Stichting Peuterspeelzalen De Haagse Scholen Peuterspeelzaal Duinroosje. Opleidingsplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Peuterspeelzalen De Haagse Scholen Peuterspeelzaal Duinroosje. Opleidingsplan 2013 2015"

Transcriptie

1 Stichting Peuterspeelzalen De Haagse Scholen Peuterspeelzaal Duinroosje Opleidingsplan I. Regelgeving In de cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening staan afspraken over scholings- en loopbaanbeleid. De bedoeling is dat er een regeling wordt vastgesteld waarin duidelijk staat op welke wijze aandacht wordt gegeven aan het loopbaanbeleid en op welke wijze de scholing en de studiefaciliteiten van de medewerkers zijn ingericht. In deze regeling beperken we ons tot scholing en studiefaciliteiten. Het loopbaanbeleid en de gesprekkencyclus worden in een afzonderlijke regeling opgenomen. In onderstaande regeling zijn bepalingen opgenomen met betrekking tot Mogelijkheden en budgetten voor scholing Studiefaciliteiten De omgang met de erkenning van verworven competenties (EVC) De organisatie van informele leerervaringen De aspecten van aanvragen van studiefaciliteiten, verlofmogelijkheden, kostenvergoeding alsmede bindingsafspraken II. Scholing en professionalisering Voor alle medewerkers van SPDHS is het onderhoud van de bekwaamheid alsmede het verwerven van de nieuwe kennis en vaardigheden van belang. SPDHS hecht er dan ook aan dat alle medewerkers in staat worden gesteld hieraan gestructureerd te werken. Op onderdelen is er sprake van verplichte scholing: dat geldt bijvoorbeeld voor zaken die in verband staan met de certificering van de peuterspeelzaal en de kennis van het voorschoolprogramma alsmede het spreken en lezen van de Nederlandse taal op het niveau 3F. Dat geldt tevens voor zaken die te maken hebben met de randvoorwaarden van het peuterwerk, de vereisten ten aanzien van BHV en Kinder EHBO bijvoorbeeld, maar ook voor het kunnen werken met systemen die binnen het peuterwerk verplicht worden gesteld. KIJK is daarvan een voorbeeld. Op andere onderdelen is er sprake van een meer individuele aanpak, gericht op de wens van een medewerker om zich extra te bekwamen in een bepaald aspect van het werk of in het toevoegen van kennis en vaardigheden om een nieuwe ontwikkeling in het peuterwerk mogelijk te maken. Mogelijkheden en budgetten voor scholing SPDHS stelt per locatie jaarlijks de begroting vast waarin een budget voor scholing is opgenomen. Dat budget is beschikbaar voor zowel teamgerichte als individuele scholingsactiviteiten. Per locatie wordt door de directeur van de betreffende basisschool een jaarlijks budget vastgesteld. Hij draagt er zorg voor dat dit in de mr van de school (waarin een personeelsvertegenwoordiger van de peuterspeelzaal is opgenomen) instemming krijgt. Teamgerichte scholing heeft betrekking op: 1. Vakinhoudelijke opleidingen (methoden, didactiek en pedagogiek) 2. Onderhoud en verbetering van de competenties die de medewerkers van de peuterspeelzaal en hun coördinator of directie noodzakelijk achten. 3. Nieuwe regelingen die direct van invloed zijn op het uitvoeren van het peuterwerk. 4. Overige ontwikkelingen op een gebied, bijv. ICT. 1

