Arrete du Gouvernement de la Region de Bruxelles-Capitale entamant la procedure d'inscription sur la liste de sauvegarde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Arrete du Gouvernement de la Region de Bruxelles-Capitale entamant la procedure d'inscription sur la liste de sauvegarde"

Transcriptie

1 REGION DE BRUXELLES-CAPITALE Arrete du Gouvernement de la Region de Bruxelles-Capitale BRUSSELS HOOFDSTEDELIJ K G EWEST Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering Arrete du Gouvernement de la Region de Bruxelles-Capitale entamant la procedure d'inscription sur la liste de sauvegarde comme site du pin nair (Pinus nigra) sis chaussee de Boitsfort, aixelles. Le Gouvernement de la Region de Bruxelles-Capitale, Vu I'ordonnance du 4 mars 1993 relative ala conservation du patrimoine immobilier, notamment I'article7; Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot instelling van de procedure tot inschrijving op de bewaarlijst als landschap van de zwarte den (Pinus nigra) gelegen Bosvoordse Steenweg nr te Elsene. De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de ordonnantie van 4 maart inzake het behoud van het onroerende erfgoed, inzonderheid op artikel 7; Sur la proposition du Ministre-President du Gouvernement de la Region de Bruxelles Capitale et du Secretaire d'etat charge des Monuments et Sites, Arrete: Op de voordracht van de Minister Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en van de Staatssecretaris belast met Monumenten en.landschappen, Besluit: Article 1er - Est entarnee la procedure d'inscription sur la liste de sauvegarde comme site du pin noir (Pinus nigra) sis chaussee de Boitsfort, a Ixelles, connu au cadastre d'ixelles, 6 eme division, section D, 3 eme feuille, parcelle n 92z (partie) (coordonnees Lambert beige : x=151771, y=166280), en raison de son interet scientifique et esthetique, precise dans I'annexe I du present arrete. La delimitation du site est reprise sur Ie plan figurant al'annexe II du present arrete. Art. 2 - Les conditions particulieres de conservation sont les.suivantes : a) L'utilisation, I'entreposage, ou la fabrication de substances nocives au developpernent et a la croissance des plantations, de la faune et de la flore ou nuisibles a la quallte des eaux sont prohlbes, b) La pose de panneaux publlcitaires est interdite. c) L'allumage de feux est interdit. d) Le depot et Ie stockage de materiaux, debris, detritus et dechets de toute nature sontprohlbes. Artikel 1 - Wordt ingesteld de procedure tot inschrijving op de bewaarlijst als landschap van de zwarte den (Pinus nigra) gelegen Bosvoordse Steenweg nr te Eisenet\ bekend ten kadaster te Eisene, 6 d afdeling, sectie D, 3 de blad. perceel nr 92z (deel) (Belgische coordinaten van Lambert : x=151771, y=166280),. wegens zijn wetenschappelijke en esthetische waarde, zoals nader bepaald in bijlage I gevoegd bij dit besluit. De afbakening van het landschap wordt aangeduid op het plan in bijlage II van dit besluit. Art. 2 - De bijzondere behoudsvoorwaarden zijn de volgende : a) Het gebruik, de opslag of de aanmaak van. stoffen die schadelijkkunnen zijn voor de ontwikkeling en de groei van de aanplantingen en de fauna en flora of voor de waterkwaliteit zijn b) Het plaatsen van reelameborden is c) Het aansteken van vuur is d) Het storten en de opslag van rnaterialen, puin, huisafval en afval van eender welke aard is

