Stichting Peuterspeelzalen De Haagse Scholen Peuterspeelzaal Duinroosje. Opleidingsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Peuterspeelzalen De Haagse Scholen Peuterspeelzaal Duinroosje. Opleidingsplan 2013 2015"

Transcriptie

1 Stichting Peuterspeelzalen De Haagse Scholen Peuterspeelzaal Duinroosje Opleidingsplan I. Regelgeving In de cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening staan afspraken over scholings- en loopbaanbeleid. De bedoeling is dat er een regeling wordt vastgesteld waarin duidelijk staat op welke wijze aandacht wordt gegeven aan het loopbaanbeleid en op welke wijze de scholing en de studiefaciliteiten van de medewerkers zijn ingericht. In deze regeling beperken we ons tot scholing en studiefaciliteiten. Het loopbaanbeleid en de gesprekkencyclus worden in een afzonderlijke regeling opgenomen. In onderstaande regeling zijn bepalingen opgenomen met betrekking tot Mogelijkheden en budgetten voor scholing Studiefaciliteiten De omgang met de erkenning van verworven competenties (EVC) De organisatie van informele leerervaringen De aspecten van aanvragen van studiefaciliteiten, verlofmogelijkheden, kostenvergoeding alsmede bindingsafspraken II. Scholing en professionalisering Voor alle medewerkers van SPDHS is het onderhoud van de bekwaamheid alsmede het verwerven van de nieuwe kennis en vaardigheden van belang. SPDHS hecht er dan ook aan dat alle medewerkers in staat worden gesteld hieraan gestructureerd te werken. Op onderdelen is er sprake van verplichte scholing: dat geldt bijvoorbeeld voor zaken die in verband staan met de certificering van de peuterspeelzaal en de kennis van het voorschoolprogramma alsmede het spreken en lezen van de Nederlandse taal op het niveau 3F. Dat geldt tevens voor zaken die te maken hebben met de randvoorwaarden van het peuterwerk, de vereisten ten aanzien van BHV en Kinder EHBO bijvoorbeeld, maar ook voor het kunnen werken met systemen die binnen het peuterwerk verplicht worden gesteld. KIJK is daarvan een voorbeeld. Op andere onderdelen is er sprake van een meer individuele aanpak, gericht op de wens van een medewerker om zich extra te bekwamen in een bepaald aspect van het werk of in het toevoegen van kennis en vaardigheden om een nieuwe ontwikkeling in het peuterwerk mogelijk te maken. Mogelijkheden en budgetten voor scholing SPDHS stelt per locatie jaarlijks de begroting vast waarin een budget voor scholing is opgenomen. Dat budget is beschikbaar voor zowel teamgerichte als individuele scholingsactiviteiten. Per locatie wordt door de directeur van de betreffende basisschool een jaarlijks budget vastgesteld. Hij draagt er zorg voor dat dit in de mr van de school (waarin een personeelsvertegenwoordiger van de peuterspeelzaal is opgenomen) instemming krijgt. Teamgerichte scholing heeft betrekking op: 1. Vakinhoudelijke opleidingen (methoden, didactiek en pedagogiek) 2. Onderhoud en verbetering van de competenties die de medewerkers van de peuterspeelzaal en hun coördinator of directie noodzakelijk achten. 3. Nieuwe regelingen die direct van invloed zijn op het uitvoeren van het peuterwerk. 4. Overige ontwikkelingen op een gebied, bijv. ICT. 1

2 Er is sprake van verschillende soorten van scholing: Informatiebijeenkomsten Studiedagen (o.a. d.m.v. kennisoverdracht door teamspecialist) Werkbezoeken Op maat gerichte opleidingen Studiefaciliteiten Bij het maken van afspraken over studiefaciliteiten gelden de volgende regelingen: Studieopdracht (organisatiebelang) Een studie/scholing wordt gevolgd op verzoek, resp. in opdracht van de leidinggevende. Bij deze studie is sprake van het (beter) kunnen voldoen aan de gestelde functie-eisen. De opdracht voor de studie kan worden gegeven indien de studie noodzakelijk wordt geacht door de leidinggevende indien de studie in het kader van de functievervulling vereist is (bijvoorbeeld in het kader van school- of teamontwikkeling) indien de studie plaatsvindt in het kader van het beleidskader bij reorganisaties in het kader van een reïntegratieproces De vergoeding van de kosten bedraagt 100 procent. Het betreft cursuskosten, examenkosten, materiaal, reisen verblijfkosten. De studietijd wordt in beginsel verrekend met het vitaliteitsbudget (zie de tabel) Leeftijd Aantal uren 30 tot en met 39 jaar: 7,2 uur 40 tot en met 44 jaar: 14,4 uur 45 tot en met 49 jaar: 21,6 uur 50 tot het bereiken van de 36 uur AOW-gerechtigde leeftijd: Er worden tussen directie en medewerker vooraf afspraken gemaakt over aard, tijd, duur, aanvang en kosten van de studie. Er worden afspraken vastgelegd over de periode waarbinnen de scholing moet worden gerealiseerd of diploma s behaald. Individuele scholingsbehoefte (persoonlijk belang) Op verzoek van een medewerker kunnen er studiefaciliteiten worden verleend. De scholing/studie heeft een relatie tot het werk en kan de bedoeling hebben om functieverbreding mogelijk te maken, de mobiliteit te bevorderen of nieuwe carrièreperspectieven te ontwikkelen. In dit geval is de tegemoetkoming in studiekosten 50 procent. Het betreft hier ook cursuskosten, examenkosten, materiaal, reis- en verblijfkosten. De studietijd wordt in beginsel verrekend met het vitaliteitsbudget. Vanwege het gedeelde belang zet de werknemer ook eigen tijd in. Er worden tussen directie en medewerker vooraf afspraken gemaakt over aard, tijd, duur, aanvang en kosten van de studie. Er worden afspraken vastgelegd over de periode waarbinnen de scholing moet worden gerealiseerd of diploma s behaald. Vooraf wordt schriftelijk vastgelegd of er sprake is van een terugbetalingsregeling (zie hierachter). NB: 1. Studie/scholing die geen relatie heeft met de functie, de functievervulling of de school-ontwikkeling valt niet onder een vergoedingsregeling (kosten en tijd). 2