2 Er is sprake van verschillende soorten van scholing: Informatiebijeenkomsten Studiedagen (o.a. d.m.v. kennisoverdracht door teamspecialist) Werkbezoeken Op maat gerichte opleidingen Studiefaciliteiten Bij het maken van afspraken over studiefaciliteiten gelden de volgende regelingen: Studieopdracht (organisatiebelang) Een studie/scholing wordt gevolgd op verzoek, resp. in opdracht van de leidinggevende. Bij deze studie is sprake van het (beter) kunnen voldoen aan de gestelde functie-eisen. De opdracht voor de studie kan worden gegeven indien de studie noodzakelijk wordt geacht door de leidinggevende indien de studie in het kader van de functievervulling vereist is (bijvoorbeeld in het kader van school- of teamontwikkeling) indien de studie plaatsvindt in het kader van het beleidskader bij reorganisaties in het kader van een reïntegratieproces De vergoeding van de kosten bedraagt 100 procent. Het betreft cursuskosten, examenkosten, materiaal, reisen verblijfkosten. De studietijd wordt in beginsel verrekend met het vitaliteitsbudget (zie de tabel) Leeftijd Aantal uren 30 tot en met 39 jaar: 7,2 uur 40 tot en met 44 jaar: 14,4 uur 45 tot en met 49 jaar: 21,6 uur 50 tot het bereiken van de 36 uur AOW-gerechtigde leeftijd: Er worden tussen directie en medewerker vooraf afspraken gemaakt over aard, tijd, duur, aanvang en kosten van de studie. Er worden afspraken vastgelegd over de periode waarbinnen de scholing moet worden gerealiseerd of diploma s behaald. Individuele scholingsbehoefte (persoonlijk belang) Op verzoek van een medewerker kunnen er studiefaciliteiten worden verleend. De scholing/studie heeft een relatie tot het werk en kan de bedoeling hebben om functieverbreding mogelijk te maken, de mobiliteit te bevorderen of nieuwe carrièreperspectieven te ontwikkelen. In dit geval is de tegemoetkoming in studiekosten 50 procent. Het betreft hier ook cursuskosten, examenkosten, materiaal, reis- en verblijfkosten. De studietijd wordt in beginsel verrekend met het vitaliteitsbudget. Vanwege het gedeelde belang zet de werknemer ook eigen tijd in. Er worden tussen directie en medewerker vooraf afspraken gemaakt over aard, tijd, duur, aanvang en kosten van de studie. Er worden afspraken vastgelegd over de periode waarbinnen de scholing moet worden gerealiseerd of diploma s behaald. Vooraf wordt schriftelijk vastgelegd of er sprake is van een terugbetalingsregeling (zie hierachter). NB: 1. Studie/scholing die geen relatie heeft met de functie, de functievervulling of de school-ontwikkeling valt niet onder een vergoedingsregeling (kosten en tijd). 2

3 De omgang met de erkenning van verworven competenties SPDHS maakt in voorkomende gevallen gebruik van de mogelijkheid van medewerkers om elders verworven competenties te laten waarderen. Over de inzet van dit middel en de financiering van een (extern) traject worden aparte afspraken gemaakt. De omgang met informele leerervaringen De medewerkers van de peuterspeelzalen maken deel uit van het team van de bijbehorende basisschool die daarvoor afspraken maakt met de medewerkers. Te denken valt aan de deelname aan onderbouwvergaderingen en andere activiteiten in de school. Ook in bestuurs-, gemeente- of stadsdeelverband worden netwerkbijeenkomsten georganiseerd, waar de medewerkers aan kunnen deelnemen. Aspecten van uitvoering Aanvraagformulier Aan dit opleidingsplan is een aanvraagformulier verbonden. Medewerker en leidinggevende vullen dit samen en leggen zo de afspraken vast. Vergoedingsafspraken Leidinggevende en medewerker maken vooraf afspraken over de vergoeding van de kosten en de afwikkeling van de facturen. De afspraken worden schriftelijk vastgelegd. Vergoeding van reiskosten vindt plaats cf. de regeling vergoeding dienstreizen uit de CAO. Voor studies die plaatsvinden binnen de gemeentegrenzen is geen reis- en verblijfkostenvergoeding van toepassing. De vergoeding van kosten voor opleidingen in het persoonlijk belang vindt achteraf plaats, wanneer de (tussentijdse) studieresultaten kunnen worden overlegd. Geen vergoeding vindt plaats indien de studie vroegtijdig door eigen schuld of toedoen wordt gestaakt. Indien studievertraging optreedt, worden opnieuw afspraken vastgelegd. Bindingsafspraken De medewerker die in het kader van de regeling individuele scholingsbehoefte studiefaciliteiten is verleend is, via een voor bezwaar en beroep vatbare beslissing, verplicht tot terugbetaling aan het betrokken onderdeel van alle rechtstreeks aan de studie verbonden kosten, indien: de medewerker aantoonbaar door eigen schuld of toedoen de studie staakt of niet succesvol afrondt de medewerker op eigen verzoek voor afronding van de studie de dienst verlaat de medewerker de dienst verlaat, na succesvolle afronding van de studie, voor het einde van de afgesproken bindingstermijn, met dien verstande dat het bedrag telkens met een van de termijn afhankelijk deel wordt verminderd voor elke volledige maand die de medewerker in dienst is gebleven na afronding van de studie; de bedoelde vermindering bedraagt 1/12 deel per maand bij een bindingstermijn van 1 jaar, 1/24 deel per maand bij een bindingstermijn van 2 jaar, 1/36 deel per maand bij een bindingstermijn van 3 jaar Voor de bindingsafspraken gelden de volgende kaders: a. bij studies tot een totaalbedrag 1 van 750 is geen bindingsclausule van toepassing b. bij studie tot een totaalbedrag tussen is de bindingstermijn 1 jaar c. bij studie tot een totaalbedrag tussen is de bindingstermijn 2 jaar d. bij studie tot een totaalbedrag van 3000 en hoger is de bindingstermijn 3 jaar 1 alle voor vergoeding in aanmerking komende en afgesproken kosten 3

