Open verslaggeving: wat zijn de mogelijkheden en en de beperkingen?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Open verslaggeving: wat zijn de mogelijkheden en en de beperkingen?"

Transcriptie

1 Vzw Roppov Martelaarslaan Gent tel 09/ fax 09/ web Maart 2012 Open verslaggeving: wat zijn de mogelijkheden en en de beperkingen? Op basis van: - Syntheseteksten van de oudergroep Waasland-Dendermonde - Uitwisseling in de regionale werkgroep Waasland-Dendermonde Onder werken met open verslaggeving worden verschillende handelswijzen verstaan. Uit de uitwisseling werd duidelijk dat de manier waarop men dit concretiseert heel verschillend kan zijn en soms afhangt van de samenwerkingsrelatie. Open verslaggeving = = niet letterlijk voorlezen maar overlopen wat in het verslag staat = op voorhand met je cliënten doornemen waar de discussies, knelpunten kunnen zitten = een verslag geven aan iedereen = niet het verslag aan iedereen geven, wel het handelingsplan, getekend door iedereen = het evolutieverslag ook laten tekenen (probleem: mensen kan je niet voor akkoord laten tekenen, wel voor gezien, zorg dat de cliënten dit weten ) = kunnen aantonen dat je de inhoud van het verslag besproken hebt met je cliënt = toevoegingen van jongere in verslag steken: doelen en evolutie van doelen = een apart luik voor ouders willen jongere wil. = hulpverlener die toevoeging van jongere / ouders invult = het verslag samen met de ouders schrijven tijdens huisbezoek, = laptop meenemen en ouders zelf hun deel laten invullen of intypen waar ze bij zijn = desnoods 3 maal teruggaan om de juiste invulling te checken = met de jongeren het verslag doornemen vanaf 12 jaar (cfr. decreet rechtspositie). = ouders betrekken bij het opstellen van het handelingsplan en formuleren van doelstellingen. = samen het verslag schrijven. = jongeren schrijven hun deel in de IK-vorm, of hun verhaal wordt zo letterlijk mogelijk opgeschreven door de begeleider. Men probeert dit ook met ouders zo te doen. Wat zeggen de ouders (uit syntheseteksten uit oudergroepen) over verslaggeving. Uit de teksten spreekt een zeker wantrouwen omdat men het gevoel heeft er buiten te staan. Dit leidt tot een aantal verzuchtingen die ouders formuleren, die misschien minder scherp zouden zijn indien men transparanter te werk zou gaan, ook met verslaggeving. Uit de teksten spreekt ook het gevoel dat het lijkt alsof de ouders de schuld dragen van wat misloopt. Kan werken met meerstemmige verslaggeving dit ondervangen? 1

2 Opvallend in de teksten van ouders is dat ouders melden dat ook de mening van kinderen onder 12 jaar best verwoord wordt naar jeugdrechtbank. Sleutelwoorden in de teksten zijn: meetellen als cliënt, een stem hebben, recht op inzage, eerlijkheid, samenwerken. Algemeen klinkt uit de teksten dat ouders het gevoel hebben te weinig inspraak te hebben en de indruk hebben dat jongeren een grotere invloed hebben in het bepalen van wat in verslagen komt. Er is te weinig gesprek, contact, ouders worden te weinig gehoord (om de 6 weken is te weinig) is de teneur in de teksten. Kan werken met open verslaggeving dit gevoel opheffen? Enkele opmerkingen over de inhouden in verslagen: Ouders klagen het feit aan dat verslagen soms nog zaken van vroeger bevatten, waarbij ze zich de vraag stellen over de relevantie ervan. Bv. zaken die meespeelden bij een scheiding (X-jaren geleden) terwijl het kind nu in een wedersamengesteld gezin woont. Men komt in aanraking met BJB naar aanleiding van een bepaalde zaak, maar het verslag spit heel je leven uit, alle aspecten van je privé, je relatie, je verleden. Kan men zich beperken tot het probleem waarrond de hulpverlening opgestart is? Doordat je als gezin in aanraking komt met hulpverlening worden in doelen, verslagen bepaalde zaken die in elk gezin wel voorkomen (meest genoemde voorbeeld: conflicten met pubers), plots in een ander kader gezien, geherformuleerd in de zin van: geproblematiseerd. Ook bepaalde hypothesen blijven steeds meegaan. Moet hier geen geldigheidsdatum op staan? Andere teksten van ouders hierover zijn te vinden op de website van Roppov: Onder wat zeggen ouders syntheseteksten Bevraging van ouders rond open verslaggeving. Van Karanfil Ümit Informatie rond verslaggeving. Uit de oudergroep. Rechten van ouders in de Bijzondere Jeugdbijstand. En onder info voor voorzieningen, themabundels: Uitwisseling rond open verslaggeving. Uit de uitwisseling in regionale werkgroepen. Onderzoeksrapport ouderparticipatie bij verslaggeving in de bijzondere jeugdbijstand, Eindwerk van Els De Vriendt. Bedenkingen vanuit de praktijk, rond het werken met open verslaggeving: Timing - Samen schrijven met cliënten lukt wel, maar verslagen moeten ifv. consulenten bv. soms vlugger klaar zijn. Timing bij jongeren, ouders, consulenten, hulpverleners (gezin en IB) loopt niet altijd overeenkomstig. - Na een evolutiebespreking (met consulenten, ouders, jonger, hulpverlening) is het logisch dat men de doelen herformuleert, maar soms moeten verslagen eerder binnen zijn, reeds met de doelen. - Als men het al vastlegt voor het overleg, lijkt het overleg zelf enkel voorlezen van wat al neergeschreven is. Dit is dan geen werkoverleg, het verslag is dan geen werkinstrument. - Werken met open verslaggeving vergt de nodige discipline om er correct mee om te gaan en je niet onder druk te laten zetten van tijd. Het neemt meer tijd in beslag. 2

3 Tip: Je kan werken met een half afgewerkt verslag: het verslag is een briefing over de stappen die gezet zijn maar bevat nog geen nieuwe afspraken. Men vult de afspraken op basis van de bespreking in op het moment zelf en werkt het verslag nadien af en bezorgt het dan aan iedereen. Het deel verwachtingen in het verslag wordt dus een tijdje open gehouden. Paradox: Bij een eerste gesprek moet er reeds gedacht worden over het handelingsplan. Ouders melden (terecht) dat het vrij onrealistisch is dat men op zo n korte tijd een gezin en zijn problematiek en sterkten kan doorgronden. Hulpverleners willen te veel. Maar hulpverleners dienen informatie te verzamelen en een handelingsplan op te stellen in die eerste periode. Inzagerecht Werken met open verslaggeving is een evenwichtsoefening : wat hou je gesloten, wat is open voor iedereen, voor individuen apart, hoe ga je gevoelige zaken formuleren? Om het inzagerecht te kunnen volbrengen is het beter een apart deel te maken ouder 1 ouder 2 jongere. Bij de consulenten (sdjrb) wordt deze onderverdeling wel gemaakt, maar ze komen uiteindelijk in 1 pakket terecht in het dossier. Advocaten kunnen dan weer alles lezen. Het verslag van de dienst gaat wel naar de jeugdrechter, normaal komt het niet in het dossier, dus ook niet bij advocaten, alhoewel je dit niet kan garanderen. Ook in de registratie voor BINC hebben de betrokkenen in principe inzagerecht, vermits het geen anoniem systeem is. Toch gebeurt het zelden dat men samen met cliënten (jongeren, ouders) registreert. In de oudergroep van Sint-Niklaas bekeek men de inhoud van het systeem en kwam de opmerking dat het een leerrijk proces zou zijn dit samen te doen. Op die manier kan met ouders een gesprek aangegaan worden over hoe de hulpverlener naar de jongere kijkt. Bovendien, stellen deze ouders, is het beter om dit samen te doen, immers: hoe kan een hulpverlener na zo n korte tijd al oordelen over ons kind? We kunnen dit toch beter samen doen? Inhoud en formulering. Bij het werken met open verslaggeving wordt wat je formuleert en hoe je dit verwoordt belangrijk. Men heeft meer de neiging om terminologie en inhouden aan te passen aan het gezin. - Men kan beter spreken over verwachtingen of bezorgdheden wanneer men de bevindingen van de hulpverleners formuleert. Consulenten spreken eerder over verwachtingen, niet over doelstellingen, doelstellingen kunnen alleen door de cliënten zelf geformuleerd worden. - Met formuleringen als opvoedingsvaardigheden van ouders versterken kan men alle kanten uit, maar dit is dan voor ouders niet duidelijk, want wanneer zijn de opvoedingsvaardigheden dan sterk genoeg? Verwachtingen bij de start worden vaak vrij ruim en algemeen geformuleerd, daarna kan men samen met de ouders concretiseren bv. in de eerste periode werken rond: ik leer anders (gepast) omgaan met straffen en belonen. bv. leer mij wat ik kan doen om de kinderen vlotter en op tijd in bed te krijgen. - Er wordt op gewezen dat bij sommige langdurende begeleidingen de algemene doelstelling soms te gemakkelijk aangehouden worden. De evolutiebesprekingen zijn dé moment om deze te concretiseren en bij te sturen. Of om na te denken of de verwachtingen niet te veeleisend zijn, of men bepaalde zaken niet beter kan laten vallen. 3

