinQ 01-2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Achtergrondinformatie... 3 Inleiding protocol... 3 Definitie van kindermishandeling...

Nadere informatie

Protocol grensoverschrijdend gedrag en gedragsregels Casa dei Bambini OKTOBER 2018

Protocol grensoverschrijdend gedrag en gedragsregels Casa dei Bambini OKTOBER 2018 Protocol grensoverschrijdend gedrag en gedragsregels Casa dei Bambini OKTOBER 2018 Inhoudsopgave I. Meldcode kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag 3 II. Signalenlijst kindermishandeling 0- tot

Nadere informatie

Februari Protocol Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Prezens

Februari Protocol Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Prezens Februari 2013 Protocol Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Prezens Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3 2. Uitgangspunten 4 3. Samenvatting meldcode 5 4. Stappenplan bij signalen van huiselijk

Nadere informatie

Achtergrondinformatie...1 Inleiding protocol...2 Verdeling verantwoordelijkheden...4 Stappenschema...5 Toelichting op stappenschema...

Achtergrondinformatie...1 Inleiding protocol...2 Verdeling verantwoordelijkheden...4 Stappenschema...5 Toelichting op stappenschema... Versie 2011 Inhoudsopgave Pagina Achtergrondinformatie...1 Inleiding protocol...2 Verdeling verantwoordelijkheden...4 Stappenschema...5 Toelichting op stappenschema...6 Bijlagen 1. Informatie over Bureau

Nadere informatie

Handboek kwaliteit Datum: Versie: Pagina: Inhoudsopgave:

Handboek kwaliteit Datum: Versie: Pagina: Inhoudsopgave: Pagina: 1 van 31 Inhoudsopgave: Pagina: Omschrijving: 1 - Inhoudsopgave 2 - Definitie van kindermishandeling/seksueel misbruik - Verantwoordelijkheden directie/bestuur/leidinggevende - Verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Vermoeden kindermishandeling

Vermoeden kindermishandeling Vermoeden kindermishandeling Protocol voor kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang Dit landelijke voorbeeldprotocol is tot stand gekomen in samenwerking met de MOgroep, de Branchevereniging

Nadere informatie

Versie februari Protocol vermoeden kindermishandeling

Versie februari Protocol vermoeden kindermishandeling Protocol vermoeden kindermishandeling Inhoudsopgave Pagina Achtergrondinformatie... 1 Inleiding protocol... 2 Verdeling verantwoordelijkheden... 4 Stappenschema... 5 Toelichting op stappenschema... 6 Bijlagen

Nadere informatie

Beleid. Kindermishandeling en seksueel misbruik

Beleid. Kindermishandeling en seksueel misbruik Beleid Kindermishandeling en seksueel misbruik Versie: 009 Definitief Datum: 22/03/2012 Inhoud Inleiding... 4 Het stappenplan... 5 Toelichting op het stappenplan... 7 Fase 1: Signaleren, de pedagogisch

Nadere informatie

Protocol kindermishandeling

Protocol kindermishandeling Protocol kindermishandeling Voorwoord Kindermishandeling komt overal voor. In Nederland zijn naar schatting minstens 80.000 kinderen per jaar slachtoffer van kindermishandeling. Tussen de 50 en 80 kinderen

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Peuterspeelzaal De Madelief Herziene versie juli 2013 April 2014 Protocol gemaakt met behulp van onderstaande bronnen. Deze meldcode voor de kinderopvang

Nadere informatie

Vermoeden huiselijk geweld of kindermishandeling Protocol Gastouderbureau De Vlinder

Vermoeden huiselijk geweld of kindermishandeling Protocol Gastouderbureau De Vlinder Vermoeden huiselijk geweld of kindermishandeling Protocol Gastouderbureau De Vlinder Gebaseerd op: landelijke voorbeeldprotocol in samenwerking met de MOgroep en met de branchevereniging voor Ondernemers

Nadere informatie

Gastouderbureau Barbamama

Gastouderbureau Barbamama Bijlage 1. Signalenlijst kindermishandeling 0- tot 4-jarigen Als kinderen mishandeld, verwaarloosd en/of misbruikt worden, kunnen ze signalen uitzenden. Het gebruik van een signalenlijst kan zinvol zijn,

Nadere informatie

1.Inleiding. 2.Doel van de meldcode

1.Inleiding. 2.Doel van de meldcode Titel protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld Inhoud Beschrijving van de werkwijze bij een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld Bijlage Diversen, zie pagina 5 Geschreven

Nadere informatie

Vermoeden kindermishandeling. Protocol

Vermoeden kindermishandeling. Protocol Vermoeden kindermishandeling Protocol Inhoudsopgave Pagina Achtergrondinformatie 1 Inleiding protocol... 2 Definitie kindermishandeling en verschillende vormen van kindermishandeling... 2 Verdeling verantwoordelijkheden...