4 III. Regulier Opleidingsplan Opleidingsvereisten Algemeen De vooropleidingseisen voor peuterspeelzaalleidster zijn vastgesteld in de kwaliteitseisen voor Peuterspeelzalen. De leidsters, 2 per groep, beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie; nl: beiden tenminste PW 3 (door kwaliteitsniveau 3). SPDHS streeft naar een opleidingsniveau MBO-4 voor alle peuterspeelzaalleidsters. En indien noodzakelijk en mogelijk zullen de leidsters worden gestimuleerd hiervoor door te studeren. EHBO Naast hun reguliere opleiding worden de leidsters jaarlijks geschoold in bedrijfshulpverlening en (kinder-) EHBO. Vanuit de functievereisten en de kwaliteitsregels (zie hierboven) zijn de leidsters verplicht tot het behalen van het diploma kinder-ehbo. Vanwege het aflopen van de diplomering wordt eind 2014 een herhaaltraining gevolgd. Nederlandse taal Daarnaast is het landelijk en gemeentelijk beleid erop gericht dat per januari 2016 alle peuterspeelzaalleidsters beschikken over een taalniveau voor spreken en lezen dat overeenkomt met het referentieniveau taal 3F. De toetsing en training daarvoor is opgepakt. Zorg Van de peuterspeelzaalleidsters wordt verwacht zicht te hebben op de eventuele noodzaak bij peuters van extra zorg en aandacht op jonge leeftijd. Aangezien de wens is dat zij in staat zijn om een handelingsplan zorg op te stellen, zal een deel van de scholing/begeleiding erop zijn gericht om de leidsters daarvoor vaardigheden aan te reiken. Zodat zij kunnen komen tot een handelingsplan zorg, of kunnen bepalen wanneer de inschakeling van de intern begeleider van de basisschool noodzakelijk is. Via de scholingen van de gemeente hebben de leidsters (in tranches) ook scholing op dit gebied gevolgd, zoals signaleren bij kinderen en gespreken met ouders(zie onder). In de toekomst zullen wij bezien in hoeverre herhaling van training nodig is. Verplichte nascholing Verder volgen de voorschoolleidsters het voor de hercertificering verplichte nascholingspakket voor Voorscholen, hetgeen bestaat uit de onderdelen: Kwaliteitsborging Deze kwaliteitsborging richt zich op Voorscholen en vindt plaats op locatieniveau: peuterspeelzaal (leidsters) en samenwerkende basisschool (leerkrachten groep 1 en 2). De (extra) nascholing voor de leidsters van voorschoolpeuterspeelzalen. Deze nascholing voor peuterspeelzalen richt zich alleen op de leidsters van peuterspeelzalen en bestaat uit per thema of module * per jaar. *Thema en Modules: Module Luisterrijk Module Er zit muziek in Module Interactie Module Signaleren bij kinderen Module Gesprekken met ouders Cursus Voorschool-coördinatoren Bovenstaande scholingen worden bekostigd door de gemeente. In deze scholingen wordt expliciet aandacht besteed aan vaardigheden om het vroegtijdig bestrijden van achterstandengoed in de vingers te krijgen. 4

