ZWITSERLAND Wollerau EurothermProdukte(Schweiz)AG T (+4144) F (+4144) E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "www.eurotherm.nl ZWITSERLAND Wollerau EurothermProdukte(Schweiz)AG T (+4144)7871040 F (+4144)7871044 E info.eurotherm.ch@invensys."

Transcriptie

1 Eurotherm: Internationaleverkoopenservice AUSTRALIE Melbourne InvensysProcessSystems AustraliaPty.Ltd. T (+610) F (+610) E OOSTENRIJK Wenen EurothermGmbH T (+431) F (+431) E BELGIE & LUXEMBURG Moha EurothermS.A./N.V. T (+32) F (+32) E BRAZILIE Campinas-SP EurothermLtda. T (+5519) F (+5519) E CHINA EurothermChina T (+8621) F (+8621) E Kantoor Beijing T (+8610) F (+8610) /10 E FRANKRIJK Lyon EurothermAutomationSA T (+33478) F (+33478) E DUITSLAND Limburg InvensysSystemsGmbH T ( )2980 F ( ) E INDIA Mumbai InvensysIndiaPvt.Ltd. T (+9122) F (+9122) E IERLAND Dublin EurothermIrelandLimited T (+3531) F (+3531) E ITALIE Como EurothermS.r.l T (+39031) F (+39031) E ZUID KOREA Seoul InvensysOperationsManagement Korea T (+822) F (+822) E NEDERLAND Alphen a/d Rijn InvensysEurotherm T (+31172) F (+31172) E POLEN Katowice InvensysEurothermSpzo.o. T (+4832) F (+4832) / E COM SPANJE Madrid EurothermEspañaSA T (+3491) F (+3491) E ZWEDEN Malmo EurothermAB T (+4640) F (+4640) E ZWITSERLAND Wollerau EurothermProdukte(Schweiz)AG T (+4144) F (+4144) E VERENIGD KONINKRIJK Worthing EurothermLimited T ( ) F ( ) E VS Ashburn VA InvensysEurotherm T (+1703) F (+1703) E ED65 Vertegenwoordigddoor: Eurothermisookvertegenwoordigdin devolgendelanden: Afghanistan Albanië Algerije Angola Argentinië Armenië Azerbeidzjan Bahrein Bangladesh Barbados Wit-Rusland Bermuda Bolivia Bosnië en Herzegovina Botswana Brazilië Brunei Darussalam Bulgarije Cambodja Kameroen Canada Centraal-Afrikaanse Republiek Tsjaad Chili Colombia Congo Costa Rica Ivoorkust Kroatië Cyprus Tsjechië Denemarken Djibouti Ecuador Egypte El Salvador Eritrea Estland Ethiopië Fiji Finland Georgië Ghana Griekenland Groenland Guinea Hongarije IJsland Indonesië Irak Israël Jamaica Japan Jordanië Kazachstan Kenia Koeweit Kirgizië Laos Letland Lesotho Libië Litouwen Macedonië Madagaskar Maleisië Malta Micronesië Moldavië Marokko Mozambique Myanmar Namibië Nicaragua Niger Nigeria Noorwegen Oman Pakistan Palestijnse Gebieden Papoea-Nieuw- Guinea Paraguay Peru Filipijnen Polen Qatar Roemenië Rusland Rwanda Saoedi-Arabië Senegal Servië en Montenegro Sierra Leone Singapore Slowakije Slovenië Somalië Zuid-Afrika Sri Lanka Soedan Swaziland Syrië Tadzjikistan Tanzania Thailand Gambia Tunesië Turkije Turkmenistan Oeganda Oekraïne Verenigde Arabische Emiraten Uruguay Oezbekistan Venezuela Vietnam Jemen Zambia Zimbabwe CopyrightEurothermLimited2011 Invensys,Eurotherm,hetEurotherm-logo,Chessell,EurothermSuite,Mini8,Eycon,Eyris,EPower,nanodac,FoxboroenWonderwarezijnhandelsmerken vaninvensysplc,zijndochterbedrijvenengelieerdemaatschappijen.alleanderemerkenkunnenhandelsmerkenzijnvanhunrespectievelijkeeigenaars. Allerechtenzijnstriktvoorbehouden.Nietsuitditdocumentmagwordengereproduceerd,gewijzigdofdoorgestuurdinwelkevormenopwelkemanier danook,nochwordenopgeslagenineenopslagsysteemmeteenanderdoeldanfunctionerenalshulpmiddelbijhetbedienenvan deapparatuurwaarophetdocumentbetrekkingheeft,zondervoorafgaande,schriftelijketoestemmingvaneurothermlimited. EurothermLimitedvolgteenbeleidvancontinueontwikkelingenproductverbetering.Daaromkunnendespecificatiesindit documentzonderkennisgevingwordenveranderd.deinformatieinditdocumentisingoedvertrouwengegeven,maar uitsluitendbedoeldalsleidraad. EurothermLimitedaanvaardtgeenaansprakelijkheidvoorenigverliesdatvoortvloeituitfouteninditdocument. ArtikelHA030685Uitgave2 GedruktinEngelandopgerecycledpapier07.11

2 Recorder/Regelaar steltuzich voordat wijhetonmogelijke mogelijkmaken

3 Steltuzichvoordatwijhetonmogelijkemogelijkmaken... Wijhebben onzekennisinvooruitstrevendedataregistratieenprocesregelingvan wereldklassegecombineerdindenanodacrecorder/regelaar.hierdoor kunnenwijuhetbestebiedenophetgebiedvanregelingen dataregistratieineenruimtebesparende,compactebehuizingmeteen kristalhelderdisplay.telhierbijoponzetechnischeinnovaties,hetcontinu investereninresearchenontwikkelingenonsservicegeoriënteerdeteammet kennisvanuwprocesvereisten. Wijkunnenonsvoorstellenhetonmogelijke mogelijktemakenvooronzeklanten. nanodacrecorder/regelaar Denanodacrecorder/regelaarbiedtuhetallernieuwsteingrafischeregistratiegecombineerdmetPIDregelingensetpoint programma sineencompactebehuizing.de¼dinpaneelgemonteerdeunitbiedtvieruiterstnauwkeurigeuniversele ingangenvoordataregistratieenpidregeling.denanodacbiedtdata-loggingineenversleutelddataformaatenuiterst nauwkeurigeprocesregelingmetdemogelijkheidomcomplexeregelstrategieënsamentestellen.denanodacheefteen 320x240pixel¼VGA-kleurendisplayenzorgtzovooreenkristalheldereoperatorinterfacebijzelfsdekleinstemachines. Groter UitgebreideI/Ofuncties 50MBflashgeheugen Meerfunctionaliteitinéén behuizing Toolkitblokken Beter Eurotherm suniekepidalgoritme Nietmanipuleerbare dataregistratie Dubbele programmageverfunctionaliteit Kristalhelderdisplay Grafischegebruikersinterface Kleiner Dataregistratieenregelingin¼DIN-unit Engineeringmetkrachtigesoftwaretoolsen geavanceerdefunctionaliteit

4 steltuzichvoor datwij hetonmogelijke mogelijkmaken Betereregistratiefunctionaliteit Deregistratiefunctionaliteitvandenanodacomvattientallenjarenaankennisbetreffendedevereistenwelkedeindustrie steltaanhetregistrerenenopslaanvanelektronischedata.wijbegrijpendatverschillendeapplicatiesverschillende vereistenhebben.denanodacrecorderbiedtdemogelijkheiddedataopteslaanineenopencsvformaatofineen beveiligd,nietmanipuleerbaardataformaat.welkformaatuookkiest,wijhebbendemogelijkhedenuwdatabeveiligdop teslaan,tetransporterennaardegewenstenetwerklocaties,eninhetformaatdatuwenst. Groot50MBflashgeheugenvoordataregistratie 8Hzmeet-enregistratiesnelheid Beveiligde,binairebestanden(UHH)ofopen(CSV) bestanden 4universeleingangskanalen 30softwarekanalendiegebruiktkunnenworden voorbijvoorbeeldwiskundigefuncties, communicatieingangen,totalisatorsoftelfuncties. Denanodacbiedtumeerderemanierenwaaropuuw datakuntbekijken:staafdiagrammen,trendsof numeriekewaarden.hethelderekleurendisplay,met uwdatainhetdoorugewensteformaat,maakthet gemakkelijktekunnenzienwatergebeurtineen specifiekproces.dankzijdedrukknoppenonderhet displayishettevenseenvoudigscrollentussen meerderegebruikersschermen. Iederenanodacbevateenindrukwekkend50MB flashgeheugenvoordataopslag.alleprocesdata wordtcontinugeregistreerdinditgeheugenende recorderbiedtumeerderemogelijkhedenvoor opslagvandedata,zodatuervanverzekerdbentdat uwkostbaredatanooitverlorengaat.

