MILIEU EFFECT RAPPORT SAMENVATTING WIJZIGING UITVOERINGSBESLUITEN SCHIPHOL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MILIEU EFFECT RAPPORT SAMENVATTING WIJZIGING UITVOERINGSBESLUITEN SCHIPHOL"

Transcriptie

1 MILIEU EFFECT RAPPORT SAMENVATTING WIJZIGING UITVOERINGSBESLUITEN SCHIPHOL MAART 2004

2

3 MILIEUEFFECTRAPPORT AANLEIDING In juni 2003 is de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat (V&W) door Schiphol Group 1 en Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) geïnformeerd over het feit dat bij de totstandkoming van het nieuwe normenstelsel voor Schiphol, dat op 20 februari 2003 van kracht is geworden, een invoerfout is gemaakt. Deze invoerfout heeft betrekking op een onderdeel van de invoergegevens die zijn gebruikt bij het milieueffectrapport (MER) Schiphol 2003, dat is opgesteld ten behoeve van het nieuwe normenstelsel. Het niet herstellen van de invoerfout maakt verdere groei van het vliegverkeer praktisch onmogelijk. Er zou in dat geval zelfs sprake zijn van een afname. Dit is in strijd met het uitgangspunt van het nieuwe normenstelsel zoals dat is vastgelegd in de Wet luchtvaart en de uitvoeringsbesluiten (het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol (LVB) en het Luchthavenindelingbesluit Schiphol (LIB)). 3 Deze mededeling riep veel vragen op en kwam uitvoerig in het nieuws. Allereerst kwam de vraag op of hier wel sprake was van een invoerfout. Vervolgens of de bewering van de luchtvaartsector, dat er ten gevolge van de invoerfout sprake zou zijn van een afname van het vliegverkeer, wel klopte. Het is begrijpelijk dat er behoefte ontstond aan duidelijkheid. Het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) heeft in augustus 2003 bevestigd dat er sprake was van een fout in de invoergegevens voor het MER Schiphol 2003 die heeft doorgewerkt in de uitvoeringsbesluiten. Ook concludeerde het NLR dat er sprake zal zijn van krimp, indien de invoerfout niet zal worden hersteld. Het Kabinet heeft in augustus 2003 vastgesteld dat de gevolgen voor de luchtvaart en de Nederlandse economie van het laten voortbestaan van de invoerfout dusdanig zijn, dat vasthouden aan de huidige uitvoeringsbesluiten geen reële optie is. Daarom heeft het Kabinet besloten dat de uitvoeringsbesluiten gewijzigd moeten worden op voorwaarde dat er een volledige milieueffectrapportage zou worden uitgevoerd. Daarnaast hebben medio 2003 gesprekken plaatsgevonden tussen onder meer de gemeentebesturen van Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, het bestuur van de Dorpsraad Spaarndam, Schiphol Group en LVNL. De aanleiding hiervoor was de actuele geluidsoverlast, die ontstond na de ingebruikname van de Polderbaan overdag per 1 juli Voornamelijk als gevolg van het gebruik van de uitvliegroutes naar het westen gedurende de dagperiode was er commotie ontstaan in Spaarndam. 1 NV Luchthaven Schiphol voert als handelsnaam Schiphol Group.

4 De Dorpsraad van Spaarndam bracht bij deze gesprekken een brief van 4 oktober 1996 van de toenmalige minister van V&W naar voren waarmee de Dorpsraad destijds was geïnformeerd over de ligging van de uitvliegroutes, zoals die in de Aanwijzing van 1996 waren opgenomen voor zowel het oude als het nieuwe banenstelsel. Op basis van deze brief gingen de inwoners van Spaarndam er vanuit dat de uitvliegroutes voor de dagperiode van de Polderbaan naar het westen meer noordoostelijk van Spaarndam zouden lopen dan is vastgesteld in het huidige LVB. Naar aanleiding hiervan hebben de initiatiefnemers van dit MER, Schiphol Group en LVNL, toegezegd alles in het werk te stellen om de uitvoeringsbesluiten waarvan deze uitvliegroutes deel uitmaken, zo snel mogelijk aan te laten passen. Schiphol Group en LVNL hebben in dit kader in november 2003 een Startnotitie voor het MER Wijziging uitvoeringsbesluiten Schiphol aangeboden aan de staatssecretaris van V&W en de minister van VROM (het bevoegd gezag). 4

5 MILIEUEFFECTRAPPORT DOEL EN BETEKENIS MER Dit MER heeft tot doel de milieueffecten van de voorgenomen wijzigingen van de uitvoeringsbesluiten te beschrijven. Mede op grond van een motie, die door de Tweede Kamer is aanvaard, is de reikwijdte van dit MER beperkt tot het beschrijven van de milieueffecten van het herstel van de invoerfout en de wijziging van de uitvliegroutes van de Polderbaan. Andere wijzigingen of verbeteringen worden pas bij de evaluatie van het nieuwe normenstelsel voor Schiphol in 2006 onderzocht. De vraag die in dit MER moet worden beantwoord is of na wijziging van de uitvoeringsbesluiten eenzelfde of een beter milieubeschermingsniveau wordt geboden dan dat van de huidige uitvoeringsbesluiten. De gegevens in dit MER worden door het bevoegd gezag in de besluitvorming gebruikt om te beoordelen of tot de voorgenomen wijzigingen kan worden besloten en zo ja, op welke wijze. 5 Op grond van de Richtlijnen die voor dit MER zijn opgesteld, worden de milieueffecten beschreven aan de hand van berekeningen die zijn gebaseerd op dezelfde gegevens, als die gebruikt zijn bij het MER Schiphol 2003, maar ditmaal zonder invoerfout. Dat betekent dat daarbij onder meer dezelfde dienstregeling, vlootsamenstelling, start en landingsprocedures zijn gebruikt. Een externe partij heeft voor dit MER de correcte uitvoering van het rekenproces geverifieerd. Om in de toekomst informatie te kunnen leveren voor de verschillende milieu- en veiligheidsaspecten voor de omgeving van Schiphol, is met een rekenmodel een benadering van de werkelijkheid gemaakt. Hoewel dit model het resultaat is van jarenlange ontwikkelingen en verbeteringen blijft het een benadering. Bovendien zijn de resultaten afhankelijk van de ingevoerde gegevens die bestaan uit verwachtingen en vereenvoudigingen. De initiatiefnemers hebben bij het opstellen van dit MER de volgende leemten in kennis geconstateerd: Het model voor het berekenen van de effecten voor externe veiligheid rondom de luchthaven kent nog diverse onvolkomenheden. Omdat een beter model op het moment van het schrijven van dit MER niet beschikbaar is, is dit model in dit MER toegepast.

6 Op het moment van uitkomen van dit MER is er een probleem met gelijktijdig parallel starten vanaf de Polderbaan en de Zwanenburgbaan. Omdat LVNL nog zoekt naar een definitieve oplossing, kon dit probleem in dit MER niet worden meegenomen. De in de praktijk optredende spreiding van vliegtuigen op dezelfde route is moeilijk te voorspellen. In de rekenmodellen wordt uitgegaan van een vereenvoudigde benadering van deze spreiding. De handhaving vindt echter plaats op basis van radargegevens. Dit leidt tot verschillen tussen de vooraf verwachte en de achteraf berekende geluidbelasting. Een mogelijke toekomstige verbetering van dit rekenmodel is hybride modellering waarbij het rekenmodel rekening houdt met radargegevens. 6

7 MILIEUEFFECTRAPPORT OPBOUW VAN HET MER Het MER bestaat uit deze samenvatting en een hoofdrapport met bijlagen. Het hoofdrapport is opgebouwd uit twee delen. In Deel 1 wordt nader beschreven waarom dit MER is opgesteld. De probleem- en doelstelling worden toegelicht. Het kader wordt beschreven waarbinnen een oplossing is gezocht, welke alternatieven zijn onderzocht en wat de verwachte milieueffecten zijn van de geselecteerde alternatieven. Ten slotte is aangegeven welke conclusies kunnen worden getrokken uit de vergelijkingen die in de Richtlijnen zijn gevraagd. In Deel 2 wordt aanvullende informatie gegeven over de alternatieven. Voor de milieuaspecten geluid en externe veiligheid zijn de alternatieven vergeleken met de referentiesituatie (de situatie die is vastgelegd in de huidige uitvoeringsbesluiten). Voor de luchtkwaliteit kan met een kwalitatieve analyse worden volstaan. Waar dat relevant is, wordt een vergelijking gemaakt met de situatie zoals die bestond voor de inwerkingtreding van de huidige uitvoeringsbesluiten. 7