5 Verbetertraject VVE In het kader van het verbetertraject vve (bestuursafspraken vve) zijn er afspraken gemaakt over de kennis en vaardigheden van de leidsters. Deze richten zich op: Kennis van ontwikkelings- en leerlijnen (SLO) Opbrengstgericht werken (modules 1a en 1b) Achtergronden en werkwijzen met KIJK (introductie en verdieping) Het leren lezen en analyseren van toetsen Vervaardiging kwaliteitshandboek vve op locatie Andere scholingstrajecten Veiligheid en Gezondheid Welzijn Scheveningen (de vorige houder van peuterspeelzaal Duinroosje) heeft extra aandacht besteed aan scholing rond het invoeren van de risico-inventarisaties Veiligheid en Gezondheid. Alle leidsters hebben hierin in april 2012 een training aangeboden gekregen door de Firma Buitenhek en aansluitend heeft begeleiding plaats gevonden bij de uitvoering van de risico-inventarisatie in dat jaar. De leidsters hebben in december 2012 eveneens een training gevolgd met betrekking tot de meldcode Kindermishandeling, gegeven door JSO. Naast dat er regelmatig aandacht wordt besteed aan de meldcode, hetzij in een training hetzij in themabijeenkomsten. Basisschool De Tweemaster werkt in het kader van haar veiligheidsbeleid met de methode PBS (Positive Behavior Support). Vanwege de nauwe relatie van de peuterspeelzaal met de basisschool en de noodzaak tot het introduceren van een eenduidig handelingspatroon, zullen de peuterspeelzaalleidsters een introductie krijgen in de achtergrond en de werkwijze van dit programma. Communicatie met ouders Eveneens in het kader van het veiligheidsbeleid van De Tweemaster is er aandacht besteed aan kennis en vaardigheden op het gebied van oudercommunicatie. Met de leidsters zal bekeken worden of een eventueel trainingstraject op dit gebied voor hen wenselijk en mogelijk is. Individuele opleidingsbehoeften Bovengenoemde scholingstrajecten gelden voor alle leidsters. Daarnaast zijn er ook een aantal leidsters die naar aanleiding van hun functioneringsgesprek gekozen hebben voor een individueel traject. Dit varieert van personal coaching tot een Hbo-opleiding. Regionale Dagen van Het Jonge Kind Het HCO organiseert jaarlijks de Regionale Dagen van Het Jonge Kind. Tijdens deze dagen is er een breed aanbod aan lezingen en workshops beschikbaar. De peuterspeelzaalleidsters en de coördinator worden gestimuleerd om, waar mogelijk, hieraan deel te nemen. Samenstelling en evaluatie De directeur van de basisschool en de coördinator van de peuterspeelzaal evalueren jaarlijks het opleidingsplan. En stellen jaarlijks opnieuw een jaarplan vast, waarover overleg plaatsvindt in de mr van de school. 5