2 e) L'entretien normal de I'arbre (enlevernent des branches mortes, cassees, soins aux plaies) est obligatoire. f) Les plaies occaslonnees lars de tailles d'entretien au lars de bris de branches accidentels, seront recouvertes par un mastic cicatrisant. g) Lors des operations d'entretien de I'arbre, toute forme d'elagage strict est proserite de facon a ne pas compromettre I'equilibreinitial de I'arbre ainsi que son etat sanitaire. e) Het gewoon onderhoud van de boom (het verwijderen van dode of gebroken takken, het verzorgen van de beschadigde plekken) is verplicht. f) Het is verplicht de snoeiwonden die tijdens een onderhoudsbeurt zijn ontstaan of de plekken die beschadigd zijn bij het toevallige afbreken van takken met een helende balsem in te smeren. g) Bij onderhoudsbeurten van de boom is elke ingrijpende snoeibeurt verbaden am het oorspronkelijk evenwieht van de boom of zijn gezondheidstoestand niet te verstoren. h) Toute nouvelle construction est interdite. h) Elke nieuwe constructie is verbaden. i) Toute installation quelconque, en ce cornpris les roulottes et caravanes est prohibee. j) Les conditions d'ensoleillement et d'alimentatian en eau de I'arbre ne peuvent etre modlfiees par de nouvelles constructions. Les conditions particulieres de conservation a) a i) sont d'application dans une zone circulaire centree sur Ie tronc de J'arbre et dont Ie rayon est egal au rayon de la couronne de I'arbre augmente de 2 metres. Art. 3 - Le ministre qui a les monuments et sites dans ses attributions est charge de l'execution du present arrete. Bruxelles, Pour Ie Gouvernement de la Region de Bruxelles-Capitale, Le Ministre-President du Gouvernement de la Region de Bruxelles-Capitale charge des Pouvoirs locaux, de l'amenagement du Territoire, des Monuments et des Sites, de la Renovation Urbaine at de la Recher e.scientifique, i) De plaatsing van om het even welke installatie, hierbij inbegrepen woonwagens en caravans is j) Nieuwe constructies magen geen wijziging van de bezonning en de watertoevoer van de boom tot gevolg hebben. De bijzondere behoudsvoorwaarden (a) tot en met i» zijn van toepassing in een cirkelvormige zone met de stam. van de boom als middelpunt en met een straal die gelijk is aan de straal van de boomkruin vermeerderd met 2 meter. Art. 3 - De minister bevoegd voor de monumenten en landschappen, is belast met de uitvoering van dit besluit. Brussel, Z7 f'~l r~,! Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing en Wetenschappelilk Onderzoek, to Le Secretaire d'etat a la egion de Bruxelles-Capitale charge de l'amenagement du Territoire, des Monuments et Sites et du Transport rernunere des personnes, De Sta ssecretaris voor het Brussels Hoofdsted lijk Gewest, belast met Ruimtelijk Ordening., Monumenten en Landscha pen en Bezoldigd Vervoer van P rsonen Copie certifi'. \~ CHAN~E _!~V f7 JUiN 2004 ~t~q ~~~/ ~ Voor nsluidend afschrift

3 ANNEXE I A L'ARRETE DU GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE ENTAMANT LA PROCEDURE D'INSCRIPTION SUR LA LISTE DE SAUVEGARDE COMME SITE DU PIN NOIR (PINUS NIGRA) SIS CHAUSSEE DE BOITSFORT, A IXELLES. Ref. cadastrale : 6 eme division, section 0, 3 eme feuille, parcelle n 92z (partie) (coordonnees Lambert beige :x=151771,y=166280) Localisation : Ce pin noir se trouve dans Ie jardin de la propriete du chaussee de Boitsfort aixelles Description sommaire: Cet exemplaire de pin noir presente un tronc court qui se subdivisea une hauteur approximative de 2 metres en deux branches charpentieres rectilignes et massives s'elevant jusqu'a environ 20 metres. L'envergure de sa couronne a ete evaluee a 14 metres.. Interet presente par Ie bien selon les crlteres definis'it I'article 2, 1 0 de I'ordonnance du 4 mars 1993 relative it la conservation du patrimoine immobilier : Interet scientifique : Le pin noir est une essence qui se rencontre frequemment a Bruxelles, et cet individu presente des dimensions exceptionnelles puisqu'ii estactuellement Ie plus gros representant connu de l'espece pour la Region avec 405cm de circonference rnesuree ~ 1,5 m. II pourrait etre contemporain au Presbyters tout proche, et done etre age de pres de 150 ans. Interet.esthetique: Sltue au sud est de I'ancien presbytere, ce remarquable pin noir est partiellement visible de la voirie. II possede un fut court qui se divise a une hauteur approximative de 2 metres en deux grosses branches charpentieres, formant ainsi une couronne large.et ovo"ide. Vu pour etre annexa al'arrete du 27, r~'l l\i 2JL4 Le Ministre-President du Gouvernement la egion de Bruxelles-Capitale charge des Pouvoirs locaux, de l'amenagement du Territoire, des M urn s et Sites, de la Renovation Urbaine et de Ia Recherche Scientifique, Le Secretaire d'etat a la Region de Bruxelles-Capitale charge Monuments et Sites et du Transp,, des ersonnes, l'amenagement du Territoire, des COPie Certifi6e Cont. '- orme 1~7 JUIN 2004 Voor 8ens'uidend f a 8chrlft

