Samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 17 juni Opening, vaststellen agenda en mededelingen voorzitter Muller

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 17 juni 2009 1. Opening, vaststellen agenda en mededelingen voorzitter Muller"

Transcriptie

1 Samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 17 juni 2009 De volgende plenaire vergadering van de Drechtraad vindt plaats op 14 oktober 2009 vanaf uur. Locatie: Stadhuis, Stadhuisplein 1 te Dordrecht 1. Opening, vaststellen agenda en mededelingen De voorzitter, de heer R.J.G. Bandell, opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Een speciaal welkom voor de nieuwe griffier van Dordrecht, mevr. Mr. Merel van Hall. Berichten van verhindering/vervanging: Alblasserdam: dhr. De Gier Dordrecht: dhr. Van der Kruijff (wordt vervangen door mw. Van Wenum), dhr. Tiebosch (wordt vervangen door mw. De Smoker), dhr. Tazelaar en dhr. Karapinar Hendrik-Ido-Ambacht: dhr. Van de Velde (wordt vervangen door dhr. Buitendijk), dhr. Dogger, dhr. Cramer en dhr. Groos Sliedrecht: dhr. Pauw (wordt vervangen door mw. Visser) Zwijndrecht: dhr. Willemstein Vanwege recente ontwikkelingen rondom het containertransferium is afgelopen vrijdag nog een gewijzigde agenda rondgestuurd. Op verzoek is nu ook meer tijd uit getrokken voor de behandeling van de jaarrekening en de begroting. De agenda wordt vastgesteld. Mededelingen: mevrouw Roozemond, directeur van Bureau Leerplicht neemt per 1 juli afscheid en ook de heer Van den Berg, directeur van het Servicecentrum vertrekt uit de Drechtsteden. Hij is officieel tot 1 september in dienst. Beide vacatures worden vervuld en zodra de nieuwe directeuren er zijn zullen zij in de Drechtraad worden voorgesteld. De heer Bandell heeft Hare Majesteit de Koningin verzocht hem per 1 februari ontslag te verlenen als burgemeester van Dordrecht. De werkgevers in de Drechtsteden hebben in het kader van de komende verkiezingen met hun leden 10 speerpunten opgesteld op het terrein van werk, welzijn en welvaart en de heer Muller, voorzitter van de werkgeversvereniging Drechtsteden krijgt gelegenheid om dit met een korte toelichting aan de Drechtraad aan te bieden. De heer Muller: ik wil graag een boekje overhandigen met attentiepunten die van grote waarde kunnen zijn voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in Vooraf wil ik nog graag aandacht vragen voor één actueel punt, het containertransferium bij Alblasserdam. De WD is niet enthousiast over deze plannen maar begrijpt de situatie waarin u als Drechtraad door druk van de regering en van het Havenbedrijf Rotterdam min of meer gedwongen wordt een positief besluit te nemen. Wij willen hierbij extra aandacht vragen voor maatregelen die onderzocht moeten worden of liever gelijk genomen moeten worden wat betreft de afhandeling van het vrachtverkeer op de weg. Graag willen wij u de suggestie geven dat niet alleen een verbreding van de A15 bekeken moet worden maar dat in dat kader ook de capaciteit van de Noord-Zuid verbindingen beoordeeld moet worden. De brug bij Gorcum en bij Moerdijk hebben nu al hun maximale capaciteit bereikt. Werk, welzijn en welvaart is de titel van ons boekje met 10 speerpunten die de Drechtstedeneconomie kunnen versterken. Het is niet geschreven als beoogde maatregelen om de huidige economische recessie te bestrijden maar daarin kunnen ze ook zeker heilzaam werken. In 2008 werd in onze ledenvergadering aangegeven dat wij de politieke partijen proactief willen benaderen met datgene wat het bedrijfsleven van belang vindt voor onze regio. Dit moest zorgvuldig gebeuren, maar vooral ook snel, want in de komende zomervakantie worden veel verkiezingsprogramma s geschreven voor de gemeenteraadsverkiezingen van Door met speerpunten te werken kunnen wij een duidelijk beeld geven van wat het bedrijfsleven wil en waar volgens onze leden de kansen voor de regio liggen. Kansen voor de ondernemingen zelf, maar vooral ook kansen die ten goede komen aan een ieder die in de Drechtsteden werkt en leeft.

2 pagina 2 van verslag plenaire vergadering Drechtraad d.d. 17 juni 2009 Daarom heeft het boekje de veelzeggende titel Werk, welzijn en welvaart. U kunt de 10 speerpunten in dit boekje nalezen en morgen kunt u op onze website het digitale bestand vinden. De punten raken verschillende belangwekkende thema s, zoals visieontwikkeling en daadkracht, ruimtelijke ontwikkeling, onderwijs en arbeidsmarkt. Een aantal zaken wil ik nu extra onderstrepen. De bereikbaarheid van onze bedrijven weegt voor onze leden zwaar. Eveneens van belang zijn de contacten van de overheidsorganen met het bedrijfsleven. Laten we samen met alle betrokkenen goed nadenken over onze kansen en bedreigingen. Waar willen we samen als regio naar toe. Hoe komen we tot een gedragen toekomstvisie waar het beleid op kan worden afgestemd. Een beleid dat ook aan onze jeugd, werk, welzijn en welvaart moet kunnen bieden. Werkgevers Drechtsteden roept de politieke partijen op deze speerpunten in hun programma s te verwerken en er de komende jaren met de colleges ook daadwerkelijk uitvoering aan te geven. Wij werken daar zelf ook graag aan mee. We willen samen bouwen aan een goede toekomst voor de regio. Ook de korte termijn mogen we niet vergeten. De werkloosheid zal door de recessie sterk oplopen. De echte grote klappen zullen pas de komende maanden vallen. Dit vraagt om coördinatie en daadkracht van het openbaar bestuur. Er komen deze weken duizenden jongeren van de scholen die werk zoeken en dat niet zullen vinden. In het voorjaar hebben we een 5-punten-plan gepresenteerd als ons antwoord op de recessie. Arbeidsmobiliteit en jeugd stonden daarbij centraal. Dat kunt u nalezen in een losse publicatie die u samen met het speerpuntenboek krijgt aangereikt. Het is onthutsend te moeten constateren dat de afgelopen maanden veel tijd is verspild aan interne discussies. De WD roept de politiek en bestuurders op eens kritisch naar de uitvoeringsinstanties te kijken. Als deze onvoldoende een externe gerichtheid hebben en geen verbinding kunnen leggen met het bedrijfsleven dan gebeurt er nog maandenlang niets. Het is crisistijd en dan is leiderschap nodig. Pak die handschoen op en geef de jeugd een eerlijke kans. Ook daar werkt het bedrijfsleven binnen haar mogelijkheden graag aan mee. De heer Muller overhandigt het speerpuntenboekje aan de voorzitter van de Drechtraad. De voorzitter bedankt de heer Muller voor het boekje en voor zijn oproep vooral de werkloosheid die aan het ontstaan is en toeneemt met alle mogelijke middelen te bestrijden. 2. Ingekomen stukken: De ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen. De lijst met ingekomen stukken is te raadplegen via juni Vaststellen samenvattend verslag Drechtraad 18 maart 2009 Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 4. Vragenhalfuur Wordt geen gebruik van gemaakt. 5. Containertransferium De gemeente Alblasserdam wordt geadviseerd medewerking te verlenen aan de vestiging van het Containertransferium op het bedrijventerrein Nieuwland onder de in de bestuursconferentie van 30 maart 2009 vastgestelde condities en de uitkomsten van het sindsdien verrichte huiswerk. Gemeente Alblasserdam is in dezen bestemmingsplanautoriteit. De voorzitter bedankt alle betrokkenen voor het vele huiswerk dat is verricht. Het onderliggende wegennet zal worden aangepast en betaald door Rijk en Provincie. De aanpassing van het kruispunt A15 N3 is ook geregeld. We hebben de toezegging hiervoor van de staatssecretaris. Er is gekozen voor de duurzame variant+. De toezegging is gedaan de verkennende studie voor de verbreding van de A15 incl. de vraag in hoeverre er geluidsschermen bij Alblasserdam kunnen worden geplaatst, met spoed op te pakken, als eerste stap in de MIRT-procedure. De heer Verheij (namens gemeente Alblasserdam): begin 2007 is de vestiging van de containerterminal in Alblasserdam voor het eerst genoemd. In juni 2008 bleek dat in dit dossier al forse stappen waren gezet. Feitelijk was al voorgesorteerd op de locatie Alblasserdam. Sindsdien is het dossier ook op Drechtstedenniveau aangepakt. Wij hechten zeer aan die regionale aanpak en gaan er vanuit dat we gezamenlijk blijven optrekken. Wanneer Alblasserdam op enig moment een besluit gaat nemen om medewerking te verlenen gaan we er door deze regionale aanpak ook vanuit dat buurgemeenten niet met bezwaarprocedures gaan komen. De druk vanuit het urgentieprogramma Randstad, het Havenbedrijf en andere betrokken partijen is hoog. Vanuit Alblasserdam hechten wij, ondanks alle belangen van die zijde, zeer aan een zorgvuldige afweging. Zeker nu we recentelijk zijn geconfronteerd met het gegeven dat het op ⅓ van het oorspronkelijk bedoeld oppervlak zou moeten plaatsvinden. Dat zet het vertrouwen onder druk. Vanuit de

3 pagina 3 van verslag plenaire vergadering Drechtraad d.d. 17 juni 2009 gemeenteraad Alblasserdam zijn een aantal moties ingediend. In het najaar van 2008 werd de locatie Nieuwland als onwenselijk van de hand gewezen. De impact op leefbaarheid is hoog en het rendement voor de regio is laag. We zijn niet ongevoelig voor de noodzaak en urgentie de Rotterdamse haven goed te faciliteren naar het achterland. Dat doen we sinds lange tijd. Denk hierbij aan de Noordtunnel. De verkeersstroom van en naar de R damse haven is hierdoor enorm gegroeid, de geluidsoverlast in ons dorp als gevolg hiervan ook. Vandaar onze dringende behoeften aan geluidsschermen. In de tweede motie hebben we aangegeven welke voorwaarden vanuit Alblasserdams perspectief zouden moeten worden vervuld. De voorzitter zei in de vorige Drechtraad dat indien de partijen die graag een transferium in Nieuwland willen niet in staat blijken hun huiswerk afdoende te maken, het verhaal niet door gaat. Des te meer verbaasde het ons dat na de 2 e bestuurlijke conferentie 30 maart jl. een voorstel vanuit het Drechtstedenbestuur werd gedaan om nu een positief advies aan de gemeente Alblasserdam uit te brengen, terwijl 3 van de 5 voorwaarden uit het huiswerk nog niet op orde waren (geen commitment over de kadervariant en de financiering ervan, geen duidelijkheid vanuit de private partijen over hun commitment en investeringsbereidheid en nog geen bereidheid de planstudie te hervatten ten aanzien van de verbreding van de A15). Er wordt hard gewerkt aan het dossier. Vorige week is er nieuwe informatie bij gekomen over de financiering en de investeringsbereidheid en nadere informatie over de inpasbaarheid op de kleinere oppervlakte. Wij waarderen deze nieuwe zekerheden positief. Voor de gemeente Alblasserdam is het nu nog wel te vroeg om al een positief besluit te nemen ten aanzien van planologische medewerking. Er zijn nog te veel open punten: het geluidsscherm langs de A15 (wij zien dit graag zonder koppeling met de verbreding van de A15 en zonder koppeling aan de toekomstige verkeersstromen, omdat wij vanuit het verleden al een enorme toename hebben gezien en de huidige overlast willen wegnemen), ook de verbreding van de A15 is voor ons evident. Wij wachten daarom liever eerst de uitkomsten van studies af voordat wij besluiten over planologische medewerking. De vertegenwoordiger van de WD heeft zojuist een hiermee in lijn liggend appèl gedaan. Ik noem ook nog de garanties die we niet hebben rond het volcontinue bedrijf, hierin geldt voor ons de zondagsrust als een bijzonder aspect. Nu er sprake is van een kleiner oppervlakte zouden wij graag de garantie zien dat niet later de resterende hectares alsnog worden aangekocht om de teu verder uit te breiden. Deze omvang op deze locatie zou wat ons betreft het maximum moeten zijn. Daarnaast zijn er nog geen juridische toetsbare en afdwingbare overeenkomsten. De arbitrageregeling waarover gesproken wordt is wat ons betreft te zacht. Het gaat hierin om dezelfde mensen die nu ook met elkaar om de tafel zitten. Conclusie: we zijn op de goede weg, het constructieve pad, vooral in de beperking van de nadelige gevolgen. We zijn er nog niet. De druk op dit proces is hoog, en dat moet ook nog wel even zo blijven. Met deze stand van zaken kunnen wij nog geen positief advies steunen vanuit de Drechtraad geredeneerd. Onze positie is beter te markeren met een formulering die wij in een amendement hebben vervat, deze komt er op neer dat wij het beter zouden vinden als de Drechtraad gemeente Alblasserdam adviseert pas een besluit te nemen over planologische medewerking als aan de nog openstaande punten uit het huiswerk en de motie van de gemeenteraad van Alblasserdam is voldaan. Het amendement wordt uitgereikt. De heer De Jong (Groen Links Drechtsteden ): er zijn 3 manieren om containers te vervoeren, over het water, het spoor en de weg. Vervoer over de weg is daarvan maatschappelijk gezien het slechtst. Wij vinden het een hele goede zaak dat containers op de Maasvlakte op de trein of op de boot gezet worden. Groen Links vindt dat als er containers vervoerd moeten worden dit over een zo groot mogelijke afstand moet gebeuren op de meest milieuvriendelijke manier. Dat is absoluut niet over de weg. Voor het Havenbedrijf en de transporteurs tellen deze maatschappelijke nadelen schijnbaar niet. Het transferium is straks een rechtstreekse concurrent voor de Betuwespoorlijn en de scheepvaart. De Betuwelijn is met heel veel belastinggeld aangelegd omdat de private partijen die nu een transferium willen indertijd niet wilden meewerken aan de financiering van de Betuwelijn. Die Betuwelijn zit nog steeds niet vol en die kost ons, de belastingbetalers, jaarlijks heel veel geld. Maatschappelijk gezien onaanvaardbaar. Een goedmakertje vinden we het zo milieuvriendelijk mogelijk uitvoeren van het transferium. Echt milieuvriendelijk is niet van 5 naar 4 dieselmachines, maar, net zoals op de Maasvlakte op de grote terminals, elektrische machines. Dat kost meer, en daar willen de Havenbedrijven waarschijnlijk niet aan meewerken. In de overgangsfase wordt helemaal niet gesproken over elektrische motoren, maar alleen over dieselmotoren. Wat ons betreft, mocht het transferium er ooit komen, dan alleen wanneer de nieuwe haven met de elektrische portaalkranen gereed is. In de rapportages heb ik gelezen dat alleen vrachtauto s van categorie 4 of schoner ingezet zouden mogen worden. In de besluitenlijst over de milieuvriendelijke variant kom ik daarvan niets meer tegen. We hebben ons ook geërgerd aan de geheimhouding rond het transferium. Alles wijst erop dat pas als de definitieve besluiten

