Lokale Politie Lubbeek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lokale Politie Lubbeek"

Transcriptie

1 Lokale Politie Lubbeek Jaarverslag 2004

2 Voorwoord Bij een nieuw jaar hoort een oud jaarverslag. Oud omdat we telkenmale willen terugkomen op onze ankerpunten als politiezone. Wie zijn we? Hoe zien we eruit als organisatie? Wie zijn de partners op microniveau die ons bestaan garanderen? Wie de externe partners op macroniveau waar wij mee omgaan? Maar tegelijkertijd nieuw. Wat hebben we nieuw gepresteerd in 2004? Anders of beter dan vorig jaar? Zijn we gegroeid? Blij te horen van een man die het kan weten dat we een zone in beweging zijn. We betrokken onze medewerkers in hun noden als werknemer, onze noden als organisatie en legden samen ankers : visie, missie en waarden. Een mondvol en zo kernachtig dat een cyclus van lezen en bezinnen... lezen en bezinnen... noodzaak is. We moeten er mee leren omgaan, dagdagelijks aftoetsen aan onze houding, dagdagelijks bespreken met collega s, dagdagelijks rekening afleggen aan onze klanten. A never ending story dus. Ons politiecafé was klantgericht en vernieuwend, letterlijk en figuurlijk gesmaakt én voor herhaling vatbaar. Veel blauwer, leesbaarder, bevolkingsgerichter, door Heidi van wijk Boutersem bedacht en door ons weerhouden is de slogan : Lokale politie Lubbeek, uw partner in een leefbare buurt! We komen daar openlijk voor uit in dagdagelijkse contacten, via bureelonderleggers en absoluut nieuw via een houwtouw. We werden uniformer in het nieuwe uniform. Hemden en polo s werden bleker politieblauw, rode biesjes verdwenen, sommigen kregen wat gouden ornamenten. Wat heimwee mogen politiemensen hebben maar vooruitkijken moet. Er kwamen wat nieuwe sympathiek-gebruiksvriendelijke politievoertuigen. Het verkeersboetefonds bood voor de eerste maal return on investment en werd nuttig besteed aan verkeersveilige aankopen, van verkeersradars en een nieuw flitsvoertuig tot fluo verkeersjasjes voor de scholen. Dit is maar het topje van de ijsberg. U wil uiteraard graag meer weten. Ik nodig u uit dit jaarverslag door te lezen. We hebben het bewust niet volgepropt met cijfers maar het geeft wel een mooi beeld van waarmee uw lokale politie bezig was in En voor vragen staan we uiteraard open in onze vier commissariaten. Herman Vercoutter Hoofdcommissaris korpschef Lokale Politie Lubbeek, 1

3 De negen aandachtsgebieden van het INK-model Voorafgaand aan elk hoofdstuk vindt u onderstaand model. Het donker ingekleurde veld duidt het gebied aan waar we het in het volgende hoofdstuk zullen over hebben. De vijf organisatiegebieden, links in het model, hebben betrekking op de manier waarop de organisatie is ingericht. Met andere woorden: wat doet de lokale politie Lubbeek om haar resultaat te bereiken? In de vier resultaatsgebieden, rechts in het model, wordt gemeten wat de werkzaamheden van de lokale politie Lubbeek hebben opgeleverd. Uit de resultaten willen we continu leren en verbeteren... medewerkers waardering door medewerkers leiderschap strategie & beleid processen waardering door klanten en leveranciers resultaten middelen waardering door de maatschappij leren en verbeteren Lokale Politie Lubbeek, 2

4 Strategie en beleid Overlegstructuren Zonale Veiligheidsraad (ZVR) De zonale veiligheidsraad verzekert binnen de lokale politie Lubbeek een systematisch overleg tussen alle betrokken partijen aangaande het opstellen en uitvoeren van het zonaal veiligheidsplan. Doordat de lokale politie Lubbeek geopteerd heeft om de zonale veiligheidsraad aan te vullen met twee bijkomende leden ziet haar samenstelling er als volgt uit: De vier burgemeesters De procureur des Konings - regiomagistraat De korpschef van de politiezone De bestuurlijke directeur - coördinator van de federale politie De secretaris De arrondissementscommissaris De directeur van de gedeconcentreerde gerechtelijke dienst Eventuele experten, afhankelijk van de besproken items In 2004 kwam de zonale veiligheidsraad in totaal 3 maal samen. In de loop van 2004 werd het zonaal veiligheidsplan van de lokale politie Lubbeek uitgetekend en goedgekeurd. Wegens de grootte en het belang van dit document zal deze in het bijzonder in infra worden besproken. Politiecollege Het politiecollege verzekert het dagelijks bestuur binnen een meergemeentenzone. De bevoegdheden zijn gelijklopend met die van het College van burgemeester en schepenen binnen een gemeente. Doordat de lokale politie Lubbeek een meergemeentenzone is, wordt het politiecollege samengesteld uit de burgemeesters van de vier aangesloten gemeenten, namelijk Bierbeek, Boutersem, Holsbeek en Lubbeek, de korpschef van de politiezone en de secretaris. De burgemeesters kiezen onder hen een voorzitter, burgemeester-voorzitter genoemd. Binnen de lokale politie Lubbeek bestaat een uitgewerkt rotatiesysteem van voorzitterschap, per anderhalf jaar, voor zowel het Lokale Politie Lubbeek, 3

5 politiecollege als de politieraad. Na Bierbeeks burgemeester Mark Cardoen, nam Boutersems burgemeester Guido Langendries de voorzitter-honneurs waar tot eind Holsbeeks burgemeester Hans Eyssen nam vervolgens per 1 januari 2004 de fakkel over en zal 1 juli 2005 opgevolgd worden door Lubbeeks burgemeester Freddy Vranckx. De korpschef legt tijdens de vergaderingen van het politiecollege verantwoording af ten aanzien van de burgemeesters aangaande de werking van zijn politiekorps. In 2004 kwam het politiecollege van de lokale politie Lubbeek 24 maal in gesloten vergadering bijeen. Het dagelijks bestuur, de voorbereiding van de agenda van de politieraad en de bespreking van enkele grote dossiers vormden de hoofdthema s van deze vergaderingen. Politieraad De politieraad is in een meergemeentenzone samengesteld uit de leden van het politiecollege alsook uit een afvaardiging van de verschillende gemeenteraden. De politieraad van de lokale politie Lubbeek bestaat hierdoor uit: De vier burgemeesters Zeventien politieraadsleden: dit zijn de afgevaardigden uit de verschillende gemeenteraden. Dit cijfer is afhankelijk van de grootte en het bevolkingsaantal van een politiezone De korpschef De secretaris De politieraad is binnen een meergemeentenzone het wetgevend orgaan bij uitstek. De raad is bevoegd voor alle dossiers aangaande het personeel, zoals benoemingen, aanstellingen, statutarisering, maar ook inzake belangrijke dossiers aangaande het patrimonium van de politiezone zoals aankopen van voertuigen, verbouwingen aan het hoofdcommissariaat, de begroting en vele andere. In de loop van het jaar 2004 kwam de politieraad van de lokale politie Lubbeek 4 maal samen. In principe zijn deze vergaderingen een mooi voorbeeld van een openbare zitting, waarbij publiek aanwezig mag zijn, maar sommige onderwerpen, vooral aangaande het personeel, vallen onder de geheime zitting. De benoeming van nieuwe personeelsleden, de aankoop van de vier wijkvoertuigen alsook de goedkeuring van de begroting en twee begrotingsherzieningen passeerden in 2004 de revue. Lokale Politie Lubbeek, 4

6 In de loop van 2004 veranderde de samenstelling van de politieraad. Raadslid Jean Moens uit Holsbeek werd vervangen door zijn opvolger Aleksander Demarsin en raadslid Denis Peeters uit Boutersem werd vervangen door zijn opvolgster Sarra Boon. Directiecomité Het directiecomité is binnen de lokale politie Lubbeek een vergadering van de leden van het officierenkader, zes commissarissen ieder verantwoordelijk voor een bepaalde dienst binnen de politieorganisatie, de korpschef en de secretaris. Het directiecomité komt elke week samen en behandelt de verschillende thema s aangaande de dagelijkse werking van het korps. De leden van het directiecomité staan ervoor in om de diensten, waarvoor zij verantwoordelijk zijn gesteld, te informeren over en te betrekken bij het beleid van de lokale politie Lubbeek. In dit kader beantwoordt het directiecomité aan een klassiek, hiërarchisch georganiseerd organisatiebeleid. De korpschef ziet erop toe dat iedereen binnen de hem toegewezen taken, de dagelijkse werking naar behoren en kaderend in de filosofie van Community Oriented Policing (COP) uitvoert. Overleg staf hoofdinspecteurs (HINP) In het voorjaar van 2003 werd het startschot gegeven van een vergadering tussen enerzijds het middenkader en de korpsleiding anderzijds. Deze vergadering komt, zoals eerder bepaald, om de twee maanden samen, met uitzondering van de vakantiemaanden. In 2004 hebben 4 samenkomsten plaats gehad. De vergadering heeft tot doel een constructieve spreekbuis te zijn tussen het middenkaderkader en de korpsleiding en vice versa. Tijdens de bijeenkomsten wordt er nagedacht over de infrastructuur, de middelen (voertuigen, informaticamateriaal, communicatiemiddelen, enz.), het personeel en over belangrijke beleidsmatige onderwerpen. Deze vergadering zit in een constante groeifase. Het doel ervan is de zaken en problemen bespreekbaar te maken. Dit initiatief, samen met de vergaderingen van het BOT( zie infra), moet leiden tot een steeds betere samenwerking binnen de lokale politie Lubbeek. Lokale Politie Lubbeek, 5

7 Werkgroep gerechtelijk De coördinatie van deze werkgroep is in handen van commissaris Jozef Camps, hoofd van de lokale recherche. In de loop van het jaar 2004 is de werkgroep maandelijks samengekomen met uitzondering van de vakantiemaanden. De werkgroep gerechtelijk staat in voor de opvolging van het methodologisch verloop van de gerechtelijke zaken binnen de politiezone en formuleert aanbevelingen voor de gerechtelijke aanpak binnen de zone. Aangezien deze werkgroep samengesteld is uit personeelsleden van de verschillende functionaliteiten, bevordert dit tevens de informatieuitwisseling in lopende dossiers tussen de verschillende functionaliteiten in het korps. Projectwerking In de loop van het jaar 2004 werd binnen de lokale politie Lubbeek gekozen om een nieuwe manier van werken te introduceren. De nieuwe aanpak zal zowel op een projectmatige als op een procesmatige wijze de in het nieuw zonaal veiligheidsplan bepaalde interne en externe prioriteiten en aandachtspunten uitwerken. Behalve de prioriteiten en aandachtspunten vanuit het nieuw ZVP zullen ook andere, door het korps belangrijk geachte, items op een projectmatige wijze worden uitgewerkt. Tijdens een algemene vergadering van het korps op 25 maart 2004 werd een inventaris opgesteld van alle mogelijke thema s die projectmatig zouden kunnen worden aangepakt. Dit werd door middel van brainstorming bereikt. Het BOT heeft uit al deze punten de uiteindelijke 13 projectgroepen gedistilleerd, met name: Snelheid externe prioriteit uit ZVP Verkeersbeleid en infrastructuur externe prioriteit uit ZVP Verkeersacties externe prioriteit uit ZVP Beeldvorming en preventie externe prioriteit uit ZVP Vakantietoezicht externe prioriteit uit ZVP Gerechtelijke acties externe prioriteit uit ZVP Externe contacten en samenwerking - korpsaccent E-beheer - korpsaccent Organisatieontwikkeling interne prioriteit uit ZVP Slachtofferbejegening en intra-relationeel geweld externe aandachtspunt Onthaal - korpsaccent Lokale Politie Lubbeek, 6