4 BIJLAGE I VAN HET BESLUIT VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING TOT INSTELLING VAN DE PROCEDURE TOT INSCHRIJVING OP DE BEWAARLIJST ALS LANDSCHAP VAN DE ZWARTE DEN (PINUS NIGRA) GELEGEN BOSVOORDSE STEENWEG NR TE ELSENE. Kadastrale gegevens : Sde afdeling, sectie D, Lambert: x=151771, y=166280). 3 de blad, perceel nr 92z (deel) (Belgische coordinaten van Ligging: Deze zwarte den bevindt zich in de tuin van de eigendom gelegen Bosvoordse Steenweg nr, te Eisene.. Beknopte beschrijving: Deze zwarte den heeft een korte starn die zich op ongeveer 2 meter hoogte opsplitst in twee rechte en massieve gesteltakken die tot ongeveer 20 meter hoog gaan. De breedte van de kruin werd op 14 meter geschat.. Belang van het goed volgens de criteria, bepaald in artikel 2, 1 van de Ordonnantie van 4 maart 1993 inzake het behoud van het onroerende erfgoed : Wetenschappelijke waarde: De zwarte den is een soort die men regelmatig tegenkomt in Brussel. Dit exemplaar heeft uitzonderlijke afmetingen aangezien hij momenteel de grootste gekende vertegenwoordiger is van zijn soort in het Gewest met een omtrek van 405cm gemeten op 1,5 m hoogte. Hij zou even oud kunnen zijn als de nabijgelegen pastorie en zou dus een leeftijd bereikt kunnen hebben van bijn? 150 jaar. Esthetische waarde: Deze opmerkelijke zwarte den, die zich ten zuidoosten van de voormalige pastorie bevindt, is gedeeltelijk zichtbaar vanaf de weg. Hij heeft een korte starn die zich op ongeveer 2 meter hoogte opsplitst in twee grote gesteltakken, die en omvangrijke ovaalvormige kruin vormen.. Gezien om te worden gevoegd bij het besl it van 2. 7,fi/If.\ \ ZuU4 De Minister-Voorzitter van de B[ ss e Heofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monument en ndschappen, Stadsvernieuwing en Wetenschappelijk Onderzoek, \. De Staatssecretaris voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast en Landschappen en Bezoldigd Verveer van Personen et Ruimtelijke Ordening, Monumenten Copl. certifies conforme 1~{7 JUIN 2004 Voor 8.nsluidend afschrift

5 ANNEXE II A L'ARRETE DU GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE ENTAMANT LA PROCEDURE D'INSCRIPTION SVR LA LISTE DE SAUVEGARDE COMME SITE DU PIN NOIR (PINUS NIGRA) SIS CHAUSSEE DE BOITSFORT, A IXELLES DELIMITATION DU SITE BIJLAGE II VAN HET BESLUIT VAN ' DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING TOT INSTELLING VAN DE PROCEDURE.TOT INSCHRIJVING OP DE BEWAARLIJST ALS LANDSCHAP VAN DE ZWARTE DEN (PINUS NIGRA) GELEGEN BOSVOORDSESTEENWEG NR TE ELSENE AFBAKENING VAN HET LANDSCHAP Vu pour etre annexe ai'arrete du 1. 7 Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van Z7 fl it\ J 2li:Uit.Le Ministre-President du Gouverneme de la Region de Bruxelles-CapitaIe, char e des Pouvoirs locaux, de l'amenageme du erritoire, des Monuments et des Sites, d la ovation Urbaine et de la Recherche scie fiqu, De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvemieuwing en Wetenschappelijk Onderzoek,

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles- De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Capitaie,

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles- De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Capitaie, ./I J. / y r. \:;ii"(.1 1 MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Arrêté du Gouvernement de la Région de Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke

Nadere informatie

lj/,f,/ob Besluit van de Brusselse Bruxelles-Capitale entamant la procédure d'inscription sur la liste de sauvegarde

lj/,f,/ob Besluit van de Brusselse Bruxelles-Capitale entamant la procédure d'inscription sur la liste de sauvegarde I.,. "W' -'-I..--- lj/,f,/ob REGION DE BRUXELLE5-CAPITALE Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering Arrêté

Nadere informatie

Besluit van de Brusselse

Besluit van de Brusselse ? 9 / \ " /-e< V ( REGION DE BRUXELLES..CAPITALE Arrete du Gouvernement de la Region de Bruxelles-Capitale BRUSSELS HOOFDSTEDELIJ K GEWEST Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering Arrete du Gouvemement

Nadere informatie

,, } .. fif!:f CHANC ' i. lg~ ;~;;~~ '~~j~;~:~j;;jip. {)\~ 'l-:; b. (\0 lo~ /05)

