Beschrijving van de interne organisatie van corporatie KLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beschrijving van de interne organisatie van corporatie KLA"

Transcriptie

1 Beschrijving van de interne organisatie van corporatie KLA Typering De kleine late adept (hierna: KLA) werkt in één gemeente: een plattelandsgebied in een stadsregio. Er is één centrumkern met inwoners en zes dorpskernen met in totaal ruim inwoners. Ongeveer 29% van de woningen in dit gebied is een sociale huurwoning. De woningvoorraad van KLA woningen - bestaat nagenoeg geheel uit eengezinswoningen (ruim 96%). De kwaliteit van de woning is goed, maar het type sluit niet goed aan bij demografische ontwikkelingen in dit gebied. Er werken 29 (FTE) medewerkers bij KLA. Interne organisatie in 2000 In 2000 noemt KLA zich nog geen maatschappelijke onderneming. De geïnterviewden zien hun corporatie ook niet als maatschappelijke onderneming in het jaar Missie en doelen De missie is in 2000: "KLA is een klantgestuurde leverancier van woondiensten aan iedereen, met speciale aandacht voor de primaire doelgroep. Wij zijn mede verantwoordelijk voor de kwaliteit van de woonomgeving in ons werkgebied" (Bron: ondernemingsplan 2005:5). KLA rekent tot haar kerntaak het traditionele beheer van de woningvoorraad voor de primaire doelgroep. Uit de interviews blijkt eveneens de oriëntatie op vastgoed, nieuwbouw en kwantiteit. De dienstverlening is aan de woning gerelateerd en in de sfeer van beherend en belerend. Eén van de strategische doelen is om de verhuurbaarheid te waarborgen door zo breed mogelijke doelgroepen te bedienen (Bron: strategienota 2002:8). Er worden ook duurdere huurwoningen verhuurd. De eerste stappen worden gezet op het gebied van leefbaarheid en aan wonen gerelateerde dienstverlening (Bron: jaarverslag 2000:19). Bekostiging Door meer woningen in het duurdere huursegment te bouwen, kan geld verdiend worden om daarmee de prijs van de woningen voor minder draagkrachtigen relatief laag te houden (Bron: strategienota 2002:6). Daarnaast brengt KLA risico s in kaart van projecten, maar wordt daar verder niet actief op gestuurd, zoals uit de interviews blijkt. Het risicomanagement in 2000 bestond alleen uit de jaarrekening en begroting (Bron: interview RvC). Maatschappelijke inbedding Er is bij KLA sprake van regelmatig overleg met instanties die raakvlakken hebben met het werkterrein: gemeente, zorg, politie en maatschappelijk werk. Betrokkenheid is het centrale woord in de relatie met belanghouders en huurders. Er is geen vertegenwoordiging van de huurders in de vorm van een huurdersbelangenvereniging. De corporatie is wel van plan om "inzicht te krijgen in de wensen, behoeften van bewoners op lange termijn door bewoners mede inhoud te laten geven aan ontwikkelingen in bestaande voorraad en nieuwbouwplannen" (Bron: strategienota 2002:13). "Buiten om je eigen werkveld heen ontstonden bij alle corporaties in de omgeving ondertussen de open brainstormsessies met stakeholders waar vinden jullie dat we aan moeten voldoen, wat vinden jullie waar we naar moeten luisteren? Klantonderzoeken gebeurden ook. Dus op dat punt hebben we ons een beetje laten leiden door algemene ontwikkelingen in de corporatiewereld en daar was KLA niet de uitvinder van maar de volger " (Bron: interview RvC).

2 Verantwoording In het jaarverslag van 2000 wordt vooral verantwoording afgelegd over de geleverde prestaties op het gebied van nieuwbouw en groot onderhoud. Uit de interviews komen termen naar voren als: verdediging, vooral verantwoorden over het wat, besloten en gesloten. Bestuur In 2000 heeft KLA een tweelagen structuur (Bron: jaarverslag 2000:3). De focus van de directeurbestuurder ligt op de bouwprojecten en de relaties met aannemers, projectontwikkelaars en in mindere mate met de gemeente, blijkt uit de interviews. Toezicht Het toezicht in 2000 richt zich vooral op de financiële huishouding van KLA. Er is weinig tot geen aandacht voor trends en actualiteiten en er wordt beperkt gebruik gemaakt van externe kaders, benchmarks en kengetallen. Risicomanagement wordt door de RvC uitgevoerd bij vooral de jaarrekening en het opstellen van de begroting. Interne strategie In 2000 is er geen uitgewerkt ondernemingsplan. KLA werkt met jaarplannen met concrete acties per jaar. Twee jaren later is er een strategienota die als richtinggevend kader wordt gebruikt voor de langere termijn. Voor de strategische sturing worden de doelen uit de strategienota vertaald naar afspraken over acties op operationeel niveau. Deze activiteit-doel combinaties vormen de strategie van de corporatie, onder andere: voldoen aan woonbehoefte, klantenbinding, professionele organisatie en tevreden klanten (Bron: strategienota 2002:18). De voortgang wordt gevolgd in onder andere kwartaalrapportages. Er is in 2000 bij KLA geen sprake van een voorraadbeleidsplan voor de woningvoorraad. Wel worden analyses uitgevoerd om een beeld te krijgen van de toekomstige vraag en wordt een start gemaakt met het opzetten van het strategisch voorraadbeleid (Bron: jaarverslag 2000:16). "Het ontbreekt bij KLA aan een interne besluitvormingsprocedure voor investeringen. Hiervoor is geen echt draaiboek voor handen" (Strategienota 2002:14). Uit de interviews komt ook naar voren dat er bij de corporatie in 2000 wel een strategisch proces is, maar het niet duidelijk is hoe besluiten worden genomen of welke afwegingen worden gemaakt. Klantgerichte / vraaggestuurde organisatie Klantgestuurd werken is in het ondernemingsplan één van de uitgangspunten van KLA. Er wordt echter nog niet ingezet op een systematische invoering van deze visie. Belanghouders herkennen deze visie nog niet bij de corporatie. Er is nog een gat tussen de ambities, het beleid en de daadwerkelijke werkwijze op dit gebied. KLA voert in 2000 nog geen klanttevredenheidsonderzoeken uit. Organisatiestructuur In 2000 is er bij KLA sprake van een traditionele beheercultuur: de afdeling techniek is leidend, de overige afdelingen financieel/economische zaken en de afdeling bewonerszaken zijn vooral ondersteunend. In het ondernemingsplan wordt over de organisatiestructuur geconcludeerd dat zowel de cultuur als de organisatiestructuur niet aan de tijd is aangepast (Bron: strategienota 2002:15). Er wordt voorgenomen om een nieuwe structuur op te zetten, nieuwe functies te maken en functiebeschrijvingen op te stellen en functioneringsgesprekken in te voeren. Ondernemersgedrag In de interviews komt naar voren dat er in 2000 ondernemend wordt gehandeld als het gaat om "eigenwijze en ondernemende keuzes ten aanzien van vastgoed en projectontwikkeling".

