Samenvatting. Nationaal Actieplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting. Nationaal Actieplan"

Transcriptie

1 Samenvatting Reviewrapport Nationaal Actieplan e-learning 1

2 2 Samenvatting Reviewrapport Nationaal Actieplan e-learning 3 Nationaal Actieplan e-learning ( ) In 2006 ging het Nationaal Actieplan e-learning van start, een groot onderwijsinnovatieprogramma van SURF dat zich richtte op het verbeteren van de instroom, doorstroom, het studierendement en de kwaliteit van het hoger onderwijs met de inzet van ICT. Het Nationaal Actieplan e-learning wilde instellingen in staat stellen met behulp van ICT beter in te spelen op de individuele behoeften van de studenten, om effectiever onderwijs mogelijk te maken. ICT-innovaties die hun effecten reeds op kleine schaal hadden bewezen, werden binnen de projecten van dit programma verder ontwikkeld en opgeschaald. De onderwerpen die binnen de projecten centraal stonden vertegenwoordigden een breed scala aan belangrijke actuele thema s binnen onderwijsinnovatie, zoals studieloopbaanbegeleiding, verbeteren van de kwaliteit van instroom, docentprofessionalisering en het grensvlak van opleiding en beroepspraktijk. Het Nationaal Actieplan e-learning is gefinancierd door de instellingen van hoger onderwijs, georganiseerd in VSNU en HBO-raad, en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. SURF SURF is de ICT-samenwerkingsorganisatie van het Nederlandse hoger onderwijs en onderzoek. Binnen SURF werken de Nederlandse universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstellingen samen aan grensverleggende ICT-innovaties, waarmee ze de basis creëren om optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden van ICT en te excelleren in hun onderwijs en onderzoek. Facts & Figures Nationaal Actieplan E-Learning 22 projecten 5 jaar 154 instellingen 16,7 miljoen euro 22 projecten werden in vijf jaar tijd gestart en afgerond Per project werkten minimaal drie instellingen samen; dit leidde tot het ontstaan van constructieve kennisnetwerken en samenwerkings verbanden In totaal participeerden 154 instellingen: 15 universiteiten, 37 hogescholen, 11 ROC s,78 vo-scholen en 13 overige instellingen Facts and figures In het kader van het Nationaal Actieplan e-learning konden universiteiten en hogescholen projectvoorstellen indienen om samen te werken aan innovatieve ICT-toepassingen voor het onderwijs. Ook samenwerking met instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs en instellingen voor voortgezet onderwijs was mogelijk. In vijf jaar tijd zijn 22 projecten uitgevoerd. In totaal waren ruim mensen betrokken bij de projecten, afkomstig van in totaal 154 instellingen voor hoger onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en voortgezet onderwijs. Voor de projecten was in totaal 16,7 miljoen euro beschikbaar: de gemiddelde projectbegroting bedroeg , 30% hiervan werd door de instellingen gefinancierd docenten, projectleiders, studenten en scholieren In totaal participeerden ruim docenten, projectleiders, studenten en scholieren De gemiddelde projectbegroting bedroeg ruim euro. Voor de 22 projecten was de totale begroting 16,7 miljoen euro Werkwijze binnen het Nationaal Actieplan e-learning Opzet programma Het programmamanagement van SURF heeft in het kader van het Nationaal Actieplan e-learning driemaal een tender uitgeschreven, op basis waarvan projectteams afkomstig uit het hoger onderwijs projectvoorstellen konden indienen. De Wetenschappelijk Technische Raad, bestaande uit onafhankelijke deskundigen, beoordeelde die projectvoorstellen op kwaliteit en aansluiting op de doelen van het programma, en adviseerde SURF over de toekenning van de subsidies. Alle projectteams waarvan de voorstellen waren goedgekeurd maakten vervolgens een Controlling Document, (een uitgebreid projectplan dat is gebaseerd op het projectvoorstel), waarin zij een aantal eindproducten of deliverables (zoals een ontwikkelde lesmethode of tool) beschreven die ze binnen de looptijd van het project wilden realiseren. Innovatieprogramma s zoals het Nationaal Actieplan e-learning voert SURF uit volgens de methode SURF. Instellingen voor hoger onderwijs ontvangen subsidie, en worden ook door SURF ondersteund bij de uitvoering van hun projecten. Methode SURF Voor de ontwikkeling van het hoger onderwijs en onderzoek zijn verschillende subsidies beschikbaar. Om deze optimaal te benutten hanteert SURF de methode SURF. Dit houdt in dat de doelstellingen die bij deze subsidies horen, worden omgezet in een programma. Hogescholen en universiteiten kunnen vervolgens voorstellen voor projecten indienen. Binnen de methode SURF gelden enkele speciale voorwaarden waaraan projecten moeten voldoen: Samenwerking van meerdere (minstens drie) instellingen. De instellingen krijgen voor een deel subsidie, maar leveren zelf ook een aanzienlijke financiële bijdrage (volgens het matchingsprincipe). De resultaten van het project zijn te gebruiken door alle instellingen voor hoger onderwijs en onderzoek.

3 4 Samenvatting Reviewrapport Nationaal Actieplan e-learning 5 Programmamanagement SURF Het programmamanagement formuleert onder andere de opzet van een programma, ontwikkelt tenders op grond van de programmadoelstellingen, en organiseert een onafhankelijke beoordeling van de ingediende projectvoorstellen door de Wetenschappelijk Technische Raad (zie onder). Daarnaast is SURF verantwoordelijk voor de bewaking van de projectuitvoering door de Commissie Projectbewaking, en het verspreiden en beschikbaar stellen van de projectresultaten. Wetenschappelijk Technische Raad De Wetenschappelijk Technische Raad bestaat uit erkende autoriteiten, die niet alleen de nieuwste ontwikkelingen op hun specifieke expertisegebied kennen, maar ook letterlijk thuis zijn in de wereld van het hoger onderwijs. In zijn functie als onafhankelijk adviesorgaan beoordeelt de WTR onder meer bij elke tender de ingediende projectvoorstellen en brengt hierover advies uit aan het bestuur van SURF. Review Als onderdeel van de afronding van het programma heeft SURF onderzocht of het Nationaal Actieplan e-learning zijn doelstellingen heeft bereikt, en welke lessen kunnen worden getrokken voor de vormgeving van toekomstige (subsidie)-programma s. Om die vragen te beantwoorden is in 2012 een review van het programma uitgevoerd. De reviewers waren drs. Elly Teune-Kasbergen en dr. Jos Willems. Drs. Elly Teune- Kasbergen was lid van de Raad van Bestuur van Fontys Hogescholen en voorzitter van het Platformbestuur ICT en Onderwijs van SURF tussen Dr. Jos Willems was lid van het College van Bestuur van Hogeschool Zuyd en van van het Platformbestuur ICT en Onderwijs van SURF. Succesfactoren De reviewers concluderen dat het Nationaal Actieplan e-learning op een aantal belangrijke punten een succes is geweest. Zo hebben alle individuele projecten relevante resultaten kunnen ontwikkelen, en een grote slag kunnen maken als het gaat om de implementatie en opschaling van die innovaties. Daarnaast heeft het programma netwerken weten te creëren die toekomstige samenwerking vergemakkelijken, en de kans groter maken dat de projectresultaten in gebruik blijven. Het Nationaal Actieplan e-learning kende een aantal specifieke voorwaarden: instellingen moesten kunnen aantonen dat zij met hun projecten konden bijdragen aan het verbeteren van de instroom/doorstroom van studenten en het vergroten van het studierendement en de kwaliteit in het hoger onderwijs. In het programma was veel aandacht voor het meten van de effecten van de producten (of deliverables) die de projecten hebben opgeleverd, en de verduurzaming van de resultaten. Opleveren van de deliverables Binnen de projecten is men erin geslaagd om alle of bijna alle beoogde deliverables op te leveren, zoals men die in de Controlling Documents had opgenomen; alle projectteams zijn hierbij binnen de tijd en het budget van het project gebleven. De strakke planning en structuur droegen hier zeker aan bij, evenals de ondersteuning door SURF en de feedback van de Commissie Projectbewaking. Het enthousiasme van de projectdeelnemers en de goede samenwerking tussen de verschillende instellingen vormden hierbij ook belangrijke succesfactoren. Samenwerking Het Nationaal Actieplan e-learning resulteerde in intensieve samenwerking tussen onderwijsinstellingen over de sectoren heen, waardoor het programma nationale impact bereikte, keten-denken stimuleerde, en een schat aan breed toegankelijk materiaal opleverde. Er zijn verschillende permanente samenwerkingsverbanden en netwerken ontstaan naar aanleiding van de projecten. Een dergelijke samenwerking levert niet alleen direct succes op (samenwerking over instellingen heen), maar heeft ook op langere termijn nog zijn effecten (vormen van netwerken, verspreiding van inzichten, borgen van projectresultaten, et cetera). Controlling Document Veruit de meeste projectteams en projectleiders gaven aan dat het schrijven van het Controlling Document hen hielp om gezamenlijke doelstellingen helder te formuleren, en het hen gemakkelijker maakte om op koers te blijven. Ook de leden van de stuurgroep ervoeren veel voordeel en houvast van een goed Controlling Document.