,, } .. fif!:f CHANC ' i. lg~ ;~;;~~ '~~j~;~:~j;;jip. {)\~ 'l-:; b. (\0 lo~ /05) {)\~ 'l-:; b (\0 lo~ /05) B'RUSSELS HOOFDSTEDELIJ K GEWEST Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering REGION DE BRUXELLES-CAPITALE Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale Besluit

Nadere informatie

ft?1- it. //~. O~:: # ~

ft?1- it. //~. O~:: # ~ , ft?1- it. //~. O~:: REGION DE BRUXELLES-CAPITALE Arrete du Gouvernement de la Region de Bruxelles-Capitale BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST. Besluitvan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering Arrete du Gouvernement

Nadere informatie

Besluit: Gelet op de Brussel Wetboek van de Ruimtelijke Ordening, Titel V, Bescherming van het onroerend erfgoed, inzonderheid op artikel 210;

Besluit: Gelet op de Brussel Wetboek van de Ruimtelijke Ordening, Titel V, Bescherming van het onroerend erfgoed, inzonderheid op artikel 210; 11 58 ~ REGION DE BRUXELLES-CAPITALE Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering Arrêté du Gouvernement de

Nadere informatie

Arrete du Gouvemement de la Region de Bruxelles-Capitale entamant la procedure. sis rue Mercelis, 32 aixelles. De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Arrete du Gouvemement de la Region de Bruxelles-Capitale entamant la procedure. sis rue Mercelis, 32 aixelles. De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, REGION DE BRUXELLES-CAPITALE Arrete du Gouvernement de la Region de Bruxelles-Capitale BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering Arrete du Gouvemement de la Region

Nadere informatie

a Ixelles, connu au cadastre d'ixelles, 7 eme

a Ixelles, connu au cadastre d'ixelles, 7 eme REGION DE BRUXEllES-CAPITAlE Arrete du Gouvernement dela Region de Bruxelles-Capitale BRUSSELS HOOFDSTEDELIJ K G EWEST Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering Arrete du Gouv"ernement de la Region

Nadere informatie

Hoofdstedelijke Regering

Hoofdstedelijke Regering REGION DE BRUXELLES-CAPITALE Arrete du Gouvernement de la Region de Bruxelles-Capitale BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering Arrete du Gouvemement de la Region

Nadere informatie

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST. Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST. Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale V3 REGION DE BRUXELLES-CAPITALE Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering Arrêté du Gouvernement de la Région

Nadere informatie

- Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot instelling van de procedure tot inschrijving op de bewaarlijst als landschap van de witte

- Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot instelling van de procedure tot inschrijving op de bewaarlijst als landschap van de witte s REGION DE BRUXELLES-CAPITALE Arrete du Gouvernement de la Region de Bruxelles-Capitale.BRUSSELS HOOFDSTEDELIJ K GEWEST Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering Arrete du Gouvemement deia Region

Nadere informatie

rnoerbel (Moros nigra) gelegen, Warmoesstraat nr. 117 te Sint-Joost-ten Node.

rnoerbel (Moros nigra) gelegen, Warmoesstraat nr. 117 te Sint-Joost-ten Node. REGION DE BRUXELLES-CAPITALE Arrete du Gouvernement de la Region de Bruxelles-Capitale BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Besluit van de Brusselse Hoofdste~elijke Regering Arrete du Gouvernement de la Region

Nadere informatie

i ~. ~"i \--"r -'-1- ~J,.4~.rP6 Arrete du Gouvernement de la Region de Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de Bruxelles-Capitale

i ~. ~i \--r -'-1- ~J,.4~.rP6 Arrete du Gouvernement de la Region de Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de Bruxelles-Capitale \--"r -'-1- ~J,.4~.rP6 REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJ K G EWEST Arrete du Gouvernement de la Region de Bruxelles-Capitale Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering Arrete du

Nadere informatie

Besluit van de Brusselse

Besluit van de Brusselse BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering REGION DE BRUXELLES-CAPITALE Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke

Nadere informatie

3/9 REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST. Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

3/9 REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST. Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 3/9 REGION DE BRUXELLES-CAPITALE Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST "Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering Arrêté du Gouvernement de ia

Nadere informatie

S :\ 4" ~ \ i; ~ ft. ~& KANSElAR\J ~'? ~s -~. !3l ' ~ ~ ; r. ~IiOOFD Slt.D~0"(

S :\ 4 ~ \ i; ~ ft. ~& KANSElAR\J ~'? ~s -~. !3l ' ~ ~ ; r. ~IiOOFD Slt.D~0( REGION DE BRUXELLES-CAPITALE Arrete du Gouvernement de la Region de Bruxelles-Capitale BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering Arrete du Gouvernement de la Region