8

9 MILIEUEFFECTRAPPORT DE IN HET MER ONDERZOCHTE ALTERNATIEVEN Op grond van de Wet milieubeheer dient het MER inzicht te verschaffen in de milieugevolgen van de verschillende uitvoeringsvarianten van de voorgenomen activiteiten. Daartoe behoren de meest milieuvriendelijke uitvoeringsvariant en het nulalternatief. In het kader van de voorgenomen wijzigingen van de uitvoeringsbesluiten zijn in dit MER vier alternatieven onderzocht: Het nulalternatief beschrijft de situatie waarin geen wijzigingen van het LVB en het LIB plaatsvinden. Het planalternatief 1 beschrijft de situatie waarin de invoerfout is hersteld. Het planalternatief 2 beschrijft dezelfde situatie als in planalternatief 1 met dat verschil dat dit alternatief ook ziet op een wijziging van de uitvliegroutes vanaf de Polderbaan bij Spaarndam (zie figuur 1). Het Meest Milieuvriendelijk Alternatief (MMA) beschrijft dezelfde situatie als bij planalternatief 2 met dit verschil dat het MMA in vergelijking met dit alternatief uitgaat van routes die minder over woonkernen en meer over industriegebied lopen (zie figuur 2). 9 De effecten voor het nulalternatief zijn in het MER alleen beschreven in termen van uiteindelijke jaarcapaciteiten. De overige parameters, grenswaarden en contouren voor geluid en externe veiligheid zijn niet berekend. De milieueffecten van het nulalternatief kunnen per definitie nooit leiden tot overschrijding van de in het huidige LVB en LIB vastgestelde grenzen. Voorts is de aanpak van het nulalternatief, in navolging van de conclusies van het NLR over de gevolgen van de invoerfout, gebaseerd op het scenario voor het Operationeel Plan en niet op het scenario dat voor de overige alternatieven in dit MER en het MER Schiphol 2003 is toegepast. Het nulalternatief laat zich dan ook niet zinvol vergelijken met de referentiesituatie en de overige alternatieven. Binnen de reikwijdte van dit MER kan naar het oordeel van de initiatiefnemers alleen in het kader van de aanpassing van de uitvliegroutes bij Spaarndam gesproken worden over een MMA. In tegenstelling tot het herstel van de invoerfout is het doel van de routewijziging, namelijk het ontzien van de woonkern van Spaarndam, wel op meerdere manieren te bereiken. In het MER is hiervoor dan ook een MMA beschreven en is het in de Richtlijnen voorgestelde MMA door initiatiefnemers niet overgenomen.

10 Figuur 1 De ligging van de routes en bijbehorende verwachte spreiding volgens routevoorstel A (planalternatief 2), in vergelijking met de routes in de referentiesituatie (LVB). Handhavingspunten etmaal BERGI (planalternatief 2) Routevoorstel A: Planalternatief 2 Referentiesituatie Heemskerk 13 N BERGI (LVB) Wijk aan Zee Beverwijk Velsen-Noord 11 IJmuiden Velsen-Zuid GORLO (LVB en planalternatief 2 Routevoorstel A 9 Spaarndam 16 LVB HAARLEM 8 Zwanenburg AMSTERDAM Badhoevedorp Hoofddorp Kilometer Topografische Dienst Emmen

11 Figuur 2 De ligging van de routes en bijbehorende verwachte spreiding volgens routevoorstel B (MMA), in vergelijking met de routes in de referentiesituatie (LVB). Handhavingspunten etmaal Routevoorstel B: het MMA Referentiesituatie BERGI (MMA) BERGI (LVB) 13 N Heemskerk Wijk aan Zee Beverwijk Velsen-Noord 11 IJmuiden Velsen-Zuid Routevoorstel B GORLO (MMA) GORLO (LVB) 9 Spaarndam LVB HAARLEM 8 Zwanenburg 17 7 AMSTERDAM 18 Badhoevedorp Hoofddorp Kilometer Topografische Dienst Emmen

12 MILIEUEFFECTRAPPORT VERGELIJKING VAN DE ALTERNATIEVEN EN CONCLUSIES Algemeen Om inzicht te geven in de vereiste veranderingen van de uitvoeringsbesluiten vergelijkt dit MER de milieueffecten van de alternatieven met die van de huidige uitvoeringsbesluiten. Dit wordt verder aangeduid als de referentiesituatie. De referentiesituatie betreft volgens de Richtlijnen de milieu- en veiligheidssituatie zoals beschreven in het MER Schiphol De referentiesituatie is dus gebaseerd op het scenario dat de invoerfout bevat. 12 Na het herstel van de invoerfout en een wijziging van de uitvliegroutes van de Polderbaan naar het westen zullen de gewijzigde uitvoeringsbesluiten in alle beschreven alternatieven een beschermingsniveau bieden ten aanzien van externe veiligheid, geluidbelasting en lokale luchtverontreiniging die conform de wettelijke eisen per saldo gelijkwaardig is aan of beter dan die van de huidige uitvoeringsbesluiten. Om dit te bereiken is voor alle onderzochte alternatieven het aantal vliegtuigbewegingen zodanig aangepast dat de uitkomsten van de berekeningen voldeden aan de eisen voor gelijkwaardigheid. Dit heeft tot gevolg dat de maximale jaarcapaciteit bij elk alternatief lager uitvalt dan het aantal waarop het MER Schiphol 2003 is gebaseerd (circa vliegtuigbewegingen). Het nulalternatief biedt ruimte aan vliegtuigbewegingen, planalternatief 1 biedt ruimte aan circa vliegtuigbewegingen en zowel planalternatief 2 als het MMA bieden ruimte aan circa vliegtuigbewegingen 2. Dit is een vermindering van de ruimte die op basis van het MER Schiphol 2003 werd verwacht en daarmee een beperking van het groeipotentieel. In de tabel is de vergelijking weergegeven van de alternatieven met de criteria voor gelijkwaardigheid voor geluid en externe veiligheid. Uit deze tabel blijkt dat alle alternatieven voldoen aan de eisen van gelijkwaardigheid. 2 Deze getallen zijn inclusief General Aviation (de internationale aanduiding voor privé- en zakenluchtvaart, ook wel bestempeld als algemene luchtvaart).

13 Tabel1: Vergelijking van de alternatieven met de criteria voor de gelijkwaardigheid. Aspect Gelijkwaardig- Referentie Planalternatief 1 Planalternatief 2 MMA heids criterium situatie Neerschaling Van Naar Naar Naar van het aantal vliegtuig bewegingen* Geluidbelasting Maximaal etmaal woningen binnen de 35 Ke-contour* Maximale ernstig gehinderden binnen de 20 Ke-contour* Externe 774 +_ veiligheid 3 woningen binnen 10-6 individueel risicicontour* * de hier getoonde getallen zijn op honderdtallen afgerond De milieueffecten van de alternatieven zijn hieronder per aspect in het kort beschreven en vergeleken met de referentiesituatie. Geluid Herstel invoerfout Het aantal vluchten dat in het MER Schiphol 2003 in de invoergegevens tijdens de startpieken aan de Polderbaan was toebedeeld, voor starts in noordelijke richting, is in de praktijk nooit gevlogen en is ook niet uit te voeren aangezien dit aantal de maximum baancapaciteit overschrijdt (de invoerfout). Het MER maakt het effect zichtbaar van de verschuiving van deze foutief toebedeelde starts van de Polderbaan naar de Zwanenburgbaan. 13 Het MER laat zien dat alle besproken alternatieven tot een lagere geluidbelasting in het verlengde van de Polderbaan leiden in vergelijking met het MER Schiphol 2003 (zie figuren 3 en 4). De initiatiefnemers wijzen erop dat dit de uitkomsten zijn van het modelmatig verwerken van de gegevens. Het effect van deze verschuiving kan niet als een reële milieuwinst voor het betrokken gebied worden beschouwd, aangezien het hier vluchten betrof die in realiteit niet konden worden uitgevoerd. Alle besproken alternatieven laten als gevolg van die verschuiving een hogere geluidbelasting zien ten noorden van de Zwanenburgbaan in vergelijking met het MER Schiphol Na herstel van de invoerfout blijft er echter nog altijd sprake van een aanzienlijke afname van de geluidbelasting veroorzaakt door het vliegverkeer van de Zwanenburgbaan in vergelijking met de Aanwijzing uit 2000 voor het vierbanenstelsel. De reden daarvoor is mede gelegen in het feit dat de Zwanenburgbaan sinds de ingebruikname van de Polderbaan s nachts in en vanuit noordelijke richting gesloten is voor verkeer. Tevens wordt de Zwanenburgbaan, onder normale omstandigheden, buiten de piekuren niet meer gebruikt in en vanuit noordelijke richting. Hiervoor in de plaats wordt de Polderbaan gebruikt. 3 Voor externe veiligheid omvat de referentiesituatie vliegtuigbewegingen, voor de alternatieven bood het criterium voor gelijkwaardigheid ruimte om het scenario op te schalen tot vliegtuigbewegingen.