4 - Moeilijk bv. voor ouders om als einddoel te horen dat je opvoedingsvaardigheden moeten verbeteren of een stabiel leven hebben of veiligheid kunnen verzekeren als nooit concreet ingevuld wordt wat men daaronder verstaat en hoe men als ouder kan bewijzen dat dit zo is.een bespreking met consulenten is misschien dé moment om deze zaken te concretiseren en er een timing op te plakken. Openheid in overleg en verslag kan leiden tot niet formuleren van moeilijke zaken. Dit ligt bij een residentiële dienst iets moeilijker dan bij een ambulante. Bij thuisbegeleiding of dagcentra heeft men nauwer contact met de ouders, bovendien is het kind thuis en is de beslissing (thuis verblijven of niet) niet afhankelijk van maatregelen gebaseerd op de verslaggeving. De openheid in overleg, verslag, zou niet mogen leiden naar het niet bespreken van delicate zaken. Duidelijkheid van bij de start over je opdracht als hulpverlener en het gewicht van verslagen en beslissingen, kan helpen. Als hulpverlener moet je je tenslotte ook houden aan je opdracht en afspraken die in het hulpverleningprogramma geformuleerd zijn. Wanneer doelstellingen niet herkend worden door cliënten, wordt in het verslag soms vermeld dat dit zo is voor de cliënt, maar dat de professionelen toch zullen werken aan dit punt. Dit is een vrij dubbele positie, enerzijds zoeken ouders/jongeren een vertrouwenspersoon waarop ze kunnen steunen, anderzijds moeten er zaken gemeld worden, maken hulpverleners een stand van zaken op naar de consulenten Ouders schrijven de rol van toeverlaat, vertrouwenspersoon toe aan de hulpverlener en tegelijk is de hulpverlener degene die meldt bij de consulenten / jeugdrechter. Enerzijds kan je hierop duiden, maw bijna aan ouders zeggen dat wat ze niet willen dat in verslag komt, dat men dat dan ook niet meldt (zou dit beter zijn?) maar dit zet misschien een rem op de relatie en de mogelijkheid een vertrouwenspersoon en hulp te kunnen zijn. Als hulpverlener moet je anderzijds ook niet alles in het verslag schrijven. Wanneer ouders hun hart luchten bij jou en deze zaken geen betrekking hebben op de evolutie van de maatregel genomen ten opzichte van die specifieke jongere, kan je overwegen dit buiten het verslag te houden. Evenwaardige inbreng? Een gevaar is dat men te veel belang gaat geven aan cliëntmening, dat men het hulpverlenerperspectief te veel gaat minimaliseren. Het is niet omdat cliënten hun mening terugvinden in het verslag dat hun verwachtingen ook ingelost zullen worden. Ten slotte heb je als hulpverlener een opdracht die moet blijven meespelen. Meerstemmige verslaggeving wil zeggen: alle stemmen naast elkaar, dus ook deze van de hulpverlener, ook als de stemmen niet overeenstemmen. Bij pleegdiensten hebben ouders vaak het gevoel dat de stem van pleegouders meer doorweegt dan deze van de ouders zelf. Men meldt ook dat zij beter op de hoogte zijn van alles. Men vreest dat doelstellingen/verwachtingen strenger worden, in de zin van: men legt de lat hoger voor de ouders onder invloed van de aanpak in het pleeggezin. Opvoedingsvaardigheden die in het pleeggezin aanwezig zijn, worden voorgespiegeld als norm bij evalueren van terugkeermogelijkheden voor het kind naar de eigen ouders.? De jeugdrechter heeft wellicht niet altijd tijd genoeg om alle verslagen door te nemen, en verschillende situaties aan de persoon die dan voor hem/haar staat te koppelen. Het is dus beter om wanneer ouders echt wel willen dat ze gehoord worden, hen aan te raden een kabinetsbespreking aan te vragen. Iedere ouder kan dit aanvragen, de jeugdrechter spreekt dan met hen op zijn kabinet. Dit biedt meer zekerheid dat hij/zij hun kant ook gehoord heeft. 4

5 Functie van het verslag. Het verslag als werkinstrument? Dit is toch wel een vrij belangrijk item. Hierin spelen zowel de visie van de voorziening en de verwachtingen van de opdrachtgever. Het verslag dient in eerste instantie (voor wat betreft consulenten) een overzicht te geven van de evolutie. De jeugdrechter gebruikt het echter wel om zich op te baseren ifv een beslissing. Het verslag bevat dus voor de consulent best volgende zaken: * de oorspronkelijke afspraken, verwachtingen, zoals ze zijn voor iedere betrokkene, * hoe daarmee gewerkt is, de evolutie; hoe werd door de jongere zijn doelstelling aangepakt, hoe is dat voor het gezin, ouders; hoe zien zij dat? * de krachten die er zijn bij de betrokkenen, de werkpunten die na deze periode gesteld, gezien worden door iedere betrokkene. De consulent bewaakt hierin of de verwachtingen gesteld door bv. de jeugdrechtbank ook bereikt worden. Principes: Cliënt is regisseur van de eigen hulpverlening en voegt aldus eigen doelstellingen en visie toe. Cliënten komen naar voor met hun eigen krachten en voor hen mogelijke werkpunten. Opmerking: wanneer bepaalde doelen te veraf, te algemeen, te ideaal geformuleerd zijn, in de zin van onbereikbaar blijven, kan men de vraag stellen of ze cruciaal zijn Dit is een moment om stil te staan bij grenzen, het plafond van de hulpverlening is hier van belang. Een evolutieverslag kan naargelang het gebruik een werkinstrument worden: * een momentopname voor alle betrokkenen; * een gelegenheid om thema s en verwachtingen van de verschillende partijen te benoemen en te concretiseren tegenover elkaar, * met de betrokkenen een metapositie innemen en de stand van zaken bekijken tegenover het vertrekpunt 6 maand geleden, * terugblik en vooruitblik om te zien waar de vooruitgang zit * stilstaan bij de vraag wat kan leiden tot stoppen met hulpverlening * hernieuwen of herzien van afspraken. Een verslag is dus best iets tussen een rapport voor de consulenten en een werkinstrument dat ondersteunend is bij de hulpverlening in het gezin. Het verslag zien als een werkinstrument heeft de meerwaarde dat het zaken bespreekbaar en hanteerbaar maakt in overleg met het gezin. Misschien moeten we meer stilstaan bij het doel van verslaggeving voor de dienst, voor de begeleider: - Wordt dit een verslag over het presteren van de dienst? - Hebben we de neiging om onze aanpak te verdedigen, verantwoorden in het verslag? Natuurlijk moet de aanpak verantwoord zijn, maar is dit prioritair om aan te tonen in het verslag? - Is het verslag een bewijs dat men stappen zet, voor de consulenten bedoeld? - Geeft het verslag een zicht op de stappen die het gezin gezet heeft, de acties die samen met cliënten ondernomen zijn? - Is het eerder een werkinstrument dat het gesprek en de reflectie over de hulpverlening ondersteunt tijdens overleg met cliënten en consulenten? - wat niet besproken is met cliënten kan beter ook niet in het verslag staan? - wat niet gezegd is, geschreven kan worden in hun aanwezigheid, kan ook niet aangepakt worden in het begeleidingsproces. 5