8 Wapencontroles - korpsaccent Verdwijningen - korpsaccent Ook het aandachtspunt milieu, hoewel dit geen werkgroep op zich vormt, zal eveneens op een projectmatige wijze worden aangepakt. Om hierin zoveel mogelijk uniformiteit te bekomen, heeft de lokale politie Lubbeek door haar procesbegeleiders een éénvormig model van stuurborden en actieplannen laten uitwerken. IMPROVISATIE > PROJECTWERKING > REGULIERE WERKING Zoals hierboven schematisch aangehaald, is het uiteindelijk de bedoeling van de projectwerking om binnen de organisatie van de lokale politie Lubbeek over te gaan van improvisatie over de projectwerking naar de reguliere werking. Nadat een project in de reguliere werking zal worden opgenomen, houdt dit op een project te zijn en zal dus vervangen worden door andere projecten. Beleidsondersteuningsteam (BOT) Het beleidsondersteuningsteam of kortweg het BOT is een heterogeen samengestelde groep van medewerkers die het beleid trachten te adviseren met initiatieven van beneden uit. Het BOT is hiervoor dan ook samengesteld over alle functionaliteiten en graden heen. INP Joery Dehaes is aangesteld als moderator van het BOT. Door structuren zoals het BOT vergroot men de betrokkenheid en de draagkracht van de eigen organisatie en kan men sneller en accurater inspelen op de noden vanuit de basis. Dit beleidsorgaan kadert in een vernieuwde visie op de organisatieontwikkeling. Op 23 mei 2004 blies het BOT zijn eerste verjaardagskaars uit. In de loop van het jaar 2004 kwam het BOT 5 keer samen. Belangrijkste realisaties van het BOT: Visie, missie en waardentekst (zie infra) verdere invulling en implementatie Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) (zie infra) bijsturende en evaluerende rol Projectwerking en actieplannen coördinatie en terugplooiing naar de wetteksten van politie Zonaal veiligheidsplan (zie infra) en politiecafé Lokale Politie Lubbeek, 7

9 Basisoverlegcomité (BOC) Het basisoverlegcomité met de vakbonden verzekert de syndicale inspraak in de dagelijkse werking van de politiezone Lubbeek. Hierin zetelen: De syndicale afgevaardigden van de erkende syndicaten De korpschef De secretaris De experten, afhankelijk van de besproken items Een vergadering van het basisoverlegcomité is eigenlijk uit twee delen samengesteld. In een eerste deel wordt aandacht besteed aan alle zaken aangaande de bescherming en preventie op het werk. Hierop worden de jaarverslagen en actieplannen van de interne preventiedienst, voor de lokale politie Lubbeek is dat de firma Interleuven, voorgesteld. Ook de externe preventiedienst, voor lokale politie Lubbeek is dat de firma Premed, komt hier haar bevindingen over de werking en de organisatie van de lokale politie Lubbeek voorstellen. In een tweede deel komen de statutaire en personeelskwesties aan de orde. Hierop worden items besproken als bijkomende verlofdagen toegekend door de korpschef of de regeling rond het jaarlijks verlof. Het basisoverlegcomité van de lokale politie Lubbeek is in de loop van het jaar 2004 drie maal samengekomen. Lokale Politie Lubbeek, 8

10 Intentieverklaring lokale politie Lubbeek Visie Wij mikken op een doeltreffende en doelmatige groep van betrokken medewerkers die in een doorzichtige structuur drijven op groepsgeest en een inspirerende leiding. Wij focussen op: Een zichtbare, aanspreekbare en aanwezige politie Een duidelijke bepaling, uitvoering, opvolging en bijsturing van prioriteiten Een gezonde balans tussen preventie en repressie Een doorgedreven samenwerking met partners Een optimale informatie-uitwisseling Waardering en erkenning door een tevreden bevolking Wij ontwikkelen een houding om voortdurend te leren en te verbeteren. Missie In samenwerking met iedereen en onder het gezag van onze overheden bieden wij als eerstelijnsdienst een kwaliteitsvolle en gemeenschapgerichte politiezorg aan. Bijdragen tot een veilige en leefbare buurt vormt onze kerntaak. Waarden Het succes van onze missie en visie steunt op de inzet van elke medewerker. Zeven waarden flitsen als een blauwe draad door ons denken en handelen: Wij gaan voor tekenen voor komen op voor zorgen voor hebben oog voor staan open voor hebben oor voor Professionaliteit Objectiviteit Loyaliteit Integriteit Tact en discretie Ieders inbreng Elk probleem Lokale Politie Lubbeek, 9

11 Zonaal veiligheidsplan (ZVP) In de loop van het jaar 2004 gaven wij niet enkel verdere invulling en uitwerking aan het ZVP , maar bepaalden wij eveneens een nieuw ZVP in samenspraak met de zonale veiligheidsraad en gebaseerd op cijfergegevens en de resultaten van eigen bevragingen. Het ZVP of zonaal veiligheidsplan van de politie wordt voor een termijn van 4 jaar opgesteld naar analogie met het NVP of nationaal veiligheidsplan. Het is een beleidsverklaring van de lokale politie die verdere invulling krijgt in jaarlijks herzienbare actieplannen. Gezien de specificiteit van de lokale politie Lubbeek en de nationale accenten, opgenomen in het NVP, heeft de lokale politie Lubbeek geopteerd om twee externe prioriteiten, twee externe aandachtspunten en drie interne prioriteiten te weerhouden. De externe prioriteiten en aandachtspunten hebben vooral te maken met de werking van de politie in de maatschappij, terwijl de interne prioriteiten te maken hebben met de organisatie zelf. ZVP Externe prioriteit 1: Inbraken in particuliere woningen. Doelstelling: De vermogenscriminaliteit, meer bepaald de inbraken in woningen, te beheersen door onder anderen sensibilisering van de bevolking, ontradende patrouilles en controledispositieven, gerichte aanpak door analyse van dossiers op basis van kwaliteitsvolle vaststellingen. Externe prioriteit 2: Lokale verkeersveiligheid. Doelstelling: De verkeersveiligheid, meer bepaald het aantal verkeersslachtoffers tot een minimum te herleiden door regelmatige snelheids- en alcoholcontroles. Bijzonder aandachtspunt: De zonale milieuproblematiek. Men kan stellen dat de lokale politie Lubbeek een voortrekker is wat deze totaal nieuwe materie betreft. Externe prioriteit 1: Het opstellen van een visie-, missie- en waardentekst. Deze tekst is van fundamenteel belang voor de lokale politie Lubbeek en werd in infra dan ook uitgebreid besproken. Externe prioriteit 2: Het invullen van de personeelskaders. Lokale Politie Lubbeek, 10

12 Zonaal veiligheidsplan Externe prioriteit 1: Diefstallen met braak. Doelstelling: De eigendomscriminaliteit, meer bepaald de diefstallen met braak, te beheersen op een projectmatige wijze en in samenwerking met onze partners. Wij wensen dit te bereiken door onder andere een sensibilisering van de bevolking, ontradende patrouilles en controledispositieven, gerichte aanpak door analyse van dossiers op basis van kwaliteitsvolle vaststellingen. Externe prioriteit 2: Lokale verkeersveiligheid. Doelstelling: De politiezone Lubbeek wil in de loop van door een projectmatige aanpak van de verkeersveiligheid en mits de nodige ondersteuning door haar partners en overheden, gebruik makend van de nieuwste informaticatoepassingen en radars, gerichter kunnen inwerken op de lokale problemen en een integrale aanpak binnen de politiezone uitwerken. Bijzonder aandachtpunt 1: Intra-relationeel geweld. Doelstelling: Het aantal tussenkomsten inzake intra-relationeel geweld beperken door onder andere een gerichte doorverwijzing door de dienst slachtofferbejegening van de politiezone Lubbeek. Het in kaart brengen van de probleemrelaties teneinde een gepersonaliseerde aanpak te kunnen uitwerken in samenwerking met forensische welzijnspartners. Bijzonder aandachtpunt 2: Milieu. Doelstelling: Lokale milieudelicten in samenwerking met milieuambtenaren en andere partners op een procesmatige en projectmatige wijze beheersen en in kaart brengen. Interne prioriteit 1: Verdere organisatieontwikkeling door middel van het INK-managementmodel. Interne prioriteit 2: Projectmatige en procesmatige werking. Interne prioriteit 3: Permanente vorming. Lokale Politie Lubbeek, 11

13 Protocols Hoewel de meeste protocols van voorgaande jaren dateren, geven we toch graag een opsomming van enkele van deze belangrijke samenwerkingsverbanden: OKAL (Overlegplatform Korpschefs Arrondissement Leuven) Dispatching door CSD Leuven Stand-by systeem slachtoffercoördinatoren binnen het arrondissement Leuven Laterale steun HyCap gehypothekeerde capaciteit HRM - (gezamenlijke) oplossingen op het gebied van administratieve, logistieke en personeelsproblemen REACT acties om inbraken tegen te gaan (oost en west wij) FOCUS verfijning REACT - interzonale samenwerking met Dijleland, HerKo, Tervuren en Lubbeek Gezamenlijke permanente opleiding geweldbeheersing Gezamenlijke aankoop van munitie Overlegplatform procesbegeleiding en procesmedewerking Samenwerking met de federale politie teneinde beroep te kunnen doen op hun aankoopdienst en diens gerelateerde diensten Overeenkomst betreffende de verkeersveiligheid verkeersboetefonds tussen de federale overheid en de lokale politie Lubbeek CIC Vlaams-Brabant intentieverklaring Lokale Politie Lubbeek, 12

14 medewerkers waardering door medewerkers leiderschap strategie & beleid processen waardering door klanten en leveranciers resultaten middelen waardering door de maatschappij leren en verbeteren Lokale Politie Lubbeek, 13

15 Middelen Logistieke middelen Voertuigen In het jaar 2002 startte de lokale politie Lubbeek met een lange termijn vervangingsplan voor het wagenpark. Doelstelling is om in een tijdspanne van 5 jaar van 22 geërfde naar 18 moderne en zuiniger voertuigen te gaan. De oude(re) politievoertuigen zorgen jaarlijks voor hoge brandstof - en herstellingskosten, waardoor de nood aan een vervangingsplan zich opdrong. In 2004 reden de politievoertuigen samen km. Dat de zone met haar ha. de tweede grootste van het gerechtelijk arrondissement is, is hier allicht niet vreemd aan. Blauw was dus in 2004 letterlijk km meer op straat dan in Op 5 mei 2004 keurde de politieraad de aankoop van 4 nieuwe monoutilitaire wijkvoertuigen, voor een bedrag van nagenoeg euro, goed. Het werden 4 Peugeot Partners van het nieuwste type. Onze medewerkers waren betrokken in de keuze. We stuurden een delegatie naar het autosalon met de opdracht een beoordeling te maken van het meest geschikte type wijkvoertuig. Een verlanglijstje werd opgemaakt en beoordeeld. Alle weerhouden modellen werden door de toekomstige gebruikers gedurende 1 week proef gereden. Na de nodige aanpassingen werden deze voertuigen uiteindelijk op 29 september 2004 geleverd. In het kader van de aankopen gefinancierd door het verkeersboetefonds heeft de politieraad van de lokale politie Lubbeek op 10 november 2004 beslist om over te gaan tot de aankoop van een nieuw voertuig voor het uitvoeren van snelheidscontroles. Gebruik makend van een federale aanbesteding bestelde de lokale politie Lubbeek een Ford Mondeo met de bijhorende uitrusting voor een totaalprijs van euro. Minder verbruik betekent principieel minder ecologische vervuiling hoewel het om dieselvoertuigen gaat. In de toekomst en voor zover de markt passende voertuigen aanbiedt, zullen we met het aspect ecologie rekening houden. Voor het jaar 2005 voorziet het vervangingsplan in de aankoop van 3 nieuwe all-round voertuigen. Lokale Politie Lubbeek, 14