14 Wijziging uitvliegroutes vanaf de Polderbaan naar het Westen Uit dit MER blijkt dat zowel planalternatief 2 als het MMA tot vermindering van de geluidbelasting in Spaarndam zullen leiden (zie figuren 5 en 6). Tegenover deze verwachte milieuwinst staat een verlies aan startcapaciteit van de Polderbaan. De overige verschillen tussen planalternatief 2 en het MMA manifesteren zich uitsluitend in gebieden met een relatief lage geluidbelasting. Planalternatief 2 leidt tot een afname van de geluidbelasting in Velsen-Zuid en IJmuiden en een toename in Beverwijk (zie figuur 5). Het MMA leidt tot een afname van de geluidbelasting in onder meer Beverwijk en Wijk aan Zee en een toename in Velsen-Zuid en IJmuiden (zie figuur 6). Het gebruik van de gewijzigde routes tussen uur en uur leidt tot een marginale wijziging voor wat betreft de L night -grenswaarden in de handhavingspunten 6 (een marginale afname), 7 en 13 (een marginale toename). Planalternatief 2 levert ten opzichte van het MMA minder verlies van startcapaciteit op voor de Polderbaan. Vanuit operationele optiek biedt Planalternatief 2 ook voordelen, omdat deze route eenvoudiger navigeerbaar is en tot een geringere stijging van de brandstofkosten voor de luchtvaartmaatschappijen leidt. In de figuren 3, 4, 5 en 6 zijn de geluidseffecten van de alternatieven in beeld gebracht aan de hand van geluidscontouren. In de figuren 3 en 4 is het effect in beeld gebracht van de verschillen in geluidbelasting ten opzichte van de referentiesituatie. De overwegend groene kleur illustreert de conclusie dat de totale geluidbelasting lager is dan in de referentiesituatie. Het oranje/geel gekleurde gebied illustreert de uitzondering daarop als gevolg van de verplaatsing van startend verkeer vanaf de Polderbaan naar de Zwanenburgbaan. In de figuren 5 en 6 is het effect in beeld gebracht van de verschillen in geluidbelasting van planalternatief 2 en het MMA ten opzichte van planalternatief 1. Daarbij zijn vooral de verschillen voor Beverwijk, Heemskerk, IJmuiden, Wijk aan Zee, Velsen, Santpoort en Spaarndam illustratief. Het oranje/geelgekleurde gebied is het resultaat van een hoger aantal vliegtuigbewegingen (circa 6000) ten opzichte van het planalternatief 1. Voor planalternatief 2 en het MMA geldt onverminderd de conclusie dat zowel het totale groeipotentieel als de totale geluidbelasting afneemt ten opzichte van de referentiesituatie. 14

15 Figuur 3 Overzichtskaart van de L den -geluidscontouren voor planalternatief 1 en de referentiesituatie voor het jaar Weergegeven is de geluidbelasting van 50 db(a) L den en hoger. Een lagere geluidbelasting voor planalternatief 1 dan voor de referentiesituatie is aangegeven met de kleur groen, een hogere geluidbelasting is aangegeven met de kleur oranje/geel. Handhavingspunten etmaal Planalternatief 1 N Referentiesituatie db(a) Verschil -4 tot -2 db(a) -2 tot 0 db(a) 0 tot +2 db(a) +2 tot +4 db(a) db(a) db(a) Kilometer Topografische Dienst Emmen

16 Figuur 4 Detailkaart van de L den -geluidscontouren voor planalternatief 1 en de referentiesituatie voor het jaar Weergegeven is de geluidbelasting van 50 db(a) L den en hoger. Een lagere geluidbelasting voor planalternatief 1 dan voor de referentiesituatie is aangegeven met de kleur groen, een hogere geluidbelasting is aangegeven met de kleur oranje/geel. Handhavingspunten etmaal Planalternatief 1 Referentiesituatie 50 db(a) N Verschil -4 tot -2 db(a) -2 tot 0 db(a) 0 tot +2 db(a) +2 tot +4 db(a) Krommenie 14 Wormerveer 58 db(a) 11 Assendelft Zaandijk Westzaan Koog a/d Zaan Zaandam Oostzaan Landsmeer 9 Spaarndam db(a) 7 Zwanenburg 17 AMSTERDAM Vijfhuizen 18 Badhoevedorp Diemen Hoofddorp Amstelveen 22 Ouderkerk a/d Amstel Kilometer Topografische Dienst Emmen

17 Figuur 5 Detailkaart van de L den -geluidscontouren voor planalternatief 2 en planalternatief 1 voor het jaar Weergegeven is de geluidbelasting van 50 db(a) L den en hoger. Een lagere geluidbelasting voor planalternatief 2 dan voor planalternatief 1 is aangegeven met de kleur groen, een hogere geluidbelasting is aangegeven met de kleur oranje/geel. Handhavingspunten etmaal Planalternatief 2 Planalternatief 1 Castricum Akersloot N Verschil -4 tot -2 db(a) -2 tot 0 db(a) 0 tot +2 db(a) Wijk aan Zee Heemskerk Uitgeest Krommenie db(a) Wormer IJmuiden Beverwijk Velsen-Noord Velsen-Zuid 11 Assendelft Zaandijk Westzaan 15 Driehuis Santpoort-Noord db(a) 17 Santpoort-Zuid 9 Spaarndam db(a) HAARLEM 8 Zandvoort 17 Zwanenburg AMSTERDAM 7 Vijfhuizen 18 6 Hoofddorp 5 Badhoevedorp Kilometer Topografische Dienst Emmen

18 Figuur 6 Detailkaart van de L den -geluidscontouren voor het MMA en planalternatief 1 voor het jaar Weergegeven is de geluidbelasting van 50 db(a) L den en hoger. Een lagere geluidbelasting voor het MMA dan voor planalternatief 1 is aangegeven met de kleur groen, een hogere geluidbelasting is aangegeven met de kleur oranje/geel. Handhavingspunten etmaal MMA Planalternatief 1 Castricum Akersloot N Verschil -4 tot -2 db(a) -2 tot 0 db(a) 0 tot +2 db(a) +2 tot +4 db(a) Wijk aan Zee Heemskerk Uitgeest Krommenie db(a) Wormer IJmuiden Beverwijk Velsen-Noord Velsen-Zuid 11 Assendelft Zaandijk Westzaan Driehuis Santpoort-Noord db(a) Santpoort-Zuid 9 Spaarndam db(a) HAARLEM 8 Zandvoort 17 Zwanenburg AMSTERDAM 7 Vijfhuizen 18 6 Hoofddorp 5 Badhoevedorp Kilometer Topografische Dienst Emmen

19 Externe veiligheid De effecten van de planalternatieven en het MMA tonen marginale verschillen voor de externe veiligheid rondom de luchthaven in vergelijking met de situatie die in het MER Schiphol 2003 is beschreven. De resultaten van de berekeningen en de daarbij behorende risicocontouren laten zien dat de verschillen tussen de risicocontouren voor de onderzochte alternatieven en de referentiecontour zeer beperkt van aard zijn. Uit de resultaten blijkt dat het aantal woningen binnen de 10-6 individueel risicocontour voor alle alternatieven en scenario s voldoet aan het criterium voor gelijkwaardige overgang (zie tabel gelijkwaardigheid). De verplaatsing van de starts van de Polderbaan naar de Zwanenburgbaan leidt ertoe dat enkele woningen buiten de 10-6 individueel risicocontour van de Polderbaan komen te liggen. Dit geldt vice versa voor de 10-6 individueel risicocontour van de Zwanenburgbaan. Per saldo komen er op grond van het basisscenario minder woningen binnen deze contouren te liggen dan in de referentiesituatie. Het basisscenario voldoet daarmee aan het criterium voor gelijkwaardigheid. Vanwege de afname van het aantal woningen binnen deze contour biedt dit criterium ruimte voor opschaling van het basisscenario. Daarnaast blijkt dat er tussen de alternatieven onderling en ten opzichte van de referentiesituatie zich geen wezenlijke verschillen voordoen. In figuur 7 en 8 zijn met behulp van een kleurschakering de verschillen weergegeven tussen het planalternatief 1 en de referentiesituatie. Als gevolg van het herstel van de invoerfout zijn er twee effecten zichtbaar. Ten eerste is direct ten noorden van de Zwanenburgbaan het individueel risico voor planalternatief 1 hoger dan voor de referentiesituatie. Voor de Polderbaan geldt het tegenovergestelde. Ten tweede blijkt dat in de overige gebieden, als gevolg van de opschaling van het basisscenario, de individuele risico s niet of nauwelijks wijzigen. Lokale Luchtkwaliteit De effecten van de planalternatieven en het MMA tonen marginale verschillen voor de uitstoot van verontreinigende stoffen door vliegtuigen in vergelijking met de situatie die in het MER Schiphol 2003 is beschreven. De luchtkwaliteit rondom de luchthaven verandert, in vergelijking met de situatie die in het MER Schiphol 2003 is beschreven, niet waarneembaar. 19

20 Figuur 7 Overzichtskaart van de individueel risicocontouren voor planalternatief 1 en de referentiesituatie voor het jaar Een lager individueel risico voor planalternatief 1 dan voor de referentiesituatie is aangegeven met de kleur groen, een hoger individueel risico is aangegeven met de kleur magenta. Planalternatief 1 Referentiesituatie N Verschil < -1x x10-5 tot -5x x10-6 tot -1x x10-6 tot -5x x10-7 tot -1x x10-7 tot 0 0 tot +1x x10-7 tot +5x x10-7 tot +1x x10-6 tot +5x x10-6 tot +1x10-5 > +1x Kilometer Topografische Dienst Emmen