Nadere informatie

Besluit van de Brusselse

Besluit van de Brusselse BRUSSELS HOOFDSTEDELljl< GEWEST Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering REGION DE BRUXELLES-CAPITALE Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke

Nadere informatie

Besluit van de Brusselse. "Hoofdstedelij ke Regering tot inschrijving op de bewaarlijst als landschap van de japanse notenboom (Ginkgo bi/oba)

Besluit van de Brusselse. Hoofdstedelij ke Regering tot inschrijving op de bewaarlijst als landschap van de japanse notenboom (Ginkgo bi/oba) BRUSSELS HOOFDSTEDELIJ I< GEWEST Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering REGION DE BRUXELLES-CAPITALE Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale Besluit van de Brusselse "Hoofdstedelij

Nadere informatie

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGION DE BRUXELLES-CAPITALE. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGION DE BRUXELLES-CAPITALE. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering M is REGION DE BRUXELLES-CAPITALE Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Hoofdstedelijke Regering Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Nadere informatie

~. BRUSSELS HOOFDSTEDELlJK GEWEST

~. BRUSSELS HOOFDSTEDELlJK GEWEST } ' J?--/~1- REGION DE BRUXELLES-CAPITALE Arrete du Gouvernernent de la Region de Bruxelles-Capitale ~. BRUSSELS HOOFDSTEDELlJK GEWEST "\ Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering Arrete dugouvernement

Nadere informatie

. ~ Pf 30 J~,,)/~ , rue Rubens aschaerbeek. Besluit: Arrete:

. ~ Pf 30 J~,,)/~ , rue Rubens aschaerbeek. Besluit: Arrete: Pf 30 J~,,)/~.06 REGION DE BRUXELLES-CAPITAlE Arrete du Gouvernement de la Region de Bruxelles-Capitale BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering Arrete du Gouvernement

Nadere informatie

a axa - ooso -4*} 03 îrbèstà

a axa - ooso -4*} 03 îrbèstà a axa - ooso -4*} 03 REGION DE BRUXELLES-CAPITALE Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering Arrêté du Gouvernement

Nadere informatie

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, 3L Ü * REGION DE BRUXELLES-CAPITALE Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering Arrêté du Gouvernement de

Nadere informatie

. 1'(G0~ 0" h~ /~}1:~S'(~;J'" Besluit van de Brusselse

. 1'(G0~ 0 h~ /~}1:~S'(~;J' Besluit van de Brusselse BRUSSELS HOOFDSTEDELljl< GEWEST Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering REGION DE BRUXELLES-CAPITALE Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke

Nadere informatie

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Le Gouvernement de la Region de Bruxelles-Capitale,

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Le Gouvernement de la Region de Bruxelles-Capitale, -,. ~ -e:.... ~...i,; ""t..:." _ BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering REGION DE BRUXELLES..CAPITALE Arrete du Gouvernement de la Region de Bruxelles-Capitale

Nadere informatie

Besluit van de Brusselse

Besluit van de Brusselse BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering REGION DE BRUXELLES-CAPITALE Arrete du Gouvernement de la Region de Bruxelles-Capitale Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke

Nadere informatie

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ft,._j(--i BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering REGION DE BRUXELLES-CAPITALE Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale Besluit van de Brusselse

Nadere informatie

Arrete du Gouvernement de fa Region de Bruxelles-Capitale

Arrete du Gouvernement de fa Region de Bruxelles-Capitale REGION DE BRUXELLES-CAPITALE Arrete du Gouvernement de fa Region de Bruxelles-Capitale BRUSSELS HOOFDSTEDELIJ K G EWEST Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke

Nadere informatie

/1.>/ f-- / ~ l. érnis d'observations ; Besluit: Arrête:

/1.>/ f-- / ~ l. érnis d'observations ; Besluit: Arrête: rr~ / f-- / ~ l BRUSSELS HOOFDSTEDELIJ K GEWEST Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering REGION DE BRUXELLES-CAPITALE Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 49523 N. 2012 2493 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2012/31640] 19 JULI 2012. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van het model van de oproepingsbrieven voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

36152 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

36152 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 36152 BELGISCH STAATSBLAD 14.06.2016 MONITEUR BELGE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2016/31426] 2 JUNI 2016. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van de prijzen voor het

Nadere informatie

;22 'J? ~ O..) I)" çt/ :"