3 Medewerkers KLA is lang achtergebleven in het veranderen van structuur, cultuur, kwaliteit van personeel en capaciteit. De gemiddelde medewerker werkt nog vanuit een oude beheercultuur, is bang voor verandering (onzekerheid), heeft onvoldoende kennis van de volkshuisvesting. Het is een stabiel medewerkersbestand, met weinig dragers van nieuwe cultuur. Het ondernemingsplan moet de basis gaan vormen voor de nieuwe organisatie: structuur, cultuur, capaciteit en kwaliteit" (Bron: strategienota 2002:15). Bedrijfsvoering De bedrijfsvoering van KLA in 2000 kenmerkt zich door een nadruk op bedrijfseconomisch rendement. Uit de interviews blijkt dat afwegingen vooral op basis van geld worden gemaakt, er wordt nauwelijks naar de effectiviteit gekeken. Ook de efficiëntie staat niet hoog op de agenda: "het kon niet op hier" (bron: interview directeur-bestuurder). Interne organisatie in 2010 In het jaarverslag 2010 en ondernemingsplan noemt KLA zich een maatschappelijke onderneming. De geïnterviewden geven aan dat zij vinden dat hun organisatie in 2010 een maatschappelijke onderneming is. Missie en doelen De missie luidt in 2010: Wij zijn een maatschappijgedreven organisatie. Wij zorgen voor huisvesting van woningzoekenden, die daar om verschillende redenen niet zonder hulp zelf voor kunnen zorgen. We helpen deze inwoners van de gemeente om zelfstandig en met plezier te wonen in een prettige woonomgeving en in vitale en leefbare kernen. Dat doen we vanuit onze rol als volkshuisvester (Bron: jaarverslag 2010:5 en 14). In de visie van KLA is een belangrijk verschil met het jaar 2000: "we willen niet meer een gesloten, naar binnen gerichte organisatie zijn, maar een open, betrokken en gedreven maatschappelijk ondernemer. 1) we zorgen voor goede en betaalbare sociale huisvesting, 2) we laten ons ook leiden door ontwikkelingen en vragen die invloed hebben op de leefbaarheid en vitaliteit van de kernen in de gemeente en 3) we werken vanuit onze eigen verantwoordelijkheid, maar wel samen met alle betrokkenen" (Bron: ondernemingsplan 2010:2). Hierin is de taakverruiming zichtbaar. KLA richt zich in 2010 ook op de woonomgeving (leefbaarheid) en het niveau van voorzieningen (maatschappelijk vastgoed). Uit de interviews blijkt dat de oriëntatie van de corporatie in 2010 vooral ligt op de kwaliteit van de woning voor de huurders: het wonen, vraaggericht en toekomstgericht kijken, meer luistert naar huurders en de maatschappij en haar inspanningen richt op de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad. KLA blijft zich inzetten voor meerdere doelgroepen: duurdere huurwoningen, startende huiseigenaren en huidvesting voor oudere ouderen (Bron: ondernemingsplan 2010:12). De corporatie biedt geen dienstverlening zoals servicepakketten aan en heeft dat nauwelijks gedaan in het verleden: als er niet om gevraagd wordt, zoals hier, dan is er ook geen opgave (Bron: interview directeur-bestuurder). Bekostiging KLA wil in de eerste plaats haar financiële middelen voor de opgaven op het gebied van de volkshuisvesting inzetten. "Pas daarna gebruiken we onze middelen om ontwikkelingen te ondersteunen op het gebied van maatschappelijk vastgoed en initiatieven op het vlak van vitaliteit en leefbaarheid, binnen de gemeente " (Bron: ondernemingsplan 2010:22). Daarmee is er ook al een afwegingskader voor besluitvorming. Er is, blijkt uit de interviews, ook meer aandacht voor de lange termijn financiële

4 consequenties van keuzes die nu worden gemaakt (50 jaar). En dat het uitgebreidere risicomanagement tot opvattingen over kasstromen en financierbaarheid van de organisatie heeft geleid. Er is meer aandacht voor rendementen die de corporatie wenst te behalen om daarmee de maatschappelijke doelstelling te realiseren. KLA realiseert koopwoningen in combinatie met huurwoningen om zo de huurprijzen relatief laag te kunnen houden. Er is één BV waarin de koopwoningen die de corporatie bouwt, worden verkocht (Bron: jaarverslag 2010:10/11). Maatschappelijke inbedding Bij het nieuwe ondernemingsplan worden de doelstellingen in de maatschappij opgehaald. Als maatschappelijke onderneming moet je buiten je doelstellingen ophalen. Die ga je niet zelf verzinnen" (Bron: interview directeur-bestuurder). Door regelmatig contact met gemeente, welzijn en zorgorganisaties, huurderorganisatie en dorpsraden krijgt de corporatie inzicht in de wensen en ideeën van belanghouders. De samenwerking is minder vrijblijvend dan in 2000 en veel zakelijker. Vaak wordt de werkwijze gevolgd van een intentieovereenkomst, samenwerkingsovereenkomst en huurcontract. Met de gemeente is een convenant gesloten en worden jaarlijks gedetailleerdere afspraken gemaakt. Er is in 2010 ook een Huurderspanel (belangenvereniging van huurders) waarmee een samenwerkingsconvenant is afgesloten. In het ondernemingsplan werkt KLA de visie uit van wederkerigheid. "Op het moment dat je wederkerigheid in je projecten of bij partners kunt gaan organiseren dan ben je volgens mij richting een maatschappelijke onderneming bezig. Het is niet alleen wat wij niet moeten doen, wij zijn onderdeel van het geheel. En als je aan ons vraagt willen jullie goede woningen bouwen dan mag ik aan de gemeente vragen wil je dan zorgen voor een goede infrastructuur? En dan zou ik aan de zorgpartij vragen of er zorg geleverd kan worden" (Bron: interview managementteam en beleidsmedewerkers). Verantwoording In 2010 wordt er niet alleen verantwoording afgelegd over de resultaten (activiteiten en prestaties), maar ook over het functioneren en tevens wordt er inzicht gegeven in de activiteiten die KLA het daaropvolgende jaar wil uitvoeren (Bron: ondernemingsplan 2010:22). Uit de interviews blijkt ook dat het denken over verantwoorden is veranderd: nu vinden we dat we ons moeten verantwoorden en stakeholders mee moeten nemen in onze gedachtewereld. De woorden die daarbij worden gebruikt zijn vooral: uitleggen, openheid, transparantie, hoe en waarom zijn belangrijker geworden dan wat, we hoeven niet meer bang te zijn. Bestuur Er is sprake van een tweelagen structuur. De directeur-bestuurder houdt zich bezig met de dialoog met samenwerkingspartners, de toekomstvisie en het verzamelen en vertalen van de lokale opgaven. Het ondernemingsplan regelt de beleidsvrijheden van de directeur-bestuurder. Bestuursbesluiten worden in het MT-overleg door de directeur-bestuurder genomen en indien nodig voor akkoord aan de RvC voorgelegd. Toezicht De RvC heeft uitgewerkt op welke onderdelen zij toezicht houdt: beleid van de directeur-bestuurder, de werking en integriteit van de interne controle- en risicobeheersingsystemen en procedures ingesteld door de directie, de algemene gang van zaken binnen de corporatie en tot hoe ver het toezicht reikt: verbindingen en dochterondernemingen waarop toezicht wordt gehouden, worden ook genoemd (Bron: jaarverslag 2010:10). In haar besluitvorming gebruikt de RvC een groot aantal informatiebronnen die een eigen toezichtkader weergeven en ook gebaseerd zijn op publieke kaders (Bron: jaarverslag 2010:9 en 10). Uit de interviews