4 6 Samenvatting Reviewrapport Nationaal Actieplan e-learning 7 Commissie Projectbewaking De Commissie Projectbewaking van SURF beoordeelt de voortgang van de projecten op een aantal vooraf vastgestelde momenten, volgens vooraf vastgestelde criteria. Op grond van hun beoordeling kan de Commissie Projectbewaking projectteams advies geven over de (verdere) planning en de uitvoering van projecten. De Commissie Projectbewaking is een onafhankelijke commissie, bestaande uit personen die op basis van hun specifieke expertise op het gebied van (ICT)-onderwijsinnovaties, en hun ervaring met (grote) onderwijsorganisaties en grote projecten zijn geselecteerd. De reviews van de Commissie Projectbewaking Zowel de projectleiders als de leden van de stuurgroep zijn erg positief over de feedback van de Commissie Projectbewaking. De discussies die zij hadden met de leden van deze commissie werden als zeer ondersteunend en inspirerend ervaren. Ondersteuning van de projecten door het programmamanagement Het SURF-programmamanagement bood de projectteams de nodige ondersteuning bij het uitvoeren van hun projecten, bijvoorbeeld door cursussen projectmanagement en workshops over effectmeting en verduurzaming aan te bieden. Deze begeleiding werd unaniem gewaardeerd, zo bleek tijdens de gesprekssessies binnen de review en uit de deskresearch. De communicatie van het programmamanagement met de projectleiders werd ook als zeer prettig ervaren, met het juiste evenwicht tussen sturen, volgen, verbinden en steunen. Disseminatie van de projectresultaten Alle projecten hebben een disseminatieplan gemaakt, waarvan zij alle, of de meeste van de daarin beschreven activiteiten hebben uitgevoerd. Vast onderdeel van de disseminatie bestond bij veel projecten uit een presentatie van de projectresultaten, onder andere op de SURF Onderwijsdagen. Alle projecten van het Nationaal Actieplan e-learning zijn daarnaast opgenomen in een repository van SURF, en in 2012 is een brochure uitgegeven met de titel Studiesucces op een hoger plan: Nationaal Actieplan e-learning ( ) ( waarin een beschrijving van het gehele programma en korte samenvattingen van alle projecten zijn opgenomen. Aandachts- en ontwikkelingspunten Samenvoegen van projecten met hetzelfde thema In twee gevallen heeft het Platformbestuur ICT en Onderwijs besloten meerdere projecten met hetzelfde thema binnen het Nationaal Actieplan e-learning samen te voegen om ze voor subsidie in aanmerking te laten komen, met de bedoeling de beide projectteams hun krachten te laten bundelen. In de praktijk bleek het echter veel tijd en energie te kosten om die projecten met elkaar te integreren als het gaat om de formulering van projectdoelen en het verdelen van de projecttaken. SURF Repository De SURF Repository is een digitale bewaarplaats waarin de projecten en hun resultaten vindbaar en doorzoekbaar zijn. Van de 21 projecten zijn in totaal 86 deliverables in deze repository te vinden of te downloaden ( In 2012 is een brochure uitgegeven met de titel Studiesucces op een hoger plan: Nationaal Actieplan e-learning ( ). Op staat een beschrijving van het gehele programma en korte samenvattingen van alle projecten opgenomen. Aanbeveling: Kies bij de toekenning van subsidie voor projecten met vergelijkbare thema s voor één project, of voor meer projecten, maar voeg ze niet samen. Controlling Document De Controlling Documents werden door de projectteams als een onmisbaar instrument gezien om het project op koers te houden. De beoordeling van deze documenten vormde een behoorlijke uitdaging, die een zeer brede kennis van onderwijsinnovatie en ervaring met projectmanagement vereist. SURF heeft deze taak naar behoren verricht, maar dit kon niet voorkomen dat er enkele keren Controlling Documents zijn goedgekeurd die niet (helemaal) voldeden aan de voorwaarden zoals die in de tender waren gesteld. Professionalisering De betrokkenen bij de projecten hebben in ruime mate competenties weten te ontwikkelen, zodat zij ook in eventuele vervolgprogramma s van grote waarde kunnen zijn bij de ontwikkeling van ICT-innovaties. De nieuwe inzichten die zijn ontstaan rondom het gebruik van ICT in het onderwijs hadden in het bijzonder hun uitwerking op de directe betrokkenen in het onderwijsveld (zoals de docenten), die hierdoor een professionaliseringsslag in hun onderwijs konden maken. Aanbeveling: Laat de beoordeling van de Controlling Documents uitsluitend uitvoeren door personen die ervaren zijn op het gebied van onderwijsinnovatieprogramma s en de methode SURF.