Nadere informatie

Vermoeden kindermishandeling. Protocol voor het Gastouderbureau

Vermoeden kindermishandeling. Protocol voor het Gastouderbureau Vermoeden kindermishandeling Protocol voor het Gastouderbureau Inhoudsopgave Pagina 1 Achtergrondinformatie 3 2 Inleiding protocol 3 3 Definitie van kindermishandeling 4 4 Verdeling verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Vermoeden kindermishandeling. Protocol voor het Gastouderbureau

Vermoeden kindermishandeling. Protocol voor het Gastouderbureau Vermoeden kindermishandeling Protocol voor het Gastouderbureau Inhoudsopgave Pagina Achtergrondinformatie 1 Inleiding protocol 1 Definitie kindermishandeling en verschillende vormen van kindermishandeling

Nadere informatie

Belangrijke telefoonnummers: Algemeen telefoonnummer van Veilig Thuis is 0800-2000

Belangrijke telefoonnummers: Algemeen telefoonnummer van Veilig Thuis is 0800-2000 Pagina 1 van 16 Meldcode 1 Huiselijk geweld en kindermishandeling SRK Belangrijke telefoonnummers: Algemeen telefoonnummer van Veilig Thuis is 0800-2000 Inleiding Minstens 100.000 kinderen zijn per jaar

Nadere informatie

Peuterspeelgroep Blaricum. Handelingsprotocol Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld. Blaricum, 14 september 2017

Peuterspeelgroep Blaricum. Handelingsprotocol Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld. Blaricum, 14 september 2017 Handelingsprotocol Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld, 14 september 2017 1 Inhoudsopgave Definities Signalen Verantwoordelijkheden Stappen bij vermoedens van kindermishandeling of huiselijk

Nadere informatie

Bijlage 1. Signalenlijst kindermishandeling 0- tot 4-jarigen

Bijlage 1. Signalenlijst kindermishandeling 0- tot 4-jarigen Bijlage 1. Signalenlijst kindermishandeling 0- tot 4-jarigen Als kinderen mishandeld, verwaarloosd en/of misbruikt worden, kunnen ze signalen uitzenden. Het gebruik van een signalenlijst kan zinvol zijn,

Nadere informatie

Bijlage 1. Signalenlijst kindermishandeling 0- tot 4-jarigen

Bijlage 1. Signalenlijst kindermishandeling 0- tot 4-jarigen Bijlage 1. Signalenlijst kindermishandeling 0- tot 4-jarigen Als kinderen mishandeld, verwaarloosd en/of misbruikt worden, kunnen ze signalen uitzenden. Het gebruik van een signalenlijst kan zinvol zijn,

Nadere informatie

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld Inhoudsopgave Inleiding 2 Hoofdstuk 1 Basisbegrippen en aandachtspunten 3 Hoofdstuk 2 Toelichting en verantwoordelijkheden 4 2.1 functies van de meldcode

Nadere informatie

Signalen bij partnergeweld

Signalen bij partnergeweld Datum: 31/10/2013 Auteur: Kris De Groof Versie: Def Herkomst: Methodisch kader Aan de Slag Doel: Bestemming: Handelingskader 1712 Signalen bij partnergeweld 1. Algemene signalen van partnergeweld 1.1.

Nadere informatie

PROTOCOL. Vermoeden kindermishandeling. SKO 't PLANZOENTJE

PROTOCOL. Vermoeden kindermishandeling. SKO 't PLANZOENTJE PROTOCOL Vermoeden kindermishandeling SKO 't PLANZOENTJE Inleiding protocol Kindermishandeling is geen eenduidig begrip. Wat iemand kindermishandeling noemt, heeft te maken met eigen normen en waarden,

Nadere informatie