5 blijkt dat de informatievoorziening aan de raad in de vorm van een managementrapportage verbeterd is ten opzichte van De informatie is nu meer op de behoefte afgestemd. Ook blijkt dat de scope van de RvC is veranderd doordat de opgaven nu van buiten de organisatie worden opgehaald. Nu kijkt de RvC scherper naar het in evenwicht brengen van de maatschappelijke bijdrage met de bedrijfseconomische principes zoals kasstromen. De RvC evalueert zijn werking en maakt gebruik van functieprofielen voor nieuwe leden. Het belangrijkste criterium is dat de kandidaat in het team past. Daarna volgt of de expertise van de kandidaat past bij wat de corporatie op dat moment nodig heeft: "Juist de RvC moet niet zo mee bewegen in de trends. Moet er wel voor openstaan maar moet wel de breedheid van de verschillende mensen hebben om in elke periode de goede afweging te kunnen maken" (Bron: interview RvC). Interne strategie De woonvisie van de gemeente vormt een belangrijk uitgangspunt voor het strategisch vastgoedbeleid van KLA. De resultaten van deze visie en ontwikkelingen worden gecombineerd met de resultaten van een eigen woningmarktonderzoek en leiden tot de uitgangspunten voor de meerjaren vastgoedplanning. Hierin worden ook de ervaringen van bewoners een plaats gegeven. De strategische sturing vindt plaats vanuit een strategische koersnotitie we zetten de luiken open, die werd vertaald in een ondernemingsplan dat als de bijbel wordt gezien in de organisatie. Jaarlijks worden er jaarplannen, kwartaalrapportages en jaarverslagen gebruikt om de sturingscyclus rond te maken. KLA heeft een grote ontwikkeling doorgemaakt in de interne strategische sturing ten opzichte van Er is echter in 2010 nog geen afwegingskader voor besluiten, behalve het kader van het ondernemingsplan. Klantgerichte/vraaggestuurde organisatie KLA implementeerde een nieuwe visie om meer klantgericht te gaan werken; via klantpanels, betrekken van bewoners bij onderhoudsprojecten en nieuwbouw. Uit de interviews blijkt eveneens dat er in 2010 meer aandacht is voor de vraag van de klant dan in Het komt naar voren in termen als: "de vraag ophalen, de vraag achter de vraag ontdekken". Maatwerk leveren is: "inleven in de problemen van de klant". De corporatie wenst voor de jaren na 2010 daar nog verder stappen in te zetten. Jaarlijks meet de corporatie de kwaliteit van de dienstverlening bij onderhoud en nieuwbouw (Bron: visitatierapport 2009:21). Voor de jaren na 2010 zijn er ambities om in breder perspectief de klanttevredenheid te gaan meten (bijvoorbeeld over verhuurproces). Organisatiestructuur In 2010 heeft KLA drie afdelingen in de organisatie. De afdeling Klantzaken is het belangrijkste aanspreekpunt voor de klant en functioneert nu als intern opdrachtgever naar de andere afdelingen. Waar in 2000 de afdeling Techniek leidend is, is dat nu de afdeling Klantzaken. Alle contacten met de klant ten aanzien van beheer, huur en verhuur en dagelijks onderhoud vinden vanuit deze afdeling plaats. De afdelingen Bedrijfszaken, en Vastgoed vervullen de ondersteunende taken (Bron: jaarverslag 2010:17). Er zijn relatief veel beleidsmedewerkers/adviseurs (bijvoorbeeld P&O) die er in 2000 nog niet waren (4 FTE). De corporatie heeft, blijkt ook uit de interviews, een platte structuur, weinig bureaucratie en is niet wijkof buurtgeorganiseerd. KLA werkt samen met corporaties in de regio en heeft bewust de keuze gemaakt om niet te fuseren. Ondernemersgedrag Ondernemerschap neemt in 2010 een belangrijke plaats in in de wijze waarop KLA haar missie wil realiseren: "Onze missie bepaalt ons bestaansrecht en onze identiteit. Zij geeft grenzen aan, maar biedt ook ruimte en mogelijkheden. Daardoor willen we ons in ons ondernemerschap laten leiden. Geen strakke kaders en grenzen, maar ruimte om te kunnen veranderen, ontwikkelen en vernieuwen. Daardoor