6 Het verslag is best kort en bondig zonder hypothesen. Ook ouders ijveren voor korte en bondige verslagen. Hierdoor is er minder kans op hypothesen en veronderstellingen We dienen ons ook telkens af te vragen of het vermelden van een diagnose wel zijn plaats heeft in een verslag. Het medisch dossier valt immers onder patiëntenrecht. Toch werd opgemerkt dat de diagnose (vb. borderline) ook wel het gezinsfunctioneren kan beïnvloeden. In deze discussie spelen twee zaken mee, namelijk het in orde zijn met de wetgeving en de kijk naar de begeleiding (is het nodig om een diagnose erbij te betrekken in dit dossier?). In een evolutieverslag neemt de evolutie immers een centrale plaats in; de stappen die gezet zijn. In het ideaal scenario zijn de doelstellingen van een verslag best Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdsgebonden geformuleerd. Het is belangrijk om niet te werken met te algemene doelstellingen die kunnen blijven aangepast en veranderd worden. Een ideaal scenario is een verslag als resultaat van een samenkomst of vergadering met alle betrokkenen, eerder dan een verslag opgemaakt vanuit de kant van de hulpverleners. In dit verslag zijn evoluties opgenomen en werd deze inhoud reeds besproken. Tijdens de evolutiebespreking kunnen dan nog aanvullingen en nieuwe afspraken bijgevuld worden. De opbouw van het verslag gebeurt volgens verschillende stukken. Het verslag wordt beter opgebouwd vanuit doelstellingen die in het vorige verslag werden gesteld. Per doelstelling wordt dan besproken hoe iedereen ernaar kijkt. Meerwaarde van het werken met open of meerstemmig verslag: Ouders voelen zich meer betrokken. Er is meer vertrouwen dat hun verwachtingen in het verslag opgenomen zijn. Mensen zijn echt op de hoogte waarover het gaat. Er worden meer zaken echt uitgesproken. De verschillende meningen komen aan bod. Verwachtingen kunnen bijgesteld worden. Positief vind men dat het verhaal van de jongere/ouder niet in hun plaats moet gebracht worden, het staat in het verslag. Goed is ook dat daardoor cliënten al nagedacht hebben over waar ze naartoe willen/kunnen met de begeleiding alvorens ze bv. dit aan consulenten moeten overbrengen, of op jeugdrechtbank. Van ouders heeft men de ervaring dat hoe moeilijk het thema ook is (ook al zitten de ouders heel de tijd afgewend en brengen ze niets in) men toch verkiest om aanwezig te zijn. Tips om de verschillende stemmen op te nemen: - In het verslag zit een overzicht van ieders oorspronkelijke verwachting, ieders visie op stand van zaken en het wordt dan ook bijgestuurd door alle betrokkenen. - Het omvat ook krachten van cliënt, gezin en context. - Je kan ieders standpunt zelf noteren of door de betrokkenen zelf laten schrijven. - Wanneer ouders zeker willen zijn dat de jeugdrechter ook hun kant hoort, kan je hen beter aanraden een kabinetsbespreking aan te vragen, dit kan via de consulent. - Hou het verslag kort (geen uitgebreide hulpverlenerhypothesen) zodat het leesbaar blijft, ook voor de jeugdrechter die minder tijd heeft, ook voor cliënten en ouders. - We kunnen het verslag telkens bij een huisbezoek meenemen, zo groeit het elke keer (als een werkinstrument) en is de inhoud gekend op het moment dat men de 6 maand nadert. 6

7 Korte synthese: Kapstokken voor het werken met open verslaggeving. HET IS BELANGRIJK OM STIL TE STAAN BIJ DE FUNCTIE VAN HET VERSLAG: - Het evolutieverslag geeft een overzicht van de voorbije periode. - Met betrekking tot de oorspronkelijk gestelde verwachtingen van iedere betrokkene. - Een evolutieverslag kan naargelang het gebruik een werkinstrument worden: * een momentopname voor alle betrokkenen, * een gelegenheid om thema s en verwachtingen van de verschillende partijen te benoemen en te concretiseren tegenover elkaar, * met de betrokkenen een metapositie innemen en de stand van zaken bekijken tegenover het vertrekpunt 6 maand geleden, * terugblik en vooruitblik om te zien waar de vooruitgang zit, * stilstaan bij de vraag wat kan leiden tot stoppen met hulpverlening, * hernieuwen of herzien van afspraken. EEN VERSLAG GEEFT DE VERSCHILLENDE STEMMEN WEER: - In het verslag zit een overzicht van ieders oorspronkelijke verwachting, ieders visie op stand van zaken en het wordt dan ook bijgestuurd door alle betrokkenen. - Je kan ieders standpunt zelf noteren of door de betrokkenen zelf laten schrijven. - Wanneer ouders zeker willen zijn dat de jeugdrechter ook hun kant hoort, kan je hen beter aanraden een kabinetsbespreking aan te vragen, dit kan via de consulent. - Het omvat ook krachten van cliënt, gezin en context. HET VERSLAG ALS WERKINSTRUMENT: - Wordt opgebouwd rond de begeleiderdoelen, evolutie hieromtrent, perspectief vanuit cliënt en ouders, en ieders verdere verwachtingen. - Kan niet afgewerkt zijn voor het overleg, daar nieuwe afspraken tijdens de bijeenkomst tussen cliënten, consulenten en hulpverleners pas gemaakt worden. - Hou het verslag kort (geen uitgebreide hulpverlenerhypothesen) zodat het leesbaar blijft, ook voor de jeugdrechter die minder tijd heeft, ook voor cliënten en ouders. Ideaal scenario rond doelen en verslaggeving: Handelingsplan formuleert alle verwachtingen van alle partijen. Er zijn daarvoor dan ook al een aantal contacten met het gezin geweest. Evolutieverslag bouwt verder op dit plan als een werkinstrument. Na het evolutiegesprek met consulent, cliënten en hulpverlening worden nieuwe afspraken, aangepaste doelen geformuleerd en opgenomen in het verslag. Doelen zijn realistisch, bereikbaar, haalbaar, beperkt in hoeveelheid en tijd. 7

Gerechtelijke jeugdhulp, ervaringen en vragen van ouders. oudergroep Gent maart 2007

Gerechtelijke jeugdhulp, ervaringen en vragen van ouders. oudergroep Gent maart 2007 1 Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 fax 09/233.35.89 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be Gerechtelijke jeugdhulp, ervaringen en vragen van ouders. oudergroep Gent maart 2007

Nadere informatie

de Mee-ander thuisbegeleidingsdienst

de Mee-ander thuisbegeleidingsdienst de Mee-ander thuisbegeleidingsdienst In deze brochure willen wij informatie geven over de werking van de thuisbegeleidingsdienst De Mee-ander. Thuisbegeleidingsdienst De Mee-ander Gasthuisstraat 19 9500

Nadere informatie

Ouders over tevredenheidmetingen.