3 De omgang met de erkenning van verworven competenties SPDHS maakt in voorkomende gevallen gebruik van de mogelijkheid van medewerkers om elders verworven competenties te laten waarderen. Over de inzet van dit middel en de financiering van een (extern) traject worden aparte afspraken gemaakt. De omgang met informele leerervaringen De medewerkers van de peuterspeelzalen maken deel uit van het team van de bijbehorende basisschool die daarvoor afspraken maakt met de medewerkers. Te denken valt aan de deelname aan onderbouwvergaderingen en andere activiteiten in de school. Ook in bestuurs-, gemeente- of stadsdeelverband worden netwerkbijeenkomsten georganiseerd, waar de medewerkers aan kunnen deelnemen. Aspecten van uitvoering Aanvraagformulier Aan dit opleidingsplan is een aanvraagformulier verbonden. Medewerker en leidinggevende vullen dit samen en leggen zo de afspraken vast. Vergoedingsafspraken Leidinggevende en medewerker maken vooraf afspraken over de vergoeding van de kosten en de afwikkeling van de facturen. De afspraken worden schriftelijk vastgelegd. Vergoeding van reiskosten vindt plaats cf. de regeling vergoeding dienstreizen uit de CAO. Voor studies die plaatsvinden binnen de gemeentegrenzen is geen reis- en verblijfkostenvergoeding van toepassing. De vergoeding van kosten voor opleidingen in het persoonlijk belang vindt achteraf plaats, wanneer de (tussentijdse) studieresultaten kunnen worden overlegd. Geen vergoeding vindt plaats indien de studie vroegtijdig door eigen schuld of toedoen wordt gestaakt. Indien studievertraging optreedt, worden opnieuw afspraken vastgelegd. Bindingsafspraken De medewerker die in het kader van de regeling individuele scholingsbehoefte studiefaciliteiten is verleend is, via een voor bezwaar en beroep vatbare beslissing, verplicht tot terugbetaling aan het betrokken onderdeel van alle rechtstreeks aan de studie verbonden kosten, indien: de medewerker aantoonbaar door eigen schuld of toedoen de studie staakt of niet succesvol afrondt de medewerker op eigen verzoek voor afronding van de studie de dienst verlaat de medewerker de dienst verlaat, na succesvolle afronding van de studie, voor het einde van de afgesproken bindingstermijn, met dien verstande dat het bedrag telkens met een van de termijn afhankelijk deel wordt verminderd voor elke volledige maand die de medewerker in dienst is gebleven na afronding van de studie; de bedoelde vermindering bedraagt 1/12 deel per maand bij een bindingstermijn van 1 jaar, 1/24 deel per maand bij een bindingstermijn van 2 jaar, 1/36 deel per maand bij een bindingstermijn van 3 jaar Voor de bindingsafspraken gelden de volgende kaders: a. bij studies tot een totaalbedrag 1 van 750 is geen bindingsclausule van toepassing b. bij studie tot een totaalbedrag tussen is de bindingstermijn 1 jaar c. bij studie tot een totaalbedrag tussen is de bindingstermijn 2 jaar d. bij studie tot een totaalbedrag van 3000 en hoger is de bindingstermijn 3 jaar 1 alle voor vergoeding in aanmerking komende en afgesproken kosten 3

4 III. Regulier Opleidingsplan Opleidingsvereisten Algemeen De vooropleidingseisen voor peuterspeelzaalleidster zijn vastgesteld in de kwaliteitseisen voor Peuterspeelzalen. De leidsters, 2 per groep, beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie; nl: beiden tenminste PW 3 (door kwaliteitsniveau 3). SPDHS streeft naar een opleidingsniveau MBO-4 voor alle peuterspeelzaalleidsters. En indien noodzakelijk en mogelijk zullen de leidsters worden gestimuleerd hiervoor door te studeren. EHBO Naast hun reguliere opleiding worden de leidsters jaarlijks geschoold in bedrijfshulpverlening en (kinder-) EHBO. Vanuit de functievereisten en de kwaliteitsregels (zie hierboven) zijn de leidsters verplicht tot het behalen van het diploma kinder-ehbo. Vanwege het aflopen van de diplomering wordt eind 2014 een herhaaltraining gevolgd. Nederlandse taal Daarnaast is het landelijk en gemeentelijk beleid erop gericht dat per januari 2016 alle peuterspeelzaalleidsters beschikken over een taalniveau voor spreken en lezen dat overeenkomt met het referentieniveau taal 3F. De toetsing en training daarvoor is opgepakt. Zorg Van de peuterspeelzaalleidsters wordt verwacht zicht te hebben op de eventuele noodzaak bij peuters van extra zorg en aandacht op jonge leeftijd. Aangezien de wens is dat zij in staat zijn om een handelingsplan zorg op te stellen, zal een deel van de scholing/begeleiding erop zijn gericht om de leidsters daarvoor vaardigheden aan te reiken. Zodat zij kunnen komen tot een handelingsplan zorg, of kunnen bepalen wanneer de inschakeling van de intern begeleider van de basisschool noodzakelijk is. Via de scholingen van de gemeente hebben de leidsters (in tranches) ook scholing op dit gebied gevolgd, zoals signaleren bij kinderen en gespreken met ouders(zie onder). In de toekomst zullen wij bezien in hoeverre herhaling van training nodig is. Verplichte nascholing Verder volgen de voorschoolleidsters het voor de hercertificering verplichte nascholingspakket voor Voorscholen, hetgeen bestaat uit de onderdelen: Kwaliteitsborging Deze kwaliteitsborging richt zich op Voorscholen en vindt plaats op locatieniveau: peuterspeelzaal (leidsters) en samenwerkende basisschool (leerkrachten groep 1 en 2). De (extra) nascholing voor de leidsters van voorschoolpeuterspeelzalen. Deze nascholing voor peuterspeelzalen richt zich alleen op de leidsters van peuterspeelzalen en bestaat uit per thema of module * per jaar. *Thema en Modules: Module Luisterrijk Module Er zit muziek in Module Interactie Module Signaleren bij kinderen Module Gesprekken met ouders Cursus Voorschool-coördinatoren Bovenstaande scholingen worden bekostigd door de gemeente. In deze scholingen wordt expliciet aandacht besteed aan vaardigheden om het vroegtijdig bestrijden van achterstandengoed in de vingers te krijgen. 4

5 Verbetertraject VVE In het kader van het verbetertraject vve (bestuursafspraken vve) zijn er afspraken gemaakt over de kennis en vaardigheden van de leidsters. Deze richten zich op: Kennis van ontwikkelings- en leerlijnen (SLO) Opbrengstgericht werken (modules 1a en 1b) Achtergronden en werkwijzen met KIJK (introductie en verdieping) Het leren lezen en analyseren van toetsen Vervaardiging kwaliteitshandboek vve op locatie Andere scholingstrajecten Veiligheid en Gezondheid Welzijn Scheveningen (de vorige houder van peuterspeelzaal Duinroosje) heeft extra aandacht besteed aan scholing rond het invoeren van de risico-inventarisaties Veiligheid en Gezondheid. Alle leidsters hebben hierin in april 2012 een training aangeboden gekregen door de Firma Buitenhek en aansluitend heeft begeleiding plaats gevonden bij de uitvoering van de risico-inventarisatie in dat jaar. De leidsters hebben in december 2012 eveneens een training gevolgd met betrekking tot de meldcode Kindermishandeling, gegeven door JSO. Naast dat er regelmatig aandacht wordt besteed aan de meldcode, hetzij in een training hetzij in themabijeenkomsten. Basisschool De Tweemaster werkt in het kader van haar veiligheidsbeleid met de methode PBS (Positive Behavior Support). Vanwege de nauwe relatie van de peuterspeelzaal met de basisschool en de noodzaak tot het introduceren van een eenduidig handelingspatroon, zullen de peuterspeelzaalleidsters een introductie krijgen in de achtergrond en de werkwijze van dit programma. Communicatie met ouders Eveneens in het kader van het veiligheidsbeleid van De Tweemaster is er aandacht besteed aan kennis en vaardigheden op het gebied van oudercommunicatie. Met de leidsters zal bekeken worden of een eventueel trainingstraject op dit gebied voor hen wenselijk en mogelijk is. Individuele opleidingsbehoeften Bovengenoemde scholingstrajecten gelden voor alle leidsters. Daarnaast zijn er ook een aantal leidsters die naar aanleiding van hun functioneringsgesprek gekozen hebben voor een individueel traject. Dit varieert van personal coaching tot een Hbo-opleiding. Regionale Dagen van Het Jonge Kind Het HCO organiseert jaarlijks de Regionale Dagen van Het Jonge Kind. Tijdens deze dagen is er een breed aanbod aan lezingen en workshops beschikbaar. De peuterspeelzaalleidsters en de coördinator worden gestimuleerd om, waar mogelijk, hieraan deel te nemen. Samenstelling en evaluatie De directeur van de basisschool en de coördinator van de peuterspeelzaal evalueren jaarlijks het opleidingsplan. En stellen jaarlijks opnieuw een jaarplan vast, waarover overleg plaatsvindt in de mr van de school. 5

6 Terugblik en Opleidingsplan Scholing pedagogisch medewerkers Opleiding/ begeleiding Doel en aantal bijeenkomsten Deelnemers Periode scholing Module 1A. visie opbrengstgericht werken, HCO Module 1B. opbrengstgericht werken verdiepingsmodule, HCO Werken met Kijk, HCO Kennismaking met opbrengstbericht werken Toepassen van opbrengstbericht werken Introductie van KIJK en het werken met KIJK, 2 bijeenkomsten 3 febr/apr febr/juni dec/jan Kinder EHBO/BHV, Trema Jaarlijkse training, 1 bijeenkomst 3 okt 2013 Instroomtraining Piramide, HCO Training voor certificering van het aanbieden van de VVE methode Piramide aan peuters, 10 bijeenkomsten Taaltraining Mondriaan Regionale dagen van het jonge kind Scholing/training voor het behalen van taalniveau 3 F, 1 bijeenkomsten 1 x per week Informatie overdracht van deskundigen op het gebied van ontwikkelingen in het kader van het jonge kind, 1 bijeenkomst april 2014 De leidsters hebben deelgenomen aan de modules OGW 1a en b zijn vanuit het gemeentelijk aanbod gegeven door het HCO. Ze hebben in eerste instantie kunnen kennis maken met OGW en er is daarna aandacht besteed aan het (voorzichtig) kunnen toepassen van OGW op hun groep. Er zal in de toekomst nog meer aandacht besteedt gaan worden aan deze manier van werken. Ditzelfde geldt voor KIJK. KIJK is bij de leidsters geïntroduceerd en er is een start gemaakt met het werken met KIJK op de groepen. Verdere begeleiding bij het optimaliseren van het werken met KIJK staat op de planning. De jaarlijkse trainingen Kinder EHBO en BHV zijn gevolgd en alle leidsters hebben de benodigde diploma s behaald. Doordat 1 leidster dit jaar de VVE instroomtraining Piramide heeft gevolgd, hebben nu alle 3 de leidsters van Duinroosje een VVE certificaat. Na de toetsing door Mr. Dutch bleken alle leidsters extra taaltraining te behoeven. Na een eerste traject is inmiddels 1 leidster volledig 3 F geschoold. 2 leidsters zitten nog in training dit niveau op alle fronten te behalen. In schooljaar wordt dit gecontinueerd. De leidsters hebben op deze dag aan diverse workshops deelgenomen en hebben hun kennis en vaardigheden mbt het (leer-)aanbod aan het jonge kind verhoogd. Scholing HBO-er Opleiding/begeleiding Doel en aantal bijeenkomsten Periode scholing Kennisoverdracht voor peuters, Coaching van leidsters mbt jan/apr 2013 HCO vroegsignalering Peuter PDO, HCO Leerpotentieel peuters in brengen en overdracht leidsters sept/dec 2013 Leerpotentieel en executieve functies, HCO Opbrengstgericht werken voor HBO-coaches, HCO Inzet van executieve functies en leerpotentieel peuters benutten Wat is OGW,SLO doelen en de praktijk en begeleiding bij groepsplannen okt/dec 2013 Febr/april

7 De kwaliteitsmedewerker van Duinroosje heeft bovenstaande trainingen, welke vanuit de gemeente aangeboden zijn, gevolgd. Van alle trainingen heeft zij een certificaat ontvangen. De bedoeling van dit aanbod was de deelnemers te equiperen om de leidsters zo goed mogelijk te begeleiden bij de hogere eisen die aan hen gesteld worden en een kwalitatieve aanvulling te zijn op de VVE groepen. De kwaliteitsmedewerker heeft aangegeven dat de trainingen aangeboden door het HCO niet volledig aansloten op de praktijksituatie in het werkveld. Dit is teruggeven aan het HCO. Voor het komende schooljaar zal in samenwerking met de directie van de school gekeken worden of en op welke manier de kwaliteitsmedewerker scholing/ondersteuning nodig heeft om de leidsters te begeleiden. Scholingsplan Opleiding/ begeleiding Doel en aantal bijeenkomsten Deelnemers Periode scholing Teamtraining Engels, team Tweemaster Studiedagen team onderbouw, team Tweemaster Bijeenkomsten onderbouw, team Tweemaster SLO doelen, HCO EHBO en BHV, trema Kennis en vaardigheden Engelse taal (5x1,5 uur) Analyse van data, coöperatieve werkvormen, woordenschatonderwijs; missie/visie/ambities Tweemaster incl. peuterspeelzaal Overdracht van leerlingen, doorgaande lijn Piramide, collegiale consultatie Het integreren van de SLO doelen in Piramide, 1 bijeenkomst Verplichte certificering op EHBO en BHV, 1 bijeenkomst Alle schoolmedewerkers en de leidsters Leraren en leidsters Leraren onderbouw en leidsters Onderbouw en leidsters Door hele schooljaar Maandelijks 1,5 uur Maandelijks 1,5 uur Dec leidsters Nov 2014 Jaarlijks scholingsaanbod, HCO Nog niet bekend 3 leidsters Nog n.b. In verband met het jaarlijks gemeentelijke aanbod vanuit het HCO (dat in kalenderjaren plaatsvindt), kunnen wij nog niet volledig aangeven wat van januari t/m juli 2015 nog aan trainingen/opleidingen gaat plaatsvinden. Ook is het mogelijk dat er vanuit de training in december 2014 SLO doelen, nog een vervolg komt. 7

8 Aanvraagformulier studiefaciliteiten SPDHS Gegevens medewerker Naam en voorletter(s) Geboortedatum.. Werkzaam op (locatie) Opleidingsgegevens Naam opleiding/cursus. Opleidingsinstituut (naam/adres). Aanvangsdatum opleiding/cursus... Einddatum opleiding/cursus. Opleiding/Cursustijden. Eventueel programma indeling (dag/week/maand).. Eventueel stageperiode(n).. Geschatte kosten Cursus en examengeld Studieboeken en leermiddelen Reiskosten Overig Totaal. Handtekening aanvrager. Afspraken Tegemoetkoming kosten Verloffaciliteiten Terugbetalingsregeling van toepassing ja/nee Akkoord budgethouder Naam: Functie.. Datum:..Handtekening. 8

Nascholingsplan. Schooljaar 2015-2016. SBO De Oostvogel. Nascholingsplan SBO De Oostvogel schooljaar 2015-2016.

Nascholingsplan. Schooljaar 2015-2016. SBO De Oostvogel. Nascholingsplan SBO De Oostvogel schooljaar 2015-2016. Nascholingsplan SBO De Oostvogel Schooljaar 2015-2016 1 Visie van SBO De Oostvogel: Het team van SBO de Oostvogel werkt aan het vervullen van de volgende kernopgave: We verplichten ons aan ieder kind en

Nadere informatie

B en W. nr d.d

B en W. nr d.d B en W. nr. 12.0957 d.d. 23-10-2012 Onderwerp Vaststellen gewijzigde regeling opleidingsfaciliteiten en wijzigen Arbeidsvoorwaardenregeling Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. De volgende Regeling

Nadere informatie

SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI

SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI 1 Inleiding De Stichting PANTA RHEI is in april 2006 van start gegaan na een fusie van De Jakobsladder, het Openbaar Onderwijs Leidschendam-Voorburg en de Stichting Katholiek

Nadere informatie

In deze notitie wordt bovengenoemde concrete actie nader uitgewerkt.

In deze notitie wordt bovengenoemde concrete actie nader uitgewerkt. Notititie Interne Zorgstructuur Voorschool d.d. 2 mei 2006 Vastgesteld Adviesgroep GOA 0-6 d.d. 6 juni 2006 1. Inleiding In oktober 2005 heeft de gemeenteraad de nota Haagse Klasse, Beleidskader voor het

Nadere informatie

ALGEMENE DOELSTELLINGEN MET BETREKKING TOT SCHOLING

ALGEMENE DOELSTELLINGEN MET BETREKKING TOT SCHOLING \ INLEIDING Het beleid ten aanzien van nascholing en professionalisering (kort: scholing) is belangrijk. Dit schoolspecifieke gedeelte omvat de volgende onderdelen: ALGEMENE DOELSTELLINGEN MET BETREKKING

Nadere informatie

Medewerkers ontwikkeling Studiefaciliteitenregeling Versie 1 maart 2015: definitief 1.0

Medewerkers ontwikkeling Studiefaciliteitenregeling Versie 1 maart 2015: definitief 1.0 Medewerkers ontwikkeling Studiefaciliteitenregeling Versie 1 maart 2015: definitief 1.0 Studiefaciliteitenregeling OFGV Pagina 1 van 7 Overweging: Het volgen van opleidingen, cursussen en trainingen draagt

Nadere informatie

Regeling Opleiding & Ontwikkeling

Regeling Opleiding & Ontwikkeling Regeling Opleiding & Ontwikkeling HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! November 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opleidingsbeleid en opleidingsplan 4 Vormgeven van het opleidingsbeleid 4 Vormgeven van

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 29299. Regeling Studiefaciliteiten SWF. 7 april 2015. Officiële uitgave van gemeente Súdwest Fryslân.

GEMEENTEBLAD. Nr. 29299. Regeling Studiefaciliteiten SWF. 7 april 2015. Officiële uitgave van gemeente Súdwest Fryslân. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Súdwest Fryslân. Nr. 29299 7 april 2015 Regeling Studiefaciliteiten SWF Voor de medewerkers van de gemeente Súdwest-Fryslân Mei 2015 De ontwikkeling en kwaliteit

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB Onderwijs 30 juni 2010 22 september 2010 14 februari 2011 3.3 Scholingsbeleid Onderwijs/Scholingsbeleid Inhoudsopgave 1. Beleidsinhoud 3 1.1 Faciliteiten

Nadere informatie

Bijlage 1 artikel 15:1:15:1 AGV FORMULIER JAARPLAN, ONTWIKKELING EN FUNCTIONEREN

Bijlage 1 artikel 15:1:15:1 AGV FORMULIER JAARPLAN, ONTWIKKELING EN FUNCTIONEREN Bijlage 1 artikel 15:1:15:1 AGV FORMULIER JAARPLAN, ONTWIKKELING EN FUNCTIONEREN Gegevens direct leidinggevende Naam direct leidinggevende Functie leidinggevende Gegevens medewerker Naam en voorletters

Nadere informatie

Scholingsbeleid. Studiefaciliteitenregeling. Stichting Vrije Scholen Noord en Oost Nederland

Scholingsbeleid. Studiefaciliteitenregeling. Stichting Vrije Scholen Noord en Oost Nederland Scholingsbeleid Studiefaciliteitenregeling Stichting Vrije Scholen Noord en Oost Nederland Versie 1.1: Definitief besluit 3 juni 2015 Opgesteld door: Ad Slob en Ceciel Wolfkamp Inleiding Door het stimuleren

Nadere informatie

Inspectierapport PSZ Grebbe (PSZ) Grebbe RT TILBURG

Inspectierapport PSZ Grebbe (PSZ) Grebbe RT TILBURG Inspectierapport PSZ Grebbe (PSZ) Grebbe 42 5032RT TILBURG Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Tilburg Datum inspectie: 15-09-2015 Type onderzoek : Incidenteel onderzoek Status:

Nadere informatie

Professionalisering VVE Informatiebrief VVE mei 2012

Professionalisering VVE Informatiebrief VVE mei 2012 Professionalisering VVE 2012 2013 Informatiebrief VVE mei 2012 Inleiding Thema Kaleidoscoop Thema Ontwikkelingsvolgmodel Thema Met woorden in de Weer / Logo 3000 Thema Doorgaande lijn van voor- naar vroegschools

Nadere informatie

Regeling studiefaciliteiten individuele opleidingen

Regeling studiefaciliteiten individuele opleidingen Humanitas, Landelijk Bureau - P & O Geschreven door Cecilia Maubach Amsterdam, 10 juni 2010 Regeling studiefaciliteiten individuele opleidingen Inleiding Binnen Humanitas wordt op verschillende niveaus

Nadere informatie

Hoofdstuk 17 wordt inclusief koptekst gewijzigd en komt als volgt te luiden

Hoofdstuk 17 wordt inclusief koptekst gewijzigd en komt als volgt te luiden Bijlage 1 bij ledenbrief ECCVA/U201201556 Bijlage 1 CAR Teksten A Hoofdstuk 17 wordt inclusief koptekst gewijzigd en komt als volgt te luiden HOOFDSTUK 17 OPLEIDING EN ONTWIKKELING Ontwikkeling en mobiliteit

Nadere informatie

Jaarplan obs De Daverhof. Schooljaar 2015-2016

Jaarplan obs De Daverhof. Schooljaar 2015-2016 Jaarplan obs De Daverhof Schooljaar 2015-2016 Verbeterpunten Onderwerp Inhoud Afronding Kwaliteitszorg Borging van bestaande kwaliteitskaarten Opstellen kwaliteitskaart groepsplannen Invoering kind gesprekken

Nadere informatie

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten Ambitie Doel Strategie Metingen Begroting Dashboard Actieplan (wie, wanneer) I De inspectie heeft vlak voor de zomervakantie van 2014 de school bezocht. Het bestuur heeft de inspectie toegezegd dat er

Nadere informatie

Regeling Studiefaciliteiten. (Ter uitvoering van hoofdstuk 17 van de Uitwerkingsovereenkomst (UWO)

Regeling Studiefaciliteiten. (Ter uitvoering van hoofdstuk 17 van de Uitwerkingsovereenkomst (UWO) Regeling Studiefaciliteiten Categorie 1 nummer 4 (Ter uitvoering van hoofdstuk 17 van de Uitwerkingsovereenkomst (UWO) Vastgesteld bij besluit het Algemeen Bestuur d.d. Datum bekendmaking: Datum inwerkingtreding:

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 252 Besluit van 17 mei 2011 tot wijziging van het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie in verband met het aanpassen van de

Nadere informatie

3.4 Scholing. Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas. 1. Regelgeving 2. 2. Nascholingsbudget 2. 3. Uitgangspunten, doelen en criteria 2

3.4 Scholing. Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas. 1. Regelgeving 2. 2. Nascholingsbudget 2. 3. Uitgangspunten, doelen en criteria 2 Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas 3.4 Scholing Inhoud blz. 1. Regelgeving 2 2. Nascholingsbudget 2 3. Uitgangspunten, doelen en criteria 2 4. Procedure voor het tot stand komen van een ( meerjaren-)nascholingsplan

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2015 Inleiding In ons jaarplan 2015-2016 geven we aan [1] welke beleidsterreinen we hebben gescoord (mei 2015),

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school Adres FJJ Dreweslaan 1 Postcode 9686 NG Beerta Telefoon 0597-331651 Brinnummer 09DO E-mail obsbeerta@gmail.com Website www.obsbeerta.nl Directeur S.J. Huinink

Nadere informatie

Evaluatie trainingen Vversterk. Deelnemers eerste tranche

Evaluatie trainingen Vversterk. Deelnemers eerste tranche Evaluatie trainingen Vversterk Deelnemers eerste tranche Evaluatie trainingen Vversterk Deelnemers eerste tranche Opdrachtgever: Sardes Utrecht, februari 2008 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht tel. 030-2306090

Nadere informatie

Regeling opleiding en ontwikkeling

Regeling opleiding en ontwikkeling Regeling opleiding en ontwikkeling Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel; overwegende dat het gewenst is ter uitvoering van artikel 15:1:26 en hoofdstuk 17 de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Subsidieaanvraag VVE extra middelen periode 01 november 2012 t/m 31 december 2012

Subsidieaanvraag VVE extra middelen periode 01 november 2012 t/m 31 december 2012 Subsidieaanvraag VVE extra middelen periode 01 november 2012 t/m 31 december 2012 1. Inleiding Het Rijk heeft voor de periode van 2012 tot en met schooljaar 2014 2015 extra middelen beschikbaar gesteld

Nadere informatie

BUITENHOUT COLLEGE Scholingsplan schooljaar 2015-2016

BUITENHOUT COLLEGE Scholingsplan schooljaar 2015-2016 BUITENHOUT COLLEGE Scholingsplan schooljaar 2015-2016 Scholingsplan Buitenhout College schooljaar 2015-2016 1 1. Inleiding De wettelijke verplichting tot het maken van een scholingsplan is de formele reden

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2016

Jaarplan - jaarverslag 2016 Jaarplan - jaarverslag 2016 Gerardus Majella School Nieuw Schoonebeek Datum: 30 november 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016 JAARVERSLAG 2016 Schoolnaam Gerardus Majella School Schoolnaam Gerardus

Nadere informatie

Scholingsbeleid in het kader van kwaliteitsverbetering en professionaliteit

Scholingsbeleid in het kader van kwaliteitsverbetering en professionaliteit Postbus 124 8080 AC Elburg De Borchstee De Duif Het Octaaf De Petra De Regenboog De Wildemaet Scholingsbeleid in het kader van kwaliteitsverbetering en professionaliteit BELEIDSSTUK 20 Vaststelling door

Nadere informatie

De Lichtenvoorde. Opleidingsreglement. Mei 2010 P.R. Stroeve, adviseur personeelszaken

De Lichtenvoorde. Opleidingsreglement. Mei 2010 P.R. Stroeve, adviseur personeelszaken De Lichtenvoorde P.R. Stroeve, adviseur personeelszaken Status Beleidsnotitie Notitie Auteur(s) P.R. Stroeve, adviseur personeelszaken Datum Datum bespreking MT 11 mei 2010 Datum vaststelling bestuurder

Nadere informatie

Inleiding Dit jaarplan is opgesteld door de directie waarna zowel de teamleden als de MR inbreng, inspraak en advies kunnen geven.

Inleiding Dit jaarplan is opgesteld door de directie waarna zowel de teamleden als de MR inbreng, inspraak en advies kunnen geven. Jaarplan 2016-2017 Inleiding Dit jaarplan is opgesteld door de directie waarna zowel de teamleden als de MR inbreng, inspraak en advies kunnen geven. In dit jaarplan wordt vooruitgekeken en worden activiteiten

Nadere informatie

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE.

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE. De aanpak op schoolniveau: Indicator Doel Actie/middel Tijdpad Wie Resultaat Professionalisering Tussenevaluatie /borging Condities Scholing VVE. Ouders De leerkrachten van de vroegschoolse zijn VVE-geschoold.

Nadere informatie

Studiekostenvergoedingsreglement

Studiekostenvergoedingsreglement Pagina: 1 van 6 Doelstelling Art. 1 1. De regeling studiekostenvergoeding heeft ten doel om door middel van een tegemoetkoming in de studiekosten werknemers te stimuleren op eigen initiatief deel te nemen

Nadere informatie

Regeling Studiefaciliteiten gemeente Oldambt

Regeling Studiefaciliteiten gemeente Oldambt Regeling Studiefaciliteiten gemeente Oldambt Doel: Deze regeling heeft tot doel regels vast te stellen betreffende te verlenen studiefaciliteiten aan de medewerkers van de gemeente Oldambt. Datum en nummer

Nadere informatie

Schooljaarverslag Sint Gerardusschool

Schooljaarverslag Sint Gerardusschool Directie Mevr. M.C. Sijmons Adres Splitting 145 Plaats Emmen Telefoon 0591-622465 E-mail stgerardus@primenius.nl Website www.sintgerardus.nl 1 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Borgingstrajecten 4 3 verbetertrajecten

Nadere informatie

gelet op; - artikel 35 lid 1 van de Participatiewet - het gestelde in de nota Samen actief tegen armoede en het daarin genoemde speerpunt;

gelet op; - artikel 35 lid 1 van de Participatiewet - het gestelde in de nota Samen actief tegen armoede en het daarin genoemde speerpunt; Beleidsregels scholingsbudget Werk en Inkomen Het college van burgemeester en wethouders; gelet op; - artikel 35 lid 1 van de Participatiewet - het gestelde in de nota Samen actief tegen armoede en het

Nadere informatie

VVE beleidsplan. (versie 1.2 /februari 2015)

VVE beleidsplan. (versie 1.2 /februari 2015) VVE beleidsplan (versie 1.2 /februari 2015) Voorwoord Voor u ligt het eerste VVE beleidsplan van Peuterspeelzaal Kip Kakel. Hierin staat beschreven op welke wijze wij uitvoering willen geven aan de voor

Nadere informatie

Van Swieten Instituut

Van Swieten Instituut Van Swieten Instituut Onderwijs en opleiding Van Swieten Instituut Onderwijs en opleiding 1 Van Swieten Instituut Het Martini Ziekenhuis hecht veel waarde aan deskundigheidsbevordering van medewerkers.