;22 'J? ~ O..) I) çt/ : ;22 'J? ~ O..) I)" çt/ :" 7~ ' \:,;,.~~~ O ~! REGION DE BRUXELLES-CAPITALE Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

Après en avoir délibéré ; Na beraadslaging ; A R R E T E : B E S L U I T :

Après en avoir délibéré ; Na beraadslaging ; A R R E T E : B E S L U I T : Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale fixant les règles de présentation des listes et des candidats sur les écrans des machines à voter. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 21.02.2012 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 21.02.2012 MONITEUR BELGE 11971 Art. 15. De Minister aan wie de bevoegdheid voor Energie toegewezen is, wordt belast met de uitvoering van dit besluit. Art. 15. Le Ministre qui a l Energie dans ses attributions est chargé de l

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE 53805 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2014/31492] 10 JUNI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de typeinhoud en de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de energieaudit opgelegd door het Besluit

Nadere informatie

16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD

16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD 16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD Art. 2. Ces 342,5 agents sont répartis de la manière suivante : Personnel de niveau A : 112,5. Personnel de niveau B : 32,5. Personnel de niveau C :

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 721 WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

MJNISTERIE VAN HET BRUSSElS HOOFDSTEDELIJK GEWEST MJNISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

MJNISTERIE VAN HET BRUSSElS HOOFDSTEDELIJK GEWEST MJNISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE MJNISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE ARRETE DU GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE CLASSANT COMME MONUMENT LES FACADES ET TOITURES DE LA GARE DE LAEKEN SISE RUE CHAMP DE L'EGLISE, 2

Nadere informatie

44226 MONITEUR BELGE 24.08.2007 BELGISCH STAATSBLAD

44226 MONITEUR BELGE 24.08.2007 BELGISCH STAATSBLAD 44226 MONITEUR BELGE 24.08.2007 BELGISCH STAATSBLAD MATERIEL OUTPLACEMENT : MATERIAAL OUTPLACEMENT : Quantité Description Hoeveelheid Omschrijving Matériel informatique Informaticamateriaal 19 PC COMPAQ

Nadere informatie

4732 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

4732 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 4732 BELGISCH STAATSBLAD 24.01.2012 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2012 298 [C 2011/31649] 15 DECEMBER 2011. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling

Nadere informatie

Article 1er - Est entarnee

Article 1er - Est entarnee BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering REGION DE BRUXELLES-CAPITALE Arrete du Gouvernement de la Region de Bruxelles-Capitale Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke

Nadere informatie

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 57936 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Les propositions sont introduites auprès du Ministre-Président du Gouvernement flamand et comprennent au moins les données suivantes : 1 les prénoms

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : N Numéro tél. gratuit :

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : N Numéro tél. gratuit : BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE 33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2008 2191 [C 2008/31345] 19 JUNI 2008. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling

Nadere informatie

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 52686 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2015/36016] 30 JULI 2015. Ministerieel besluit tot wijziging van de kaart van de focusgebieden, opgenomen in de bijlage bij het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

G~~I<ANSËl.N\I;,," '.s;" {, "-

G~~I<ANSËl.N\I;,, '.s; {, - BRUSSELS HOOFDSTEDELljl< GEWEST Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering REG ION DE BRUXELLES-CAPITALE Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke

Nadere informatie

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE 13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID N. 2004 842 [C 2004/21028] 13 FEBRUARI 2004. Ministerieel besluit tot vastlegging

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE 48001 N. 2010 2506 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35508] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur

Nadere informatie

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER BELGISCH STAATSBLAD 09.05.2012 MONITEUR BELGE 27295 FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2012 1310 [C 2012/14127] 22 APRIL 2012. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 09.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 45477 TRADUCTION AUTORITE FLAMANDE [C 2015/35854] 19 JUIN 2015. Arrêté du Gouvernement flamand portant approbation du cadre de l évaluation institutionnelle

Nadere informatie

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, COORDINATION OFFICIEUSE DE : Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juin 2008 déterminant le contenu de la proposition PEB et de l étude de faisabilité AE22 - Arrêté du Gouvernement

Nadere informatie

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERE DES FINANCES

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERE DES FINANCES 10833 N. 2000 864 MINISTERIE VAN FINANCIEN [C 2000/03174] F. 2000 864 MINISTERE DES FINANCES [C 2000/03174] 24 MAART 2000. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier

Nadere informatie

a la conservation du ' patrimoine

a la conservation du ' patrimoine REGION DE BRUXELLES-CAPITALE Arrete du Gouvernement de la Region de Bruxelles-Capitale BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering Arrete du Gouvernement de la. Region