Ouders over tevredenheidmetingen. Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 fax 09/233.35.89 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be Mei 2009 december 2010 Ouders over tevredenheidmetingen. Dit is een bundeling van bemerkingen

Nadere informatie

Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be

Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be April 2015 Op basis van de voorbereiding gemaakt voor de studiedag van Integrale Jeugdhulp, rechten van

Nadere informatie

Rechten voor ouders: verwachtingen van ouders, zoals geformuleerd in getuigenissen.

Rechten voor ouders: verwachtingen van ouders, zoals geformuleerd in getuigenissen. Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 fax 09/233.35.89 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be December 2010 Rechten van ouders in de Bijzondere Jeugdbijstand. Vanuit het perspectief

Nadere informatie

jeugdbijstand en de consulenten jeugdrechtbank. (Oudergroep Geraardsbergen, februari 2007)

jeugdbijstand en de consulenten jeugdrechtbank. (Oudergroep Geraardsbergen, februari 2007) 1 Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 fax 09/233.35.89 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be Ervaringen van ouders binnen de Bijzondere Jeugdbijstand. Het contact met het comité

Nadere informatie

Zijn onze doelen jullie

Zijn onze doelen jullie Dialoogdag Vrijdag 8 juni 2012 Ouders nodigen uit voor een dialoog over: En hoe kunnen we dat nagaan? We stelden de volgende vragen aan ouders: Zijn onze doelen jullie doelen? 1. Wat was je bedoeling,

Nadere informatie

Uitwisseling rond open verslaggeving.

Uitwisseling rond open verslaggeving. Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 fax 09/233.35.89 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be Uitwisseling rond open verslaggeving. Standpunten uit de ouderwerkgroep Gent, de regionale

Nadere informatie

Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be

Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be THEMABUNDEL CONTEXTBEGELEIDING: ADVIEZEN VAN OUDERS EN HULPVERLENERS (Dialoogdag 2014) Standpunten van ouders

Nadere informatie

Hulpverlening in de Bijzondere Jeugdbijstand: de ervaring aan de andere kant

Hulpverlening in de Bijzondere Jeugdbijstand: de ervaring aan de andere kant 1 Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 fax 09/233.35.89 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be Hulpverlening in de Bijzondere Jeugdbijstand: de ervaring aan de andere kant Over schuldgevoelens

Nadere informatie

Omschrijving Roppov-ouderwerking. Inleiding

Omschrijving Roppov-ouderwerking. Inleiding Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 fax 09/233.35.89 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be Tweedaagse Agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 22 april 2008 Omschrijving

Nadere informatie

Ervaringen van ouders binnen de Bijzondere Jeugdbijstand. Over samenwerken en overleggen met ouders.

Ervaringen van ouders binnen de Bijzondere Jeugdbijstand. Over samenwerken en overleggen met ouders. 1 Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 fax 09/233.35.89 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be Ervaringen van ouders binnen de Bijzondere Jeugdbijstand. Over samenwerken en overleggen

Nadere informatie

Suggesties van ouders, uit de tekst:

Suggesties van ouders, uit de tekst: 333333333333333333 33333 Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 fax 09/233.35.89 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be maart 2009 Een kind opgeven kan niet. Samenwerken naar een plan

Nadere informatie

Samenwerken met ouders; uitwisseling tussen voorzieningen en verwijzers.

Samenwerken met ouders; uitwisseling tussen voorzieningen en verwijzers. Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 fax 09/233.35.89 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be Samenwerken met ouders; uitwisseling tussen voorzieningen en verwijzers. Maart 2010 Dit

Nadere informatie

Intensieve Kortdurende Thuisbegeleiding. Onthaalbrochure voor jongeren. Deze brochure is van:

Intensieve Kortdurende Thuisbegeleiding. Onthaalbrochure voor jongeren. Deze brochure is van: Intensieve Kortdurende Thuisbegeleiding Onthaalbrochure voor jongeren Deze brochure is van: Inhoudstafel Voorwoord 3 Wie zijn we? 4 Wie kom ik tegen? 6 Belangrijke nummers 7 Hoe kan je ons bereiken? 8

Nadere informatie

Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be

Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be OUDERPARTICIPATIE: HOE EN WAAROM? THEMABUNDEL November 2014 Deze themabundel kwam tot stand op basis van

Nadere informatie

Contextbegeleiding kortdurend intensief. Onthaalbrochure - 12 jarigen. Dit boekje is van:

Contextbegeleiding kortdurend intensief. Onthaalbrochure - 12 jarigen. Dit boekje is van: Contextbegeleiding kortdurend intensief Onthaalbrochure - 12 jarigen Dit boekje is van:.... 2 Inhoudstafel Voorwoord 3 Wie zijn we? 4 Voor wie? 6 Waar vind je ons? 7 Wie is wie? 8 Belangrijke nummers 9

Nadere informatie

CANO. Centrum Actieve Netwerkontwikkeling en Omgevingsondersteuning. Cano-centrum Neerhof. Jongeren

CANO. Centrum Actieve Netwerkontwikkeling en Omgevingsondersteuning. Cano-centrum Neerhof. Jongeren CANO Centrum Actieve Netwerkontwikkeling en Omgevingsondersteuning Jongeren Cano-centrum Neerhof Worden ruzies thuis jou soms ook te veel? Loopt het samenleven vaak moeilijk? Lukt het minder goed om samen

Nadere informatie

stemmen van ouders Of zoals een moeder het formuleerde: Hoe meer uitleg, hoe meer je iets verstaat. Hoe meer je begrijpt, hoe beter je kan meewerken.

stemmen van ouders Of zoals een moeder het formuleerde: Hoe meer uitleg, hoe meer je iets verstaat. Hoe meer je begrijpt, hoe beter je kan meewerken. stemmen van ouders Luisteren is meer dan woorden uitspreken of woorden horen. Luisteren is begrijpen en is ook nagaan of de zaken duidelijk zijn. Stap voor stap overlopen tot de hulpverlener weet dat de

Nadere informatie

De stem van de ouders een plaats geven.

De stem van de ouders een plaats geven. 1 De stem van de ouders een plaats geven. Naar aanleiding van het jubileumnummer van dit tijdschrift, werd aan het Roppov (Regionaal OverlegPlatform Participatie Oost-Vlaanderen) gevraagd een bijdrage

Nadere informatie

Intensieve Kortdurende Thuisbegeleiding. Onthaalbrochure voor ouders

Intensieve Kortdurende Thuisbegeleiding. Onthaalbrochure voor ouders Intensieve Kortdurende Thuisbegeleiding Onthaalbrochure voor ouders 2 Inhoudstafel Voorwoord 3 Wie zijn we? 4 Voor wie? 7 Hoe kan je ons bereiken? 8 Wie is wie 9 Belangrijke nummers 10 Wat is IKT? 11 Goed

Nadere informatie

1. Bepalen van de prioriteiten

1. Bepalen van de prioriteiten 1 1. Bepalen van de prioriteiten Bij het bepalen van prioriteiten heeft men aandacht voor: bevestigen en borgen van wat goed gebleken is (= behoud-punten); verbetering van de vastgestelde werkpunten (=

Nadere informatie

Bemiddeling wordt opgenomen door een onafhankelijke derde.

Bemiddeling wordt opgenomen door een onafhankelijke derde. Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be April 2015 Op basis van het informatief aanbod in de regionale werkgroepen te Beveren en Gent. Met dank

Nadere informatie

Tips voor bekendmaking van Roppov-oudergroepen

Tips voor bekendmaking van Roppov-oudergroepen Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 fax 09/233.35.89 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be Tips voor bekendmaking van Roppov-oudergroepen HULPMIDDELEN In de regionale werkgroepen

Nadere informatie

Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 fax 09/233.35.89 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be VERSLAG

Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 fax 09/233.35.89 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be VERSLAG Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 fax 09/233.35.89 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be VERSLAG DIALOOGDAG 4 JUNI 2010 een dialoog met ouders, over wat ouders ons vertellen BEHOUD/HERSTEL

Nadere informatie

INFORMATIE OVER JE RECHTEN ALS MINDERJARIGE IN DE JEUGDHULP

INFORMATIE OVER JE RECHTEN ALS MINDERJARIGE IN DE JEUGDHULP INFORMATIE OVER JE RECHTEN ALS MINDERJARIGE IN DE JEUGDHULP 14 5. HET DECREET: www.kinderrechtswinkel.be Rechtspositie van de minderjarige www.kinderrechtswinkel.be Slotwoordje Ziezo! Het decreet is een

Nadere informatie

Ouder zijn en blijven na een moeilijke echtscheiding

Ouder zijn en blijven na een moeilijke echtscheiding Ouder zijn en blijven na een moeilijke echtscheiding Voorwoord Erger je je ook wel eens blauw als je net je kind bent gaan halen bij je ex-partner? Voel je je ook machteloos als hij of zij beslissingen

Nadere informatie

INFOBROCHURE MFC TRAJECT

INFOBROCHURE MFC TRAJECT INFOBROCHURE MFC TRAJECT NOVEMBER 2010 Infobrochure TRAJECT - Multi Functioneel Centrum Sporen Traject, afdeling van MFC Sporen Groot Park 7 3360 Lovenjoel 016/46.39.16 Gsm 0497/571663 traject@sporen.be

Nadere informatie

Contextbegeleiding breedsporig. Onthaalbrochure voor ouders

Contextbegeleiding breedsporig. Onthaalbrochure voor ouders Contextbegeleiding breedsporig Onthaalbrochure voor ouders 2 Inhoudstafel Voorwoord 4 Wie zijn we? 5 Voor wie? 7 Hoe kan je ons bereiken? 8 Wie is wie? 9 Belangrijke nummers 10 Wat is contextbegeleiding?

Nadere informatie

Vanaf het moment dat informatie over een bepaalde persoon systematisch wordt bijgehouden, spreekt men van een dossier.

Vanaf het moment dat informatie over een bepaalde persoon systematisch wordt bijgehouden, spreekt men van een dossier. Dossier CKG s Vanaf het moment dat informatie over een bepaalde persoon systematisch wordt bijgehouden, spreekt men van een dossier. Bij de registratie van gegevens moet rekening worden gehouden met de

Nadere informatie

De gebruiker misbruikt? colloquium 16 december 2005

De gebruiker misbruikt? colloquium 16 december 2005 V.I.P versterking, inspraak, participatie Samenwerkingsverband Gebruikersversterkende initiatieven 1 HINT - PLAZZO aanloophuis POCO LOCO VGPH - project STEUNRELATIES- ROPPOV p/a Martelaarslaan 204b 9000

Nadere informatie

Infobrochure de Zwier - Multi Functioneel Centrum Sporen

Infobrochure de Zwier - Multi Functioneel Centrum Sporen 1 Infobrochure de Zwier - Multi Functioneel Centrum Sporen De Zwier, een onderdeel van MFC Sporen Geldenaakse baan 428 3001 Heverlee 016/38.76.10 0492/58.07.73 zwier@sporen.be Hallo, In dit boekje willen

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

BIJLAGE 6: DE LEGE ENQUÊTE

BIJLAGE 6: DE LEGE ENQUÊTE BIJLAGE 6: DE LEGE ENQUÊTE Deze enquête tracht een zicht te krijgen over het gebruik, de frequentie en de nuttigheid van het 5-kolommenmodel. Tevens trachten we een vergelijkende studie te doen naar de

Nadere informatie

Verslag dialoogmoment verontrusting en maatschappelijke noodzaak: 15/03/2016 in VOT in Ieper

Verslag dialoogmoment verontrusting en maatschappelijke noodzaak: 15/03/2016 in VOT in Ieper Verslag dialoogmoment verontrusting en maatschappelijke noodzaak: 15/03/2016 in VOT in Ieper Dit verslag is een synthese van de drie de groepen tijdens het dialoogmoment in Ieper. Casus 1 Er is verwaarlozing

Nadere informatie

10/05/2012. Project evalueren studenten in het UZA. Hoe is dit gegroeid?? Wat is de achtergrond en het doel van evalueren

10/05/2012. Project evalueren studenten in het UZA. Hoe is dit gegroeid?? Wat is de achtergrond en het doel van evalueren Project evalueren studenten in het UZA Nancy Van Genechten Katrien Van den Sande Yvonne Gilissen Werkgroep mentoren en Hogescholen Hoe is dit gegroeid?? Mentorendag 2010 Hoe verder na vraag Mentoren hadden

Nadere informatie

In deze brochure beschrijven we wat video-hometraining inhoudt en welke gezinnen hiervoor in aanmerking komen.

In deze brochure beschrijven we wat video-hometraining inhoudt en welke gezinnen hiervoor in aanmerking komen. Amarilis Thuisbegeleidingsdienst Amarilis biedt video-hometraining aan. Dit is een intensieve methodiek waarbij gebruik gemaakt wordt van video-opnames in het gezin met als doel de contactuele-, relationele-

Nadere informatie

TRANSPARANTE VERSLAGGEVING

TRANSPARANTE VERSLAGGEVING TRANSPARANTE VERSLAGGEVING 1. Transparante verslaggeving 2. Een collaboratieve visie op hulpverlening 3. Organisatie-klimaat 1. TRANSPARANTE VERSLAGGEVING Het stappenplan Correspondentie met de verwijzer

Nadere informatie

Spannend: Participatieprocessen in de Bijzondere Jeugdzorg.

Spannend: Participatieprocessen in de Bijzondere Jeugdzorg. Vzw Ondersteuningsstructuur Bijzondere Jeugdzorg info@osbj.be - www.osbj.be Spannend: Participatieprocessen in de Bijzondere Jeugdzorg. Deel 2: aandachtspunten voor organisaties Naar aanleiding van het

Nadere informatie

BELANG VAN DE MINDERJARIGE. Artikel 5

BELANG VAN DE MINDERJARIGE. Artikel 5 BELANG VAN DE MINDERJARIGE Artikel 5 Het belang van de minderjarige vormt de belangrijkste overweging bij het verlenen van jeugdhulp. Het belang van de minderjarige wordt vastgesteld in dialoog met de

Nadere informatie

Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak

Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak Document opgesteld door: vzw de Keeting vzw Recht-Op Kroonstraat 64/66 Lange Lobroekstraat 34 2800 Mechelen 2060 Antwerpen email: info@dekeeting.be

Nadere informatie

Charter collectieve rechten en plichten

Charter collectieve rechten en plichten Charter collectieve rechten en plichten Van Begeleid Wonen Zennestreek vzw het voor Personen met een ( VAPH) (erkenningsnummer 409200333) Ons adres: In dit charter leggen we duidelijk uit hoe we werken

Nadere informatie

BUE Feedbackgevers LK

BUE Feedbackgevers LK BUE 2014 - Feedbackgevers LK Bottom-up Evaluatie: Kwaliteit van leidinggeven De leidinggevende kwaliteiten van je chef Via deze vragenlijst kan je je mening geven over de wijze waarop je chef zijn of haar

Nadere informatie

SCHOOL TIME-OUT. Lang programma. School Time-out

SCHOOL TIME-OUT. Lang programma. School Time-out SCHOOL TIME-OUT Lang programma School Time-out Op één of andere manier raak ik altijd in confl ict met de leerkrachten. Er zit zoveel in mijn hoofd dat ik me niet kan concentreren op school. Als ik de

Nadere informatie

WELKOM IN EEN BEHANDELGROEP

WELKOM IN EEN BEHANDELGROEP WELKOM IN EEN BEHANDELGROEP Samen werken aan jouw toekomst Oriëntatiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers Wat is Lijn5? Bij Lijn5 kun je hulp krijgen als je problemen hebt. Bijvoorbeeld: Je hebt

Nadere informatie

enter MultiFunctioneel Centrum Meetjesland Mijn contactgegevens Mijn zorgentiteit: Mijn contextbegeleider:. Een initiatief van VZW Blij Leven tel...

enter MultiFunctioneel Centrum Meetjesland Mijn contactgegevens Mijn zorgentiteit: Mijn contextbegeleider:. Een initiatief van VZW Blij Leven tel... Mijn contactgegevens Mijn zorgentiteit: Mijn contextbegeleider:. MultiFunctioneel Centrum Meetjesland. tel.... Email :. tel leefgroep verblijf:.. Een initiatief van VZW Blij Leven Nieuwe Boekhoutestraat

Nadere informatie

Van huidige situatie ------------ naar --------------------------------- gewenste situatie

Van huidige situatie ------------ naar --------------------------------- gewenste situatie Doelen stellen NLP is een doelgerichte, praktische en mensvriendelijke techniek. NLP = ervaren, ervaren in denken, voelen en doen. Middels een praktisch toepasbaar model leren we om de eigen hulpmiddelen,

Nadere informatie

Problemen met je kind en problemen met de hulpverlening.

Problemen met je kind en problemen met de hulpverlening. Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 fax 09/233.35.89 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be Problemen met je kind en problemen met de hulpverlening. oudergroep Gent mei 2009 Uit gesprekken

Nadere informatie

Welkom. Op de koffie bij het gezin stassers!

Welkom. Op de koffie bij het gezin stassers! Welkom Op de koffie bij het gezin stassers! Welke rol speelt ouderbegeleiding binnen de ambulante hulpverlening voor kinderen en jongeren met autisme Verloop van de lezing: Wat is thuisbegeleiding? Verwerking

Nadere informatie

Infovoormiddag participatie en kwaliteit

Infovoormiddag participatie en kwaliteit Infovoormiddag participatie en kwaliteit 9u30 10u15: Toelichting rapport participatie door Zorginspectie Feedback vanuit Voorzieningenbeleid 10u15-10u30: Vragen vanuit het publiek omtrent het rapport 10u30-10u50:

Nadere informatie

> NASLAG WERKWINKEL LEERLINGEN IN DE SCHOOLRAAD Studiedag Leerlingen en school: partners in crime? 24-04-3013

> NASLAG WERKWINKEL LEERLINGEN IN DE SCHOOLRAAD Studiedag Leerlingen en school: partners in crime? 24-04-3013 > NASLAG WERKWINKEL LEERLINGEN IN DE SCHOOLRAAD Studiedag Leerlingen en school: partners in crime? 24-04-3013 Leerlingen uit het secundair onderwijs mogen vertegenwoordigd zijn als partner op de schoolraad.

Nadere informatie

MinVWS_instrument_jeugdzorg_wt 19-4-2011 16:33 Pagina 1. Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling

MinVWS_instrument_jeugdzorg_wt 19-4-2011 16:33 Pagina 1. Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling MinVWS_instrument_jeugdzorg_wt 19-4-2011 16:33 Pagina 1 Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling Versie 1.0 voorjaar 2011 MinVWS_instrument_jeugdzorg_wt 19-4-2011 16:33 Pagina

Nadere informatie

Begeleidingsverloop kortdurende thuisbegeleiding

Begeleidingsverloop kortdurende thuisbegeleiding Begeleidingsverloop kortdurende thuisbegeleiding De intentionele handelingen die we met het gezin plannen, kunnen we schematisch weergeven als volgt: - Aanmeldingsfase - Interventiefase - De veranderingsfase

Nadere informatie

HOUT EN BOUW. Activerende werkvormen? De leraar doet er toe.

HOUT EN BOUW. Activerende werkvormen? De leraar doet er toe. HOUT EN BOUW Activerende werkvormen? Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat we na 14 dagen gemiddeld slechts 10 % hebben onthouden van datgene wat we gelezen hebben en 20 % van wat we hebben gehoord.

Nadere informatie

Een kind opgeven kan niet.

Een kind opgeven kan niet. Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 fax 09/233.35.89 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be Een kind opgeven kan niet. Samenwerken naar een plan voor de jongere na 18 jaar. Standpunten

Nadere informatie

Auteurs: Marijke Hoftijzer en Piet Korte isbn: 978-90-01-82345-0

Auteurs: Marijke Hoftijzer en Piet Korte isbn: 978-90-01-82345-0 Projectplanning (extra bij paragraaf 3.1 Imagodoelstellingen) Naast je normale dagelijkse bezigheden kun je ook te maken krijgen met de organisatie van eenmalige zaken. Soms zijn deze heel overzichtelijk

Nadere informatie

Thuisbegeleiding: wa s dat nu weer? Regels Wantrouwen. Thuisbegeleiding. Praten. (veel) vragen. Gezellig?! Beroepsgeheim. Leuk?! Huisbezoek.

Thuisbegeleiding: wa s dat nu weer? Regels Wantrouwen. Thuisbegeleiding. Praten. (veel) vragen. Gezellig?! Beroepsgeheim. Leuk?! Huisbezoek. Thuisbegeleiding: wa s dat nu weer? Beroepsgeheim Huisbezoek Regels Wantrouwen Steun mama/papa/ouders Uitstap spijt Leuk?! (veel) vragen Thuisbegeleiding (niet) nodig Praten Gezellig?! Met de fiets Vertrouwen

Nadere informatie

Dagbegeleiding. Het Klavier. kennismakingsbrochure

Dagbegeleiding. Het Klavier. kennismakingsbrochure Dagbegeleiding Het Klavier kennismakingsbrochure April 2015 Voor wie? De dagbegeleiding is er voor kinderen/jongeren tussen 6 en 18 jaar en hun gezinnen. Wanneer het dagelijks leven in jullie gezin op

Nadere informatie

Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling

Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling Uitgave van het Centrum voor Jeugd en Gezin Opsterland. Bij het samenstellen van deze uitgave is gebruik gemaakt van Samenwerken in

Nadere informatie

Voorbeelden compententieprofiel mentor

Voorbeelden compententieprofiel mentor BIJLAGE 1 Voorbeelden compententieprofiel mentor Voorbeeld 1 Meetindicator voor competenties en gedragingen van een mentor, opgesteld door Ryhove, beschutte werkplaats in Gent (PH= persoon met een handicap)

Nadere informatie

II FUNCTIEOMSCHRIJVING CONTEXTBEGELEIDER

II FUNCTIEOMSCHRIJVING CONTEXTBEGELEIDER II.2.11.3. FUNCTIEOMSCHRIJVING CONTEXTBEGELEIDER 1. Doel van de functie De contextbegeleider is de centrale ankerfiguur inzake overleg en hulpverleningscontacten met extern betrokken partijen. Hij staat