Nadere informatie

Jaarplan Versie: augustus Samen op reis worden we wereldwijs-samen leren om te groeien

Jaarplan Versie: augustus Samen op reis worden we wereldwijs-samen leren om te groeien Jaarplan Versie: augustus 2017 Samen op reis worden we wereldwijs-samen leren om te groeien Aanleiding Voor u ligt het jaarplan van schooljaar. Hierin beschrijven wij welke doelstellingen wij ons voor

Nadere informatie

1. Inleiding...3. 2. Aanleiding voor scholingsbeleid...3. 3. Het scholingsbeleid...4 3.1. Schoolorganisatie...4 3.2. Individuele werknemer...

1. Inleiding...3. 2. Aanleiding voor scholingsbeleid...3. 3. Het scholingsbeleid...4 3.1. Schoolorganisatie...4 3.2. Individuele werknemer... Scholingsbeleid 1. Inleiding...3 2. Aanleiding voor scholingsbeleid...3 3. Het scholingsbeleid...4 3.1. Schoolorganisatie...4 3.2. Individuele werknemer...4 4. Doelstellingen van het scholingsbeleid...4

Nadere informatie

1. Kinderopvang: opvang vanuit een landelijk geregistreerd Kinderdagverblijf in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

1. Kinderopvang: opvang vanuit een landelijk geregistreerd Kinderdagverblijf in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Deelverordening Peuteropvang en voorschoolse educatie, gemeente Achtkarspelen 2014. Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: 1. Kinderopvang:

Nadere informatie

Dubbeldamseweg-Zuid 97, 3314 JC Dordrecht, 078-6139776

Dubbeldamseweg-Zuid 97, 3314 JC Dordrecht, 078-6139776 Versie 20 september 2010 Activiteitenprogramma VVE KDV De Huiskamer BV 1 Verdere professionalisering VVE activiteiten Kinderdagverblijf De Huiskamer is een zelfstandig en onafhankelijk kinderdagverblijf

Nadere informatie

Inspectierapport De Toverfluit (PSZ) Griseldalaan JA NIEUW-VENNEP

Inspectierapport De Toverfluit (PSZ) Griseldalaan JA NIEUW-VENNEP Inspectierapport De Toverfluit (PSZ) Griseldalaan 4 2152JA NIEUW-VENNEP Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: Haarlemmermeer Datum inspectie: 24-02-2016 Type onderzoek : Jaarlijks

Nadere informatie

Onstwedde. een later stadium ook de kinderopvang.

Onstwedde. een later stadium ook de kinderopvang. Projectplan (opzet) Onstwedde vve-po 1 - Praktische gegevens Plaats Pilot Onstwedde Projectleider Margreet Mulder Deelnemende instellingen CBS - De namen Regenboog/CBS en adressen van Prof. de deelnemende

Nadere informatie

Inspectierapport 't Akkertje (PSZ) Jan Prinsstraat HL HENGELO OV

Inspectierapport 't Akkertje (PSZ) Jan Prinsstraat HL HENGELO OV Inspectierapport 't Akkertje (PSZ) Jan Prinsstraat 5 7552HL HENGELO OV Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: Hengelo (O) Datum inspectie: 27-08-2015 Type onderzoek: Jaarlijks onderzoek Status:

Nadere informatie

Inspectierapport Peuterspeelzaal 't Flinterke (PSZ) Zetveld LM DRACHTEN

Inspectierapport Peuterspeelzaal 't Flinterke (PSZ) Zetveld LM DRACHTEN Inspectierapport Peuterspeelzaal 't Flinterke (PSZ) Zetveld 38 9202 LM DRACHTEN Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Smallingerland Datum inspectie: 04-03-2015 Type onderzoek : Jaarlijks

Nadere informatie

Workshop Onderwijsdag 2012 Enschede

Workshop Onderwijsdag 2012 Enschede Anneke Elenbaas van Ommen - 20 maart 2012 SAMENWERKEN AAN DE DOORGAANDE LIJN IN ZORG EN EDUCATIE BINNEN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE PERIODE Workshop Onderwijsdag 2012 Enschede Programma Welkom en toelichting

Nadere informatie

Sectoroverstijgende pilots taal en rekenen Pilot Utrecht: aansluiting vve-po

Sectoroverstijgende pilots taal en rekenen Pilot Utrecht: aansluiting vve-po Projectplan Utrecht: aansluiting vve-po 1. Praktische gegevens Stichting PCOU Postbus 9419, 3506 GK Utrecht, 030-2723123 Projectleider Mevrouw C. (Carla) Sanders (bovenschools coördinator onderwijs en

Nadere informatie

Inspectierapport Pinokkio (PSZ) Mathilde Wibautstraat MC HOOFDDORP

Inspectierapport Pinokkio (PSZ) Mathilde Wibautstraat MC HOOFDDORP Inspectierapport Pinokkio (PSZ) Mathilde Wibautstraat 20 2135MC HOOFDDORP Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: Haarlemmermeer Datum inspectie: 06-07-2016 Type onderzoek : Jaarlijks

Nadere informatie

B en W. nr. M/13.0466 d.d. 14-5-2013

B en W. nr. M/13.0466 d.d. 14-5-2013 B en W. nr. M/13.0466 d.d. 14-5-2013 Onderwerp Wijziging Arbeidsvoorwaardenregeling: invoering individueel loopbaanbudget Besluiten:Behoudens advies van de commissie A. Met terugwerkende kracht tot 1 januari

Nadere informatie

IJsbrand Jepma & Jan Maarse

IJsbrand Jepma & Jan Maarse Een verantwoord taalverbeteringstraject naar de nieuwe taalnorm 3F: het kiezen van een taaltoets en taalcursus VVE-bijeenkomst taalniveau 3F kleinere gemeenten IJsbrand Jepma & Jan Maarse Programma Toetsvoorbeeld:

Nadere informatie

Inspectierapport Mirakels (PSZ) Dussenstraat DL Hoofddorp

Inspectierapport Mirakels (PSZ) Dussenstraat DL Hoofddorp Inspectierapport Mirakels (PSZ) Dussenstraat 40 2134DL Hoofddorp Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: Haarlemmermeer Datum inspectie: 29-09-2016 Type onderzoek : Jaarlijks onderzoek

Nadere informatie

JAARPLAN OBS De Driehoek

JAARPLAN OBS De Driehoek JAARPLAN OBS De Driehoek 2015 2016 OBS De Driehoek Jan van Rixtelstraat 26 5735 GA Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

Inspectierapport PSZ Pendula (PSZ) Sint Josephstraat GK TILBURG

Inspectierapport PSZ Pendula (PSZ) Sint Josephstraat GK TILBURG Inspectierapport PSZ Pendula (PSZ) Sint Josephstraat 102 5017GK TILBURG Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: TILBURG Datum inspectie: 28-08-2014 Type onderzoek : Regulier onderzoek

Nadere informatie

Trainingen en workshops

Trainingen en workshops Trainingen en workshops 2014-2015 Voor professionals in de Kindcentra 0-13 in s-hertogenbosch (kinderopvang, peuterarrangement en basisonderwijs) Inhoud Algemene informatie Algemene informatie 2 Aanbod

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Vergoedingsregeling Peuterspeelzalen. EVC-procedures en (verkorte) beroepsopleidingen

Vergoedingsregeling Peuterspeelzalen. EVC-procedures en (verkorte) beroepsopleidingen Vergoedingsregeling Peuterspeelzalen EVC-procedures en (verkorte) beroepsopleidingen 1-10-2009 t/m 31-12-2010 Inleiding Het wetsvoorstel Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (OKE) regelt dat

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Regeling studiefaciliteiten duurzame inzetbaarheid Vastgesteld bij besluit nr. 2015cb0168 van het College van Bestuur op 18 mei 2015 Deze regeling treedt in werking per 1 juni 2015 en vervangt de Regeling

Nadere informatie

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november Jaarplan 2016-2017 Basisschool De Bron Hellevoetsluis Datum: 14 november 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 Schoolnaam Basisschool De Bron Datum Inleiding Streefbeelden 1. Op onze school is

Nadere informatie

Inspectierapport 'T- Hummeltje (PSZ) Bachlaan 56 7442JH NIJVERDAL

Inspectierapport 'T- Hummeltje (PSZ) Bachlaan 56 7442JH NIJVERDAL Inspectierapport 'T- Hummeltje (PSZ) Bachlaan 56 7442JH NIJVERDAL Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: Hellendoorn Datum inspectie: 19-01-2015 Type onderzoek : Jaarlijks onderzoek Status:

Nadere informatie

Inspectierapport Peuterspeelzaal De Krullevaar (PSZ) De Vogelweide 5 9201 TE DRACHTEN

Inspectierapport Peuterspeelzaal De Krullevaar (PSZ) De Vogelweide 5 9201 TE DRACHTEN Inspectierapport Peuterspeelzaal De Krullevaar (PSZ) De Vogelweide 5 9201 TE DRACHTEN Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Smallingerland Datum inspectie: 10-03-2015 Type onderzoek : Jaarlijks

Nadere informatie

1. Kinderopvang: opvang vanuit een landelijk geregistreerd Kinderdagverblijf in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

1. Kinderopvang: opvang vanuit een landelijk geregistreerd Kinderdagverblijf in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Deelverordening Peuteropvang en voorschoolse educatie, gemeente Achtkarspelen 2014. Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: 1. Kinderopvang:

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Jaarplan 2015-2016

Jaarplan 2015-2016. Jaarplan 2015-2016 In het jaarplan worden de doelstellingen en activiteiten beschreven waar wij het komend aandacht aan gaan besteden. De onderwerpen komen uit het schoolplan, de evaluatie van het huidige jaarplan en onderwerpen

Nadere informatie

Inspectierapport Peuterspeelzaal 't Kwetternest (PSZ) Oud Ambacht 116 9201 XE DRACHTEN

Inspectierapport Peuterspeelzaal 't Kwetternest (PSZ) Oud Ambacht 116 9201 XE DRACHTEN Inspectierapport Peuterspeelzaal 't Kwetternest (PSZ) Oud Ambacht 116 9201 XE DRACHTEN Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Smallingerland Datum inspectie: 11-03-2015 Type onderzoek :

Nadere informatie

Cursus. montessori leidster

Cursus. montessori leidster Cursus voor montessori leidster van peutergroepen en kinderdagverblijven Brochure cursus Cursus voor montessori leidster van peutergroepen en kinderdagverblijven Achtergrond Doelgroep Inhoud Cursusopzet

Nadere informatie

Inspectierapport De Kleiduifjes (PSZ) Lutulistraat TG HOOFDDORP

Inspectierapport De Kleiduifjes (PSZ) Lutulistraat TG HOOFDDORP Inspectierapport De Kleiduifjes (PSZ) Lutulistraat 139 2131TG HOOFDDORP \ Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: Haarlemmermeer Datum inspectie: 11-05-2016 Type onderzoek : Jaarlijks

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie

Inspectierapport De Regenboog (PSZ) Zandbergstraat 1P 8271VG IJSSELMUIDEN

Inspectierapport De Regenboog (PSZ) Zandbergstraat 1P 8271VG IJSSELMUIDEN Inspectierapport De Regenboog (PSZ) Zandbergstraat 1P 8271VG IJSSELMUIDEN Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Kampen Datum inspectie: 15-09-2015 Type onderzoek: Jaarlijks onderzoek

Nadere informatie

Landelijke training aanpak kindermishandeling (LTAK)

Landelijke training aanpak kindermishandeling (LTAK) Landelijke training aanpak kindermishandeling (LTAK) www.viermin.nl De Landelijke Training Aanpak Kindermishandeling (LTAK) is een training waarin kennis en vaardigheden worden aangereikt om huiselijk

Nadere informatie

Plan van aanpak Hoek van Holland n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE.

Plan van aanpak Hoek van Holland n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE. Algemeen beeld: Op 9 januari 2014 heeft de inspectie in het kader van VVE peuterspeelzaal Het Kompas en basisschool Van Rijckevorsel bezocht. Het onderstaande plan van aanpak bestaat uit twee delen: De

Nadere informatie

Inspectierapport Pukkio (PSZ) Florence Nightingalestraat HW BRUNSSUM

Inspectierapport Pukkio (PSZ) Florence Nightingalestraat HW BRUNSSUM Inspectierapport Pukkio (PSZ) Florence Nightingalestraat 6 6441HW BRUNSSUM Toezichthouder: GGD Zuid Limburg In opdracht van gemeente: BRUNSSUM Datum inspectie: 28-10-2014 Type onderzoek : Regulier onderzoek

Nadere informatie

Schoolplan Juni 2015

Schoolplan Juni 2015 Schoolplan Juni 2015 Strategische thema s 2015-2019 Strategische thema's Eerste jaar Tweede jaar Derde jaar* Vierde jaar Eigentijds onderwijs Leerkrachten spreken de zelfde taal en hebben gelijke beelden

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

Schoolplan 2012 2013

Schoolplan 2012 2013 Schoolplan 2012 2013 RK Josefschool Voortkomend uit het Strategisch Beleidsplan Eenheid in Verscheidenheid 2012-2016 Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg Schoolplan Josefschool Schooljaar 2012-2013

Nadere informatie

Begeleiding Startende Leraren

Begeleiding Startende Leraren Begeleiding Startende Leraren Afgestudeerd en minder dan twee jaar bevoegd (2015 2017) Melanchthon christelijke scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs Rotterdam en Lansingerland Postbus 28211 3003

Nadere informatie

OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER

OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER JAARPLAN 2014 2015 OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER Zonnehof 1 1115 TZ Duivendrecht T. 020-6994997 E. info@obsdegrotebeer.nl I. www.obsdegrotebeer.nl INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Algemene informatie...