Nadere informatie

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 47990 BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE N. 2010 2505 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35507] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 43865 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie N. 2010 2250 [C 2010/35427] 7 JUNI 2010. Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 april 2007 betreffende de vastlegging

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 80072 BELGISCH STAATSBLAD 15.10.2014 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 35815 FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN [C 2014/03161] 25 APRIL 2014. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2014

Nadere informatie

20274 BELGISCH STAATSBLAD 12.04.2006 MONITEUR BELGE

20274 BELGISCH STAATSBLAD 12.04.2006 MONITEUR BELGE 20274 BELGISCH STAATSBLAD 12.04.2006 MONITEUR BELGE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGION DE BRUXELLES-CAPITALE MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2006 1514 [C 2006/31165] 23 FEBRUARI

Nadere informatie

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD 40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES F. 99 3542 [99/11342] 30 SEPTEMBRE 1999. Arrêté ministériel modifiant l arrêté royal du 30 décembre 1993 prescrivant

Nadere informatie

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 22490 BELGISCH STAATSBLAD 04.04.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2016/00214] Omzendbrief van 23 maart 2016 tot wijziging van de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERIE VAN FINANCIEN N. 2002 1081 [C 2002/03145] 14 MAART 2002. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2002

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 13102 BELGISCH STAATSBLAD 28.03.2002 Ed. 2 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN N. 2002 1113 [C 2002/11054]

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD 103249 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2013/22606] 21 DECEMBRE 2013. Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 64559 Art. 20. Elk bedrog dat wordt gepleegd om een lot uitgekeerd te krijgen, in het bijzonder elke valsheid in geschrifte of elk gebruik ervan, geeft aanleiding tot een klacht bij het parket. Art. 21.

Nadere informatie

!/jowj.iqo / MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDEUJK GEWEST MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

!/jowj.iqo / MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDEUJK GEWEST MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE /.: :' j',/!/jowj.iqo / i» j "'1 j j' D -.,~ \. ~ J" ~.18' MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDEUJK GEWEST ARRETE nu GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Nadere informatie

Le Gouvemement de la Region de De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Bruxelles-Capitale,

Le Gouvemement de la Region de De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Bruxelles-Capitale, ":0 MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Arrete du Gouvemement de la Besluit van de Brusselse Region de Bruxelles-Capitale Hoofdstedelijke Regering

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28893 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2008 1822 [C 2008/09406] 2 JUNI 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

Op voorstel van de Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Monumenten en Landschappen; Après en avoir délibéré,

Op voorstel van de Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Monumenten en Landschappen; Après en avoir délibéré, ARRETE DU GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE OUVRANT LA PROCEDURE D'INSCRIPTlüN SUR LA LISTE DE SAUVEGARDE COM'ME MONUMENT DES FACADES ET TOITURES AINSI QUE DE LA CAGE D'ESCALIER ORIGINELLE

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 66892 MONITEUR BELGE 20.09.2013 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Sur la proposition du Ministre de l Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. Dans l article 16 de l arrêté royal du 23 septembre

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 62848 BELGISCH STAATSBLAD 22.10.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE

Nadere informatie

43900 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

43900 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 43900 BELGISCH STAATSBLAD 13.07.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2016/22272] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2016/22272] 20 JUNI 2016. Verordening tot wijziging

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 46905 FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2008 3024 [C 2008/14275] 5 SEPTEMBER 2008. Ministerieel besluit tot bepaling van de modellen van de documenten bedoeld in het koninklijk besluit

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD 13137 SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS F. 2003 1044 [C 2003/14035] 23 JANVIER 2003. Arrêté ministériel pris en exécution de l arrêté royal du

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 05.08.2010 MONITEUR BELGE 50359 VLAAMSE OVERHEID N. 2010 2633 [C 2010/35519] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD 30611 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03204] 26 MAI 2015. Arrêté royal déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière d impôt des sociétés pour l exercice d imposition 2015 (1) PHILIPPE,

Nadere informatie

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES CAPITALE NOTIFICATION DE LA RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES DU JEUDI 16 MARS 2017

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES CAPITALE NOTIFICATION DE LA RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES DU JEUDI 16 MARS 2017 Bruxelles, jeudi 16 mars 2017 GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES CAPITALE NOTIFICATION DE LA RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES DU JEUDI 16 MARS 2017 POINT 1 Approbation du Procès-Verbal de la réunion

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS Arrêté ministériel déterminant les marchandises dangereuses visées par l article 48 bis 2 de l arrêté royal du 1 er décembre 1975 portant

Nadere informatie

BESLUIT VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKEREGERINGTOT INSCHRIJVING OP DE BEWAARLIJST ALS LANDSCHAP VAN HET EIGENDOM BLATON TE SINT-PIETERS-WOLUWE.