6 blijven we alert en kritisch op onszelf en onze omgeving. Zo kunnen we beter inspelen op veranderende situaties en omstandigheden" (Bron: ondernemingsplan 2010:4). Uit de interviews volgt dat het grootste verschil in ondernemerschap ten opzichte van 2000 zit in het feit dat ondernemerschap nu niet meer op gebied van vastgoed plaatsvindt, maar op het gebied van wonen en woonmilieus in totaliteit, dus ook zorg, werk, welzijn, voorzieningen. Medewerkers De corporatie investeert in 2010 veel in de medewerkers om een andere manier van werken tot stand te brengen (Bron: jaarverslag 2010:18). Eén van de manieren waarop we dat gaan doen (in 2011 en 2012) is de bedrijfsvoering in te richten op basis van het principe van integraal management. Ons uitgangspunt is daarbij dat we verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie leggen (Bron: ondernemingsplan 2010:21). Uit de interviews blijkt eveneens dat er andere competenties nodig zijn in 2010: "het is belangrijk om met bewoners en samenwerkingspartners in gesprek te kunnen gaan". "Door in het ondernemingsplan te werken met drie kerncompetenties en die in de organisatie en naar functies te vertalen kunnen we de gedachte van maatschappelijk ondernemen beter in de organisatie vormgeven". Daarnaast is er in 2010 sprake van meer ruimte en vrijheid in het werk, meer eigen verantwoordelijkheid die onder andere in de vorm van werkafspraken wordt vormgegeven. Bedrijfsvoering De corporatie is volgens de geïnterviewden kritischer geworden op geld. Belangrijke veranderingen in de bedrijfsvoering zijn dat nog meer de publieke doelstelling voorop kwam te staan en nu explicieter afwegingen tussen kosten en maatschappelijke baten of effecten worden gemaakt. Dat gebeurt vooral door elkaar in de organisatie daarop te bevragen, zowel bij medewerkers, managementteam als RvC: " We deden dat vooral door met elkaar de discussie aan te gaan, door met elkaar te spreken en transparantie en openheid na te streven. En als het vaak gebeurt dan probeer je daar een regeltje, procedure of proces voor te maken, maar dat moet je ook niet in doorschieten want dan organiseer je je problemen. Dus ik denk dat het is dat we daar vooral transparantie in betrachten" (Bron: interview directeur-bestuurder). De aandacht voor efficiëntie is ook in 2010 nog niet erg groot. Ook in 2010 heeft KLA één BV waarin koopwoningen worden gerealiseerd als onderdeel van de nieuwbouwprojecten van de corporatie.

Beschrijving van de interne organisatie van corporatie GLA

Beschrijving van de interne organisatie van corporatie GLA Beschrijving van de interne organisatie van corporatie GLA Typering De grote late adept (hierna: GLA) is in 2005 ontstaan na een traject waarin twee corporaties al langer zeer intensief met elkaar samenwerkten.

Nadere informatie

Lokaal betrokken, regionaal verbonden

Lokaal betrokken, regionaal verbonden Lokaal betrokken, regionaal verbonden Beweeg de muis over de tekstblokken en klik Voorwoord Lokaal betrokken, regionaal verbonden Dat is de titel van het ondernemingsplan 2014-2018 van. Omdat dat is wat

Nadere informatie

Beschrijving van de interne organisatie van corporatie GVA

Beschrijving van de interne organisatie van corporatie GVA Beschrijving van de interne organisatie van corporatie GVA Interne organisatie GVA in 2000 Omdat er in 2000 nog sprake was van twee rechtsvoorgangers van GVA, wordt het beeld van de interne organisatie

Nadere informatie

VISIE TOEZICHT & BESTUUR. van STICHTING MAASKANT WONEN

VISIE TOEZICHT & BESTUUR. van STICHTING MAASKANT WONEN VISIE op TOEZICHT & BESTUUR van STICHTING MAASKANT WONEN 1 ALGEMEEN Maaskant Wonen is een woningcorporatie met circa 1.850 woningen in beheer. We zijn actief in de gemeente Stein in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ Voorwoord Voor u ligt het herijkte ondernemingsplan van SWZ. Dit is het antwoord op de vraag die we onszelf en onze belangrijkste stakeholder huurdersbelangenvereniging

Nadere informatie

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen!

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Samenvatting ondernemingsplan Samenvatting ondernemingsplan Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Dat is

Nadere informatie

Online vragenlijst. Interne organisatie van woningcorporaties

Online vragenlijst. Interne organisatie van woningcorporaties Online vragenlijst Interne organisatie van woningcorporaties Deze vragenlijst gaat over de interne organisatie van uw woningcorporatie in 2013. Met uw antwoorden beogen we een momentopname te maken van

Nadere informatie

EIGEN HAARD. LID RAAD VAN COMMISSARISSEN op voordracht huurdersfederatie Alert. april 2016 TdH/MMC/16.015

EIGEN HAARD. LID RAAD VAN COMMISSARISSEN op voordracht huurdersfederatie Alert. april 2016 TdH/MMC/16.015 EIGEN HAARD LID RAAD VAN COMMISSARISSEN op voordracht huurdersfederatie Alert april 2016 TdH/MMC/16.015 DE ORGANISATIE is opgericht in 1909 als woningbouwvereniging, met als doel verbetering van de volkshuisvesting

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

Wat werkelijk van waarde is Ondernemingsplan

Wat werkelijk van waarde is Ondernemingsplan Wat werkelijk van waarde is Ondernemingsplan 2016-2019 woningstichting Het Grootslag Wat is werkelijk van waarde? Inleiding De afgelopen jaren ging de corporatiesector een richting op die in tegenspraak

Nadere informatie

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 Woningcorporaties staan voor het huisvesten van mensen met een bescheiden inkomen en voor kwetsbare groepen. Woningcorporaties

Nadere informatie

Wij zijn Brabantse Waard

Wij zijn Brabantse Waard Wij zijn Brabantse Waard Gastvrij wonen Inhoudsopgave 3 Wie is Brabantse Waard 4 Een organisatie met een transparante structuur 5 Onze missie en visie 5 Doelstellingen waarin de gast centraal staat 6 Onze

Nadere informatie

Visitatie. Omnia Wonen 2012. Maatschappelijke prestaties op het gebied van: Ambities en doelstellingen

Visitatie. Omnia Wonen 2012. Maatschappelijke prestaties op het gebied van: Ambities en doelstellingen Visitatie Omnia Wonen 2012 Maatschappelijke prestaties op het gebied van: Ambities en doelstellingen Landelijke, regionale en lokale opgaven Belanghebbenden Vermogen en effiency Governance DIT IS EEN UITGAVE

Nadere informatie

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan 2017-2020 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Hier staan we voor 3. Woningbezit 4. Huurders 5. Vitale wijken en buurten 6. Financiën 7. Organisatie Voorwoord samen werken

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN (PROFIEL FINANCIËN EN PROFIEL REGIONALE BINDING)

TWEE LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN (PROFIEL FINANCIËN EN PROFIEL REGIONALE BINDING) RvC 23-10-2014; pt. 9 TWEE LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN (PROFIEL FINANCIËN EN PROFIEL REGIONALE BINDING) Vastgesteld d.d. 23-10-2014 DE ORGANISATIE is een ondernemende, maatschappelijk gedreven en ambitieuze

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2014 2017. Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken

Ondernemingsplan 2014 2017. Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken Ondernemingsplan 2014 2017 Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken Missie QuaWonen QuaWonen is dé woningcorporatie voor de Krimpenerwaard. Wij bieden goede huisvesting aan mensen die

Nadere informatie

Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem

Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem Versie: 9 juni 2017 Vastgesteld door Raad van Toezicht en Raad van Bestuur: 21 juni 2017 Inleiding Met de Invoering

Nadere informatie

SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST

SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST INLEIDING De wereld om ons heen is volop in beweging en aan corporaties worden steeds hogere eisen gesteld. Met het ondernemingsplan 2012-2016 spelen we in op deze ontwikkelingen.