4 pagina 4 van verslag plenaire vergadering Drechtraad d.d. 17 juni 2009 gevallen waren, de zaak in de pers mocht komen, zodat eventuele maatschappelijke protesten te laat zouden zijn. Dit soort procedures schaadt de democratie. In het verzoek de A15 te gaan verbreden zien wij niets, omdat hetzelfde aantal containers vervoerd moet gaan worden, alleen komen ze nu later op de vrachtauto, de transportbewegingen op de A15 blijven hierdoor constant. Samenvattend zijn we tegen de komst van het transferium en mocht die er dan toch komen dan moeten er extra eisen gesteld worden op het gebied van milieu en dat zijn wat ons betreft: geen overgangsfase, elektrisch aangedreven machines en vrachtauto s van categorie 4 of schoner. Mevrouw Van den Bergh (namens PvdA Drechtsteden): is het transferium belangrijk voor onze Drechtsteden? Wij denken dat het belangrijk kan zijn voor onze regio en wij kunnen ons in grote lijnen in de woordvoering van Alblasserdam vinden. Wat wij belangrijk vinden in de realisatie van een containertransferium is een geluidsscherm langs de A15, ook verbreding van de A15 lijkt ons noodzakelijk. Ook de juridische toetsbare en afdwingbare overeenkomsten en de planschade afwikkelingsovereenkomst moeten goed geregeld zijn. Graag ook aandacht voor het Noordoevers woningbouwproject. Dat moet wel met elkaar samen kunnen gaan. Ook het werkgelegenheidsaspect is voor de PvdA een zeer belangrijk aspect. Bij de vervolgonderzoeken moet worden aangegeven wat er nog aan extra werkgelegenheid in zit. De heer Van Dijk deelt namens de voltallige gemeenteraad van H-I-Ambacht het volgende mee over het voorstel. Dit is wederom een agendapunt voor de Drechtraad in optima forma. Het bevoegd gezag in dit dossier is immers alleen de gemeente Alblasserdam. Wij zijn gelukkig als regio Drechtsteden zover bij elkaar gekomen dat er meegedacht en geadviseerd kan worden over lokale politieke beslismomenten voor de langere termijn. Het dossier containertransferium is daar een markant voorbeeld van. Als je als individuele gemeente mee wil en mag denken in majeure beslismomenten is het wel teleurstellend dat de beginfase en de opening van dit complexe dossier vanuit Rotterdam bij ons het gevoel gaf dat ze dit even bij ons over de schutting wilden gooien. Dat stuit op weerstand en het heeft veel tijd nodig om dit negatieve gevoel weg te nemen. We hebben kunnen lezen dat er verschillende bestuursconferenties nodig zijn geweest om op basis van wederzijds respect tot een aanvaardbaar en zorgvuldig beslismoment te komen. Inmiddels zijn we nu zover. De gemeenteraad van H-I-Ambacht voelt zich in eerste instantie verantwoordelijk voor de mogelijk lokale gevolgen van een dergelijke inrichting op bedrijventerrein Nieuwland, maar voelt zich ook medeverantwoordelijk voor aspecten die de nationale en brede regionale economie raken. We hebben respect voor de gevoelens en opmerkingen van de collega s in de regio Drechtsteden. We hebben middels een brief met het kenmerk BDM juni jl. onze gevoelens kenbaar gemaakt. De unanieme gevoelens van de raad waren dat er ook medeverantwoordelijkheid reikt over de grenzen van de regio, in dit geval de nabijheid van de Rotterdamse haven die op termijn verdere groei laat zien. De bijkomende verschijnselen in positieve en negatieve zin raken ook H-I-Ambacht en de gehele regio Drechtsteden. Er blijven nog een aantal belangrijke aspecten open die nader aandacht verdienen. In de technische infokamer heb ik gevraagd hoe de verdeling van het lokale terrein is. De bestuurlijke vraag blijft of de verschillende bedrijfsactiviteiten ook akoestisch en pasbaar tot elkaar zijn. En zijn partijen nog steeds bereid om vooraf een heldere en schriftelijke afspraak te maken over een eventuele planschadeafwikkeling voor de gehele levensloop van de containerterminal? Deze en andere afspraken moeten vastgelegd worden in toetsbare juridische afspraken. De heer Vissers (VVD, Zwijndrecht): ik kan met voorgaande sprekers ver instemmen, maar er wordt niet gevraagd naar het waarom van een containertransferium net buiten Rotterdam. Verschillende studies geven aan dat is bepaald 45% over water, 20% per spoor en 35% met de vrachtwagen vanaf de 2 e Maasvlakte. Meer is niet toegestaan. Nu worden containers net buiten de ruit van Rotterdam, in Alblasserdam terug op de truck gezet. Veel van de containers die zullen worden overgeslagen in Alblasserdam zijn bedoeld voor het Duitse achterland. Regionaal hebben wij een containertransferium in Ridderkerk, in Gorinchem en verder in het land nog een heleboel, allemaal langs de lijn A15, Duitsland. Het is een anti milieu terminal, de containers komen zo snel mogelijk weer terug op de weg, waardoor veel meer vervuiling zal ontstaan. Ik ben dus tegen dit voorstel en zal zeker negatief adviseren, hoewel ik het amendement van Alblasserdam graag zal steunen. De heer De Graaf (VVD, Papendrecht): nut en noodzaak van het containertransferium zijn vooralsnog niet aangetoond. U heeft kennis kunnen nemen van de Papendrechtse motie. Voor ons zijn de compensatiemaatregelen onvoldoende, m.n. de verkeersafwikkeling. Mocht het toch doorgezet worden, maken we ons vooral zorgen wie, wanneer blijkt dat de verkeersmaatregelen toch onvoldoende zijn, daarvoor de rekening betaalt. De A15 compensatie is boterzacht en is het

5 pagina 5 van verslag plenaire vergadering Drechtraad d.d. 17 juni 2009 überhaupt realistisch om dat te overwegen? Bekijk je dit vanuit breder perspectief dan kun je dit bij voorbaat al op je buik schrijven. Wij verwachten wel dat wanneer er 700 vrachtwagens aan of afrijden de congestie voor en na de Noordtunnel zal toenemen, waarmee de bereikbaarheid van Papendrecht en het verdere gebied na de Noordtunnel verslechterd. De VVD-fractie streeft geen not in my backyard -strategie na. Als het Alblasserdam wordt en Papendrecht zou daarvan de negatieve aspecten moeten accepteren, is dat een afweging die breed plaats moet vinden en voor ons ook acceptabel omdat we niet alleen maar naar ons eigen dorp kijken. Over de onrendabele top, het is misschien aardig dat of de provincie of het rijk in die financiering bijspringt, maar ook dat is belastinggeld. De VVD-Papendrecht is op dit moment nog niet akkoord. Mevrouw Hofland (CDA, Zwijndrecht): de indruk die wellicht gewekt wordt vanuit de correspondentie bij de laatste stukken over dit onderwerp is dat het CDA Zwijndrecht volledig ja zou zeggen, maar dit ligt iets genuanceerder. CDA Zwijndrecht bekijkt deze zaak uiteraard regionaal, maar we kijken ook op het niveau van de Zwijndrechtse Waard en dan doel ik op de Noordoevers. Wij vinden dat het huiswerk nog niet volledig is gedaan, m.n. op het gebied van milieu, lucht, licht en geluid. (Namens CDA Sliedrecht, Dordrecht en Zwijndrecht): M.b.t. het gevraagde advies aan Alblasserdam staan wij volledig achter datgene wat Alblasserdam zojuist heeft verwoord. Het is te vroeg voor een positief advies. Wij kunnen ons vinden in het zojuist ontvangen amendement. De heer Van der Stelt (CDA, Papendrecht): het programma Randstad Urgent, waar de vestiging van een CT onderdeel van uit maakt, betreft rijksbeleid dat een sterk appèl doet op andere overheden om hieraan positief bij te dragen. Is er overleg met de Drechtsteden of gemeenten geweest, hebben wij ruimte gekregen om inhoudelijk te reageren? Ik heb niets van zo n open houding gemerkt. De gemeenteraden en de Drechtraad zijn op een zeer laat moment bij het dossier betrokken. De 1e externe stukken dateren al van april/juli De raadsinformatiebrief van het Drechtstedenbestuur van november 2008 had een zeer algemeen karakter. Pas tijdens de Drechtraad van 18 maart jl. werd de inhoud duidelijk. De fase over de besluitvorming over de locatie bleek al aan de orde! Dit doet tekort aan de eindverantwoordelijkheid van de raad. Als wij als raad, mede door de tijdsdruk, het proces en de impact van een CT nauwelijks kunnen begrijpen, hoe moeten wij dat dan aan onze inwoners uitleggen? De Drechtraad wil aan de voorkant van belangrijke beleidsbeslissingen worden betrokken. Bij het CT mogen we als raad alleen nog advies uitbrengen en ligt de focus in feite op het pakket inpassingsmaatregelen. Dat kan niet de bedoeling zijn. De staatssecretaris van verkeer en waterstaat heeft in een eerder stadium de bezwaren van de Drechtsteden voor de locatie Nieuwland erkend. De gemeente Papendrecht ondervindt binnen de Drechtsteden fors overlast van een CT in Alblasserdam. De vestiging van een CT betekent geen enkel belang voor de lokale of regionale werkgelegenheid. Dit staat ook in de vergadernotitie voor vanavond verwoord. De milieueffecten van het CT zijn wat ons betreft nog niet uitgekristalliseerd. Het Drechtstedenbestuur is steeds van opvatting geweest dat een CT in onze regio niet hoeft, omdat het voor onze regio weinig voordelen oplevert, maar als er dan toch een CT moet komen dan past de locatie Zeehaven nog het beste. De vraag is, overtuigt de eindconclusie voor een keuze voor Nieuwland? Nee. Het externe rapport van juli 2008 en de vervolgstukken wijzen uit dat het Zeehavengebied tenminste een even passende locatie is. In uw vergadernotitie wordt dit bevestigd. Maar de Zeehaven Dordt is geen optie voor private partijen. Daar zit de bottleneck. Het maatregelenpakket is ook niet voldoende. Ook na het verruimen van enkele kruispunten in Alblasserdam blijft het probleem van Papendrecht voor het inen uitgaande verkeer van en naar de A15 overeind. We hebben een te kleine infrastructuur met 2 ontsluitingswegen die beide op de A15 uitkomen. Dit heeft voor de woongemeente Papendrecht met veel forensen naar Rotterdam onaanvaardbare consequenties. De hoeveelheid te verwachten containers leidt tot problemen in de avondspits. De verkeersoplossing zou een verbreding van de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem kunnen zijn. Maar dan moet eerst worden onderzocht of een verbreding noodzakelijk en zinvol is. Pas dit najaar horen we of die optie in een planstudie wordt opgenomen. Wij denken dat het een fictie is om te verwachten dat die verbreding ook daadwerkelijk van de grond komt. Zulke processen lopen heel lang door. In de ontwerpstructuurvisie van de provincie staat de capaciteitsuitbreiding van de A15 als ambitie voor 2040 genoemd. Ook het rechtsaf-verbod in Papendrecht is een wassen neus. Zo n maatregel is alleen effectief als zo n verbod gehandhaafd wordt. We houden zorgen over de milieueffecten. Die zijn globaal in beeld gebracht en niet helder in hun vervolg. Door deze CT in Alblasserdam zal geen noemenswaardige afname van het verkeer op de A15 optreden. De verbetering in de doorstroming door het verminderen van vrachtauto s blijkt zeer beperkt te zijn. Zie rapport blz. 15/16 van april/juli Volgens de aanvullende notitie heeft Nieuwland voldoende geluidruimte om een CT en andere bedrijven te huisvesten. Is dat echt zo? Voor het hele gebied is een parapluherziening in