21 Figuur 8 Detailkaart van de individueel risicocontouren voor planalternatief 1 en de referentiesituatie voor het jaar Een lager individueel risico voor planalternatief 1 dan voor de referentiesituatie is aangegeven met de kleur groen, een hoger individueel risico is aangegeven met de kleur magenta. Planalternatief 1 Referentiesituatie Zaandam N Verschil < -1x x10-5 tot -5x x10-6 tot -1x x10-6 tot -5x x10-7 tot -1x x10-7 tot 0 0 tot +1x x10-7 tot +5x x10-7 tot +1x x10-6 tot +5x x10-6 tot +1x10-5 > +1x10-5 Spaarndam Zwanenburg 10-6 AMSTERDAM 21 Vijfhuizen 10-5 Badhoevedorp Hoofddorp Kilometer Topografische Dienst Emmen

22 MILIEUEFFECTRAPPORT CONCLUSIES Aan dit MER kunnen per aspect, kort samengevat, de volgende conclusies worden verbonden: 22 Geluid Het totaal volume van de geluidbelasting voor het etmaal neemt bij alle alternatieven af. Zowel planalternatief 1, planalternatief 2 als het MMA laten een lagere geluidbelasting zien in het verlengde van de Polderbaan en een hogere ten noorden van de Zwanenburgbaan in vergelijking met het MER Schiphol Na herstel van de invoerfout blijft er echter nog altijd sprake van een aanzienlijke afname van de geluidbelasting veroorzaakt door het vliegverkeer van de Zwanenburgbaan in vergelijking met de Aanwijzing uit 2000 voor het vierbanenstelsel. Zowel planalternatief 1, planalternatief 2 als het MMA leiden in de meeste handhavingspunten tot een lagere L den -geluidbelasting voor het etmaal. Uitzondering vormen handhavingspunten 17 en 18 (ten noordoosten van Zwanenburg) en voor de gewijzigde routes in mindere mate punt 10 (nabij het Noordzeekanaal). Uit de resultaten blijkt dat de beschouwde routewijzigingen in planalternatief 2 en in het MMA het beoogde effect bereiken, namelijk de vermindering van de geluidbelasting in Spaarndam. De overige verschillen tussen planalternatief 2 en het MMA manifesteren zich uitsluitend in gebieden met een relatief lage geluidbelasting. Planalternatief 2 leidt ten opzichte van planalternatief 1 binnen dit gebied tot een afname van de geluidbelasting in Velsen-Zuid en IJmuiden. Het MMA leidt ten opzichte van planalternatief 1 binnen dit gebied tot een afname van de geluidbelasting in onder meer Beverwijk en Wijk aan Zee. Wijziging van de routes leidt in de meeste handhavingspunten niet tot een andere L night -geluidbelasting. Uitzondering vormen de handhavingspunten 6 (een marginale afname), 7 en 13 (een marginale toename), allen gelegen in het gebied bij Spaarndam. Er is geen verschil in de L night -geluidbelasting in de handhavingspunten tussen routevoorstel A en B. Het totale volume van de geluidbelasting voor de nachtperiode van uur tot uur wijzigt niet ten opzichte van het LVB. Externe Veiligheid Het aantal woningen binnen de 10-6 individueel risicocontour neemt in geen enkel alternatief toe ten opzichte van de referentiesituatie. Zowel planalternatief 1, planalternatief 2 als het MMA laten een vergelijkbaar effect zien voor de externe veiligheid rondom de luchthaven met de situatie die in het MER Schiphol 2003 is beschreven.

23 Luchtkwaliteit Herstel van de invoerfout toont geen waarneembare verschillen in de uitstoot van verontreinigende stoffen door vliegtuigen. Voor geen van de alternatieven verschilt de luchtkwaliteit in de woonomgeving waarneembaar ten opzichte van de referentiesituatie. Economische Effecten Voor alle onderzochte alternatieven blijkt dat het mogelijke aantal vliegtuigbewegingen op jaarbasis (het jaarvolume) lager uitvalt dan het aantal waarop de grenswaarden voor geluid in het huidige LVB zijn gebaseerd (circa ). Rekening houdend met het woningen criterium binnen de 35 Ke-contour, geeft planalternatief 1 ruimte aan circa vliegtuigbewegingen. Zowel planalternatief 2 als het MMA bieden ruimte aan circa vliegtuigbewegingen 4. Het niet herstellen van de invoerfout heeft een terugval tot gevolg van minimaal vliegtuigbewegingen ten opzichte van de voor 2004 beoogde hoeveelheid vliegverkeer. Bij de huidige stand der techniek heeft planalternatief 2 ten opzichte van planalternatief 1 een lagere startcapaciteit (met circa 2 vliegtuigbewegingen per uur) van de Polderbaan tot gevolg. Het MMA leidt ten opzichte van planalternatief 2 tot een nog iets lagere startcapaciteit per uur. Ruimtelijke effecten Zowel planalternatief 1, planalternatief 2 als het MMA hebben niet of nauwelijks consequenties voor de ruimtelijke ordening ten opzichte van de referentiesituatie. Er vindt een verandering plaats in de aantallen te isoleren woningen als gevolg van gewijzigde geluidscontouren. Per saldo betekent dit een afname van het totale aantal woningen dat voor isolatie in aanmerking komt Deze getallen zijn inclusief General Aviation (de internationale aanduiding voor privé- en zakenluchtvaart, ook wel bestempeld als algemene luchtvaart).

24 24

MER Hinderbeperkende maatregelen Schiphol Korte Termijn

MER Hinderbeperkende maatregelen Schiphol Korte Termijn MER Hinderbeperkende maatregelen Schiphol Korte Termijn Bijlage C. Onderbouwing milieueffectrapport hinderbeperkende maatregelen Schiphol voor de korte termijn, To70, juni 2009. 09.271.02 Juni 2009 Onderbouwing

Nadere informatie

Kaartbijlage behorende bij Strategische Milieuverkenning voor de ontwikkeling van Schiphol op middellange termijn

Kaartbijlage behorende bij Strategische Milieuverkenning voor de ontwikkeling van Schiphol op middellange termijn Strategische Milieuverkenning Kaartenbijlage Kaartbijlage behorende bij Strategische Milieuverkenning voor de ontwikkeling van Schiphol op middellange termijn Strategische Milieuverkenning Kaartenbijlage

Nadere informatie

Februari 2010 Effect van wijzigen oostelijke luchtverkeerwegen Toetsing aan gelijkwaardigheidscriteria voor geluid

Februari 2010 Effect van wijzigen oostelijke luchtverkeerwegen Toetsing aan gelijkwaardigheidscriteria voor geluid 10.171.01 Februari 2010 Effect van wijzigen oostelijke luchtverkeerwegen Toetsing aan gelijkwaardigheidscriteria voor geluid Effect van wijzigen oostelijke luchtverkeerwegen Toetsing aan gelijkwaardigheidscriteria

Nadere informatie

Verder werken aan de toekomst van Schiphol en de regio

Verder werken aan de toekomst van Schiphol en de regio Milieueffectrapport Verder werken aan de toekomst van Schiphol en de regio Korte termijn Juli 2007 73617 Milieueffectrapport Verder werken aan de toekomst van Schiphol en de regio Korte termijn Juli 2007

Nadere informatie

Regeling experiment routewijzigingen. Regeling experiment verlenging gebruiksduur nachtelijke vertrek- en naderingsprocedures

Regeling experiment routewijzigingen. Regeling experiment verlenging gebruiksduur nachtelijke vertrek- en naderingsprocedures Regeling experiment routewijzigingen Regeling experiment verlenging gebruiksduur nachtelijke vertrek- en naderingsprocedures Regeling experiment microklimaat Rijsenhout Regeling experiment parallel starten

Nadere informatie

F a c t s h e e t Voorstel voor een nieuw normen- en handhavingstelsel Schiphol

F a c t s h e e t Voorstel voor een nieuw normen- en handhavingstelsel Schiphol ALDERSADVIES F a c t s h e e t Voorstel voor een nieuw normen- en handhavingstelsel Schiphol Aldersadvies: Voorstel voor een nieuw normen- en handhavingstelsel voor Schiphol Als onlosmakelijk onderdeel

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu t.a.v. mevrouw W.J. Mansveld Postbus EX S-GRAVENHAGE

Ministerie van Infrastructuur en Milieu t.a.v. mevrouw W.J. Mansveld Postbus EX S-GRAVENHAGE Ministerie van Infrastructuur en Milieu t.a.v. mevrouw W.J. Mansveld Postbus 20904 2500 EX S-GRAVENHAGE Onze ref. ORS15.027 Datum 16 april 2015, Hoofddorp Advies Omgevingsraad inzake vervroegen nachtprocedures

Nadere informatie

Schiphol en omgeving. Aanpassing vertrekroutes Zwanenburgbaan. Regionale beelden. Inleiding. Achtergrond. Vliegverkeer boven de regio

Schiphol en omgeving. Aanpassing vertrekroutes Zwanenburgbaan. Regionale beelden. Inleiding. Achtergrond. Vliegverkeer boven de regio Schiphol en omgeving Regionale beelden Inleiding Deze factsheet heeft als doel om u te informeren over de wijziging in de ligging van vertrekroutes van de Zwanenburgbaan. De factsheet gaat daarbij in op

Nadere informatie

november Geluidbelasting bij een verlengd nachtregime

november Geluidbelasting bij een verlengd nachtregime november 2004 04.171.10 Geluidbelasting bij een verlengd nachtregime Geluidbelasting bij een verlengd nachtregime Rapport Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Luchtvaart Postbus 90771

Nadere informatie

Milieueffectrapport Hinderbeperkende maatregelen Schiphol Korte termijn

Milieueffectrapport Hinderbeperkende maatregelen Schiphol Korte termijn Milieueffectrapport Hinderbeperkende maatregelen Schiphol Korte termijn Aanvulling op het MER Verder werken aan de toekomst van Schiphol en de regio Korte termijn Juni 2009 Luchtverkeersleiding Nederland

Nadere informatie

1. Kent u het bericht Amsterdam klaagt over geluidsoverlast Schiphol?

1. Kent u het bericht Amsterdam klaagt over geluidsoverlast Schiphol? Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Contactpersoon - Datum 22 april 2008 Ons kenmerk VenW/DGTL-2008/1760 Onderwerp Kamervragen experimenten Schiphol Doorkiesnummer

Nadere informatie

Maart Evaluatie vervroegen nachtprocedures Schiphol

Maart Evaluatie vervroegen nachtprocedures Schiphol Maart 2015 14.171.20 Evaluatie vervroegen nachtprocedures Schiphol Evaluatie vervroegen nachtprocedures Schiphol Rapport Ministerie van Infrastructuur en Milieu Directoraat-Generaal Bereikbaarheid Postbus

Nadere informatie

Nota van Antwoord. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. inspraak 221 juli 2004

Nota van Antwoord. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. inspraak 221 juli 2004 Nota van Antwoord op de inspraakreacties op het Milieu-effectrapport Wijziging Uitvoeringsbesluiten Schiphol en de ontwerp-wijzigingen Luchthavenverkeerbesluit Schiphol en Luchthavenindelingbesluit Schiphol

Nadere informatie

Overschrijdingen grenswaarden geluid Schiphol Gebruiksjaar 2007

Overschrijdingen grenswaarden geluid Schiphol Gebruiksjaar 2007 Datum Overschrijdingen grenswaarden geluid Schiphol Gebruiksjaar 2007 2 van 11 1. Probleemstelling Ingevolge artikel 8.22 van de Wet luchtvaart schrijft de Inspecteur-Generaal Verkeer en Waterstaat (hierna:

Nadere informatie

'Schiphol 2003' Samenvatting

'Schiphol 2003' Samenvatting Milieueffectrapport 'Schiphol 2003' Samenvatting Ministerie van Verkeer en Waterstaat Luchtvaart Milieueffectrapport 'Schiphol 2003' Samenvatting Inhoudsopgave Aanleiding 5 Doel en opbouw van het MER

Nadere informatie

wijziging Luchthavenverkeerbesluit Schiphol wijziging Luchthavenindelingbesluit Schiphol

wijziging Luchthavenverkeerbesluit Schiphol wijziging Luchthavenindelingbesluit Schiphol Colofon wijziging Luchthavenverkeerbesluit Schiphol De wijziging Luchthavenverkeerbesluit Schiphol en wijziging Luchthavenindelingbesluit Schiphol is een uitgave van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat,

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Geachte voorzitter,

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Geachte voorzitter, Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Contactpersoon Doorkiesnummer Datum 16 mei 2006 Ons kenmerk DGTL/06.007918 Onderwerp "Buitengebied" Schiphol Bijlage(n)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 25 466 Geluidszones rond Schiphol Nr. 28 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 382 Besluit van 11 augustus 2012 tot wijziging van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol in verband met het bieden van de mogelijkheid tot verlenging

Nadere informatie

Ontwerp wijziging Luchthavenverkeerbesluit Schiphol

Ontwerp wijziging Luchthavenverkeerbesluit Schiphol Ontwerp wijziging Luchthavenverkeerbesluit Schiphol September 2009 2 Ontwerp wijziging Luchthavenverkeerbesluit Schiphol Besluit van tot wijziging van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol in verband met

Nadere informatie

KWARTAALrapportage juli 2009

KWARTAALrapportage juli 2009 KWARTAALrapportage juli 2009 INHOUD Tweede kwartaalrapportage Bas Baangebruik Baanonderhoud Melders en meldingen Hindergebieden in kaart Landend en startend verkeer Meer angstmeldingen Overdracht klachtafhandeling

Nadere informatie

SCHIPHOL. René ten Have

SCHIPHOL. René ten Have SCHIPHOL René ten Have Inhoud presentatie I. Aldersadvies II. Hinderbeperkende maatregelen III. CROS heroriëntatie IV. Positie Lelystad V. Betrokkenheid burgers I. Aldersadvies II. Hinderbeperkende maatregelen

Nadere informatie

VVM-congres, 15 september MER Sneak Preview. Ed Gordijn

VVM-congres, 15 september MER Sneak Preview. Ed Gordijn VVM-congres, 15 september 2016 MER Sneak Preview Ed Gordijn 2 MER-project MER-proces Afronden en uitbreiden Stand van zaken MER-onderzoek is afgerond Rapportage beschikbaar Op verzoek van IenM presenteren

Nadere informatie

Ontwerp. Regeling vervroegen nachtelijke vertrek- en naderingsprocedures luchthaven Schiphol

Ontwerp. Regeling vervroegen nachtelijke vertrek- en naderingsprocedures luchthaven Schiphol Ontwerp Regeling vervroegen nachtelijke vertrek- en naderingsprocedures luchthaven Schiphol augustus 2013 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van..., nr. IENM/BSK-2013/173756,

Nadere informatie

Ontwerp Wijziging Luchthavenverkeerbesluit Schiphol

Ontwerp Wijziging Luchthavenverkeerbesluit Schiphol Ontwerp Wijziging Luchthavenverkeerbesluit Schiphol Aanpassing luchtverkeerwegen Schiphol als gevolg van herindeling luchtruim Amsterdam-Ruhr-Frankfurt (AMRUFRA) Ontwerp Wijziging Luchthavenverkeerbesluit

Nadere informatie

Groningen, 13 juni 2007

Groningen, 13 juni 2007 HANS ALDERS Aan De minister van Verkeer en Waterstaat en de minister van VROM De heer C. Eurlings en mevrouw J. Cramer Groningen, 13 juni 2007 Geachte ministers, Graag breng ik u op de hoogte van de uitkomsten

Nadere informatie

Ontwerp. Wijziging Luchthavenverkeerbesluit Schiphol

Ontwerp. Wijziging Luchthavenverkeerbesluit Schiphol Ontwerp Wijziging Luchthavenverkeerbesluit Schiphol Besluit van... tot wijziging van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol in verband met betere benutting van de milieuruimte en wijziging van de uitvliegroutes

Nadere informatie

Optimalisatie startprocedures bij KLM 21 maart 2014, Alderstafel. Introductie NADP2 bij KLM als standaard takeoffprocedure

Optimalisatie startprocedures bij KLM 21 maart 2014, Alderstafel. Introductie NADP2 bij KLM als standaard takeoffprocedure Optimalisatie startprocedures bij KLM 21 maart 2014, Alderstafel Introductie NADP2 bij KLM als standaard takeoffprocedure Waarom introductie nieuwe startprocedure bij KLM? Aansluiting bij internationale

Nadere informatie

Wet- en regelgeving in de Luchtvaart. Kennisoverdracht Omgevingsraad Schiphol

Wet- en regelgeving in de Luchtvaart. Kennisoverdracht Omgevingsraad Schiphol Wet- en regelgeving in de Luchtvaart Kennisoverdracht Omgevingsraad Schiphol 1 juli 2015 Inhoud presentatie Globale schets wet- en regelgeving Luchtvaart Casus: Nieuwe normen- en handhavingstelsel Schiphol

Nadere informatie

mogelijke ontwikkelingen Lelystad Airport

mogelijke ontwikkelingen Lelystad Airport Mei 2006 06.171.05 Quick scan ruimtelijke effecten mogelijke ontwikkelingen Lelystad Airport 01-06-2006 06.171.05 pag. 0/15 Quick scan ruimtelijke effecten mogelijke ontwikkelingen Lelystad Airport Rapport

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 25489 9 mei 2017 Tijdelijke regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 8 mei 2017, nr. IENM/BSK-2017/107529,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 29 665 Evaluatie Schipholbeleid Nr. 46 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

A. Voorstel voor hinderbeperking

A. Voorstel voor hinderbeperking Doel advies: Besluitvorming over de afronding van het microklimaat Lisse/Noordwijkerhout. Op 26 augustus 2015 heeft het delegatieoverleg besloten tot de inrichting van één tijdelijke combinatiewerkgroep

Nadere informatie

Oostroute Lelystad Airport

Oostroute Lelystad Airport Oostroute Lelystad Airport In opdracht van: Natuur en Milieu Flevoland en Staatsbosbeheer To70 Postbus 43001 2504 AA Den Haag tel. +31 (0)70 3922 322 fax +31 (0)70 3658 867 E-mail: info@to70.nl Door: Ruud

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 16510 21 oktober 2010 Regeling experiment uitbreiding toepassing vaste bochtstraal tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep (CROS

Nadere informatie

vra2004vw-01 Lijst van vragen totaal Kamerstuknummer: Vragen aan: Regering Commissie: Verkeer en Waterstaat

vra2004vw-01 Lijst van vragen totaal Kamerstuknummer: Vragen aan: Regering Commissie: Verkeer en Waterstaat vra2004vw-01 Lijst van vragen totaal Kamerstuknummer: 26 959 60 Vragen aan: Regering Commissie: Verkeer en Waterstaat 1 Hoe kan dit probleem opeens ontstaan zijn? Was dit te voorzien? 2 Wat voor maatregelen

Nadere informatie

Doel notitie: Besluitvorming over voorstel gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Doel notitie: Besluitvorming over voorstel gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Doel notitie: Besluitvorming over voorstel gemeente Bodegraven-Reeuwijk. A. Aanleiding De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft in 2014 het voorstel gedaan hinder van startend verkeer te beperken door de

Nadere informatie

December 2009 Milieuanalyses Eindhoven Airport Effect op geluid en externe veiligheid bij verdere ontwikkeling van het civiel gebruik

December 2009 Milieuanalyses Eindhoven Airport Effect op geluid en externe veiligheid bij verdere ontwikkeling van het civiel gebruik 09.488.01 December 2009 Milieuanalyses Eindhoven Airport Effect op geluid en externe veiligheid bij verdere ontwikkeling van het civiel gebruik Milieuanalyses Eindhoven Airport Effect op geluid en externe

Nadere informatie

Naleving milieuregels gebruiksjaar Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol

Naleving milieuregels gebruiksjaar Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol Naleving milieuregels gebruiksjaar 2016 Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol Referentienummer 2017/SP/PERF/5569 Status Definitief Versienummer 1.0 Classificatie Openbaar Versiedatum

Nadere informatie

Evaluatie Gebruiksprognose 2016

Evaluatie Gebruiksprognose 2016 Evaluatie Gebruiksprognose 2016 Michael Arntzen Schiphol Group 3-Maart-2017 Inhoud presentatie Doel evaluatie Verkeer in 2016 Baangebruik Geluidseffecten Conclusies Vragen en opmerkingen 2 Evaluatie: waarom?

Nadere informatie

/XFKWYHUNHHUVOHLGLQJ1HGHUODQG 0DDWUHJHOHQSDUDOOHOOHSURFHGXUHV MDQXDUL

/XFKWYHUNHHUVOHLGLQJ1HGHUODQG 0DDWUHJHOHQSDUDOOHOOHSURFHGXUHV MDQXDUL /XFKWYHUNHHUVOHLGLQJ1HGHUODQG 0DDWUHJHOHQSDUDOOHOOHSURFHGXUHV MDQXDUL De bekendmaking door LVNL dat er een tijdelijke maatregel is getroffen voor het gelijktijdig gebruik van parallel liggende banen tijdens

Nadere informatie

Ontwerpwijziging Luchthavenverkeerbesluit Schiphol. Verlenging van de gebruiksduur van de nachtelijke vertrek- en naderingsprocedures

Ontwerpwijziging Luchthavenverkeerbesluit Schiphol. Verlenging van de gebruiksduur van de nachtelijke vertrek- en naderingsprocedures Ontwerpwijziging Luchthavenverkeerbesluit Schiphol Verlenging van de gebruiksduur van de nachtelijke vertrek- en naderingsprocedures Ontwerpwijziging Luchthavenverkeerbesluit Schiphol Verlenging van de

Nadere informatie

Overwegend wind uit noordelijke tot oostelijke richtingen, minder uit zuidelijke richtingen.

Overwegend wind uit noordelijke tot oostelijke richtingen, minder uit zuidelijke richtingen. 1 ste Inleiding Dit is de eerste kwartaalrapportage van het gebruiksjaar 2017 van Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (Bas). Deze rapportage beslaat de periode van 1 november 2016 t/m 31 januari 2017 en bevat

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 26 959 Toekomst van de nationale luchthaven Nr. 45 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 9 oktober 2003 De vaste commissie voor Verkeer en

Nadere informatie

Artikel Op de luchthaven Schiphol vinden maximaal vliegtuigbewegingen met handelsverkeer per gebruiksjaar plaats.

Artikel Op de luchthaven Schiphol vinden maximaal vliegtuigbewegingen met handelsverkeer per gebruiksjaar plaats. Gewijzigde bijlage bij memorie van toelichting 1 wetsvoorstel tot wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de invoering van een nieuw normen- en handhavingstelsel voor de luchthaven Schiphol en enige

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 18637 12 juli 2013 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 9 juli 2013, nr. IenM/BSK-2013/129725,

Nadere informatie

Overwegend wind uit westelijke richtingen, minder uit noord- tot noordoostelijke richtingen.

Overwegend wind uit westelijke richtingen, minder uit noord- tot noordoostelijke richtingen. 2 de Inleiding Dit is de tweede kwartaalrapportage van het gebruiksjaar 2017 van Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (Bas). Deze rapportage beslaat de periode van 1 februari t/m 30 april 2017 en bevat de gegevens

Nadere informatie

gemeente Amstelveen Gemeentebestuur V00065 Amstelveen AAN

gemeente Amstelveen Gemeentebestuur V00065 Amstelveen AAN V00065 Amstelveen gemeente Amstelveen Gemeentebestuur AAN Ministerie van Verkeer en Waterstaat Projectbureau Evaluatie Schipholbeleid Postbus 20904 2500 EX Den Haag raadhuis: laan nieuwer-amstel 1 correspondentie-adres:

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat mw. Drs. M. H. Schultz van Haegen Postbus 90771 2509 LT Den Haag. 1 maart 2005 4

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat mw. Drs. M. H. Schultz van Haegen Postbus 90771 2509 LT Den Haag. 1 maart 2005 4 De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat mw. Drs. M. H. Schultz van Haegen Postbus 90771 2509 LT Den Haag Datum 1 maart 2005 4 Ons kenmerk CDV03.br050 Onderwerp Oordeel over opdracht voor uitvoering

Nadere informatie

abcdefgh Voorzitter Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof AA 's Gravenhage Geachte voorzitter,

abcdefgh Voorzitter Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof AA 's Gravenhage Geachte voorzitter, abcdefgh Voorzitter Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's Gravenhage Contactpersoon - Datum 25 mei 2007 Ons kenmerk VenW/DGTL-2007/8256 Onderwerp Gelijkwaardigheidscriteria Schiphol Doorkiesnummer

Nadere informatie

Naleving milieuregels 2015. Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol

Naleving milieuregels 2015. Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol Naleving milieuregels Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol Referentienummer 2016/SP/PERF/5300 Status Definitief Versienummer 1.0 Classificatie Openbaar Versiedatum 3 februari 2016

Nadere informatie

Maastricht Aachen Airport

Maastricht Aachen Airport Maastricht Aachen Airport Advies over het m.e.r.-beoordelingsrapport 5 september 2016 / projectnummer: 3122 1. Advies over de vormvrije m.e.r.-beoordeling Aanleiding De luchthaven Maastricht Aachen Airport

Nadere informatie

Geluidbeleid Schiphol verleden, heden en toekomst Een geschiedenis in vogelvlucht

Geluidbeleid Schiphol verleden, heden en toekomst Een geschiedenis in vogelvlucht Geluidbeleid Schiphol verleden, heden en toekomst Een geschiedenis in vogelvlucht Waar gaat het over? Commissie Kosten Geluidzonering PASO en PKB Schiphol en omgeving Handhaving Het huidige stelsel - handhavingspunten

Nadere informatie

Bijlage 2. Onderzoek naar de haalbaarheid van bewegingen

Bijlage 2. Onderzoek naar de haalbaarheid van bewegingen Bijlage 2. Onderzoek naar de haalbaarheid van 510.000 bewegingen 1. Inleiding Zoals in de brief van 28 oktober 2010 over de evaluatiecriteria van het nieuwe normen- en handhavingstelsel is aangekondigd,

Nadere informatie

De geluidbelasting rondom de vliegbasis Woensdrecht voor het jaar 2010

De geluidbelasting rondom de vliegbasis Woensdrecht voor het jaar 2010 Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium National Aerospace Laboratory NLR NLR-CR-2011-210 De geluidbelasting rondom de vliegbasis Woensdrecht voor het jaar 2010 R. de Jong Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium

Nadere informatie

Advies tafel van Alders

Advies tafel van Alders Advies tafel van Alders toekomst Schiphol en de regio 2020 Workshop Is er nog Lucht(ruim) voor de Kleine Luchtvaart? Adrie de Jong Advies tafel van Alders 2 Inhoud Opdracht middellange termijn Samenstelling