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Manager Wonen. bij. Waardwonen

FUNCTIEPROFIEL. Manager Wonen. bij. Waardwonen FUNCTIEPROFIEL Manager Wonen bij Waardwonen PublicSpirit mevrouw drs. Jetske Goudsmit partner 15 mei 2017 Organisatie en context Waardwonen is als woningcorporatie actief op het platteland in de dynamische

Nadere informatie

Profielschets. 4 leden Raad van Commissarissen Provides

Profielschets. 4 leden Raad van Commissarissen Provides Profielschets 4 leden Raad van Commissarissen Provides ERLY the consulting company Opdrachtgever: Provides Datum: april 2015 De Raad De Raad van Commissarissen (RvC) van Provides heeft tot taak toezicht

Nadere informatie

Profielschets. Directeur-bestuurder Woningbouwstichting Cothen

Profielschets. Directeur-bestuurder Woningbouwstichting Cothen Profielschets Directeur-bestuurder Woningbouwstichting Cothen ERLY the consulting company Opdrachtgever: Woningbouwstichting Cothen Datum: april 2015 Adviseur: drs. Lilian Vos Inleiding Woningbouwstichting

Nadere informatie

Verkorte versie. wonen doen we samen

Verkorte versie. wonen doen we samen Verkorte versie ondernemingsplan Jaarverslag 2012013-2017 wonen doen we samen Inhoud 1 VOORWOORD...3 2 TOTSTANDKOMING...4 3 WIE ZIJN WIJ...5 3.1 Onze missie...5 3.2 Onze visie: Wonen doen we samen...5

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist 1. Inleiding De RvC van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist heeft drie taken: - toezicht houden op het bestuur en op de gang van zaken

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2009-2013

Ondernemingsplan 2009-2013 Verbindingen leggen Samenwerken voor maatschappelijke prestaties Ondernemingsplan 2009-2013 vanaf 2010 1. Inleiding Verbindingen leggen om maatschappelijke opgaven te realiseren. Zo zien we onze opdracht

Nadere informatie

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014 Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 PROFIEL RAAD VAN COMMISSARISSEN 1. Kerntaken van de raad van commissarissen

Nadere informatie

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Inleiding Goed Wonen Gemert staat als corporatie midden in de samenleving en opereert vanuit haar missie: Wij zijn een maatschappij gedreven organisatie.

Nadere informatie

Toezichtvisie l escaut woonservice

Toezichtvisie l escaut woonservice Toezichtvisie l escaut woonservice De maatschappelijke context waarbinnen woningcorporaties acteren is de afgelopen jaren erg aan dynamiek onderhevig. Meer dan voorheen ligt er een grotere nadruk op de

Nadere informatie

Belanghoudersbijeenkomst

Belanghoudersbijeenkomst V e r s l a g Belanghoudersbijeenkomst Donderdag 17 november was u met ruim 30 andere genodigden aanwezig bij de belanghoudersbijeenkomst van Woningstichting Bergh. Een bijeenkomst waarbij wij graag twee

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Lid van de Raad van Commissarissen. Woonstichting Vooruitgang (Teylingen)

FUNCTIEPROFIEL. Lid van de Raad van Commissarissen. Woonstichting Vooruitgang (Teylingen) FUNCTIEPROFIEL voor Lid van de Raad van Commissarissen bij Woonstichting Vooruitgang (Teylingen) RvC Woonstichting Vooruitgang 29 september 2015 Organisatie & context Woonstichting Vooruitgang stelt zich

Nadere informatie

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015 Echt thuis Ondernemingsplan 2011-2015 2 INLEIDING Mooiland is een woningcorporatie met circa 27.000 woningen verspreid over ruim 150 gemeenten in heel Nederland. Daarmee zijn wij een van de twintig grootste

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Directeur-bestuurder. bij. Baston Wonen

FUNCTIEPROFIEL. Directeur-bestuurder. bij. Baston Wonen FUNCTIEPROFIEL Directeur-bestuurder bij Baston Wonen PublicSpirit Mevrouw drs. J. Goudsmit Directeur September 2014 De context Baston Wonen is een woningcorporatie in de gemeente Zevenaar met circa 4.000

Nadere informatie

Toezichtvisie, toezichtkader en toetsingskader RvC Rentree

Toezichtvisie, toezichtkader en toetsingskader RvC Rentree Toezichtvisie, toezichtkader en toetsingskader RvC Rentree Procedure: MT/DB besluit d.d. 21 juli 2016 RvC goedkeuring d.d. 9 augustus 2016 1. Inleiding De nieuwe woningwet die op 1 juli 2015 in werking

Nadere informatie

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde.

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde. Governance handboek Besturingsmodel Havensteder Inleiding Het besturingsmodel van woningcorporatie Havensteder maakt de verbanden zichtbaar tussen missie, visie en strategie. En de daarvan afgeleide doelstellingen,

Nadere informatie

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN aan ZEEUWS- VLAANDEREN Samen bouwen Dit is de gezamenlijke visie van Clavis, Woonstichting Hulst en Woongoed Zeeuws- Vlaanderen op de sociale volkshuisvesting in Zeeuws-Vlaanderen. Ons motto: samen bouwen.

Nadere informatie

Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid. Werk in uitvoering

Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid. Werk in uitvoering Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid Werk in uitvoering Vastgesteld door de Bestuurder op 17-06-2014 Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 26-03-2015 INHOUD INVESTERINGSSTATUUT INLEIDING...

Nadere informatie

Profielschets. Directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Compaen

Profielschets. Directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Compaen Profielschets Directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Compaen ERLY the consulting company Opdrachtgever: Woningbouwvereniging Compaen Datum: juni 2015 Adviseur: drs. Lilian Vos Inleiding Woningbouwvereniging

Nadere informatie

Ilta van der Mast Naar een nieuw systeem van sociale volkshuisvesting

Ilta van der Mast Naar een nieuw systeem van sociale volkshuisvesting Ilta van der Mast Naar een nieuw systeem van sociale volkshuisvesting De wijze waarop de woningmarkt nu georganiseerd is met 2,4 miljoen sociale huurwoningen is niet meer houdbaar. We zullen naar een systeemverandering

Nadere informatie

Profielschets ten behoeve van de leden van de Raad van Commissarissen

Profielschets ten behoeve van de leden van de Raad van Commissarissen Profielschets ten behoeve van de leden van de Raad van Commissarissen Algemeen kwaliteitsprofiel Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Commissarissen is, dat de Raad uit generalisten bestaat die