6 pagina 6 van verslag plenaire vergadering Drechtraad d.d. 17 juni 2009 voorbereiding die dit mogelijk moet maken. Als dit betekent dat de bestaande geluidzonering moet worden opgerekt zal onze fractie aan de vaststelling van een dergelijk wijzigingsplan geen medewerking verlenen. 30 Maart is terecht geconstateerd dat alle onderzoeken tot nu toe gebaseerd zijn op quickscans, een voorlopig karakter hebben en verdieping noodzakelijk is op belangrijke punten als geluid, lucht en externe veiligheid. Hiervoor zou een MER-rapportage uitkomst kunnen bieden. Maar op basis van beperkt nader onderzoek wordt nu al geconstateerd dat er geen vuiltje aan de lucht is. Zelfs niet nu vast staat dat een CT met 6 ha uit de voeten kan. De regionale impact. Blijkens de bestuurlijke conferentie d.d. 30 maart willen alle partijen zich inzetten voor een duurzame verbetering van de bereikbaarheid en kwaliteit van de leefomgeving van de regio Drechtsteden. Hoe verhoudt zich dat met het vestigen van een CT in Alblasserdam? Ook zetten partijen zich in voor een beter ontwikkelen van de mogelijkheden van het maritieme cluster binnen de pieken. Waar moet ik dan aan denken? En tenslotte willen de deelnemers dat het CT aansluit op de extra kwaliteitsambities die de regio Drechtsteden op het gebied van leefbaarheid en economie nastreeft. Ben ik nu in de war? Een CT levert voor geen enkele gemeente en ook niet voor de regio als geheel enig voordeel op. Regio wees wijs en verleen geen medewerking. Met het nee van Papendrecht heeft de raad wel ruimte gegeven voor een model waarbij het eindoordeel van Papendrecht wordt gekoppeld aan de uitkomsten van de MERrapportage en het haalbaarheidsonderzoek naar de verbreding van de A15 tussen Papendrecht- Oost en Gorinchem. Mevrouw Van den Bergh bij interruptie: als je met onderhandelen een harde afspraak krijgt om de verkeers- en milieusituatie te verbeteren, bent u dan nog tegen? De heer Van der Stelt: de infrastructurele maatregelen achten wij onvoldoende. Bij het lezen van alle stukken krijg je sterk het gevoel dat een CT in Alblasserdam ons wordt opgelegd. Wij vinden dit een geval van Rotterdams prijsschieten. Wij doen hieraan niet mee. De heer Nieuwstraten (PAB): het PAB is tegen de komst van een CT in Alblasserdam. Belangrijkste overwegingen: sluipverkeer tijdens de spitsuren door Papendrecht, extra luchtvervuiling en fijnstof. Uit de gesprekken van het bestuur met de gemeenteraad is gebleken dat er voor de vestiging van een CT nog veel draagvlak moet worden gewonnen. Er moet in het vervolg van het traject voldoende aandacht worden gegeven aan en participatie van de betrokken gemeenteraad. Dit moet vooraf en niet zoals nu achteraf, als de zaak al beklonken is. De unanieme motie van de Papendrechtse raad luidde niet in te stemmen met de komst van het CT. Wij verwachten dat het Drechtstedenbestuur met dit standpunt in het bestuursoverleg rekening houdt, maar wij hebben dit helaas niet in de stukken kunnen lezen. Wij betreuren het zeer dat in de Drechtsteden niets is gedaan met ons standpunt en dat er van solidariteit met de gemeente die zwaar getroffen wordt geen sprake is. Het PAB vindt de gang van zaken onacceptabel en vindt dat er met het Papendrechtse standpunt rekening moet worden gehouden. Beantwoording door de heer Doodkorte (portefeuillehouder Ruimtelijke Ontwikkeling, Groen, Water en Milieu). De heer Doodkorte vat kort de woordvoeringen van de verschillende sprekers samen. Richting de heer Nieuwstraten merkt hij op dat het afbreuk doet aan de inzet van wethouder Van Leeuwen uit Papendrecht in de bestuursconferenties als hier de stelling zou worden onderschreven dat met de Papendrechtse belangen geen rekening is gehouden. Over de huidige stand van zaken: waar Holcim is gevestigd (milieucategorie V) zou een betonmortelcentrale gevestigd kunnen worden. Als er straks 6 à 7 ha aan containertransferium wordt ingevuld zou op het overblijvende terrein in principe geen nieuwe opstal geplaatst kunnen worden vanwege de aanwezige bodemvervuiling. Het terrein biedt v.w.b. de werkgelegenheid op dit moment nauwelijks tot geen mogelijkheden. In de nieuwe situatie biedt het in ieder geval 50 directe arbeidsplaatsen. Ik vind het jammer te moeten vaststellen dat ik niemand expliciet een opmerking heb horen maken over het vestigingsklimaat binnen de Drechtsteden en de manier waarop je omgaat met accommoderen van bedrijven wanneer op een bedrijventerrein een bepaalde milieucategorie toelaatbaar is. De discussie wordt gestart vanuit een 0-situatie, terwijl die er ten principale niet is. Ik heb waardering voor de wijze waarop de heer Verheij genuanceerd en gemotiveerd aangeeft hoe Alblasserdam het proces heeft ervaren en hoe zij wikken en wegen in hetgeen er nu voorligt. Alblasserdam hecht aan de regionale aanpak en gaat er ook vanuit dat die regionale aanpak blijft bestaan in het proces. Er zijn door Alblasserdam een aantal piketpalen geslagen. Jammer is dat Alblasserdam zich nog onvoldoende gekend voelt in haar belangen omtrent de zondagsrust, terwijl er staat dat er op zondag geen verkeersbewegingen zullen plaatsvinden, maar mogelijk alleen een aantal bewegingen op het CT. Mij is onvoldoende duidelijk of je de volcontinuïteit wel binnen een planologische procedure kunt afdwingen. Er is een principeovereenkomst van het Havenbedrijf met Holcim om het volledige perceel aan te kopen, waarbij Holcim de mogelijkheid krijgt om buiten de Drechtsteden een betoncentrale op te richten. De slotconclusie van Alblasserdam is dat het nu nog te vroeg is om het advies op te volgen, er moeten nog antwoorden volgen op vragen en ook de

7 pagina 7 van verslag plenaire vergadering Drechtraad d.d. 17 juni 2009 uitkomsten van de MER-rapportage worden afgewacht. De heer De Jong heeft alleen verwoord op grond waarvan hij tegen zou zijn. Mevrouw Van den Bergh onderschrijft nut en noodzaak van de discussie en sluit zich aan bij de bijdrage van de heer Verheij. Ik meen dat wij hebben gepoogd aan te geven dat we eerst juridisch toetsbare overeenkomsten willen hebben. De heer Van Dijk en de heer Van der Stelt hebben allebei de geluidsruimte genoemd en ik wil daarom kortheidshalve verwijzen naar de quickscans die aangeven dat het inpasbaar is. De diepgaandere studies zullen uiteindelijk moeten aantonen dat het niet alleen past maar dat er ook voldoende ruimte blijft voor de bedrijventerreinen rondom Nieuwland. De heer De Graaf meldt dat nut en noodzaak van een CT niet zijn aangetoond. De Drechtsteden hebben vanaf het begin aangegeven dat wat ons betreft een CT niet hoefde. Moet het dan toch, dan binnen de Dordtse Zeehaven. In maart hebben wij de motivering aangegeven waarom de Dordtse Zeehaven voor de private partners geen haalbare kaart is. Vervolgens is in de conferentie op 30 maart uitgelegd waarom het Havenbedrijf het noodzakelijk vindt dat er een CT komt op de plaats van Alblasserdam. Ik ga niet over de bedrijfseconomische afwegingen die een Havenbedrijf maakt, of wat het urgentieprogramma Randstad in zich draagt vanuit het ministerie. Ik ga er wel over dat we vervolgens met elkaar vaststellen dat op ordentelijke wijze wordt aangetoond of die belangen passen binnen de planologie en andere wetgeving die we hebben en of dat geen afbreuk doet aan de leefomgevingkwaliteiten van het woongebied. Partijen die apert tegen zijn, zouden zich de vraag kunnen stellen wat je overhoudt als je tegen bent en er vervolgens op basis van het huidige planologische regime toch een vestiging komt op polder Nieuwland. Dan staan we met lege handen. U hebt een punt waar u zegt dat we vroegtijdiger bij u hadden moeten komen met informatie. 30 Maart is volstrekte openheid gegeven. Kijkend naar de uitkomsten van het toen geformuleerde huiswerk en het particulier initiatief dat bereid is verder te gaan dan wat je op milieutechnische overwegingen tenminste zou moeten willen realiseren, zie je op een aantal punten wel een plus. Mevrouw Hofland sluit zich in haar woordvoering aan bij de heer Verheij en formuleert dat het nog te vroeg is voor besluitvorming. Ik ben wel benieuwd op welke punten het dan nog expliciet te vroeg is. De heer Van der Stelt heeft uitvoerig uit de doeken gedaan waarom je ongelukkig moet zijn met de vestiging van een CT. Hij heeft daarbij voor een deel gedicht uit de stukken die wij u als Drechtraad hebben doen toekomen en waarin we ook de zaken niet rooskleuriger hebben voorgesteld dan ze feitelijk zijn. De economische effecten van het CT sec zijn niet groot voor de Drechtsteden. De spin-off in het kader van de contacten tussen bijv. het Dordtse Havenbedrijf, de Dordtse Zeehaven en het Rotterdamse Havenbedrijf is mogelijkerwijs wel van andere orde en zou een ander licht kunnen doen schijnen op uw opvattingen. Wij vinden het belangrijk dat de Drechtsteden op de agenda staan van de hogere en de landelijke overheid. De Dordtse Zeehaven vinden wij een even passende locatie vanuit de Drechtsteden. Maar, we hebben ons wel rekenschap te geven van het feit dat als er investeerders zijn en het is een private organisatie, dat die zich uiteindelijk wel door haar motieven laat leiden bij een mogelijke vestiging. Ik neem afstand van de opmerking als zouden wij ons hebben laten leiden door het Rotterdamse prijsschieten. Die term doet geen recht aan de manier waarop in bestuursconferenties met elkaar is gewogen waar de belangen lagen en langs welke weg je de plussen en minnen zou kunnen wegen. Los van het feit of je het uiteindelijk in het eindtraject met de conclusie of oplossing eens zou zijn. We hebben op ordentelijke en constructieve wijze met elkaar de gesprekken gevoerd. Als je kijkt naar de toekomst toe t.a.v. de planologie is het ten principale de gemeente Alblasserdam die daar over gaat. Het CT sec levert niet veel, maar wel meer arbeidsplaatsen op dan het huidige terrein. Met elkaar hebben we perspectief bij de regionale belangen, zoals die zijn verwoord in de pieken. De ontwikkeling op Nieuwland past binnen het beleid dat in deze Drechtraad is vastgesteld binnen de bedrijventerreinenstrategie. Ik heb het beeld dat uiteindelijk de wijze waarop partijen aan tafel zitten de balans in de toekomst zal doorslaan in het voordeel van de Drechtsteden. De heer Van Meeuwen (SGP/CU, Sliedrecht) heeft van de portefeuillehouder geen duidelijk antwoord gekregen op het amendement van Alblasserdam. De heer Doodkorte: ik ben nadrukkelijk ingegaan op de bijdrage van Alblasserdam, het lijkt mij ordentelijk dat er na de 2 e termijn een schorsing komt zodat het Drechtstedenbestuur zich kan beraden op het amendement. De vergadering wordt 5 minuten geschorst. 2 e termijn De heer Verheij: over het amendement is in de schorsing nog overleg gepleegd. Dat heeft geleid tot een tekstwijziging vanuit de vertegenwoordigers van de gemeente Alblasserdam. We stellen voor het gevraagde besluit te wijzigen in: De gemeente Alblasserdam te adviseren planologische medewerking te verlenen aan de vestiging van het containertransferium op het bedrijventerrein Nieuwland op het moment dat een bevredigend resultaat is bereikt m.b.t. de nog openstaande punten uit het huiswerk en de motie van haar gemeenteraad.

8 pagina 8 van verslag plenaire vergadering Drechtraad d.d. 17 juni 2009 De heer Doodkorte: de wijze waarop Alblasserdam een wijziging aanbrengt in het amendement komt volgens mij tegemoet aan de intentie om duidelijk te maken dat er echt op de punten van het huiswerk duidelijkheid moet zijn t.a.v. de afspraken die gemaakt zijn voordat planologische medewerking verleend kan worden. Met deze tekst is het Drechtstedenbestuur bereid het amendement over te nemen. De heer De Jong (namens Groen Links Drechtsteden): de heer Doodkorte heeft aangegeven dat Groen Links alleen maar extra milieumaatregelen wil hebben voordat ze voor het CT kunnen zijn. Voor ons staat voorop dat wij tegen de komst van het CT zijn, maar mocht alsnog besloten worden dat deze er komt, dan vinden wij dat behalve de voorgestelde maatregelen er extra maatregelen moeten komen om ervoor te zorgen dat de zaak acceptabel wordt voor de bevolking, afgezien van alle verkeersmaatregelen die ook noodzakelijk zijn. De motie van de gemeente Alblasserdam zien wij als uitstel van het geheel. Uitstel kan leiden tot afstel. Dat zouden wij waarderen. Wij blijven tegen de komst van het CT. Mevrouw Van den Bergh: dhr. Doodkorte vindt dat wij hier niet zo n hartelijke houding uistralen t.a.v. de vestiging van nieuwe bedrijven. De PvdA Drechtsteden heet nieuwe bedrijven in principe altijd welkom. Maar het is ook een heel goed gebruik dat je opkomt voor de leefbaarheid van je eigen regio. Wij zien wel dat betere contacten met Rotterdam en rijk uiteindelijk meer werk opleveren. We willen op de hoogte gehouden worden van de verdere ontwikkeling en wij verwachten daar in de volgende Drechtraad een terugkoppeling van en een stand van zaken. Wij zijn akkoord met het (gewijzigde) amendement. De heer Van Dijk: 2 vragen zijn niet beantwoord: zijn partijen nog steeds bereid vooraf een heldere en schriftelijke procedurele afspraak te maken voor een eventuele planschadeafwenteling voor de gehele levensloop van het CT en worden deze en andere afspraken vastgelegd in toetsbare juridische afspraken? Wij stemmen in met het gewijzigde amendement van Alblasserdam en wanneer wij van de portefeuillehouder tweemaal ja horen op onze vragen kunnen wij instemmen met het voorstel. De heer Vissers: ik steun het amendement. Ik word graag overtuigd door het Drechtstedenbestuur hoe zij aan kunnen tonen dat het overgrote deel van de betreffende containers voor een grotere regio bestemd is en niet voor het Duitse achterland. Ik zal niet instemmen met het totale besluit. De heer Van Dijk bij interruptie: op het gemeentehuis van Zwijndrecht hebben wij een getallenanalyse gezien van de containers waaruit blijkt dat het geen 85% doorvoer naar Duitsland betreft. Dit is een ander perspectief dan de heer Vissers in eerste termijn heeft geschilderd. De heer Vissers: ik adviseer u het eindverslag te lezen van het project Transumo A15. Daar staat in dat het CT met stuks bedoeld is om de containers terug te geven aan het wegverkeer en dat 85% bedoeld is voor het Duitse achterland. De heer De Graaf: de heer Doodkorte heeft gezegd dat de afspraken worden vastgelegd in duidelijke juridische overeenkomsten, dat is goed. Hoe kunnen we goede bereikbaarheid van Papendrecht vanaf de Westkant garanderen? Mevrouw Hofland: het amendement zegt voldoende over welk huiswerk nog moet worden gemaakt. Het uitwerken van de milieueffecten licht, lucht en geluid, m.n. woningbouwprojecten, en daarbij denken wij aan Noordoevers, behoort o.a. ook tot het huiswerk. We kunnen daarom volledig instemmen met het amendement. De heer Van der Stelt: de tekst van het amendement dat nu voorligt is veel strikter en geeft dus ook aan wat de concrete bedoeling is. Het standpunt van Papendrecht is nogmaals dat wij op basis van onderliggend materiaal geen aanleiding vinden om hier positief in te staan. Wij formuleren een negatief advies. De heer Nieuwstraten: ik heb in de ons beschikbare stukken niets terug kunnen vinden van wat onze wethouder Van Leeuwen heeft ingebracht. Ik vertrouw de heer Van Leeuwen volledig. Onze fractie blijft tegen de vestiging van het CT. De heer Van Meeuwen (namens Sliedrecht): het gemeentebestuur van Sliedrecht wil namens de hier aanwezige Drechtraadleden uit Sliedrecht een extra beroep doen om met alle belanghebbenden en ook in het bijzonder het ministerie van V&W binnen afzienbare tijd te komen