Nadere informatie

Bijlage bij ontwerp wijziging Luchthavenverkeerbesluit Schiphol 2009

Bijlage bij ontwerp wijziging Luchthavenverkeerbesluit Schiphol 2009 Bijlage bij ontwerp wijziging Luchthavenverkeerbesluit Schiphol 2009 Relevante passages MER korte termijn Verder werken aan de toekomst van Schiphol en de regio van juli 2007 MER Ministerie Verkeer en

Nadere informatie

Experiment vaste bochtstraaltechniek Schiphol

Experiment vaste bochtstraaltechniek Schiphol Experiment vaste bochtstraaltechniek Schiphol Ontwerp-regeling experiment uitbreiding toepassing vaste bochtstraal tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep (CROS pilot 3b plus) Vlot bewegen. Veilig leven. Verkeer

Nadere informatie

1 ste. Kwartaalrapportage cluster Zwanenburgbaan

1 ste. Kwartaalrapportage cluster Zwanenburgbaan 1 ste Inleiding Dit is de eerste kwartaalrapportage van het gebruiksjaar 2016 van Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (Bas). Deze rapportage beslaat de periode van 1 november 2015 t/m 31 januari 2016 en bevat

Nadere informatie

Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Nieuw Normen- en Handhavingstelsel Schiphol

Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Nieuw Normen- en Handhavingstelsel Schiphol Notitie Reikwijdte en Detailniveau v o o r d e m i l i e u e f f e c t r a p p o r t a g e Nieuw Normen- en Handhavingstelsel Schiphol Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Huidig normen- en handhavingstelsel 4 1.2

Nadere informatie

Jaaroverzicht cluster Polderbaan. Figuur 2. Top 25 aantal melders per viercijferig postcodegebied. aantal melders

Jaaroverzicht cluster Polderbaan. Figuur 2. Top 25 aantal melders per viercijferig postcodegebied. aantal melders Jaaroverzicht 2016 Inleiding Voor u ligt het jaaroverzicht van het. Deze rapportage beslaat de gebruiksperiode van 1 november 2015 t/m 31 oktober 2016. Bas geeft per cluster informatie over de gemelde

Nadere informatie

CROS Pilot 3b+ Toepassing vaste bochtstraal op de Spijkerboor vertrekroute Kaagbaan. Navigatie

CROS Pilot 3b+ Toepassing vaste bochtstraal op de Spijkerboor vertrekroute Kaagbaan. Navigatie Schiphol en omgeving Regionale beelden CROS Pilot 3b+ Toepassing vaste bochtstraal op de Spijkerboor vertrekroute Kaagbaan Inleiding Deze factsheet heeft als doel u te informeren over de toepassing van

Nadere informatie

Gebruiksprognose. Amsterdam Airport Schiphol. 1 november 2014 t/m 31 oktober 2015

Gebruiksprognose. Amsterdam Airport Schiphol. 1 november 2014 t/m 31 oktober 2015 2015 Gebruiksprognose Amsterdam Airport Schiphol 1 november 2014 t/m 31 oktober 2015 1 Samenvatting De Gebruiksprognose 2015 geeft een beschrijving van het verwachte gebruik van Schiphol in het gebruiksjaar

Nadere informatie

3 de kwartaalrapportage 2013

3 de kwartaalrapportage 2013 3 de kwartaalrapportage 2013 Inhoud Baangebruik bij baanonderhoud 2 Melders en meldingen 4 Baangebruik 6 Hindergebieden in kaart 9 Overige informatie Experimenteerregeling nieuw normen- en handhavingsstelsel

Nadere informatie

Evaluatie Schipholbeleid. Eindrapport

Evaluatie Schipholbeleid. Eindrapport Evaluatie Schipholbeleid Eindrapport Evaluatie Schipholbeleid Eindrapport Inhoud Samenvatting 5 1 Inleiding 11 1.1 Aanleiding en doel van de evaluatie van het Schipholbeleid 12 1.2 Context en vervolg

Nadere informatie

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van , nr. IenM/BSK-

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van , nr. IenM/BSK- Besluit van tot wijziging van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol in verband met het bieden van de mogelijkheid tot het vervroegen en verlengen van de nachtelijke vertreken naderingsprocedures. Op de

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Gelet op artikel 8.23a, eerste lid, van de Wet luchtvaart; BESLUIT: Artikel 1.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Gelet op artikel 8.23a, eerste lid, van de Wet luchtvaart; BESLUIT: Artikel 1. HOOFDDIRECTIE BESTUURLIJKE EN JURIDISCHE ZAKEN Tijdelijke regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van..., nr. IENM/BSK-48566, houdende vaststelling van vervangende grenswaarden voor

Nadere informatie

Overwegend wind uit westelijke richtingen, minder uit noord- tot noordoostelijke richtingen.

Overwegend wind uit westelijke richtingen, minder uit noord- tot noordoostelijke richtingen. 2 de Inleiding Dit is de tweede kwartaalrapportage van het gebruiksjaar 2017 van Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (Bas). Deze rapportage beslaat de periode 1 februari t/m 30 april 2017 en bevat de gegevens

Nadere informatie

In 2007 is onderzocht of deze route verder geoptimaliseerd kon worden. Het resultaat van die optimalisatie vindt u onderaan als route 2.

In 2007 is onderzocht of deze route verder geoptimaliseerd kon worden. Het resultaat van die optimalisatie vindt u onderaan als route 2. Toekomstige vliegroutes De nu geplande uitbreiding van Lelystad Airport is mogelijk geworden doordat in 2004 een Planologische Kernbeslissing van kracht werd. Hierin zijn mogelijke aan- en uitvliegroutes

Nadere informatie

Evaluatie route 1b. Henk Veerbeek 20 februari 2017

Evaluatie route 1b. Henk Veerbeek 20 februari 2017 Evaluatie route 1b Henk Veerbeek 20 februari 2017 Evaluatie route 1B - inhoud van de presentatie Resultaten van nader onderzoek naar: o Evaluatie vliegroute 1B Werkelijke vliegbanen binnenbocht en minder

Nadere informatie

Gemeente Zaanstad 16 november 2017

Gemeente Zaanstad 16 november 2017 Schiphol - regionale samenwerking Gemeente Zaanstad 16 november 2017 Schiphol - regionale samenwerking INHOUD 1. Omgevingsraad Schiphol College van Advies - Regioforum 2. BRS ambtelijk en bestuurlijk 3.

Nadere informatie

Experiment met een nieuw geluidsstelsel voor Schiphol

Experiment met een nieuw geluidsstelsel voor Schiphol Experiment met een nieuw geluidsstelsel voor Schiphol Toelichting op het advies van de Alderstafel over de start van een experiment met een nieuw normen- en handhavingstelsel. VGP Vereniging Gezamenlijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 29 665 Evaluatie Schipholbeleid Nr. 212 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA Den Haag > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

ct Rapport S452 ing Same Amsterdam Airport Schiphol : 1: ,,:.>?;l Schiphol Group ;::#\4.:l::; 3,&,T. l.,.!;.l.:

ct Rapport S452 ing Same Amsterdam Airport Schiphol : 1: ,,:.>?;l Schiphol Group ;::#\4.:l::; 3,&,T. l.,.!;.l.: Same ct Rapport S452 ing Amsterdam Airport Schiphol : 1:,,:.>?;l Schiphol Group ;::#\4.:l::; 3,&,T. l.,.!;.l.: Colofon Dit is een uitgave van: Schiphol Group Het Milieu Effect Rapport is opgesteld door:

Nadere informatie

Overwegend wind uit noordelijke tot oostelijke richtingen, minder uit zuidelijke richtingen.

Overwegend wind uit noordelijke tot oostelijke richtingen, minder uit zuidelijke richtingen. 1 ste Inleiding Dit is de eerste kwartaalrapportage van het gebruiksjaar 2017 van Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (Bas). Deze rapportage beslaat de periode 1 november 2016 t/m 31 januari 2017 en bevat

Nadere informatie

Jaaroverzicht cluster Polderbaan. Jaaroverzicht 2015

Jaaroverzicht cluster Polderbaan. Jaaroverzicht 2015 Jaaroverzicht 2015 Inleiding Sinds dit jaar publiceert het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol(Bas) clustergerichte rapportages. Voor u ligt het eerste jaaroverzicht van het in de nieuwe vorm. Deze rapportage

Nadere informatie

BAS rapportage gebruiksjaar 2013

BAS rapportage gebruiksjaar 2013 BAS rapportage gebruiksjaar 213 Op 14 februari 214 heeft het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) de rapportage over het gebruiksjaar 213 uitgebracht. Het gebruiksjaar loopt niet gelijk met het kalenderjaar,

Nadere informatie

Onderzoeksrapport overschrijding grenswaarde geluid Schiphol

Onderzoeksrapport overschrijding grenswaarde geluid Schiphol Onderzoeksrapport overschrijding grenswaarde geluid Schiphol Gebruiksjaar 2014 Datum 30 januari 2015 Colofon ILT Luchtvaart Mercuriusplein 1-63 Hoofddorp Contactpersoon R.H. Molendijk Coördinerend/Specialistisch