5 Eenkleinemaarkrachtige lokalehistorianfunctie DeuniekearchiveringsstrategievanEurothermisterugtevindeninveelvanonzeproducten;zoweldenanodacalsdeFoxboro PAC zijn 2 nieuwe producten met deze unieke methode van loggen. Deze producten maken gebruik van hetzelfde data acquisitieenopslagsysteemwelkegeïntegreerdisinhetinvensysoperationsmanagementarchestrasysteemplatform. Ditopslagsysteemzorgtvoorbeveiligde,nietmanipuleerbaredatafilesdienietvervalstofaangepastkunnenworden.Binnen gereglementeerde bedrijven worden deze zogenaamde UHH-files bewaard in een permanent archief als primair fabricagedossierenbewijsvoorlatergebruik. OokisereenStore&ForwardkoppelingmetdeInvensysOperationsManagementSysteemPlatformSCADAomgeving.Inhet geval van een netwerkstoring wordt de data altijd opgeslagen binnenin de nanodac. Wanneer er een netwerkstoring plaatsvindt,herkentdestore&forwardfunctiehettijdstipwaaropdelaatstecorrecteuitlezingplaatsvondenhettijdstipvan deeerstecorrecteuitlezingnadestoring.destore&forwardfunctieleestvervolgensdemissendedatavanuithetinstrument enstuurtdezedoornaarbijvoorbeeldhetwonderwarescadasysteemofeurothermreview. EenvandeveleuniekefunctiesvandearchiveringsstrategievanEurothermisde Store&Forward functieopinstrumentniveau. Store&Forward iseenzelfreparerend,gevalideerdarchiveringssysteemdatautomatischdataopslaat binnenin de recorder gedurende een communicatiestoring en dit doorstuurt naar de centrale historiannadatdecommunicatiestoringverholpenis.ditresulteertinveiligeelektronischedataopslag mettotaleintegriteitvandedata. TAGSVANHISTORISCHEDATABASESENzONE/ALARMGROEPEN VERWIjzENNAARDOORHARDWAREGEREGISTREERDETAGS WONDERWARE DATABANKEN STORE&FORWARD FUNCTIE FTPSERVER FTP

6 Eeninstrumentdatkleinmaar krachtigis Beter regelalgoritme Denanodacrecorder/regelaarheeftde mogelijkheidutweeonafhankelijke regelkringentebieden.dezeregelkringen makengebruikvanhetgeavanceerde EurothermPIDalgoritmewelkezorgtvooreen uitstekenderegelstabiliteitenbetrouwbaarheid vanuwproces.defunctionaliteitomvateen vandebesteautotunefunctiesbeschikbaar, alsmedeonderdrukkingvanovershoot (cutbacks);compensatievoor spanningsfluctuatiesdankzijpowerfeedforward enlineaire-,ventilator-,olie-enwaterkoeling algorithmen.allemaalfunctiesdiebijdragentot eenoptimaleregelingvanuwproces. Cascade Cascaderegelingmaaktgebruikvanmeerdere regelkringenomuiteindelijkéén procesvariabeleteregelen.indemeest eenvoudigevormzijnertweeregelkringen.de outputvandeprimaireregelkring(master) wordtgebruiktomhetsetpointtebepalenvan desecundaireregelkring(slave).deoutputvan desecundaireregelkringwordtgebruiktom hetprocesteregelen.denanodacondersteunt deoptievaneenenkelvoudigecascade (AdvancedControl)regelkringmet Master/Slaveregeling. Debelangrijkstevoordelenvan Cascaderegelingzijn: Storingen die invloed hebben op de secundaire(slave) regelaar kunnen worden gecorrigeerd voordat zij groteinvloedhebbenopdeprimairevariabele. Meteencascaderegelingkunnenprocessenmetlangedodetijdenbeterbeheerstworden. Autotune Hetautotunealgoritmekanuveeltijdbesparentijdensteoptimaliserenvanuwproductieproces.Het uitbalancerenvandep,i,endvariabelenvarieertvanprocestotproces.bijeenkunststofextruder bijvoorbeeldzijnerverschillendereactiesopeenstempel,opbrengwals,aandrijfregeling,dikteregelingof drukregeling.omdebesteresultatenteverkrijgenvaneenextrusielijnmoetenalleparametersvande regelkringopdeoptimalewaardeingesteldworden.bijhettunenmoetendevolgendepidparameters ingesteldworden:proportionalband(pb),integraltime(ti),derivativetime(td),cutbackhigh(cbh), CutbackLow(CBL)enRelativeCoolGain(R2G).Degebruikerskunnenderegelkringhandmatigof automatischtunen.autotunekanteallentijdewordentoegepast,maarnormaalgesprokenwordthet eenmaliggebruiktomhetprocesteoptimaliseren,tijdensdeinbedrijfnamevanhetproces.hetalgoritme vandeautotunekanopverschillendewijzenreagerenafhankelijkvandeconditiesbinnenhetproces. Autotunemaaktgebruikvande oneshot tuner,dieinwerkinggesteldwordtdoordeoutputaanenuitte schakelen,waardooreenoscillatieindeproceswaardeontstaat.detuneparameterswordendanberekend aandehandvandeamplitudeendeduurvandeoscillatie.hetautotunealgoritmekanuveeltijdbesparen tijdenshetoptimaliserenvanuwproductieproces.

7 Eenvoudigtegebruikensetpoint programmagever Programmagever Warmtebehandelingiseenvandeveleprocessenwaarbijvaakeen wijzigendsetpointnodigisbinneneenbepaaldeperiode.ditkan bereiktwordendoorgebruiktemakenvaneensetpointprogramma. DenanodacbiedtoptioneeleentweevoudigeProgrammageverwelke tot100lokaleprogramma sondersteunt,waarbijiederprogramma25 segmentenondersteunt.denanodacbiedttevensremotetoegangtot 200extraprogramma sdiegemakkelijkteruggevondenkunnen wordenmetgebruikvanftpofeenusbgeheugenkaart. Programma-editor Eenvoudiginstellenvanuwsetpointprofielen: Opslaan,terugvindenendownloadenvanprogrammabestanden Oneindigeprogrammaopslagcapaciteit Onlineenofflineprogramma sbewerken DesetpointprogrammaeditorvaniToolsbiedtueeneenvoudigemanier omsetpointprofielenenprogrammaeventoutputsteconfigureren. Programma skunnenlivewordenbewerkt-onlinemetderegelaar,of offline,enkunnenwordengedownloadnahetbewerkenofworden opgeslageninhetprofiel.hetopslaanvanprofielenisalleenbeperkt doordebeschikbareschijfruimteopdepc.

8 Uwdataopdemanier dieuwenst MODBUSSLAVEPLC VOLGENSINDUSTRIëLE NORMEN REVIEW FTPSERVER ETHERNET FTP FTP HUB ETHERNET/IP Denanodacrecorderwordtondersteund metpcgebaseerdesoftwaretoolszodatu uwdatakuntregistrerenopdemanierdie uwenst.eurothermreviewsoftwareis eenefficiënteenveiligedatabibliotheek vanwaaruitmeetgegevenskunnen wordeningezien,geprinten geëxporteerdnaaranderepcpakketten wanneeruwenst. Reviewgarandeertdeintegriteitvan beveiligde,binairebestanden(uhh formaat)gecreëerddoordenanodac recorderenkanzoworden geconfigureerddatdataautomatischop eenexterneserverwordtopgeslagen. Automatischedata-archiveringnaar verwijderbareusbgeheugenkaart(tot 8GB) Automatischeremotedata-archivering viaethernetnetwerkmetftp Automatischeremotedata-archivering directnaardereviewdatabase Systeemintegratie Denanodacbiedtveelmeerdanalleenbeveiligdedataopslag.Doorhetregelenvaneenregelkringnietin eenplcmaarindenaodacuittelatenvoerenkandeplcgebruiktwordenvoorhetuitvoerenvansnelle eneffectievelogischeregelingzonderdeextraprocessorbelastingvancomplexeregelalgoritmen.door gebruiktemakenvanhetpopulairemodbustcp/ipcommunicatieprotocolkandenanodacgemakkelijk geïntegreerdwordenineenethernetinstrumentatienetwerk.integratiemetandereapparatuurvan EurothermkanverderwordenvereenvoudigddoorhetgebruikvaninstrumentspecifiekeProductProfielen (Mini8,Epower,3000Serieetc.) Ethernet/IP Connectie DenanodackanookvoorzienwordenvanEtherNet/IP-aansluitingen.Ditvereenvoudigtdeintegratiemet AllenBradleyProgrammableLogicControllers.WanneeruEtherNet/IPgebruikt,dankuntuhetnanodac EDS-bestandregistrerenendein-enuitvoertabellenvandeparametersbewerkenmetbehulpvande RSNetWorx configuratietoolsvanallenbradley.