16 Informatica In 2004 werden ook op het domein van de informatica een aantal wijzigingen doorgevoerd. De belangrijkste hiervan zijn terug te vinden in de softwaretoepassingen van het informaticasysteem: het ISLP. Ook kocht men nieuw informaticamateriaal aan, met name: 9 ISLP computers met flatscreens Nieuw print/fax/scan toestel voor de dienst interventie 2 draagbare pc s (stafdienst en de korpschef) 2 draagbare ISLP pc s ( recherche en interventiedienst) Om tegemoet te komen aan de leemte inzake informatica heeft de lokale politie Lubbeek een ondersteunend informaticapakket aangekocht bij de firma Admit en werd op 24 februari 2004, voor de interne snellere en efficiëntere werking, een informaticacel opgericht. Deze werd in het kader van de projectwerking (zie infra) in september 2004 vervangen door de projectgroep E-beheer. Communicatie De lokale politie Lubbeek wil op een regelmatige basis infoavonden voor de bevolking of voor bepaalde doelgroepen, zoals scholen, jeugdbewegingen, wielertoeristen en anderen, organiseren. Tijdens deze infoavonden wordt gebruik gemaakt van de nieuwste presentatietechnieken. Deze presentaties vormen een belangrijk kanaal van informatiedoorstroming van de politie naar de bevolking toe. Daarom heeft de lokale politie Lubbeek ervoor geopteerd om een laptop computer aan te kopen voor het geven van zulke presentaties. In het voorjaar van het jaar 2004 werd eveneens een LCD projector aangekocht door de lokale politie Lubbeek. Identieke ASTRID-radio s werden eind 2004 samen met alle andere korpsen van de provincie besteld. Bestelling ter waarde van ongeveer euro zal geleverd worden in de loop van de maand april Lokale Politie Lubbeek, 15

17 Nieuwe uniformen De lokale politie Lubbeek besefte zeer goed dat uniformiteit absoluut ondersteunend is voor de geïntegreerde politie en voor de perceptie van de bevolking. Ze was dan ook bij de allereersten om op de markt te zoeken naar een gepaste leverancier voor zowel de zomer- als de winteruniformen. Toen de minister van Binnenlandse Zaken in een persartikel op 12 mei 2004 liet weten dat de politiezones eigen bevoorradingsinitiatieven mochten ontwikkelen, waren de bestellingen van de lokale politie Lubbeek reeds officieus geplaatst. Een dienstnota voorzag om op 20 september de nieuw geleverde kledij, ook al ontbraken er nog enkele stukken, effectief te dragen. Pas op 13 december werd de korpsleiding van de 196 politiezones door de federale politie uitgenodigd om kennis te maken met de nieuwe kledij. Pas sinds die datum konden de eerste bestellingen plaatsvinden. Verkeersboetefonds Tijdens de politieraad van 10 november 2004 werd de begrotingswijziging naar aanleiding van het ondertekenen door alle partijen van de overeenkomst inzake het verkeersboetefonds goedgekeurd. Zoals men al kan vermoeden, waren de voorbereidingen aan dit dossier al veel vroeger gestart en goedgekeurd door de zonale veiligheidsraad. De lokale politie Lubbeek besliste om in het kader van het verkeersboetefonds voor euro goederen aan te kopen, met name: Aankoop curvometer Aankoop voertuig snelheidscontroles en overbouw snelheidsmeter Aankoop 4 radars Aankoop snelheidsindicatiebord Aankoop statief GATSO meter Aankoop digitaal fototoestel Aankoop LCD projector Volgen van opleidingen, o.a. zwaar vervoer en drugs in het verkeer Aankoop van 1 draagbare pc voor uitlezen van radargegevens Overuren besteed aan acties Weekend en nachtprestaties Aankoop 400 fluojasjes Abonnementen tijdschriften, vakbladen CaLog niveau D voor verwerking verkeersovertredingen aanwerving voorzien 1 maart 2005 Aankoop 2 variabele snelheidsborden zone 30 Herijking snelheidsmeter Lokale Politie Lubbeek, 16

18 De snelheidsmeters radars registreren het tijdstip, de snelheid, de lengte en het aantal voorbijrijdende voertuigen. Het doel van deze toestellen is het verzamelen van strategische gegevens over het rijgedrag van de verschillende weggebruikers. Aan de hand van deze informatie kan de lokale politie Lubbeek nagaan waar er systematisch te snel gereden wordt. Deze informatie vergemakkelijkt het organiseren van meer gerichte snelheidscontroles. De laptop maakt het mogelijk om de gegevens van de radars ter plaatse uit te lezen, zonder de radars te moeten demonteren. Dankzij deze toestellen zullen wij perfect opmerkingen van bewoners of vragen van onze administratieve overheden kunnen beantwoorden. In die zin zijn dit mooie COP-instrumenten (Community Oriented Policing). Variabele snelheidsborden zone 30 deze borden zullen worden geplaatst in een schoolomgeving, om de veiligheid van de schoolgaande jeugd te verbeteren. Doordat de snelheidsbeperking van 30 km/ uur enkel nodig is tijdens de schooluren zijn deze oplichtende borden, die gedesactiveerd kunnen worden na de schooluren, zeer efficiënt. Fluojasjes (400) aangekocht in het kader van Levenslijn Kinderkankerfonds, zullen uitgedeeld worden aan de schoolgaande jeugd om hun zichtbaarheid te vergroten en hiermee meer verkeersveiligheid te bekomen. Naast de verkeersveiligheid draagt de lokale politie Lubbeek met deze aankoop ook bij aan maatschappelijke gezondheidsdoelen. Curvometer meet de snelheid van bromfietsen van de klasse A en B zodanig dat de opgedreven bromfietsen uit het verkeer kunnen worden gehaald. Huisvesting In 2004 werden ook in het dossier van de aanpassingswerken van het hoofdcommissariaat belangrijke beslissingen genomen. Reeds in 2003 werd beslist om het hoofdcommissariaat in Lubbeek te houden. Het wijkcommissariaat te Boutersem blijft voorlopig behouden, maar het gebouw zal op termijn allicht verkocht worden. Het wijkcommissariaat zal dan op een andere locatie worden gehuisvest. De lokale politie Lubbeek heeft in de loop van het jaar 2004 reeds uitgekeken naar allerlei andere mogelijke locaties, maar een volwaardig alternatief werd tot nog toe niet gevonden. Ook de huurgelden van de drie commissariaten, Boutersem is eigendom van de lokale politie Lubbeek, werden overeengekomen in overleg met de respectievelijke gemeentebesturen in een aparte vergadering met de gemeentesecretarissen en ontvangers. De achterstallen zijn, na goedkeuring door de politieraad, in de loop van 2004 uitbetaald. Lokale Politie Lubbeek, 17

19 Veiligheid en vertrouwensdienst De gemeenschappelijke interne (Interleuven) en externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (Premed) brachten op 22 april 2004 een bezoek aan alle commissariaten van de lokale politie Lubbeek. Met hen loopt een geregeld contact in functie van de vooropgestelde verbeterpunten. Zo zullen de geplande en goedgekeurde aanpassingswerken aan het hoofdcommissariaat tegemoet komen aan de opmerkingen van de preventieadviseur de heer Jan Sempels en de arbeidsgeneesheer dokter Dries Van Herzele. Op het gebied van vertrouwensdienst heeft de lokale politie Lubbeek in de loop van 2004 de cirkel gesloten. Naast de interne vertrouwenspersonen is de psychologe mevrouw Sofie Balduyck onze externe vertrouwenspersoon. De doorgedreven opleiding van bedrijfseerstehulpverlener, georganiseerd door Premed, werd gevolgd door 1 inspecteur. Voor het gehele korps werd een opfrissingcursus EHBO voorzien. De lokale politie Lubbeek heeft de intentie om deze levensreddende opleiding regelmatig te herhalen. Inentingen tegen hepatitis B en C en de griepvaccins moeten de algemene gezondheid van de medewerkers bevorderen. Lokale Politie Lubbeek, 18

20 medewerkers waardering door medewerkers leiderschap strategie & beleid processen waardering door klanten en leveranciers resultaten middelen waardering door de maatschappij leren en verbeteren Lokale Politie Lubbeek, 19

21 Medewerkers Organigram lokale politie Lubbeek Legende : hoofdcommissaris / commissaris / hoofdinspecteur / inspecteur / CaLog KORPSCHEF HCP H.VERCOUTTER 1/0/0/0/0 BIJZONDER REKENPLICHTIGE Dhr. DE SMET CON. CREEMERS 0/0/0/0/2 STAFDIENST CP MISPELTERS 0/1/1/0/1 BELEIDSCEL ADV WILANOWSKA INP DEHAES CP LECLERCQ 0/1/0/1/1 WIJKDIENST CP LAENENS LOKALE RECHERCHE CP CAMPS S.O.M. CP ARTOIS INTERVENTIE CP MORREN 0/1/5/12/5 0/1/0/2/0 0/1/1/2/0 0/1/5/20/0 WIJK LUBBEEK HINP ANDRIES WIJK HOLSBEEK HINP VERVLOESSEM WIJK BOUTERSEM HINP ARLAY WIJK BIERBEEK HINP SCHOONHEYDT 0/0/1/5/2 0/0/1/3/1 0/0/2/2/1 0/0/1/3/1 Lokale Politie Lubbeek, 20

22 Voorstelling van de diensten Interventiedienst Samenstelling: Leiding: commissaris (CP) M. Morren Officierenkader: 1 commissaris Middenkader: 5 hoofdinspecteurs Basiskader: 20 inspecteurs CaLog: de interventiedienst kan elke dag beroep doen op een wisselende CaLog -medewerker die instaat voor de nodige administratie. Taken: De kerntaak van de interventiedienst bestaat erin te voorzien in een 24-uren mobiele permanentie die kan reageren op allerhande oproepen. Deze mobiele ploegen worden in ons geval gestuurd door de 101-centrale te Leuven. Zij voeren vervolgens de nodige vaststellingen uit, starten de eerste opsporingen en de verdere onderzoeken. Naast deze kerntaak wordt een bijzondere aandacht besteed aan bijkomende gerichte patrouilles, de zogenaamde piekploegen, en het organiseren van verkeerscontroles. De interventiedienst staat eveneens in voor het vervullen van de federale opdrachten van openbare orde, de interzonale samenwerking en de laterale steun. Cijfergegevens vindt u verderop in het veld resultaten. Lokale Politie Lubbeek, 21