Nadere informatie

Wijzerplus 2. Toekomstplan

Wijzerplus 2. Toekomstplan Wijzerplus 2 Toekomstplan Stap 2 DNA campagne Toekomstplan: Wie willen we zijn? In de voorbije maanden nam jouw afdeling het DNA onderzoek bij de hand en gingen jullie aan de slag met de bevraging. Jullie

Nadere informatie

Stappenplan voor Brede Schoolcoördinatoren Het proces van een Brede School: van evaluatie tot afsprakenkader & actieplan

Stappenplan voor Brede Schoolcoördinatoren Het proces van een Brede School: van evaluatie tot afsprakenkader & actieplan Stappenplan voor Brede Schoolcoördinatoren Het proces van een Brede School: van evaluatie tot afsprakenkader & actieplan Van evaluatie Evaluatie op actieniveau Wanneer? Heel het jaar door, op de momenten

Nadere informatie

TIME OUT PROJECTEN. Samen. Aan Toekomst. Werken VZW ELEGAST

TIME OUT PROJECTEN. Samen. Aan Toekomst. Werken VZW ELEGAST TIME OUT PROJECTEN Samen Werken Aan Toekomst Wat is SWAT? SWAT staat voor Samen Werken Aan Toekomst. Het is een intensief begeleidingstraject voor jongeren die dreigen uit te vallen binnen het onderwijs.

Nadere informatie

Contextbegeleiding kortdurend intensief. Onthaalbrochure voor ouders

Contextbegeleiding kortdurend intensief. Onthaalbrochure voor ouders Contextbegeleiding kortdurend intensief Onthaalbrochure voor ouders 2 Inhoudstafel Voorwoord 3 Wie zijn we? 4 Voor wie? 7 Hoe kan je ons bereiken? 8 Wie is wie 9 Belangrijke nummers 10 Wat? 11 Goed om

Nadere informatie

KLACHTENPROCEDURE VOOR EXTERNE GESCHILLEN

KLACHTENPROCEDURE VOOR EXTERNE GESCHILLEN Kattenstraat 65 8800 Roeselare www.clbroeselare.be tel 051 259 700 info@clbroeselare.be Vrij Centrum voor leerlingenbegeleiding Soort document Definitieve tekst Gebruikt voor Klachtenbehandelding Datum

Nadere informatie

SOVOR. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

SOVOR. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling SOVOR Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Maart 2014 1 Inleiding Het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Roosendaal (SOVOR) overwegende dat a. SOVOR verantwoordelijk

Nadere informatie

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voorlopig vastgesteld door directeur-bestuurder 9 februari 2012 instemming PGMR 8 maart 2012 definitief

Nadere informatie

tractor 30 maart 2011 ACT Assertive Community Treatment

tractor 30 maart 2011 ACT Assertive Community Treatment tractor 30 maart 2011 ACT Assertive Community Treatment Behandelmethodiek die door haar specifieke aanpak patiënten met psychisch lijden wil helpen bij het: Bevorderen van herstel en rehabilitatie Bevorderen

Nadere informatie

Onthaalbrochure Augustus 2016

Onthaalbrochure Augustus 2016 Onthaalbrochure Augustus 2016 Welkom in de Kering Hallo, Er is beslist dat jij en je gezin zullen starten in De Kering. Dat is een hele gebeurtenis. Misschien heb je wel heel wat vragen? We hebben dit

Nadere informatie

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar DOELSTELLINGEN Ouders zijn zich ervan bewust dat je altijd en overal communiceert Ouders wisselen ervaringen met elkaar uit over hoe de communicatie met hun pubers verloopt Ouders verwerven meer inzicht

Nadere informatie

WONEN IN EEN BEHANDELGROEP

WONEN IN EEN BEHANDELGROEP WONEN IN EEN BEHANDELGROEP Open behandelgroep Informatie voor jongeren met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen Voor wie? In een open behandelgroep wonen kinderen en jongeren in de leeftijd

Nadere informatie

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie?

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? De externe omgeving wordt voor meer en meer organisaties een onzekere factor. Het is een complexe oefening voor directieteams om

Nadere informatie

Deel 3: JEZ11 residentiële voorziening 1bis Capaciteit 10 meisjes

Deel 3: JEZ11 residentiële voorziening 1bis Capaciteit 10 meisjes Deel 3: JEZ residentiële voorziening bis Capaciteit 0 meisjes 3.. Organigram van JEZ 3.2. Statistische gegevens JEZ 59 3.. Organigram van JEZ 60 3.2. Statistische gegevens JEZ 3.2.. Bezettingsgraad Tabel

Nadere informatie

Suïcidepreventiebeleid binnen een organisatie 10/10/2014

Suïcidepreventiebeleid binnen een organisatie 10/10/2014 Wat is een suïcidepreventiebeleid? Suïcidepreventiebeleid binnen een organisatie 10/10/2014 Een stappenplan waarin uitgeschreven staat hoe er binnen een organisatie met suïcidaliteit wordt omgegaan en

Nadere informatie

Informatie voor ouders en jongeren

Informatie voor ouders en jongeren Informatie voor ouders en jongeren Jullie krijgen van ons deze brochure. Dat wil zeggen dat we denken dat het gebruik van video-hometraining een meerwaarde kan zijn in de begeleiding van jullie gezin en

Nadere informatie

Begeleidingstehuis De Kiezel

Begeleidingstehuis De Kiezel infobrochure Begeleidingstehuis De Kiezel vzw Jeugdzorg De Brug Puttene 1 9680 Maarkedal 055 / 30 12 75 www.jeugdzorgdebrug.be Hier ben je welkom! In De Kiezel krijg je een eigen warm en veilig plekje.

Nadere informatie

Ouders nodigen uit voor een dialoog over: zijn onze doelen jullie doelen?

Ouders nodigen uit voor een dialoog over: zijn onze doelen jullie doelen? Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 fax 09/233.35.89 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be Verslag dialoogdag 8 juni 2012 Ouders nodigen uit voor een dialoog over: zijn onze doelen

Nadere informatie

Evaluatierapport. Workshop. Bewust en positief omgaan met ADHD. Universiteit van Tilburg Forensische psychologie. 23 april 2010

Evaluatierapport. Workshop. Bewust en positief omgaan met ADHD. Universiteit van Tilburg Forensische psychologie. 23 april 2010 Evaluatierapport Workshop Bewust en positief omgaan met ADHD Universiteit van Tilburg Forensische psychologie 23 april 2010 Drs. Arno de Poorter (workshopleider) Drs. Anne van Hees (schrijver evaluatierapport)

Nadere informatie

VZW ALBA VZW ALBA. Bemiddelingsburo Bemiddelen tussen minderjarige daders en slachtoffers. Herstelbemiddeling HERGO = Herstelgericht Groepsoverleg

VZW ALBA VZW ALBA. Bemiddelingsburo Bemiddelen tussen minderjarige daders en slachtoffers. Herstelbemiddeling HERGO = Herstelgericht Groepsoverleg VZW ALBA VZW ALBA BEMIDDELINGSBURO Herstelbemiddeling HERGO GAMBAS Werk- en leerprojecten Basta-project Bemiddelingsburo Bemiddelen tussen minderjarige daders en slachtoffers Parketniveau Jeugdrechtbankniveau

Nadere informatie

BEVORDERING VAN DE COMMUNICATIE TUSSEN ZORGVERLENERS BETROKKEN BIJ DE ZORG VOOR OUDERE AFHANKELIJKE PERSONEN EINDRAPPORT - PERIODE : 2007

BEVORDERING VAN DE COMMUNICATIE TUSSEN ZORGVERLENERS BETROKKEN BIJ DE ZORG VOOR OUDERE AFHANKELIJKE PERSONEN EINDRAPPORT - PERIODE : 2007 BEVORDERING VAN DE COMMUNICATIE TUSSEN ZORGVERLENERS BETROKKEN BIJ DE ZORG VOOR OUDERE AFHANKELIJKE PERSONEN EINDRAPPORT - PERIODE : 2007 COORDINATEN VAN DE GDT : GDT van de regio: oostende Adres :Hospitaalstraat

Nadere informatie

Participatief werken als het moeilijk gaat.