5 8 Samenvatting Reviewrapport Nationaal Actieplan e-learning 9 Deskundigheid binnen het project Binnen de projecten van het Nationaal Actieplan e-learning bestonden twee van de vaste onderdelen uit het meten van de effecten van de opgeleverde deliverables, en het schrijven van een implementatieplan, waarin projectleden ideeën moesten formuleren over hoe de deliverables op grotere schaal verduurzaamd en geïmplementeerd kunnen worden. De projectteams hebben zich enorm ingezet om beide onderdelen op de juiste wijze uit te voeren; ze konden hierbij tevens extra begeleiding krijgen via SURF in de vorm van workshops en advies. Toch bleken het meten van effecten en het maken van een implementatieplan lastige opgaven te zijn, die een specifieke expertise en ervaring vereisen die de projectteams niet altijd voldoende in huis hadden. Aanbeveling: Neem bij de beoordeling van projecten mee dat projectteams die deel uitmaken van een bestaande samenwerkingsstructuur (of waarvan het ten minste waarschijnlijk is dat ze tegen het einde van het project zo n structuur hebben gerealiseerd) over het algemeen succesvoller zijn. Ontsluiten van effecten op programmaniveau Alle projecten hebben veel aan disseminatie gedaan, zodat de resultaten van die projecten konden worden verspreid. Het is daarnaast voor geïnteresseerden, betrokkenen en de subsidiegever belangrijk om een beeld te krijgen van het effect op programmaniveau. Aanbeveling: Geef effectmeting en implementatie een vaste plaats binnen de projecten, en laat het projectteam hier specifieke deskundigen bij betrekken. Maak de aanwezigheid van vereiste expertise tot een criterium bij de beoordeling van de projectvoorstellen. Aanbeveling: Maak bij de verspreiding van de resultaten en effecten een onderscheid tussen programma-en projectniveau, en ontsluit na afloop van een programma de resultaten van het programma in zijn geheel. Een goed voorbeeld daarvan is de wiki van het programma Studiekeuzegesprekken: wat werkt?. Kwartaalrapportages De leden van de projectteams zijn verplicht om elk kwartaal een rapportage te schrijven over de voortgang van hun project. De geïnterviewden zijn het er over eens dat het schrijven en indienen van de kwartaalrapportages nuttige activiteiten zijn die de projecten op het juiste spoor kunnen houden, maar de omvang en de frequentie waarmee deze rapportages moesten worden ingeleverd werden door de projectteams als een belasting ervaren: de tijd en de kosten die de administratieve verplichtingen met zich mee brengen was onevenredig groot, met name bij projecten met veel deelnemers. Naarmate het thema van een innovatieprogramma breder is opgezet, is het dissemineren van de programmaresultaten lastiger, omdat men minder makkelijk kan terugvallen op een gemeenschappelijk concept op basis waarvan men de resultaten van de individuele projecten met elkaar kan vergelijken en verbinden. In dit licht is het verstandig om bij het opzetten van een innovatieprogramma toe te spitsen op één concreet thema, zoals bij het SURF-programma Studiekeuzegesprekken: wat werkt? is gedaan. Aanbeveling: Zie er strenger op toe dat alleen relevante en noodzakelijke informatie over de projecten uitgewerkt worden in kwartaalrapportages, liefst volgens een vast format met een beperkt aantal pagina s. De werklast en bureaucratie die nu wordt ervaren kan hiermee drastisch worden verminderd. Effectmeting Effectmeting was een vast onderdeel binnen alle tenders, en de opzet ervan is in de loop van de tenders behoorlijk geprofessionaliseerd: elke volgende tender werd er specifieker geformuleerd waaraan de effectmetingen moesten voldoen, en in de laatste tenders konden de projectleiders bovendien ondersteuning krijgen bij het opzetten van hun effectmeting door workshops te volgen en advies te krijgen van deskundigen. Maar ook met de grote professionaliseringsslag die is gemaakt bleek het nog steeds een complexe opgave om die effecten te bepalen. Aanbeveling: Denk na over een concretere invulling van de effectmeting. Stel verplicht dat men beredeneert wat het verband is tussen de te ontwikkelen deliverables en het effect daarvan op het studierendement binnen het hoger onderwijs. Dit moet een logische en toetsbare redenering zijn, onderbouwd door wetenschappelijk onderzoek, op basis waarvan tenminste een indirecte relatie kan worden beschreven tussen de individuele projectopbrengsten en de hogere doelstellingen van het gehele innovatieprogramma. Verduurzaming van de projectresultaten Binnen de projecten van het Nationaal Actieplan e-learning is veel aan disseminatie gedaan, waardoor de projectresultaten de nodige bekendheid hebben gekregen. Het zou voor de verduurzaming van die projectresultaten wenselijk zijn als de deliverables hun weg zouden kunnen vinden naar (nog) meer instellingen, zodat er uiteindelijk een olievlekwerking naar instellingen buiten het project kan plaatsvinden. Als er sprake is van een vaste samenwerkingsstructuur (zoals de special interest groups van SURF, de Its Academy, de ICL, enzovoorts), dan is het waarschijnlijker dat de resultaten geborgd kunnen worden dan binnen een toevallige samenwerking. De kans dat er een olievlekwerking plaatsvindt is dan ook groter, omdat er steeds nieuwe leden tot een dergelijke samenwerkingsstructuur kunnen toetreden die de projectresultaten gaan gebruiken.

6 10 Samenvatting Reviewrapport Nationaal Actieplan e-learning 11 Werkwijze Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de succes- en verbeterpunten van het programma voerden de reviewers de evaluatie in twee stappen uit: 1. Deskresearch: Analyse van het reeds beschikbare onderzoeksmateriaal met betrekking tot het Nationale Actieplan e-learning, onder andere een enquête onder projectleiders (2011) en een analyse van de eindrappor tages van de projecten. 2. Interviews met verschillende groepen die bij de uitvoering van het Nationaal Actieplan e-learning betrokken zijn geweest. In de gesprekssessies kwamen onder meer de volgende onderwerpen aan bod: Meten van de effecten van de ontwikkelde deliverables. Implementatie van de ontwikkelde deliverables. Disseminatie van de projectresultaten. Rol van het SURF-programmamanagement, de Wetenschappelijk Technische Raad en de Commissie Projectbewaking bij de uitvoering van het project. Plaats en de effecten van het Controlling Document en de kwartaalrapportages binnen de projecten. Bestuurders Mr. Ineke van Oldeniel: lid van College van Bestuur van Saxion Hogescholen, voorzitter Platformbestuur ICT en Onderwijs van SURF. Drs. Frans van Kalmthout: vice-voorzitter van het College van Bestuur van Avans Hogeschool, lid Platformbestuur ICT en Onderwijs van SURF. Programmamanagement SURF: Drs. Annette Peet: van projectmanager Nationaal Actieplan e-learning. Drs. Christien Bok: van 2006 tot 2010 projectmanager Nationaal Actieplan e-learning, sinds 2010 programmamanager ICT en Onderwijs. Drs. Tom Dousma: van programmamanager ICT en Onderwijs, vanaf 2010 directeur bij Studiekeuze123. De geïnterviewden vormden een zeer diverse vertegenwoordiging van betrokkenen bij het Nationaal Actieplan e-learning, uit verschillende onderdelen van het onderwijsveld en de wetenschap: Voorzitters stuurgroep als opdrachtgevers vanuit de bij het project betrokken instellingen: Dr. Cees de Groot (UvA): directeur College of Science, voorzitter van de stuurgroepen van de projecten: NKBW 1 en 2, en MarchET. Drs. José Frijns (VU): voorzitter van de stuurgroep van het OASE-project en directeur van de Universiteitsbibliotheek van de Vrije Universiteit. Drs. Harrie van de Ven (Fontys): voorzitter van de stuurgroep van het project Zwaluwstaart, directeur van de Fontys-PABO s. Deskundigen duurzaamheid en effectmeting: Ir. Michiel van Geloven, als extern adviseur (bij Interimichiel) betrokken geweest bij Nationaal Actieplan e-learning. Dr. Cees Terlouw (lector, Saxion): betrokken geweest bij 2 projecten, DINK en Kies Actief Toolkit, heeft daarnaast bijgedragen aan de workshop over effectmeting voor de Nationaal Actieplan e-learning-projectleiders. Dr. Alfons ten Brummelhuis: hoofd Onderzoek Kennisnet, heeft daarnaast bijgedragen aan de workshop over effectmeting voor de Nationaal Actieplan e-learning-projectleiders. Projectleiders: Drs. Joost Termeer (Universiteit van Amsterdam): projectleider van het project E-klassen. Drs. Wim Didderen (Open Universiteit): projectleider van het project Kansrijk Doorstromen. Contactpersonen platform Onderwijs: Dr. Ineke Lam (Universiteit Utrecht): teamleider en adviseur hoger onderwijs bij het Centrum voor Onderwijs en Leren, is voorzitter van het Contactpersonenplatform Onderwijs. Drs. Marij Veugelers (Universiteit van Amsterdam): projectmanager E-learning bij de IT-afdeling van de Universiteit van Amsterdam. Drs. Heino Logtenberg (Saxion Hogeschool): programmamanager ICT & Onderwijs bij Saxion Hogescholen.