6 Terugblik en Opleidingsplan Scholing pedagogisch medewerkers Opleiding/ begeleiding Doel en aantal bijeenkomsten Deelnemers Periode scholing Module 1A. visie opbrengstgericht werken, HCO Module 1B. opbrengstgericht werken verdiepingsmodule, HCO Werken met Kijk, HCO Kennismaking met opbrengstbericht werken Toepassen van opbrengstbericht werken Introductie van KIJK en het werken met KIJK, 2 bijeenkomsten 3 febr/apr febr/juni dec/jan Kinder EHBO/BHV, Trema Jaarlijkse training, 1 bijeenkomst 3 okt 2013 Instroomtraining Piramide, HCO Training voor certificering van het aanbieden van de VVE methode Piramide aan peuters, 10 bijeenkomsten Taaltraining Mondriaan Regionale dagen van het jonge kind Scholing/training voor het behalen van taalniveau 3 F, 1 bijeenkomsten 1 x per week Informatie overdracht van deskundigen op het gebied van ontwikkelingen in het kader van het jonge kind, 1 bijeenkomst april 2014 De leidsters hebben deelgenomen aan de modules OGW 1a en b zijn vanuit het gemeentelijk aanbod gegeven door het HCO. Ze hebben in eerste instantie kunnen kennis maken met OGW en er is daarna aandacht besteed aan het (voorzichtig) kunnen toepassen van OGW op hun groep. Er zal in de toekomst nog meer aandacht besteedt gaan worden aan deze manier van werken. Ditzelfde geldt voor KIJK. KIJK is bij de leidsters geïntroduceerd en er is een start gemaakt met het werken met KIJK op de groepen. Verdere begeleiding bij het optimaliseren van het werken met KIJK staat op de planning. De jaarlijkse trainingen Kinder EHBO en BHV zijn gevolgd en alle leidsters hebben de benodigde diploma s behaald. Doordat 1 leidster dit jaar de VVE instroomtraining Piramide heeft gevolgd, hebben nu alle 3 de leidsters van Duinroosje een VVE certificaat. Na de toetsing door Mr. Dutch bleken alle leidsters extra taaltraining te behoeven. Na een eerste traject is inmiddels 1 leidster volledig 3 F geschoold. 2 leidsters zitten nog in training dit niveau op alle fronten te behalen. In schooljaar wordt dit gecontinueerd. De leidsters hebben op deze dag aan diverse workshops deelgenomen en hebben hun kennis en vaardigheden mbt het (leer-)aanbod aan het jonge kind verhoogd. Scholing HBO-er Opleiding/begeleiding Doel en aantal bijeenkomsten Periode scholing Kennisoverdracht voor peuters, Coaching van leidsters mbt jan/apr 2013 HCO vroegsignalering Peuter PDO, HCO Leerpotentieel peuters in brengen en overdracht leidsters sept/dec 2013 Leerpotentieel en executieve functies, HCO Opbrengstgericht werken voor HBO-coaches, HCO Inzet van executieve functies en leerpotentieel peuters benutten Wat is OGW,SLO doelen en de praktijk en begeleiding bij groepsplannen okt/dec 2013 Febr/april

7 De kwaliteitsmedewerker van Duinroosje heeft bovenstaande trainingen, welke vanuit de gemeente aangeboden zijn, gevolgd. Van alle trainingen heeft zij een certificaat ontvangen. De bedoeling van dit aanbod was de deelnemers te equiperen om de leidsters zo goed mogelijk te begeleiden bij de hogere eisen die aan hen gesteld worden en een kwalitatieve aanvulling te zijn op de VVE groepen. De kwaliteitsmedewerker heeft aangegeven dat de trainingen aangeboden door het HCO niet volledig aansloten op de praktijksituatie in het werkveld. Dit is teruggeven aan het HCO. Voor het komende schooljaar zal in samenwerking met de directie van de school gekeken worden of en op welke manier de kwaliteitsmedewerker scholing/ondersteuning nodig heeft om de leidsters te begeleiden. Scholingsplan Opleiding/ begeleiding Doel en aantal bijeenkomsten Deelnemers Periode scholing Teamtraining Engels, team Tweemaster Studiedagen team onderbouw, team Tweemaster Bijeenkomsten onderbouw, team Tweemaster SLO doelen, HCO EHBO en BHV, trema Kennis en vaardigheden Engelse taal (5x1,5 uur) Analyse van data, coöperatieve werkvormen, woordenschatonderwijs; missie/visie/ambities Tweemaster incl. peuterspeelzaal Overdracht van leerlingen, doorgaande lijn Piramide, collegiale consultatie Het integreren van de SLO doelen in Piramide, 1 bijeenkomst Verplichte certificering op EHBO en BHV, 1 bijeenkomst Alle schoolmedewerkers en de leidsters Leraren en leidsters Leraren onderbouw en leidsters Onderbouw en leidsters Door hele schooljaar Maandelijks 1,5 uur Maandelijks 1,5 uur Dec leidsters Nov 2014 Jaarlijks scholingsaanbod, HCO Nog niet bekend 3 leidsters Nog n.b. In verband met het jaarlijks gemeentelijke aanbod vanuit het HCO (dat in kalenderjaren plaatsvindt), kunnen wij nog niet volledig aangeven wat van januari t/m juli 2015 nog aan trainingen/opleidingen gaat plaatsvinden. Ook is het mogelijk dat er vanuit de training in december 2014 SLO doelen, nog een vervolg komt. 7