23 Wijkdienst Samenstelling: Leiding: CP P.Laenens Officierenkader: 1 commissaris Middenkader: 5 hoofdinspecteurs Basiskader: 13 inspecteurs CaLog: 5 CaLog personeelsleden belast met bijkomende administratieve taken in andere functionaliteiten. Taken: De wijkdienst staat in de eerste instantie in voor de primaire basispolitiezorg met als belangrijkste pijler de probleemoplossende ingesteldheid (problemsolving). De wijkagent vormt hierin dan ook een belangrijke schakel als bemiddelaar in de brede waaier van de wijkproblematiek. Hiervoor is het dagelijkse contact met de bevolking het belangrijkste aandachtspunt. De ideologie van gemeenschapsgerichte politiezorg (community oriented policing - COP) wordt zo verder uitgewerkt en ingevuld. Het zal dus in eerste instantie de wijkdienst zijn die instaat voor het aanbieden van een zichtbare, aanspreekbare en contacteerbare politiedienst. Daarenboven krijgt de wijkdienst een andere belangrijke opdracht toegewezen namelijk: het voldoen aan de parketopdrachten vervat in de verschillende kantschriften. In 2004 ontvingen we 4147 kantschriften. De lokale politie Lubbeek opteert er eveneens voor om de onthaalfunctie in de verschillende commissariaten door de wijkagenten te laten vervullen. Het uitgangspunt binnen deze onthaalfunctie is uiteraard het aanbrengen van een gepaste dienstverlening binnen een redelijke wachttermijn. Binnen deze onthaalfunctie kunnen taken ondergebracht worden zoals de eerste opvang van slachtoffers en benadeelden, het beantwoorden van telefonische oproepen, het acteren van klachten en aangiften, informeren en gepast doorverwijzen van personen, Lokale Politie Lubbeek, 22

24 Lokale recherchedienst Samenstelling: Leiding: CP J.Camps Officierenkader: 1 commissaris Basiskader: 2 inspecteurs ½ CaLog: verzekert, indien nodig, de nodige administratieve ondersteuning. Taken: De lokale recherchedienst verricht de specifieke taken zoals omschreven in de geldende richtlijnen terzake en die de bevoegdheid uitmaken van de lokale politie. Zij voeren daden uit van gerechtelijke opsporing naar de hun toevertrouwde dossiers. Zij scheppen en onderhouden een bevoorrecht samenwerkingsverband met de gerechtelijke overheden en partners. Het diensthoofd is eveneens verbindingsofficier met GDA (federale politie en parket op gerechtelijk gebied). In hoofdzaak nemen zij bepaalde opdrachten over van de andere functionaliteiten in het geval dat specifieke en speciale onderzoeken genoodzaakt zijn. Tevens voeren zij onderzoeksverrichtingen in opdracht van parket en onderzoeksrechters uit. Voor de lokale recherchedienst kunnen we in 2004 volgende cijfers vermelden: Aantal geopende dossiers 130 Arrestaties en vrij na verhoor 6 Aanhoudingen (geseinden) 4 Voorleidingen voor de onderzoeksrechter 4 Aangetroffen illegalen 10 Identificatie daders (lokale) misdrijven 55 Lokale Politie Lubbeek, 23

25 Slachtofferonthaal en milieu (SOM) Samenstelling: Leiding: CP M.Artois Officierenkader: 1 commissaris Middenkader: 1 hoofdinspecteur Basiskader: 2 inspecteurs Taken: De dienst slachtofferonthaal staat in voor de eerste opvang van slachtoffers van misdrijven, het verrichten van slecht-nieuwsmeldingen, een verdere begeleiding bij relatieconflicten en familiale problemen, Naast deze taken zullen zij instaan voor de verdere doorverwijzing naar de gespecialiseerde diensten voor opvang en begeleiding. Vanzelfsprekend onderhouden zij in deze taak bevoorrechte contacten met deze hulpinstanties. Deze dienst verricht eveneens herbezoeken aan slachtoffers van allerhande misdrijven en in het bijzonder deze van inbraken. Het aantal uitgevoerde herbezoeken kende het afgelopen jaar voor het eerst een daling, enerzijds door de afname van het aantal diefstallen in woningen. Anderzijds werden slachtoffers van inbraken eerst aangeschreven en op aanvraag pas effectief herbezocht Herbezoeken Wat betreft milieuzorg werd de verantwoordelijke officier in april 2004 versterkt met een inspecteur. Cijfergegevens: 192 meldingen waarvan er 29 aanleiding gaven tot het opstellen van een aanvankelijk proces-verbaal. Dat er minder aan aanvankelijke processen-verbaal opgesteld werden sluit aan bij de algemene tendens om gemeentelijke overheden aan te spreken op Lokale Politie Lubbeek, 24

26 hun bevoegdheden en te kiezen voor een snelle oplossing eerder dan strafrechtelijk gevolg hieraan te geven. De nieuwe wetgeving rond administratieve boetes bevestigt deze werkwijze 15 navolgende processen-verbaal aan eigen dossiers 26 navolgende onderzoeken in de meest uiteenlopende milieuwetgevingen Bijstand in raad en daad aan andere functionaliteiten Samenwerking met specifieke externe partners: o Gemeentelijke en gewestelijke milieu - ambtenaren o Bijzondere veldwachters c.q. de provincie Vlaams- Brabant De bijzondere veldwachters werden op 29 april door de lokale politie Lubbeek uitgenodigd op een algemene informatieavond te Lubbeek over samenwerking en een integrale aanpak van de milieu - en jachtproblematiek. Er werd eveneens een beperkt overleg gehouden tussen de politie en arrondissementscommissaris Kaat Boon op 23 november over het toekomstige statuut van de bijzondere veldwachters. Lokale Politie Lubbeek, 25

27 Stafdienst Samenstelling: Leiding: CP P.Mispelters Officierenkader: 1 commissaris Middenkader: 1 hoofdinspecteur Basiskader: 0 inspecteur CaLog: 1 voltijds CaLog niveau B ondersteuning bijzondere rekenplichtige en verantwoordelijke aankoopcel 1 halftijds CaLog niveau D ondersteunende administratieve taken Ondersteuning gedurende maximaal 2 dagen per week door bijzondere rekenplichtige, gewestelijke ontvanger Theo De Smet Taken: Ook de stafdienst heeft, net als de andere diensten, velerlei taken. In eerste instantie is er de ondersteuning en administratie van de korpschef. Een andere belangrijke opdracht is het personeelsbeheer. Hieronder valt ondermeer de weddeproblematiek, de personeelsdossiers, pensioenen, mobiliteit en aanwerving inclusief het uitwerken van de selectieprocedure en het zetelen in de selectiecommissie, de opleidingen, de statutarisering, het beheer en andere. Ook het logistieke beheer is een taak voor de stafdienst. Hieronder valt dan weer het beheer van de gebouwen, de voertuigen, het informaticamaterieel, het opvolgen van kledijproblematiek en nieuwe aankopen. De lokale politie Lubbeek heeft een bijzondere waardering voor de huidige bijzondere rekenplichtige Theo De Smet. In de loop van 2004 legde hij met bijzondere gedrevenheid, met de ondersteuning van CaLog medewerkster Anke Creemers en de externe firma s Deloitte en Cipal, de eerste maar ook de definitieve steen van de beginbalans en de jaarrekening Beide documenten waren onontbeerlijk als bouwsteen voor de begroting Lokale Politie Lubbeek, 26

28 Beleidscel Officierenkader: 1 commissaris APO Middenkader: 0 hoofdinspecteurs Basiskader: 1 inspecteur functioneel beheerder CaLog: 1 CaLog niveau A politiesecretaris Taken: De personeelsleden die deel uitmaken van de beleidscel zijn, boven op hun dagelijkse taken, belast met het uitwerken van beleidsbeslissingen en met de implementatie en de opvolging ervan binnen de organisatie. Voor hun eerste bijkomende taak worden zij beleidsmedewerkers genoemd, voor hun tweede bijkomende taak nemen zij de taak van procesbegeleiders op zich. Deze personen ressorteren direct onder de korpschef en staan tevens in voor de coördinatie van het BOT. Verwezenlijkingen 2004: Opstellen van jaarverslag 2003 Voorbereiden, opstellen en uitwerken van ZVP rekening houdend met de wettelijke bepalingen terzake Implementatie van het nieuw ZVP gebruik makend van de techniek van world café (hier genaamd politiecafé) Uitwerken van actieplannen en stuurborden Projectmatig en procesmatig werken uitdenken en doorvoeren Methodologische en inhoudelijke begeleiding van vergaderingen Begeleiden van stagiairs Doorvoeren van allerlei bevragingen (bevolkingsbevraging, medewerkerstevredenheidsonderzoek, UNIZO) Bijscholing intern eigen medewerkers en partners overheden over gebruikte managementtechnieken Verregaande samenwerking met partners Lokale Politie Lubbeek, 27

29 Functioneel beheer In de lokale politie Lubbeek wordt de functie van functioneel beheerder waargenomen door INP Joery Dehaes. In deze taak wordt hij bijgestaan door assistent functioneel beheerder INP Patrick De Vits, die specifiek instaat voor het verwerken van de listing pv s. Aantal gevatte processen-verbaal: Aantal listing pv s: 985 De functioneel beheerder staat in voor het uitvoeren van de controle op de kwaliteit van de politionele gegevens en de wisselwerking met de ANG. Op regelmatige basis werd in dit kader overleg gepleegd met het parket, het AIK en de diensten van de federale politie. Het feit dat de lokale politie Lubbeek, door het toedoen van de functionele beheerder, meedoet aan een pilootproject inzake de politionele beeldvorming binnen het arrondissement Leuven onder de coördinatie van CSD Leuven vormt een noemenswaardig feit. De functioneel beheerder is eveneens procesbegeleider en beleidsmedewerker binnen de lokale politie Lubbeek. Politiesecretaris Binnen de lokale politie Lubbeek wordt de functie van politiesecretaris, overeenkomstig de PLP 32, waargenomen door een CaLog personeelslid, meer bepaald door adviseur niveau A Agnieszka Wilanowska. De politiesecretaris is belast met het redigeren en opstellen van de notulen van zowel de politieraad als van het politiecollege. Ook het BOC of het basisoverlegcomité met de vakorganisaties en de zonale veiligheidsraad behoren tot de takenpakket van de politiesecretaris. Tot in het voorjaar van 2004 was zij eveneens secretaris van het directiecomité. Door een te veel aan taken is zij in deze functie opgevolgd door CaLog niveau B Anke Creemers. De politiesecretaris is eveneens beleidsmedewerker en procesbegeleider en zij staat daarenboven in voor het algemene secretariaat van de lokale politie Lubbeek. Lokale Politie Lubbeek, 28

30 APO dossiers Binnen de lokale politie Lubbeek is CP Maurice Leclercq aangeduid als officier verantwoordelijk voor APO (Ambtshalve Politionele Opvolging). De politie staat hiermee, zoals bepaald in de gecoördineerde dienstbrief van parket Leuven van 1 september 2002, in voor het vervolledigen van het dossier ook buiten haar ambtsgebied alvorens ze over te maken aan de bevoegde bestemmelingen. De APO officier is eveneens procesbegeleider en beleidsmedewerker binnen de lokale politie Lubbeek. Aantal APO dossiers: 408 Lokale Politie Lubbeek, 29

31 Opleidingen personeelsverloop en andere Interne verschuivingen 2004 was een turbulent jaar wat betreft de interne verschuivingen binnen de lokale politie Lubbeek. Zo werd commissaris (CP) Maurice Leclercq aan het hoofd van de wijkwerking opgevolgd door CP Pieter Laenens. CP Leclercq werd APO officier en vervoegde de beleidscel als beleidsmedewerker/procesbegeleider. CP Laenens werd op zijn beurt binnen de dienst interventie opgevolgd door CP Michel Morren. De dienst interventie werd eveneens versterkt door de komst van inspecteur (INP) Johan Renders, afkomstig uit de wijk Boutersem. Ook INP Kim Buvé vertrok uit de wijk Boutersem naar de lokale recherche te Holsbeek. De wijkwerking van Boutersem werd versterkt door de komst van hoofdinspecteur (HINP) Marc Arlay, die eveneens de leiding van de wijk Boutersem overnam van HINP Karel Sente. Ook INP Tom Van den Ende kwam de wijk Boutersem vervoegen. Zowel HINP Arlay als INP Van den Ende maakten daarvoor deel uit van de dienst lokale recherche te Holsbeek. De dienst SOM (slachtofferbejegening en milieu) werd versterkt door INP Sven Lamproye, afkomstig uit de dienst interventie. Mobiliteitsprincipe Het statuut van de politieambtenaren waarborgt hun mobiliteit binnen de federale politie en de lokale politie. De bewegingen voor dit onderdeel zijn af te lezen in twee tabellen: Mobiliteit OUT. Naam Voornaam Datum Functie Bestemming nihil Mobiliteit IN. Naam Voornaam Datum Functie Herkomst RECTOR Eric hoofdinspecteur van politie (interventie) Lokale Politie Leuven DELVAUX Jean-Marie hoofdinspecteur van politie (interventie) GUELINCKX Anneke hoofdinspecteur van politie (SOM) Lokale Politie Brussel hoofdstad/ Elsene Lokale Politie Lubbeek Lokale Politie Lubbeek, 30

32 Pensionering In 2004 werd aan 1 personeelslid eervol ontslag verleend. De tabel geeft een concreet overzicht van personen, data en functies: Naam Voornaam Datum pensioen Functie DUCHATEAU Luc inspecteur van politie (stafdienst) Ziekteverzuim In 2004 werden 915 ziektedagen (exclusief arbeidsongevallen) geregistreerd voor de totale groep personeelsleden (operationelen + CaLog). Eén medewerker die in 2004 langdurig ziek bleef (meer dan 150 dagen ziek op jaarbasis), was verantwoordelijk voor 304 ziektedagen. Ten opzichte van 2003 betekent dit een daling van het totaal aantal ziektedagen met 12 %. Ziektecontingent Voor elk operationeel personeelslid van de ex-gemeentepolitie werden de ziektecontingenten A en B berekend en vervolgens individueel betekend. De algemene werkingsprincipes (opbouw, proportionele vermindering, aftrek) van het ziektecontingent, evenals het beheer ervan op korpsniveau, werden uitvoerig toegelicht tijdens het opleidingsmoment van 22 april Overuren Dienstprestaties worden vooraf gepland, doch gelet op de specifieke aard van het politiewerk kunnen taken of interventies niet zomaar afgebroken worden. Het presteren van overuren is dus onvermijdelijk maar moet wel beheersbaar blijven. Wij hanteren ook de federale norm van maximaal 10 overuren per referentieperiode van 2 maanden. Gepresteerde overuren: Lokale Politie Lubbeek, 31

33 Statutarisering De vier voltijdse en contractuele CaLog personeelsleden werden gestatutariseerd bij beslissing van de politieraad van 10 november Drie personeelsleden waren voorheen ter werk gesteld binnen het Gesco statuut. De Gesco premies komen hierdoor tijdelijk in de frigo terecht, maar zijn niet uitdovend. Functionering en evaluatie Het functionerings- en evaluatiesysteem is in 2004 andermaal doorgeschoven naar 1 april Uitzondering hierop is de korpschef die met een aparte en complexe procedure (GPI 41) gunstig geëvalueerd werd op 21 september Opleiding De Lokale Politie Lubbeek wenst haar medewerkers op een permanente manier bij te scholen opdat zij op de best mogelijke manier hun kennis en vaardigheden kunnen aanscherpen of verbreden. De korpsleiding voorziet daarom in een intern en extern opleidingsprogramma, met oog voor de verplichte en de facultatieve modules en afhankelijk van het aanbod van de erkende politiescholen en andere instanties of organisaties (lees : partners). Intern Naast de vaste items als stand van zaken onderzoeken lokale recherche, overzicht algemene personeelszaken en het vragenkwartiertje kregen de korpsleden in 2004 de volgende onderwerpen voorgeschoteld : Data Thema s INK-managementmodel*medewerkerstevredenheidsonderzoek(MTO)* schietopleiding 2004*actieplan 2004 ivm diefstallen*eerste vaststellingen ernstig misdrijf (film)*apo Veiligheidsmaatregelen wapens*prioriteitennota milieu*verkeersveiligheid (toepassing wet Durant ) Voorstelling resultaten MTO*werkdocument: tekst visie, missie en waarden (VMW)* nieuwe verkeerswetgeving* VIEWdocument*inventaris projectwerking Straatcode1/2*jaarverslag 2003*beheer ziektecontingent*bespreking verbeterpunt 1 MTO: manier van leidinggeven Straatcode 2/2+nieuwste ontwikkelingen superboetes*resultaten MTO manier van leidinggeven *bepalen slogan ivm VMW Presentatie zonaal veiligheidsplan (ZVP)*politiecafé BOT: keuze projecten*saver-methode*bespreking verbeterpunt 2 MTO communicatie en informatie Lokale Politie Lubbeek, 32

34 Beroepenvoorlichters*resultaten MTO communicatie en informatie gebruik vreemde talen*mensenhandel en zeden*gijzeling*rir*kwaliteit vaststellingen*opname sporen Bespreking verbeterpunt 3 MTO arbeidsomstandigheden *doelstellingen projectgroep E- beheer*cynisme op het werk*intrafamiliaal geweld*onrustwekkende verdwijningen*milieu-info Extern 1.Baremische opleiding Officierenkader Naam Voornaam School Data Onderwerp ARTOIS Marcus Nationale 23/06/04 Beveiliging van sporen Recherche school (DPER) CAMPS Jozef DPER 23/06/04 Beveiliging van sporen MISPELTERS Paul DPER 23/06/04 Beveiliging van sporen MORREN Michel DPER 23/06/04 Beveiliging van sporen Basiskader Naam Voornaam School Data Onderwerp BOFFE Ivo PLOT 05/05/04 Statuut van de personeelsleden van de geïntegreerde politie VANHELLEMONT Marc PLOT 05/05/04 Statuut van de personeelsleden van de geïntegreerde politie 2. Bijscholing schietmonitor 16 uren GIP vzw INP André Deroost 26-27/04/2004 INP Kris Wouters 03-04/06/2004 HINP Filip Vanlaer 03-04/06/ Schietopleiding/geweldsbeheersing Modules (-5-6) werden gemeenschappelijk aangepakt door samenwerking van 9 politiezones uit het gerechtelijke arrondissement Leuven. In deze modules komen zowel training als het gebruik van pepperspray en wapenstok aan bod. Enkel voor de operationele personeelsleden. Lokale Politie Lubbeek, 33

35 4. INK- management integrale bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling met behulp van EFQM/INK/CAF PCVOO vzw in samenwerking met CGL en provincies Vlaams-Brabant en Limburg 8 uur CaLog Agnieszka Wilanowska CP Paul Mispelters procesgericht werken PCVOO vzw in samenwerking met CGL en provincies Vlaams-Brabant en Limburg 16 uur CaLog Agnieszka Wilanowska INP Joery Dehaes 5. Mentor De lokale politie Lubbeek engageert zich om aspirant inspecteurs en in de toekomst ook aspirant-hoofdinspecteurs binnen de lokale politie stage te laten volgen. 56 uren 17/06/2004 te PLOT (politieschool Limburg) INP Patrick Dewaelheyns INP Sven Lamproye 6. Opleiding vertrouwenspersonen HINP Anneke Guelinckx (30/11/2004 en 07 en 14/12/2004) bij Premed Leuven. 7. Intrafamiliaal geweld PIVO opleiding 6 uur 09/09/2004 INP Peter Cokelaere INP Paul Mariën INP Bart Raepers INP Gustave Vandenberghen INP Johan Van Vlasselaer HINP Jean-Marie Delvaux Lokale Politie Lubbeek, 34

36 8. Assistent functioneel beheerder ISLP PLOT opleiding 25 uur 26-30/04/2004 INP Patrick De Vits 9. Powerpoint PIVO opleiding 9 uur 02,09 en 16/12/2004 CP Paul Mispelters 10. Afval Nationale Rechercheschool (DPER) opleiding 12 uur 25-26/11/2004 CP Marc Artois 11. Controle valse en vervalste identiteitsdocumenten PIVO 12 uur 15-16/12/2004 HINP Jean-Marie Delvaux 12. Studienamiddag intrafamiliaal geweld 23 korpsleden uit alle functionaliteiten 3 uur Provincie Vlaams-Brabant 24/11/ Overlegvergadering Federaal Voedselagentschap 2 uur- Provincie Vlaams-Brabant 14/12/2004 HINP Danny Schoonheydt CP Marc Artois 14. PBW-opleiding plaatselijke contactpersonen en leidinggevenden 6 uur 15 minuten Preventiedienst Interleuven CaLog Anke Creemers HINP Ludo Peeters Lokale Politie Lubbeek, 35

Lokale Politie Lubbeek. Jaarverslag 2005

Lokale Politie Lubbeek. Jaarverslag 2005 Lokale Politie Lubbeek Jaarverslag 200 Voorwoord Even stilstaan bij het maken van een jaaroverzicht versterkt het besef dat 200, van 1 januari tot 31 december, is voorbijgevlogen. De zone leverde goed

Nadere informatie

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus; GR20120621 punt 1: politiezone Ninove - Openverklaring van een vacante betrekking in het operationeel kader - Hoofdinspecteur van politie - politieassistent DE RAAD, Gelet op de wet van 7 december 1998

Nadere informatie

P O L I T I E Z O N E

P O L I T I E Z O N E P O L I T I E Z O N E Z O T T E G E M / H E R Z E L E / S I N T - L I E V E N S - H O U T E M ( P Z 5 4 2 9 ) Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 INHOUD INLEIDING... 2 MISSIE - VISIE - WAARDEN... 3 Missie

Nadere informatie

Omschrijving van de zone:

Omschrijving van de zone: Omschrijving van de zone: De politiezone Heist is een ééngemeentezone bestaande uit de hoofdgemeente Heist o/d Berg met haar deelgemeenten Itegem, Wiekevorst, Hallaar, Booischot en Schriek. De politiezone

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Bestemd voor: Commissie Algemene Zaken, Intercommunales en Bevolking

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Bestemd voor: Commissie Algemene Zaken, Intercommunales en Bevolking GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 11 april 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00330 Onderwerp: Politiezone Gent - Personeelsformatie van de Politiezone Gent - Wijziging.- Nieuw organogram

Nadere informatie

Lokale Politie Lubbeek Jaarverslag 2006. Voorwoord

Lokale Politie Lubbeek Jaarverslag 2006. Voorwoord Voorwoord Terwijl we terugblikken op 2006 is 2007 alweer twee maanden doorgeschoven. Vier jaar geleden, in 2003, schreven we in Het startschot, ons eerste jaarverslag 2002 : Toch werd 2002 een moeizaam

Nadere informatie

Deel 1 Strategie en beleid. Leiderschap : De weg die we bewandelen

Deel 1 Strategie en beleid. Leiderschap : De weg die we bewandelen Leiderschap : De weg die we bewandelen Missie, visie en waarden De missie, visie en waarden van de lokale politie Lier worden gebundeld in onze slagzin die uitdraagt waar we in deze organisatie voor staan

Nadere informatie

L o ka le P o lit ie L u b beek J a a r verslag 2 0 0 7. Inhoudsopgave

L o ka le P o lit ie L u b beek J a a r verslag 2 0 0 7. Inhoudsopgave JAARVERSLAG 2007 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Voorwoord... 6 De negen aandachtspunten van het EFQM-model Politie België... 7 Strategie en beleid... 8 Overlegstructuren... 8 Zonale Veiligheidsraad (ZVR)...

Nadere informatie

Politieraad. Verslag van de zitting van 14 december 2010, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Verslag van de zitting van 14 december 2010, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Verslag van de zitting van 14 december 2010, 20 uur Agenda en verslag Agenda: In openbare zitting 1. Goedkeuring verslag politieraad van 05.10.2010

Nadere informatie

Deel 1 Strategie en beleid

Deel 1 Strategie en beleid 4 Jaarverslag 2014 5 Jaarverslag 2014 Veiligheidsfenomenen Criminaliteit Prioritair : Diefstallen in gebouwen en woningen Het aantal diefstallen in woningen en diefstallen in gebouwen op een aanvaardbaar

Nadere informatie

Inhoud. Waarom snelheidshandhaving. Waarom snelheidshandhaving. Binnen welke context. Binnen welke context 26/09/2014 SNELHEIDSHANDHAVING PZ LEUVEN

Inhoud. Waarom snelheidshandhaving. Waarom snelheidshandhaving. Binnen welke context. Binnen welke context 26/09/2014 SNELHEIDSHANDHAVING PZ LEUVEN SNELHEIDSHANDHAVING PZ LEUVEN Ludwig Hoeterickx Politie Leuven Inhoud Waarom snelheidshandhaving Binnen welke context Elk bestuursniveau doet zijn zeg SGVV 2007 en referentiekader ZVP Personeelsinzet Onderzoek

Nadere informatie

We noemen 2010 dan ook : ons V-jaar.

We noemen 2010 dan ook : ons V-jaar. Vebeterende organisatie Onze T(h)ree filosofie Tijdens het eerste jaar van onze T(h)ree legden we de nadruk op : De goede dingen doen (effectief en doeltreffend te werk gaan). Als logisch gevolg daarom

Nadere informatie

Politieraad Zitting van 22 september 2004

Politieraad Zitting van 22 september 2004 Politiezone Maasland 5383 Arrondissement Hasselt Provincie Limburg Politieraad Zitting van 22 september 2004 Verslag In openbare zitting 1. Goedkeuring verslag Politieraad van 14.04.2004 2. Bekrachtiging

Nadere informatie

Criteriummatrix criminaliteit

Criteriummatrix criminaliteit Criteriummatrix criminaliteit Fenomeen Objectieve bronnen Subjectieve bronnen Totaal Objectieve cijfers Wijkbevraging Bevraging leden politieraad Bevraging medewerkers 7 4 3 3 CRIMINALITEIT Inbraken woningen,

Nadere informatie

Deel 2: Management van medewerkers

Deel 2: Management van medewerkers Deel 2: Management van medewerkers Management van medewerkers Personeelsbeleid:aanwervingen,toekomstperspectieven In 2013 hebben negen personeelsleden het korps verlaten. Acht nieuwe leden werden aangeworven.

Nadere informatie

De CALog ers waren gemiddeld 41 jaar en hadden gemiddeld 10 dienstjaren. Verdeling M/V op 31/12/2013

De CALog ers waren gemiddeld 41 jaar en hadden gemiddeld 10 dienstjaren. Verdeling M/V op 31/12/2013 JAARVERSLAG 2013 PERSONEELSFORMATIE Op 31 december 2013 bestond het korps uit 55 mannen en 25 vrouwen. De gemiddelde leeftijd voor de operationele medewerkers bedroeg 42 jaar en ze hadden gemiddeld 17

Nadere informatie

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten; GR20170622 punt 3: Politie - Personeel - Externe aanwerving - Openverklaring van een betrekking in het administratief en logistiek kader - Niveau B - Consulent - voor de dienst beleid, beheer & ondersteuning

Nadere informatie

Hoofdcommissariaat Overijse. Brusselsesteenweg 145 g, 3090 Overijse

Hoofdcommissariaat Overijse. Brusselsesteenweg 145 g, 3090 Overijse 7. Onze PZ Politiezone Druivenstreek is een meergemeentezone die wordt gevormd door de gemeenten Overijse en Hoeilaart. Beide gemeenten zijn gelegen in het Vlaams gewest, in de provincie Vlaams-Brabant,

Nadere informatie

Inhoud Hoofdstuk 1 Situering van de politiezone...

Inhoud Hoofdstuk 1 Situering van de politiezone... Inhoud Hoofdstuk 1 Situering van de politiezone... 13 1.1 Historiek politiehervorming... 13 1.2 Een geïntegreerde politie op 2 niveaus... 14 1.2.1 Wat zijn de kenmerken van de geïntegreerde politie?...

Nadere informatie

Welkom bij de politie

Welkom bij de politie Welkom bij de politie Persoonlijke gegevens Naam: Functie: Dienst of zone: Onthaalbrochure van de geïntegreerde politie September 2007 Realisatie: Dienst interne communicatie Directie interne relaties

Nadere informatie

Politieraad. Zitting van 18 juni 2014, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Zitting van 18 juni 2014, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Zitting van 18 juni 2014, 20 uur Agenda en verslag Agenda: In openbare zitting 1. Goedkeuring verslag politieraad van 17.03.2014 2. Goedkeuring van

Nadere informatie

BEKNOPT OVERZICHT VAN DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 7 OKTOBER 2013

BEKNOPT OVERZICHT VAN DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 7 OKTOBER 2013 Politie Lokale politie PAJOTTENLAND Bruneaustraat 101 1755 Kester BEKNOPT OVERZICHT VAN DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 7 OKTOBER 2013 OPENBARE ZITTING Waren aanwezig: Doomst M., Voorzitter De Knop I.,

Nadere informatie

MECHANISMEN EN ORGANEN VAN INTERNE EN EXTERNE CONTROLE OP DE POLITIE

MECHANISMEN EN ORGANEN VAN INTERNE EN EXTERNE CONTROLE OP DE POLITIE Inzake de toegang tot www.poldoc.be kan worden verwezen naar het Infonieuws Nr. 1719 van 19 oktober 2006 met als titel: " PolDoc, de documentaire site van de politie, voor iedereen toegankelijk op internet!

Nadere informatie

namens het politiecollege W. DEN TANDT J. VERMEULEN

namens het politiecollege W. DEN TANDT J. VERMEULEN BEKENDMAKING Deinze, 15 juni 2017 De vergadering van de politieraad vond plaats op 15 juni 2017. De lijst met beknopte inhoud van de daarin geregelde aangelegenheden ligt ter inzage van het publiek van

Nadere informatie

Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw

Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw De politiezone Politiereglementen Gemeentelijke administratieve sancties Isabelle Vincke 12-12-2012 Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale asbl Vereniging van de Stad

Nadere informatie

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008 POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008 Openbare zitting 1. Zonaal veiligheidsplan 2009 2012. Goedkeuring van de delen die behoren tot de bevoegdheid

Nadere informatie

Politieraad. Verslag van, de zitting van 21 juni 2011, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Verslag van, de zitting van 21 juni 2011, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Verslag van, de zitting van 21 juni 2011, 20 uur Agenda en verslag Agenda: Voorafgaande aan de zitting zullen volgende personeelsleden verzocht worden

Nadere informatie

Politieraad. Verslag van, de zitting van 15 maart 2011, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Verslag van, de zitting van 15 maart 2011, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Verslag van, de zitting van 15 maart 2011, 20 uur Agenda en verslag Agenda: Voorafgaande aan de zitting zullen volgende personeelsleden verzocht

Nadere informatie

POLITIERAAD VAN 12 DECEMBER 2011

POLITIERAAD VAN 12 DECEMBER 2011 Provincie Oost-Vlaanderen Politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen POLITIERAAD VAN 12 DECEMBER 2011 AANWEZIG: Pardaen Alain, Voorzitter, De Baerdemaeker Ignace, Taylor Kenneth, Burgemeesters, Maes Gerritjan,

Nadere informatie

Politieraad. Verslag van de zitting van 27 april 2010, 20 uur. Agenda

Politieraad. Verslag van de zitting van 27 april 2010, 20 uur. Agenda Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Verslag van de zitting van 27 april 2010, 20 uur Agenda In openbare zitting 1. Kennisname van het ontslag als politieraadslid van mevrouw Rosette

Nadere informatie

STAGEHANDLEIDING AGENT VAN POLITIE

STAGEHANDLEIDING AGENT VAN POLITIE 1 STAGEHANDLEIDING AGENT VAN POLITIE voorwoord 2 Het basisontwerp van dit document is opgesteld door het Provinciaal opleidingscentrum voor politiepersoneel (PLOT). In samenspraak met de andere opleidingscentra

Nadere informatie

Politie en Beleidsevaluatie

Politie en Beleidsevaluatie Politie en Beleidsevaluatie Enkele beschouwingen vanuit de politiepraktijk 9 juni 2006 Federale politie 1 1. Politie 2. Politie en veiligheid 3. Veiligheid en beleid 4. Beleid en evaluatie 9 juni 2006

Nadere informatie

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN 17.02.2009 Openbare zitting 1. Aktename einde mandaat politieraadslid. Op de politieraad van 01.02.2007 werd de Heer André Vanassche,

Nadere informatie

Politieraad. Zitting van 20 december 2006, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Zitting van 20 december 2006, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Zitting van 20 december 2006, 20 uur Agenda en verslag In openbare zitting 1. Goedkeuring verslag Politieraad van 26.09.2006 2. Goedkeuring drie

Nadere informatie

Management van de medewerkers:

Management van de medewerkers: Management van de medewerkers: In 2014 hebben vijf personeelsleden het korps verlaten werden zeven nieuwe medewerkers aangeworven. Een herverdeling van de personeelsleden over de verschillende afdelingen

Nadere informatie

Visie. Heist samen. elke partner E venwaardig is.