9 pagina 9 van verslag plenaire vergadering Drechtraad d.d. 17 juni 2009 tot gerichte maatregelen die de verkeersdoorstroming op de A15 kunnen verbeteren. Wij steunen het amendement van Alblasserdam. De CU-SGP fractie, excl. de Papendrechtse raadsleden, steunt ook het amendement. De heer Scheurwater (CU Papendrecht): wij kunnen niet instemmen met het amendement en met het voorliggend voorstel. De heer Hoogland (SGP Papendrecht): het standpunt dat de heer Verheij in de 1 e termijn vertolkte is niet het standpunt van de SGP/CU uit de regio. De SGP Papendrecht is tegen het CT. Ik kan me hiervoor grotendeels aansluiten bij het betoog van de heer Van der Stelt. Onze fractie is bereid om over te gaan tot een nadere afweging (zie amendement Papendrecht), wanneer de MER en het A15-haalbaarheidsonderzoek beschikbaar zijn. Het amendement is te eenzijdig geredeneerd vanuit Alblasserdam, zonder recht te doen aan Papendrecht. Dat is ook de boodschap vanuit de raad van Papendrecht die we hebben mee gekregen. Ik verbaas me dat alle andere sprekers en ook de stemmers voor het amendement die MER en die A15-haalbaarheidsstudie niet als belangrijk ervaren. De heer Van Dijk: u en uw collega Van der Stelt noemen een aantal randvoorwaarden die nog nader ingevuld moeten worden. Kunt u zich niet vinden in de tekst bevredigend resultaat is bereikt m.b.t. de nog openstaande punten? De heer Hoogland: wij begrijpen niet dat jullie zonder die 2 belangrijke elementen voor kunnen stemmen. Papendrecht zegt unaniem nee. En Papendrecht is bereid tot een nadere afweging wanneer de MER-rapportage en het haalbaarheidsonderzoek beschikbaar zijn. De voorzitter vraagt of Papendrecht zich realiseert dat het niet doorgaan van het CT echt kan inhouden dat de aansluiting N3/A15, wat voor Papendrecht en de hele regio van groot belang is, wel eens niet door kan gaan? Is dat in uw beschouwingen betrokken? En ook dat alle ambtelijke instanties vanuit Papendrecht en Alblasserdam en de Drechtsteden en Rijkswaterstaat voor het onderliggend wegennet de oplossing voor de verkeersafwikkeling als een goede oplossing hebben beschouwd. N3/A16 is formeel geregeld, maar N3/A15 is (tot mijn ongenoegen) gekoppeld aan de medewerking voor de CT. Dat moet je ook in je bestuurlijke overwegingen betrekken. De heer Verheij: ik heb in deze vergadering namens Alblasserdam gesproken en niet namens SGP/CU. T.a.v. de MER is de procedure dat dit te allen tijde moet worden uitgevoerd vóórdat een procedure als wijziging bestemmingsplan plaats vindt. In die zin wordt Papendrecht ook bediend. De heer Van der Stelt bij interruptie: zeker bij het 1 e concept van het amendement zou het voor ons wat makkelijker zijn geweest als die punten op basis waarvan Papendrecht heeft besloten om unaniem nee te zeggen, nl. het beschikbaar komen van de haalbaarheidsstudie en de effecten van de MER-rapportage, in het besluit terug zouden komen. Ik lees dat niet in het amendement. De heer Verheij wijst er nogmaals dat de MER ingebakken is in het proces. Ook de verbreding van de A15 zit er in. Daarnaast wil ik de raadsleden van Papendrecht nog wel in overweging geven dat tégen zijn, betekent dat je straks wellicht met lege handen staat. Wij hebben nu met dit amendement een goede middenweg gevonden. We blijven met elkaar in gesprek over nadere condities. De heer Scheurwater merkt op wanneer beide punten impliciet wel bedoeld zijn het ook goed zou zijn deze in het voorstel op te nemen. Misschien dat we dan als Papendrecht de mogelijkheid hebben om in schorsing ons standpunt te wegen. De heer Van der Stelt: Papendrecht is tegen de komst van een transferium. Wij willen vanuit die positie wel kijken of er beweging in ons standpunt zit als we over genoemde twee documenten beschikken. De voorzitter geeft aan dat het amendement in die zin helder is dat het van het positieve uitgaat om iets te realiseren en het besluit van Papendrecht is nee, tenzij. Mevrouw Burger (Lijst Burger, H.I.Ambacht) doet een indringende oproep aan de leden van Papendrecht of zij aan willen geven of zij zich wel heel goed realiseren wat een nee voor consequenties heeft. De heer Van der Stelt: noemt u eens wat behoudens dat wat de voorzitter heeft aangegeven. Mevrouw Burger: de portefeuillehouder heeft meegedeeld dat je met het niet meewerken aan een bestemmingsplanwijziging straks met lege handen staat en misschien een aanwijzing dat het CT er alsnog komt. De heer Van der Stelt: je moet niet op voorhand bang zijn dat je leed overkomt dat je op dit moment nog niet kunt overzien. Mevrouw Burger: en de angst die u op bepaalde onderdelen ook heeft? De heer Van der Stelt: als we de discussie moeten laten leiden door het feit dat het zo zou kunnen zijn dat ons een aanwijzing overkomt, dat slaat de discussie gelijk dood. De heer Doodkorte: ieder heeft het recht zijn standpunt te bepalen. Helder is dat Papendrecht nee zegt, maar dan doet het er ook niet toe of je 2 documenten wel of niet krijgt. Richting mevrouw Van den Bergh: het was niet de bedoeling u te betichten van onvoldoende hartelijke uitstraling richting het bedrijfsleven. Ik heb alleen aangegeven dat we ook als regio proberen iets te accommoderen en dat er ruimte was op bestaand terrein. Met u deel ik de zorg rond leefbaarheid.

10 pagina 10 van verslag plenaire vergadering Drechtraad d.d. 17 juni 2009 Je moet harde afspraken daarover maken. Wij koppelen u uiteraard terug over de voortgang van dit proces, hoewel hierin een 1 e rol ligt voor Alblasserdam. De heer Van Dijk krijgt 2x een volmondig ja op zijn vragen. De heer Vissers kan ik niet overtuigen. Ik ben blij met de opmerkingen van de heer Van Meeuwen en de manier waarop hij namens de raad van Sliedrecht meldt dat dit de goede weg is en dat hij ook de ondersteuning vindt in het amendement. Ik ben blij dat de heer Nieuwstraten de heer Van Leeuwen vertrouwt. De heer Van Leeuwen heeft op alle mogelijk wijze gepoogd het belang van Papendrecht te verwoorden. Ik ben blij met de inhoudelijke discussie en de argumenten die we gewisseld hebben. De voorzitter geeft het gewijzigde amendement in stemming. Een ruime meerderheid is voor. Tegen zijn de heren Scheurwater, Hoogland, Sleeking, Loos, Nieuwstraten, Nederpelt, De Jong, Van Pelt, Moorman, De Graaf, Van der Stelt en mevr. Visser. Het amendement is aangenomen. Later in de vergadering wordt aangegeven dat ook nog gestemd moet worden over het voorstel bij agendapunt 5. Volgens de heer Bandell behelst het amendement een nieuw voorstel en is deze extra stemming overbodig. Omdat niet alle Drechtraadleden het hiermee eens zijn wordt opnieuw gestemd. De voorzitter geeft het besluit in stemming. Een ruime meerderheid is voor. Tegen zijn de heren Vissers, De Graaf, Scheurwater, Hoogland, Sleeking, Loos, Nieuwstraten, Nederpelt, Van Pelt, Moorman, De Graaf, Van der Stelt en mevr. Visser. De heren De Jong en Den Besten zijn niet meer aanwezig. Het amendement is aangenomen. 6. Jaarrekening Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD) 2008 De Drechtraad wordt voorgesteld de jaarrekening en de voorgestelde resultaatbescherming vast te stellen. Omdat de heer Bandell de vergadering tijdelijk moet verlaten neemt de heer Van Meeuwen het voorzitterschap over. De heer Van Meeuwen stelt de jaarrekening GRD 2008 aan de orde. De heer Verheij (namens SGP/CU Drechtsteden): dank en waardering voor het vele werk. Aandachtspunt is de controlfunctie van de organisatie. Daar hebben we een uitgebreide toelichting over gehad, maar er is ook veel geld voor nodig om dat mogelijk te maken. Uit de beantwoording van mijn vragen blijkt dat wij pas in december 2009 als Drechtraad de voorstellen ontvangen. Mijn voorstel is dit te vervroegen. De 1,5 miljoen voor netwerkontwikkeling betreft grotendeels control van de organisatie. Nu wordt gevraagd dat geld te parkeren in een bestemmingsreserve. Dat zit daarmee wat ons betreft ook op slot totdat we de voorstellen hebben gezien en geaccordeerd. Verdere zorgen in de organisatie zijn het SCD en de beheersing van apparaatskosten. Ook na de beantwoording van de schriftelijke vragen vind ik dat te makkelijk een stijging van deze kosten wordt geaccepteerd en in begrotingen verwerkt. Graag beter en kritischer naar kijken en een betere onderbouwing. Andere zorg rondom de SCD zijn de claims van de verschillende gemeenten in het kader van de overgang naar het SCD, in het bijzonder de 1,5 miljoen van Dordrecht. Dit schijnt in de informatiekamer ook aan de orde te zijn geweest. Desondanks is het van politiek belang dat u geen inzicht hebt in de totale omvang van alle claims van alle gemeenten. Wanneer is dit inzicht er wel. Hoe ziet u het risico. V.w.b. de afwaardering van de vordering op IJsland is gelukkig voor een meer reëel scenario gekozen, daarmee komen we uit op 80%. Ook dat is nog steeds geen mooi verhaal, 1,5 miljoen euro belastinggeld kwijt! Wat is het scenario wanneer we toch maar een gering bedrag kunnen terughalen? We zijn tevreden over het resultaat van het gevoerde beleid. Daarmee is de jaarrekening ook de laatste in deze raadsperiode. Wij willen voorstellen het daarbij niet te laten en de laatste Drechtraad van deze raadsperiode stil te staan bij het resultaat/evaluatie van het meerjarenprogramma, de evaluatie van commissie Scholten II, de piekenbenadering. In die laatste Drechtraadvergadering dragen we de verantwoording van 4 jaar over aan een nieuwe Drechtraad. De heer Nederpelt (namens Groen Links Drechtsteden): wij zouden het ook op prijs stellen wanneer z.s.m. duidelijk wordt waar we aan toe zijn v.w.b. de 1,5 miljoen. Pijnlijk om te moeten constateren dat het door de accountant opgestelde stappenplan voor de verbetering van de control heel lang op de plank is blijven liggen. In de jaarrekening wordt gesproken over het halen van termijnen, gelet op de uitkeringen. Wij hoorden ook dat leveranciers niet binnen termijnen worden betaald. Twee jaar geleden is een motie ingediend voor uniforme rotondes, deze is aangehouden omdat er naar verwachting geen draagkracht voor zou zijn. Veel leden vonden dat dit aan de gemeentes zelf was. Het doet ons veel plezier te constateren dat de gemeente Zwijndrecht onlangs is begonnen met het aanpassen van de rotondes. Voor een deel gebeurt dit

11 pagina 11 van verslag plenaire vergadering Drechtraad d.d. 17 juni 2009 ook in Sliedrecht. Deze uniformiteit zal de verkeersveiligheid in de Drechtsteden verbeteren. Er is aangegeven dat er een begin is gemaakt met de herziening van de regionale checklist voor kwaliteitseisen van woningen, daarin wordt ook gekeken naar de energiebesparing. Graag ook kijken naar de wijze waarop de opwekking van duurzame energie kan worden gestimuleerd. Kan de portefeuillehouder onderzoeken hoe hij het gebruik van zonnepanelen kan bevorderen. Kan dit worden meegenomen in het onderzoek naar de vervanging van de huidige richtlijn in die van de gemeentelijke praktijkrichtlijn. Zou goed zijn als gemeenten ook het gebruik van wind- en zonneenergie gaan stimuleren door zelf een voorbeeld te stellen. Mevrouw Burger (namens H-I-Ambacht): mede naar aanleiding van de bevindingen van de accountant blijkt dat we een interne organisatie hebben die eigenlijk niet zo heel erg solide is en waar nog flink aan gesleuteld moet worden. Wij verzoeken daar vooral heel veel aandacht aan te geven. Er zit in deze jaarrekening een behoorlijk overschot waarbij een uitkering richting de gemeenten, m.n. vanuit de SDD plaats gaat vinden. Diezelfde Sociale Dienst adviseert om vooral dat geld wel te blijven reserveren gezien de huidige economische situatie. Het weerstandsvermogen in de begroting 2010, en het ontbreken van een risico-inventarisatie en het juist kwantificeren van de risico s staat daar haaks op. (inmiddels is de heer Bandell weer terug) Mevrouw Van den Bergh (PvdA Drechtsteden): hoe is de stand van zaken in de juridische procedure tegen het rijk v.w.b. onze uitstaande spaargelden bij de Landsbanki? In principe zijn we akkoord de 1,5 miljoen voor netwerkontwikkeling even te reserveren, maar de definitieve beslissing nemen we pas in december wanneer er concrete voorstellen zijn. We verwachten van het bestuur dat zij ook hun voorstellen zullen afstemmen op de huidige financiële krimp en gewijzigde economische omstandigheden. Vervoer over water is een onmisbaar aspect in de Drechtsteden maar de financiën zijn zorgelijk. Klopt het dat met de provincie en met de Drechtsteden duidelijke nieuwe financiële afspraken zijn gemaakt? In 2009 en 2010 zal er helaas geen forse daling van de bijstandsuitkeringen zijn zoals in 2008 het geval was. Is de Sociale Dienst hierop voorbereid en ook op snelle en effectieve werkbemiddeling in deze moeilijkere tijden? Zorgelijk is dat problematische schulden toenemen bij zowel jongeren en ouderen. Wat is hier de oorzaak van? Is het inhoudelijke programma van de schuldhulpverlening nog wel voldoende toegespitst op de huidige realiteit. Bij het SCD stijgen de kosten harder dan voorzien. Omdat deze organisatie het organisatorische hart van de Drechtsteden is zien wij graag dat deze organisatie meer in control komt. Ook aanpassing aan de gewijzigde economische omstandigheden is noodzakelijk. De heer Sleeking (lokale partijen Dordrecht): is het positief resultaat wel zo mooi? Er zijn voortdurend extra middelen nodig om extra uitgaven te bekostigen. Wij maken ons zorgen over de beheersbaarheid. Er ligt een hele kritische accountantsverklaring! Hopelijk neemt de organisatie zich ter harte en komt er z.s.m. verbetering. Hoe realistisch is de afwaardering naar 80% van de Landsbanki-vordering? De Drechtraad heeft ons verzoek om een onafhankelijk onderzoek niet overgenomen, wat ons betreft is daar nog steeds aanleiding toe. Kunnen we er van op aan dat het weerstandsvermogen en de financiële kwantificering verbeterd wordt? Er is onvoldoende inzicht in de omvang van de risico s. Breng maar eens inzichtelijk wat nu exact de regionale kosten zijn voor onze lokale begroting. Bij alle onderdelen zie je een stijging van de apparaatskosten. Daar zijn we niet gelukkig mee. Er ligt wat ons betreft een effectieve opgave om effectiever te gaan werken en te komen tot een kostenreductie. Eerst een goede onderbouwing en pas inhoudelijk bij de begroting beslissen. Positieve ontwikkelingen zijn er ook als je kijkt naar de economische ontwikkeling binnen de Drechtsteden. Meer eensgezindheid. De economische crisis zal forse gevolgen hebben. Zijn we daar klaar voor? Hoe bereiken we álle kinderen die voor aanmerking komen van het SNS-kinderfonds? V.w.b. het sociaal beleid kan ik aansluiten bij de opmerkingen van mevrouw Van den Bergh. Het gaat niet echt goed wat betreft de sfeer onder het personeel. Wordt hier optimaal de HRM-cyclus toegepast? Kunnen we tevredenheidsonderzoeken verwachten? ICT zorgelijk. Er moet maximaal worden ingezet op 5% efficiencywinst. In zijn algemeenheid zijn wij van mening dat de raadsleden, ook de Drechtraadleden, beter in positie moeten worden gebracht. De informatievoorziening moet beter. Door een 2 uur durend debat over het containertransferium komen we vanavond nauwelijks toe aan het bespreken van de jaarrekening en de begroting. Hier had veel meer in het voortraject plaats moeten vinden. Mevrouw Van den Bergh bij interruptie: het discussiëren in de Drechtraad waar iedereen kan meedoen impliceert vaak wel dat het tijd kost. Dat het onderwerp CT 2 uur in beslag neemt vind