9 Gebruiksvriendelijk Betere prestatie, kleinere behuizing Deingangcircuitsvandenanodacbiedeneenhogematevannauwkeurigheidmethogeruisonderdrukking. UitervaringweetEurothermdatwanneerjenietnauwkeurigkuntmeten,jeooknietnauwkeurigkunt regelen.wanneerjenietkuntmetenzonderruis,kunjenietnauwkeurigmeten.denanodacvoldoetaande zwareindustriëlevereistenvoornauwkeurigemeting,regelingendataopslag(inclusiefnadcap). Gebruiksvriendelijk NaastnauwkeurigePIDregelingenbeveiligdedataopslag, kandenanodactevenswordengeconfigureerdmet gebruikvanitoolssoftware.dezesoftwarewordtgebruikt voorveelvandeproductenvaneurothermenbespaart engineeringtijdenkostendankzijhaarkrachtige kloonfunctie.allemogelijkenanodacrecorder/regelaar configuratieskunnenwordenopgeslagen,offlineworden bewerkten/ofgekloondvoorgebruikinandere instrumenten.hierdoorheeftuweinigreserveonderdelen nodigenwordtengineeringtijdenstilstanddrastisch verminderd.itoolsbiedttevenseengraphicalwiring Editorvoorhetoverzichtelijksamenstellenvan configuratieswaardoordeengineeringtijdvoorzelfsde meestgeavanceerdeconfiguratiesverminderdwordt. Volledigeconfiguratiessneleneenvoudigklonenen downloadennaareeninstrument Snellereserviceengereduceerdestilstand Minderreserveonderdelennodigopvoorraad Creëerrapportenzoalsuzenodigheeft Dream Report softwarebiedteeneenvoudige oplossingomdatateverkrijgenvandenanodac recorderenhetautomatischrapporterenaanwie danook,waardanook.hetintegreerteen Reviewdriverenrapportagesjabloonenwerkt methetbeveiligdeuhhdataformaatgecreëerd doorderecordersvaneurotherm.hierdoorbent uervanverzekerddatuwdatanietaangetastkan wordenenudemogelijkhedenendeflexibiliteit heeftrapportentecreërenzoalsuzenodigheeft.

10 Succesverhalenen klantspecifiekevoordelen Applicatievoorbeeld Unieke voordelen voor sterilisatie van vitale instrumenten in de gezondheidszorg Onzenanodacrecorder/regelaarbiedtuniekefunctionaliteitalseenonafhankelijkmonitoringsysteem voorsterilisatoren.debelangrijkstevoordelenzijneengoedzichtbaar,kristalhelderdisplay,niet manipuleerbaredata-loggingeneengrootintegraalgeheugen. De uitdaging: OnzeOEMklantisleiderbinnendefabricageenleveringvansterilisatorenvoordegezondheidszorg enlifesciencesector.hundoelwashetverbeterenvanhunonafhankelijkemonitoringcapaciteiten voorsterilisatievanverpaktemedischeinstrumentenenhetzorgenvooreenduidelijkeindicatievan geslaagde/gefaaldebatchesmetbetrouwbarehistorischeback-up. De oplossing: Dankzijonzeuniekesamenwerking,waarbijgeprofiteerdkonwordenvandegezamenlijkeexpertise heefteurothermvoordeoemeennieuwsterilisatieapplicatieblokontwikkeld. Defunctiesvandenanodac: zeergoedzichtbaardisplaymetduidelijkeindicatievanbelangrijkeprocesgegevens,batchstatus, F0waarde Fraudebestendigeprocesdatamet Store&Forward strategieviaethernet 50MBInterngeheugenmetgeïntegreerdedataopslagvoordiversemaanden Voordelen voor de klant: Uniekeoplossingvooralleindustrieënwaarbijsterilisatieeenvitaalonderdeelvormtvanhet automatiseringsproces: Gezondheidsindustrie,inclusiefchirurgischeapparatuur,vloeistoffen,containers Farmaceutische&laboratoriumapparatuur Fabricagevanvoedingswarenendrank Gescheidendataverificatie onafhankelijkvanderegelaarvandesterilisator IngebouwdeStore&Forwardfunctiegarandeertabsoluteintegriteitenarchiveringvanbelangrijke procesdata HetmerkInvensysEurothermensystemendiedekwaliteitwaarborgenzoalsISO9001enTickIT verzekerenuervandatwijstriktvoldoenaandehuidigeentoekomstigeinternationalevereisten voormonitoring,traceerbaarheidenvalidatie Onzewereldwijdeservicezorgtvoorextragemoedsrust Grotere nauwkeurigheid en langere levensduur van sondes voor warmtebehandeling Applicatievoorbeeld Denanodac recorder/regelaarisdeidealeoplossingwanneerueenhogerematevan nauwkeurigheidenherhaalbaarheidwenstbijhetmetenvanhetkoolstofgehaltebijdefabricage vanstaal. De uitdaging: OnzeklantwerkzaamindeHeatTreatmentindustriewenstehetkoolstofgehalteende temperatuurinzijnwarmtebehandelingsoventeregelen.hijwenstetevensdedatate registrerenenopteslaanopeenveiligemanier.doorbeperkteruimteophetpaneeleneen gelimiteerdbudgetwashijopzoeknaareencompacte,economischeoplossing. De oplossing: Denanodacrecorder/regelaarisdeidealeoplossing.Denanodacbevattweeregelkringendie gebruiktkunnenwordenvoorpreciezemeting,registratieenregelingvantemperatuuren koolstofniveaus.metbehulpvandeinterneloggerwordenbelangrijkeprocesparameterszoals setpunten,temperaturen,koolstofgehalteenenergievraagoverzichtelijkvastgelegdeninkaart gebracht. Voordelen voor de klant: Eenvoudigtemontereninhetbestaandepaneel Veiligedataopslag Geïntegreerdeonderhoudsroutinesvoorreinigenenlangerelevensduurvande koolstofmeetopnemer Mogelijkheidtothetberekenenvanhetbenodigdevermogen Voormeerinformatieenachtergronden,verwijzenwijunaarwww.eurotherm.com/success

11 Temperatuursonde Vochtigheidssonde Vochtigheidsuitgang Sprinklers Koeling Ontvochtigen Koelinguitgang Ontvochtigingsuitgang Verwarmers Verwarmingsuitgang Oven Temperatuur setpoint Uitgang Setpoint Uitgang Meetwaarde Master ModbusTCP/IP Slaveregelaars Uitlaat Gemotoriseerdeklep Oventemp. Droogoven Hetelucht Temp.SP Temp PID VPuitgangkoel VPuitgangwarm Dubbele regelkring DankzijdedubbeleRegelkringfunctieisde nanodacrecorder/regelaarideaalvoorhet regelenvaninteractieveprocessenzoalsdeze toegepastwordeninindustriëleovens, klimaatkamers,autoclavenenfermentoren.al dezeapplicatiesvereisenregelingenvaakook setpointprogrammeringvantweevariabelen. Doorgebruikvangeavanceerdewiskundige enlogischefunctiesbinnenindenanodac recorder/regelaar,kunnenintelligente regelstrategieëngecreëerdenafgestemd wordenopdespecifiekevereistenvanuw applicatie. Dual valve positioning DankzijdefunctieDualvalvePositioning(VP)van denanodackunnentweegemotoriseerde kleppenvanaféénregelaarworden gemoduleerd.meestalzalhierbijeenklepeen branderofheteluchtinlaatactiverenende anderedekoelinlaat.doordezefunctieishetniet langernodigderegelaaraanexterne klepstandregelaarstekoppelen. DeVPfunctiekanzowelwordengebruiktmetals zondereenfeedbackpotentiometerenkan gebruiktwordenincombinatiemetdepid functiesinbeidderegelkringentenbehoevevan regelstrategieënzoalspidheat/vpcool. Real-worldapplicaties Master comms Bijallenanodacinstrumentenishetmogelijk gebruiktemakenvandemodbustcp/ip communicatievoorhetversturenvaneen waarde(meestalhetsetpoint,setpunttrim)van eenmaster-regelaarnaarmaximaaltweeslaveregelaars. Cascaderegeling Cascaderegelingmaaktgebruikvanmeerdereregelkringenwaarmeeuiteindelijk éénprocesvariabelegeregeldwordt.indemeesteenvoudigevormzijnertwee regelkringen. Storingendieinvloedhebbenopdesecundaireregelaarkunnenworden gecorrigeerdvoordatzijbelangrijkeinvloedhebbenopdeprimairevariabele. Meteencascaderegelingkunnenprocessenmetlangedodetijdenbeter beheerstworden.