Nadere informatie

Kinderdagverblijf Buitenpret. Peuterspeelleergroep De Krullevaar Peuterspeelleergroep Pim&Pom PROTOCOL VVE

Kinderdagverblijf Buitenpret. Peuterspeelleergroep De Krullevaar Peuterspeelleergroep Pim&Pom PROTOCOL VVE Kinderdagverblijf Buitenpret Peuterspeelleergroep De Krullevaar Peuterspeelleergroep Pim&Pom PROTOCOL VVE INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 1. Omschrijving VVE 1.1 Algemeen 3 1.2 Doelgroepbepaling 4 1.3 Toeleiding

Nadere informatie

Inspectierapport De Broekjes (PSZ) Krabbescheerstraat XG LISSERBROEK

Inspectierapport De Broekjes (PSZ) Krabbescheerstraat XG LISSERBROEK Inspectierapport De Broekjes (PSZ) Krabbescheerstraat 1 2165XG LISSERBROEK Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: Haarlemmermeer Datum inspectie: 02-02-2016 Type onderzoek : Jaarlijks

Nadere informatie

Inspectierapport Christelijke Peuterspeelzaal Jona (PSZ) Ds. E. Fransenlaan TX BARNEVELD

Inspectierapport Christelijke Peuterspeelzaal Jona (PSZ) Ds. E. Fransenlaan TX BARNEVELD Inspectierapport Christelijke Peuterspeelzaal Jona (PSZ) Ds. E. Fransenlaan 1 3772TX BARNEVELD Toezichthouder: Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden In opdracht van gemeente: BARNEVELD Datum

Nadere informatie

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie

Begeleiding werknemer / docent

Begeleiding werknemer / docent Begeleidingsplan Uitgangspunt Elke docent die in dienst komt krijgt in principe drie jaar coaching. Ook docenten die langer in dienst zijn bij de organisatie kunnen in overleg met de leidinggevende aanspraak

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015

Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 GBS Het Mozaïek Haren Naam school GBS Het Mozaïek Brinnummer 06NB Adres Tussenziel 25 Postcode + plaats 9753 EL Haren Telefoon 050-5370087 E-mail hetmozaiek@noorderbasis.nl

Nadere informatie

Scholingsbeleidsplan stichting kom Leren. 1.1 Visie

Scholingsbeleidsplan stichting kom Leren. 1.1 Visie 1 Scholingsbeleidsplan stichting kom Leren. 1.1 Visie De externe ontwikkelingen waarmee scholen te maken krijgen, zijn talrijk en volgen elkaar in hoog tempo op: onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen, nieuwe

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2010-2011 Obs de Schovenhorst

Evaluatie Jaarplan 2010-2011 Obs de Schovenhorst Jaarplan 2010-2011 Versie augustus 2011 Jaarplan 2010-2011 Obs de Schovenhorst Actiepunt 4A: Schoolplan Hoofdstuk 4 Onderwijskundig beleid: Obs de Schovenhorst heeft deelgenomen aan de bijeenkomsten georganiseerd

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE Pareltje de Schatkaart Plaats : Delft LRKP nummer : 198321922 BRIN nummer : 13QZ C2 Onderzoeksnummer : 288192

Nadere informatie

Consulent taalvorming opleiding 2014-2016. Taalvorming

Consulent taalvorming opleiding 2014-2016. Taalvorming Consulent taalvorming opleiding 2014-2016 In september 2014 starten we met een nieuwe groep cursisten voor de opleiding Consulent Taalvorming. De opleiding is bedoeld voor docenten Nederlands en Pedagogiek

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren)

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) toelichting SMART: Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) SPECIFIEK Activiteiten (concreet formuleren) en tijdsplanning SPECIFIEK / TIJD Wie (wie voert uit, wie organiseert en wie controleert)

Nadere informatie

Inspectierapport Pinokkio (PSZ) Mathilde Wibautstraat 20 2135MC HOOFDDORP

Inspectierapport Pinokkio (PSZ) Mathilde Wibautstraat 20 2135MC HOOFDDORP Inspectierapport Pinokkio (PSZ) Mathilde Wibautstraat 20 2135MC HOOFDDORP Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: Haarlemmermeer Datum inspectie: 20-05-2015 Type onderzoek : Jaarlijks

Nadere informatie

Inspectierapport Peuterspeelzaal Het Peuterkonijn (PSZ) Melkkelder DE DRACHTEN

Inspectierapport Peuterspeelzaal Het Peuterkonijn (PSZ) Melkkelder DE DRACHTEN Inspectierapport Peuterspeelzaal Het Peuterkonijn (PSZ) Melkkelder 84 9205 DE DRACHTEN Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Smallingerland Datum inspectie: 09-03-2015 Type onderzoek :

Nadere informatie

Inspectierapport Dolfijntje (PSZ) Triasplein 7 3845 GC HARDERWIJK

Inspectierapport Dolfijntje (PSZ) Triasplein 7 3845 GC HARDERWIJK Inspectierapport Dolfijntje (PSZ) Triasplein 7 3845 GC HARDERWIJK Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente: HARDERWIJK Datum inspectie: 16-10-2014 Type onderzoek : Regulier

Nadere informatie

Evaluatie scholingsplan 2011-2012 Scholingsplan 2012-2013

Evaluatie scholingsplan 2011-2012 Scholingsplan 2012-2013 Evaluatie scholingsplan 2011-2012 Scholingsplan 2012-2013 1 Evaluatie scholingsplan Mencia de Mendoza schooljaar 2011-2012 1. Individuele scholing op basis scholingswensen POP s en anderszins Door verschillende

Nadere informatie

Inspectierapport Roezemoes (PSZ) Brandlicht 1 7463CM RIJSSEN

Inspectierapport Roezemoes (PSZ) Brandlicht 1 7463CM RIJSSEN Inspectierapport Roezemoes (PSZ) Brandlicht 1 7463CM RIJSSEN Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: Rijssen-Holten Datum inspectie: 20-08-2015 Type onderzoek: Jaarlijks onderzoek Status:

Nadere informatie

Actieplan Veilige School 2015-2018

Actieplan Veilige School 2015-2018 Actieplan Veilige School 2015-2018 Inleiding De actieplannen Veilige School 1 van de afgelopen jaren hebben er voor gezorgd dat het onderwerp veiligheid goed op de kaart van het Haagse onderwijs staat.

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL HET MOZAÏEK LOCATIE DE BONGERD

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL HET MOZAÏEK LOCATIE DE BONGERD VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL HET MOZAÏEK LOCATIE DE BONGERD Locatie : Het Mozaïek - Brinnummer : 12DF Plaats : Veenendaal

Nadere informatie

Jaarplan Mûnein. Datum: 29 juni

Jaarplan Mûnein. Datum: 29 juni Jaarplan 2017-2018 OBS It Kruirêd Mûnein Datum: 29 juni 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 Schoolnaam OBS It Kruirêd Datum 14-06-2017 Inleiding Voor u ligt het schooljaarplan 2017-2018 van OBS

Nadere informatie

Inspectierapport Heitje (PSZ) Parkweg HL HEERLEN

Inspectierapport Heitje (PSZ) Parkweg HL HEERLEN Inspectierapport Heitje (PSZ) Parkweg 2 6414HL HEERLEN Toezichthouder: GGD Zuid Limburg In opdracht van gemeente: HEERLEN Datum inspectie: 03-12-2014 Type onderzoek : Regulier onderzoek Status: Definitief

Nadere informatie

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo.

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo. Jaarplan 2015-2016 OBS de Delta VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL ER-RISÈLÈH

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL ER-RISÈLÈH VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL ER-RISÈLÈH Locatie : Basisschool Er-Risèlèh Brinnr. : 24DH Plaats : 2313 AB Leiden Reg.nr.

Nadere informatie

Inspectierapport De Broekjes (PSZ) Krabbescheerstraat 1 2165XG LISSERBROEK

Inspectierapport De Broekjes (PSZ) Krabbescheerstraat 1 2165XG LISSERBROEK Inspectierapport De Broekjes (PSZ) Krabbescheerstraat 1 2165XG LISSERBROEK Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: HAARLEMMERMEER Datum inspectie: 10-06-2014 Type onderzoek : Regulier

Nadere informatie