12 pagina 12 van verslag plenaire vergadering Drechtraad d.d. 17 juni 2009 ik niet vreemd. De heer Sleeking: er moet een vooroverleg zijn waarbij je duidelijkheid krijgt over hoe de kaarten liggen. Hier kom je tot een politieke afweging. De heer Van der Stelt (regionale CDA-fractie): het verloop van het resultaat van het SCD geeft zorg. Wij vinden het positief dat de structurele besparingen nog steeds op koers liggen. Het onttrekken van een extra last van 1,4 miljoen aan de algemene reserve houdt ons bezig. Welke lijn zet het bestuur in om weer boven de streep uit te komen? We hebben bezwaar tegen de voorgestelde resultaatbestemming van 1,5 miljoen t.b.v. een reserve netwerkontwikkeling. Zo n ingrijpend voorstel past niet bij de vaststelling van de jaarrekening. Graag eerst een inhoudelijke discussie aan de hand van de uitkomsten van het evaluatieproces van de GR, daarna een onderbouwd voorstel. De op blz. 47 van de rekening genoemde bedragen dienen aan de gemeenten te worden uitbetaald. Nog 3 vragen. Wat gaat u doen met het advies van Deloitte om de financiële kwantificering van de risico s aan te scherpen? Hoe gaat u handelen om de omvang van de bijdrage van de provincie aan het project Manden maken duidelijk te krijgen? Kunnen wij er vanuit gaan dat u alle aanbevelingen van de accountant opvolgt? De heer Sleeking bij interruptie: er ligt geen amendement op tafel v.w.b. het voorstel van de heer Van der Stelt over genoemde bedragen op blz. 47? De heer Van der Stelt bevestigt dat dit inderdaad een handicap is. Je kunt nu alleen tegen dit onderdeel van de jaarrekening stemmen. Mevrouw De Smoker (ECO-Dordt/D66): de jaarrekening geeft minder inzicht in de financiële cijfers. Een voorbeeld daarvan is het ingenieursbureau. Jammer dat ik dat uit het accountantsverslag moet halen. Bij de WMO prachtige resultaten in de praktijk, maar financieel een groot tekort. Mijn fractie zet vraagtekens bij het positieve saldo waarmee deze jaarrekening sluit. Het geeft een vertekend beeld gezien de vordering die er is op het ICT-gebied inzake de gemeente Dordrecht. Graag hoor ik wat er echt aan de hand is met de 1,5 miljoen ICT-gelden. Beantwoording voor de heer Tegelaar (portefeuillehouder Financiën Sport): de noodzaak voor aandacht voor de controlfunctie wordt onderkend. Ik weet niet of we eerder dan december 2009 met voorstellen hierover kunnen komen. We zullen kijken wat we u in oktober kunnen leveren. Op de apparaatskosten is ingegaan bij de schriftelijke beantwoording van vragen. Er vindt maximale inspanning plaats om de 80% waardering van de Landsbanki-vordering binnen te halen. In de carrousel en op de vorige Drechtraad is over de verschillende scenario s gesproken. De inspanning van het Drechtstedenbestuur zal er altijd op gericht zijn vanuit overschotten de negatieve algemene reserve aan te vullen. Het laatste wat we willen is gemeenten een rekening sturen. De liquiditeitspositie van de Drechtsteden is goed, er is dus nog geen directe noodzaak tot aanvullen. Qua risicomanagement zijn we nog niet volledig waar we wezen moeten. Zo n traject duurt een jaar of 3. De risico s zijn wel geïnventariseerd en waar mogelijk gekwantificeerd. We moeten nog groeien in het kwalificeren van het risico. Morgen vergadert het Drechtstedenbestuur over de waterbus. Er is overeenstemming met de provincie over de nieuwe contractperiode Dit zal wel een extra bijdrage vereisen van de Drechtsteden. De brede doorlichting kan 3,5 miljoen realiseren in 3 jaar. Ik moet hier tijdens de begroting op terugkomen, want in uw kadernota heeft u beslist over de doorlichting. Er zit geld in de 1,5 miljoen om de Drechtraad beter in positie te brengen, nl. versterking van de raadsgriffie. Het is aan de raad om te beslissen over de bestemming van gelden. U hebt een voorstel ontvangen van het Drechtstedenbestuur. Mevrouw Hofland bij interruptie meent dat zo n voorstel van 1,5 miljoen niet thuis hoort bij het vaststellen van een jaarrekening. De heer Tegelaar: ik ben het niet helemaal met u eens. De auditcommissie heeft hierover positief geadviseerd. Mevrouw Hofland: het gaat om een politiek aspect en daarom heb ik dit bewust niet aan de orde gebracht in de auditcommissie. De heer Tegelaar: in december 2006 hebben we ook gesproken over de onzekerheden over de bijdragen Manden maken van de provincie. Hoe vloeit dat geld nu naar het Manden maken fonds. Dit is een ingewikkelde transitie, maar hier wordt heel hard aan gewerkt. We gaan ervan uit dat dit wel goed is op te lossen. We volgen de accountantsaanbevelingen op. De auditcommissie volgt dit nauwgezet. De heer Tanis (portefeuillehouder SCD, Regionaal Ingenieursbureau P&O): afgelopen jaar was een moeilijk jaar, maar als we kijken waar we nu staan hebben we reden om positief terug te kijken. De structurele besparingsafspraken die we met elkaar gemaakt hebben gaan nog steeds gerealiseerd worden. Intern ligt er ook een opdracht om nog 1 miljoen te bezuinigen, los van de brede doorlichting. De claims vanuit Dordrecht en andere gemeenten m.b.t. de automatisering zijn vanuit het SCD gewaardeerd voor een bedrag van 1,4 miljoen en in die zin opgenomen als een uit te betalen bedrag. Dat betekent niet dat de claims als zodanig al zijn geaccepteerd. Mevrouw De Smoker vraagt waarom hierover nog discussie gevoerd moet worden. De heer Tanis: er is nog onduidelijkheid over de interpretatie van een aantal afspraken gemaakt rond de start van het SCD. Mevrouw De Smoker vraagt of hier eens een toelichtende brief over gestuurd kan worden omdat

13 pagina 13 van verslag plenaire vergadering Drechtraad d.d. 17 juni 2009 het in de raadsstukken van Dordrecht al gaat over 1,5 miljoen. De heer Tanis: het bedrag van 1,4 miljoen is in overleg en na goedkeuring van de accountant op deze manier ook cijfermatig in de stukken verwerkt. Mevrouw De Smoker: wij willen gewoon de hoogte van de claim weten en ook van de eventuele andere claims. De heer Tegelaar: naast de vastgestelde claim van 1,4 miljoen is er sprake van extra claims. Die worden nu in kaart gebracht en die moeten nog worden verwerkt. Dit verdient geen schoonheidsprijs. We zullen ons uiterst inspannen om dit correct op te lossen. Mevrouw De Smoker: dan moet het positieve jaarresultaat van 5,8 nog worden bijgesteld? De voorzitter stelt voor dat over het onderwerp claims een informatiebrief wordt voorbereid door het Drechtstedenbestuur. De heer Tanis: rond de start van het SCD is het met de betaaltermijnen niet altijd helemaal goed gegaan. Voor zover mij nu bekend moeten die problemen nu tot het verleden behoren. Er is heel recent een medewerkers-tevredenheidsonderzoek gehouden bij alle individuele dochters. Hier zijn een aantal verbeterpunten uit gekomen en die worden in overleg met de directie van de GR op korte termijn doorgevoerd. De heer Van Steensel (portefeuillehouder Regionaal Bureau Leerplicht, KIS-D/regionaal Grote Stedenbeleid): wij hebben met instemming van de rijksoverheid beslag laten leggen op bezittingen van de IJslandse bank. Toen wij deze beslaglegging wilden gaan executeren zijn de besluiten die we daarover hebben genomen vernietigd door de kroon. We zijn daartegen in beroep gegaan bij de Raad van State en die heeft ons in het gelijk gesteld. We stellen nu weer alle pogingen in het werk om on speaking terms te komen met de rijksoverheid en te zien wat zij voor ons kunnen betekenen. De accountants van verschillende gedupeerde overheden hebben wij de opdracht gegeven om met een eensluidende verklaring te komen in de verschillende jaarrekeningen. De accountants hebben aangegeven dat het verstandig is er vanuit te gaan dat we een voorziening moeten treffen, uitgaande van 80% en een verlies van 20%. Die 80% is gebaseerd op de verhouding schulden/bezittingen van de Landsbanki en de volgorde waarin de verschillende crediteuren zouden moeten worden uitgekeerd. De overheden staan hoog in de lijst. We moeten er wel rekening mee houden dat het lange tijd gaat duren voor het geld zal worden uitgekeerd. Wij overleggen nog met de rijksoverheden of zij schuldposities van ons over kunnen nemen. De heer Spigt (voorzitter bestuurscommissie): het gaat ook voor de SD zwaar weer worden. Wij gaan ons daar wel op voorbereiden, hoewel we op dit ogenblik nog niet goed inzicht hebben in wat op ons af gaat komen. Wij komen daar op terug. Het is eind 2008 wel als risico meegenomen. De schuldhulpverlening is annex daaraan. Over de aanvragen die we nu kennen hebben we in december 2008 met u afgesproken dat we een intensivering zouden doen. Wat de te verwachte aanvragen betreft gaan we nog nadere voorstellen doen, zodra we weten welke middelen daarvoor van rijkswege beschikbaar komen (september 2009). Het SNS kinderfonds heeft een bekendheid gekregen waardoor vele gezinnen hier gebruik van weten te maken. Via de scholen is het een bekend instrument geworden. De heer Sleeking: hoeveel van die kinderen bereiken we nu nog niet? De heer Spigt: dat kan ik niet zo zeggen. Dat heeft te maken met hoeveel kinderen er deel nemen aan een activiteit. We hebben ouderenadviseurs in de verschillende gemeenten om ouderen bij te staan die een beroep doen op schuldhulpverlening. We komen als SD v.w.b. de WMOaanvragen veel bij mensen thuis. Hierbij kunnen ook een aantal andere elementen besproken worden, waaronder schuldhulpverlening. 2 e termijn De heer Verheij: nog 1 vraag staat open, nl. om in de laatste Drechtraadvergadering een soort overdracht samen te stellen. De voorzitter deelt mee dat morgen een overdrachtdossier in het Drechtstedenbestuur aan de orde komt. Dat dossier zal ook worden behandeld in de Drechtraad. De heer Nederpelt: er is een toezegging gedaan dat beleidsmatige vragen schriftelijk beantwoord zullen worden. Daar zou ik prijs op stellen. De voorzitter geeft aan dat wanneer dit is toegezegd dit ook zal worden gedaan. Mevrouw Burger: de portefeuillehouder heeft te maken met de adviezen van de auditcommissie. Diezelfde portefeuillehouder heeft ook een rol toebedeeld gekregen in diezelfde auditcommissie en de auditcommissie is in dienst van de Drechtraad om een advies uit te brengen en niet in dienst van een portefeuillehouder. De kwalificering van de risico s zullen we toch op z n minst voor een deel waar moeten kunnen maken. We zullen ook wat moeten doen aan het beheersen van de risico s. U zegt dat we daar 3 jaar voor nodig hebben. We zijn al een aantal jaar bezig, maar nu ligt er in feite nog niets. Een dringende oproep om hier fors de aandacht op te vestigen.