Visie. Heist samen. elke partner E venwaardig is. Deel 9: Leiderschap Leiderschap Visie en missie Dit wordt samengevat in de Heist samen. leuze kwaliteitsvollee politiezorg doen we in De korpsleiding heeft gekozen voor politiewerk op mensenmaat, met speciale

Nadere informatie

LOKALE POLITIE HEUSDEN-ZOLDER. Jaarverslag 2014

LOKALE POLITIE HEUSDEN-ZOLDER. Jaarverslag 2014 Politiezone Heusden-Zolder jaarverslag 214 1 LOKALE POLITIE HEUSDEN-ZOLDER Jaarverslag 214 ( foto s teambuilding 214) Politiezone Heusden-Zolder jaarverslag 214 2 Voorwoord van de korpschef Dit jaarverslag

Nadere informatie

Deel 6: Resultaten bij de medewerkers

Deel 6: Resultaten bij de medewerkers Deel : Resultaten bij de medewerkers Resultaten bij de medewerkers Gegevens personeel Personeelsdossiers De persoonlijke personeelsdossiers worden in onze zone behandeld. De lokale politie houdt rechtstreeks

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 4 20 april 2008 14de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Dit nummer bevat geen overzichtslijst van raadsbesluiten Verordeningen

Nadere informatie

POLITIERAAD 14 maart 2013 Verslag

POLITIERAAD 14 maart 2013 Verslag Prins Boudewijnlaan 43a 2650 Edegem POLITIERAAD 14 maart 2013 Verslag Aanwezig: Koen Metsu, burgemeester- voorzitter. Sophie De Wit, Erik Jacobs, Koen Volckaerts, Harry Debrabandere, burgemeesters. Bart

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE POLITIERAAD VAN 8 maart 2012

VERSLAG VAN DE POLITIERAAD VAN 8 maart 2012 VERSLAG VAN DE POLITIERAAD VAN 8 maart 2012 POLITIEZONE K-L-M Naamcode 5409 Aanwezigen : Jozef DE BORGER - Burgemeester-Voorzitter Marcel BELGRADO, Else DE WACHTER - Politiecollegeleden Alain MEERTS -

Nadere informatie

Politieraad. Zitting van 17 december 2007, 21 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Zitting van 17 december 2007, 21 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Zitting van 17 december 2007, 21 uur Agenda en verslag In openbare zitting 1. Kennisname aanduiding opvolger uittredend raadslid mevrouw Ria Flamant

Nadere informatie

Minister van Binnenlandse Zaken

Minister van Binnenlandse Zaken Minister van Binnenlandse Zaken Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) SSGPI Ter attentie van : Fritz Toussaintstr. 8 - de korpschefs 1050 Brussel - de bijzondere rekenplichtigen T: 02 554 43

Nadere informatie

Bijdrage Paul Ponsaers

Bijdrage Paul Ponsaers Bijdrage Paul Ponsaers 18 mei 2013 1 Bestuurlijke Politie Gerechtelijke Politie FEDERAAL CENTRAAL Commissaris-Generaal A.D. Bestuurlijk A.D. Ondersteuning A.D. Gerechtelijk GEDECONCENTREERD (gerechtelijk

Nadere informatie

Zonaal Veiligheidsplan

Zonaal Veiligheidsplan Lokale Politie Mechelen Fr. De Merodestraat 88 B-2800 Mechelen Zonaal Veiligheidsplan PZ 5358 2009-2012 PZ Mechelen (5358) 1 Zonaal Veiligheidsplan 2009-2012 Colofon Lokale Politie Mechelen Fr. De Merodestraat

Nadere informatie

«Multiple communities en hun politiële aanpak»

«Multiple communities en hun politiële aanpak» CPS STUDIEDAG Beveren, woensdag 26 mei 2010 «Multiple communities en hun politiële aanpak» Korte reflectie vanuit de politiepraktijk Jan BUYS, FGP - DJF 1. Community policing Externe oriëntering (politie

Nadere informatie

Prioriteiten van de lokale politiezone GRENS 2010.

Prioriteiten van de lokale politiezone GRENS 2010. Lokale Politie PZ Grens 5350 Hoofdcommissariaat Kapellensteenweg 32 2920 Kalmthout Tel. 03/620.29.29 Fax 03/620.29.39 info@pzgrens.be Prioriteiten van de lokale politiezone GRENS 2010. Een politiekorps

Nadere informatie

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN. Edwin Vandereet, Commissaris PZ Leuven

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN. Edwin Vandereet, Commissaris PZ Leuven VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN Edwin Vandereet, Commissaris PZ Leuven Inhoud Waarom planmatig handhaven Binnen welke context Elk bestuursniveau doet zijn zeg SGVV 2007 en

Nadere informatie

Herstelgericht werken: een politiële tijdsinvestering die opbrengt? STELLINGEN PROJECT: POLITIËLE SCHADEBEMIDDELING EN POLITIE

Herstelgericht werken: een politiële tijdsinvestering die opbrengt? STELLINGEN PROJECT: POLITIËLE SCHADEBEMIDDELING EN POLITIE Herstelgericht werken: een politiële tijdsinvestering die opbrengt? Sigrid Van Grunderbeeck Wim D haese Congres Restorative Policing - Blankenberge 14-15 mei 2009 STELLINGEN Politie moet zich afhouden

Nadere informatie

Versie DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel

Versie DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 3.1 Eengemeentepolitiezone 3.2 Meergemeentepolitiezone

Nadere informatie

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN INHOUD Waarom planmatig handhaven Binnen welke context Elk bestuursniveau doet zijn zeg SGVV 2007 en 2011 niet dwingend referentiekader ZVP

Nadere informatie

INTEGRALE VEILIGHEID VRIJWILLIGERS

INTEGRALE VEILIGHEID VRIJWILLIGERS INTEGRALE VEILIGHEID in samenwerking met VRIJWILLIGERS Politiezone Regio Rhode & Schelde Hoofdcommissaris Yves Asselman, korpschef Commissaris Geert Van Hoecke, directie communicatie en beleid Menu Proud

Nadere informatie

Deel 2: Management van medewerkers

Deel 2: Management van medewerkers Deel 2: Management van medewerkers Management van medewerkers Personeelsbeleid:aanwervingen,toekomstperspectieven In 2012 hebben zeven personeelsleden het korps verlaten. Acht nieuwe leden werden aangeworven.

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 22 juni om 19.45u.

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 22 juni om 19.45u. TOELICHTINGSNOTA zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 22 juni om 19.45u. Omwille van het bezoek aan het CIC en met akkoord van de toezichthoudende overheid en de

Nadere informatie

Uitvoering ZVP 2012 Inbraak in gebouwen De eerste prioriteit in het zonaal veiligheidsplan is de inbraak in gebouwen. Dit omhelst zowel de woningen

Uitvoering ZVP 2012 Inbraak in gebouwen De eerste prioriteit in het zonaal veiligheidsplan is de inbraak in gebouwen. Dit omhelst zowel de woningen Uitvoering ZVP 212 Inbraak in gebouwen De eerste prioriteit in het zonaal veiligheidsplan is de inbraak in gebouwen. Dit omhelst zowel de woningen als de andere gebouwen. In het actieplan wordt aandacht

Nadere informatie

Contractuele betrekking Niveau C Ref n: G 6029 N 11 05

Contractuele betrekking Niveau C Ref n: G 6029 N 11 05 Vacature voor: Burgerpersoneel Voltijds (38u/week) Vlaams-Brabant Secundair onderwijs Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert. PRESENTATIE VAN DE DIENST LOKALE POLITIE VAN DE POLITIEZONE HERKO (Ecode

Nadere informatie

Domein 1 : Bestuurlijke politie (In termen van bevoegdheden van agent van bestuurlijke politie in overeenstemming met het art.

Domein 1 : Bestuurlijke politie (In termen van bevoegdheden van agent van bestuurlijke politie in overeenstemming met het art. INTERNE KANDIDATUUR: HOOFDINSPECTEUR VAN POLITIE (MIDDEN) Ten gevolge van de problemen met PolDoc: maak soms gebruik van het nieuwe platform PolDMS (te raadplegen via Portal) Domein 1 : Bestuurlijke politie

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 22 oktober 2012 om 18.30u.

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 22 oktober 2012 om 18.30u. TOELICHTINGSNOTA zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 22 oktober 2012 om 18.30u. Openbare zitting: Goedkeuring van het verslag van de zitting van de politieraad

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD In Dentergem wordt een gemeentelijke culturele raad opgericht in uitvoering van het dekreet van 24 juli 1991 houdende de organisatie van het overleg en de inspraak

Nadere informatie

Draaiboek voor een geïntegreerde aanpak van

Draaiboek voor een geïntegreerde aanpak van Draaiboek voor een geïntegreerde aanpak van Versie 01.07.2015 Aanleiding Hoe kwam dit initiatief tot stand? N aar aanleiding van de dodelijke verkeersongevallen tijdens het oogstseizoen van het jaar 2000

Nadere informatie

Functiebeschrijving Kapitein

Functiebeschrijving Kapitein Functiebeschrijving Kapitein Doel 1. De coördinatie van een aantal interventieploegen op het terrein bij complexe of grootschalige incidenten en noodsituaties om te garanderen dat de ploegen en diensten

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG VAN DE FEDERALE POLITIERAAD. SEPTEMBER 2010 AUGUSTUS 2011 Goedgekeurd op 8 november 2011

ACTIVITEITENVERSLAG VAN DE FEDERALE POLITIERAAD. SEPTEMBER 2010 AUGUSTUS 2011 Goedgekeurd op 8 november 2011 ACTIVITEITENVERSLAG VAN DE FEDERALE POLITIERAAD SEPTEMBER 2010 AUGUSTUS 2011 Goedgekeurd op 8 november 2011 1. WETTELIJKE GRONDSLAG 1 De artikelen 6, 7, 107 en 149 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie

Nadere informatie

POLITIERAAD VAN DE ZONE BRUSSEL - WEST 5340 (ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD) Genomen besluiten. Openbare zitting

POLITIERAAD VAN DE ZONE BRUSSEL - WEST 5340 (ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD) Genomen besluiten. Openbare zitting POLITIERAAD VAN DE ZONE BRUSSEL - WEST 5340 (ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD) Genomen besluiten Openbare zitting 11/10/11/A/1.01 DIRECTIE STEUN DIENST LOGISTIEK EEN, GESUBSIDIEERDE AANKOOP,

Nadere informatie

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 20 APRIL 2009 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE VIII

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 20 APRIL 2009 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE VIII Agentschap voor Overheidspersoneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 273.895 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 20 APRIL 2009 DIE GEVOERD WERDEN

Nadere informatie

Deel 1 Strategie en beleid. Leiderschap : De weg die we bewandelen

Deel 1 Strategie en beleid. Leiderschap : De weg die we bewandelen Leiderschap : De weg die we bewandelen Missie, visie en waarden De missie, visie en waarden van de lokale politie Lier worden gebundeld in onze slagzin die uitdraagt waar we in deze organisatie voor staan

Nadere informatie

Politieraad. Zitting van 24 maart 2009, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Zitting van 24 maart 2009, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Zitting van 24 maart 2009, 20 uur Agenda en verslag Agenda: In openbare zitting 1. Kennisname van het ontslag van het politieraadslid Nic Van de

Nadere informatie

Voorwoord 11 Paul Ponsaers Inleiding 21 Herman Reynders. maatwerk 23 Brice de Ruyver & Jelle Janssens. 1. Inleiding 25 2. Onderzoeksaanpak 29

Voorwoord 11 Paul Ponsaers Inleiding 21 Herman Reynders. maatwerk 23 Brice de Ruyver & Jelle Janssens. 1. Inleiding 25 2. Onderzoeksaanpak 29 Voorwoord 11 Paul Ponsaers Inleiding 21 Herman Reynders De schaalvergroting van de Limburgse politiezones: maatwerk 23 Brice de Ruyver & Jelle Janssens 1. Inleiding 25 2. Onderzoeksaanpak 29 2.1. Doel

Nadere informatie

Tools om te sturen. 1. Inleiding. 2. Waarom? 3. Niet? 4. Wat? 5. Waarmee? Besluit. Tools om te sturen. 1. Inleiding. 2. Waarom?