Nadere informatie

Woningstichting Berg en Terblijt

Woningstichting Berg en Terblijt Woningstichting Berg en Terblijt Investeringsstatuut 1. Inleiding Sinds 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht. De nieuwe Woningwet geeft bij de governance aspecten ook extra aandacht aan verbindingen

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Manager Financiën. bij. Standvast Wonen

FUNCTIEPROFIEL. Manager Financiën. bij. Standvast Wonen FUNCTIEPROFIEL Manager Financiën bij Standvast Wonen PublicSpirit Mevrouw drs. J. Goudsmit Directeur September 2015 Organisatie en context Standvast Wonen is een actieve woningcorporatie met bijna 9.000

Nadere informatie

Verslag belanghouders bijeenkomst SallandWonen

Verslag belanghouders bijeenkomst SallandWonen Verslag belanghouders bijeenkomst SallandWonen 22 september 2011 Inleiding Directeurbestuurder Ed Penninks heet alle aanwezigen van harte welkom en dankt hen voor hun aanwezigheid. Het programma van vanmiddag

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2017

Prestatieafspraken 2017 Prestatieafspraken 2017 Aanleiding De prestatieafspraken 2017 zijn een vertaling van het bod, waarin de woningcorporaties aangeven door welke activiteiten zij een bijdrage leveren aan het realiseren van

Nadere informatie

Profiel van de Raad van Commissarissen van de Stichting Maasdelta Groep

Profiel van de Raad van Commissarissen van de Stichting Maasdelta Groep Profiel van de Raad van Commissarissen van de Stichting Maasdelta Groep Raad van Commissarissen Maasdelta Groep vastgesteld op d.d. (wordt vastgesteld op 29 februari 2016) Inleiding Deze profielschets

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN GOED WONEN GEMERT

ONDERNEMINGSPLAN GOED WONEN GEMERT SAMEN IN BEWEGING ONDERNEMINGSPLAN GOED WONEN GEMERT 2010-2015 september 2010 INHOUD Samen de uitdagingen aangaan 2 1. Onze visie, missie en kernwaarden 1.1 Onze visie 3 1.2 Onze missie 4 1.3 Onze kernwaarden

Nadere informatie

Profielschets raad van commissarissen Vastgesteld door de raad van commissarissen op 8 juli 2008

Profielschets raad van commissarissen Vastgesteld door de raad van commissarissen op 8 juli 2008 Profielschets raad van commissarissen Vastgesteld door de raad van commissarissen op 8 juli 2008 De raad van commissarissen De raad van commissarissen staat het bestuur met raad ter zijde (adviestaak),

Nadere informatie

KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK

KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK ALGEMEEN Woningstichting Wonen Vierlingsbeek is een kleine woningcorporatie (ca. 500 vhe) met een sterke lokale binding. De stichting wordt bestuurd door een

Nadere informatie

Actieplan visitatie 2014

Actieplan visitatie 2014 Actieplan visitatie 2014 0 Inleiding In 2014 is WEL voor de derde keer gevisiteerd. Deze keer door Cognitum. Hierbij is gekeken naar de opgaven, de ambities en de maatschappelijke prestaties van WEL. Voor

Nadere informatie

Ondernemingsplan Volksbelang Helmond. Veranderen en meebewegen

Ondernemingsplan Volksbelang Helmond. Veranderen en meebewegen Ondernemingsplan 2014-2016 Volksbelang Helmond Veranderen en meebewegen 2 Ondernemingsplan 2014-2016 Veranderen en meebewegen Volksbelang wil met veranderingen meebewegen en daar op een eigen en eigentijdse

Nadere informatie

Eindhoven: geen verordening maar prestatieafspraken. Joep Berghuis Studiedag Huisvestingswet 2014 18 juni 2014

Eindhoven: geen verordening maar prestatieafspraken. Joep Berghuis Studiedag Huisvestingswet 2014 18 juni 2014 Eindhoven: geen verordening maar prestatieafspraken Joep Berghuis Studiedag Huisvestingswet 2014 18 juni 2014 Inhoud presentatie Woonvisie: kansen benutten, basis op orde Woningmarkt Eindhoven/regio Lokaal

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL 1. Uitgangspunten Deze profielschets is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 17 mei 2013

Nadere informatie

Inleiding. Speerpunten. Speerpunt Wonen

Inleiding. Speerpunten. Speerpunt Wonen Jaarplan RWS 2014 Inhoud Inleiding...3 Speerpunten...3 Speerpunt Wonen...3 Betaalbare, goed verhuurbare en passende woningen aanbieden....3 Kwaliteit woningvoorraad differentiëren, meer keuzemogelijkheden

Nadere informatie

Presentatie Alert. Resultaten van enquête ondernemingsstrategie

Presentatie Alert. Resultaten van enquête ondernemingsstrategie Presentatie Alert Resultaten van enquête ondernemingsstrategie Digitale enquête Ingevuld door vijf groepen : Medewerkers (271) Klanten (1.217) Stakeholders (188) Woningzoekenden (1.914) Social media (109)

Nadere informatie

Thuis in Drimmelen. Ondernemingsplan Woningstichting Volksbelang 2011-2015

Thuis in Drimmelen. Ondernemingsplan Woningstichting Volksbelang 2011-2015 Thuis in Drimmelen Ondernemingsplan Woningstichting Volksbelang 2011-2015 woord vooraf Al meer dan 90 jaar is Woningstichting Volksbelang actief in de gemeente Drimmelen. We beheren en verhuren er zo n

Nadere informatie

Visie Raad van Commissarissen op toezicht houden bij SSW

Visie Raad van Commissarissen op toezicht houden bij SSW 12-3-2017 Visie Raad van Commissarissen op toezicht houden bij SSW ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Inleiding Wet-

Nadere informatie

Samenvatting visitatierapport

Samenvatting visitatierapport Samenvatting visitatierapport Visitatie, de voorbereiding Visitatie is, als onderdeel van de Aedescode, voor leden van branchevereniging Aedes verplicht. Naast een verantwoordingsinstrument is visitatie

Nadere informatie

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek 1 Algemeen Deugdelijk ondernemingsbestuur is waar corporate governance over gaat. Binnen de bedrijfskunde wordt de term gebruikt voor het aanduiden van hoe

Nadere informatie

In contact met belanghouders!

In contact met belanghouders! In contact met belanghouders! met zestien bewezen werkvormen voor corporaties Inleiding Iedere corporatiebestuurder vraagt zich weleens af welke methoden er bestaan om contacten met belanghouders te managen.