7 12 Samenvatting Reviewrapport Nationaal Actieplan e-learning Colofon Auteur Judith Evertse Ontwerp Vrije Stijl, Utrecht SURF Graadt van Roggenweg 340 Postbus GG Utrecht T +31 (0) F +31 (0) Deze publicatie verschijnt onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland.

Van duizend bloeiende bloemen tot geleide groei

Van duizend bloeiende bloemen tot geleide groei Sinds eind jaren negentig stimuleert SURF de samenwerkingsorganisatie van instellingen in het hoger onderwijs en onderzoek ICT-innovatie in het hoger onderwijs, met als doel de kwaliteit van het onderwijs

Nadere informatie

Stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs 2015 VOORLICHTINGSBIJEENKOMST 16 OKTOBER 2015

Stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs 2015 VOORLICHTINGSBIJEENKOMST 16 OKTOBER 2015 Stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs 2015 VOORLICHTINGSBIJEENKOMST 16 OKTOBER 2015 Livestream https://blog.surf.nl/open-online/ Programma 10.00 Achtergrond en doelstellingen Janina van Hees, SURFnet

Nadere informatie

Drieluik over innovatie met impact

Drieluik over innovatie met impact TH & MA themahogeronderwijs.org Sinds eind jaren negentig stimuleert SURF de samenwerkingsorganisatie van instellingen in het hoger onderwijs en onderzoek ICT-innovatie in het hoger onderwijs, met als

Nadere informatie

Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011:

Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011: Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011: Versie 1.0 Datum 29 maart 2011 SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma Het SURFnet/ Kennisnet Innovatieprogramma wordt financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie

Nadere informatie

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: COMMUNITY MANAGEMENT

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: COMMUNITY MANAGEMENT INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: COMMUNITY MANAGEMENT ACTIVITEITENPLAN 2015 WWW.SURF.NL/ONDERWIJS Innovatieprogramma Onderwijs op Maat Project: Communitymanagement 2 INHOUD 1. Community management

Nadere informatie

Innovatie met impact. De methode SURF

Innovatie met impact. De methode SURF Innovatie met impact De methode SURF De Nederlandse instellingen voor hoger onderwijs bundelen al 25 jaar hun krachten binnen SURF om ICT-innovatie vorm te geven. Innovatie gaat om verandering, en verandering

Nadere informatie

project Voortgangstoetsen in de propedeuse - Lessons Learned

project Voortgangstoetsen in de propedeuse - Lessons Learned project Voortgangstoetsen in de propedeuse - Lessons Learned Onderzoek naar het effect op studiesucces Universiteit van Amsterdam (maart 2011 - december 2012) Het onderzoeksproject Voortgangstoetsing in

Nadere informatie

STIMULERINGSREGELING VERNIEUWENDE HR-PROJECTEN

STIMULERINGSREGELING VERNIEUWENDE HR-PROJECTEN arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo STIMULERINGSREGELING VERNIEUWENDE HR-PROJECTEN Zestor is opgericht door sociale partners in het hbo: Het is toegestaan om (delen van) de informatie uit dit rapport

Nadere informatie

Vragen over Commissie Projectbewaking SURF. Algemene vragen Commissie Projectbewaking SURF. Wijze van bewaking Commissie Projectbewaking SURF

Vragen over Commissie Projectbewaking SURF. Algemene vragen Commissie Projectbewaking SURF. Wijze van bewaking Commissie Projectbewaking SURF Vragen over Commissie Projectbewaking SURF Algemene vragen Commissie Projectbewaking SURF Wijze van bewaking Commissie Projectbewaking SURF Rapportages Commissie Projectbewaking SURF Wijzigingen van het

Nadere informatie

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: PROEFTUIN

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: PROEFTUIN INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: PROEFTUIN ACTIVITEITENPLAN 2015 WWW.SURF.NL/ONDERWIJS Innovatieprogramma Onderwijs op Maat Project: Proeftuin 2 INHOUD 1. Proeftuin 3 1.1 Doelen 3 2. Werkwijze

Nadere informatie

Projectplan Invoer en Onderhoud Jaarplansystematiek en management rapportages via A3 digitaal methode

Projectplan Invoer en Onderhoud Jaarplansystematiek en management rapportages via A3 digitaal methode Projectplan Invoer en Onderhoud Jaarplansystematiek en management rapportages via A3 digitaal methode Venlo/Valkenswaard, 12-6-2015 Project A3 Betrokken partners: Alle locaties en secties Datum: mei 2015

Nadere informatie

1. De opbrengsten van de aanbevelingen van de commissie Bruijn

1. De opbrengsten van de aanbevelingen van de commissie Bruijn Bestuurlijke afspraken tussen de HBO-raad en de Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, naar aanleiding van het advies Vreemde ogen dwingen van de Commissie externe validering examenkwaliteit hoger

Nadere informatie

Stichting Empowerment centre EVC

Stichting Empowerment centre EVC I N V E N T A R I S A T I E 1. Inleiding Een inventarisatie van EVC trajecten voor hoog opgeleide buitenlanders in Nederland 1.1. Aanleiding De Nuffic heeft de erkenning van verworven competenties (EVC)

Nadere informatie

Voorwoord. Nienke Meijer College van Bestuur Fontys Hogescholen

Voorwoord. Nienke Meijer College van Bestuur Fontys Hogescholen 3 Voorwoord Goed onderwijs is een belangrijke voorwaarde voor jonge mensen om uiteindelijk een betekenisvolle en passende plek in de maatschappij te krijgen. Voor studenten met een autismespectrumstoornis

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 5. Versienummer Datum. 1.0 28 september 2007

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 5. Versienummer Datum. 1.0 28 september 2007 1 / 5 Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Projectplan Auteur(s) Versienummer Datum Helicon Opleidingen 1.0 28 september 2007 2 / 5 1a NAW-gegevens van de aanvragende onderwijsinstelling

Nadere informatie

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

Bijlage bij Projectvoorstel met kenmerk <kenmerksurf> in het kader van de Stimuleringsregeling Gezamenlijk gebruik van Toetssoftware in de cloud 2013.

Bijlage bij Projectvoorstel met kenmerk <kenmerksurf> in het kader van de Stimuleringsregeling Gezamenlijk gebruik van Toetssoftware in de cloud 2013. Bijlage bij Projectvoorstel met kenmerk in het kader van de Stimuleringsregeling Gezamenlijk gebruik van Toetssoftware in de cloud 2013. Subsidievoorwaarden Stichting SURF ten behoeve van

Nadere informatie

Vraag en antwoord over de Stimuleringsregeling Open en online onderwijs op basis van vragen gesteld tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten

Vraag en antwoord over de Stimuleringsregeling Open en online onderwijs op basis van vragen gesteld tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten Vraag en antwoord over de Stimuleringsregeling Open en online onderwijs op basis van vragen gesteld tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten Versie 6-11-2015 Deelname en projectpartners - Kunnen meerdere

Nadere informatie

STIMULERINGSREGELING OPEN EN ONLINE ONDERWIJS 2018 VOORLICHTINGSBIJEENKOMST 18 SEPTEMBER Vragen? #SURF_OO

STIMULERINGSREGELING OPEN EN ONLINE ONDERWIJS 2018 VOORLICHTINGSBIJEENKOMST 18 SEPTEMBER Vragen? #SURF_OO STIMULERINGSREGELING OPEN EN ONLINE ONDERWIJS 2018 VOORLICHTINGSBIJEENKOMST 18 SEPTEMBER 2017 Vragen? www.surf.nl/livestream STIMULERINGSREGELING OPEN EN ONLINE ONDERWIJS 2018 Online onderwijs Open leermaterialen

Nadere informatie

Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier

Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier Voor de behandeling van subsidieaanvragen voor projecten en activiteiten, werken wij met een vaste procedure. U kunt subsidie voor een bepaald project of

Nadere informatie

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012)

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) -1- Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) 1 Aanleiding voor het project Arbeidsparticipatie is een belangrijk onderwerp voor mensen met een chronische ziekte of functiebeperking

Nadere informatie

Creative Commons in. Informatie voor projectleiders bij hogeronderwijsinstellingen. CC BY: Creative Commons Mountain View HQ

Creative Commons in. Informatie voor projectleiders bij hogeronderwijsinstellingen. CC BY: Creative Commons Mountain View HQ Creative Commons in SURF-projecten Informatie voor projectleiders bij hogeronderwijsinstellingen CC BY: Creative Commons Mountain View HQ 3 Creative Commons in SURF-projecten Creative Commons in SURF-projecten

Nadere informatie

Vraag en Antwoord over de Stimuleringsregeling Open en Online onderwijs

Vraag en Antwoord over de Stimuleringsregeling Open en Online onderwijs Vraag en Antwoord over de Stimuleringsregeling Open en Online onderwijs Online onderwijs Op basis van voorgaande edities en vragen gesteld tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten Versie 3 okt 2017 Deelname

Nadere informatie

Succesvol implementeren

Succesvol implementeren Succesvol implementeren Waarom begeleiding bij implementeren? Idealiter wordt een verandering op een school ingezet vanuit de onderwijsvisie. Deze veranderingen zijn veelal geformuleerd in het schoolplan

Nadere informatie

Veloncongres Promotiebeurs voor Leraren Een basis voor de wetenschapper van de toekomst. Over het programma Promotiebeurs - doel

Veloncongres Promotiebeurs voor Leraren Een basis voor de wetenschapper van de toekomst. Over het programma Promotiebeurs - doel Promotiebeurs voor Leraren Een basis voor de wetenschapper van de toekomst. Veloncongres 2015 & Over het programma Promotiebeurs - doel Initiator Ministerie van OCW Loopt sinds 2011, inmiddels structureel

Nadere informatie

Léren door te stromen en aan te sluiten

Léren door te stromen en aan te sluiten Léren door te stromen en aan te sluiten Workshop GoLeWe-conferentie Hasselt, 9 december 2010 MBO Dr. Cees Terlouw Lector Instroommanagement & Aansluiting Directeur LICA HBO Kom verder. Saxion. VO Inleiding

Nadere informatie

Subsidievoorwaarden Stichting Pica ten behoeve van het project <>

Subsidievoorwaarden Stichting Pica ten behoeve van het project <> Bijlage bij brief met kenmerk Subsidievoorwaarden Stichting Pica ten behoeve van het project Overwegende dat: 1. Stichting Pica tot doel heeft de wetenschappelijke en openbare informatievoorziening

Nadere informatie

Projectvoorstellen maken

Projectvoorstellen maken Projectvoorstellen maken 1. Kader 1.1. Gebruiksaanwijzing 1.2. Wat zijn de eisen aan een projectvoorstel? 2. Inleiding 2.1 Signalering 2.2 Vooronderzoek 2.3 Probleemsituatie 3. Doelstellingen en randvoorwaarden

Nadere informatie

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Traject Tilburg Aanvragers: Gemeente Tilburg Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Opgave: Beantwoorde ondersteuningsvraag In Tilburg is het traject Welzijn Nieuwe Stijl onderdeel van een groter programma

Nadere informatie

Utrechts Stimuleringsfonds Onderwijs 2016

Utrechts Stimuleringsfonds Onderwijs 2016 Utrechts Stimuleringsfonds Onderwijs 2016 Informatiebijeenkomst 24 Juni 2015 Presentatie aangevuld met vragen & opmerkingen vanuit de zaal prof. dr. Jan-Willem Lammers & prof. dr. Bert van de Brink Contact

Nadere informatie

Toekom(st)room LOB Een stroompunt loopbaangericht onderwijs

Toekom(st)room LOB Een stroompunt loopbaangericht onderwijs SAMENVATTING Toekom(st)room LOB Een stroompunt loopbaangericht onderwijs Advies over hoe LOB na 5 jaar Stimulering LOB verder moet. Utrecht, 1 december 2014 ACHTERGROND Van studie kiezen naar loopbaan

Nadere informatie

opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil

opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil Workshop Derk K. Kremer Derk Kremer Even voorstellen. TUD Civiele Techniek en Bedrijfskunde Directeur Eestum Management, een onafhankelijk adviesbureau

Nadere informatie

Handreiking voor het opstellen van het implementatieplan taal en rekenen. Korte versie

Handreiking voor het opstellen van het implementatieplan taal en rekenen. Korte versie Handreiking voor het opstellen van het implementatieplan taal en rekenen Korte versie Colofon Titel Handreiking voor het opstellen van het implementatieplan taal en rekenen Auteur Christel Kuijpers en

Nadere informatie

Trainingen - Onderzoeksprojecten opzetten, indienen en uitvoeren

Trainingen - Onderzoeksprojecten opzetten, indienen en uitvoeren Trainingen - Onderzoeksprojecten opzetten, indienen en uitvoeren Trainingen onderzoeksprojecten Bent u van plan om een project in te dienen onder KP7, maar heeft u daar geen of weinig ervaring mee? Wilt

Nadere informatie

Ad van Hest. Titel project Leerarrangementen samenstellen met Wimba Create

Ad van Hest. Titel project Leerarrangementen samenstellen met Wimba Create 1 1. GEGEVENS AANVRAGER Onderwijsinstelling Naam Postadres Postbus 61 Bezoekadres Sterrenlaan Postcode/plaats Website schoolorganisatie Postbankrekeningnummer Bankrekeningnummer BRIN-nummer Volledige naam

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

1. Aanleiding. 1. Probleem omschrijving Doelstelling van het project

1. Aanleiding. 1. Probleem omschrijving Doelstelling van het project 1. Aanleiding Projectformat Sport en Bewegen Naam student: Erwin van der Meij, Dave Duyn en Robin van Leeuwen. 1. Probleem omschrijving Wat is het geconstateerde probleem / vraagstuk? De rol van sport

Nadere informatie

Eindrapport Stimulering beveiliging

Eindrapport Stimulering beveiliging indi-2009-12-024 Eindrapport Stimulering beveiliging Project : SURFworks Projectjaar : 2009 Projectmanager : Maurice van den Akker Auteur(s) : Maurice van den Akker Opleverdatum : december 2009 Versie

Nadere informatie

CIV SMART TECHNOLOGY

CIV SMART TECHNOLOGY CIV SMART TECHNOLOGY Uitgebreide managementsamenvatting Plan van Aanpak Centrum voor Innovatief Vakmanschap Smart Technology Ten behoeve van subsidie aanvraag Regionaal Investeringsfonds door de partners

Nadere informatie

Call 1: Meer Veerkracht, Langer Thuis

Call 1: Meer Veerkracht, Langer Thuis Call 1: Meer Veerkracht, Langer Thuis Programma voor alleenstaande ouderen met een beperking om hen langer zelfstandig te kunnen laten wonen, zonder verlies van kwaliteit van leven. Oproep tot het indienen

Nadere informatie

Eindrapportage Interactieve Leerlijnen. www.dnsleerroutes.net. Auteur(s) : Annemarieke Schepers Versienummer : januari 2010. Kennisnet.

Eindrapportage Interactieve Leerlijnen. www.dnsleerroutes.net. Auteur(s) : Annemarieke Schepers Versienummer : januari 2010. Kennisnet. Eindrapportage Interactieve Leerlijnen versie datum 1 / 7 Eindrapportage Interactieve Leerlijnen www.dnsleerroutes.net Auteur(s) : Annemarieke Schepers Versienummer : januari 2010 Kennisnet.nl www.dnsleerroutes.net

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

Meer studiesucces en minder werkdruk in het hoger onderwijs met behulp van ICT

Meer studiesucces en minder werkdruk in het hoger onderwijs met behulp van ICT Toetsing en Toetsgestuurd Leren Meer studiesucces en minder werkdruk in het hoger onderwijs met behulp van ICT Routeboekje voor het indienen van projectvoorstellen voor de tender 2011 inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

13 H11 Logische schakelingen. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/46165

13 H11 Logische schakelingen. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/46165 Auteur Its Academy Laatst gewijzigd Licentie Webadres 29 november 2014 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/46165 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

ROC Zeeland Plan van Aanpak. Curvi. Leren van elkaar vanuit de beroepspraktijk

ROC Zeeland Plan van Aanpak. Curvi. Leren van elkaar vanuit de beroepspraktijk ROC Zeeland Plan van Aanpak Curvi Leren van elkaar vanuit de beroepspraktijk versie 30 juni 2011 Inhoudsopgave 1. Projectbeschrijving... 3 1.1. Probleemstelling... 3 1.2. Uitwerking Oplossing... 3 1.3.

Nadere informatie

Project Initiatie Document Leerwerkbedrijf KOMPAS

Project Initiatie Document Leerwerkbedrijf KOMPAS De geaccrediteerde Stichting Kompas Nederland en ROC Leeuwenborgh Opleidingen hebben samen het initiatief genbomen om te komen tot een gemeenschappelijk leerwerkbedrijf concept. Dit leerwerkbedrijf wil

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Training Projectmanagement

Training Projectmanagement Training Projectmanagement Projectmanagement, sturen op resultaat Binnen jullie organisatie werken jullie veel met projecten. Jij bent projectleider, of je maakt deel uit van een speciaal opgesteld projectteam.

Nadere informatie

Lessons learned van de. Michiel van Geloven januari 2009

Lessons learned van de. Michiel van Geloven januari 2009 Lessons learned van de Michiel van Geloven januari 2009 Agenda DU in vogelvlucht Werkwijze van de DU Lessons learned Aanleiding voor de DU Problematische situatie rond de innovatietaak van de Open Universiteit

Nadere informatie

Samenvatting. Inleiding. Mid Term Review: doel en resultaat. Directeur Stichting SURF Commissie Projectbewaking Datum: 4 mei 2004 Kenmerk: OW 04.

Samenvatting. Inleiding. Mid Term Review: doel en resultaat. Directeur Stichting SURF Commissie Projectbewaking Datum: 4 mei 2004 Kenmerk: OW 04. Aan: Directeur Stichting SURF Van: Commissie Projectbewaking Datum: 4 mei 2004 Kenmerk: OW 04.2076 Betreft: Mid Term Review project 'KRUL' Samenvatting De Commissie Projectbewaking bewaakt in opdracht

Nadere informatie

4. beoordelen of de voortgangsrapportage voldoet aan de eisen die Stichting SURF daaraan stelt en derhalve goedgekeurd kan worden.

4. beoordelen of de voortgangsrapportage voldoet aan de eisen die Stichting SURF daaraan stelt en derhalve goedgekeurd kan worden. Memo Aan Commissie Projectbewaking Van Reviewcommissie Datum 6-7-2012 Kenmerk XX.XXX.XXX Betreft Intake Review project 'Non satis scire' Samenvatting De Commissie Projectbewaking bewaakt in opdracht van

Nadere informatie

Projectcheck? t c je ro p ijn t m a ta s rk te s e o H

Projectcheck? t c je ro p ijn t m a ta s rk te s e o H Projectcheck Hoe sterk staat mijn project? Over de Projectcheck Ben je manager van een project of programma? Vraag je je wel eens af of je de goede dingen doet en of je die dingen goed doet? Voor zulke

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Onderdeel. Maatschappelijke Stage

Plan van Aanpak. Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Onderdeel. Maatschappelijke Stage Plan van Aanpak Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo Onderdeel Maatschappelijke Stage 2012 Concept 0.2 Inhoud Deel I Kaders 1. Inleiding 2. Doelgroep 3. Doelstelling 4. Kerntaken 4.1 Makelen en verbinden

Nadere informatie

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan 1 WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan Doorstroomtraject BBL/BOL-PW4 Kerntaak: 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkprocessen: 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering

Nadere informatie

Eindrapportage resultaten Stimulering Gebruik Onderzoeker & Docent

Eindrapportage resultaten Stimulering Gebruik Onderzoeker & Docent indi-2009-12-028 Eindrapportage resultaten Stimulering Gebruik Onderzoeker & Docent Project : SURFworks Stimulering Gebruik Onderzoeker & Docent Projectjaar : 2009 Projectmanager : Sandra Passchier Auteur(s)

Nadere informatie

Beoordelingsformulier projectvoorstellen KFZ

Beoordelingsformulier projectvoorstellen KFZ sformulier voor de projectvoorstellen. sformulier projectvoorstellen KFZ Callronde: Versie 14-02-13 Instelling: Naam project: 1) Algemeen Het beoordelingsformulier wordt gebruikt om de projectvoorstellen

Nadere informatie

SUBSIDIES [ SUBSIDIES. Inhoudstafel. Berk vzw vraagt een subsidie aan. Hoe formuleert ze de doelstellingen van het project?

SUBSIDIES [ SUBSIDIES. Inhoudstafel. Berk vzw vraagt een subsidie aan. Hoe formuleert ze de doelstellingen van het project? [ SUBSIDIES SUBSIDIES Berk vzw vraagt een subsidie aan. Hoe formuleert ze de doelstellingen van het project? Sporcrea moet een begroting opmaken. Hoe doet ze dit? Inhoudstafel Algemeen Wat? Wanneer? Bij

Nadere informatie

Student : Lex Krijgsman maakt voortgangsverslag zoals omschreven in het voorwoord

Student : Lex Krijgsman maakt voortgangsverslag zoals omschreven in het voorwoord Voortgangsverslag blok 5 Naam : Lex Krijgsman Studentnummer : 11071060 Groep : TP29 datum : 10-08-2013 periode : Leerjaar 2 (Propedeuse ) september 2013 augustus 2014 Doel : Het voortgangsverslag is vooral

Nadere informatie

Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan.

Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan. Projectplan Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan. Het is van belang dat de portefeuillehouder en de projectleider gedurende het gehele project

Nadere informatie

versnelt jouw zorginnovatie

versnelt jouw zorginnovatie versnelt jouw zorginnovatie Innovaties halen de markt 35% Project CrossCare Het project CrossCare stimuleert, ondersteunt en versnelt innovaties in de zorg. CrossCare draagt bij aan de ontwikkeling en

Nadere informatie

AkhMa at. Vraag en aanbod, ICT-alignment Paul van Uffelen

AkhMa at. Vraag en aanbod, ICT-alignment Paul van Uffelen Vraag en aanbod, ICT-alignment Paul van Uffelen Het domein wil een digitale leer- en werkomgeving (DLWO) Achtereenvolgens Enkele ervaringen vooraf en hoe deze een rol speelden bij de opzet van het project

Nadere informatie

Functieprofiel: Docent Functiecode: 0104

Functieprofiel: Docent Functiecode: 0104 Functieprofiel: Docent Functiecode: 0104 Doel Voorbereiden en uitvoeren van ontwikkelde onderwijsonderdelen en participeren in uitvoering van onderwijsevaluaties en ontwikkeling en/of onder begeleiding

Nadere informatie

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: OPEN EN ONLINE ONDERWIJS

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: OPEN EN ONLINE ONDERWIJS INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: OPEN EN ONLINE ONDERWIJS ACTIVITEITENPLAN 2015 WWW.SURF.NL/ONDERWIJS Innovatieprogramma Onderwijs op Maat Project: Open en Online Onderwijs 2 INHOUD 1 Open

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 05 (maart 2007)

NIEUWSBRIEF 05 (maart 2007) NIEUWSBRIEF 05 (maart 2007) In deze nieuwsbrief van het schakelprogramma Bewegingswetenschappen (klik op onderwerp): Laatste nieuws Afronding DU-project Schakelprogramma Bewegingswetenschappen onderdeel

Nadere informatie

VU PRE UNIVERSITY COLLEGE VOOR DE SCHOLIER DIE VERDER KIJKT

VU PRE UNIVERSITY COLLEGE VOOR DE SCHOLIER DIE VERDER KIJKT VU PRE UNIVERSITY COLLEGE VOOR DE SCHOLIER DIE VERDER KIJKT NAAR VU PRE UNIVERSITY COLLEGE VERDIEPT, VERRIJKT EN VERBINDT De VU wil graag met u werken aan de versterking van de kwaliteit van het voortgezet

Nadere informatie

Introductie. In deze nieuwsbrief. Agenda 2012

Introductie. In deze nieuwsbrief. Agenda 2012 In deze nieuwsbrief 1 Introductie 2 Woord van de Teamleider 3 Aankondiging opening nieuwe kantoor 4 Evaluatie Startdag SK1op1 5 Het VHTO Deze nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt door: Introductie Beste

Nadere informatie

het project "Informatie- en communicatietechnologie (ICT) in het onderwijs" in 2002

het project Informatie- en communicatietechnologie (ICT) in het onderwijs in 2002 Accountantsdienst OCenW Servicegroep Cultuur en Apparaatskosten Bredewater 8 Postadres Postbus 25000 2700 LZ Zoetermeer Telefoon (079) 323 31 55 Telefax (079) 323 39 20 Rapport over het project "Informatie-

Nadere informatie

9. Gezamenlijk ontwerpen

9. Gezamenlijk ontwerpen 9. Gezamenlijk ontwerpen Wat is het? Gezamenlijk ontwerpen betekent samen aan een nieuw product werken, meestal op een projectmatige manier. Het productgerichte geeft richting aan het proces van kennis

Nadere informatie

Midterm-review 9 oktober 2009

Midterm-review 9 oktober 2009 Midterm-review 9 oktober 2009 Rob Nadolski, CELSTEC Open Universiteit Nederland Facts & Figures - NAP e-learning (doelen voor HO: hogere instroom, betere doorstroom) [OC&W-Surf] - Budget totaal: 387 k

Nadere informatie

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Bijlage D: Projectplan Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Realisatie, Implementatie en overdracht aan beheer Inhoudsopgave 1 Projectdefinitie 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Reikwijdte 4 1.4 Randvoorwaarden,

Nadere informatie

1 DEMP Dutch Educational network Masters of Physiotherapy

1 DEMP Dutch Educational network Masters of Physiotherapy Rol van Innovator Onderliggende competentie is wetenschappelijk onderbouwen van fysiotherapeutisch handelen (Hullegie, et al. 2007). Deze competentie dient binnen het specialisme waarvoor vrijstelling

Nadere informatie

1. Doelstelling Vormgeven van structurele bachelorsamenwerking tussen de negen (Technische) Wiskunde opleidingen in Nederland.

1. Doelstelling Vormgeven van structurele bachelorsamenwerking tussen de negen (Technische) Wiskunde opleidingen in Nederland. WISKUNDE ICAB jaarplan 2011/12 Algemeen deel 1. Doelstelling Vormgeven van structurele bachelorsamenwerking tussen de negen (Technische) Wiskunde opleidingen in Nederland. Achtergrond De opleidingen wiskunde

Nadere informatie

Code of Conduct Gateway Review

Code of Conduct Gateway Review Code of Conduct Gateway Review Den Haag, augustus 2011 Bureau Gateway, ministerie van BZK Context Gateway Reviews zijn korte onderzoeken naar grote projecten of programma s. Een bestuurlijk opdrachtgever

Nadere informatie

Regeling aanvullende vergoeding opleidingen tot leraar basisonderwijs 1998

Regeling aanvullende vergoeding opleidingen tot leraar basisonderwijs 1998 Regeling aanvullende OCenW-Regelingen Bestemd voor: c instellingen hoger beroepsonderwijs met de studierichting lerarenopleiding basisonderwijs. Algemeen verbindend voorschrift Datum: 20 december 1997

Nadere informatie

Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd

Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd 1 oktober 2013 (revisie) Versie 2.3 1e Amstelveense Montessorischool Michelina Hoogeveen, Irene Simonis, Frank Versloot Inhoudsopgave Inleiding, doelen en uitgangspunten

Nadere informatie

HANDLEIDING MELDFORMULIER KEUZEDEEL

HANDLEIDING MELDFORMULIER KEUZEDEEL HANDLEIDING MELDFORMULIER KEUZEDEEL Handleiding bij Meldformulier keuzedeel bestemd voor onderwijsinstellingen, brancheorganisaties, HBO-instellingen, werkgevers en andere partijen ten behoeve van het

Nadere informatie

Call. Implementatie zorgprogramma Slaapstraat

Call. Implementatie zorgprogramma Slaapstraat Call Implementatie zorgprogramma Slaapstraat 1 INLEIDING 1.1 Aanleiding en positie van de call binnen de Hersenstichting. De Hersenstichting zet alles op alles om hersenen gezond te houden, hersenaandoeningen

Nadere informatie

EVALUATIE PLAN. {Voeg naam GB programma in} Gemaakt door: {voeg in namen van auteurs en naam van organisatie} {Datum}

EVALUATIE PLAN. {Voeg naam GB programma in} Gemaakt door: {voeg in namen van auteurs en naam van organisatie} {Datum} EVALUATIE PLAN {Voeg naam GB programma in} Evaluatie plan voor {tijdsperiode in jaren} Gemaakt door: {voeg in namen van auteurs en naam van organisatie} {Datum} 1 Introductie Introduceer hier de onderdelen

Nadere informatie

Werksessie DLWO. 25 juni 2013. Nico Juist, Danny Greefhorst en Lianne van Elk

Werksessie DLWO. 25 juni 2013. Nico Juist, Danny Greefhorst en Lianne van Elk Werksessie DLWO 25 juni 2013 Nico Juist, Danny Greefhorst en Lianne van Elk Aanleidingen programma Mogelijkheden van SURFconext Ontwikkelingen rondom cloud Kansen voor samenwerking kennisinstellingen Behoeften

Nadere informatie

Projectplan MKB Roadmaps 3.0

Projectplan MKB Roadmaps 3.0 Projectplan MKB Roadmaps 3.0 In 2013 is MKB Roadmaps voor het eerst opgestart, met als doelstelling om (aspirant) ondernemers te helpen om de zakelijke kant van hun innovatie te ontwikkelen. Wegens succes

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Procesevaluatie Effectief Actief 2013. Drs. L. Ooms Dr. C.Veenhof

Procesevaluatie Effectief Actief 2013. Drs. L. Ooms Dr. C.Veenhof Procesevaluatie Effectief Actief 2013 Drs. L. Ooms Dr. C.Veenhof VOORWOORD Effectief Actief (EA) is een programma geïnitieerd door het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB). Het heeft als doel

Nadere informatie

Evaluatie. SECTORPLAN MEUBEL Duurzame inzetbaarheid op de kaart

Evaluatie. SECTORPLAN MEUBEL Duurzame inzetbaarheid op de kaart Evaluatie SECTORPLAN MEUBEL 2014-2016 Duurzame inzetbaarheid op de kaart Inhoud Inhoudsopgave Duurzame inzetbaarheid op de kaart...... 3 Relevante instrumenten aanbieden...... 4 Grafiek resultaten......

Nadere informatie

Evaluatie zon PV-projecten bij woningcorporaties

Evaluatie zon PV-projecten bij woningcorporaties Samenvatting Evaluatie zon PV-projecten bij woningcorporaties Datum 15 augustus 2013 Status Definitief Pagina 1 van 1 Colofon Projectnaam Evaluatie zon PV-projecten bij woningcorporaties Projectnummer

Nadere informatie

Rubrics onderzoeksopzet

Rubrics onderzoeksopzet Eindbeoordeling LA51 Praktijkgericht onderzoek 2012-2013 Naam: J. Rietjens Cijfer: 7.3 De beoordeling van de verschillende onderdelen zijn geel gemarkeerd. Door Eline Ossevoort en Hanneke Koopmans Feedback

Nadere informatie

Campus Challenge 2013: HBO en MBO

Campus Challenge 2013: HBO en MBO Aankondiging Datum: 26 april 2013 Radboudkwartier 273 3511 CK Utrecht Postbus 19035 3501 DA Utrecht 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl Deutsche Bank 46 57 33 506 KvK Utrecht 30090777 BTW NL

Nadere informatie

Project 2 Maze Driver. Plan van Aanpak TI1A

Project 2 Maze Driver. Plan van Aanpak TI1A Plan van Aanpak TI1A 1 Inhoudsopgave Achtergronden... 3 Projectopdracht... 4 Projectactiviteit... 5 Projectgrenzen... 6 Tussenresultaten... 7 Kwaliteit... 8 Projectorganisatie... 9 Planning... 10 Kosten

Nadere informatie

Jaarverslag 2006. Domein Zorg = DIGI-ZORG. Domeincoördinator: Wil de Groot-Bolluijt. Penvoerende instelling: Hogeschool Rotterdam. Mw. C.

Jaarverslag 2006. Domein Zorg = DIGI-ZORG. Domeincoördinator: Wil de Groot-Bolluijt. Penvoerende instelling: Hogeschool Rotterdam. Mw. C. Jaarverslag 2006 Domein Zorg = DIGI-ZORG Domeincoördinator: Wil de Groot-Bolluijt Penvoerende instelling: Hogeschool Rotterdam Mw. C. Pool-Tromp Datum: 28-2-2007 DIGI-ZORG Jaarverslag 2006 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

MASTERCLASS VERANDERMANAGEMENT

MASTERCLASS VERANDERMANAGEMENT MASTERCLASS VERANDERMANAGEMENT INZICHT, OVERZICHT EN VAARDIGHEDEN VOOR HET LEIDEN VAN VERANDERING NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 VOORWOORD Ontwikkelingen in de omgeving en binnen organisaties worden complexer

Nadere informatie

PIT 1 AG: 'Ik en mijn beroep'

PIT 1 AG: 'Ik en mijn beroep' PIT 1 AG: 'Ik en mijn beroep' Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Team TA 28 Juni 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/79611 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

ONDERZOEKSOPZET VERVOLGONDERZOEK OP EIGEN KRACHT

ONDERZOEKSOPZET VERVOLGONDERZOEK OP EIGEN KRACHT Vervolgonderzoek Op eigen kracht over de voorwaarden voor een doeltreffend en doelmatig functioneren van Sociale Wijkzorgteams Januari 2016 1 AANLEIDING Op 16 oktober 2015 publiceerde de Rekenkamer Den

Nadere informatie

PROJECTPLAN EXAMINERING KEUZEDELEN BTG ZDV

PROJECTPLAN EXAMINERING KEUZEDELEN BTG ZDV PROJECTPLAN EXAMINERING KEUZEDELEN BTG ZDV Professionalisering examinering Projectnummer 33501001 BTG Zakelijke Dienstverlening en Veiligheid Samensteller(s) Leontine Derks 15-02-2016 Projectplan Examinering

Nadere informatie

Overeenkomst WEER SAMEN NAAR SCHOOL +

Overeenkomst WEER SAMEN NAAR SCHOOL + Overeenkomst WEER SAMEN NAAR SCHOOL + Een continuering, uitbreiding en verdieping van de eerder geformuleerde en vastgestelde afspraken in het kader van het proces Weer Samen Naar School Partijen Alle

Nadere informatie

Kwartaalrapportage 2006 Q1 Spits mijden

Kwartaalrapportage 2006 Q1 Spits mijden Kwartaalrapportage 2006 Q1 Spits mijden Kwartaalrapportage Periode Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider (2006 Q1) (PM04.012b) (Spits mijden) (13-3-2005) (Rabobank Nederland) (Tom Gerritsen)

Nadere informatie

Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat

Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat Inleiding In dit document staat informatie die je nodig hebt wanneer je aan de slag gaat

Nadere informatie

Convenant omzetten gesubsidieerde arbeid naar reguliere banen in de kinderopvang

Convenant omzetten gesubsidieerde arbeid naar reguliere banen in de kinderopvang Convenant omzetten gesubsidieerde arbeid naar reguliere banen in de kinderopvang 1. Inleiding In het Strategisch Akkoord is afgesproken dat gemeenten vanaf 2003 op het reïntegratiebudget een bedrag van

Nadere informatie

MET SPRONGEN VOORUIT BEGELEIDING STARTENDE LERAREN IN REGIO OOST

MET SPRONGEN VOORUIT BEGELEIDING STARTENDE LERAREN IN REGIO OOST MET SPRONGEN VOORUIT BEGELEIDING STARTENDE LERAREN IN REGIO OOST Met sprongen vooruit 2 Deze brochure is een uitgave van de lerarenopleidingen van de Universiteit Twente en Hogeschool Windesheim. Enschede,

Nadere informatie

UTRECHTSE ONDERWIJSIMPULS VOOR KWALITEIT EN

UTRECHTSE ONDERWIJSIMPULS VOOR KWALITEIT EN Gemeenteblad van Utrecht 2015 Nr. xx BELEIDSREGEL UTRECHTSE ONDERWIJSIMPULS VOOR KWALITEIT EN EXCELLENTIE (Besluit van B&W. 2015) Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht; gelet

Nadere informatie

Bijlage bij het convenant tussen migrantenorganisaties, (hulp)organisaties, politie en gemeente Deventer. Aan de Goede Kant van Eer

Bijlage bij het convenant tussen migrantenorganisaties, (hulp)organisaties, politie en gemeente Deventer. Aan de Goede Kant van Eer Bijlage bij het convenant tussen migrantenorganisaties, (hulp)organisaties, politie en gemeente Deventer Aan de Goede Kant van Eer 1 2 Doelstellingen project Deventer aan de goede kant van de eer Het project

Nadere informatie