Participatief werken als het moeilijk gaat. Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 fax 09/233.35.89 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be Participatief werken als het moeilijk gaat. Dit thema werd besproken in de regionale werkgroep

Nadere informatie

Leefgroep. Onthaalbrochure - 12 jarigen. Dit boekje is van:

Leefgroep. Onthaalbrochure - 12 jarigen. Dit boekje is van: Leefgroep Onthaalbrochure - 12 jarigen Dit boekje is van:.... Inhoudstafel Voorwoord 3 Wie zijn we? 4 Waar vind je ons? 6 Wie is wie 7 Belangrijke nummers 10 Hoelang 11 Goed om te weten 12 Wat als je iets

Nadere informatie

Beeldvorming sociaal emotionele ontwikkeling niveau A Klasgroep: Namen van de kinderen

Beeldvorming sociaal emotionele ontwikkeling niveau A Klasgroep: Namen van de kinderen Beeldvorming sociaal emotionele ontwikkeling niveau A Klasgroep: Namen van de kinderen De leerling heeft zicht op wat hij/zij kan. (1) De leerling gaat op een gepaste manier om met dingen die hij/zij niet

Nadere informatie

De gedragscriteria voldoen aan deze voorwaarden: duidelijk en begrijpbaar observeerbaar en meetbaar geen waardeoordeel

De gedragscriteria voldoen aan deze voorwaarden: duidelijk en begrijpbaar observeerbaar en meetbaar geen waardeoordeel Basisvaardigheden Algemeen Voor elke basisvaardigheid is omschreven wat de betekenis is = soort van definitie Daarnaast is een vertaling in (observeerbare) gedragscriteria gegeven om te kunnen scoren in

Nadere informatie

Doel. Vertrekpunt: Santé! De beste gesprekken voer je... op café

Doel. Vertrekpunt: Santé! De beste gesprekken voer je... op café Doel Geanimeerde gesprekken voeren over belangrijke vragen of thema s in verschillende rondes. Elke deelnemer komt aan het woord. Een worldcafé kan je gebruiken om informatie te verzamelen binnen één thema

Nadere informatie

Grip krijgen op de ontwikkeling van leesbegrip

Grip krijgen op de ontwikkeling van leesbegrip Grip krijgen op de ontwikkeling Karin van de Mortel, taal- en leesexpert bij CPS van leesbegrip E-book Grip krijgen op de ontwikkeling van leesbegrip Grip krijgen op de ontwikkeling van leesbegrip karin

Nadere informatie

Dagcentrum De Wip. Deken Michielstraat Halle. 02/

Dagcentrum De Wip. Deken Michielstraat Halle. 02/ Dagcentrum De Wip Deken Michielstraat 89 1500 Halle 02/360 24 31 dagcentrum.dewip@pandora.be Openingsuren: Tijdens het schooljaar is dagcentrum De Wip geopend van 9u tot 19u. De opvang wordt voorzien van

Nadere informatie

RECHT OP MENSWAARDIGE BEHANDELING AVE REGINA VZW

RECHT OP MENSWAARDIGE BEHANDELING AVE REGINA VZW RECHT OP MENSWAARDIGE BEHANDELING AVE REGINA VZW INHOUD VAN DE WORKSHOP Doelgroep van Ave Regina vzw - Jongerenzorg Preventief werken binnen de leefgroep Vrijheidsbeperkende maatregelen en sanctiebeleid

Nadere informatie

GBS 'Alt-Hoeselt' schoolwerkplan deel 3 : pedagogisch - didactische aspecten 1

GBS 'Alt-Hoeselt' schoolwerkplan deel 3 : pedagogisch - didactische aspecten 1 GBS 'Alt-Hoeselt' schoolwerkplan deel 3 : pedagogisch - didactische aspecten 1 Hoofdstuk 9. Pesten Pesten, wij willen er SAMEN iets aan doen! Inleiding In onze school zijn we reeds verschillende jaren

Nadere informatie

De rechten van de cliënt in de Balans. Inleiding

De rechten van de cliënt in de Balans. Inleiding De rechten van de cliënt in de Balans Inleiding De Balans heeft een lange traditie in het behartigen van de rechten van de cliënten die begeleid worden. Het decreet rechtspositie van de minderjarige in

Nadere informatie

BIJEENKOMST 1- KENNISMAKING

BIJEENKOMST 1- KENNISMAKING BIJEENKOMST 1- KENNISMAKING kennismaken met groepswerker en groepsleden afspraken maken in groep een eerste gevoel van rust, vertrouwen en veiligheid creëren kennismaken met het thema budgetteren aanzetten

Nadere informatie

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W 1 Naam student: Studentnummer: Datum: Naam leercoach: Inleiding Voor jou ligt het meetinstrument ondernemende houding. Met dit meetinstrument

Nadere informatie

Ambulante begeleidingsdienst ZigZag

Ambulante begeleidingsdienst ZigZag Ambulante begeleidingsdienst ZigZag Gestichtstraat 4 9000 Gent 09/2401325 Ambulante begeleidingsdienst ZigZag Binnen ambulante begeleidingsdienst ZigZag onderscheiden wij twee types van ondersteuning in

Nadere informatie

Stedelijke tolk- en vertaaldienst Antwerpen (STA)

Stedelijke tolk- en vertaaldienst Antwerpen (STA) Stedelijke tolk- en vertaaldienst Antwerpen (STA) ALGEMENE VOORWAARDEN Dienstverlening van STA STA fungeert hoofdzakelijk als makelaar bij de communicatie met anderstalige cliënten. - Tolken (mondeling)

Nadere informatie

Kinderrechtswinkels, vzw, Hoogstraat 81, 9000 Gent krw.koepel@kinderrechtswinkel.be - www.kinderrechtswinkel.be. Karin Maes

Kinderrechtswinkels, vzw, Hoogstraat 81, 9000 Gent krw.koepel@kinderrechtswinkel.be - www.kinderrechtswinkel.be. Karin Maes REALISATIE Kinderrechtswinkels, vzw, Hoogstraat 81, 9000 Gent krw.koepel@kinderrechtswinkel.be - www.kinderrechtswinkel.be EINDREDACTIE Karin Maes VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Marc Morris, secretaris-generaal.

Nadere informatie

vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik

vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik > vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik OUDERS & OPVOEDERS Als er binnen uw gezin sprake is van seksueel misbruik, heeft dat grote invloed. Er is veel verdriet, boosheid, wantrouwen en schuldgevoel.

Nadere informatie

Verloop beoordeling opmaak overeenkomst

Verloop beoordeling opmaak overeenkomst Verloop beoordeling opmaak overeenkomst De Ambrassade 13 september 2016 Wat komt er aan bod in deze sessie? Beoordelingsfase + timing Verloop beoordeling, criteria en resultaat Subsidieovereenkomst: elementen

Nadere informatie

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou!

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou! Hallo Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou Als je ouders uit elkaar zijn kan dat lastig en verdrietig zijn. Misschien ben je er boos over of denk je dat het jouw

Nadere informatie