Nadere informatie

Raamovereenkomst

Raamovereenkomst Raamovereenkomst 2016 2020 Definitief concept: 1.0 Datum: 23 juni 2016 1 Inleiding Deze raamovereenkomst is tot stand gekomen in de samenwerking tussen vier partijen, namelijk de DDFK gemeenten, woningcorporatie

Nadere informatie

Vastgoed. Plan van Aanpak. Versie: Definitief Bestandsnaam: Datum opgesteld: 20-06-2014 Voor akkoord: Plan van aanpak: Vastgoed.

Vastgoed. Plan van Aanpak. Versie: Definitief Bestandsnaam: Datum opgesteld: 20-06-2014 Voor akkoord: Plan van aanpak: Vastgoed. Vastgoed Plan van Aanpak Plan van aanpak: Vastgoed Bestuurlijk L. van Rekom opdrachtgever L. Mourik opdrachtgever Naam projectleider L. van Hassel Versie: Definitief Bestandsnaam: Datum opgesteld: 20-06-

Nadere informatie

Goed wonen = samen doen!

Goed wonen = samen doen! Goed wonen = samen doen! Beleidsplan Tablis Wonen 2016 2019 Participatiemaatschappij In Nederland leven we steeds meer in een participatiemaatschappij. We maken steeds meer gebruik van elkaars sterke punten

Nadere informatie

Ondernemingsstrategie woonstad rotterdam 2012-2015

Ondernemingsstrategie woonstad rotterdam 2012-2015 Ondernemingsstrategie woonstad rotterdam 2012-2015 Onze visie Woonstad Rotterdam gelooft in de mogelijkheden van Rotterdam en zijn inwoners. Een wereldstad die niet stuk te krijgen is. Waar iedereen, ongeacht

Nadere informatie

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact Welkom! 1 Programma Welkom Presentatie visitatierapport Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje Borrel en informeel contact 2 1 van bekend naar nieuw van naar 3 Waar gaat het naar toe? Verkleining

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera

Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera 1 Uitgangspunten Het toezicht richt zich vooral op het bewaken van de maatschappelijke doelstellingen van de rechtspersoon. Continuïteit bij

Nadere informatie

Profielschets. Directeur-bestuurder Omnia Wonen

Profielschets. Directeur-bestuurder Omnia Wonen Profielschets Directeur-bestuurder Omnia Wonen ERLY the consulting company Opdrachtgever: Omnia Wonen Datum: 20 oktober 2014 Adviseur: drs. Lilian Vos Inleiding Omnia Wonen in Harderwijk is een moderne

Nadere informatie

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 WSN: Thuis in Nijkerk Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 V O O R W O O R D Bertus Rakhorst over...geborgenheid Een goed en veilig thuis vormt een stevige basis van waaruit je je verder kunt

Nadere informatie

Belanghouders beleid De Woonplaats

Belanghouders beleid De Woonplaats Belanghouders beleid De Woonplaats Juni 2017 1. Aanleiding De Woonplaats staat midden in de maatschappij. Daarom hechten wij aan een goede relatie met onze belanghouders. Wij willen graag begrijpen wat

Nadere informatie

Prestatieafspraken gemeente Kaag en Braassem Duurzaam verbonden met de dorpen

Prestatieafspraken gemeente Kaag en Braassem Duurzaam verbonden met de dorpen Prestatieafspraken gemeente Kaag en Braassem 2017-2020 Duurzaam verbonden met de dorpen Voorwoord "Zo, hier liggen ze dan. 32 afspraken om te zorgen dat onze inwoners comfortabel, duurzaam en levensloopbestendig

Nadere informatie

Inhoud. Colofon. www.ssw.nl

Inhoud. Colofon. www.ssw.nl Colofon Redactie: Woonstichting SSW Vormgeving: Woonstichting SSW Tekst: Woonstichting SSW in samenwerking met Vannimwegen Fotografie: Lighthouse Productions/Dirk Verwoerd Amersfoort Woonstichting SSW

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding. Doelstelling, verantwoording en werkwijze fiscaal statuut. Bedrijfsvisie, fiscale visie en fiscaal beleid Woningstichting Maasdriel

Inhoud. Inleiding. Doelstelling, verantwoording en werkwijze fiscaal statuut. Bedrijfsvisie, fiscale visie en fiscaal beleid Woningstichting Maasdriel Fiscaal statuut Inhoud Inleiding Doelstelling, verantwoording en werkwijze fiscaal statuut Bedrijfsvisie, fiscale visie en fiscaal beleid Woningstichting Maasdriel Bedrijfsvisie Fiscale visie Fiscaal beleid

Nadere informatie

Profielschets. Assetmanager Woonwaard

Profielschets. Assetmanager Woonwaard Profielschets Assetmanager Woonwaard ERLY the consulting company Opdrachtgever: Woonwaard Datum: maart 2015 Inleiding Woonwaard is een klantgerichte en vernieuwende woningcorporatie, die circa 13.500 woningen

Nadere informatie

Advies. Bewoners Advies Groep. Begroting 2014

Advies. Bewoners Advies Groep. Begroting 2014 Advies Bewoners Advies Groep Begroting 2014 November 2013 Het advies in hoofdlijn: 1. De ambitie van Nijestee moet vooral gericht zijn op de kerntaken, goede en betaalbare huisvesting voor de doelgroep

Nadere informatie

Profiel. Woningbedrijf Velsen. Directeur-bestuurder

Profiel. Woningbedrijf Velsen. Directeur-bestuurder Profiel Woningbedrijf Velsen Directeur-bestuurder Achtergrond Woningbedrijf Velsen is een financieel gezonde en met circa 6800 verhuureenheden de grootste woningcorporatie in Velsen. Daarnaast verhuurt

Nadere informatie

Groei is van belang. Ondernemingsplan

Groei is van belang. Ondernemingsplan Groei is van belang Ondernemingsplan 2017-2021 Waar staan we voor? Arcade: mensen en wonen Wij zijn een maatschappelijk betrokken, initiatiefrijke en sociale onderneming. Wij verhuren en beheren circa

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMERSFOORT

ACTIVITEITEN AMERSFOORT ACTIVITEITEN AMERSFOORT Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 5.462 3.588 3.119 598 12.767 Bovenstaand woningbezit is exclusief 540 onzelfstandige

Nadere informatie

DrieKamerModel. Johan Conijn

DrieKamerModel. Johan Conijn DrieKamerModel Johan Conijn 18 september 2012 DrieKamerModel Het DrieKamerModel is een integraal, strategisch sturingsconcept voor een corporatie. Het is een antwoord in de al langlopende discussie over

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Woongoed Middelburg 2014

Profielschets Raad van Commissarissen Woongoed Middelburg 2014 Woongoed Middelburg Profielschets Raad van Commissarissen Woongoed Middelburg 1 Profielschets Raad van Commissarissen Woongoed Middelburg 2014 Versie 2.1 (aangepast 23 september 2014) De Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Profiel voor de directeur-bestuurder van SWZ