14 pagina 14 van verslag plenaire vergadering Drechtraad d.d. 17 juni 2009 De heer Sleeking: de opmerkingen over de auditcommissie wil ik hier onderstrepen. Wij zien graag dat de 1,5 miljoen terug komt naar de gemeenten. Er wordt nu teveel een voorschot genomen op de begroting. De heer Van der Stelt sluit zich v.w.b. de 1,5 miljoen aan bij de woorden van de heer Sleeking. Misschien kan dit onderwerp apart genomen worden. Graag hoor ik ook van de andere Drechtraadleden wat ze van het idee vinden. De voorzitter: voorgesteld wordt dit even als reserve te beschouwen, er wordt geen euro uitgegeven voordat er in de Drechtraad over gesproken wordt. Misschien kan de discussie over de 1,5 miljoen worden hervat na het reces. Dan kan hier separaat over besloten worden. De heer Van der Stelt: de bestemming van het resultaat is al voor een gedeelte voor het jaar Mevrouw De Smoker: dank voor de toezegging van de informatiebrief over de claims. Ik spreek wel de hoop uit dat we die brief in het 3 e kwartaal kunnen verwachten. De vergadering wordt kort geschorst. De heer Van der Stelt: in het amendement hebben we vorm gegeven aan het idee dat je voor zo n belangrijk onderdeel als een resultaatreserve op een ander moment meer gefundeerd tot een afweging moet komen. Het amendement stelt voor het bedrag conform de verdeelstaat op blz. 47 van de jaarrekening aan de gemeenten uit te keren. Het amendement wordt ondersteund door de heer Sleeking. De heer Pasveer (CU/SGP, Zwijndrecht): dit amendement past precies in mijn straatje. Dat geld kan net zo goed worden geparkeerd bij de gemeenten. De heer Verheij: is de portefeuillehouder al bezig met het uitgeven van deze reserve? De heer Tegelaar: het geld wordt al deels uitgegeven. Uw medewerker van de regiogriffie die extra is aangesteld om u zo goed mogelijk van informatie te voorzien is daar o.a. van betaald. De heer Loos (AB Zwijndrecht): de griffie is van de raad, daar gaan wij toch als raad over? De heer Tegelaar: het is bedoeld om u te ondersteunen. Daarnaast is er geld geïnvesteerd in de brede doorlichting. De 1,5 miljoen is nog niet ten volle uitgegeven. Mevrouw De Smoker: regels zijn regels. Afgesproken is dat overschotten altijd terug betaald worden aan gemeenten. Het amendement kan mijn fractie van harte ondersteunen. Ik vind het zeer schokkend om te horen dat er toch al weer gewerkt wordt aan een voorstel dat nog niet door deze Drechtraad is bekrachtigd en ik vind het kwalijk dat het gaat om onze eigen ondersteuning als raad. Daar gaan wij over. De heer Tegelaar: het Drechtstedenbestuur heeft te goeder trouw gemeend een aantal uitgaven te moeten doen in het belang van de Drechtsteden. Het is een groot bedrijf in ontwikkeling. De Drechtraadvergadering vindtt niet iedere maand plaats. Mevrouw De Smoker: dan moet u beter kijken naar de budgetten die u nodig heeft voor de dagelijkse exploitatie. De heer Tegelaar: het verdient geen schoonheidsprijs, maar er zijn oprecht uitgaven gedaan om een aantal dingen beter te laten verlopen in lijn met de kadernota Ik adviseer u om de bestemmingsreserve toch in te stellen. De voorzitter stelt voor de beraadslagingen te beëindigen en stelt voor de jaarrekening in stemming te geven. De heer Verheij met een stemverklaring: het is een kwalijke zaak dat ongedekt geld wordt uitgegeven te meer daar ik net nog heb gevraagd het plan eerder aan ons bekend te maken. Ik volg in dezen het amendement. Het amendement wordt met algemene stemmen aangenomen. De jaarrekening wordt vastgesteld. 7. Begroting Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden 2010 De voorzitter geeft aan dat gezien het tijdstip de begroting niet meer behandeld kan worden. Wanneer we geen begroting vaststellen voor 15 juli a.s. dan komt er preventief toezicht van de provincie. Vanavond moet dus wel formeel de begroting vastgesteld worden. Er wordt geen cent van die begroting uitgegeven, want het is nog geen Ook zullen nog begrotingswijzigingen volgen vanwege circulaires vanuit Den Haag. We kunnen een extra Drechtraadvergadering beleggen voor de behandeling van de begroting. De voorzitter vraagt of de Drechtraad hiermee in kan stemmen. De heer Sleeking legt een stemverklaring af: mocht het Drechtstedenbestuur van mening zijn dat we in de toekomst doorgaan met het organiseren van loterijen bij publieksonderzoeken dan zullen wij niet instemmen met de begroting van het onderzoekscentrum.

15 pagina 15 van verslag plenaire vergadering Drechtraad d.d. 17 juni 2009 De voorzitter kan vaststellen dat de begroting pro forma is vastgesteld. 8. Hamerstukken a. Uitvoeringsstrategie bedrijventerreinen Aan de Drechtraad wordt gevraagd deze uitvoeringsstrategie vast te stellen. De Drechtraad stemt hiermee in. b. Uitvoeringsstrategie natte bedrijventerreinen Aan de Drechtraad wordt gevraagd deze uitvoeringsstrategie vast te stellen van de wijziging van de GRD en in te stemmen met enkele financiële aspecten. De Drechtraad stemt hiermee in. c. Vaststelling diverse stukken met advies Auditcommissie Dit betreft: a) Verordening op het verrichten van werkzaamheden door het Ingenieursbureau Drechtsteden b) Wijziging verordening bezwaarschriften openbaar lichaam Drechtsteden c) Wijziging verordening financiële bijdrage deelnemers openbaar lichaam Drechtsteden d) Begrotingswijziging Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (BLVS) Aan de Drechtraad wordt gevraagd genoemde stukken vast te stellen. De Drechtraad stemt hiermee in. d. Vaststelling diverse stukken met advies commissie WZI Dit betreft: a) Wijziging delegatiebesluit BC SDD b) Vaststelling van een nieuwe verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden Aan de Drechtraad wordt gevraagd de wijzigingsverordeningen vast te stellen. Vanuit de Drechtraad wordt meegedeeld dat er geen advies is van de commissie WZI omdat het quorum tot tweemaal toe niet werd gehaald. De voorzitter deelt mee dat genoemde stukken worden aangehouden en doet een dringend beroep op de leden van de adviescommissie om er voor te zorgen dat in de toekomst het quorum wel wordt gehaald. De heer Spigt geeft aan wel een probleem te hebben v.w.b. beide stukken. Ik zie niet in dat de technische wijzigingen in de nieuwe verordening en een aanpassing door hogere wetgeving van het delegatiebesluit nu nog een aantal maanden worden opgehouden. Het lijkt me geen principieel punt om daar achteraf nog problemen mee te hebben. Vanuit de Drechtraad zijn er toch een aantal expliciete vragen. Volgens de heer Spigt betreffen deze vragen niet de wijzigingen die op het voorblad staan vermeld. De voorzitter vraagt of de stukken vastgesteld kunnen worden en het advies van de adviescommissie eventueel nog kan leiden tot een wijzigingsvoorstel? De Drechtraad stemt hiermee in. 9. Stukken ter kennisname Milieu in de Drechtsteden 2008 De notitie wordt door de Drechtraad voor kennisgeving aangenomen. 10. Agendavoorraad Drechtraad volgende vergaderingen Aan de Drechtraad wordt gevraagd kennis te nemen van de agendavoorraad voor de komende vergaderingen van de Drechtraad. Wordt door de Drechtraad voor kennisgeving aangenomen. 11. Rondvraag en sluiting Van de rondvraag wordt geen gebruikt gemaakt. De voorzitter sluit de vergadering. 12. Toezeggingen Door de heer Muller wordt de toezegging gedaan dat op 18 juni jl. op de website van de werkgeversvereniging Drechtsteden het digitale bestand van de 10 speerpunten die de Drechtsteden-economie kunnen versterken gevonden kan worden. De heer Muller doet de toezegging dat bij het speerpuntenboek dat wordt aangereikt tevens een losse publicatie zit met het vijf-punten-plan als antwoord op de recessie.

16 pagina 16 van verslag plenaire vergadering Drechtraad d.d. 17 juni 2009 De heer Doodkorte belooft de Drechtraad terug te koppelen over de voortgang van het proces rondom het CT. (Hoewel hierin een eerste rol ligt voor Alblasserdam.) De voorzitter van de Drechtraad stelt voor dat over het onderwerp claims een informatiebrief wordt voorbereid door het Drechtstedenbestuur. (De voorzitter van de Drechtraad deelt mee dat 18 juni jl. een overdrachtdossier in het Drechtstedenbestuur aan de orde komt. Dat dossier zal ook worden behandeld in de Drechtraad.) De voorzitter van de Drechtraad geeft aan dat de toegezegde schriftelijke beantwoording van beleidsmatige vragen daadwerkelijk gedaan zal worden omdat het immers is toegezegd. Dit verslag is vastgesteld in de vergadering van de Drechtraad d.d. 14 oktober 2009.

' $ ("% ) * % *%! + ( $ ) * " ", %"$ $" % *%( * % #$! -.% $ /! " ("%!

' $ (% ) * % *%! + ( $ ) *  , %$ $ % *%( * % #$! -.% $ /!  (%! !!!"! "#$ % & '!$(!$0 ) *+,"! " #! $ % & " $$ " % % $ ' $ ("% ) * % *%! + ( $ ) * " ", %"$ $" % *%( * % #$! -.% $ /! " ("%! # $ % &' && ( ) $*!!+, ) $-. '!!+/( 12. 0. 3 12.-(( 1 $!! ' -& "#$. #$ #, # *

Nadere informatie

Concept samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 17 juni 2009

Concept samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 17 juni 2009 Concept samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 17 juni 2009 De volgende plenaire vergadering van de Drechtraad vindt plaats op 14 oktober 2009 vanaf 20.00 uur. Locatie:

Nadere informatie

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur.

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. 0. verslag Aanwezig zijn: De heer A. van Leeuwen, voorzitter. De heren W. Goudriaan, E.A.R. Meesters (vanaf

Nadere informatie

21v 0t Aangenomen College: neemt de motie over.

21v 0t Aangenomen College: neemt de motie over. OVERZICHT STATUS AANGEHOUDEN EN AANGENOMEN MOTIES (vanaf 2006) PERIODE 2010-2014 Behorend bij de Lijst van Ingekomen Stukken bij de raadsvergadering van 31 maart 2011 Raadsvergadering Door Onderwerp Stemming

Nadere informatie

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 26-09-2007

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 26-09-2007 Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 26-09-2007 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën d.d.

Nadere informatie

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 1 Nr. 5.16 Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, voorzitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA De heer

Nadere informatie

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater)

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) 18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) Bijdrage 1 e termijn Voorzitter, Hoe staat de DOP tegenover het project dierenpark / centrum / theater? Wij zouden er

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008 Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën d.d.

Nadere informatie

No Emmeloord, 17 november Onderwerp. Inpassingsplan ten behoeve van de Maritieme Servicehaven FievoPort

No Emmeloord, 17 november Onderwerp. Inpassingsplan ten behoeve van de Maritieme Servicehaven FievoPort No. 348852-1 gemeente NOORDOOSTPOLDER Emmeloord, 17 november 2015. Onderwerp Inpassingsplan ten behoeve van de Maritieme Servicehaven FievoPort Advies raadscommissie Hamerstuk voor de fracties van ONS,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 681 Verlenging van de zittingsduur van gemeenteraden in gemeenten waarvoor met ingang van 1 januari 2015 een wijziging van de gemeentelijke

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Zienswijze op Regionale Agenda 2015-2018 MRE Registratienummer: 00529485 Op voorstel B&W d.d.: 18 november 2014 Datum vergadering: 9 december 2014 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven

Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven Aanleiding Op 2 september heeft het college het volgende verzocht: Maak een voorstel betreffende de wijze waarop omwonenden worden geïnformeerd of betrokken

Nadere informatie

Feitenrelaas Stuurgroep Bedrijventerrein West Achterhoek

Feitenrelaas Stuurgroep Bedrijventerrein West Achterhoek Feitenrelaas Stuurgroep Bedrijventerrein West Achterhoek Opgesteld door ir. R. Wolbers, secretaris van de Stuurgroep, d.d. 7 oktober 2013 Inleiding Dit feitenrelaas heeft betrekking op de bespreking en

Nadere informatie

Stijn Smeulders / september 2017

Stijn Smeulders / september 2017 Agendapunt commissie: 5.4 steller telefoonnummer email Stijn Smeulders 06-14164246 stijn.smeulders@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 280559/287224 21 september 2017 portefeuillehouder

Nadere informatie

Besluit college van Burgemeester en Wethouders

Besluit college van Burgemeester en Wethouders Registratienr: 2013/4543 Registratiedatum: Afdeling: Leefomgeving Agendapunt: 49-Va-09 Openbaar: Ja X Nee Reden niet openbaar: Onderwerp: Windpark gemeente Kranenburg (DE) Besluit: Kennis te nemen van

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. nr.: 2012.10619

Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. nr.: 2012.10619 Preadvies Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. nr.: 2012.10619 Onderwerp : Voorstel inzake Winkeltijdenverordening Loon op Zand 2013 Programma : 4. Economische

Nadere informatie

De colleges, burgemeesters en raden van Alblasserdam, Hendrik Ido Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht

De colleges, burgemeesters en raden van Alblasserdam, Hendrik Ido Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht Postadres: Postbus 350 3300 AJ Dordrecht De colleges, burgemeesters en raden van Alblasserdam, Hendrik Ido Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht Gemeente Dordrecht Spuiboulevard 300 3311 GR Dordrecht

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Drechtraad op 7 december 2010

Vergadernotitie voor de Drechtraad op 7 december 2010 Bijlage 1 Vergadernotitie voor de Drechtraad op 7 december 2010 Onderwerp Ingekomen stukken Agendapunt 3 datum 10 november 2010 steller Hanneke Moret doorkiesnummer 078 6398515 e-mail regiogriffie@drechtsteden.nl

Nadere informatie

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering.

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering. CONCEPT BESLUITENLIJST BEHORENDE BIJ DE OPENBARE VERGADE- RING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM, GEHOUDEN IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS TE GULPEN DATUM 23 juni 2016 AANWEZIG wnd. Voorzitter

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 24 november 2009. nummer 48

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 24 november 2009. nummer 48 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van 24 november 2009 nummer 48 A.B. Blase, A.L. Cardon, S.J. Veerman, C.E.J. Leeuwis, A.M. van den Berg, burgemeester wethouder

Nadere informatie

1. Persbericht 20 juni 2013. 2. Verklaring van de burgemeester 20 juni 2013

1. Persbericht 20 juni 2013. 2. Verklaring van de burgemeester 20 juni 2013 Inhoudsopgave 1. Persbericht 20 juni 2013 2. Verklaring van de burgemeester 20 juni 2013 3. Notitie van gemeentesecretaris; motivering voorgenomen ontslag 15 januari 2013 4. Voornemen tot ontslag 22 januari

Nadere informatie

1. Vaststelling agenda Op verzoek van de IPV-fractie wordt de motie Containerruil als agendapunt 13 aan de agenda toegevoegd.