8 Aanvraagformulier studiefaciliteiten SPDHS Gegevens medewerker Naam en voorletter(s) Geboortedatum.. Werkzaam op (locatie) Opleidingsgegevens Naam opleiding/cursus. Opleidingsinstituut (naam/adres). Aanvangsdatum opleiding/cursus... Einddatum opleiding/cursus. Opleiding/Cursustijden. Eventueel programma indeling (dag/week/maand).. Eventueel stageperiode(n).. Geschatte kosten Cursus en examengeld Studieboeken en leermiddelen Reiskosten Overig Totaal. Handtekening aanvrager. Afspraken Tegemoetkoming kosten Verloffaciliteiten Terugbetalingsregeling van toepassing ja/nee Akkoord budgethouder Naam: Functie.. Datum:..Handtekening. 8

Ten slotte geef ik u een overzicht van de evaluaties van het achterstandenbeleid die u in maart 2015 van mij mag verwachten.

Ten slotte geef ik u een overzicht van de evaluaties van het achterstandenbeleid die u in maart 2015 van mij mag verwachten. >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Regeling studiefaciliteiten individuele opleidingen

Regeling studiefaciliteiten individuele opleidingen Humanitas, Landelijk Bureau - P & O Geschreven door Cecilia Maubach Amsterdam, 10 juni 2010 Regeling studiefaciliteiten individuele opleidingen Inleiding Binnen Humanitas wordt op verschillende niveaus

Nadere informatie

- 1 - Reglement BKK Opleidingsbudget 090501 REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET. I. Inleiding

- 1 - Reglement BKK Opleidingsbudget 090501 REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET. I. Inleiding REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET I. Inleiding Dit reglement bevat bepalingen en voorschriften die gelden voor werkgevers in de branche kinderopvang die gebruik willen maken van het door Stichting Bureau

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL KLEIN STATIONNETJE BASISSCHOOL ERASMUS, LOC. STATIONSSTR. Locatie(s) :Peuterspeelzaal

Nadere informatie

Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen

Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Professionele organisatie 75 Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen Tweede evaluatie van de inzet van een team van orthopedagogen in dienst van een schoolbestuur

Nadere informatie

Ontwikkelingen rond VVE in kort bestek

Ontwikkelingen rond VVE in kort bestek Ontwikkelingen rond VVE in kort bestek Inleiding De Voor- en Vroegschoolse Educatie en de daarmee te behalen opbrengsten in de ontwikkeling van kinderen staan volop in de belangstelling vanwege het maatschappelijk

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID INLEIDING

VRIJWILLIGERSBELEID INLEIDING VRIJWILLIGERSBELEID INLEIDING Vrijwilliger is degene die in enig organisatorisch verband onverplicht onbetaalde werkzaamheden verricht voor anderen en/of de samenleving, waarbij een maatschappelijk belang

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes SCHOOLGIDS 2013-2014 t Noorderlicht Goes 1 Een nieuwe schoolgids Advertentie Gegevens PCBS t Noorderlicht P.C.B.S. t Noorderlicht De Spinne 70 T 0113 270 790 EEN NIEUWE SCHOOLGIDS 4463 CW Goes F 0113 270

Nadere informatie

CAOP Research & Europa, januari 2014

CAOP Research & Europa, januari 2014 Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het publieke domein. CAOP Research & Europa is het onderzoeks- en adviesteam van het CAOP op het