Profiel voor de directeur-bestuurder van SWZ Profiel voor de directeur-bestuurder van SWZ Korte samenvatting SWZ heeft de komende jaren behoefte aan een maatschappelijk geëngageerde directeurbestuurder die zich kan identificeren met het profiel van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding Missie en kernwaarden Ambitie en speerpunten Doorvertaling organisatie...6

Inhoudsopgave. 1. Inleiding Missie en kernwaarden Ambitie en speerpunten Doorvertaling organisatie...6 Strategisch kader 2013-2017 0 Inhoudsopgave 1. Inleiding...2 2. Missie en kernwaarden...3 3. Ambitie en speerpunten...5 4. Doorvertaling organisatie...6 1 1. Inleiding Ons vorige ondernemingsplan Wonen

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Mooiland

Profielschets Raad van Commissarissen Mooiland 11 november 2015 Profielschets Raad van Commissarissen Mooiland 1. Algemeen Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Commissarissen is dat deze bestaat uit leden met specialistische kennis, maar

Nadere informatie

PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN

PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN PROFIEL VAN DE RAAD De RvC van Pré Wonen hecht grote waarde aan het werken conform de principes van good governance, waarbij de Governance code een

Nadere informatie

Ondernemingsplan jaar lokale kracht!

Ondernemingsplan jaar lokale kracht! Ondernemingsplan 2016-2020 100 jaar lokale kracht! Stichting Beter Wonen September 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 1 Inleiding 2 2 In- en externe analyse 3 2.1 Extern 3 Economie 3 Politiek 3 Maatschappij

Nadere informatie

Waar komen we vandaan? tiwos. Wat hebben we nodig? Thuis in de Buurt. Waar. staan we. Waar. voor? gaan we. voor? beleidsplan 2012-2016

Waar komen we vandaan? tiwos. Wat hebben we nodig? Thuis in de Buurt. Waar. staan we. Waar. voor? gaan we. voor? beleidsplan 2012-2016 Waar komen we vandaan? tiwos Wat hebben we nodig? Waar staan we voor? Waar gaan we voor? beleidsplan 2012-2016 Extern De meest relevante omgevingsfactoren: politiek De overheid trekt zich terug, bezuinigt

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR - BESTUURDER

FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR - BESTUURDER FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR - BESTUURDER december 2014 DE ORGANISATIE Woonstichting is een toegelaten instelling met als statutair werkgebied de gemeente Lelystad. heeft 8.700 woningen (ongeveer 30% van de

Nadere informatie

Profiel. Lefier. Drie leden directieteam

Profiel. Lefier. Drie leden directieteam Profiel Lefier Drie leden directieteam 1 Lefier Lefier is een vernieuwende wooncorporatie in Noord-Nederland die op 1 januari 2009 is ontstaan door een fusie van de corporaties; In (Groningen), Volksbelang

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Verkort Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Ambities in 2017 In Baarn, Blaricum, Bunschoten, Gooise Meren, Hilversum en Wijdemeren Voorwoord Maarten van

Nadere informatie

Wie we zijn. Missie Beter Wonen

Wie we zijn. Missie Beter Wonen Wie we zijn Missie Beter Wonen Beter Wonen is een herkenbare aanbieder in haar werkgebied en levert een kwalitatief goed, gevarieerd en betaalbaar pakket aan woonproducten en woondiensten voor een brede

Nadere informatie

Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf!

Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf! Ondernemingsplan 2016-2018 Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf! Woondiensten Aarwoude is een bedrijf dat woonruimte verhuurt aan mensen die op basis van hun inkomen in aanmerking komen voor een sociale

Nadere informatie

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015 THEMABIJEENKOMST WONEN 29 juni 2015 1. Opzet van de bijeenkomst Na een korte introductie van de voorzitter (wethouder Wolff) houdt woningcorporatie ZO Wonen een korte presentatie op hun visie en functie

Nadere informatie

Verbeterplan visitatie 2011-2014

Verbeterplan visitatie 2011-2014 Verbeterplan visitatie 2011-2014 Managementafspraken 2011 Hoofddoelen volgend uit visitatieonderzoek 2010 Zes perspectieven en acht hoofddoelen klanten 1. Professionele klanten: Habion onderhoudt voldoende

Nadere informatie

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE?

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? WWW.AEDES.NL MAART 2015 DE NIEUWE ONINGWET Vanaf 1 juli 2015 gelden nieuwe regels voor woningcorporaties. De invoering van de nieuwe Woningwet betekent dat ook

Nadere informatie

Functieprofiel Raad van Toezicht

Functieprofiel Raad van Toezicht Functieprofiel Raad van Toezicht Opgesteld: november 2014 Vastgesteld: 25 november 2014 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO 1 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO Organisatieschets In 2001 zijn de

Nadere informatie

Profielschets. Directeur - bestuurder. De Goede Woning Zoetermeer. ERLY the consulting company Datum: mei 2017 Adviseur: drs.

Profielschets. Directeur - bestuurder. De Goede Woning Zoetermeer. ERLY the consulting company Datum: mei 2017 Adviseur: drs. Profielschets Directeur - bestuurder De Goede Woning Zoetermeer ERLY the consulting company Datum: mei 2017 Adviseur: drs. Lilian Vos Inleiding De Goede Woning (DGW) is een lokale volkshuisvester met een

Nadere informatie

PROFIEL VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

PROFIEL VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN 1. Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Commissarissen is dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen dat interdisciplinair kan werken. Voor

Nadere informatie

Wonen in het Land van Heusden en Altena. Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015

Wonen in het Land van Heusden en Altena. Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015 Wonen in het Land van Heusden en Altena Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015 Agenda P. van den Heuvel: De nieuwe Woningwet hoofdpunten W. Bijl: Regionale verankering in het Land van Heusden

Nadere informatie

Met bewoners naar vitale wijken. Strategie SSW voor 2014 2019

Met bewoners naar vitale wijken. Strategie SSW voor 2014 2019 Met bewoners naar vitale wijken Strategie SSW voor 2014 2019 September 2014 Inhoudsopgave 1. Een eerlijk verhaal... 1 2. Wat is SSW... 2 2.1 Woningcorporatie 2 2.2 Wat zien wij in onze wereld 2 2.3 Grote

Nadere informatie

Finale versie d.d. september Profiel Raad van Commissarissen Rentree

Finale versie d.d. september Profiel Raad van Commissarissen Rentree Profiel Raad van Commissarissen Rentree Rentree verhuurt circa 3800 woningen en zakelijke ruimtes in Deventer; in de oude binnenstad, in bestaande wijken en in nieuwbouwwijken. Rentree bouwt aan de toekomst

Nadere informatie