Tools om te sturen. 1. Inleiding. 2. Waarom? 3. Niet? 4. Wat? 5. Waarmee? Besluit. Tools om te sturen. 1. Inleiding. 2. Waarom? Wie is de baas van de lokale politie? Tools om te Meten en met de 5 x 5 stelling Cultureel en organisatorisch kader : Gemeenschapsgerichte en performante politiezorg Invullen van het begrip in dit conceptueel

Nadere informatie

1.2. De naleving en de uitvoering van de akkoorden uit het verleden. Belangrijke akkoorden uit het verleden werden nog niet uitgevoerd.

1.2. De naleving en de uitvoering van de akkoorden uit het verleden. Belangrijke akkoorden uit het verleden werden nog niet uitgevoerd. Eisenbundel 2015-2016 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1. Onderhandelingskader... 3 1.2. De naleving en de uitvoering van de akkoorden uit het verleden... 3 2. De herziening van de baremische schalen.... 3 2.1.

Nadere informatie

Politiezone NOORDERKEMPEN OVERZICHTSLIJST

Politiezone NOORDERKEMPEN OVERZICHTSLIJST Politiezone NOORDERKEMPEN OVERZICHTSLIJST Politieraadszitting d.d. 14 maart 2017 POLITIERAADSZITTING 14 maart 2017 OVERZICHTSLIJST POLITIEZONE NOORDERKEMPEN Zonecode 5363 Aanwezig: Tinne Rombouts, Dorien

Nadere informatie

POLITIERAAD 23 juni 2011 Verslag

POLITIERAAD 23 juni 2011 Verslag POLITIERAAD 23 juni 2011 Verslag Prins Boudewijnlaan 43a 2650 Edegem Aanwezig: Luc Vuylsteke de Laps, burgemeester- voorzitter. Koen Snyders (vanaf punt 4), Luc Blommaerts, burgemeesters. Joost Fillet,

Nadere informatie

POLITIERAAD 9 oktober 2013 Verslag

POLITIERAAD 9 oktober 2013 Verslag Prins Boudewijnlaan 43a 2650 Edegem POLITIERAAD 9 oktober 2013 Verslag Aanwezig: Koen Metsu, burgemeester- voorzitter. Sophie De Wit, Erik Jacobs, Koen Volckaerts, Harry Debrabandere, burgemeesters. Bart

Nadere informatie

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functietitel Cluster Dienst Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke

Nadere informatie

Politieraad. Zitting van 20 december 2005, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Zitting van 20 december 2005, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Arrondissement Hasselt Provincie Limburg Politieraad Zitting van 20 december, 20 uur Agenda en verslag In openbare zitting 1. Goedkeuring verslag Politieraad van 11.10. 2. Begroting

Nadere informatie

namens het politiecollege W. DEN TANDT J. VERMEULEN

namens het politiecollege W. DEN TANDT J. VERMEULEN BEKENDMAKING Deinze, 17 oktober 2017 De vergadering van de politieraad vond plaats op 17 oktober 2017. De lijst met beknopte inhoud van de daarin geregelde aangelegenheden ligt ter inzage van het publiek

Nadere informatie

Werken bij lokale besturen in Leuven

Werken bij lokale besturen in Leuven Werken bij lokale besturen in Leuven Stad Leuven Saskia De Beucker, afdelingshoofd Personeelsbeleid OCMW Leuven Sabrina Roosen, deskundige HRM 26 maart 2015 Korte kennismaking Stad Leuven 1194 personeelsleden

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 21 maart 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00260 Onderwerp: Vacantverklaring van 17 betrekkingen in het operationeel kader en 8 betrekkingen in het administratief

Nadere informatie

Provincie Vlaams-Brabant Zitting van 27 januari OCMW der gemeente 3470 KORTENAKEN

Provincie Vlaams-Brabant Zitting van 27 januari OCMW der gemeente 3470 KORTENAKEN Provincie Vlaams-Brabant Zitting van 27 januari 2014. OCMW der gemeente 3470 KORTENAKEN Aanwezig : Eddy Marcoen, voorzitter; Dr. De Roo Ludo (vanaf agendapunt 5), Haesevoets Daniël, Lemmens Mia, Struys

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT 26 MAART 2005 :

KONINKLIJK BESLUIT 26 MAART 2005 : KONINKLIJK BESLUIT 26 MAART 2005 : REGELING VAN DE STRUCTURELE DETACHERINGEN VAN PERSONEELSLEDEN VAN DE POLITIEDIENSTEN EN VAN SOORTGELIJKE TOESTANDEN EN TOT INVOERING VAN DE VERSCHILLENDE MAATREGELEN

Nadere informatie

Middenkader : mobiliteit 2015-01

Middenkader : mobiliteit 2015-01 Middenkader Middenkader : mobiliteit 2015-01 Antwerpen Brussel-Hoofdstad Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams Brabant West-Vlaanderen Commissariaat-generaal Algemene directie bestuurlijke politie Algemene directie

Nadere informatie

BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS

BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS COD24_BROCH BlauwOK2deV_NL 26-09-2005 14:33 Page 1 BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS OPSTART - PROCEDURE Preventie ter bevordering van veiligheidsgevoel en sociale betrokkenheid Stap mee

Nadere informatie

Deel 6 Resultaten. Recherchewerk

Deel 6 Resultaten. Recherchewerk Deel 5 Werking Recherche Omdat we meer en meer ondervonden dat onze dienst weinig of geen binding meer had met de jongeren van onze stad, werd in 2011, binnen de dienst recherche, een aparte jeugddienst

Nadere informatie

Activiteitenverslag van de federale politieraad : Periode september 2004- juni 2005.

Activiteitenverslag van de federale politieraad : Periode september 2004- juni 2005. Activiteitenverslag van de federale politieraad : Periode september 2004- juni 2005. 1 1. INLEIDING 3 2. BEVOEGDHEDEN 3 3. LEDEN 4 4. VERGADERINGEN 4 5. ACTIVITEITEN 4 6. BESLUIT EN OVERWEGINGEN 5 2 1.

Nadere informatie

Deel 4 Middelen. Gewone dienst. In 2011 was de begroting in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten waren realistisch en betaalbaar.

Deel 4 Middelen. Gewone dienst. In 2011 was de begroting in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten waren realistisch en betaalbaar. In 2011 was de begroting in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten waren realistisch en betaalbaar. Gewone dienst Uitgaven 9.018.817 : een verhoging van 248.420 of 2.83 % t.o.v. 2010. De uitgaven

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur FUNCTIE/ORGAAN: Directeur Functiedoel: - De directeur is de eindverantwoordelijke van het PVT De Landhuizen en is verantwoordelijk voor de realisatie van de missie, de visie en het beleid binnen de doelstellingen

Nadere informatie

VERSLAG ONDERHANDELINGEN 29 MEI 2013

VERSLAG ONDERHANDELINGEN 29 MEI 2013 Lokale en Regionale Besturen VERSLAG ONDERHANDELINGEN 29 MEI 2013 Dagorde 1. Stakingsaanzegging PZ Brugge (NSPV en VSOA) 2. Stakingsaanzegging CIK Turnhout (VSOA) 3. Extractfiche : scheepvaartpolitie 4.

Nadere informatie

het jaaroverzicht doel uitgangspunten

het jaaroverzicht doel uitgangspunten Op een visueel aantrekkelijke en verstaanbare manier relevante informatie over de resultaten en de werking van het afgelopen jaar ter beschikking stellen van diverse belanghebbenden van de politie. Heel

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

POLITIERAAD 19 november 2009 Verslag

POLITIERAAD 19 november 2009 Verslag POLITIERAAD 19 november 2009 Verslag Prins Boudewijnlaan 43a 2650 Edegem Aanwezig: Luc Blommaerts, burgemeester-voorzitter. Koen Snyders, Luc Vuylsteke de Laps, burgemeesters. Joost Fillet, Jos Bergmans,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 05 OKTOBER 2016 OM 20U00 UUR. Gelet op art. 21 en 21bis van de wet op de geïntegreerde politie;

ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 05 OKTOBER 2016 OM 20U00 UUR. Gelet op art. 21 en 21bis van de wet op de geïntegreerde politie; ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 05 OKTOBER 2016 OM 20U00 UUR Aanwezig : Denis DIERICK, voorzitter, Danny CLAEYS, Hilde CLAEYS, Agnes LANNOO-VAN WANSEELE, Antoine VAN NIEUWENHUYZE, Nadine DE STERCKE, Linda

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. deskundige juridische aangelegenheden. De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd stafdienst..

FUNCTIEBESCHRIJVING. deskundige juridische aangelegenheden. De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd stafdienst.. FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: RANG: WEDDENSCHAAL: deskundige juridische aangelegenheden B Bv B1-B3 Plaats in het organogram De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd

Nadere informatie

Dienst audit en intern toezicht. Intro

Dienst audit en intern toezicht. Intro Dienst audit en intern toezicht Intro Pol AMOW Instroom Taak- en procesbeschrijving deel 1 Beheer klachtendossiers: Voorafgaande of administratieve onderzoeken (verhoor klagers, verhoor betrokken PL, verhoor

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. Raadslid L. Van den Bossche heeft volgende mail d.d overgemaakt:

OPENBARE ZITTING. Raadslid L. Van den Bossche heeft volgende mail d.d overgemaakt: NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 02.02.2016 ===================== Aanwezig: P. Van Hoeymissen burgemeester Sint-Amands - voorzitter L. De boeck burgemeester Bornem K. Van den Heuvel, burgemeester

Nadere informatie

Vacature beroepskapitein bij bevordering en professionalisering in dezelfde zone

Vacature beroepskapitein bij bevordering en professionalisering in dezelfde zone Vacature beroepskapitein bij bevordering en professionalisering in dezelfde zone Selectievoorwaarden: De zoneraad verklaart de functie van beroepskapitein vacant bij bevordering en professionalisering.

Nadere informatie

Functiebeschrijving Kapitein

Functiebeschrijving Kapitein BIJLAGE 6 Functiebeschrijving Kapitein Doel 1. De coördinatie van een aantal interventieploegen op het terrein bij complexe of grootschalige incidenten en noodsituaties om te garanderen dat de ploegen

Nadere informatie

TER INFORMATIE : Mevrouw, mijnheer de Gouverneur, Dames en heren Burgemeesters,

TER INFORMATIE : Mevrouw, mijnheer de Gouverneur, Dames en heren Burgemeesters, Aan de heren provinciegouverneurs Aan mevrouw de gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad Aan de Commissaris-generaal van de federale politie Aan de Inspecteur-generaal van de

Nadere informatie

2017 SV vragen naar. fax

2017 SV vragen naar. fax KB Anke Van dermeersch Grote Markt 1 2000 Antwerpen Alle briefwisseling te richten aan het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt I, 2000 Antwerpen I. L _j uw bericht van 9 februari 2017 uw

Nadere informatie

ZITTING VAN AANWEZIG.

ZITTING VAN AANWEZIG. ZITTING VAN 04.12.2014 AANWEZIG. Manu Claes, burgemeester Scherpenheuvel-Zichem, voorzitter Jan Laurys, burgemeester Diest, raadslid Peetermans, De Graef, Pauwels, Putseys, Overmeer, Buttiens, Verboven,

Nadere informatie

Samenwerkingsakkoord tussen Parket lokale politie Halse secundaire scholen CLB s - stad Halle

Samenwerkingsakkoord tussen Parket lokale politie Halse secundaire scholen CLB s - stad Halle Samenwerkingsakkoord tussen Parket lokale politie Halse secundaire scholen CLB s - stad Halle 1. Doelstellingen 1.1. Dit samenwerkingsakkoord dient om de veiligheid en de bescherming van personeelsleden

Nadere informatie