12 Specificaties Algemeen Display Gebruikersinterface Paneelgrootte IP-klasse PV-nauwkeurigheid Alarmsignalen Alarmtypes USB-poort Registratie Geheugen voor dataopslag Registratieformaten Registratiebestemmingen Registratiesnelheid Trendsnelheid Verwijderbare media Virtuele kanalen Types berekening Registratiegroepen Toolkit blokken Regeling Regelkringen Types regeling Power Feed Forward Communicatie Ethernet Protocollen Netwerkadressering Extra blokken Applicatie 3,5 TFTkleur(320pixelsbreedx240pixelshoog) Vierafwasbaredruk-/tastknoppen(pagina,scrollen,omlaagenomhoog) ¼DIN(96mmx96mm) IP65 Beterdan0,1%vanuitlezing 2perkanaal Absoluuthoog,absoluutlaag,deviatiehoog,deviatielaag,deviatieband,wijzigingssnelheid 1USB1.1poortaanachterzijde 50MB UHH(Eurothermseigenbeveiligdebestandssysteemmetchecksum)ofCSV Internflashgeheugen,FTP-serverofUSB-geheugenstick(tot8GB) 8Hz 8Hz USB-geheugenstick(tot8GB) 14Standaard,plus16optioneel(berekeningen/optellers/tellers) Optellen,aftrekken,vermenigvuldigen,delen,groepsmin.,groepsmin./max,kanaalmin./max, kanaalgemiddeldemodbus-ingang Eén Multiplexer,timers,2logischeingangsblokken,gebruikerswaarden,BCD,8logischeingangsblokken Twee,plusgeavanceerderegelkringen Aan/Uit,PID,VP,Cascade(geavanceerdekring) ja 10/100baseTautosensing/negotiating ModbusTCP/IPMaster/Slave,EtherNet/IPClient/Server,FTP DHCPofFixed(statische)IP-adressering zirconium,relatievevochtigheidensterilisatorfunctieblokken Aansluitingen USB-poort Ethernetpoort Uitgang1 Uitgang2 DigitaleingangALogischeI/O Analogeingang1 (TC,RTD,mA,mV,V) Analogeingang2 (TC,RTD,mA,mV,V) Uitgang3 Geenaansluiting NetspanningLN Analogeingang3 (TC,RTD,mA,mV,V) Analogeingang4 (TC,RTD,mA,mV,V) DigitaleingangB Contactsluiting Uitgang4/Uitgang5 (gemeenschappelijk) EMCaardingsklem

Visumvereisten voor buitenlanders die Oekraïne betreden. Land Visum vereist / niet vereist Opmerking*

Visumvereisten voor buitenlanders die Oekraïne betreden. Land Visum vereist / niet vereist Opmerking* Visumvereisten voor buitenlanders die Oekraïne betreden Land Visum vereist / niet vereist Opmerking* 1. Oostenrijk Geen visum nodig voor een verblijf van 2. Afghanistan DP - houders van diplomatieke paspoorten

Nadere informatie

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/07/2012 tot en met 31/08/2012

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/07/2012 tot en met 31/08/2012 1 van 9 Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/07/2012 tot en met 31/08/2012 Dossier Land van Bestemming Controlelijst Categorie Controlelijst Subcategorie Bedrag ( ) 1 Rusland CAT00

Nadere informatie

Aruba-Mobiel 24. Australië 8. Australië-Mobiel 19. Azerbeidzjan 18. Azerbeidzjan-Mobiel 30. Azoren 5. Bahama s 17. Bahama s-mobiel 17.

Aruba-Mobiel 24. Australië 8. Australië-Mobiel 19. Azerbeidzjan 18. Azerbeidzjan-Mobiel 30. Azoren 5. Bahama s 17. Bahama s-mobiel 17. Algerije 9 Aruba-Mobiel 24 Brazilië 6 Algerije-Mobiel 25 Australië 8 Brazilië-Mobiel 19 Marokko 1 Australië-Mobiel 19 Britse-Maagdeneilanden 19 Marokko-Mobiel 25 Azerbeidzjan 18 Britse-Maagdeneilanden-Mobiel

Nadere informatie

HERKOMST EN BESTEMMING GOEDEREN VIA ROTTERDAM

HERKOMST EN BESTEMMING GOEDEREN VIA ROTTERDAM Landen van Herkomst Agribulk Breakbulk Containers Ertsen Kolen LNG Minerale olie Overig droog Overig nat Ruwe olie TOTAAL Algerije 518 562 1.814 2.894 Angola 25 64 2.061 2.150 Argentinië 1.627 142 447

Nadere informatie

Binnen de EU bellen, sms en en internetten uit je bundel, zonder extra kosten

Binnen de EU bellen, sms en en internetten uit je bundel, zonder extra kosten Tarieven buitenland De tarieven buitenland zijn ingedeeld in 4 zones. Zone 1, 2 en 3 hebben een lijst met landen waarvoor specifieke tarieven van toepassing zijn. Zone 4 is uitsluitend van toepassing voor

Nadere informatie

Tarieven Internationale registratie (Benelux basis) 2016

Tarieven Internationale registratie (Benelux basis) 2016 Tarieven Internationale registratie (Benelux basis) 2016 Nieuwe aanvrage tot registratie officiële taksen in totale kosten in * basisbedrag t/m 3 klassen 755 1055 toeslag merk in kleur 250 275 Vernieuwing

Nadere informatie

Tarieven buitenland. Tarieven zone 1. Landen zone 1 1/4

Tarieven buitenland. Tarieven zone 1. Landen zone 1 1/4 Tarieven buitenland Per 30 april 2016 zijn de tarieven voor gebruik van je abonnement in zone 1 veranderd. De minuten, sms'jes en MB's gaan vanaf nu uit je gewone bundel en je betaalt een kleine toeslag.

Nadere informatie

Landenlijst Bazel, OESO, EU en EVA

Landenlijst Bazel, OESO, EU en EVA -12- Landenlijst Bazel, OESO, EU en EVA Toelichting: EVA staat voor de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) en is een samenwerkingsverband tussen Liechtenstein, Noorwegen, Island en Zwitserland. De associatie

Nadere informatie

VOETBAL TORNOOI VAN DE LAGERE SCHOLEN VAN SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

VOETBAL TORNOOI VAN DE LAGERE SCHOLEN VAN SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE Klein GROEP A Duitsland - Cuba 3-0 Wales - Chili 1-1 Kameroen - Finland 1-0 Duitsland - Wales 4-0 Chili - Kameroen 0-3 Cuba - Finland 1-0 Duitsland - Chili 4-0 Cuba - Kameroen 0-2 Wales - Finland 1-1 Duitsland

Nadere informatie

Bezorginformatie per land

Bezorginformatie per land Bezorginformatie per land De overkomstduur van een zending voor rest vd wereld kan beïnvloed worden door de inklaringstijd bij de douane. De inklaringstijd varieert van 1 week tot 4 weken. Land Overkomstduur

Nadere informatie

Naar de nieuwe tariefplannen

Naar de nieuwe tariefplannen Naar de nieuwe tariefplannen Je herlaadkaart Maghreb Mobile De informatie over de vroegere tariefformules is beschikbaar als referentie voor klanten die deze tariefformules op dit moment gebruiken en deze

Nadere informatie

Datum onderteken ing

Datum onderteken ing Datum onderteken ing Datum inwerkingtreding Land Status Vindplaats 1. Albanië In werking 15-04-1994 01-09-1995 1994, 145 2. Algerije In werking 20-03-1997 01-08-2008 2007, 079 3. Argentinië In werking

Nadere informatie

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG MEI 2015

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG MEI 2015 ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG MEI 2015 Publicatiedatum: 11 juni 2015 INHOUDSTAFEL I. Algemeen overzicht van asielaanvragen in 2015... 2 II. Overzicht van asielaanvragen in België... 4 1. Aantal asielaanvragen

Nadere informatie

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/01/2013 tot en met 31/01/2013

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/01/2013 tot en met 31/01/2013 1 van 22 Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/01/2013 tot en met 31/01/2013 Dossier Land van Bestemming Land van Eindgebruik Controlelijst Categorie Controlelijst Subcategorie Bedrag

Nadere informatie

Bijlage. 3 - meename door moeder meename door beiden meename door derde(n)

Bijlage. 3 - meename door moeder meename door beiden meename door derde(n) Cijfers 22 Bijlage Cijfers 22 Aantal zaken Aantal afgeronde zaken Inkomende zaken: 49 24 Aantal betrokken kinderen: 65 33 Verzoeken teruggeleiding 2 47 22 meename door vader 3 meename door moeder 35 9

Nadere informatie

Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van onderhandelingen (art. 26 OESO)

Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van onderhandelingen (art. 26 OESO) Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van (art. 26 OESO) 10/11/2009 I. Nieuwe overeenkomsten die een bepaling bevatten die voorziet in de uitwisseling van bankinlichtingen Land Botswana 03/07/09 Herziene

Nadere informatie

Statistiek internationale kinderontvoering 2008

Statistiek internationale kinderontvoering 2008 Statistiek internationale kinderontvoering 8 Cijfers 8 Aantal zaken: Aantal betrokken kinderen: Aantal afgeronde zaken : Aantal kinderen in afgeronde zaken: Inkomende zaken: 59 76 44 57 Verzoeken teruggeleiding?

Nadere informatie

International Call Advantage

International Call Advantage Oproep vanuit België naar Afghanistan Vast en mobiel 2,1 1,42 Alaska Vast en mobiel 2,1 1,42 Albanië Vast en mobiel 2,1 0,82 Algerije Vast en mobiel 2,1 1,05 Amerikaanse eilanden Vast en mobiel 2,1 0,29

Nadere informatie

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG JULI 2014 Publicatiedatum: 6 augustus 2014 Contact: Tine Van Valckenborgh tine.vanvalckenborgh@ibz.fgov.be 02 205 50 56 INHOUDSTAFEL I. Algemeen overzicht van asielaanvragen

Nadere informatie

LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND

LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND Algerije http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/nic-de-oases-van-de-sahara http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/nic-tussen-de-kamelen-algerije

Nadere informatie

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG APRIL 2015

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG APRIL 2015 ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG APRIL 2015 Publicatiedatum: 18 mei 2015 INHOUDSTAFEL I. Algemeen overzicht van asielaanvragen in 2015... 2 II. Overzicht van asielaanvragen in België... 4 1. Aantal asielaanvragen

Nadere informatie

Buitenlandse dienstreizen - tabel van de dagelijkse forfaitaire vergoedingen en maximumprijzen voor logies (vanaf 1 april 2011)

Buitenlandse dienstreizen - tabel van de dagelijkse forfaitaire vergoedingen en maximumprijzen voor logies (vanaf 1 april 2011) Buitenlandse dienstreizen - tabel van de dagelijkse en en maximumprijzen voor logies (vanaf 1 april 2011) Landen Steden in EUR Afghanistan Alle bestemmingen 155 69 Albanië Alle bestemmingen 139 92 Algerije

Nadere informatie

Statistiek internationale kinderontvoering 2008

Statistiek internationale kinderontvoering 2008 Cijfers 8 Statistiek internationale kinderontvoering 8 Aantal zaken: Aantal betrokken kinderen: Aantal afgeronde zaken : Aantal kinderen in afgeronde zaken: Inkomende zaken: 59 76 44 57 Verzoeken teruggeleiding

Nadere informatie

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS Hout en Plaatmateriaal JAAROVERZICHT gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS 1 van 22 08/15/2011 Hout Nederland - Index en Samenvatting Per Categorie (genummerd) zijn de gegevens uitgesplitst

Nadere informatie

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG AUGUSTUS 2015 Publicatiedatum: 10 september 2015 Contact: Damien Dermaux damien.dermaux@ibz.fgov.be 02 205 56 27 INHOUDSTAFEL I. Algemeen overzicht van asielaanvragen in

Nadere informatie

A) Lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum. 1.

A) Lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum. 1. Lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en lijst van derde landen waarvan de onderdanen van deze plicht zijn vrijgesteld

Nadere informatie

Voizz Prijslijst. 1 maart 2011

Voizz Prijslijst. 1 maart 2011 Voizz Prijslijst 1 maart 2011 Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing, druk- en zetfouten voorbehouden. De voorgaande prijslijsten komen te vervallen. Alle genoemde prijzen zijn exclusief B.T.W.

Nadere informatie

mobiel prepaid HEMA Tarieven Buitenland: 1. Bellen in Nederland naar buitenlandse nummers (internationaal)

mobiel prepaid HEMA Tarieven Buitenland: 1. Bellen in Nederland naar buitenlandse nummers (internationaal) HEMA Tarieven Buitenland: 1. Bellen in Nederland naar buitenlandse nummers (internationaal) naar vast naar mobiel Europese Unie (EU) 0,25 0,49 Rest van Europa 0,49 0,59 VS & Canada 0,30 0,30 Rest van de

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening kindgebonden budget 2017

Toeslagen Belastingdienst. Berekening kindgebonden budget 2017 Toeslagen Belastingdienst Berekening kindgebonden budget 2017 Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Uw klant krijgt het kindgebonden budget naast de kinderbijslag.

Nadere informatie

Proximus mobile Business tarieven

Proximus mobile Business tarieven Proximus mobile Business tarieven Proxiworld tarieven vanaf 01/07/2015: De prijzen in de tabellen hieronder worden in EUR/min, EUR/SMS, EUR/ en EUR/MB weergegeven, BTW excl. In verzonden in Europese Unie

Nadere informatie

Regeling woonlandbeginsel in de sociale zekerheid

Regeling woonlandbeginsel in de sociale zekerheid Regelingen en voorzieningen CODE 1.1.9.815 Regeling woonlandbeginsel in de sociale zekerheid tekst + toelichting bronnen Staatscourant 2012, nr. 8306, d.d. 27.4.2012 (oorspronkelijke regeling) Staatscourant

Nadere informatie

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG SEPTEMBER 2015 Publicatiedatum: 6 oktober 2015 Contact: Damien Dermaux damien.dermaux@ibz.fgov.be 02 205 56 27 INHOUDSTAFEL I. Algemeen overzicht van asielaanvragen in 2015...

Nadere informatie

Afghanistan incl mobiel - Azoren

Afghanistan incl mobiel - Azoren Afghanistan incl mobiel - Azoren Afghanistan incl mobiel 2,57 Alaska incl mobiel 0,10 Albanië 0,36 Albanië Mobiel 0,42 Albanië Tirana 0,27 Algerije Mobiel 0,51 Amerikaans Samoa 1,00 Amerikaanse Maagendeilanden

Nadere informatie

Proximus mobile prijzen (GSM-abonnementen)

Proximus mobile prijzen (GSM-abonnementen) Proximus mobile prijzen (GSM-abonnementen) 01/07/2015 De prijzen in de tabellen hieronder worden in EUR/min, EUR/SMS, EUR/ en EUR/MB weergegeven, BTW excl. In gevoerd verzonden Europese Unie in * * Sommige

Nadere informatie

Proximus mobile prijzen (prepaid kaarten)

Proximus mobile prijzen (prepaid kaarten) Proximus mobile prijzen (prepaid kaarten) 01/07/2015 De prijzen in de tabellen hieronder worden in EUR/min, EUR/SMS, EUR/ en EUR/MB weergegeven, BTW inb. In gevoerd verzonden Europese Unie in * * Sommige

Nadere informatie

nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland

nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland Kinderen moeten

Nadere informatie

0,09 per SMS 0,20 per MMS

0,09 per SMS 0,20 per MMS Nationaal buiten bundle Gesprekken SMS MMS Data < 100 MB Data > 100 MB Prijs 0,15 per minuut 0,09 per SMS 0,20 per MMS 0,15 per MB 0,075 per MB Afghanistan 2,45 0,07 0,15 Afghanistan Mobiel 2,45 0,07 0,15

Nadere informatie

Lijst van verdragen op alfabetische volgorde: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lijst van verdragen op alfabetische volgorde: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Lijst van verdragen op alfabetische volgorde: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Albanië dubbele 14-12-2001 22-07-2004 15-11-2005 Trb.2004, 281 Argentinië dubbele 04-03-1994 27-12-1996

Nadere informatie

Buitenlandse dienstreizen - tabel van de dagelijkse forfaitaire vergoedingen en maximumprijzen voor logies (vanaf 1 april 2016)

Buitenlandse dienstreizen - tabel van de dagelijkse forfaitaire vergoedingen en maximumprijzen voor logies (vanaf 1 april 2016) Buitenlandse dienstreizen - tabel van de dagelijkse en en maximumprijzen voor logies (vanaf 1 april 2016) Maximale Afghanistan Alle bestemmingen 180 66,09 Albanië Alle bestemmingen 175 90,09 Algerije Alle

Nadere informatie

Bestemming Starttarief Exclusief BTW Inclusief 21% BTW Vast Mobiel Vast Mobiel

Bestemming Starttarief Exclusief BTW Inclusief 21% BTW Vast Mobiel Vast Mobiel Afghanistan 0,000 0,2596 0,2596 0,3142 0,3142 Albanie 0,000 0,1731 0,2596 0,2094 0,3142 Albanie special 0,000 0,8222 0,8222 0,9948 0,9948 Algerije 0,000 0,1475 0,3029 0,1785 0,3665 America Samoa 0,000

Nadere informatie

Nieuwe FedEx tarieven Geldig vanaf 4 januari 2016

Nieuwe FedEx tarieven Geldig vanaf 4 januari 2016 Nieuwe FedEx tarieven Geldig vanaf januari 0 Of uw zendingen nu zwaar of licht zijn - en spoedeisend of minder dringend, FedEx heeft de oplossing voor u. Profiteer van scherpe tarieven voor een zeer betrouwbare

Nadere informatie

Land (Op)starttarief Belkosten Tijdseenheid Bellen naar mobiel 0,05 0,18 per minuut Oezbekistan 0,05 1,96 per minuut Kirgizie 0,05 1,96 per minuut

Land (Op)starttarief Belkosten Tijdseenheid Bellen naar mobiel 0,05 0,18 per minuut Oezbekistan 0,05 1,96 per minuut Kirgizie 0,05 1,96 per minuut Land (Op)starttarief Belkosten Tijdseenheid Bellen naar mobiel 0,05 0,18 per minuut Oezbekistan 0,05 1,96 per minuut Kirgizie 0,05 1,96 per minuut Georgie 0,05 1,96 per minuut Azerbeidzjan 0,05 1,96 per

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën.  Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Uitwisseling van bankinlichtingen. Kalender van (art. 26 OESO) 16 juli 2009 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie

Internationale beltarieven ZET solutions geldig per 1 maart Alle bedragen zijn in euro's en excl BTW.

Internationale beltarieven ZET solutions geldig per 1 maart Alle bedragen zijn in euro's en excl BTW. Internationale beltarieven ZET solutions geldig per 1 maart 2011. Alle bedragen zijn in euro's en excl BTW. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen piek- en daltarieven. B C D Tarieven per maart 2011

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2018. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 33538 19 juni 2017 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 juni 2017, 2017-0000094795, tot

Nadere informatie

Proximus mobile prijzen (GSM-abonnementen)

Proximus mobile prijzen (GSM-abonnementen) Proximus mobile prijzen (GSM-abonnementen) 01/07/2015 De prijzen in de tabellen hieronder worden in EUR/min, EUR/SMS, EUR/ en EUR/MB weergegeven, BTW inb. In gevoerd verzonden Europese Unie in * * Sommige

Nadere informatie

LANDNAAM Forfait reiskosten (1) Forfait verblijfkosten (2)

LANDNAAM Forfait reiskosten (1) Forfait verblijfkosten (2) Forfaits tot 01/04/2016 Forfaits tot 01/042016 LANDNAAM Forfait reiskosten (1) Forfait verblijfkosten (2) euro per overnachting euro AFGHANISTAN 1000 120 ALBANIE 400 180 ALGERIJE 750 220 AMERIKAANS SAMOA

Nadere informatie

Bestemming Starttarief Inclusief 21% BTW Exclusief BTW Vast Mobiel Vast Mobiel

Bestemming Starttarief Inclusief 21% BTW Exclusief BTW Vast Mobiel Vast Mobiel Afghanistan 0,000 0,319 0,319 0,264 0,264 Albanie 0,000 0,213 0,319 0,176 0,264 Albanie special 0,000 1,012 1,012 0,836 0,836 Algerije 0,000 0,182 0,373 0,150 0,308 America Samoa 0,000 0,319 0,319 0,264

Nadere informatie

Alle prijzen zijn afgerond per minuut en inclusief het hogere btw tarief van 21%.

Alle prijzen zijn afgerond per minuut en inclusief het hogere btw tarief van 21%. Voor bellen naar buitenland heeft ZeelandNet daar waar mogelijk één tarief voor bellen naar vast en mobiel. De belangrijkste bestemmingen België, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten en Frankrijk

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening kindgebonden budget 2015

Toeslagen Belastingdienst. Berekening kindgebonden budget 2015 Toeslagen Belastingdienst Berekening kindgebonden budget 2015 Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Uw klant krijgt het kindgebonden budget naast de kinderbijslag.

Nadere informatie

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG OVERZICHT 2014 Publicatiedatum: 8 januari 2015 Contact: Tine Van Valckenborgh tine.vanvalckenborgh@ibz.fgov.be 02 205 50 56 INHOUDSTAFEL I. Algemeen overzicht van asielaanvragen

Nadere informatie

Tarieven. Internationale Merken Overeenkomst Van Madrid En Protocol o.b.v. een Benelux Registratie

Tarieven. Internationale Merken Overeenkomst Van Madrid En Protocol o.b.v. een Benelux Registratie Tarieven Internationale Merken Overeenkomst Van Madrid En Protocol o.b.v. een Benelux Registratie MERKDEPOT Depot van een merk voor 1 t/m 3 klassen voor een periode van 10 jaar: Basisbedrag (eenmalig bedrag)

Nadere informatie

Gesprekstarieven Internationaal

Gesprekstarieven Internationaal Gesprekstarieven Internationaal Bestemming Starttarief Per minuut Afghanistan 0,0420 0,3000 Albanie 0,0420 0,2000 Albanie mobiel 0,0420 0,3000 Albanie special 0,0420 0,9500 Algerije 0,0420 0,2000 Algerije

Nadere informatie

tariefvoorwaarden hollandsnieuwe Sim Only

tariefvoorwaarden hollandsnieuwe Sim Only tariefvoorwaarden hollandsnieuwe Sim Only tarieven voor bellen, sms en en mobiel internet in Nederland Sim Only bundels zakelijk Sim Only abonnement prijs per maand (24 mnd) tarief per MB, minuut of sms

Nadere informatie

Nieuwe FedEx tarieven

Nieuwe FedEx tarieven Nieuwe FedEx tarieven Geldig in België vanaf januari 0 Of uw zendingen nu zwaar of licht zijn - en spoedeisend of minder dringend, FedEx heeft de oplossing voor u. Profiteer van scherpe tarieven voor een

Nadere informatie

Bestemming Starttarief Inclusief BTW Exclusief BTW Vast Mobiel Vast Mobiel

Bestemming Starttarief Inclusief BTW Exclusief BTW Vast Mobiel Vast Mobiel Afghanistan 0,000 0,314 0,314 0,264 0,264 Albanie 0,000 0,209 0,314 0,176 0,264 Albanie special 0,000 0,995 0,995 0,836 0,836 Algerije 0,000 0,179 0,367 0,150 0,308 America Samoa 0,000 0,314 0,314 0,264

Nadere informatie

Prijslijst vaste telefonie

Prijslijst vaste telefonie Belgacom VP Company United Telecom piek dal setup piek dal setup naar een vaste lijn 0,0302 0,0198 0,0198 0,0242 0,0158 0,0198 naar andere vaste netwerken 0,0343 0,0227 0,0198 0,0274 0,0182 0,0198 naar

Nadere informatie

Nationaal. Internationaal. Bestemming Start Per minuut Afghanistan 0,0420. Aruba mobiel 0,0420. Algerije 0,0420. Belgie mobiel 0,0420

Nationaal. Internationaal. Bestemming Start Per minuut Afghanistan 0,0420. Aruba mobiel 0,0420. Algerije 0,0420. Belgie mobiel 0,0420 Nationaal Bestemming Start Per minuut Vast 0,0550 0,0195 Mobiel 0,0550 0,0990 Onderling bellen 0,0000 0,0000 Internationaal Bestemming Start Per minuut Afghanistan 0,0420 Albanie 0,0420 Albanie mobiel

Nadere informatie

De tarieven voor bellen naar het buitenland wijzigen vanaf 1 augustus 2017

De tarieven voor bellen naar het buitenland wijzigen vanaf 1 augustus 2017 De tarieven voor bellen naar het buitenland wijzigen vanaf 1 augustus 2017 Door een versimpeling van de tariefzones wijzigen ook de tarieven voor bellen naar het buitenland vanaf 1 augustus 2017. Wat wijzigt

Nadere informatie

Internationale Tarieven

Internationale Tarieven Internationale Tarieven De vaste diensten van Teleservice brengen ook vele internationale voordelen met zich mee. In dit overzicht staan al onze internationale gespreks tarieven en voorwaarden. Er wordt

Nadere informatie

Internationale tarieven Telecom Capacity

Internationale tarieven Telecom Capacity Internationale tarieven Telecom Capacity Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen piek- en daltarieven. Alle bedragen zijn in euro's en ex BTW, afrekening per seconde De bestemmingen die zijn benoemd met

Nadere informatie

Voorstel voor een. VERORDENING (EU) nr.../... VAN DE RAAD

Voorstel voor een. VERORDENING (EU) nr.../... VAN DE RAAD NL FR FR EUROPESE COMMISSIE Brussel, 29.6.2010 COM(2010)342 definitief 2010/0189 (NLE) Voorstel voor een VERORDENING (EU) nr..../... VAN DE RAAD betreffende de vaststelling van de aanpassingscoëfficiënten

Nadere informatie

Internationale gesprekstarieven

Internationale gesprekstarieven Afghanistan 1,2072 1,4607 Afghanistan Mobiel 1,2072 1,4607 Albanië 0,2767 0,3348 Albanië Mobiel 0,3346 0,4049 Algerije 0,3548 0,4293 Algerije Mobiel 0,3548 0,4293 Amerikaans Samoa 0,4797 0,5804 Amerikaanse

Nadere informatie

Tarieven Gesprekskosten Internationaal

Tarieven Gesprekskosten Internationaal Tarieven Gesprekskosten Internationaal Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen piek- en dal tarieven. Alle bedragen zijn in euro's en exclusief BTW. De bestemmingen die zijn benoemd met speciaal staan

Nadere informatie

nr. 571 van LYDIA PEETERS datum: 18 april 2017 aan JOKE SCHAUVLIEGE Appel- en perenteelt - Interventievergoedingen

nr. 571 van LYDIA PEETERS datum: 18 april 2017 aan JOKE SCHAUVLIEGE Appel- en perenteelt - Interventievergoedingen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 571 van LYDIA PEETERS datum: 18 april 2017 aan JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW Appel- en perenteelt - Interventievergoedingen Ten gevolge van de

Nadere informatie

A 2014 N 91 PUBLICATIEBLAD. De Gouverneur van Curaçao. artikel 3, eerste lid, onderdeel 1, sub b, van het Toelatingsbesluit; HEEFT GOEDGEVONDEN:

A 2014 N 91 PUBLICATIEBLAD. De Gouverneur van Curaçao. artikel 3, eerste lid, onderdeel 1, sub b, van het Toelatingsbesluit; HEEFT GOEDGEVONDEN: A 2014 N 91 PUBLICATIEBLAD Landsbesluit van de 23 ste oktober 2014, no. 14/2329 ter uitvoering van artikel 3, eerste lid, onderdeel 1, sub b van het Toelatingsbesluit 1 De Gouverneur van Curaçao Op de

Nadere informatie

Libervoice gesprekstarieven internationaal

Libervoice gesprekstarieven internationaal Alle prijzen in Euro en exclusief BTW 1 van 13 Afghanistan 0,0500 Afghanistan Mobiel 0,0500 Albanië 0,0500 0,2767 Albanië Mobiel 0,0500 0,3346 Algerije 0,0500 0,3548 Algerije Mobiel 0,0500 0,3548 Amerikaans

Nadere informatie

De tarieven voor bellen naar het buitenland wijzigen vanaf 1 juli 2017

De tarieven voor bellen naar het buitenland wijzigen vanaf 1 juli 2017 De tarieven voor bellen naar het buitenland wijzigen vanaf 1 juli 2017 Door een versimpeling van de tariefzones wijzigen ook de tarieven voor bellen naar het buitenland. Wat wijzigt er? 1. De zones worden

Nadere informatie

Tarieven 0187-bellen.nl een product van Voizz Nederland B.V.

Tarieven 0187-bellen.nl een product van Voizz Nederland B.V. Tarieven 0187-bellen.nl een product van Voizz Nederland B.V. 2016 0187-bellen.nl Gesprekskosten nationaal Nationaal vast 0,0195 Nationaal mobiel 0,0790 Starttarief 0,0650 Onderling bellen 0,0000 Bellen

Nadere informatie

XSyou Gesprekskosten VoIP Particulier

XSyou Gesprekskosten VoIP Particulier XSyou Gesprekskosten VoIP Particulier Nederland Vast Bestemming Starttarief Minuuttarief Nederland Vast-PIEK Piek=Maandag t/m Vrijdag 08:00-19:00 0,0500 0,0400 Nederland Vast-DAL Dal=Maandag t/m Vrijdag

Nadere informatie

Tarieven Gesprekskosten

Tarieven Gesprekskosten Tarieven Gesprekskosten INTERNATIONAAL Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen piek- en daltarieven. Bestemming Starttarief Per minuut Afghanistan 0,042 0,300 Albanie 0,042 0,200 Albanie mobiel 0,042

Nadere informatie

Verkooptarieven Gesprekskosten Internationaal

Verkooptarieven Gesprekskosten Internationaal Verkooptarieven Gesprekskosten Internationaal Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen piek- en daltarieven. Alle bedragen zijn in euro's en ex BTW. De bestemmingen die zijn benoemd met speciaal staan

Nadere informatie

Bestemming Starttarief Per minuut

Bestemming Starttarief Per minuut Internationale tarieven PBXcomplete Per 1 september 2016 Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen piek- en daltarieven. Alle bedragen zijn in euro's en ex BTW, afrekening per seconde De bestemmingen die

Nadere informatie

TARIEVENLIJST TTG STUDENTENTELEFONIE

TARIEVENLIJST TTG STUDENTENTELEFONIE TARIEVENLIJST TTG STUDENTENTELEFONIE Algemeen Deze tarievenlijst is geldig voor de dienst TTG Studententelefonie. De volgende voorwaarden zijn van toepassing op deze tarievenlijst: - Alle Piek en Dal tarieven

Nadere informatie

Gesprekstarieven ISDN2. Versie: 4.3. www.telecollectief.nl

Gesprekstarieven ISDN2. Versie: 4.3. www.telecollectief.nl Gesprekstarieven ISDN2 Versie: 4.3 www.telecollectief.nl Let op: Onderstaande tarieven zijn exclusief 18% extra factuurkorting. Gesprekstarieven nationaal ISDN2 Nationale bestemming Start Piek Dal Regionaal

Nadere informatie

Woonlandfactoren gewijzigd per 1 januari 2016

Woonlandfactoren gewijzigd per 1 januari 2016 Regelingen en voorzieningen CODE 1.1.4.816 Woonlandfactoren gewijzigd per 1 januari 2016 bronnen Staatscourant 2015, nr. 17551, d.d. 30.6.2015 Staatscourant 2015, nr. 33009, d.d. 6.10.2015 Het woonlandbeginsel

Nadere informatie

Onbezorgd lekker veel bellen.

Onbezorgd lekker veel bellen. Onbeperkt lekker Onze belpakketten. Wij hebben voor iedere veel-beller een pakket. Belt u veel naar vaste nummers in Nederland of juist naar vaste nummers in het buitenland er is altijd een pakket voor

Nadere informatie

Bestemming Starttarief Per minuut

Bestemming Starttarief Per minuut Internationale beltarieven ZET solutions geldig per 1 maart 2015 Alle bedragen zijn in euro's en excl BTW. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen piek- en daltarieven. De bestemmingen die zijn benoemd

Nadere informatie

5 www.voizz.net! " # " $ %& '"(")"

5 www.voizz.net!  #  $ %& '() 5 www.voizz.net Gesprekskosten nationaal Nationaal vast 0,0195 Nationaal mobiel 0,0790 Starttarief 0,0650 Onderling bellen 0,0000 Abonnementen ZZP-er pakket 0,00 25,00 extra extensie 0,00 7,50 MKB pakket

Nadere informatie

Tarieven Internationaal

Tarieven Internationaal Tarieven Internationaal De vaste diensten van Teleservice brengen ook vele internationale voordelen met zich mee. In dit overzicht staan al onze internationale gesprekstarieven en voorwaarden. Er wordt

Nadere informatie

Werelddeel Land Verzekeringsbewijs. Afrika. Centraal-Afrikaanse Republiek. Congo-Brazzaville. Equatoriaal-Guinea. Sao Tomé en Principe

Werelddeel Land Verzekeringsbewijs. Afrika. Centraal-Afrikaanse Republiek. Congo-Brazzaville. Equatoriaal-Guinea. Sao Tomé en Principe Werelddeel Land Verzekeringsbewijs Afrika Algerije Angola Benin Botswana Burkina Faso Burundi Centraal-Afrikaanse Republiek Comoren Congo-Brazzaville Congo-Kinshasa Djibouti Egypte Equatoriaal-Guinea Eritrea

Nadere informatie

Overkomstduur pakketten van België naar het buitenland

Overkomstduur pakketten van België naar het buitenland Overkomstduur pakketten van België naar het buitenland Introductie U verstuurt pakketten vanuit België naar het buitenland en u wilt weten hoeveel dagen een pakket ongeveer onderweg is. In de tabel in

Nadere informatie

CNE Internationale gesprekstarieven

CNE Internationale gesprekstarieven CNE Internationale gesprekstarieven Alle prijzen in Euro en exclusief BTW Bestemming Locatie Starttarief Minuuttarief Afghanistan 0,0250 1,2072 Afghanistan Mobiel 0,0250 1,2072 Albanië 0,0250 0,2767 Albanië

Nadere informatie

DHIsubsidieregeling. China Project Development

DHIsubsidieregeling. China Project Development DHIsubsidieregeling Hoofdpunten Regeling: tender Bedrijfsactiviteit: investering en export (kapitaal) goederen Doelmarkt: opkomende landen en ontwikkelingslanden (DGGF- land) Subsidiedoel: concreet project,

Nadere informatie

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS Hout en Plaatmateriaal JAAROVERZICHT gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS 1 van 20 08/15/2011 Hout Nederland - Index en Samenvatting Per Categorie (genummerd) zijn de gegevens uitgesplitst

Nadere informatie

Berekening kindgebondenbudget 2013

Berekening kindgebondenbudget 2013 Toeslagen Belastingdienst Berekening kindgebondenbudget 2013 ib 998 - ib*7pl Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Uw klant krijgt het kindgebonden budget naast de

Nadere informatie

Prijslijst Chippie World. Geldig per 1/4/2009. Alle prijzen in euro en inclusief BTW

Prijslijst Chippie World. Geldig per 1/4/2009. Alle prijzen in euro en inclusief BTW Prijslijst Chippie World Geldig per 1/4/2009 Alle prijzen in euro en inclusief BTW Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden Binnen bundel tarieven De volgende tarieven zijn alleen geldig voor bellen

Nadere informatie

Tarieven gesprekskosten internationaal

Tarieven gesprekskosten internationaal Tarieven gesprekskosten internationaal Bestemming Starttarief Per minuut Afghanistan 0,042 0,300 Albanie 0,042 0,200 Albanie mobiel 0,042 0,300 Algerije 0,042 0,200 Algerije mobiel 0,042 0,350 America

Nadere informatie

Onbezorgd lekker veel bellen.

Onbezorgd lekker veel bellen. Onbeperkt lekker Onze belpakketten. Wij hebben voor iedere veel-beller een pakket. Belt u veel naar vaste nummers in Nederland of juist naar vaste nummers in het buitenland er is altijd een pakket voor

Nadere informatie

INHOUD INLEIDING REIZEN MET DE GROTE DRIE: WWW, E-MAIL EN NIEUWSGROEPEN 24

INHOUD INLEIDING REIZEN MET DE GROTE DRIE: WWW, E-MAIL EN NIEUWSGROEPEN 24 INHOUD INLEIDING VIRTUEEL OF REËEL REIZEN 11 HET INTERNET 12 De geschiedenis van het internet 13 Hoe is het internet zo verspreid geraakt? 14 Wat vind je nu op het internet? En wat niet? 16 Hoe geraak

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 66703 22 november 2017 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 november 2017, 2017-0000178467,

Nadere informatie

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG AUGUSTUS 2016 Vanaf januari 2016: asielstatistieken in personen in plaats van in asieldossiers Tot eind 2015 hadden de statistieken die het CGVS publiceerde betrekking op

Nadere informatie

Overkomstduur brieven en pakketten van Nederland naar het buitenland

Overkomstduur brieven en pakketten van Nederland naar het buitenland Overkomstduur brieven en pakketten van Nederland naar het buitenland Introductie U verstuurt brieven of pakketten vanuit Nederland naar het buitenland en u wilt weten hoeveel dagen een poststuk ongeveer

Nadere informatie

Samenvatting bevolkingscijfer op 01/01/2016

Samenvatting bevolkingscijfer op 01/01/2016 Samenvatting bevolkingscijfer op 1/1/216 Op 1 januari 216 telde Roeselare in totaal 6.941 inwoners, een stijging van 586 inwoners ten opzichte van 1 januari 215, waarbij er 539 meer vrouwen dan mannen

Nadere informatie

Dossiers illegale tewerkstelling van vreemdelingen bij de arbeidsauditoraten van het ressort Gent

Dossiers illegale tewerkstelling van vreemdelingen bij de arbeidsauditoraten van het ressort Gent Dossiers illegale tewerkstelling van vreemdelingen bij de arbeidsauditoraten van het ressort Gent Periode 01/01/ 31/12/ Jozef Moors & Tamara Van Der Elst Statistisch analisten parket-generaal Gent 7 mei

Nadere informatie

Landen (inclusief LGO) lijst Bazel, OESO, EU en EVA

Landen (inclusief LGO) lijst Bazel, OESO, EU en EVA (inclusief LGO) lijst Bazel, OESO, EU en EVA Toelichting: EVA staat voor de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) en is een samenwerkingsverband tussen Liechtenstein, Noorwegen, Island en Zwitserland. De

Nadere informatie

Lijst landen. Werelddeel Land Verzekeringsbewijs Afrika. Centraal-Afrikaanse Republiek. Congo-Brazzaville. Equatoriaal-Guinea 1/7

Lijst landen. Werelddeel Land Verzekeringsbewijs Afrika. Centraal-Afrikaanse Republiek. Congo-Brazzaville. Equatoriaal-Guinea 1/7 1/7 Lijst landen Werelddeel Land Verzekeringsbewijs Afrika Algerije Angola Benin Botswana Burkina Faso Burundi Centraal-Afrikaanse Republiek Comoren Congo-Brazzaville Congo-Kinshasa Djibouti Egypte Equatoriaal-Guinea

Nadere informatie

TARIEVEN EN BEZORGING

TARIEVEN EN BEZORGING PAKKET VERSTUREN BUITENLAND TARIEVEN EN BEZORGING WERELDWIJD PAKKETTEN VERSTUREN DHL kent geen grenzen voor jou. Verstuur makkelijk je pakket naar het buitenland vanaf 10,-. Bereid je pakket online voor

Nadere informatie

TARIEVEN MERKRECHT per 23 maart 2016 conform bijgaande voorwaarden merkenrecht

TARIEVEN MERKRECHT per 23 maart 2016 conform bijgaande voorwaarden merkenrecht TARIEVEN MERKRECHT per 23 maart 2016 conform bijgaande voorwaarden merkenrecht TARIEVEN MERKREGISTRATIE BENELUX (België, Nederland, Luxemburg) BBIE* Depot individueel merk, digitaal (incl. vooronderzoek

Nadere informatie