1. Vaststelling agenda Op verzoek van de IPV-fractie wordt de motie Containerruil als agendapunt 13 aan de agenda toegevoegd. RAADSVERGADERING Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 28 januari 2010 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA 0. Opening en mededelingen

Nadere informatie

23. Instemmen met de Agenda Duurzaamheid

23. Instemmen met de Agenda Duurzaamheid Gemeenteraad 11 februari 2015 23. Instemmen met de Agenda Duurzaamheid Voorzitter, Daar is ze dan, de langverwachte Agenda Duurzaamheid. Het CDA is enthousiast omdat we een aparte wethouder Duurzaamheid

Nadere informatie

Notitie raadsvragen in soorten en maten

Notitie raadsvragen in soorten en maten Notitie raadsvragen in soorten en maten Aanleiding Het komt regelmatig voor dat raadsleden een vraag willen stellen aan het college. Over een voorstel dat het college aan de raad doet. Over een artikel

Nadere informatie

De voorzitter van de commissie van de gemeente Terschelling roept de leden van de commissie op tot het houden van een openbare vergadering op:

De voorzitter van de commissie van de gemeente Terschelling roept de leden van de commissie op tot het houden van een openbare vergadering op: Agenda De voorzitter van de commissie van de gemeente Terschelling roept de leden van de commissie op tot het houden van een openbare vergadering op: Dinsdag 3 november 2015 aanvang 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

Raadsvoorstel gemeente Coevorden

Raadsvoorstel gemeente Coevorden Raadsvoorstel gemeente Coevorden Datum raadsvergadering 3 maart 2015 Versie Agendapunt Naam rapporteur Rv.nr. Openbaar Portefeuillehouder Onderwerp Definitief L. Sakkers Ja Dhr. J. Brink Voorgenomen concept

Nadere informatie

Aan het bestuur van de GR Drechtsteden. Datum: 8 november 2010. Geacht bestuur,

Aan het bestuur van de GR Drechtsteden. Datum: 8 november 2010. Geacht bestuur, Aan het bestuur van de GR Drechtsteden Datum: 8 november 2010 Geacht bestuur, Hierbij vragen wij u, ten aanzien van de financiële ontwikkelingen in de Drechtsteden in 2010, of u onze visie deelt en of

Nadere informatie

Doel Het tot stand doen komen van een Container Transferium Rotterdam (CT), mede ter verbetering van de bereikbaarheid van de Haven van Rotterdam

Doel Het tot stand doen komen van een Container Transferium Rotterdam (CT), mede ter verbetering van de bereikbaarheid van de Haven van Rotterdam Container Transferium Rotterdam Doel Het tot stand doen komen van een Container Transferium Rotterdam (CT), mede ter verbetering van de bereikbaarheid van de Haven van Rotterdam J.C. Huizinga-Heringa,

Nadere informatie

Vraag 2: - In hoeverre leiden die toezeggingen of afspraken tot de verplichting in te stemmen met een tankstation tegenover de scholen in Akkrum?

Vraag 2: - In hoeverre leiden die toezeggingen of afspraken tot de verplichting in te stemmen met een tankstation tegenover de scholen in Akkrum? Van D66 Portefeuillehouder S. Siebenga Behandeling ambtenaar Anke Beeksma Datum ontvangst vragen 2 maart 2015 Tankstation de Stringen in Akkrum Op 6 februari jongstleden bereikte ons via de Leeuwarder

Nadere informatie

Kan alles op Oevers D?

Kan alles op Oevers D? Toelichting op ons verzoek om de vragen en antwoorden in het kader van art. 37 van het ordereglement over Oevers D naar de agenda te halen. Maart 2007 Kan alles op Oevers D? Raadsfractie Sterk Meppel 26-3-2007

Nadere informatie

Aan het College en Raad van Burgemeester en Wethouders? 7 OK 1 9 nu Gemeente Zevenaar Postbus AA Zevenaar

Aan het College en Raad van Burgemeester en Wethouders? 7 OK 1 9 nu Gemeente Zevenaar Postbus AA Zevenaar IN14.053S 1 ) lllllll MIN llllllllll II Zevenaar Aan het College en Raad van Burgemeester en Wethouders? 7 OK 1 9 nu Gemeente Zevenaar Postbus 10 6900 AA Zevenaar T (0316) 595 m F (0316) 595 100 E gemeente@zevenaar.nl

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 10.0116. Rv. nr..: 10.0116 B&W-besluit d.d.: 5-10-2010 B&W-besluit nr.: 10.1042

RAADSVOORSTEL 10.0116. Rv. nr..: 10.0116 B&W-besluit d.d.: 5-10-2010 B&W-besluit nr.: 10.1042 RAADSVOORSTEL 10.0116 Rv. nr..: 10.0116 B&W-besluit d.d.: 5-10-2010 B&W-besluit nr.: 10.1042 Naam programma +onderdeel: Bereikbaarheid Onderwerp: Besluitvorming ten aanzien van het advies Sleutel tot een

Nadere informatie

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen.

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen. Tweede Kamer, 54e vergadering, Donderdag 14 februari 2008 Algemeen Concurrentievermogen Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen.

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen

Raadsvoorstel. Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen Raadsvoorstel Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 168639 datum voorstel: 7 september 2016 datum collegevergadering:

Nadere informatie

Doel van dit voorstel: De ingediende aanvraag om omgevingsvergunning planologisch mogelijk maken.

Doel van dit voorstel: De ingediende aanvraag om omgevingsvergunning planologisch mogelijk maken. Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-083 Houten, 17 november 2015 Onderwerp: Verzoek om Verklaring van geen bedenkingen uitbreiden en wijzigen bedrijf Schonauwenseweg 8 Beslispunten: ^ 1. het Toetsingskader

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 4 mei 2009. nummer 18

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 4 mei 2009. nummer 18 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van 4 mei 2009 nummer 18 L.M. Huizer, A.L. Cardon, S.J. Veerman, J.M. Dekker, A.B. Blase, burgemeester wethouder wethouder

Nadere informatie

BB/U Lbr. 10/077

BB/U Lbr. 10/077 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 Betreft Contributievoorstel 2011 en inrichting bestuurlijke organisatie Nederland uw kenmerk ons kenmerk BB/U201001360

Nadere informatie

Geachte leden van de raad,

Geachte leden van de raad, Aan De gemeenteraad Van Ronald Ho-Sam-Sooi Datum 23 juni 2015 Onderwerp Moties inzake schaliegas tijdens het afgelopen VNG jaarcongres Zaaknummer 359410 Geachte leden van de raad, In een brief van 12 mei

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d. 13 september 2011 agendapunt 15. Aan: De Gemeenteraad. Vries, 21 juni 2011

Raadsvergadering d.d. 13 september 2011 agendapunt 15. Aan: De Gemeenteraad. Vries, 21 juni 2011 Raadsvergadering d.d. 13 september 2011 agendapunt 15 Aan: De Gemeenteraad Vries, 21 juni 2011 Onderwerp: Verplaatsing agrarisch bedrijf familie Siegers en toepassing ruimte voor ruimte regeling Portefeuillehouder:

Nadere informatie

G e m e e n t e S l u i s

G e m e e n t e S l u i s Raadsvoorstel Pag. 1 Datum vergadering 24 september 2009 Nr. 9 Omschrijving agendapunt Portefeuillehouder Voorstel om de jaarrekening/jaarverslag 2008 van GGD Zeeland vast te stellen en om niet in te stemmen

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 30 maart 2017. De heer G. Polinder, raadslid namens de SGP-fractie, is afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

Met deze regering zal de economie niet herstellen. Dat betekent dat de er nog heel wat boven ons hoofd hangt.

Met deze regering zal de economie niet herstellen. Dat betekent dat de er nog heel wat boven ons hoofd hangt. Kadernota 2013 en 2017 Meningsvorming: Vooropgesteld de verkiezingen staan voor de deur, veel van wat wij in de kadernota en later begroting vast stellen, leggen wij vast voor de volgende raadsperiode.

Nadere informatie

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard gemeente Valkenswaard Team Ruimtelijke ontwikkeling en economie 25-09-2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Definitie 3 3. Vergelijking veegplannen en postzegelbestemmingsplannen

Nadere informatie

Onderwerp Deregulering afgeven (algemene) verklaring van geen bedenkingen weigeren omgevingsvergunning - Besluitvormend

Onderwerp Deregulering afgeven (algemene) verklaring van geen bedenkingen weigeren omgevingsvergunning - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 1 november 2016 bestemd voor de gemeenteraad Besluit nummer: 2016_BW_00825 Onderwerp Deregulering afgeven (algemene) verklaring van geen bedenkingen weigeren omgevingsvergunning

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 28 juni 2016 R09S009/z

Datum Agendapunt Documentnummer. 28 juni 2016 R09S009/z Datum Agendapunt Documentnummer R09S009/z160028046 Onderwerp Samenwerking Ermelo-Harderwijk- Raadsvoorstel Beoogd effect Behoud van bestuurlijke zelfstandigheid en autonomie door middel van samenwerking.

Nadere informatie

Voor een première bereid je je voor. Hoe zorg je er voor dat de kernboodschappen van de lokale PvdA helder en duidelijk naar voren komen?

Voor een première bereid je je voor. Hoe zorg je er voor dat de kernboodschappen van de lokale PvdA helder en duidelijk naar voren komen? PvdA Overbetuwe inbreng kadernota 2014 Voorzitter, Een bijzondere vergadering voor u en mij. Onder uw leiding is het voor het eerst dat wij een kadernota bespreken. En al doet mijn grijze haardos anders

Nadere informatie

Als stemcijfer wordt getrokken nr. 15, mevrouw Ineke Sollewijn Gelpke.

Als stemcijfer wordt getrokken nr. 15, mevrouw Ineke Sollewijn Gelpke. Agenda Gemeenteraad Besluitvormende raadsvergadering. Uitnodiging voor de vergadering op dinsdag 24 februari 2015 20:00-23:00 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud Severijns 1 Opening De voorzitter

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 6 juli 2017 1. 17 7 6345 Behandeling jaarrekening 2016 Door de fracties worden onderstaande

Nadere informatie

iiiiiiiiiiiiiniiiiihii Oosterhout 2 mi m gemeente Aan de gemeenteraad r.van.haaf@oosterhout.nl IO.1431088 Zienswijze project A27 Houten Hooipolder

iiiiiiiiiiiiiniiiiihii Oosterhout 2 mi m gemeente Aan de gemeenteraad r.van.haaf@oosterhout.nl IO.1431088 Zienswijze project A27 Houten Hooipolder WW w iiiiiiiiiiiiiniiiiihii gemeente Oosterhout Aan de gemeenteraad 2 mi m Uw kenmerk Ons kenmerk IO.1431088 In behandeling bij r.van.haaf@oosterhout.nl Onderwerp Zienswijze project A27 Houten Hooipolder

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel. Status: besluitvormend. Agendapunt: * Instelling Jongerenraad. Datum: 22 juni 2015. Decosnummer: 361

Initiatiefvoorstel. Status: besluitvormend. Agendapunt: * Instelling Jongerenraad. Datum: 22 juni 2015. Decosnummer: 361 Initiatiefvoorstel Status: besluitvormend Agendapunt: * Onderwerp: Instelling Jongerenraad Datum: 22 juni 2015 Portefeuillehouder: drs. H.C.P. Noten Decosnummer: 361 Informant: Jan Rooijakkers j.rooijakkers@dalfsen.nl

Nadere informatie

Ontwikkelingen Museum het Valkhof

Ontwikkelingen Museum het Valkhof Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ontwikkelingen Museum het Valkhof Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Sinds november 2016 verkeert

Nadere informatie

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht Memorie van antwoord Aan : de leden van de gemeenteraad Van : het college van burgemeester en wethouders en de griffier Datum : 26 januari 2015 Onderwerp : memorie van antwoord bij Nota geheimhouding,

Nadere informatie

Partijen: De medezeggenschapsraad van de openbare basisschool "De Quint" te Alkmaar, nader aan te duiden als medezeggenschapsraad (MR)

Partijen: De medezeggenschapsraad van de openbare basisschool De Quint te Alkmaar, nader aan te duiden als medezeggenschapsraad (MR) Uitspraaknr. G416 Datum: 17 november 1993 Soort geschil: Interpretatiegeschil Partijen: De medezeggenschapsraad van de openbare basisschool "De Quint" te Alkmaar, nader aan te duiden als medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1

Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1 Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1 VERGADERING D.D. 26-02-2013 AGENDAPUNT B1 REG.NR. 12G201670 PORTH./SECTOR Lievers Wijziging CAR-UWO per 1 januari 2013 ten behoeve van het personeel van de

Nadere informatie

Gemeenteraad Landsmeer

Gemeenteraad Landsmeer Gemeenteraad Landsmeer BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING VAN 04 december 2014 Voorzitter Raadsgriffier Aanwezige raadsleden Afwezige raadsleden Aanwezige collegeleden A.N. Nienhuis C.B.H. Heusingveld N.H.W.

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga, W.

Nadere informatie

1. Vaststelling agenda De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. 2. Ingekomen en verzonden stukken Er wordt gehandeld als aangegeven.

1. Vaststelling agenda De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. 2. Ingekomen en verzonden stukken Er wordt gehandeld als aangegeven. RAADSVERGADERING Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 29 oktober 2009 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA 0. Opening en mededelingen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1. Onderwerp: keuze tussen twee locaties voor een brandstofverkooppunt te Fijnaart.

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1. Onderwerp: keuze tussen twee locaties voor een brandstofverkooppunt te Fijnaart. RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1 Raadsvergadering van 17 april 2008 Onderwerp: keuze tussen twee locaties voor een brandstofverkooppunt te Fijnaart. Verantwoordelijke portefeuillehouder: L.M. Koevoets SAMENVATTING

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raad 23 februari februari Wob-verzoek informatie DEVO Burger en Bestuur

RAADSVOORSTEL. Raad 23 februari februari Wob-verzoek informatie DEVO Burger en Bestuur RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 23 februari 2017 Afdeling Strategie & Control Voorstelnummer 182166 Datum 14 februari 2017 Onderwerp Programma Wob-verzoek informatie DEVO Burger en Bestuur Inlichtingen bij

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp De Kleine Aarde op weg naar een frisse start. Status Besluitvormend

Raadsvoorstel. Onderwerp De Kleine Aarde op weg naar een frisse start. Status Besluitvormend Datum: Onderwerp De Kleine Aarde op weg naar een frisse start Status Besluitvormend Voorstel a. in te stemmen met de verantwoording over dossier Triple E en dit dossier af te sluiten; b. het college op

Nadere informatie

Principe verzoek Sanders Machinefabriek om medewerking voor uitbreiding bedrijf aan de Heidonk 5.

Principe verzoek Sanders Machinefabriek om medewerking voor uitbreiding bedrijf aan de Heidonk 5. Reg. nr.: 1310508 Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling Onderwerp Principe verzoek Sanders Machinefabriek om medewerking voor uitbreiding bedrijf aan de Heidonk 5. Samenvatting Naar aanleiding van het raadsvoorstel

Nadere informatie

2017D25309 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2017D25309 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2017D25309 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu hebben verschillende fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen aan de

Nadere informatie

Zaaknummer: Sliedrecht, 31 maart Onderwerp: Benoeming (plaatsvervangende) leden Drechtraad en toekenning van de stemgewichten

Zaaknummer: Sliedrecht, 31 maart Onderwerp: Benoeming (plaatsvervangende) leden Drechtraad en toekenning van de stemgewichten Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Zaaknummer: Sliedrecht, 31 maart 2014 Onderwerp: Benoeming (plaatsvervangende) leden Drechtraad en toekenning van de stemgewichten Beslispunten De heren

Nadere informatie

Onderwerp: Raadsmededeling over: Aanbesteding gemeentelijke publicaties en afhandeling motie - Besluitvormend

Onderwerp: Raadsmededeling over: Aanbesteding gemeentelijke publicaties en afhandeling motie - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 31 maart 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00258 Onderwerp: Raadsmededeling over: Aanbesteding gemeentelijke publicaties en afhandeling motie - Besluitvormend Beknopte samenvatting:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 28 september Geachte raad,

Raadsvoorstel. 28 september Geachte raad, Raadsvoorstel Nummer: 168153 Behandeld door: J. van Dijk Datum: 28 september 2017 Agendapunt: 8 Onderwerp: Ontwikkeling resterende bouwdelen Dorpshart Geachte raad, Samenvatting: De ontwikkeling van het

Nadere informatie

Onderzoek onder Raadsleden naar regionale samenwerking, gemeenschappelijke regelingen en herindeling

Onderzoek onder Raadsleden naar regionale samenwerking, gemeenschappelijke regelingen en herindeling Onderzoek onder Raadsleden naar regionale samenwerking, gemeenschappelijke regelingen en herindeling 13 januari 2014 Uitgevoerd door Overheid in Nederland in opdracht van Raadslid.Nu www.overheidinnederland.nl

Nadere informatie

*RV08.0376* Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.5/18122008 Documentnr.: RV08.0376. Roden, 11 december 2008

*RV08.0376* Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.5/18122008 Documentnr.: RV08.0376. Roden, 11 december 2008 Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.5/18122008 Documentnr.: RV08.0376 Roden, 11 december 2008 Onderwerp Bezwaarschrift van de heer D.F. Feenstra tegen de hoogte van een hem toegekende planschadevergoeding

Nadere informatie

De voorzitter van de Drechtraad. R.J.G. Bandell. Agenda. Nr. Onderwerp. 20.00 uur: 1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen Agenda

De voorzitter van de Drechtraad. R.J.G. Bandell. Agenda. Nr. Onderwerp. 20.00 uur: 1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen Agenda De voorzitter van de Drechtraad nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op woensdag 18 maart 2009 in de Raadzaal van het Stadhuis van Dordrecht wordt gehouden,

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2003/434

Raadsvoorstel 2003/434 Raadsvoorstel 2003/434 Onderwerp Portefeuillehouder H. Tuning Commissie Samenleving en Welzijn Datum 4 november 2003 Raadsvergadering 11 december 2003 Samenvatting Op 25 september jl. nam de Raad een motie

Nadere informatie

Op 31 januari 2017 heeft uw raad een aantal moties aangenomen. Met deze brief berichten wij u over de wijze waarop de afhandeling plaats zal vinden.

Op 31 januari 2017 heeft uw raad een aantal moties aangenomen. Met deze brief berichten wij u over de wijze waarop de afhandeling plaats zal vinden. De gemeenteraad van 's-hertogenbosch Uw brief van : Ref. : J. Pawiroredjo Uw kenmerk : - Tel. : (073) 615 5675 Ons kenmerk : BAZ/BO Fax : Datum : 22 februari 2017 E-mail : j.pawiroredjo@s-hertogenbosch.nl

Nadere informatie

Gebieds- en Stedelijke Programma s. Leiding en Staf Stedelijke Programma s. Gemeente Vlaardingen RAADSVOORSTEL

Gebieds- en Stedelijke Programma s. Leiding en Staf Stedelijke Programma s. Gemeente Vlaardingen RAADSVOORSTEL RAADSVOORSTEL Registr.nr. 1423468 R.nr. 52.1 Datum besluit B&W 6juni 2016 Portefeuillehouder J. Versluijs Raadsvoorstel over de evaluatie van participatie Vlaardingen, 6juni 2016 Aan de gemeenteraad. Aanleiding

Nadere informatie

i y Vereniging van Nederlandse Gemeenten onskenmerk BB/U201500906

i y Vereniging van Nederlandse Gemeenten onskenmerk BB/U201500906 m m ^., Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad V M G 1 i y Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Motie Boxtel/Noordoostpolder inzake Schaliegas plus

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD. Registratienummer:

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD. Registratienummer: *11.25585* VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Behandelend ambtenaar: D. Haan Afdeling/cluster: / Telefoonnr.: 0591-535202 Portefeuillehouder: W.C. Luchjenbroers Onderwerp: Zondagopenstelling Borger Registratienummer:

Nadere informatie

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT MdV De begroting is wederom een knap staaltje werk waar door heel veel medewerkers in dit huis veel energie en vakmanschap in is gestoken. Dat verdient waardering, zowel richting college als richting al

Nadere informatie

Agendapunt: )1. portefeuillehouder. ,dat m akkoord. lq:5-:10,6 datum akkoord

Agendapunt: )1. portefeuillehouder. ,dat m akkoord. lq:5-:10,6 datum akkoord 1 Gemeente Zandvoort -7" Verordening Nadere regels Beleidsnota Overig Vergadering B. en W. 2 4 MEI 2016 Agendapunt: )1 Na besluit (B&W/Raad): Uitgaande brief verzenden Stukken retour Digitale publicatie

Nadere informatie

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Openbaar lichaam Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Het Algemeen bestuur van het openbaar lichaam ; Gelet op artikel 6 derde lid van de Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam ; Gelet op

Nadere informatie

(naar het idee van dualistische stelsel).

(naar het idee van dualistische stelsel). 1 - De Drechtraad is het Algemeen Bestuur van de GR Drechtsteden en belast met het algemeen bestuur waaronder kaderstelling en toezicht - Leden: leden worden lokaal aangewezen waarbij het aantal leden

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan.

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan. Aan de Gemeenteraad Raad Status 14 mei 2009 Besluitvormend Onderwerp Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan Punt no. 10 Te besluiten om 1. de voorbereiding/procedure

Nadere informatie

Ons kenmerk : l/jwoo Behandeld door : J. Klijn Bijlagen -

Ons kenmerk : l/jwoo Behandeld door : J. Klijn Bijlagen - Stichting Herindeling NEE Burgercomité Goedereede Postbus 224 3253 ZK Ouddorp Aan Provincie Zuid Holland T.a.v. mevrouw I. van Mulligen Commissiegriffier Bestuur en Middelen Postbus 90602 2509 LP Den Haag

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Registratienummer: 349007 zienswijze concept begroting 203 Atlant Groep Op voorstel van B&W d.d.: dinsdag 4 september 202 Datum vergadering: dinsdag 6 november 202

Nadere informatie

De gemeenteraad heeft mij verzocht de gemeenteraad in de bezwaarprocedure te vertegenwoordigen en hem waar nodig nader van advies te dienen.

De gemeenteraad heeft mij verzocht de gemeenteraad in de bezwaarprocedure te vertegenwoordigen en hem waar nodig nader van advies te dienen. PER FALK COURIER Aan de gemeenteraad van Boxmeer Postbus 450 5830 AL BOXMEER Nijmegen, 25 oktober 2006 Ons kenmerk : 20041655 TL/cb Inzake : Boxmeer/Windenergie Doorkiesnummer : 024-382 83 94 Direct faxnummer:

Nadere informatie

Samen aan de IJssel Inleiding

Samen aan de IJssel Inleiding Samen aan de IJssel Samenwerking tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, kaders voor een intentieverklaring en voor een onderzoek. Inleiding De Nederlandse gemeenten bevinden

Nadere informatie

Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan "Heerde-Dorp, 5 e herziening (Haneweg 4 te Heerde)".

Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan Heerde-Dorp, 5 e herziening (Haneweg 4 te Heerde). Gemeente Heerde Raadsvergadering 3 1 JAN 2011 Conform voorstel Raadsvoorstel Raadsvergadering 31 januari 2011 Commissie Ruimte 10 januari 2011 Agendapunt 7 Afdeling en opsteller Ruimte/Lisette Sipman (0578

Nadere informatie

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort Collegebesluit Org. onderdeel: SOB/RO/BS Opsteller: C. Rijsbosch User-id: RIJC Tel: 4428 Onderwerp: ADVIES BEGROTINGSWIJZIGING 2013 EN CONCEPT- BEGROTING 2014 RECREATIESCHAP UTRECHTSE HEUVELRUG Toelichting:

Nadere informatie

Raadsvoorstel gemeente Coevorden

Raadsvoorstel gemeente Coevorden Raadsvoorstel gemeente Coevorden Datum raadsvergadering 22 maart 2016 Versie 1 Agendapunt Naam rapporteur Rv.nr. Openbaar Portefeuillehouder Onderwerp Voorgesteld besluit Aan de raad, H.A. Gortmaker Ja

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad van Wormerland

Voorstel aan de gemeenteraad van Wormerland Onderwerp: Verzoek bewoners Zandweg Invullen door Raadsgriffie RV-nummer: 2016/25 Beleidsveld: Beleid en regie Datum: 31 mei 2016 Portefeuillehouder: F.J.W. Saelman Procedure: Inhoudelijke Contactpersoon:

Nadere informatie

Tweede Kamer, 57e vergadering, donderdag 23 februari 2017

Tweede Kamer, 57e vergadering, donderdag 23 februari 2017 Tweede Kamer, 57e vergadering, donderdag 23 februari 2017 Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 en Besluit rechtsbijstand- en toevoegcriteria o Termijn inbreng o Termijn antwoord o stemmingen Aan de

Nadere informatie

Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme

Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme Raadsvergadering : 15 september 2003 Agendapunt : 23. Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme Aan de Raad, In het coalitieprogramma

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 286734 Datum : 25 april 2016 Programma : Wmo, Jeugd, W&I Blad : 1 van 6 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder: mw. M.J.T.G.

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 2 juli 2008. Instellen van een taskforce Esbro

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 2 juli 2008. Instellen van een taskforce Esbro Aan de raad AGENDAPUNT 3 Instellen van een taskforce Esbro Voorstel: 1. Voorkeur uit te spreken voor verplaatsing van Esbro naar het regionale bedrijventerrein en gedurende de periode tot aan de besluitvorming

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 20 september nummer 39

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 20 september nummer 39 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van 20 september 2005 nummer 39 A.D. van den Bergh, burgemeester J. de Gruijter, wethouder P.A. Zevenbergen, J.M. Dekker,

Nadere informatie

MPGR GR Aan de Drechtraad Postbus AP DORDRECHT. Dordrecht, 10 juni 2013

MPGR GR Aan de Drechtraad Postbus AP DORDRECHT. Dordrecht, 10 juni 2013 SP DORDRECHT 1 1I 1 MPGR32013061209110050 GR3 12.06.2013 0050 g k 5 Usik M er wedestr aat 275 3313 GT DORDRECHT spil Aan de Drechtraad Postbus 619 3300 AP DORDRECHT Dordrecht, 10 juni 2013 Onderwerp: meev

Nadere informatie

Gedragslijn integriteit Haarlemmermeer

Gedragslijn integriteit Haarlemmermeer Voorwoord Voor u ligt de gedragslijn integriteit van de gemeenteraad van Haarlemmermeer. Deze gedragslijn is een akkoord dat berust op commitment en betrokkenheid van raadsleden. De gedragslijn dient ter

Nadere informatie

Samenvatting: Inleiding: Afweging: Advies:

Samenvatting: Inleiding: Afweging: Advies: Raad Onderwerp: V200900446 aanvraag van verklaring van geen bezwaar voor het verlenen van een vrijstelling ex artikel 19 lid 1 WRO voor een gasopslag annex bedrijfsverzamelcomplex aan de Bosscheweg 67

Nadere informatie

Publieksversie op basis van Discussienotitie Bestuurlijke Toekomst Alblasserdam

Publieksversie op basis van Discussienotitie Bestuurlijke Toekomst Alblasserdam Publieksversie op basis van Discussienotitie Bestuurlijke Toekomst Alblasserdam Alblasserdam stap verder in discussie bestuurlijke toekomst De gemeente Alblasserdam bezint zich op haar bestuurlijke toekomst.

Nadere informatie

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk In behandeling bij DIR/DB (0162)

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk In behandeling bij DIR/DB (0162) Aan de fracties van VVD en PvdA de heer A.J.H. Wijers, mevrouw C.P.W. Bode-Zopfi Datum Uw kenmerk Ons kenmerk In behandeling bij DIR/DB d.bosmans@oosterhout.nl (0162) 48 91 03 Onderwerp Vragen ex art.

Nadere informatie

Ontwerp-MER Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer

Ontwerp-MER Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer Ontwerp-MER Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer Portefeuillehouder: A. van den Berg Vergaderdatum: 2 maart 2010 Agendapunt: Beleidsveld: 150 Kenmerk D&H: 840252 Aard voorstel: Besluitvormend Kenmerk VV: Steller:

Nadere informatie