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Inhoudsopgave MANAGEMENT SUMMARY 3 1. INLEIDING 4 Wat is het doel? 2. KADER 6 2.1 Opleiden op strategisch niveau 3. STRATEGISCH BELEID 7 3.1 Integraal management 3.2 Klantgerichtheid

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Beleidsregels HRD 2013. Ministerie van Algemene Zaken afdeling P&O

Beleidsregels HRD 2013. Ministerie van Algemene Zaken afdeling P&O Beleidsregels HRD Ministerie van Algemene Zaken afdeling P&O Bijlage bij LB- 13/0854 van 4 november Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 2 Beleidsregels HRD 3 1 DEFINITIES 3 2 BELEIDSREGELS 4 21 Beheer

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 15826 13 augustus 2012 Deelregeling Cultuureducatie met Kwaliteit in het primair onderwijs Fonds voor Cultuurparticipatie

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO)

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) OPLEIDINGEN: hbo-bachelor Bedrijfskundige Informatica (dt) Definitieve versie, vastgesteld

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. cbs de Spreng-El

Schoolondersteuningsprofiel. cbs de Spreng-El Schoolondersteuningsprofiel cbs de Spreng-El 1. Inleiding... 3 2. Algemene gegevens:... 4 Onderwijsvisie / schoolconcept.... 5 Pedagogische huisstijl... 6 Didactisch ontwerp... 6 Onderwijstijd.... 7 Kengetallen

Nadere informatie

VVE onder de loep. Een studie naar de uitvoering en effectiviteit van voor- en vroegschoolse educatieve programma s

VVE onder de loep. Een studie naar de uitvoering en effectiviteit van voor- en vroegschoolse educatieve programma s VVE onder de loep Een studie naar de uitvoering en effectiviteit van voor- en vroegschoolse educatieve programma s Elma Nap-Kolhoff Tamara van Schilt-Mol Marjolein Simons Linda Sontag Roel van Steensel

Nadere informatie

Kieswijzer Taalcursussen pedagogisch medewerkers in voorschoolse instellingen

Kieswijzer Taalcursussen pedagogisch medewerkers in voorschoolse instellingen Kieswijzer Taalcursussen pedagogisch medewerkers in voorschoolse instellingen Kieswijzer Taalcursussen pedagogisch medewerkers in voorschoolse instellingen Opdrachtgever: ministerie van OCW, directie Primair

Nadere informatie

Een handreiking voor VVE-instellingen. Samen. Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor. Sterk! kinderen

Een handreiking voor VVE-instellingen. Samen. Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor. Sterk! kinderen Een handreiking voor VVE-instellingen Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen Samen Sterk! Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen Samen Sterk! Colofon Opdrachtgever:

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers,

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers, 1 Een woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Deze schoolgids is bestemd voor alle ouders / verzorgers van (toekomstige) leerlingen van Basisschool Het Mozaïek. We informeren u hiermee over allerlei zaken

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Voorwoord: Alle leerlingen perspectief op ontwikkeling 4 Deel A _ Basis Ontwikkelingsperspectief:

Nadere informatie

Informatieboekje. website: www.peppieszorg.nl tel: (010) 4255316 email: Peppieszorg@peppieszorg.info Versie 2 april 2013

Informatieboekje. website: www.peppieszorg.nl tel: (010) 4255316 email: Peppieszorg@peppieszorg.info Versie 2 april 2013 Informatieboekje Gastouderbureau Peppie s Zorg 2013 Bezoekadres: Nieuwe Binnenweg 411B 3023 EM, Rotterdam Telefoon: (010-4255316) E-mail: Peppieszorg@peppieszorg.info Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Doelstelling

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3 Inhoudsopgave blad 1. Inleiding 3 2. Algemene Informatie 1. Werkgever 4 2. Bestuursbureau CBO Meilân 4 3. Voorwaarden voor een aanstelling bij CBO Meilân 5 1. Grondslag 5 2. Doel 5 3. Missie 5 4. Visie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Schoolbeschrijving 2 1.3 R.K. Basisschool PiusX 3 1.4 Bestuursvorm en organisatiestructuur 4 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 5 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge

Nadere informatie