Nadere informatie

Gebruiksprognose. Amsterdam Airport Schiphol. 1 november 2015 t/m 31 oktober 2016

Gebruiksprognose. Amsterdam Airport Schiphol. 1 november 2015 t/m 31 oktober 2016 2016 Gebruiksprognose Amsterdam Airport Schiphol 1 november 2015 t/m 31 oktober 2016 1 Samenvatting De Gebruiksprognose 2016 geeft een beschrijving van het verwachte gebruik van Schiphol in het gebruiksjaar

Nadere informatie

10 maart (brief van CDV dd. 1 maart 2005)

10 maart (brief van CDV dd. 1 maart 2005) De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat mw. Drs. M. H. Schultz van Haegen Postbus 90771 2509 LT Den Haag Datum Bijlage(n) 10 maart 2005 1 (brief van CDV dd. 1 maart 2005) Ons kenmerk CDV03.br052

Nadere informatie

grondig onderzoek milieu en gezondheid rond Corus

grondig onderzoek milieu en gezondheid rond Corus grondig onderzoek milieu en gezondheid rond Corus onderzoek door RIVM in opdracht van Minister van VROM goede medewerking van provincie, bewoners, Corus en anderen de situatie rond Corus is uitgebreid

Nadere informatie

Gebruiksprognose. Amsterdam Airport Schiphol. 1 november 2015 t/m 31 oktober 2016

Gebruiksprognose. Amsterdam Airport Schiphol. 1 november 2015 t/m 31 oktober 2016 2016 Gebruiksprognose Amsterdam Airport Schiphol 1 november 2015 t/m 31 oktober 2016 3 Samenvatting De Gebruiksprognose 2016 geeft een beschrijving van het verwachte gebruik van Schiphol in het gebruiksjaar

Nadere informatie

Evaluatie Gebruiksprognose 2013

Evaluatie Gebruiksprognose 2013 Evaluatie Gebruiksprognose 2013 1 november 2012 t/m 31 oktober 2013 Document: Evaluatie _Gebruiksprognose_2013_1.0 Versie: 1.0 Datum: 29 april 2014 Luchthaven Schiphol Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2.

Nadere informatie

Naleving milieuregels 2010 Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol. Luchtverkeersleiding Nederland

Naleving milieuregels 2010 Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol. Luchtverkeersleiding Nederland Naleving milieuregels Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol Luchtverkeersleiding Nederland Naleving milieuregels Luchtverkeersleiding Nederland - /5974, 14 december Niets uit deze

Nadere informatie

De Buitenveldertbaan was van 5 maart tot en met 24 april buiten gebruik vanwege groot onderhoud. toe- /afname

De Buitenveldertbaan was van 5 maart tot en met 24 april buiten gebruik vanwege groot onderhoud. toe- /afname 2 de Inleiding Dit is de tweede kwartaalrapportage van het gebruiksjaar 2016 van Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (Bas). Deze rapportage beslaat de periode van 1 februari t/m 30 april 2016 en bevat alle

Nadere informatie

Startnotitie voor de milieueffectrapportage. Verder werken aan de toekomst van Schiphol en de regio

Startnotitie voor de milieueffectrapportage. Verder werken aan de toekomst van Schiphol en de regio Startnotitie voor de milieueffectrapportage Verder werken aan de toekomst van Schiphol en de regio Startnotitie voor de milieueffectrapportage Verder werken aan de toekomst van Schiphol en de regio April

Nadere informatie

Quick Scan nieuw voorstel voor hinderbeperking Voorstel optimalisatie startroutes Casus BERGI

Quick Scan nieuw voorstel voor hinderbeperking Voorstel optimalisatie startroutes Casus BERGI Quick Scan nieuw voorstel voor hinderbeperking Voorstel optimalisatie startroutes Casus BERGI Henk Veerbeek Alex Gibbs Bewonersavond Lisse, 31 mei 2017 Voorstel indieners De indieners geven aan dat vliegtuigen

Nadere informatie

Veel wind uit zuiden tot zuidwesten, vrijwel geen wind uit noorden tot oosten.

Veel wind uit zuiden tot zuidwesten, vrijwel geen wind uit noorden tot oosten. 1 ste Inleiding Dit is de eerste kwartaalrapportage van het gebruiksjaar 2016 van Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (Bas). Deze rapportage beslaat de periode van 1 november 2015 t/m 31 januari 2016 en bevat

Nadere informatie

CROS Pilot 3b+ Toepassing vaste bochtstraal op de Spijkerboor vertrekroute Kaagbaan

CROS Pilot 3b+ Toepassing vaste bochtstraal op de Spijkerboor vertrekroute Kaagbaan Schiphol en omgeving Regionale beelden CROS Pilot 3b+ Toepassing vaste bochtstraal op de Spijkerboor vertrekroute Kaagbaan Inleiding De luchthaven Schiphol is belangrijk voor de verbindingen tussen Nederland

Nadere informatie

HANDHAVINGSRAPPORTAGE SCHIPHOL 2007

HANDHAVINGSRAPPORTAGE SCHIPHOL 2007 Datum HANDHAVINGSRAPPORTAGE SCHIPHOL 2007 2 Inhoudsopgave 0 Samenvatting 4 1 Inleiding 6 1.1 Wettelijk kader 6 1.2 Handhavingssystematiek 6 1.3 Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol 8 1.4 Parallel

Nadere informatie

HANS ALDERS Ubbo Emmiussingel 41, 9711 BC Groningen.

HANS ALDERS Ubbo Emmiussingel 41, 9711 BC Groningen. HANS ALDERS Ubbo Emmiussingel 41, 9711 BC Groningen. alders@castel.nl Aan De minister van Verkeer en Waterstaat en de minister van VROM De heer C. Eurlings en mevrouw J. Cramer Groningen, 13 juni 2007

Nadere informatie

Grondzijdige effecten Lelystad scenario s. Jeroen Timmers 28 maart 2012

Grondzijdige effecten Lelystad scenario s. Jeroen Timmers 28 maart 2012 Grondzijdige effecten Lelystad scenario s Jeroen Timmers 28 maart 2012 Overzicht geluidscontouren Alpha (LVNL/To70) Delta (NLR) Bravo (NLR) 20.000 geen contouren beschikbaar Invoerset 2010 Invoerset 2010

Nadere informatie

Ministeriële regeling Schiphol

Ministeriële regeling Schiphol Ministeriële regeling Schiphol Concept Vlot bewegen. Veilig leven. Verkeer en Waterstaat. Ministeriële regeling Schiphol Concept 1 september 2009 2 Concept ministeriële regeling Schiphol CEND/HDJZ-2009/798

Nadere informatie

Compensatie CDA s in de late avond Alderstafel Schiphol - November 2012

Compensatie CDA s in de late avond Alderstafel Schiphol - November 2012 Compensatie CDA s in de late avond Alderstafel Schiphol - November 2012 Op 15 maart 2012 is door partijen aan de Alderstafel vastgesteld, dat voor de integrale uitvoering van de afspraken uit het Aldersakkoord

Nadere informatie

HANDHAVINGSRAPPORTAGE SCHIPHOL 2005

HANDHAVINGSRAPPORTAGE SCHIPHOL 2005 Datum HANDHAVINGSRAPPORTAGE SCHIPHOL 2005 2 Inhoudsopgave 0 Samenvatting 4 1 Inleiding 6 1.1 Wettelijk kader 6 1.2 Handhavingssystematiek 6 1.3 Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol 8 1.4 Parallel

Nadere informatie

Recente Ontwikkelingen. Schiphol Kees van Kuijen. m.b.t de Toekomst van

Recente Ontwikkelingen. Schiphol Kees van Kuijen. m.b.t de Toekomst van Recente Ontwikkelingen m.b.t de Toekomst van Schiphol Kees van Kuijen Lid Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Schiphol (CROS) en Clustervertegenwoordiger bewoners Zuid-West (Leiden en Bollenstreek)

Nadere informatie

Evaluatie Gebruiksprognose , M. Arntzen

Evaluatie Gebruiksprognose , M. Arntzen Evaluatie Gebruiksprognose 2015 26-02-2016, M. Arntzen Doel van evaluatie Ieder jaar gebruiksprognose Toets of operatie voldoet aan gelijkwaardigheid Geluid, Emissies, Externe Veiligheid Evaluatie informeert

Nadere informatie

Handhavingsrapportage Rotterdam The Hague Airport 2015

Handhavingsrapportage Rotterdam The Hague Airport 2015 Handhavingsrapportage Rotterdam The Hague Airport 2015 Handhavingsrapportage Rotterdam The Hague Airport 2015 Datum 24 december 2015 Colofon Uitgegeven door Inspectie Leefomgeving en Transport ILT/ Luchtvaart

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK EVALUATIE SCHIPHOLBELEID

PLAN VAN AANPAK EVALUATIE SCHIPHOLBELEID PLAN VAN AANPAK EVALUATIE SCHIPHOLBELEID Samenvatting Voor u ligt het plan van aanpak voor de evaluatie van het Schipholbeleid, zoals dat is vastgelegd in de Schipholwet en de twee Luchthavenbesluiten.

Nadere informatie