BESLUIT VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKEREGERINGTOT INSCHRIJVING OP DE BEWAARLIJST ALS LANDSCHAP VAN HET EIGENDOM BLATON TE SINT-PIETERS-WOLUWE. MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELUK GEWEST ARRETE nu GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES CAPITALE INSCRIVANT SUR LA LISTE DE SAUVEGARDE COMME SITE

Nadere informatie

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 77220 MONITEUR BELGE 23.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE [C 2015/11511] 16 DECEMBER 2015. Arrêté ministériel établissant les formulaires

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 53478 BELGISCH STAATSBLAD 18.08.2010 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 19634 MONITEUR BELGE 30.03.2015 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 30548 MONITEUR BELGE 16.04.2009 BELGISCH STAATSBLAD F. 2009 1369 SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT [C 2009/24134] 8 AVRIL 2009. Arrêté ministériel

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 18.08.2009 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 18.08.2009 BELGISCH STAATSBLAD 54569 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE F. 2009 2847 [C 2009/22382] FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2009 2847 [C 2009/22382] 31 JUILLET 2009. Règlement modifiant le règlement du 28

Nadere informatie

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, ARRETE DU GOUVERNEMENTDE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE PORTANT CLASSEMENT COMME MONUMENTDE LA FACADEAVANT, DES VERSANTS DE LA TOlTURE DU CORPS PRINCIPAL, EN CE COMPRIS LA CHARPENTE, LA POUTRAISON DES

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 51132 MONITEUR BELGE 12.08.2015 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

, BESLUIT VAN DE REGERING VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST HOUDENDE OPENING VAN,,DE PROCEDURE TOT INSCHRINING OP DE, BEWAARLIJST ALS

, BESLUIT VAN DE REGERING VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST HOUDENDE OPENING VAN,,DE PROCEDURE TOT INSCHRINING OP DE, BEWAARLIJST ALS ,, ' V'. ~ : f~. ~. 0'. -c, ARRETEDU GOUVERNEMENT DE LA REGION DE.' BRUXELLES-CAPITALE OUVRANT LA PROCEDURE D'INSCRIPTION SUR LA LISTE DE SAUVEGARDECOMM~MONUMENT DES FACADES ET TOITURES DE L' ANCIENNE,

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30599 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2016/22190] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2016/22190] 22 JUNI 2015. Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering

Nadere informatie

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Le Gouvernement de la Region de Bruxelles Capitale,

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Le Gouvernement de la Region de Bruxelles Capitale, MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST ARRETE DU GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE INSCRIVANT SUR LA LISTE DE SAUVEGARDE COMME MONUMENT

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD 60077 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03324] 18 SEPTEMBRE 2015. Arrêté royal déterminant les modèles des formules de déclaration en matière de cotisations spéciales visées à l article 541 du Code

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, 11 1., ). '. Î ' /! ~ ~., ~.:./ ' ".."/ i.,,/ ARRETE DU GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE OUVRANT LA PROCEDURE D'INSCRIPTION SUR LA LISTE DE SAUVEGARDE COMME MONUMENT DE LA FACADE ET DE LA

Nadere informatie

SUf proposmen du Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale ayant les Monuments et les Sites dans ses attributions;

SUf proposmen du Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale ayant les Monuments et les Sites dans ses attributions; ARRETEnu GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES CAPITALE ENTAlVIANT LA PROCEDURED'INSCRIPTIONSUR LA LISTE DE SAUVEGARDE COMlVIE SITE DU PARC DE ROODEBEEK A WOLUWÉ-SAINT LAl\1BERT. BESLUIT VAN DE BRUSSELSE

Nadere informatie

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 35968 MONITEUR BELGE 07.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD CHAPITRE V. Dispositions abrogatoires et finales Art. 15. Dans la deuxième colonne de l annexe 3 PJPol, les mots «Inspecteur général et Inspecteur général

Nadere informatie

Op voorstel van de Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Monumenten en Landschappen;

Op voorstel van de Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Monumenten en Landschappen; q? /1,/,L.. --) I, -- ()/) Q 0 / :).....;:.-,./ ' / ARRETE DU GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE ENTAMANT LA PROCEDURE D'INSCRIPTlüN SUR LpJ. LISTE DE SAUVEGARDE COMME MONUMENT DE LA FACADE

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie